CMV IgG Avidity IgG protilátky proti Cytomegaloviru cobas e cobas e cobas e Česky Použití cobas e Souhrn Reagencie - pracovní roztoky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CMV IgG Avidity IgG protilátky proti Cytomegaloviru 05909708 cobas e cobas e cobas e Česky Použití cobas e Souhrn Reagencie - pracovní roztoky"

Transkript

1 ; rovná se 50 měřením CMV IgG avidity Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvalitativní měření avidity IgG protilátek proti cytomegaloviru v lidském séru a plazmě. Elektrochemiluminiscenční imunostanovení ECLIA je určeno pro použití na imunochemických analyzátorech Elecsys a cobas e. Souhrn Cytomegalovirus, ze skupiny herpes virů, je všudypřítomný v celé lidské populaci. Způsobuje infekce, které v hostiteli přebývají s doživotní latencí, s občasnou reaktivací, jakož i s opakující se infekcí. Infekce CMV jsou obvykle mírné a asymptomatické. Primární CMV infekce matky během těhotenství však znamená riziko nitroděložního přenosu, což může způsobit závažné poškození plodu, včetně růstové a mentální retardace, žloutenky a abnormality CNS. U jedinců, kteří jsou při porodu bez symptomů se mohou během dalšího života vyvinout poruchy sluchu nebo učení. Prenatální CMV infekce se objevuje u cca všech porodů. Různé studie ukázaly, že riziko symptomatického kongenitálního onemocnění plodu nebo novorozenců je vysoké, pokud k primární nákaze dojde v raném stádiu těhotenství před 20. týdnem, a nižší pokud k němu dojde později. Kongenitální nákaza CMV způsobená neprimární nákazou vede ke kongenitálnímu onemocnění plodu pouze zřídka. 1,2,3,4,5 Při absenci akutního klinického projevu probíhá diagnóza nákazy CMV obvykle pomocí serologie. Prvním krokem při diagnostice akutní nákazy CMV je nejčastěji detekce CMV-specifických IgG a IgM protilátek. Vzorky reaktivní na CMV IgM protilátky indikují akutní, probíhající nebo reaktivovanou infekci. Vzhledem k tomu, že symptomatická kongenitální nákaza plodu následuje nejčastěji po intrauterinním přenosu primární mateřské nákazy, je pro správné poradenství a kontrolu těhotenství klíčová diferenciální diagnóza primární vs. rekurentní nákazy, polyklonální stimulace nebo persistence CMV specifických IgM protilátek. Test CMV IgG avidity je v současnosti nejspolehlivější procedurou pro identifikaci primární nákazy u těhotných žen. Stanovení CMV IgG avidity měří funkční vazebnou afinitu protilátek CMV IgG v reakci na nákazu. Protilátky produkované během primární reakce mají nižší aviditu antigenu než protilátky produkované během neprimární reakce nebo v pozdějších fázích nákazy. Nízká avidita se objevuje přibl týdnů po nástupu symptomů u imunokompetentních subjektů. V rychlostí zrání avidity existují nicméně individuální rozdíly. Ve vzácných případech lze pozorovat nízké hodnoty avidity až 6 měsíců nebo i později po nástupu nákazy. Testování avidity by mělo být prováděno na počátku těhotenství. Protilátky CMV IgG s nízkou aviditou detekované před týdnem těhotenství v kombinaci s pozitivním výsledkem CMV IgM jsou silným důkazem nedávné primární infekce. Vysoké hodnoty avidity v pozdější fázi těhotenství (po 20. týdnu) nemohou vyloučit dřívější primární nákazu, kdy mohla být přítomna nízká avidita CMV IgG. Index vysoké avidity během prvních týdnů těhotenství lze považovat za dobrý indikátor prodělané nákazy. 6,7,8,9 Princip testu Princip testu je založen na 2 paralelních měřeních pomocí Elecsys. První měření je referenčním měřením vzorků stanovením Elecsys. Druhé měření je měřením DilCMVAv vzorků použitím funkce automatizovaného ředění specifického pro vzorky analyzátoru pomocí diluentu avidity (DilCMVAv) a následně stanovením Elecsys. Diluent avidity obsahuje složky, které interferují s vazbou CMV IgG protilátek s nízkou aviditou. Avidita () je zjišťována stanovením poměru mezi referenčním a DilCMVAv měřením. Stanovení Elecsys používá sendvičový princip. Celkové trvání stanovení je 18 minut pro referenční i DilCMVAv měření. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 cobas e inkubace: 20 µl vzorku (automaticky naředěného DilCMVAv nebo neředěného referenčního), biotinylované rekombinantní CMV specifické antigeny a CMV specifické rekombinantní antigeny, značené rutheniovým komplexem a) reagují za tvorby sendvičového komplexu. V případě DilCMVAv měření jsou pouze protilátky CMV s vysokou aviditou schopny vytvořit sendvičový komplex, zatímco komplex s protilátkami CMV s nízkou aviditou se rozpustí. 2. inkubace: Po přidání mikročástic, potažených streptavidinem, se komplex váže na pevnou fázi prostřednictvím interakce mezi biotinem a streptavidinem. Reakční směs je nasáta do měřící komůrky, kde jsou mikročástice zachyceny magnetickým polem na povrchu elektrody. Nenavázané složky jsou odstraněny roztokem ProCell/ProCell M. Přivedené napětí na elektrodě vyvolá chemiluminiscenční emisi fotonů, která je změřena fotonásobičem. Výsledky jsou zjištěny z kalibrační křivky, která je specificky vytvořena pro přístroj 2bodovou kalibrací, a master křivky, dodávané v čárovém kódu reagencie. a) Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II)-komplex (Ru(bpy) ) Reagencie - pracovní roztoky Reagenční rackpack (M, R1, R2) je označen jako CMV AV. M R1 R2 Mikročástice potažené streptavidinem (průhledné víčko), 1 nádobka, 6.5 ml: Streptavidinem potažené mikročástice, 0.72 mg/ml; konzervans. CMV-Ag~biotin (šedé víčko), 1 nádobka, 9 ml: Biotinylovaný CMV specifický antigen (rekombinantní, E. coli), > 400 µg/l, MES pufr 50 mmol/l, ph 6.5; konzervans. CMV-Ag~Ru(bpy) (černé víčko), 1 nádobka, 9 ml: CMV specifický antigen (rekombinantní, E. coli) označený rutheniovým komplexem > 400 µg/l, MES pufr 50 mmol/l, ph 6.5; konzervans. CMV AV Cal1 Negativní kalibrátor 1 (bílé víčko), 2 nádobky každá po 1.0 ml: Lidské sérum, nereaktivní na anti CMV IgG; pufr; konzervans. CMV AV Cal2 Pozitivní kalibrátor 2 (černé víčko), 2 nádobky každá po 1.0 ml: DilCMVAv Lidské sérum, reaktivní na anti CMV IgG, cca. 40 U/mL; pufr; konzervans. Avidity Diluent (bílé víčko), 1 nádobka, 2.5 ml: 0.8 M Guanidin chlorid, CMV specifický antigen (rekombinantní, E. coli); MES pufr 50 mmol/l, ph 6.5; konzervans Bezpečnostní opatření a varování Pro diagnostické použití in vitro. Dodržujte běžná bezpečnostní opatření, nutná pro nakládání se všemi reagenciemi. Likvidace všech odpadních materiálů musí probíhat v souladu s místními předpisy. Bezpečnostní listy jsou pro odborné uživatele dostupné na vyžádání. Všechny lidské materiály je nutné považovat za potenciálně infekční , V 5.0 Česky 1 / 6

