35 NOVINKY. Novinky interní kontroly kvality - konsolidace kontrol. NOVINKA - již na skladì! Novinky, informace. Klinická chemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "35 NOVINKY. Novinky interní kontroly kvality - konsolidace kontrol. NOVINKA - již na skladì! Novinky, informace. Klinická chemie"

Transkript

1 35 NOVINKY Product News Klinická chemie NOVINKA - již na skladì! Novinky interní kontroly kvality - konsolidace kontrol PreciControl ClinChem Multi 1 a 2 S potìšením vám mùžeme oznámit úspìšné uvedení nové multianalytové kontroly PreciControl ClinChem Multi 1 a 2 pro kontrolu kvality 55 parametrù CC/HIA pro systémy Roche/Hitachi, COBAS INTEG- RA a cobas c. Nové multianalytové kontroly obsahují 19 substrátù, 14 enzymù, 18 specifických proteinù, ISE a lithium. Tyto dvì kontroly tak nahradí 12 souèasných kontrol, které budou dostupné do kvìtna

2 Novinky - Product News è. 35 Klinická chemie Nové multikontroly obsahují tyto analyty: Kontroly jsou k dispozici na dvou hladinách ve formì lyofilizátu. Mùžeme nabídnout dvì balení 20x5 ml a 4x5 ml. Pøi uvedení jsou k dispozici 15mìsíèní exspirace, které by se mìly postupnì prodlužovat až na 30 mìsícù. Kontroly jsou k dispozici v tìchto variantách: kat. è PC ClinChem Multi 1 (20 x 5 ml) kat. è PC ClinChem Multi 1 QCS (20 x 5 ml) kat. è PC ClinChem Multi 2 (20 x 5 ml) kat. è PC ClinChem Multi 2 QCS (20 x 5 ml) kat. è PC ClinChem Multi 1 (4 x 5 ml) kat. è PC ClinChem Multi 2 (4 x 5 ml) Kè bez DPH Kè bez DPH Kè bez DPH Kè bez DPH Kè bez DPH Kè bez DPH Tina-quant [a] HbA1c Gen. 3 pro analyzátory Roche/Hitachi a cobas c Dalším novým produktem je 3. generace HbA1c pro analyzátory Hitachi a cobas c. Pro analyzátory COBAS INTEGRA bude tento produkt uveden v roce Nová generace eliminuje jev cuvette coating, který se mohl projevit na analyzátorech s kyvetami na støednìdobé použití pøi velkém objemu zpracovávaných vzorkù. Souprava byla optimalizována pro budoucí tìsnìjší certifikaèní kritéria NGSP/CAP. Dále bude možné vyjadøovat výsledky ve standardních jednotkách (mmol/mol) dle doporuèení I CC. Pro analyzátory cobas c jsou k dispozici aplikace z hemolyzátu i plné krve. Pro analyzátory cobas c 311 a c 501/502 kat. è Tina-quant [a] HbA1c Gen testù Pro analyzátory Hitachi 902/912 a MODULAR P kat. è HbA1c TQ Gen. 3 Unisys (4 x 15, 4, 17 ml) kat. è HbA1c TQ Gen. 3 MOD P (2 x 66, 16, 66 ml) Kè bez DPH Kè bez DPH Kè bez DPH Jako kalibrátor se používá stávající C.f.a.s. HbA1c kat. è , jako kontroly je možné pøechodnì použít HbA1c Control N a P, které budou nahrazeny novými kontrolami PreciControl HbA1c. Tyto nové kontroly je možné používat i pro metodu 2. generace na analyzátorech COBAS INTEGRA. kat. è PreciControl HbA1c norm (4 x 1 ml) kat. è PreciControl HbA1c path (4 x 1 ml) Kè bez DPH Kè bez DPH Hemolyzaèní reagencie zùstávají beze zmìn. 2

3 è. 35 Novinky - Product News Klinická chemie Tina-quant [a] CRP Gen generace soupravy CRP již byla uvedena pro analyzátory Hitachi a MODULAR. Nyní je také k dispozici pro analyzátory cobas c 311 a cobas c 501. Hlavní výhodou nové generace je širší mìøící rozsah, a to 0,3-350 mg/l. Tato souprava však nenahrazuje ultrasenzitivní metodu, která je nadále k dispozici. Vzhledem k tomu, že na analyzátory COBAS INTEGRA nebude tato metoda uvedena, bude i dále k dispozici stávající souprava CRPLX. kat. è CRP Gen. 3 cobas 250 testù Kè bez DPH Tina-quant [a] erritin Gen. 4 Nová generace metody feritin byla uvedena pro analyzátory Roche/Hitachi 902/912/917 MODULAR P a cobas c 311/501/701. Pøináší øadu vylepšení. Došlo k rozšíøení primárního mìøícího rozsahu, metoda je ménì ovlivnìna lipémií a dosahuje lepší reprodukovatelnosti pøi nízkých koncentracích. Pro analyzátory Hitachi jsou k dispozici tato balení: kat. è ERR Tina-quant a Gen. 4 Unisys (4 x 18ml) Kè bez DPH Pro analyzátory cobas c: kat. è ERR Gen. 4, c 311/ testù Kè bez DPH kat. è ERR Gen. 4, c testù Kè bez DPH Metoda se kalibruje a kontroluje na C.f.a.s. Protein a PNP, PPP pøípadnì PC CC Multi 1, 2. Nové pøíbalové letáky naleznete na našich webových stránkách v objednávkovém modulu: 3

4 Novinky - Product News è. 35 Heterogenní imunoanalýza Konsolidace kontrolních materiálù Elecsys PreciControl. Hlavní dùvody konsolidace: Ø Požadavky zákazníkù l Redukce množství používaných Elecsys PreciControls l Zjednodušení manuálních operací l Redukce èasových nárokù (napø. pøíprava kontrol) l Zrychlení procedur QC na systémech Elecsys a cobas e Ø Omezení v datovém konceptu Elecsys l Vyèerpání možných èíselných oznaèení kontrol v èárových kódech a snaha pøevést nebarkódované kontrolní materiály do verze s èárovými kódy Bìhem posledního období došlo ke konsolidaci níže uvedených kontrolních materiálù, pøièemž byly zrušeny kontroly Elecsys PreciControl S100, Elecsys PreciControl Anti-Tg a Elecsys PreciControl Anti-TPO. Èervenì oznaèené parametry byly novì doplnìny do stávajících kontrolních materiálù. V souèasné dobì dochází k dalšímu dùležitému kroku, a to zavedení nové multikontroly Elecsys PreciControl MultiMarker, která postupnì nahradí materiály: PC MultiAnalyte, PC ACTH, PC s lt, PC PlG a PC IL-6, jak ukazuje následující schéma. Nová metoda Elecsys hgh, která byla zavedena ve stejném èasovém období jako PC MultiMarker, patøí také do skupiny testù, jejichž výkonnost je ovìøována touto kontrolou. 4

