Kronika 1.doc K R O N I KA. msta. Bystice nad Pernštýnem. od války svtové. Tato pamtní kniha má 400 stran. len obec. zastupitelstva - 1 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kronika 1.doc K R O N I KA. msta. Bystice nad Pernštýnem. od války svtové. Tato pamtní kniha má 400 stran. len obec. zastupitelstva - 1 -"

Transkript

1 K R O N I KA msta Bystice nad Pernštýnem od války svtové. Tato pamtní kniha má 400 stran., Edmund Fiša starosta Hložek len obec. zastupitelstva - 1 -

2 Úvod Poloha msta Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 30. srpna byl Josef Štoura, odborný uitel v Bystici n. Pernšt., ustanoven sestavovatelem kroniky zdejšího msta a mstský tajemník Ladislav ermák jejím pisatelem. Sestavovatel ujal se ihned svené práce, jíž možno nazvati sbíráním kaménk, které snad jednou poslouží k mosaikovému obrazu djepisnému kulturnímu historikovi, když bude psáti o Bystici nynjší a tak pokraovati v djinách našeho msta. Bystici minulou máme dosti dobe osvtlenu ve dvou knihách kulturn historického spisovatele Jana Tenory, k nimž druží se kronika msta Bystice s mstským a musejním archivem, kterou podle památek archivních upravili Lad. Vondruška, editel mšanských škol zdejších, s redaktorem,,selského archivu J. F. Svobodou. Z tchto knih doví se tená o význaných událostech našeho msta od prvního zápisu o nm z roku 1220, kdy se Bystice jmenuje mstekem, až tém do války svtové, ped níž Jan Tenora své,,pamti koní. Poslední kapitolou,,pamti je Bystice nynjší, polohopisný nár tek, který dnešku krom nepatrných zmn dobe odpovídá. Proto se ho sestavovatel strun dovolává a jím tenáe do Bystice nynjší uvádí. Hlavní ást msta rozkládá se na levém behu íky Bystiky, která dolní ástí msta protéká. Stedem je dosti rozsáhlé a pkné námstí, které se v horní ásti zužuje a pechází v silnici vedoucí k Novému Mstu. Na dolní stran ústí do námstí ulice, jichž pokraováním jsou silnice k Víru, Štpánovu, Tišnovu a Velkému Meziíí. ást msta pod kostelem slove do dneška Staré msto, vedle íky je Bratrská ulice s domem kdysi bratrským, kde mli Bratí svj sbor a školu. Za ekou smrem k nádraží, kde pestává ulice a zaínají domky porznu, íká se dosud,, na Skipci. Ulice dosti prudce od eky k námstí stoupající slove do dneška,,fortna, ulice, ve které námstí na horním konci pechází, jmenují se posud,,velká brána a,,malá branka. Dolní stranu námstí zdobí kostel sv. Vavince s bohatou výzdobou rokokovou, sted kašna se sousoším sv. Cyrila a Metodje, pkné stromoadí s lavikami, sloup mariánský se sochami a zábradlím, t. zv. štáta; horní konec má hbitovní kostel sv. Trojice, pvodn evangelický. Pod dolním kostelem stojí úpravný mstský chudobinec (špitál), stranou v ulici vedoucí do polí výstavná fara. Hlavní ulice vedoucí Starým mstem dlí se u mostu v silnici štpánovskou, u níž je pletárna na výrobu punoch, a vírskou, od níž odbouje rozkošné údolí, Valcha zvané. Námstí obklopeno je domy vtšinou jednopatrovými. Je mezi nimi radnice s mstskou spoitelnou a okresním soudem, uprosted úad poštovní a berní, naproti obecné a mšanské školy, výše výstavný hotel,,záložna s Okresní záložnou. Pknou budovou z dálky patrnou je zemská zimní hospodáská škola poblíž hbitova, obklopená velkou zahradou. Toho si všimne všeho návštvník našeho msta, jenž zajíti si mže na blízký kopec,,horu - kdysi popravišt pro pkný po hled na Bystici. Proti dívjšímu popisu msta pibylo 5 nových dom na horním konci námstí smrem k hospodáské škole a ti budovy u kapliky. Staví se málo. Všech dom je nyní 356. Nyní následovati budou poznámky ze svtové války, která pinesla národu našemu svobodu, od ní vycházíme v obnovené kronice. Sestavovatel kroniky použil v této a dalších - 2 -

