FINANČNÍ MANAGEMENT KLÍČOVÉ VÝRAZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ MANAGEMENT KLÍČOVÉ VÝRAZY"

Transkript

1 FINANČNÍ MANAGEMENT KLÍČOVÉ VÝRAZY Financování (finance) - Využívánířady ekonomických a finančních nástrojů a principů k maximalizaci bohatství ( majetku) firmy a hodnoty jejich akcií Finanční plánování (financial planning) - Komplexní činnost zahrnující určení výdajů a příjmů, stanovení nákladových limitů, budoucích tržeb a zisku, rozhodování o alokaci fondů a určení alternativních strategií pro případ jiného než plánovaného vývoje makroekonomické vlivy(macro factors) - Širší ekonomické a finanční vlivy a činitelé,kteří ovlivňují přímo a nepřímo tržby a zisk podniku mikro rozhodnutí(micro decisions) - Vnitřní rozhodnutí v rámci podniku, která ovlivňují tržby, pomáhají řídit náklady a zisk podniku poměr riziko/zisk(risk/return trade-off) - Požadovaná míra zisku (výnosu),která podmiňuje danou investici při konkrétní míře rizika maximalizace jmění(wealth maximization) - Navýšení hodnoty podniku výběrem těch investičních strategií, které přinášejí nejlepší poměry riziko/výnos rozpočtování omezených zdrojů( budgeting of scarce resources ) - Klíčová úloha soudobého financování a finančního plánování zvláště, spočívající v nalézání optimálních zdrojů financování podniku vycházející z podmínek vzácnosti jednotlivých zdrojů kapitálu a volba jejich kombinace dle původu a alokace v podniku

2 FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem financování stavebního podniku Definice 1 : Popsat podnikové financování ( corporate finance) znamená zobrazit pohyb peněžních prostředků, kapitálu i finančních zdrojů, při kterém se podnik dostává do rozličných peněžních vztahů s ostatními podniky, zaměstnanci či státem

3 FINANČNÍ MANAGEMENT Definice 2 : Finanční řízení ( management) je činnost zajišťující finanční likviditu podniku. V rámci tohoto úkolu se jedná o : získání hotových peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů alokaci těchto prostředků do různých forem nepeněžního majetku ( tj. investování ) nebo jejich uložením u různých finančních institucí tvorba vybilancované majetkové a kapitálové struktury realizaci platebního styku podniku

4 FINANČNÍ MANAGEMENT Financování při tom chápeme jako konkrétní realizaci finančního řízení. Samotné financování je obecněřečeno aplikacířady ekonomických a finančních pravidel a principů vedoucí k maximalizaci majetku firmy neboli jeho celkové hodnoty podniku ( firm s wealth ).

5 FINANČNÍ MANAGEMENT Maximalizace majetku podniku je dosahována cestou tvorby maximálního zisku za pokud možno nejmenšího rizika. Nikdo přesně neví kdy je dosaženo maximální hodnoty, i když je tento cíl považován za prioritní v dlouhodobé strategii každé firmy. Jedním ze způsobů jak zjistit bohatstvíči hodnotu( a tedy i cenu ) podniku je prostřednictvím akcií společnosti na akciovém trhu. Jestliže cena akcií podniku roste, lze konstatovat, že majetek akcionářů byl rovněž rozmnožen či navýšen.

6 FINANČNÍ MANAGEMENT V rámci finančního řízení, jakožto teoretické discipliny, se pozornost v uplynulých desetiletích soustřeďovala na konstrukci nástrojů umožňujících manažerům řešit zejména problémy řízení pohybu pracovního kapitálu (working capital), finanční analýzy ( financial analysis ) založené na rozboru obsahu a vazeb v rámci účetních či finančních výkazů ( financial statements). V posledních letech se však pozornost přesouvá do oblasti rozpočetnictví a plánování zdrojů, vycházejíc z jejich omezenosti ( budgeting of scarce resources ) a snažit se o dosažení a přijetí správných investičních rozhodnutí do jednotlivých investičních záměrů nebo položek aktiv ( tj.majetku), které zaručují co nejlepší poměr riziko/zisk. Pro takováto rozhodnutí je charakteristická existence řady variant a studium a vyhodnocování jejich efektu na hodnotu podniku. Stejně tak charakteristické pro pojetí dnešních financí je vyhodnocení správné proporce mezi vlastním a cizím financováním ( stock and debt financing).

