FINANČNÍ MANAGEMENT KLÍČOVÉ VÝRAZY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ MANAGEMENT KLÍČOVÉ VÝRAZY"

Transkript

1 FINANČNÍ MANAGEMENT KLÍČOVÉ VÝRAZY Financování (finance) - Využívánířady ekonomických a finančních nástrojů a principů k maximalizaci bohatství ( majetku) firmy a hodnoty jejich akcií Finanční plánování (financial planning) - Komplexní činnost zahrnující určení výdajů a příjmů, stanovení nákladových limitů, budoucích tržeb a zisku, rozhodování o alokaci fondů a určení alternativních strategií pro případ jiného než plánovaného vývoje makroekonomické vlivy(macro factors) - Širší ekonomické a finanční vlivy a činitelé,kteří ovlivňují přímo a nepřímo tržby a zisk podniku mikro rozhodnutí(micro decisions) - Vnitřní rozhodnutí v rámci podniku, která ovlivňují tržby, pomáhají řídit náklady a zisk podniku poměr riziko/zisk(risk/return trade-off) - Požadovaná míra zisku (výnosu),která podmiňuje danou investici při konkrétní míře rizika maximalizace jmění(wealth maximization) - Navýšení hodnoty podniku výběrem těch investičních strategií, které přinášejí nejlepší poměry riziko/výnos rozpočtování omezených zdrojů( budgeting of scarce resources ) - Klíčová úloha soudobého financování a finančního plánování zvláště, spočívající v nalézání optimálních zdrojů financování podniku vycházející z podmínek vzácnosti jednotlivých zdrojů kapitálu a volba jejich kombinace dle původu a alokace v podniku

2 FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem financování stavebního podniku Definice 1 : Popsat podnikové financování ( corporate finance) znamená zobrazit pohyb peněžních prostředků, kapitálu i finančních zdrojů, při kterém se podnik dostává do rozličných peněžních vztahů s ostatními podniky, zaměstnanci či státem

3 FINANČNÍ MANAGEMENT Definice 2 : Finanční řízení ( management) je činnost zajišťující finanční likviditu podniku. V rámci tohoto úkolu se jedná o : získání hotových peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů alokaci těchto prostředků do různých forem nepeněžního majetku ( tj. investování ) nebo jejich uložením u různých finančních institucí tvorba vybilancované majetkové a kapitálové struktury realizaci platebního styku podniku

4 FINANČNÍ MANAGEMENT Financování při tom chápeme jako konkrétní realizaci finančního řízení. Samotné financování je obecněřečeno aplikacířady ekonomických a finančních pravidel a principů vedoucí k maximalizaci majetku firmy neboli jeho celkové hodnoty podniku ( firm s wealth ).

5 FINANČNÍ MANAGEMENT Maximalizace majetku podniku je dosahována cestou tvorby maximálního zisku za pokud možno nejmenšího rizika. Nikdo přesně neví kdy je dosaženo maximální hodnoty, i když je tento cíl považován za prioritní v dlouhodobé strategii každé firmy. Jedním ze způsobů jak zjistit bohatstvíči hodnotu( a tedy i cenu ) podniku je prostřednictvím akcií společnosti na akciovém trhu. Jestliže cena akcií podniku roste, lze konstatovat, že majetek akcionářů byl rovněž rozmnožen či navýšen.

6 FINANČNÍ MANAGEMENT V rámci finančního řízení, jakožto teoretické discipliny, se pozornost v uplynulých desetiletích soustřeďovala na konstrukci nástrojů umožňujících manažerům řešit zejména problémy řízení pohybu pracovního kapitálu (working capital), finanční analýzy ( financial analysis ) založené na rozboru obsahu a vazeb v rámci účetních či finančních výkazů ( financial statements). V posledních letech se však pozornost přesouvá do oblasti rozpočetnictví a plánování zdrojů, vycházejíc z jejich omezenosti ( budgeting of scarce resources ) a snažit se o dosažení a přijetí správných investičních rozhodnutí do jednotlivých investičních záměrů nebo položek aktiv ( tj.majetku), které zaručují co nejlepší poměr riziko/zisk. Pro takováto rozhodnutí je charakteristická existence řady variant a studium a vyhodnocování jejich efektu na hodnotu podniku. Stejně tak charakteristické pro pojetí dnešních financí je vyhodnocení správné proporce mezi vlastním a cizím financováním ( stock and debt financing).