5 è. 35 Novinky - Product News Elecsys PreciControl Multimarker obsahuje lyofilizované kontrolní sérum na bázi koòské sérové matrix ve dvou koncentraèních hladinách, každé po tøech nádobkách o objemu 3 ml. Lyofilizované kontrolní sérum je stabilní do uvedeného data exspirace. Je doporuèeno jej skladovat pøi 2-8 C. Stabilita složek v rekonstituovaném kontrolním séru: n pøi -20 C 31 dní (mrazit jen jednou) n pøi 2-8 C 72 hodin n v analyzátoru pøi C do 5 hodin Následující tabulka podává informaci o nastavených pøibližných cílových hodnotách kontroly Elecsys PreciControl Multimarker pro daný parametr. Posledním dùležitým krokem v konsolidaèním procesu bude zavedení nové kontroly Elecsys PreciControl Varia, která bude sdružovat parametry anemických a kostních markerù. Po zrušení Elecsys PreciControl Bone a Elecsys PreciControl Anemia v prùbìhu druhého pololetí roku 2011 bude celkové množství kontrolních materiálù pro neinfekèní markery nabývat symbolického poètu 11. Elecsys hgh u Elecsys hgh 100 tests kat. è u Elecsys hgh CalSet 4 x 1 ml kat.è Pro kontrolu kvality použijte: u PreciControl Multimarker kat.è Je urèen pro použití na imunochemických analyzátorech Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS <E170> a cobas e 60X Použití Imunosouprava pro in vitro kvantitativní stanovení lidského rùstového hormonu (hgh; dvì isoformy s molekulovou hmotností 20 kda a 22 kda) v lidském séru a plazmì. Biochemické pozadí rùstu Rùst je stimulován a kontrolován anabolickou a mitogenní aktivitou rùstového hormonu (GH) a inzulínu podobných rùstových faktorù (IG s). yziologicky má hgh bìžné anabolické úèinky (tj. zvýšený 5

6 Novinky - Product News è. 35 pøíjem glukózy, zvýšení syntézy bílkovin, lipolýzy) a jeho hlavní funkcí je stimulace rùstu kostí u nedospìlých jedincù následujícím biochemickým procesem: 1. Hypotalamus uvolòuje GHRH (Growth Hormone Releasing Hormone). 2. GHRH stimuluje hypofýzu pro sekreci hgh. 3. hgh je krevním obìhem pøenášeno do jater a jiných tkání. 4. Játra a tkánì reagují na hgh syntézou IG -1 (Insulin like Growth actor). 5. IG -1 stimuluje buòky v rùstových centrech kostí, což vede k rùstu postavy. Úroveò sekrece V krvi je rùstový hormon vázán na vazebný protein pro rùstový hormon (GHBP). GHBP slouží jako intravaskulární rezervoár hormonu, který tlumí oscilace hgh zpùsobované pulzující sekrecí adenohypofýzy. Sekrece probíhá každý den v nìkolika pulzech nebo špièkách trvajících 10 až 30 minut, ve kterých dosahuje hgh v plazmì koncentrace v rozmezí 5 až 45 ng/ml. Pøed návratem na bazální hladiny klesá pak obvykle na hodnoty nižší než 5 ng/ml. Bazální hladiny hgh jsou nejvyšší v raném dìtství a s vìkem klesají, až dosáhnou po šedesátce nejnižší hodnoty. U starších mužù je denní sekrece hgh o 1/5 až 1/20 nižší než u mladých. Tvorba hgh klesá u mužù 2x rychleji než u žen, proto je uvolòování hgh u žen po 50. roku vìku vyšší než u mužù. Pokles v tvorbì pohlavních steroidù, menší fyzická aktivita a poruchy spánku mohou bìhem stárnutí také pøispìt ke snížení hladin hgh. Zmìny sekrece GH, které se bìhem stárnutí objevují, jsou doprovázeny progresivní ztrátou svalové hmoty a síly, slabší fyzickou výkonností, nárùstem tìlesného tuku a poklesem kostní denzity (BMD). Pøi klinické interpretaci hladin rùstového hormonu je potøeba postupovat obezøetnì, protože se mohou mìnit bìhem dne, jsou rozdílné mezi pohlavími, závisí na vìku a jsou ovlivòovány mnoha interními a externími faktory (cvièení, stres, hypoglykémie, atd.). Nadbytek rùstového hormonu Nadbytek rùstového hormonu je typicky spojen s gigantismem a akromegalií. Gigantismus je abnormálnì vysoký vzrùst kvùli nadmìrnému pùsobení hgh a IG -1, epifyzární destièky jsou bìhem dìtství otevøené, což zpùsobí vysokou postavu. Akromegalie je stejná porucha nadbytku hgh a IG -1, objevuje se v dospìlosti po spojení chrupavek rùstových destièek. Èasto je zpùsobena somatotropním adenomem adenohypofýzy vyluèujícím hgh. Klinické projevy akromegalie zahrnují jak nepatrné znaky, jako jsou akrální nadmìrný rùst a hrubnutí oblièejových znakù, tak výrazné metabolické, kardiovaskulární a respiraèní projevy, které vedou k nárùstu morbidity a mortality. Nedostatek rùstového hormonu (GHD) U dìtí vede GHD ke zpomalení rùstu ve srovnání s kostním vìkem, zatímco závažný GHD u dospìlých je spojován se sníženou svalovou silou a úbytkem kostní hmoty, zvýšením senzitivity k inzulínu a zvyšujícím se kardiovaskulárním rizikem (tj. abnormální lipidové parametry, ateroskleróza). S postupujícím GHD dochází u dospìlých k poklesu senzitivity renálních, kostních a intestinálních bunìk na parathormon (PTH), což vede k zvýšeným hladinám PTH v séru a ke zpoždìní kalcemické odezvy na PTH. Princip testu Sendvièový princip. Celková doba stanovení: 18 minut. Uskladnìní a stabilita Reagenèní soupravu Elecsys hgh skladujte ve vzpøímené poloze. Stabilita: l neotevøené pøi 2-8 C do uvedeného data exspirace 6

