KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU A PODNIKOVÉ EKONOMIKY ŘÍZENÍ RIZIK 1. Ing. Zdeněk Bezděka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU A PODNIKOVÉ EKONOMIKY ŘÍZENÍ RIZIK 1. Ing. Zdeněk Bezděka zdenek.bezdeka@vsfs.cz"

Transkript

1 KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU A PODNIKOVÉ EKONOMIKY ŘÍZENÍ RIZIK 1 Ing. Zdeněk Bezděka 1.

2 1. Pojem risk management řízení rizik ve firmě J. Hooten (2000): Jestliže nemůžeme řídit riziko, nemůžeme ho kontrolovat. Pokud ho nemůžeme kontrolovat, nemůžeme ho řídit. To znamená, že hrajeme hazardní hru a doufáme, že budeme mít štěstí. Kritéria pro ohodnocení efektivity na identifikaci a vyhodnocení rizik a kontrolních cílů ve firmě: - Včasná identifikace klíčových firemních rizik - Zvážení pravděpodobnosti krystalizujících se rizik a význam následného finančního dopadu na firmu - Sestavení priorit pro alokaci dostupných zdrojů pro kontrolu - Nastavení jasných kontrolních cílů Obecná definice řízení rizik: Umění risk managementu tkví v identifikaci rizik specifických pro danou organizaci a také ve vhodné reakci na tato rizika. Řízení rizik je formální proces, který umožňuje jejich identifikaci, ohodnocení, plánování a řízení. 2. Řízení rizik ve firmě Všechny úrovně organizace musí být zahrnuty do procesu řízení rizik (vzájemná interakce všech úrovní komunikovat, učit se jedna od druhé): - Úroveň Corporate (společnost) stanovuje celkovou politiku společnosti (cíle) - Úroveň Strategic Business (samostatně hospodařící jednotka výrobní jednotka typu závod, provozovna) stanovuje hlavní vlastnosti výrobku, obchodu - úroveň Projekt (konkrétní akce) 2.

3 2.1. Cíle a úrovně řízení rizik - Identifikovat rizika - Analyzovat rizika specifická pro danou organizaci - Reagovat na tato rizika vhodným účinným způsobem Při řízení rizik jde o schopnost posoudit obecné prostředí (jak interní, tak externí). Pyramidová struktura úrovní řízení rizik ve firmě: Dlouhodobá rizika (je třeba méně detailů) Corporate Strategic Business řízení rizik Krátkodobá rizika (je třeba více detailů) Project Slovo riziko je často chápáno negativním způsobem. Když jsou ale rizika řízena správným způsobem, mohou mít převážně pozitivní dopad. Mohou být výhodou (přínosem) pro organizaci.!!! Řízení rizika je nutno chápat jako hrozbu (možné ztráty), ale také jako příležitosti (možné zisky)!!! 3.

4 2.2. Pojetí rizika jako nejistoty a typy rizika Všechny investice ovlivňuje nejistota. O nejistotě lze také uvažovat jako o pravděpodobnosti, a to za předpokladu, že máme o nejistotě dostatečné informace (vyčíslitelná data). Pravděpodobnost je založena na výskytu události. Dopad dané události může být určen na základě příčiny a popisu události. Jakmile můžeme určit pravděpodobnost, příčinu a dopad nějaké události, může být vypočteno rozdělení pravděpodobnosti. Z tohoto rozdělení lze, s ohledem na rozsah možností, určit výskyt daného rizika, a lze tedy redukovat také nejistotu spojenou s touto událostí Riziko a nejistota základní pojmy a obecné principy Chapman a Ward (1997): Všechny projekty v sobě zahrnují riziko projekt s nulovým rizikem nestojí za to, aby byl realizován. Organizace, které lépe chápou povahu těchto rizik a umí je řídit efektivněji, se mohou nejen vyhnout nepředvídatelným katastrofám, ale mohou pracovat s užšími odchylkami a menšími nahodilostmi, mohou uvolňovat zdroje pro vynaložení dalšího úsilí a mohou se chopit příležitostí výhodných investic, které by mohly být jinak odmítnuty jako příliš riskantní. Bussey (1978): Rozhodnutí je podmíněno rizikem, když existuje celá řada možných výsledků a když mohou být připojeny k výsledku známé pravděpodobnosti. Merrett a Sykes (1983): Nejistota existuje tam, kde existuje v průběhu činnosti více než jeden možný výsledek, ale pravděpodobnost každého výsledku není známa. 4.

