HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V PODNIKU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Podniková ekonomika a management HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V PODNIKU Evaluation of the investment projects in the enterprise Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří NOVOTNÝ, CSc. Autor: Michal JELÍNEK Brno, 2012

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra podnikového hospodářství Akademický rok 2011/2012 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: JELÍNEK Michal Podniková ekonomika a management HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V PODNIKU Evaluation of the investment project in the enterprise Zásady pro vypracování Cíl práce: Analýza postupů využívaných při hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů. v reálně existujícím podniku a posouzení možností využití alternativních metod. Postup práce a použité metody: I. Úvod: Kontextuální vřazení předmětné problematiky, vymezení cíle práce a použitých metod. Věnovat pozornost možnosti užití matematicko-statistických metod při zpracování empirických dat. II. Teoretická část: Zpracování teoretického konceptu zkoumané problematiky jako argumentačního východiska pro vlastní analýzu a postup v praktické části. III. Praktická část: Analýza postupů využívaných při hodnocení investičních projektů v reálně existujícím podniku. Posouzení možnosti využití alternativních metod. Strukturální členění opřít o systémové rozvržení v teoretickém konceptu. IV. Závěr: Shrnutí výsledků práce do zobecňující podoby, včetně návrhu na jejich možné uplatnění v praxi.

3 Rozsah grafických prací: (Předpoklad cca 10 tabulek a grafů) Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: NOVOTNÝ, Jiří. Nauka o podniku- výstavba podniku. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., s. ISBN SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, s. ISBN SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, xxv, 498 s. ISBN WÖHE, Günter - KISLINGEROVÁ, Eva. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, s. ISBN WÖHE, Günter. Úvod do podnikového hospodářství. Translated by Jiří Dvořák. 1. čes. vyd., překlad 18. Praha: C.H. Beck, xx, 748 s. ISBN Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Michal Jelínek Název bakalářské práce: Hodnocení investičních projektů v podniku Název práce v angličtině: Evaluation of the investment projects in the enterprise Katedra: Podnikové hospodářství Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. Rok obhajoby: 2012 Anotace Předmětem bakalářské práce Hodnocení investičních projektů v podniku je analýza postupů využívaných při hodnocení ekonomické efektivnosti v reálně existujícím podniku, výpočet ekonomické výhodnosti reálného investičního projektu a následné posouzení možnosti využití alternativních metod hodnocení. V teoretické části je na základech odborné literatury uveden koncept předmětné problematiky se zaměřením na proces hodnocení investičních projektů. Praktická část se věnuje analýze postupů využívaných k hodnocení investičních projektů v reálném podniku, aplikování alternativních metod hodnocení a posouzení výhodnosti sledovaného projektu. Annotation The goal of the bachelor thesis "Evaluation of the investment projects in the enterprise," is the analysis of methods used for the evaluation of economic efficiency in the real existing company, calculating the economic profitability of the real investment project and subsequent possibility to use another alternative assessment methods. In the theoretical part the concept of the issues focused on the investment project evaluation is described on the ground of specific literature. The practical part is dedicated to the analysis of procedures used to evaluate investment projects in real enterprise, application of alternative methods of evaluation and assessment of the efficiency of the project. Klíčová slova Investiční projekt, statické metody, dynamické metody, rentabilita Keywords Investment project, static methods, dynamic methods, profitability

5 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Hodnocení investičních projektů v podniku vypracoval samostatně pod vedením doc. Ing. Jiřího Novotného, CSc. a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 11. května 2012 vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování: Na tomto místě bych rád poděkoval doc. Ing. Jiřímu Novotnému, CSc. za cenné připomínky a odborné rady, kterými mi pomohl k vypracování této bakalářské práce.

