nových předpisů nájmů s platnostf od Ve v~ jsou nové výše zálohových položek stanovených

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nových předpisů nájmů s platnostf od 1.7.2005. Ve v~ jsou nové výše zálohových položek stanovených"

Transkript

1 TEPLICE... ~ PRf1VOD(1) STAVEBNIHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MIR TEPLICE 48. záři 2005 Rozšiřováno do VÝVOJ DRUŽSTVA A JEHO HOSPODAŘENí ZA I. POLOLETí 2005 Dflči údaje o činnosti družstva jsem v průběhu I. pololetl 2005 oznámil členům družstva ve Zpravodaji Č. 45 a Č. 46/2005 a na shromážděni delegátů, které se konalo dne V I. pololetlletoinlho roku se podafilo dokoni!1t vl. chnv rozestarin4 akce komplexní opravy objektů spojené se zateplenim (včetně výměny oken) z roku celkem se Jedná o 350 bytů. V plánu na rok 2005 je zahájeni dal/uch 11 objektů s celkem 495 byty. V současné době je již 9 akci zahájeno (zbývá již zahájit pouze 77 bytů v ul. J. Koziny 1376 a 46 bytů v Javorové , které budou dokončeny v roce 2006). Letos bude dokonqno 8 akc' s 276 bvty (do r0- ku 2006 pfecházl rozestavěných 96 bytů v Komenského ulici v Krupce). Z plánovaných komplexnlch oprav stfech (zá.adně dle souěasných norem včetně zatepleni) se poda~lo dokončit 14 stfech na všech našich objektech v Gagarinově ul. Dále byly dokončeny stfechy na objektech: U Divadla 2992, Palackého , V Závětri , Vančurova 2768, Kollárova 580, Kollárova 581, Novoveská , Jabloňová , Javorová , Kollárova , Opavská , Bfezová , Doubravická , Jabloňová Do konce roku bude ještě nová stracha na objektech Habrová , Javorová , Slovenská , Horova 2211, TfeMová a Doubravická 1660 (poškozená vich~cf). Z větších akci je třeba p~pomenout dokončeni výměny 5 výtahů na objektech v ul. Duchcovská (6. výtah bude dokončen v ffjnu 2005). Dalši výtah bude vyměněn v objektu Alejnl čp a navazovat bude výměna 9 sousednich výtahů. Dnňstvo Dokrai!ule v rekonstrukci ele!ctroinstalac' ve spolei!ných prostorech a chodbách domů. Je dokončen objekt Sochorova čp , Tmovanská a Tmovanská , pokračovat bude čp Dokončen je objekt Tmovanská , pokračovat bude čp Dokončen je objekt Tmovanská , pokračovat bude čp Poda~lo se dokončit velmi náročnou rekonstrukci věžového domu se 103 byty v Alejnl čp Pfed dokončenim je dal šl věžový dům Alejní čp. 2757, a následovat bude věžový dům čp Též byly dokončeny vchody Alejní čp a 2792, navazovat bude zbývajiclch 8 vchodů. Pokra4uje téf postupná výměna poměrových měfii!ů spotfeby tepla na bázi odpařováni kapaliny za pfesnějšl (a spravedlivějšl) elektronické (5 objektů v Gagarinově ul). Dle plánu probfhají revize elektroinstalaci, plynorozvodů a hromosvodů. Z ekonomické činnosti družstva lze p~pomenout zpracováni nových předpisů nájmů s platnostf od Ve v~ jsou nové výše zálohových položek stanovených na základě indmduelnl spotfeby každého bytu v roce 2004 a novýcil cen platných již od (proto musí být zvýšeni vě~i, nebof celé I. pololetf 2005 členové družstva platili v nájemném zálohy tak, jako v cenách roku 2004). U fady obieictů Isou po prolednán( s delegátv objektů I zvýď!jy pokňjry _ TVORBA REZERVY NA OPRAVY: I' - jedná se pfedevšlm o objekty, kde plánujeme velké opravy, zejména opravy plánované uskutečnit nejpozději do konce roku 2007, kdy ještě platl nlzká 5% DPH na stavebnl práce I (zejména zatepleni objektů, střechy, výměna oken, výměna I výtahů). I -dále s pl'edstihem u objektů, kde budeme muset měn i t výtahy a to jak do roku 2007, tak í po tomto datu. Výměny budou problhat v návaznosti na výsledky prohlldek inspektoru z Institutu technické inspekce Úst! nad Labem. Lze konstatovat, že v souladu s platnými předpisy a zejména s ohledem na bezpečnost dopravovaných osob budou postupně dle finančnlch možnosti vyměněny všechny výtahy (družstvo má nynl již 61 nových výtahů). V oblasti vrbiránl n.temného se ood.lilo optt sn{fit dlužné n4jemnf: k dlužili členové družstva ,- Kč a k to byto Kč. Bohužel v červenci 2005 i přes velké úsill zaměstnanců družstva se několik desítek členů družstva rozhodlo neplatit nájemné a stav k činl ,- Kč. Vzhledem k velikosti našeho družstva a počtu bytů je dlužné nájemné (ve ~rovnání s ostatnfmi majiteli bytů v severočeském regionu) poměmě nlzké a nepfedstavuje pro družstvo žádné nebezpečl nebo riziko. Dlužnici své dluhy nakonec stejně zaplatl a navfc připlatí i penále. Pfedstavenstvo druis"" oen"e neodj/oujtl.nl n. pisemné žádosti dlužnlků. neboť /e pfesridqno, ft bv to bylo nesdciyedllvé YŮi!/ ost.tnim illenům drofstv /ctef( rádn' a vil.s plat( a drofstvu nezpůsobil/i dat ( pro/>/4mv a VÝdaje spojem, vvmílwúm dluhu (soudnl žaloby, kolky, odměny advokátům a mzdy zaměstnancům, kten se musl vymáhán lm dluhů zabývat, poštovné za zasllání upomlnek a žalob, telefonnl poplatky za volání blízký pflbuzným a zaměstnavatelům dlužnlků,...). Pfedstavenstvo družstva rozhodlo o uděleni 15 výstrah členům před vyloučen lm z družstva. Bohužel 12 členů byto po vyčerpání mírnějších způsobů domluvy vyloučeno z družstva. Největšl dlužlnk družstva M.. vyloučený již v pfedchozim obdobl, byl vystěhován asistence Policie CR. exekutorem z bytu za (nezahrnuje hospodafenl jednotlivých bytových se též pohybuji v kladných člslech). Ing. Vladlmlr Procházka, předseda představenstva

