11-12/2012. Buon Natale Veselé Vánoce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11-12/2012. Buon Natale Veselé Vánoce"

Transkript

1 11-12/2012 Buon Natale Veselé Vánoce

2 SKS Sezimovo Ústí Safari Vá Vánoèní veèírek ÈSOB 7.12 Vánoèní Galaveèer CAMIC Pøipravujeme v roce ,VIII. Setkání starostù a místostarostù Jihoèeského kraje ,IX. Setkání starostù a místostarostù Libereckého kraje ,VIII. Setkání starostù a místostarostù Ústeckého kraje

3 3 Testování Bonetti na polygonu v Kopøivnici a krásného dne 3. listopadu 2012 jsme se jeli pøesvìdèit, jak vozidlo Bonetti 4x4 FX100 35/E5 v kategorii N1 obstojí v nástrahách terénu, který nabízí Polygon zv areálu Tatry Kopøivnice. Vozidlo bylo testováno na krutovém a ohybovém úseku, projeli jsme dláždìnou, asfaltobetonovou a panelovou dlažbou. Strach nám nenahnala ani dlažba belgická èi sinusová rezonanèní, kterou bez velkých komplikací vozidlo zdolalo. Èelem jsme se postavili i k 30% stoupání a hravì jsme zvládli i následné 45%. Na konci testování Bonetti projel brodem. K dispozici jsme mìli i profesionálního øidièe, pana Petra Gilara, který byl s jízdou a ovládáním vozidla spokojený.

4 4 Vánoce v Itálii ánoce nejsou pro Italy svátkem jako pro celý svìt. Dalo by se èekat, že veselí a temperamentní Italové budou k vánoèním Vsvátkùm pøistupovat velmi bohatì a slavnostnì. Velké vánoèní stromy, pestøe a honosnì zdobeny obrovskými baòkami a girlandy elektrických žárovek bychom hledali v Itálii marnì. Alespoò ne tak, jaké by bylo naše pùvodní oèekávání. V Itálii nezažijete vánoèní shon spojený s úklidem, peèením cukroví, nákupem dárkù a davy lidí v nákupních centrech tak, jak je to již tradicí ve vìtšinì evropských státù. V Itálii je ètyøiadvacátý prosinec pracovním dnem. Veèer nebývá nijak honosný, je vìnován posezení s rodinou nebo pøáteli. Volno je pouze 25. a 26. prosinec je opìt pracovní den. Jestli je na italských Vánocích nìco jedineèného, tak jsou to jistì pùlnoèní mše. Nejslavnìjší mše se koná ve Vatikánu v chrámu svatého Petra. Na obvyklých místech, v mìstech, nákupních centrech a lidových obydlích, se 8. prosince postaví Betlémy. Samozøejmì v každém chybí jedna figurka - Ježíšek, který se položí do jeslièek až 24. prosince. Dùležité je také zmínit, že na severu zemì se slaví odlišnì, než na jihu. Jižní èást Apeninského poloostrova oslavuje Vánoce podobnì, jak je tomu u nás. Na Štìdrý den se ozdobí stromeèek, poveèeøí se, rozbalí se dárky a jde se do kostela na Pùlnoèní mši. Kdežto na severu je ètyøiadvacátý prosinec obvyklým, pracovním dnem, pravé Vánoce zde zaèínají 25. prosince a to požehnáním papeže Urbi et Orbi. Jen výjimeènì se na severu dostávají na Vánoce dárky. Èasto ani rodiny nemají stromeèek, pouze Betlém. Dárky nosí v Itálii bratranec Santy Clause Babbo Natale, který taktéž žije ve Finsku, jezdí na saních pohánìných soby a podobá se prý našemu Mikuláši. Jenže jiní Italové Vám budou tvrdit, že je to právì Ježíšek, kdo pøináší hodným dárky. No a do tøetice se setkáte s názorem, že dárky jsou nadìlovány pøece až v lednu a pøináší je Befana.