7 FINANČNÍ MANAGEMENT Výše uvedené pojetí dnešních financí je charakteristické i pro měnící se požadavky stavebnictví. Právě podnikání ve stavebnictví ( construction contracting) je charakteristické vysokou potřebou pohotových zdrojů, tedy peněz, k profinancování vysoké materiálové náročnosti stavebních zakázek ( jobs,contracts), stejně tak jako vysoké potřeby peněžních zdrojů v oblasti financování nedokončené výroby poddodavatelů a ostatních odebíraných služeb. V rámci tohoto pohledu se pak dlouhodobé i krátkodobé plánování zdrojů za podmínek jejich omezenosti jeví jako jedno z řešení aplikace nových finančních nástrojů případně nástrojů staronových jako je například rozpočetnictví.

8 FINANČNÍ MANAGEMENT Je zřejmé, že i v rámci stavebnictví se ve spojitosti s jeho nezvratnou internacionalizací, jeví jako vhodné pochopit a studovat principy nadnárodního finančního řízení a to hned ve spojitosti se dvěma oblastmi vývozu stavebních prací. V neposlední řadě se jeví důležité studovat i mezinárodní finance (international finance) vzhledem k samotné přímé realizaci zakázek v zahraničí, tak vzhledem k možné existenci dceřiných majetkových účastí v cizině a s tím spojené problémy dopadů konsolidace finančních výkazů a účetnictví a v neposlednířadě repatriace zisku z těchto společností. poskytuje

9 FINANČNÍ MANAGEMENT VZÁJEMNÝ VZTAH ÚČETNICTVÍ, FINANČNÍ ANALÝZY A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Finance je možno s trochou nadsázky považovat zčásti za vědu, zčásti za umění. Jenom tak si je možno vysvětlit skutečnost, že někteří stejně vybavení jedinci dosáhnou enormního finančního úspěchu, zatímco jejich počáteční konkurenti zůstanou daleko vzadu podnikatelského závodění.

10 FINANČNÍ MANAGEMENT Finanční analýza je důležitou složkou finančního řízení a poskytuje nástroje pro přijímání pružných a správných investičních rozhodnutí ve správnou, to je v nejvýhodnější dobu. Účetnictví ( accounting) můžeme v procesu finančního řízení chápat jako proces sbírání a třídění finančních dat týkajících se podnikání a která jsou následně v různých podobách a formách předkládána manažerům a jimi využívána v procesu finančního řízení. Právě následná analýza účetních dat neboli tzv. finanční analýza a způsoby a metody pomocí nichž je interpretována jako základ pro přijímání řídících rozhodnutí (management decisions) tvoří obsah souboru činností chápaných jako finanční řízení (financial management ).

11 FINANČNÍ MANAGEMENT Schopnost číst a interpretovat nejrůznější účetní výkazy, mezi něž patří zejména rozvaha (bilance), výsledovka a výkaz cash-flow (tato problematika je předmětem pozdějšího výkladu), umožňuje provádět například tyto činnosti : srovnávat finanční výkonnost vlastního podniku s podobnými v rámci odvětví stanovit trendy vývoje na trhu stavebních prací, tržeb, nákladů, výkonnosti atp. vysledovat vztahy mezi alokací zdrojů a ziskovostí připravovat plány (rozpočty) pro budoucí činnost podniku pochopit a využívat prostředky pomocí nichž podnik nebo jeho divize může porovnávat své plány a rozpočty se skutečnými výsledky a rozebrat příčiny rozdílů vyhodnocovat výkonnost podnikových manažerů na všech stupních řízení

12 DVĚ OBLASTI ÚČETNICTVÍ Finanční účetnictví ( Financial accounting ) zabývající se sběrem, záznamem, tříděním a klasifikací účetních a finančních dat, týkajících se příjmů a výdajů zaznamenaných v daném podniku tak, aby v libovolném okamžiku mohla být stanovena a určena finanční nebo obchodní pozice (situace) podniku. Pro tento účel jsou sestavovány dva základní výkazy rozvaha (balance sheet) a výsledovka (profit and loss account )

