Obchodní činnost Ekonomika podniku Ing. Marie Oubrechtová Ing. Lukáš Kučera 2013 České Budějovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní činnost Ekonomika podniku Ing. Marie Oubrechtová Ing. Lukáš Kučera 2013 České Budějovice"

Transkript

1 Obchodní činnost Ekonomika podniku Ing. Marie Oubrechtová Ing. Lukáš Kučera 2013 České Budějovice 1

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. vydání ISBN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013 Vydala: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice Za obsahovou a jazykovou správnost odpovídají autoři a garanti příslušných předmětů. 2

3 Obsah Kapitola 1: Význam, vývoj a funkce obchodu Vznik a vývoj obchodu Funkce obchodu Pojetí obchodu... 9 Kapitola 2: Obchodní kategorie Obchodní kategorie Kapitola 3: Právní formy obchodního podnikání Právní formy podnikání Podniky jednotlivce Obchodní společnosti Družstvo Státní podniky Neziskové organizace Kapitola 4: Podnikatelské prostředí a obchod Podnikatelské prostředí Podnikatelské prostředí v Evropské unii Podnikatelské prostředí v České republice Právní formy podnikání Daňový systém České republiky Investiční klima Klíčové oblasti Kapitola 5: Maloobchod, maloobchodní síť a její členění, druhy maloobchodních činností

4 5.1 Maloobchod Kapitola 6: Typologie maloobchodních jednotek Specializované prodejny Úzce specializované prodejny Smíšené prodejny Plnosortimentní obchodní domy Specializované obchodní domy Supermarkety Hypermarkety Superety Diskontní prodejny Katalogové prodejny Nákupní centra Cash&Carry Kapitola 7: Postavení velkoobchodu, význam, provozní jednotky velkoobchodu Úvod do velkoobchodních činností Funkce velkoobchodu Druhy velkoobchodních činností Dodávkový velkoobchod Agenturní (traťový) velkoobchod Samoobslužný (cash & carry) velkoobchod Regálový velkoobchod Kapitola 8: Retailing a vývojové tendence v maloobchodě

5 8.1 Rozvoj maloobchodního prodeje Retailing Vývojové tendence v maloobchodní síti Kapitola 9: Kooperace v obchodním podnikání Vertikální kooperace Nákupní družstva a nákupní svazy Dobrovolné řetězce Franchisingové řetězce Nákupní centrály Horizontální kooperace Kooperace v maloobchodě Regionální nákupní střediska Kooperace ve velkoobchodě Kapitola 10: Role spotřebitele v obchodě Ochrana spotřebitele Nástroje ochrany spotřebitele Instituce ochrany spotřebitele Zákon na ochranu spotřebitele Reklamační lhůty Kapitola 11: Družstevní obchod Historie spotřebního družstevnictví Současné spotřební družstevnictví Kapitola 12: Obchod a globalizace Zákazník

6 12.2 Obchod Výroba Kapitola 13: Trvale udržitelný rozvoj v obchodě Použitá literatura

7 Kapitola 1: Význam, vývoj a funkce obchodu KLÍČOVÉ POJMY Obchod, význam obchodu, vývoj obchodu, funkce obchodu, obchod jako činnost, obchod v institucionálním pojetí, obchod se spotřebním zbožím, obchod se zbožím pro další podnikání, rozsah působnosti obchodu. CÍLE KAPITOLY Vysvětlení pojmu obchod. Vysvětlení vývoje a významu obchodu pro společnost. Vysvětlení funkcí obchodu. Vysvětlení různých hledisek pohledu na obchod. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 4 hodiny VÝKLAD 1.1 Vznik a vývoj obchodu Mulačová, Mulač a kol. (2013) uvádí, že v současné době se v tržním hospodářství nachází celá řada subjektů, které zaujímají různé role a svou činností a svými vzájemnými vztahy formují podobu národní i globální ekonomiky. Obchodní podniky nemohou fungovat samostatně, je nutné, aby se v ekonomice nacházely též podniky výrobní, logistické a podniky služeb. Hlavním důvodem vzniku obchodu je vysoká míra celospolečenské dělby práce. 7

