Kronika 1.doc K R O N I KA. msta. Bystice nad Pernštýnem. od války svtové. Tato pamtní kniha má 400 stran. len obec. zastupitelstva - 1 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kronika 1.doc K R O N I KA. msta. Bystice nad Pernštýnem. od války svtové. Tato pamtní kniha má 400 stran. len obec. zastupitelstva - 1 -"

Transkript

1 K R O N I KA msta Bystice nad Pernštýnem od války svtové. Tato pamtní kniha má 400 stran., Edmund Fiša starosta Hložek len obec. zastupitelstva - 1 -

2 Úvod Poloha msta Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 30. srpna byl Josef Štoura, odborný uitel v Bystici n. Pernšt., ustanoven sestavovatelem kroniky zdejšího msta a mstský tajemník Ladislav ermák jejím pisatelem. Sestavovatel ujal se ihned svené práce, jíž možno nazvati sbíráním kaménk, které snad jednou poslouží k mosaikovému obrazu djepisnému kulturnímu historikovi, když bude psáti o Bystici nynjší a tak pokraovati v djinách našeho msta. Bystici minulou máme dosti dobe osvtlenu ve dvou knihách kulturn historického spisovatele Jana Tenory, k nimž druží se kronika msta Bystice s mstským a musejním archivem, kterou podle památek archivních upravili Lad. Vondruška, editel mšanských škol zdejších, s redaktorem,,selského archivu J. F. Svobodou. Z tchto knih doví se tená o význaných událostech našeho msta od prvního zápisu o nm z roku 1220, kdy se Bystice jmenuje mstekem, až tém do války svtové, ped níž Jan Tenora své,,pamti koní. Poslední kapitolou,,pamti je Bystice nynjší, polohopisný nár tek, který dnešku krom nepatrných zmn dobe odpovídá. Proto se ho sestavovatel strun dovolává a jím tenáe do Bystice nynjší uvádí. Hlavní ást msta rozkládá se na levém behu íky Bystiky, která dolní ástí msta protéká. Stedem je dosti rozsáhlé a pkné námstí, které se v horní ásti zužuje a pechází v silnici vedoucí k Novému Mstu. Na dolní stran ústí do námstí ulice, jichž pokraováním jsou silnice k Víru, Štpánovu, Tišnovu a Velkému Meziíí. ást msta pod kostelem slove do dneška Staré msto, vedle íky je Bratrská ulice s domem kdysi bratrským, kde mli Bratí svj sbor a školu. Za ekou smrem k nádraží, kde pestává ulice a zaínají domky porznu, íká se dosud,, na Skipci. Ulice dosti prudce od eky k námstí stoupající slove do dneška,,fortna, ulice, ve které námstí na horním konci pechází, jmenují se posud,,velká brána a,,malá branka. Dolní stranu námstí zdobí kostel sv. Vavince s bohatou výzdobou rokokovou, sted kašna se sousoším sv. Cyrila a Metodje, pkné stromoadí s lavikami, sloup mariánský se sochami a zábradlím, t. zv. štáta; horní konec má hbitovní kostel sv. Trojice, pvodn evangelický. Pod dolním kostelem stojí úpravný mstský chudobinec (špitál), stranou v ulici vedoucí do polí výstavná fara. Hlavní ulice vedoucí Starým mstem dlí se u mostu v silnici štpánovskou, u níž je pletárna na výrobu punoch, a vírskou, od níž odbouje rozkošné údolí, Valcha zvané. Námstí obklopeno je domy vtšinou jednopatrovými. Je mezi nimi radnice s mstskou spoitelnou a okresním soudem, uprosted úad poštovní a berní, naproti obecné a mšanské školy, výše výstavný hotel,,záložna s Okresní záložnou. Pknou budovou z dálky patrnou je zemská zimní hospodáská škola poblíž hbitova, obklopená velkou zahradou. Toho si všimne všeho návštvník našeho msta, jenž zajíti si mže na blízký kopec,,horu - kdysi popravišt pro pkný po hled na Bystici. Proti dívjšímu popisu msta pibylo 5 nových dom na horním konci námstí smrem k hospodáské škole a ti budovy u kapliky. Staví se málo. Všech dom je nyní 356. Nyní následovati budou poznámky ze svtové války, která pinesla národu našemu svobodu, od ní vycházíme v obnovené kronice. Sestavovatel kroniky použil v této a dalších - 2 -

3 Píiny války svtové Mobilisace Žové komise statích poznámek bývalého editele škol Ladislava Vondrušky o svtové válce, protokol obecního zastupitelstva, kroniky školní, psané nynjším editelem, jakož i pispním letopisecké komise, kterou tvoí dlouholetý starosta msta Edmund Fiša a editel zdejších mšanských škol Jan Kípal. Od nastoupení národní dynastie srbské Karaordvi nastává naptí mezi Rakouskem a Srbskem, které se projevilo již roku 1908, pi prohlášení anexe Bosny a Hercegoviny, obývané národem srbským. Již tenkrát louili jsme se s nkterými našimi vojíny, povolanými ástenou mobilisací do Bosny a Hercegoviny, již tenkrát ekali jsme válku. Nebyla, protože nebyla pipravena! Naši vrátili se šastn dom. Ale naptí nepestalo, naopak rostlo, živilo je Nmecko, jehož vykonavatelem na Balkán bylo Rakousko, svými snahami na východ, pes Balkán do Orientu. Národní stát srbský, lidem i panovnickým rodem, stál tmto snahám v cest. Naptí vzrostlo za války balkánské a propuklo ve válku svtovou. 23. ervna zakázán byl slet Sokolstva v Lublani, ponvadž se ho chtli zúastniti také Srbové. Zájem našeho msta obrácen byl k sokolskému sletu do Brna na sv. Petra a Pavla. Bystití Sokoli cviili piln prostná sletová. 29. ervna vypravilo se na slet mnoho lidí z Bystice. Byl však perušen zprávou o zavraždní následníka trnu Františka Ferdinanda i s manželkou jeho po manévrech v Sarajev. V Bystici oznamoval tuto zprávu odpoledne 29. ervna strážník Hrstka Metodj po námstí. 4. ervence konalo se v kostele slavné rekviem. Ve Vídni, v nmeckých a maarských mstech nastaly velké demonstrace proti Srbm, Tisza mluvil v uherském snmu o srbském nebezpeí a štval do války. 24. ervence podalo Rakousko Uhersko Srbsku ultimatum, o nmž se dalo tušiti, že je Srbsko pijmouti nemže. Vždy Rakousko oznamovalo, že samo chce v Srbsku vyšetovat, jak je Srbsko na atentátu spoluvinno. 25. ervence perušeny styky se Srbskem, naízena ástená mobilisace, vydána vyjímená opatení, uzaveny snmy. Na naší pošt úadovalo se po celou noc. Mobilisaní listiny pinesli z hejtmanství zvláštní poslové do Bystice a odtud byly roznášeny po vesnicích. Všechno pipraveno! Ano, válka byla pipravována dávno ped atentátem sarajevským. Již v únoru objevila se v Bystici náhlá vojenská komise, aby prohlédla, jsou- li vojenské listiny v poádku. Starosta Edmund Fiša zahlédnuv již asn ráno picházeti komisi zabhl zadem do radnice a vloživ vojenskou knihu do pokladny, opt dom odešel. Komise zamíila do radnice, dala si pedložiti vojenské listiny a líbilo se jí, že jsou ádn (v pokladn) uloženy. 26. ervence na den sv. Anny hrnulo se na nádraží sta lidí, vyprovázeti své milé. Bylo to tklivé louení, odcházeli naši do skutené války, nám nikterak sympatické proti bratrm Slovanm.. 5. srpna vyšlo císaské naízení o obdlávání polí. Žové komise mly se piiovati o ádnou sklize, pibírati ku práci lid a pomáhati, kde hospodá doma nebyl. Byly to smutné žn. Nebylo obvyklého zpvu, hlasitého hovoru a smíchu, vše zamlklé, stísnné. S obilím naízeno šetit. Jemen prohlášen za chlebovinu a spoteba pro pivovary obmezena

