CMV IgG Avidity IgG protilátky proti Cytomegaloviru cobas e cobas e cobas e Česky Použití cobas e Souhrn Reagencie - pracovní roztoky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CMV IgG Avidity IgG protilátky proti Cytomegaloviru 05909708 cobas e cobas e cobas e Česky Použití cobas e Souhrn Reagencie - pracovní roztoky"

Transkript

1 ; rovná se 50 měřením CMV IgG avidity Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvalitativní měření avidity IgG protilátek proti cytomegaloviru v lidském séru a plazmě. Elektrochemiluminiscenční imunostanovení ECLIA je určeno pro použití na imunochemických analyzátorech Elecsys a cobas e. Souhrn Cytomegalovirus, ze skupiny herpes virů, je všudypřítomný v celé lidské populaci. Způsobuje infekce, které v hostiteli přebývají s doživotní latencí, s občasnou reaktivací, jakož i s opakující se infekcí. Infekce CMV jsou obvykle mírné a asymptomatické. Primární CMV infekce matky během těhotenství však znamená riziko nitroděložního přenosu, což může způsobit závažné poškození plodu, včetně růstové a mentální retardace, žloutenky a abnormality CNS. U jedinců, kteří jsou při porodu bez symptomů se mohou během dalšího života vyvinout poruchy sluchu nebo učení. Prenatální CMV infekce se objevuje u cca všech porodů. Různé studie ukázaly, že riziko symptomatického kongenitálního onemocnění plodu nebo novorozenců je vysoké, pokud k primární nákaze dojde v raném stádiu těhotenství před 20. týdnem, a nižší pokud k němu dojde později. Kongenitální nákaza CMV způsobená neprimární nákazou vede ke kongenitálnímu onemocnění plodu pouze zřídka. 1,2,3,4,5 Při absenci akutního klinického projevu probíhá diagnóza nákazy CMV obvykle pomocí serologie. Prvním krokem při diagnostice akutní nákazy CMV je nejčastěji detekce CMV-specifických IgG a IgM protilátek. Vzorky reaktivní na CMV IgM protilátky indikují akutní, probíhající nebo reaktivovanou infekci. Vzhledem k tomu, že symptomatická kongenitální nákaza plodu následuje nejčastěji po intrauterinním přenosu primární mateřské nákazy, je pro správné poradenství a kontrolu těhotenství klíčová diferenciální diagnóza primární vs. rekurentní nákazy, polyklonální stimulace nebo persistence CMV specifických IgM protilátek. Test CMV IgG avidity je v současnosti nejspolehlivější procedurou pro identifikaci primární nákazy u těhotných žen. Stanovení CMV IgG avidity měří funkční vazebnou afinitu protilátek CMV IgG v reakci na nákazu. Protilátky produkované během primární reakce mají nižší aviditu antigenu než protilátky produkované během neprimární reakce nebo v pozdějších fázích nákazy. Nízká avidita se objevuje přibl týdnů po nástupu symptomů u imunokompetentních subjektů. V rychlostí zrání avidity existují nicméně individuální rozdíly. Ve vzácných případech lze pozorovat nízké hodnoty avidity až 6 měsíců nebo i později po nástupu nákazy. Testování avidity by mělo být prováděno na počátku těhotenství. Protilátky CMV IgG s nízkou aviditou detekované před týdnem těhotenství v kombinaci s pozitivním výsledkem CMV IgM jsou silným důkazem nedávné primární infekce. Vysoké hodnoty avidity v pozdější fázi těhotenství (po 20. týdnu) nemohou vyloučit dřívější primární nákazu, kdy mohla být přítomna nízká avidita CMV IgG. Index vysoké avidity během prvních týdnů těhotenství lze považovat za dobrý indikátor prodělané nákazy. 