Mezimìstský zpravodaj Pøipomínky k jízdnímu øádu Zastupitelstvo mìsta è. 1 ZM s c h v a l u j e: kolka Vi òov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezimìstský zpravodaj Pøipomínky k jízdnímu øádu Zastupitelstvo mìsta - 25. 1. 2010 è. 1 ZM s c h v a l u j e: kolka Vi òov"

Transkript

1

2 Kontrolní den na koupaliti. Na zdravotní støedisko se dostavila paní poslankynì Zdeòka Horníková, které vdìèíme za poskytnuté dotace na rekonstrukci. Paní poslankynì probrala aktuální problémy s lékaøi z novì otevøené èásti zubní a interní oddìlení - a pøislíbila pomoc pøi zajitìní zbývajících finanèních prostøedkù Krajská hygienická stanice Náchod projednání návrhu provozního øádu pro nový areál zdraví a sportu Profidata uivatelské kolení poèítaèového programu na správu a pouívání zákonù v praxi. Projednávání monosti získání dotace z mikroprojektu v rámci Operaèního projektu pøeshranièní spolupráce konzultace s úspìným adatelem (zástupce obce Køinice), následovalo projednávání na schùzce SDH a poté schùzka v Rychnovì nad Knìnou, které se za hasièe zúèastnil p. Chaloupka RDA Broumov koordinaèní schùzka - zajitìní podkladù pro vypracování monitorovací zprávy. Mìsto jako partner projektu Organizace systému sbìru separovaných odpadù na èesko polském pohranièí byl vyzván k doplnìní dalích dokumentù projektové ádosti Zdravotní støedisko projednání moností rozíøení internetu do ordinací a bytù pøes stávající ústøednu. Centrum evropského projektování Hradec Králové pøedání podkladù pro opìtovné podání ádosti o dotaci z Operaèního programu ivotní prostøedí na základní kolu. Královéhradecký kraj koordinaèní schùzka ohlednì rekonstrukce komunikace z Teplic nad Metují do Mezimìstí a chodník v Tovární ulici. Koordinaèní schùzka v rámci projektu Organizace systému sbìru separovaných odpadù na èesko polském pohranièí. Vedoucí partner projektu, spoleènost SANIKOM Lubawka, byl vyzván k doplnìní dalích dokumentù projektové ádosti Kontrolní den na koupaliti. Dalí z koordinaèních schùzek v rámci projektu Organizace systému sbìru separovaných odpadù na èesko polském pohranièí. Dalí z pravidelných schùzek Dobrovolného svazku obcí, tentokrát s paní Ing. Eliáovou, která pøevzala funkci po paní PhDr. Mikulecké Úøad pro ochranu hospodáøské soutìe vydal Rozhodnutí, kterým zastavuje správní øízení ve vìci pøezkoumání úkonù zadavatele ve výbìrovém øízení na dodavatele díla Výstavba víceúèelového sportovního areálu. To znamená, e mìsto Mezimìstí nepochybilo a jednalo pøi výbìrovém øízení zcela v souladu se zákonem o veøejných zakázkách. Stínost podaná ze strany firmy Svoboda - Mezimìstí byla neoprávnìná. Tímto postupem bylo znemonìno zahájit výstavbu areálu v plánovaném termínu - øíjen 2010 a nyní bude moné stavbu zahájit, a to klimatické podmínky dovolí. Podepsána smlouva na financování nového traktùrku pro údrbu chodníkù. Jen koda, e jej nemáme ji nyní Snìhová kalamita. Pracovníci technických slueb zajistili odklizení snìhu ve vech èástech mìsta bez vìtích problémù. RDA Rychnov nad Knìnou konzultace ohlednì projektu Vybavení a úprava cyklostezek a lyaøských tras. CRR-ÈR Hradec Králové pøedání souhrnné monitorovací zprávy a ádosti o platbu projektu Areál zdraví a sportu Mezimìstí. Projednání zmìny èasového harmonogramu u projektu Oprava chodníku v Tovární ulici Gratulace k významnému ivotnímu jubileu u paní Diblíkové v Mezimìstí a paní Jurigové v Ruprechticích. Jetì jednou gratulujeme a pøejeme hodnì zdraví a ivotní pohody. Podepsána smlouva