Mezimìstský zpravodaj Pøipomínky k jízdnímu øádu Zastupitelstvo mìsta è. 1 ZM s c h v a l u j e: kolka Vi òov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezimìstský zpravodaj Pøipomínky k jízdnímu øádu Zastupitelstvo mìsta - 25. 1. 2010 è. 1 ZM s c h v a l u j e: kolka Vi òov"

Transkript

1

2 Kontrolní den na koupaliti. Na zdravotní støedisko se dostavila paní poslankynì Zdeòka Horníková, které vdìèíme za poskytnuté dotace na rekonstrukci. Paní poslankynì probrala aktuální problémy s lékaøi z novì otevøené èásti zubní a interní oddìlení - a pøislíbila pomoc pøi zajitìní zbývajících finanèních prostøedkù Krajská hygienická stanice Náchod projednání návrhu provozního øádu pro nový areál zdraví a sportu Profidata uivatelské kolení poèítaèového programu na správu a pouívání zákonù v praxi. Projednávání monosti získání dotace z mikroprojektu v rámci Operaèního projektu pøeshranièní spolupráce konzultace s úspìným adatelem (zástupce obce Køinice), následovalo projednávání na schùzce SDH a poté schùzka v Rychnovì nad Knìnou, které se za hasièe zúèastnil p. Chaloupka RDA Broumov koordinaèní schùzka - zajitìní podkladù pro vypracování monitorovací zprávy. Mìsto jako partner projektu Organizace systému sbìru separovaných odpadù na èesko polském pohranièí byl vyzván k doplnìní dalích dokumentù projektové ádosti Zdravotní støedisko projednání moností rozíøení internetu do ordinací a bytù pøes stávající ústøednu. Centrum evropského projektování Hradec Králové pøedání podkladù pro opìtovné podání ádosti o dotaci z Operaèního programu ivotní prostøedí na základní kolu. Královéhradecký kraj koordinaèní schùzka ohlednì rekonstrukce komunikace z Teplic nad Metují do Mezimìstí a chodník v Tovární ulici. Koordinaèní schùzka v rámci projektu Organizace systému sbìru separovaných odpadù na èesko polském pohranièí. Vedoucí partner projektu, spoleènost SANIKOM Lubawka, byl vyzván k doplnìní dalích dokumentù projektové ádosti Kontrolní den na koupaliti. Dalí z koordinaèních schùzek v rámci projektu Organizace systému sbìru separovaných odpadù na èesko polském pohranièí. Dalí z pravidelných schùzek Dobrovolného svazku obcí, tentokrát s paní Ing. Eliáovou, která pøevzala funkci po paní PhDr. Mikulecké Úøad pro ochranu hospodáøské soutìe vydal Rozhodnutí, kterým zastavuje správní øízení ve vìci pøezkoumání úkonù zadavatele ve výbìrovém øízení na dodavatele díla Výstavba víceúèelového sportovního areálu. To znamená, e mìsto Mezimìstí nepochybilo a jednalo pøi výbìrovém øízení zcela v souladu se zákonem o veøejných zakázkách. Stínost podaná ze strany firmy Svoboda - Mezimìstí byla neoprávnìná. Tímto postupem bylo znemonìno zahájit výstavbu areálu v plánovaném termínu - øíjen 2010 a nyní bude moné stavbu zahájit, a to klimatické podmínky dovolí. Podepsána smlouva na financování nového traktùrku pro údrbu chodníkù. Jen koda, e jej nemáme ji nyní Snìhová kalamita. Pracovníci technických slueb zajistili odklizení snìhu ve vech èástech mìsta bez vìtích problémù. RDA Rychnov nad Knìnou konzultace ohlednì projektu Vybavení a úprava cyklostezek a lyaøských tras. CRR-ÈR Hradec Králové pøedání souhrnné monitorovací zprávy a ádosti o platbu projektu Areál zdraví a sportu Mezimìstí. Projednání zmìny èasového harmonogramu u projektu Oprava chodníku v Tovární ulici Gratulace k významnému ivotnímu jubileu u paní Diblíkové v Mezimìstí a paní Jurigové v Ruprechticích. Jetì jednou gratulujeme a pøejeme hodnì zdraví a ivotní pohody. Podepsána smlouva na dodávku traktùrku ten bude dodán nejpozdìji do 15. února RDA Broumov - zajitìní a pøedání podkladù pro zpracování dílèí ZPRÁVY Z RADNICE monitorovací zprávy projektu Areál zdraví a sportu Mezimìstí Úèast na valné hromadì TJ Loko Mezimìstí. Vem pøítomným úèastníkùm bylo podìkováno za dobrou reprezentaci mìsta, dobrovolnou trenérskou èinnost a dosaené výsledky a pøedevím popøáno hodnì sportovních úspìchù Projednání odvolání, které bylo podání v rámci projektu Cyklostezka Viòov Nowe Siodlo. Hradec Králové - dokonèení a podání ádosti na zateplení koly a výmìnu oken ve kolní budovì. ádosti mìly být pøijímány od do , jejich sbìr byl vak ukonèen ji v úterý dne 2. února. V souèasné dobì probíhá hodnocení formální správnosti ádostí na úrovni krajského pracovitì Státního fondu ivotního prostøedí Kontrolní den na koupaliti. RDA Broumov zpracování dílèí monitorovací zprávy Spoleèná èást na pravidelné schùzi místního svazu dùchodcù. Projednány byly otázky kolem odpadù, rozpracovaných projektù, objektu Walzel a øada dalích aktuálních témat. Pracovní schùzka zastupitelù mìsta. Tématem bylo projednání Rozhodnutí Úøadu na ochranu hospodáøské soutìe, kterým bylo zastaveno správní øízení ve vìci odvolání proti výbìrovému øízení na dodavatele stavby víceúèelového sportovitì. Jak ji bylo uvedeno výbìrové øízení bylo zcela v souladu se zákonem a zadavatel mìsto Mezimìstí neporuilo zákon o veøejných zakázkách. koda, stavba ji mohla probíhat Kanalizace se zástupcem spoleènosti zabývající se rozvojem kanalizací byly projednány dalí monosti rozvoje kanalizaèních stok MìÚBroumov odbor dopravy pracovní schùzka s dotèenými orgány a vlastníky pozemkù v rámci stavebního øízení na zajitìní stavebního povolení projektu Úpravy na vodním toku Dobroho ve Viòovì. Doplnìní podkladù v rámci projektu Regenerace veøejné zelenì. Projekt byl schválen a bude realizován V 15:30 hod. jsme obdreli kladné rozhodnutí o odvolání v rámci projektu Cyklostezka Viòov Nowe Siodlo s tím, e musíme dodat na Spoleèný technický sekretariát v Olomouci doklad o majetkoprávním vyrovnání na pozemek v majetku Pozemkového fondu ÈR a to nejdéle do úterý 9.2. do 14:00 hod! vítání obèánkù do ivota byli pøivítání 4 noví obèánci mìsta, samí chlapci jejich foto je k dispozici na stránkách mìsta Jednání s Pozemkovým fondem ÈR v Náchodì a spoleèností Ekospol o majetkoprávním vyrovnání pozemku (cesty), která bude opravena v rámci projektu Cyklostezka Viòov. Na základì veliké vstøícnosti zástupcù obou spoleèností se podaøilo uzavøít na dotèený pozemek nájemní smlouvu Opìtovné jednání s Pozemkovým fondem ÈR v Náchodì. Pøedání uzavøené smlouvy na JTS v Olomouci. Pracovníci, kteøí ná projekt nechtìli zaregistrovat k dalímu hodnocení, byli velice pøekvapeni, kdy jsem jim pøedal smlouvu o pronájmu dotèeného pozemku. Projekt bude nyní postoupen k hodnocení øídícímu orgánu kontrolní den na koupaliti. Jednání se zástupcem komerèní banky p. Ing. Michalíkovou hlavním tématem pøedevím høitì a moný harmonogram budoucích prací. Ve bude upøesnìno a po nabytí právní moci Rozhodnutí Úøadu pro ochranu hospodáøské soutìe. Projednání návrhu na zajitìní nové grafické úpravy webových stránek mìsta. Radnici navtívil senátor MUDr.Trpák. Jedná se o pravidelnou schùzku v okrajových èástech volebního obvodu. Mezi projednávaná témata patøilo pøedevím zdravotnictví, kolství, bezpeènost, doprava apod. koda, e jsme si jen pìknì popovídali a vypadá to, e se nic nezmìnilo senátoøi opìt nic moc nemohou. Ale kdo ví?!