7 è. 35 Novinky - Product News l l po otevøení pøi 2-8 C - 84 dní v analyzátorech - 56 dní Odbìr vzorkù a pøíprava Sérum Li-heparin, K2- a K3-EDTA plazma. Séruma plazma: Stabilní 8 hodin pøi C, 1 den pøi 2-8 C, 28 dní pøi -20 C. Zamrazit jen jednou! Návaznost: Tato metoda byla standardizována podle IRP (International Reference Preparation), NIBSC (National Institute for Biological Standards and Control) kód 98/574. Omezení - interference Nepoužívejte vzorky s viditelnými znaky hemolýzy. Stanovení není ovlivnìno ikterem (bilirubin < 428 µmol/l nebo < 25 mg/dl), hemolýzou (Hb < 0,310 mmol/l nebo < 0,500 g/dl), lipémií (Intralipid < mg/dl) a biotinem (< 205 nmol/l nebo < 30 ng/ml). Interference nebyla zaznamenána u revmatoidního faktoru do koncentrace 600 IU/mL. Hook efekt nebyl zaznamenán pro koncentrace hgh do ng/ml. In vitro testy byly provádìny na 18 bìžnì užívaných lécích. Nebyla zjištìna žádná interference. Nebyla zjištìna interference s L-thyroxinem. Stanovení je ovlivnìno pegvisomantem (vysoce selektivní antagonista GH receptoru) a není proto vhodné pro pacienty podstupující tuto léèbu. Rozsah mìøení 0,030-50,0 ng/ml (definováno detekèním limitem a maximem master kalibraèní køivky). Oèekávané hodnoty Bazální hladiny hgh nemají diagnostickou relevanci a pro stanovení poruchy rùstového hormonu jsou nezbytné stimulaèní testy. Následující hodnoty zdravých subjektù jsou proto pouze pro informaci a nemìly by být použity pro diagnostické úèely. 7

8 Novinky - Product News è. 35 Elecsys HIV combi PT u Elecsys HIV combi PT 100 testù vèetnì kalibraèního materiálu kat. è Pro kontrolu kvality použijte: u PreciControl HIV kat.è Je urèen pro použití na imunochemických analyzátorech Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS <E170> a cobas e 60X Použití Imunosouprava pro in vitro kvalitativní stanovení antigenu p24 HIV-1 a protilátek proti HIV-1, vèetnì skupiny O a HIV-2 v lidském séru a plazmì. Regulaèní schválení Stanovení Elecsys HIV combi PT je oznaèeno CE dle smìrnice 98/79/ES. Využití testu bylo stanoveno a ovìøeno notifikovaným subjektem dle Spoleèných technických specifikací (CTS) pro diagnostické úèely a pro screening dárcovství krve. Souhrn Lidský virus imunodeficience (HIV), pùvodce syndromu získané imunodeficience (AIDS), náleží do rodiny retrovirù. HIV se mùže pøenášet kontaminovanou krví a krevními produkty, pøi sexuálním kontaktu nebo mùže matka infikovat HIV své dítì pøed nebo v prùbìhu porodu. Dosud byly identifikovány dva typy lidských virù pro deficit imunity, nazývané HIV-1 a HIV-2. Popsány byly rùzné subtypy známých HI-virù, které mají odlišnou geografickou distribuci. HIV-1 mùžeme rozdìlit do 3 vzdálenì spøíznìných skupin. Skupina M (pro main, pøevažující), skupina N (pro non-m, non-o) a skupina O (pro odlehlé). Na základì jejich genetické pøíbuznosti byla skupina M rozèlenìna na 9 odlišných subtypù (A až D, až H, J, K). Dále existují rekombinantní viry HIV-1, obsahující sekvence 2 nebo více rùzných subtypù, které jsou epidemicky rozšíøeny. Protilátky proti HIV proteinùm, znaèící pøítomnost infekce HIV, lze nalézt v séru obvykle 6-12 týdnù po infekci. Z dùvodu odlišností v sekvencích imunodominantních epitopù, zvláštì pak v obalových proteinech HIV-1 skupiny M, HIV-1 skupiny O a HIV-2, je nezbytné se vyvarovat selhání detekce HIV. Detekcí HIV-1 antigenu p24 ve vzorcích krve pacientù, infikovaných v nedávné dobì velkou virovou zátìží, mùže být HIV infekce detekována o 6 dnù døíve, než tomu je u tradièních souprav s protilátkami. Protilátky proti HIV a antigenu p24 mohou být detekovány souèasnì pomocí souprav 4. generace. To vede ke zlepšené citlivosti a tudíž zkrácení diagnostického okna v porovnání se soupravami anti-hiv. Elecsys HIV combi PT umožòuje souèasnì detekci HIV-1 p24 antigenu a protilátek proti HIV-1 a HIV-2 v jednom stanovení. V soupravì je využito ke stanovení specifických protilátek proti HIV rekombinantních antigenù, odvozených z pol a env oblastí HIV-1 (vèetnì skupiny O) a HIV-2. Pro detekci antigenu HIV-1 p24 je použito specifických monoklonálních protilátek. Stanovení Elecsys HIV combi PT nenahrazuje samostatné stanovení HIV antigenù. Opakovanì reaktivní vzorky musí být konfirmovány podle doporuèených konfirmaèních algoritmù. Konfirmaèní testy zahrnují Western Blot a HIV RNA testy. Princip testu Sendvièový princip s pøedúpravou vzor- 8

