HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V PODNIKU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Podniková ekonomika a management HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V PODNIKU Evaluation of the investment projects in the enterprise Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří NOVOTNÝ, CSc. Autor: Michal JELÍNEK Brno, 2012

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra podnikového hospodářství Akademický rok 2011/2012 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: JELÍNEK Michal Podniková ekonomika a management HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V PODNIKU Evaluation of the investment project in the enterprise Zásady pro vypracování Cíl práce: Analýza postupů využívaných při hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů. v reálně existujícím podniku a posouzení možností využití alternativních metod. Postup práce a použité metody: I. Úvod: Kontextuální vřazení předmětné problematiky, vymezení cíle práce a použitých metod. Věnovat pozornost možnosti užití matematicko-statistických metod při zpracování empirických dat. II. Teoretická část: Zpracování teoretického konceptu zkoumané problematiky jako argumentačního východiska pro vlastní analýzu a postup v praktické části. III. Praktická část: Analýza postupů využívaných při hodnocení investičních projektů v reálně existujícím podniku. Posouzení možnosti využití alternativních metod. Strukturální členění opřít o systémové rozvržení v teoretickém konceptu. IV. Závěr: Shrnutí výsledků práce do zobecňující podoby, včetně návrhu na jejich možné uplatnění v praxi.

3 Rozsah grafických prací: (Předpoklad cca 10 tabulek a grafů) Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: NOVOTNÝ, Jiří. Nauka o podniku- výstavba podniku. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., s. ISBN SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, s. ISBN SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, xxv, 498 s. ISBN WÖHE, Günter - KISLINGEROVÁ, Eva. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, s. ISBN WÖHE, Günter. Úvod do podnikového hospodářství. Translated by Jiří Dvořák. 1. čes. vyd., překlad 18. Praha: C.H. Beck, xx, 748 s. ISBN Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Michal Jelínek Název bakalářské práce: Hodnocení investičních projektů v podniku Název práce v angličtině: Evaluation of the investment projects in the enterprise Katedra: Podnikové hospodářství Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. Rok obhajoby: 2012 Anotace Předmětem bakalářské práce Hodnocení investičních projektů v podniku je analýza postupů využívaných při hodnocení ekonomické efektivnosti v reálně existujícím podniku, výpočet ekonomické výhodnosti reálného investičního projektu a následné posouzení možnosti využití alternativních metod hodnocení. V teoretické části je na základech odborné literatury uveden koncept předmětné problematiky se zaměřením na proces hodnocení investičních projektů. Praktická část se věnuje analýze postupů využívaných k hodnocení investičních projektů v reálném podniku, aplikování alternativních metod hodnocení a posouzení výhodnosti sledovaného projektu. Annotation The goal of the bachelor thesis "Evaluation of the investment projects in the enterprise," is the analysis of methods used for the evaluation of economic efficiency in the real existing company, calculating the economic profitability of the real investment project and subsequent possibility to use another alternative assessment methods. In the theoretical part the concept of the issues focused on the investment project evaluation is described on the ground of specific literature. The practical part is dedicated to the analysis of procedures used to evaluate investment projects in real enterprise, application of alternative methods of evaluation and assessment of the efficiency of the project. Klíčová slova Investiční projekt, statické metody, dynamické metody, rentabilita Keywords Investment project, static methods, dynamic methods, profitability

5 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Hodnocení investičních projektů v podniku vypracoval samostatně pod vedením doc. Ing. Jiřího Novotného, CSc. a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 11. května 2012 vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování: Na tomto místě bych rád poděkoval doc. Ing. Jiřímu Novotnému, CSc. za cenné připomínky a odborné rady, kterými mi pomohl k vypracování této bakalářské práce.