3 Mezimìstský zpravodaj Jednání se 2 zamìstnanci M Viòov stále je v pozadí problematika zmìny øeditelky v M Administrace projektu Oprava chodníku v Tovární ulici. Pøíprava zadávacích podmínek pro výbìrové øízení na dodavatele stavby. Hradec Králové podání dalí monitorovací zprávy na víceúèelový sportovní areál, jeho výstavby doposud nebyla zahájena (zatím 3 ádosti o zmìnu termínù vyplynulo z odvolání firmy k Úøadu pro ochranu hospodáøské soutìe a 2 monitorovací zprávy) Administrativní èinnost ohlednì statistiky produkce odpadù. V rámci této èinnosti se musí zpracovat výkazy pro ivotní prostøedí, EkoKom a Èeský statistický úøad. Rychnov nad Knìnou dokonèeno vyúètování mikroprojektu S Mìkem a Doubravkou bez hranic. Nyní èekáme, a kontrolní orgán (RDA Rychnov n/k) potvrdí koneènou èástku, o kterou jsme ádali. Koncem prázdnin by mìly být finanèní prostøedky za tento mikroprojekt pøevedeny na úèet mìsta bude se jednat o cca 150 tisíc Kè Úprava lyaøských tras snìným skútrem v okolí Viòova Jednání ohlednì stanovení podmínek pro zaøízení a provoz Infocentra. Zpravodaj - koordinaèní schùzka s novým éfredaktorem zpravodaje za úèasti zástupce mìstského kulturního støediska, pøedsedy TJ, zástupce støeleckého oddílu a mìsta. Tématem jednání bylo pøedstavení éfredaktora a zajitìní koordinace plánovaných kulturnì spoleèenských akcí. Schùzka s rodièi v Mateøské kolce ve Viòovì, kterou vyvolali rodièe, kteøí nesouhlasili s obsahem zveøejnìného èlánku v minulém Zpravodaji. Úprava lyaøských tras snìným skútrem v lokalitì za kolou smìrem na Ruprechtice Kontrolní den na koupaliti Správa CHKO Broumovsko jednání ohlednì podmínek CHKO stanovených v rámci výstavby víceúèelového sportovitì. Jednání se spoleèností Linhart sport s.r.o., dodavatelem projektu Výstavba víceúèelového sportovního areálu v Mezimìstí. Nebýt zbyteèného odvolání proti výbìrovému øízení, mohly být zemní práce na podzim hotovy. Takto musíme vekeré práce vtìsnat do období bøezen listopad S firmou byla projednána zmìna termínù, zpùsobená odvoláním firmy Svoboda Frantiek, nový harmonogram prací a dopracován bude také nový finanèní plán, abychom mohli upøesnit podmínky èerpání revolvingového úvìru u Komerèní banky. Starostka, místostarosta kolka Viòov V pondìlí dne probìhla ve kolce ve Viòovì schùzka zamìstnancù kolky s rodièi, kteøí nesouhlasili s èlánkem zveøejnìným v Mezimìstském Zpravodaji. Ve vzájemné diskusi nejen o obsahu èlánku byla objasnìna spousta vìcí, o kterých tøeba ani rodièe nevìdìli, ale které mohly pøispìt k urèitému napìtí ve kolce. Paní øeditelka Chrásková to po svém nástupu do funkce øeditelky nemìla v ádném pøípadì lehké. Nìkteøí zamìstnanci se tìko smiøovali se vzniklou situací a to se promítalo i do vzájemných vztahù ve kolce. kolka ve Viòovì má svá specifika, je kolkou, do které se dojídí a dojídìt bude. Zároveò je to kolka v krásném prostøedí, pomìrnì slunì vybavená, která se snad doèká finanèní injekce z evropských penìz a vylepí se nejen její vzhled, ale vyøeí se i zpùsob vytápìní a tím se zlepí i mikroklima ve kolce. Budovy kolky patøí k dùleitým objektùm ve Viòovì. Proto si vichni pøejme, aby pondìlní schùzkou skonèily nejasnosti, rùzné osoèování a aby si vichni zamìstnanci uvìdomili, kde je jejich místo, kdo má jaké povinnosti. Pouze za vzájemné spolupráce a tolerance vech zúèastnìných bude kolka fungovat ke spokojenosti vech. Jak uvedla jedna z maminek, paní øeditelka v pondìlí absolvovala druhé konkurzní øízení, tentokrát ne pøed èleny komise, ale pøed rodièi, a domnívám se (a nejen já), e opìt vyhrála. A e je nejen schopná, ale i sebekritická uèitelka, to ji dokázala. Tím, e ustála situaci ve kolce, i tím, e si uvìdomuje, e je tøeba se i na postu øeditelky dále vzdìlávat, aby svou práci vykonávala co nejlépe ve prospìch naich nejmeních. Starostka mìsta Pøipomínky k jízdnímu øádu V minulém èísle zpravodaje byli k podání pøipomínek vyzváni cestující, kteøí nejsou spokojeni s novým jízdním øádem ÈD a vlakovými spoji na trati è.026 Broumov - Mezimìstí Náchod a na trati è.047 Teplice nad metují - Trutnov. V termínu do 10. února bylo podáno celkem 8 podnìtných pøipomínek, jedna Petice za obnovení vlakového spoje na trati Mezimìstí-Broumov s odjezdem v 8:44 hod. z Mezimìstí, kterou podepsalo 37 obèanù a jedna stínost, kterou podepsalo dalích 24 nespokojených cestujících. Petice byla v souladu se zákonem o právu petièním postoupena k vyøízení pøíslunému odboru dopravy a silnièního hospodáøství Krajského úøadu Královéhradeckého kraje. Stínost a pøipomínky byly postoupeny k vyøízení spoleènosti OREDO s.r.o., která zajiuje organizaci regionální dopravy v Královéhradeckém kraji. Aby se pøipomínky mohly zapracovat do zmìny jízdního øádu, která bude provedena k datu 13 èervna, musíme mít návrhy pro zmìnu projednány zhruba do 25. dubna. Èasu tedy moc není, ale vyuijeme vechny dostupné monosti, aby vìtina podnìtných pøipomínek a návrhù byla do pøipravované zmìny jízdního zaøazena. Chtìl bych touto cestou podìkovat vem, kteøí si dali tu práci a vìnovali svùj èas se zpracováním podnìtù, které by mohly zlepit dopravní obslunost v naem regionu. O provedených opatøeních a uskuteènìných jednáních Vás budu dále na tomto místì informovat. Pavel Heèko, místostarosta Zastupitelstvo mìsta è. 1 ZM s c h v a l u j e: vedení úèetnictví ve zjednodueném rozsahu pro Z Mezimìstí a M Mezimìstí a Viòov s platností od rozpoètové opatøení è. 7/2009 rozpoètové opatøení è. 1/2010 odpis zmaøené investice ve výi Kè, tj.projektová dokumentace na rekultivaci skládky odpadù ve Starostínì z roku podej èásti pozemku p.è. 1691/25 v k.ú.ruprechtice, novì oznaèeného jako st.p.è. 369 za cenu 20 Kè/m 2 a náklady na GP v plné výi prodej pozemku st. p. è. 216 v k. ú. Ruprechtice za cenu 20 Kè/m 2 pøijetí úvìru na financování vozidla pro TS mìsta Mezimìstí zprávu finanèního výboru ZM o kontrole nakládání s finanèními prostøedky z rozpoètu mìsta (pøíspìvky na èinnost v roce 2008) a vzor ádosti o pøíspìvek vèetnì návrhových opatøení zpracovatele zakázky Vyhotovení PD na rekonstrukci místních komunikací v Mezimìstí spoleènost HK Projekt, Jiní 870, Hradec Králové, IÈ: naøízení è.1/2010 o rozsahu, zpùsobu a lhùtách pro odstraòování závad ve schùdnosti na místních komunikacích, chodnících a prùjezdních úsecích silnic a Plán zimní údrby místních komunikací a chodníkù zajitìní vlastního zdroje vody studny pro Areál zdraví a sportu Mezimìstí a provedení opatøení a úkonù s tím souvisejících opìtovné podání ádosti o dotaci pro Z v Mezimìstí a M ve Viòovì v rámci prioritní osy 3 - Udritelné vyuívání zdrojù energie, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a vyuití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, realizace úspor energie a profinancování neuznatelných nákladù 3