5 V dnešním podnikání je téměř každé rozhodnutí učiněno na základě finančních (číselných) souvislostí. Výnosy z projektu musí ospravedlňovat management k převzetí rizik a dopadu důsledků (ztrát) v případě, že se rizika naplní. Proto rizika musí být identifikována a kvantifikována ve vztahu k výnosům projektu a informace musí být zpřístupněny všem účastníkům transakce (projektu), tedy i investorům. Investoři i management firmy musí znát celkový rozsah svých výnosů a ztrát, aby mohli rozhodnout zda investici (projekt) schválit nebo zrušit Původ slova riziko Arabské slovo risq označuje všechno, co ti bylo dáno (myslí se Bohem) a z čeho můžeš mít zisk. Má tedy pozitivní význam ve smyslu možného příznivého výsledku. Latinské slovo riscum se vztahuje k pochybnosti, jakou představuje korálový útes pro námořníka. Má tedy negativná význam ve smyslu možné nepříznivé události. Řecká odvozenina arabského risq se objevuje ve vztahu ke změně obecně v pozitivním nebo negativním významu. Francouzské slovo risqué má hlavně negativní, ale příležitostně i pozitivní význam. Anglické risk má jednoznačně negativní asociace. Slovo risk vstoupilo do angličtiny v polovině 17. století a bylo odvozeno od slova risque. V druhé čtvrtině 18. století se poangličtělá výslovnost začala objevovat u pojišťovacích transakcí. Časem se při běžném užití význam slova změnil ze slova popisujícího jakýkoliv nezamýšlený nebo neočekávaný výsledek (dobrý nebo špatný), rozhodnutí nebo postup na slovo, které se vztahuje k nechtěným výsledkům a možnostem jejich výskytu. 5.

6 Rowe (1977) definuje riziko jako: Možnost nechtěných negativních následků události nebo činnosti. Mnoho jiných autorů definuje riziko jako: Měřítko pravděpodobnosti a závažnosti nepříznivých následků. Rescher (1983) říká, že: Riziko je možnost výskytu negativního výsledku. Abychom měřili, musíme tedy měřit jak jeho definující komponenty, tak možnost výskytu skepse. Gratt (1987) popsal jak musí být měření kombinována: Odhad rizika je obvykle založen na očekávaném výsledku podmíněné pravděpodobnosti vyskytující se události, krát následky dané události, která se vyskytla. Tato definice se vyhýbá jakémukoliv významu příznivého nebo nepříznivého výsledku, nebo pravděpodobnosti, nebo rozsahu události. Slovu riziko je dnes přisuzováno mnoho mnohdy konfliktních významů. Merna lituje, že tato definice z uvedeného důvodu nepřevážila, protože řízení rizik Merna vnímá riziko nejen jako hrozbu (možné ztráty), ale také jako příležitost (možné zisky). Model typických parametrů rizika podle Allena (1995) předpokládá, že se riziko skládá ze čtyř základních parametrů: - pravděpodobnost výskytu (vysoká/nízká) proměnlivá pravděpodobnost, frekvence - závažnost dopadu (vysoká/nízká) intenzita ohrožení, změny v podmínkách nákladů a času - citlivosti na změnu nebo externí vlivy příležitost, vyrovnaný nebo nevýhodný výsledek - stupně vzájemné závislosti s ostatními faktory rizika Bez jednoho z těchto čtyř faktorů nemůže být situace či událost považována za riziko. Používání modelu rizika pomáhá snižovat spoléhání se na hrubý odhad a intuici (model poskytuje podporu pro naši nespolehlivou intuici odhaluje faktory o nichž bychom neuvažovali). Model poskytuje mechanismus pro identifikaci, klasifikaci a analýzu a reakci na riziko. 6.

7 Rozměry rizika Běžná definice rizika jako pravděpodobnost něčeho, co se nechtěně přihodilo v daném čase je koncepčně jednoduchá, ale obtížně aplikovatelná. Umožňuje nám riziko chápat, ale ne ho měřit. Kroky pro definování a měření rizika: 1. Definování špatného identifikací cílů firmy a zdrojů, které jsou ohroženy. 2. Identifikování scénářů, jejichž výskyt může ohrožovat zdroje hodnot. 3. Měření závažnosti nebo velikosti dopadů. Závažnost nebo velikost dopadů je měřena hodnotovou funkcí: - s obecnými jednotkami pomocí transformace dopadu do hodnoty obecné jednotky - může být bezrozměrná jako je tomu u funkce prospěšnosti používané v ekonomice a v rozhodovacích procesech 7.

8 2.5. Nejistoty Riziko a nejistota mohou být použity zaměnitelně, ale mají trochu rozdílné významy. Riziko se týká statisticky předvídaného výskytu. Nejistota se týká neznámé, obecně nepředvídatelné proměnné. Lifson a Shaifer (1982) kombinují oba termíny tak, že riziko jako: Nejistotu spojenou s odhady výsledků. Zásadním rozlišujícím faktorem je, že: Riziko je měřitelná vlastnost, kterou lze použít při výpočtu pravděpodobnosti, kdežto nejistota takovou vlastnost nemá (Finkel 1990). Holand (2003) pro vyjasnění nejistoty uvádí: - Riziko je důsledkem jevu, který je nejistý. - Důsledky jevů, které jsou nejisté, mohou být chtěné, nebo nechtěné. - Nejistoty a jejich důsledky musí být pochopeny, aby mohly být správným způsobem řízeny. Typy nejistot: - náhodná nejistota: vzniká ze situace čisté náhody - poznávací nejistota: vzniká z problémové situace, kde rozhodnutí bude záviset na uplatnění úsudku S poznávacími nejistotami se setkáváme během dřívějších etap projektu a využívají se při řízení rizik a nejistot v budoucích etapách projektu. Poznávací nejistoty mohou být způsobeny následujícími faktory: - nejasná struktura problému - neschopnost identifikovat alternativní řešení situace 8.