9 è. 35 Novinky - Product News ku. Celková doba stanovení: 27 minut. Uskladnìní a stabilita Reagenèní soupravu skladujte ve vzpøímené poloze. Stabilita: l neotevøené pøi 2-8 C do uvedeného data exspirace l po otevøení pøi 2-8 C - 84 dní l v analyzátorech - 28 dní l rekonstituované kalibrátory pøi 2-8 C -12 týdnù Odbìr vzorkù a pøíprava Séra Li-heparin, K2-EDTA a K3-EDTA plazma. Stabilní 4 týdny pøi 2-8 C, 7 dní pøi 25 C, 3 mìsíce pøi -20 C. Vzorky mohou být zmraženy 5krát. Kalibrace Návaznost: Neexistuje žádný mezinárodnì uznávaný standard pro anti-hiv-1 a anti- HIV-2. Tato metoda byla standardizována podle Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1 P24 Antigen). Mezinárodní referenèní reagencie 1992, 90/636- dostupné u NIBSC (National Institute for Biological Standards and Control). Interpretace výsledkù Vzorky s indexem cut-off < 0,90 jsou nereaktivní pøi stanovení Elecsys HIV combi PT. Tyto vzorky jsou považovány za negativní pro HIV-1 Ag a HIV-1/-2 specifické protilátky a nejsou dále vyšetøovány. Vzorky mající cut-off index v rozmezí 0,90 až < 1,0 jsou považovány za hranièní testem Elecsys HIV combi PT. Vzorky s indexem cut-off 1,0 jsou považovány za reaktivní testem Elecsys HIV combi PT. Všechny reaktivní nebo hranièní vzorky by mìly být opìtovnì stanoveny v duplikátu testem Elecsys HIV combi PT. Pokud jsou v obou pøípadech zjištìné hodnoty cut-off indexu < 0,90, jsou vzorky považovány za negativní na HIV-1 Ag a HIV-1/-2 specifické protilátky. Pùvodnì reaktivní nebo hranièní vzorky s výsledkem cut-off indexu 0,90 v nìkterém opakovaném stanovení jsou považovány za reaktivní. Opakovanì reaktivní vzorky musí být konfirmovány podle doporuèených konfirmaèních algoritmù. Konfirmaèní testy zahrnují Western Blot a HIV RNA testy. Omezení - interference Stanovení není ovlivnìno ikterem (bilirubin < µmol/l nebo < 60 mg/dl), hemolýzou (Hb < 0,310 mmol/l nebo < 500 mg/dl), lipémií (Intralipid < mg/dl) a biotinem (< 123 nmol/l nebo < 30 ng/ ml). Kritérium: Správné stanovení negativních a pozitivních vzorkù. Interference nebyla zaznamenána od revmatoidních faktorù do koncentrace IU/mL. Nebyly zjištìny žádné falešnì negativní výsledky stanovení Elecsys HIV combi PT následkem nadbytku antigenu (hook efekt). Negativní výsledky nevyluèují zcela možnost pøítomnosti infekce HIV. Vzorky séra nebo plazmy z velmi èasné fáze (pre-serokonverze) nebo pozdní faze HIV infekce mohou pøíležitostnì poskytnout negativní výsledky. Dosud neznámé varianty HIV mohou též vést k negativnímu nálezu. Pøítomnost HIV antigenu nebo protilátek proti HIV neznaèí diagnózu AIDS. Limity a rozmezí Detekèní limit antigenu: 2 IU/mL Detekce protilátky: Neexistuje žádný mezinárodnì uznávaný standard pro HIV-specifické protilátky. Analytická specifiènost vzorkù, obsahujících možné interferující látky, bylo testováno soupravou Elecsys HIV combi PT a zjištìna analytická specifiènost 99,92 %. Klinická senzitivita Ze 179 vzorkù s HIV èasné serokonverzní fáze (dle definice CTS), bylo 172 vzorkù pozitivních stanovením Elecsys HIV combi PT. Z vzorkù od pacientù infikovaných HIV, v rùzných stádiích onemocnìní 9

10 Novinky - Product News è. 35 a infikovaných HIV-1 skupinou M, O a HIV-2, bylo reaktivních soupravou Elecsys HIV combi PT. Senzitivita soupravy Elecsys HIV combi PT v této studii byla 100 %. 95% spodní limit spolehlivosti byl 99,76 %. Klinická specifiènost Ve skupinì náhodnì vybraných dárcù krve z Evropy a Asie byla shledána roké spektrum symptomù, napø. sliznièní a kožní léze, oèní, viscerální postižení a onemocnìní centrálního nervového systému (CNS). U imunosuprimovaných pacientù mùže být nákaza HSV provázena závažnými a rozsáhlými lézemi. Aèkoliv se HSV-1 a HSV-2 obvykle pøenášejí rozdílnými zpùsoby a zahrnují rozdílné èásti tìla, mají oba viry mnoho spoleèného z pohledu epidemiologie a klinických projevù. Primární nákazy HSV-1 jsou bìžné v dìtství. Po orofagyngeální nákaze se vir usadí v gangliu trojklanného nervu a pøebývá tam ve formì latentního viru. Hlavním projevem nákazy HSV-1 u malých dìtí je gingivostomatitida, závažné onemocnìspecifiènost soupravy Elecsys HIV combi PT 99,88 % (OR). 95% spodní limit spolehlivosti byl 99,77 %. Ve skupinì nevybíraných vzorkù z denní rutiny, dialyzovaných pacientù a tìhotných žen byla shledána specifiènost soupravy Elecsys HIV combi PT 99,81 % (OR). 95% spodní limit spolehlivosti byl 99,62 %. Elecsys HSV-1 IgG IgG protilátky proti viru herpes simplex typ 1 u Elecsys HSV-1 IgG 100 testù vèetnì kalibraèního materiálu kat. è Elecsys HSV-2 IgG IgG protilátky proti viru herpes simplex typ 2 u Elecsys HSV-2 IgG 100 testù vèetnì kalibraèního materiálu kat. è Pro kontrolu kvality použijte: u PreciControl HSV, (2 x 3 ml) kat.è Jsou urèeny pro použití na imunochemických analyzátorech Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS <E170> a cobas e 60X Použití Imunostanovení pro in vitro kvalitativní stanovení IgG protilátek proti HSV-1, resp. HSV-2 v lidském séru a plazmì. Test je urèen pro použití jako pomùcka pøi zjiš- ování stavu imunity a jako pomùcka pøi diagnostice nákazy HSV. Souhrn Herpes simplex viry 1 a 2 (HSV-1 a HSV-2) jsou 2 druhy virù z èeledi Herpesviridae. Prevalence nákazy HSV-1 se u bìžné populace odhaduje na pøibl %, pro HSV-2 pøibl %. Pøenos HSV-1 a HSV-2 probíhá intimním stykem mezi seronegativním jedincem a jedincem vyluèujícím virus. Nákaza HSV-1 a HSV-2 má ši- 10