4 4 ZPRÁVY Z RADNICE Zastupitelstvo mìsta è. 1 ZM p o v ì ø u j e: vedení mìsta k projednání a uzavøení smlouvy o dílo na provedení zakázky Vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci místních komunikací v Mezimìstí vedení mìsta k zajitìní podkladù k vyhotovení zpomalovacícho retardéru u Z v Mezimìstí, pøechodu a informaèního panelu pro mìøení rychlosti v ulici Dlouhá. ZM v z a l o n a v ì d o m í: kontrolu plnìní usnesení ze zasedání ZM è. 11/2009 informace o Areálu zdraví a sportu Mezimìstí a Výstavbì víceúèelového sportovitì v Mezimìstí ZM n e s c h v a l u j e: zámìr prodeje pozemku p.è.1474/14 v k.ú.viòov zaøazení poadavku na odkanalizování Starostína, Ruprechtic a Viòova do Plánu rozvoje vodovodù a kanalizací KHK Termín pøítího zastupitelstva byl stanoven na ètvrtek od 16 hodin v zasedací místnosti Mìstského úøadu v Mezimìstí. Víceúèelové sportovitì Kolem realizace projektu pod názvem Výstavba víceúèelového sportovního areálu v Mezimìstí vzniká v poslední dobì øada nevyjasnìných otázek. Proè ji nebyla zahájena stavba? Co bylo s výbìrovým øízením? Proè øeí výbìrové øízení ÚOHS-Úøad pro ochranu hospodáøské soutìe? Kdo se vlastnì odvolal? Kdo je tím viníkem? Jak to na tom úøadì dìláme patnì, a e nechceme dát práci místní firmì atd., atd. Vzhledem k tomu, e ji mìsto obdrelo Rozhodnutí ÚOHSu, mùeme nyní s dìním kolem sportovitì seznámit irokou veøejnost. Ale popoøadì. Výbìrové øízení na dodavatele stavby bylo vyhláeno v srpnu Zadávací a projektovou dokumentaci si vyzvedlo celkem 27 uchazeèù z celé republiky. Do ostrého výbìrového øízení, které se uskuteènilo , podalo nabídku celkem 7 uchazeèù. Administraci výbìrového øízení zajistilo Centrum evropského projektování z Hradce Králové - CEP. Jedná se o spoleènost zaloenou krajem, která je mj. zastoupena profesionály a odborníky na evropské dotace a výbìrová øízení, vèetnì právníkù. Vzhledem k mnoství neustále se mìnících pøedpisù nejsme schopni tato výbìrová øízení zajistit. A protoe jde o velké peníze, obracíme na odborníky. Výbìrová komise pro zakázku Výstavba víceúèelového sportovního areálu v Mezimìstí byla vytvoøena z øad místních zastupitelù a odborný dohled zajistil právník CEPu. Formální kontrolou muselo být pro nedostatky v nabídce vyøazeno pìt uchazeèù. Bohuel mezi vyøazenými nabídkami byla i nabídka místní firmy Frantiek Svoboda. Pro dalí hodnocení postoupily ji pouze dvì nabídky spoleèností Linhart spol s r.o. Brandýs nad Labem a Teniss Zlín a.s. Následnì schválilo zastupitelstvo mìsta jako dodavatele pro výstavbu sportovitì spoleènost Linhart spol. s r.o., která pøedloila nejvýhodnìjí cenovou nabídku. Proti vyøazení firmy Svoboda bylo podáno odvolání, které bylo právníkem CEPu zamítnuto. Na základì tohoto zamítnutí podala firma Svoboda prostøednictvím svého právního zástupce stínost k Úøadu pro ochranu hospodáøské soutìe. To bylo 16. øíjna. Úøad si vyádal vech 7 nabídek podaných do výbìrového øízení, dokumentaci prùbìhu výbìrového øízení a zahájil velice dùsledné etøení, zda výbìrová komise konala v souladu se zákonem, zda nebyl poruen zákon o veøejných zakázkách, pøípadnì zda nedolo k jinému pochybení. Toto správní øízení trvalo od do V prùbìhu tohoto etøení nemohla být stavba zahájena. Dne vydal Úøad pro ochranu hospodáøské soutìe Rozhodnutí, kterým ruí správní øízení s tím, e výbìrové øízení bylo zcela v souladu se zákonem o veøejných zakázkách a firma Svoboda byla ze soutìe vylouèena oprávnìnì pro nesrovnalosti v obchodních podmínkách. Jaké jsou následky celé této anabáze. Stavba mohla být zahájena ji v øíjnu loòského roku a do dneního dne mohly být hotové rozsáhlé zemní práce, které nyní nelze realizovat z dùvodu nevhodných klimatických podmínek. Na staveniti je zhruba 1,5 m snìhu. Koneènì se potvrdilo, e mìsto provádí výbìrová øízení zcela v souladu se zákonem o veøejných zakázkách. Také èlenové výbìrové komise byli rozhodnutím úøadu oèitìni od vech podezøení a naøèení z podjatosti, která museli po celou dobu etøení snáet. Místní firma zcela zbyteènì zpochybnila výbìrové øízení a práci výbìrové komise. Svým zásadním nedostatkem v nabídce pøila o lukrativní zakázku, která pro ni a její zamìstnance mohla znamenat velikou presti v regionu. Je nám velice líto, e události kolem tohoto výbìrového øízení postavily mezilidské bariéry, které nyní nebude jednoduché odstranit. Nechybìlo hodnì a dotace ve výi 26,5 milionù Kè mohla putovat na výstavbu jiného høitì nebo aktivitu obdobného charakteru. Patrnì tam, kde nepanuje tolik záti. Starostka, místostarosta Dopravní situace pøi plánované rekonstrukci komunikace z Teplic nad Metují (køiovatka MIMI) do Mezimìstí (køiovatka u VEBY) Ji v døívìjí dobì jste se dozvìdìli struènou informaci o plánované rekonstrukci komunikace III. tøídy z Mezimìstí do Teplic nad Metují, pøi které dojde v Mezimìstí v Tovární ulici k opravì chodníku a veøejného osvìtlení. Poèátek prací je plánován na 1. dubna 2010, ukonèení pak v záøí 2010 kdy budou pokládány vrstvy ivice. Rekonstrukce se plánuje ve 3 etapách, o kterých budou obèané vèas informováni. Dojde i k èasovì omezeným èásteèným nebo úplným uzávìrám. V kadém bude zajitìno zásobování, trasy pro vozidla hasièù a záchranné sluby. Pro období rekonstrukce bude zpracován Objíïkový jízdní øád, aby se obèané mohli informovat, jak a kam dojedou. Vekeré informace, které mìsto k etapám rekonstrukce získá, budeme zveøejòovat prostøednictvím Zpravodaje a také stránek mìsta. Sledujte proto aktuální informace a øiïte se pokyny dodavatele stavby. Podrobné informace by mìly být uveøejnìny ji v pøítím Zpravodaji. starostka Kanalizaèní øád mìsta Mezimìstí VAK Náchod, a.s., oznamuje vem odbìratelùm napojeným na veøejnou kanalizaci, e dne byl odborem ivotního prostøedí MìÚ Broumov schválen dodatek Kanalizaèního øádu mìsta Mezimìstí, kterým se zakazuje pouívání kuchyòských drtièù odpadù. Domácí kuchyòské drtièe, stejnì jako drtièe prùmyslové (pouívané v objektech veøejného stravování, hotelích apod.), jsou zaøízením na likvidaci biologického odpadu vznikajícího pøi pøípravì jídel. Odpady nejsou toté co odpadní voda a døezy, výlevky èi záchodové mísy není moné zamìòovat za odpadkový ko nebo popelnici. Narozdíl od napø. pøímoøských státù, kde byly kanalizace od poèátku budovány v prùmìrech i nad 2 metry a odpadní vody vèetnì odpadù konèily v moøi, jsou v Èeské republice kanalizaèní stoky i kanalizaèní pøípojky dimenzovány pouze pro odpadní vody. V mnoha pøípadech nemají kanalizaèní øady ani pøípojky dostateèný spád, take by docházelo k jejich rychlému zanáení a omezování prùtoèného profilu a úplnému ucpání. Odpady z drtièù zpùsobují zanáení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váí zejména tuky. Splachováním potravinových