4 Úplavice Válka se rozšiuje Ant. Kunz zemským inspektorem Emil Horatius tajemníkem Nedostatek drobných penz Polní pošta Listiny ztrát Poplašné zprávy Maximální ceny Ohlašuje se první nemoc úplavice. Proti ní radí se píti odvar ostružinových list. Uitelé mají naízeno, aby s dtmi listí sbírali a sušili. Zemel zdejší strážník Rudolf Pecina, milý a hodný mladík. 10. srpna.rakousko Uherské vojenské domnívaly se, že svt beze všeho schválí, aby rakouské vojsko vtrhlo do Srbska; kus zem nebo celé Srbsko zabralo a vítzn se vrátilo dom. Avšak zmýlilo se! Od 1. do 6. srpna vmísilo se do války Rusko, Nmecko, Francie, Anglie. Zástupy lidu tísnily se ped prodejnami novin, zvlášt u obchodu Štpánkova, s úžasem sledován vpád Nmc do Belgie, která jim nechtla povoliti volný prchod. 7. záí. Vláda se snaží uiniti válku vlastenectvím. Vtšina naízení úadm a školám týká se války. Školní dti mají býti seznamovány s hrdinskými iny, pibírány k innosti ve prospch vojska a války, sbírka následuje sbírku, vyuování stává se vcí vedlejší. 1. íjna. Zdejší rodák, vládní rada Ant. Kunz, jehož otec byl v panské zásobárn dozorcem, jmenován zemským školním inspektorem. Bývalý žák zdejší školy byl jejím okresním a nyní zemským inspektorem. 30. íjna byla první rekvisice obilí. 16. listopadu zvolen v sední obecního zastupitelstva mstským tajemníkem zdejší rodák Emil Horacius, jehož otec je již dlouhá léta školníkem. Nastoupil úad po tajemníku Koumalovi ze Židenic, který odešel na vojnu. Koumal zastával úad tajemnický od msíce ledna po mšanu zdejším Antonínu Šmídkovi, jenž byl za dlouholeté vrné služby vyznamenám záslužným kížem, který mu byl pi slavnostním zasedání obecního zastupitelstva dne 3. kvtna pipjat starostou Ed. Fišou. 19. listopadu ohlášena první válená 5 ½ % pjka. Ve spoiteln i záložn vyvšeno pouení, aby se lidé o své vklady nebáli. Lidé mli obavu, že papírové peníze pozbudou na cen a proto kovové peníze doma uschovávali. Nepomohly výklady hejtmanství ani vyšších úad: lidé jim nevili. Nastal nedostatek drobných penz, nikdo nemohl dodati nazpt. Mstská spoitelna vydala poukázky po 1 K, které byly s oblibou brány. Jenže vláda užívání podobných platidel brzy zakázala listopadu konaly se pehlídky (odvody) domobranc narozených v letech Ponvadž vojáci v poli byli každou chvíli jinde, byla zaízena polní pošta, jejíž íslo se k adresám voják pipisovalo. Listiny ztrát vyloženy u okresního hejtmanství a u starosty obce jen nmecky. V listopadu rozšiována byla ruská výzva k Slovanm. V ní se echm slibovala samostatnost eské íše se všemi zemmi, které k ní náležely. Kdo tuto výzvu etl nebo opsal, uvádl se do nebezpeí života. Mnoho lidí bylo proto zasteleno, obšeno, nebo aspo uvznno. Poplašné zprávy, které ze svta k nám pinášeny, byly vždy divoejší. Vojenské úady prý tyto výzvy posílají nepohodlným echm a pak je stíhají! 7. prosince ustanoveny maximální ceny obilí: 1 hl pšenice K 41 50, 1 hl žita K 34 -, 1 hl jemene K a rovnž ceny mouky 1kg po 60h. Nastalo schovávání obilí i mouky a - 4 -

5 Družstevní lihovar Poheb O.Veliše Bleyben Zákaz prodeje chleba Lazaret Ostnatý drát Varhany Italie do války Italové v Bystici prodej pod rukou. Vznikla lichva s potravinami a marnými se ukázala veškerá naízení úad. V prosinci zahájil v Bystici družstevní lihovar v ís: 138. svou innost. Vedení sveno bývalému tajemníkovi Ant. Šmídkovi, výrobou poven strojník Frant. Slezák jenž zamstnán byl v Praze a v Americe. 13. prosince pochován byl mšan ždárský Otakar Veliš, pokrokový pracovník našeho Horácka bez církevních obad. Pi spouštní rakve do zem zpíval sbor Kde domov mj Místodržitel Bleyleben obrací se k vdcm eského lidu na Morav, ke knžím, starostm a uitelm, aby se postavili na odpor proti ádní niemných individuí, která se snaží poškoditi naši vlast a poskvrniti est eského národa, jejíž koeny tkví v historické vrnosti k císai a íši. 30. ledna naízení ministerstva, jímž se zakazuje obchod s chlebem, také v hostincích se nesmí chléb vykládadi. 21. února klasifikace koní. 22. a 23. února pehlídka domobranc. 12. bezna zízen za souinnosti Sokol v dom hejtmana Voj. Domanského lazaret a pišlo tam 12. ranných vojín. Vrchní dohled ml Dr. Vác. Kunz, vaení obstarávaly lenky Sokola. Postele, náadí, potraviny opatovány dary. 23. a 24. dubna opt pehlídky domobranc. 25. dubna vyslovila zemská školní rada záložn bystické dík a uznání za dlouholetou úinnou podporu místního školství. 30. dubna odebírán ostnatý drát, který byl kolem zahrady zimní hospodáské školy (potebují ped zákopy). 15. kvtna vypsána druhá válená pjka. 20. kvtna postavil varhany za K. v dolním kostele varhaná Tuek z Kutné Hory. Vyzkoušel je profesor konservatoe Kika z Prahy, který na n krásn hrál pi nedlní mši. 21. kvtna zvolen místopedsedou okresní školní rady starosta msta Edmund Fiša. 24. kvtna Italie vypovdla Rak. Uhersku válku, a Rakousko nabízelo znané územní ústupky. Z toho se soudí, že vše není tak, jak noviny píší, že vc Nmecka a Rak. Uherska dobe neskoní. 29. a 30. kvtna opt pehlídky domobranc. 4. ervna pišli do Bystice vysthovalci z Trentina. Ubytováni byli v soukromých domech a ve tíd školní v dom ís: ervna vyklizují Rusové Lvov a opouštjí Hali. Dkovné bohoslužby a na školách prázdno na oslavu znovudobytí Lvova. 1. ervence pišlo naízení, že školy se smjí zdobiti jen v barvách íškých a zemských. 5. ervence nazval místodržitel Bleyleben eské uitele velezrádci a zástupcm eských spolk ekl, že eský národ eká tžká persekuce. 17. ervence. Na základ vyzvání ministerstva zemské obrany, aby mladíci od 16. let cviili se ve vojenských vcech, sepsal si uitel Konený mladíky a cviil s nimi pochody

6 26. ervence vyhlašuje hejtmanství rozsudky smrti nad nkolika eskými lidmi, kteí mli soustrast se Srby. Mládeži je zakazováno cviiti v Sokole, Orlu, Lassalle. 29. a 30. ervence opt pehlídky domobranc. Edmund 13. srpna zvolen obecním zastupitelstvem za dlouholeté zásluhy o msto estným Fiša mšanem estným bystickým starosta Edmund Fiša. V posledních 70. letech byly vtšinou starostové obanem z rodiny Fiš, a to: Peregrin Fiša , jeho syn Peregrin Fiša, estný mšan bystický, v letech , Edmund Fiša, pední pracovník a budovatel hasistva moravského, nepetržit od roku Z innosti jeho o blaho zdejší obce uvedeno zejména: Úsilí o železniní spojení, jehož docíleno roku 1905., kdy zahájena jízda na místní dráze Nmecký Brod Tišnov. Pi té píležitosti byl uspoádán sjezd rodák bystických, jichž se sešlo 560. Zízení sirotí kolonie pro 12. sirotk. Povolení zimní hospodáské školy. Vybudování isolaní nemocnice. Zakoupení a pestavba bývalého panského domu záložnou. Vystavení silnice k nádraží a silnice k výletnímu místu Víru. Zízení betonových chodník na námstí, na nž náklad hradila z polovice obec a z polovice majitelé dom. Pro tyto a jiné ješt zásluhy o msto jmenován byl estným jeho mšanem. Dar 13. srpna. Obecní zastupitelstvo projevilo soustrast nad úmrtím M.U. Dr. Vincence MUDr,Vincence Navrátila z jehož dchodu podle pání zesnulého mají býti léeni chudí zdejšího msta bu ve Navrátila, lékae v Praze, rodáka zdejšího a pijalo jeho velkodušný dar Kor., vlastní nemocnici, nebo po domácku. Persekuce 15. srpna. Zaíná persekuce. Na drahách zavádí se výhradn nmina. Státní úedníci Uitel nuceni vystupovati ze Sokola Ddek v 20.srpna. Odborný uitel Karel Ddek prožil celé zimní tažení v Karpatech. Mnoho zajetí krajan srden vzpomíná jeho samaritánských služeb. Byl zajat a je na cest do Ruska. Ohe v Bystici Vlastenecké písn Zvony Noviny 29. srpna udeil blesk do panských sýpek na Nových Dvorech, které se zásobami lehly popelem. 15. íjna konán všeobecný soupis obilí a všech zásob u zemdlc a obchodník. Žáci sbírají kauuk, plátno, vlnu. Zakazují se zpívati ve školách vlastenecké písn eské i takové jako je Kdybys byl, Jeníku, Vlasti své bu, echu, vrný, Zle, matiko, zle. 27. íjna opt pehlídky domobranc. 9. listopadu sat z dolního kostela pozdvihovánek a z horního umíráek, který však jako starobylá památka vrácen. 15. listopadu soupis brambor, omastku, vajec. 29. listopadu rozpuštna eská obec sokolská, eské noviny zastavovány, pední politikové (Kramá, Rašín ) zatýkáni

