nových předpisů nájmů s platnostf od Ve v~ jsou nové výše zálohových položek stanovených

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nových předpisů nájmů s platnostf od 1.7.2005. Ve v~ jsou nové výše zálohových položek stanovených"

Transkript

1 TEPLICE... ~ PRf1VOD(1) STAVEBNIHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MIR TEPLICE 48. záři 2005 Rozšiřováno do VÝVOJ DRUŽSTVA A JEHO HOSPODAŘENí ZA I. POLOLETí 2005 Dflči údaje o činnosti družstva jsem v průběhu I. pololetl 2005 oznámil členům družstva ve Zpravodaji Č. 45 a Č. 46/2005 a na shromážděni delegátů, které se konalo dne V I. pololetlletoinlho roku se podafilo dokoni!1t vl. chnv rozestarin4 akce komplexní opravy objektů spojené se zateplenim (včetně výměny oken) z roku celkem se Jedná o 350 bytů. V plánu na rok 2005 je zahájeni dal/uch 11 objektů s celkem 495 byty. V současné době je již 9 akci zahájeno (zbývá již zahájit pouze 77 bytů v ul. J. Koziny 1376 a 46 bytů v Javorové , které budou dokončeny v roce 2006). Letos bude dokonqno 8 akc' s 276 bvty (do r0- ku 2006 pfecházl rozestavěných 96 bytů v Komenského ulici v Krupce). Z plánovaných komplexnlch oprav stfech (zá.adně dle souěasných norem včetně zatepleni) se poda~lo dokončit 14 stfech na všech našich objektech v Gagarinově ul. Dále byly dokončeny stfechy na objektech: U Divadla 2992, Palackého , V Závětri , Vančurova 2768, Kollárova 580, Kollárova 581, Novoveská , Jabloňová , Javorová , Kollárova , Opavská , Bfezová , Doubravická , Jabloňová Do konce roku bude ještě nová stracha na objektech Habrová , Javorová , Slovenská , Horova 2211, TfeMová a Doubravická 1660 (poškozená vich~cf). Z větších akci je třeba p~pomenout dokončeni výměny 5 výtahů na objektech v ul. Duchcovská (6. výtah bude dokončen v ffjnu 2005). Dalši výtah bude vyměněn v objektu Alejnl čp a navazovat bude výměna 9 sousednich výtahů. Dnňstvo Dokrai!ule v rekonstrukci ele!ctroinstalac' ve spolei!ných prostorech a chodbách domů. Je dokončen objekt Sochorova čp , Tmovanská a Tmovanská , pokračovat bude čp Dokončen je objekt Tmovanská , pokračovat bude čp Dokončen je objekt Tmovanská , pokračovat bude čp Poda~lo se dokončit velmi náročnou rekonstrukci věžového domu se 103 byty v Alejnl čp Pfed dokončenim je dal šl věžový dům Alejní čp. 2757, a následovat bude věžový dům čp Též byly dokončeny vchody Alejní čp a 2792, navazovat bude zbývajiclch 8 vchodů. Pokra4uje téf postupná výměna poměrových měfii!ů spotfeby tepla na bázi odpařováni kapaliny za pfesnějšl (a spravedlivějšl) elektronické (5 objektů v Gagarinově ul). Dle plánu probfhají revize elektroinstalaci, plynorozvodů a hromosvodů. Z ekonomické činnosti družstva lze p~pomenout zpracováni nových předpisů nájmů s platnostf od Ve v~ jsou nové výše zálohových položek stanovených na základě indmduelnl spotfeby každého bytu v roce 2004 a novýcil cen platných již od (proto musí být zvýšeni vě~i, nebof celé I. pololetf 2005 členové družstva platili v nájemném zálohy tak, jako v cenách roku 2004). U fady obieictů Isou po prolednán( s delegátv objektů I zvýď!jy pokňjry _ TVORBA REZERVY NA OPRAVY: I' - jedná se pfedevšlm o objekty, kde plánujeme velké opravy, zejména opravy plánované uskutečnit nejpozději do konce roku 2007, kdy ještě platl nlzká 5% DPH na stavebnl práce I (zejména zatepleni objektů, střechy, výměna oken, výměna I výtahů). I -dále s pl'edstihem u objektů, kde budeme muset měn i t výtahy a to jak do roku 2007, tak í po tomto datu. Výměny budou problhat v návaznosti na výsledky prohlldek inspektoru z Institutu technické inspekce Úst! nad Labem. Lze konstatovat, že v souladu s platnými předpisy a zejména s ohledem na bezpečnost dopravovaných osob budou postupně dle finančnlch možnosti vyměněny všechny výtahy (družstvo má nynl již 61 nových výtahů). V oblasti vrbiránl n.temného se ood.lilo optt sn{fit dlužné n4jemnf: k dlužili členové družstva ,- Kč a k to byto Kč. Bohužel v červenci 2005 i přes velké úsill zaměstnanců družstva se několik desítek členů družstva rozhodlo neplatit nájemné a stav k činl ,- Kč. Vzhledem k velikosti našeho družstva a počtu bytů je dlužné nájemné (ve ~rovnání s ostatnfmi majiteli bytů v severočeském regionu) poměmě nlzké a nepfedstavuje pro družstvo žádné nebezpečl nebo riziko. Dlužnici své dluhy nakonec stejně zaplatl a navfc připlatí i penále. Pfedstavenstvo druis"" oen"e neodj/oujtl.nl n. pisemné žádosti dlužnlků. neboť /e pfesridqno, ft bv to bylo nesdciyedllvé YŮi!/ ost.tnim illenům drofstv /ctef( rádn' a vil.s plat( a drofstvu nezpůsobil/i dat ( pro/>/4mv a VÝdaje spojem, vvmílwúm dluhu (soudnl žaloby, kolky, odměny advokátům a mzdy zaměstnancům, kten se musl vymáhán lm dluhů zabývat, poštovné za zasllání upomlnek a žalob, telefonnl poplatky za volání blízký pflbuzným a zaměstnavatelům dlužnlků,...). Pfedstavenstvo družstva rozhodlo o uděleni 15 výstrah členům před vyloučen lm z družstva. Bohužel 12 členů byto po vyčerpání mírnějších způsobů domluvy vyloučeno z družstva. Největšl dlužlnk družstva M.. vyloučený již v pfedchozim obdobl, byl vystěhován asistence Policie CR. exekutorem z bytu za (nezahrnuje hospodafenl jednotlivých bytových se též pohybuji v kladných člslech). Ing. Vladlmlr Procházka, předseda představenstva