6,7,8,9 Princip testu Princip testu je založen na 2 paralelních měřeních pomocí Elecsys. První měření je referenčním měřením vzorků stanovením Elecsys. Druhé měření je měřením DilCMVAv vzorků použitím funkce automatizovaného ředění specifického pro vzorky analyzátoru pomocí diluentu avidity (DilCMVAv) a následně stanovením Elecsys. Diluent avidity obsahuje složky, které interferují s vazbou CMV IgG protilátek s nízkou aviditou. Avidita () je zjišťována stanovením poměru mezi referenčním a DilCMVAv měřením. Stanovení Elecsys používá sendvičový princip. Celkové trvání stanovení je 18 minut pro referenční i DilCMVAv měření. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 cobas e inkubace: 20 µl vzorku (automaticky naředěného DilCMVAv nebo neředěného referenčního), biotinylované rekombinantní CMV specifické antigeny a CMV specifické rekombinantní antigeny, značené rutheniovým komplexem a) reagují za tvorby sendvičového komplexu. V případě DilCMVAv měření jsou pouze protilátky CMV s vysokou aviditou schopny vytvořit sendvičový komplex, zatímco komplex s protilátkami CMV s nízkou aviditou se rozpustí. 2. inkubace: Po přidání mikročástic, potažených streptavidinem, se komplex váže na pevnou fázi prostřednictvím interakce mezi biotinem a streptavidinem. Reakční směs je nasáta do měřící komůrky, kde jsou mikročástice zachyceny magnetickým polem na povrchu elektrody. Nenavázané složky jsou odstraněny roztokem ProCell/ProCell M. Přivedené napětí na elektrodě vyvolá chemiluminiscenční emisi fotonů, která je změřena fotonásobičem. Výsledky jsou zjištěny z kalibrační křivky, která je specificky vytvořena pro přístroj 2bodovou kalibrací, a master křivky, dodávané v čárovém kódu reagencie. a) Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II)-komplex (Ru(bpy) ) Reagencie - pracovní roztoky Reagenční rackpack (M, R1, R2) je označen jako CMV AV. M R1 R2 Mikročástice potažené streptavidinem (průhledné víčko), 1 nádobka, 6.5 ml: Streptavidinem potažené mikročástice, 0.72 mg/ml; konzervans. CMV-Ag~biotin (šedé víčko), 1 nádobka, 9 ml: Biotinylovaný CMV specifický antigen (rekombinantní, E. coli), > 400 µg/l, MES pufr 50 mmol/l, ph 6.5; konzervans. CMV-Ag~Ru(bpy) (černé víčko), 1 nádobka, 9 ml: CMV specifický antigen (rekombinantní, E. coli) označený rutheniovým komplexem > 400 µg/l, MES pufr 50 mmol/l, ph 6.5; konzervans. CMV AV Cal1 Negativní kalibrátor 1 (bílé víčko), 2 nádobky každá po 1.0 ml: Lidské sérum, nereaktivní na anti CMV IgG; pufr; konzervans. CMV AV Cal2 Pozitivní kalibrátor 2 (černé víčko), 2 nádobky každá po 1.0 ml: DilCMVAv Lidské sérum, reaktivní na anti CMV IgG, cca. 40 U/mL; pufr; konzervans. Avidity Diluent (bílé víčko), 1 nádobka, 2.5 ml: 0.8 M Guanidin chlorid, CMV specifický antigen (rekombinantní, E. coli); MES pufr 50 mmol/l, ph 6.5; konzervans Bezpečnostní opatření a varování Pro diagnostické použití in vitro. Dodržujte běžná bezpečnostní opatření, nutná pro nakládání se všemi reagenciemi. Likvidace všech odpadních materiálů musí probíhat v souladu s místními předpisy. Bezpečnostní listy jsou pro odborné uživatele dostupné na vyžádání. Všechny lidské materiály je nutné považovat za potenciálně infekční , V 5.0 Česky 1 / 6

