MANAŽERSKÉ IMPLIKACE MODELU BALANCED SCORECARD MANAGERIAL IMPLICATIONS OF THE BALANCED SCORECARD MODEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANAŽERSKÉ IMPLIKACE MODELU BALANCED SCORECARD MANAGERIAL IMPLICATIONS OF THE BALANCED SCORECARD MODEL"

Transkript

1 MANAŽERSKÉ IMPLIKACE MODELU BALANCED SCORECARD MANAGERIAL IMPLICATIONS OF THE BALANCED SCORECARD MODEL J. F. Palán Abstract The effective implementation of the European Agricultural Model under conditions of Czech Republic is dependent upon an actual level and continuous improvement of the strategic control process of the entrepreneurial subjects in agribusiness. The author of presented paper explains the philosophy of the balanced scorecard model, which could become an important methodological tool. The original concept of R. S. Kaplan and D. P. Norton (2000) is interpreted as: The methodology for system interconnected formulation and implementation of the entrepreneurial strategy, which represents an open modular concept and which can be used in various organizations and in various control levels of an organizational system. Key words: European agricultural model; managerial systém; architecture of balanced scorecard; key managerial processes; personal balanced scorecard; process of strategic control; entrepreneurial strategy. Abstrakt Efektivní implementace modelu evropského zemědělství v podmínkách ČR je závislá na současné úrovni a dalším zlepšování strategického řízení podnikatelských subjektů agribusinessu. Autor příspěvku vysvětluje filosofii modelu Balanced Scorecard, který se může v této souvislosti stát významným metodologickým nástrojem. Původní koncept R. S. Kaplana D. P. Nortona (2000) interpretuje jako metodiku systémově provázané formulace a implementace strategie, která představuje otevřený stavebnicový koncept a kterou lze výhodně využít v libovolné organizaci a na libovolné řídící úrovni organizačního systému. Klíčová slova: Model evropského zemědělství; manažerský systém; architektura Balanced Scorecard; klíčové manažerské procesy; osobní Balanced Scorecard; proces strategického řízení; podnikatelská strategie. Úvod Efektivní implementace modelu evropského zemědělství v podmínkách ČR je závislá na současné úrovni a dalším zlepšování strategického řízení podnikatelských subjektů agribusinessu. Racionální a systémově provázaná formulace strategických záměrů, ukazatelů a strategických cílů, včetně strategických iniciativ dotažená až do vlastní implementace není z metodického hlediska vůbec jednoduchou záležitostí. Základem operativního řízení se pak stávají výhradně finanční plány, které samy o sobě nemohou zajistit realizaci širších strategických záměrů, jejichž cílem je přiměřený rozvoj návazných organizačních subsystémů, který je nutnou podmínkou efektivního fungování podniku. Výše uvedenou metodickou mezeru dobře vyplňuje manažerský systém R. S. Kaplana a D.P. Nortona ( 1996 ) vytvořený na bázi modelu Balanced Scorecard. Cíle a metodika zpracování. Cílem příspěvku je objasnění filosofie modelu Balanced Scorecard. Metodika zpracování vychází ze systémově analytického přístupu. Autor příspěvku doplňuje a rozšiřuje původní koncept, který interpretuje jako metodiku systémově provázané formulace a implementace strategie, která představuje otevřený stavebnicový koncept a kterou lze výhodně využít v libovolné organizaci a na libovolné řídící úrovni organizačního systému. Výsledky Architektura Balanced Scorecard Původní koncept Balanced Scorecard měl za cíl doplnit tradiční finanční ukazatele kritérii, která umožňují posoudit fungování podniku ze tří dalších perspektiv tj. z hlediska zákazníků, vnitřních organizačních procesů a z hlediska učení a růstu viz. schéma Balanced Scorecard. Tento systémový pohled umožňuje vedení podniku přehledně monitorovat jak finanční výsledky, tak i vývoj vlastních kapacit a dalších předpokladů budoucího růstu. Systematické používání metodiky modelu Balanced Scorecard v podnicích umožnilo objevit její skutečnou hodnotu spočívající ve schopnosti provázat dlouhodobou strategii rozvoje s krátkodobou operativní činností a vytvořit z ní jádro strategického manažerského systému. 83