7 FINANČNÍ MANAGEMENT Výše uvedené pojetí dnešních financí je charakteristické i pro měnící se požadavky stavebnictví. Právě podnikání ve stavebnictví ( construction contracting) je charakteristické vysokou potřebou pohotových zdrojů, tedy peněz, k profinancování vysoké materiálové náročnosti stavebních zakázek ( jobs,contracts), stejně tak jako vysoké potřeby peněžních zdrojů v oblasti financování nedokončené výroby poddodavatelů a ostatních odebíraných služeb. V rámci tohoto pohledu se pak dlouhodobé i krátkodobé plánování zdrojů za podmínek jejich omezenosti jeví jako jedno z řešení aplikace nových finančních nástrojů případně nástrojů staronových jako je například rozpočetnictví.

8 FINANČNÍ MANAGEMENT Je zřejmé, že i v rámci stavebnictví se ve spojitosti s jeho nezvratnou internacionalizací, jeví jako vhodné pochopit a studovat principy nadnárodního finančního řízení a to hned ve spojitosti se dvěma oblastmi vývozu stavebních prací. V neposlední řadě se jeví důležité studovat i mezinárodní finance (international finance) vzhledem k samotné přímé realizaci zakázek v zahraničí, tak vzhledem k možné existenci dceřiných majetkových účastí v cizině a s tím spojené problémy dopadů konsolidace finančních výkazů a účetnictví a v neposlednířadě repatriace zisku z těchto společností. poskytuje

9 FINANČNÍ MANAGEMENT VZÁJEMNÝ VZTAH ÚČETNICTVÍ, FINANČNÍ ANALÝZY A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Finance je možno s trochou nadsázky považovat zčásti za vědu, zčásti za umění. Jenom tak si je možno vysvětlit skutečnost, že někteří stejně vybavení jedinci dosáhnou enormního finančního úspěchu, zatímco jejich počáteční konkurenti zůstanou daleko vzadu podnikatelského závodění.

10 FINANČNÍ MANAGEMENT Finanční analýza je důležitou složkou finančního řízení a poskytuje nástroje pro přijímání pružných a správných investičních rozhodnutí ve správnou, to je v nejvýhodnější dobu. Účetnictví ( accounting) můžeme v procesu finančního řízení chápat jako proces sbírání a třídění finančních dat týkajících se podnikání a která jsou následně v různých podobách a formách předkládána manažerům a jimi využívána v procesu finančního řízení. Právě následná analýza účetních dat neboli tzv. finanční analýza a způsoby a metody pomocí nichž je interpretována jako základ pro přijímání řídících rozhodnutí (management decisions) tvoří obsah souboru činností chápaných jako finanční řízení (financial management ).

11 FINANČNÍ MANAGEMENT Schopnost číst a interpretovat nejrůznější účetní výkazy, mezi něž patří zejména rozvaha (bilance), výsledovka a výkaz cash-flow (tato problematika je předmětem pozdějšího výkladu), umožňuje provádět například tyto činnosti : srovnávat finanční výkonnost vlastního podniku s podobnými v rámci odvětví stanovit trendy vývoje na trhu stavebních prací, tržeb, nákladů, výkonnosti atp. vysledovat vztahy mezi alokací zdrojů a ziskovostí připravovat plány (rozpočty) pro budoucí činnost podniku pochopit a využívat prostředky pomocí nichž podnik nebo jeho divize může porovnávat své plány a rozpočty se skutečnými výsledky a rozebrat příčiny rozdílů vyhodnocovat výkonnost podnikových manažerů na všech stupních řízení

12 DVĚ OBLASTI ÚČETNICTVÍ Finanční účetnictví ( Financial accounting ) zabývající se sběrem, záznamem, tříděním a klasifikací účetních a finančních dat, týkajících se příjmů a výdajů zaznamenaných v daném podniku tak, aby v libovolném okamžiku mohla být stanovena a určena finanční nebo obchodní pozice (situace) podniku. Pro tento účel jsou sestavovány dva základní výkazy rozvaha (balance sheet) a výsledovka (profit and loss account )