7 Obsah Úvod Investice, investiční aktivita Pojmy investice a financování Podnikové pojetí investic Investiční plánování Investiční rozhodování Metody hodnocení investic Statické metody Dynamické metody Představení investora Investiční aktivita v reálném podniku Investiční majetek Investiční plánování v podniku Investiční rozhodování v podniku Reálný investiční projekt Charakteristika projektu Vstupní data pro hodnocení projektu Hodnocení ekonomické efektivnosti reálné investice Využití alternativních metod hodnocení investic Statické metody (pomocné praktické metody) Dynamické metody (finančně matematické metody) Závěr Seznam použité literatury Seznam tabulek a grafů Seznam příloh... 47

8 Úvod Vrcholovým cílem každého podniku je dlouhodobá maximalizace zisku. Tohoto cíle podnik dosahuje tvorbou, distribucí a prodejem svých produktů zákazníkům, při kterých se snaží minimalizovat náklady při současné snaze o maximalizaci příjmů. Elementární výrobní faktor se zásadním významem pro dosahování maximalizace zisku každého podniku je jeho hmotný investiční majetek. Jeho důležitost spočívá v tom, že má velký vliv na produkční schopnost každého podniku a ovlivňuje tedy kvalitu a množství produktů, které podnik vytváří. Z tohoto důvodu musí každá společnost velmi dobře zvažovat použití těchto prostředků tak, aby pořizovala dlouhodobý majetek, který jí přináší co nejvyšší užitek. Pro efektivnější rozhodování podniků o použití svých prostředků na pořízení investičního majetku byly vyvinuty speciální matematické metody, pomocí kterých lze hodnotit, porovnávat a vybírat projekty podle jejich ekonomické výhodnosti. Cílem této práce bylo na základě odborné literatury zpracovat teoretický koncept, který bude obsahovat rozbor metodiky pro hodnocení výhodnosti investičních projektů. Analyzovat postupy, které jsou používány pro hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů v reálném podniku a tyto postupy poté konfrontovat s teoretickým konceptem. Dále navrhnout možné alternativní metody pro hodnocení investičních projektů a formulovat určitá doporučení pro uplatnění v praxi, která budou z analytické části práce vycházet. Tato práce využívá reálného podnikového projektu, který by měl být schválen k realizaci na základě výsledků metod pro ekonomické hodnocení efektivnosti investic. Tento sledovaný projekt se týká pořízení hmotného investičního majetku a z tohoto důvodu je i tato práce zaměřena tímto směrem. Výhodnost projektu byla zjištěna pomocí vnitropodnikových metod pro hodnocení investičních projektů. Poté byly využity další alternativní metody představené v teoretickém konceptu, kterými byla zjištěna ekonomická výhodnost sledovaného projektu. Na základě výsledků jednotlivých metod bylo vydáno rozhodnutí o výhodnosti sledovaného investičního projektu. 8

9 Teoretická část 1. Investice, investiční aktivita Pořízení dlouhodobého investičního majetku je pro každý podnik zásadním a důležitým krokem. Struktura investičního majetku do velké míry ovlivňuje budoucí naplnění činnosti každého podniku. Při investování mění podnik formu svého kapitálu, v případě výrobního podniku mění např. likvidní peněžní prostředky za výrobní zařízení. V případě efektivního investování bude budoucí příjem převyšovat vložené náklady a podnik bude realizovat dodatečný příjem Pojmy investice a financování Dle Wöheho jsou tyto dva pojmy ve vědecké literatuře používány s velmi rozdílným smyslem, a proto je nutné tyto pojmy a zejména pojem investice přiblížit a dále ujasnit účel, jakým je tento pojem používán v této práci. Pojmem financování je myšlena činnost, při které podnik obstarává finanční prostředky všeho druhu pro realizaci všech podnikových výkonů. Toto obstarávání prostředků je obsaženo v pasivech rozvahy a ukazuje, jaká část z celkového kapitálu byla podniku poskytnuta podnikatelem, spolupodnikateli nebo vlastníky jako vlastní jmění a jaká část kapitálu byla poskytnuta jinými věřiteli (banky, dodavatelé, atd.) jako cizí kapitál. Naproti tomu pojem investice je dle odborné literatury spojován s použitím finančních prostředků k obstarávání hmotného majetku, nehmotných aktiv nebo finančního majetku (stroje, zásoby, patenty, licence, cenné papíry, účasti). Kapitál firmy je v tomto případě používán k obstarávání majetkových hodnot. Financování tedy znamená opatření finančních prostředků a investování znamená použití těchto prostředků. [WÖHE,G.,1995:410] Z těchto důvodů bude pro účely této práce pojem investice znamenat použití finančních prostředků za účelem získání budoucích užitků. 9