7 ledna. Po ti dni vyvšeny prapory na oslavu dobytí Lovenu. Školám naízena domácí Oslava slavnost, pi níž se má poukázati na veliký význam dobytí Lovenu a pokoení erné vitzství Hory. 17. ledna narukovali 44, 45, 48, 49 a 50 tiletí. 18. ledna naizuje místodržitel Coudenhove v echách, že úední e zempanských a policejních úad je výhradn nmecká. 19. ledna konán opt soupis zásob. Kalafuna a terpentyn zabaveny, petrolej odváží se do Nmecka, kde ho potebují na ponorky. Oslava 24. ledna na oslavu jmenin nmeckého císae Viléma bylo naízeno vyvsiti prapory. jmenin Úady zakazují rozšiování obrázkových arch Sokoli a Vojíni husitského vojska, zato císae však doporuují odznaky na apky s obrazem císaovým. Víléma Chlebové lístky. 1. února nastaly chlebové lístky na 14. dní. Znjí na 900g mouky nebo 1260g chleba. Od Chlebové 15. má se pimíchávati do chleba 20% lístky náhražek. 21. a 22. února konal se odvod koní. Rolník Svítil ze Zvole dostal za pár koní K. Razí se železné mince. Drahota 19. bezna konal se opt soupis zásob. Na pehánní cen stanoveny veliké tresty. Stanoveny maximální ceny, což znamená, že vbec nebude lze nco koupit. Zavedeny cukenky ( lístky na cukr ) 25. bezna. Hned na poátku války bylo naízeno zpívati v kostele po mši cís. hymnu. Když válka nebere konce a je ím dál he, odcházejí lidé z kostela, jakmile se zane hymna hráti. Proto na rozkaz starosty Fiše farái R. Vágnerovi upuštno od dalšího zpívání císaské hymny po mši. 1. dubna naízeno odevzdati hromosvody váleným úelm. 30. dubna naízen týden erveného kíže vnovaný sbírkám na ervený kíž. Krom školní slavnosti konány sbírky po mst. Letní 11. kvtna zaveden letní as. Hodiny posunuty o hodinu dopedu, aby se dne, jak náleží, as využilo. tvrtá válená pjka upisována s velkým nátlakem i na školní dti a sirotí pokladny. Konala se také sbírka zlata. Sebráno Bezmasé 24. kus zlata. 15. kvtna zavedeny lístky na tuky. Je veliký nedostatek masa a tuk, proto rozšíen poet dni bezmasných dn v týdnu na listopadu zemel Frant. Josef I., jenž se konce nejstrašlivjší války, kterou svým František podpisem zahájil nedokal. Josef I. V listopadu konala se opt válená pjka. Starostm naízeno pod osobní zodpovdností, aby byla co nejvtší. Mstu uloženo upsati 10ero násobný obnos daní, což inilo K. Penžním ústavm naízeno pispti % vklad. Starosta Fiša navrhl, aby se pedepsané procento neupisovalo, což editelstvo schválilo vzhledem k tomu, že se jmním sveným nemže se tak lehkomysln hospodaiti. Le usnesení toto bylo místodržitelstvím zrušeno, dostavil se okresní hejtman, aby svým vlivem psobil a vyšetil, kdo proti upsání hlasuje. Starosta dostal dtku a pohroženo mu - 7 -

8 Deputace matek Pehlídky zásob Smr Ignáce Šmídka Fronty Zvon Vavín Projev eských spisovatel Stank pedsedou eského svazu Vdcové doma a za hranicemi Záplava papírových penz Ohe v Bystici potrestáním. Le starosta se nelekl, zajel k místodržitelství a energicky žádal, aby dtka byla odvolána, což se také stalo. Podobné cesty a deputace k úadm se množily. Jednu tklivou deputaci uvádl starosta msta k okresnímu hejtmanovi. 47. matek kladlo hejtmanovi malé dítky k nohám s poukazem, že je nemají ím krmit a 13. ledna konali uitelé prohlídky zásob. 26. února byly vojenské pehlídky zásob. Nkteí lidé byli ze stálých pehlídek celí pestrašeni. Na obana Jana Kožíška složen popvek: Ta vojenská pehlížka, postrašila Kožíška. 27. bezna vyžádala si válka ob. Ignác Šmídek, mšan z ís. 9., bál se, že bude odveden. Nebylo divu, byli odvádni muži od 18. do 50. let. Drahota, právní nejistota, denní rozilování psobily na nho tou mrou tísniv, že si vzal život. Utopil se ve studni za stodolou a to tak, že si pivázal na krk zahradní konev naplnnou železem, aby z vody nemohl vystoupiti. Nastávají hrozné doby! Ped každým obchodem a krámem fronta lidí, ponejvíce dítek školních. Stojí na chléb, na cukr, na tuky, na petrolej.. Mnoho se jich vrací, že se na n nedostalo. 3. kvtna pijel monter, jenž ml odebrati nejvtší zvon bystický Vavín, ale souasn pišlo od ministerstva píznivé vyízení žádosti, aby byl Vavín mstu ponechán a odebrány zvony ostatní. Od 5. do 6. hodin zvonilo se všemi zvony naposledy. Tak krásn s ladné zvony zde již nebudou! Májový projev eských spisovatel byl prvním revoluním slovem eského národa. Kvt národa vybízel poslance pede zahájením íšské rady, aby se radji vzdali, nedovedou-li vybojovat to, co jim národ ukládá. Revoluní Rusko a vstup Ameriky do války osmloval novináe i politiky. 30. kvtna pronáší pedseda eského svazu poslanec Stank s tribuny parlamentní ve Vídni, k níž hledly oi ciziny, že tužbou národa je eský stát se Slovenskem. Podobn promluveno na socialistickém sjezd ve Štokholm. 2. ervence poslanci Kramá, Rašín, Klofá a j. propuštni na svobodu. Stávají se vdci národa doma, jako jimi byli Masaryk, Beneš, Štefánik a jiní za hranicemi. To se již všude vdlo. To byly radostné zprávy, které dávaly na chvíli zapomenouti na útrapy válené, na demoralisování lidu, zvlášt záplavou papírových penz. 2. srpna. Ženy, jichž mužové jsou na vojn, dostávají velké vyživovací podpory. Smutným zjevem je, že mnohé z nich kupují zbyten látky, maso, husy a také líhové nápoje - a odvykají práci. 6. záí se nasthovalo do Bystice 90 polských žid. Nabízejí velké peníze a skupují všecko. 23. íjna vyhoeli u Elkner ís prosince zase rekvisice obilí, mouky brambor. 18. prosince dkovné bohoslužby za zachránní císae od utonut - 8 -

9 Tikrálový sjezd v Praze Písaha Jiráskova Starosti aprovizaní ledna. Na Ti krále protestují eští poslanci v Praze proti míru v Brestu litevském, na nmž Rakousko nechce pipustiti sebeurení svých národ. Tento sjezd znamená souhlas domácí politiky se zahraniní. Nemluví se o Rakousku ani dynastii, otázka eská se prohlašuje za mezinárodní a odkazuje se na mírový kongres. 10. bezna. Nastává úžasná drahota potravin a látek. Peníze nemají ceny, nikdo je nechce. Úedníci a uitelé, kteí mají nepatrný drahotní pídavek, mají velmi zlé živobytí, že se lidé diví, jak mohou vyjíti. 13. dubna dal eský národ odpov hrabti ernínovi, který pronesl ostrou e proti echm, v níž byla slova: Bídný, ubohý Masaryk! Vidl 4/ Jos.J. Herzog oresní školdozorce. Alois Jirásek pednesl slavnou písahu: Vytrváme, až pozdravíme samostatnost svého národa! Že s národní písahou souhlasil národ vidti z ohlasu jejího v eských mstech. 28. kvtna pipojil se obecní výbor našeho msta jménem veškerého obývatelstva k slavnostní písaze Jiráskov. Protestoval pi tom proti všem snahám roztrhati eské království. Svým poslancm vyslovil úplnou dvru a Dr. Karla Kramáe a spisovatele Aloise Jiráska jmenoval estnými mšany našeho msta. 15. ervna. Lidé stavli se do fronty na maso u Schwarzer již o 4. hod. ráno, akoliv se vydává až o 7 hodinách. 24. ervna. pi odvodu koní dostal Prosecký z Domanína za kon K, jiný rolník K. Válená doba obecnímu pedstavenstvu a zvlášt starostm tžké úkoly. Byli stále v nebezpeí, že je obanstvo bude považovati za denuncianty, nebo že se octnou na Špilberku. K domobraneckým pehlídkám vodili starostové hned 50. leté otce rodin, hned 18. leté dti, že srdce bolelo. Z 48 bystických 18. letých uznáno schopnými pi odvodu v Jihlav 44. Velikou nepíjemností bylo opatování životních poteb pro obývatelstvo, zvlášt v mstech. Mouka byla na konec jen hoká jemenná a kukuiná, jako výpomoc pidlováni slaneci, sýr, marmeláda, sušená zelenina a p. Nejvtší snad nedostatek byl v mastnotách. Na kup pod rukou nebylo pomyšlení; požadovalo se za kg sádla až 100 K, za máslo K, za husu K. Vydávány lístky cukerní, máslenky, mýdlenky, lístky na uhlí, na petrolej, na boty, na šaty. Budoucímu pokolení nepejeme, aby se neho podobného dožilo! 2.íjna. Drama svtové války schyluje se ke konci. Uprosted záí nastala katastrofa bulharské armády prolomením fronty. Pedseda Stank odhaluje v parlament eskou duši bez petváky: lásku k legiím a vdcm za hranicemi, nenávist k nmeckým a maarským pánm Rakouska