13 DVĚ OBLASTI ÚČETNICTVÍ Manažerské účetnictví ( Management accounting ) je účetní disciplina pomáhající podnikovým manažerům v plánování a rozpočtování (dlouhodobém i krátkodobém) a v následném řízení a kontrole podnikových činností. Hlavní funkcí manažerského účetnictví je poskytovat je poskytování informací, často ad hoc, pro potřeby zejména vnitropodnikového řízení. Oblastí jeho využití jsou tedy řídící funkce jako rozpočetnictví, řízení nákladů, finanční management a někdy také i aplikace z ostatních ekonomických disciplin jako ekonomika stavebního podniku, operační výzkum, statistika apod.

14 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Finanční plánování je klíčovou částí finančního řízení. Cílem finančního plánování je umožnit přijímání každodenního rozhodování, které má zajistit podniku jeho schopnost peněžně hradit své závazky. Vyžaduje trvalé sledování jakýchkoliv změn v odbytové,výrobní, technické a obchodní aktivitě stavební firmy. Vzhledem k vysoké citlivosti stavební firmy na změny hospodářského cyklu (business cycle ), o čemž se přesvědčujeme právě nyní v období stagnace, a pro stavebnictví vysoké závislosti na sezónnosti stavebních prací je důležité trvale analyzovat vlivy cyklu i sezónnosti. Na základě soustavně prováděné analýzy lze kontrolovat finanční náklady podniku a vyhnout se i excesům v oblasti nadměrných nefinancovaných zásob a využití kapacit hlavní stavební výroby a pomocné stavební výroby

15 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Správné načasování stavební a obchodní aktivity podle podnikových finančních plánů vede zejména k : a) k lepší produktivitě b) optimální výši potřebných zásob materiálu i nedokončené výroby

16 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Dlouhodobé plánování ( long-range planning, strategic planning) stanovuje zásady a cíle dlouhodobé orientace a strategie stavebního podniku v oblasti výrobního zaměření a s tím spojených technologií a následných promyšlených rozhodnutí v oblasti investic. Plán má spíše kvalitativní než kvantitativní charakter, práce na něm mají spíše kreativní charakter. Časový horizont je v rozsahu cca 5-15 let. Střednědobé plánování souvisí ve stavebnictví do značné míry s výrobním cyklem staveb tj. s aktuálním výrobním programem v pojetí seznam zakázek - list of jobs. Zpracovávat by se měl každoročně ( klouzavě ), např. na 3 roky, což je doba postupné obměny vektoru výrobního programu.

17 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Roční plán je základní formou finančního,ekonomického i výrobního plánování. Roční finanční plán se může týkat obvykle dvou základních oblastí: - provozní plán ( nejčastěji jako operating budget) - zabývající se plánováním v oblasti běžných provozních nákladů a výnosů neboli v tzv. provozním okruhu ( mzdy, materiál, služby apod.) - investiční plán ( kapitálový rozpočet - capital budget) plánující tzv. investiční okruh, jenž jak víme např. z účetnictví je samostatně účetně sledován a financován z oddělených tj. investičních zdrojů.

18 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Jestliže je podnik takto správně, to je mimo jiné i plánovitě, řízen, pracuje s nízkým rizikem a vyššími očekávanými výnosy ( risk and returns ). Je zřejmé, že v podniku, kde existuje plánovitéřízení, lze významným způsobem dosáhnout redukce očekávaného rizika a tedy i nepříjemných dopadů do konečného hospodářského výsledku ( zisku ) podniku. Tyto důvody budou za podmínek fungujícího kapitálového trhu uznány a oceněny investory, což povede ke zhodnocení firmy z hlediska ceny akcie. Tímto způsobem mají finanční manažeři možnost ovlivňovat finanční zdraví podniku a maximalizovat jmění (majetek ) akcionářů.

