Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období"

Transkript

1 Národní kční progrm bezpečnosti ochrny zdrví při práci pro období Aktulizovné znění pro rok 2018: Úvod Část I. Úkoly NAP s termínem splnění v roce 2018 Část II. - Stv plnění osttních úkolů NAP pro období Schváleno Rdou vlády pro bezpečnost ochrnu zdrví při práci dne 20. březn 2018

2 Úvod Národní kční progrm (NAP) bezpečnosti ochrny zdrví při práci () je prováděcím dokumentem Národní politiky, schválené Usnesením vlády č. 920 ze dne 23. července T stnoví zákldní priority cíle v oblsti ukládá Rdě vlády pro jejich rozprcování do konkrétních krátkodobých střednědobých úkolů, včetně stnovení termínů odpovědnosti z jejich splnění. Součsně je Rdě vlády uloţeno průběţně plnění stnovených úkolů sledovt, vyhodnocovt ktulizovt je podle vývoje potřeb v oblsti. Rd vlády pro bezpečnost ochrnu zdrví při práci (dále jen Rd vlády ) schválil n svém 52. zsedání 13. prosince 2016 Národní kční progrm bezpečnosti ochrny zdrví při práci (NAP ) pro období Plné znění: V průběhu roku 2017 bylo plnění jednotlivých optření NAP sledováno hodnoceno v Rdě vlády v jejích Stálých výborech. Rd vlády n svém 57. zsedání dne 20. březn 2018 vyhodnotil stv plnění 32 úkolů stávjícího NAP z období roku Pro přehlednost je ponecháno jejich číselné oznčení jsou (s přidáním jednoho nového úkolu č. 33), ktulizovány pro rok 2018 následovně: Část I. - Úkoly NAP s termínem splnění v roce 2018 ) 10 úkolů stávjícího NAP (optření č. 2, 4, 8 ţ 12, 16, 17, 20); b) 1 nově zřzený úkol (optření č. 33). Část II. - Stv plnění osttních úkolů NAP pro období 2017 ž 2018 ) 1 úkol (optření č. 1) nebude řešen v rámci ktulizovného NAP v roce 2018, dlší rozhodnutí ve věci tohoto optření budou všk Rdou vlády ndále sledován; b) 5 úkolů bylo v průběhu roku 2017 splněno (optření č. 6, 13, 19, 25, 31); c) 1 úkol byl splněn částečně (optření č. 3); d) 2 úkoly budou řešeny v rámci příprvy NAP pro dlší období (optření č. 5, 7); e) 2 průběţně plněné úkoly budou přeřzeny do optření Národní politiky (optření č. 29, 32); f) 11 dlších úkolů stávjícího NAP - 9 úkolů probíhá průběţně (optření č. 14, 15, 18, 22, 23, 26 ţ 28, 30) ; - 1 průběţný výzkumný úkol je pozstven pro nedosttek finnčních prostředků (optření č. 21); - 1 úkol nebyl dosud zhájen (optření č. 24) není zjištěn finnční zdroj (grntu). Plnění úkolů ktulizovného NAP pro rok 2018 bude průběţně sledováno vyhodnocováno v Rdě vlády v jejích Stálých výborech dle věcné působnosti jednotlivých optření. Komplexně bude plnění NAP pro období vyhodnoceno v závěru roku 2018 v souvislosti s příprvou NAP pro dlší období. 2