10 Chipka Karlv manifest Osvobození Národní výbory Dkovné bohoslužby Národní shromáždní Píjezd presidentv Nadji na lepší budoucnost kalí epidemická nemoc chipka. Poala áditi ve Španlsku a nazývá se proto chipkou španlskou. Zachvacuje celé kraje a mívá prbh povážlivý, koníc asto smrtí. I obývatelé našeho msta chipkou trpli, obecné školy naas byly zaveny. Obtí zákené choroby byly u nás vtšinou osoby mladé, jako uitelka zdejší Marie Uhlíová a manželka berního oficiála Hema Domanská 17. íjna po porážce rakouského vojska na Pav vydává císa Karel manifest k národm rakouským, nabízí autonomii, chce zachrániti Rakousko, ale je pozd. Národní výbor eský odmítá tento špatný a pozdní present císaský a prohlašuje, že eská otázka je mezinárodní. 28. íjna ohlásily v Praze noviny, že Rakousko oznámilo presidentu Wilsnovi souhlas s podmínkou, aby echm a Jihoslovanm dáno bylo právo sebeurení. Ihned prohlásil národní výbor v Praze samostatnost eského státu a ujal se vlády.,,jsme svobodni jsme volni, jsme svoji neslo se k Šumav i Tatrám. 29. íjna slaveno osvobození v místech odlehlejších, také u nás v Bystici. Když noviny donesly radostnou tu zvst, nastalo radostné rozílení, jakého snad v Bystici ješt nebylo. Prapory národní jásav vlály na námstí i v ulicích, obané zanechali práce, ozdobovali se trikolorami a radostnou novinu druh druhu sdloval. Správce školy Jan Kípal oznámil velkou tu událost dtem, které súastnily se prvod mstem pi nmž zaznívaly naše hymny, jakož i po dlouhá tyi léta zakazované písn slovanské a vlastenecké. Veer uspoádán prvod opravdu velkolepý. Zúastnili se ho mladí i staí, hasistvo i Sokoli, všichni vlastenecky cítící obývatelé tohoto msta. S planoucími pochodnmi prošli jsme Starým mstem a námstím, pi emž shazovány znaky poroby, rakouští orlové a spáleny u kašny ernožluté prapory. V ele eského státu Národní výbor v Praze. Vydává první zákon, aby zachován byl poádek a úadováno podle platných zákon a naízení. Na udržování poádku zizovány byly národní výbory ve všech okresích.v Bystici pedsedou národního výboru byl uitel Karel Konený, ze 40 Sokol zízena národní stráž. 4. listopadu konány v kostele dkovné bohoslužby na podkovanou za svobodu eské vlasti za hojného úastenství. 14. listopadu sešlo se v Praze Národní shromáždní, 256 poslanc a osvdených národních pracovník, první svobodný eský snm. Dr.Kramá oznámil slavnostn, že dynastie Habsbursko lotrinská pozbyla veškerých práv na eský trn. Prohlásil jménem všech náš stát za svobodnou eskoslovenskou republiku, jejímž presidentem zvolen jednomysln prof. Tomáš Garik Masaryk, náš osvoboditel. 19. prosince vrátil se první president do vlasti. Den ten byl národním svátkem. Praha, jak nejlépe dovedla, vítala velikého vyhnance, osvoboditele a nyní vládce, vladae krve eské, jakého nebylo od vku Podbradova. I v našem mst uspoádána toho dne pkná slavnost, již pedcházelo veer v svtlení msta. O jedné hodin odpoledne byl prvod všech korporací a obývatelstva mstem, nato konáno slavnostní zasedání obecního zastupitelstva v sále hotelu, v nmž zahajovacími slovy starosty msta Edmunda Fiše a slavnostní eí správce škol Jana Kípala vysvtlen význam dne a životopis Masarykv. Na to námstí bystické pojmenováno námstím Masarykovým

11 Zrušení šlechtictví Volební ád est uiteli Ddkovi Kolkování bankovek Dávka z majetku ervený kíž Obchod se uvoluje Vyvlastnní velkostatk Lípa Svobody V msíci prosinci pijat zákon o zrušení šlechtictví. Z baron, hrabat, knížat stávají se u nás obané. Také pijat zákon o 8 hodinové dob pracovní, kterého se tovární dlnictvo dlouho domáhalo ledna zahájena mírová konference v Paíži na níž úast má i naše republika, nebo na ní bude teprve zajištna. Dr.Kramá a Dr.Beneš zastupují náš národ. 31. ledna pijat nový volební ád do obcí. Starý volební ád rozdloval lidí,,podle knoflík do tíd. Nový volební ád nezná bohatých a chudých, všichni obané, bez rozdílu majetku a pohlaví - mají stejné volební právo. 9. února vzdána v zasedání obecního zastupitelstva povstáním poslední pocta v zajetí zemelému odb.uiteli Karlu Ddkovi, rodáku zdejšímu. Karel Konený uinil v témže sední návrh na zízení veejného domu s pojmenováním,,masarykv dm, v nmž by byla škola, ítárna, museum. 25. února pijat zákon o kolkování bankovek. Vláda rakouská pesytila obany penzi papírovými a eho je mnoho, to vždycky oblaciní. Peníze papírové tak oblacinly, že za n nebylo možno nic koupiti. Ministr Rašín pojal plán odstraniti poloviku papírových penz z obhu aby jich bylo mén, aby nabyly vtší ceny bezna provádno okolkování bankovek v Bystici ze soudního okresu bystického. Bylo jich okolkováno za 4.miliony K. Polovika majitelm vrácena, poloviku zadržel stát jakožto nucenou pjku. Kolkování naše napodobily pozdji i jiné státy. 1. bezen prohlášen rozhodujícím pro sepisování movitého i nemovitého majetku, aby uložena byla dávka z majetku a z pírustku za války. 23. bezna na popud dcery presidentovy Dr. Alice byl zízen eskoslovenský ervený kíž, do jehož vínku poádány štdré dny od bezna. Zúastnily se jich u nás všechny vrstvy lidu, sbíráno po mst, ve škole i v kostele a sebráno K 1. dubna uvolnn obchod uvnit hranic naší republiky domácím sádlem i máslem, mlékem, vejci, tvarohem i sýrem, ovocem i zeleninou. Pestává pomalu lístkování, bude lépe! 16. dubna schválen zákon o vyvlastnní velkostatk ve prospch bezzemk, domka a malorolník. Majiteli velkostatku ponechává se 125 ha pdy, s lesem 250 ha, ve spojení s prmyslovým podnikem 500 ha pdy. Odinno má býti bezpráví poblohorských konfiskací, ale na prospch produktivnosti pdy to sotva bude. 1. kvtna slaven svátek práce po celé republice. V Bystici na námstí tábor lidu za znané úasti z msta i okolí. Odpoledne o 1. hodin byla stromová slavnost a sázení,,lípy svobody na pozemku, který tlocviná jednota Sokol koupila od velkostatkáe Mittrovského. Pole u výme 1 ½ ha koupeno za K, bývalou hájovnu a zásobárnu díví (forotu) daroval velkostatká Mittrovský zdarma. Sokol upraví tam své letní cviišt a park. Prvod všech korporací i školní mládeže odebral se na místo slavnostní, kde po zpvu, deklamací a slavnostní ei správce školy Jana Kípala provedeno sázení lípy s piléhavými proslovy

12 Štefánek Vpád na Slovensko Obecní volby Nov ministerstvo Lad.Vondruška do pense Ústava Branný zákon Volby do Národního shromáždní 4. kvtna sítil se náš první ministr vojenství nad Bratislavou. Aeroplán shoel, Štfánik mrtev.vracel se z Italie do osvobozené vlasti. Celý národ ve smutku hledí do hrobu jednoho z nejlepších svých syn. Byl mlád, bil se a pak pad! V kvtenu pepadlo maarské vojsko naše hlídky u Komárna, ku konci kvtna zaali útoiti na nkolika místech a pronikli hluboko do zem smrem ku Košicím. V republice naízena ástená mobilisace, Sokolstvo naídilo pro své lenstvo povinné odvody. Slovenské nebezpeí spojilo rozvadný národ v jeden celek, který se snažil rychle pomoci. Za pomoci francouzského vojska vpád maar odražen a na Slovensku zjednán klid. I nkteí bystití zúastnili se obrany Slovenska, 5. Sokol dobrovoln. 15. ervna konaly se podle nového volebního zákona volby do obecního zastupitelstva. Konaly se v sále záložny po celý den. Byly 4. kandidátní listiny: národn demokratická, sociáln demokr. spojená s národ. sociality, lidová a obanská. Zvoleno 9. kandidátu strany lidové, 8. sociální, 7. obanské a 6. národn demokratické. 26. ervna konala se volba 10. lenné mstské rady. Starostou zvolen 16. hlasy dosavadní starosta Edmund Fiša, proti 14. hlasm nár. demokracie a stran sociálních, které kandidovaly uitele Karla Koneného. Prvním námstkem Jos. Krásenský, druhým Adolf Koí. Po výsledku voleb pikroeno ku zmn vlády. Strany sociální a rolnictvo, jako nejsilnjší strany postaveny v celo republiky, vtšina ministr pipadla tmto stranám. Pedsedou sociální demokrat Vlastimil Tusar. 12. srpna dán na svou žádost editel zdejších škol Lad. Vondruška do pense. Vedle úadu školního založil mstské museum, do nhož piln po mst sbíral pedmty ceny musejní. Opsal bohatý mstský archiv, který uveejoval v Selském archivu. Pro mstskou kroniku poídil cenné záznamy z doby válené. 28. íjna oslavován nezapomenutelný den ped rokem, kdy vrátila se nám svoboda. Má naše svoboda hojn nepátel zahraniních i vnitních. Ke stávkam, lichvám, ba i zlodjm pidružila se letos i píroda. V listopadu místo lisí padaly spousty snhové. Byli jsme pipraveni o mnoho brambor a epy cukrovky. Cukr, uhlí, sklenné výrobky jsou naše platidlo v cizin prosince nejezdily vlaky. Za dvod uvádna úspora uhlí, což podivn psobí ve stát uhlím bohatém. Velmi málo se pomry za rok polepšily, pokud se týe mravní úrovn spoleenské, se za nové vlády zhoršují. Všeobecn se pociuje nechu ku práci, nedostatek poctivosti, který se projevuje na poštách i drahách. To vše je asi píinou, že naše mna klesá. Za naší korunu platí ve Švýcarsku 5 centim (halí) února pijata Národním shromáždním ústava eskoslovenské republiky. Volební ád je založen podobn jako pi volbách obecních. 7. bezna oslaveny narozeniny presidentovy u nás školní i veejnou slavností ve dvoran záloženského domu. 19. bezna odhlasován branný zákon. Armáda naše iní muž, vojenská služba bude 14. msiní. 18. dubna konaly se volby poslanc do národního shromáždní vázanými kandidátními listinami