19 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ V každém případě musí mít finanční manažer ( každý vrcholný manažer je vždy zároveň povahou svého rozhodování svého druhu finanční manažer ) : správný odhad a úsudek jaké typy finančních politik (myšlena např.úvěrová politika, odpisová politika apod. ) bude aplikovat musí vědět kdy, kde a jak získat potřebné finanční fondy ( = kapitál ) vědět jak usměrňovat strukturu aktiv - to je vlastně majetku, sloužícího stavební firmě k plnění jejich věcných úkolů v rámci jednotlivých zakázek (jobs) a jiných činnostech na úrovni podniku, či holdingu

20 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ V procesu přijímání finančních rozhodnutí je třeba vždy počítat s nejistotou a rizikovým hlediskem investování nebo ve stavebním podniku při převzetí zakázky (stavby). Když firma přijímá investiční rozhodnutí je přirozené, že vždy se snaží dosáhnout optimální mix svých aktiv. To znamená využít aktiva co nejefektivnějším způsobem tak, že jejich návratnost bude co nejrychlejší a pokud možno s nejmenším rizikem. Navíc firma musí rozlišovat z hlediska způsobu generování dodatečného vnitřního či vnějšího kapitálu vzhledem k tomu, že příliš mnoho nově vydaných akcií vede k rozředění podílu současných vlastníků a na druhé straně zvyšuje finanční rizikovost (riskiness) a trvalé závazky z titulu splátek úvěrů. Vhodná kombinace těchto faktorů však může na druhé straně vést k výrazně vyššímu zhodnocení firmy. Vždy je však důležité přihlížet k celkově vyváženému financování potřeb podniku, neboť jen tak lze přesvědčit potenciální investory nebo věřitele o tom, že jejich fondy v podniku uložené jsou bezpečné a dobře spravované.

21 RIZIKO VERSUS ZISK Maximalizaci zisku je třeba považovat vždy za krátkodobý cíl a jako takový je méně významný než maximalizace hodnoty podniku. Podnik totiž může krátkodobě dosahovat vysokého zisku jednoduše pomocí krácení výdajů spojených s dlouhodobým rozvojem, jež se mohou jevit jako dočasně nepotřebné. Jedná se o takové "neproduktivní" položky jako například náklady na vzdělávání, pořizování běžné namísto špičkové technologie apod. V našich podmínkách to může být třeba i zaměstnávání méně kvalifikovaných zahraničních dělníků, které svým dopadem na kvalitu a produktivitu se dlouhodobě odrazí v image podniku Jinými slovy, tímto krátkozrakým postupem se dají snížit dočasně náklady a krátkodobě tak zvýšit ziskovost.

22 RIZIKO VERSUS ZISK Stejně tak mohou být nadprůměrné zisky dosaženy cestou účasti na vysoce rizikových a tedy i ziskových projektech. Dlouhodobě však rizikové projekty mohou svými dopady oslabit konkurenceschopnost podniku a snížit hodnotu jeho jmění. Proto jsou tyto snahy nekonsistentní se základní strategií podniku, jíž je maximalizace hodnoty podniku za podmínek přiměřeného rizika.

23 RIZIKO VERSUS ZISK Ve financování nekompromisně platí princip vyšší zisk = vyšší riziko. Finanční manažeři jsou v tomto ohledu na tom stejně jako prostý občan volící například mezi dvěma strategiemi : a) vydělat velké peníze investicí do obskurních investičních fondů, slibujících nadprůměrnou míru zisku nebo b) uložit své úspory např. do hypotečních zástavních listů s průměrnou sazbou a dlouhodobou vkladu Pro stavební firmu, s jejími krátkodobými přebytky hotovosti pramenícími z poskytnutých záloh na stavební zakázky, může být lákavé krátkodobé uložení obdobného kapitálu s vyšší mírou rizika. Takovéto projekty však mohou vážně narušit likviditu a solventnost podniku.

24 RIZIKO VERSUS ZISK V každém takovém případě existuje zřetelný konflikt mezi účastí na vysoce ziskových projektech a možnostmi udržet dobré finanční zdraví podniku.

