Vybrané kapitoly z praktické NMR spektroskopie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané kapitoly z praktické NMR spektroskopie"

Transkript

1 Vybrané kapitoly z praktické NMR spektroskopie DRX 500 Avance SPECTROSPIN 500

2 Způsob snímání dat, CW versus FT CW frekvence RF záření postupně se mění B eff 2 efektivní magnetické pole zůstává konstantní FT [Hz] offset RF puls (frekvence, doba trvání, výkon) FT

3 Schéma moderního NMR spektrometru s chlazenou měřící sondou, tzv. kryosondou Temperature 17K Temperature 4K 25 Bar Computer

4 Důležité součásti NMR spektrometru Magnet Měřící sonda Field frequency lock Systém shimovacích cívek Pulsní gradienty magnetického pole Kvadraturní detekce

5 Průřez supravodivým magnetem Pohled shora Měřící sonda Měřený vzorek Kapalný dusík (-196 o C) Solenoid Evakuovaný plášť He y z x

6

7

8 Pracovní frekvence [MHz] Nárůst velikosti magnetického pole NMR spektrometrů Rok uvedení na trh

9 Zhasnutí magnetu quench

10 Historické NMR spektrometry První komerčně dostupný CW-NMR spektrometr s rezonanční frekvencí 30 MHz (1952), Varian Inc. CW-NMR spektrometr s rezonanční frekvencí 40 MHz (1961), ÚPT Brno

11 1 H NMR spektrum ribonukleasy A při 40 MHz 1 H NMR spektrum lysozymu při 900 MHz

12 900 MHz magnet firmy Oxford Instruments 900 MHz magnet firmy Bruker 900 MHz 1 H NMR spektrum lysozymu

13 900 MHz NMR spektrometr v NMR laboratoři University v Utrechtu

14 První 1 GHz NMR spektrometr Centre de RMN à Très Hauts Champs Lyon, France

15 RIKEN Research Institute Yokohama, Japan

16 600 MHz NMR spektrometr na VŠCHT Praha

17 Měřící sonda

18 Schéma moderního NMR spektrometru s chlazenou měřící sondou, tzv. kryosondou Temperature 17K Temperature 4K 25 Bar Computer

19 Kryosonda Chlazená plynným He na teplotu 17 K, předzesilovače na cca 40 K

20 Kyvety pro kapalinovou NMR spektroskopii.

21 Srovnání citlivosti 500 MHz sondy TBI a 600 MHz kryosondy CTCI při měření 1 H :1 6600: TBI 600 TCI (cryo) 1) 500 versus 600 MHz 2) využití kryotechnologie 3) 12 let vývoje technologie NMR spektroskopie

22 Sensitivity between CryoProbe (CP) TCI and Room Temperature (RT) TXI probe Sensitivity enhancement: 1.8-fold

23 Field frequency lock

24 Stabilizace magnetického pole v čase C 6 H 12 (bez locku) Vlivem driftu B o dochází k postupné změně polohy měřeného signálu. Řešením je systém nazývaný field lock. Jedná se o jakýsi separátní NMR spektrometr, který pracuje nejčastěji se signálem deuteria a podle velikosti změny B o a tedy polohy signálu 2 H koriguje hlavní pole B o.

25 Systém shimovacích cívek

26 Homogenizace magnetického pole v prostoru Nehomogenita B o vzniká vlivem nedokonalé konstrukce magnetu, okolních feromagnetických předmětů, nehomogenity vzorku Odstraňuje se malými změnami B o pomocí tzv. korekčních cívek. Tento proces se nazývá shimování. Korekční cívky jsou umístěny okolo hlavní cívky v různých směrech a lze jimi definovaně modifikovat hlavní pole.

27 Ukázky: a) špatně naladěný ( nashimovaný ) magnet b) dobře naladěný ( nashimovaný ) magnet

28 Homogenizace magnetického pole v prostoru Cívky označené pouze z (jakýmkoliv řádem) jsou axiální (lze je ladit za rotace vzorku). z z 2 Cívky označené jakýmkoliv řádem x nebo y jsou radiální (nelze ladit za rotace vzorku). y 2 x 2 xz 3

29 Homogenizace magnetického pole v prostoru Kritéria správného nashimování magnetu jsou: - velikost signálu deuteria z rozpouštědla - šířka čáry vybraného signálu 1 H (rozpouštědlo) - velikost FIDu Moderní NMR spektrometry mají polo- nebo automatické shimování (nejčastěji na principu využití pulsních gradientů magnetického pole). Nejčastější problémy při shimování:

30 Homogenizace magnetického pole v prostoru Pro ladění z-tových cívek platí, že liché řády působí na čáru symetricky z obou stran, zatímco sudé řády pouze z jedné strany. Shimování vyžaduje trpělivost!!!!