13 Pjky Knihovní rada Sokolský slet v Praze IV.tida mš.školy Veletrhy editel a ídící uitel Nové ministerstvo Drahota 25. dubna byly volby do senátu podobným zpsobem, jenže volily osoby od 26. let. Pomr hlas byl u nás pi obojích volbách postejný. Pi volb do senátu soustedila u nás strana lidová 438. hlas, sociální demokraté 194. hlas, národní demokraté 180. hlas, strana živnostenská 143. hlas, strana agrární 90. hlas, eskoslov. socialisté 63. hlas, ostatní hlasy byly roztíštny. Bystice patí do volebního kraje brnnského. Podle výsledku voleb v republice budou zastoupeny ve vlád ti strany: agrární, sociální a lidová. 15. kvtna. Republika potebuje penz a hodn penz a proto vypisuje státní pjky. První pjka (pjka svobody) byla rychle upsána, až pepsána. Druhá pjka šla již obtížnji. Nynjší tetí pjka vázne, což není svdectvím dvry. 13. ervna ustavila se knihovní rada, jejímž úkolem jest zaíditi veejnou obecní knihovnu, jak zákonem povinna jest uiniti každá obec. Krom povinného píspvku obecního ron 50 h na obývatele odevzdalo msto knihovní rad knihovnu Pflégrovu ervna konal se v Praze první slet Sokolstva ve svobodné republice. Úastník bylo nad , hosté z Francie, Anglie, Ameriky. I bystití Sokoli se hojn zastnili. Slet vyznl mohutným národním nadšením. 1. záí rozšíeny zdejší mšanské školy o tvrtou tídu. Je to velká výhoda pro msto a okolí, nebo umožuje se žatstvu pístup k mnoha povoláním, která vyžadují absolvování IV. tídy. 12. záí oteven v Praze veletrh na eské i cizozemské vyrobky. Veletrhy byly dosud ve všech velkých mstech Evropy, jen Praha za Rakouska opomíjena. I naší obchodníci zajeli si na veletrh. 29. záí. Jelikož v Bystici pod jednou správou bylo tvero škol s expositurou v Leseovicích, žádala místní školní rada o rozdlení škol za úelem usnadnní správy. To se také stalo a od poátku školního roku 1920/21. bude editel škol mšanských a ídící uitel škol obecných. editelem zdejších mšanských škol jmenován dosavadní správce Jan Kípal a správcem škol obecných uitel Karel Konený. 30. záí nastala zmna ministerstva. Odstoupil pedseda ministerstva Vl. Tusar a s ním veškeré ministerstvo. Pedsedou se stal Josef erný, správce zemské politické správy v Brn. Máme ministerstvo úednické. Ministerstvo úednické ukazuje, že není vše v demokratické republice v poádku, že je potebí nápravy. Zejména nepovoluje drahota. Pedválená cena zdá se pohádkou proti dnešní: 1 kg hovzího masa v roce za 1 K 80 h nyní 20 K, 1 kg másla v roce za 3 K 20 h nyní 50 K, kopa vajec v roce za 4 K 80 h dnes za 100 K, 1 kg mýdla v roce za - 77 h dnes za 36 K, košile v roce za 7 K - h dnes za 80 K, oblek v roce za 70 K - h dnes za 1400K, pár bot v roce za 16 K - h dnes za 240K,

14 Výstava ovece Komunistický vzdor Sítání lidu Choroba presidentova Karel Habsburk v Maarsku Telefon Mrazy a sucha Dm, který díve patil Fr. Schwarzerovi ve Fortn, prodán ped válkou za K, nyní prodán týž dm za K. 17., 18. a 19. íjna uspoádána v sále záloženského domu okresním hospodáským spolkem zdailá výstava ovoce a zeleniny zdejšího kraje. Podiv budilo, jak pkné ovoce rodí náš chladný kraj. Záliba pro pstování ovoce nyní tak drahého vzrstá. 14. listopadu uspoádal uitelský spolek bystický v sále záloženského domu oslavnou schzi na pamt 250. letého úmrtí Jana Amosa Komenského. Oslavy národních velikán, díve zakazované, tší se u nás též hojné úasti prosince propukl komunisticko bolševický vzdor v echách a na Morav. Zaal nucenými stávkami a vzpourou proti stávajícímu ádu a zákonm. Hlavním stediskem bylo Kladno v echách a Oslavany na Morav. Rázným zakroením úad byla vzpoura ve tech dnech potlaena a o vánocích byl zase klid. Vznikla penášením divokých moderních hesel k nám a podporovali ji vnjší i vnitní nepátelé republiky února. V celé republice provedeno bylo sítání lidu. V Bystici konalo se sítání dm od domu ve dnech 16., 17. a 18. února a napoítáno lidí, ve Dvoištích 158 lidí, tedy úhrnem obývatel. Ubylo za poslední desítiletí 198. osob. Úbytek jeví se v celém hejtmanství. Následek války a sociálních pomr. Co do náboženství, vystoupili nkteí obané z církve ímsko katolické a zstali bez vyznání, nkteí vstoupili do nové církve eskoslovenské, která po pevratu vznikla. Obas konají se ve škole nebo v záloženském dom bohoslužby evangelické a eskoslovenské. 3. bezna. Z velkostatku Vladimíra Mittrovského bude rozparcelován dvr Domanínek a Skály u Lhoty. 7. bezna. Prožili jsem chvíle úzkosti. President Masaryk se vážn roznemohl a byl po celý msíc upoután na lžko. K radosti národa eskoslovenského choroba pechází, takže mohl ke svým naro zeninám píjmouti zástupce vlády a vyslanstev. 5. dubna. Karel Habsburk ujel o velikonocích ze Švýcarska, kamž se odsthoval v roce 1918., aby zkusil štstí v Maarsku. Zakroení Malé dohody úinkovalo dobe a spolehliv. Dne 5. dubna odjíždl Karel zpt do Švýcar. 1. kvtna. Po delším vyjednávání domohla se Bystice telefonického spojení se svtem. Zas krok ku pedu, který obanstvo a zejména etní zdejší obchodníci vítají. Druhou dobrou vymožeností bude elektrické osvtlení našeho msta. Mstská sí je poízena, vedení dm od domu, žárovky a lustry, po pipojení s elektrárnou oslavanskou bude Bystice elektricky osvtlována a doufáme, že lépe než Žár. 19. ervna. Po parném kvtnu nastal erven s mrazy. 19. ervna zmrzly brambory, zelenina, kee, stromy. Na vod byl ledový škraloup. V ervnu mrzlo, v ervenci a srpnu nebývalá vedra. Nesprchlo po tyi týdny a teplomr ukazoval až 47 C. V první polovici srpna, kdy jindy u nás žn poínaly, sklízeli mnozí již ovsy. 1. ervence zaveden na železnicích den o 24. hodinách. 29. ervence rozpoutala se v noci boue, ale jen vtrná. V blízkých Rosochách uhodil blesk a pi velkém vtru vyhoelo do základ 8. stavení