3 Část I. - Úkoly NAP s termínem splnění v roce 2018 Čísl zákldních priorit prioritních optření odpovídjí původnímu číslování NAP pro období Zákldní priority II. Zjištění finncování systému III. Prevence prcovních rizik Prioritní optření 2. Připrvit projednt v Rdě vlády návrh ktulizce Národní politiky bezpečnosti ochrny zdrví při práci, včetně finnčního zjištění jejího nplňování., MF Připrví: Prcovní skupin pro národní dokumenty úrzové pojištění Rdy vlády pro Spolupráce: MZ, MŠMT, MPO, ČBÚ, sociální prtneři Kontrolní termín: 30. září 2018, dále průběţně do splnění úkolu 4. Předloţit návrh právní úprvy k zjištění bezpečnosti provozu technických zřízení, která předstvují zvýšenou míru ohroţení ţivot zdrví. Spolupráce: HK ČR, SUIP Kontrolní termín: 30. červn 2018, dále průběţně do splnění úkolu 8. Zprcovt návrh ktulizce seznmu nemocí z povolání., MZ Spolupráce: Prcovní skupin pro ktulizci seznmu nemocí z povolání Rdy vlády pro IV. Bezpečnost ochrn zdrví dětí, žáků studentů 9. Předloţit návrh právní úprvy k zjištění bezpečnosti ochrny zdrví dětí, ţáků studentů ve školách školských zřízeních ve smyslu zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, zákldním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání (školský zákon). Zodpovědnost: MŠMT Spolupráce: MPSV, MZ Kontrolní termín: 30. červn 2018, dále průběţně do splnění úkolu 10. Připrvit návrh právní úprvy bezpečnosti ochrny zdrví studentů vysokých škol, včetně evidence dokumentce jejich úrzů, vzniklých v rámci studi. Zodpovědnost: MŠMT Spolupráce MZ, MPSV Kontrolní termín: 30. červn 2018, dále průběţně do splnění úkolu 11. Připrvit návrh Koncepce MŠMT v oblsti bezpečnosti ochrny zdrví dětí, ţáků studentů. Zodpovědnost: MŠMT Spolupráce: MZ, MPSV Kontrolní termín: 31. březn 2018 dále průběţně do splnění úkolu 3

4 V. Rehbilitce po prcovním úrzu nemoci z povolání VI. Vzdělávání prcovníků v oblsti 12. V rámci příprvy návrhu právní úprvy koordince rehbilitce osob se zdrvotním postiţením sledovt upltňování systémového řešení ucelené rehbilitce osob po prcovním úrzu nemoci z povolání směřující ke zmírnění sociálních ekonomických důsledků poškození zdrví z práce ke zpětnému zčlenění do prcovního procesu. Spolupráce: MZ, MŠMT, MF Kontrolní termín: 30. červn 2018, dále průběţně do splnění úkolu 16. Anlyzovt situci n úseku pojišťování odpovědnosti odborně způsobilých fyzických osob z titulu výkonu jejich činnosti dle zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, související s výkonem jejich činnosti. Zodpovědnost: VÚBP, v. v. i. Spolupráce: MPSV Termín: 30. září Nvrhnout zřzení profesní kvlifikce Specilist v ergonomii do Národní soustvy povolání Národní soustvy kvlifikcí připrvit pro výkon této profese kreditovný vzdělávcí progrm., MŠMT Spolupráce: Česká ergonomická společnost, Termín: 30. červn 2018 VII. Výzkum vývoj IX. Osvět propgce 20. Připrvit návrh ktulizce priorit výzkumu vývoje v návznosti n ktuální potřeby v této oblsti. Projednt tyto priority v Rdě vlády pro doporučit konkrétní optření k jejich relizci. Spolupráce: MZ, MŠMT, ČBÚ, MD, MŢP, MV, SÚIP, rezortní výzkumné instituce Kontrolní termín: 30. červn 2018 Termín: 30. září 2018 Nový úkol 33 Připrvit kmpň n tém nemoci z povolání s cílem získt pozornost veřejnosti n oblst upozornit n nezbytnost změřit se n prevenci před vznikem nemoci z povolání. Z tímto účelem zřídit Prcovní skupinu., MZ Spolupráce: sociální prtneři, Stálý výbor pro sociální zdrvotní problemtiku Rdy vlády pro Termín: zhájení příprvy do 30. červn 2018 Kontrolní termín: 30. září 2018 dále průběţně 4