13 DVĚ OBLASTI ÚČETNICTVÍ Manažerské účetnictví ( Management accounting ) je účetní disciplina pomáhající podnikovým manažerům v plánování a rozpočtování (dlouhodobém i krátkodobém) a v následném řízení a kontrole podnikových činností. Hlavní funkcí manažerského účetnictví je poskytovat je poskytování informací, často ad hoc, pro potřeby zejména vnitropodnikového řízení. Oblastí jeho využití jsou tedy řídící funkce jako rozpočetnictví, řízení nákladů, finanční management a někdy také i aplikace z ostatních ekonomických disciplin jako ekonomika stavebního podniku, operační výzkum, statistika apod.

14 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Finanční plánování je klíčovou částí finančního řízení. Cílem finančního plánování je umožnit přijímání každodenního rozhodování, které má zajistit podniku jeho schopnost peněžně hradit své závazky. Vyžaduje trvalé sledování jakýchkoliv změn v odbytové,výrobní, technické a obchodní aktivitě stavební firmy. Vzhledem k vysoké citlivosti stavební firmy na změny hospodářského cyklu (business cycle ), o čemž se přesvědčujeme právě nyní v období stagnace, a pro stavebnictví vysoké závislosti na sezónnosti stavebních prací je důležité trvale analyzovat vlivy cyklu i sezónnosti. Na základě soustavně prováděné analýzy lze kontrolovat finanční náklady podniku a vyhnout se i excesům v oblasti nadměrných nefinancovaných zásob a využití kapacit hlavní stavební výroby a pomocné stavební výroby

15 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Správné načasování stavební a obchodní aktivity podle podnikových finančních plánů vede zejména k : a) k lepší produktivitě b) optimální výši potřebných zásob materiálu i nedokončené výroby

16 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Dlouhodobé plánování ( long-range planning, strategic planning) stanovuje zásady a cíle dlouhodobé orientace a strategie stavebního podniku v oblasti výrobního zaměření a s tím spojených technologií a následných promyšlených rozhodnutí v oblasti investic. Plán má spíše kvalitativní než kvantitativní charakter, práce na něm mají spíše kreativní charakter. Časový horizont je v rozsahu cca 5-15 let. Střednědobé plánování souvisí ve stavebnictví do značné míry s výrobním cyklem staveb tj. s aktuálním výrobním programem v pojetí seznam zakázek - list of jobs. Zpracovávat by se měl každoročně ( klouzavě ), např. na 3 roky, což je doba postupné obměny vektoru výrobního programu.

17 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Roční plán je základní formou finančního,ekonomického i výrobního plánování. Roční finanční plán se může týkat obvykle dvou základních oblastí: - provozní plán ( nejčastěji jako operating budget) - zabývající se plánováním v oblasti běžných provozních nákladů a výnosů neboli v tzv. provozním okruhu ( mzdy, materiál, služby apod.) - investiční plán ( kapitálový rozpočet - capital budget) plánující tzv. investiční okruh, jenž jak víme např. z účetnictví je samostatně účetně sledován a financován z oddělených tj. investičních zdrojů.

18 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Jestliže je podnik takto správně, to je mimo jiné i plánovitě, řízen, pracuje s nízkým rizikem a vyššími očekávanými výnosy ( risk and returns ). Je zřejmé, že v podniku, kde existuje plánovitéřízení, lze významným způsobem dosáhnout redukce očekávaného rizika a tedy i nepříjemných dopadů do konečného hospodářského výsledku ( zisku ) podniku. Tyto důvody budou za podmínek fungujícího kapitálového trhu uznány a oceněny investory, což povede ke zhodnocení firmy z hlediska ceny akcie. Tímto způsobem mají finanční manažeři možnost ovlivňovat finanční zdraví podniku a maximalizovat jmění (majetek ) akcionářů.