7 Obsah Úvod Investice, investiční aktivita Pojmy investice a financování Podnikové pojetí investic Investiční plánování Investiční rozhodování Metody hodnocení investic Statické metody Dynamické metody Představení investora Investiční aktivita v reálném podniku Investiční majetek Investiční plánování v podniku Investiční rozhodování v podniku Reálný investiční projekt Charakteristika projektu Vstupní data pro hodnocení projektu Hodnocení ekonomické efektivnosti reálné investice Využití alternativních metod hodnocení investic Statické metody (pomocné praktické metody) Dynamické metody (finančně matematické metody) Závěr Seznam použité literatury Seznam tabulek a grafů Seznam příloh... 47

8 Úvod Vrcholovým cílem každého podniku je dlouhodobá maximalizace zisku. Tohoto cíle podnik dosahuje tvorbou, distribucí a prodejem svých produktů zákazníkům, při kterých se snaží minimalizovat náklady při současné snaze o maximalizaci příjmů. Elementární výrobní faktor se zásadním významem pro dosahování maximalizace zisku každého podniku je jeho hmotný investiční majetek. Jeho důležitost spočívá v tom, že má velký vliv na produkční schopnost každého podniku a ovlivňuje tedy kvalitu a množství produktů, které podnik vytváří. Z tohoto důvodu musí každá společnost velmi dobře zvažovat použití těchto prostředků tak, aby pořizovala dlouhodobý majetek, který jí přináší co nejvyšší užitek. Pro efektivnější rozhodování podniků o použití svých prostředků na pořízení investičního majetku byly vyvinuty speciální matematické metody, pomocí kterých lze hodnotit, porovnávat a vybírat projekty podle jejich ekonomické výhodnosti. Cílem této práce bylo na základě odborné literatury zpracovat teoretický koncept, který bude obsahovat rozbor metodiky pro hodnocení výhodnosti investičních projektů. Analyzovat postupy, které jsou používány pro hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů v reálném podniku a tyto postupy poté konfrontovat s teoretickým konceptem. Dále navrhnout možné alternativní metody pro hodnocení investičních projektů a formulovat určitá doporučení pro uplatnění v praxi, která budou z analytické části práce vycházet. Tato práce využívá reálného podnikového projektu, který by měl být schválen k realizaci na základě výsledků metod pro ekonomické hodnocení efektivnosti investic. Tento sledovaný projekt se týká pořízení hmotného investičního majetku a z tohoto důvodu je i tato práce zaměřena tímto směrem. Výhodnost projektu byla zjištěna pomocí vnitropodnikových metod pro hodnocení investičních projektů. Poté byly využity další alternativní metody představené v teoretickém konceptu, kterými byla zjištěna ekonomická výhodnost sledovaného projektu. Na základě výsledků jednotlivých metod bylo vydáno rozhodnutí o výhodnosti sledovaného investičního projektu. 8

9 Teoretická část 1. Investice, investiční aktivita Pořízení dlouhodobého investičního majetku je pro každý podnik zásadním a důležitým krokem. Struktura investičního majetku do velké míry ovlivňuje budoucí naplnění činnosti každého podniku. Při investování mění podnik formu svého kapitálu, v případě výrobního podniku mění např. likvidní peněžní prostředky za výrobní zařízení. V případě efektivního investování bude budoucí příjem převyšovat vložené náklady a podnik bude realizovat dodatečný příjem Pojmy investice a financování Dle Wöheho jsou tyto dva pojmy ve vědecké literatuře používány s velmi rozdílným smyslem, a proto je nutné tyto pojmy a zejména pojem investice přiblížit a dále ujasnit účel, jakým je tento pojem používán v této práci. Pojmem financování je myšlena činnost, při které podnik obstarává finanční prostředky všeho druhu pro realizaci všech podnikových výkonů. Toto obstarávání prostředků je obsaženo v pasivech rozvahy a ukazuje, jaká část z celkového kapitálu byla podniku poskytnuta podnikatelem, spolupodnikateli nebo vlastníky jako vlastní jmění a jaká část kapitálu byla poskytnuta jinými věřiteli (banky, dodavatelé, atd.) jako cizí kapitál. Naproti tomu pojem investice je dle odborné literatury spojován s použitím finančních prostředků k obstarávání hmotného majetku, nehmotných aktiv nebo finančního majetku (stroje, zásoby, patenty, licence, cenné papíry, účasti). Kapitál firmy je v tomto případě používán k obstarávání majetkových hodnot. Financování tedy znamená opatření finančních prostředků a investování znamená použití těchto prostředků. [WÖHE,G.,1995:410] Z těchto důvodů bude pro účely této práce pojem investice znamenat použití finančních prostředků za účelem získání budoucích užitků. 9