8 Staňková (2010) spatřuje obchod ve všech ekonomických vztazích, které probíhají v tržní společnosti. Navazuje též na tvrzení Mulačové, Mulače a kol. (2013) a vidí obchod především ve spojení s tzv. druhou společenskou dělbou práce mezi řemeslníky a rolníky. Původní směna byla velmi jednoduchá (zboží za zboží naturální směna, tzv. Barterův obchod) a později se vyvinula výměna realizovaná prostřednictvím peněz. Mulačová, Mulač a kol. (2013) dodávají, že nejprve mezi sebou obchodovali pouze jednotlivci a výrobci. Dále je nutné uvědomit si, že naturální směna měla celou řadu problémů, např. vyžadovala, aby obě strany měly zájem o směnu jimi vlastněného zboží. Formování obchodu jako samostatné disciplíny je spojeno s tzv. třetí společenskou dělbou práce, při níž se odděluje osobnost kupce, jako člověka, jehož hlavním úkolem je zabývat se směnou zboží (Staňková 2010). Mulačová, Mulač a kol. (2013) dodávají, že v dnešní době je specializace na takové úrovni, že mezi výrobcem a zákazníkem (současným i potenciálním) leží časová i prostorová propast. Dnešní doba se též vyznačuje vysokou mírou konkurence, kdy nabídka extrémně převyšuje poptávku to způsobuje, že v současné době je obchod klíčovou součástí každé fungující tržní ekonomiky. 1.2 Funkce obchodu Pražská, Jindra a kol. (2006) definují následující funkce obchodu: 1. Přeměna sortimentu výrobního na sortiment obchodní (tj. sortiment, který odpovídá přáním, potřebám a spotřebním zvyklostem zákazníků). 2. Překlenutí rozdílů mezi místem výroby a spotřeby (obchod zajišťuje prodej zboží na správném místě nebo přinejmenším zajišťuje distribuci na toto místo). 3. Překonání rozdílů mezi časem výroby a spotřeby (obchod zajišťuje včasnost a pohotovost prodeje či dodávek udržuje určitou hladinu zásob, aby nedošlo k nedostatku zboží). 8

9 4. Zajištění odpovídajícího množství a kvality prodávaných produktů (do této funkce spadají činnosti jako výběr vhodných (tj. kvalitních a spolehlivých) dodavatelů, promptní vyřizování reklamací, v případě potřeby výměna dodavatelů apod.). 5. Ovlivňování nabídky firmy (sortiment, čas, místo i množství, a to prostřednictvím marketingové komunikace). 6. Ovlivňování poptávky prostřednictvím marketingových nástrojů. 7. Zajišťování racionálních distribučních cest. 8. Zajišťování včasné úhrady závazků dodavatelům (v dnešní době je výrazný problém a to díky poměrně vysokému zadlužení řady obchodních i výrobních organizací). 1.3 Pojetí obchodu Dle Mulačové, Mulače a kol. (2013) je slovo obchod v současné době velice rozšířeným pojmem, který lze chápat a na který lze nahlížet v různých úhlech pohledu. Rozlišujeme: a) Obchod jako činnost (v širším pojetí). b) Obchod jako instituci (v užším pojetí). V širším pojetí lze dle Mulačové, Mulače a kol. (2013) pohlížet na obchod jako činnost, která spočívá v nákupu a prodeji zboží. Je jasné, že pokud budeme na obchod pohlížet takto, téměř každý tržní subjekt bude účastníkem těchto vztahů. Budeme-li pohlížet na obchod jen jako na instituci, můžeme říci, že za obchodníky lze považovat ty subjekty, u kterých je obchod převažující činností. Za obchodní instituce jsou pak považovány ty subjekty, které nakupují zboží s cílem ho dále, v nezměnění podobě, prodat. Z tohoto hlediska rozlišujeme: Obchod se spotřebním zbožím. Obchod se zbožím pro další zpracování. 9