2 Družstvo nechalo vystěhovat nájemníka. který neplatil Kam až može vést neplaceni nájmu a nulová snaha o nápravu se plesvědčil čtyfiačtyřicetilelý nájemník Miloslav P., který bydlel v Pfltkovské ulici v Tepliclch. Stavební bytové družstvo Mír ho nechalo na základě exekuce vystěhovat. "Nebyt to zrovna pfizpůsob ivý člověk. Často tu býval na chodbě zápach. Vodil si do bytu ženy," řekla jedna ze sousedek, když procházela okolo otevřených vchodových dveří a musela se pfitom vyhýbat mužům s pytli plných harampádí. Nájemnlk měl už kvůli dluhům uzavřený plyn i elektriku. Na ohřev jídla používal přenosný plynový varč. "Je to jen zázrak, že to tu nevybouchlo," podotkla sousedka z vyššího patra. Miloslav P. bydlel v přízemí. Podle Informací z družstva neplatil muž nájem více jak pět let. Jeho dluh navýšilo penále. Byt o velikosti 3+1 po něm dostane nový nájemník, který o něj projeví zájem a splní podmínky dané družstvem. Muž měl v bytě zavfeného psa. Plivolaná hudka městské policie ho neodvezla, neboť prý nikoho neohrožoval. Pracovníci družstva predali černého pudla do útulku v Proseticích. Stavební bytové družstvo Mk spravuje okolo osmi tisíc bytů. Denik Směr Takto Informoval Deník Směr v tak Vás touto cestou seznámíme s které předcházely samotnému vyklizenr. dru.žshlb Miloslav Pašinger byt získal ještě za manželstvr. Následně po rozvodu Okresní soud v Teplicích rozhodl, že výlučným členem družstva a nájemcem bytu je bývalá manželka Jana P., ale byt nadále užívali bývalý manžel Miloslav. Protože nebyla placena předepsaná úhrada za užívání bytu a služby spojené s užíváním, byta Jana P. po předchozí výstraze vyloučena z družstva. Tím jí zanikl dle zákona i nájem bytu a ona i všichni, kteří s ní byt užívali, tedy I Miloslav P., byli povinni byt vyklidit a předat družstvu. Dle prohlášení, které bývalá členka na družstvu v září 2001 učinila, nemohla stejně byt fádně užívat, neboť jí to bývalý manžel znemožňoval, ale na druhé straně odmítal na užívání bytu pl'ispívatjakoukoliv částkou. Proto se Jana P. z bytu vystěhovala, ale nemohla jej družstvu fyzicky předat, protože v něm nadále zůstal bývalý manžel a ten odmítal jakoukoliv dohodu. Družstvo se snažilo s panem Miloslavem Pašingerem dohodnout, ale bezvýsledně. Proto na něj byla podána žaloba na vyklizení družstevního bytu k Okresnímu soudu v Teplicích. Na základě pravomocného rozsudku soudu o vyklizení bytu, bylo požádáno o exekuční vystěhování a následně byl vydán exekuční příkaz. Proti tomuto přlkazu se vyklizovaný odvolal ke Krajskému soudu, který však jeho odvolání zamíu. Tím se bohužel celý případ "vlekl" od roku 2001 až do , kdy bylo exekuční stihování provedeno a to I bez prrtomnostl vykllzovan6ho. Ten se mylně domníval, že když nebude přejímat poštu, nic se mu nestane. Opak je však pravdou a přes jeho veškeré snahy vyhnout se zodpovědnosti a vyklizení bytu tím, že odmítal jednat s družstvem a nepfebíral poštu jak z družstva tak i od soudu, se mu to však nepovedlo. Zákony ČR pamatují i na takové jedince jako byt vyklizovaný a soudy i exekutofi již mohou, za zákonem stanovených podmínek, odsoudit i vystěhovat žalovaného i bez jeho přítomnosti. Jediné, co takový jedinec, jako námi vyklizený zlská, jsou více náklady spojené s exekučním stěhováním, které na něm exekutor i družstvo budou vymáhat. Co říct na závěr, družstvo má bytů, ale naštěstí výše popsaný pnpad je ojedinělý. I další členové družstva se občas dostanou do finančnlch potíží a tím do situace, že neplatí pravidelně pfedepsané úhrady za užívání bytu a služby s tímto užlváním spojené. Takové případy se feší ve spolupráci s příslušným oddělením na družstvu a to je např. nápomocno pl'i realizaci výměny za menší byt a tím nižší nájemné. Další možností jak fešit vzniklý problém je sepsání dohody, na základě které je možné zavést do předpisu nájemného pravidelnou splátku dluhu i penále. Pokud dlužník takto spolupracuje a dluh je včetně penále zcela vyrovnán a je nadále pravidelně vše hrazeno nejméně půl roku, dává představenstvo družstva možnosti i vyloučeným členům družstva získat znovu členství. Novým pfijetím za člena opět ziskajl možnost dispozice s bytem, byt je předmětem děděn í atd. Pokud je však dlužník vyloučen z družstva a dále nespolupracuje, nebo dohodnuté splátky neplní, podá družstvo k Okresnlmu soudu v Tepliclch žalobu na vyklizení družstevního bytu. Po doručení žaloby se v mnoha případech snažl dlužnici vše ještě vyřeš i t smírnou cestou, si ušetřili další, nemalé se soudním vyklizením. J.n velmi málo I. lak n.- stěhováni bylo vyflzeno během několika měslců, protože soudy i exekutofi již tyto kauzy vyfizujl ve velmi krátkých lhůtách. Cflem představenstva dužstva a všech zaměstnanců družstva, není byty vyklizovat, ale mlt řádně platícl a bezproblémové členy, nájemce družstevních bytů. Ivana Matějková, vedoucl úseku organizace a řlzení Oznámení pro členy družstva SeD Mír Teplice bydlící v Krupce Změna v zajiafovánl pohotovostnl havarijnl služby - oblast Krupka od 1. zéfl 2005 došlo ke změně firmy, která zajišfuje pro družslvo pohotovostnl havarijnl službu a opravy v Krupce - (pouze havárie na studené a teplé vodě, pflpadně kanalizaci). Pohotovost bude zajišfovat firma INSTAS Mel!šek (do fa ELEKTRIKON Malchus). Pohotovostnl služba "elektro zústává beze změn - opravy i nadále zajišfuje firma ELEKTRIKON Malchus. Pohotovostnl havarijnl služba - telefon: (toto č l slo je jednotné pro všechna hlášeni poruch v domech sao Mlr Teplice). Ponděl!- čtvrtek od do 6.00 hod. následujlclho dne Pátek od hod. Sobota, Nedě l e, svátky nepfetržltě Andrea Kublková, vedoucl technického úseku - 2-

3 Rating - nový způsob hodnocení BD V červnu 2005 bylo SBD Mfr znovu podrobeno tzv. Ratingu. V červnu 2004 ve 40. čisle Zpravodaje družstva jsme podrobně vysvětlovali, co toto hodnoceni znamená. K této otázce se nynf vrátfm jen ve zkratce. Ratingové hodnoceni, které bytové družstvo zfská, je důkazem důvěryhodnosti organizace a současně nastlnl přrpadná rizika pro budoucnost. Ratingová známka má výhodu pro členy družstva, kter! tak lépe rozpoznajf, jak management družstva hospodafr. Dobré hodnoceni je signálem pro všechny obchodn! a finančnf partnery o solidnosti subjektu. Za hodnocené obdob! zfskalo v loflském roce SBD Mfr Teplice známku 8+. Obdobně je tomu i letos. (Sedm stupflu hodnocení A, B+, B, B-, C+, C, C-) SBD Mír získalo v červnu 2005 Rating B+ Název subjektu: SBD" Mfr" Teplice IČO : Typ Rating: RABYD Období: Spočteno: RATINGOVÝ STUPEŇ: B+ velmi nlzké riziko Hodnocenr: BD má velmi dobrou schopnost včas plnit své finančnr závazky. Většina ekonomických ukazatelů prokazuje dobrou až velmi dobrou finančnl stabilitu. P1'íznivé ekonomické podmlnky regionu i parametry charakterizujlcf vnitfnf srtuaci BD (platební morálka, tvortja fondu oprav...) dávajf velmi dobré pfedpoldady dalšího rozvoje. Komentář. Ukazatel celkové likvidity dosahuje běžných hodnot Ukazatel okamžité likvidity dosahuje běžných hodnot Ukazatel celkové zadluženosti dosahuje běžných hodnot Ukazatel zadluženosti aktiv úročenými zdroji dosahuje běžných hodnot Ukazatel podílu dlouhodobých záloh na dlouhodobém majetku dosahuje běžných hodnot Niž.ši zadluženost dlouhodobými bankovnfmi úvěry (+) Nlzké uvěrové kryti (-) Nfzká doba splatnosti bankovnfch úvěrů (+) Nižšf hodnota nerealizovaných pffjmů (+) Pffznivé porovnáni pfíjmů a výdajů - pffjmy jsou vyššf než výdaje (+) Velké družstvo (+) V pfepočtu na 1 byt nfzké pohledávky po splatnosti z nájemného (+) Procento neplatičú dosahuje běžných hodnot Vysoká nezaměstnanost v regionu (-) Ing. S. Hakrová, člen pfedstavenstva Záznam (Týká se úvěru, které pre&ly z IPB na Konsolidačni banku Praha, s.p.ú. - nynf Česká konsolidačn í agentura, na základě Zákona Č. 239/2001 Sb.) O hodnoceni plněnr smluv o úvěru uzavřených mezi SBD Mrr Teplice a ČS OB Ústi nad L abem. Toto hodnoceni bylo provedeno k Ke dni hodnoceni jsou mezi družstvem a Ceskou konsolidační agenturou uzavfeny smlouvy o úvěru na 94 bytových domů, z toho: O ve výstavbě 2. Zůstatek zvýhodněných investičnfch úvěrů vedených v CSOB ke dni hodnoceni čini: Na účtech úvěrů (produkt 700) O Kč Na učtech půjček (produkt 701) Kč Celkem: 3. Zůstatky na účtech družstva ke dni hodnocenf činf : Na běžném učtu Č /0300 (produkt 400) Na učtu /0300 krátkodobý (produkt 350) Celkem: -*""1«1#*"'#- 4. Splatné anuity byly družstvem uhrazeny. Úroky z čerpaných úvěrů v celém hodnoceném obdob i byly družstvem hrazeny. Úroky z čerpaných úvěrů v celém hodnoceném obdobf byly družstvem uhrazeny. Pi"fčiny neprovedených splátek a úhrad úroků: nejsou. 5. Plněni dalšfch úvěrových podmfnek, včetně opatfenf dohodnutých v dffvějšfch záznamech: klient plni úvěrové podminky, a proto opatfenl nebyla ulof.ena. 6. Celkový předpis nájemného za rok Kč Dlužné nájemné k Kč Počet dlužnlků 648 Průměr. výše dlužného nájemného Kč Počet přlpadů soud. vymáhánl- podány 3 žaloby ve výši Kč Bytové družstvo věnuje několik let náležitou pozornost vymáháni pohledávek z titulu dlužného nájemného. Proti r byl zaznamenám pokles dlulného nálemného o 643 tis. Kč. tl %. i pfes stále rostoucí předpis nájemného (+8%). Počet dlužníků se proti r snfžil o 77, nepatrně se snfžila průměrná výše dlužného nájemného, která činí 4 576,90 Kč. Dluh na nájemném za rok 2004 činil 0,98% (za rok 2003 činil 1,29%, za rok 2002 činil 1,82%, za rok 2001 činil 2,16%) zaznamenán výrazný pokles. Opatřeni přijatá družstvem (dohody o uznáni dluhu, pomoc družstva při výměnách bytů u dlužníků s velkými byty za menši, s pfevody členských práv dlužnfka na zájemce, kteří jsou ochotni vyrovnat dluh, předáváni pfípadů dlužnfků k soudnfmu vymáhánf, apod.) se jevf jako účinná. 7. Počet mimoi"ádných splátek v roce 2004: K byla provedena 1 mimofádná splátka ve výši Kč a splacena jedna bytová jednotka. Ke stejnému datu byl zcela splacen v souladu s úvěrovou smlouvou jeden bytový objekt - úvěrový účet /0300. Ing. J. Pilařová. Ing. H. Zlámalová. f:sob Praha. a.s ~--_.._----_._