11 è. 35 Novinky - Product News ní dásní, jazyka, úst, rtù, oblasti tváøe a hltanu. U starších lidí napadených virem HSV-1 jsou bìžné nákazy horních dýchacích cest a syndrom podobný mononukleóze. Charakteristickým znakem patogeneze HSV jsou rekurentní kožní léze. U témìø všech jedincù s klinicky prokázanou nákazou HSV-1 se v prvním roce od primární nákazy vyvine nejménì 1 rekurentní epizoda. Reaktivace souvisí s tvoøením vøedù na sliznici nebo lézemi na mukokutánním spojení rtù. Genitální herpes mùže být zpùsoben HSV-1 i HSV-2. Pøibližnì 85 % symptomatických primárních genitálních nákaz HSV je zpùsobeno HSV-2, zbytek zpùsobuje HSV-1. Genitální HSV-1 je výsledkem autoinokulace nebo orálních sexuálních praktik. Primární nákaza HSV-2 probíhá naopak zejména sexuálním stykem. Riziko nákazy HSV-2 souvisí s pohlavní promiskuitou, vèetnì nízkého vìku pro první pohlavní styk, jinými prodìlanými sexuálnì pøenosnými nemocemi a vysokým poètem sexuálních partnerù. Poèáteèní replikace HSV-2 probíhá v genitáliích s kolonizací sakrálních ganglií. Symptomy primární nákazy zahrnují svìdìní, bolest a lymfadenopatii. U žen se nemoc projevuje vezikulami na sliznici stydkých pyskù a vagíny. U mužù jsou obvyklým místem nákazy HSV-2 koøen penisu, pøedkožka a žalud. Systémové symptomy jsou èasto provázeny vznikem primárních lézí a zahrnují horeèku, bolesti hlavy, fotofobii, malátnost a celkovou myalgii. Atypický genitální herpes bývá popisován u imunokompromitovaných pacientù a mùže se projevovat hyperkeratotickými vøedy. Nákaza HSV-2 je rizikovým faktorem pro pøenos HIV a je spojena se zvýšeným rizikem nákazy HIV. U pacientù s AIDS mùže HSV pøedstavovat trvalé mukokutánní onemocnìní. Neonatální herpes, který mùže zpùsobit jak HSV-1 tak i HSV-2, má nejvážnìjší dopady a obvykle bývá získán bìhem porodu pøi prùchodu dítìte genitáliemi. Ve vìtšinì pøípadù nemìly matky zjištìnou nákazu HSV. Neonatální nákaza HSV mùže zùstat lokalizovaná na místo vstupu nákazy (kùže, oko, ústa), rozšíøit se na CNS nebo se rozšíøit na nìkolik orgánù. Novorozenci mají nejvyšší èetnost viscerálního a CNS postižení ze všech pacientù nakažených HSV. Nákaza HSV bývá èasto neodhalena. Subklinické virové vyluèování a neodhalená nákaza se u pøenosu zdají být nejvýznamnìjšími faktory. Genitální nákaza HSV bývá èasto neodhalena a diagnóza založená pouze na klinických projevech má nízkou senzitivitu. Serologické testy se doporuèují u tìhotných žen, asymptomatických pacientù a pacientù s rizikem nákazy HIV. Typovì specifické serologické testy umožòují identifikaci tichých nositelù nákazy HSV-2 u pacientù s nebo bez døívìjších protilátek proti HSV-1. Princip testù Sendvièový princip. Celková doba stanovení: 18 minut. Uskladnìní a stabilita Reagenèní soupravu skladujte ve vzpøímené poloze. Stabilita: l neotevøené pøi 2-8 C do uvedeného data exspirace; l M, R1, R2 po otevøení pøi 2-8 C 56 dnù; l v analyzátorech 28 dní; l rekonstituované kalibrátory pøi 2-8 C - 14 dnù. Kalibrace Návaznost: Obì zmiòované metody byly standardizovány dle standardù Roche. Jednotky byly vybrány náhodnì. Výpoèet Analyzátor automaticky vypoèítává cutoff na základì namìøených hodnot Cal1 a Cal2. Výsledky vzorku mohou být vydávány jako reaktivní nebo nereaktivní, stejnì tak v podobì indexu cut-off (signál vzorku/cut-off). 11

12 Novinky - Product News è. 35 Interpretace výsledkù pro HSV-1 IgG Nereaktivní: < 0,6 COI Šedá zóna: 0,6 - < 1,0 COI Reaktivní: 1,0 COI Interpretace výsledkù pro HSV-2 IgG Nereaktivní: < 0,51 COI Šedá zóna: 0,51 - < 1,0 COI Reaktivní: 1,0 COI V pøípadì, že výsledek je stále v šedé zónì, by druhý vzorek mìl být testován napø. do následujících 2-3 týdnù. Vzorky s indexem cut-off 1,0 jsou považovány za reaktivní. Výsledky stanovení HSV-1 IgG a HSV-2 IgG v daném vzorku pøi použití souprav rùzných výrobcù se mohou lišit kvùli rozdílùm v testovacích a reagenèních metodách. Omezení - interference Negativní výsledek testu nevyluèuje úplnì možnost nákazy HSV. V rané fázi akutní nákazy nemusí jedinci vykazovat žádné detekovatelné množství protilátek IgG. Stanovení není ovlivnìno ikterem (bilirubin < µmol/l nebo < 66 mg/dl), hemolýzou (Hb < 0,621 mmol/l nebo < 1,0 g/dl), lipémií (Intralipid < mg/dl) a biotinem < 205 nmol/l nebo < 50 ng/ml. Interference nebyla zaznamenána od revmatoidních faktorù do koncentrace IU/mL. In vitro testy byly provádìny na 18 bìžnì používaných léèivech a navíc dále na famcicloviru, acicloviru a valacicloviru. Nebyla zjištìna žádná interference. Analytická specifiènost HSV-1 IgG 21 potenciálnì køížovì reaktivních vzorkù, popsaných jako nereaktivní na HSV-1 IgG komerènì dostupným stanovením, ale obsahující protilátky proti HSV-2, bylo testováno stanovením Elecsys HSV-1 IgG. Výsledky šedé zóny byly vylouèeny z výpoètu celkové shody. Použitím stanovení Elecsys HSV-1 IgG a srovnávacího testu byla u tìchto vzorkù zjištìna celková shoda 100 % (21/21). 102 potenciálnì køížovì reaktivních vzorkù, popsaných jako nereaktivní na HSV-1 IgG komerènì dostupným stanovením, bylo testováno stanovením Elecsys HSV-1 IgG. Potenciálnì køížovì reaktivní vzorky obsahovaly l protilátky proti CMV, EBV, VZV, Toxoplasma gondii, rubeola, HIV, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, syfilis (Treponema pallidum) l antigeny E. coli l autoprotilátky (ANA) Výsledky šedé zóny byly vylouèeny z výpoètu celkové shody. Použitím stanovení Elecsys HSV-1 IgG a srovnávacího testu byla u tìchto vzorkù zjištìna celková shoda 100 % (102/102). Analytická specifiènost HSV-2 IgG 130 potenciálnì køížovì reaktivních vzorkù, popsaných jako nereaktivní na HSV-2 IgG komerènì dostupným stanovením, ale obsahujících protilátky proti HSV-1, bylo testováno stanovením Elecsys HSV-2 IgG. Výsledky šedé zóny byly vylouèeny z výpoètu celkové shody. Použitím stanovení Elecsys HSV-2 IgG a srovnávacího testu byla u tìchto vzorkù zjištìna celková shoda 100 % (130/130). 180 potenciálnì køížovì reaktivních vzorkù, popsaných jako nereaktivní na HSV-2 IgG komerènì dostupným stanovením, bylo testováno stanovením Elecsys HSV-2 IgG. Potenciálnì køížovì reaktivní vzorky obsahovaly l protilátky proti CMV, EBV, VZV, Toxoplasma gondii, rubeola, HIV, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, syphilis (Treponema pallidum) l antigeny E. coli l autoprotilátky (ANA) Výsledky šedé zóny byly vylouèeny z výpoètu celkové shody. Použitím stanovení Elecsys HSV-2 IgG a srovnávacího testu byla u tìchto vzorkù zjištìna celková shoda 100 % (180/180). 12