10 Obchodem se spotřebním zbožím rozumíme směnu zboží, která neslouží k dalšímu zpracování, ale uspokojuje potřeby konečných zákazníků - potraviny, oděvy, automobily apod. (Staňková 2010). Za obchod se zbožím pro další podnikání lze považovat obchodování se zbožím, které není určeno pro přímou spotřebu, ale pro další zpracování nebo prodej (zákazníkem mohou být nejen jiné obchodní podniky, ale zejména podniky výrobní). Dalším velmi významným hlediskem členění obchodu je dle Mulačové, Mulače a kol. (2013) členění na: vnitřní obchod, zahraniční obchod, mezinárodní obchod. Vnitřním obchodem rozumíme obchodování se zbožím na území jednoho státu, tj. prodávající a kupující jsou subjekty domácího trhu. Zahraniční obchod je tvořen exportem a importem (tj. vývozem a dovozem). Podnikání v zahraničním obchodě je daleko náročnější, než obchodování v rámci jednoho státu, a to po stránkách organizačních, ekonomických, kompetenčních aj. Význam zahraničního obchodu se neustále zvyšuje a do budoucna lze očekávat další zvyšování jeho významu. Mezinárodní obchod je nadstavbou obchodu zahraničního. Jde o komplexní soubor aktivit v mnoha státech, popř. v rámci celého světa. Klíčovou podmínkou pro efektivní a bezproblémové fungování mezinárodního obchodu je vytvoření a fungování liberálního obchodního prostředí v jednotlivých zemích (Mulačová, Mulač a kol. 2013). 10

11 STUDIJNÍ MATERIÁLY MULAČOVÁ, V., P. MULAČ a kol., Obchodní podnikání ve 21. století. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 520 s. ISBN PRAŽSKÁ, L., J. JINDRA a kol., Obchodní podnikání retail management, 2. přeprac. vyd., Praha, Management Press, 874 s. ISBN STAŇKOVÁ, P., Marketing obchodu a služeb: studijní pomůcka pro distanční studium. 2. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. ISBN OTÁZKY A ÚKOLY 1. Pokuste se shrnout význam obchodu v dnešní společnosti. 2. Objasněte základní funkce obchodu. 3. Definujte různá pojetí obchodu. 4. Rozlište vnitřní, zahraniční a mezinárodní obchod. Který z těchto má podle Vás v současné době nejvyšší význam? 5. Odlište obchod se spotřebním zbožím a obchod se zbožím pro další zpracování. 6. Popište, jak probíhal obchod před zavedením mincí jako platidla? KLÍČ K ŘEŠENÍ OTÁZEK 1. viz. výklad 2. viz. výklad 3. viz. výklad 4. viz. výklad 5. viz. výklad 11

12 6. Obchod probíhal na základě tzv. Barterové směny jednalo se o směnu zboží za zboží. Problémem byla dělitelnost jednotlivých statků a také fakt, že obě strany obchodu museli mít zájem o směňované zboží. Též se dala velmi stěží odhadnout hodnota daného zboží. Nicméně Barterův obchod je využíván dodnes. 12

13 Kapitola 2: Obchodní kategorie KLÍČOVÉ POJMY Obchodní kategorie, prostředník, zprostředkovatel, maloobchod, velkoobchod, zahraniční obchod, obchodní zástupce, makléř, komisionář, zasilatel speditér, burzy, aukce, veletrhy. CÍLE KAPITOLY Vysvětlení základních obchodních kategorií. Odlišení pojmů obchodní prostředník a zprostředkovatel. Popis jednotlivých typů prostředníků a zprostředkovatelů. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 4 hodiny VÝKLAD Obchodní kategorie Mulačová, Mulač a kol. (2013) uvádí, že obchodní kategorie představují základní modely obchodních vztahů mezi jednotlivými články obchodu. Jde tedy o sledování způsobu pohybu zboží v rámci celého dodavatelského řetězce. V zásadě jsou rozeznávány dvě základní obchodní kategorie: 1. Prostředníci. 2. Zprostředkovatelé. 13

14 Dle Staňkové (2010) jsou prostředníci obchodní firmy v plném smyslu slova. Tyto subjekty na sebe přebírají vlastnická práva ke zboží, stávají se tedy prostředníky směny mezi prodávajícím a kupujícím z hlediska nabídky zboží, dodání zboží, vyúčtování a dalších činností. Jejich odměnou je marže. Mulačová, Mulač a kol. (2013) dodávají, že tyto subjekty jsou nositeli plného podnikatelského rizika v rámci jejich činnosti může dojít k celé řadě událostí, které mohou způsobit znehodnocení zboží. Tato ztráta jde tedy na jejich vrub. Proto se v praxi často stává, že toto riziko je smluvně přeneseno zpět na dodavatele, kteří jsou nuceni např. akceptovat povinnost zpětného odběru zboží v případě, že se toto zboží neprodá. V případě neakceptování by byl tento dodavatel nahrazen dodavatelem jiným. Do kategorie prostředníků patří (Mulačová, Mulač a kol. 2013): maloobchod, velkoobchod, zahraniční obchod. Maloobchod představuje dle Mulačové a Mulače (2009) činnosti spojené s prodejen zboží nebo služeb konečnému zákazníkovi k jeho osobnímu užití. Zamazalová (2009) uvádí, že maloobchodní podnikání je jakákoliv forma obchodního podnikání, kdy objem prodeje pochází především z maloobchodní činnosti. Mulačová, Mulač a kol. (2013) uvádí, že podstatou velkoobchodní činnosti je nákup zboží ve velkých objemech a jeho následný prodej pouze s nepatrnými úpravami (např. úprava balení). Především v případě spotřebního zboží plní velkoobchod významnou roli prostředníka mezi výrobcem a maloobchodníkem. Zahraniční obchod představuje dle Staňkové (2010) vývoz a dovoz zboží přes hranice jednoho státu. Součástí zahraničního obchodu je jak obchod se spotřebním zbožím, tak též obchod se zbožím určeným pro další zpracování. 14