10 Klasifikace investic Z hlediska financování, účetnictví a daňových předpisů dělíme investice (dlouhodobý majetek) na tři základní skupiny: - Finanční investice - Hmotné investice - Nehmotné investice Finanční investice Jedná se o dlouhodobý finanční majetek, jako je nákup dlouhodobých cenných papírů, vklady do investičních a jiných společností, dlouhodobé půjčky, nákup nemovitostí. Cílem pořízení těchto investic je jejich obchodování za účelem získání úroku, dividend nebo zisku. Hmotné investice Tyto investice vytvářejí nebo rozšiřují výrobní kapacitu podniku. Investice musí mít pořizovací cenu vyšší než ,- Kč a dobu použitelnosti delší než jeden rok. Do tohoto druhu investic spadá především výstavba nových budov, staveb, cest, nákup pozemků, strojů, výrobního zařízení a dopravních prostředků Nehmotné investice Investice tohoto druhu jsou nemateriální povahy (dlouhodobý nehmotný majetek), jako např. nákup know-how, licencí, softwaru, autorských práv. Dále se mezi tyto investice řadí výdaje na výzkumnou činnost, vzdělání, sociální rozvoj a jiné. Tento druh investic musí mít pořizovací cenu nejméně ,- Kč. [SYNEK, M., 2007:278] 1.2. Podnikové pojetí investic V podnikovém pojetí jsou investice chápány jako statky, které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale k výrobě budoucích statků nebo služeb. Tím se podnik snaží dosáhnout zvýšení svého růstu v budoucnu, snaží se maximalizovat zisk. Z finančního hlediska lze podnikové investice popsat jako jednorázově vynaložené zdroje, které budou během delšího budoucího období přinášet dodatečné peněžní příjmy. Investice v podnikovém pojetí tedy také znamená, že se jedná o odložení spotřeby za účelem získání budoucích příjmů. [SYNEK, M., 2007:273] 10

11 Z podnikového pohledu rozdělujeme investice do čtyř skupin: rozvojové investice, obnovovací investice, mandatorní investice a racionalizační investice. Rozvojové (rozšiřovací) investice Prostřednictvím těchto investic jsou rozšiřovány výrobní kapacity, zaváděny nové technologie, vyvíjeny nebo zkoumány nové výrobky. Tyto investice přinášejí růst tržeb. Obnovovací investice Investice tohoto druhu nahrazují nebo obnovují výrobní zařízení, které už je zastaralé nebo končí jeho ekonomická životnost. Do této kategorie patří také investice, při kterých je vyměňováno funkční zařízení za jiné, které pomáhá snižovat náklady. Mandatorní (regulatorní) investice Cíle těchto investic jsou mimoekonomické, to znamená, že jejich realizace je požadovaná zákonem, směrnicí nebo nařízením. Jedná se např. o investice na ochranu životního prostředí a zlepšení pracovního prostředí, dodržování hygienických požadavků a jiné. Racionalizační investice Racionalizační investice vedou k úpravě stávajícího stavu produkčních možností podniku tak, aby snížily jeho výrobní náklady a zvýšily hospodárnost. [SYNEK, M., 2010:262] 1.3. Investiční plánování V případě, že má být založen nový podnik, nebo má-li být v již existujícím podniku uskutečněna obnova technicky opotřebovaného nebo hospodářsky zastaralého zařízení, či rozšíření podniku o novou investici, pak musí těmto akcím vždy předcházet přesné investiční plánování. V převážné většině případů investiční rozhodnutí dlouhodobě ovlivňuje druh a objem produkce. Podnik tedy musí velice pečlivě připravovat investiční plány s ohledem na predikci budoucího vývoje podniku a jeho okolí. [WÖHE, G., 1995:429] 11