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno. SEROLOGIE HEPATITID NÁZEV : Hepatitida A HAV-IgM POUŽITÍ : kvalitativní detekce protilátek proti viru hepatitidy A třídy IgM v lidském séru a plazmě při diagnostice akutní nebo nedávno proběhlé virové

Více

40 NOVINKY. Product News. Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys. Elecsys Tacrolimus Elecsys Cyclosporine. Nový panel metod.

40 NOVINKY. Product News. Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys. Elecsys Tacrolimus Elecsys Cyclosporine. Nový panel metod. 40 NOVINKY Product News Nový panel metod Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys Ovìøené a konzistentní výsledky pro pacienty s transplantovanými orgány K pøedcházení akutní rejekce orgánù

Více

Imunochemické stanovení Elecsys Syphilis a zpìtná vazba napøíè odbornostmi

Imunochemické stanovení Elecsys Syphilis a zpìtná vazba napøíè odbornostmi RNDr. Pavlína Šorfová, Ing. Igor Klimíèek, MBA (organizátoøi) Roche s.r.o., Diagnostics Division Imunochemické stanovení Elecsys Syphilis a zpìtná vazba napøíè odbornostmi V prvním kvartálu tohoto roku

Více

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů K.Roubalová Specifické vlastnosti herpetických virů ovlivňují protilátkovou odpověď Latence a celoživotní nosičství Schopnost reaktivace,

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE Cytomegalovirus ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM v lidském

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Exempla trahunt - pøíklady táhnou. Stanovení PAPP-A a free βhcg na analyzátoru Elecsys 2010

Exempla trahunt - pøíklady táhnou. Stanovení PAPP-A a free βhcg na analyzátoru Elecsys 2010 Exempla trahunt - pøíklady táhnou Bc. Milada Nezvedová, RNDr. Zdenìk Veškrna Oddìlení klinické biochemie, Nemocnice Znojmo, p.o. Stanovení PAPP-A a free βhcg na analyzátoru Elecsys 2010 Úvod ree βhcg a

Více

Syphilis. Celkové protilátky proti Treponema pallidum (T. pallidum, TP) Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

Syphilis. Celkové protilátky proti Treponema pallidum (T. pallidum, TP) Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 06923348 190 100 Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvalitativní měření celkových protilátek proti Treponema pallidum v lidském séru a plazmě. Test slouží jako pomůcka při diagnostice nákazy syfilis.

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

Plně automatizované stanovení EBV infekce na analyzátorech ARCHITECT

Plně automatizované stanovení EBV infekce na analyzátorech ARCHITECT Plně automatizované stanovení EBV infekce na analyzátorech ARCHITECT Firma Abbott Laboratories nabízí panel tří nových metod k detekci protilátek proti antigenům viru Epstein-Barrové (EBV) na imunoanalytických

Více

CMV IgG Avidity IgG protilátky proti Cytomegaloviru 05909708 cobas e cobas e cobas e Česky Použití cobas e Souhrn Reagencie - pracovní roztoky

CMV IgG Avidity IgG protilátky proti Cytomegaloviru 05909708 cobas e cobas e cobas e Česky Použití cobas e Souhrn Reagencie - pracovní roztoky 05909708 190 100; rovná se 50 měřením CMV IgG avidity Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvalitativní měření avidity IgG protilátek proti cytomegaloviru v lidském séru a plazmě. Elektrochemiluminiscenční

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE INFEKČNÍ MONONUKLEÓZY

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE INFEKČNÍ MONONUKLEÓZY INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE INFEKČNÍ MONONUKLEÓZY EBV VCA EBV EBNA-1 EBV EA-D ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM

Více

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM CA 15-3 v séru Carbohydrate antigen 15 3, Cancer antigen 15-3 Marker pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. - monoklonální protilátky 115D8

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

Pracovní dny uživatelů analytických systémů Roche 2013 Novinky v oblasti metod klinické chemie a homogenní imunoanalýzy.

Pracovní dny uživatelů analytických systémů Roche 2013 Novinky v oblasti metod klinické chemie a homogenní imunoanalýzy. Pracovní dny uživatelů analytických systémů Roche 2013 Novinky v oblasti metod klinické chemie a homogenní imunoanalýzy Dana Sichertová LDL-Cholesterol Gen.3 (LDL3) Je distribuován od září 2015 Použití

Více

Elecsys Syphilis Spolehlivá diagnostika ve všech fázích treponemové infekce

Elecsys Syphilis Spolehlivá diagnostika ve všech fázích treponemové infekce Elecsys Syphilis Spolehlivá diagnostika ve všech fázích treponemové infekce Přibližně kolik lidí na světě se každý rok nakazí? a. 8 milionů b. 12 milionů c. 15 milionů Epidemiologie Podle současných zdrojů

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Diagnostika a epidemiologie HIV. Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha

Diagnostika a epidemiologie HIV. Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha Diagnostika a epidemiologie HIV Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha Původ SIVy se přirozeně vyskytují u afrických primátů a není známo, že by vyvolávaly onemocnění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Posouzení IVD: Elecsys anti HCV II ROCHE Tesařová Eva, Křížová Eva, Pacasová Rita 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Hepatitis C virus obalený RNA virus o průměru 50 nm čeleď Flaviviridae,

Více

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů)

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) RPRL VDRL Carbon Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) (1, 2) KLINICKÝ VÝZNAM Syfilis je venerické onemocnění způsobené

Více

SEROLOGIE HEPATITID. plazmu a skladovat při -20 C

SEROLOGIE HEPATITID. plazmu a skladovat při -20 C SEROLOGIE HEPATITID NÁZEV : Hepatitida A HAV-IgM ABBOTT Architect POUŽITÍ : kvalitativní detekce protilátek proti viru hepatitidy A třídy IgM v lidském séru a plazmě při diagnostice akutní nebo nedávno

Více

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8.1. Laboratoř sérologie a PCR Interpretace výsledků jednotlivých vyšetření je standardně přejímána z návodů na používanou diagnostiku, obvyklé hodnocení výsledků