19 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ V každém případě musí mít finanční manažer ( každý vrcholný manažer je vždy zároveň povahou svého rozhodování svého druhu finanční manažer ) : správný odhad a úsudek jaké typy finančních politik (myšlena např.úvěrová politika, odpisová politika apod. ) bude aplikovat musí vědět kdy, kde a jak získat potřebné finanční fondy ( = kapitál ) vědět jak usměrňovat strukturu aktiv - to je vlastně majetku, sloužícího stavební firmě k plnění jejich věcných úkolů v rámci jednotlivých zakázek (jobs) a jiných činnostech na úrovni podniku, či holdingu

20 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ V procesu přijímání finančních rozhodnutí je třeba vždy počítat s nejistotou a rizikovým hlediskem investování nebo ve stavebním podniku při převzetí zakázky (stavby). Když firma přijímá investiční rozhodnutí je přirozené, že vždy se snaží dosáhnout optimální mix svých aktiv. To znamená využít aktiva co nejefektivnějším způsobem tak, že jejich návratnost bude co nejrychlejší a pokud možno s nejmenším rizikem. Navíc firma musí rozlišovat z hlediska způsobu generování dodatečného vnitřního či vnějšího kapitálu vzhledem k tomu, že příliš mnoho nově vydaných akcií vede k rozředění podílu současných vlastníků a na druhé straně zvyšuje finanční rizikovost (riskiness) a trvalé závazky z titulu splátek úvěrů. Vhodná kombinace těchto faktorů však může na druhé straně vést k výrazně vyššímu zhodnocení firmy. Vždy je však důležité přihlížet k celkově vyváženému financování potřeb podniku, neboť jen tak lze přesvědčit potenciální investory nebo věřitele o tom, že jejich fondy v podniku uložené jsou bezpečné a dobře spravované.

21 RIZIKO VERSUS ZISK Maximalizaci zisku je třeba považovat vždy za krátkodobý cíl a jako takový je méně významný než maximalizace hodnoty podniku. Podnik totiž může krátkodobě dosahovat vysokého zisku jednoduše pomocí krácení výdajů spojených s dlouhodobým rozvojem, jež se mohou jevit jako dočasně nepotřebné. Jedná se o takové "neproduktivní" položky jako například náklady na vzdělávání, pořizování běžné namísto špičkové technologie apod. V našich podmínkách to může být třeba i zaměstnávání méně kvalifikovaných zahraničních dělníků, které svým dopadem na kvalitu a produktivitu se dlouhodobě odrazí v image podniku Jinými slovy, tímto krátkozrakým postupem se dají snížit dočasně náklady a krátkodobě tak zvýšit ziskovost.

22 RIZIKO VERSUS ZISK Stejně tak mohou být nadprůměrné zisky dosaženy cestou účasti na vysoce rizikových a tedy i ziskových projektech. Dlouhodobě však rizikové projekty mohou svými dopady oslabit konkurenceschopnost podniku a snížit hodnotu jeho jmění. Proto jsou tyto snahy nekonsistentní se základní strategií podniku, jíž je maximalizace hodnoty podniku za podmínek přiměřeného rizika.

23 RIZIKO VERSUS ZISK Ve financování nekompromisně platí princip vyšší zisk = vyšší riziko. Finanční manažeři jsou v tomto ohledu na tom stejně jako prostý občan volící například mezi dvěma strategiemi : a) vydělat velké peníze investicí do obskurních investičních fondů, slibujících nadprůměrnou míru zisku nebo b) uložit své úspory např. do hypotečních zástavních listů s průměrnou sazbou a dlouhodobou vkladu Pro stavební firmu, s jejími krátkodobými přebytky hotovosti pramenícími z poskytnutých záloh na stavební zakázky, může být lákavé krátkodobé uložení obdobného kapitálu s vyšší mírou rizika. Takovéto projekty však mohou vážně narušit likviditu a solventnost podniku.

24 RIZIKO VERSUS ZISK V každém takovém případě existuje zřetelný konflikt mezi účastí na vysoce ziskových projektech a možnostmi udržet dobré finanční zdraví podniku.

25 RIZIKO VERSUS ZISK Základním úkolem finančního manažera je maximalizace bohatství akcionářů. Maximalizace zisku je vždy jen krátkodobý cíl, jenž se může dostat do rozporu s jinými stejně důležitými cíli jako je například dodržení přípustné míry rizika. Strategický cíl maximalizace bohatství vlastníků podniku (= hodnoty podniku ) se sice může krátkodobě dostat do konfliktu s dočasnou preferencí zisku, ale vždy zůstává primárním hlediskem. Kdykoliv jsme v pokušeníči nebezpečí honby za maximálním ziskem, musíme podřídit konečné rozhodnutí výsledkům vyhodnocení jednotlivých variant řešení pomocí analýzy vztahu zisku a rizika.pro zamezení případným nepříjemným důsledkům rizikových projektů je třeba v podniku zavádět ucelené systémy řízení rizika ( risk management system ). Žádný velký stavební podnik by neměl existovat bez takto systémově pojatého přístupu minimalizace dopadů z rizikových rozhodování.