2 Oba kalibrátory (CMV AV Cal1, CMV AV Cal2) jsou připraveny výhradně z krví dárců, které byly individuálně testovány a nebyla prokázána přítomnost HBsAg ani protilátek proti HCV a HIV. Sérum obsahující anti CMV IgG (CMV AV Cal2) bylo sterilně filtrováno. Použité testovací metody byly schváleny FDA nebo povoleny v souladu s evropskou směrnicí 98/79/ES, Příloha II, Seznam A. Žádné testovací metody však nemohou zcela vyloučit příp. riziko infekce, a proto je nutné s materiálem zacházet opatrně, stejným způsobem, jako se vzorky pacientů. V případě vystavení se riziku, dodržujte nařízení příslušných zdravotnických úřadů. 10,11 U všech reagencií a druhů vzorků (vzorky, kalibrátory a kontroly) zabraňte vytvoření pěny. Zacházení s reagenciemi Reagencie v soupravě jsou připravená k použití a dodávány v nádobkách určených pro systém. Analyzátory Elecsys 2010 a cobas e 411: Kalibrátory musí mít teplotu v průběhu kalibrace v rozmezí C. Po použití uzavřete nádobky co nejdříve a uchovávejte při 2 8 C. Vzhledem k možnému odparu roztoků by nemělo být prováděno více než 5 kalibračních procesů z každé sady kalibračních nádobek. Analyzátory MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 a cobas e 602: Není-li nutný pro kalibraci analyzátoru celý objem, přeneste alikvoty kalibrátorů připravených k použití do prázdných uzavíratelných nádobek (CalSet Vials). Tyto nádobky opatřete dodanými štítky. Alikvoty skladujte pro další použití při 2 8 C. Z každého alikvotu proveďte jen jednu kalibraci. Všechny informace, potřebné pro správnou činnost, jsou načteny z příslušného čárového kódu reagencie. Uskladnění a stabilita Skladujte při 2 8 C. Nemrazit. Reagenční soupravu Elecsys a DilCMVAv skladujte ve vzpřímené poloze, aby byla zajištěna dostupnost všech mikročástic během automatického míchání před použitím. Stabilita rackpacku reagencií a DilCMVAv neotevřené při 2 8 C po otevření při 2 8 C v analyzátorech Stabilita kalibrátorů neotevřené při 2 8 C po otevření při 2 8 C na Elecsys 2010 a cobas e 411 při C na MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 a cobas e 602 do uvedeného data exspirace 12 týdnů 3 týdny nebo 8 týdnů při střídavém skladování v chladničce a v analyzátoru (až do 8 hodin při C) do uvedeného data exspirace 8 týdnů do 5 hodin použijte jen jednou Kalibrátory skladujte ve vzpřímené poloze, abyste zabránili ulpění roztoku kalibrátoru na uzavíratelném víčku. Odběr vzorků a příprava Jen uvedené vzorky byly testovány v dostatečném množství a jsou vhodné ke stanovení. Sérum odebrané standardní odběrovou soupravou nebo se separačním gelem. Li heparin nebo K 2 EDTA a K 3 EDTA plazma. Kritérium: Průměrná výtěžnost pozitivních vzorků v rámci hodnoty séra. Stabilní 4 týdny při 2 8 C, 7 dní při 25 C, 6 měsíců při 20 C. Vzorky mohou být zmrazeny 5krát. Uvedené druhy vzorků byly testovány s vybranými typy odběrových zkumavek, které byly komerčně dostupné v té době, tzn. že do testu nebyly zařazeny všechny typy zkumavek všech výrobců. Systémy odběru vzorků různých výrobců mohou obsahovat různé materiály, které mohou mít v některých případech vliv na výsledky. Při zpracování vzorků v primárních zkumavkách (systémy odběru vzorků) dodržujte pokyny jejich výrobce. Vzorky by neměly být dodatečně upraveny adititivy (biocidy, antioxidanty nebo látky potenciálně měnící ph vzorku), aby se zabránilo chybným výsledkům. Poolované vzorky a jiný umělý materiál mohou mít různé účinky na různá stanovení, a tím mohou vést k rozporným výsledkům. Vzorky obsahující precipitáty a zmražené vzorky centrifugujte před provedením testu. Lyofilizované vzorky a teplem inaktivované vzorky mohou být použity. Před měřením zajistěte, aby vzorky, kalibrátory a kontroly měly teplotu C. Vzhledem k možnému odparu by vzorky a kalibrátory v analyzátoru měly být analyzovány/stanoveny do 2 hodin. Dodávaný materiál Reagencie jsou uvedeny v části "Reagencie - pracovní roztoky". Potřebný materiál (ale nedodávaný se soupravou) , PreciControl, 3 x 1.0 ml každý z PreciControl 1 a , Diluent Universal, 2 x 16 ml sample diluent nebo , Diluent Universal, 2 x 36 ml sample diluent , CalSet Vials, 2 x 56 prázdných uzavíratelných nádobek Celkové vybavení laboratoře Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 nebo analyzátor cobas e Příslušenství pro analyzátory Elecsys 2010 a analyzátory cobas e 411: , ProCell, 6 x 380 ml systémový pufr , CleanCell, 6 x 380 ml čistící roztok pro měřící komůrku , Elecsys SysWash, 1 x 500 ml promývací přísada , Adapter for SysClean , Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 reakčních nádobek , Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 pipetovacích špiček Příslušenství pro MODULAR ANALYTICS E170, analyzátory cobas e 601 a cobas e 602: , ProCell M, 2 x 2 L systémový pufr , CleanCell M, 2 x 2 L čistící roztok pro měřící komůrku , PC/CC Cups, 12 kalíšků pro předehřátí ProCell M a CleanCell M před užitím , ProbeWash M, 12 x 70 ml čistícího roztoku pro finalizaci a mytí během změny reagencií , AssayCups/AssayTips Combimagazine M, 48 palet x 84 reak. nádobek nebo pipet. špiček, odpadní vaky , WasteLiner, odpadní vaky , SysClean Adapter M Příslušenství pro všechny analyzátory: , ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean, 5 x 100 ml systémový čistící roztok Stanovení Optimálního využití stanovení dosáhnete, budete-li dodržovat pokyny uvedené v dokumentaci pro příslušný analyzátor. Pokyny ke stanovení specifické pro analyzátor vyhledejte v příslušném návodu k použití. Promíchání mikročástic před použitím proběhne automaticky. Načtěte specifické parametry pro test z čárového kódu reagencie. Ve výjimečných případech, kdy čárový kód nemůže být načten, zadejte 15místnou sekvenci čísel. 2 / , V 5.0 Česky