5 ZPRÁVY Z RADNICE / FÓRUM 5 odpadù do kanalizace, a rozmìlnìných èi nerozmìlnìných, jsou vytváøeny ideální podmínky pro roziøování kolonií potkanù, kteøí po pøemnoení pronikají i do lidských obydlí. Tyto odpady se proto do kanalizaèní sítì nesmí dostat. Likvidací odpadù pomocí drtièù dochází i ke zvýenému zatíení èistírny odpadních vod, zvýené produkci èistírenských kalù, látkovému pøetíení èistírny, zhorení èisticího procesu a zhorení kvality vypoutìné odpadní vody do øeky. To ve pøedstavuje vyí náklady a vyí cenu stoèného. Protoe Kanalizaèní øád je závazným pøedpisem, který urèuje kvalitu produkovaných odpadních vod vypoutìných do veøejné kanalizace, apelujeme na vechny odbìratele, aby ve vlastním zájmu drtièe kuchyòských odpadù nepoøizovali a neinstalovali. Pøi havárii kanalizace, za kterou je povaováno i výrazné omezení prùtoènosti, lze toti následnì zdroj havárie èi pùvodce dohledat a uplatnit vùèi nìmu postih. Ing. Karel Vanìk, provozní námìstek VAK Náchod, a.s. Evidence obyvatel Stav k obèané cizinci + 55 pøihláeno odhláeno narozeno + 23 zemøeli Stav k cizincù + 39 Nejèastìji se vyskytující køestní jména: eny - Marie 75x Mui - Jiøí 98x Jana 72x Petr 84x Eva 59x Jan 78x Anna 47x Josef 78x Lenka 43x Pavel 60x Jaroslav 59x Martin 54x Vítání obèánkù Dne probìhlo v obøadní síni MìÚ Mezimìstí slavnostní pøivítání nových obèánkù do ivota. Paní starostka tentokrát uvítala ètyøi kluky - Dominika Josefa tìpána, Dominika Marcela Poøíze, Matìje Slováka a Tomáe Kuèeru. Vem jetì jednou pøejeme hodnì zdraví a tìstí do ivota. Ivana Vlèková - matrika Dominik Josef tìpán Matìj Slovák Dominik Marcel Poøíz Tomá Kuèera Mezimìstský zpravodaj vydává mìsto Mezimìstí redakce, grafická úprava: D. árka, vychází 1x mìsíènì, uzávìrka vdy 17. kadého mìsíce, náklad 800 výtiskù, registraèní èíslo MK ÈR E STOMATOLOGICKÁ SLUBA - ÚNOR SLUBA JE ZAJITÌNA V DOBÌ OD 9.00 DO HODIN MUDr.Kopecký, 17.listopadu 387, Police n. M MUDr.Kapitán, ZS Mezimìstí Dent.Ogrièenko, VEBA Broumov - Olivìtín MUDr.Ogrièenko, VEBA Broumov - Olivìtín Váení anonymní rodièe dìtí z M Viòov, musíme reagovat na Vá dopis, který byl zveøejnìn v è. 2 pod názvem Nelíbí se nám v M Viòov. Proè na Vá dopis reagujeme? Protoe paní uèitelku Z. Chráskovou známe jako dobrou uèitelku, která je vstøícná, ochotná, pracovitá a jako pedagog na svém místì. Spolupracovala s Klubem seniorù a Sborem pro obèanské záleitostí v Broumovì. Zajiovala nám s dìtmi M kulturní programy pøi vítání obèánkù do ivota a oslavy jubilantù ke spokojenosti pøítomných. Pod vedením paní uèitelky mìly dìti vdy perfektnì pøipravený program, byly nadené, veselé, ukáznìné a bez stresu. Tuto èinnost vykonávala paní uèitelka mimo svoji pracovní dobu (soboty, pozdní odpoledne), bez finanèního ohodnocení. Problematiku ve kolství známe. Z Veho dopisu je zøejmé, e se Vám nelíbí øada postupù a nových forem práce, které jsou na jiných M samozøejmé, napøíklad v Broumovì. Øeditelky, uèitelky i správní zamìstnanci musí pracovat podle metodických pokynù, udrovat ve kole pevný øád, reim dne, výchovnou èinnost, bezpeènost a dalí. Za øádné plnìní povinností je øeditelka zodpovìdná. Vae paní øeditelka Chrásková získávala zkuenosti øadu let v na- ich broumovských kolách pod vedením øeditelek a uèitelek, které jsou na pedagogické a právní úrovni. Ptáme se! Komunikovali jste Vy, rodièe, s paní øeditelkou osobnì o problémech, které uvádíte formou anonymního dopisu (bez podpisù)? Jestlie tento Vá èlánek je nepravdivý a zpùsobí vánou újmu paní øeditelce v zamìstnání a na veøejnosti, lze jej hodnotit jako pomluvu, která je postiitelná. Váení rodièe, máte jistì pìknou kolku, schopnou øeditelku a zdravé dìti, které si chtìjí urèitì hrát a rozvíjet se v klidu. Pøejeme Vám rodièùm, paní øeditelce a uèitelkám hodnì úspìchù a vzájemného porozumìní. Za kolektiv Komise pro obèanské záleitosti, pøedsedkynì: R. Chejnová Vysvìtlení k èlánku z února Nelíbí se nám v M Viòov Jak jsme ji psali v únorovém zpravodaji, nechceme pokodit M Viòov a èlánkem jsme nechtìli ani ukodit paní øeditelce Zdenì Chráskové. Jako reakce na èlánek probìhla mimoøádná schùzka rodièù, ketrá se konala na ádost rodièù, kteøí s èlánkem nesouhlasili. Tímto bychom se chtìli omluvit za nedorozumìní, které vzniklo tím, e èlánek byl podepsán Rodièe dìtí z M Viòov, mìlo zde být napsáno èást rodièù souhlasejících s èlánkem. Vichni rodièe tak byli vhozeni do jednoho pytle. Z èasového dùvodu (jeliko uzávìrka je vdy k 17. dni v mìsíci) nebyli dotázáni vichni rodièe, zda s èlánkem souhlasí. S obsahem èlánku a s jeho publikací v Mezimìstském zpravodaji souhlasili svým podpisem nebo ústním souhlasem Voborníkovi, pí. Liková, pí. Finkrálová, Parzerovi, Horský, pí. Hradecká, pí. kodová, p. Kinl, pí. Voborníková, p. Habart, pí. Kociánová, p. Teplý, Vaisarovi, olcovi, p. Schmidt, pí. Miewaldová, pí. Hornychová, pí. Franzová a pí. Jansová. Po ji zmiòované