4 Družstevní byt a dědické poplatky Loni zemlel manžel panl I. B. z Prahy o dědictví je obvyklá cena zůstavitelova Jistě každý, kdo se nastěhoval do panelového domu, který je vybaven kdysi nový a pfl d'dlckém Hzenl od ni notáfka po- majetku, který se stal předmětem /fzeni o ladu je pro výpotet odm'ny za pro jed- dědictvf. Ke zji~těni ceny děděného majetnánl dlelletvl sd'/enl fržnl hodnoty ku slouží notá~ různé relevantni zdroje, mi modemimi okny mi dá za pravdu, že jejich vlastnosti zvluť pak při větrném či bytu. Byt je drulstevnl a ke konel roku od odbomych nebo znaleckých odhadů a hlukovém zatižení dnes již nevyhovují tlnlla jeho útetnl hodnot. 314 ti- posudků pfes účty a jiné doklady až po Kdysi v hromadné výstavbě byli jistým sic korun, fržnlje listl ples milión. čestná prohlá~ení osob. Ov~em družstevní rychlým, možná levným řešením, ale dnes Notáfka odmltla ttenáfce cokoli vys- byt jako součást domu, který je majetkem je toto minulostí. Řešení pro odstranění nedostatků výše uvedených je několik. Jed ""'ám plaut poplatily z bvtu, lako by vlastnictvim člena družstva, a proto neni v.t1ova~ že prý spěchá. družstva, je vlastnictvim družstva, nikoliv ním z nich jsou plastová okna. byl volné zbofl na trhu? Ale Já k němu pfedmětem dědictvf. Proto je požadavek Plastová okna se vyznačují dlouhou životností s minimálními požadavky na údržbu se ml zdá postup notáfky jako nespráv- ; účelem stanoveni odměny notáře za úko mám t/enský poelo ze zákona a proto! na určeni tržni ceny družstevního bytu za a přijatelnou cenou. Zároveň si pak doživotně ponechávají svou barevnou kvalitu a : tl). Je to dnes t8stý problém, asi bude tomto smyslu nedůvodný. ný (spofetné t/enstvf manželů po smr-! ny, které provádi v ffzeni o dědictví, v snadnou údržbu. Kvalitní plastová okna i zajlmat vice lidi, pile čtenáfka. Navíc úmrtlm manžela, jemuž náleži práruzení o dědictví patří do pravomoci i va a povinnosti z titulu společného čtens!- jsou vyráběna nejmodemějšimi metodami I soudů, z vysoce kva\itniho tvrzeného plastu odol- i které pově/ují notáře jako soudní ví v družstvu, docházi k soustředěni těchkomisaře ného proti vnějšlm vlivům. ; k provedení úkonq v tomto říze- to práva povinnosti na pozůstalého manni. Úkony soudnfho komisafe Vyznačují se modemlm vzhledem, odolno- i se považuji ' žala. Jemu od smrti partnera náleží cely za úkony soudu. Komisař (notář) plipravu- členský podn, a to ze zákona podle sti vůči povětmostnlm vlivům, dlouhou ži- 'I je pro soud návrhy rozhodnutí a zji~ruje 707 odsl. 2,obč. zák., Nikoli v důsledku votností, barevnou a tvarovou stálostí, vy rozsah majetku a jeho obvyklou cenu. Záníkajícimi izolačními vlastnostmi, zvuko-. kladem odměny notáfe za úkony v řízení vou nepi"ůzvučností v db, širokou škálou barevných provedení, prakticky ~::=tu,ns~=~~~~~~~ur:'~~ děděni. OdpcMdal JUD,. JlndHch Woydlnok, lpodaho1a Y oillolh bytowho prtvo j"ja' k"s" druzvste' v 'n' 'lm 'byt'em po 'rozvodu I ~ i za pomoci zvolené~o člen~ plasto-. ". ". _, vych oken Čl pomoci vloženych lišt za- I ' _.....,. " ' " ", chovat pohledovost plutě budovy. Vybrat I správného dodavatele není jednoduché a je I V poslední době se staly módnlm trendem V poslední době se staly módnlm trendem potřeba si vždy ohlidat zkušenosti s výro- rozvody a tím boj o bydlení. Mnoho wich např. zájem nezletilých dětí apod. Soud si k rozvádějících trumfují typem odpovědi: "Má- rozhodováni múžc vyžádat i stanovisko družbou, používané materiály a navíc i zkuše- ňa povídala, že byt je můj a ty nemál na něj stva a posuzuje všechna stanoviska v celé šíři. nosti s montáží a s demontáží starých nárok. Ona to musí vědět, protože její snacha Což mamená, že tazatelka nemá vůbec jisté, oken. V dnešní době lze zaznamenávat uklízí na byťáku." A reakce z druhé strany je že jí byt a zároveň členstvl v družstvu zůstane. vmik dalších firem a finníček, které se obdobná. Po!foch pivech odpověď mí takto: Výše uvedená situace nastane v případě chtějí zapojit do boomu, kterému napomá- "Vypadni, jájsem teu byt dostal od šachty a ( 705 obě. Zákoníku), že není možné uzavfit há i tzv. daňová úleva v oblasti DPH, kdy platím ho a proto je můj." Nebo podobné dohodu rozvedených manželů o dalším uživástavební práce spojené se stavbami určený- odpovědi. Samozřejmě, že z tohoto nelze je- ni bytu. Pak na návrh jednoho z nich soud mi k bydlení podléhají 5% sazbě. Tato vý- 1 jimka končí (alespoň dle platné výjimky dnomačně odpovědět, komu zůstane právo uživat byt a kdo se sbalí a odejde. rozhodne, jak je popsáno výše. No ajakje to s novým manželem v bytě? EU) rokem 2007, dále nárůstu napomáhá i Proto nomodelujeme situac~ Ider' dm O právu žít spolu s novým manželem v předtrocbu umožni se orientovat v bydlení po mětoém bytě hovofi zákon o rodině, který nízká míra hypotečních úvěrů a navíc i do- rozvodu. jim plímo taková práva přiznává. Ale pozor běh stavebnich spořeni. "Jako manželé jsme získali družstevní byt a ' zde platí zásadni pravidlo: nesmí být narošo- Bohužel i v této oblasti platí dvakrát měř a po rozvodu jsme otázku bydlení deuí dobu vána práva ostatních nájemců (exmanžela) a jednou řež. Upraveně lze uvést dvakrát ro- neřešili, až nynl. Byt jsme získali tak, že jsem dále je potřeba si uvědomit, že dokud nebylo ZVaž jednou objednej. Na miskách vah za svobodna pofizený byt po svatbě prodala rozhodnuto o bytu, plat!, že oba nájemci bytu samozřejmě hraje velkou roli cena. Nemě- a za uližené peníze jsme si (jako manželé) jsou zodpovědnl za právní ůkony vyplývající la by být však tak dominantní, jak se oby- koupili teuto větší. A moje přitelkyoě mi tvr- ze společného nájmu. Co platí o novém mančejně u spotřebnlho zboží stává. Okno se dí, že jsem se zasloužíla o byt více a měl by želovi, to samé plat! o nové manželce. Takže pořizuje na delší dobu a tak na misky vah proto zůstat mně. Letos jsem se opět šťastoě se múžc stá~ že v předmětoém bytě budou bychom měli pfikládat i pojmy jako jsou vdala a bývalý manžel mi zabraňuje, aby- bydlet dva nové manželské páry a až rozhod- kvalita, včasnost a preciznost dodání, záruchom bydleli společně v wem starém bytě. Dotaz mí: má můj exmanžel na takové počínutí soudu rozhodne o tom, kdo zůstane nadá- le nájemcem a členem družstva. ka a tyto pořádně zvažovat Doufejme, že Dáni právo?" Závěrem bych chtěl řici, že v pfipadě, že práse technickému úseku toto dafi a pokud se Tazatelka sice použila na obstaráni bytu své va na uzavření smlouvy o nájmu družstevníjedná o ucelený systém zatepleni obvodo- peníze a má tedy určité zásluhy, ale skuteč- ho bytu nabyl jeden z manželů před uzavřevého pláště budovy, musí si výše uvedené nost je taková, že byt pofidili oba manželé a ním manželstvl, zanikne právo společného ohlídat dodavatel vybraný ve výběrovém tím vznikl společný nájem bytu i společné nájmu bytu rozvodem a právo užívat byt rusřízeni, kdy jsou okna subdodávkou vybra- členstvl v bytovém družstvu, a to podle 703 taoe tomu z manželů, který nabyl práva na ného a akci provádějlciho. obč. Zákoniku. Soud může vzlt zásluhu v nájem bytu před uzavřením manželstvl. Zdenfk Neudert _ lita pfedstavedltva úvahu, ale jsou zde i jiná stanoviska, jako je.juoiiav JenJ... Zpnvodaj SBD KWtertt L O... IJJ'PO