9 - množství a kvalita dostupných informací - futuristická povaha procesu rozhodování - cíle, kterým se má vyhovět v rozsahu procesu rozhodování - úroveň důvěry týkající se stupně implementace po rozhodnutí - množství času, který je dán k dispozici - osobní kvalita člověka, který činí rozhodnutí Míra nejistot představuje nedostatek informací, které se vztahují ke specifikacím hodnot, které mají být přiřazeny ke každé proměnné v systému ( nejsme schopni měřit, nebo určit specifické hodnoty proměnných tvořících systém). Spojitost rizika a nejistoty podle Raffertyho (1994): RIZIKO NEJISTOTA měřitelné neměřitelná statistické ohodnocení subjektivní pravděpodobnost hard data kvalifikovaný názor Potřeba řídit nejistotu je neodmyslitelná u většiny projektů, které vyžadují formální řízení projektu. Široká definice rizika projektu podle Chapmana a Warda (1997): Riziko projektu je důsledek existence závažné nejistoty týkající se dosažení úrovně provedení projektu. Tato nejistota je dána použitím množství nové a nevyzkoušené technologie a dalších zdrojů rizik v nových projektech. Zjednodušená definice rizika projektu: Riziko je pravděpodobnost výskytu nevýhodné události násobené jeho dopadem (tohoto rizika). 9.

10 2.6. Zdroje rizika Existuje mnoho zdrojů rizik, která misí firma vzít do úvahy před tím, než učiní rozhodnutí. Tyto zdroje rizik se během investice (projektu) vyskytují v různém čase. Je důležité, že tato rizika jsou k dispozici, takže mohou být identifikována, kvantifikována a analyzována a můžeme provést odezvu. na tato rizika. Rizika specifická pro úroveň Corporate: - politická: vládní politika, veřejné mínění, ideologie, legislativa, povolení, nepokoje, válka, terorismus,... - finanční: bankrot, marže, pojištění, podíl na zisku,... - právní: změny legislativy (státní, EU) Rizika na úrovni Starategic Business: - ekonomická: politika finanční správy, daně, nákladová inflace, úrokové míry, kurzy měn,... - přírodní: sesuvy, počasí, zemětřesení, požár a exploze, archeologický výzkum, záplavy, kontaminace půdy a ovzduší, veřejné mínění, legislativa o ochraně životního prostředí, enviromentální předpisy... - tržní: poptávka (výhled), konkurence, zastarávání, uspokojení zákazníka, móda,... Rizika na úrovni Project (rizika spojená s konkrétním projektem): - technická: přijatelnost návrhu, provozní účinnost, odpovědnost,... - zdravotní: zdravotní předpisy, kolaps, přepracování, únava z vyčerpání, práce v noci, práce ve tmě, syndromy, limity hlučnosti,... - bezpečnostní: bezpečnostní předpisy, pracovní předpisy, nebezpečné látky, kolize, záplavy, požár a exploze, vandalismus, krádeže, podvody, korupce,... - provozní (projektu): kolize, strategie nákupu surovin, požadavky na výkon, normy, schopnost vést, schopnost organizovat, nekompetence, ignorace, omyl, pracovní zdroje, komunikace, kultura,... - spojená s kvalitou: plánování a řízení kvality, lidský faktor 10.

11 Na úrovni Project musí mít vedoucí projektu jistotu, že rizika spojená s funkcemi korporace a samostatně hospodařící jednotky jsou plně posouzena a řízena. Zdrojem rizika je jakýkoliv faktor, který může ovlivnit projekt nebo výkon firmy. K riziku dochází, když účinek některého faktoru je jednak nejistý a jednak významný ve svém dopadu na projekt, nebo výkon firmy. Definice cílů projektu a kritéria výkonu mají základní vliv na míru rizika projektu. Z toho plyne, že: - stanovení úsporných nákladů, nebo časových limitů s nedostatečnými zdroji dělá projekt nákladnější a časově rizikovější, protože dosažení stanovených cílů je méně jisté (cíle jsou napjaté) - stanovení volnějšího času, nebo volnějších požadavků na kvalitu vede k menšímu riziku v čase i kvalitě Jestliže korporace nastavuje pro SBU nedosažitelné cíle, potom je vysoce pravděpodobné, že projekty, za které se SBU zaručí, ponesou riziko spojené s naplněním těchto cílů. Dívat se na řízení rizika jen jako na základ pro odstranění nebo redukování možného, nedostatečného výkonu vede k velmi omezenému ocenění rizika projektu. Naopak je nezbytné ocenit pozitivní stránku nejistoty, která může představovat spíše příležitosti než ohrožení. Příležitosti jsou důležité z hlediska morálky, protože vysoká morálka je velmi důležitá pro správné řízení rizika (platí pro řízení týmů obecně). Naopak jestliže se projektový tým zabývá jen ohroženími a obranou před možnými ztrátami, pak pocity možné zkázy a beznaděje mohou projekt zničit. Projektový management (management obecně), který je ochoten odpovídat na příležitosti, které tým na všech úrovních identifikuje (identifikované příležitosti můžou mít důsledky za hranicemi pravomocí jejich objevitelů) může zajistit základy pro systematické budování morálky. 11.