26 FINANČNÍ MANAGEMENT - ZÁKLADNÍ PRINCIPY Finanční manažeři se rozhodují lépe pokud berou v potaz aplikaci základních ekonomických pravidel či principů : a) princip optimalizace kapitálové skladby - ekonomická teorie nás učí jak nejlépe alokovat zdroje v národním hospodářství. Obdobně finanční manažeři na úrovni podniku jsou odpovědni za nalezení nejlepších a nejlevnějších zdrojů finančních fondů a investovat je pokud možno do optimálního mixu aktiv. Optimálním mixem aktiv rozumíme optimální skladbu majetku neboli prostředků podniku ( fixních i oběžných ), jež mu umožní, za podmínky co nejmenší vázanosti kapitálu na jeho krytí, co nejlepší dlouhodobé fungování spolu s trvalým růstem hodnoty podniku

27 FINANČNÍ MANAGEMENT - ZÁKLADNÍ PRINCIPY b) princip vzájemné komplementarity vztahu zisk/riziko - je nutné,aby při hledání optimální skladby disponibilních zdrojů manažeři usilovali rovněž o maximální rentabilitu ( zisk ) za podmínky minimalizace rizika. Dobré finanční řízení se zásadně vyhýbá přílišnému riziku. Dobrý finančník obvykle nebývá hráčem. Pokud ano, tak to z dlouhodobého hlediska zpravidla nedopadne dobře. c) princip cash-flow (peněžních toků) - vychází z poznání skutečnosti,že pro finanční zdraví podniku, a vůbec i pro jeho existenci, je zásadním úkolem udržet schopnost uhrazovat své závazky vůči věřitelům veškerého druhu (dodavatelé,stát,,zaměstnanci a vlastníci). Podstatné jsou z tohoto hlediska nikoliv účetní výnosy a náklady, ale skutečné příjmy (receipts, Cash Flow In) a výdaje (payments,disbursements, Cash Flow Out )

28 FINANČNÍ MANAGEMENT - ZÁKLADNÍ PRINCIPY d) princip čisté současné hodnoty ( net present value = NPV ) - pozitivní rozhodnutí o možných investicích do podnikových aktiv je možné jen u investic s NPV > 0. V současném finančním řízení je jednoznačně dávána přednost hodnocení variant podle NPV oproti např. zisku,rentabilitě apod. Def.: Čistá současná hodnota ( NPV ) je rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité aktivity ( projektu,investice apod.) a výdaji na tuto činnost, případně diskontovanými výdaji. Bere v potaz tedy nejen příjmy a výdaje, ale i jejich rozložení v čase.

29 FINANČNÍ MANAGEMENT - ZÁKLADNÍ PRINCIPY e) princip zohlednění stupně vyspělosti kapitálových trhů - finančnířízení by mělo brát na zřetel na podmínky konkrétní kapitálového trhu na němž podnik působí. Jednotlivé druhy kapitálových trhů se liší mírou příslušných informací ovlivňujících tržní cenu cenných papírů. Slabý stupeň vyspělosti (efektivnosti fungování) zohledňuje vlivem na cenu jen informace o minulém vývoji podniku. Střední a nejvyšší stupeň při tvorbě ceny berou v potaz i predikce budoucího vývoje podniku nebo makroekonomiky

30 FINANČNÍ MANAGEMENT - ZÁKLADNÍ PRINCIPY f) princip plánování a trvalé analýzy finančních dat - stanoví, že udrženípodniku ve směru plnění jeho hlavního strategického cíle je možné jen při neustálém plánování a analýze finančních veličin, tento princip je těsně spojen s principy finančního controllingu, založeném na neustálém porovnávání předpokladu ( plánu ) se skutečnými účetními daty g) princip respektování faktoru času - veškeré finanční úvahy musí vycházet zčasové hodnoty peněz, tj. vždy aktualizovat skutečnou hodnotu příjmů či výdajů pomocí složeného úrokování - jedna koruna dnes má větší hodnotu než táž koruna za rok