5 Váženi družstevníci, město Teplice pravidelně přistavuje ve městě velkokapacitní kontejnery na odvoz odpadu, aby občané měli možnost vyklidit byty, sklepy a odložit již nepotřebné věci ze svých domácnosti. Přistaveni kontejnerů a odvoz odpadu na skládku je hrazen z prostfedků města. Z tohoto důvodu Vám dáváme na vědomí přehled stanovilť a termlno přistaveni kontejnerd. abyste tyto využili a nepotfebné věci z bytů a společných prostor objektů vyklidili. V přfpadě, že nevyužijete těchto kontejnerů od města, budou na vyklízení společných prostor objetků zajištěny kontejnery družstvem, které bude muset družstvo uhradit z vašich prostfedků. Ve vyůčtovánl zálohových položek, uvedených pod názvem "domovník, úklid, prádelna", bude tento výdaj započten poměrně ke každému bytu. Bylo by nerozumné nevyužit tuto bezplatnou akci města. I Unělnská I , I I i Ská u č~o : 15óO r I I! ;7~ I i ;"T: n -.,;;:;Q M.i _I", Pnli~;.. fo.~ i , phtknyská 1467-o~n" :,1R-i;; :n"rl -;::~-.- ;-h,i;;~il.c:uut_ , , 11:<;0_<;1 1"6.1~"71-,,' C::t".~" " i I i A ~n".~ l~ I ! I ' 4 ~n~ ::;: ~. ~_::;:,;',\ I !! r ! i Nedbalova + Fibichova i i i Ganarinova na levé straně - ve směru Somet - SaD Mír ~ I GROarinova nravé straně - ve sri1ěru 50met - SaD MI i ?AJI , " _ n"n",h,. n 1: ~ ~~..A' n,, 'n"nrn~ si{.\ 12Q7J1 n" ~,,<i<nvl~ti nao~w; Trn"v"n... á 1 ~ n"';;'~ r.1"v'''''i'' - n,,<i<nviólli !:"'-h"'''v" 13rl ' Knl.I"."lie V ZAvětři Doubravická Fr. ~n\mka W,,", _ II Palackého 1872 u křižovatkv s ulicí Jankovcova K. ~"n"" 7575 _" "I II c::...'"iů ll'-;;!~?_rli 7_ _ _ J. Suka KHlkovského Alelnl I Stará MN"nská + Souběiná , Novoveská Habrová točna MHD Habrová Javorová točna MHD Javorová OrIavská Slovenská 2645parkovi~tě naoroti obiektu Slovenská 2638 oarkovi~tě naoroti obiektu Juaosl'vsk' Blllnsk' - točna MHD (orowklizen[qarážíl , Vrázová + Svolsíkova Svorslkova u věžáků L1butlna Rooseweltovo nim. oárkovi~tě naoroti "Pramenu" St. Duchcovská 403 u kližovatkv 5 Luční ul Jaselská 315 naoroti obíektu Zretllanlnská _ Zrenlanlnská Buzulucká

