NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ A NOVINKY ZE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ A NOVINKY ZE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK"

Transkript

1 NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ A NOVINKY ZE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Evropské regionální dotace a jejich budoucnost - Výroční konference ROP Jihozápad České Budějovice, Mgr. Tomáš Machurek MT Legal s.r.o., advokátní kancelář předseda Asociace pro veřejné zakázky

2 Agenda: 1. Krátké představení AVZ 2. Novinky v oblasti veřejných zakázek obecně 3. Nejčastější pochybení 2

3 1. KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ AVZ 2

4 - zapsaný spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; dříve občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 17. května základním cílem je zprostředkování výměny zkušeností získaných při praktické aplikaci zákona Vývoj členské základny Stav k členů

5 Prioritní oblasti působení AVZ Prostor pro otevřenou komunikaci a výměnu informací o dění v oblasti VZ Přispívat k pozitivnímu vnímání oblasti VZ Zprostředkovat tzv. best practice, působit dlouhodobě jako centrum výměny odborných znalostí Organizace vzdělávacích programů, konferencí a další odborných akcí Platforma pro komunikaci s ÚOHS a MMR ČR Umožnit veřejnému a soukromému sektoru oboustranný, nezávislý a odborný dialog o VZ Definovat standardy pro významné obory VZ Zpracovávat podklady, účastnit se připomínkových řízení, poskytovat zpětnou vazbu zákonodárcům 5

6 Tradiční akce AVZ konference v červnu v Praze (1denní; pro cca účastníků) tzv. Velká říjnová konference mimo Prahu (2denní; pro cca účastníků); letos 9. a 10. října v Hradci Králové tematická setkání zaměřená na odborné problémy v oblasti veřejných zakázek (4-5x ročně; pro cca až 70 účastníků) 6

7 Další aktivity AVZ Bulletin pro členy AVZ Další benefity: slevy na akce partnerských organizací, odbornou literaturu Přístup k jedinečné aplikaci LeXikon VZ (systematicky zpracovává rozhodnutí ÚOHS a judikaturu přímo k jednotlivým v ZVZ) 7

8 Web Kontakt: mob.: Sídlo: Praha 3, Husitská 344/63, PSČ , Česká republika. IČ

9 2. NOVINKY V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 9

10 Novinky v oblasti legislativy ZVZ Od : 1) technická novela ZVZ - zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb. 2) změnový zákon (NOZ) - zák. 303/2013 Sb. 3) nařízení vlády (nové limity) - nař. vl. 456/2013 Sb. 4) NOZ dopady na VZ Od ) Novela ZVZ sněmovní tisk 300/0 dílčí transpozice EU směrnic (viz dále) + novela v souvislosti se spuštěním JIM nový ZVZ: 6) Transpozice nových evropských zadávacích směrnic (23,24,25/2014), publikovány 28.3., účinné od 17.4.

11 Technická novela ZVZ (1) Tzv. vícepráce na služby/stavební práce dodatečně realizované plnění jen tehdy, pokud je zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (x nyní objektivně nepředvídatelné) uvolnění úpravy Jedna nabídka - možnost dokončit řízení a uzavřít smlouvu i v případě, kdy k hodnocení zadavateli zůstane i jen jediná nabídka; pokračuje se v otevírání Hodnocení realizačního týmu a osob se ztíženým přístupem na trh práce - jako dílčí hodnotící kritérium možnost hodnotit organizaci, kvalifikaci a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, pokud mají významný dopad na plnění VZ tzn. možnost hodnotit reference osob! ( 78/4) dle důvodové zprávy míří do oblasti intelektuálních služeb (projektanti, architekti, poradenské služby, specializované řemeslné činnosti); důvodné tam, kde kvalita plnění je bezprostředně závislá na zkušenostech (kvalitě) konkrétních osob, které budou VZ realizovat; rovněž se rozšiřuje 78/4 o možnost hodnocení vlivu na zaměstnanost osob se ztíženým přístupem na trh práce (doposud jen osoby se ZP) 11