3 Píiny války svtové Mobilisace Žové komise statích poznámek bývalého editele škol Ladislava Vondrušky o svtové válce, protokol obecního zastupitelstva, kroniky školní, psané nynjším editelem, jakož i pispním letopisecké komise, kterou tvoí dlouholetý starosta msta Edmund Fiša a editel zdejších mšanských škol Jan Kípal. Od nastoupení národní dynastie srbské Karaordvi nastává naptí mezi Rakouskem a Srbskem, které se projevilo již roku 1908, pi prohlášení anexe Bosny a Hercegoviny, obývané národem srbským. Již tenkrát louili jsme se s nkterými našimi vojíny, povolanými ástenou mobilisací do Bosny a Hercegoviny, již tenkrát ekali jsme válku. Nebyla, protože nebyla pipravena! Naši vrátili se šastn dom. Ale naptí nepestalo, naopak rostlo, živilo je Nmecko, jehož vykonavatelem na Balkán bylo Rakousko, svými snahami na východ, pes Balkán do Orientu. Národní stát srbský, lidem i panovnickým rodem, stál tmto snahám v cest. Naptí vzrostlo za války balkánské a propuklo ve válku svtovou. 23. ervna zakázán byl slet Sokolstva v Lublani, ponvadž se ho chtli zúastniti také Srbové. Zájem našeho msta obrácen byl k sokolskému sletu do Brna na sv. Petra a Pavla. Bystití Sokoli cviili piln prostná sletová. 29. ervna vypravilo se na slet mnoho lidí z Bystice. Byl však perušen zprávou o zavraždní následníka trnu Františka Ferdinanda i s manželkou jeho po manévrech v Sarajev. V Bystici oznamoval tuto zprávu odpoledne 29. ervna strážník Hrstka Metodj po námstí. 4. ervence konalo se v kostele slavné rekviem. Ve Vídni, v nmeckých a maarských mstech nastaly velké demonstrace proti Srbm, Tisza mluvil v uherském snmu o srbském nebezpeí a štval do války. 24. ervence podalo Rakousko Uhersko Srbsku ultimatum, o nmž se dalo tušiti, že je Srbsko pijmouti nemže. Vždy Rakousko oznamovalo, že samo chce v Srbsku vyšetovat, jak je Srbsko na atentátu spoluvinno. 25. ervence perušeny styky se Srbskem, naízena ástená mobilisace, vydána vyjímená opatení, uzaveny snmy. Na naší pošt úadovalo se po celou noc. Mobilisaní listiny pinesli z hejtmanství zvláštní poslové do Bystice a odtud byly roznášeny po vesnicích. Všechno pipraveno! Ano, válka byla pipravována dávno ped atentátem sarajevským. Již v únoru objevila se v Bystici náhlá vojenská komise, aby prohlédla, jsou- li vojenské listiny v poádku. Starosta Edmund Fiša zahlédnuv již asn ráno picházeti komisi zabhl zadem do radnice a vloživ vojenskou knihu do pokladny, opt dom odešel. Komise zamíila do radnice, dala si pedložiti vojenské listiny a líbilo se jí, že jsou ádn (v pokladn) uloženy. 26. ervence na den sv. Anny hrnulo se na nádraží sta lidí, vyprovázeti své milé. Bylo to tklivé louení, odcházeli naši do skutené války, nám nikterak sympatické proti bratrm Slovanm.. 5. srpna vyšlo císaské naízení o obdlávání polí. Žové komise mly se piiovati o ádnou sklize, pibírati ku práci lid a pomáhati, kde hospodá doma nebyl. Byly to smutné žn. Nebylo obvyklého zpvu, hlasitého hovoru a smíchu, vše zamlklé, stísnné. S obilím naízeno šetit. Jemen prohlášen za chlebovinu a spoteba pro pivovary obmezena

4 Úplavice Válka se rozšiuje Ant. Kunz zemským inspektorem Emil Horatius tajemníkem Nedostatek drobných penz Polní pošta Listiny ztrát Poplašné zprávy Maximální ceny Ohlašuje se první nemoc úplavice. Proti ní radí se píti odvar ostružinových list. Uitelé mají naízeno, aby s dtmi listí sbírali a sušili. Zemel zdejší strážník Rudolf Pecina, milý a hodný mladík. 10. srpna.rakousko Uherské vojenské domnívaly se, že svt beze všeho schválí, aby rakouské vojsko vtrhlo do Srbska; kus zem nebo celé Srbsko zabralo a vítzn se vrátilo dom. Avšak zmýlilo se! Od 1. do 6. srpna vmísilo se do války Rusko, Nmecko, Francie, Anglie. Zástupy lidu tísnily se ped prodejnami novin, zvlášt u obchodu Štpánkova, s úžasem sledován vpád Nmc do Belgie, která jim nechtla povoliti volný prchod. 7. záí. Vláda se snaží uiniti válku vlastenectvím. Vtšina naízení úadm a školám týká se války. Školní dti mají býti seznamovány s hrdinskými iny, pibírány k innosti ve prospch vojska a války, sbírka následuje sbírku, vyuování stává se vcí vedlejší. 1. íjna. Zdejší rodák, vládní rada Ant. Kunz, jehož otec byl v panské zásobárn dozorcem, jmenován zemským školním inspektorem. Bývalý žák zdejší školy byl jejím okresním a nyní zemským inspektorem. 30. íjna byla první rekvisice obilí. 16. listopadu zvolen v sední obecního zastupitelstva mstským tajemníkem zdejší rodák Emil Horacius, jehož otec je již dlouhá léta školníkem. Nastoupil úad po tajemníku Koumalovi ze Židenic, který odešel na vojnu. Koumal zastával úad tajemnický od msíce ledna po mšanu zdejším Antonínu Šmídkovi, jenž byl za dlouholeté vrné služby vyznamenám záslužným kížem, který mu byl pi slavnostním zasedání obecního zastupitelstva dne 3. kvtna pipjat starostou Ed. Fišou. 19. listopadu ohlášena první válená 5 ½ % pjka. Ve spoiteln i záložn vyvšeno pouení, aby se lidé o své vklady nebáli. Lidé mli obavu, že papírové peníze pozbudou na cen a proto kovové peníze doma uschovávali. Nepomohly výklady hejtmanství ani vyšších úad: lidé jim nevili. Nastal nedostatek drobných penz, nikdo nemohl dodati nazpt. Mstská spoitelna vydala poukázky po 1 K, které byly s oblibou brány. Jenže vláda užívání podobných platidel brzy zakázala listopadu konaly se pehlídky (odvody) domobranc narozených v letech Ponvadž vojáci v poli byli každou chvíli jinde, byla zaízena polní pošta, jejíž íslo se k adresám voják pipisovalo. Listiny ztrát vyloženy u okresního hejtmanství a u starosty obce jen nmecky. V listopadu rozšiována byla ruská výzva k Slovanm. V ní se echm slibovala samostatnost eské íše se všemi zemmi, které k ní náležely. Kdo tuto výzvu etl nebo opsal, uvádl se do nebezpeí života. Mnoho lidí bylo proto zasteleno, obšeno, nebo aspo uvznno. Poplašné zprávy, které ze svta k nám pinášeny, byly vždy divoejší. Vojenské úady prý tyto výzvy posílají nepohodlným echm a pak je stíhají! 7. prosince ustanoveny maximální ceny obilí: 1 hl pšenice K 41 50, 1 hl žita K 34 -, 1 hl jemene K a rovnž ceny mouky 1kg po 60h. Nastalo schovávání obilí i mouky a - 4 -