10 Klasifikace investic Z hlediska financování, účetnictví a daňových předpisů dělíme investice (dlouhodobý majetek) na tři základní skupiny: - Finanční investice - Hmotné investice - Nehmotné investice Finanční investice Jedná se o dlouhodobý finanční majetek, jako je nákup dlouhodobých cenných papírů, vklady do investičních a jiných společností, dlouhodobé půjčky, nákup nemovitostí. Cílem pořízení těchto investic je jejich obchodování za účelem získání úroku, dividend nebo zisku. Hmotné investice Tyto investice vytvářejí nebo rozšiřují výrobní kapacitu podniku. Investice musí mít pořizovací cenu vyšší než ,- Kč a dobu použitelnosti delší než jeden rok. Do tohoto druhu investic spadá především výstavba nových budov, staveb, cest, nákup pozemků, strojů, výrobního zařízení a dopravních prostředků Nehmotné investice Investice tohoto druhu jsou nemateriální povahy (dlouhodobý nehmotný majetek), jako např. nákup know-how, licencí, softwaru, autorských práv. Dále se mezi tyto investice řadí výdaje na výzkumnou činnost, vzdělání, sociální rozvoj a jiné. Tento druh investic musí mít pořizovací cenu nejméně ,- Kč. [SYNEK, M., 2007:278] 1.2. Podnikové pojetí investic V podnikovém pojetí jsou investice chápány jako statky, které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale k výrobě budoucích statků nebo služeb. Tím se podnik snaží dosáhnout zvýšení svého růstu v budoucnu, snaží se maximalizovat zisk. Z finančního hlediska lze podnikové investice popsat jako jednorázově vynaložené zdroje, které budou během delšího budoucího období přinášet dodatečné peněžní příjmy. Investice v podnikovém pojetí tedy také znamená, že se jedná o odložení spotřeby za účelem získání budoucích příjmů. [SYNEK, M., 2007:273] 10

11 Z podnikového pohledu rozdělujeme investice do čtyř skupin: rozvojové investice, obnovovací investice, mandatorní investice a racionalizační investice. Rozvojové (rozšiřovací) investice Prostřednictvím těchto investic jsou rozšiřovány výrobní kapacity, zaváděny nové technologie, vyvíjeny nebo zkoumány nové výrobky. Tyto investice přinášejí růst tržeb. Obnovovací investice Investice tohoto druhu nahrazují nebo obnovují výrobní zařízení, které už je zastaralé nebo končí jeho ekonomická životnost. Do této kategorie patří také investice, při kterých je vyměňováno funkční zařízení za jiné, které pomáhá snižovat náklady. Mandatorní (regulatorní) investice Cíle těchto investic jsou mimoekonomické, to znamená, že jejich realizace je požadovaná zákonem, směrnicí nebo nařízením. Jedná se např. o investice na ochranu životního prostředí a zlepšení pracovního prostředí, dodržování hygienických požadavků a jiné. Racionalizační investice Racionalizační investice vedou k úpravě stávajícího stavu produkčních možností podniku tak, aby snížily jeho výrobní náklady a zvýšily hospodárnost. [SYNEK, M., 2010:262] 1.3. Investiční plánování V případě, že má být založen nový podnik, nebo má-li být v již existujícím podniku uskutečněna obnova technicky opotřebovaného nebo hospodářsky zastaralého zařízení, či rozšíření podniku o novou investici, pak musí těmto akcím vždy předcházet přesné investiční plánování. V převážné většině případů investiční rozhodnutí dlouhodobě ovlivňuje druh a objem produkce. Podnik tedy musí velice pečlivě připravovat investiční plány s ohledem na predikci budoucího vývoje podniku a jeho okolí. [WÖHE, G., 1995:429] 11