na dodávku traktùrku ten bude dodán nejpozdìji do 15. února RDA Broumov - zajitìní a pøedání podkladù pro zpracování dílèí ZPRÁVY Z RADNICE monitorovací zprávy projektu Areál zdraví a sportu Mezimìstí Úèast na valné hromadì TJ Loko Mezimìstí. Vem pøítomným úèastníkùm bylo podìkováno za dobrou reprezentaci mìsta, dobrovolnou trenérskou èinnost a dosaené výsledky a pøedevím popøáno hodnì sportovních úspìchù Projednání odvolání, které bylo podání v rámci projektu Cyklostezka Viòov Nowe Siodlo. Hradec Králové - dokonèení a podání ádosti na zateplení koly a výmìnu oken ve kolní budovì. ádosti mìly být pøijímány od do , jejich sbìr byl vak ukonèen ji v úterý dne 2. února. V souèasné dobì probíhá hodnocení formální správnosti ádostí na úrovni krajského pracovitì Státního fondu ivotního prostøedí Kontrolní den na koupaliti. RDA Broumov zpracování dílèí monitorovací zprávy Spoleèná èást na pravidelné schùzi místního svazu dùchodcù. Projednány byly otázky kolem odpadù, rozpracovaných projektù, objektu Walzel a øada dalích aktuálních témat. Pracovní schùzka zastupitelù mìsta. Tématem bylo projednání Rozhodnutí Úøadu na ochranu hospodáøské soutìe, kterým bylo zastaveno správní øízení ve vìci odvolání proti výbìrovému øízení na dodavatele stavby víceúèelového sportovitì. Jak ji bylo uvedeno výbìrové øízení bylo zcela v souladu se zákonem a zadavatel mìsto Mezimìstí neporuilo zákon o veøejných zakázkách. koda, stavba ji mohla probíhat Kanalizace se zástupcem spoleènosti zabývající se rozvojem kanalizací byly projednány dalí monosti rozvoje kanalizaèních stok MìÚBroumov odbor dopravy pracovní schùzka s dotèenými orgány a vlastníky pozemkù v rámci stavebního øízení na zajitìní stavebního povolení projektu Úpravy na vodním toku Dobroho ve Viòovì. Doplnìní podkladù v rámci projektu Regenerace veøejné zelenì. Projekt byl schválen a bude realizován V 15:30 hod. jsme obdreli kladné rozhodnutí o odvolání v rámci projektu Cyklostezka Viòov Nowe Siodlo s tím, e musíme dodat na Spoleèný technický sekretariát v Olomouci doklad o majetkoprávním vyrovnání na pozemek v majetku Pozemkového fondu ÈR a to nejdéle do úterý 9.2. do 14:00 hod! vítání obèánkù do ivota byli pøivítání 4 noví obèánci mìsta, samí chlapci jejich foto je k dispozici na stránkách mìsta Jednání s Pozemkovým fondem ÈR v Náchodì a spoleèností Ekospol o majetkoprávním vyrovnání pozemku (cesty), která bude opravena v rámci projektu Cyklostezka Viòov. Na základì veliké vstøícnosti zástupcù obou spoleèností se podaøilo uzavøít na dotèený pozemek nájemní smlouvu Opìtovné jednání s Pozemkovým fondem ÈR v Náchodì. Pøedání uzavøené smlouvy na JTS v Olomouci. Pracovníci, kteøí ná projekt nechtìli zaregistrovat k dalímu hodnocení, byli velice pøekvapeni, kdy jsem jim pøedal smlouvu o pronájmu dotèeného pozemku. Projekt bude nyní postoupen k hodnocení øídícímu orgánu kontrolní den na koupaliti. Jednání se zástupcem komerèní banky p. Ing. Michalíkovou hlavním tématem pøedevím høitì a moný harmonogram budoucích prací. Ve bude upøesnìno a po nabytí právní moci Rozhodnutí Úøadu pro ochranu hospodáøské soutìe. Projednání návrhu na zajitìní nové grafické úpravy webových stránek mìsta. Radnici navtívil senátor MUDr.Trpák. Jedná se o pravidelnou schùzku v okrajových èástech volebního obvodu. Mezi projednávaná témata patøilo pøedevím zdravotnictví, kolství, bezpeènost, doprava apod. koda, e jsme si jen pìknì popovídali a vypadá to, e se nic nezmìnilo senátoøi opìt nic moc nemohou. Ale kdo ví?!