5 Družstevní lihovar Poheb O.Veliše Bleyben Zákaz prodeje chleba Lazaret Ostnatý drát Varhany Italie do války Italové v Bystici prodej pod rukou. Vznikla lichva s potravinami a marnými se ukázala veškerá naízení úad. V prosinci zahájil v Bystici družstevní lihovar v ís: 138. svou innost. Vedení sveno bývalému tajemníkovi Ant. Šmídkovi, výrobou poven strojník Frant. Slezák jenž zamstnán byl v Praze a v Americe. 13. prosince pochován byl mšan ždárský Otakar Veliš, pokrokový pracovník našeho Horácka bez církevních obad. Pi spouštní rakve do zem zpíval sbor Kde domov mj Místodržitel Bleyleben obrací se k vdcm eského lidu na Morav, ke knžím, starostm a uitelm, aby se postavili na odpor proti ádní niemných individuí, která se snaží poškoditi naši vlast a poskvrniti est eského národa, jejíž koeny tkví v historické vrnosti k císai a íši. 30. ledna naízení ministerstva, jímž se zakazuje obchod s chlebem, také v hostincích se nesmí chléb vykládadi. 21. února klasifikace koní. 22. a 23. února pehlídka domobranc. 12. bezna zízen za souinnosti Sokol v dom hejtmana Voj. Domanského lazaret a pišlo tam 12. ranných vojín. Vrchní dohled ml Dr. Vác. Kunz, vaení obstarávaly lenky Sokola. Postele, náadí, potraviny opatovány dary. 23. a 24. dubna opt pehlídky domobranc. 25. dubna vyslovila zemská školní rada záložn bystické dík a uznání za dlouholetou úinnou podporu místního školství. 30. dubna odebírán ostnatý drát, který byl kolem zahrady zimní hospodáské školy (potebují ped zákopy). 15. kvtna vypsána druhá válená pjka. 20. kvtna postavil varhany za K. v dolním kostele varhaná Tuek z Kutné Hory. Vyzkoušel je profesor konservatoe Kika z Prahy, který na n krásn hrál pi nedlní mši. 21. kvtna zvolen místopedsedou okresní školní rady starosta msta Edmund Fiša. 24. kvtna Italie vypovdla Rak. Uhersku válku, a Rakousko nabízelo znané územní ústupky. Z toho se soudí, že vše není tak, jak noviny píší, že vc Nmecka a Rak. Uherska dobe neskoní. 29. a 30. kvtna opt pehlídky domobranc. 4. ervna pišli do Bystice vysthovalci z Trentina. Ubytováni byli v soukromých domech a ve tíd školní v dom ís: ervna vyklizují Rusové Lvov a opouštjí Hali. Dkovné bohoslužby a na školách prázdno na oslavu znovudobytí Lvova. 1. ervence pišlo naízení, že školy se smjí zdobiti jen v barvách íškých a zemských. 5. ervence nazval místodržitel Bleyleben eské uitele velezrádci a zástupcm eských spolk ekl, že eský národ eká tžká persekuce. 17. ervence. Na základ vyzvání ministerstva zemské obrany, aby mladíci od 16. let cviili se ve vojenských vcech, sepsal si uitel Konený mladíky a cviil s nimi pochody