15 Mniška Nové ministerstvo Valuta školnice Horaciusová. Elektrické osvtlení Kopš domu na školu Karel Habsburk Létadla nad Bysticí Jiný škdce nás tohoto léta ješt navštívil, noní motýl bekyn sosnová zvaná mniška. Objevil se náhle po všech lesích eskomoravské vysoiny. Žravé housenky staly se nebezpeím naších jehlinatých strom. U nás rychle sbírány a nieny. Na Bysticku za málo dní znieno jich ¼. milionu. 1. íjna. Po roním trvání odstoupila vláda úednická a nastoupilo ministerstvo parlamentární, jehož pedsedou jmenován ministr zahranií Dr. Ed. Beneš. 23. íjna podnikl Karel Habsburk se svou manželkou Zitou vzdušný výlet ze Švýcarska do Maarie. Pistál v Šoproni. Chtl v ele vojska vtáhnouti do Budapešti a ujmouti se vlády. Malá dohoda naídila ástenou mobilisaci a Maai se lekli. Anglická lo odvezla Karla do msta Funchalu na ostrov Madeie. Naší mobilisovaní vrátili se brzy dom. 25. íjna. Vnitní bída a hospodáská slabost stát jeví se znehodnocením jejich papírových penz na svtovém trhu, emuž se íká špatná valuta. Špatná je i naše nynjší valuta, nebo se platí za 1 dolar K. 1. listopadu uvolnn obchod s cukrem. Zas o jednu enku mén. 8. listopadu zemel nejvtší básník Slovenska Pavel Hviezdoslav, jenž se dokal svobody a sjednocení, po nmž ve svých verších tolik toužil. 10. listopadu zemela náhle manželka školníka Marie Horaciusová. Manžel její pro staí a churavost požádal za propuštní ze služby školnické, kterou zastával se svou manželkou po 30 let. Novým školníkem ustanoven Rudolf Neumann, krejí z Bystice ledna veer zahájeno elektrické osvtlení. našeho msta proslovem starosty Edmunda Fiše ped mstskou radnicí. Elektrickým osvtlením uinn potšitelný krok ku pedu. Ozauje nejenom píbytky, námstí a ulice, osvtluje též cestu ke vzdálenému nádraží, které se za osvtlení zdá bližším. 16. února usneslo se obecní zastupitelstvo jednomysln, aby na místo navrhované pístavby patra na zadní školní budov koupen byl od velkostatkáe Vladimíra Mittrovského dm ís: 11., který svou dkladností a polohou vyhoví prozatímn úelm školním. Starosta msta zplnomocnn jednati o koupi domu toho, kteráž také uskutenna za K. Nedostatenost školních budov pociuje se v našem mst adu let. Mají naše školy žatstva mnoho; rádi vzpomínají bývalí žáci a žákyn na mšanské školy v Bystici, jimž by se srdce páli lepších místností. Není kreslírny, není vhodné tlocviny ani editelny, o kabinetech ani nemluv. Také musejní sbírky ekají na vhodnjší umístní. Karel Habsburk 1. dubna zemel ve Funchalu na ostrov Madeie poslední císa rakouský Karel I. a byl tam také pohben. Bývalá císaovna Zita usadí se nyní ve Španlsku. Od roku ubylo 24. panovnických rodin. 15. dubna zavedeno pravidelné poštovní spojení létadly mezi Prahou a Bratislavou. Let trvá 3 ½ hod. Létadla dopravují i cestující. Nad naším mstem peletuje každý týden aeroplán. 1. kvtna vstoupí v platnost zákaz piva a vína mládeži do 16 let, koalky, liké r a rumu do 18 let. Kéž by byl zachován!

16 Naše valuta se lepší Koupelka Poplatek z míst Malý školský zákon Slet Orelstva v Brn Zmna vlády Obecní rozpoet 15. ervna: Sousední Rakousko a zvlášt Víde prožívá dobu velkého rozechvní. Cena penz ustavin klesá, což má za následek nesmírnou drahotu. Chléb stojí na p K. Dlník bez práce dostává týdenní podpory v nezamstnanosti K, metrický cent uhlí je za K. Naše koruna, která cenna byla v Curychu 10.centim, stoupla až na 18. Dostaneme za ni 2.600K rakouských. Tím, že se lepší kurs naší koruny, klesá vývoz naších tovar za hranice. Státy s nízkou valutou, zvlášt Rakousko a Nmecko, nemohou u nás nakupovati. Jsou tedy eské výrobky pro naše sousedy drahé. Zboží zstává ve skladištích, továrny pestávají pracovati a propouštjí dlnictvo nezamstnaných je podporováno státem. 25/4 25 Jos.Herzog 25. ervna: místní školní rada užívajíc zákona o vyvlastnní velkostatk, koupila od velkostatkáe Vlad. Mittrovského kus louky (10 a) na potoce za Louckým mlýnem za 412 K, aby tam byla upravena koupelka pro žatstvo, po pípad pro dosplé. To je také jedna bolest našeho msta, že nemá vhodného híšt ani koupelky. Ped nkolika lety uinn pokus s koupelkou pod Horou, zašla. Snad bude nynjší pokus za Louc kým mlýnem šastnjší a trvalejší! 24. ervna stanoven poplatek z míst o trzích: za boudu regály opatenou 6 K, z kramáské boudy 2 K, z pjeného prkna 1 K, zelinái z místa 1 K, obuvníci z ráhna 1 K, hrníi z místa 4 K, z kon 6 K, z kusu hovzího dobytka 4 K, z ovce nebo kozy 1 K, z kusu erného dobytka 2 K, ze selete 1 K 13. ervence vydán nový zákon v školách obecných a mšanských, t. z. malý školský zákon. Hlavní zmny proti dívjšku jsou: Zrušují se úlevy, každý žák musí choditi plných 8 let do školy. Zvyšují se pokuty pro nedbalou návštvu školy. Zavádjí se nové vyuovací pedmty, a to vyuování obanské nauce a výchov a runí práce i pro chlapce. Rodim ponechává se na vli požádati, aby dti jejich byly zproštny vyuování náboženského. Krom náboženství katolického a evangelického jsou též žáci nového náboženství eskoslovenského, které dojíždí vyuovati fará eskosl. církve ze Stražku. 15. srpna konal se v Brn velký slet Orelstva, jehož s súastnila také orelská jednota bystická, ped pl rokem založená. leny jejími jsou píslušníci strany lidové. Cviení a schze konají v dom Marie Jandové ís: íjna nastala zmna vlády. Ministerským pedsedou jmenován poslanec Ant. Švehla. Dr. Beneš zstává ministrem zahranií. 25. listopadu schválen obecní rozpoet na rok Poteba iní K. - úhrada iní K. - schodek iní K. - Na úhradu schodku pirážky 114 % k domovní a inžovní dani, 346 % k ostatním daním

17 Josef Veselý Atentát na Dr.Rašína Lad.ermák segretáem Smrt Dr. Rašína Protest proti drahé doprav Antonín Polnický Smrt choti presidentovi JUDr. Per. Fiša Dar mstské spoitelny dtem Odhalení pamtní desky 18. prosince zemel zdejší mšan, len obecního zastupitelstva a místopedseda místní školní rady, Josef Veselý, jenž pro milou povahu tšil se všeobecné vážnosti. Odkázal mstu 400 K, aby úroky z nich vnovány byly na vánoní stromek pro zdejší chudé dítky. ástka tato uložena ve spoiteln jako nadace Josefa Veselého ledna proveden na ministra financí Dr. Al. Rašína atentát. Mladík Josef Šoupal; úedník pojišovny, vypálil na nho ránu z revolveru a tžce ho zranil. 24. ledna jmenovalo obecní zastupitelstvo jednomysln dosavádního prozatimního tajemníka Lad. ermáka definitivním sekretáem. Úad tajemnický zastává od 6. záí po odchodu Emila Horaciusa do služeb finanní stráže 18. února zemel po šestinedlním utrpení Dr. Alois Rašín, jeden z nejenergitjších muž a budovatel naší samostatnosti. 18. letý nerozvážný mladík pipravil stát o nejlepšího národohospodáe, jenž znal jedinou cestu k ozdravní republiky: Pracovat a šetit! 25. února protestuje obecní zastupitelstvo proti omezování jízdy na trati Nmecký Brod Tišnov a žádá zavedení tarifu jako na velkých tratích. Je doprava v našem chudém kraji o 100 % dražší než jinde. Zboží zaíná se dopravovati radji povozy, osoby automobilem. 11. bezna. Zákená chipka vyžádá si as od asu i v našem zdravém vzduchu obti. Podlehl jí po týdenní nemoci mšan zdejší Antonín Polnický, dlouholetý len obecního zastupitelstva, pedseda místní školní rady, inný adu let v péi o sirotky, o jejichž dobré umísování se otcovsky staral. 26. bezna ustanoven mstským lékaem M.U.Dr. Silvio Koenig z Brna. Budou tedy v mst dva lékai, jako bývali. 13. kvtna zemela v Lánech, letním sídle presidentov, manželka jeho Karla Masaryková, paní vzácná a ušlechtilá. Je pochována na prostém venkovském hbitvku mezi eským lidem, jemuž se obtovala po boku svého velikého muže, jsouc mu vrnou družkou a oporou. 9. kvtna zemel brnnský advokát J.UDr. Peregrin Fiša, rodák Bystický. Od mladých let byl horlivým Sokolem. Byl pes 30 let starostou Sokola brnnského a nkolik let starostou moravsko-slezské obce sokolské. Deputace z našeho msta zuastnila se pohbu váženého a oblíbeného svého rodáka. 20. ervna vnovala mstská spoitelna v Bystici pro každou tídu soudního okresu bystického vkladní knížku s poátením vkladem 10 K., která má býti odevzdána nejpilnjšímu a nejhodnjšímu žáku. Projevila tím ušlechtilou snahu odmovati pilné žáky a nabádati šetrnosti. 5. ervence odhalena na mstské radnici pamtní deska, vnována bystickými obany rodákm, kteí padli ve svtové válce. Je jich 31, jména jejich jsou do desky vyryta. Desku zhotovil brnnský socha Racek za K, které uhrazeny píspvky spolk, obce, penžních ústav a veejnou sbírkou. Pi pkné slavnosti, jíž se zúastnili zástupcové úad i spolk bystic kých zapl pvecký odbor Sokola Smetanovo Vno, promluvil procítnou e Fr. Huta, odb. uitel ze Žáru, naež odevzdána deska do ochrany msta