6 Jak usnadnit likvidaci škody a získat peníze od pojišťovny Návštěva zlodějů, prasklé vodovodnl potrubl, vichhce, která bere vše s sebou, nebo náhle nepojlzdné auto - to vše může phjll velmi nečekaně rychle. Co dělat, abyste tlmto úskallm propluli co nejsnadněji? Ne~ednoduššlho a nejrychlejšlho vyšetřeni škodné události policii a vyplaceni peněz od pojišťovny se dočkáte, když budete schopni potvrdit existenci všech odcizených a poškozených pfedmětů a to, že náležely do vaši domácnosti. Ideálnl je doložit jejich hodnotu účtenkami, záručnlmi listy nebo znaleckými posudky. Všechny tyto doklady phspějl k rychlejšlmu a zdámějšlmu vyšetfenl phpadu policii I pojišťovnou. Když takovou dokumentaci pojišťovně nepfedložlte, neboť jste na ni pfedem nepamatovali, nebo proto, že jste do základů vyhofeli pojišťovna si s tlm i tak poradl. Jen jl to bude déle trvat. "Spoušť' na mlstt věrně zachyne Jde-Ii o trestný čin, pll kterém vám vznikla škoda na majetku, volejta okamžitě Policii CR. Snažte se zabránit zhoršováni následků již vzniklé pojistné události, I když s tlm budou spojené i phměfené finančnl výdaje. Pojišťovna vám je proplatl v rámci pojistného plněni. Potřebujete-Ii začll hned s úklidem pojištěného mlsta, nenl to problém. Ze všeho nejdflve ale vše vyfoťte nebo natočte 'tu spoušr na video. Zničené věci nevyhazujte a pokuste se je uchovat do té doby, než si je likvidátor osobně prohlédne. Rychle ae podilte o špatně zprávy 2e se vám stala škoda na majetku, oznamte své pojišťovně co nejdhve. Nejrychlejšl a nejpohodlnějšl je telefon "Pojišťovnu můžete o škodě informovat bezprostfedně po jejlm vzniku, třeba ph čekáni na policii. Nemuslte chodit osobně na pobočku nebo poštu, omlouvat se v práci nebo rušit domluvené schůzky", vysvěuuje Richard Kapsa z Ceské pojišťovny. "Naši klienti si na novou možnost hlášeni škod rychle zvykli. Zatlmco na konci roku 2002 bylo 100 procení škod hlášeno klasickou 'paplrovou' cestou, dnes již 90 procent hlášeni problhá prostfednictvlm telefonu; dodává Kapsa. Nejčastějšlm způsobem nahlášeni škody zatlm zůstává zaregistrováni plsemně na tiskopise. Ten zlskáte primo na pobočce pojišťovny nebo si ho můžete vytisknout z jejich internetových stránek, vyplnit a spolu s doklady poslat poštou na danou adresu. V některých pojišťovnách najdete formuláfe na jejich internetových stránkách, kde je můžete rovnou on-line vyplnit a odeslat. PrVbih motate ovlivnit Ať pojistnou událost zaregistrujete jakýmkoli způsobem, bude v systému pojišťovny zaevidována a bude jr pfidělen likvidátor. Ten by vás měl co nejdhve kontaktovat a domluvit s vámi termln své návštěvy. Po prohlldce poškozeného mlsta nebo pfedmětu by měl zároveň vyčíslit výši škody. Pi'ipravte si proto pro něj seznam poškozených věcí včetně údajů o jejich ceně a stáfl. Zápis a vlastni zjištěni pracovnlka pojišťovny si pozorně pfečtěte a teprve poté podepište. Pokud likvidátor nevypočte výši plněni hned na mlstě pll prvnl návštěvě (což je obvyklé u škod menšího rozsahu), měl by vás informovat o tom, jak s vámi bude projednávána výše plněni. Můžete být pozváni na pobočku pojišťovny nebo vás likvidátor navštlvl ještě jednou. U Ceské pojišťovny je celý proces trochujiný. Po zaregistrováni pojistné události je vyslán tzv. mobilnl technik, který je jakousi prodlouženou rukou likvidátora. Skodu zdokumentuje a informace pošle k výpočtu do centra likvidace Ceské pojišťovny. Pouze v pflpadě nějakých nesrovnalosti jste posléze kontaktováni likvidátorem k jejich vyjasněni. Pak následně obdržíte informativnl dopis, ve kterém vám oznámí výši již vyplaceného plnění. Autorka Je fln,něnl poradkyni, NOVÉ NÁJEMNÉ - Vláda se plíží podél regulované zdi JaM jr ",iyhodnlmder(gulp«nájemné- I ho? QkamliJ4. IlDlll4. ba so,wn' podpo /ll Tak praví Strategie hospodářskiho růstu vicepremiéra Martina Jahna. I Jakou dere,u"',; "tlje",,,'lio poslala do Sněmovny vláda? Po",aJou, "eúp/nou, s pfeddot'11q"ými sociállllml poljt41i Chceme-li zavzpomínat v nějakim s""nzenu na staré ""munisticki časy, nájemní bydlení je nejlepsí. tijí v něm dvě ""tegorie lidí. První mají dekret, druzí nemají. První platí za men í byt dejme tomu v Praze dva a půl tisíce, druzí za stejný devět a půl tisíce. Představme si, že bychom platili v obchodě za mlé"" 40 knrun a soused s jakýmsi "mléčným dekretem" po babičce Vlastě jen 5 knrun. Jasná nespravedlnost. Dělicí čáru mezi najimi dvěma nájemníky přitom nedělá jejich plat, ale papír na byt z minulosti. Kdyby dosavadní vlády byly fér, kdyby nedělily své občany na ""tegorie, platilo by se v obou stejných deregulovaných bytech - jak vypočítali experti - přibližně čtyři a půl tisíce knrun. Patnáct let neuměli zdejlí politici najít pro nájemníky a majitele bytů slujná pravidla hry. ttyři roky ignorovali verdikt Ustavního soudu, že stát nesmí regulovat na úknr majitelů domů. Štrasburský soud pro lid- -6-3/cá práva řekl totéž. Teď Sněmovna projednává r4&", ktpý i, "'lrným pqlqpkpn.. "'Ul'" 'EVk9"lho ",,,11,,.L Levicov{ politici totiž stále opakuji, že musi chránit předev {m chudši pražské nájemníky. Chránije vlak "4 Me" -.tik" bytů, ldr obcl bytových hubte «,omomfllků To se to dělá ohleduplná sociálni politika. kdyijiplad někdo tfed! Následuj/cl čísla už jen doplňují obrázek: nebýt tuhé regulace, nezaměstnanost by Idesla o 2 až 3 procenta. Pokud by trh s byty normálně fungoval, lidé by se víc stěhovali za praci a hospodářství by vzrostlo o 2,4 procenta. Stěhovat se je kam, bytů je u nás dost, což vypočítává i Jahnova Strategie... Proč vlak uvádět další člsla, kdyi rozho,dujejediné: volební preference. MF DNES