5 Část II. - Stv plnění osttních úkolů NAP pro období Čísl zákldních priorit prioritních optření odpovídjí původnímu číslování NAP pro období Zákldní priority I. Zvedení funkčního systému úrzového pojištění II. Zjištění finncování systému III. Prevence prcovních rizik Prioritní optření 1. Sledovt průběh příprvy návrhu právní úprvy systému odškodňování prcovních úrzů nemocí z povolání spoluprcovt n její příprvě, přitom proszovt upltňování prevence, rehbilitce souvisejících motivčních nástrojů ke zlepšování úrovně. Zodpovědnost: Rd vlády pro Spolupráce: MPSV, MF, MZ, Prcovní skupin pro národní dokumenty úrzové pojištění Rdy vlády pro Termín: průběţně do splnění úkolu Úkol nebude řešen v rámci ktulizovného NAP pro rok 2018; dlší rozhodnutí ve věci tohoto optření budou všk Rdou vlády ndále sledován. 3. V rámci progrmového období Evropského sociálního fondu, upltnit v rámci Operčního progrmu Změstnnost Operčního progrmu Výzkum, vývoj vzdělávání, oblst bezpečnosti ochrny zdrví při práci pro projekty se změřením n progrmy prevence rehbilitce poškození zdrví z práce., MŠMT Spolupráce: Rd vlády pro Kontrolní termín: 31. prosince 2017, dále průběţně do splnění úkolu Úkol byl v rámci progrmového období splněn částečně - nikoliv n projekty prevence rehbilitce v oblsti. 5. Připrvit návrh řešení zvláštní odborné způsobilosti pro obsluhu stvebních strojů zřízení se zvýšenou mírou rizik ohroţení ţivot zdrví., MMR Spolupráce: MPO, ČBÚ, MD, MV, MO Kontrolní termín: 30 červn 2017, dále průběţně do splnění úkolu Úkol bude řešen v rámci příprvy NAP pro dlší období. 6. Zprcovt návrh nového nřízení vlády, kterým se stnoví vzhled umístění bezpečnostních znček, znčení zvedení signálů. Spolupráce: MZ, SÚIP Kontrolní termín: 31. prosince 2017 Úkol byl splněn vydáním Nřízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění provedení bezpečnostních znček znčení zvedení signálů, účinnost od

6 (pokrčování) III. Prevence prcovních rizik VI. Vzdělávání prcovníků v oblsti VI. Vzdělávání prcovníků v oblsti 7. Zprcovt návrh nového nřízení vlády, kterým se stnoví způsob orgnizce práce prcovních postupů, které je změstnvtel povinen zjistit při práci související s chovem zvířt. Spolupráce: MZ, MZe, SÚIP Kontrolní termín: 30. červn 2018 Úkol bude řešen v rámci příprvy NAP pro dlší období. 13. MPSV se bude ndále podílet v příslušných sektorových rdách MŠMT n tvorbě návrhů dlších profesních kvlifikcí nebo návrhů n revizi pltných profesních kvlifikcí v oblsti., MŠMT Spolupráce: MZ, ČBÚ, Stálý výbor pro vzdělávání výzkum Rdy vlády pro, sociální prtneři, odborné společnosti Termín: období Úkol byl splněn- účst MPSV v sektorových rdách MŠMT je zjištěn. 14. Pokrčovt ve zprcovávání stndrdů pro dlší vzdělávání odborně způsobilých osob podle zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, spoluprcovt v této věci s drţiteli kreditcí podle tohoto zákon., MŠMT Spolupráce: MZ, ČBÚ, Stálý výbor pro vzdělávání výzkum Rdy vlády pro, sociální prtneři, odborné instituce, kreditovné subjekty Termín: období Zprcovt porovnání vybrných národních právních předpisů v oblsti s právními předpisy v dné oblsti v členských zemích EU dle ktuálních potřeb s ohledem n příprvu nových právních předpisů. Zodpovědnost: VÚBP, v. v. i. Spolupráce: MPSV Kontrolní termín: 30. září 2018, dále průběţně v období VII. Výzkum vývoj 18. Proszovt zvedení finncování výzkumných potřeb n jednotlivých rezortech tk, by příslušné rezorty mohly přímo ovlivňovt zdávání průběh řešení projektů vědy výzkumu, včetně nejvyšších kvlittivních ukztelů hodnocení výsledků. Zodpovědnost: Rd vlády pro Spolupráce: MPSV, MZ, MŠMT, MŢP, Stálý výbor pro vzdělávání výzkum Rdy vlády Termín: období Provést nlýzu dopdu Průmyslu 4.0, respektive Práce 4.0, do oblsti. Zodpovědnost: VÚBP, v. v. i. Spolupráce: MPSV, SZÚ, sociální prtneři Kontrolní termín: 30. září 2017 Úkol byl splněn nlýz byl předložen Rdě vlády. 6