6 6 FÓRUM schùzce rodièù, nìkteøí svùj názor zmìnili nebo pøehodnotili. Únorovým èlánkem jsme opravdu nechtìli ublíit ani kolce a ani paní øeditelce Zdenì Chráskové. Jako rodièe s rozdílnými názory jsme se shodli, e dìti chodí kolky rády a je jim zajitìná profesionální výchova. Èlánek mìl pouze upozornit na interní problém, o kterém jsme my, souhlasející rodièe, vìdìli od zamìstnancù. Rozhodnì nemìl nikoho pokodit. Paní øeditelce se omlouváme za nevhodný zpùsob komunikace. Doufáme, e ke vestranné spokojenosti jsme ve vyøeili na schùzce rodièù a tento èlánek bude pøijmut jako omluva vem, co byli èlánkem pokozeni. Kateøina olcová M VIÒOV Tento èlánek je reakcí na dopis z únorového vydání MZ pod názvem - Nelíbí se nám v M Viòov. Na tomto základì byla svolána rodièovská schùzka dne , na které byli pøítomni paní øeditelka Chrásková, personál kolky, rodièe a byly pøizvány také paní starostka Mücková a zástupkynì Z paní Øeháková (èlenka komise výbìrového øízení). Po témìø dvouhodinové diskusi, která byla obèas napjatá, nebo ji zmínìný únorový dopis podepsali jen nìkteøí rodièe, jsme myslím vichni dospìli k pozitivnímu konci. Ve viòovské kolce je o nae dìti postaráno vzornì, s péèí a láskou. Paní øeditelka Chrásková je odborná pedagoka s mnohaletou praxí, s citem a pochopením pro dìti. Stejnì tak i paní uèitelka Ryavá je zkuená uèitelka s citlivým pøístupem a dìti ji mají velmi rády. Dìtem se ve kolce líbí a jsou spokojeny, co je pro kadého rodièe nejdùleitìjí, na tom se shodli vichni pøítomní. Paní starostka svým klidným a racionálním pøístupem k celé záleitosti pøispìla k dobrému konci. Spolu s paní Øehákovou nám vem napø. vysvìtlily podrobnosti øádného výbìrového øízení na post øeditelky kolky, který vyhrála paní Chrásková. To diskutované napìtí uplynulých mìsícù pocítili jen nìkteøí rodièe, nikoliv dìti, protoe paní øeditelka i paní uèitelky se k dìtem chovaly a chovají profesionálnì, s laskavostí a porozumìním. Závìr této schùzky je kladný, nebo urèité neshody v komunikaci ve vedení kolky budou po vzájemné dohodì zapomenuty. Vìøím, e se opìt do kolky vrátí klid a harmonie, které byly pro tuto kolku vdy charakteristické. Radka Müllerová Reakce na èlánek v Mezimìstkém zpravodaji 2/2010,,Nelíbí se nám v M Vinov Váení anonymní rodièe. Uveøejnìný èlánek mne mrzí, ale zároveò mne nutí o vìcech, které jsem byla nucena v M napravovat a to z vìtí èásti s velkým nepochopením personálu nìco mìnit, psát do médií. Konkurzní výbìrová komise se zástupci krajské kolní inspekce mi dala dùvìru vést Mateøskou kolu ve Vinovì. Na místo øeditelky jsem nastupovala s plnou zodpovìdností a vìdomím pracovat pro spokojenost svìøených dìtí a jejich rodièù. Tak, jak po celá léta mé pedagogické praxe bylo mým zvykem. Na vysvìtlenou: - Paní N. Ungrádové konèila pracovní smlouva na dobu urèitou k a pro nadbyteènost nebyla prodlouena. - Panu P. Vaisarovi dohoda o pracovní èinnosti konèila Paní Bc. I. Ptáèková dala výpovìï sama ke dni Vzdìlávání v mateøské kole vychází z Rámcového vzdìlávacího programu pro pøedkolní vzdìlávání, stanovuje hlavní principy ve vztahu k dítìti a snaí se naplòovat úkoly a cíle, které jsou zde formulovány. Na prvním místì tohoto programu je kladen dùraz na akceptaci vývojových specifik dìtí pøedkolního vìku s ohledem na kadého jedince, jeho individuální monosti a potøeby. Kadá kola má vypracovaný vlastní KOLNÍ VZDÌLÁVACÍ PROGRAM, který je pro ni závazný. Z nìho se vypracovává pro kadou tøídu Tøídní vzdìlávací program (TVP), podle nìho uèitelky ve svých tøídách s dìtmi pracují. Nae mateøská kola je DVOUTØÍDNÍ, rozdìlená podle vìku dìtí na mladí a starí. Proto nelze aby, cituji z èlánku, uèitelky se spoleènì domlouvaly, co budou s dìtmi dìlat a ve dìlaly spoleènì, co pomáhalo hlavnì mením dìtem, protoe dìti rády opakují to, co vidí u jiných dìtí. Kadá vìková skupina má jiné cíle, jiný TVP a tomuto odpovídá organizace dne. Nikdy jsem nezakázala spoleèné vycházky dìtí. Mladí dìti se vrací o 1 4 hod. z pobytu venku døíve, aby se pøedelo chaosu v atnì, a proto logicky jsou na obìdì døíve. Nikoho nepronásleduji, jak, rodièe, píete. Provádím hospitaèní èinnost u uèitelek a moji povinností je na chyby upozornit a z výsledkù vyvozovat závìry pro dalí práci. Kontrolní a hodnoticí èinnosti musí být smysluplné a uiteèné. Citace uèitelky: Tak jsme zvyklé a nebudeme snad dìlat vechno jako v Broumovì.(mé bývalé pracovitì) mi bylo pøi jakékoliv výtce nebo mé snahy nìco zmìnit, uèitelkou odpovìzeno. Ano, co bylo pøikázáno, uèitelky udìlaly, ale èasto se slovy: kdy myslíte. Uèitelka ale musí být sama tvùrèí, pøicházet s nápady a ne èekat a dostane pøíkaz. To není rodièe, jak píete, cituji: pøijímání jen mého názoru ale nutnost. To se také mohlo stát, e na Vánoce byla v M jetì podzimní výzdoba apod. Vracím se k vaí vìtì v èlánku. Citace: V nynìjí dobì nefunguje v M ádná komunikace. S rodièi a pøili s èímkoli, nikdy se nesetkali s mým nezájmem ani odmítnutím. A komunikace uvnitø M? Vy jste celý den pøítomni v M, e to tak tvrdíte? Nebo jen tlumoèíte názor personálu? Ke vzájemné komunikaci patøí vstøícnost komunikovat a ne pøecházet v útok a neochotu zajeté koleje mìnit. A co se dìtem nelíbí? A e by cítily v M napìtí, jak píete? Pøijïte se podívat, kdy mì dìti zahlédnou nejsou k odtrení a adoní e pùjdete s námi na vycházku, pojïte si s námi hrát, e budete u nás. Plnì se dìtem s láskou vìnuji a ony mi to oplácí. Chybí vám anonymní rodièe, jak píete, rodinná atmosféra v M která se vám tak líbila? Postrádáte snad toto?: - Dìti se volnì pohybovaly po kolce, bez vìdomí uèitelek - Dìti byly èesány jedním spoleèným høebenem - V lonici nebyla oznaèena lehátka znaèkou dítìte, poèet lehátek byl nií, ne poèet dìtí a tak byly nuceny lehat si, kde bylo volno To byl pro mì pøi nástupu do M ok a neprodlenì jsem pøistoupila k øeení a nápravì. Od záøí 2009 byly zavedeny konzultaèní hodiny pro rodièe jedenkrát za 14 dní ve støedu od 14:00 hod do 16:00 hod. Od 24. srpna 2009, kdy jsem do této funkce nastoupila, za mnou ádný z rodièù nepøiel. Øeditelka mateøské koly je zodpovìdná Èeské kolní inspekci. Inspekèní zpráva z roku 2007 ukládá zmìny v mnoha oblastech. Tyto zprávy jsou veøejné na internetových stránkách ÈI. Váení anonymní rodièe, píete, e mne nechcete urazit, nejsem urálivá, ale mé jméno na veøejnosti jste popinili a teï u je jen na ètenáøích si udìlat o vìci svùj názor. A anonymnim pøeji více odvahy se podepisovat pod své názory. Pøes vechny pøekáky a starosti si myslím, e kolka u funguje tak, jak má, a reakce spokojených rodièù a dìtí mi to také potvrzují. Plánù na rùzné aktivity s dìtmi je dost. Tìíme se i na nové dìtièky, které k nám do M rodièe pøihlásí, a pøeji si, a také vìøím, e u nás budou spokojené. Chrásková Zdena, øeditelka Mateøské koly Viòov REALITYROJKOVIC.CZ REALITYBROUMOVSKO.CZ