2 Schéma modelu Balanced Scorecard Metodika modelu Balanced Scorecard Metodika Balanced Scorecard zahrnuje čtyři klíčové manažerské procesy: transformace poslání a strategické vize do strategie, komunikaci a provázání, podnikové plánování, zpětnou vazbu a učení, které jednotlivě a jako celek přispívají k formulaci a efektivní implementaci strategie, tj. k převedení dlouhodobých strategických cílů do krátkodobých podnikových činností viz. schéma čtyři klíčové manažerské procesy. Pro pochopení vlastní metodiky Balanced Scorecard je důležité podrobnější seznámení s jednotlivými klíčovými procesy. Východiskem našeho výkladu je již zformulované poslání a strategická vize vrcholovým managementem podniku a eventuelními dalšími zájmovými skupinami. Po dosažení celopodnikového konsensu o poslání a strategické vizi organizace přistupuje vrcholový tým k jejich převedení do konkrétní strategie. Formulace strategie je prvým klíčovým manažerským procesem. K dispozici je dnes rozsáhlý metodický aparát. Novým velmi přehledným a syntetickým nástrojem celého procesu strategického řízení je právě Balanced Scorecard. Autor příspěvku rozšiřuje původní koncept o pátou perspektivu tj. dodavatele. Jednotlivé perspektivy hlediska formulace podnikatelské strategie, zahrnují klíčové oblasti fungování organizace tj. zákazníky, dodavatele, finance, vnitřní organizační procesy, učení a růst, popsané příslušnými tabulkami, které obsahují: záměry tj. nekvantifikované obecné cíle např. výrazně zvýšit hodnotu společnosti, ukazatele, nebo jinak řečeno míry ve kterých budeme dosahování těchto záměrů měřit např. příjmy v miliónech ECU, konkrétní strategické cíle např. 250 miliónů ECU, strategické iniciativy / programy / projekty, které by měly uvedené cíle zajistit. Struktura Balanced Scorecard nutí tvůrce strategie k soustavnému promýšlení systémových vazeb mezi jednotlivými klíčovými oblastmi. Umožňuje snáze dosáhnout společného konsensu a neztratit ze zřetele finanční hlediska. Doba potřebná pro formulaci strategie bude záviset na současné úrovni strategického plánování podniku a řádově se pohybuje v intervalu několika měsíců. Do vlastního procesu formulace strategie podniku lze zapojit i střední management například tak, že vrcholový tým formuluje finanční strategii a strategii ve vztahu k zákazníkům a dodavatelům. Takto rozpracovanou strategii podniku pak předá manažerům střední úrovně k dopracování strategie vnitřních podnikových procesů a strategie učení a růstu. Celý proces formulace strategie se tím prodlouží, ale sdílení zkušeností širšího manažerského týmu může být pro podnik velkým přínosem, nemluvě již o silném motivačním účinku vyplývajícím z participace zaměstnanců na mapování a formulování vlastní budoucnosti. Nabízí se zde paralela s aplikací systému řízení podle cílů. 84