5 5 Vánoce v Itálii Štìdroveèerní veèeøe v Itálii o taková štìdroveèerní veèeøe znamená si asi nemùžete pøedstavit, pokud jste nemìli to štìstí zúèastnit se osobnì nìjaké italské rodinné oslavy. Jestli si myslíte, Cže pøi takové veèeøi dostanete pøedkrm (antipasto), první chod (primo), hlavní chod (secondo) a dezert (dolce) s kávou, tak to sice myslíte dobøe, ale musíte každý chod vynásobit nejménì tøikrát, a to už mluvím o moderních rodinách, které zaèínají chápat, že èas se dá strávit i nìèím zábavnìjším než stáním 2 dny u plotny a že pøejídání škodí. Pokrmy konzumované o Vánocích se liší kraj od kraje. Zcela jisté však je, že kapra s bramborovým salátem tu asi nenajdeme.oblíbeným pokrmem je jehnì, krocan nebo kuøe, z ryb Italové preferují úhoøe. U rybí veèeøe se jako pøedkrm podává vìtšinou uzený losos, krevetový koktejl v rùžové omáèce, moøský salát s kalamáry a krevetami, ústøice, slávky, mlži, salát z chobotnice, marinované sardinky, marinovaný losos, uzený meèoun, nìkdy i saláty z èerstvého humra atd. Jako první chod nemùžou chybìt špagety alla marinara (s moøskými plody), rizoto s lososem nebo èerné rizoto se sépiemi, plnìné ravioly s rybí salsou a spousta jiných dobrot. Jako hlavní chod se podávají rùzné moøské ryby, vìtšinou peèené nebo grilované, nebo u dìtí oblíbená frittura di pesce smažené kroužky z kalamárù, krevetky a drobné moøské ryby. K tomu všemu samozøejmì nemohou chybìt minimálnì 3 druhy pøíloh, tradiènì se podávají peèené brambory s rozmarýnem, salát z èerstvé zeleniny s olivovým olejem a vinným octem a vaøená zelenina dochucená na pánvi s pálivou paprièkou, èesnekem a olivovým olejem. Potom následují sýry, ovoce a na závìr tu máme dezert, kávu a likér na dobré trávení. V žádné italské rodinì urèitì na Vánoce nechybí nìkolik kusù Panettone a Pandora. Panettone není žádná italská bábovka, jak tento typický vánoèní italský cukráøský produkt u nás nìkteøí prodejci nebo tvùrci receptù mylnì nazývají. Panettone je Panettone a nedá se s nièím srovnávat (bábovka se øekne italsky ciambellone, vypadá stejnì a receptury jsou hodnì podobné). Aby takový nápor jídla Italové zvládli, tak dokonce drží až dva dny pùst.

6 6 Vánoce v Itálii La Befana x Mikuláš, èert a andìl La Befana: Befana je ošklivá stará žena, která pøichází 6. ledna (Den Epifánií). Hodným dìtem pøináší punèochu (la calza) plnou sladkostí a caramelu. Zlobivým dìtem však nosí uhlí. Není tøeba se jí bát. Dokáže chápat všechny špatné lidské vlastnosti a dívat se na svìt vlídnou tváøí. Vznik tohoto zvyku se pojí s legendou. Když se narodil Ježíšek, všichni k nìmu spìchali, aby mu pøinesli dary. Bohužel velice hodná, ale šeredná èarodìjnice Befana se o jeho narození dozvìdìla až 6. ledna, tak rychle spìchala do Betléma, aby i ona Ježíškovi pøinesla dary. Avšak ho již v jeslièkách nenašla. Proto se vypráví, že do teï létá na svém koštìti a nosí dárky dìtem, co kdyby náhodou to byl Ježíšek, kterého hledá. Podle tradice Befana pøilétá na svém koštìti. Napøíklad v Toskánsku však Befana pøichází tiše pøes snìhem poprášenou zahradu a dárky vhazuje dìtem do oken. Dìti jsou pak nadšeny ze stop, které Befana tajemnì zanechá ve snìhu (velice praktické pro rodièe). Váže se k ní ještì další zpùsob oslavy. V noci z 5. na 6. ledna se na pøedmìstích italských mìst rozhoøí slavnostní ohnì, uprostøed kterých je døevìná "befana". Plameny ji za všeobecného veselí polykají.