7 21. Pokrčovt ve výzkumu při práci s nnomteriály monitorování prcí s nnomteriály v rámci státního zdrvotního dozoru, výzkum zdrvotních dopdů expozice nnomteriálům, vývoj metod pro měření odhd expozice, vývoj nástrojů prevence (OOPP). Zodpovědnost: MZ, MPSV Spolupráce: SZÚ, VÚBP, v. v. i. Průběžný úkol výzkum je všk pozstven, neboť není zjištěno jeho finncování. VII. Výzkum vývoj 22. Pokrčovt ve výzkumu problemtiky muskuloskeletálních onemocnění se změřením n onemocnění horních končetin související s prcí, vývoj metod kvntifikce zátěţe ergonomických nástrojů prevence., MZ Spolupráce: VÚBP, v. v. i., SZÚ 23. Vyvíjet prcovně-fyziologické normy dptovné n stárnoucí populci s ohledem n hodnocení zdrvotní způsobilosti pro práci. Zodpovědnost: MZ, MPSV Spolupráce: SZÚ, VÚBP, v. v. i. 24. Aktulizovt doporučení k prevenci zdrvotních rizik psychické zátěţe při práci n neprvidelné noční směny - iniciovt zloţení výzkumného progrmu v této oblsti. Zodpovědnost: Společnost prcovního lékřství Společnost nemocí z povolání ČLS J. E. Purkyně Spolupráce: MZ, SZÚ, MPSV, VÚBP, v. v. i., Česká ergonomická společnost Plnění úkolu nebylo možné ztím zhájit nejsou zjištěny finnční prostředky. 25. Připrvit návrh n zřízení expertní komise pro posuzování sloţitých přípdů nemocí z povolání sloţitých přípdů posouzení zdrvotní způsobilosti k práci předloţit ho k projednání Rdě vlády pro. Zodpovědnost: Stálý výbor pro sociální zdrvotní problemtiku Rdy vlády pro Spolupráce: Společnost nemocí z povolání Společnost prcovního lékřství ČLS J. E. Purkyně, MZ, MPSV Termín: 31. prosince 2017 Kontrolní termín: 30. červn 2017 Úkol byl splněn n úrovni MZ. 7

8 VIII. Prcovně lékřské služby 26. V rámci systému celoţivotního vzdělávání, ve spolupráci se vzdělávcími institucemi, ndále rozvíjet stávjící kurzy semináře pro zvýšení odborné kvlifikce poskytovtelů prcovnělékřských sluţeb poskytovtelů zdrvotních sluţeb posuzujících zdrvotní způsobilost ţáků studentů při příprvě n budoucí povolání. Zodpovědnost: MZ Spolupráce: SZÚ, odborné společnosti ČLS J. E. Purkyně, instituty postgrduálního vzdělávání Termín: průběţně v období Doporučovt u poskytovtelů prcovnělékřských sluţeb se způsobilostí v oboru všeobecné prktické lékřství poskytovtelů v oboru prktické lékřství pro děti dorost bsolvování certifikovného kurzu prcovního lékřství v trvání minimálně 150 hodin. Zodpovědnost: MZ Spolupráce: SZÚ, odborné společnosti ČLS J. E. Purkyně, instituty postgrduálního vzdělávání Termín: průběţně v období Dále usilovt o zchování zákldního oboru postgrduálního vzdělávání v prcovním lékřství (4 roky v zemích EU), vydt co nejdříve nvrţený vzdělávcí progrm pro obor prcovní lékřství. Zodpovědnost: MZ Spolupráce: odborné společnosti ČLS J. E. Purkyně Termín: průběţně v období IX. Osvět propgce 29. Npomáht cestou preventivních progrmů Bezpečný podnik, Profesionál, Koordinátor n stveništi, Bezpečné město, Bezpečná škol, Podnik podporující zdrví Zltý Permon, ke zvyšování úrovně zlepšování prcovních podmínek, propgovt tyto progrmy v Evropě., SÚIP, dozorové orgány MZ, ČBÚ, MŠMT Spolupráce: SZÚ, VÚBP, v. v. i., sociální prtneři Termín: průběţně v období Průběžně plněný úkol bude přeřzen do optření Národní politiky. 30. Pokrčovt v tvorbě jednotné terminologie pro oblst v podobě Encyklopedie, s ohledem n ktivity Evropské gentury bezpečnosti ochrny zdrví při práci (projekt OSH Wiki), ve spolupráci se zinteresovnými subjekty., VÚBP, v. v. i. Spolupráce: MZ, MPO, MMR, MD, MO, MV Termín: průběţně 8