12 Investiční plán je konkretizován v investičních projektech. Z těchto projektů se pomocí metod hodnocení investic vybírají ty, které nejlépe splňují definované cíle podniku, a to jak po stránce ekonomické, tak i technické. Pomocí metod hodnocení investic se posuzuje: - výhodnost jednotlivého investičního projektu - porovnání výhodnosti více investičních variant - sestavení optimální kombinace investičních projektů s ohledem na možnosti jejich financování [NOVOTNÝ, J., 2007:120] Porovnávání výhodnosti jednotlivého projektu spočívá ve zjišťování míry zhodnocení vložených prostředků. V případě hodnocení více investičních variant je také měřeno zhodnocení vkladů, ale také lze porovnávat i projekty mezi sebou. Toto porovnávání je umožněno tím, že je užitek z projektů převeden na stejné poměrové ukazatele. Tohoto převodu se využívá také při sestavování optimální kombinace investičních projektů. Investiční projekty Investiční projekty nabývají různou formu a jsou také různě posuzovány. Záleží na konkrétním projektu a podniku, v němž je schvalován. Pro stanovení metod hodnocení efektivnosti investic a odpovědnosti za schvalování projektů se investiční projekty rozdělují do několika skupin. Ve většině našich podniků převažuje rozdělení podle výše investičních nákladů Investiční rozhodování Cílem každé metody pro hodnocení investic by mělo být zjištění její rentability, tzn. vyjádření, zda se vložený a tím vázaný kapitál v určitém investičním projektu zúročí tak, že je tato výše dostatečná oproti zúročení jinými, alternativními možnostmi. Hodnotící metody připravují investiční rozhodování, při kterém je na základě výsledných hodnot sledovaná investice porovnána s ostatními variantami. Obecně lze říci, že investice by měla být realizována v případě, že je zajištěna návratnost peněžních výdajů spojených s pořízením a zúročení vloženého kapitálu, které považuje investor za dostatečné. Jinými slovy to tedy znamená, že je investice výhodná, pokud součet peněžních příjmů nad výdaji umožňuje amortizaci a přiměřené zúročení vloženého kapitálu. 12

13 Na základě praktických zkušeností a teoretických znalostí byly vyvinuty různé výpočtové metody pro hodnocení výhodnosti investic. Tyto metody používají tyto základní veličiny: - peněžní výdaje - peněžní příjmy - úroková míra - čas Peněžní výdaje Při pořizování investice vedou peněžní výdaje k úbytkům likvidních prostředků. Během životnosti projektu ale dochází k dalším peněžním výdajům ve formě běžných provozních vydání (patří sem zejména nákup surovin, provozních a pomocných látek, náklady na zaměstnance, aj.). Peněžní příjmy Peněžní příjmy jsou charakterizovány jako příliv likvidních prostředků z prodeje produkovaných výkonů nebo celé investice (tržby z prodeje investičního majetku). [WÖHE, G., 1995:431] 13

14 2. Metody hodnocení investic Problematika hodnocení investic je rozebírána v celé řadě literárních pramenů. Vzhledem k tomu, že tato práce pojednává o hodnocení výhodnosti investic v rámci vnitropodnikových procesů, byla jako základní odborný pramen pro popis hodnotících metod použita literatura od Güntera Wöheho, která se zabývá problematikou hodnocení investičních projektů z tohoto vnitropodnikového pohledu. Podstatou ekonomického hodnocení investic je porovnávání peněžních výdajů na pořízení a provoz investice s peněžními příjmy, které nám během doby životnosti projekt přinese. "Základem pro rozhodnutí o tom, zda přijmout daný projekt a realizovat jej, či o tom, který z navržených projektů nebo jejich variant by měl být zvolen k realizaci, je propočet určitých kritérií (ukazatelů) ekonomické efektivnosti. Tato kritéria měří zpravidla výnosnost (návratnost) zdrojů vynaložených na realizaci projektu." [FOTR, J., 2011:68] Na základě teoretických úvah a praktických zkušeností z podnikového hospodářství byly vytvořeny různé postupy pro ekonomické hodnocení investic. Tyto postupy lze v souladu s rozdělením dle Wöheho členit do těchto základních skupin: - statické metody (pomocné praktické postupy) - dynamické metody (finančně matematické postupy) 2.1. Statické metody "Statické metody jsou též označovány jako pomocné praktické postupy. Je tomu tak proto, že neberou v úvahu časovou hodnotu peněz (současná hodnota budoucích peněz). Veličiny, které jsou v jejich rámci využívány k výpočtům, jsou náklady, zisk a rentabilita." [NOVOTNÝ, J., 2007:121] Tyto metody se člení na následující postupy: - výpočet porovnávající náklady - výpočet porovnávající zisky 14