12 Děkuji za pozornost 12.

13 2.7. Typy rizik Rizika projektu Požadavkem je řídit fyzická rizika projektu, ale také zajistit, aby ostatní strany s účastí na projektu řídily svá vlastní rizika. Riziko a nejistota jsou neodmyslitelné u všech projektů a investoři s účastí na projektech nebo v majetku firmy jsou vystaveni rizikům po celou dobu života projektu. Etapa od schválení až po dokončení stavby je pro investora spojena s rychlými a intenzivními výdaji (pálením kapitálu), proto je tato etapa obzvláště citlivá na rizika (závisí na stavebních rizicích). Následná provozní fáze je předmětem rizik spojených s generováním výnosu a rizikem provozních nákladů (několik prvních let etapy provozu má nejvyšší náchylnost na provozní riziko). Nejzávažnější rizika ovlivňující projekty podle Thomsona a Perryho (1992): - neschopnost držet se odhadnutých nákladů - neschopnost dosáhnout požadovaného data dokončení - neschopnost dosáhnout požadovanou kvalitu a požadavky na provoz Maximální bod finančního rizika projektu nastává ve chvíli kdy je projekt blízko dokončení, protože se dluhová služba nachází v nejvyšším bodě. Jakmile projekt přechází ve svém životním cyklu do fáze provozní a začíná generovat pravidelné výnosy, finanční riziko projektu se postupně snižuje. 13.

14 Obr.: Životní cyklus projektu Finanční riziko (náklady) bod maximálního finančního rizika návrh stavba provoz čas 14.

15 Globální rizika Vznikají ze zdrojů, které leží vně prostředí projektu. Lze je předvídat, ale jejich vliv na výstup nemusí být vždy kontrolovatelný v rámci prvků projektu. Čtyři hlavní globální rizika jsou (Merna 1996): - politické - právní - obchodní - enviromentální Jedná se o nekontrolovatelná rizika, protože je korporace nemůže kontrolovat, i když existuje vysoká pravděpodobnost jejich výskytu. Posuzována jsou na úrovni Corporate a často zásadně rozhodují o tom, zda bude projekt schválen Elementární rizika Mají původ ve zdrojích v uvnitř prostředí projektu. Jsou kontrolovatelná v rámci prvků projektu. Čtyři hlavní elementární rizika jsou (Merna 1996): - stavební - výrobní a provozní - finanční - rizika výnosů Jedná se o kontrolovatelná rizika a souvisí s různými fázemi projektu. Posuzována jsou na úrovni SBU a na úrovních projektů. 15.

16 Holistické riziko Jedná se o rizika spojená s nehmotným majetkem jako jsou tržní podíly, reputace, hodnota, technologie, duševní majetek (údaje, patenty, autorská práva), změny ve strategii nebo metodách, představy akcionářů, bezpečnost společnosti, kvalita výrobku. Tato rizika mají význam pro firmy, které pracují s portfoliem projektů, nebo s aktivy společnosti (Davies 2000). Řízení holistického rizika je proces, kterým firma nejprve identifikuje a kvantifikuje všechna ohrožení svých cílů. Následně řídí ohrožení těchto cílů v rámci existující struktury řízení nebo přijetím struktury řízení. Řízení holistických rizik určuje mnoho prvků, přičemž se snaží zmírnit mnohé starosti akcionářů Stálé riziko Vztahuje se pouze na potencionální ztráty, kdy se lidé s averzí k riziku obávají i minimálních ztrát (Flanagan a Norman 1993). Typickým příkladem je riziko ztráty trhů pro konkrétní výrobek nebo druh zboží tím, že se neriskuje zavádění nových výrobků nebo zboží na stejný trh Dynamické riziko Týká se maximalizace příležitostí. Dynamické riziko vede k potencionálnímu přírůstku, stejně jako k potencionální ztrátě. Dynamické riziko je riskování ztráty něčeho jistého pro získání něčeho nejistého. Každé managerské rozhodnutí má prvek dynamického rizika řízeného pouze praktickými pravidly ochoty převzetí rizika. 16.

17 Neodmyslitelné riziko Způsob, jakým se s rizikem nakládá, závisí na povaze firmy a na způsobu, jakým je firma vnitřně organizována. Př.1: Ropné společnosti se zabývají obchodem s neodmyslitelným rizikem vždy je přítomno riziko požáru nebo exploze a riziko zhoršení životního prostředí. Př.2: Finanční instituce mají neodmyslitelně menší riziko požáru a exploze, než společnosti zabývající se těžbou ropy, ale jsou vystaveny jinému neodmyslitelnému druhu rizika jako je zkreslování účetních výkazů, poskytování nekrytých úvěrů, obchodování s rizikovými komoditami (akciemi, deriváty), a pod. Př. 3: Syndrom opakovaného přetížení (RSI repetitive strain injury) u managerů s vysokou mírou odpovědnosti Nahodilé riziko Vyskytuje se, když na firmu působí nějaká událost přímo v oblasti mimo dosah jejího přímého řízení, ale na které je závislá (Např.: špatní dodavatelé). Každý projekt má určité procento hodnoty vyčleněno na krytí nákladů takovýchto nahodilých rizik (nelze přidělit každému dodavateli stejně s tím, že potencionálně špatným každý dodavatel musí být ohodnocen individuálně). 17.