3 Vytemperujte chlazené reagencie na přibl. 20 C a umístěte je do reagenčního kotouče (20 C) analyzátoru. Zabraňte tvorbě pěny. Systém automaticky reguluje teplotu reagencií a otvírá a zavírá nádobky. Umístěte kalibrátory do prostoru pro vzorky. Všechny informace nezbytné pro kalibraci stanovení jsou automaticky načteny do analyzátoru. Po provedení kalibrace uschovejte kalibrátory při 2 8 C nebo je zlikvidujte (analyzátory MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 a cobas e 602 analyzers). Každý vzorek a kontroly musí být pro výpočet avidity () (referenční měření a DilCMVAv měření) nastaven 2x. Manipulace se vzorky pro stanovení Elecsys Výsledek Elecsys CMV IgG: U/mL Vzorky pro měření avidity () Výsledek Elecsys CMV IgG: > 500 U/mL vzorky předřeďte manuálně 1:20 roztokem Diluent Universal vzorky rozdělte do 2 alikvot, minimální objem 300 µl REFERENČNÍ MĚŘENÍ první alikvot umístěte do analyzátoru do pozice n nastavte měření CMV IgG avidity analyzátor vykáže výsledky referenčního měření (U/mL) MĚŘENÍ DilCMVAv druhý alikvot umístěte do analyzátoru do pozice n+1 zvolte S.Vol./Dil. Ratio a nastavte měření CMV IgG avidity s poměrem ředění 1:2 spusťte test analyzátor vykáže výsledky DilCMVAv měření (U/mL) manuální výpočet avidity (), pro podrobnosti čtěte část "Výpočet" Reaktivní vzorky ve stanovení Elecsys CMV IgG s koncentracemi mezi U/mL jsou rozděleny do 2 alikvot. Pokud je vzorek reaktivní ve stanovení Elecsys CMV IgG s koncentrací > 500 U/mL, musí být vzorek manuálně předředěn 1:20 použitím Diluent Universal (viz část Ředění ) a poté rozdělen do 2 alikvot. Referenční měření: První alikvot daného vzorku umístěte do analyzátoru do pozice n a nastavte měření CMV IgG avidity. DilCMVAv měření: Druhý alikvot výše uvedeného vzorku umístěte do analyzátoru do pozice n+1 a nastavte měření CMV IgG avidity s "ředěním specifickým pro vzorky" 1:2. Pro další podrobnosti čtěte prosím návod k použití analyzátoru. Tímto způsobem promíchá analyzátor 50 µl DilCMVAv s 50 µl vzorku před měřením CMV IgG avidity. Obsluha musí zajistit, aby byla oba měření provedena s reagenciemi stejné šarže, stejným analyzátorem a stejnou kalibrací. Upozornění: Pokud není možné rozdělení vzorku do alikvotů, musí být tato 2 měření naprogramována a provedena postupně. Automatizované měření referenčního a DilCMVAv měření z 1 alikvotu není možné. Kalibrace Návaznost: Tato metoda byla standardizována podle interního standardu Roche pro CMV IgG. Pro CMV nejsou dostupné žádné mezinárodní standardy. Každá reagenční sada Elecsys je opatřena štítkem s čárovým kódem obsahujícím specifické informace pro kalibraci dané šarže reagencií. Předdefinovaná master křivka je uzpůsobena pro analyzátor použitím CMV AV Cal1 a CMV AV Cal2. Frekvence kalibrace: Kalibrace musí být provedena jednou pro celou šarži reagencií pomocí CMV AV Cal1 a CMV AV Cal2 a čerstvé reagencie (tj. do 24 hodin od registrace reagenční soupravy v analyzátoru). Obnovení kalibrace je doporučeno: po 1 měsíci (28 dní) při používání stejné šarže reagencií po 7 dnech (při používání stejné reagenční soupravy v analyzátoru) dle potřeby: např. výsledky kontroly kvality PreciControl CMV IgG Avidity jsou mimo určené rozmezí častěji, jestliže to vyžadují příslušné předpisy Kontrola kvality Pro kontrolu kvality používejte PreciControl. Testování PreciControl 1 a 2 se doporučuje na začátku každého pracovního dne a po každé kalibraci. Z každé kontrolní hladiny připravte 2 alikvoty. Oba alikvoty každé kontrolní hladiny umístěte jeden po druhém na vzorkový stojánek. Obě hladiny musí být testovány souběžně v referenčním a DilCMVAv měření jako kontrola využitelnosti. Každá laboratoř by měla mít vypracovaný postup pro případ, že hodnoty kontrol překročí definované meze. Je-li to nutné, zopakujte měření příslušného vzorku. Sledujte příslušná vládní nařízení a lokální směrnice kontroly kvality. Verifikace kalibrace: Cílové hodnoty a rozmezí (U/mL) referenčního měření byly stanoveny a vyhodnoceny Roche. Byly získány použitím testovacích reagencií Elecsys a analyzátorů, které byly k dispozici v době testování. Referenční měření kontrol musí být zrekuperované v rámci kontrolního rozmezí (U/mL) jak je uvedeno v letáku hodnot. Kontrolní hodnoty musí být manuálně porovnány s rozmezím CMV IgG (U/mL) uvedeným v letáku hodnot. Přesné cílové hodnoty specifické pro šarži a rozmezí jsou vytištěny v přiloženém (nebo elektronicky dostupném) letáku hodnot. Verifikace funkčnosti Diluent Avidity (DilCMVAv): Avidita () je vypočítaná z referenčního měření a měření DilCMVAv dle části "Výpočet". Cílové rozmezí pro manuálně vypočítaný výsledek avidity () PreciControl 1 je < 45.0, zatímco příslušné rozmezí pro PreciControl 2 je Upozornění: Kontroly nejsou označeny čárovým kódem a musí s nimi být zacházeno jako se vzorky pacientů. Kontroly nesmí být definovány externími kontrolami, protože ředění kontrol v přístroji není možné. Výpočet Analyzátor automaticky vypočítává koncentraci analytu každého vzorku v U/mL pro obě měření (referenční a DilCMVAv měření). Avidita () musí být vypočítaná manuálně: = výsledek měření DilCMVAv výsledek referenčního měření x 100 Pro měření avidity () lze použít pouze vzorky reaktivní v referenčním měření ( 1.0 U/mL). Pokud budou výsledky měření DilCMVAv < 0.3 U/mL, vypočítejte prosím aviditu () s 0.3 U/mL. Interpretace výsledků Výsledky, získané stanovením Elecsys, interpretujte takto: , V 5.0 Česky 3 / 6