7 7 Tagliatelle s uzeným lososem Ingredience: 400 g tìstovin 300 g uzeného lososa 400 ml smetany 50 g másla 5 cl brandy muškátový oøíšek snítka kopru sùl pepø Postup: 1. Plátky lososa pokrájíme na nudlièky a zlehka orestujeme na másle. Jejich chu povzbudíme panákem brandy a flambujeme. 2. Rozpáleného lososa zchladíme smetanovým pøílivem, navrch pøidáme špetku nastrouhaného muškátového oøíšku. 3. Mezitím uvaøíme tagliatelle al dente. Necháme je okapat, ale ne pøíliš dùkladnì, škrobová voda na nich špagety lépe spojí se šávou a lososem. 4. Dáme na pánev, dokud se vše dùkladnì nepromísí. Porce špaget s lososem dekorujeme na talíøi snítkou kopru. Panettone Ingredience (6 porcí): 300 g hladké mouky 1 droždí 125 ml mléka 2 lžíce cukru krupice 60 g másla 2 vejce 3 lžíce rozinek namoèených ve vodì muškátový oøíšek 2 lžièky citrónové kùry špetka soli vanilkový cukr na posypání máslo na vymazání formièek Postup: Droždí rozpustíme ve vlažném mléce se špetkou cukru. V míse smícháme mouku, vejce, cukr, rozpuštìné máslo, rozinky, špetku nastrouhaného muškátového oøíšku, špetku soli a citronovou kùru. Vypracujeme tìsto, pøidáme mléko s droždím a dobøe promícháme. Vzniklé tìsto pøikryjeme utìrkou a necháme 30 minut kynout. Tìstem naplníme vymazané formièky (napøíklad na muffiny), navrchu potøeme máslem a peèeme 20 minut v pøedehøáté troubì na 180 a poté ještì 10 minut na 160. Panettone necháme vystydnout a pøi servírování posypeme vanilkovým cukrem

8 8 ZÁBAVA Stupnì zimy: +18 C Obyvatelé Havaje si berou na noc dvì pøikrývky. +10 C Obyvatelé helsinských èinžákù vypínají topení. Rusové pìstují kytièky. +2 C Italská auta nejdou nastartovat. 0 C Destilovaná voda zamrzá. -1 C Dech se stává viditelným. Rusové jedí zmrzlinu a popíjejí studené pivo. -4 C Pes se ti snaží nacpat do postele. -8 C Bezdomovci vlézají na noc do krabic. -10 C Francouzská auta pøestávají startovat. -12 C Politikové zaèínají mluvit o bezdomovcích. -15 C Americká auta nejdou nastartovat. -18 C Helsinští nájemníci zapínají topení. Obyvatelé Havaje už zmrzli. -20 C Dech se stává slyšitelným. -21 C Pokud vùbec dostaneš psa na vyèùrání ven, musíš ho potom ukopnout. -22 C Bezdomovci si berou dvì krabice pøes sebe. -24 C Nìmecká auta nejdou nastartovat. -27 C Pes zkouší vlézt ti pod pyžamo. -29 C Švédské automobily pøestávají startovat. -32 C Bezdomovci zmrzli a jsou v krabicích stohováni za mìstem. -33 C Žádné normální, ani ruské auto už nejde nastartovat. -38 C Rusové si zapínají vrchní knoflíky u košile. -43 C Ruská auta nestartují už ani na vodku. -45 C Eskymáètí psi se lámou v zatáèce. -50 C Auto se ti snaží nacpat do postele. -60 C Obyvatelé Helsinek zmrzli. Tuleni opouštìjí Grónsko a stìhují se na jih. -70 C Zamrzlo peklo. Univerzita v Kuznìcku organizuje pøespolní orientaèní závod na zahøátí. -75 C Santa Klaus opouští polární kruh C Alkohol zmrzl. Rusové jsou naštvaní.

9 9 REKLAMA

10 10

11 Jako už øadu let, tak i letos Vám pøejeme poklidné prožití vánoèních svátku a šastný nový rok A vládne u Vás pohoda na každém kroku s blížícím se pøíchodem nového roku. A pøinese Vám lásku, štìstí a smích, až nový rok bude ve dveøích

12 I-Tec Czech, spol. s r.o. Rudná 30/ Ostrava - Vítkovice tel.: mob.:

4. číslo podnikového časopisu TECNOCAP SRO

4. číslo podnikového časopisu TECNOCAP SRO 4. číslo podnikového časopisu TECNOCAP SRO Slovo generálního ředitele Dott. Alfonso D Agostino Milé kolegyně a kolegové, vážení čtenáři, dovolte mi, abych u příležitosti blížícího se konce roku využil

Více

Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem

Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem Recepty sýrové pomazánky 48 Rajèata a olivy zbavené pecek nakrájíme najemno, pøidáme utøený èesnek, nasekanou bazalku a vše spojíme se sýry. Podle chuti osolíme a zvýrazníme keèupem. Anglie - Sýrová pomazánka

Více

www.itec-czech.cz 7-8/2013 RC model Ape STOP and GO Jièínský veletrh - STAN

www.itec-czech.cz 7-8/2013 RC model Ape STOP and GO Jièínský veletrh - STAN www.itec-czech.cz 7-8/213 Prázdninové dvojèíslo RC model Ape STOP and GO Jièínský veletrh - STAN Jièínský veletrh - Stan e dnech 27. 29. srpna se konal v areálu firmy Kobit v Jièínì již sedmnáctý roèník

Více

Objem: 170ccm, nosnost 350kg Verze: valník, van, tøíkolka k pøepravì osob

Objem: 170ccm, nosnost 350kg Verze: valník, van, tøíkolka k pøepravì osob Od roku 1958 byl vyrábìn model D, který vycházel z modelu Ape C. Byl zvìtšen objem motoru a nákladový prostor. Kabina dostala standardnì dvoje dveøe. Pøední svìtlomet byl vhodnìji umístìn na pøední kapotu.