25 RIZIKO VERSUS ZISK Základním úkolem finančního manažera je maximalizace bohatství akcionářů. Maximalizace zisku je vždy jen krátkodobý cíl, jenž se může dostat do rozporu s jinými stejně důležitými cíli jako je například dodržení přípustné míry rizika. Strategický cíl maximalizace bohatství vlastníků podniku (= hodnoty podniku ) se sice může krátkodobě dostat do konfliktu s dočasnou preferencí zisku, ale vždy zůstává primárním hlediskem. Kdykoliv jsme v pokušeníči nebezpečí honby za maximálním ziskem, musíme podřídit konečné rozhodnutí výsledkům vyhodnocení jednotlivých variant řešení pomocí analýzy vztahu zisku a rizika.pro zamezení případným nepříjemným důsledkům rizikových projektů je třeba v podniku zavádět ucelené systémy řízení rizika ( risk management system ). Žádný velký stavební podnik by neměl existovat bez takto systémově pojatého přístupu minimalizace dopadů z rizikových rozhodování.

26 FINANČNÍ MANAGEMENT - ZÁKLADNÍ PRINCIPY Finanční manažeři se rozhodují lépe pokud berou v potaz aplikaci základních ekonomických pravidel či principů : a) princip optimalizace kapitálové skladby - ekonomická teorie nás učí jak nejlépe alokovat zdroje v národním hospodářství. Obdobně finanční manažeři na úrovni podniku jsou odpovědni za nalezení nejlepších a nejlevnějších zdrojů finančních fondů a investovat je pokud možno do optimálního mixu aktiv. Optimálním mixem aktiv rozumíme optimální skladbu majetku neboli prostředků podniku ( fixních i oběžných ), jež mu umožní, za podmínky co nejmenší vázanosti kapitálu na jeho krytí, co nejlepší dlouhodobé fungování spolu s trvalým růstem hodnoty podniku

27 FINANČNÍ MANAGEMENT - ZÁKLADNÍ PRINCIPY b) princip vzájemné komplementarity vztahu zisk/riziko - je nutné,aby při hledání optimální skladby disponibilních zdrojů manažeři usilovali rovněž o maximální rentabilitu ( zisk ) za podmínky minimalizace rizika. Dobré finanční řízení se zásadně vyhýbá přílišnému riziku. Dobrý finančník obvykle nebývá hráčem. Pokud ano, tak to z dlouhodobého hlediska zpravidla nedopadne dobře. c) princip cash-flow (peněžních toků) - vychází z poznání skutečnosti,že pro finanční zdraví podniku, a vůbec i pro jeho existenci, je zásadním úkolem udržet schopnost uhrazovat své závazky vůči věřitelům veškerého druhu (dodavatelé,stát,,zaměstnanci a vlastníci). Podstatné jsou z tohoto hlediska nikoliv účetní výnosy a náklady, ale skutečné příjmy (receipts, Cash Flow In) a výdaje (payments,disbursements, Cash Flow Out )

28 FINANČNÍ MANAGEMENT - ZÁKLADNÍ PRINCIPY d) princip čisté současné hodnoty ( net present value = NPV ) - pozitivní rozhodnutí o možných investicích do podnikových aktiv je možné jen u investic s NPV > 0. V současném finančním řízení je jednoznačně dávána přednost hodnocení variant podle NPV oproti např. zisku,rentabilitě apod. Def.: Čistá současná hodnota ( NPV ) je rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité aktivity ( projektu,investice apod.) a výdaji na tuto činnost, případně diskontovanými výdaji. Bere v potaz tedy nejen příjmy a výdaje, ale i jejich rozložení v čase.

29 FINANČNÍ MANAGEMENT - ZÁKLADNÍ PRINCIPY e) princip zohlednění stupně vyspělosti kapitálových trhů - finančnířízení by mělo brát na zřetel na podmínky konkrétní kapitálového trhu na němž podnik působí. Jednotlivé druhy kapitálových trhů se liší mírou příslušných informací ovlivňujících tržní cenu cenných papírů. Slabý stupeň vyspělosti (efektivnosti fungování) zohledňuje vlivem na cenu jen informace o minulém vývoji podniku. Střední a nejvyšší stupeň při tvorbě ceny berou v potaz i predikce budoucího vývoje podniku nebo makroekonomiky