15 Mulačová, Mulač a kol. (2013) uvádí, že zprostředkovatelé působí v obchodním podnikání spíše jako určitá doplňková (servisní) složka. Jejich hlavní činností je zajištění efektivní interakce mezi nabídkou a poptávkou. Zprostředkovatelé obvykle nenakupují zboží od dodavatelů, neplatí za něj a nenesou tedy podnikatelské riziko, ale fungují na základě provizního systému, tj. dostávají odměny za úspěšné zprostředkování obchodu. Mezi jejich hlavní činnosti patří: vyhledávání trhů pro nákup a prodej vybraného zboží, vytipování obchodních partnerů, vyjednávání a dojednávání podmínek pro konkrétní obchodní případy, organizace jednotlivých fází obchodního jednání. Pražská, Jindra a kol. (2006) rozeznávají následující typy obchodních zprostředkovatelů: a) Obchodní zástupce samostatný subjekt, který vyvíjí svou činnost jménem podniku, se kterým uzavřel smlouvu o obchodním zastoupení, a na jeho učet. Mezi jeho základní činnosti lze zařadit: vyhledání potenciálních zákazníků, prezentace nabídky zastupovaného podniku a komplexní jednání, jehož cílem je uzavření smlouvy o obchodní spolupráci. Je zřejmé, že k těmto činnostem patří též prezentace zboží, distribuce katalogů, ceníků a vzorků. Velmi důležitá je též následná péče o současné zákazníky. b) Obchodní cestující zaměstnanec podniku, jehož hlavním cílem je zajistit odbyt. Zaměstnanec jedná jménem dodavatele, na jeho účet a podnikatelské riziko. Jeho další činnosti jsou velmi podobné činnostem obchodního zástupce, ale obchodní cestující má pevnější vazby s firmou. c) Obchodní zprostředkovatel (makléř) je subjekt, který je méně spjat s konkrétním podnikem a působí spíše jako nezávislý subjekt, jehož hlavním úkolem je nalézat spojení mezi nabídkou a poptávkou. Z hlediska právního vztahu je jeho činnost podobná obchodnímu zástupci, protože svou činnost koná na cizí účet a cizím 15

16 jménem, nepřebírá tedy podnikatelské riziko. Typickými oblastmi, ve kterých makléři působí, jsou obchody s cennými papíry, finančnictví, pojišťovnictví či obchod s komoditami. d) Komisionář subjekt, který realizuje nákup a prodej vlastním jménem, ale na cizí účet. Osoba, pro kterou komisionář vyvíjí své aktivity, se nazývá komitent. Právně je tento vztah upraven tzv. komisionářskou smlouvou. Tato kategorie by spíše měla být na pomezí mezi prostředníky a zprostředkovateli, protože komisionář vstupuje do právních vztahů se zákazníky. Oblast působení komisionáře je poměrně široká, a to od zajištění klasického obchodování, až po obchodování s cennými papíry či jinými finančními instrumenty. e) Zasilatel speditér subjekt, který se zabývá zejména přepravou, logistikou a souvisejícími aktivitami. Speditér jedná pod vlastním jménem, ale na účet příkazce. Mezi hlavní činnosti zasilatele (speditéra) lze zařadit komplexní služby v oblasti přepravy: plánování dopravních cest, řízení procesu přepravy, plánování a obstarávání vhodných dopravních prostředků, zajištění skladování a další. V dnešní době je typické, že řada zasilatelských podniků neprovozuje pouze výše uvedené činnosti zprostředkovatele, ale komplexně zajišťují celý proces logistiky (vlastní dopravní prostředky, na vlastní účet a riziko). f) Burza je specifické místo, které slouží k obchodování se specifickým sortimentem. Typickým sortimentem obchodovaným na burze jsou cenné papíry, měny a různé komodity (např. cukr). Obchodováním na burze se typicky zabývají makléři. Většina obchodů na burze má charakter investičních aktivit, spíše než klasické obchodní činnosti. 16