18 Oslava Husova 25.výroí Sokola Prodej koupeného domu Zemtesení v Japonsku Ohe ve Zlatkov Volby do obecního zastup. Volby obecní rady Na veer téhož dne poádala strana eskosl. socialist se Sokolem oslavu Husovu. Na suchém kopci promluvil legioná Palán, pálena hranice, naež odebral se prvod do msta k pamtní desce, kde zapna píse Kdo jste boží bojovníci. 29. ervence oslavoval bystický Sokol 25. výroí svého založení. O 1. hodin byl koncert hudby na námstí, o ½ tetí prvod na cviišt, kde provedeno veejné cviení. Z prvních 38. len ped 25. lety vzrostla jednota zvlášt po válce na 169. len mimo dorost. Krom cviení pstuje všechny obory sokolského snažení. Má odbor pvecký i hudební, poádá divadla, koncerty a pednášky, otvírá veejnou ítárnu ve školní budov. 15. srpna. Potšující je zjev, že ubývá v republice nezamstnanosti. Zejména továrny textilní pracují pln. To pozorujeme v blízském Víru, kde mnozí dlníci bystití pracují. Dosti lidí zamstnává stavitel Boh. Huta na dvou pkných budovách v Bystici. Je to vila na horním konci námstí a pestavný mlyn Vašínv (díve Traplv) na Starém mst. 30. srpna usnáší se obecní zastupitelstvo, aby koupený dm ís: 11 i se zahradou byl prodán státu pro úely okresního soudu za cenu takovou, za obec dm koupila s pipotením poplatk pevodních. 1. záí oznamují noviny zemtesení v Japonsku, jakého neznají djiny. Celá msta jsou ve zíceninách, zvlášt Jokohama a Tokio, statisíce mrtvých, škoda ohromná. Je teba pomoci všeho cítícího svta a také eskoslovenského svta pi vzpomínce, jak pátelsky a obtav pijímali Japonci naše legionáe. Osvtový svaz konal pednášky ve prospch postižených a mstská spoitelna vnovala 14. záí o 2. hodin odpoledne vypukl ohe ve Zlatkov. Dlouhé sucho a silný vítr ohe podporovaly. Dostavilo se záhy 8. hasiských sbor ku pomoci, ale pec shoelo do základu 5 chalup a 3. stodoly. Krom dvou rolník postíženi chudí lidé zlatkovští. Mstská spoitelna poskytla pohoelým 500 K, Okresní záložna 300 K, dti bystických škol sebraly 365 K na zmírnní bídy. 16. záí konaly se volby do obecního zastupitelstva. V Bystici byly 3. kandidátní listiny a to stran sdružených (nar.de mokracie, agrární a eskosl. socialist), strany lidové a strany živnostenské. Všech voli 1417, volilo však jen 1272, 17. lístk neplatných. Volební íslo 41. Strany sdružené obdržely 509 lístk a 12 mandát, strana lidová 407. lístk a 10 mandát, strana živnostenská 340. lístk a 8 mandát. 18/VI.1926 Inn Vaculík ok.škol-insp. 4. íjna. Zaala v Bystici a okolí jízda ale i doprava automobilová. Automobilem dopravuje do Bystice zboží zásobovací spolek Vela, automobilem dje se doprava mouky z Brnnce. Pod nákladním automobilem firmy Fr Doubek z Brnnce sítil se most na silnici z Víru do Bystice (pod sv. Janem). Neštstí se nestalo. 5. íjna odpoledne konala se volba obecní rady. Když strana lidová vyhradila si prvního námstka a strana živnostenská druhého, zvolen 11. z 12 odevzdaných hlas starostou msta Edmund Fiša, který úad starostenský od r nepetržit zastává a je nejen mšanem, ale i estným obanem bystickým. Prvním námstkem Josef Krásenský, druhým Frant. Veselý íjna zaveny zdejší školy, jelikož školní dti šíily spálu. 17. íjna sledována se zájmem návštva našeho presidenta v Paíži. Na všech francouzských školách promlouvalo se toho dne o eskoslovensku. Z Paíže do Bruselu a odtud do Londýna. Všude nadšené vítání

19 Rozvrat v Nmecku Národní svátek Dukáty Obecní rozpoet Lenin - Wilson Nejhojnjší píjmení 24. íjna. Aby nemuselo Nmecko po prohrané válce platit, rozvrátilo své hospodáství. ísla ukazují, jak rozvrat pokrauje: v lednu stálo 100 marek 32 K 20.íjna bylo 100 marek za 85h, tedy marek za 85 K dnes je marek za 8hal, tedy 10 miliard za 8 K. Samo ovšem se tím trestá, vzrstá strašliv drahota a nejhe se vede lidu pracujícímu. Celý stát zmítá se bouemi a zápasy sociálními. 28. íjna slaven národní svátek a ptiletí svobody okázaleji i v Bystice. Prapory vlály s etných budov, veer sokolské divadlo, jehož výnos vnován na sirotky. Dtský den v republice spojen s národním svátkem. Na Starém mst postavena máj a slaveny hody. Tancování však k národnímu svátku nepiléhá. 8. listopadu objevily se za okny mstské spoitelny a ve výkladním okn Štpánkov první naše zlaté mince, dvojdukáty a dukáty, které si možno po 120 K spatiti 12. listopadu rostly chutné híbky v takovém množství, že je lidé na prodej nabízeli. 2. prosince prodán dm na námstí ís: 66. Koupil jej zdejší lékárník Jan Svaina za K. Mírová cena byla K, jenom že musí, kdo koupí dm, ekati, až se nájemníci vysthují. Je i u nás stále velká nouze o byty a zákon nájemníky chrání. 15. prosince. Okresní záložna v Bystici odmuje hodného žáka každé tídy v bystickém okrese knížkou s vkladem 10 K. Odmovati pilnost a nabádati ke spoivosti je chvályhodný in našich penžních ústav, který v našem mst dorostu ponese ovoce dobré. 27. prosince. Obecní rozpoet na rok Poteba: K Úhrada: K Schodek: K Pirážky: 114% k domovní a inžovní dani vynesou K. Pirážky: 260% k ostatním daním K. Proti roku minulému jsou pirážky k ostatním daním znan menší ledna. Kruté mrazy a vánice na eskomoravské vysoin, zaaly na Boží narození a trvaly pes týden. Noní mrazy dosahují až 30 pod nulou, vichice stíhá vichici. Žákm zamrzá inkoust v kalamáích. Ková Šejnoha z Karasýna bral se podveer z Bystice. Zabloudil a ráno ležel opodál silnice polozmrzlý. Žák Skipský z Píseného jdoucí ráno do školy ho zpozoroval, bžel do Ždánic pro sán, jimiž ková odvezen a pi život zachován. 15. ledna. Okresní soudce Viktor Kousal, který pes 10. let u zdejšího okresního soudu psobil, nastoupil soudcovské místo v Jihlav. Jeho nástupcem stal se Rudolf Polnický, dosud soudce v Novém Mst. 5. února. Zemel Lenin Uljanov, osobnost historická, nejvtší revolucioná všech dob, budovatel ruského komunismu. Ve svt západním zemel Woodrov Wilson, dvacátý osmý president Spojených stát, osvoboditel potlaovaných národ. Z bystických úad vlály smutení prapory. 6. února zemel dlouholetý školník bystický Antonín Horatius, který od smrti své manželky žil 2 léta z pense místní školní radou poskytovanou. Ztrácí se s ním z Bystice jméno Horacius, které tu poetn nikdy zastoupeno nebylo. Z píjmení nejhojnjších je