12 Technická novela ZVZ (2) Zrušení některých institutů Seznam hodnotitelů ( 74a), citlivá činnost ( 157a) Změny v řízení před ÚOHS Koncentrace návrhového řízení - Navrhovatel je povinen k návrhu připojit písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o veřejné zakázce; dále nemožnost doplňovat podání (tzv. zásada koncentrace řízení před ÚOHS!), jen výjimečně skutečnosti, které již dříve nemohly být tvrzeny v námitkách; možnost navrhovat důkazy jen ve lhůtě 15 dnů od zahájení řízení obecně Kauce - v případě zpětvzetí návrhu před rozhodnutím ÚOHS v I. stupni se vrací kauce snížená o 20 %; kauce musí být na účet ÚOHS připsána ve lhůtě pro podání návrhu (!), jinak se řízení zastavuje - 115, 117a; zvýšení horní hranice kauce z 2 mil. na 10 mil. Možnost přerušit řízení ze strany ÚOHS za účelem získání odborného stanoviska - 117c 12

13 Novela ZVZ v důsledku spuštění JIM od Novela ZVZ provedená zákonem č. 458/2011 Sb. Novelizuje základní kvalifikační předpoklady v části odvodových povinností daně, pojištění sociální zab., příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 53 odst. 1 písmeno f): f) doloží potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v evidenci daní, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má dodavatel sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky, 53 odst. 1 se písmena g) a h) zrušují 53 odst. 3 písm. prokazování této kvalifikace potvrzení orgánu Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky. 13

14 3. NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI ZADÁVÁNÍ VZ 2

15 Nejčastější chyby zadavatelů (1) Dělení předmětu veřejné zakázky skryté, nesoutěžené VZ (nájem/prodej nemovitosti zadavatele za současného sjednání určitého plnění ze strany nájemce/kupujícího viz např. KS v Brně 62 Ca 2/2007, 62 Ca 33/2008 nebo 62 Af 35/2012) stanovení předmětu VZ ( 13/3) věcné, místní, časové hledisko (okruh potenc. dodavatelů), předvídatelnost zadavatele, záměr zadavatele jeden funkční celek způsob stanovení předpokládané hodnoty (snaha o účelové stlačení PH pod hranice VZMR, ZPŘ, významné VZ, apod.) vedle účelového dělení předmětu jedné VZ rovněž účelové spojení předmětu více VZ (skrytá diskriminace viz např. ÚOHS-S556,562/2011 nebo NSS 1 Afs 20/2008) 13/8 obdobné, spolu souvis. VZ za jeden rok

16 Nejčastější chyby zadavatelů (2) Diskriminační, nepřesné či neurčité vymezení předmětu VZ - diskriminačně stanovené zadávací podmínky - riziko neporovnatelných nabídek - žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám - změny ZD/zadávacích podmínek a nezohlednění této změny do lhůt (zejména do lhůty pro podání nabídek)

17 Kvalifikace Nejčastější chyby zadavatelů (3) - nepřesné/neurčité vymezení - diskriminační vymezení, rovněž 50/4 (viz např. KS v Brně 62 Ca 15/2009, NSS 1 Afs 20/2008) - nesprávné posouzení kvalifikace zadavatelem (prokázání subd.) Nesprávný postup při posuzování mimořádně nízké nabídkové ceně (MNNC) - MNNC nesmí posuzovat administrátor, jen komise; svůj názor může založit na zjištění externích poradců, ale musí to být stále názor komise (viz např. S303/2013) - chybné výzvy hodnoticí komise na zdůvodnění MNNC, jasný návod, co a jak má uchazeč zdůvodnit (viz např. KS v Brně 62 Ca 11/2009, 62 Af 10/2011) - nutno posoudit i proč nepovažuje NC za mimořádně nízké (viz např. KS v Brně 62 Af 88/2012 a NSS 2 Afs 103/2013)

18 Hodnoticí kritéria Nejčastější chyby zadavatelů (4) - nepřesná kritéria - není stanoven předem transparentně způsob hodnocení Nesprávné použití výjimek z režimu ZVZ Nesprávné použití JŘBU - nejsou dány/prokázány důvody pro použití JŘBU, zejména ve vztahu k 23/4 písm. a), 23/4 písm. b); nicméně KS v Brně 62 Af 61/ , potvrzeno NSS 5 Afs 43/ (ochrana investic Z, které by mohly být OŘ ohroženy či zmařeny, priorita soutěže a konkurenčního prostředí, ale nikoliv na úkor 3E, nesmí být pochybnost ohledně nižších nákladů, než kdyby bylo zadáváno v otevřené soutěži, JŘBU, nelze-li ani odkoupit ani postavit na zelené louce efektivněji) Změny smluv před/po jejich uzavření - zákaz podstatných změn smluv ( 82/7)