17 g) Aukce veřejné dražby, v rámci kterých probíhá přímá soutěž zájemců o koupi určitého zboží. Zboží je prodáno zájemci, který nabídne nejvyšší částku (v případě klasického pojetí). V dnešní době mají aukce podobu elektronických soutěží mezi zájemci. h) Veletrh místo, kde dochází ke koncentraci nabídky a poptávky určitého sortimentu na určitém místě a v určitý čas. Organizátoři veletrhů jsou pouze klasickými zprostředkovateli, nerealizují žádné další aktivity. Jednotlivé obchody jsou realizovány pouze mezi prodávajícím a kupujícím. Cílem veletrhů v současné době je především zajištění účinného a adresného marketingu směrem k cílovým skupinám. STUDIJNÍ MATERIÁLY MULAČOVÁ, V. a P. MULAČ, Obchodní činnost: studijní opora pro kombinované studium. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 35 s. ISBN MULAČOVÁ, V., P. MULAČ a kol., Obchodní podnikání ve 21. století. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 520 s. ISBN PRAŽSKÁ, L., J. JINDRA a kol., Obchodní podnikání retail management, 2. přeprac. vyd., Praha, Management Press, 874 s. ISBN STAŇKOVÁ, P., Marketing obchodu a služeb: studijní pomůcka pro distanční studium. 2. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. ISBN ZAMAZALOVÁ, M., Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN OTÁZKY A ÚKOLY 1. Definujte pojem obchodní kategorie. 2. Odlište obchodní prostředníky a zprostředkovatele. 17

18 3. Vyjmenujte typy obchodních prostředníků. 4. Vyjmenujte typy obchodních zprostředkovatelů. 5. Pokuste se shrnout význam veletrhů v dnešní době. 6. Znáte nějaký elektronický aukční systém popište způsob, jakým tento systém funguje. 7. Popište, v čem spočívá význam zahraničního obchodu. KLÍČ K ŘEŠENÍ OTÁZEK 1. viz. výklad 2. viz. výklad 3. viz. výklad 4. viz. výklad 5. viz. výklad 6. např. apod. 7. Význam zahraničního obchodu spočívá zejména v obohacení obou stran obchodu, v přístupu států ke zdrojům, které sami nemají, k rozvoji vztahů mezi jednotlivými státy, přístupu k odlišným kulturám, ke zvýšení hrubého domácího produktu země (díky exportu) apod. 18

19 Kapitola 3: Právní formy obchodního podnikání KLÍČOVÉ POJMY Právní formy podnikání, živnostenské podnikání, obchodní společnosti, družstva, státní podniky, neziskové organizace. CÍLE KAPITOLY Vysvětlení základních právních forem podnikání. Shrnutí jednotlivých znaků právních forem podnikání. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 4 hodiny VÝKLAD 3.1 Právní formy podnikání Dle Synka a kol. (2002) je základním tříděním podniků právní forma podnikání. Mulačová, Mulač a kol. (2013) tvrdí, že kromě podniků existují v ekonomice ještě další subjekty, které jsou taktéž součástí ekonomického prostředí země. Jedná se především o neziskové organizace, jejichž cílem není dosažení zisku, ale např. zajištění přijatelné životní úrovně obyvatel, poskytování vzdělávacích služeb apod. Mulačová a Mulač (2007) rozlišují jednotlivé právní formy podnikání v České republice následujícím způsobem: 1. PODNIKY podniky jednotlivce, obchodní společnosti, 19