3 Schéma Čtyři klíčové manažerské procesy Po dosažení konsensu je Balanced Scorecard komunikována v rámci druhého klíčového manažerského procesu komunikace a provázání manažerům nižších úrovní a později i řadovým zaměstnancům s cílem propojit podnikovou strategii s cíli strategických podnikatelských jednotek, nižších organizačních jednotek až oddělení a s cíli jednotlivců. Rozsáhlá komunikační kampaň vysvětluje a objasňuje proč je třeba změnit stávající stav, jaké změny budou realizovány a co očekává vedení společnosti s akcionáři od zaměstnanců. Cílem této vzdělávací kampaně je vytvořit podnikové klima příznivé pro realizaci deklarované strategie a zajistit přiměřenou participaci manažerů a zaměstnanců na formulaci operativních cílů v duchu filosofie řízení podle cílů 1. Pro vlastní komunikační kampaň využívá management společnosti osobních setkání se zaměstnanci, firemního tisku, nástěnných novin, ale i vhodný síťový software pro pracovní týmy, který umožňuje bezprostředně reagovat na jejich kritické připomínky a zlepšovací náměty. Rozsah poskytovaných informací bude přirozeně omezen jejich citlivostí vzhledem k možnému zneužití konkurencí v závislosti na dané řídící úrovni. Užitečnou metodickou pomůckou je v této etapě osobní Balanced Scorecard, kterou má každý manažer / zaměstnanec pohotově k dispozici, může ji například nosit v náprsní kapse, viz. níže uvedené schéma. Právě tato pomůcka zavedená některými špičkovými společnostmi aplikujícími metodiku Balanced Scorecard umožňuje účinně propojit dlouhodobé strategické cíle společnosti s operativními cíli organizačních jednotek a jednotlivců. Balanced Scorecard dále umožňuje provázat systém odměňování s ukazateli osobní i podnikové výkonnosti. Jakým způsobem strukturuje osobní Balanced Scorecard potřebné informace? V úvodní části jsou uvedeny strategické záměry, které se vztahují k vybrané organizační jednotce. Dále jsou uvedeny konkretizované strategické cíle, včetně příslušných ukazatelů. Volný prostor je ponechán pro formulaci strategických cílů organizačních jednotek v delším časovém horizontu. Ve vztahu k těmto strategickým cílům organizační jednotky následně pracovní tým, eventuelně jednotlivec formuluje vlastní záměry a zamýšlené iniciativy. Nakonec k jednotlivým záměrům určuje ukazatele a stanoví konkrétní cíle v časové řadě, nebo jinak řečeno milníky vlastní činnosti. 1 Management By Objectives, < a > řízení podle cílů (akronym MBO), odb. komplexní manažerský systém, který je cílevědomě zaměřen na efektivní a účinné dosahování cílů jednotlivců i cílů organizace. Základními principy této filosofie řízení, jejíž základy formuloval P. Drucker jsou vyjednávání o cílech, princip sebeřízení a sebekontroly. 85