4 Avidita Interpretace < 45.0 nízká avidita šedá zóna 55.0 vysoká avidita Z výsledku v šedé zóně nelze vyvodit žádnou klinickou interpretaci. Doporučujeme odebrat follow up vzorek ve vhodném časovém období (např. 2 4 týdny) a opakovat testování. Výsledky Elecsys by měly být použity ve spojení s anamnestickými údaji pacienta, klinickými symptomy a dalšími laboratorními testy, např. s výsledky CMV specifického IgG a IgM. Při sporném výsledku CMV IgG avidity ve vztahu k anamnestickým údajům pacienta, klinickým symptomům a jinými laboratorním testům, např. výsledkům CMV specifického IgG a IgM, by měly být provedeny další testy, aby se verifikoval výsledek a doporučujeme testování navazujícího vzorku. Výsledky CMV IgG avidity v daném vzorku, stanoveném soupravami různých výrobců, se mohou lišit kvůli rozdílům v použitých testovacích metodách a reagenciích. Z tohoto důvodu by výsledky, které oznamuje laboratoř lékaři, měly obsahovat: "Následující výsledky byly získány použitím stanovení Elecsys. Výsledky stanovení jiných výrobců nemohou být zaměnitelně používány." Výsledky avidity se až do 110 mohou objevit kvůli odlišnostem stanovení a jsou interpretovány jako vysoké výsledky avidity. Pro aviditu > 110 doporučujeme vzorek předředit (dle části "Ředění") a zopakovat obě měření pro výpočet nové avidity (). Omezení - interference Výsledky u pacientů s HIV, u pacientů podstupujících imunosupresivní léčbu nebo u pacientů s jinými poruchami vedoucími k imunosupresi by měly být interpretovány s opatrností. Vzorky od novorozenců, z pupečníkové krve, pacientů před transplantací nebo tělesné tekutiny, jiné než sérum a plazma, jako jsou moč, sliny nebo plodová voda, nebyly testovány. V panelu 142 pozitivních vzorků v rozsahu měření nebyl pozorován žádný efekt nadbytku antigenu (hook efekt, žádné zvýšené signály po naředění). Výskyt efektu nadbytku antigenu nelze však vyloučit v jiných skupinách. Stanovení není ovlivněno ikterem (bilirubin < 1129 µmol/l nebo < 66 mg/dl), hemolýzou (Hb < mmol/l nebo < g/dl), lipémií (Intralipid < 2000 mg/dl) a biotinem (< 246 nmol/l nebo < 60 ng/ml). Kritérium: Průměrná výtěžnost pozitivních vzorků v rámci ± 20 hodnoty séra. Vzorky by neměly být odebrány pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (tj. > 5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu. U revmatoidních faktorů nebyla interference pozorována do koncentrace 1500 IU/mL. In vitro testy byly prováděny na 18 běžně používaných léčivech, a dále na gancikloviru a valgancikloviru. Nebyla zjištěna žádná interference. Velmi vzácně je možné pozorovat interferenci způsobenou velmi vysokým titrem protilátek proti streptavidinu nebo rutheniu. Tyto účinky jsou minimalizovány vhodným navržením testu. Pro diagnostické účely je vždy nezbytné používat výsledky ve spojení s anamnestickými údaji pacienta, klinickým vyšetřením a jinými nálezy. Limity a rozmezí Rozsah měření Referenční měření: U/mL (definováno detekčním limitem a maximem master křivky). Hodnoty pod Limitem blanku jsou vykazovány jako < 0.15 U/mL. Hodnoty nad limitem blanku, ale pod detekčním limitem nebudou systémem označeny. Hodnoty nad rozsahem měření jsou označeny jako > 500 U/mL. Limit blanku (LoB) a Detekční limit (LoD) Limit Blanku = 0.15 U/mL Detekční limit = 0.25 U/mL Limit blanku i Detekční limit byly stanoveny v souladu s požadavky CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) EP17 A. Limit blanku je hodnotou 95. percentilu z n 60 měření vzorku bez analytu v průběhu několika nezávislých sérií. Limit blanku odpovídá koncentraci, pod kterou jsou vzorky bez analytu zjištěny s pravděpodobností 95. Detekční limit je stanoven na základě limitu blanku a standardní odchylky vzorků s nízkou koncentrací. Detekční limit odpovídá nejnižší koncentraci analytu, která může být detekována (hodnota nad limit blanku) s pravděpodobností 95. měření DilCMVAv: Rozsah měření je kvůli ředění 1: U/mL. Hodnoty pod Limitem blanku jsou vykazovány jako < 0.30 U/mL. Hodnoty nad limitem blanku, ale pod detekčním limitem nebudou systémem označeny. Hodnoty nad rozsahem měření jsou označeny jako > 1000 U/mL. Ředění Vzorky s koncentrací CMV IgG nad měřícím rozsahem musí být před testováním stanovením Elecsys předředěny pomocí Diluent Universal. Doporučené předředění je 1:20 (manuální). Koncentrace předředěného vzorku musí být 15 U/mL. Manuální předředění se nesmí používat pro výpočet avidity (), protože manuálně předředěný vzorek se používá pro obě měření (referenční a DilCMVAv měření). Upozornění: Protilátky proti CMV jsou heterogenní. Toto může vést k nelineárnímu průběhu ředění. Specifické údaje o využití Údaje o využití, typické pro analyzátory, jsou uvedeny níže. Výsledky získané v různých laboratořích se mohou lišit. Preciznost Preciznost byla stanovena použitím reagencií Elecsys, lidských vzorků a kontrol v protokolu (EP5 A2) CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 série denně v duplikátech každý pro 21 dní (n = 84); opakovatelnost n = 21. Byly získány následující výsledky: Vzorek Analyzátory Elecsys 2010 a cobas e 411 Opakovatelnost Mezilehlá preciznost Lidské sérum Lidské sérum Lidské sérum PC b) PC b) PC = PreciControl Analyzátory MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 a cobas e 602 Vzorek Opakovatelnost Mezilehlá preciznost Lidské sérum Lidské sérum Lidské sérum PC PC Analytická specifičnost 439 potenciálně křížově reagujících vzorků bylo testováno stanovením Elecsys CMV IgG (který se rovná referenčnímu měření Elecsys CMV IgG Avidity) a srovnáním stanovení CMV IgG, zahrnujícího vzorky: obsahující protilátky proti HBV**, HAV, HCV*, HIV, HTLV, EBV**, HSV*, VZV**, Parvo B19***, rubeole, Toxoplasmě gondii**, Treponemě pallidum** obsahující protilátky*** (ANA, anti tissue, RF) U těchto vzorků byla zjištěna celková shoda 96.6 (422/437) referenčním měřením Elecsys a srovnávacího testu. 110 vzorků bylo shledáno shodně negativních a 312 vzorků bylo pozitivních. 2 vzorky byly neurčité buď stanovením Elecsys CMV IgG nebo srovnávacím testem. * HSV, HCV: V každé skupině byly zjištěny 2 sporné vzorky. ** HBV, EBV, VZV, Treponemě pallidum, Toxoplasmě gondii: V každé skupině byl zjištěn 1 sporný vzorek. 4 / , V 5.0 Česky