3 Mezimìstský zpravodaj Jednání se 2 zamìstnanci M Viòov stále je v pozadí problematika zmìny øeditelky v M Administrace projektu Oprava chodníku v Tovární ulici. Pøíprava zadávacích podmínek pro výbìrové øízení na dodavatele stavby. Hradec Králové podání dalí monitorovací zprávy na víceúèelový sportovní areál, jeho výstavby doposud nebyla zahájena (zatím 3 ádosti o zmìnu termínù vyplynulo z odvolání firmy k Úøadu pro ochranu hospodáøské soutìe a 2 monitorovací zprávy) Administrativní èinnost ohlednì statistiky produkce odpadù. V rámci této èinnosti se musí zpracovat výkazy pro ivotní prostøedí, EkoKom a Èeský statistický úøad. Rychnov nad Knìnou dokonèeno vyúètování mikroprojektu S Mìkem a Doubravkou bez hranic. Nyní èekáme, a kontrolní orgán (RDA Rychnov n/k) potvrdí koneènou èástku, o kterou jsme ádali. Koncem prázdnin by mìly být finanèní prostøedky za tento mikroprojekt pøevedeny na úèet mìsta bude se jednat o cca 150 tisíc Kè Úprava lyaøských tras snìným skútrem v okolí Viòova Jednání ohlednì stanovení podmínek pro zaøízení a provoz Infocentra. Zpravodaj - koordinaèní schùzka s novým éfredaktorem zpravodaje za úèasti zástupce mìstského kulturního støediska, pøedsedy TJ, zástupce støeleckého oddílu a mìsta. Tématem jednání bylo pøedstavení éfredaktora a zajitìní koordinace plánovaných kulturnì spoleèenských akcí. Schùzka s rodièi v Mateøské kolce ve Viòovì, kterou vyvolali rodièe, kteøí nesouhlasili s obsahem zveøejnìného èlánku v minulém Zpravodaji. Úprava lyaøských tras snìným skútrem v lokalitì za kolou smìrem na Ruprechtice Kontrolní den na koupaliti Správa CHKO Broumovsko jednání ohlednì podmínek CHKO stanovených v rámci výstavby víceúèelového sportovitì. Jednání se spoleèností Linhart sport s.r.o., dodavatelem projektu Výstavba víceúèelového sportovního areálu v Mezimìstí. Nebýt zbyteèného odvolání proti výbìrovému øízení, mohly být zemní práce na podzim hotovy. Takto musíme vekeré práce vtìsnat do období bøezen listopad S firmou byla projednána zmìna termínù, zpùsobená odvoláním firmy Svoboda Frantiek, nový harmonogram prací a dopracován bude také nový finanèní plán, abychom mohli upøesnit podmínky èerpání revolvingového úvìru u Komerèní banky. Starostka, místostarosta kolka Viòov V pondìlí dne probìhla ve kolce ve Viòovì schùzka zamìstnancù kolky s rodièi, kteøí nesouhlasili s èlánkem zveøejnìným v Mezimìstském Zpravodaji. Ve vzájemné diskusi nejen o obsahu èlánku byla objasnìna spousta vìcí, o kterých tøeba ani rodièe nevìdìli, ale které mohly pøispìt k urèitému napìtí ve kolce. Paní øeditelka Chrásková to po svém nástupu do funkce øeditelky nemìla v ádném pøípadì lehké. Nìkteøí zamìstnanci se tìko smiøovali se vzniklou situací a to se promítalo i do vzájemných vztahù ve kolce. kolka ve Viòovì má svá specifika, je kolkou, do které se dojídí a dojídìt bude. Zároveò je to kolka v krásném prostøedí, pomìrnì slunì vybavená, která se snad doèká finanèní injekce z evropských penìz a vylepí se nejen její vzhled, ale vyøeí se i zpùsob vytápìní a tím se zlepí i mikroklima ve kolce. Budovy kolky patøí k dùleitým objektùm ve Viòovì. Proto si vichni pøejme, aby pondìlní schùzkou skonèily nejasnosti, rùzné osoèování a aby si vichni zamìstnanci uvìdomili, kde je jejich místo, kdo má jaké povinnosti. Pouze za vzájemné spolupráce a tolerance vech zúèastnìných bude kolka fungovat ke spokojenosti vech. Jak uvedla jedna z maminek, paní øeditelka v pondìlí absolvovala druhé konkurzní øízení, tentokrát ne pøed èleny komise, ale pøed rodièi, a domnívám se (a nejen já), e opìt vyhrála. A e je nejen schopná, ale i sebekritická uèitelka, to ji dokázala. Tím, e ustála situaci ve kolce, i tím, e si uvìdomuje, e je tøeba se i na postu øeditelky dále vzdìlávat, aby svou práci vykonávala co nejlépe ve prospìch naich nejmeních. Starostka mìsta Pøipomínky k jízdnímu øádu V minulém èísle zpravodaje byli k podání pøipomínek vyzváni cestující, kteøí nejsou spokojeni s novým jízdním øádem ÈD a vlakovými spoji na trati è.026 Broumov - Mezimìstí Náchod a na trati è.047 Teplice nad metují - Trutnov. V termínu do 10. února bylo podáno celkem 8 podnìtných pøipomínek, jedna Petice za obnovení vlakového spoje na trati Mezimìstí-Broumov s odjezdem v 8:44 hod. z Mezimìstí, kterou podepsalo 37 obèanù a jedna stínost, kterou podepsalo dalích 24 nespokojených cestujících. Petice byla v souladu se zákonem o právu petièním postoupena k vyøízení pøíslunému odboru dopravy a silnièního hospodáøství Krajského úøadu Královéhradeckého kraje. Stínost a pøipomínky byly postoupeny k vyøízení spoleènosti OREDO s.r.o., která zajiuje organizaci regionální dopravy v Královéhradeckém kraji. Aby se pøipomínky mohly zapracovat do zmìny jízdního øádu, která bude provedena k datu 13 èervna, musíme mít návrhy pro zmìnu projednány zhruba do 25. dubna. Èasu tedy moc není, ale vyuijeme vechny dostupné monosti, aby vìtina podnìtných pøipomínek a návrhù byla do pøipravované zmìny jízdního zaøazena. Chtìl bych touto cestou podìkovat vem, kteøí si dali tu práci a vìnovali svùj èas se zpracováním podnìtù, které by mohly zlepit dopravní obslunost v naem regionu. O provedených opatøeních a uskuteènìných jednáních Vás budu dále na tomto místì informovat. Pavel Heèko, místostarosta Zastupitelstvo mìsta è. 1 ZM s c h v a l u j e: vedení úèetnictví ve zjednodueném rozsahu pro Z Mezimìstí a M Mezimìstí a Viòov s platností od rozpoètové opatøení è. 7/2009 rozpoètové opatøení è. 1/2010 odpis zmaøené investice ve výi Kè, tj.projektová dokumentace na rekultivaci skládky odpadù ve Starostínì z roku podej èásti pozemku p.è. 1691/25 v k.ú.ruprechtice, novì oznaèeného jako st.p.è. 369 za cenu 20 Kè/m 2 a náklady na GP v plné výi prodej pozemku st. p. è. 216 v k. ú. Ruprechtice za cenu 20 Kè/m 2 pøijetí úvìru na financování vozidla pro TS mìsta Mezimìstí zprávu finanèního výboru ZM o kontrole nakládání s finanèními prostøedky z rozpoètu mìsta (pøíspìvky na èinnost v roce 2008) a vzor ádosti o pøíspìvek vèetnì návrhových opatøení zpracovatele zakázky Vyhotovení PD na rekonstrukci místních komunikací v Mezimìstí spoleènost HK Projekt, Jiní 870, Hradec Králové, IÈ: naøízení è.1/2010 o rozsahu, zpùsobu a lhùtách pro odstraòování závad ve schùdnosti na místních komunikacích, chodnících a prùjezdních úsecích silnic a Plán zimní údrby místních komunikací a chodníkù zajitìní vlastního zdroje vody studny pro Areál zdraví a sportu Mezimìstí a provedení opatøení a úkonù s tím souvisejících opìtovné podání ádosti o dotaci pro Z v Mezimìstí a M ve Viòovì v rámci prioritní osy 3 - Udritelné vyuívání zdrojù energie, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a vyuití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, realizace úspor energie a profinancování neuznatelných nákladù 3