20 družstva, státní podniky. 2. NEZISKOVÉ ORGANIZACE veřejné neziskové organizace, soukromé neziskové organizace. 3.2 Podniky jednotlivce Podnik jednotlivce je dle Synka a kol. (2002) vlastněn jednou osobou. Podniky jednotlivce mají dvě hlavní výhody, a to: k jeho založení není nutný vysoký počáteční kapitál, regulace ze strany státu je nízká. Podniky jednotlivce mají obvykle formu živností. Živnostenské podnikání je upraveno Zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Dle tohoto zákona se živností rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených v živnostenském zákoně. Pro možnost provozovat živnost je nutné splnění následujících podmínek (Mulačová Mulač a kol. 2013): 1. Všeobecné podmínky: dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, splnění daňových povinností vůči státu. 2. Zvláštní podmínky: odborná či jiná způsobilost k výkonu živnosti (školení, vzdělání, zkušenosti, praxe apod.). 20

21 Živnosti se, dle Zákona o živnostenském podnikání dělí na: a) Ohlašovací živnosti. b) Koncesované živnosti. Ohlašovací živnosti vznikají na základě ohlášení místně příslušnému Živnostenskému úřadu a při splnění podmínek pro provozování živnosti je příslušné osobě vydán Živnostenský list. Ohlašovací živnosti ještě dále členíme na: živnosti volné, u kterých je vyžadováno pouze splnění obecných podmínek pro provozování živnosti, živnosti řemeslné, u kterých je, kromě splnění obecných podmínek, nutné doložit vzdělání a praxi v oboru (např. zámečnictví, kadeřnictví, kosmetika, hostinská činnost, pekařství atd.), živnosti vázané, u kterých je také, kromě splnění obecných podmínek, nutné doložit absolvování určitých školení, zkoušek atd. (provozování autoškoly, vedení účetnictví, výroba, montáž a opravy plynových či elektrických zařízení). Koncesované živnosti vznikají dle Mulačové, Mulače a kol. (2013) na základě udělení povolení (koncese). K získání tohoto povolení je nutné mít určité vzdělání a též splnit další podmínky, které vyžaduje legislativa. Mezi koncesované činnosti patří např.: taxislužba, pohřební služba, ostraha majetku, provozování cestovní kanceláře, směnárenská činnost, výroba, prodej a distribuce zbraní apod. Obecně lze říci, že se jedná o činnosti, které by při neodborném provádění mohly způsobit újmu na zdraví či na majetku osob či věcí. 3.3 Obchodní společnosti Obchodní společnosti jsou upraveny v Zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Obchodní společnosti jsou v zákoně definovány jako právnické osoby, které byly založeny za 21

22 účelem dosažení zisku. Zakládat je mohou jak fyzické, tak i právnické osoby. Obchodní společnosti vznikají dnem zápisu do obchodního rejstříku. Rozlišujeme dvě základní skupiny obchodních společností: a) Osobní obchodní společnosti; b) Kapitálové obchodní společnosti. Synek a kol. (2002) spatřuje základní znaky osobních obchodních společností ve faktu, že jsou vytvořeny a vlastněny minimálně dvěma osobami, které si rozdělují zisk společně a jsou též odpovědní za případnou ztrátu. Společníci osobně participují na podnikání. Znaky osobních obchodních společností značně připomínají podniky jednotlivce navíc tyto společnosti částečně překonávají kapitálovou nedostatečnost podniku jednotlivce i jeho omezenost kvalifikační. Mezi základní dva typy osobních obchodních společností v České republice patří: Veřejná obchodní společnost; Komanditní společnost. Na rozdíl od osobních obchodních společností je u kapitálových obchodních společností vkladová povinnost. Od roku 2014 je díky změně legislativy tato povinnost značně omezena u společnosti s ručením omezeným. Výše vkladu je nyní minimálně 1, Kč, oproti dřívějším ,- Kč. Mulačová, Mulač a kol. (2013) uvádí, že dle výše vkladu se odvozuje velikost obchodního podílu a tím též účast na rozhodování ve společnosti a na jejím zisku. Osobní participace společníka na provozu a řízení obchodní společnosti není vyžadována. Společnosti také povinně vytváří rezervní fond, který vzniká při založení společnosti a ročně je doplňován z čistého zisku. Mezi základní dva typy kapitálových obchodních společností v České republice patří: Společnost s ručením omezeným; Akciová společnost. 22