5 *** Parvo B19, autoprotilátky: V každé skupině byly zjištěny 3 sporné vzorky. Senzitivita Senzitivita (konkordance nízkých výsledků avidity s primární nákazou): Senzitivita stanovení CMV IgG avidity je definovaná jako procento vzorků CMV primárních nákaz (popsané referenčními laboratořemi) detekovaných s obsahem CMV IgG protilátek s nízkou aviditou. Celkem bylo vyšetřeno 183 následných a jednotlivých vzorků odebraných v referenčních laboratořích a popsaných (založeno na diagnostickém testování a klinických indikacích, byly-li dostupné) z primárních nákaz CMV. 31 vzorků vykázalo výsledek v šedé zóně a bylo z výpočtu vyloučeno. Typ vzorku Senzitivita Diagnostický 96.1 (74/77) Těhotné ženy 93.4 (99/106) Celkem 94.5 (173/183) Spodní 95 limit Horní 95 limit Relativní senzitivita (konkordance výsledků s nízkou aviditou s 2 komerčními soupravami CMV IgG avidity): Vyšetřovány byly jednotlivé vzorky z náhodně vybraných dárců krve s CMV IgG serokonverzí od předchozího k aktuálnímu darování a popsaného s obsahem CMV IgG protilátek s nízkou aviditou s 2 komerčními soupravami CMV IgG avidity. Ve 22 vzorcích ze 24 byly detekovány CMV IgG protilátky s nízkou aviditou. 1 výsledek vykázal výsledek v šedé zóně. Specifičnost Specifičnost (konkordance vysokých výsledků avidity s pozdní nákazou): Specifičnost stanovení CMV IgG avidity je definovaná jako procento vzorků CMV pozdních nákaz (popsané referenčními laboratořemi) detekovaných s obsahem CMV IgG protilátek s vysokou aviditou. Celkem bylo vyšetřeno 95 jednotlivých vzorků odebraných v referenční laboratoři a popsaných (založeno na diagnostickém testování) z pozdních nákaz CMV. 12 vzorků vykázalo výsledek v šedé zóně a bylo z výpočtu vyloučeno. Typ vzorku Specifičnost Diagnostický 90.9 (40/44) Těhotné ženy 100 (51/51) Celkem 95.8 (91/95) Spodní 95 limit Horní 95 limit Relativní specifičnost (konkordance výsledků s vysokou aviditou u CMV IgG reaktivních, CMV IgM nereaktivní vzorky indikující absenci primární nákazy): Vyšetřováno bylo celkem 365 vzorků z testů dárců krve a těhotenského screeningu (vypočítaného z CMV IgG reaktivních, CMV IgM nereaktivních vzorků s konkordantně vysokými výsledky avidity ve 2 srovnávacích metodách indikujících absenci primární nákazy). 20 vzorků vykázalo výsledek v šedé zóně a bylo z výpočtu vyloučeno. Typ vzorku Relativní specifičnost Dárci krve 98.5 (130/132) Těhotné ženy 100 (233/233) Celkem 99.5 (363/365) Spodní 95 limit Horní 95 limit Distribuce avidity Schopnost rozlišovat mezi akutní a pozdní nákazou CMV se projevila u 422 jednotlivých a následných vzorků odebraných referenční laboratoří a klasifikovaných do následujících kategorií: Kategorie A: < 90 dní po předpokládaném počátku nákazy nebo datu prvního krvácení (jednotlivé a následné vzorky pacientů původně trpících primární nákazou CMV); n = 225 vzorků Kategorie B: dní po předpokládaném počátku nákazy nebo datu prvního krvácení (jednotlivé a následné vzorky pacientů původně trpících primární nákazou CMV); n = 66 vzorků Kategorie C: > 180 dní po předpokládaném počátku nákazy nebo datu prvního krvácení (jednotlivé a následné vzorky pacientů původně trpících primární nákazou CMV); n = 131 vzorků Přesná distribuce nízké avidity, šedá zóna a vysoké výsledky avidity jsou uvedeny v následujícím obrázku: Odkazy 1 Boppana SB, Pass RF, Britt WS, et al. Symptomatic congenital cytomegalovirus infection: neonatal morbidity and mortality. Pediatr Infect Dis J 1992;11: Alford CA, Stagno S, Pass RF, et al. Congenital and perinatal cytomegalovirus infections. Rev Infect Dis 1990;12: Peckham CS. Cytomegalovirus infection: congenital and neonatal disease. Scand J Infect Dis Suppl 1991;80: Fowler KB, Stagno S, Pass RF, et al. The outcome of congenital cytomegalovirus infection in relation to maternal antibody status. N Eng J Med 1992;326: Pass RF, Fowler KB, Boppana SB, et al. Congenital cytomegalovirus infection following first trimester maternal infection: symptoms at birth and outcome. J Clin Virol 2006;35: Revello MG, Gerna G. Maternal, fetal and neonatal diagnosis of congenital human cytomegalovirus infection. Expert Opin Med Diagn 2008;2(5): Grangeot-Keros L, Mayaux MJ, Lebon P, et al. Value of cytomegalovirus (CMV) IgG avidity index for the diagnosis of primary infection in pregnant women. J Infect Dis 1997;175: Macé M, Sissoeff L, Rudent A, et al. A serological testing algorithm for the diagnosis of primary CMV infection in pregnant women. Prenat Diagn 2004;24: Lazzarotto T, Guerra B, Lanari M, et al. New advances in the diagnosis of congenital cytomegalovirus infection. J Clin Virol 2008;41: , V 5.0 Česky 5 / 6