2 Oba kalibrátory (CMV AV Cal1, CMV AV Cal2) jsou připraveny výhradně z krví dárců, které byly individuálně testovány a nebyla prokázána přítomnost HBsAg ani protilátek proti HCV a HIV. Sérum obsahující anti CMV IgG (CMV AV Cal2) bylo sterilně filtrováno. Použité testovací metody byly schváleny FDA nebo povoleny v souladu s evropskou směrnicí 98/79/ES, Příloha II, Seznam A. Žádné testovací metody však nemohou zcela vyloučit příp. riziko infekce, a proto je nutné s materiálem zacházet opatrně, stejným způsobem, jako se vzorky pacientů. V případě vystavení se riziku, dodržujte nařízení příslušných zdravotnických úřadů. 10,11 U všech reagencií a druhů vzorků (vzorky, kalibrátory a kontroly) zabraňte vytvoření pěny. Zacházení s reagenciemi Reagencie v soupravě jsou připravená k použití a dodávány v nádobkách určených pro systém. Analyzátory Elecsys 2010 a cobas e 411: Kalibrátory musí mít teplotu v průběhu kalibrace v rozmezí C. Po použití uzavřete nádobky co nejdříve a uchovávejte při 2 8 C. Vzhledem k možnému odparu roztoků by nemělo být prováděno více než 5 kalibračních procesů z každé sady kalibračních nádobek. Analyzátory MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 a cobas e 602: Není-li nutný pro kalibraci analyzátoru celý objem, přeneste alikvoty kalibrátorů připravených k použití do prázdných uzavíratelných nádobek (CalSet Vials). Tyto nádobky opatřete dodanými štítky. Alikvoty skladujte pro další použití při 2 8 C. Z každého alikvotu proveďte jen jednu kalibraci. Všechny informace, potřebné pro správnou činnost, jsou načteny z příslušného čárového kódu reagencie. Uskladnění a stabilita Skladujte při 2 8 C. Nemrazit. Reagenční soupravu Elecsys a DilCMVAv skladujte ve vzpřímené poloze, aby byla zajištěna dostupnost všech mikročástic během automatického míchání před použitím. Stabilita rackpacku reagencií a DilCMVAv neotevřené při 2 8 C po otevření při 2 8 C v analyzátorech Stabilita kalibrátorů neotevřené při 2 8 C po otevření při 2 8 C na Elecsys 2010 a cobas e 411 při C na MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 a cobas e 602 do uvedeného data exspirace 12 týdnů 3 týdny nebo 8 týdnů při střídavém skladování v chladničce a v analyzátoru (až do 8 hodin při C) do uvedeného data exspirace 8 týdnů do 5 hodin použijte jen jednou Kalibrátory skladujte ve vzpřímené poloze, abyste zabránili ulpění roztoku kalibrátoru na uzavíratelném víčku. Odběr vzorků a příprava Jen uvedené vzorky byly testovány v dostatečném množství a jsou vhodné ke stanovení. Sérum odebrané standardní odběrovou soupravou nebo se separačním gelem. Li heparin nebo K 2 EDTA a K 3 EDTA plazma. Kritérium: Průměrná výtěžnost pozitivních vzorků v rámci hodnoty séra. Stabilní 4 týdny při 2 8 C, 7 dní při 25 C, 6 měsíců při 20 C. Vzorky mohou být zmrazeny 5krát. Uvedené druhy vzorků byly testovány s vybranými typy odběrových zkumavek, které byly komerčně dostupné v té době, tzn. že do testu nebyly zařazeny všechny typy zkumavek všech výrobců. Systémy odběru vzorků různých výrobců mohou obsahovat různé materiály, které mohou mít v některých případech vliv na výsledky. Při zpracování vzorků v primárních zkumavkách (systémy odběru vzorků) dodržujte pokyny jejich výrobce. Vzorky by neměly být dodatečně upraveny adititivy (biocidy, antioxidanty nebo látky potenciálně měnící ph vzorku), aby se zabránilo chybným výsledkům. Poolované vzorky a jiný umělý materiál mohou mít různé účinky na různá stanovení, a tím mohou vést k rozporným výsledkům. Vzorky obsahující precipitáty a zmražené vzorky centrifugujte před provedením testu. Lyofilizované vzorky a teplem inaktivované vzorky mohou být použity. Před měřením zajistěte, aby vzorky, kalibrátory a kontroly měly teplotu C. Vzhledem k možnému odparu by vzorky a kalibrátory v analyzátoru měly být analyzovány/stanoveny do 2 hodin. Dodávaný materiál Reagencie jsou uvedeny v části "Reagencie - pracovní roztoky". Potřebný materiál (ale nedodávaný se soupravou) , PreciControl, 3 x 1.0 ml každý z PreciControl 1 a , Diluent Universal, 2 x 16 ml sample diluent nebo , Diluent Universal, 2 x 36 ml sample diluent , CalSet Vials, 2 x 56 prázdných uzavíratelných nádobek Celkové vybavení laboratoře Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 nebo analyzátor cobas e Příslušenství pro analyzátory Elecsys 2010 a analyzátory cobas e 411: , ProCell, 6 x 380 ml systémový pufr , CleanCell, 6 x 380 ml čistící roztok pro měřící komůrku , Elecsys SysWash, 1 x 500 ml promývací přísada , Adapter for SysClean , Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 reakčních nádobek , Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 pipetovacích špiček Příslušenství pro MODULAR ANALYTICS E170, analyzátory cobas e 601 a cobas e 602: , ProCell M, 2 x 2 L systémový pufr , CleanCell M, 2 x 2 L čistící roztok pro měřící komůrku , PC/CC Cups, 12 kalíšků pro předehřátí ProCell M a CleanCell M před užitím , ProbeWash M, 12 x 70 ml čistícího roztoku pro finalizaci a mytí během změny reagencií , AssayCups/AssayTips Combimagazine M, 48 palet x 84 reak. nádobek nebo pipet. špiček, odpadní vaky , WasteLiner, odpadní vaky , SysClean Adapter M Příslušenství pro všechny analyzátory: , ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean, 5 x 100 ml systémový čistící roztok Stanovení Optimálního využití stanovení dosáhnete, budete-li dodržovat pokyny uvedené v dokumentaci pro příslušný analyzátor. Pokyny ke stanovení specifické pro analyzátor vyhledejte v příslušném návodu k použití. Promíchání mikročástic před použitím proběhne automaticky. Načtěte specifické parametry pro test z čárového kódu reagencie. Ve výjimečných případech, kdy čárový kód nemůže být načten, zadejte 15místnou sekvenci čísel. 2 / , V 5.0 Česky