7 MÌSTSKÁ KNIHOVNA / KULTURA Únorové novinky Mìstské knihovny v Mezimìstí 7 Fuchsová Irena: Kdy se eny domluví Èekají vás erotické povídky plné otázek, humoru a neèekaných zvratù. Berling Peter: Ráj asasínù Dva asasínové na stopì velkého tajemství... Dìj historického románu je zasazen do 12. století do oblasti Antiochie a Tripolisu. Vosseler Nicole C.: Nebe nad Darjeelingem Dramatický pøíbìh lásky odehrávající se na pozadí nádhernì barevných kulis Indie. Oden Scott: Mui z Bronzu Píe se rok 526 pøed naím letopoètem a historie starého Egypta vstupuje do posledního tragického dìjství. Doetsch Richard: Zlodìj nebes V malièké, silnì opevnìné místnosti severnì od Sixtinské kaple se chystá k èinu mistr zlodìjù. Má ukrást nejvìtí poklad Vatikánu - dva starobylé klíèe. Pittnerová Vlasta: Z naich dìdin a mìsteèek Deset povídek oblíbené autorky vesnických románù. Moggach Deborah: Tulipánová horeèka Historický román o umìní a klamu, ztracené lásce a tulipánové cibulce. Chorlton Windsor: Zemìpisná íøka nula Luxusní zámoøský parník zachrání u pobøeí Jávy mladou enu ve zbìdovaném stavu. Ta po zotavení vypráví svým zachráncùm pøíbìh, který proila spolu s úèastníky ekologické výpravy. Helfer Ralph: Zamba ivot s králem zvíøat Kniha od nìkdejího pièkového holywoodského drezéra. Geagley Brad: Z rozkazu vládce Faraon Ramses IV. povìøí svého dùvìrníka tajným úkolem: pøivézt posvátnou babylónskou modlu. Birkner-Mahlerová Frieda: Nebezpeèná kráska Román pro eny. McClure Ken: Fentonová zima Detektivní pøíbìh z lékaøského prostøedí. Emmert Frantiek: Oheò zapomenutých bohù Novela s mírnì fantastickým námìtem. V závìru 2. svìtové války pronikne britský výsadkáø do tajné základny SS. Langfield Martin: Démonium 7 zkouek, 7 klíèù, 7 dní, 1 ance zachránit svìt. Øeháèková Vìra: Chlapec se srdcem mého syna Psychologický román pro eny. Knihy pro mláde Boøek Stavitel Znáte Boøka - vechno spraví! Oveèka Shaun Kníka pro nejmení plná obrázkù. Haski Pierre: Deník èínské kolaèky Dcera chudých vesnièanù ze severozápadní Èíny v deníku líèí svùj kadodenní ivot v rozmezí dvou let. Øeháèková Vìra: Hon na kluky Dívèí román. Francková Zuzana: Vítìzství nadosah Román líèí pøíbìh dívky, která se rozhodla za kadou cenu zhubnout. Knihy nauèné Sehnal Jiøí, Rajlich Jiøí: Stíhací pilot Pøíbìh Leopolda roma, jednoho z nejúspìnìjích èeskoslovenských stíhaèù z 2. svìtové války. Eizenstat Stuart E.: Nedokonalá spravedlnost Uloupený majetek, nucené práce a nevyøízené úèty druhé svìtové války. Exum Andrew: Bojoval jsem s al-káidou Kniha mue, jeho úkolem bylo zlikvidovat poslední a nejodhodlanìjí zbytky sil Usámy bin Ládina v údolí Shan-e-Kot. Haag Michael, Haagová Veronica: Prùvodce svìtem Da Vinciho kódu Mnohostranný prùvodce nejúspìnìjím thrillerem souèasnosti autora Dana Browna. palek: Moderní Cizinecká legie oèima výsadkáøe Kniha dává monost nahlédnout do zákulisí francouzské cizinecké legie. Martin Slavík, knihovník Výpùjèní doba: pondìlí, úterý a ètvrtek od 9 do 11 a od13 do 17 hodin sobota od 7 do 9 hodin Pamatujete se na pøedstavení muzikálových melodií, nazvané STØÍPKY? Tehdy nás doslova oslnili zpìváci ze ZU Broumov Pavla Rainová, Filip Vodochodský, Klára Nentvichová, Markéta rùtková. Nìkteøí z nich nyní studují zpìv na vyích kolách v Praze a jinde. A proto si pozornì pøeètìte následující: Základní umìlecká kola Broumov Vás zve na koncert bývalých a souèasných ákù Mgr. Romany Rokové. Koncert se koná v sobotu dne 6. bøezna 2010 od 19 hodin v divadle. Vstupné dobrovolné. Lístky jsou k vyzvednutí v infocentru, tel Úèinkují: Pavla Rainová, Filip Vodochodský, Klára Nentvichová, Markéta rùtková a dalí Klavírní doprovod: Mgr. Ladislav ikut a Tomá Weissar Prùvodní slovo: Antonín Kohl Host: Taneèní oddìlení p. uè. Ogrièenkové. Antonín Kohl Viòováci dávají na vìdomost iroké veøejnosti a srdeènì zvou na VELIKONOÈNÍ VÝSTAVU v sále Sokolovny ve Viòovì v pátek 19. bøezna od 9 do 16 hodin v sobotu a nedìli 20. a 21. bøezna od 14 do 18 hodin v pondìlí 22. bøezna od 9 do 17 hodin Pøijïtì si vychutnat velikonoèní atmosféru, obdivovat výstavu a inspirovat se výzdobou a zvykoslovnými pøedmìty, které vás urèitì pohladí na dui. Tuto výstavu zpestøí i koutek s mnostvím dobových panenek a výrobky z Merkuru. V pondìlí 22. bøezna v 15 hodin zvýrazní tuto atmosféru svým vystoupením nae nejmení dìti z M Viòov. Jsou zváni vichni.