2 Družstvo nechalo vystěhovat nájemníka. který neplatil Kam až može vést neplaceni nájmu a nulová snaha o nápravu se plesvědčil čtyfiačtyřicetilelý nájemník Miloslav P., který bydlel v Pfltkovské ulici v Tepliclch. Stavební bytové družstvo Mír ho nechalo na základě exekuce vystěhovat. "Nebyt to zrovna pfizpůsob ivý člověk. Často tu býval na chodbě zápach. Vodil si do bytu ženy," řekla jedna ze sousedek, když procházela okolo otevřených vchodových dveří a musela se pfitom vyhýbat mužům s pytli plných harampádí. Nájemnlk měl už kvůli dluhům uzavřený plyn i elektriku. Na ohřev jídla používal přenosný plynový varč. "Je to jen zázrak, že to tu nevybouchlo," podotkla sousedka z vyššího patra. Miloslav P. bydlel v přízemí. Podle Informací z družstva neplatil muž nájem více jak pět let. Jeho dluh navýšilo penále. Byt o velikosti 3+1 po něm dostane nový nájemník, který o něj projeví zájem a splní podmínky dané družstvem. Muž měl v bytě zavfeného psa. Plivolaná hudka městské policie ho neodvezla, neboť prý nikoho neohrožoval. Pracovníci družstva predali černého pudla do útulku v Proseticích. Stavební bytové družstvo Mk spravuje okolo osmi tisíc bytů. Denik Směr Takto Informoval Deník Směr v tak Vás touto cestou seznámíme s které předcházely samotnému vyklizenr. dru.žshlb Miloslav Pašinger byt získal ještě za manželstvr. Následně po rozvodu Okresní soud v Teplicích rozhodl, že výlučným členem družstva a nájemcem bytu je bývalá manželka Jana P., ale byt nadále užívali bývalý manžel Miloslav. Protože nebyla placena předepsaná úhrada za užívání bytu a služby spojené s užíváním, byta Jana P. po předchozí výstraze vyloučena z družstva. Tím jí zanikl dle zákona i nájem bytu a ona i všichni, kteří s ní byt užívali, tedy I Miloslav P., byli povinni byt vyklidit a předat družstvu. Dle prohlášení, které bývalá členka na družstvu v září 2001 učinila, nemohla stejně byt fádně užívat, neboť jí to bývalý manžel znemožňoval, ale na druhé straně odmítal na užívání bytu pl'ispívatjakoukoliv částkou. Proto se Jana P. z bytu vystěhovala, ale nemohla jej družstvu fyzicky předat, protože v něm nadále zůstal bývalý manžel a ten odmítal jakoukoliv dohodu. Družstvo se snažilo s panem Miloslavem Pašingerem dohodnout, ale bezvýsledně. Proto na něj byla podána žaloba na vyklizení družstevního bytu k Okresnímu soudu v Teplicích. Na základě pravomocného rozsudku soudu o vyklizení bytu, bylo požádáno o exekuční vystěhování a následně byl vydán exekuční příkaz. Proti tomuto přlkazu se vyklizovaný odvolal ke Krajskému soudu, který však jeho odvolání zamíu. Tím se bohužel celý případ "vlekl" od roku 2001 až do , kdy bylo exekuční stihování provedeno a to I bez prrtomnostl vykllzovan6ho. Ten se mylně domníval, že když nebude přejímat poštu, nic se mu nestane. Opak je však pravdou a přes jeho veškeré snahy vyhnout se zodpovědnosti a vyklizení bytu tím, že odmítal jednat s družstvem a nepfebíral poštu jak z družstva tak i od soudu, se mu to však nepovedlo. Zákony ČR pamatují i na takové jedince jako byt vyklizovaný a soudy i exekutofi již mohou, za zákonem stanovených podmínek, odsoudit i vystěhovat žalovaného i bez jeho přítomnosti. Jediné, co takový jedinec, jako námi vyklizený zlská, jsou více náklady spojené s exekučním stěhováním, které na něm exekutor i družstvo budou vymáhat. Co říct na závěr, družstvo má bytů, ale naštěstí výše popsaný pnpad je ojedinělý. I další členové družstva se občas dostanou do finančnlch potíží a tím do situace, že neplatí pravidelně pfedepsané úhrady za užívání bytu a služby s tímto užlváním spojené. Takové případy se feší ve spolupráci s příslušným oddělením na družstvu a to je např. nápomocno pl'i realizaci výměny za menší byt a tím nižší nájemné. Další možností jak fešit vzniklý problém je sepsání dohody, na základě které je možné zavést do předpisu nájemného pravidelnou splátku dluhu i penále. Pokud dlužník takto spolupracuje a dluh je včetně penále zcela vyrovnán a je nadále pravidelně vše hrazeno nejméně půl roku, dává představenstvo družstva možnosti i vyloučeným členům družstva získat znovu členství. Novým pfijetím za člena opět ziskajl možnost dispozice s bytem, byt je předmětem děděn í atd. Pokud je však dlužník vyloučen z družstva a dále nespolupracuje, nebo dohodnuté splátky neplní, podá družstvo k Okresnlmu soudu v Tepliclch žalobu na vyklizení družstevního bytu. Po doručení žaloby se v mnoha případech snažl dlužnici vše ještě vyřeš i t smírnou cestou, si ušetřili další, nemalé se soudním vyklizením. J.n velmi málo I. lak n.- stěhováni bylo vyflzeno během několika měslců, protože soudy i exekutofi již tyto kauzy vyfizujl ve velmi krátkých lhůtách. Cflem představenstva dužstva a všech zaměstnanců družstva, není byty vyklizovat, ale mlt řádně platícl a bezproblémové členy, nájemce družstevních bytů. Ivana Matějková, vedoucl úseku organizace a řlzení Oznámení pro členy družstva SeD Mír Teplice bydlící v Krupce Změna v zajiafovánl pohotovostnl havarijnl služby - oblast Krupka od 1. zéfl 2005 došlo ke změně firmy, která zajišfuje pro družslvo pohotovostnl havarijnl službu a opravy v Krupce - (pouze havárie na studené a teplé vodě, pflpadně kanalizaci). Pohotovost bude zajišfovat firma INSTAS Mel!šek (do fa ELEKTRIKON Malchus). Pohotovostnl služba "elektro zústává beze změn - opravy i nadále zajišfuje firma ELEKTRIKON Malchus. Pohotovostnl havarijnl služba - telefon: (toto č l slo je jednotné pro všechna hlášeni poruch v domech sao Mlr Teplice). Ponděl!- čtvrtek od do 6.00 hod. následujlclho dne Pátek od hod. Sobota, Nedě l e, svátky nepfetržltě Andrea Kublková, vedoucl technického úseku - 2-