4 4 ZPRÁVY Z RADNICE Zastupitelstvo mìsta è. 1 ZM p o v ì ø u j e: vedení mìsta k projednání a uzavøení smlouvy o dílo na provedení zakázky Vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci místních komunikací v Mezimìstí vedení mìsta k zajitìní podkladù k vyhotovení zpomalovacícho retardéru u Z v Mezimìstí, pøechodu a informaèního panelu pro mìøení rychlosti v ulici Dlouhá. ZM v z a l o n a v ì d o m í: kontrolu plnìní usnesení ze zasedání ZM è. 11/2009 informace o Areálu zdraví a sportu Mezimìstí a Výstavbì víceúèelového sportovitì v Mezimìstí ZM n e s c h v a l u j e: zámìr prodeje pozemku p.è.1474/14 v k.ú.viòov zaøazení poadavku na odkanalizování Starostína, Ruprechtic a Viòova do Plánu rozvoje vodovodù a kanalizací KHK Termín pøítího zastupitelstva byl stanoven na ètvrtek od 16 hodin v zasedací místnosti Mìstského úøadu v Mezimìstí. Víceúèelové sportovitì Kolem realizace projektu pod názvem Výstavba víceúèelového sportovního areálu v Mezimìstí vzniká v poslední dobì øada nevyjasnìných otázek. Proè ji nebyla zahájena stavba? Co bylo s výbìrovým øízením? Proè øeí výbìrové øízení ÚOHS-Úøad pro ochranu hospodáøské soutìe? Kdo se vlastnì odvolal? Kdo je tím viníkem? Jak to na tom úøadì dìláme patnì, a e nechceme dát práci místní firmì atd., atd. Vzhledem k tomu, e ji mìsto obdrelo Rozhodnutí ÚOHSu, mùeme nyní s dìním kolem sportovitì seznámit irokou veøejnost. Ale popoøadì. Výbìrové øízení na dodavatele stavby bylo vyhláeno v srpnu Zadávací a projektovou dokumentaci si vyzvedlo celkem 27 uchazeèù z celé republiky. Do ostrého výbìrového øízení, které se uskuteènilo , podalo nabídku celkem 7 uchazeèù. Administraci výbìrového øízení zajistilo Centrum evropského projektování z Hradce Králové - CEP. Jedná se o spoleènost zaloenou krajem, která je mj. zastoupena profesionály a odborníky na evropské dotace a výbìrová øízení, vèetnì právníkù. Vzhledem k mnoství neustále se mìnících pøedpisù nejsme schopni tato výbìrová øízení zajistit. A protoe jde o velké peníze, obracíme na odborníky. Výbìrová komise pro zakázku Výstavba víceúèelového sportovního areálu v Mezimìstí byla vytvoøena z øad místních zastupitelù a odborný dohled zajistil právník CEPu. Formální kontrolou muselo být pro nedostatky v nabídce vyøazeno pìt uchazeèù. Bohuel mezi vyøazenými nabídkami byla i nabídka místní firmy Frantiek Svoboda. Pro dalí hodnocení postoupily ji pouze dvì nabídky spoleèností Linhart spol s r.o. Brandýs nad Labem a Teniss Zlín a.s. Následnì schválilo zastupitelstvo mìsta jako dodavatele pro výstavbu sportovitì spoleènost Linhart spol. s r.o., která pøedloila nejvýhodnìjí cenovou nabídku. Proti vyøazení firmy Svoboda bylo podáno odvolání, které bylo právníkem CEPu zamítnuto. Na základì tohoto zamítnutí podala firma Svoboda prostøednictvím svého právního zástupce stínost k Úøadu pro ochranu hospodáøské soutìe. To bylo 16. øíjna. Úøad si vyádal vech 7 nabídek podaných do výbìrového øízení, dokumentaci prùbìhu výbìrového øízení a zahájil velice dùsledné etøení, zda výbìrová komise konala v souladu se zákonem, zda nebyl poruen zákon o veøejných zakázkách, pøípadnì zda nedolo k jinému pochybení. Toto správní øízení trvalo od do V prùbìhu tohoto etøení nemohla být stavba zahájena. Dne vydal Úøad pro ochranu hospodáøské soutìe Rozhodnutí, kterým ruí správní øízení s tím, e výbìrové øízení bylo zcela v souladu se zákonem o veøejných zakázkách a firma Svoboda byla ze soutìe vylouèena oprávnìnì pro nesrovnalosti v obchodních podmínkách. Jaké jsou následky celé této anabáze. Stavba mohla být zahájena ji v øíjnu loòského roku a do dneního dne mohly být hotové rozsáhlé zemní práce, které nyní nelze realizovat z dùvodu nevhodných klimatických podmínek. Na staveniti je zhruba 1,5 m snìhu. Koneènì se potvrdilo, e mìsto provádí výbìrová øízení zcela v souladu se zákonem o veøejných zakázkách. Také èlenové výbìrové komise byli rozhodnutím úøadu oèitìni od vech podezøení a naøèení z podjatosti, která museli po celou dobu etøení snáet. Místní firma zcela zbyteènì zpochybnila výbìrové øízení a práci výbìrové komise. Svým zásadním nedostatkem v nabídce pøila o lukrativní zakázku, která pro ni a její zamìstnance mohla znamenat velikou presti v regionu. Je nám velice líto, e události kolem tohoto výbìrového øízení postavily mezilidské bariéry, které nyní nebude jednoduché odstranit. Nechybìlo hodnì a dotace ve výi 26,5 milionù Kè mohla putovat na výstavbu jiného høitì nebo aktivitu obdobného charakteru. Patrnì tam, kde nepanuje tolik záti. Starostka, místostarosta Dopravní situace pøi plánované rekonstrukci komunikace z Teplic nad Metují (køiovatka MIMI) do Mezimìstí (køiovatka u VEBY) Ji v døívìjí dobì jste se dozvìdìli struènou informaci o plánované rekonstrukci komunikace III. tøídy z Mezimìstí do Teplic nad Metují, pøi které dojde v Mezimìstí v Tovární ulici k opravì chodníku a veøejného osvìtlení. Poèátek prací je plánován na 1. dubna 2010, ukonèení pak v záøí 2010 kdy budou pokládány vrstvy ivice. Rekonstrukce se plánuje ve 3 etapách, o kterých budou obèané vèas informováni. Dojde i k èasovì omezeným èásteèným nebo úplným uzávìrám. V kadém bude zajitìno zásobování, trasy pro vozidla hasièù a záchranné sluby. Pro období rekonstrukce bude zpracován Objíïkový jízdní øád, aby se obèané mohli informovat, jak a kam dojedou. Vekeré informace, které mìsto k etapám rekonstrukce získá, budeme zveøejòovat prostøednictvím Zpravodaje a také stránek mìsta. Sledujte proto aktuální informace a øiïte se pokyny dodavatele stavby. Podrobné informace by mìly být uveøejnìny ji v pøítím Zpravodaji. starostka Kanalizaèní øád mìsta Mezimìstí VAK Náchod, a.s., oznamuje vem odbìratelùm napojeným na veøejnou kanalizaci, e dne byl odborem ivotního prostøedí MìÚ Broumov schválen dodatek Kanalizaèního øádu mìsta Mezimìstí, kterým se zakazuje pouívání kuchyòských drtièù odpadù. Domácí kuchyòské drtièe, stejnì jako drtièe prùmyslové (pouívané v objektech veøejného stravování, hotelích apod.), jsou zaøízením na likvidaci biologického odpadu vznikajícího pøi pøípravì jídel. Odpady nejsou toté co odpadní voda a døezy, výlevky èi záchodové mísy není moné zamìòovat za odpadkový ko nebo popelnici. Narozdíl od napø. pøímoøských státù, kde byly kanalizace od poèátku budovány v prùmìrech i nad 2 metry a odpadní vody vèetnì odpadù konèily v moøi, jsou v Èeské republice kanalizaèní stoky i kanalizaèní pøípojky dimenzovány pouze pro odpadní vody. V mnoha pøípadech nemají kanalizaèní øady ani pøípojky dostateèný spád, take by docházelo k jejich rychlému zanáení a omezování prùtoèného profilu a úplnému ucpání. Odpady z drtièù zpùsobují zanáení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váí zejména tuky. Splachováním potravinových