12 Investiční plán je konkretizován v investičních projektech. Z těchto projektů se pomocí metod hodnocení investic vybírají ty, které nejlépe splňují definované cíle podniku, a to jak po stránce ekonomické, tak i technické. Pomocí metod hodnocení investic se posuzuje: - výhodnost jednotlivého investičního projektu - porovnání výhodnosti více investičních variant - sestavení optimální kombinace investičních projektů s ohledem na možnosti jejich financování [NOVOTNÝ, J., 2007:120] Porovnávání výhodnosti jednotlivého projektu spočívá ve zjišťování míry zhodnocení vložených prostředků. V případě hodnocení více investičních variant je také měřeno zhodnocení vkladů, ale také lze porovnávat i projekty mezi sebou. Toto porovnávání je umožněno tím, že je užitek z projektů převeden na stejné poměrové ukazatele. Tohoto převodu se využívá také při sestavování optimální kombinace investičních projektů. Investiční projekty Investiční projekty nabývají různou formu a jsou také různě posuzovány. Záleží na konkrétním projektu a podniku, v němž je schvalován. Pro stanovení metod hodnocení efektivnosti investic a odpovědnosti za schvalování projektů se investiční projekty rozdělují do několika skupin. Ve většině našich podniků převažuje rozdělení podle výše investičních nákladů Investiční rozhodování Cílem každé metody pro hodnocení investic by mělo být zjištění její rentability, tzn. vyjádření, zda se vložený a tím vázaný kapitál v určitém investičním projektu zúročí tak, že je tato výše dostatečná oproti zúročení jinými, alternativními možnostmi. Hodnotící metody připravují investiční rozhodování, při kterém je na základě výsledných hodnot sledovaná investice porovnána s ostatními variantami. Obecně lze říci, že investice by měla být realizována v případě, že je zajištěna návratnost peněžních výdajů spojených s pořízením a zúročení vloženého kapitálu, které považuje investor za dostatečné. Jinými slovy to tedy znamená, že je investice výhodná, pokud součet peněžních příjmů nad výdaji umožňuje amortizaci a přiměřené zúročení vloženého kapitálu. 12

13 Na základě praktických zkušeností a teoretických znalostí byly vyvinuty různé výpočtové metody pro hodnocení výhodnosti investic. Tyto metody používají tyto základní veličiny: - peněžní výdaje - peněžní příjmy - úroková míra - čas Peněžní výdaje Při pořizování investice vedou peněžní výdaje k úbytkům likvidních prostředků. Během životnosti projektu ale dochází k dalším peněžním výdajům ve formě běžných provozních vydání (patří sem zejména nákup surovin, provozních a pomocných látek, náklady na zaměstnance, aj.). Peněžní příjmy Peněžní příjmy jsou charakterizovány jako příliv likvidních prostředků z prodeje produkovaných výkonů nebo celé investice (tržby z prodeje investičního majetku). [WÖHE, G., 1995:431] 13

14 2. Metody hodnocení investic Problematika hodnocení investic je rozebírána v celé řadě literárních pramenů. Vzhledem k tomu, že tato práce pojednává o hodnocení výhodnosti investic v rámci vnitropodnikových procesů, byla jako základní odborný pramen pro popis hodnotících metod použita literatura od Güntera Wöheho, která se zabývá problematikou hodnocení investičních projektů z tohoto vnitropodnikového pohledu. Podstatou ekonomického hodnocení investic je porovnávání peněžních výdajů na pořízení a provoz investice s peněžními příjmy, které nám během doby životnosti projekt přinese. "Základem pro rozhodnutí o tom, zda přijmout daný projekt a realizovat jej, či o tom, který z navržených projektů nebo jejich variant by měl být zvolen k realizaci, je propočet určitých kritérií (ukazatelů) ekonomické efektivnosti. Tato kritéria měří zpravidla výnosnost (návratnost) zdrojů vynaložených na realizaci projektu." [FOTR, J., 2011:68] Na základě teoretických úvah a praktických zkušeností z podnikového hospodářství byly vytvořeny různé postupy pro ekonomické hodnocení investic. Tyto postupy lze v souladu s rozdělením dle Wöheho členit do těchto základních skupin: - statické metody (pomocné praktické postupy) - dynamické metody (finančně matematické postupy) 2.1. Statické metody "Statické metody jsou též označovány jako pomocné praktické postupy. Je tomu tak proto, že neberou v úvahu časovou hodnotu peněz (současná hodnota budoucích peněz). Veličiny, které jsou v jejich rámci využívány k výpočtům, jsou náklady, zisk a rentabilita." [NOVOTNÝ, J., 2007:121] Tyto metody se člení na následující postupy: - výpočet porovnávající náklady - výpočet porovnávající zisky 14