18 Zákaznické riziko Představuje závislost na odběrateli, která vytváří zranitelnost, protože tento odběratel může obchod zrušit, nebo může našeho odběratele převzít konkurence. Zákaznické riziko může být řízeno vytvořením větší databáze zákazníků (odběratelů) Fiskální (regulační) riziko Souvisí se změnami (výjimkami) daňových zákonů (též daňovými úlevami v některých zeních v souvislosti s lákáním zahraničního kapitálu do země). Firma může řídit fiskální rizika pouze tak, že bude držet krok s potencionálními změnami prostředí (zákonů) Riziko spojené s nákupem Toto riziko je nezbytnou realitou. Dnes je však předmětem zájmu odborníků na řízení rizik, protože efektivní nakupování může být firmě značným přínosem Riziko spojené s poškozením pověsti (riziko škod) Není vlastním rizikem ve vlastním slova smyslu, nýbrž je spíše následkem jiného rizika jako je podvod, zničení budov, neschopnost vyřizování reklamací, nedostatek respektu k druhým. Je to nedostatek kontroly, který způsobuje mnoho škod, spíše než událost samotná. I z katastrofy může vyjít firma pozitivně, jestliže dobře zachází s médii. 18.

19 Organizační riziko Špatná infrastruktura může vést ke špatné kontrole a špatné komunikaci, s různými dopady na firmu. Dobré komunikační spojení povede k efektivnímu řízení rizik. Členové týmů musí být plně obeznámeni se svými odpovědnostmi a s tím jak podávat zprávy jak nadřízeným, tak mezi jednotlivými organizačními úrovněmi Riziko interpretace Vyskytuje se tam, kde management a zaměstnanci ve stejné organizaci nemohou efektivně komunikovat, protože mají svůj vlastní profesní žargon. Vědci, chemici, bankéři a hlavně mají své vlastní termíny a hlavně pojišťovny používají slova s obecným významem, ale speciálně zaměřeným způsobem Riziko IT Souvisí s rozvojem informačních technologií. Má poměrně vysoký stupeň možného selhání především kvůli různým útokům hackerů Riziko ze strany OPEC Kontroluje více než 40 % světové produkce ropy. Riziko spočívá ve zvyšování nebo snižování cen ropy, resp. ve snižování nebo zvyšování objemu produkce. 19.

20 Procesní riziko Vzniká ze samotného procesu řízení projektu. Ranná stádia projektu jsou nejpružnější a tudíž vytváří větší prostor pro řízení rizik (můžeme bez větších problémů dokonce rozhodnout o zrušení projektu). V pozdějších stádiích projektu, když už je podepsán kontrakt je zrušení projektu mnohem obtížnější a má hlavně mnohem vážnější dopady (větší finanční rizika). Z toho důvodu by měla v počátečních etapách projektu proběhnou pečlivá identifikace a analýza rizik a přijmout zavčasu případná opatření Heuristika Riziko spojené s lidským faktorem. Potenciál selhání lidského faktoru existuje v každé etapě života projektu Riziko při vyřazování zařízení z provozu Často se dokonce jedná o zrušení celého průmyslového areálu (továrny) a jeho přeměnu na zelenou louku. Typickým odvětvím, kde běžně s tímto rizikem počítáno a zakalkulováno v nákladech je důlní a těžební průmysl. Mnohá odvětví však na začátku projektu s tímto rizikem (s touto povinností rekultivace) nepočítají a pak se projekt dodatečně prodraží. Někdy to může být nevědomky (účastníci projektu tak daleko nedohlédli), někdy v tom může být úmysl (podílníci na projektu z projektu před jeho závěrem vystoupí prodají své akcie nebo své podíly). 20.

21 Institucionální riziko Termín institucionální je použit pro sumarizaci rizik způsobených organizační strukturou a chováním firmy. Vyskytují se v organizačních a státních institucích a mají vliv na malé i velké projekty. 21.

22 2.8. Vnímání rizik Různí lidé vnímají riziko různě (reagují na různé riskantní situace různě). Osoba, která ochotně přebírá rizika v jedné situaci nemusí nezbytně přebírat rizika v jiných situacích. Např.: Artista na visuté hrazdě (charakterizován jako někdo, kdo na sebe bere velké riziko) může být opatrný ve finančních záležitostech. Naproti tomu obchodník na burze (také charakterizovaný jako někdo, kdo na sebe bere velké riziko) zřejmě bude opatrný fyzicky (v náročných sportech). Neexistuje žádná norma pro ohodnocení osobní ochoty převzít rizika. Managery obecně dělíme do kategorií: - manageři ochotně přebírající rizika - manageři stavějící se k riziku neutrálně - managery s aversí k riziku Vnímání rizika má rozhodující vliv na chování při převzetí rizika. Obecně jsou lidé špatnými odhadci rizika. Subjektivita je klíčovým faktorem při ohodnocení rizika. Subjektivita způsobuje, že problém je chápán v podmínkách potencionálních zisků a ztrát nikoli jako jednoduchý matematický výpočet problému, ale jako subjektivně vnímaný strach spojený s následky. Tím může dojít k přecenění fiktivního rizika a splést si pravděpodobnost a následky. Mezi jednotlivci existuje rozdíl při ohodnocení rizika, takže stejný soubor okolností by mohl být vyhodnocen jednotlivci rozdílně. 22.