3 Rating - nový způsob hodnocení BD V červnu 2005 bylo SBD Mfr znovu podrobeno tzv. Ratingu. V červnu 2004 ve 40. čisle Zpravodaje družstva jsme podrobně vysvětlovali, co toto hodnoceni znamená. K této otázce se nynf vrátfm jen ve zkratce. Ratingové hodnoceni, které bytové družstvo zfská, je důkazem důvěryhodnosti organizace a současně nastlnl přrpadná rizika pro budoucnost. Ratingová známka má výhodu pro členy družstva, kter! tak lépe rozpoznajf, jak management družstva hospodafr. Dobré hodnoceni je signálem pro všechny obchodn! a finančnf partnery o solidnosti subjektu. Za hodnocené obdob! zfskalo v loflském roce SBD Mfr Teplice známku 8+. Obdobně je tomu i letos. (Sedm stupflu hodnocení A, B+, B, B-, C+, C, C-) SBD Mír získalo v červnu 2005 Rating B+ Název subjektu: SBD" Mfr" Teplice IČO : Typ Rating: RABYD Období: Spočteno: RATINGOVÝ STUPEŇ: B+ velmi nlzké riziko Hodnocenr: BD má velmi dobrou schopnost včas plnit své finančnr závazky. Většina ekonomických ukazatelů prokazuje dobrou až velmi dobrou finančnl stabilitu. P1'íznivé ekonomické podmlnky regionu i parametry charakterizujlcf vnitfnf srtuaci BD (platební morálka, tvortja fondu oprav...) dávajf velmi dobré pfedpoldady dalšího rozvoje. Komentář. Ukazatel celkové likvidity dosahuje běžných hodnot Ukazatel okamžité likvidity dosahuje běžných hodnot Ukazatel celkové zadluženosti dosahuje běžných hodnot Ukazatel zadluženosti aktiv úročenými zdroji dosahuje běžných hodnot Ukazatel podílu dlouhodobých záloh na dlouhodobém majetku dosahuje běžných hodnot Niž.ši zadluženost dlouhodobými bankovnfmi úvěry (+) Nlzké uvěrové kryti (-) Nfzká doba splatnosti bankovnfch úvěrů (+) Nižšf hodnota nerealizovaných pffjmů (+) Pffznivé porovnáni pfíjmů a výdajů - pffjmy jsou vyššf než výdaje (+) Velké družstvo (+) V pfepočtu na 1 byt nfzké pohledávky po splatnosti z nájemného (+) Procento neplatičú dosahuje běžných hodnot Vysoká nezaměstnanost v regionu (-) Ing. S. Hakrová, člen pfedstavenstva Záznam (Týká se úvěru, které pre&ly z IPB na Konsolidačni banku Praha, s.p.ú. - nynf Česká konsolidačn í agentura, na základě Zákona Č. 239/2001 Sb.) O hodnoceni plněnr smluv o úvěru uzavřených mezi SBD Mrr Teplice a ČS OB Ústi nad L abem. Toto hodnoceni bylo provedeno k Ke dni hodnoceni jsou mezi družstvem a Ceskou konsolidační agenturou uzavfeny smlouvy o úvěru na 94 bytových domů, z toho: O ve výstavbě 2. Zůstatek zvýhodněných investičnfch úvěrů vedených v CSOB ke dni hodnoceni čini: Na účtech úvěrů (produkt 700) O Kč Na učtech půjček (produkt 701) Kč Celkem: 3. Zůstatky na účtech družstva ke dni hodnocenf činf : Na běžném učtu Č /0300 (produkt 400) Na učtu /0300 krátkodobý (produkt 350) Celkem: -*""1«1#*"'#- 4. Splatné anuity byly družstvem uhrazeny. Úroky z čerpaných úvěrů v celém hodnoceném obdob i byly družstvem hrazeny. Úroky z čerpaných úvěrů v celém hodnoceném obdobf byly družstvem uhrazeny. Pi"fčiny neprovedených splátek a úhrad úroků: nejsou. 5. Plněni dalšfch úvěrových podmfnek, včetně opatfenf dohodnutých v dffvějšfch záznamech: klient plni úvěrové podminky, a proto opatfenl nebyla ulof.ena. 6. Celkový předpis nájemného za rok Kč Dlužné nájemné k Kč Počet dlužnlků 648 Průměr. výše dlužného nájemného Kč Počet přlpadů soud. vymáhánl- podány 3 žaloby ve výši Kč Bytové družstvo věnuje několik let náležitou pozornost vymáháni pohledávek z titulu dlužného nájemného. Proti r byl zaznamenám pokles dlulného nálemného o 643 tis. Kč. tl %. i pfes stále rostoucí předpis nájemného (+8%). Počet dlužníků se proti r snfžil o 77, nepatrně se snfžila průměrná výše dlužného nájemného, která činí 4 576,90 Kč. Dluh na nájemném za rok 2004 činil 0,98% (za rok 2003 činil 1,29%, za rok 2002 činil 1,82%, za rok 2001 činil 2,16%) zaznamenán výrazný pokles. Opatřeni přijatá družstvem (dohody o uznáni dluhu, pomoc družstva při výměnách bytů u dlužníků s velkými byty za menši, s pfevody členských práv dlužnfka na zájemce, kteří jsou ochotni vyrovnat dluh, předáváni pfípadů dlužnfků k soudnfmu vymáhánf, apod.) se jevf jako účinná. 7. Počet mimoi"ádných splátek v roce 2004: K byla provedena 1 mimofádná splátka ve výši Kč a splacena jedna bytová jednotka. Ke stejnému datu byl zcela splacen v souladu s úvěrovou smlouvou jeden bytový objekt - úvěrový účet /0300. Ing. J. Pilařová. Ing. H. Zlámalová. f:sob Praha. a.s ~--_.._----_._

