volejbal, fotbal, stolní tenis, ruské kuželky, pétanque, basketbal, badminton èi elektronické šipky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "volejbal, fotbal, stolní tenis, ruské kuželky, pétanque, basketbal, badminton èi elektronické šipky."

Transkript

1 Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba ÚMOb Poruba: Internet: Poruba se pyšní nejvìtším koupalištìm ve støední Evropì Prázdniny zaèaly. Poèasí láká k pobytu v pøírodì. Lidé se chystají na dovolenou. Dìti mají pøed sebou celé dva dlouhé mìsíce volna. Koneènì! Ne všichni ale mají možnost vycestovat ven z mìsta do pøírody. Nevíte, jak pøíjemnì strávit pìkné sluneèní dny? Letní koupalištì v Ostravì-Porubì, nejvìtší zaøízení svého druhu ve støední Evropì, které je ve správì spoleènosti Sportovní a rekreaèní zaøízení mìsta Ostravy s.r.o. (SAREZA), skýtá mnoho možností, jak využít volný èas právì v této dobì. Na koupalištì, které je zasazeno do krásného prostøedí na konci Poruby-Vsi, se mùžete dopravit autem, které pak odstavíte na jednom z placených parkoviš. Parkovat mùžete na Centrálním novém parkovišti, na parkovišti na Vøesinské ulici, dále pak u tenisových kurtù (je urèeno pouze pro hráèe tenisu) a záložním parkovišti u Vøesinské strže. Ti, co dávají pøednost mìstské hromadné dopravì, využijí tramvajové linky è. 5 ze zastávky Vøesinská, na které konèí tramvaje è. 3, 7, 8, a 17. Milovníci cykloturistiky mohou nechat svá kola pod dozorem v úschovnì kol u vchodu do areálu koupalištì z ulice Rekreaèní za poplatek 15,- Kè. Celý komplex koupalištì nabízí širokou škálu sportovního vyžití. Vodní plocha koupalištì je roz- VŠEM OBÈANSKÝM SDRUŽENÍM A ZÁJMOVÝM ORGANIZACÍM V 9. èísle èasopisu PRIO bude uveøejnìn pøehled zájmových kroužkù, obèanských sdružení èi organizací pùsobících na území MOb Poruba. Obracíme se proto na instituce a organizace, které se zabývají volnoèasovými aktivitami pro dìti i dospìlé a chtìjí se bezplatnì prezentovat na stránkách našeho mìsíèníku, aby do kontaktovaly písemnì nebo elektronickou poštou redakci èasopisu PRIO. redakce dìlena na dvì sekce, kde se mohou v èásti pro neplavce lidé ve všední dny od 12:00 hodin a o víkendech od 10:00 hodin zdarma vydovádìt na 100 metrovém tobogánu a tøech 55 metrových skluzavkách. Dìtské brouzdalištì s pøilehlými klouzaèkami, houpaèkami a prolézaèkami pojme najednou až 660 dìtí. V areálu si mùžete zahrát plážový volejbal, fotbal, stolní tenis, ruské kuželky, pétanque, basketbal, badminton èi elektronické šipky. Sportovní náèiní si za pøíslušný poplatek mùžete zapùjèit. K dispozici jsou také nafukovací lehátka a sluneèníky. K areálu rovnìž patøí minigolfové høištì a tenisové kurty. Vše je umístìno do novì upravené a dobøe udržované travnaté plochy s množstvím zelenì. Obèerstvení je zajištìno prostøednictvím 13 nových døevìných stánkù a 2 tropico barù, rovnomìrnì rozmístìných na pozemku. Voda v koupališti je nezávadná. 24 hodin dennì je v provozu úpravna vody, èistota vody je pravidelnì kontrolována Krajskou hygienickou stanicí, která odebírá 1 x týdnì vzorky na chemický rozbor a 1 x za 14 dní na bakteriologii. A víte, jak je postaráno o vaši bezpeènost pøi koupání a dovádìní ve vodì? Na koupališti jsou zbudovány dvì vìže pro plavèíky. V pohotovosti je v jedné chvíli 10 speciálnì vyškolených odborníkù. V momentì vzniklého problému na vodní hladinì a nutnosti zásahu si plavèík bere záchrannou pomùcku, skáèe do vody a plave k místu pøíhody. Na nejvzdálenìjší místa je schopen se dostat do 30 sekund. O svoji bezpeènost a zdraví se opravdu nemusíte obávat! Pozornost je tøeba vìnovat od- SOUTÌŽ Statutární mìsto Ostrava mìstský obvod Poruba, odbor školství, kultury a volného èasu vyhlašuje soutìž O nejlepší prázdninový videoklip. Základem zábavné soutìže je natoèení vtipné situace nebo zajímavého zážitku na domácí video. Kazety s videoklipy posílejte nebo pøineste do Centra volného èasu na ulici Vietnamská 1541 v Ostravì- Porubì. Dne 11. záøí 2003 se uskuteèní pøehlídka pøihlášených pøíspìvkù a jejich vyhodnocení. Pøi posuzování jednotlivých pøíspìvkù budou hrát dùležitou roli diváci, kteøí rozhodnou o vítìzi celé soutìže. Nejvtipnìjší videoklip bude odmìnìn. Tak neváhejte a toète! Bližší informace na tel. è , a Jarmila Karchòaková loženým vìcem na dekách. Rozhodnì nenechávejte volnì položené svršky, sportovní potøeby, rádia, hodinky èi mobilní telefony bez dozoru. Doporuèujeme vám využívat šatny a úschovnu cenností. Poplatek za tuto službu se vám rozhodnì vyplatí. Pøejeme vám všem, kteøí se chystáte strávit na koupališti èas volna, hodnì sluníèka a pøíjemných zážitkù! - mac - Provozní doba koupalištì: od 8:00 do 20:00 hodin od 9:00 do 19:00 hodin Vstupné Po Pá So, Ne a svátky dospìlí 40,- Kè 45,- Kè dìti od 6 do 15 let 30,- Kè 30,- Kè dìti do 6 let zdarma zdarma držitelé prùkazu ZTP a ZTPP zdarma zdarma dùchodci 20,- Kè 20,- Kè Rodinné vstupné: Po Pá So, Ne a svátky 2 dospìlí + 1 dítì 95,- Kè 105,- Kè 2 dospìlí + 2 dìti 120,- Kè 130,- Kè 2 dospìlí + 3 dìti 140,- Kè 150,- Kè Vážení obèané, ve dnech èervna 2003 probìhlo referendum o pøistoupení ÈR k Evropské unii. Obèané odpovídali na otázku: Souhlasíte s tím, aby se ÈR stala podle smlouvy o pøistoupení Èeské republiky k Evropské unii èlenským státem EU? Výsledky hlasování: vol. úèast ano ne ÈR 55,2 % 77,3 % 22,7 % Moravskoslezský kraj 49,6 % 79,1 % 20,9 % Ostrava-mìsto 47,8 % 80,0 % 20,0 % Mìstský obvod Poruba 50,6 % 81,1 % 18,9 % Rád bych vyjádøil své podìkování všem obèanùm mìstského obvodu Poruba, kteøí svým hlasováním vyjádøili svùj názor a postoj k zaèlenìní naší republiky mezi státy Evropské unie. Miroslav Novák, starosta MOb Poruba