15 - výpočet rentability (Return of Investment) - výpočet návratnosti (Pay-off-Period) [WÖHE, G., 1995:431] Výpočet porovnávající náklady Na základě tohoto výpočtu lze porovnávat náklady za určité období dvou nebo více investičních projektů. V případě hodnocení obnovovacích investic je tím myšleno porovnávání efektivity původního a nového investičního majetku, v případě rozšiřujících investic se jedná o srovnání několika nových zařízení. Kritériem výhodnosti tohoto postupu je rozdíl v nákladech mezi zvažovanými variantami. V případě, že se kapacity porovnávaných investičních objektů liší, je třeba porovnávat náklady na jednotku kapacity namísto nákladů za určité období. V tomto případě je třeba brát zřetel na to, že skutečné jednotkové náklady závisí na míře využití kapacity zařízení. Každé výrobní zařízení je konstruováno na určitou optimální výši produkce (optimální oblast využití své kapacity). Při této optimální výši jsou nejnižší náklady na jednotku produkce. Výše této optimální produkce je u zařízení většinou rozdílná a má vliv na výběr vhodného zařízení. Objem výroby, od nějž je výhodnější použít jiné zařízení, se označuje jako kritické množství. Nedostatkem výpočtu porovnávajícího náklady je velice krátké období, po které je efektivnost investice hodnocena. Z toho důvodu nebere výpočet zřetel na vývoj budoucích nákladů a výnosů, cenové dopady nárůstu produkce a podobně. Není možné konstatovat, že investice s nejnižšími náklady má také nejvýhodnější zúročení vložených prostředků. [NOVOTNÝ, J., 2007:122] Pro výpočet lze použít metodu průměrných ročních nákladů, která je matematicky vyjádřena takto: ( i J ) V R = O + * + kde: R...roční průměrné náklady varianty O...roční odpisy i...diskontní sazba (v % / 100) J...investiční náklad (kapitálový výdaj) V...ostatní roční provozní náklady (celkové provozní náklady - odpisy) Diskontní sazba představuje minimální požadovanou výnosnost podnikem. [LUKL, R., 2004:37] 15

16 Výpočet porovnávající zisky Srovnávání nákladů na základě předchozí metody selže v případě, že investiční varianta s výhodnějšími náklady povede k vyšší produkci. Tato vyšší produkce ale může být realizována pouze při nižší prodejní ceně produkovaných jednotek. To znamená, že celkový zisk nemusí být i při nákladově příznivějším produkčním postupu nutně vyšší. Tento nedostatek výpočtu porovnávajícího náklady se snaží odstranit výpočet porovnávající zisky. Tento postup eliminuje tento nedostatek tím, že zahrnuje do výpočtu tržby a při různých investičních variantách porovnává očekávaný roční zisk. V případě výpočtu efektivnosti obnovovacích investic se tento postup zaměřuje na průměrný roční zisk starého zařízení a očekávaný průměrný roční zisk různých investičních variant. Nedostatky výpočtu porovnávajícího zisky jsou v podstatě stejné jako u výpočtu porovnávajícího náklady. To znamená, že ani tento výpočet nezohledňuje časové rozhraničení budoucích nákladů a výnosů během doby životnosti investiční varianty. Navíc je zpravidla nemožné přiřadit výnosy jednotlivým zařízením. Pokud se i přesto provádí, tak do metod hodnocení investic vcházejí svévolná rozčleňování. [WÖHE, G., 1995:434] Výpočet rentability (Return of Investment ROI) Tento postup výpočtu návratnosti investice je používán zejména v USA. Ve své nejjednodušší variantě se u tohoto výpočtu vztahuje očekávaný roční zisk jednotlivých variant investičních projektů přímo k investovanému kapitálu: rentabilita = zisk 100 kapitál [NOVOTNÝ, J., 2007:122] Tento postup výpočtu lze změnit na informačně bohatší vzorec zohledněním obratu: return of investment = zisk obrat obrat 100 investovaný kapitál 16