9 X. Mezinárodní spolupráce 31. Vyhodnotit fungování národní sítě Evropské gentury pro (Focl Point) Pordního výboru pro při Evropské komisi nvrhnout přípdné úprvy spolupráce n národní úrovni ČR. Spolupráce: MZ, Rd vlády pro, sociální prtneři Termín: 30. červn 2017 Úkol byl splněn vyhodnocení proběhlo, z nich vyplynul dlší optření, která jsou dále sledován Stálým výborem pro sociální zdrvotní problemtiku Rdy vlády. 32. Relizovt evropské informční kontrolní kmpně změřené n oblst v úzké spolupráci se zinteresovnými resorty sociálními prtnery, npříkld Evropskou kmpň o hodnocení rizik, Evropské sítě podpory zdrví n prcovišti, mezinárodní kmpně výboru zástupců inspekcí práce (SLIC) koordinovt celostátní kmpně pro změstnvtele, které budou změřeny n zdrvý ţivotní styl změstnnců., SÚIP, MZ, ČBÚ Spolupráce: sociální prtneři Termín: průběţně Průběžně plněný úkol bude přeřzen do optření Národní politiky. 9

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2017 2018 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 13. prosince 2016 Úvod Národní akční program (NAP)

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007 ( Schválený na 13. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 23.2.2007 ) - únor 2007 - Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

Partner. Časov ý plán realiza ce Zřizovatel VCT MAS Partner. Časový plán realizace NIDV, CVLK, VCT,

Partner. Časov ý plán realiza ce Zřizovatel VCT MAS Partner. Časový plán realizace NIDV, CVLK, VCT, Aktivity spolupráce Cíl 1. Vyhovující mteriální podmínky, dlších subjektů poskytujících zájmové celoživotní vzdělávání Cíl ktivity, optření 1.6, 1.6.1 1.7, 1.7.1 Popis ktivity Spolupráce v zjištění bezbriérového

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn 6363 408 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o poždvcích n systém řízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik Strtegie komunitně vedeného místního rozvoje n období 2014 2020 Příloh: Anlýz rizik Příprv strtegie byl spolufinncován z rozpočtu Zlínského krje z operčního progrmu Technická pomoc Anlýz rizik Tto příloh

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Cíle a hlavní úkoly. v prevenci pracovních rizik. v České republice

Cíle a hlavní úkoly. v prevenci pracovních rizik. v České republice Cíle a hlavní úkoly v prevenci pracovních rizik v České republice Strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro období 2008-2012 Střednědobá strategie Společenství si s ohledem na

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ u účastníka (dodavatele): MARHOLD a.s.

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ u účastníka (dodavatele): MARHOLD a.s. VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ u účstník (dodvtele): MARHOLD.s. veřejná zkázk Tto veřejná zkázk je zdáván v souldu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek,

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období2009-2010 Schválen na 20. zasedánírady vlády pro BOZP dne 17. 12. 2008 Národníakčníprogram bezpečnosti a ochrany zdravípři práci na

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Výstavba a oprava komunikace Na Lávkách Rekonstrukce MK ul. Pod Branou, Kostelec nad Orlicí Rekonstrukce MK ul. Riegrova 1. Etapa, Kostelec nad Orlicí

Výstavba a oprava komunikace Na Lávkách Rekonstrukce MK ul. Pod Branou, Kostelec nad Orlicí Rekonstrukce MK ul. Riegrova 1. Etapa, Kostelec nad Orlicí VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ u účstník (dodvtele): HABAU CZ s.r.o. veřejná zkázk Tto veřejná zkázk je zdáván v souldu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek,

Více

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví H(MZ)2-01

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví H(MZ)2-01 Ministerstvo zdrvotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdrvotnictví. ČV 116/19 ze dne 17. 10. 2018 v rámci Progrmu sttistických zjišťování n rok 2019. Vyplněný výkz předložte prcovišti státní sttistické

Více

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Orgnizční optření 1. je závzná pro změstnnce školy. 2. je pltná dnem podpisu účinná dnem 1.9.2012. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Pvlín Schneiderová PedDr. Soň Vlušková