31 Pulsní gradienty magnetického pole

32 Proč se v NMR spektroskopii využívají PFG? Výběr koherencí (eliminace dlouhých fázových cyklů) Velmi efektivní potlačení nežádoucích signálů ve spektru (H 2 O) bez efektu přenosu magnetizace chemickou výměnou Jak se v NMR spektroskopii využívají PFG? A. Výběr žádané koherence v systému Při výběru určité koherence se nejprve jedním gradientním pulsem rozfázují všechny koherence, které jsou v daném okamžiku ve spinovém systému přítomné, a následujícím G- pulsem se zfázuje pouze koherence žádaná!!! i p ( G. r) 0 P i i - řád koherence i i i g i - gyromagnetický poměr jádra (G.r) i - vektor G-pulsu t i - délka G-pulsu Požadovaná koherence se zrefokusuje pouze je-li součet efektů všech gradientních pulsů na ni působící roven nule. B. Odstranění žádané koherence ze systému Pro odstranění vybrané koherence stačí použít pouze jeden G-puls, aplikovaný ve vhodném okamžiku přítomnosti nežádoucí koherence v systému.

33 Pulsní gradienty magnetického pole B o G z -G z Po aplikaci pulsního gradientu magnetického pole se efektivní magnetické pole B eff, které působí na určitý spin a tím pádem i jeho resonanční frekvence a fáze f stanou funkcí polohy. B eff = f (r) F = f (r) Následuje-li po prvním gradientním pulsu druhý puls o stejném směru a velikosti, dojde k refokusaci jednotlivých vektorů magnetických momentů.

34 Příklady použití gradientních pulsů Stavební bloky A. 180 deg refokusační puls 180 deg p 1 = - p 2 1 = 2 (G.r) 1 = (G.r) 2 1 = 2 G 1 G 2 B. 180 deg defokusační puls 180 deg p 1 = - p 2 1 = 2 (G.r) 1 = - (G.r) 2 1 = 2 G 1 G 2

35 Příklady použití gradientních pulsů Potlačení signálu (vody) Signál H 2 O je násobně intenzivnější než odezva měřené molekuly specifikace. WATERGATE: Založena na selektivní manipulaci signálů vody a rozpuštěné látky spolu s gradientním echem. 90 deg 1 H G G 180 deg G 2

36 Příklady použití gradientních pulsů Potlačení signálu (vody) 180 deg puls

37 Příklady použití gradientních pulsů Selektivní excitace jednoho signálu sel. další manipulace se spiny G 1 G 2 1. spinové echo 2. spinové echo Excitace DPFGSE sekvencí B 1 /2 ~ 40 Hz Gausovským pulsem B 1 /2 ~ 10 Hz Pravoúhlým pulsem B 1 /2 ~ 10 Hz

38 Kvadraturní detekce

39 Detekce NMR signálu Průběh signálu v přijímací cívce (-x): x x x y y y I = C * cos (w o t) I t x x x y y y

40 Detekce NMR signálu Signál z přijímací cívky je tzv. analogový, to znamená v určitých mezích nabývá libovolných hodnot. Pokud jej převádíme do počítače, je nutné jej převést na signál v digitální podobě. Podívejme se proto na vztah šířky spektra a rychlosti, kterou musíme data snímat, t. j. tzv. vzorkovací rychlosti (sampling rate). nosná frekvence 0 Nyquistova teorie říká, že je nutné vzorkovat minimálně dvojnásobkem rychlosti, která odpovídá signálu s nejvyšší frekvencí. Jinými slovy šířka spektra SW v Hz je rovna polovině rychlosti vzorkování SR. SR = 2 * SW

41 Detekce NMR signálu Vzorkujeme-li rychlostí 1/(2*SW) dostaneme následující výsledek: nosná frekvence 0 SW Budeme-li vzorkovat poloviční rychlostí, šířka spektra bude polovina původního a dojde k tzv. překlopení signálu (aliasing, folding). Dojde též k distorzi fáze signálu. u nosná frekvence 0 f = b+( u - a) a SW/2 b

42 Kvadraturní detekce Jak ale můžeme rozlišit signály s vyšší frekvencí než 0 od signálů s frekvencí nižší? + nosná frekvence 0 SW Jednou z možností je umístění nosné frekvence na jeden konec spektra tak, aby byly všechny signály měly frekvence buď větší nebo menší než 0. V tomto případě není nutné určovat znaménko. 2 (+ ) 1 ( ) nosná frekvence 0 2 x SW Při takovémto uspořádání vyvstanou dva následující problémy: 1. Musíme použít mnohem větší výkon při generování RF pulsu, protože musíme excitovat dvojnásobně velkou oblast (2 x SW). S tím je spojen problém potřeby většího množství bodů paměti pro zachování stejného digitálního rozlišení.