7 Právo bydlet ve společně pronajatém bytě rozvodem nekončí Pfed nechtěným vystěhován lm vlastnlm manželem (manželkou) v době hádek či rozvodu vás ochralluje institut společného nájmu bytu manžely. Společný nájem bytu je specifický způsob nájmu k bytu, kdy vice osob má stejná práva omezovaná vždy jen právem druhého spolunájemce. Běžné věci vyl'izujl nájemci každý sám, podstatné si musl odsouhlasit všichni. Pokud by se spolunájemci nedohodli, rozhodne na návrh některého z nich soud. Inslltut společného nájmu bytu manžely je ještě specifičtějšl způsob společného nájmu bytu, neboť je možný výlučně mezi manžely, lj. nenl možný mezi druhem a družkou. Společný nájem bytu manžely existuje jak v družstevnich bytech, tak i v bytech nedružstevnlch. NEDRUžSTEVNIBYTY Pokud se za trvánl manželstvl alespoll jeden z manželů stane nájemcem nedruž- 'I stevnfho bytu, vznikne manželům ze zákona (tedy zcela nezávisle na vůli pronajlmatele či druhého manžela) společný nájem bytu manžely. Pokud by však man- i želé spolu trvale nežili, společný nájem bytu nevznikne. V phpadě, že jeden z I budouclch manželů je nájemcem bytu ještě pfed uzavfenlm manželstvr, vznikne i společný nájem bytu uzavfenlm manželstvr. ZÁNIK MANžELSTVI Pokud dojde k úmrll jednoho z manželů, kteff byli společnými nájemci bytu, stane se pozústalý manžel výlučným nájemcem bytu. Jestliže by se jednalo o byt družstevnl, kdy byli manželé členy družstva oba, zůstane výlučným nájemcem bytu pozůstalý manžel. Právě jemu pfipadne i členský podll zesnulého manžela. Pokud by však byl zesnulý manžel členem družstva sám, pfecházl členský podll a s nim i nájem bytu na dědice, kterým nemusl být nutně pozůstalý manžel. DOHODA SE vyplacl Okamžik vzniku společného bytu manželů je zejména významný v pflpadě, že dojde k rozvodu manželstvr. Samozfejmě že zákon preferuje dohodu mezi manžely, která bude fešit, kdo se po zániku manželstvl stane výlučným nájemcem bytu a pffpadně jakou kompenzaci obdržl manžel, který nadále nájemcem bytu nebude. Pokud se však rozvedeni manželé mezi sebou nedohodnou, zrušl na návrh jednoho z nich společný nájem bytu soud a určl, který z nich bude nadále výlučným nájemcem bytu, a pffpadně určl, jakou bytovou náhradu (náhradnl ubytováni, náhradnl byt apod.) musl druhý manžel (budoucl výlučný nájemce bytu) zajistit manželu, který má povinnost se vystěhovat. Do té doby, než je manželu povinnému k vystěhováni zajištěna bytová náhrada, má právo v bytě bydlet. KDY HO/JI NEVYST!:HUJETE BEZ NAHRADY Jestliže by se jednalo o družstevnl byt, kdy je jeden z manželů členem družstva, tzn. nabyl právo k uzavfenl nájemnl smlouvy pfed vznikem manželstvl, rozvodem manželství zanikne společný nájem bytu k tomuto družstevnlmu bytu a výlučným nájemcem se stane manžel - člen družstva. Tento manžel však nebude zproštěn povinnosti poskytnout druhému manželu napf. náhradnl ubytováni či náhradnl byt a strpět bydleni bývalého manžela do té doby, než mu tuto bytovou náhradu poskytne. Pokud by však byli členy družstva oba manželé a nedohodli by se na fešenl, opět by soud rozhodovalo zrušeni nájmu bytu i o tom, který z manželů se stane výlučným nájemcem a jediným členem družstva. Soud by také rozhodovalo povinnosti druhého manžela poskytnout manželu povinnému k vystěhováni bytovou náhradu a strpět jeho bydleni až do doby, než mu ji zajisti. DRUžSTEVNIBYTY U družstevnlch bytů je situace trošku komplikovanějšl, neboť muslme rozlišovat nájem bytu a členstvl v družstvu. Pokud za trvánl manželstvl vznikne jednomu z manželů právo na uzavfenl smlouvy o nájmu družstevnlho bytu, vzniká se společným nájmem bytu, tj. ke dni uzavfenl nájemnl smlouvy, I společné členstvl manželů v družstvu. Pokud však právo na uzavřeni smlouvy o nájmu družstevního bytu vzniklo jednomu z manželů pfed uzavfenlm manželstvl, vzniká uzavfenlm manželstvl jen společný nájem družstevnlho bytu, nikoli však společné členstvl v družstvu. Pokud by napf: manželé - společnl nájemci družstevnlho bytu vyměnili tento byt za jiný družstevnl byt, a ačkoli by v původnlm bytu byl členem družstva jen jeden z manželů, výměnou bytu by se členem družstva stali již oba manželé, neboť toto právo nabyli za trvánl manželstvr. Ing. Vladlmlr Procházka, pfadseda pfedstevenstva I I Praha - Vládni návrh zákona o deregulaci nájmů dostal zelenou od poslanců, ktefi jej schválili k dalšímu projednáváni ve výborech. Poslanci zákon postupně uvolňujíc! nájmy téměř tři čtvrtě milionu domácnosti schválili drtivou většinou 167 hlasů ze 170 přítomných zástupců. Proti nehlasoval žádný z poslanců. Zákon z duny sociálnědemokratického ministra pro mlstnl rozvoj Radko Martinka čeká ještě trnitá cesta, než se politici shodnou na konečné verzi. Po třech letech je to vlak první pokos rozhýbat trb regulovanými byty, kde panuji pravidla, jež oznaěll I Ústavní soud za protizákonná. Ministr Martinek má před sebou složité vyjednáváni s koaličními partnery, kteří mají námitky jak k délce přechodného obdob!, tak k tempu zvyšováni činži. Vláda se návrhem zákona snaží narychlo uvolnit státem regulované nájmy, které od roku 2000 neměnila. V případě otáleni hrozilo, že bude muset majitelům činžovních domů platit miliardy korun na odškodném. Ti stát na jaře žalovali u Evropského soudu pro lidaká práva ve Štrasburku, a pokod nezrušl regulaci nájmů, požadovali miliardy korun odškodného. Argumentuji přitom, že současná výše státem kontrolovaného nájemného nepokrývá ani náklady na nutnou údržbu domů. Pokud návrh projde v původn! podobě, měly by nájmy růst po dobu příštich šesti let průměrným tempem okolo deviti procent ročně. Do roku 2012 tak má dosud regulované nájemné dosáhnout pěti procent takzvané cílové ceny bytu. S počátkem deregulace se počítá od října roku Majitelé domů s nájemnými byty se však s navrhovaným navýšením nespokojí. ''Nejdříve je nutné neprodleně zrušit regulaci pod úroveň nákladů," říká Libor Dellin z Občanského sdruženi majitelů domů. Největší boj se strhoe zřejmě o délku obdobl regulace. K Martinkem navrhovaným šesti letům majl výhrady i strany, které jsou s jeho sociá1nl demokracii v koaliční vládě. "Ta doba šesti let je příliš dlouhá," říká Milan Šímonovský, ministr koaliční vlády za křesťanské demokraty. "Myslím, že na čtyřech letech bychom se mohli dohodnout. To vidím jako optimální řešení," "Těch šest let přechodného obdobl je optimálních. Připominám, že ten zákon mohl být už před dvěma lety, tehdy neprošel tfetim čtením. Dnes už jsme mohli být dál, říká Milan Taraba ze sdružení nájemníků. Opozice zase kritizuje devítiprocentnl tempo růstu deregulace činží. "Těch devět procent je tempo nesmimě pomalé, " říká Petr Gandalovič, stínový ministr pro mlstní rozvoj. MF DNES OS

8 Nesnažte se, nebo budete platit vic Vláda předložila návrh novely zákona o dani z plljmu fyzických osob, údajně výhodný pro věuinu daňových poplatnlků. Vláda flka, že se jim snlži daně. Je to jen část pravdy, protože části daňových poplatnlků se daně zvýšl! Již daňové změny schválené v minulém roce, kdy se nezdanitelný odpočet od základu daně zs děti změnil za odpočet daně, vedl k prohloubení daňové progrese a pfedevšim k vyššim daním pro 200 tisíc rodin s dětmi! Současný návrh spočívajíc! ve snížení daňové sazby u prvnich dvou daňových pásem a nahrazení nezdanítelného minima pflmým odpočtem z daně dál dramaticky prohloubí daňovou progresi v naši zemí. Již dnes jedna šestina daňových poplatnlků plati téměř jednu polovinu celkového výnosu daně z pfijml1 fyzických osob. Zbývajicich pět šestin daňových poplatníki1 plati tu druhou polovinu. Po provedených změnách bude jedna šestina plátcíl, tedy poplatnlků zdaňovaných ve tfetim a čtvrtém pásmu, platit až tři pětiny celkového výnosu daně z plljmu fyzických osob. Zde je Dutné zdliraznit, že Dejde o oněch mýtických "homich deset tisic", ale téměř o piu miliodu lidi, na jejichž bedra se pfe Dese placení výrazné věuiny výnosu daně z pfijmů fyzických osob. Tato praktická aplikace komunistického hesla "ať plati bohati", apelujlci populisticky na nejnižší pudy tradiční české závisti, nepřekvapuje u našich socialistl1. Proč u toho asistují dvě další koaliční strany, je však záhadou. Kdo je tim pl11 milionem ''bohatcl1'', na které s takovou nenávisti útočl současdá vláda? Jde převážně o vysoce kvalifikované, kvalitně vzdělané a tvrdě pracujíci zaměstnance (1) s platem nad 30 tisic korun. Tedy typické pllsmníky sttedniho stavu. Navic navrhované změny vedou k tomu, že má-ii tento poplatník děti, zaplati na danich VYššl částku než dnes 1 Máš vysokou kvalifikaci a kvalitní vzděláni? Máš navic děti a staráš se o ně? Vláda té za to potrestá. Zvýší se ti daně. Opět nic pfekvapivého u našich socialistl1 tihnouc!ch ke komunistl1m. Ale jaký je postoj k tomuto "sociálnímu rasismu" u lidovcl1 s jejich údajdě prorodinnou politikou? Těch zhruba 200 tislc rodin s dětmi, které zaplati vyššl daně, je obětováno koalični spolupráci. Paradoxně, pokud je poplatuik bezdětný, na změnách vydělá i při stotisícovém platu. Pro Unii svobody, údajdě hájíci vzdělané a kvalifikované pll-. sjušniky stfednlho stavu, je to ukázková tečka za jejim trapným vládnim angažmá. Vzkaz veřejnosti je jasdý. Neusilujte kvalitním vzděláním a kvalifikací a tvrdou prací o vyšší plat a nemějte současně děti. Stáváte se bohatcem, neplltelem této vlády. A to již při platu okolo 1000 eur, když hodnota pruměmé německé penze je 1100 eur. Takový návrh pro věuinu občanu výhodný rozhodně Dení. MF DNES Američtí vědci: Našla se desátá planeta Objevitelé nového velkého tělesa na oběžné dráze Slunce soudl, že je větší než nejmenší planeta Pluto. Skládá se: z ledu a kamene, obrhá kolem Slunce a je většr než Pluto - nejmenšr dosud známá planeta slunečnl soustavy. Podle vědců má tento vesmímý objekt naději, že bude uznán za v pofadl desátou planetu, která ve vesmíru putuje po oběžné dráze kolem našeho Slunce Planeta, provizomě pojmenovaná UB 313, je dosud nejvzdálenějšrm objektem obfhajlclm okolo Slunce.. 1. Merkur - Druhá nejmenšr planeta Objekt se nacházr 97 astronomických (po Plutu) o průměru 4880 kilometrů. jednotek (14,4 miliardy kilometrů) od 2. Venule - Planeta o průměru Země, je jedenapůlkrát většr než Pluto kilometrů je nejbhže Zemi. a také dvakrát až třikrát vzdálenějšr od 3. Zemi - Jediná dosud známá plane Slunce než devátá planeta Pluto. ta slunečnr soustavy, na níž existuje Planeta UB313 byla vyfotogra- život. Jejr průměr je kilometrů. fována výkonným digitálnrm fotoapará- 4. Mars - Pro načervenalý povrch nazýtem prostfednictvrm Samuel-Oschíno- vaný též rudá planeta. Planeta má průva teleskopu z hory Palomar na jihu měr 6780 km. Kalifomie. Označenr objektu za planetu 5. Jupiter - Největšr planeta slunečnr patmě vzbudl mezi odbomlky spory. soustavy má průměr kilometrů. Pokud UB313 nenr planetou, 6. Saturn - Druhá největšr ze známých pak nenr planetou ani Pluto. Je to prv- planet slunečnr soustavy, o průměru nr potvrzený objekt většr než Pluto ve kilometrů. Je obklopen prstenvnějšr části slunečnrho systému. ci z maličkých měsrců. Zatrm jich je devět Vědci jsou na stopě desáté plane~ Sluneční soustavy 7. Uran - Planetu o průměru kilometrů objevil 13. Bfezna 1781 anglický hudebník a astronom - amatér William Herschel. 8. Neptun - Plynnou planetu o průměru kilometrů objevil 23. září 1846 Němec Johann Gottfried Galie. 9. Pluto - Nejmenšr známá planeta slunečnr soustavy o průměru 2390 kilometrů a váze 0,0025 hmotnosti Země. Objevil ji 18. února 1930 Američan Clyde Tombaugh MF DNES Slunečnr soustavu tvon zatím devět známých planet (fazeno dle vzdálenosti od Slunce od nejbližšr k nejvzdálenějšl): -8-