15 - výpočet rentability (Return of Investment) - výpočet návratnosti (Pay-off-Period) [WÖHE, G., 1995:431] Výpočet porovnávající náklady Na základě tohoto výpočtu lze porovnávat náklady za určité období dvou nebo více investičních projektů. V případě hodnocení obnovovacích investic je tím myšleno porovnávání efektivity původního a nového investičního majetku, v případě rozšiřujících investic se jedná o srovnání několika nových zařízení. Kritériem výhodnosti tohoto postupu je rozdíl v nákladech mezi zvažovanými variantami. V případě, že se kapacity porovnávaných investičních objektů liší, je třeba porovnávat náklady na jednotku kapacity namísto nákladů za určité období. V tomto případě je třeba brát zřetel na to, že skutečné jednotkové náklady závisí na míře využití kapacity zařízení. Každé výrobní zařízení je konstruováno na určitou optimální výši produkce (optimální oblast využití své kapacity). Při této optimální výši jsou nejnižší náklady na jednotku produkce. Výše této optimální produkce je u zařízení většinou rozdílná a má vliv na výběr vhodného zařízení. Objem výroby, od nějž je výhodnější použít jiné zařízení, se označuje jako kritické množství. Nedostatkem výpočtu porovnávajícího náklady je velice krátké období, po které je efektivnost investice hodnocena. Z toho důvodu nebere výpočet zřetel na vývoj budoucích nákladů a výnosů, cenové dopady nárůstu produkce a podobně. Není možné konstatovat, že investice s nejnižšími náklady má také nejvýhodnější zúročení vložených prostředků. [NOVOTNÝ, J., 2007:122] Pro výpočet lze použít metodu průměrných ročních nákladů, která je matematicky vyjádřena takto: ( i J ) V R = O + * + kde: R...roční průměrné náklady varianty O...roční odpisy i...diskontní sazba (v % / 100) J...investiční náklad (kapitálový výdaj) V...ostatní roční provozní náklady (celkové provozní náklady - odpisy) Diskontní sazba představuje minimální požadovanou výnosnost podnikem. [LUKL, R., 2004:37] 15

16 Výpočet porovnávající zisky Srovnávání nákladů na základě předchozí metody selže v případě, že investiční varianta s výhodnějšími náklady povede k vyšší produkci. Tato vyšší produkce ale může být realizována pouze při nižší prodejní ceně produkovaných jednotek. To znamená, že celkový zisk nemusí být i při nákladově příznivějším produkčním postupu nutně vyšší. Tento nedostatek výpočtu porovnávajícího náklady se snaží odstranit výpočet porovnávající zisky. Tento postup eliminuje tento nedostatek tím, že zahrnuje do výpočtu tržby a při různých investičních variantách porovnává očekávaný roční zisk. V případě výpočtu efektivnosti obnovovacích investic se tento postup zaměřuje na průměrný roční zisk starého zařízení a očekávaný průměrný roční zisk různých investičních variant. Nedostatky výpočtu porovnávajícího zisky jsou v podstatě stejné jako u výpočtu porovnávajícího náklady. To znamená, že ani tento výpočet nezohledňuje časové rozhraničení budoucích nákladů a výnosů během doby životnosti investiční varianty. Navíc je zpravidla nemožné přiřadit výnosy jednotlivým zařízením. Pokud se i přesto provádí, tak do metod hodnocení investic vcházejí svévolná rozčleňování. [WÖHE, G., 1995:434] Výpočet rentability (Return of Investment ROI) Tento postup výpočtu návratnosti investice je používán zejména v USA. Ve své nejjednodušší variantě se u tohoto výpočtu vztahuje očekávaný roční zisk jednotlivých variant investičních projektů přímo k investovanému kapitálu: rentabilita = zisk 100 kapitál [NOVOTNÝ, J., 2007:122] Tento postup výpočtu lze změnit na informačně bohatší vzorec zohledněním obratu: return of investment = zisk obrat obrat 100 investovaný kapitál 16