23 2.9. Podílníci na investici ŘÍZENÍ RIZIK Všechny investice mají podílníky ať už interní nebo externí. Podstatné je, že všichni podílníci musí být uvědomeni o potencionálních rizicích, která se mohou vyskytnou v průběhu života investice. Akcionáři také musí být uvědomeni o rizicích, která za ně korporace v jejich zastoupení přebírá. Akcionáři ale riziko přebírají implicitně buď si akcie ponechají nebo je prodají. Pokud korporace učiní rozhodnutí týkající se konkrétní investice, která je akcionářům neznáma, může to vézt k dramatickému pádu hodnoty akcií. 1. Podílníci interní: Na straně poptávky Na straně nabídky - klient - architekt - finančníci - technici - zaměstnanci klienta - hlavní podnikatelé - zákazníci klienta - smluvní obchodní partneři - nájemci klienta - dodavatelé 2. Podílníci externí Soukromí Veřejní - místní obyvatelé - zákonné orgány - místní vlastníci půdy - orgány místní samosprávy - ochránci životního prostředí - orgány státní správy - ochránci přírody - archeologové 23.

24 Perspektivy podílníků mají konkrétní význam při řízení rizik, protože se týkají způsobu jak každý podnik vidí a interpretuje projekt nebo investici, jeho cíle, ostatní podílníky, potencionální zisk nebo ztráty, vztah k investici nebo projektu. Mnoho klíčových rizikových prvků může být z plánu řízení rizik vyloučeno, pokud budou tato rizika přijata jako rutinní úkony pro management. Představy jednotlivých podílníků mohou být podle Merny považovány za čočky, přes které jsou problémy (rizika) ohodnoceny. Představy podílníků jsou z velké části sociální a subjektivní povahy a nelze je jednoduše vyjádřit jako prvky matematických modelů rizika. 24.

25 Děkuji za pozornost 25.

26 3. Vývoj řízení rizika a proces řízení rizika 3.1. Vývoj řízení rizika Archibald a Lichtenberg (1992): Riziko je dnes uznáno jako součást reálného života managementu Počátky řízení rizika Pouhá myšlenka na šanci a úspěch existovala již v nejprimitivnějších kulturách. Hraní her včetně hry v kostky lze zaznamenat již před 2000 lety. První pojištění proti neštěstí v duchu krytí ztráty nákladu při ztroskotání lodi lze nalézt již v Chamurapiho zákoníku. Majitel lodi mohl obdržet půjčku na financování lodního nákladu, ale nebylo nutné půjčku splatit, jestliže loď ztroskotala. V 18. století je patrný vzestup pojišťovacích společností v dnešní podobě. V roce 1752 založil v USA Benjamin Franklin pojišťovací společnost proti požáru First American. V roce 1771 spojilo svoje zdroje několik anglických obchodníků a založili Lloydovu společnost v Londýně pro pojištění možných ztrát svých klientů zainteresovaných do námořní dopravy Řízení rizika v 70. letech 20. století počátky projektového risk managementu Jedná se první začátky vědomého řízení rizik. Do té doby bylo riziko něco o čem se málo diskutovalo a jeho dopady na firmu byly ignorovány (riziko nebylo uznáváno) a pokud byla jeho existence připouštěna, bylo zakrýváno. Riziko = nutné zlo. 26.

27 Řízení rizika v 80 letech 20. století převládá kvantitativní analýza Řízení rizik je již uznáváno jako specifické téma v literatuře projektového řízení. Začal být kladen důraz na kvantitativní analýzu. Projektový risk management se zaměřuje na nákladové cíle a na volbu vhodného projektu (proveditelnost projektu) Řízení rizika v 90. letech 20. století důraz na metodologii a procesy Většina metodologií pro řízení rizika dnes používaných byla vyvinuta v 80 letech 20 století. Použití dotazníků, kontrolních seznamů bylo vyvinuto v 90. letech 20. století. Bylo pokračováno v práci na principech rozložení smluvního rizika byly položeny základy strategií partnerů a spojenců (za účelem vyloučení tradičního rivalství při smluvních jednáních) a naopak bylo podporováno sdílení rizika a odměny (kapitálové projekty). Došlo k posunu od analýzy kvantitativního rizika k dnešnímu důrazu na pochopení a vylepšení procesů řízení rizik. Procesy řízení rizika: - Jednoduchý proces (čtyři kroky): identifikace, ohodnocení, odezva, dokumentace - Pětifázový proces: rozsah procesu, tým, analýza a kvantifikace, úspěšná specifikace a kvantifikace, výsledky 27.

28 3.2. Řízení rizika Merna (1996): Řízení rizika můžeme definovat jako jakýkoliv soubor činností provedených jednotlivci nebo korporací ve snaze změnit riziko, které vzniká v její oblasti podnikání. Meulbrouk (2002): Cílem řízení rizika je maximalizovat hodnotu akcionáře. Handy (1999): Řízení rizika není činnost oddělená od řízení, je to řízení... předpovídající a plánující zakalkulované zamezení... reakce symptomem špatného řízení. Řízení rizika pojednává jak o pojistitelných, tak o nepojistitelných rizicích a je přístupem, který zahrnuje formální organizovaný proces pro systematické zjišťování, analyzování, a odezvy na rizikové události po celou dobu života projektu, abychom obdrželi optimální nebo přijatelný stupeň eliminace nebo kontroly rizika. Smith (1995): Řízení rizika je základní součástí projektu a plánovacího cyklu firmy, která: - vyžaduje akceptování existence nejistoty - generuje strukturovanou odezvu na riziko - představuje proces myšlení vyžadující představivost a vynalézavost - generuje realistický postoj zaměstnanců tím, že je připraví na rizikové události, aby je nepřekvapili, až vzniknou.. 28.