3 Vytemperujte chlazené reagencie na přibl. 20 C a umístěte je do reagenčního kotouče (20 C) analyzátoru. Zabraňte tvorbě pěny. Systém automaticky reguluje teplotu reagencií a otvírá a zavírá nádobky. Umístěte kalibrátory do prostoru pro vzorky. Všechny informace nezbytné pro kalibraci stanovení jsou automaticky načteny do analyzátoru. Po provedení kalibrace uschovejte kalibrátory při 2 8 C nebo je zlikvidujte (analyzátory MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 a cobas e 602 analyzers). Každý vzorek a kontroly musí být pro výpočet avidity () (referenční měření a DilCMVAv měření) nastaven 2x. Manipulace se vzorky pro stanovení Elecsys Výsledek Elecsys CMV IgG: U/mL Vzorky pro měření avidity () Výsledek Elecsys CMV IgG: > 500 U/mL vzorky předřeďte manuálně 1:20 roztokem Diluent Universal vzorky rozdělte do 2 alikvot, minimální objem 300 µl REFERENČNÍ MĚŘENÍ první alikvot umístěte do analyzátoru do pozice n nastavte měření CMV IgG avidity analyzátor vykáže výsledky referenčního měření (U/mL) MĚŘENÍ DilCMVAv druhý alikvot umístěte do analyzátoru do pozice n+1 zvolte S.Vol./Dil. Ratio a nastavte měření CMV IgG avidity s poměrem ředění 1:2 spusťte test analyzátor vykáže výsledky DilCMVAv měření (U/mL) manuální výpočet avidity (), pro podrobnosti čtěte část "Výpočet" Reaktivní vzorky ve stanovení Elecsys CMV IgG s koncentracemi mezi U/mL jsou rozděleny do 2 alikvot. Pokud je vzorek reaktivní ve stanovení Elecsys CMV IgG s koncentrací > 500 U/mL, musí být vzorek manuálně předředěn 1:20 použitím Diluent Universal (viz část Ředění ) a poté rozdělen do 2 alikvot. Referenční měření: První alikvot daného vzorku umístěte do analyzátoru do pozice n a nastavte měření CMV IgG avidity. DilCMVAv měření: Druhý alikvot výše uvedeného vzorku umístěte do analyzátoru do pozice n+1 a nastavte měření CMV IgG avidity s "ředěním specifickým pro vzorky" 1:2. Pro další podrobnosti čtěte prosím návod k použití analyzátoru. Tímto způsobem promíchá analyzátor 50 µl DilCMVAv s 50 µl vzorku před měřením CMV IgG avidity. Obsluha musí zajistit, aby byla oba měření provedena s reagenciemi stejné šarže, stejným analyzátorem a stejnou kalibrací. Upozornění: Pokud není možné rozdělení vzorku do alikvotů, musí být tato 2 měření naprogramována a provedena postupně. Automatizované měření referenčního a DilCMVAv měření z 1 alikvotu není možné. Kalibrace Návaznost: Tato metoda byla standardizována podle interního standardu Roche pro CMV IgG. Pro CMV nejsou dostupné žádné mezinárodní standardy. Každá reagenční sada Elecsys je opatřena štítkem s čárovým kódem obsahujícím specifické informace pro kalibraci dané šarže reagencií. Předdefinovaná master křivka je uzpůsobena pro analyzátor použitím CMV AV Cal1 a CMV AV Cal2. Frekvence kalibrace: Kalibrace musí být provedena jednou pro celou šarži reagencií pomocí CMV AV Cal1 a CMV AV Cal2 a čerstvé reagencie (tj. do 24 hodin od registrace reagenční soupravy v analyzátoru). Obnovení kalibrace je doporučeno: po 1 měsíci (28 dní) při používání stejné šarže reagencií po 7 dnech (při používání stejné reagenční soupravy v analyzátoru) dle potřeby: např. výsledky kontroly kvality PreciControl CMV IgG Avidity jsou mimo určené rozmezí častěji, jestliže to vyžadují příslušné předpisy Kontrola kvality Pro kontrolu kvality používejte PreciControl. Testování PreciControl 1 a 2 se doporučuje na začátku každého pracovního dne a po každé kalibraci. Z každé kontrolní hladiny připravte 2 alikvoty. Oba alikvoty každé kontrolní hladiny umístěte jeden po druhém na vzorkový stojánek. Obě hladiny musí být testovány souběžně v referenčním a DilCMVAv měření jako kontrola využitelnosti. Každá laboratoř by měla mít vypracovaný postup pro případ, že hodnoty kontrol překročí definované meze. Je-li to nutné, zopakujte měření příslušného vzorku. Sledujte příslušná vládní nařízení a lokální směrnice kontroly kvality. Verifikace kalibrace: Cílové hodnoty a rozmezí (U/mL) referenčního měření byly stanoveny a vyhodnoceny Roche. Byly získány použitím testovacích reagencií Elecsys a analyzátorů, které byly k dispozici v době testování. Referenční měření kontrol musí být zrekuperované v rámci kontrolního rozmezí (U/mL) jak je uvedeno v letáku hodnot. Kontrolní hodnoty musí být manuálně porovnány s rozmezím CMV IgG (U/mL) uvedeným v letáku hodnot. Přesné cílové hodnoty specifické pro šarži a rozmezí jsou vytištěny v přiloženém (nebo elektronicky dostupném) letáku hodnot. Verifikace funkčnosti Diluent Avidity (DilCMVAv): Avidita () je vypočítaná z referenčního měření a měření DilCMVAv dle části "Výpočet". Cílové rozmezí pro manuálně vypočítaný výsledek avidity () PreciControl 1 je < 45.0, zatímco příslušné rozmezí pro PreciControl 2 je Upozornění: Kontroly nejsou označeny čárovým kódem a musí s nimi být zacházeno jako se vzorky pacientů. Kontroly nesmí být definovány externími kontrolami, protože ředění kontrol v přístroji není možné. Výpočet Analyzátor automaticky vypočítává koncentraci analytu každého vzorku v U/mL pro obě měření (referenční a DilCMVAv měření). Avidita () musí být vypočítaná manuálně: = výsledek měření DilCMVAv výsledek referenčního měření x 100 Pro měření avidity () lze použít pouze vzorky reaktivní v referenčním měření ( 1.0 U/mL). Pokud budou výsledky měření DilCMVAv < 0.3 U/mL, vypočítejte prosím aviditu () s 0.3 U/mL. Interpretace výsledků Výsledky, získané stanovením Elecsys, interpretujte takto: , V 5.0 Česky 3 / 6