23 3.4 Družstvo Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které bylo založeno za účelem uspokojování potřeb svých členů. Hlavním cílem družstva tedy není dosahování zisku. Dle Mulačové, Mulače a kol. (2013) jsou povinni členové platit příspěvky pro zajištění základního kapitálu, který je v družstvu min ,- Kč. Členové za závazky družstva neručí. Založit družstvo může pět fyzických nebo dvě právnické osoby. Typy družstev, dle účelu, ke kterému byly zřízeny, jsou následující: výrobní, spotřební, bytová, zájmová apod. 3.5 Státní podniky Synek a kol. (2002) uvádí, že státními (veřejnými) podniky jsou obecně organizace, které v některých zemích zajišťují významné služby, jako např. železniční přeprava, poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, letecká přeprava apod. Tyto subjekty jsou buď zcela nebo alespoň zčásti ve vlastnictví státu nebo územně správních celků. Cílem státních podniků je generování zisku. Mulačová, Mulač a kol. (2013) dodávají, že existence státních podniků je ve vyspělých ekonomikách spíše výjimečná. 3.6 Neziskové organizace Synek a kol. (2002) tvrdí, že úkolem státu je zabezpečit i další, nekomerční, služby, jako je obrana státu, bezpečnost, ochrana životního prostředí, vzdělání, zdravotnická péče aj. Tyto aktivity jsou obvykle zajišťovány neziskovými organizacemi. Do neziskových organizací řadíme: rozpočtové organizace, 23

24 příspěvkové organizace, občanská sdružení, nadace. STUDIJNÍ MATERIÁLY ČESKO. Zákon č. 455/1191 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. ČESKO. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. MULAČ, P. a V. MULAČOVÁ, Podniková ekonomika. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. ISBN MULAČOVÁ, V., P. MULAČ a kol., Obchodní podnikání ve 21. století. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 520 s. ISBN SYNEK, M., a kol., Podniková ekonomika, 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 479 s. ISBN OTÁZKY A ÚKOLY 1. Vyjmenujte základní právní formy podnikání, které lze provozovat na území České republiky. 2. Jaké jsou obecné podmínky pro provozování živnosti? 3. Jaké základní legislativní předpisy upravují podnikání v České republice? 4. Odlište osobní a kapitálové obchodní společnosti. 5. Uveďte příklady státních podniků na území České republiky. 6. Popište znaky veřejné obchodní společnosti. 7. Popište znaky družstva. 24

25 KLÍČ K ŘEŠENÍ OTÁZEK 1. viz. výklad 2. viz. výklad 3. viz. výklad 4. viz. výklad 5. Česká pošta, s.p., Vojenské lesy a statky ČR, s.p., atd. 6. Veřejná obchodní společnost je společnost, kterou musí založit min. 2 osoby pod svým vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Společnost se zakládá společenskou smlouvou a vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti může být jeden společník, několik společníků nebo všichni společníci. 7. Zákon o obchodních korporacích definuje družstvo jako společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob případně za účelem podnikání. Obchodní firma družstva může obsahovat označení družstvo. Družstvo musí mít nejméně 3 členy. Základním dokumentem družstva jsou stanovy. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. Statutárním orgánem družstva je představenstvo, za které navenek většinou může jednat jeho předseda nebo místopředseda. Vznik a zánik družstva je totožný se zápisem do resp. výmazem z obchodního rejstříku. 25

26 Kapitola 4: Podnikatelské prostředí a obchod KLÍČOVÉ POJMY Podnikatelské prostředí, Evropská unie, Česká republika, investiční klima, daňový systém, strategie Evropa 2020, hospodářský růst. CÍLE KAPITOLY Seznámit s podnikatelským prostředím v podmínkách České republiky a Evropské unie. Seznámit se strategií Evropa ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 4 hodiny VÝKLAD 4.1 Podnikatelské prostředí Mulačová, Mulač a kol. (2013) uvádí, že v rámci všech podnikatelských aktivit je nutné analyzovat faktory, které na tyto aktivity působí. Tyto vlivy jsou označovány jako podnikatelské prostředí. Pro podnikatelské aktivity provozované v České republice není důležité jen místní podnikatelské prostředí, ale také podnikatelské prostředí v rámci celé Evropské unie. Podnikatelské prostředí nelze jednoznačně definovat, ale pokud bychom ho alespoň částečně analyzovali, zjistíme, že se v podstatě jedná o vliv veškerých vnějších a vnitřních vlivů, které působí na podnik. Podnikatelským prostředím se zabývá celé řada podnikových strategických analýz (např. STEP analýza, SWOT analýza, Porterův model pěti sil atd.). Mulačová, Mulač a kol. (2013) uvádí, že v zahraničních, ale i v tuzemských vládních materiálech nalezneme poněkud jiný přístup k definici podnikatelského prostředí jedná se o soubor politik, nástrojů a jiných 26