4 Družstevní byt a dědické poplatky Loni zemlel manžel panl I. B. z Prahy o dědictví je obvyklá cena zůstavitelova Jistě každý, kdo se nastěhoval do panelového domu, který je vybaven kdysi nový a pfl d'dlckém Hzenl od ni notáfka po- majetku, který se stal předmětem /fzeni o ladu je pro výpotet odm'ny za pro jed- dědictvf. Ke zji~těni ceny děděného majetnánl dlelletvl sd'/enl fržnl hodnoty ku slouží notá~ různé relevantni zdroje, mi modemimi okny mi dá za pravdu, že jejich vlastnosti zvluť pak při větrném či bytu. Byt je drulstevnl a ke konel roku od odbomych nebo znaleckých odhadů a hlukovém zatižení dnes již nevyhovují tlnlla jeho útetnl hodnot. 314 ti- posudků pfes účty a jiné doklady až po Kdysi v hromadné výstavbě byli jistým sic korun, fržnlje listl ples milión. čestná prohlá~ení osob. Ov~em družstevní rychlým, možná levným řešením, ale dnes Notáfka odmltla ttenáfce cokoli vys- byt jako součást domu, který je majetkem je toto minulostí. Řešení pro odstranění nedostatků výše uvedených je několik. Jed ""'ám plaut poplatily z bvtu, lako by vlastnictvim člena družstva, a proto neni v.t1ova~ že prý spěchá. družstva, je vlastnictvim družstva, nikoliv ním z nich jsou plastová okna. byl volné zbofl na trhu? Ale Já k němu pfedmětem dědictvf. Proto je požadavek Plastová okna se vyznačují dlouhou životností s minimálními požadavky na údržbu se ml zdá postup notáfky jako nespráv- ; účelem stanoveni odměny notáře za úko mám t/enský poelo ze zákona a proto! na určeni tržni ceny družstevního bytu za a přijatelnou cenou. Zároveň si pak doživotně ponechávají svou barevnou kvalitu a : tl). Je to dnes t8stý problém, asi bude tomto smyslu nedůvodný. ný (spofetné t/enstvf manželů po smr-! ny, které provádi v ffzeni o dědictví, v snadnou údržbu. Kvalitní plastová okna i zajlmat vice lidi, pile čtenáfka. Navíc úmrtlm manžela, jemuž náleži práruzení o dědictví patří do pravomoci i va a povinnosti z titulu společného čtens!- jsou vyráběna nejmodemějšimi metodami I soudů, z vysoce kva\itniho tvrzeného plastu odol- i které pově/ují notáře jako soudní ví v družstvu, docházi k soustředěni těchkomisaře ného proti vnějšlm vlivům. ; k provedení úkonq v tomto říze- to práva povinnosti na pozůstalého manni. Úkony soudnfho komisafe Vyznačují se modemlm vzhledem, odolno- i se považuji ' žala. Jemu od smrti partnera náleží cely za úkony soudu. Komisař (notář) plipravu- členský podn, a to ze zákona podle sti vůči povětmostnlm vlivům, dlouhou ži- 'I je pro soud návrhy rozhodnutí a zji~ruje 707 odsl. 2,obč. zák., Nikoli v důsledku votností, barevnou a tvarovou stálostí, vy rozsah majetku a jeho obvyklou cenu. Záníkajícimi izolačními vlastnostmi, zvuko-. kladem odměny notáfe za úkony v řízení vou nepi"ůzvučností v db, širokou škálou barevných provedení, prakticky ~::=tu,ns~=~~~~~~~ur:'~~ děděni. OdpcMdal JUD,. JlndHch Woydlnok, lpodaho1a Y oillolh bytowho prtvo j"ja' k"s" druzvste' v 'n' 'lm 'byt'em po 'rozvodu I ~ i za pomoci zvolené~o člen~ plasto-. ". ". _, vych oken Čl pomoci vloženych lišt za- I ' _.....,. " ' " ", chovat pohledovost plutě budovy. Vybrat I správného dodavatele není jednoduché a je I V poslední době se staly módnlm trendem V poslední době se staly módnlm trendem potřeba si vždy ohlidat zkušenosti s výro- rozvody a tím boj o bydlení. Mnoho wich např. zájem nezletilých dětí apod. Soud si k rozvádějících trumfují typem odpovědi: "Má- rozhodováni múžc vyžádat i stanovisko družbou, používané materiály a navíc i zkuše- ňa povídala, že byt je můj a ty nemál na něj stva a posuzuje všechna stanoviska v celé šíři. nosti s montáží a s demontáží