6 10 Occupational Safety and Health Standards: bloodborne pathogens. (29 CFR Part ). Fed. Register. 11 Directive 2000/54/EC of the European Parliament and Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work. Pro více informací čtěte prosím příslušný návod k použití daného analyzátoru, jednotlivé aplikační listy, informace o produktu a metodické listy všech potřebných komponent (jsou-li dostupné ve Vaší zemi). Tečka se v tomto metodickém listu vždy používá jako desetinný oddělovač k označení hranice mezi celými a desetinnými místy desetinného čísla. Oddělení tisíců se nepoužívá. Symboly Roche Diagnostics používá následující symboly a znaky, včetně uvedených v normě ISO GTIN Obsah soupravy Analyzátory/přístroje, na kterých lze reagencie použít Reagencie Kalibrátor Objem po rekonstituci nebo promíchání Globální číslo obchodní položky Významné doplňky nebo změny jsou označeny pruhem podél textu. 2014, Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D Mannheim 6 / , V 5.0 Česky

Syphilis. Celkové protilátky proti Treponema pallidum (T. pallidum, TP) Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

Syphilis. Celkové protilátky proti Treponema pallidum (T. pallidum, TP) Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 06923348 190 100 Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvalitativní měření celkových protilátek proti Treponema pallidum v lidském séru a plazmě. Test slouží jako pomůcka při diagnostice nákazy syfilis.

Více

Folate III. Folát. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

Folate III. Folát. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 04476433 190 100 Česky Použití Vazebné stanovení pro in vitro kvantitativní stanovení folátů v lidském séru a plazmě. Vazebné stanovení je určeno pro použití na imunoanalyzátorech Elecsys a cobas e. Souhrn

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

Testosterone II. Testosterona. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

Testosterone II. Testosterona. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 0500067 190 100 Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvantitativní měření testosteronu v lidském séru a plazmě. Elektrochemiluminiscenční imunostanovení ECLIA je určeno pro použití na analyzátorech

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

sflt-1 Solubilní receptor tyrozinkinázového typu 1 Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

sflt-1 Solubilní receptor tyrozinkinázového typu 1 Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 05109523 190 100 Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvantitativní měření rozpustné tyrozinkinázy 1 podobné fms (sflt 1) v lidském séru. Stanovení sflt 1 se používá v kombinaci se stanovením Elecsys

Více

HSV-1 IgG. IgG protilátky proti viru herpes simplex typu 1. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

HSV-1 IgG. IgG protilátky proti viru herpes simplex typu 1. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 05572185 190 100 Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvalitativní měření IgG protilátek proti HSV 1 v lidském séru a plazmě. Test je určen pro použití jako pomůcka při zjišťování stavu imunity a

Více

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno. SEROLOGIE HEPATITID NÁZEV : Hepatitida A HAV-IgM POUŽITÍ : kvalitativní detekce protilátek proti viru hepatitidy A třídy IgM v lidském séru a plazmě při diagnostice akutní nebo nedávno proběhlé virové

Více

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Andrea Vinciková Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Validace Ověřování,

Více

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů K.Roubalová Specifické vlastnosti herpetických virů ovlivňují protilátkovou odpověď Latence a celoživotní nosičství Schopnost reaktivace,

Více

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Posouzení IVD: Elecsys anti HCV II ROCHE Tesařová Eva, Křížová Eva, Pacasová Rita 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Hepatitis C virus obalený RNA virus o průměru 50 nm čeleď Flaviviridae,

Více

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru Obj. číslo: 52020 96 testů kompletní souprava Účel použití Karcinoembryonický antigen (CEA) je glykoprotein

Více

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA:

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA: REF 816A 10 lahviček z nichž každá obsahuje 0,5ml LAtrol Abnormální kontroly REF 816N 10 lahviček z nichž každá obsahuje 1,0ml LAtrol Normální kontroly UŽITÍ: LAtrol Abnormální kontrolní plazma (REF 816A)

Více

ProGRP. ProGastrin-Releasing Peptide. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

ProGRP. ProGastrin-Releasing Peptide. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 ms_655969v. 65596 9 Česky Upozornění aměřené hodnoty progrp ve vzorcích pacientů se mohou lišit v závislosti na použitém postupu stanovení. a laboratorním nálezu musí být proto vždy uveden údaj, kterým

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

40 NOVINKY. Product News. Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys. Elecsys Tacrolimus Elecsys Cyclosporine. Nový panel metod.