6 26. ervence vyhlašuje hejtmanství rozsudky smrti nad nkolika eskými lidmi, kteí mli soustrast se Srby. Mládeži je zakazováno cviiti v Sokole, Orlu, Lassalle. 29. a 30. ervence opt pehlídky domobranc. Edmund 13. srpna zvolen obecním zastupitelstvem za dlouholeté zásluhy o msto estným Fiša mšanem estným bystickým starosta Edmund Fiša. V posledních 70. letech byly vtšinou starostové obanem z rodiny Fiš, a to: Peregrin Fiša , jeho syn Peregrin Fiša, estný mšan bystický, v letech , Edmund Fiša, pední pracovník a budovatel hasistva moravského, nepetržit od roku Z innosti jeho o blaho zdejší obce uvedeno zejména: Úsilí o železniní spojení, jehož docíleno roku 1905., kdy zahájena jízda na místní dráze Nmecký Brod Tišnov. Pi té píležitosti byl uspoádán sjezd rodák bystických, jichž se sešlo 560. Zízení sirotí kolonie pro 12. sirotk. Povolení zimní hospodáské školy. Vybudování isolaní nemocnice. Zakoupení a pestavba bývalého panského domu záložnou. Vystavení silnice k nádraží a silnice k výletnímu místu Víru. Zízení betonových chodník na námstí, na nž náklad hradila z polovice obec a z polovice majitelé dom. Pro tyto a jiné ješt zásluhy o msto jmenován byl estným jeho mšanem. Dar 13. srpna. Obecní zastupitelstvo projevilo soustrast nad úmrtím M.U. Dr. Vincence MUDr,Vincence Navrátila z jehož dchodu podle pání zesnulého mají býti léeni chudí zdejšího msta bu ve Navrátila, lékae v Praze, rodáka zdejšího a pijalo jeho velkodušný dar Kor., vlastní nemocnici, nebo po domácku. Persekuce 15. srpna. Zaíná persekuce. Na drahách zavádí se výhradn nmina. Státní úedníci Uitel nuceni vystupovati ze Sokola Ddek v 20.srpna. Odborný uitel Karel Ddek prožil celé zimní tažení v Karpatech. Mnoho zajetí krajan srden vzpomíná jeho samaritánských služeb. Byl zajat a je na cest do Ruska. Ohe v Bystici Vlastenecké písn Zvony Noviny 29. srpna udeil blesk do panských sýpek na Nových Dvorech, které se zásobami lehly popelem. 15. íjna konán všeobecný soupis obilí a všech zásob u zemdlc a obchodník. Žáci sbírají kauuk, plátno, vlnu. Zakazují se zpívati ve školách vlastenecké písn eské i takové jako je Kdybys byl, Jeníku, Vlasti své bu, echu, vrný, Zle, matiko, zle. 27. íjna opt pehlídky domobranc. 9. listopadu sat z dolního kostela pozdvihovánek a z horního umíráek, který však jako starobylá památka vrácen. 15. listopadu soupis brambor, omastku, vajec. 29. listopadu rozpuštna eská obec sokolská, eské noviny zastavovány, pední politikové (Kramá, Rašín ) zatýkáni

7 ledna. Po ti dni vyvšeny prapory na oslavu dobytí Lovenu. Školám naízena domácí Oslava slavnost, pi níž se má poukázati na veliký význam dobytí Lovenu a pokoení erné vitzství Hory. 17. ledna narukovali 44, 45, 48, 49 a 50 tiletí. 18. ledna naizuje místodržitel Coudenhove v echách, že úední e zempanských a policejních úad je výhradn nmecká. 19. ledna konán opt soupis zásob. Kalafuna a terpentyn zabaveny, petrolej odváží se do Nmecka, kde ho potebují na ponorky. Oslava 24. ledna na oslavu jmenin nmeckého císae Viléma bylo naízeno vyvsiti prapory. jmenin Úady zakazují rozšiování obrázkových arch Sokoli a Vojíni husitského vojska, zato císae však doporuují odznaky na apky s obrazem císaovým. Víléma Chlebové lístky. 1. února nastaly chlebové lístky na 14. dní. Znjí na 900g mouky nebo 1260g chleba. Od Chlebové 15. má se pimíchávati do chleba 20% lístky náhražek. 21. a 22. února konal se odvod koní. Rolník Svítil ze Zvole dostal za pár koní K. Razí se železné mince. Drahota 19. bezna konal se opt soupis zásob. Na pehánní cen stanoveny veliké tresty. Stanoveny maximální ceny, což znamená, že vbec nebude lze nco koupit. Zavedeny cukenky ( lístky na cukr ) 25. bezna. Hned na poátku války bylo naízeno zpívati v kostele po mši cís. hymnu. Když válka nebere konce a je ím dál he, odcházejí lidé z kostela, jakmile se zane hymna hráti. Proto na rozkaz starosty Fiše farái R. Vágnerovi upuštno od dalšího zpívání císaské hymny po mši. 1. dubna naízeno odevzdati hromosvody váleným úelm. 30. dubna naízen týden erveného kíže vnovaný sbírkám na ervený kíž. Krom školní slavnosti konány sbírky po mst. Letní 11. kvtna zaveden letní as. Hodiny posunuty o hodinu dopedu, aby se dne, jak náleží, as využilo. tvrtá válená pjka upisována s velkým nátlakem i na školní dti a sirotí pokladny. Konala se také sbírka zlata. Sebráno Bezmasé 24. kus zlata. 15. kvtna zavedeny lístky na tuky. Je veliký nedostatek masa a tuk, proto rozšíen poet dni bezmasných dn v týdnu na listopadu zemel Frant. Josef I., jenž se konce nejstrašlivjší války, kterou svým František podpisem zahájil nedokal. Josef I. V listopadu konala se opt válená pjka. Starostm naízeno pod osobní zodpovdností, aby byla co nejvtší. Mstu uloženo upsati 10ero násobný obnos daní, což inilo K. Penžním ústavm naízeno pispti % vklad. Starosta Fiša navrhl, aby se pedepsané procento neupisovalo, což editelstvo schválilo vzhledem k tomu, že se jmním sveným nemže se tak lehkomysln hospodaiti. Le usnesení toto bylo místodržitelstvím zrušeno, dostavil se okresní hejtman, aby svým vlivem psobil a vyšetil, kdo proti upsání hlasuje. Starosta dostal dtku a pohroženo mu - 7 -