starých nárok. Ona to musí vědět, protože její snacha Což mamená, že tazatelka nemá vůbec jisté, oken. V dnešní době lze zaznamenávat uklízí na byťáku." A reakce z druhé strany je že jí byt a zároveň členstvl v družstvu zůstane. vmik dalších firem a finníček, které se obdobná. Po!foch pivech odpověď mí takto: Výše uvedená situace nastane v případě chtějí zapojit do boomu, kterému napomá- "Vypadni, jájsem teu byt dostal od šachty a ( 705 obě. Zákoníku), že není možné uzavfit há i tzv. daňová úleva v oblasti DPH, kdy platím ho a proto je můj." Nebo podobné dohodu rozvedených manželů o dalším uživástavební práce spojené se stavbami určený- odpovědi. Samozřejmě, že z tohoto nelze je- ni bytu. Pak na návrh jednoho z nich soud mi k bydlení podléhají 5% sazbě. Tato vý- 1 jimka končí (alespoň dle platné výjimky dnomačně odpovědět, komu zůstane právo uživat byt a kdo se sbalí a odejde. rozhodne, jak je popsáno výše. No ajakje to s novým manželem v bytě? EU) rokem 2007, dále nárůstu napomáhá i Proto nomodelujeme situac~ Ider' dm O právu žít spolu s novým manželem v předtrocbu umožni se orientovat v bydlení po mětoém bytě hovofi zákon o rodině, který nízká míra hypotečních úvěrů a navíc i do- rozvodu. jim plímo taková práva přiznává. Ale pozor běh stavebnich spořeni. "Jako manželé jsme získali družstevní byt a ' zde platí zásadni pravidlo: nesmí být narošo- Bohužel i v této oblasti platí dvakrát měř a po rozvodu jsme otázku bydlení deuí dobu vána práva ostatních nájemců (exmanžela) a jednou řež. Upraveně lze uvést dvakrát ro- neřešili, až nynl. Byt jsme získali tak, že jsem dále je potřeba si uvědomit, že dokud nebylo ZVaž jednou objednej. Na miskách vah za svobodna pofizený byt po svatbě prodala rozhodnuto o bytu, plat!, že oba nájemci bytu samozřejmě hraje velkou roli cena. Nemě- a za uližené peníze jsme si (jako manželé) jsou zodpovědnl za právní ůkony vyplývající la by být však tak dominantní, jak se oby- koupili teuto větší. A moje přitelkyoě mi tvr- ze společného nájmu. Co platí o novém mančejně u spotřebnlho zboží stává. Okno se dí, že jsem se zasloužíla o byt více a měl by želovi, to samé plat! o nové manželce. Takže pořizuje na delší dobu a tak na misky vah proto zůstat mně. Letos jsem se opět šťastoě se múžc stá~ že v předmětoém bytě budou bychom měli pfikládat i pojmy jako jsou vdala a bývalý manžel mi zabraňuje, aby- bydlet dva nové manželské páry a až rozhod- kvalita, včasnost a preciznost dodání, záruchom bydleli společně v wem starém bytě. Dotaz mí: má můj exmanžel na takové počínutí soudu rozhodne o tom, kdo zůstane nadá- le nájemcem a členem družstva. ka a tyto pořádně zvažovat Doufejme, že Dáni právo?" Závěrem bych chtěl řici, že v pfipadě, že práse technickému úseku toto dafi a pokud se Tazatelka sice použila na obstaráni bytu své va na uzavření smlouvy o nájmu družstevníjedná o ucelený systém zatepleni obvodo- peníze a má tedy určité zásluhy, ale skuteč- ho bytu nabyl jeden z manželů před uzavřevého pláště budovy, musí si výše uvedené nost je taková, že byt pofidili oba manželé a ním manželstvl, zanikne právo společného ohlídat dodavatel vybraný ve výběrovém tím vznikl společný nájem bytu i společné nájmu bytu rozvodem a právo užívat byt rusřízeni, kdy jsou okna subdodávkou vybra- členstvl v bytovém družstvu, a to podle 703 taoe tomu z manželů, který nabyl práva na ného a akci provádějlciho. obč. Zákoniku. Soud může vzlt zásluhu v nájem bytu před uzavřením manželstvl. Zdenfk Neudert _ lita pfedstavedltva úvahu, ale jsou zde i jiná stanoviska, jako je.juoiiav JenJ... Zpnvodaj SBD KWtertt L O... IJJ'PO