40 NOVINKY. Product News. Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys. Elecsys Tacrolimus Elecsys Cyclosporine. Nový panel metod. 40 NOVINKY Product News Nový panel metod Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys Ovìøené a konzistentní výsledky pro pacienty s transplantovanými orgány K pøedcházení akutní rejekce orgánù

Více

Plně automatizované stanovení EBV infekce na analyzátorech ARCHITECT

Plně automatizované stanovení EBV infekce na analyzátorech ARCHITECT Plně automatizované stanovení EBV infekce na analyzátorech ARCHITECT Firma Abbott Laboratories nabízí panel tří nových metod k detekci protilátek proti antigenům viru Epstein-Barrové (EBV) na imunoanalytických

Více

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

PlGF. Lidský placentární růstový hormon. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

PlGF. Lidský placentární růstový hormon. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 05144671 190 100 Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvantitativní stanovení placentárního růstového faktoru () v lidském séru. Stanovení se používá v kombinaci se stanovením Elecsys sflt 1 k měření

Více

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů)

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) RPRL VDRL Carbon Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) (1, 2) KLINICKÝ VÝZNAM Syfilis je venerické onemocnění způsobené

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

Interpretace dle návodu k diagnostiku.

Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu STATIM).

Více

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA Kat. č. DEBPT02 Návod k použití soupravy VÝROBCE: Demeditec Diagnostics GmbH Lise-Meitner-Straße 2 D-24145 Kiel (Germany), tel: +49 (0)431/71922-0, fax. +49 (0)431/71922-55,

Více

CA125 IRMA Souprava CA125 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA125 v lidském séru

CA125 IRMA Souprava CA125 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA125 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA125 IRMA Souprava CA125 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

HCG+β. Intaktní lidský choriogonadotropin + β-podjednotka. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

HCG+β. Intaktní lidský choriogonadotropin + β-podjednotka. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 03271749 190 100 Česky Upozornění aměřené hodnoty hcg ve vzorcích pacientů se mohou lišit v závislosti na použitém postupu stanovení. Laboratorní nález musí proto vždy obsahovat uvedený způsob stanovení

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

IVD A AKREDITACE LABORATOŘÍ

IVD A AKREDITACE LABORATOŘÍ IVD A AKREDITACE LABORATOŘÍ Petr Šmídl DIAGNOSTICKÉ ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY IN VITRO klinická biochemie hematologie imunochemie (včetně serologie a imunologie) histopatologie mikrobiologie PRÁVNÍ A NORMATIVNÍ

Více

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3010 (20 testů) ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ProFlow Rotavirus-Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Rotaviru

Více

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2080-9601 G Helicobacter pylori IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96)

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Rozšířený protokol 1/2012 o testování systému glukometr měřící proužky Wellion Calla light na žádost zadavatele

Rozšířený protokol 1/2012 o testování systému glukometr měřící proužky Wellion Calla light na žádost zadavatele Protokol o zkoušce č.j. 4/2012, počet stran 14, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy REF CONT Z06620CE 30 testů individuálně balených 30 jednorázových pipet 1 lahvička s pufrem (pro 30 testů) 2 kontroly (pozitivní a negativní)

Více

hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru

hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru Obj. číslo: 53040 96 testů kompletní souprava Účel použití Lidský choriový gonadotropin (hcg) je glykoproteinový

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

PTH (1-84) Parathyreoidní hormon (parathormon, parathyrin) - PTH, biointaktní = celkový PTH

PTH (1-84) Parathyreoidní hormon (parathormon, parathyrin) - PTH, biointaktní = celkový PTH 05608546 190 100 Česky Upozornění Naměřené hodnoty PTH (1 84) ve vzorcích pacientů se mohou lišit v závislosti na použitém postupu stanovení. Laboratorní nález musí proto vždy obsahovat údaj o tom, kterým

Více

Determine Syphilis TP testovací karta, 10 karet (10 testů na kartě) s vázanými antigeny Treponema pallidum

Determine Syphilis TP testovací karta, 10 karet (10 testů na kartě) s vázanými antigeny Treponema pallidum determinedetect...diagnose determine... SYPHILIS TP Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod. Postupy uvedené v návodu musí být přesně dodržovány. Pokud není dodržen doporučený postup, nelze

Více

Proflow H. pylori. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Proflow H. pylori. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ test je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Helicobacter pylori ve vzorku stolice. Tento test se používá jako pomoc

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Rhophylac 300 mikrogramů/2 ml, injekční roztok

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU

CELKOVÉ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU ČESKY 1001-0284 - 25 Testů 1001-0285 - 100 Testů Před použitím výrobku si přečtěte celý tento příbalový leták. Při provádění testů postupujte přesně podle instrukcí; odlišný postup může mít za následek

Více

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6)

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) IL-6 Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) Lateralní průtokový imunologický test pro kvantitativní stanovení lidského interleukinu-6 (IL-6), vyhodnocení pomocí

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti toxoidu tetanu (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip

Více

β-crosslaps/serum β-crosslaps/sérum (β-ctx v séru) Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

β-crosslaps/serum β-crosslaps/sérum (β-ctx v séru) Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 11972308 122 100 Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvantitativní měření degradačních produktů kolagenu typu I v lidském séru a plazmě jako pomůcky při vyhodnocení resorpce kostí. Test je možné

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky třídy IgG proti chřipce typu A Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96).

Více

ČASOMIL 2009. Kontrolní cyklus SEKK- revmatoidní artritidy. Revmatologický ústav, Praha

ČASOMIL 2009. Kontrolní cyklus SEKK- revmatoidní artritidy. Revmatologický ústav, Praha Kontrolní cyklus SEKK- Diferenciální diagnostika revmatoidní artritidy Ivana Půtová, Jiří Vencovský Revmatologický ústav, Praha SEKK (RF) Stanovení RF Nefelometrické, turbidimetrické RF screening (ELISA)

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Chlamydia pneumoniae (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01

Více

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 96 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C.

Více

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8.1. Laboratoř sérologie a PCR Interpretace výsledků jednotlivých vyšetření je standardně přejímána z návodů na používanou diagnostiku, obvyklé hodnocení výsledků

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů).