8 Deputace matek Pehlídky zásob Smr Ignáce Šmídka Fronty Zvon Vavín Projev eských spisovatel Stank pedsedou eského svazu Vdcové doma a za hranicemi Záplava papírových penz Ohe v Bystici potrestáním. Le starosta se nelekl, zajel k místodržitelství a energicky žádal, aby dtka byla odvolána, což se také stalo. Podobné cesty a deputace k úadm se množily. Jednu tklivou deputaci uvádl starosta msta k okresnímu hejtmanovi. 47. matek kladlo hejtmanovi malé dítky k nohám s poukazem, že je nemají ím krmit a 13. ledna konali uitelé prohlídky zásob. 26. února byly vojenské pehlídky zásob. Nkteí lidé byli ze stálých pehlídek celí pestrašeni. Na obana Jana Kožíška složen popvek: Ta vojenská pehlížka, postrašila Kožíška. 27. bezna vyžádala si válka ob. Ignác Šmídek, mšan z ís. 9., bál se, že bude odveden. Nebylo divu, byli odvádni muži od 18. do 50. let. Drahota, právní nejistota, denní rozilování psobily na nho tou mrou tísniv, že si vzal život. Utopil se ve studni za stodolou a to tak, že si pivázal na krk zahradní konev naplnnou železem, aby z vody nemohl vystoupiti. Nastávají hrozné doby! Ped každým obchodem a krámem fronta lidí, ponejvíce dítek školních. Stojí na chléb, na cukr, na tuky, na petrolej.. Mnoho se jich vrací, že se na n nedostalo. 3. kvtna pijel monter, jenž ml odebrati nejvtší zvon bystický Vavín, ale souasn pišlo od ministerstva píznivé vyízení žádosti, aby byl Vavín mstu ponechán a odebrány zvony ostatní. Od 5. do 6. hodin zvonilo se všemi zvony naposledy. Tak krásn s ladné zvony zde již nebudou! Májový projev eských spisovatel byl prvním revoluním slovem eského národa. Kvt národa vybízel poslance pede zahájením íšské rady, aby se radji vzdali, nedovedou-li vybojovat to, co jim národ ukládá. Revoluní Rusko a vstup Ameriky do války osmloval novináe i politiky. 30. kvtna pronáší pedseda eského svazu poslanec Stank s tribuny parlamentní ve Vídni, k níž hledly oi ciziny, že tužbou národa je eský stát se Slovenskem. Podobn promluveno na socialistickém sjezd ve Štokholm. 2. ervence poslanci Kramá, Rašín, Klofá a j. propuštni na svobodu. Stávají se vdci národa doma, jako jimi byli Masaryk, Beneš, Štefánik a jiní za hranicemi. To se již všude vdlo. To byly radostné zprávy, které dávaly na chvíli zapomenouti na útrapy válené, na demoralisování lidu, zvlášt záplavou papírových penz. 2. srpna. Ženy, jichž mužové jsou na vojn, dostávají velké vyživovací podpory. Smutným zjevem je, že mnohé z nich kupují zbyten látky, maso, husy a také líhové nápoje - a odvykají práci. 6. záí se nasthovalo do Bystice 90 polských žid. Nabízejí velké peníze a skupují všecko. 23. íjna vyhoeli u Elkner ís prosince zase rekvisice obilí, mouky brambor. 18. prosince dkovné bohoslužby za zachránní císae od utonut - 8 -

9 Tikrálový sjezd v Praze Písaha Jiráskova Starosti aprovizaní ledna. Na Ti krále protestují eští poslanci v Praze proti míru v Brestu litevském, na nmž Rakousko nechce pipustiti sebeurení svých národ. Tento sjezd znamená souhlas domácí politiky se zahraniní. Nemluví se o Rakousku ani dynastii, otázka eská se prohlašuje za mezinárodní a odkazuje se na mírový kongres. 10. bezna. Nastává úžasná drahota potravin a látek. Peníze nemají ceny, nikdo je nechce. Úedníci a uitelé, kteí mají nepatrný drahotní pídavek, mají velmi zlé živobytí, že se lidé diví, jak mohou vyjíti. 13. dubna dal eský národ odpov hrabti ernínovi, který pronesl ostrou e proti echm, v níž byla slova: Bídný, ubohý Masaryk! Vidl 4/ Jos.J. Herzog oresní školdozorce. Alois Jirásek pednesl slavnou písahu: Vytrváme, až pozdravíme samostatnost svého národa! Že s národní písahou souhlasil národ vidti z ohlasu jejího v eských mstech. 28. kvtna pipojil se obecní výbor našeho msta jménem veškerého obývatelstva k slavnostní písaze Jiráskov. Protestoval pi tom proti všem snahám roztrhati eské království. Svým poslancm vyslovil úplnou dvru a Dr. Karla Kramáe a spisovatele Aloise Jiráska jmenoval estnými mšany našeho msta. 15. ervna. Lidé stavli se do fronty na maso u Schwarzer již o 4. hod. ráno, akoliv se vydává až o 7 hodinách. 24. ervna. pi odvodu koní dostal Prosecký z Domanína za kon K, jiný rolník K. Válená doba obecnímu pedstavenstvu a zvlášt starostm tžké úkoly. Byli stále v nebezpeí, že je obanstvo bude považovati za denuncianty, nebo že se octnou na Špilberku. K domobraneckým pehlídkám vodili starostové hned 50. leté otce rodin, hned 18. leté dti, že srdce bolelo. Z 48 bystických 18. letých uznáno schopnými pi odvodu v Jihlav 44. Velikou nepíjemností bylo opatování životních poteb pro obývatelstvo, zvlášt v mstech. Mouka byla na konec jen hoká jemenná a kukuiná, jako výpomoc pidlováni slaneci, sýr, marmeláda, sušená zelenina a p. Nejvtší snad nedostatek byl v mastnotách. Na kup pod rukou nebylo pomyšlení; požadovalo se za kg sádla až 100 K, za máslo K, za husu K. Vydávány lístky cukerní, máslenky, mýdlenky, lístky na uhlí, na petrolej, na boty, na šaty. Budoucímu pokolení nepejeme, aby se neho podobného dožilo! 2.íjna. Drama svtové války schyluje se ke konci. Uprosted záí nastala katastrofa bulharské armády prolomením fronty. Pedseda Stank odhaluje v parlament eskou duši bez petváky: lásku k legiím a vdcm za hranicemi, nenávist k nmeckým a maarským pánm Rakouska