5 Váženi družstevníci, město Teplice pravidelně přistavuje ve městě velkokapacitní kontejnery na odvoz odpadu, aby občané měli možnost vyklidit byty, sklepy a odložit již nepotřebné věci ze svých domácnosti. Přistaveni kontejnerů a odvoz odpadu na skládku je hrazen z prostfedků města. Z tohoto důvodu Vám dáváme na vědomí přehled stanovilť a termlno přistaveni kontejnerd. abyste tyto využili a nepotfebné věci z bytů a společných prostor objektů vyklidili. V přfpadě, že nevyužijete těchto kontejnerů od města, budou na vyklízení společných prostor objetků zajištěny kontejnery družstvem, které bude muset družstvo uhradit z vašich prostfedků. Ve vyůčtovánl zálohových položek, uvedených pod názvem "domovník, úklid, prádelna", bude tento výdaj započten poměrně ke každému bytu. Bylo by nerozumné nevyužit tuto bezplatnou akci města. I Unělnská I , I I i Ská u č~o : 15óO r I I! ;7~ I i ;"T: n -.,;;:;Q M.i _I", Pnli~;.. fo.~ i , phtknyská 1467-o~n" :,1R-i;; :n"rl -;::~-.- ;-h,i;;~il.c:uut_ , , 11:<;0_<;1 1"6.1~"71-,,' C::t".~" " i I i A ~n".~ l~ I ! I ' 4 ~n~ ::;: ~. ~_::;:,;',\ I !! r ! i Nedbalova + Fibichova i i i Ganarinova na levé straně - ve směru Somet - SaD Mír ~ I GROarinova nravé straně - ve sri1ěru 50met - SaD MI i ?AJI , " _ n"n",h,. n 1: ~ ~~..A' n,, 'n"nrn~ si{.\ 12Q7J1 n" ~,,<i<nvl~ti nao~w; Trn"v"n... á 1 ~ n"';;'~ r.1"v'''''i'' - n,,<i<nviólli !:"'-h"'''v" 13rl ' Knl.I"."lie V ZAvětři Doubravická Fr. ~n\mka W,,", _ II Palackého 1872 u křižovatkv s ulicí Jankovcova K. ~"n"" 7575 _" "I II c::...'"iů ll'-;;!~?_rli 7_ _ _ J. Suka KHlkovského Alelnl I Stará MN"nská + Souběiná , Novoveská Habrová točna MHD Habrová Javorová točna MHD Javorová OrIavská Slovenská 2645parkovi~tě naoroti obiektu Slovenská 2638 oarkovi~tě naoroti obiektu Juaosl'vsk' Blllnsk' - točna MHD (orowklizen[qarážíl , Vrázová + Svolsíkova Svorslkova u věžáků L1butlna Rooseweltovo nim. oárkovi~tě naoroti "Pramenu" St. Duchcovská 403 u kližovatkv 5 Luční ul Jaselská 315 naoroti obíektu Zretllanlnská _ Zrenlanlnská Buzulucká