29 3.3. Proces řízení rizika identifikace, analýza a odezva Proces řízení rizika zahrnuje (Smith 1995): - identifikace rizik nebo nejistot - analýzu důsledků - odezvu pro minimalizaci rizika - přidělení vhodných eventualit Řízení rizika je, spíše než lineární proces, kontinuální smyčka (šroubovice). Neexistuje žádná norma pro postupy, faktory a přístupy. Proto byly vyvinuty způsoby popisování procesu řízení rizika: Merna (2002): Řízení rizik má tři procesy (identifikace rizika, analýza a odezva na riziko) a to rozpracoval do 15ti kroků. Chapman a Ward (1997): V procesu řízení rizika existuje 8 etap: 1. Definovat: shrnout jakékoliv relevantní informace o projektu, zaplnit každou nepokrytou mezeru procesu. 2. Zaměřit se: vyhledat a vyvinout strategický plán pro proces řízení rizika a rozplánovat proces řízení rizika na provozní úrovni. Výsledkem by mělo být jasné, zdokumentované, ověřené a nahlášené jednoznačné pochopení všech důležitých aspektů procesu řízení rizika. 3. Rozpoznat: identifikovat, kde riziko vzniká, analyzovat, co lze s rizikem udělat a modelovat, co by se mohlo v odezvách na riziko pokazit. Formulovat do zpráv. 4. Strukturovat: otestovat zjednodušené předpoklady a pokud to je vhodné zjistit komplexnější strukturu. Jde jasné pochopení důsledků jakýchkoliv zjednodušujících předpokladů ohledně vztahů mezi riziky, odezvami a základním plánem činností. 29.

30 5. Vlastnictví: přidělení vlastnictví rizika, řízení rizika vyjmenovaným jednotlivcům a schválení podílů na riziku u smluvní strany. 6. Odhadnout: identifikuje oblasti zřejmé závažné nejistoty a oblasti možné závažné nejistoty. 7. Vyhodnotit: syntéza a vyhodnocení výsledků fáze odhadu. Stanovení diagnózy všech důležitých obtíží. a srovnávací analýza důsledků odezvy na tyto obtíže (srovnání základního plánu a plánu eventualit s možnými obtížemi a revidovanými plány). 8. Plán: plán projektu je připraven k implementaci jednotlivými úkony: - základní plány s termíny činností, prioritou, vlastnictvím, použitelnými zdroji, smluvními podmínkami (včetně milníků počátečních plateb a dalších událostí nebo procesů definujících výdaje), profilem výdajů - odhad rizika z hlediska ohrožení a příležitostí s prioritami a ohodnocenými podmínkami - doporučené proaktivní a reaktivní plány eventualit s termíny činností, prioritou, vlastnictvím, použitými zdroji,... - monitorování, controlingové a vývojové plány pro okamžitou implementaci 30.

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5 Obsah 1. ÚVOD 1 1.1 ÚVOD 1 1.2 PROČ JE ŘÍZENÍ RIZIK DŮLEŽITÉ 1 1.3 OBECNÁ DEFINICE ŘÍZENÍ RIZIK 2 1.4 PŮVOD VZNIKU A STRUKTURA 3 1.5 ZÁMĚR 3 1.6 ROZSAH KNIHY 4 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5. přednáška Analýzy rizik Doc. RNDr. Jiří Šimek, CSc. Analýza

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 4-1 CÍL TÉMATICKÉHO CELKU Název tematického celku: Nástroje pro měření, analýzu a zlepšování systému jakosti v podniku Hlavním cílem tematického celku je nastínit význam interních

Více

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP Co je riziko? Hrozba, že při zajišťování činností nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění stanovených povinností, úkolů a schválených záměrů a cílů SPÚ. Je definováno

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ Jan Havlík, AIT s.r.o., jhavlik@ait.cz, www.ait.cz AIT, 2002 1 Obsah 1. Příležitosti, rizika, projekty 2. Management rizik v procesech managementu projektu

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Management rizik v životním cyklu produktu

Management rizik v životním cyklu produktu Management rizik v životním cyklu produktu ČSJ Praha Milan Trčka Cyklus rizik produktu Nové ISO 9001:2015 a požadavky na management rizik Definice Riziko (3.09, Pozn. 3,4) Riziko - účinek nejistoty Riziko

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Pomocné materiály k Řízení rizik

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Pomocné materiály k Řízení rizik Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Pomocné materiály k Řízení rizik Doporučená literatura: BLAHA, Z.: Řízení rizika a finanční inženýrství. Praha: Management Press, 2004, ISBN 80-7261-113-5 ČERMÁK,

Více

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalita v ošetřovatelské péči Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalitní péče? Jak se společnost dokáže postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením,