9 I SPOLEČNOST PRO VZDĚLÁVÁNÍ, RELAXACI A PORADENSTVÍ JOB ASISTENT s. r. o. Vás zve na ZÁPIS pro školní rok 2005 /2006 Základy práce s počítačem - (skoro) zadarmo. Při ra ' e kur Neumíte to s počítačem a Itve Vás to? V rámci projektu "Národní program počítačové gramotnosti" ve spolupráci s firmou COMPUTER HELP nabízíme dvouhodinové kurzy pro začátečníky. kteří se chtějí naučit základům ovládání počítače. +~ o.. A) JAK NA POČiTAČ. B)TEXTYVPOČiTAČI '~., C) INTERNET A "'.. D) sám SOBĚ ÚŘEDNiKEM ~ Po~flačové kurzy - roz~ffenf znalosti MS WORD (pffprava dokumentů-základnf kurz 10 hodin) MS EXCEL (prfprava tabulek-základnf kurz 10 hodin) Internet a elektronická pošta (10 hodin) Pokud nechcete pfijft sami, vezměte s sebou prftelkynl,.. prltele, latinka, babi~u, manžela. Kurzy problhaji dle zájmu... Klient, který pfihlásl nejvlce v dopolednlch, ale hlavně zájemců, bu~ odměněn hodnotným v odpolednlch a ve~mlch dárkem. \gj hodinách. JOB ASISTENT sro. Karla Čapka 296, Krupka - Maršov ( areal DELTA -, patrol lelefon pi Machova, sl Hamplova ( autobusové spojení z (do) Teplic cca každých 20 minut, směr Unčín vystupní zastavka Maršov, ZS) fe Soused neuklidil chodbu B je úklid zese na Vés? Investovali Jste do svého bytu nebo celého domu 8 chcete své Investice uddovst v č/stot~? Nebavl Vés rodinné hddky, kdo je s úklidem společných prostorů domu na fadll? Chcete mrt ve svém domll stále pffjemnll čisto a hygienicky uklizeno?, UKLIDovka s.r.o. sl Vám dovoluje nabldnout úklid společných prostor domu :r"hln,ull,ok 1 x týdnll čiltěnf podlah (smetenc a mokré čiltěnl) čiětěnl kabiny výtahu čiltěnf madel zábradh kontrola osvětlenr zápis o provedenf úklidu 2 x ro~n. myu oken čiltěnl zábradlf člltěnl stfnidel osvětleni člatěnl dvarl výtahové Sehly myti vstupnlch dve" hloubkové člětěnf podlah (nap'. tlakem horké páry) vymetenf sklepnlch prostor zápis o provedeni generálnlho úklidu dl. poueby úklid chodnlku p'ed domem v zimě shrnuu sněhu a posyp posypovou soli lokálnr úklid na znečistěném mlstě v společných prostoréch domu zápis o provedeni úklidu Čistý dům od 94 Kč za měsicl C::isté společné prostory Valeho domu Vám zprrjemnf návrat domo. C::isté chodby v domě znamenaj! prinesených k Vám do bytu. Už žádné uklizeni Ipfny po sousedech. nečistot ÚKLlDovka S.r.O. dále nabfzl: AU Service úklidy - úklid v eho druhu Úklid administrativnfch budova Akol Generálnr úklidy po malováni a rekonstrukci Postavebnf úklidy Údržbu zeleně a travnatých ploch Objednávejte na telefonu !! -9-

10 I", ~ ~.!J!J) CI ~ " ~ I -10 -

11 & Elektram spol. s r.o Kompletnl set pro temperovénl podlahy UPV...-::;;;;',, ". ~ ).~ <,~",,;f. "<\',,\~'~~ ".' 'i... '.' r; 1- i.-,.. '."::"', : :...._-"- 2. Elektronický termostat teploty 'I podlaze - základnl provedeni I.Topná rohož UPV S 160 '>c. " _' W/m 2, oboustranné pl'ipojenl 3. Instalačnr trubka pro sn lmač tioulrka cca 2.7 mm,-- ~ti!0~plo~ty 0!"'~1~3~m~m~,~d~é li<ka~~~~4.~u~ h~o~ln~il<~~~~~::=-_ Néstěnný InfrazéHl: IWS 201 _ rychlý úč inek tepelného zéfenl diky Infračerveným Quarz. topným těaesqm tahový vyplnač 8 opti<> kou signalizaci naslavenl výkonu horizontélni nastavitelný reflektor z nerezové oceli elektrické pripojenl 8 upevninf uprostfed bezpočnhrovoz dll<y provedeni s ochranou proti strfkajlcl vodě IP 24, ochranné tflda I výkon: IWS OI W _ maxlmélnl komfort teploty, 4 výkonové stupni konslantnf výtokové teplota 2 ruooi nastavitelné pn kol l.ěn l tlaku vody dlky 2 hyd... ulicky splnané regulaci PinControl nový dvojnásobný pojistný primo ve vodl lažle! topné systém vlnovce (drátky) unlverdlnl p1ipojenl vody pnpojenf na plastové rozvody se znaekou DVGW _ ochrana proti tjyakajrcr v0d6ip 25 DilnicU 73 Mrázova 316/ litoměl'lce Komenského Néchod Svermova Liberec Dičln 6 tol.: tel.: tol.: taulax.: fax: fax: fax: cz cz. cz cz