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část

OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část OBSAH A. Informční část A Identifikční údje zprcovtelů...5 A2 Chrkteristik krizové situce...5 A3 Rozsh krizové situce...5 A4 Předpokládné dopdy krizové situce n působnost zprcovtele...7 A5 Orgnizční schém

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2009-2010

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2009-2010 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2009-2010 Schváleno Radou vlády pro BOZP dne 17. prosince 2008 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

Více

Ochrana osobních údajů zaměstnavatelem v ČR a v EU. Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát pracovní verze článku

Ochrana osobních údajů zaměstnavatelem v ČR a v EU. Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát pracovní verze článku Mgr. Ilon Kostdinovová, dvokát ild@seznm.cz http://www.dvoktnisluzby.com/ 19. 04. 2017 Ochrn osobních údjů Ochrn osobních údjů změstnvtelem v ČR v EU Mgr. Ilon Kostdinovová, dvokát 19. 04. 2017 prcovní

Více

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 2017 H(MZ)2-01

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 2017 H(MZ)2-01 Roční výkz o evidenčním počtu změstnnců o správní činnosti orgánů ochrny veřejného zdrví 2017 H(MZ)2-01 ČR Krj: Okres: Zřizovtel: MZ IČO: PČZ: Název jednotky: Rezort: zdrvotnictví I. Stnovisk vyjádření

Více

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 2017 H(MZ)2-01

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 2017 H(MZ)2-01 Roční výkz o evidenčním počtu změstnnců o správní činnosti orgánů ochrny veřejného zdrví 2017 H(MZ)2-01 ČR Krj: Okres: Zřizovtel: MZ IČO: PČZ: Název jednotky: Rezort: zdrvotnictví I. Stnovisk vyjádření

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2016/2017

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2016/2017 Zákldní škol Mteřská škol Hrbová, okres Šumperk, příspěvková orgnizce Hrbová 52, 789 01 Zábřeh tel. 583449138 75029405 IČO Progrm environmentálního vzdělávání, výchovy osvěty 2016/2017 Projednáno n pedgogické

Více

Výzkum v oblasti BOZP, ergonomie a prevence rizik. David Michalík

Výzkum v oblasti BOZP, ergonomie a prevence rizik. David Michalík Výzkum v oblasti BOZP, ergonomie a prevence rizik David Michalík VÚBP, v.v.i. významná rezortní výzkumná instituce Už více než 60 let existence Zřizovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí (z. č. 341/2005

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

U S N E S E N Í 24. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 24. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.3.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 592/24 schvluje poskytnutí

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořdové číslo: 7/9 Zstupitelstvo měst Přerov Přerov 6.2015 Předloh pro 7. jednání Zstupitelstv měst Přerov, které se uskuteční dne 8. 6. 2015 Předkldtel: Pvel Košutek, náměstek primátor Zprcovtel: RNDr.

Více

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 9. 9. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2004-2006 Usnesením vlády č. 1130 ze dne 12. listopadu 2003 bylo uloženo ministru práce a sociálních věcí dopracovat a konkretizovat

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Název dokumentu Program Verze Číslo draftu

Název dokumentu Program Verze Číslo draftu Jn Heřmánek..06 08:0:05 Název u Zpráv o plnění evlučního plánu progrmu k 3. 0. 06 rogrm Verze 06 Integrovný regionální operční progrm drft Číslo drftu Obsh Zákldní informce... 3 Vyhodnocení plnění evlučního

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 2017 H(MZ)2-01

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 2017 H(MZ)2-01 Roční výkz o evidenčním počtu změstnnců o správní činnosti orgánů ochrny veřejného zdrví 2017 H(MZ)2-01 ČR Krj: Okres: Zřizovtel: MZ IČO: PČZ: Název jednotky: Rezort: zdrvotnictví I. Stnovisk vyjádření

Více

Smlouva č _5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2016

Smlouva č _5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2016 Smlouv č. 502016_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2016 Název : Šchový svz České republiky, z.s. Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464

Více

U S N E S E N Í 57. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 57. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 57. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 9.7.2018 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1909/57 neschvluje poskytnutí

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Veřejná zkázk mlého rozshu zdávná podle 6 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Výrob (grfické zprcování, szb tisk) odborný překld korektur metodiky, souvisejících