8 8 Omluva redakce Omlouvám se vem dopisovatelùm k problému M Viòov. Vzhledem k mnoství podobných reakcí v pomìru k rozsahu zpravodaje byly uveøejnìny jen nìkteré reakce pisatelù. Ostatní budou uveøejnìny, pokud si to pisatelé budou pøát, v dalím vydání zpravodaje. Dìkuji za pochopení Základní umìlecká kola v Mezimìstí poøádá v úterý dne 9. bøezna v 16 hodin á k o v s k ý k o n c e r t v sálku ZU. Pøijïte se podívat a poslechnout si výkony ákù naí koly na jednom z naich pravidelných koncertù! Prostøedí zde a sálek je sice skromný, ale máme zde v naem domovském prostøedí ve potøebné, a hlavnì nástroj - klavír,bez kterého se dobøe ádná z naich vystoupení nemohou obejít. Zároveò jsme zde vybaveni klipy,ve kterých pravidelnì pøi koncertech vystavujeme práce ákù naeho výtvarného oddìlení. Pøijïte se podívat a proít zde hezké odpoledne s naimi dìtmi, podpoøit je a posoudit, jak se jim jejich práce daøí a jaké dìlají pokroky! Ludmila Zemanová,ZU Mezimìstí MC KLÍÈEK V únoru probìhly tyto akce: dìtský secondhand plánujeme i v dalích mìsících odpolední hry a pøespání v Klíèku Babinec-ubrousková technika na textil Od nového pololetí sniujeme platby za krouky: pondìlní cvièení s dìtmi a úterní hrátky s dìátky platíte na místì èlenové 10 Kè, neèlenové 20 Kè. Ostatní krouky jednorázovì za pololetí 150/300 Kè, angl. jazyk 110/220 Kè. BØEZNOVÉ AKCE Babinec -pletení z papírových rulièek Velikonoèní jarmark PLÁNUJEME jarní bazárek plavání s dìtmi a dalí akce AKCE JSOU PRO VECHNY MAMINKY A TATÍNKY S DÌTMI, CO NECHTÌJÍ JEN SEDÌT DOMA, MAJÍ CHU SE BAVIT A POZNÁVAT NOVÉ. Mìsto Mezimìstí a bývalý oddíl odbíjené poøádají 21. roèník 24 HODIN VOLEJBALU Zaèínáme v pátek v 17 hodin v tìlocviènì na nádraí. Doprovodné soutìe, obèerstvení zajitìno pro hráèe i diváky. Tìíme se na fanouky. Podìkování Ráda bych prostøednictvím vaeho zpravodaje podìkovala panu Radku Janatovi ( øidiè P-Transportu ) za odvoz do Broumova dne Z dùvodu nepojízdného autobusu mì a ostatní cestující rozvezl vlastním autem. Dìkujeme. Dana Mareèková KOLSTVÍ / SPORT Pøíznivci bílé stopy Doposud pro nás v blízkém okolí pojem bìecká stopa znamená døinu pøi vlastním projídìní nebo s trochou tìstí ve svém smìru narazíme na stopu vyjetou stejnými nadenci. Za kvalitním svezením potom nezbývá ne opustit nae krásné okolí a vyrazit jinam, co nás stojí èas a peníze. Nyní to vak vypadá, e se zaèíná blýskat na lepí èasy. V rámci Operaèního programu pøeshranièní spolupráce ÈR-PL pod názvem Vybavení a úprava cyklostezek a lyaøských tras v pøíhranièní oblasti Broumovska a Mieroszowska, reg.è.cz.3.22/ / zaèíná postupnì ve spolupráci s gminou Mieroszówo realizace strojového projídìní bìeckých stop. K dispozici je snìný skútr, který zajiuje polská strana, my se budeme podílet na úhradì provozních nákladù. Pøi volbì tras se snaíme vycházet z obvykle pouívaných smìrù, èlenìní terénu, snìhových podmínek a v neposlední øadì monosti pokochat se výhledem do okolí. Navrené trasy samozøejmì nejsou dogma a po Vaich podnìtných pøipomínkách, které pøivítáme, mùe dojít podle moností k jejich úpravì a rozíøení. Dùleité je, e mùeme nìjak zaèít, v praxi poznáme, jak se nám podaøí nae zámìry realizovat, a budeme se snait tuto èinnost neustále zlepovat. Nyní pøejdìme k popisu trasy, její zaèátek vlastnì kopíruje plánovanou cyklostezku. Bìky mùeme nasadit ji za eleznièním pøejezdem v Mezimìstí, kde odboèuje cesta na Starostín, a zamíøíme podle oplocené zahrádky s chatièkou k aleji nebo zaèneme a nad zdravotním støediskem. Podél aleje míøíme k polní cestì ze Starostína do Viòova, kterou se dostaneme témìø k viòovskému kostelu. V bodì, kde cestu køíí elektrické vedení se dáme podle nìj ke kravínu, zde se cesta stáèí vlevo, a mírnì stoupáme ke katanùm na horizontu. Na tomto místì máme krásný výhled na Viòov a panoráma Javoøích hor. Dalí odmìnou je zaslouený sjezd podle lesní kolky k potoku. Rozhodneme-li se k návratu, odboèíme vpravo, podél potoka dojedeme k elektrickému vedení, jízdou stále podél nìj se napojíme u kravína na svou stopu a pokraèujeme zpìt do Mezimìstí. V odpoledních hodinách kromì pondìlí mùeme pokraèovat k Sokolovnì a vyuít slueb pøíjemné viòovské hospùdky. Komu by to ale nestaèilo, pøejede mùstek, odboèí vlevo a zamíøí mírným táhlým stoupáním pod les. Tady mùeme po zásluze vydechnout a obèerstvit se, protoe máme na této trase v podstatì nastoupáno. Podél lesa (ev.po lesní cestì)jedeme smìrem k hájovnì, po krátkém stoupání se dostaneme k vyhlídce zvané Lavièka. Pokud je dobrá viditelnost, nabízí se nám krásný výhled na èást broumovského výbìku. Pokraèujeme dál podél cesty na kraj lesa, mírnì vlevo nahoru a jsme na cestì k hájovnì. Po ní pokraèujeme k prvnímu monému výjezdu z lesa a za chvíli køiujeme modrou znaèku od Pomeznice. Zde se mùeme rozhodnout, zda budeme pokraèovat dál po modré znaèce k hranici, na Ruprechtický pièák, smìrem na Ruprechtice nebo od lesa strání dolù na Mezimìstí. Pokud zvítìzila poslední varianta, po dojezdu stránì pokraèujeme labem smìrem na Mezimìstí,kde je monost ihned za labem odboèit po cestì vpravo do lesíka a po krátkém vývihu se pøed námi otevøe výhled na Pomeznici. Odtud sjedeme dolù a u první chalupy se dostaneme opìt na modrou znaèku. Jinak stále mírnì klesáme údolím podél potoka, po krátkém prudkém stoupání zaèínáme sjídìt po lesní cestì a na kraji lesa mùeme nad kolou trasu ukonèit nebo pod lesem doprava pøejedeme ke koupaliti, pøejdeme silnici u aleje a vrátíme se opìt do stopy a mùeme si to dát jetì jednou nebo v opaèném smìru :-) Zbývá-li Vám po dojezdu stránì jetì dostatek sil a chcete si pøed sjídìním do Mezimìstí pøidat, zamíøíte k Vìièce, míjíte ji vpravo a po høebínku jedete rovnobìným smìrem se stopou

9 na Mezimìstí. Vlevo máte výhled na Ruprechtice a vpravo na Snìku. Tam, kde terén zaèíná klesat, se trasa stáèí zpìt. Dobrodruné povahy to tady ale nevzdávají a sjídí dál po mezích, mezi stromy a keøi, témìø dole mírnì doprava, pøejdou pøíkop, vy- vihnou krátkou mez a vpravo lesní pìinou se dostanou k potoku. Po jeho zdárném pøekonání se mírným stoupáním napojí na stopu k Mezimìstí. Na závìr si neodpustím pár slov k zásadám chování v bìecké stopì. Je urèena výhradnì pro bìecké lyování, take do ní nepatøí chùze bez lyí, sánì, boby, horské kolo apod. Stejnì tak i Vá pejsek zde není vítaný, protoe jde samozøejmì cestou nejmeního odporu, nebrodí se snìhem a stopu nièí. Pokud se ve stoupání dostanete do potíí a musíte pouít tzv. stromeèek nebo pluení, potom se tak dìje mimo stopu, abyste sjídìjícím v opaèném smìru nevyrobili ze stopy jako v ostatních vyjmenovaných pøípadech oranitì. To platí i pro Vae zastávky, pokud je Vás více a utvoøíte hlouèek. V pøípadì pádu (pokud se odehrál ve stopì) je dobré po sobì pøípadný lavor zahladit. Pokud je trasa upravena pro klasický styl, potom sem nepatøí ani pouívání volné techniky (bruslení). V tomto a døíve uvedených pøípadech je potøeba vyhledat takové místo, které je pro danou èinnost vhodné. Pøi vyhýbání se ve stopì dá pøednost stoupající lyaø sjídìjícímu, jednotlivec skupince nebo se prostì s citem zachováme podle momentální situace. Jsou to sice jen nepsaná pravidla, ale ti, kdo vìdí, o èem je øeè, vnímají nièení bìecké stopy jako urèitý druh vandalství a neúctu k vynaloenému úsilí nìkoho jiného. V koneèném dùsledku mùe dojít vinou nerovností ve stopì i k nepøíjemnému úrazu. Pokud to terén dovolí, je snaha vést stopy ne pøímo po cestách, ale v jejich blízkosti, protoe je mohou nièit øidièi zemìdìlských a lesních strojù, terénních aut, ètyøkolek apod. Nezbývá ne si pøát i nadále dobré snìhové podmínky a hezké poèasí, abyste se ze svých vyjídìk vraceli pøíjemnì zrelaxovaní. Pøíjemné záitky pøi projíïkách v okolí Vám pøeje a na setkání s Vámi ve stopì se tìí Oldøich Èíek Memoriál Emmericha Ratha Kdo proel v sobotu 6. února peron mezimìstského nádraí, viml si, e tu byl umístìn start sedmého roèníku Pøejezdu Javoøích hor Memoriálu Emericha Ratha. Akce je urèena lyaøùm bìkaøùm a poøádá ji Klub èeských turisù Broumov. Trasa dlouhá pøes 21 km nepatøí mezi snadné, vede z nádraí pøes Pomeznici na Ruprechtický pièák, po høebenu Javoøích hor na Janovièky. Ménì zdatní lyaøi nebo ti vyího vìku si ji ale mohli usnadnit - vyhnout se krkolomným sjezdùm a vydat se po vrstevnici na úboèí hor. Tato trasa je sice o nìco delí, ale opravdu pohodlná. Obì trasy byly upraveny snìným skútrem, nikdo se neboøil v hlubokém snìhu. Letoní úèast na Pøejezdu byla rekordní na nádraí se zapsalo 55 úèastníkù. Pøijeli z Broumova, Náchoda, Police n. M., Èerveného Kostelce, nejvzdálenìjí úèastník byl z Raspenavy u Liberce. Mezimìstí reprezentovali pouze dva bìkaøi, co je velice zaráející. e by se Mezimìáci zalekli nároèné trasy? Vìtina úèastníkù Pøejezdu ale byla støedního a pøeddùchodového vìku, pomìrnì velkou èást tvoøili dùchodci. A doli vichni. Návrat z Janovièek mìli Mezimìáci také snadný z Janovièek odjídí v podveèer autobus, na který mají v Broumovì pøípoj. Upravené bìecké trasy v okolí Mezimìstí nejsou, vìtina bìkaøù èeká, a nìkdo stopy vyjede. Proto je koda, e Mezimìsáci nevyuili monosti uít si svezení po upravené pohodlné trase, zvlátì, kdy i poèasí úèastníkùm pøálo. J. Chaloupková SPORT / INZERCE 9 pro Vás připravilo - největší výběr pokojových a balkonových květin, okrasných rostlin a trvalek v oblasti Broumovského výběžku (macešky, primulky, chudobky; thuje na živé ploty; řízky převislých muškátů; sadbu salátu, kedluben, květáku a jahod; ovocné stromky a růže; velký výběr semen a cibulovin) - široký sortiment ostatního zboží ( keramiky, substrátů, hnojiv, postřiků aj.) - akční ceny vybraného sortimentu Protože většinu rostlin vyrábíme, můžete u nás nakupovat za velmi zajímavé ceny. Vlastní sortiment je doplněn rostlinami od renomovaných českých zahradnictví, ale také zbožím ze zahraničí. Dále nabízíme tyto služby - doručujeme kytice až do domu v oblasti Broumovska a Náchodska - vážeme svatební kytice, zdobíme svatební tabule, auta a obřadní prostory - zhotovujeme smuteční vazby a udržujeme hrobová místa - osazujeme truhlíky, mísy a květníky - navrhujeme, zakládáme, udržujeme zahrady; sečeme trávníky V ZAHRADNICKÉM CENTRU V POLICI NAD METUJÍ MÁME OD DUBNA OTEVŘENO KAŽDÝ DEN Kde nás všude najdete? V Hronově naproti spořitelně. Tel.: V Polici nad Metují naproti Penny Marketu Tel.: V Teplicích nad Metují vedle spořitelny Tel.: V Broumově naproti hřbitovu Tel.: V Jívce vedle mateřské školy ( po předchozí domluvě) Tel.: Web: STAVEBNINY NYPRO, a.s. přijmou pro prodejnu stavebnin v Broumově (u nádraží ) Požadujeme : Nabízíme : Pracovní náplň : pracovníka na pozici: VEDOUCÍ PRODEJNY - ÚSO (stavební výhodou) - práce na PC - výrazné řídící a organizační schopnosti - schopnost motivovat a vést tým lidí - znalost Aj nebo Nj (výhodou) - bezúhonnost - řidič sk. B - řidič VZV (výhodou) - ochota k fyzické práci - příjemné vystupování - zázemí stabilní společnosti - perspektivní a zajímavou práci - motivující finanční ohodnocení - firemní benefity - převezmete zodpovědnost za provoz naší prodejny - vedení a motivování personálu - administrativní činnost související s provozem Nástup: ihned po výběrovém řízení nebo dle dohody; práce na HPP Strukturovaný životopis zasílejte nejdéle do na e- mail: nebo na adresu: STAVEBNINY NYPRO, a.s. Břečštejnská Trutnov p. Petr Skala tel , fax