17 První činitel v tomto rozšířeném vzorci udává výnosnost obratu, druhý činitel udává obrat kapitálu. V případě součinu obou činitelů dostaneme roční rentabilitu investovaného kapitálu. Investiční rozhodování mezi více variantami se provádí na základě hodnocení rentability každého projektu zvlášť. Při hodnocení pouze jedné investiční varianty je třeba porovnat rentabilitu této investice s minimálním zúročením, které investor požaduje. Slabiny této metody jsou v podstatě stejné jako u předchozích dvou metod. Jedná se o krátkodobé posuzování, nezohlednění budoucích změn nákladů a výnosů a obtížnosti přičítání obratu a zisku jednotlivým investičním projektům. Oproti předchozím metodám je tímto postupem zjištěna důležitá veličina pro investiční rozhodování: rentabilita vloženého kapitálu. Nevýhodou je, že tato rentabilita je zjištěna pouze pro jedno období. V praxi se lze setkat s upravenou metodou, která počítá s rentabilitou pro jednotlivé roky ekonomické životnosti. Nevýhodou této metody je, že počítá s odhady budoucích hodnot. Realizován by měl být ten projekt, který dosáhne nejvyšší rentability. Pokud je hodnocen jediný projekt, tak realizován by měl být v případě, kdy je výsledná rentabilita vyšší než minimální zúročení požadované investorem. [WÖHE, G., 1995:435] Výpočet návratnosti (Pay-off-Period -PP) Výsledná hodnota této metody udává počet období, které jsou třeba k získání peněžních výdajů (PV) spojené s pořízením investičního projektu. Tyto peníze jsou získávány prostřednictvím peněžních příjmů (PP), které investice přináší. Výpočet má následující tvar: doba amortizace = PV PP kde: PV... peněžní výdaje spojené s pořízením PP... roční peněžní příjmy po odpočtu běžných nákladů a daní Investice je považována za výhodnou v případě, že je vypočítaná doba amortizace kratší než amortizační doba požadovaná investorem (doba, kterou investor považuje při daném riziku za reálnou). [NOVOTNÝ, J., 2007:122] 17

18 Nevýhodou tohoto výpočtu, kromě již zmiňovaného nedostatku statických metod obecně, je v tom, že předpokládaná doba amortizace je založena na subjektivním odhadu rizika investorem. Velmi často je v praxi výrazně nižší než pozdější doba ekonomické životnosti investice. Se vzrůstajícím odhadem rizika se zkracuje požadovaná doba amortizace. Tím dochází k požadavkům na neúměrně vysoké roční zisky plynoucí z investičního projektu. V praxi se z důvodů rizika neodhaduje doba amortizace déle než na 3 5 roků a to i přesto, že efektivní doba ekonomické životnosti zařízení představuje 10 a více roků. Tento nedostatek má za následek nerealizování investice i přes to, že je ekonomicky výhodná. [WÖHE, G., 1995:437] Shrnutí Statické metody (pomocné praktické postupy) patří mezi základní a méně přesné postupy pro hodnocení efektivnosti investic. Jejich hlavní nevýhoda je dána tím, že neberou v úvahu (a nebo jen velmi nedokonale) časovou hodnotu peněz, která se během životnosti projektu mění. V této kapitole byly představeny tyto metody: výpočet porovnávající náklady, výpočet porovnávající zisky, výpočet rentability, výpočet návratnosti. Všemi těmito metodami lze porovnávat jak více potenciálních investic mezi sebou (výběr nejvýhodnější z nich), tak obnovovací nebo racionalizační investice, při kterých se hodnotí výhodnost navrhované investice vůči výhodnosti současného stavu. Investiční rozhodování probíhá na základě výsledných hodnot těchto metod. Obecně lze říci, že investice je ekonomicky výhodná v případě, že dojde během její ekonomické životnosti k návratnosti vložených finančních prostředků Dynamické metody Dynamické metody (v odborné literatuře nazývané též Finančně matematické metody) se liší od statických metod tím, že při hodnocení efektivnosti investičních variant nezůstávají u krátkodobého časového horizontu, ale posuzují výhodnost investic po celou dobu ekonomické životnosti nebo její plánované délky. Základem výpočtů těchto metod jsou časové řady peněžních příjmů a peněžních výdajů během sledovaného období. Peněžní výdaje jsou tvořeny pořizovacími výdaji dané investice a fixními a variabilními výdaji na její údržbu a provoz. Peněžní příjmy jsou tvořeny zejména tržbami za prodej výkonů, které příslušná investice produkuje. 18