4 Avidita Interpretace < 45.0 nízká avidita šedá zóna 55.0 vysoká avidita Z výsledku v šedé zóně nelze vyvodit žádnou klinickou interpretaci. Doporučujeme odebrat follow up vzorek ve vhodném časovém období (např. 2 4 týdny) a opakovat testování. Výsledky Elecsys by měly být použity ve spojení s anamnestickými údaji pacienta, klinickými symptomy a dalšími laboratorními testy, např. s výsledky CMV specifického IgG a IgM. Při sporném výsledku CMV IgG avidity ve vztahu k anamnestickým údajům pacienta, klinickým symptomům a jinými laboratorním testům, např. výsledkům CMV specifického IgG a IgM, by měly být provedeny další testy, aby se verifikoval výsledek a doporučujeme testování navazujícího vzorku. Výsledky CMV IgG avidity v daném vzorku, stanoveném soupravami různých výrobců, se mohou lišit kvůli rozdílům v použitých testovacích metodách a reagenciích. Z tohoto důvodu by výsledky, které oznamuje laboratoř lékaři, měly obsahovat: "Následující výsledky byly získány použitím stanovení Elecsys. Výsledky stanovení jiných výrobců nemohou být zaměnitelně používány." Výsledky avidity se až do 110 mohou objevit kvůli odlišnostem stanovení a jsou interpretovány jako vysoké výsledky avidity. Pro aviditu > 110 doporučujeme vzorek předředit (dle části "Ředění") a zopakovat obě měření pro výpočet nové avidity (). Omezení - interference Výsledky u pacientů s HIV, u pacientů podstupujících imunosupresivní léčbu nebo u pacientů s jinými poruchami vedoucími k imunosupresi by měly být interpretovány s opatrností. Vzorky od novorozenců, z pupečníkové krve, pacientů před transplantací nebo tělesné tekutiny, jiné než sérum a plazma, jako jsou moč, sliny nebo plodová voda, nebyly testovány. V panelu 142 pozitivních vzorků v rozsahu měření nebyl pozorován žádný efekt nadbytku antigenu (hook efekt, žádné zvýšené signály po naředění). Výskyt efektu nadbytku antigenu nelze však vyloučit v jiných skupinách. Stanovení není ovlivněno ikterem (bilirubin < 1129 µmol/l nebo < 66 mg/dl), hemolýzou (Hb < mmol/l nebo < g/dl), lipémií (Intralipid < 2000 mg/dl) a biotinem (< 246 nmol/l nebo < 60 ng/ml). Kritérium: Průměrná výtěžnost pozitivních vzorků v rámci ± 20 hodnoty séra. Vzorky by neměly být odebrány pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (tj. > 5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu. U revmatoidních faktorů nebyla interference pozorována do koncentrace 1500 IU/mL. In vitro testy byly prováděny na 18 běžně používaných léčivech, a dále na gancikloviru a valgancikloviru. Nebyla zjištěna žádná interference. Velmi vzácně je možné pozorovat interferenci způsobenou velmi vysokým titrem protilátek proti streptavidinu nebo rutheniu. Tyto účinky jsou minimalizovány vhodným navržením testu. Pro diagnostické účely je vždy nezbytné používat výsledky ve spojení s anamnestickými údaji pacienta, klinickým vyšetřením a jinými nálezy. Limity a rozmezí Rozsah měření Referenční měření: U/mL (definováno detekčním limitem a maximem master křivky). Hodnoty pod Limitem blanku jsou vykazovány jako < 0.15 U/mL. Hodnoty nad limitem blanku, ale pod detekčním limitem nebudou systémem označeny. Hodnoty nad rozsahem měření jsou označeny jako > 500 U/mL. Limit blanku (LoB) a Detekční limit (LoD) Limit Blanku = 0.15 U/mL Detekční limit = 0.25 U/mL Limit blanku i Detekční limit byly stanoveny v souladu s požadavky CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) EP17 A. Limit blanku je hodnotou 95. percentilu z n 60 měření vzorku bez analytu v průběhu několika nezávislých sérií. Limit blanku odpovídá koncentraci, pod kterou jsou vzorky bez analytu zjištěny s pravděpodobností 95. Detekční limit je stanoven na základě limitu blanku a standardní odchylky vzorků s nízkou koncentrací. Detekční limit odpovídá nejnižší koncentraci analytu, která může být detekována (hodnota nad limit blanku) s pravděpodobností 95. měření DilCMVAv: Rozsah měření je kvůli ředění 1: U/mL. Hodnoty pod Limitem blanku jsou vykazovány jako < 0.30 U/mL. Hodnoty nad limitem blanku, ale pod detekčním limitem nebudou systémem označeny. Hodnoty nad rozsahem měření jsou označeny jako > 1000 U/mL. Ředění Vzorky s koncentrací CMV IgG nad měřícím rozsahem musí být před testováním stanovením Elecsys předředěny pomocí Diluent Universal. Doporučené předředění je 1:20 (manuální). Koncentrace předředěného vzorku musí být 15 U/mL. Manuální předředění se nesmí používat pro výpočet avidity (), protože manuálně předředěný vzorek se používá pro obě měření (referenční a DilCMVAv měření). Upozornění: Protilátky proti CMV jsou heterogenní. Toto může vést k nelineárnímu průběhu ředění. Specifické údaje o využití Údaje o využití, typické pro analyzátory, jsou uvedeny níže. Výsledky získané v různých laboratořích se mohou lišit. Preciznost Preciznost byla stanovena použitím reagencií Elecsys, lidských vzorků a kontrol v protokolu (EP5 A2) CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 série denně v duplikátech každý pro 21 dní (n = 84); opakovatelnost n = 21. Byly získány následující výsledky: Vzorek Analyzátory Elecsys 2010 a cobas e 411 Opakovatelnost Mezilehlá preciznost Lidské sérum Lidské sérum Lidské sérum PC b) PC b) PC = PreciControl Analyzátory MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 a cobas e 602 Vzorek Opakovatelnost Mezilehlá preciznost Lidské sérum Lidské sérum Lidské sérum PC PC Analytická specifičnost 439 potenciálně křížově reagujících vzorků bylo testováno stanovením Elecsys CMV IgG (který se rovná referenčnímu měření Elecsys CMV IgG Avidity) a srovnáním stanovení CMV IgG, zahrnujícího vzorky: obsahující protilátky proti HBV**, HAV, HCV*, HIV, HTLV, EBV**, HSV*, VZV**, Parvo B19***, rubeole, Toxoplasmě gondii**, Treponemě pallidum** obsahující protilátky*** (ANA, anti tissue, RF) U těchto vzorků byla zjištěna celková shoda 96.6 (422/437) referenčním měřením Elecsys a srovnávacího testu. 110 vzorků bylo shledáno shodně negativních a 312 vzorků bylo pozitivních. 2 vzorky byly neurčité buď stanovením Elecsys CMV IgG nebo srovnávacím testem. * HSV, HCV: V každé skupině byly zjištěny 2 sporné vzorky. ** HBV, EBV, VZV, Treponemě pallidum, Toxoplasmě gondii: V každé skupině byl zjištěn 1 sporný vzorek. 4 / , V 5.0 Česky