5 ZPRÁVY Z RADNICE / FÓRUM 5 odpadù do kanalizace, a rozmìlnìných èi nerozmìlnìných, jsou vytváøeny ideální podmínky pro roziøování kolonií potkanù, kteøí po pøemnoení pronikají i do lidských obydlí. Tyto odpady se proto do kanalizaèní sítì nesmí dostat. Likvidací odpadù pomocí drtièù dochází i ke zvýenému zatíení èistírny odpadních vod, zvýené produkci èistírenských kalù, látkovému pøetíení èistírny, zhorení èisticího procesu a zhorení kvality vypoutìné odpadní vody do øeky. To ve pøedstavuje vyí náklady a vyí cenu stoèného. Protoe Kanalizaèní øád je závazným pøedpisem, který urèuje kvalitu produkovaných odpadních vod vypoutìných do veøejné kanalizace, apelujeme na vechny odbìratele, aby ve vlastním zájmu drtièe kuchyòských odpadù nepoøizovali a neinstalovali. Pøi havárii kanalizace, za kterou je povaováno i výrazné omezení prùtoènosti, lze toti následnì zdroj havárie èi pùvodce dohledat a uplatnit vùèi nìmu postih. Ing. Karel Vanìk, provozní námìstek VAK Náchod, a.s. Evidence obyvatel Stav k obèané cizinci + 55 pøihláeno odhláeno narozeno + 23 zemøeli Stav k cizincù + 39 Nejèastìji se vyskytující køestní jména: eny - Marie 75x Mui - Jiøí 98x Jana 72x Petr 84x Eva 59x Jan 78x Anna 47x Josef 78x Lenka 43x Pavel 60x Jaroslav 59x Martin 54x Vítání obèánkù Dne probìhlo v obøadní síni MìÚ Mezimìstí slavnostní pøivítání nových obèánkù do ivota. Paní starostka tentokrát uvítala ètyøi kluky - Dominika Josefa tìpána, Dominika Marcela Poøíze, Matìje Slováka a Tomáe Kuèeru. Vem jetì jednou pøejeme hodnì zdraví a tìstí do ivota. Ivana Vlèková - matrika Dominik Josef tìpán Matìj Slovák Dominik Marcel Poøíz Tomá Kuèera Mezimìstský zpravodaj vydává mìsto Mezimìstí redakce, grafická úprava: D. árka, vychází 1x mìsíènì, uzávìrka vdy 17. kadého mìsíce, náklad 800 výtiskù, registraèní èíslo MK ÈR E STOMATOLOGICKÁ SLUBA - ÚNOR SLUBA JE ZAJITÌNA V DOBÌ OD 9.00 DO HODIN MUDr.Kopecký, 17.listopadu 387, Police n. M MUDr.Kapitán, ZS Mezimìstí Dent.Ogrièenko, VEBA Broumov - Olivìtín MUDr.Ogrièenko, VEBA Broumov - Olivìtín Váení anonymní rodièe dìtí z M Viòov, musíme reagovat na Vá dopis, který byl zveøejnìn v è. 2 pod názvem Nelíbí se nám v M Viòov. Proè na Vá dopis reagujeme? Protoe paní uèitelku Z. Chráskovou známe jako dobrou uèitelku, která je vstøícná, ochotná, pracovitá a jako pedagog na svém místì. Spolupracovala s Klubem seniorù a Sborem pro obèanské záleitostí v Broumovì. Zajiovala nám s dìtmi M kulturní programy pøi vítání obèánkù do ivota a oslavy jubilantù ke spokojenosti pøítomných. Pod vedením paní uèitelky mìly dìti vdy perfektnì pøipravený program, byly nadené, veselé, ukáznìné a bez stresu. Tuto èinnost vykonávala paní uèitelka mimo svoji pracovní dobu (soboty, pozdní odpoledne), bez finanèního ohodnocení. Problematiku ve kolství známe. Z Veho dopisu je zøejmé, e se Vám nelíbí øada postupù a nových forem práce, které jsou na jiných M samozøejmé, napøíklad v Broumovì. Øeditelky, uèitelky i správní zamìstnanci musí pracovat podle metodických pokynù, udrovat ve kole pevný øád, reim dne, výchovnou èinnost, bezpeènost a dalí. Za øádné plnìní povinností je øeditelka zodpovìdná. Vae paní øeditelka Chrásková získávala zkuenosti øadu let v na- ich broumovských kolách pod vedením øeditelek a uèitelek, které jsou na pedagogické a právní úrovni. Ptáme se! Komunikovali jste Vy, rodièe, s paní øeditelkou osobnì o problémech, které uvádíte formou anonymního dopisu (bez podpisù)? Jestlie tento Vá èlánek je nepravdivý a zpùsobí vánou újmu paní øeditelce v zamìstnání a na veøejnosti, lze jej hodnotit jako pomluvu, která je postiitelná. Váení rodièe, máte jistì pìknou kolku, schopnou øeditelku a zdravé dìti, které si chtìjí urèitì hrát a rozvíjet se v klidu. Pøejeme Vám rodièùm, paní øeditelce a uèitelkám hodnì úspìchù a vzájemného porozumìní. Za kolektiv Komise pro obèanské záleitosti, pøedsedkynì: R. Chejnová Vysvìtlení k èlánku z února Nelíbí se nám v M Viòov Jak jsme ji psali v únorovém zpravodaji, nechceme pokodit M Viòov a èlánkem jsme nechtìli ani ukodit paní øeditelce Zdenì Chráskové. Jako reakce na èlánek probìhla mimoøádná schùzka rodièù, ketrá se konala na ádost rodièù, kteøí s èlánkem nesouhlasili. Tímto bychom se chtìli omluvit za nedorozumìní, které vzniklo tím, e èlánek byl podepsán Rodièe dìtí z M Viòov, mìlo zde být napsáno èást rodièù souhlasejících s èlánkem. Vichni rodièe tak byli vhozeni do jednoho pytle. Z èasového dùvodu (jeliko uzávìrka je vdy k 17. dni v mìsíci) nebyli dotázáni vichni rodièe, zda s èlánkem souhlasí. S obsahem èlánku a s jeho publikací v Mezimìstském zpravodaji souhlasili svým podpisem nebo ústním souhlasem Voborníkovi, pí. Liková, pí. Finkrálová, Parzerovi, Horský, pí. Hradecká, pí. kodová, p. Kinl, pí. Voborníková, p. Habart, pí. Kociánová, p. Teplý, Vaisarovi, olcovi, p. Schmidt, pí. Miewaldová, pí. Hornychová, pí. Franzová a pí. Jansová. Po ji zmiòované