12 Vývoj družstva a jeho hospodalení za 1. pololeti roku V prvnlm polol.ti V minulém člsle Zpravodaje jsme vás seznámili s důvody, proč by člen družstva - nájemca bytu, měl mlt poj i štěnu "odpovědnost za Akodu". Náš dnešnl prlspěvek se bude týkat likvidaci škod z událost[, sa kterými se, bohužel, vět ina družstevnlků již pravděpodobně setkala. Pro ucalený prehled jsme druhy škod rozdělili do tff skupin: NejčastějAlml prlč i naml škod je zatečenl atmosférických srážek, a to strechou, spárami panelů, parapety oken apod. Poslednl zatěžkávacl zkoušku zažily nemovitosti pn vlchncl dne V této souvislosti žádáme poškozené nájemnlky, aby měli trpělivost pn čekáni na prohlldky likvidátora pojlšfovny Kooperativa, nebof sa sealy dva neprlznivé vlivy: - velký počet Akod - rozsáhlé reorganizace poj i~fovny se zásadnrmi organizačnfm i změnami Ubezpečujeme vás, že vaechny oznámené Ikody byly pojišfovně predány, bohužel anonymita současného systému nám ani neumožl\uje zjistit, u kterého likvidátora se predmětné škody k vyrlzenl nacházej I. Doufáme proto, že časové prodlevy nebudou značné, v prlpadě žádosti o informaca se můžete obracet i na naši kanoelár - tal. Č nebo I~, ~~~*tkti'~?ka\~ c. m Jelikož zastupujeme podnikatele, kten jsou zérovell nájemnlky družstevnlch bytů, mnozl by jistě ze zkušenosti potvrdili, že kromě výběru nejvhodněj Alho pojistitele patff mezi naše hlavni úkoly metodická pomoc pl'í Iikvidaclch škod. Jedná se vaak o lirokou oblast činnostc, kterou nemůže tento materiál obsáhnout. I 1 ~ STACH & I.P. POJlšŤoVAcl MAKL ÉŘ Ilo, ěkody n;;;'~jetku ~bčeno, ' 'I. I Tuto oblast, která vás bude pravděpodobně zajlmat nejvlca, poj Imáme podrobněji a uvádlme poznatky z naaich dosavadnlch zkuaenostl. Celá tato část se týké pouze pojištěni domácnosti: Každá mlmorádné událost člověka rozhodl, proto je prvnlm krokem pl'í zjiatěnl Akodnl události pokus o uklidněni a raclonálnl uvažováni. V každém prlpadě je nutné zabránit zhoraovánl následků Akodnl události (prlměrené finančnl výdaje pojišfovna uhradl v rámci pojistného plněni). I Me.zí, povln.!-os~,pojí~těného, pam: 1 platit víc. Vláda. pfedložila návrh novely zákona o dani z prjmu fyzických osob, údajn~ výhodný pro v~u daňových poplatníků. (Str. 8) Vydává, SSDMIr Redakčn( rada: předsedk)'ně - Ing. Sv. Hakrová, tel.: Členov' red 'akčjú rady: Ing. V éclav Sláma. Zdeněk Ncudert, Ing. V1adimlr Prooházka, JUbr. Kar.1 Humplik Adresa ndakee: Gagarinova 155'8.415 Ol Teplice. NloIdad: 8100 výtisků Sazba a grafická úprava: PULSAR DBSIGN ~ Tisk: SBn Mír 1!'eplice, Gagarinova 155S - Akodnl událost pojiafovně oznámit co nejdrlve (většina pojišfoven má telefonickou linku pro nahléšenf), pojišfovna škodu zaraglstruje a pl'idělf ji určenému likvidétorovi, ten nésledně provede prohlfdku a zápis v mlstě pojištěni -!restnl čin se Akodou na majetku oznámn Policii CR, každý požér hasičům - zdokumentováni škody, v prlpadech, kdy nenl možnost čekat až do prohlldky likvidétora (napr. hy9ienické podmlnky) je potraba ěkodu vyfotit, natočit na kameru. Zničené věci nevyhazovat, uchovat je do prlchodu likvidátora - vyčlslenl výše ěkody - doloženi vlastnlctvl a hodnoty pojištěných predmělů Je vhodné sl udělat seznam, do kterého se zaplšl věc i odcizené, zničené, poškozené, ale I prlpadný rozsah pracl, napr. úklid, cena čistlclch prostredků. Je potreba od zarlzenl bytu ukládat účtenky, záručnl listy, znalecké posudky. Cestné prohlášeni, prlp. svědectvl, pojlšfovna větš i nou pnjme pouze u standardnlch predmělů zarlzenl (také v těchto prlpadech jsou vhodné fotografie nebo videozáznam, proprlpad požáru uložané mimo byt spolu s kopiemi dokladů o nákupu dražšlch predmětů). V prlpadě napr. prstýnku s brilianty, televizoru za Kč, zděděné sblrky porcalénu čl obrazů by se však měl vlastnlk postarat o průkazné doloženi buď pol'izovac(m dokladem nebo oceněnrm znalce. A:J. v prlpadě IIkodnl udélosti se múžete dočkat nemilého prekvapenl v podobě zjlatěnl, že jste nesplnili podmlnky zabezpečeni a pl'i odcizeni vloupán lm nemáte nérok na žádné plněni nebo vaae zabezpečeni nespllluje parametry, které byly dány pl'i podpisu smlouvy kráoenlm pojistného plněni. Z obou důvodů je nezbytné se s těmno podmlnkami podrobně seznémit pred podpisem pojistné smlouvy. pred mnoha lety uzavrená pojistná smlouva již zdaleka nemusl odpovldat výši pojistných částek aktuélnlmu zarlzenl domácnosti (pojišfovna namltne podpojištěnl- snižl pojistné plněni). Z tohoto důvodu doporučujeme pfehodnotn uzavrené smlouvy odbornými pracovnlky napr. naai makléfské společnosti, která zastupuje všechny významné pojillfovny na našem pojistném trhu, uvedené služby jsou pro vás zdarma. I pojištěni občanského majetk'u prochézl vývojem a dnes jsou v nabldce napr. produkty zahmujlcl i prepětl a nepnmý úder blesku (energie jdoucl po drátech dokáže zn l č~ vše, co je navzájem propojené - staral typy pojištěni toto riziko nezahrnuji). Pro kontrolu stévajlclch pojistných smluv a prlpadnou aktualizaci jsme vém k dispozici, na tel.: nebo

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

ZPRÁVA. o hospodaření SVJ za období ROKU 2011

ZPRÁVA. o hospodaření SVJ za období ROKU 2011 ZPRÁVA o hospodaření SVJ za období ROKU 2011 V tomto roce bylo hospodaření SVJ, tak jako v roce minulém orientováno především na minimalizaci výdajů z běžného účtu SVJ a tvorbu rezervy finančních prostředků

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny Podklady pro jednání 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Řipská 6/1445, které se uskuteční ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny (Praha 3, Korunní 75, velký salonek)

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Modřice 574 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Modřice 574 2) Sídlo : Poděbradova 574, 66442 Modřice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Komplexní předvaha - účty

Komplexní předvaha - účty Strana: 1 021100 Budovy 61 783 66 61 783 66 61 783 66 Celkem syntetika 021 : 61 783 66 61 783 66 61 783 66 029100 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 3 711 792,12 3 711 792,12 3 711 792,12 Celkem syntetika

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb.

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. ze dne 31. května 2006, kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642 Společenství vlastníků Žárovická 1642 Žárovická 1642, 190 16 Praha Újezd nad Lesy IČ 28 97 66 22, mailto:svjarovicka1642@volny.cz Pozvánka na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Více

Bytové družstvo Na Malovance 14 Na Malovance 530/14, Praha 6 - Střešovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření družstva v roce 2014

Bytové družstvo Na Malovance 14 Na Malovance 530/14, Praha 6 - Střešovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření družstva v roce 2014 Bytové družstvo Na Malovance 14 Na Malovance 530/14, Praha 6 - Střešovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření družstva v roce 2014 Praha březen 2015 Vypracoval: Ing. Tomáš CHALUPECKÝ předseda družstva Obchodní

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272884 Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013.

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013. - členská schůze 10.12.2013. Schůze svolána jako náhradní (po řádné členské schůzi konané 16. 11. 2013, která nebyla usnášeníschopná); Zápis: Začátek schůze: 18:00 Řídícím schůze ze strany představenstva

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR s.r.o.

Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR s.r.o. Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR sro 1 Údaje o společnosti Název: obchodní firma: PRAEDIATOR sro Sídlo: Podkovářská 933/1, Praha 9 IČ: 287 811 71 Datum zápisu: dosud nezapsáno Předmět podnikání:

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Z á p i s. Pozváno: 87 členů družstva. Přítomno: Členská schůze je usnášeníschopná.

Z á p i s. Pozváno: 87 členů družstva. Přítomno: Členská schůze je usnášeníschopná. Z á p i s z členské schůze družstevníků Bytového družstva Mělník, Bezručova 2898-2903, která se konala dne 26.6.2014 od 19.00 hod. v prostorách školní jídelny SOU Cukrovar, Mělník Pozváno: Přítomno: 106

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více