Více

DarekProTebe.qxd 25.3.2004 21:02 Page 1 DÁR EK PR O T EBE

DarekProTebe.qxd 25.3.2004 21:02 Page 1 DÁR EK PR O T EBE DÁREK PRO TEBE Gertraude und Hans Jürgen Muschong Povzbuzení a návody k pøírozenému zpùsobu života s recepty na pøípravu jídel. Pøeklad Jaroslav Juøica Jazyková úprava Ivana Truneèková PØEDMLUVA Zdraví

Více

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma Silvestr u Zámeèku 23.30 - k poslechu hraje DH Javorinka 23.55 - novoroèní pøání - starosta obce 24.00 - Vítání Nového roku 2007 Státní

Více

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013 www.petrvald.info Petøvaldské NOVINY INFORMACE PRO OBÈANY ROK 2012 ÈÍSLO 12 TERMÍN UZÁVÌRKY Petøvaldských novin è. 1 je 9. ledna 2013 Z OBSAHU: slovo starostky zápis do 1. tøíd SKS informuje koncert v

Více

Pán ové H avl íček a N ovotn ý před pon ěši ckou kovárn ou. Foto J an Pi rgl, www. j an pi rgl. n et. Putování za zvony WWW.HLUBOKA.

Pán ové H avl íček a N ovotn ý před pon ěši ckou kovárn ou. Foto J an Pi rgl, www. j an pi rgl. n et. Putování za zvony WWW.HLUBOKA. H LU B O C KÝ Z P RA VO D A J Pán ové H avl íček a N ovotn ý před pon ěši ckou kovárn ou. Foto J an Pi rgl, www. j an pi rgl. n et. čísl o 1 1 - l i stopa d 2 0 1 0 - cen a 1 0 Kč Putování za zvony Po

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učíme se pro život aktivně a interaktivně (reg. č.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učíme se pro život aktivně a interaktivně (reg. č. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učíme se pro život aktivně a interaktivně (reg. č. CZ.1.07/1.1.36/03.0004) - 1 - - 2 - Milí spolužáci, učitelé

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

Tulipány z hlubockého zahradnictví. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Tulipány z hlubockého zahradnictví. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 3 - březen 2010 - cena 10 Kč H LU B O C KÝ Z P RAVO D AJ BAREVNÉ JARO JE TADY PEČENÍ BOCHÁNKŮ A RUČNÍ PRÁCE S PANÍ DOMINOVOU KLÁŠTER NAŠÍ PANÍ NAD VLTAVOU MEXIČANÉ NA HLUBOKÉ WWW.HLUBOKA.CZ 1 Tulipány

Více

MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA

MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA MÙJ PANKREAS, VAŠE SLINIVKA A DIETY 1. ÈÁST OBSAH PRVNÍ ÈÁSTI 1/ ÚVODNÍ SLOVA 2/ PØIPOMÍNKY NEMOCNÝCH pøi diskusích na internetu 3/ ZÁSADY STRAVOVÁNÍ S NEMOCNOU ÈI OSLABENOU

Více

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj.

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Roèník 17 Èíslo 2 25. 12. 2011 Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Pøišel jako malé dítì, aby se pøiblížil našemu utrpení. Narodil se chudý, abychom

Více

Vánoèní kresba, Tomáš Jára

Vánoèní kresba, Tomáš Jára Dìtské názory na lásku... Pøišly e-mailem a pohladily naši duši. Možná jste je ještì neèetli. Nechte se pohladit také a inspirovat do vánoèního mìsíce roku.... na otázku CO JE LÁSKA? odpovídaly dìti ve

Více

V noënì proslov a p nì starosty Pavla Buzka

V noënì proslov a p nì starosty Pavla Buzka V obci vzniklo Rodinné centrum Beruška - ètìte na stranì 4. DOLNOLUTY SK NOVINY prosinec 2007 Zpravodaj Obecní samosprávy, Obecního úøadu a Osvìtové besedy obce Dolní Lutynì ZDARMA V noënì proslov a p