10 Chipka Karlv manifest Osvobození Národní výbory Dkovné bohoslužby Národní shromáždní Píjezd presidentv Nadji na lepší budoucnost kalí epidemická nemoc chipka. Poala áditi ve Španlsku a nazývá se proto chipkou španlskou. Zachvacuje celé kraje a mívá prbh povážlivý, koníc asto smrtí. I obývatelé našeho msta chipkou trpli, obecné školy naas byly zaveny. Obtí zákené choroby byly u nás vtšinou osoby mladé, jako uitelka zdejší Marie Uhlíová a manželka berního oficiála Hema Domanská 17. íjna po porážce rakouského vojska na Pav vydává císa Karel manifest k národm rakouským, nabízí autonomii, chce zachrániti Rakousko, ale je pozd. Národní výbor eský odmítá tento špatný a pozdní present císaský a prohlašuje, že eská otázka je mezinárodní. 28. íjna ohlásily v Praze noviny, že Rakousko oznámilo presidentu Wilsnovi souhlas s podmínkou, aby echm a Jihoslovanm dáno bylo právo sebeurení. Ihned prohlásil národní výbor v Praze samostatnost eského státu a ujal se vlády.,,jsme svobodni jsme volni, jsme svoji neslo se k Šumav i Tatrám. 29. íjna slaveno osvobození v místech odlehlejších, také u nás v Bystici. Když noviny donesly radostnou tu zvst, nastalo radostné rozílení, jakého snad v Bystici ješt nebylo. Prapory národní jásav vlály na námstí i v ulicích, obané zanechali práce, ozdobovali se trikolorami a radostnou novinu druh druhu sdloval. Správce školy Jan Kípal oznámil velkou tu událost dtem, které súastnily se prvod mstem pi nmž zaznívaly naše hymny, jakož i po dlouhá tyi léta zakazované písn slovanské a vlastenecké. Veer uspoádán prvod opravdu velkolepý. Zúastnili se ho mladí i staí, hasistvo i Sokoli, všichni vlastenecky cítící obývatelé tohoto msta. S planoucími pochodnmi prošli jsme Starým mstem a námstím, pi emž shazovány znaky poroby, rakouští orlové a spáleny u kašny ernožluté prapory. V ele eského státu Národní výbor v Praze. Vydává první zákon, aby zachován byl poádek a úadováno podle platných zákon a naízení. Na udržování poádku zizovány byly národní výbory ve všech okresích.v Bystici pedsedou národního výboru byl uitel Karel Konený, ze 40 Sokol zízena národní stráž. 4. listopadu konány v kostele dkovné bohoslužby na podkovanou za svobodu eské vlasti za hojného úastenství. 14. listopadu sešlo se v Praze Národní shromáždní, 256 poslanc a osvdených národních pracovník, první svobodný eský snm. Dr.Kramá oznámil slavnostn, že dynastie Habsbursko lotrinská pozbyla veškerých práv na eský trn. Prohlásil jménem všech náš stát za svobodnou eskoslovenskou republiku, jejímž presidentem zvolen jednomysln prof. Tomáš Garik Masaryk, náš osvoboditel. 19. prosince vrátil se první president do vlasti. Den ten byl národním svátkem. Praha, jak nejlépe dovedla, vítala velikého vyhnance, osvoboditele a nyní vládce, vladae krve eské, jakého nebylo od vku Podbradova. I v našem mst uspoádána toho dne pkná slavnost, již pedcházelo veer v svtlení msta. O jedné hodin odpoledne byl prvod všech korporací a obývatelstva mstem, nato konáno slavnostní zasedání obecního zastupitelstva v sále hotelu, v nmž zahajovacími slovy starosty msta Edmunda Fiše a slavnostní eí správce škol Jana Kípala vysvtlen význam dne a životopis Masarykv. Na to námstí bystické pojmenováno námstím Masarykovým