30 FINANČNÍ MANAGEMENT - ZÁKLADNÍ PRINCIPY f) princip plánování a trvalé analýzy finančních dat - stanoví, že udrženípodniku ve směru plnění jeho hlavního strategického cíle je možné jen při neustálém plánování a analýze finančních veličin, tento princip je těsně spojen s principy finančního controllingu, založeném na neustálém porovnávání předpokladu ( plánu ) se skutečnými účetními daty g) princip respektování faktoru času - veškeré finanční úvahy musí vycházet zčasové hodnoty peněz, tj. vždy aktualizovat skutečnou hodnotu příjmů či výdajů pomocí složeného úrokování - jedna koruna dnes má větší hodnotu než táž koruna za rok

31 EKONOMICKÉ FAKTORY Pochopení základních mikroekonomických činitelů jako jsou změny v nabídce a poptávce a cenách výrobních činitelů, mezi něž patří zejména ceny vstupů ( např. práce, materiál, energie apod.) jsou důležitým prvkem dobrého finančního řízení na úrovni podniku. Jedná se tedy o tzv. mikroekonomické faktory ( micro factors ). Obdobně v úrovni makroekonomické existují faktory, které výrazně ovlivňují chování a ekonomické výsledky stavební firmy neboli tzv. makroekonomické faktory (macro factors). Právě poznání a predikce vzájemného vlivu obou skupin faktorů je velmi přínosné v oblasti finančního plánování, které se promítá v budoucnu až do operativního řízení zakázek ( staveb ) ve smyslu hlavního cíle plánování, jímž je optimální nasazení jednotlivých výrobních činitelů.

32 EKONOMICKÉ FAKTORY Vzájemná provázanost mikro a makro faktorů je základem úspěšného ekonomického řízení stavební firmy.sebelépe řízená stavební firma ( tj. dobře řízená na mikro- ekonomické úrovni) může mít těžké problémy a to výrobní i finanční pokud souhrnné ekonomické okolí nebude příznivé stavebnímu podnikání ( construction contracting ). Vždy je však ve značné komparativní výhodě podnik, jenž je : - dobře organizován tj. má vyváženou a zakázkově adekvátní strukturální organizaci (organisation structure)a organizační plánování ( organisation planning) - vnitropodnikový systém řízení je jednoznačně motivující a plně pokrývá systémem hospodářských středisek ( profit center ) celou oblast hospodářské činnosti na bázi podnikového rozpočetnictví (budget control ) a kalkulace staveb ( project cost estimating ) - má dokonalý informační systém a v rámci něho plně funkční účetnictví (accounting )

33 MIKROEKONOMICKÉ FAKTORY Pro finančního manažera stejně tak jako pro jakéhokoliv vedoucího pracovníka podniku platí: Konečným cílem veškerého podnikového plánování, a to jak na úrovni stavby či podniku, je udržet peníze ( kapitál ) podniku, jeho stroje a zařízení a pracovníky efektivně a ziskově využity během 100% disponibilního času. Nejefektivnější metodou pro správné plánování je vyjádření všech výrobních faktorů v přepočtu na pracovní hodiny ( normohodiny ) a produktivity na pracovníka. Jediná věc, kterou stavební dodavatel (podnik) má na prodej je know-how jeho organizace a jeho schopnost profinancovat své zakázky.

34 MAKROEKONOMICKÉ FAKTORY Poptávka po stavebních pracích je vysoce závislá na celkovém ekonomickém klimatu, jinak řečeno,záleží na tom v jaké fázi ekonomického cyklu se ekonomika právě nalézá. Zkušenosti českého stavebnictví z dřívější recese,probíhající někdy od roku 1996, ukazují vysokou zranitelnost stavebnictví spojenou s poklesem poptávky. Z hlediska dopadů na jednotlivé typy stavebních firem bývají vždy nejdříve postiženy střední stavební podniky, charakterizované například u nás velikostí od 50 do 500 pracovníků, či obratem cca od 50 mil. do 600 mil.kč. Teprve pak z hlediska existenčního ohrožení následují podniky živnostnickéči malé společnosti s ručením omezením působící v oboru hlavní stavební výroby. Právě u středních podniků bývá hlavním důvodem nedostatečná kapitálová vybavenost vlastními zdroji a potřeba profinancovat v obdobích poklesu :