10 Klub Mladých Mezimìstí si Vás dovoluje pozvat na srdeènì KDE: divadelní sál v Mezimìstí Kdy: sobota od 14:00 Vstupné: dìti s maskou zdarma doprovod a ostatní 30 Kè Chtìli bychom požádat, aby s dítìtem v masce pøišly maximálnì 2 osoby jako doprovod kvùli kapacitì sálu. Dìkujeme

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE Anorexie anorexia nervosa je porucha pøíjmu potravy. Nemoc, která mùe konèit váným pokozením zdraví nebo dokonce

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Obèanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ÈR è. VS/1 1/55713/03-R, IÈ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

V Anglii je jiný systém zásuvek, pouívání nabíjeèek telefonù, fotoaparátù apod. je moné pouze po zakoupení elektrického adaptéru.

V Anglii je jiný systém zásuvek, pouívání nabíjeèek telefonù, fotoaparátù apod. je moné pouze po zakoupení elektrického adaptéru. Váení rodièe, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vae dítì monost zúèastnit se jazykového pobytu v Anglii. Nejvìtím pøínosem takovýchto pobytù je bezpochyby pøekonání strachu mluvit s cizími lidmi a jetì k

Více

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì 2 23. 2. probìhlo vítání obèánkù uvítání do ivota byli Daniel Barvíø, Krytof Florián, David Pfeifer, Mia Lancová, Matyá Valáek a Isabela Hlavatá. Vem miminkùm pøejeme hodnì zdraví a chápavé a tolerantní

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz

PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY www.liberecke kominy.cz Èinnost spoleènosti Liberecké komíny byla zahájena v lednu 2012. Dùvodem vzniku bylo zajistit

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Letní dvojèíslo 7 8 2012 výtisk zdarma

Letní dvojèíslo 7 8 2012 výtisk zdarma Letní dvojèíslo 7 8 2012 výtisk zdarma Dìti i uèitelé ji jsou na prázdninách, øada z nás se tìí na dovolené, nìkteøí zase oèekávají vìtí výdìlky. Ty z poslednì jmenované skupiny vak bude zkouet vìtí pracovní

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

èíslo 12 2012 výtisk zdarma

èíslo 12 2012 výtisk zdarma èíslo 12 2012 výtisk zdarma Tak jako kadý rok, tak prosinec roku 2012 je mìsícem dvou tváøí. Ta první ukazuje svoji zachmuøenou èást, kdy vichni bilancujeme, uklízíme, vyklízíme, èistíme, ale také peèeme

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

mìstskému úøadu v zastoupení panem Mgr. Josefem Klímou, za blahopøání k mým narozeninám. Paní Kleinové za milou návtìvu a pøedání dárku. J.

mìstskému úøadu v zastoupení panem Mgr. Josefem Klímou, za blahopøání k mým narozeninám. Paní Kleinové za milou návtìvu a pøedání dárku. J. Dne 28. øíjna 2015 jsem byl s manelkou u pøíleitosti státního svátku Dne vzniku samostatného èeskoslovenského státu pozván prezidentem republiky panem s chotí do prostor Praského hradu na slavnostní recepci.

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

èíslo 6 2014 výtisk zdarma

èíslo 6 2014 výtisk zdarma èíslo 6 2014 výtisk zdarma Zaèátek èervna je ve znamení svátku dìtí. Kdy pominu komerèní snahu nejrùznìjích výrobcù a cílení jejich reklam na nejmladí generaci, patøí tento svátek k tìm nejradostnìjím.

Více

èíslo 9 2014 výtisk zdarma

èíslo 9 2014 výtisk zdarma èíslo 9 2014 výtisk zdarma Konec srpna pøedèasnì ukonèil svým ne pøíli hezkým poèasím letoní léto. Snad se zaèátek záøí jetì prokáe vyími teplotami a pøedkoláèkùm a kolákùm alespoò trochu zpøíjemní zahájení

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

èíslo 4 2012 výtisk zdarma

èíslo 4 2012 výtisk zdarma èíslo 4 2012 výtisk zdarma Úkolem kadého zastupitele by mìlo být tzv. obecní blaho, jinými slovy vechny èinnosti by mìly smìrovat k rozvoji mìsta spojeného s efektivním hospodaøením s majetkem mìsta. Dlouhodobé

Více

PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003

PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003 Obsah Novela vyhlášky o oznamovací povinnosti podle devizového zákona Novela zákona o úèetnictví Zákon o ochranných známkách Legislativní návrhy projednávané Parlamentem ÈR Vybrané mezinárodní smlouvy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

èíslo 9 2012 výtisk zdarma

èíslo 9 2012 výtisk zdarma èíslo 9 2012 výtisk zdarma Odjakiva svìtem hýbe hledání. krásy, rozumu, tìlesných proporcí, ivota, bytí po smrti atd. je na dennodenním poøádku. Èteme o tom v novinách a nejrùznìjích tiskovinách, posloucháme

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV 50 http://cs.yourpdfguides.com/dref/668623

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV 50 http://cs.yourpdfguides.com/dref/668623 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZV 50. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZV 50 v uživatelské

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 . ~~~~-,cc,~ - ~ ~ " Jj: SMLOUVA o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 Tato smlouva se uzavírá za úèelem provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních

Více

INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY

INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - listopad 2015 Fotografie - Podzim v poodøí Rybník Kotvice Foto: Radomír Volek 2005 informace z obecního úøadu Kotlíková dotace Èeská republika se dlouhodobì potýká

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù:

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù: Milí pøátelé, zdravíme vás, nae modlitebníky a podporovatele, prostøednictvím naeho spoleèného modlitebního dopisu. Moná vás zarazil jeho titulek Zápisky z fronty. Máme za sebou období letních prázdnin,

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více