11 Zrušení šlechtictví Volební ád est uiteli Ddkovi Kolkování bankovek Dávka z majetku ervený kíž Obchod se uvoluje Vyvlastnní velkostatk Lípa Svobody V msíci prosinci pijat zákon o zrušení šlechtictví. Z baron, hrabat, knížat stávají se u nás obané. Také pijat zákon o 8 hodinové dob pracovní, kterého se tovární dlnictvo dlouho domáhalo ledna zahájena mírová konference v Paíži na níž úast má i naše republika, nebo na ní bude teprve zajištna. Dr.Kramá a Dr.Beneš zastupují náš národ. 31. ledna pijat nový volební ád do obcí. Starý volební ád rozdloval lidí,,podle knoflík do tíd. Nový volební ád nezná bohatých a chudých, všichni obané, bez rozdílu majetku a pohlaví - mají stejné volební právo. 9. února vzdána v zasedání obecního zastupitelstva povstáním poslední pocta v zajetí zemelému odb.uiteli Karlu Ddkovi, rodáku zdejšímu. Karel Konený uinil v témže sední návrh na zízení veejného domu s pojmenováním,,masarykv dm, v nmž by byla škola, ítárna, museum. 25. února pijat zákon o kolkování bankovek. Vláda rakouská pesytila obany penzi papírovými a eho je mnoho, to vždycky oblaciní. Peníze papírové tak oblacinly, že za n nebylo možno nic koupiti. Ministr Rašín pojal plán odstraniti poloviku papírových penz z obhu aby jich bylo mén, aby nabyly vtší ceny bezna provádno okolkování bankovek v Bystici ze soudního okresu bystického. Bylo jich okolkováno za 4.miliony K. Polovika majitelm vrácena, poloviku zadržel stát jakožto nucenou pjku. Kolkování naše napodobily pozdji i jiné státy. 1. bezen prohlášen rozhodujícím pro sepisování movitého i nemovitého majetku, aby uložena byla dávka z majetku a z pírustku za války. 23. bezna na popud dcery presidentovy Dr. Alice byl zízen eskoslovenský ervený kíž, do jehož vínku poádány štdré dny od bezna. Zúastnily se jich u nás všechny vrstvy lidu, sbíráno po mst, ve škole i v kostele a sebráno K 1. dubna uvolnn obchod uvnit hranic naší republiky domácím sádlem i máslem, mlékem, vejci, tvarohem i sýrem, ovocem i zeleninou. Pestává pomalu lístkování, bude lépe! 16. dubna schválen zákon o vyvlastnní velkostatk ve prospch bezzemk, domka a malorolník. Majiteli velkostatku ponechává se 125 ha pdy, s lesem 250 ha, ve spojení s prmyslovým podnikem 500 ha pdy. Odinno má býti bezpráví poblohorských konfiskací, ale na prospch produktivnosti pdy to sotva bude. 1. kvtna slaven svátek práce po celé republice. V Bystici na námstí tábor lidu za znané úasti z msta i okolí. Odpoledne o 1. hodin byla stromová slavnost a sázení,,lípy svobody na pozemku, který tlocviná jednota Sokol koupila od velkostatkáe Mittrovského. Pole u výme 1 ½ ha koupeno za K, bývalou hájovnu a zásobárnu díví (forotu) daroval velkostatká Mittrovský zdarma. Sokol upraví tam své letní cviišt a park. Prvod všech korporací i školní mládeže odebral se na místo slavnostní, kde po zpvu, deklamací a slavnostní ei správce školy Jana Kípala provedeno sázení lípy s piléhavými proslovy

12 Štefánek Vpád na Slovensko Obecní volby Nov ministerstvo Lad.Vondruška do pense Ústava Branný zákon Volby do Národního shromáždní 4. kvtna sítil se náš první ministr vojenství nad Bratislavou. Aeroplán shoel, Štfánik mrtev.vracel se z Italie do osvobozené vlasti. Celý národ ve smutku hledí do hrobu jednoho z nejlepších svých syn. Byl mlád, bil se a pak pad! V kvtenu pepadlo maarské vojsko naše hlídky u Komárna, ku konci kvtna zaali útoiti na nkolika místech a pronikli hluboko do zem smrem ku Košicím. V republice naízena ástená mobilisace, Sokolstvo naídilo pro své lenstvo povinné odvody. Slovenské nebezpeí spojilo rozvadný národ v jeden celek, který se snažil rychle pomoci. Za pomoci francouzského vojska vpád maar odražen a na Slovensku zjednán klid. I nkteí bystití zúastnili se obrany Slovenska, 5. Sokol dobrovoln. 15. ervna konaly se podle nového volebního zákona volby do obecního zastupitelstva. Konaly se v sále záložny po celý den. Byly 4. kandidátní listiny: národn demokratická, sociáln demokr. spojená s národ. sociality, lidová a obanská. Zvoleno 9. kandidátu strany lidové, 8. sociální, 7. obanské a 6. národn demokratické. 26. ervna konala se volba 10. lenné mstské rady. Starostou zvolen 16. hlasy dosavadní starosta Edmund Fiša, proti 14. hlasm nár. demokracie a stran sociálních, které kandidovaly uitele Karla Koneného. Prvním námstkem Jos. Krásenský, druhým Adolf Koí. Po výsledku voleb pikroeno ku zmn vlády. Strany sociální a rolnictvo, jako nejsilnjší strany postaveny v celo republiky, vtšina ministr pipadla tmto stranám. Pedsedou sociální demokrat Vlastimil Tusar. 12. srpna dán na svou žádost editel zdejších škol Lad. Vondruška do pense. Vedle úadu školního založil mstské museum, do nhož piln po mst sbíral pedmty ceny musejní. Opsal bohatý mstský archiv, který uveejoval v Selském archivu. Pro mstskou kroniku poídil cenné záznamy z doby válené. 28. íjna oslavován nezapomenutelný den ped rokem, kdy vrátila se nám svoboda. Má naše svoboda hojn nepátel zahraniních i vnitních. Ke stávkam, lichvám, ba i zlodjm pidružila se letos i píroda. V listopadu místo lisí padaly spousty snhové. Byli jsme pipraveni o mnoho brambor a epy cukrovky. Cukr, uhlí, sklenné výrobky jsou naše platidlo v cizin prosince nejezdily vlaky. Za dvod uvádna úspora uhlí, což podivn psobí ve stát uhlím bohatém. Velmi málo se pomry za rok polepšily, pokud se týe mravní úrovn spoleenské, se za nové vlády zhoršují. Všeobecn se pociuje nechu ku práci, nedostatek poctivosti, který se projevuje na poštách i drahách. To vše je asi píinou, že naše mna klesá. Za naší korunu platí ve Švýcarsku 5 centim (halí) února pijata Národním shromáždním ústava eskoslovenské republiky. Volební ád je založen podobn jako pi volbách obecních. 7. bezna oslaveny narozeniny presidentovy u nás školní i veejnou slavností ve dvoran záloženského domu. 19. bezna odhlasován branný zákon. Armáda naše iní muž, vojenská služba bude 14. msiní. 18. dubna konaly se volby poslanc do národního shromáždní vázanými kandidátními listinami