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Seznam zkratek PRVNÍ ČÁST. Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3

Seznam zkratek PRVNÍ ČÁST. Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3 Seznam zkratek xi PRVNÍ ČÁST Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3 Co je to projektové řízení? 3 Proč projektové řízení? 4 Požadavky na technické dovednosti 4 Požadavky na umění

Více

Bezepečnost IS v organizaci

Bezepečnost IS v organizaci Bezepečnost IS v organizaci analýza rizik Zabezpečení informačního systému je nutné provést tímto postupem: Zjistit zranitelná místa, hlavně to, jak se dají využít a kdo toho může zneužít a pravděpodobnost

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Business Continuity Management jako jeden z nástrojů zvládání rizik. Ing. Martin Tobolka AEC, spol. s r.o.

Business Continuity Management jako jeden z nástrojů zvládání rizik. Ing. Martin Tobolka AEC, spol. s r.o. Business Continuity Management jako jeden z nástrojů zvládání rizik Ing. Martin Tobolka AEC, spol. s r.o. Co je BCM? Mezi časté příčiny přerušení kontinuity činností patří technická selhání (energie, HW,

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Projektová rizika. Jiří Skalický. ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická

Projektová rizika. Jiří Skalický. ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická Projektová rizika. Jiří Skalický ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická skalicky@kpm.zcu.cz Úvod (objasnění některých pojmů) Událost jev/proces, u kterého nás zajímá výsledek a příčiny Události na časové ose:

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 1: Zásada hodnota za peníze a její uplatnění u infrastrukturních investičních projektů Základní přístupy

Více

Úvod do managementu rizik ve smyslu směrnice 2004/49/ES a nařízení č. 352/2009

Úvod do managementu rizik ve smyslu směrnice 2004/49/ES a nařízení č. 352/2009 Úvod do managementu rizik ve smyslu směrnice 2004/49/ES a nařízení č. 352/2009 Ing. Miroslav Šídlo 13.6.2011 Agenda Úvod do problematiky Způsob řízení rizika, optimalizace Proces řízení rizika Vymezení

Více

Charakteristika rizika

Charakteristika rizika Charakteristika rizika Riziko je možnost, že se dosažené výsledky podnikání budou příznivě či nepříznivě odchylovat od předpokládaných výsledků. Odchylky od předpokladu jsou: a) příznivé b) nepříznivé

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

Indikátory vitality dřevin (INVID)

Indikátory vitality dřevin (INVID) Vzdělávací materiál projektu Indikátory vitality dřevin (INVID) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR INVID CZ.1.07/2.3.00/20.0265 Management kvality výzkumných

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Odborná směrnice č. 3

Odborná směrnice č. 3 Odborná směrnice č. 3 Test postačitelnosti technických rezerv životních pojištění Právní normy: Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojišťovnictví )

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Určení základní referenční úrovně ( baseline BL)

Určení základní referenční úrovně ( baseline BL) Určení základní referenční úrovně ( baseline BL) Úvod Činnosti tohoto kroku jsou založeny na údajích pro jednotlivá místa. Disponuje-li město databází o produkci a spotřebě energie a o stavu dotyčných

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Ing. Miroslav Šídlo, Ing. Josef Černý Ing. Vladimír Novák, Praha 4.11.2014 část I. Proces řízení rizik, nejpoužívanější metody,

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ANALÝZA RIZIK

PŘÍLOHA Č. 4 - ANALÝZA RIZIK PŘÍLOHA Č. 4 - ANALÝZA RIZIK Cílem této kapitoly je identifikovat a popsat, pokud možno eliminovat resp. navrhnout opatření ke snížení a tím zvýšit pravděpodobnost úspěchu implementace strategie. Rizika

Více

P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í

P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í S T R A T E G I E K O M U N I T N Ě V E D E N É H O M Í S T N Í H O R O Z V O J E M A S Z N O J E M S K É V I N A Ř S T V Í, Z. S. P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í 2 0 1 4 2020 PŘÍLOHA: ANALÝZA RIZIK

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Dotace, granty, příspěvky Vyhledávání projektových témat Zvyšování hodnoty

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 1.Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu. Řízení obchodu. Trh a konkurence.

Více

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Podpora kvality ICT ve veřejné správě pohledem Telefónica O2 4. Národní konference kvality Karlovy Vary Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Obsah 1. Strategie v ICT využití metody

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU. asistent pro IT (M/Ž)

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU. asistent pro IT (M/Ž) OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída AST 3 Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce asistent

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

DVAKRÁT MĚŘ A JEDNOU ŘEŽ

DVAKRÁT MĚŘ A JEDNOU ŘEŽ DVAKRÁT MĚŘ A JEDNOU ŘEŽ PhDr. Michal Fábera Předseda představenstva ORANGE GROUP a.s. Podstata rizika Otázky: Co je riziko? Jaké byste uvedli příklady bezprostředních a dlouhodobých rizik? Jaké faktory

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Risk management a Interní audit

Risk management a Interní audit Risk management a Interní audit Zkušenosti z implementace systému řízení rizik v ČD a ve Skupině ČD projekt Corporate Governance (panelová diskuse) Požadavky na řízení rizik - Corporate Governance 9. Společnosti

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více