31 EKONOMICKÉ FAKTORY Pochopení základních mikroekonomických činitelů jako jsou změny v nabídce a poptávce a cenách výrobních činitelů, mezi něž patří zejména ceny vstupů ( např. práce, materiál, energie apod.) jsou důležitým prvkem dobrého finančního řízení na úrovni podniku. Jedná se tedy o tzv. mikroekonomické faktory ( micro factors ). Obdobně v úrovni makroekonomické existují faktory, které výrazně ovlivňují chování a ekonomické výsledky stavební firmy neboli tzv. makroekonomické faktory (macro factors). Právě poznání a predikce vzájemného vlivu obou skupin faktorů je velmi přínosné v oblasti finančního plánování, které se promítá v budoucnu až do operativního řízení zakázek ( staveb ) ve smyslu hlavního cíle plánování, jímž je optimální nasazení jednotlivých výrobních činitelů.

32 EKONOMICKÉ FAKTORY Vzájemná provázanost mikro a makro faktorů je základem úspěšného ekonomického řízení stavební firmy.sebelépe řízená stavební firma ( tj. dobře řízená na mikro- ekonomické úrovni) může mít těžké problémy a to výrobní i finanční pokud souhrnné ekonomické okolí nebude příznivé stavebnímu podnikání ( construction contracting ). Vždy je však ve značné komparativní výhodě podnik, jenž je : - dobře organizován tj. má vyváženou a zakázkově adekvátní strukturální organizaci (organisation structure)a organizační plánování ( organisation planning) - vnitropodnikový systém řízení je jednoznačně motivující a plně pokrývá systémem hospodářských středisek ( profit center ) celou oblast hospodářské činnosti na bázi podnikového rozpočetnictví (budget control ) a kalkulace staveb ( project cost estimating ) - má dokonalý informační systém a v rámci něho plně funkční účetnictví (accounting )

33 MIKROEKONOMICKÉ FAKTORY Pro finančního manažera stejně tak jako pro jakéhokoliv vedoucího pracovníka podniku platí: Konečným cílem veškerého podnikového plánování, a to jak na úrovni stavby či podniku, je udržet peníze ( kapitál ) podniku, jeho stroje a zařízení a pracovníky efektivně a ziskově využity během 100% disponibilního času. Nejefektivnější metodou pro správné plánování je vyjádření všech výrobních faktorů v přepočtu na pracovní hodiny ( normohodiny ) a produktivity na pracovníka. Jediná věc, kterou stavební dodavatel (podnik) má na prodej je know-how jeho organizace a jeho schopnost profinancovat své zakázky.

34 MAKROEKONOMICKÉ FAKTORY Poptávka po stavebních pracích je vysoce závislá na celkovém ekonomickém klimatu, jinak řečeno,záleží na tom v jaké fázi ekonomického cyklu se ekonomika právě nalézá. Zkušenosti českého stavebnictví z dřívější recese,probíhající někdy od roku 1996, ukazují vysokou zranitelnost stavebnictví spojenou s poklesem poptávky. Z hlediska dopadů na jednotlivé typy stavebních firem bývají vždy nejdříve postiženy střední stavební podniky, charakterizované například u nás velikostí od 50 do 500 pracovníků, či obratem cca od 50 mil. do 600 mil.kč. Teprve pak z hlediska existenčního ohrožení následují podniky živnostnickéči malé společnosti s ručením omezením působící v oboru hlavní stavební výroby. Právě u středních podniků bývá hlavním důvodem nedostatečná kapitálová vybavenost vlastními zdroji a potřeba profinancovat v obdobích poklesu :

35 MAKROEKONOMICKÉ FAKTORY Velké společnosti holdingového typu, v našich podmínkách charakterizované objemy stavebních prací v řádech od 1 až do 20 miliard Kč (odhad r.1999), jsou znatelně lépe kapitálově vybaveny, což jim umožňuje přežívat pokles poptávky po stavebních pracích, někdy sice s poklesem rentability, ale s udržením finanční likvidity ( liquidity ). Právě velké firmy v této situaci mohou vylepšit své relativní (procentuální ) postavení na trhu stavebních prací získáním většího podílu, a to zejména na úkor podniků střední velikosti

36 MAKROEKONOMICKÉ FAKTORY Úkolem finančního managementu v oblasti vyhodnocení dopadu makroekonomických faktorů je rozeznat období kdy ekonomika přechází do další fáze hospodářského cyklu a návazně na měnící se podmínky v oblasti nabídky a poptávky po stavební produkci a výrobcích včas připravit podnikové finance na změněnou situaci.