6 6 FÓRUM schùzce rodièù, nìkteøí svùj názor zmìnili nebo pøehodnotili. Únorovým èlánkem jsme opravdu nechtìli ublíit ani kolce a ani paní øeditelce Zdenì Chráskové. Jako rodièe s rozdílnými názory jsme se shodli, e dìti chodí kolky rády a je jim zajitìná profesionální výchova. Èlánek mìl pouze upozornit na interní problém, o kterém jsme my, souhlasející rodièe, vìdìli od zamìstnancù. Rozhodnì nemìl nikoho pokodit. Paní øeditelce se omlouváme za nevhodný zpùsob komunikace. Doufáme, e ke vestranné spokojenosti jsme ve vyøeili na schùzce rodièù a tento èlánek bude pøijmut jako omluva vem, co byli èlánkem pokozeni. Kateøina olcová M VIÒOV Tento èlánek je reakcí na dopis z únorového vydání MZ pod názvem - Nelíbí se nám v M Viòov. Na tomto základì byla svolána rodièovská schùzka dne , na které byli pøítomni paní øeditelka Chrásková, personál kolky, rodièe a byly pøizvány také paní starostka Mücková a zástupkynì Z paní Øeháková (èlenka komise výbìrového øízení). Po témìø dvouhodinové diskusi, která byla obèas napjatá, nebo ji zmínìný únorový dopis podepsali jen nìkteøí rodièe, jsme myslím vichni dospìli k pozitivnímu konci. Ve viòovské kolce je o nae dìti postaráno vzornì, s péèí a láskou. Paní øeditelka Chrásková je odborná pedagoka s mnohaletou praxí, s citem a pochopením pro dìti. Stejnì tak i paní uèitelka Ryavá je zkuená uèitelka s citlivým pøístupem a dìti ji mají velmi rády. Dìtem se ve kolce líbí a jsou spokojeny, co je pro kadého rodièe nejdùleitìjí, na tom se shodli vichni pøítomní. Paní starostka svým klidným a racionálním pøístupem k celé záleitosti pøispìla k dobrému konci. Spolu s paní Øehákovou nám vem napø. vysvìtlily podrobnosti øádného výbìrového øízení na post øeditelky kolky, který vyhrála paní Chrásková. To diskutované napìtí uplynulých mìsícù pocítili jen nìkteøí rodièe, nikoliv dìti, protoe paní øeditelka i paní uèitelky se k dìtem chovaly a chovají profesionálnì, s laskavostí a porozumìním. Závìr této schùzky je kladný, nebo urèité neshody v komunikaci ve vedení kolky budou po vzájemné dohodì zapomenuty. Vìøím, e se opìt do kolky vrátí klid a harmonie, které byly pro tuto kolku vdy charakteristické. Radka Müllerová Reakce na èlánek v Mezimìstkém zpravodaji 2/2010,,Nelíbí se nám v M Vinov Váení anonymní rodièe. Uveøejnìný èlánek mne mrzí, ale zároveò mne nutí o vìcech, které jsem byla nucena v M napravovat a to z vìtí èásti s velkým nepochopením personálu nìco mìnit, psát do médií. Konkurzní výbìrová komise se zástupci krajské kolní inspekce mi dala dùvìru vést Mateøskou kolu ve Vinovì. Na místo øeditelky jsem nastupovala s plnou zodpovìdností a vìdomím pracovat pro spokojenost svìøených dìtí a jejich rodièù. Tak, jak po celá léta mé pedagogické praxe bylo mým zvykem. Na vysvìtlenou: - Paní N. Ungrádové konèila pracovní smlouva na dobu urèitou k a pro nadbyteènost nebyla prodlouena. - Panu P. Vaisarovi dohoda o pracovní èinnosti konèila Paní Bc. I. Ptáèková dala výpovìï sama ke dni Vzdìlávání v mateøské kole vychází z Rámcového vzdìlávacího programu pro pøedkolní vzdìlávání, stanovuje hlavní principy ve vztahu k dítìti a snaí se naplòovat úkoly a cíle, které jsou zde formulovány. Na prvním místì tohoto programu je kladen dùraz na akceptaci vývojových specifik dìtí pøedkolního vìku s ohledem na kadého jedince, jeho individuální monosti a potøeby. Kadá kola má vypracovaný vlastní KOLNÍ VZDÌLÁVACÍ PROGRAM, který je