27 nástrojů, které slouží ke zlepšení konkurenceschopnosti podniků. Sledují se především tyto faktory: stav podnikání v dané zemi (legislativní podmínky, investiční klima, vzdělání, výzkum a vývoj), charakteristiky podnikání a podmínky trhu (specifika podnikání v jednotlivých oborech, velikost podniků, míra konkurence v odvětví, korupce, šedá a černá ekonomika atd.), politicko-právní prostředí (úroveň legislativy, způsob ochrany investorů apod.), finanční a daňová oblast (úroveň daňového zatížení, dostupnost a obtížnost získání dodatečných finančních prostředků atd.), situace na trhu práce (mzdové náklady, úroveň minimální mzdy, kvalifikace, vzdělanostní struktura atd.), technologická a inovační úroveň, podpůrné služby pro podnikatele (vhodné grantové či jiné podpůrné programy, poradenská činnost atd.). 4.2 Podnikatelské prostředí v Evropské unii Mulačová, Mulač a kol. (2013) uvádí, že v současné době existuje velmi silná globální konkurence a provázanost světového obchodu. Státy popř. jejich integrační uskupení se snaží o žádoucí ovlivnění podnikatelského prostředí. Nedávná ekonomická a finanční krize, ale též problémy Řecka, Španělska, ale i dalších evropských ekonomik, porušují stabilitu podnikatelského prostředí. Hledáním řešení této situace se zabývají nejen jednotlivé státy, ale též Evropská unie jako celek. Jedním z možných řešení je strategie EVROPA 20 Strategie pro inteligentní, udržitelný a začleňující růst. Základní cíle této strategie jsou: zaměstnat 75 % osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let, 27

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 4. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A OBCHOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 3. PRÁVNÍ FORMY OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy maloobchodních

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Marketing Velkoobchod

Marketing Velkoobchod Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Velkoobchod

Více

blízko, rychle, pohodlně

blízko, rychle, pohodlně STRATEGIE STRATEGIE STRATEGIE vize Žabka vstupuje do ČR s novým typem prodejen convenience je tu pro vás blízko, rychle, pohodlně convenience definice 1. Velikost a otevírací doba: Velikost prodejní plochy

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova:

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: maloobchod,

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Maloobchod a obchodní triky

Maloobchod a obchodní triky VY_32_INOVACE_MAR_98 Maloobchod a obchodní triky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 10. ROLE SPOTŘEBITELE V OBCHODĚ OCHRANA SPOTŘEBITELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní funkce, členění a úkoly obchodu

Prezentace vysvětluje žákům základní funkce, členění a úkoly obchodu Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_11 Název materiálu: OBCHOD Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní funkce, členění a úkoly obchodu Očekávaný

Více

VY_32_INOVACE_Z.3.17 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér

VY_32_INOVACE_Z.3.17 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Charakteristika distribuce a velkoobchod

Charakteristika distribuce a velkoobchod VY_32_INOVACE_MAR_97 Charakteristika distribuce a velkoobchod Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1279_Marketingová distribuce. Velkoobchod a maloobchod_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1279_Marketingová distribuce. Velkoobchod a maloobchod_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1279_Marketingová distribuce. Velkoobchod a maloobchod_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Typologie podniků Přednáška č. 2 27. září 2011 Osnova přednášky 1. Podniky dle právní formy 2. Podniky dle hospodářských sektorů a hospodářských odvětví 3. Podniky dle velikosti 4. Podniky dle převládajícího

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V MEO, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODŮ V ZAHRANIČÍ

PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V MEO, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODŮ V ZAHRANIČÍ PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V MEO, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODŮ V ZAHRANIČÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Podnikatelské

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Úkol 1: Obchodní rozpětí

Úkol 1: Obchodní rozpětí Obchodní rozpětí Úkol 1: Obchodní rozpětí obchodní rozpětí = rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou U kterých z následujících produktů je obvykle obchodní rozpětí v maloobchodě relativně nízké a u kterých

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Zahraniční obchod Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz www.hkok.cz Úvod

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ PODNIKU Ve většině vyspělých zemí se vyvinuli 4 formy vlastnictví podniku podnik jednotlivce

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_194 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Základní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Základní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Základní pojmy obchodního práva 3.Ročník obor Kuchař číšník 4.

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 PODNIKÁNÍ A PODNIK STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... 19 1 Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více