6 Jak usnadnit likvidaci škody a získat peníze od pojišťovny Návštěva zlodějů, prasklé vodovodnl potrubl, vichhce, která bere vše s sebou, nebo náhle nepojlzdné auto - to vše může phjll velmi nečekaně rychle. Co dělat, abyste tlmto úskallm propluli co nejsnadněji? Ne~ednoduššlho a nejrychlejšlho vyšetřeni škodné události policii a vyplaceni peněz od pojišťovny se dočkáte, když budete schopni potvrdit existenci všech odcizených a poškozených pfedmětů a to, že náležely do vaši domácnosti. Ideálnl je doložit jejich hodnotu účtenkami, záručnlmi listy nebo znaleckými posudky. Všechny tyto doklady phspějl k rychlejšlmu a zdámějšlmu vyšetfenl phpadu policii I pojišťovnou. Když takovou dokumentaci pojišťovně nepfedložlte, neboť jste na ni pfedem nepamatovali, nebo proto, že jste do základů vyhofeli pojišťovna si s tlm i tak poradl. Jen jl to bude déle trvat. "Spoušť' na mlstt věrně zachyne Jde-Ii o trestný čin, pll kterém vám vznikla škoda na majetku, volejta okamžitě Policii CR. Snažte se zabránit zhoršováni následků již vzniklé pojistné události, I když s tlm budou spojené i phměfené finančnl výdaje. Pojišťovna vám je proplatl v rámci pojistného plněni. Potřebujete-Ii začll hned s úklidem pojištěného mlsta, nenl to problém. Ze všeho nejdflve ale vše vyfoťte nebo natočte 'tu spoušr na video. Zničené věci nevyhazujte a pokuste se je uchovat do té doby, než si je likvidátor osobně prohlédne. Rychle ae podilte o špatně zprávy 2e se vám stala škoda na majetku, oznamte své pojišťovně co nejdhve. Nejrychlejšl a nejpohodlnějšl je telefon "Pojišťovnu můžete o škodě informovat bezprostfedně po jejlm vzniku, třeba ph čekáni na policii. Nemuslte chodit osobně na pobočku nebo poštu, omlouvat se v práci nebo rušit domluvené schůzky", vysvěuuje Richard Kapsa z Ceské pojišťovny. "Naši klienti si na novou možnost hlášeni škod rychle zvykli. Zatlmco na konci roku 2002 bylo 100 procení škod hlášeno klasickou 'paplrovou' cestou, dnes již 90 procent hlášeni problhá prostfednictvlm telefonu; dodává Kapsa. Nejčastějšlm způsobem nahlášeni škody zatlm zůstává zaregistrováni plsemně na tiskopise. Ten zlskáte primo na pobočce pojišťovny nebo si ho můžete vytisknout z jejich internetových stránek, vyplnit a spolu s doklady poslat poštou na danou adresu. V některých pojišťovnách najdete formuláfe na jejich internetových stránkách, kde je můžete rovnou on-line vyplnit a odeslat. PrVbih motate ovlivnit Ať pojistnou událost zaregistrujete jakýmkoli způsobem, bude v systému pojišťovny zaevidována a bude jr pfidělen likvidátor. Ten by vás měl co nejdhve kontaktovat a domluvit s vámi termln své návštěvy. Po prohlldce poškozeného mlsta nebo pfedmětu by měl zároveň vyčíslit výši škody. Pi'ipravte si proto pro něj seznam poškozených věcí včetně údajů o jejich ceně a stáfl. Zápis a vlastni zjištěni pracovnlka pojišťovny si pozorně pfečtěte a teprve poté podepište. Pokud likvidátor nevypočte výši plněni hned na mlstě pll prvnl návštěvě (což je obvyklé u škod menšího rozsahu), měl by vás informovat o tom, jak s vámi bude projednávána výše plněni. Můžete být pozváni na pobočku pojišťovny nebo vás likvidátor navštlvl ještě jednou. U Ceské pojišťovny je celý proces trochujiný. Po zaregistrováni pojistné události je vyslán tzv. mobilnl technik, který je jakousi prodlouženou rukou likvidátora. Skodu zdokumentuje a informace pošle k výpočtu do centra likvidace Ceské pojišťovny. Pouze v pflpadě nějakých nesrovnalosti jste posléze kontaktováni likvidátorem k jejich vyjasněni. Pak následně obdržíte informativnl dopis, ve kterém vám oznámí výši již vyplaceného plnění. Autorka Je fln,něnl poradkyni, NOVÉ NÁJEMNÉ - Vláda se plíží podél regulované zdi JaM jr ",iyhodnlmder(gulp«nájemné- I ho? QkamliJ4. IlDlll4. ba so,wn' podpo /ll Tak praví Strategie hospodářskiho růstu vicepremiéra Martina Jahna. I Jakou dere,u"',; "tlje",,,'lio poslala do Sněmovny vláda? Po",aJou, "eúp/nou, s pfeddot'11q"ými sociállllml poljt41i Chceme-li zavzpomínat v nějakim s""nzenu na staré ""munisticki časy, nájemní bydlení je nejlepsí. tijí v něm dvě ""tegorie lidí. První mají dekret, druzí nemají. První platí za men í byt dejme tomu v Praze dva a půl tisíce, druzí za stejný devět a půl tisíce. Představme si, že bychom platili v obchodě za mlé"" 40 knrun a soused s jakýmsi "mléčným dekretem" po babičce Vlastě jen 5 knrun. Jasná nespravedlnost. Dělicí čáru mezi najimi dvěma nájemníky přitom nedělá jejich plat, ale papír na byt z minulosti. Kdyby dosavadní vlády byly fér, kdyby nedělily své občany na ""tegorie, platilo by se v obou stejných deregulovaných bytech - jak vypočítali experti - přibližně čtyři a půl tisíce knrun. Patnáct let neuměli zdejlí politici najít pro nájemníky a majitele bytů slujná pravidla hry. ttyři roky ignorovali verdikt Ustavního soudu, že stát nesmí regulovat na úknr majitelů domů. Štrasburský soud pro lid- -6-3/cá práva řekl totéž. Teď Sněmovna projednává r4&", ktpý i, "'lrným pqlqpkpn.. "'Ul'" 'EVk9"lho ",,,11,,.L Levicov{ politici totiž stále opakuji, že musi chránit předev {m chudši pražské nájemníky. Chránije vlak "4 Me" -.tik" bytů, ldr obcl bytových hubte «,omomfllků To se to dělá ohleduplná sociálni politika. kdyijiplad někdo tfed! Následuj/cl čísla už jen doplňují obrázek: nebýt tuhé regulace, nezaměstnanost by Idesla o 2 až 3 procenta. Pokud by trh s byty normálně fungoval, lidé by se víc stěhovali za praci a hospodářství by vzrostlo o 2,4 procenta. Stěhovat se je kam, bytů je u nás dost, což vypočítává i Jahnova Strategie... Proč vlak uvádět další člsla, kdyi rozho,dujejediné: volební preference. MF DNES