20 Vlak nejzdí pro vánice Ptiletí erveného kíže Jarní poasí Prvody Orl Oslava Smetanova Ohe ve Zlatkov Fortna Píznivý máj Obsil se Miná Pkná úroda Hasiské slavnosti nyní Svoboda. Je v Bystici 12 Svobod, které rozlišují podle kestních jmen, zamstnaní i obydlí. Je zde Karel Svoboda, Honza Svoboda, Metyn Svoboda, Teodor Svoboda, Josef Svoboda, kaplan Svoboda, písa Svoboda, holi (pucifous) Svoboda, hlída Svobudek, Svoboda na Holbovce, Svoboda u notára. 7. února celý leden byl snžný a mrazivý, na poátku února jsou vánice snad ješt divoejší. Nejenom porušují vedení elektrického proudu, že svtlo pomrkává a hasne, ale zamezují jízdu vlakem mezi Bysticí a Žárem. Vlak z Brna jezdí jen do Bystice. Po 4. dni nepojede ke Žáru, jsou závje až 6 metrové. 23. února pipadlo ptiletí eskoslovenského erveného kíže. Vzpomenuto blahodárné innosti lidumilného spolku po vší re publice. Do Bystice pijela lékaka a pednášela školní mládeži. Veer byla pednáška pro dosplé. 1. bezna strážníci našeho msta opateni jsou kauukovými obušky ( pendreky). 21. bezna na první jarní den mrzlo, až se jiskilo, snhu dost, mládež se klouzala, sákovala, lyžaila. Po prvním jarním dni nastala obleva, jako by jaro chtlo zaíti podle kalendáe. Ale netrvalo dlouho, zafiel severák zas a ješt 10. dubna byla naše krajina pod tlustou vrstvou snhovou. Hospodái pedvídají pozdní rok. 23. bezna poádali slepci z Chrlic v hotelu Záložna divadelní pedstavení. Takového divadla u nás ješt nebylo, návštva veliká. 18. dubna na Velký pátek a Bílou sobotu chodí jako stráž k Božímu hrobu lenové Orla, zastávají tím úkol dívjších vojenských vysloužilc. Podobn zastují se prvodu o vzkíšení a Božím tle. 28. dubna pod protektorátem mstské rady provedena v hotelu Záložna zdailá oslava tvrce eské hudby Bedicha Smetany. Z pednášky dobe nacviených sbor a sehraných hudebních skladeb poznalo obecenstvo umní Smetanovo dubna konaly se odvody v Bystici z bystických 51. branc odvedeno bylo letos kvtna vypukl o 9. hodin veer ve Zlatkov zase ohe, který strávil stavení rolníka Havelky, jeho stodolu a stodolu sousedovu. Ohe byl patrn založen, ale pachatel nezjištn. Druhý den piveden byl do vyšetovací vazby Havelka ale po nkolika dnech propuštn na svobodu. Po pl roce druhý ohe ve Zlatkov! 19. kvtna ulice do námstí Fortna, svdící svým názvem, že byla Bystice kdysi opevnna, rozšiuje se až po samé domy. Získává se tím vjezd do msta i pohled od eky na námstí. 28. kvtna vlhký a studený byl duben, že budil obavy hospodá, ale msíc máj byl pírod naší velmi pízniv: vlhký a teplý. Vše se spravilo, vše bují takka ped oima. 30. kvtna obsil se v obecním vzení oban zdejší Antonín Miná, jenž ped tím pobil svoji ženu. Manželé Mináovi žili po dlouhá léta v panské zásobárn (forot). Miná byl alkoholik, v opilství svoji hodnou ženu týral. 28. ervna. jako kvten, stejn byl i erven našemu horáckému kraji velmi pízniv. Nebylo mraz, které škodívají bramborm a žitu v kvtu, vláha dostavila se vždy v pravý as. Úroda je tak pkná a slibná, jak nebyla po kolika let. 5. a 6. ervence byly pro naše msto dni slavnostní. Poádána byla oslava 50. letého trvání do brovolného sboru hasiského s oslavou trvání VI. župní jednoty hasiské Vilímovy. Ke dnm slavnostním se hasistvo piln pipravovalo. Skoro denn svolávala trubka ke cviením na sokolském letním cviišti, byly pednášky ve škole i v hotelu. Souasn

K R O N I K A. msta. Bystice nad Pernštýnem. od války svtové. Tato pamtní kniha má 400 stran. len obec. zastupitelstva

K R O N I K A. msta. Bystice nad Pernštýnem. od války svtové. Tato pamtní kniha má 400 stran. len obec. zastupitelstva K R O N I K A msta Bystice nad Pernštýnem od války svtové. Tato pamtní kniha má 400 stran., podpis Fiša starosta podpis neitelný-hložek?? len obec. zastupitelstva Úvod. Usnesením obecního zastupitelstva

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality Závrený akt obsahuje seznam závazných protokol a nezávazných prohlášení Závrený akt KONFERENCE ZÁSTUPC VLÁD LENSKÝCH STÁT svolaná do Bruselu dne 30. záí 2003 s cílem pijmout spolenou dohodou Smlouvu o

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

ROK 1964. Volby. Do ONV Vsetín jako poslanec Bohumil Zika, vedoucí ozdravovny Nový život.

ROK 1964. Volby. Do ONV Vsetín jako poslanec Bohumil Zika, vedoucí ozdravovny Nový život. ROK 1964 Volby Nejvtší události letošního roku byly volby do národních výbor a do Národního shromáždní. Naše obec byla rozdlena na 31 volebních obvod v nichž jako poslanci MNV byli voleni tito obané :

Více

III. Z historie eské menšinové školy

III. Z historie eské menšinové školy III. Z historie eské menšinové školy "Prvé zprávy o státním pevrat pronikly do msta až 29. íjna 1918. Zdejší nmecké obyvatelstvo jej neoekávalo, a bylo proto prvý as zaraženo. Asi bhem týdne pihlásil se

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

ROK 1952. Tídní boj. Výmna funkcioná

ROK 1952. Tídní boj. Výmna funkcioná ROK 1952 Tídní boj Rok 1952 poínáme ve znamení zvýšeného tídního boje. Náš hlavní cíl je socialisace vesnice. Lidé keovit lpí na starých tradicích, zvyklostech a formách, hledí nedviv ba odmítav na nový

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení programu. 3. Základní a Mateská škola

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!! Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil. Giuseppe Ungaretti OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1) Jak se jmenovala mezinárodní

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ROK 1961. MNV, komise pro veejný poádek. Výkup mléka JZD

ROK 1961. MNV, komise pro veejný poádek. Výkup mléka JZD ROK 1961 MNV, komise pro veejný poádek V tomto roce nebylo ve složení MNV a komisí žádných zmn. Jen trestní komise byla pejmenována 29/9 1961 na komisi pro veejný poádek. Z 26 poslanc je 16 len KS a z

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

ROK 1953 MNV. Osvtová beseda. Svazarm MHJ

ROK 1953 MNV. Osvtová beseda. Svazarm MHJ ROK 1953 MNV V letošním roce byl posílen MNV soudruhy zvláš agilními a horlivými jako Ze Josef, Židek Josef 158, Hruška Josef 315, Antonín Fiurášek 37, Juíková Filoména 243 aj. To je zárukou, že dosavadní

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Msto Chabaovice starosta Jií Záhoík Husovo námstí 183, 403 17 Chabaovice

Msto Chabaovice starosta Jií Záhoík Husovo námstí 183, 403 17 Chabaovice Msto Chabaovice starosta Jií Záhoík Husovo námstí 183, 403 17 Chabaovice Do jednání Zastupitelstva msta Chabaovice dne 6.9.2010 Zpráva starosty msta o innosti za stávající volební období listopad 2006

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

POŽÁRNÍ ÁD OBCE #l. 1 Úvodní ustanovení

POŽÁRNÍ ÁD OBCE #l. 1 Úvodní ustanovení Obecn závazná vyhláška.1/2003 Zastupitelstvo obce Sadov na svém zasedání dne 10.12.2003 se usneslo vydat na základ 29 odst. 1 písm. c) zákona ". 133/1985 Sb. o požární ochran, ve znní pozdjších p,edpis-,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999 O místních záležitostech veejného poádku Mstské zastupitelstvo v Luhaovicích schválilo dne 9. 6.1999 v souladu s ustanovením 14, odst. 1, písm. i), 16, odst.

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007 Propozice Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007 Poádá : kynologický klub Beclav dne 14.4.2007 na fotbalovém hišti TJ Sokol Hlohovec Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

N zvy ulic v DaËicÌch

N zvy ulic v DaËicÌch N zvy ulic v DaËicÌch První oficiální rozdělení a pojmenování ulic města pochází z 80. let 19. století. Ulice měly svá jména samozřejmě již před tím, ale oficiálně pojmenovány byly až na zasedání obecního

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ ze 14. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 16. prosince 2004 ve 14.30 hodin v objektu bývalé ZŠ ve Velké Úp, p. 236 Pítomni: Alan Tomášek,

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

V. Škola v letech 1960 až 1978

V. Škola v letech 1960 až 1978 V. Škola v letech 1960 až 1978 Školská reforma z roku 1953 nesplnila oekávání. V druhé polovin padesátých let se proto zaalo vážn uvažovat o obsahové a organizaní pestavb celého školství. První etapa pestavby

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

ZPRAVODAJ. Z Moravského Krumlova:

ZPRAVODAJ. Z Moravského Krumlova: ZPRAVODAJ Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks (p.. 49) íslo 2/2006 íjen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence!

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence! (p.. 53) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 2/2008 erven Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Školní rok 1904. - 1905. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru:

Školní rok 1904. - 1905. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru: Školní rok Sbor uèitelský: 1904. - 1905. Poèátkem školního roku ustanoven sbor uèitelský takto: Jaroslav Metlický, øídící uèitel Jan Pojezný, uèitel 1. tøídy Emanuel Rosol, uèitel 1. tøídy Rudolf Pech,

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Zápis. z 7. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 2. dubna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 7. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 2. dubna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 7. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 2. dubna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh na úpravu parkovacího prostoru podél loubí a zízení vyhrazených parkovacích míst. 2) Zhotovení

Více

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.14 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity:

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy 1880 Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy stanovy schváleny. Základní kapitál stanoven na

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Projekt: Úkoly: Vyhledej na internetu. Napiš. Použij mapu. Úkol k zamyšlení

Projekt: Úkoly: Vyhledej na internetu. Napiš. Použij mapu. Úkol k zamyšlení Projekt: HOLICE MSTO, VE KTERÉM ŽIJI Úkoly: Napiš Vyhledej na internetu Použij mapu Úkol k zamyšlení Prohlédnte si mapu našeho msta a najdte ulici, ve které bydlíte, najdte ulici, kde se nachází naše škola

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove.

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove. První roky republiky Samostatný československý stát vznikl po skončení první světové války s přispěním vítězných mocností Spojených států, Anglie a Francie na troskách rakousko-uherského císařství. I když

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více