19 Finančně matematické metody jsou označovány jako dynamické z toho důvodu, že při zkoumání v rámci relativně delších časových období je faktor času do hodnocení promítán pomocí zohlednění časové hodnoty peněz. Dynamické (finančně matematické) metody se člení na následující postupy: - metoda čisté současné hodnoty (Net Present Value) - metoda vnitřního výnosového procenta - metoda anuit [NOVOTNÝ, J., 2007:123] Dle dalších dostupným odborných pramenů lze zařadit mezi dynamické metody ještě následující metodu: - doba návratnosti (Payback Period) [SCHOLLEOVÁ, H.,2008:122] Metoda čisté současné hodnoty (Net Present Value - NPV) Tato metoda se v některých pramenech označuje jako metoda diskontované hodnoty nebo hodnoty kapitálu. U posuzovaných investičních projektů umožňuje eliminovat dopady, které vyplývají z rozdílů peněžních příjmů a výdajů během doby existence projektu. Tyto rozdíly jsou způsobeny tím, že dřívější peněžní příjem má pro podnik vyšší hodnotu než pozdější a analogicky, čím je časově vzdálenější peněžní výdaj, tím méně podnik zatěžuje. Pro správnou komparaci těchto částek je třeba zohlednit tento časový nesoulad. Srovnání je dosaženo tím, že se očekávané budoucí peněžní výdaje a peněžní příjmy diskontují (odúročují) na současnou hodnotu (k termínu bezprostředně před počátkem investice). Tato k příslušnému okamžiku odúročená výše budoucí platby se označuje jako její současná hodnota. Rozdíl všech součtů současných hodnot peněžních příjmů a všech součtů současných hodnot peněžních výdajů (součet současných hodnot všech čistých příjmů) se označuje jako čistá současná hodnota, kterou lze vypočítat pomocí tohoto tvaru: 19

20 NPV = n E A t t ( i) t= 0 1+ t kde: NPV... čistá současná hodnota E t... peněžní příjmy na konci období t A t... peněžní výdaje na konci období t i... kalkulační úroková míra (požadované nejnižší zúročení kapitálu) t... období (t=0,1,2,...,n) n... ekonomická životnost projektu Při použití tohoto vzorce je třeba do peněžních výdajů zahrnout i pořizovací náklady investičního projektu, které byly vynaloženy v období t=0. Investici je doporučeno realizovat v případě, když je hodnota kapitálu NPV vyšší nebo rovna nule. Případ, kdy se hodnota NPV rovná nule, znamená, že investice dosáhla právě hodnoty požadovaného nejnižšího zúročení (i). [NOVOTNÝ, J., 2007:124] Nedostatky této, jinak nejčastěji používané metody je vysoká citlivost na vývoj úrokových měr. Ta se promítá do výše diskontního faktoru a je v turbulentním prostředí těžce předvídatelná. Další slabinou této metody je fakt, že výsledek ze zpracování informací je pouze absolutní a může zkreslit pohled na srovnání více investic. Z tohoto důvodu je vhodné tuto metodu doplnit o další, která relativní pohled ukazuje (např. IRR). [KISLINGEROVÁ, E., 2010:289] Metoda vnitřního výnosového procenta (Internal Rate of Return - IRR) Tato metoda je opět založena na časovém ohodnocení peněz a její výpočet je podobný předchozí metodě. Vnitřní výnosové procento je taková kalkulační úroková míra (diskontní míra), při které je tok peněžních příjmů z projektu přesně roven toku peněžních výdajů projektu. Jinými slovy, hledáme takovou úrokovou sazbu, při které je čistá současná hodnota investice rovna 0. n t= 1 E A t t t ( 1+ i) = 0 Zkratky vysvětleny v předchozí kapitole. [DUCHOŇ, B.,2007:233] 20