A. j""~ ~PRAVODAJ "... dosaženého zisku. Zprávu o činnosti družstva a pfedstavenstva za uplynulé období

A. j~ ~PRAVODAJ ... dosaženého zisku. Zprávu o činnosti družstva a pfedstavenstva za uplynulé období A. j""~ ~PRAVODAJ STAVEBNíHO BYTOV ÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE Číslo 46. Květen 2005 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA Nejvyšší orgán družstva SHROMÁŽDĚNí "... DELEGATU uzavřel hospodaření SBO Mír Teplice

Více

...'. RAVODAJ ." I~ .. WJ/J;;. TEPLICE KRUPKA. 5BDmiit. i " ~ j. Z obsahu čísla: STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE

...'. RAVODAJ . I~ .. WJ/J;;. TEPLICE KRUPKA. 5BDmiit. i  ~ j. Z obsahu čísla: STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE .. WJ/J;;. TEPLICE KRUPKA ~.,." I~....'. 5BDmiit. i " ~ j RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE Číslo 41. Září 2004 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA Tak, jak stárnou bytové objekty našeho

Více

., k:., ~PRAVODAJ 2004...

., k:., ~PRAVODAJ 2004... TEPLICE KRUPKA., k:., ~PRAVODAJ STAVEBNfHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE Číslo 45. Březen 2005 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA... "á"č"ú Od roku 1999 Vás již tradičně informuji v našem Zpravodaji

Více

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

-STAVEBNIHO BYTOVEHO DRUZSTVA MIR TEPLICE

-STAVEBNIHO BYTOVEHO DRUZSTVA MIR TEPLICE -STAVEBNIH BYTVEH DRUZSTVA MIR TEPLICE TEPLICE 27. číslo - duben 2001 Jaký by/rok 2000 Vzhledem Ve zpravodaji našeho družstva č_ 22/2000 jsem velice stručně v článku" Jaký byl rok 1999 - dost dobrý" zhodnotil

Více

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů ZPRAVODAJ číslo 1 / 2008 ročník VI. Mostecka Události, které se staly v roce 2007 v Mostě 3 8 Historie a současnost nájemních bytů Reformy financí se odrazí také v ceně tepla Haváriím horkovodu nelze zcela

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Úspora 1 239,- korun měsíčně. Zemřel Ota Karen, dlouholetý předseda SBD POKROK. pro členy a klienty družstva. Vyšlo v květnu 2007 číslo 02/2007

Úspora 1 239,- korun měsíčně. Zemřel Ota Karen, dlouholetý předseda SBD POKROK. pro členy a klienty družstva. Vyšlo v květnu 2007 číslo 02/2007 pro členy a klienty družstva Cena bytu - je tím nejdůležitějším? Cena bytu závisí na jeho velikosti, kvalitě a také na lokalitě, kde bude stavba umístěna. Ve většině případů se pro nabyvatele nového bytu

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2011 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6 31/02 Vyúčtování záloh. plateb... čtěte na straně 2 Nová budova OSBD pro pronájem... čtěte na straně 2 Jak správně platit nájem čtěte na straně 3 Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt

Více

Má to svůj důvod. Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 02 I 2012. Má české družstevnictví co slavit?

Má to svůj důvod. Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 02 I 2012. Má české družstevnictví co slavit? Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 02 I 2012 Obsah O programu Zelená úsporám 2 3 S pojištěním se nebojte havárie 4 Projekt Chudenická startuje 5 Jak na plísně na fasádách

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

Nejvyšší orgán družstva

Nejvyšší orgán družstva KRUPKA STAVEBNIHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE Nejvyšší orgán družstva shromáždění delegátů rozhodlo novém znění stanov. Dne 19.6.2001 zasedal v Domě kultury v Teplicích letos již podruhé nejvyšší orgán

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

Od nového roku nás čeká zvýšení nájemného. Podmínky pro přijímání odpadu ve sběrném dvoře. Rok 2007 ve znamení soudního stěhování

Od nového roku nás čeká zvýšení nájemného. Podmínky pro přijímání odpadu ve sběrném dvoře. Rok 2007 ve znamení soudního stěhování Mostecký číslo 10 / 2007 ročník V. ZPRAVODAJ Podmínky pro přijímání odpadu ve sběrném dvoře Rok 2007 ve znamení soudního stěhování Daňová reforma versus cena tepla 2 10 16 18 Podpora Nadace Student ze

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I].

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I]. TEPLICE KRUPKA ~'1 22. číslo - únor 2000 Blahopřání k novému roku 2000 V1ein~$~~~Mh piíefeme fménem ~ i Wedt ~ ~~cz~~~ ~ cz ~ ~ "uwb ~ a:tědf cz ~jakll- pmici, iakill-ojo!mim~ JJcileudm piíefeme, ~ u ~

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info@bdsvitavy.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE Bludný kruh financí Vydal: Městský úřad Kopřivnice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2012 Neprodejné Tato brožura vznikla v rámci projektu prevence kriminality Bludný kruh financí, který je finančně

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 12/2005 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 12/2005 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 12/2005 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Technické služby hodnotí rok 2005 strana 5 O Z Knihy přání a

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více