17 První činitel v tomto rozšířeném vzorci udává výnosnost obratu, druhý činitel udává obrat kapitálu. V případě součinu obou činitelů dostaneme roční rentabilitu investovaného kapitálu. Investiční rozhodování mezi více variantami se provádí na základě hodnocení rentability každého projektu zvlášť. Při hodnocení pouze jedné investiční varianty je třeba porovnat rentabilitu této investice s minimálním zúročením, které investor požaduje. Slabiny této metody jsou v podstatě stejné jako u předchozích dvou metod. Jedná se o krátkodobé posuzování, nezohlednění budoucích změn nákladů a výnosů a obtížnosti přičítání obratu a zisku jednotlivým investičním projektům. Oproti předchozím metodám je tímto postupem zjištěna důležitá veličina pro investiční rozhodování: rentabilita vloženého kapitálu. Nevýhodou je, že tato rentabilita je zjištěna pouze pro jedno období. V praxi se lze setkat s upravenou metodou, která počítá s rentabilitou pro jednotlivé roky ekonomické životnosti. Nevýhodou této metody je, že počítá s odhady budoucích hodnot. Realizován by měl být ten projekt, který dosáhne nejvyšší rentability. Pokud je hodnocen jediný projekt, tak realizován by měl být v případě, kdy je výsledná rentabilita vyšší než minimální zúročení požadované investorem. [WÖHE, G., 1995:435] Výpočet návratnosti (Pay-off-Period -PP) Výsledná hodnota této metody udává počet období, které jsou třeba k získání peněžních výdajů (PV) spojené s pořízením investičního projektu. Tyto peníze jsou získávány prostřednictvím peněžních příjmů (PP), které investice přináší. Výpočet má následující tvar: doba amortizace = PV PP kde: PV... peněžní výdaje spojené s pořízením PP... roční peněžní příjmy po odpočtu běžných nákladů a daní Investice je považována za výhodnou v případě, že je vypočítaná doba amortizace kratší než amortizační doba požadovaná investorem (doba, kterou investor považuje při daném riziku za reálnou). [NOVOTNÝ, J., 2007:122] 17

18 Nevýhodou tohoto výpočtu, kromě již zmiňovaného nedostatku statických metod obecně, je v tom, že předpokládaná doba amortizace je založena na subjektivním odhadu rizika investorem. Velmi často je v praxi výrazně nižší než pozdější doba ekonomické životnosti investice. Se vzrůstajícím odhadem rizika se zkracuje požadovaná doba amortizace. Tím dochází k požadavkům na neúměrně vysoké roční zisky plynoucí z investičního projektu. V praxi se z důvodů rizika neodhaduje doba amortizace déle než na 3 5 roků a to i přesto, že efektivní doba ekonomické životnosti zařízení představuje 10 a více roků. Tento nedostatek má za následek nerealizování investice i přes to, že je ekonomicky výhodná. [WÖHE, G., 1995:437] Shrnutí Statické metody (pomocné praktické postupy) patří mezi základní a méně přesné postupy pro hodnocení efektivnosti investic. Jejich hlavní nevýhoda je dána tím, že neberou v úvahu (a nebo jen velmi nedokonale) časovou hodnotu peněz, která se během životnosti projektu mění. V této kapitole byly představeny tyto metody: výpočet porovnávající náklady, výpočet porovnávající zisky, výpočet rentability, výpočet návratnosti. Všemi těmito metodami lze porovnávat jak více potenciálních investic mezi sebou (výběr nejvýhodnější z nich), tak obnovovací nebo racionalizační investice, při kterých se hodnotí výhodnost navrhované investice vůči výhodnosti současného stavu. Investiční rozhodování probíhá na základě výsledných hodnot těchto metod. Obecně lze říci, že investice je ekonomicky výhodná v případě, že dojde během její ekonomické životnosti k návratnosti vložených finančních prostředků Dynamické metody Dynamické metody (v odborné literatuře nazývané též Finančně matematické metody) se liší od statických metod tím, že při hodnocení efektivnosti investičních variant nezůstávají u krátkodobého časového horizontu, ale posuzují výhodnost investic po celou dobu ekonomické životnosti nebo její plánované délky. Základem výpočtů těchto metod jsou časové řady peněžních příjmů a peněžních výdajů během sledovaného období. Peněžní výdaje jsou tvořeny pořizovacími výdaji dané investice a fixními a variabilními výdaji na její údržbu a provoz. Peněžní příjmy jsou tvořeny zejména tržbami za prodej výkonů, které příslušná investice produkuje. 18