35 MAKROEKONOMICKÉ FAKTORY Velké společnosti holdingového typu, v našich podmínkách charakterizované objemy stavebních prací v řádech od 1 až do 20 miliard Kč (odhad r.1999), jsou znatelně lépe kapitálově vybaveny, což jim umožňuje přežívat pokles poptávky po stavebních pracích, někdy sice s poklesem rentability, ale s udržením finanční likvidity ( liquidity ). Právě velké firmy v této situaci mohou vylepšit své relativní (procentuální ) postavení na trhu stavebních prací získáním většího podílu, a to zejména na úkor podniků střední velikosti

36 MAKROEKONOMICKÉ FAKTORY Úkolem finančního managementu v oblasti vyhodnocení dopadu makroekonomických faktorů je rozeznat období kdy ekonomika přechází do další fáze hospodářského cyklu a návazně na měnící se podmínky v oblasti nabídky a poptávky po stavební produkci a výrobcích včas připravit podnikové finance na změněnou situaci.

37 MAKROEKONOMICKÉ FAKTORY Mezi makroekonomické faktory patří i politicko-ekonomická rozhodnutí na změny ve společnosti, demografické faktory apod. Typickým příkladem mohou být změny v bytové politice, energetické politice,dopravní politice apod. Chybné nebo pozdní reagování na změny makroekonomických, to je vnějšího okolí podniku ze strany finančního managementu může způsobit vážné ohrožení konkurenční a finanční pozice a v konečném důsledku povede k poklesu hodnoty podniku vyjádřené cenou jeho akcií.

38 MAKROEKONOMICKÉ FAKTORY Řada průmyslových podniků může včasným odhadem období změny hospodářského cyklu získat značný finanční přínos včasným nákupem surovin či materiálů za nižší ceny v období nízké poptávky po materiálech a polotovarech. Stavebnictví může však obdobné předzásobení realizovat jen velmi obtížně. Hlavními důvody jsou : nízká kapitálová vybavenost v oblasti pracovního kapitálu na financování oběžných prostředků (zásob) - v našich podmínkách Unikátnost řešení jednotlivých zakázek- staveb a tím daná omezenost předzásobení konkrétními materiály a výrobky Značná množství spotřebovávaných materiálů omezují možnosti významnějšího předzásobení

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Manažerský controlling

Manažerský controlling Manažerský controlling Ing. Pavel Kovařík pavel.kovarik@vsem.cz Ing. Pavel Kovařík trimestr září 2013 skupina (PPE/PKLZ/PMAR) 1 Manažerský controlling Představení předmětu Literatura + materiály na SISu

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANČNÍ RESTRUKTURALIZACE

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria

Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria Autor: Bc.Rafael Aytekov FINANCE Vedoucí práce: Ing.Tomáš Marek Praha Duben,

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Sestavení finančního plánu obchodní společnosti za účelem získání úvěru od ČMZRB, a.s. Bc. Tomáš Drobilič

Sestavení finančního plánu obchodní společnosti za účelem získání úvěru od ČMZRB, a.s. Bc. Tomáš Drobilič Sestavení finančního plánu obchodní společnosti za účelem získání úvěru od ČMZRB, a.s. Bc. Tomáš Drobilič Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je sestavení finančního plánu obchodní

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

Více

Investiční rozhodování

Investiční rozhodování Investiční rozhodování Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale k výrobě dalších statků v budoucnu. Jde

Více

P O D N I K A T E L S K Ý

P O D N I K A T E L S K Ý P O D N I K A T E L S K Ý P L Á N "Bůh neobdaroval lidi sny, aniž by jim nedal sílu je uskutečnit. " Úvod 1. Funkce podnikatelského plánu 2. Zásady tvorby úspěšného podnikatelského plánu 3. Proces přípravy

Více

STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ A FINANČNÍ) A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ

STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ A FINANČNÍ) A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ A FINANČNÍ) A

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF STRUCTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZÁSOB

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

ANALÝZA MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

ANALÝZA MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ANALÝZA MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Analysis of possibilities of small and middle enterprises financing Diplomová

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Marketingová strategie stavební firmy. Hana Pospíšilová

Marketingová strategie stavební firmy. Hana Pospíšilová Marketingová strategie stavební firmy Hana Pospíšilová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o marketingové strategii stavební firmy s konkrétní aplikací ve společnosti Demorss s.

Více