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů). sp. zn. sukls262204/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Igamad 1500 IU, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka

Více

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru a Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce:

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

SeroPertussis TM IgA/IgM

SeroPertussis TM IgA/IgM SeroPertussis TM IgA/IgM ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro stanovení protilátek IgA a/ IgM proti Bordetelle Pertussis v lidském séru. Testovací souprava pro 96 stanovení. (Katalogové č. A233-01)

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

SD BIOLINE HAV IgG/IgM

SD BIOLINE HAV IgG/IgM SD BIOLINE HAV IgG/IgM Jednokrokový rychlotest pro stanovení protilátek IgG a IgM proti viru hepatitidy A Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 65 Borahagal-ro, Giheung-gu, Yongin-si,

Více

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o. Varicella v těhotenství K.Roubalová Vidia s.r.o. Infekce VZV 90% v dětství (3-5 let), 10% v dospělosti (horší průběh) Většina primárních infekcí symptomatická - Varicella Vždy virémie Infekčnost: vysoká:

Více

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů)

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) Proflow Adenovirus ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Proflow Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Adenoviru ve vzorku stolice. Tento

Více

QUIDEL. Objednací kód: A003

QUIDEL. Objednací kód: A003 QUIDEL C1-Inhibitor Objednací kód: A003 Quidel BioVendor - Laboratorní medicína a.s. MCKellar Court 10165, 92121-4201 San Diego,CA, USA Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +1-858-552-1100 Fax: ++1-858-552-7995

Více

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A)

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) OD - 109 Návod k použití soupravy VÝROBCE : VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II/365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: 261090565 www.vidia.cz

Více

ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA

ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA OD-283 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISA-VIDITEST

Více

Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA

Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA ELISA test pro kvalitativní stanovení IgM protilátek proti Mycoplasma pneumoniae v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. 0483 Číslo výrobku:

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261 090

Více

Seznam vyšetření Pracoviště virologie

Seznam vyšetření Pracoviště virologie Obsah: Seznam vyšetření Pracoviště virologie A/ Diagnostika hepatitid a HIV 2 Protilátky proti viru hepatitidy A, IgM a celkové (total) 2 HBsAg, povrchový antigen viru hepatitidy B.. 2 Anti-HBs, protilátky

Více

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Strep A Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANTITHROMBIN III NF BAXTER, prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ 1 ml rozpuštěného přípravku obsahuje

Více

Jak si ověřit správnou funkci glukometru?

Jak si ověřit správnou funkci glukometru? Jak si ověřit správnou funkci glukometru? Drahomíra Springer Květa Omastová RL při ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Diabetes mellitus a glukometry Pandemická choroba s neustále se zvyšující incidencí Stovky milionů

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006 a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006 a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006 a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Rhesonativ 625 IU/ml, injekční

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Návod k použití. Rubella IgM ELISA. ELISA test pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgM proti viru zarděnek v lidském séru nebo plazmě

Návod k použití. Rubella IgM ELISA. ELISA test pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgM proti viru zarděnek v lidském séru nebo plazmě Návod k použití Rubella IgM ELISA ELISA test pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgM proti viru zarděnek v lidském séru nebo plazmě 0197 Kat. č.: ILE-RUB03 Skladování: +2 C až +8 C Pouze pro

Více

Elecsys Syphilis Spolehlivá diagnostika ve všech fázích treponemové infekce

Elecsys Syphilis Spolehlivá diagnostika ve všech fázích treponemové infekce Elecsys Syphilis Spolehlivá diagnostika ve všech fázích treponemové infekce Přibližně kolik lidí na světě se každý rok nakazí? a. 8 milionů b. 12 milionů c. 15 milionů Epidemiologie Podle současných zdrojů

Více

Protokol o testování systému glukometr měřící proužky Glukometr Glucocard X-meter

Protokol o testování systému glukometr měřící proužky Glukometr Glucocard X-meter Protokol o zkoušce č.j. 7a/2012, počet stran 14, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

HSV Type 2 IgM ELISA

HSV Type 2 IgM ELISA HSV Type 2 IgM ELISA ELISA test pro kvalitativní stanovení obsahu IgM protilátek proti HSV Type 2 v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. Katalogové číslo výrobku: HSV2M0240

Více

CA2. Informace pro objednání

CA2. Informace pro objednání Informace pro objednání REF CONTENT Analyzátor(y), na kterých lze soupravu použít 05061334 190 Calcium Gen.2 ([1] 12 50 ml, [2] 6 14 ml) Roche/Hitachi 902 05061431 190 05061458 190 05061466 190 05061474

Více

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Ing. Eva Herkommerová, PhD. prim. MUDr. Hana Mrázková Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most 1. Oddělení laboratorního komplementu

Více

SD Rapid test Norovirus

SD Rapid test Norovirus SD Rapid test Norovirus Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55020 96 testů kompletní souprava Účel použití Progesteron (pregn-4-ene-3, 20-dion) je steroidní hormon

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy a IgM

Více

SEROLOGIE HEPATITID. plazmu a skladovat při -20 C

SEROLOGIE HEPATITID. plazmu a skladovat při -20 C SEROLOGIE HEPATITID NÁZEV : Hepatitida A HAV-IgM ABBOTT Architect POUŽITÍ : kvalitativní detekce protilátek proti viru hepatitidy A třídy IgM v lidském séru a plazmě při diagnostice akutní nebo nedávno

Více

Spolehněte se na nás, protože pacienti spoléhají na Vás

Spolehněte se na nás, protože pacienti spoléhají na Vás Sérologická diagnostika na automatizovaných ECL systémech Spolehněte se na nás, protože pacienti spoléhají na Vás Igor Klimíček, ID dny Olomouc, 10/2012 Spolehněte se na nás, Komplexní automatizované řešení

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Obsah anti-d imunoglobulinu obsaženého v přípravku PARTOBULIN SDF je stanoven metodou dle Evropského lékopisu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Obsah anti-d imunoglobulinu obsaženého v přípravku PARTOBULIN SDF je stanoven metodou dle Evropského lékopisu. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls215609/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PARTOBULIN SDF Lidský anti-d imunoglobulin k intramuskulárnímu podání. 2. KVALITATIVNÍ

Více

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM CA 15-3 v séru Carbohydrate antigen 15 3, Cancer antigen 15-3 Marker pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. - monoklonální protilátky 115D8

Více

Protilátky proti ovariu ELISA

Protilátky proti ovariu ELISA Návod k použití Protilátky proti ovariu ELISA Kat.č.: BS-40-20 Počet testů: 96 Skladování: 2 C 8 C (36 F 46 F) Na enzymy vázané imunosorbentní stanovení (ELISA) ke zjištění protilátek působících proti

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více