5 *** Parvo B19, autoprotilátky: V každé skupině byly zjištěny 3 sporné vzorky. Senzitivita Senzitivita (konkordance nízkých výsledků avidity s primární nákazou): Senzitivita stanovení CMV IgG avidity je definovaná jako procento vzorků CMV primárních nákaz (popsané referenčními laboratořemi) detekovaných s obsahem CMV IgG protilátek s nízkou aviditou. Celkem bylo vyšetřeno 183 následných a jednotlivých vzorků odebraných v referenčních laboratořích a popsaných (založeno na diagnostickém testování a klinických indikacích, byly-li dostupné) z primárních nákaz CMV. 31 vzorků vykázalo výsledek v šedé zóně a bylo z výpočtu vyloučeno. Typ vzorku Senzitivita Diagnostický 96.1 (74/77) Těhotné ženy 93.4 (99/106) Celkem 94.5 (173/183) Spodní 95 limit Horní 95 limit Relativní senzitivita (konkordance výsledků s nízkou aviditou s 2 komerčními soupravami CMV IgG avidity): Vyšetřovány byly jednotlivé vzorky z náhodně vybraných dárců krve s CMV IgG serokonverzí od předchozího k aktuálnímu darování a popsaného s obsahem CMV IgG protilátek s nízkou aviditou s 2 komerčními soupravami CMV IgG avidity. Ve 22 vzorcích ze 24 byly detekovány CMV IgG protilátky s nízkou aviditou. 1 výsledek vykázal výsledek v šedé zóně. Specifičnost Specifičnost (konkordance vysokých výsledků avidity s pozdní nákazou): Specifičnost stanovení CMV IgG avidity je definovaná jako procento vzorků CMV pozdních nákaz (popsané referenčními laboratořemi) detekovaných s obsahem CMV IgG protilátek s vysokou aviditou. Celkem bylo vyšetřeno 95 jednotlivých vzorků odebraných v referenční laboratoři a popsaných (založeno na diagnostickém testování) z pozdních nákaz CMV. 12 vzorků vykázalo výsledek v šedé zóně a bylo z výpočtu vyloučeno. Typ vzorku Specifičnost Diagnostický 90.9 (40/44) Těhotné ženy 100 (51/51) Celkem 95.8 (91/95) Spodní 95 limit Horní 95 limit Relativní specifičnost (konkordance výsledků s vysokou aviditou u CMV IgG reaktivních, CMV IgM nereaktivní vzorky indikující absenci primární nákazy): Vyšetřováno bylo celkem 365 vzorků z testů dárců krve a těhotenského screeningu (vypočítaného z CMV IgG reaktivních, CMV IgM nereaktivních vzorků s konkordantně vysokými výsledky avidity ve 2 srovnávacích metodách indikujících absenci primární nákazy). 20 vzorků vykázalo výsledek v šedé zóně a bylo z výpočtu vyloučeno. Typ vzorku Relativní specifičnost Dárci krve 98.5 (130/132) Těhotné ženy 100 (233/233) Celkem 99.5 (363/365) Spodní 95 limit Horní 95 limit Distribuce avidity Schopnost rozlišovat mezi akutní a pozdní nákazou CMV se projevila u 422 jednotlivých a následných vzorků odebraných referenční laboratoří a klasifikovaných do následujících kategorií: Kategorie A: < 90 dní po předpokládaném počátku nákazy nebo datu prvního krvácení (jednotlivé a následné vzorky pacientů původně trpících primární nákazou CMV); n = 225 vzorků Kategorie B: dní po předpokládaném počátku nákazy nebo datu prvního krvácení (jednotlivé a následné vzorky pacientů původně trpících primární nákazou CMV); n = 66 vzorků Kategorie C: > 180 dní po předpokládaném počátku nákazy nebo datu prvního krvácení (jednotlivé a následné vzorky pacientů původně trpících primární nákazou CMV); n = 131 vzorků Přesná distribuce nízké avidity, šedá zóna a vysoké výsledky avidity jsou uvedeny v následujícím obrázku: Odkazy 1 Boppana SB, Pass RF, Britt WS, et al. Symptomatic congenital cytomegalovirus infection: neonatal morbidity and mortality. Pediatr Infect Dis J 1992;11: Alford CA, Stagno S, Pass RF, et al. Congenital and perinatal cytomegalovirus infections. Rev Infect Dis 1990;12: Peckham CS. Cytomegalovirus infection: congenital and neonatal disease. Scand J Infect Dis Suppl 1991;80: Fowler KB, Stagno S, Pass RF, et al. The outcome of congenital cytomegalovirus infection in relation to maternal antibody status. N Eng J Med 1992;326: Pass RF, Fowler KB, Boppana SB, et al. Congenital cytomegalovirus infection following first trimester maternal infection: symptoms at birth and outcome. J Clin Virol 2006;35: Revello MG, Gerna G. Maternal, fetal and neonatal diagnosis of congenital human cytomegalovirus infection. Expert Opin Med Diagn 2008;2(5): Grangeot-Keros L, Mayaux MJ, Lebon P, et al. Value of cytomegalovirus (CMV) IgG avidity index for the diagnosis of primary infection in pregnant women. J Infect Dis 1997;175: Macé M, Sissoeff L, Rudent A, et al. A serological testing algorithm for the diagnosis of primary CMV infection in pregnant women. Prenat Diagn 2004;24: Lazzarotto T, Guerra B, Lanari M, et al. New advances in the diagnosis of congenital cytomegalovirus infection. J Clin Virol 2008;41: , V 5.0 Česky 5 / 6