Více

Z á p i s z 58. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s z 58. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s z 58. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 26. června 2018 (v zasedací místnosti č. 56 KLUB, v přízemí budovy Ministerstva práce a sociálních

Více

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 42. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 5.6.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1268/42 neschvluje poskytnutí

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

Petr Šašek, Pavel Schmidt, Jiří Mann S 7 DLOUHODOBÝ MONITORING STAVEBNĚ REKULTIVAČNÍCH SMĚSÍ

Petr Šašek, Pavel Schmidt, Jiří Mann S 7 DLOUHODOBÝ MONITORING STAVEBNĚ REKULTIVAČNÍCH SMĚSÍ Petr Ššek, Pvel Schmidt, Jiří Mnn S 7 Výzkumný ústv pro hnědé uhlí.s., Budovtelů 2830, Most,ssek@vuhu.cz DLOUHODOBÝ MONITORING STAVEBNĚ REKULTIVAČNÍCH SMĚSÍ Abstrkt Cílem dlouhodobého monitoringu stvebně

Více

U S N E S E N Í 48. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 48. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 48. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 4.12.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1546/48 projednl z účsti

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Strtegický rámec pro ORP Krlupy nd Vltvou Červen 2016 Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317) 1 Obsh 1. Seznm zkrtek... 3

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

Smlouva o spolupráci Regionální onkologická skupina

Smlouva o spolupráci Regionální onkologická skupina Smlouv o spolupráci Regionální onkologická skupin č. OLP/58/2019 uzvřená ve smyslu ustnovení 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními strnmi

Více

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI REVIZE

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI REVIZE Veřejná zkázk n stvební práce zdávná v užším řízení podle ustnovení 3 písmeno c), 14 odstvec (3), 15, 26 pltí souvisejících zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek, v pltném znění (dále rovněž

Více

N 111/09/02 N 114/09/02

N 111/09/02 N 114/09/02 N 111/09/02 N 114/09/02 9. funkční období N 111/09/02 N 114/09/02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu směrnice Evropského prlmentu Rdy o snížení národních emisí některých látek znečišťujících

Více

U S N E S E N Í 45. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 45. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 45. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 4.9.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1398/45 bere n vědomí informci

Více

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 40. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 3.4.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1172/40 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Veřejná zakázka na dodávky

Veřejná zakázka na dodávky Veřejná zkázk n dodávky zdávná v otevřeném řízení podle ustnovení 3 písmeno b), 14 odstvec (1), 15, 26 souvisejících zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek, v pltném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zdvtel: Morvskoslezský krj se sídlem Ostrv, 28. říjn 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zkázk: Přístvb Domu umění Glerie 21. století, výběr zhotovitele PD, AD, koordinátor BOZP, IČ zdávná v otevřeném

Více

Monitorovací výbor Operačního programu Praha pól růstu ČR

Monitorovací výbor Operačního programu Praha pól růstu ČR U S N E S E N Í Monitorovcího výboru Operčního progrmu Prh pól růstu ČR číslo 49 ze dne 14. květn 2019 k pololetnímu vynocení Strtegického relizčního plánu n rok 2019, informci o závěrech Druhé průběžné

Více

U S N E S E N Í 28. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 28. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 6.6.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 736/28 schvluje poskytnutí

Více

Kolektivní smlouva ze dne

Kolektivní smlouva ze dne Kolektivní smlouv ze dne 29. 6. 2005 (pltná Kolektivní smlouv ze dne 12. 6. 2007 ) uzvřená mezi smluvními strnmi: Univerzitou Krlovou v Prze, Prh 1, Ovocný trh 3/5, IČ: 00216208, zstoupenou rektorem, Prof.