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Antigen SCC Glykoprotein s molekulovou hmotností 42 kd dva základní typy

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Specifika péče o pacientky s STI v graviditě

Specifika péče o pacientky s STI v graviditě Specifika péče o pacientky s STI v graviditě M. Mojhová, I. Mikysková Gynekologicko porodnická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK Prof. MUDr. Michael Halaška, Csc. STI/STD V klasickém pojetí hovoříme

Více

Thomas Plot Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division SWA pracovní dny, Praha, 24. února 2010

Thomas Plot Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division SWA pracovní dny, Praha, 24. února 2010 Thomas Plot Olga BálkovB lková,, Roche s.r.o., Diagnostics Division SWA pracovní dny, Praha, 24. února 2010 Příčiny anémie Anémie je většinou následkem mnoha jiných základních onemocnění. Nedostatek EPO

Více

Imunochemie. Elecsys SCC. Produkt Balení Katalogové èíslo u Elecsys SCC 100 testù Elecsys SCC CalSet 2 x 2 ml

Imunochemie. Elecsys SCC. Produkt Balení Katalogové èíslo u Elecsys SCC 100 testù Elecsys SCC CalSet 2 x 2 ml 48 NOVINKY Product News Nová metoda Elecsys SCC Produkt Balení Katalogové èíslo u Elecsys SCC 100 testù 07126972190 Elecsys SCC CalSet 2 x 2 ml 07126999190 Pro kontrolu kvality použijte: u PreciControl

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE ODBĚRY Výkony Výkony Odběry krve dospělý 09119 41,00 Kč 48,00 Kč Odběr krve do 10 let 09117 74,00 Kč 85,00 Kč Odběr kapilární krve 09111 34,00 Kč 39,00 Kč Separace séra 97111 19,00 Kč 22,00 Kč Odběr jiného

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

Avidita IgG protilátek proti Toxoplasmě gondii. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

Avidita IgG protilátek proti Toxoplasmě gondii. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 05802571 190 100; rovná se 50 měřením avidity Toxo IgG Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvalitativní stanovení avidity IgG protilátek proti Toxoplasmě gondii v lidském séru a plazmě. Elektrochemiluminiscenční

Více

RNDr K.Roubalová CSc.

RNDr K.Roubalová CSc. Cytomegalovirus RNDr K.Roubalová CSc. www.vidia.cz kroubalova@vidia.cz Lidský cytomegalovirus Β-herpesviridae, p největší HV (240 nm), cca 160 genů Příbuzné viry: myší, krysí, opičí, morčecí Kosmopolitní

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU e-mail: mizavrel@med.muni.cz I.E.S. Brno, 14. 10. 2014 Historie nákazy 1981 San Francisko, New York mladí pacienti s neobvyklými

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Igor Klimíček, Inovace a diferenciace portfolia infekční diagnostiky Roche Pracovní dny Roche pro centralizovanou diagnostiku

Igor Klimíček, Inovace a diferenciace portfolia infekční diagnostiky Roche Pracovní dny Roche pro centralizovanou diagnostiku Igor Klimíček, 20.5.2016 Inovace a diferenciace portfolia infekční diagnostiky Roche Pracovní dny Roche pro centralizovanou diagnostiku Roche cobas e systémy Modulární koncepce umožňuje postavit řešení

Více

Metody testování humorální imunity

Metody testování humorální imunity Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

HSV-2 IgG. IgG protilátky proti viru herpes simplex typu 2. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

HSV-2 IgG. IgG protilátky proti viru herpes simplex typu 2. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 05572193 190 100 Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvalitativní měření IgG protilátek proti HSV 2 v lidském séru a plazmě. Test slouží k použití jako pomůcka při zjišťování stavu imunity a jako

Více

Metody testování humorální imunity

Metody testování humorální imunity Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový

Více

, V 3 Česky 1 / 5 Analyzátory Elecsys a cobas e

, V 3 Česky 1 / 5 Analyzátory Elecsys a cobas e 05909708 190 100 testů; rovná se 50 stanovením CMV IgG avidity Vyznačuje analyzátory, na kterých může být souprava použita Elecsys 2010 Česky MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 cobas e 602

Více

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o. Varicella v těhotenství K.Roubalová Vidia s.r.o. Infekce VZV 90% v dětství (3-5 let), 10% v dospělosti (horší průběh) Většina primárních infekcí symptomatická - Varicella Vždy virémie Infekčnost: vysoká:

Více

α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry

α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry Biologické vlastnosti α herpesvirů HSV1,2: Produktivní infekce epitelálních buněk a fibroblastů kůže

Více

Protokol o srovnání POCT EUROLyser CRP s akreditovanou metodou stanovení CRP imunoturbidimetricky na analyzátoru Unicel DxC 800

Protokol o srovnání POCT EUROLyser CRP s akreditovanou metodou stanovení CRP imunoturbidimetricky na analyzátoru Unicel DxC 800 Protokol o zkoušce č.j. 3/2016, počet stran 8, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2, tel.:

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE TOXOPLAZMÓZY

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE TOXOPLAZMÓZY INFEKČNÍ SÉROLOGIE Parazitologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE TOXOPLAZMÓZY Toxoplasma gondii ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgE, IgG a

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3010 (20 testů) ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ProFlow Rotavirus-Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Rotaviru

Více

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2080-9601 G Helicobacter pylori IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96)

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8 Vyšetření: Pořadové 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

ČASOMIL 2009. Kontrolní cyklus SEKK- revmatoidní artritidy. Revmatologický ústav, Praha

ČASOMIL 2009. Kontrolní cyklus SEKK- revmatoidní artritidy. Revmatologický ústav, Praha Kontrolní cyklus SEKK- Diferenciální diagnostika revmatoidní artritidy Ivana Půtová, Jiří Vencovský Revmatologický ústav, Praha SEKK (RF) Stanovení RF Nefelometrické, turbidimetrické RF screening (ELISA)

Více

Lidský herpesvirus 6 biologie, diagnostika, patogeneze. K.Roubalová Vidia spol.s r.o.