HORNOLIDESKO LOV LOVK A SPOLENOST. - uební texty -

HORNOLIDESKO LOV LOVK A SPOLENOST. - uební texty - HORNOLIDESKO LOV LOVK A SPOLENOST - uební texty - Uební text vytvoen v rámci projektu Spolená cesta ZŠ Horní Lide ZŠ Francova Lhota ZŠ Valašská Polanka Obec Horní Lide r. 2007 Autoi: Mgr. Jan Smilek Mgr.

Více

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a pátel muzea v Netvoicích Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace

Více

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007 DOMOV Zpravodaj mstyse Krucemburk 2/2007 DEN MATEK NA SOKOLOVN VE VELKÉM STYLU V nedli 13. kvtna se v místní sokolovn poádal ke Dni matek velkolepý den. Pro své maminky zde vystoupily dti z mateské školky,

Více

Moravské snmování. roku 1848-49. í-u ^ ^YofátC. Na padesátiletoa památku novodobého snmu a zrušení. ^iadrick. -i-'-***>^--^

Moravské snmování. roku 1848-49. í-u ^ ^YofátC. Na padesátiletoa památku novodobého snmu a zrušení. ^iadrick. -i-'-***>^--^ oj T- í-u ^ Moravské snmování roku 1848-49. Na padesátiletoa památku novodobého snmu a zrušení roboty na Morav, jakož i nastoupení císae a krále Františka Josefa 1. na trn vydal a úvodem do dj roku 184S.

Více

Msíc lásky. Pojte s námi

Msíc lásky. Pojte s námi Msíc lásky Ano, je to tak. Pinejmenším od dob Karla Hynka Máchy, který to oficiáln napsal ve svém díle Máj. Dodnes se pod jeho sochou v Praze na Petín scházejí páreky zamilovaných. Myslím si, že láska

Více

^W.^^^^^ nt%t %fm^ %tfmw ^#^ %^.^MW W

^W.^^^^^ nt%t %fm^ %tfmw ^#^ %^.^MW W p "^^.^^^> > -*^' WK ^^ )^ j í^ )š^ ^M^ )šms ^^ )š^\ W^

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL,

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL, U u / v ^. HEJEPIShA ítanka PRO ild SlÉZSKý. SESTAVIU I. DIL DR, JOSEF P05PÍ5IL, professor eského gymnasia \j Op a\? II. DIL \?ACLA\? HAUER, - - professor eského gymnasia \j O p a\j NÁKlíflDEM MATICE

Více

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST Purchased for the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO froin the KATHLEEN MADILL BEQUEST Sva^elc 4:. Bílá Hora násilná protireformace katolická. Pnspvek k djinám válek náboženských v echách. Na základ

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN rýtun^ "^ L.

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Flieder, Robert. T. G Masaryk

Flieder, Robert. T. G Masaryk Flieder, Robert T. G Masaryk I P@ r á. dl á Pí Pei r 2@inilklí ncmasaryk: napsal Du Robert "PUeder 1^ CensLJtó 3*60 j^4if\v/if ^ ihíf

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2006 Program pípravy a liturgických oslav Informace z farností Pidružené programy kulturní Pout a další program roku 2006 OBSAH Strana 3 Úvodní slovo

Více

^^^ pm P ^H^P ^K^4. ^^m2^^

^^^ pm P ^H^P ^K^4. ^^m2^^ Lip?-- X ^^^ m8 pm P ^H^P ^^m2^^ ^8 ^K^4 \ Presented to the UBRkKY ofthe UNIVERSITY OF TORONTO from the estate of MR. AND MRS. G. V. KELTON Josefa Koenského v CESTY PO SVTE, -v VŠECKA PRÁVA VYHRAZE,NA.

Více

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE 24 POSLEDNÍ STRANA KSM vydal: Z AKCÍ KSM * PROTI FAŠISMU * Z AKTIVIT * KINOKLUB KSM * SLAVNOST HALÓ NOVIN * ESKÉ SOCIÁLNÍ FÓRUM * KONEC ORIONKY * KRIZE V OBUVNICTVÍ * PRACOVNÍ PODMÍNKY V BILLE * VZESTVÍ

Více

Atentát na následníka trůnu

Atentát na následníka trůnu Začátek 23. 4. 2007 čas 18:17 Standa Dvořáček Atentát na následníka trůnu 28. června 1914 rozšířila se po celé říši zvěst, že následník trůnu František Ferdinand s manželkou Žofií zavražděni byli v Sarajevě.

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

ÚNOR 2009. Cena 5,- K

ÚNOR 2009. Cena 5,- K ÚNOR 2009 Cena 5,- K Z obsahu : - Slovo starostky, Informace OÚ - Tíkrálová sbírka v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped tiašedesáti roky - Pozvánky, Inzerce

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pírodovdecká fakulta Katedra geografie PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU Bakaláská práce Lenka DVOÁKOVÁ Studijní program Matematika Studijní obor 1301R005 Geografie

Více

Panna Maria Bolestná. Václav Ren. To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma,

Panna Maria Bolestná. Václav Ren. To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma, byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VI 1 doba postní 2005 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více