37 MAKROEKONOMICKÉ FAKTORY Mezi makroekonomické faktory patří i politicko-ekonomická rozhodnutí na změny ve společnosti, demografické faktory apod. Typickým příkladem mohou být změny v bytové politice, energetické politice,dopravní politice apod. Chybné nebo pozdní reagování na změny makroekonomických, to je vnějšího okolí podniku ze strany finančního managementu může způsobit vážné ohrožení konkurenční a finanční pozice a v konečném důsledku povede k poklesu hodnoty podniku vyjádřené cenou jeho akcií.

38 MAKROEKONOMICKÉ FAKTORY Řada průmyslových podniků může včasným odhadem období změny hospodářského cyklu získat značný finanční přínos včasným nákupem surovin či materiálů za nižší ceny v období nízké poptávky po materiálech a polotovarech. Stavebnictví může však obdobné předzásobení realizovat jen velmi obtížně. Hlavními důvody jsou : nízká kapitálová vybavenost v oblasti pracovního kapitálu na financování oběžných prostředků (zásob) - v našich podmínkách Unikátnost řešení jednotlivých zakázek- staveb a tím daná omezenost předzásobení konkrétními materiály a výrobky Značná množství spotřebovávaných materiálů omezují možnosti významnějšího předzásobení

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Finanční řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013

OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013 OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013 SEZNAM OTÁZEK : 1)Vymezení klíčových pojmů :financování, fin.plánování, poměr riziko/zisk, maximalizace jmění, rozpočtování omezených zdrojů 2)Co je

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Ing. Aleš T o m e k, CSc FINANČNÍ ŘÍZENÍ VE STAVEBNÍM PODNIKU

Ing. Aleš T o m e k, CSc FINANČNÍ ŘÍZENÍ VE STAVEBNÍM PODNIKU 1 Ing. Aleš T o m e k, CSc FINANČNÍ ŘÍZENÍ VE STAVEBNÍM PODNIKU Stavební firma 40 1999 Vydavatelství ČVUT 1 2 Úvod Motto : "Myslet si, že můžeme být šťastní bez peněz, je duchovní snobství. " ( Albert

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Moderní metoda řízení podniku jde za hranice pouhého informačního nástroje. Nástroj, který se vyvíjel už od první poloviny minulého století představuje Tomáš

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Téma 5: Řízení oběžného majetku

Téma 5: Řízení oběžného majetku Téma 5: Řízení oběžného majetku 1. Charakteristika oběžného majetku a jeho struktury 2. Celková potřeba oběžného majetku 3. Řízení oběžného majetku - řízení zásob - řízení pohledávek - řízení peněžních

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Účetní systémy 1 3. přednáška Osnova: Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový)

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Úloha manažerů v řízení podniku

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku Zpracoval: Ing. Ladislav Vlk Finanční analytik Datum: 01. 09. 2008 Počet stran: 9 www.esteem.cz 2 Důvody pro oceňování podniku Dané zákonem:

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4b Manažerská ekonomika pro neekonomy V moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky. U všech manažerů, bez ohledu na zastávanou pozici a stupeň řízení,

Více

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura :

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura : Hodina 30 Strana 1/20 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 5 Účetnictví II Předpokládaný počet : 8 hodin Použitá literatura : Jiří Vysušil Podvojné účetnictví po lžičkách

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

EBC*L zkušební formulář stupeň B

EBC*L zkušební formulář stupeň B EBC*L zkušební formulář stupeň B DÍLČÍ ZKOUŠKA 2: Hodnocení ekonomické efektivnosti investic, finanční plánování, financování Vážená uchazečko, vážený uchazeči! Vyplňte prosím všechna následující pole.

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více