Lidský herpesvirus 6 biologie, diagnostika, patogeneze. K.Roubalová Vidia spol.s r.o. Lidský herpesvirus 6 biologie, diagnostika, patogeneze K.Roubalová Vidia spol.s r.o. Zařazení, genetika HHV6B vs. HHV6A: 75% shoda genů, 62% shoda proteinů Epidemiologie Dospělá populace promořena z >

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

Komplexní pohled na laboratorní diagnostiku Chlamydia pneumoniae

Komplexní pohled na laboratorní diagnostiku Chlamydia pneumoniae Komplexní pohled na laboratorní diagnostiku Chlamydia pneumoniae Iva Stoklásková, Lenka Pokorná Seminář, Laboratoře Mikrochem, Šumperk, listopad 2016 Druhy Chlamydia Chlamydia trachomatis Serotypy A-C,

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti

Více

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Kostní remodelace permanentní kontrolovaná resorpce kosti osteoklasty s následnou náhradou kosti osteoblasty délka cyklu 3-4 měsíce kostní remodelační

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

Vývoj stanovení lipoproteinu(a)

Vývoj stanovení lipoproteinu(a) Vývoj stanovení lipoproteinu(a) M. Beňovská, D. Bučková OKB Fakultní nemocnice Brno Katedra laborat. metod LF MU Lipoprotein(a) 1. Obecná charakteristika 2. Doporučení 3. Vývoj stanovení na OKB FN Brno

Více

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru Obj. číslo: 52020 96 testů kompletní souprava Účel použití Karcinoembryonický antigen (CEA) je glykoprotein

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_OSEC- 08 Pracovní list Odběry krve na mikrobiologii a sérologii

Více

www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. kroubalova@vidia.cz

www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. kroubalova@vidia.cz www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová kroubalova@vidia.cz Průběh infekce α herpesviry HSV1,2: Přenos kontaktem (sliny, poševní sekret,kožní léze) Produktivní

Více

IMUNOFLUORESCENČNÍ SOUPRAVA K DIAGNOSTICE AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ JATER A ŽALUDKU

IMUNOFLUORESCENČNÍ SOUPRAVA K DIAGNOSTICE AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ JATER A ŽALUDKU IMUNOLOGIE Autoimunitní onemocnění jater a žaludku IMUNOFLUORESCENČNÍ SOUPRAVA K DIAGNOSTICE AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ JATER A ŽALUDKU Mitochondrie Hladké svalstvo Mikrosomy jater a ledvin Parietální buňky

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických SOP

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

Validační protokol LT CRP HS II (ADVIA 1800)

Validační protokol LT CRP HS II (ADVIA 1800) Validační protokol LT CRP HS II (ADVIA 1800) Datum vydání: 9.5.2011 Zpracoval: Ing. Luděk Šprongl Pracoviště: Centrální laboratoř, Šumperská nemocnice a.s. Validační protokol LT CRP HS II 1. CÍL, PŘEDMĚT

Více

HTLV-I/II. Protilátky proti lidskému T-lymfotropnímu viru typu I/II. MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

HTLV-I/II. Protilátky proti lidskému T-lymfotropnímu viru typu I/II. MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 07091656 190 100 Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvalitativní stanovení protilátek proti HTLV I/II v lidském séru a plazmě. Elektrochemiluminiscenční imunostanovení ECLIA je určeno pro použití

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

Parvovirus B 19. Renata Procházková

Parvovirus B 19. Renata Procházková Renata Procházková Parvovirus B 19 - Běžný lidský patogen - Objeven 1975 Yvonne Cossart - Neobalený DNA virus (18-22 nm) - Odolný vůči prostředí - Parvoviridae rod Erythrovirus - 3 genotypy: * klasická

Více

HSV-1 IgG. IgG protilátky proti viru herpes simplex typu 1. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

HSV-1 IgG. IgG protilátky proti viru herpes simplex typu 1. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 05572185 190 100 Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvalitativní měření IgG protilátek proti HSV 1 v lidském séru a plazmě. Test je určen pro použití jako pomůcka při zjišťování stavu imunity a

Více

cobas 8000 série modulárních analyzátorů Inteligentní a výkonné řešení laboratoře

cobas 8000 série modulárních analyzátorů Inteligentní a výkonné řešení laboratoře cobas 8000 série modulárních analyzátorů Inteligentní a výkonné řešení laboratoře cobas 8000 modulární analyzátor Stručný přehled 1 2 3 4 4 5 6 7 7 7 7 1 cobas 8000 data manager zobrazení softwaru analyzátoru

Více

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů)

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) Proflow Adenovirus ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Proflow Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Adenoviru ve vzorku stolice. Tento

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Herpetické viry. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno

Herpetické viry. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Herpetické viry MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Herpesviridae Morfologie: obalené DNA-viry ikosaedrální symetrie, 120-200 nm Stavba virionů: nukleoid, kapsida, tegument, obal Množení: transkripce

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Folate III. Folát. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

Folate III. Folát. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 04476433 190 100 Česky Použití Vazebné stanovení pro in vitro kvantitativní stanovení folátů v lidském séru a plazmě. Vazebné stanovení je určeno pro použití na imunoanalyzátorech Elecsys a cobas e. Souhrn

Více

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Vývoj VZV vakcín Ticháčkovy dny vojenských epidemiologů, 17.5. 2012 Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Herpes zoster (HZ) 1953 první izolace viru (Thomas

Více

ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA

ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA OD-283 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISA-VIDITEST

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

Spolehněte se na nás, protože pacienti spoléhají na Vás

Spolehněte se na nás, protože pacienti spoléhají na Vás Sérologická diagnostika na automatizovaných ECL systémech Spolehněte se na nás, protože pacienti spoléhají na Vás Igor Klimíček, ID dny Olomouc, 10/2012 Spolehněte se na nás, Komplexní automatizované řešení

Více

Dárcovství krve a typy odběrů MUDr. Simona Hohlová

Dárcovství krve a typy odběrů MUDr. Simona Hohlová Dárcovství krve a typy odběrů MUDr. Simona Hohlová Transfuzní a tkáňové oddělení Osnova Dárcovství krve o obecné principy o propagace dárcovství a oceňování dárců krve o registry dárců krve a jejích složek

Více

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Martina Havlíčková, Radka Limberková, Pavla Růžičková, Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav K historii vyšetřování sér

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE SYSTÉMOVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE SYSTÉMOVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ IMUNOLOGIE Autoimunita IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE SYSTÉMOVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ Antinukleární protilátky (ANA) Protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům (ENA) a soupravy

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb Nabídka služeb Mikrobiologie a serologie RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 4. pektrum nabízených služeb Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 1.6.2013 1 DLP1-6/2013 4.3. Mikrobiologická

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru a Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce:

Více

Klinické zkušenosti dermatologa s transferfaktory u léčby herpetických infekcí. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň

Klinické zkušenosti dermatologa s transferfaktory u léčby herpetických infekcí. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Klinické zkušenosti dermatologa s transferfaktory u léčby herpetických infekcí MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Herpetické infekce DNA viry u člověka 8 druhů α-herpes viry: HSV-1 HSV-2 VZV

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Chlamydia pneumoniae (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01

Více