43 Kvadraturní detekce 2. Dochází k překládání šumu z prázdné části excitované oblasti. Důsledkem toho je nutnost použití většího počtu průchodů, abychom dosáhli stejné kvality spektra, tj. stejného poměru signál/šum. + nosná frekvence 0 SW = w/ 2 x 0 = 0 v RSS y - = -w/ 2 Alternativou je umístit nosnou frekvenci přesně doprostřed spektra a použít tzv. kvadraturní detekci pro rozlišení kladného a záporného znaménka.

44 PH = 90 Kvadraturní detekce Základem jsou dva příjímače, jejichž fáze je posunutá o 90 o. Ve skutečnosti je použita pouze jedna přijímací cívka a její signál je rozdělen na dvě části. PH = 0 F S S F w o PH = 0 F S PH = 90 F S Zatímco odezva přijímače s fází 0 je pro oba signály shodná (cos), přijímač s fází 90 o detekuje signál s opačnou polaritou (sin a sin).

45 Kvadraturní detekce Průběh signálu ve dvou přijímačích navzájem posunutých o 90 o x x x y y y I = C * cos (wt) I I = C * sin (wt) t x x x y y y

46 Kvadraturní detekce Po Fourierově transformaci dostaneme: PH = 0 F S FT PH = 90 F S FT Sečteme-li signály z obou přijímačů, můžeme jednoduše rozlišit signály s opačnou fází. F S

Chem. Listy 106, 802 808 (2012) ppm. (c)

Chem. Listy 106, 802 808 (2012) ppm. (c) Chem. Listy 16, 82 88 (212) VÍCE-KVNTOVÁ NMR SPEKTROSKOPIE PEVNÉHO STVU: ZPŮSOB, JK N- HLÉDNOUT DO STRUKTURY NORGNICKÝCH MTERIÁLŮ LIBOR KOBER, MRTIN URBNOVÁ a JIŘÍ BRUS Ústav makromolekulární chemie V

Více

Měření technologických veličin

Měření technologických veličin Měření technologických veličin Výukové texty Ing Miroslav Fribert Dr. 1 Obsah 1. Měřicí řetězec 2. Pasivní snímače 3. Aktivní snímače 4. Převodníky signálu ze snímačů 5. Měření teploty 6. Měření tlaku

Více

Softwarově Definované Rádio v provozních souvislostech

Softwarově Definované Rádio v provozních souvislostech 1/36 Softwarově Definované Rádio v provozních souvislostech (související proměny přístupu k rádiu praktický pohled na SDR) Ing. Pavel Míšek, OK7PM Proseč pod Křemešníkem 12-13/10/2012 2/36 A. Úvod Řekl

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE Ing. Petr VAVŘIŇÁK a Ing. Anna ŘEHOVÁ 006 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ POJMY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ 1. TEORIE AUTOMATIZACE 5.1. Regulovaué

Více

Nukleární Overhauserův efekt (NOE)

Nukleární Overhauserův efekt (NOE) Nukleární Overhauserův efekt (NOE) NOE je důsledek dipolární interakce mezi dvěma jádry. Vzniká přímou interakcí volně přes prostor, tudíž není ovlivněn chemickými vazbami jako nepřímá spin-spinová interakce.

Více

METODY TECHNICKÉ DIAGNOSTIKY

METODY TECHNICKÉ DIAGNOSTIKY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní METODY TECHNICKÉ DIAGNOSTIKY Učební text předmětu Technická diagnostika Ing. Jan Blata, Ph.D. Ostrava 2010 2011 Tyto studijní materiály

Více

Jak vibrují atomy v molekulách

Jak vibrují atomy v molekulách Jak vibrují atomy v molekulách Doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc. Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR trchova@imc.cas.cz Vibrační spektroskopie se zabývá studiem pohybů jader v molekulách, tj.

Více

Bezdrátová elektronická časomíra pro požární sport

Bezdrátová elektronická časomíra pro požární sport Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí Bezdrátová elektronická časomíra pro požární sport Autor: Studijní obor: Jan Adam Elekrotechnika mechatronické systémy č. oboru:

Více

MVDP 2014. operace při zpracování signálu u digitálního komunikačního systému. Komunikační řetězec

MVDP 2014. operace při zpracování signálu u digitálního komunikačního systému. Komunikační řetězec MVDP 2014 1. Komunikační řetězec, vrstvový model datového přenosu, základní operace při zpracování signálu u digitálního komunikačního systému. Komunikační řetězec Format - digitalizace signálu: vzorkování,