Více

www.itec-czech.cz 05/2013

www.itec-czech.cz 05/2013 www.itec-czech.cz 05/2013 20. setkání starostek - Libros 2.5. Safari Regionservis Dìtenice 16.5. Regionservis Humpolec 30.5. Pøipravujeme v roce 2013 12-13.6., Konference Odpady a obce 13.-14.6., SKS Bílina

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku:

Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku: Roèník 20 Èíslo 2 25. 12. 2014 Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku: Ménì vzdychej, více zpívej. Ménì k zemi, více k nebi se dívej. Ménì

Více

EPIDEMIE Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

EPIDEMIE Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly ZBYTEÈNÁ EPIDEMIE Když se v minulosti èlovìk od svého lékaøe dozvìdìl, že má cukrovku, bylo to v jistém smyslu nìco jako rozsudek doživotního vìzení. Tato nemoc ho pak provázela až do konce života a zpùsobila

Více

OU TUPITELSTVA. e Bzence. ké z ze Bz ky Horké z. té Mirky Hor. tnáctileté Mir. ídou šestnáctile. esba křídou šes. a. Kresba kř Jablka.

OU TUPITELSTVA. e Bzence. ké z ze Bz ky Horké z. té Mirky Hor. tnáctileté Mir. ídou šestnáctile. esba křídou šes. a. Kresba kř Jablka. NA SLOVÍČK VÍČKO S PANEM STAR AROS OSTOU OU,, S PANEM MÍSTOS OSTAR AROS OSTOU OU A SE ZÁSTUPKYNÍ DO MĚSTSKÉHO SKÉHO ZASTUPITELS TUPITELSTVA Na konci rok oku každý člověk tak trochu bilancuje své úspěch

Více

Jak se slaví Vánoce v ostatních zemích?

Jak se slaví Vánoce v ostatních zemích? 2010-2011 Vánoce Dostáváte rádi dárky? Nezáleží na věku, ať jsi mladý,starý,velký nebo malý, všichni se určitě těšíme na Vánoce. Už jako malá holčička jsem toužebně očekávala příchod Ježíška. Věřila jsem

Více

NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY M ÌSTA

NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY M ÌSTA NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY MÌSTA Vážení spoluobèané, vážení a milí hluboèáci, sousedé rád bych Vám popøál vše nejlepší do nového roku 2009. Pøeji Vám hodnì zdraví, štìstí a osobních úspìchù. Možná bychom

Více

Obsah neboli ROZCESTNÍK. Něco málo na ÚVOD...str. 2. Zprávy z akcí školy...str. 3 6. Výsledky minulé soutěţe... str. 7. Školní rozhovory...str.

Obsah neboli ROZCESTNÍK. Něco málo na ÚVOD...str. 2. Zprávy z akcí školy...str. 3 6. Výsledky minulé soutěţe... str. 7. Školní rozhovory...str. 1 Obsah neboli ROZCESTNÍK Něco málo na ÚVOD...str. 2 TÉMA škola: Zprávy z akcí školy.....str. 3 6 Výsledky minulé soutěţe.... str. 7 TÉMA zábava: Školní rozhovory....str. 8 10 Horoskopy...str. 11 14 Představení

Více

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL 20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL V minulém èísle Zpravodaje jsme si mohli pøeèíst hezký èlánek paní docentky Vávrové hodnotící 45 let léèby CF ve FN Motol. Také na dospìlé èásti pražského

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Kouzl o betl émů. Paní Pulcová ve společnosti svých figurek z šustí. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ 3

Kouzl o betl émů. Paní Pulcová ve společnosti svých figurek z šustí. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ 3 číslo 12 - prosinec 2010 - cena 10 Kč H LUBOCKÝ ZPRAVODAJ Kouzl o betl émů Paní Pulcová ve společnosti svých figurek z šustí. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ 3 Pøiznám se rovnou, že vánoènì

Více

číslo 16 prosinec 2014

číslo 16 prosinec 2014 1 číslo 16 prosinec 2014 Tři měsíce utekly a my Vám přinášíme další číslo našeho časopisu, který můžete tvořit i Vy. Stačí nám jen napsat, že byste měli zájem přispívat. Zároveň s touto prosbou jde ruku

Více

Vaření italské kuchyně

Vaření italské kuchyně O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 Vaření italské kuchyně Bc. Monika Kohoutková Vaření italské kuchyně Bc. Monika Kohoutková

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více