19 Finančně matematické metody jsou označovány jako dynamické z toho důvodu, že při zkoumání v rámci relativně delších časových období je faktor času do hodnocení promítán pomocí zohlednění časové hodnoty peněz. Dynamické (finančně matematické) metody se člení na následující postupy: - metoda čisté současné hodnoty (Net Present Value) - metoda vnitřního výnosového procenta - metoda anuit [NOVOTNÝ, J., 2007:123] Dle dalších dostupným odborných pramenů lze zařadit mezi dynamické metody ještě následující metodu: - doba návratnosti (Payback Period) [SCHOLLEOVÁ, H.,2008:122] Metoda čisté současné hodnoty (Net Present Value - NPV) Tato metoda se v některých pramenech označuje jako metoda diskontované hodnoty nebo hodnoty kapitálu. U posuzovaných investičních projektů umožňuje eliminovat dopady, které vyplývají z rozdílů peněžních příjmů a výdajů během doby existence projektu. Tyto rozdíly jsou způsobeny tím, že dřívější peněžní příjem má pro podnik vyšší hodnotu než pozdější a analogicky, čím je časově vzdálenější peněžní výdaj, tím méně podnik zatěžuje. Pro správnou komparaci těchto částek je třeba zohlednit tento časový nesoulad. Srovnání je dosaženo tím, že se očekávané budoucí peněžní výdaje a peněžní příjmy diskontují (odúročují) na současnou hodnotu (k termínu bezprostředně před počátkem investice). Tato k příslušnému okamžiku odúročená výše budoucí platby se označuje jako její současná hodnota. Rozdíl všech součtů současných hodnot peněžních příjmů a všech součtů současných hodnot peněžních výdajů (součet současných hodnot všech čistých příjmů) se označuje jako čistá současná hodnota, kterou lze vypočítat pomocí tohoto tvaru: 19

20 NPV = n E A t t ( i) t= 0 1+ t kde: NPV... čistá současná hodnota E t... peněžní příjmy na konci období t A t... peněžní výdaje na konci období t i... kalkulační úroková míra (požadované nejnižší zúročení kapitálu) t... období (t=0,1,2,...,n) n... ekonomická životnost projektu Při použití tohoto vzorce je třeba do peněžních výdajů zahrnout i pořizovací náklady investičního projektu, které byly vynaloženy v období t=0. Investici je doporučeno realizovat v případě, když je hodnota kapitálu NPV vyšší nebo rovna nule. Případ, kdy se hodnota NPV rovná nule, znamená, že investice dosáhla právě hodnoty požadovaného nejnižšího zúročení (i). [NOVOTNÝ, J., 2007:124] Nedostatky této, jinak nejčastěji používané metody je vysoká citlivost na vývoj úrokových měr. Ta se promítá do výše diskontního faktoru a je v turbulentním prostředí těžce předvídatelná. Další slabinou této metody je fakt, že výsledek ze zpracování informací je pouze absolutní a může zkreslit pohled na srovnání více investic. Z tohoto důvodu je vhodné tuto metodu doplnit o další, která relativní pohled ukazuje (např. IRR). [KISLINGEROVÁ, E., 2010:289] Metoda vnitřního výnosového procenta (Internal Rate of Return - IRR) Tato metoda je opět založena na časovém ohodnocení peněz a její výpočet je podobný předchozí metodě. Vnitřní výnosové procento je taková kalkulační úroková míra (diskontní míra), při které je tok peněžních příjmů z projektu přesně roven toku peněžních výdajů projektu. Jinými slovy, hledáme takovou úrokovou sazbu, při které je čistá současná hodnota investice rovna 0. n t= 1 E A t t t ( 1+ i) = 0 Zkratky vysvětleny v předchozí kapitole. [DUCHOŇ, B.,2007:233] 20