pro ni závazný. Z nìho se vypracovává pro kadou tøídu Tøídní vzdìlávací program (TVP), podle nìho uèitelky ve svých tøídách s dìtmi pracují. Nae mateøská kola je DVOUTØÍDNÍ, rozdìlená podle vìku dìtí na mladí a starí. Proto nelze aby, cituji z èlánku, uèitelky se spoleènì domlouvaly, co budou s dìtmi dìlat a ve dìlaly spoleènì, co pomáhalo hlavnì mením dìtem, protoe dìti rády opakují to, co vidí u jiných dìtí. Kadá vìková skupina má jiné cíle, jiný TVP a tomuto odpovídá organizace dne. Nikdy jsem nezakázala spoleèné vycházky dìtí. Mladí dìti se vrací o 1 4 hod. z pobytu venku døíve, aby se pøedelo chaosu v atnì, a proto logicky jsou na obìdì døíve. Nikoho nepronásleduji, jak, rodièe, píete. Provádím hospitaèní èinnost u uèitelek a moji povinností je na chyby upozornit a z výsledkù vyvozovat závìry pro dalí práci. Kontrolní a hodnoticí èinnosti musí být smysluplné a uiteèné. Citace uèitelky: Tak jsme zvyklé a nebudeme snad dìlat vechno jako v Broumovì.(mé bývalé pracovitì) mi bylo pøi jakékoliv výtce nebo mé snahy nìco zmìnit, uèitelkou odpovìzeno. Ano, co bylo pøikázáno, uèitelky udìlaly, ale èasto se slovy: kdy myslíte. Uèitelka ale musí být sama tvùrèí, pøicházet s nápady a ne èekat a dostane pøíkaz. To není rodièe, jak píete, cituji: pøijímání jen mého názoru ale nutnost. To se také mohlo stát, e na Vánoce byla v M jetì podzimní výzdoba apod. Vracím se k vaí vìtì v èlánku. Citace: V nynìjí dobì nefunguje v M ádná komunikace. S rodièi a pøili s èímkoli, nikdy se nesetkali s mým nezájmem ani odmítnutím. A komunikace uvnitø M? Vy jste celý den pøítomni v M, e to tak tvrdíte? Nebo jen tlumoèíte názor personálu? Ke vzájemné komunikaci patøí vstøícnost komunikovat a ne pøecházet v útok a neochotu zajeté koleje mìnit. A co se dìtem nelíbí? A e by cítily v M napìtí, jak píete? Pøijïte se podívat, kdy mì dìti zahlédnou nejsou k odtrení a adoní e pùjdete s námi na vycházku, pojïte si s námi hrát, e budete u nás. Plnì se dìtem s láskou vìnuji a ony mi to oplácí. Chybí vám anonymní rodièe, jak píete, rodinná atmosféra v M která se vám tak líbila? Postrádáte snad toto?: - Dìti se volnì pohybovaly po kolce, bez vìdomí uèitelek - Dìti byly èesány jedním spoleèným høebenem - V lonici nebyla oznaèena lehátka znaèkou dítìte, poèet lehátek byl nií, ne poèet dìtí a tak byly nuceny lehat si, kde bylo volno To byl pro mì pøi nástupu do M ok a neprodlenì jsem pøistoupila k øeení a nápravì. Od záøí 2009 byly zavedeny konzultaèní hodiny pro rodièe jedenkrát za 14 dní ve støedu od 14:00 hod do 16:00 hod. Od 24. srpna 2009, kdy jsem do této funkce nastoupila, za mnou ádný z rodièù nepøiel. Øeditelka mateøské koly je zodpovìdná Èeské kolní inspekci. Inspekèní zpráva z roku 2007 ukládá zmìny v mnoha oblastech. Tyto zprávy jsou veøejné na internetových stránkách ÈI. Váení anonymní rodièe, píete, e mne nechcete urazit, nejsem urálivá, ale mé jméno na veøejnosti jste popinili a teï u je jen na ètenáøích si udìlat o vìci svùj názor. A anonymnim pøeji více odvahy se podepisovat pod své názory. Pøes vechny pøekáky a starosti si myslím, e kolka u funguje tak, jak má, a reakce spokojených rodièù a dìtí mi to také potvrzují. Plánù na rùzné aktivity s dìtmi je dost. Tìíme se i na nové dìtièky, které k nám do M rodièe pøihlásí, a pøeji si, a také vìøím, e u nás budou spokojené. Chrásková Zdena, øeditelka Mateøské koly Viòov REALITYROJKOVIC.CZ REALITYBROUMOVSKO.CZ