6 10 Occupational Safety and Health Standards: bloodborne pathogens. (29 CFR Part ). Fed. Register. 11 Directive 2000/54/EC of the European Parliament and Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work. Pro více informací čtěte prosím příslušný návod k použití daného analyzátoru, jednotlivé aplikační listy, informace o produktu a metodické listy všech potřebných komponent (jsou-li dostupné ve Vaší zemi). Tečka se v tomto metodickém listu vždy používá jako desetinný oddělovač k označení hranice mezi celými a desetinnými místy desetinného čísla. Oddělení tisíců se nepoužívá. Symboly Roche Diagnostics používá následující symboly a znaky, včetně uvedených v normě ISO GTIN Obsah soupravy Analyzátory/přístroje, na kterých lze reagencie použít Reagencie Kalibrátor Objem po rekonstituci nebo promíchání Globální číslo obchodní položky Významné doplňky nebo změny jsou označeny pruhem podél textu. 2014, Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D Mannheim 6 / , V 5.0 Česky

ProGRP. ProGastrin-Releasing Peptide. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

ProGRP. ProGastrin-Releasing Peptide. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 ms_655969v. 65596 9 Česky Upozornění aměřené hodnoty progrp ve vzorcích pacientů se mohou lišit v závislosti na použitém postupu stanovení. a laboratorním nálezu musí být proto vždy uveden údaj, kterým

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Elecsys Syphilis Spolehlivá diagnostika ve všech fázích treponemové infekce

Elecsys Syphilis Spolehlivá diagnostika ve všech fázích treponemové infekce Elecsys Syphilis Spolehlivá diagnostika ve všech fázích treponemové infekce Přibližně kolik lidí na světě se každý rok nakazí? a. 8 milionů b. 12 milionů c. 15 milionů Epidemiologie Podle současných zdrojů

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM CA 15-3 v séru Carbohydrate antigen 15 3, Cancer antigen 15-3 Marker pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. - monoklonální protilátky 115D8

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen Protilátky třídy IgG proti EBNA-1 Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen 1 (EBNA-1) IgG Ag-potažené

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

1. (& = 2. = 3. HPGH:

1. (& = 2. = 3. HPGH: Poznámky k zajištění kvality diagnostiky DM v režimu POCT MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. 1. Diagnostika DM Diagnóza DM je založena na průkazu hyperglykémie za stanovených podmínek.

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

vyrobený z lidské krevní plazmy

vyrobený z lidské krevní plazmy IVIG - léčivý přípravek p pravek vyrobený z lidské krevní plazmy Pacasová R., Tesařov ová E. Transfuzní oddělen lení a krevní banka Fakultní nemocnice Brno IVIG - léčivý přípravekp pravek KIOVIG - BAXTER

Více

Rapid-VIDITEST Lactoferrin

Rapid-VIDITEST Lactoferrin Rapid-VIDITEST Lactoferrin Jednokrokový kazetový test pro detekci laktoferinu ve stolici Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

35 NOVINKY. Novinky interní kontroly kvality - konsolidace kontrol. NOVINKA - již na skladì! Novinky, informace. Klinická chemie

35 NOVINKY. Novinky interní kontroly kvality - konsolidace kontrol. NOVINKA - již na skladì! Novinky, informace. Klinická chemie 35 NOVINKY Product News Klinická chemie NOVINKA - již na skladì! Novinky interní kontroly kvality - konsolidace kontrol PreciControl ClinChem Multi 1 a 2 S potìšením vám mùžeme oznámit úspìšné uvedení

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1 POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1 Před zavedením nové analytické metody do rutinního laboratorního provozu je třeba prověřit, že její charakteristiky splňují požadavky na ní kladené a validovat ji.

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL EU rev. OVCA-011011 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ ST AIA-PACK OVCA ST AIA-PACK OVCA je určen

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Informace pro použití Použití Zkumavky Leucosep jsou určeny k odběru a separaci periferních mononukleárních

Více

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s.

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Regulační statusy produktů z pohledu výrobce Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Definice pojmů (EU regulační statusy) RUO zkratka anglického textu Research Use Only. Produkty jsou určené pouze

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií Pokyny k instalaci reagencií Reagencie VetScan HM5 jsou určeny k instalaci do hematologického analyzátoru VetScan HM5. Souprava reagencií zahrnuje následující komponenty: Diluent: (zelené víčko) Lysační

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství V průběhu těhotenství vám nabídneme testy na zjištění krevní skupiny, a abychom určili, zda máte v krvi protilátky proti červeným krvinkám.

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Kat.č. 0100071 12 testovacích proužků. Kat.č. 0100139 48 testovacích proužků. Informace pro objednávání: INRatio Kat. číslo

Kat.č. 0100071 12 testovacích proužků. Kat.č. 0100139 48 testovacích proužků. Informace pro objednávání: INRatio Kat. číslo Protrombinový čas/inr Test proužky Toto je metoda schválená CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments). Prosím přečtěte si INRatio/INRatio2 příručku pro uživatele pro získání kompletních informací.

Více

MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití

MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití ABLOT BORRELIA Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy Pouze pro in vitro diagnostiku Návod na použití Test Kód Kit pro ABLOT BORRELIA IgG 665101 8 testů ABLOT BORRELIA

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531

Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531 Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531 SOUPRAVY PRO KVALITATIVNÍ DETEKCI PROTILÁTEK NA TREPONEMA PALLIDUM V LIDSKÉM SÉRU NEBO PLAZMĚ ZA POUŽITÍ IMUNOLOGICKÉHO TESTU 883679-2014/11

Více

AIA-PACK RBC FOLATE DODÁVANÝ MATERIÁL MATERIÁL POTŘEBNÝ, NEDODÁVANÝ NÁZEV A ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ

AIA-PACK RBC FOLATE DODÁVANÝ MATERIÁL MATERIÁL POTŘEBNÝ, NEDODÁVANÝ NÁZEV A ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ EU rev. RBC-010510 Pozor: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. AIA-PACK RBC FOLATE Pro kvantitativní měření folát v červených

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM POCT SYSTÉMŮ V ÚVN. XXX II. Mezikrajské dny klinické biochemie Písek 2014. Irena Knapovská ÚVN Praha

ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM POCT SYSTÉMŮ V ÚVN. XXX II. Mezikrajské dny klinické biochemie Písek 2014. Irena Knapovská ÚVN Praha ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM POCT SYSTÉMŮ V ÚVN XXX II. Mezikrajské dny klinické biochemie Písek 2014 Irena Knapovská ÚVN Praha P OINT OF CARE TESTING Provádění měření nebo testů in vitro v mimolaboratorních