19 Zákaz podstatných změn uzavřených smluv ( 82 odst. 7 ZVZ) zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy s vybraným uchazečem podstatná změna smlouvy = změna, která by: rozšířila předmět VZ (není tím dotčena možnost zadat v JŘBU dodatečné dodávky dle 23 odst. 5 písm. b) a vícepráce a opční právo dle 23 odst. 7 ZVZ), za použití v původním ZŘ umožnila účast jiných dodavatelů, za použití v původním ZŘ mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče

20 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Tomáš Machurek MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Veřejné zakázky Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Obsah semináře 1. Právní prostředí aktuální a plánované změny 2. Úvod do problematiky základní pojmy 3. Podrobný popis

Více

ZÁKON. ze dne... 2014,

ZÁKON. ze dne... 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2014, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Veřejné zakázky Transparentní novela zákona Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Zpracovalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. TRANSPARENTNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012

Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012 Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců se zájmy zaměstnavatelů Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012 Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu

Více

III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014

III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2015 1 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY Pro Asociaci Public Relations Agentur připravila advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět veřejné

Více

Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat

Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat 1 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad ZÁKLADNÍ POJMY Zadavatel Subjekt, který zadává zakázku. Veřejný zadavatel Stát, kraj,

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA aneb tendrování a cenová soutěž v ústavní praxi Kateřina Davidová, advokát Efektivní právní služby 26. června 2014 1 Zákon o veřejných zakázkách Právní minimum pro

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A METODIKA ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK FINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FINANCOVANÉ Z EU

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FINANCOVANÉ Z EU Tematické setkání AVZ Únor 2014 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FINANCOVANÉ Z EU Bohdan Dvořák Ondřej Hartman Osnova I. Rychlý úvod do dotační problematiky v podmínkách ČR II. III. IV. Ondřej Hartman Specifické povinnosti

Více

ANALÝZA NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PPP PROJEKTŮ A JEJÍ SROVNÁNÍ S PRÁVNÍ ÚPRAVOU DE LEGE LATA

ANALÝZA NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PPP PROJEKTŮ A JEJÍ SROVNÁNÍ S PRÁVNÍ ÚPRAVOU DE LEGE LATA ANALÝZA NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PPP PROJEKTŮ A JEJÍ SROVNÁNÍ S PRÁVNÍ ÚPRAVOU DE LEGE LATA RADEK JURČÍK Provozně ekonomická fakulta, MZLU v Brně, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek se

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2014 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela - zákon č. 55/2012 Sb. Mgr. Markéta Adámková Ing. Mgr. Radek Vršecký, Ph.D. Cíle transparentní novely boj proti korupci transparentnost omezení diskriminace

Více

Specialista veřejných zakázek

Specialista veřejných zakázek IIR Management Education www.konference.cz Specialista veřejných zakázek s certifikátem IIR 14. 18. června 2010 Hotel IBIS Praha Karlín, Praha Seznamte se s příslušnou terminologií a současným stavem veřejného

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.35 Verze 1.35 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 1, schválená dne 4. 12. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH POCHYBENÍ Nesprávné určení zadavatele... 4 Nesprávné stanovení druhu veřejné zakázky... 5 Nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné

Více

PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27

PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27 PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27 KONTROLNÍ LIST NA KONTROLU VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ K ZAKÁZCE OD 1 MIL. KČ BEZ DPH (PLATNÝ PRO ZAKÁZKY ZADANÉ OD 1. 4. 2012 V REŽIMU ZÁKONA) 12 (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ, VEŘEJNÝ A DOTOVANÝ 3 ZADAVATEL)

Více

Případová studie veřejné zakázky

Případová studie veřejné zakázky Případová studie veřejné zakázky Revitalizace veřejných prostranství v prostoru obytného souboru Malinovského a náměstí Republiky město Uherské Hradiště Oživení o. s., září 2014 Martin Kameník, věcné hodnocení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013 *UOHSX004M6FN* UOHSX004M6FN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004XK1W* UOHSX004XK1W ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S63/2013/VZ-10508/2013/511/MKl Brno 6. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj odbor veřejného investování Praha duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 2. Indikátory popisující situaci

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

NÁZEV: Metodický pokyn pro realizaci veřejných zakázek v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. (dále též jen Metodika )

NÁZEV: Metodický pokyn pro realizaci veřejných zakázek v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. (dále též jen Metodika ) NÁZEV: Metodický pokyn pro realizaci veřejných zakázek v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. (dále též jen Metodika ) ČÍSLO: MP/93/OSVZ ZMĚNA Č.: PŮVODNÍ ZNĚNÍ PLATNOST OD:

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více