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

Broumovský zpravodaj záøí 2009

Broumovský zpravodaj záøí 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0909_print 7. srpna 2009 10:29:10 Na plánku vidíte objekt Invalidovny (è. 1; souèasný stav budovy pak na titulní stranì) s okolním prostranstvím, kde se slavnost

Více

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì 2 23. 2. probìhlo vítání obèánkù uvítání do ivota byli Daniel Barvíø, Krytof Florián, David Pfeifer, Mia Lancová, Matyá Valáek a Isabela Hlavatá. Vem miminkùm pøejeme hodnì zdraví a chápavé a tolerantní

Více

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Broumovský zpravodaj èerven 2010

Broumovský zpravodaj èerven 2010 Lehce neumìle sestavený nìmecký text na dìkovném obrázku z vambeøické baziliky v mírném pøestylizování hlásá: Roku 1804, 13. února, dostalo se milosrdenství Antonu Matznerovi, jeho choti a synku Antonovi,

Více

Broumovský zpravodaj øíjen 2010

Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Obsah... Za poklady Broumovska... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Kronika... str. 6 Zajímavosti... str. 811 kolství... str. 1214 Na cestách... str. 1617 Kultura a sport...

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

Broumovský zpravodaj listopad 2009

Broumovský zpravodaj listopad 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0911_print 8. jna 2009 12:14:23 Místopisná poznámka: K velkoveskému císaøskému statku è.p. 56 Langer uvádí, e se rovnì nazývá Schweiz. Takto, nebo té Zur Schweiz,

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Leto ní úvodníkové povídání nese název Ze starých èasù, my se tentokráte vrátíme ve vzpomínkách významného enováka p.

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Veøejné osvìtlení Zmìna systému parkování Osobnosti mìsta Vizovice Nové høištì u MŠ 2 Vizovské noviny Vážení spoluobèané, ètyøleté volební období se pomalu chýlí ke konci a na podzim nás èekají další volby

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela.

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela. http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4 Španìlský sál Praāského hradu slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících o Cenu za nejlepší pøípravu

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání / Bøezen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Paní Zima se nás letos rozhodla potrestat a takøka naším územím jen proletìla a nám

Více

èíslo 1 2015 výtisk zdarma

èíslo 1 2015 výtisk zdarma èíslo 1 2015 výtisk zdarma Zaèíná nový rok, který bude významný i svými výroèími. V roce 2015 si pøipomeneme 70 let od ukonèení II. svìtové války, ve mìstì oslavíme 75 let fungování naí mateøské koly a

Více

STØÍBRO PRO MORAVSKOU TØEBOVOU

STØÍBRO PRO MORAVSKOU TØEBOVOU KVÌTEN 2007 èíslo 5 V. roèník STØÍBRO PRO MORAVSKOU TØEBOVOU Ve Španìlském sále Pražského hradu byla 18. 4. slavnostnì pøedána Cena za nejlepší pøípravu a realizaci Programu regenerace mìstských památkových

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

Náchodský zpravodaj 1. Vážení spoluobèané, 1. ledna aktuálního roku? mìsta. Stanovené pøíjmy vycházejí ze skuteènosti

Náchodský zpravodaj 1. Vážení spoluobèané, 1. ledna aktuálního roku? mìsta. Stanovené pøíjmy vycházejí ze skuteènosti Náchodský zpravodaj 1 Organizátoøi a aktéøi lednového literárnì hudebního veèera Setkání s Liborem Volným. Náchodský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice...

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2005 Prodej budovy bývalého Katastrálního úøadu Zastupitelstvo mìsta na svém posledním zasedání v únoru

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007 1 bøezen 2007 Náchodský zpravodaj bøezen 2007 Obsah Zprávy z radnice... 2, 3 Kronika, Komunitní plánování...4 Ze života náchodských škol... 5 Studentský filmový klub, Skautky... 6 Bøeznová výroèí... 6

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

U NÁS prosinec 2004 prosinec 2004

U NÁS prosinec 2004 prosinec 2004 U NÁS Kresba Jenda Hoa Phú jedna z výtìzných prací výtvarné soutìže 1 Čtyři Čtyři a půl kamaráda kamaráda a vá n oční oční spik spikn u t í Za bra n am i Sapy Sapy Křiž Křižo vatka vatka na silničním silničním

Více