21 Tímto způsobem lze zjistit efektivní zúročení investičního projektu. Posouzení výhodnosti jednotlivé investice lze ale provést pouze tehdy, když je známé minimální zúročení kapitálu požadované podnikem ke krytí nákladů kapitálu. Investice je v tomto případě považována za výhodnou, když je hodnota vnitřního výnosového procenta vyšší než kalkulační úroková míra. Metoda vnitřního výnosového procenta tedy sama o sobě není schopna poskytnout kritérium o výhodnosti dané investice v případě, že není dána kalkulační úroková míra jakožto srovnávací měřítko. Při srovnávání více investičních variant by měla být uskutečněna ta, která dosahuje nejvyšší hodnoty vnitřního výnosového procenta. Samozřejmě za předpokladu, že je tato hodnota vyšší než kalkulační úroková míra. V případě hodnocení obnovovacích investic se porovnává IRR pouze s kalkulační úrokovou mírou. [WÖHE, G., 1995:441] Metoda anuit Pomocí této metody jsou porovnávány průměrné roční peněžní výdaje investičního projektu s průměrnými ročními peněžními příjmy. Tyto toky plateb jsou přepočítávány pomocí složeného úrokování na dvě ekvivalentní a srovnatelné řady, to znamená, že tyto řady mají stejnou hodnotu kapitálu (čistou současnou hodnotu) a vykazují stejně vysoké toky plateb, resp. příjmů. V případě konstantních ročních peněžních výdajů a příjmů můžeme tyto převzít do investičního propočtu bez úprav. V případě, že roční hodnoty kolísají, tak musí být nejdříve odúročeny, tzn. musí být zjištěna jejich současná hodnota. Následně se součet těchto současných hodnot úročí, tzn. že se přemění v uniformní roční hodnoty přiměřené ekonomické životnosti. Obdobným způsobem se zachází s pořizovacími náklady a se zůstatkovou cenou. Anuitu investičního projektu (průměrné roční přebytky peněžních příjmů) získáme součinem hodnoty kapitálu (NPV) a umořovatele. [WÖHE, G., 1995:442] Výpočet tedy lze provést na základě následujícího vztahu: a i ( 1+ i) ( 1+ i) ( 1) = K 0 n n kde: a... anuita K 0... hodnota kapitálu (NPV) i... kalkulační úroková míra n... ekonomická životnost projektu 21

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Investiční rozhodování statická metoda část 1

Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Malé a střední podnikání na venkově

Malé a střední podnikání na venkově Malé a střední podnikání na venkově 1 Vymezení základních pojmů: Financování Investiční činnost Investiční plánování Metody hodnocení investic 2 Financování činnost směřující k opatření podnikového kapitálu

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE X. POSOUZENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI VYUŽITÍ TEPLA ZE SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ Jan Kužel odbor ochrany

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ Jestliže nastane některá z těchto či obdobných událostí musí firma provést test na snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Tvoří ho dvě fáze: 1. fáze Odhadnout čisté peněžní toky plynoucí během zbývající

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy:

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy: I~...~- --.---._m.. HODNOCENí INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladu na investici) s výnosy, které investice prinese. Jde o rozpoctování jednorázových (investicních)

Více

E8 Finanční a ekonomické hodnocení projektu

E8 Finanční a ekonomické hodnocení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E8 Finanční a ekonomické hodnocení projektu Anotace: Cílem této části vzdělávacího modulu je seznámit účastníky

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Osnova učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy. Struktura učiva v 1. koncentrickém okruhu

Osnova učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy. Struktura učiva v 1. koncentrickém okruhu Osnova učiva Učivo o dlouhodobém majetku Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se podstaty dlouhodobého

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 8 MANAŽERSKÉ FINANCE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Osnova učiva. Cíle učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Osnova učiva. Cíle učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Učivo o dlouhodobém majetku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se podstaty dlouhodobého

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Investice a akvizice

Investice a akvizice Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 3: Hodnocení ekonomické efektivnosti investic Brno 2014 Jana Boulaouad Ing. et Ing. Jana Boulaouad Operační program Vzdělávání

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Janoušek Jan, Uchytil Josef, Kohout Vladimír, Teplárna Klatovy, (Přednáška pro Kotle a energetická zařízení 2009 ) Teplárna Klatovy připravila v roce

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti Předinvestiční fáze Investor se rozhoduje, zda se zvolený projekt zahájí, nebo nikoli očekává zhodnocení vložených prostředků do projektu zhodnocení musí být vyšší, než např. úroky z vkladů Pro rozhodnutí

Více

Úvod do podnikových financí. 154-0300 Finance. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2014/2015

Úvod do podnikových financí. 154-0300 Finance. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2014/2015 154-0300 Finance VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2014/2015 Obsah 1 2 Cíle finančního řízení Principy finančního řízení 3 Vliv finančního trhu na finanční

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více