4 Schéma osobní Balanced Scorecard OSOBNÍ BALANCED SCORECARD Podnikové záměry : - za sedm let zdvojnásobit hodnotu podniku - každý rok dosáhnout v průměru 20 % zvýšení mezd - dosáhnout vnitřní míry návratnosti 2 % - v následující dekádě zvýšit současně o 20 % výrobu a rezervy Podnikové cíle Ukazatele Cíle obchodní jednotky Týmové / individuální záměry a iniciativy výdělky (v mil. ECU) čistá hotovost reijní a výrobní náklady výrobní náklady na jedn. prod náklady vývoje na jedn. prod celková roční produkce Finanční 1. Výrobní 2. Týmové / Individuální ukazatele Cíle JMÉNO : PRACOVIŠTĚ : 5. Zpracování osobních balanced scorecard probíhá v rámci otevřené diskuse mezi manažery, později i mezi ostatními zaměstnanci. Důraz je kladen na vyjednávání o cílech, manažeři vedou zaměstnance k tomu, aby přijímali náročné, ale reálné cíle. Osobní balanced scorecard zvyšuje nebývalým způsobem predikci pozice organizační jednotky / zaměstnance v organizaci. Podporuje rozsáhlé delegování pravomoci a odpovědnosti až na nejnižší úroveň, kde již jsou potřebné znalosti a zkušenosti. Umožňuje sladit osobní a podnikové cíle a zformovat zaměstnance oddaného společnosti a silně zainteresovaného na splnění stanovených cílů. Pro úspěšnou realizaci přijaté strategie a žádoucí trvalou fixaci nových vzorů chování organizačních jednotek i jednotlivců je důležité adekvátní provázání ukazatelů podnikové balanced scorecard a osobních balanced scorecard se systémem odměňování. Například některé podniky vychází při výplatě odměn manažerů podnikatelských jednotek ze dvou kritérií stejné váhy: do jaké míry plní manažer plánované finanční cíle s ohledem na tvorbu přidané hodnoty pro zákazníka v průběhu posledních třech let, na základě subjektivního hodnocení výkonnosti manažerů pomocí hodnot ukazatelů subsystémů zákazníci, vnitřní podnikové procesy a učení a růst. Třetím manažerským procesem metodiky Balanced Scorecard je podnikové plánování. V rámci podnikového plánování, které navazuje na výsledky procesu komunikace a provázání je prováděna pečlivá analýza Balanced Scorecard. Stanoví se strategické priority a vyloučí se projekty, které nemají strategický význam. Na realizaci strategických projektů jsou vyčleněny potřebné zdroje a zpracovány plány implementace, včetně návazných rozpočtů. Bezprostředně se zahajují schválené programy/projekty změn. Strategické podnikatelské jednotky zpracovávají vlastní Balanced Scorecard. V dalším navazujícím cyklu se provádí aktualizace podnikatelské strategie a rozpočtu. Podle jednotlivých 86

5 ukazatelů se rozepíší strategické cíle např. na období pěti let, určí se potřebné investice a zajistí se potřebné finanční zdroje. Zpracuje se finanční plán pro první rok atd. Předností nového přístupu založeného na formulaci Balanced Scorecard je, že systematicky integruje jednotlivé strategické iniciativy/projekty s podnikovým rozpočtem. Finanční plán pak v rámci jednotlivých položek zajišťuje dokonalé propojení finančních rozpočtů se strategickými cíli a umožňuje jejich operativní kontrolu. Čtvrtým manažerským procesem, který úzce navazuje na proces podnikového plánování a uzavírá celý cyklus je proces zpětné vazby a učení. Balanced Scorecard je díky své systémové architektuře a periodické aktualizaci neocenitelným instrumentem vedení podniku v procesu strategického řízení. Její využití v rámci měsíčních a čtvrtletních porad umožňuje překročit tradiční finanční horizont diskuse hospodářských výsledků společnosti a soustředit se na komplexní zhodnocení stávající strategie a na kvalitu její realizace. Závěr V pojetí metodiky Balanced Scorecard je strategie chápána jako množina hypotéz formulovaných s cílem odstranit zjištěné nedostatky, realizovat překvapivé hodnotové inovace a vytvořit konkurenční výhodu. Hypotézy zde představují navržené strategické iniciativy, které vychází z predikce rozhodujících hnacích sil změny, tedy také z určitých plánovacích předpokladů o pravděpodobně očekávaném vývoji vnějšího prostředí a vnitřního prostředí organizace. Strategický zpětnovazební systém nám musí umožnit testovat, hodnotit a modifikovat hypotézy zabudované do strategie libovolné organizační jednotky. Výše uvedené je velmi dobře možné díky návazně stanoveným operativním cílům v rámci systémového konceptu. Pokud nám evaluace a návazná. korelační analýza nepotvrdí předpokládané příčinné závislosti je třeba aktuální strategii změnit. Metodika Balanced Scorecard nám vlastně umožňuje učení s dvojitou zpětnou vazbou tj. učení, jehož výsledkem je změna našich předpokladů a teorií o příčinách a účincích vzájemných závislostí množiny závisle a nezávisle proměnných představujících hlavní hnací síly zkoumané reality. Lze říci, že schopnost organizací a jednotlivců učit se tímto způsobem je nezbytnou a nutnou podmínkou jejich přežití v dnešním hospodářském prostoru, kde se nové příležitosti a hrozby objevují diskontinuálně a nepřetržitě. Cyklický a iterativní charakter aplikace metodiky Balanced Scorecard vyjádřený orientovanou spirálou zakreslenou ve schématu čtyř manažerských procesů je přehledně vysvětlen ve schématu harmonogramu výstavby manažerského systému nejmenovaného podniku na bázi strategicko-operační karty uvedeném v publikaci: Podrobný popis jednotlivých činností ve vazbě na jejich časovou následnost uvádí autor příspěvku přehledně ve schématu čís. 23 uvedeném v publikaci: Palán, J. F. a kol.: Řízení podnikových změn. Credit, Praha 2002, s Čísla činností zde uvedená korespondují s čísly činností uváděnými v kroužku ve schématu čtyř manažerských procesů. Pečlivým prostudováním obou schémat získáte přiměřený vhled do prezentovaného modelu. 2 Literatura 1. KAPLAN, R.S., NORTON, D.P.: Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. In: Harward Business Review, January- February 1996, pp KAPLAN, R.S., NORTON, D.P.: Balanced Scorecard. Management Press, Praha PALÁN, J. F. ET AL.: Moderní řízení podniku. Verlag Dashöfer, Praha PALÁN, J. F. A KOL.: Řízení podnikových změn. Credit, Praha 2002, s Kontaktní adresa Doc. Ing. Josef F. Palán, CSc. Katedra řízení, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita, Praha 6, 2 Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku nebyla zařazena projektová studie zahrnující praktickou aplikaci výše uvedeného modelu pro Krůtí farmu. 87