Více

25. Přenosová a modulační rychlost, Informační rychlost, Shannon Hartleyův zákon, Propustnost kanálů, Entropie

25. Přenosová a modulační rychlost, Informační rychlost, Shannon Hartleyův zákon, Propustnost kanálů, Entropie 25. Přenosová a modulační rychlost, Informační rychlost, Shannon Hartleyův zákon, Propustnost kanálů, Entropie Tuto otázku jsem pojal trochu dvěma směry. V podtitulu To, co by vám mělo stačit ke státnicím

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

Pavel Volný. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie

Pavel Volný. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie 14 VÝVOJOVÉ TRENDY MAGNETICKÝCH UPÍNAČŮ PRO UPÍNÁNÍ FEROMAGNETICKÝCH PŘEDMĚTŮ Pavel Volný ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie 1 Úvod V rozvinuté strojírenské

Více

Mřížkové kódování. Ivan Pravda

Mřížkové kódování. Ivan Pravda Mřížkové kódování Ivan Pravda Autor: Ivan Pravda Název díla: Mřížkové kódování Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace

Více

Mikroprocesorová technika

Mikroprocesorová technika FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Mikroprocesorová technika Garant předmětu: Ing. Václav Michálek, CSc. Autoři textu: Ing. Jiří Šebesta Mikroprocesorová

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

APLIKOVANÁ FYZIKA A MODERNÍ ELEKTRONIKA

APLIKOVANÁ FYZIKA A MODERNÍ ELEKTRONIKA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY APLIKOVANÁ FYZIKA A MODERNÍ ELEKTRONIKA JOSEF HUBEŇÁK JIŘÍ HUBEŇÁK Repronis 2007 Seminární materiál projektu

Více

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky Optická vlákna verze 2.1.3 2006 Ing. Leoš Maršálek Tento dokument je určen čtenářům, kteří

Více

PŘEVOD NOT JEDNOHLASÉ MELODIE ZE ZVUKOVÉHO SIGNÁLU DO PROTOKOLU MIDI

PŘEVOD NOT JEDNOHLASÉ MELODIE ZE ZVUKOVÉHO SIGNÁLU DO PROTOKOLU MIDI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

ANALÝZA STARTŮ ZÁŘIVKOVÉHO OSVĚTLENÍ S ELEKTROMAGNETICKÝM PŘEDŘADNÍKEM

ANALÝZA STARTŮ ZÁŘIVKOVÉHO OSVĚTLENÍ S ELEKTROMAGNETICKÝM PŘEDŘADNÍKEM TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ ÚSTAV MECHATRONIKY A TECHNICKÉ INFORMATIKY ANALÝZA STARTŮ ZÁŘIVKOVÉHO OSVĚTLENÍ S ELEKTROMAGNETICKÝM PŘEDŘADNÍKEM

Více

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II 2004 Vydavatelství ČVUT PŘEDMLUVA Skriptum Fyzika II je určeno jako studijní pomůcka pro základní

Více

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE NANOPRÁŠKOVÝCH MATERIÁLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. KLÁRA ŠAFÁŘOVÁ Školitel: doc. RNDr.

Více

Zobrazovací jednotky počítačů- monitory

Zobrazovací jednotky počítačů- monitory Zobrazovací jednotky počítačů- monitory Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka Tomáš Kotula katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 20 1

Více

42. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI. Diamagnetizmus Paramagnetizmus Feromagnetizmus Magnetická rezonance a Mössbauerova spektroskopie

42. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI. Diamagnetizmus Paramagnetizmus Feromagnetizmus Magnetická rezonance a Mössbauerova spektroskopie 565 42. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI Diamagnetizmus Paramagnetizmus Feromagnetizmus Magnetická rezonance a Mössbauerova spektroskopie Magnetické vlastnosti látek jsme charakterizovali vektorem magnetizace, permeabilitou

Více

Vlastnosti a využití displejů. Petr Zikmund

Vlastnosti a využití displejů. Petr Zikmund Vlastnosti a využití displejů Petr Zikmund Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato práce popisuje principy a vlastnosti jednoho ze zobrazovacích zařízení displeje. Technologií, na jejichž základě displeje

Více

Peter Žilavý STŘÍDAVÉ PROUDY

Peter Žilavý STŘÍDAVÉ PROUDY Peter Žilavý STŘÍDAVÉ PROUDY Vzdělávací modul FYZIKA Výukový a metodický text Přírodní vědy a matema ka na středních školách v Praze: ak vně, aktuálně a s aplikacemi projekt OPPA Evropský sociální fond

Více

RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ

RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Jiří Švec Doplňující učební text pro předměty Bakalářská fyzika, Aplikovaná fyzika,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra technologií a měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh elektronického zabezpečovacího systému pro ostrahu obytného objektu vedoucí práce: Ing. Roman

Více