21 Tímto způsobem lze zjistit efektivní zúročení investičního projektu. Posouzení výhodnosti jednotlivé investice lze ale provést pouze tehdy, když je známé minimální zúročení kapitálu požadované podnikem ke krytí nákladů kapitálu. Investice je v tomto případě považována za výhodnou, když je hodnota vnitřního výnosového procenta vyšší než kalkulační úroková míra. Metoda vnitřního výnosového procenta tedy sama o sobě není schopna poskytnout kritérium o výhodnosti dané investice v případě, že není dána kalkulační úroková míra jakožto srovnávací měřítko. Při srovnávání více investičních variant by měla být uskutečněna ta, která dosahuje nejvyšší hodnoty vnitřního výnosového procenta. Samozřejmě za předpokladu, že je tato hodnota vyšší než kalkulační úroková míra. V případě hodnocení obnovovacích investic se porovnává IRR pouze s kalkulační úrokovou mírou. [WÖHE, G., 1995:441] Metoda anuit Pomocí této metody jsou porovnávány průměrné roční peněžní výdaje investičního projektu s průměrnými ročními peněžními příjmy. Tyto toky plateb jsou přepočítávány pomocí složeného úrokování na dvě ekvivalentní a srovnatelné řady, to znamená, že tyto řady mají stejnou hodnotu kapitálu (čistou současnou hodnotu) a vykazují stejně vysoké toky plateb, resp. příjmů. V případě konstantních ročních peněžních výdajů a příjmů můžeme tyto převzít do investičního propočtu bez úprav. V případě, že roční hodnoty kolísají, tak musí být nejdříve odúročeny, tzn. musí být zjištěna jejich současná hodnota. Následně se součet těchto současných hodnot úročí, tzn. že se přemění v uniformní roční hodnoty přiměřené ekonomické životnosti. Obdobným způsobem se zachází s pořizovacími náklady a se zůstatkovou cenou. Anuitu investičního projektu (průměrné roční přebytky peněžních příjmů) získáme součinem hodnoty kapitálu (NPV) a umořovatele. [WÖHE, G., 1995:442] Výpočet tedy lze provést na základě následujícího vztahu: a i ( 1+ i) ( 1+ i) ( 1) = K 0 n n kde: a... anuita K 0... hodnota kapitálu (NPV) i... kalkulační úroková míra n... ekonomická životnost projektu 21

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Malé a střední podnikání na venkově

Malé a střední podnikání na venkově Malé a střední podnikání na venkově 1 Vymezení základních pojmů: Financování Investiční činnost Investiční plánování Metody hodnocení investic 2 Financování činnost směřující k opatření podnikového kapitálu

Více

Investiční rozhodování statická metoda část 1

Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy:

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy: I~...~- --.---._m.. HODNOCENí INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladu na investici) s výnosy, které investice prinese. Jde o rozpoctování jednorázových (investicních)

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku

Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku Investice představují peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu I. Úloha zisku v podnikání Zisk je cílem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují další monetární cíle: - zajištění platební pohotovosti

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4b Manažerská ekonomika pro neekonomy V moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky. U všech manažerů, bez ohledu na zastávanou pozici a stupeň řízení,

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic

Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic Co představují investice jednorázově vynaložené zdroje, od kterých se očekává, že budou přinášet peněžní příjmy během delšího období v

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč Varianta A 1) Určete pomocí kterého způsobu odepisování si více sníží daňový základ v 1. roce Pro účetní zisk- jaké je nejlepší odpisování Lineární účetní zisk je vyšší Zrychlené snižuje daňový základ

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah nadhodnocením ukazatele výkonu). Současně se objektivností rozumí, že technické podmínky nebyly nastaveny diskriminačně, tedy tak, aby poskytovaly některému uchazeči konkurenční výhodu či mu bránily v

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

EBC*L zkušební formulář stupeň B

EBC*L zkušební formulář stupeň B EBC*L zkušební formulář stupeň B DÍLČÍ ZKOUŠKA 2: Hodnocení ekonomické efektivnosti investic, finanční plánování, financování Vážená uchazečko, vážený uchazeči! Vyplňte prosím všechna následující pole.

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

Ekonomické hodnocení investičních variant zajištění výroby

Ekonomické hodnocení investičních variant zajištění výroby Ekonomické hodnocení investičních variant zajištění výroby Ing. Michael Kupec Vedoucí práce: Doc. JUDr. František Klimeš, CSc. Abstrakt Odborná i laická veřejnost se kloní k myšlence, že smyslem bytí společností

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Malé a střední podnikání na venkově

Malé a střední podnikání na venkově Malé a střední podnikání na venkově PROGRAM Představení Harmonogram a osnova výuky Doporučená literatura Podmínky k získání zápočtu/zkoušky Ing. Pavel Moulis, Ph.D. katedra řízení dv.č. 480 e-mail moulis@pef.czu.cz

Více

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách přehled 3) Ocenění na základě analýzy majetku Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen Substanční hodnota A)Substanční hodnota

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Ekonomická efektivnost LH

Ekonomická efektivnost LH Ekonomická efektivnost LH Nově vytvořený předmět Téma: hodnocení efektivnosti investic Zpracoval : ing. Ondřej Pecháček Lektor : Ing Vlastimil Vala Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více