6 88

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu implementace metody Balanced Scorecard

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Cíle kapitoly po prostudování kapitoly čtenář: Zná základní pojmy související se strategickým řízením. Chápe pojem strategie. Zná smysl a účel strategického řízení. Zná hierarchickou

Více

Zvyšování výkonnosti lidských zdrojů zavedením manažerské hry

Zvyšování výkonnosti lidských zdrojů zavedením manažerské hry Zvyšování výkonnosti lidských zdrojů zavedením manažerské hry Aleš Horčička, Lucie Jelínková ÚVOD Soudobý management nepředstavuje jen dynamicky se rozvíjející vědeckou disciplínu, pružně reagující na

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Na tvorbě publikace spolupracovaly: Mgr. Martina Chlápková,

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU Radim Dolák 1, Martin Miškus 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná Email:dolak@opf.slu.cz 2 Slezská univerzita,

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Jana Pipková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc.

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vysokoškolské instituci

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Bc. Irena Macková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

Více

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Bc. Iva Kožíková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace

Více

Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Strategie, firemní kultura a personální řízení Diplomová práce Autor práce: Julie Baránková Vedoucí diplomové

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Konkurenci nelze porážet velikostí, ale předstihnout se musí myšlením. " R.Solow Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Bakalářská práce 2006 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 8 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu

Více

Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ. Model CAF pro úřady územních samosprávných celků

Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ. Model CAF pro úřady územních samosprávných celků Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) C O M M O N A S S E S S M E N T F R A M E W O R K ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ Model CAF pro úřady územních samosprávných celků Praha 2014

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Marketingová strategie firmy KOVOKON Popovice, s. r. o. Klára Vlachynská

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Marketingová strategie firmy KOVOKON Popovice, s. r. o. Klára Vlachynská Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingová strategie firmy KOVOKON Popovice, s. r. o. Klára Vlachynská Bakalářská práce 2009 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat svému vedoucímu

Více

Optimalizace plánování výrobního procesu

Optimalizace plánování výrobního procesu Bankovní institut vysoká škola Praha Práva Optimalizace plánování výrobního procesu Bakalářská práce Autor: Michal MALHOCKÝ Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více