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

U S N E S E N Í 54. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 54. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 54. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.5.2018 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1817/54 souhlsí jko vlstník

Více

Z A K L Á D A C Í S M L O U V A

Z A K L Á D A C Í S M L O U V A Z A K L Á D A C Í S M L O U V A obecně prospěšné společnosti VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. ve znění pltném ke dni 1. ledn 2011 Dole uvedeného dne, měsíce roku rozhodli níže uvedení zkldtelé obecně

Více

- 0984/RMOb-Pro/1418/91

- 0984/RMOb-Pro/1418/91 91. schůze rdy městského obvodu konné dne 08.10.2018 čís. 0972/RMOb-Pro/1418/91-0984/RMOb-Pro/1418/91 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

U S N E S E N Í 3. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 3. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 3. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.1.2019 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 93/3 schvluje progrm 3. schůze

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Veřejná zkázk mlého rozshu zdávná podle 6 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Energeticky úsporná renovce objektu č.p. 178 Výbor Domov Mxov zhotovitel PD ve vzthu

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

U S N E S E N Í 46. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 46. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 46. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 2.10.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1450/46 schvluje pořízení

Více

U S N E S E N Í z 13A. schůze rady města konané dne 21. července 2015

U S N E S E N Í z 13A. schůze rady města konané dne 21. července 2015 Sttutární město Děčín U S N E S E N Í z 13A. schůze rdy měst konné dne 21. července 2015 Usnesení č. RM 15 13A 30 01 Rd měst projednl personální zbezpečení výkonu gendy správy mjetku měst r o z h o d l

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 6. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. červn 2010 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů Sttutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zsedání zstupitelstv měst, které se konlo

Více

Seznam druhů dokladů a funkčního pověření zaměstnanců v procesu finanční kontroly na Lékařské fakultě MU

Seznam druhů dokladů a funkčního pověření zaměstnanců v procesu finanční kontroly na Lékařské fakultě MU Příloh č. 1 Optření děkn LF MU č.1/2009 Seznm druhů dokldů funkčního pověření změstnnců v procesu finnční kontroly n Lékřské fkultě MU A. Seznm druhů dokldů dokumentujících hospodářské, finnční operce

Více

VÝPIS USNESENÍ XVII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ XVII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ XVII. zsedání Zstupitelstv měst Slvičín dne 6. 12. 2017 Poznámk: - zveřejněn je uprvená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon č. 101/2000

Více

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 55/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. březn 2011 o činnostech zdrvotnických prcovníků jiných odborných prcovníků Ministerstvo zdrvotnictví stnoví podle 90 odst. 2 písm. e) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení U s n e s e n í z s t u p i t e l s t v o b c e L i b v s k é Ú d o l í Usnesení XX. řádného zsedání zstupitelstv Obce Libvské Údolí konného dne 07.05.2014 v obřdní síni Obecního úřdu od 17.00 hod. 441/14

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Leden 2017

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Leden 2017 Strtegický rámec pro ORP Krlupy nd Vltvou Leden 2017 Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317) 1 Obsh 1. Seznm zkrtek... 3

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 27. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 27. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 2.5.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 696/27 projednl situci ve

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

U S N E S E N Í 39. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 39. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 39. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 6.3.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1122/39 schvluje závzek obce

Více

Usnesení 5. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 5. schůze rady městského obvodu konané dne 5. schůze rdy městského obvodu konné dne 21.01.2019 čís. 0063/RMOb-Pro/1822/5-0076/RMOb-Pro/1822/5 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/10 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráv o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových progrm MŠMT n rok 2006 Fkult/Ústv: Univerzit Prdubice/rektorát Název projektu: Vytváření příležitostí k uspokojení zvyšování zájmu ndných

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI Veřejná zkázk n stvební práce zdávná v užším řízení podle ustnovení 3 písmeno c), 14 odstvec (3), 15, 26, 52, 58 dlších souvisejících ustnovení zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek, v pltném

Více

Z á p i s. z 36. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. z 36. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s z 36. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 14. prosince 2012 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 8:30 hod. do 12:00 hod. Přítomni

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 4.6.2018 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1863/56 neschvluje poskytnutí

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U VA

K O L E K T I V N Í S M L O U VA Mendelov univerzit v Brně K O L E K T I V N Í S M L O U VA Úplné znění ze dne 01.03.2018, č.j. 5939/2018-989 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzvřená podle 22 násl. zákon č. 262/2006, zákoník, práce ve znění pozdějších

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávcí progrm Provoz ekonomik doprvy 37-41-M/01 Povoz ekonomik doprvy Pltnost od: 1. 9. 2018 Střední odborné učiliště doprvní Čáslv, Obsh 1. Chrkteristik vzdělávcího progrmu... 3 1.1. Identifikční

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více