Více

LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno. TBE Virus IgM ELISA

LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno. TBE Virus IgM ELISA TBE Virus IgM ELISA ELISA test pro kvantitativní stanovení obsahu IgM protilátek proti viru TBE v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. Katalogové číslo výrobku: TICM0440

Více

Směrnice IVD, EHK a akreditace

Směrnice IVD, EHK a akreditace Směrnice IVD, EHK a akreditace B.Friedecký, J.Kratochvíla * Praha 14. 2. 2006 Seminář CZEDMA Výkon a způsobilost EHK Výkon laboratoří - schopnost produkovat výsledky, vyhovující zamýšlenému použití, tedy

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3705

AESKULISA. Objednací kód: 3705 AESKULISA AMA-M2-G Objednací kód: 3705 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Požadavky na kvalitu a kompetence zdravotnických laboratoří

Požadavky na kvalitu a kompetence zdravotnických laboratoří Květen 2014 Plnění požadavků normy ISO 15189:2012 Požadavky na kvalitu a kompetence zdravotnických laboratoří Sharon S. Ehrmeyer, Ph.D. V dnešní globální společnosti je důležité vzájemné rozpoznání kvality

Více

Analyzátory moči a močového sedimentu

Analyzátory moči a močového sedimentu KATALOG 2013 Dirui Industrial Co., Ltd Analyzátory moči a močového sedimentu Katalog produktů firmy DIRUI Analyzátory moči a močového sedimentu Analyzátory přístrojové vybavení Název Popis H-100 - analyzátor

Více

AESKULISA. Borrelia-M. Objednací kód: 3803. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Borrelia-M. Objednací kód: 3803. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA Borrelia-M Objednací kód: 3803 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3704

AESKULISA. Objednací kód: 3704 AESKULISA SLA/LP Objednací kód: 3704 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA ssdna-m Objednací kód: 3147 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: HEXAGON SYFILIS Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Polní transfuzní pracoviště. Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk

Polní transfuzní pracoviště. Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk Automatizace v laboratoři polní nemocnice Polní transfuzní pracoviště Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk 27.11.2013 2013 Polní transfuzní pracoviště - PTP Je určeno ke skladování transfuzních přípravků nativních

Více

Sérologická a molekulárně biologická IVD diagnostika firmy Roche první zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR

Sérologická a molekulárně biologická IVD diagnostika firmy Roche první zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR Sérlgická a mlekulárně bilgická IVD diagnstika firmy Rche první zkušensti v zařízení transfuzní služby v ČR Transfuzní a tkáňvé ddělení FN Brn RNDr. Eva Křížvá, Ph.D., MUDr. Eva Tesařvá, RNDr. Rita Pacasvá,

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2 Strana: 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku REF 91872 Název produktu NANOCOLOR ph 6.58.2 2 x 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek PŘÍBALOVÁ INFORMACE GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250 In vitro diagnostický zdravotnický prostředek Souprava je vyrobena v souladu s evropskou Směrnicí Rady 98/79/ES jako in vitro

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP.

Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP. Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP. Vyšetření poruch štítné žlázy u těhotných žen - r. 2010 Vzhledem k tomu, že druhá

Více

Pacasová R., Tesařová E., Křížová E. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno. 8. Střešovický transfuzní den, Praha 26.11.2014

Pacasová R., Tesařová E., Křížová E. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno. 8. Střešovický transfuzní den, Praha 26.11.2014 OBI v registru dárců krve FN Brno Pacasová R., Tesařová E., Křížová E. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno 8. Střešovický transfuzní den, Praha 26.11.2014 Virus hepatitidy B Virus hepatitidy B (HBV)

Více

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VIROVÉ HEPATITIDY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hepatitidy 1 Zánět jaterního parenchymu Nejčastější jaterní onemocnění v celosvětovém měřítku Hepatotropní viry A, B, C, D, E, G, TTV (transfusion

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55010 96 testů kompletní souprava Účel použití Testosteron (17ß-hydroxy-4-androsten-3-on) je C 19

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, Česká Republika, tel.: +420 261 090 565, 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

Zeptejte se svého lékaře

Zeptejte se svého lékaře Jednoduchý a bezpečný krevní test, který nabízí vysokou citlivost stanovení Neinvazivní test, který vyhodnocuje riziko onemocnění chromozomálního původu, jako je např. Downův syndrom, a nabízí také možnost

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Příloha č. 1 Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Způsoby ověření průkazu kvality práce v laboratoři Jednotlivé

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES 1. Identifikace látky Název výrobku AE-3400 Název výrobku a - Tg AESKULISA a-tg je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti Tg v lidském séru. Určeno pro

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

SeroPertussis TM Toxin IgG

SeroPertussis TM Toxin IgG SeroPertussis TM Toxin IgG ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro kvantitativní stanovení specifických protilátek IgG proti Bordetella Pertussis Toxinu v lidském séru. Návod k použití Testovací

Více

Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii?

Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii? Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii? V. Zamrazil (1,2) R. Bílek (1) 1. Endokrinologický ústav Praha, ČR 2. Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha Co je to tyreoglobulin (Tg)?

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

Pro účely této směrnice se: a) reprodukčními buňkami rozumí všechny tkáně a buňky určené k účelům asistované reprodukce;

Pro účely této směrnice se: a) reprodukčními buňkami rozumí všechny tkáně a buňky určené k účelům asistované reprodukce; L 38/40 CS Úřední věstník Evropské unie 9.2.2006 SMĚRNICE KOMISE 2006/17/ES ze dne 8. února 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o určité technické požadavky

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Krycí list Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Dodání automatického systému pro hemokultivaci bakterií včetně hemokultivačních nádobek VZ ev. č. 60024675 Zadavatel ÚSTAV

Více