2 Porubská Radnice Informuje Obèany 2 MOBILNÍ INDIKÁTOR RYCHLOSTI Mezi úkoly, které mìstská policie plní, patøí také pøispívání k bezpeènosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. K plnìní tohoto úkolu mimo jiné používá Mìstská policie Ostrava i indikátor rychlosti. Pøístroj je používán v rámci prevence kriminality a Mìstská policie Ostrava jej využívá od roku Je to jedno z bezpeènostních opatøení bez sankcí. Indikátor rychlosti mìøí, dle technických podmínek, se stopadesátimetrovým pøedstihem rychlost projíždìjícího vozidla. Svou momentální rychlost pak øidiè vidí na svìtelné tabuli s ukazatelem rychlosti. Pokud øidiè pøekroèí nejvýše povolenou rychlost o pìt kilometrù v hodinì, displej se rozbliká. Pokud je tato rychlost pøekroèena o deset kilometrù v hodinì, zaène svítit i výstražné pøídavné svìtlo. Indikátor rychlosti dále vyhodnotí prùmìrnou rychlost a dopravní frekvenci mìøeného úseku. Umístìní indikátoru závisí na bezpeènostní situaci ve mìstì. Mìstská police zaøízení instaluje v blízkosti škol, nemocnièních zaøízení a na frekventovaných místech. Umístìní také požadují i samotné mìstské obvody, na které se lidé obracejí se stížnostmi na bezohledné chování motoristù v nìkteré z mìstských èástí. Mìstská policie do tìchto úsekù umístí indikátor a vyhodnotí celou situaci. Pokud mìøení tyto informace potvrdí, mìstská policie pøedá výsledky mìøení Policii ÈR a ta v dané oblasti zaène pùsobit. Øidièi na umístìní radaru vìtšinou reagují zpomalením své rychlosti. Bìžná výše pøekroèení povolené rychlosti je kolem 10 až 20 km/h. Nejvyšší namìøená rychlost byla 135 km/h, a to v úseku, kde byla povolená rychlost 50 km/h. V Ostravì-Porubì obèané mohli zahlédnout indikátor rychlosti na ulicích Opavská a 17. listopadu. Zuzana Larišová DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉÈE A PØEPLATKY Z JEDNÁNÍ RMOb PORUBA Rada mìstského obvodu Poruba na své 11. mimoøádné schùzi konané dne doporuèila schválit - Zastupitelstvu mìstského obvodu Poruba dodatky ke zøizovacím listinám pøíspìvkových organizací ZŠ, MŠ a Kulturního centra Poruba rozhodla - o poskytnutí finanèního pøíspìvku Nadaci LAN- DEK Ostrava na plnìní nadaèního programu ve výši 5.000,- Kè - souhlasit s použitím pozemku v k.ú. Poruba za úèelem realizace stavby Oprava kanalizace ul. Ukrajinská vzala na vìdomí - vyhodnocení výbìrového øízení na udìlení úèelových dotací Rada mìstského obvodu Poruba na své 12. mimoøádné schùzi konané dne vzala na vìdomí - zadání veøejné zakázky na vypracování studie pro akci Regenerace zóny lehkého prùmyslu Nad Porubkou rozhodla - ve smyslu 661 odst. 2 Obèanského zákoníku v návaznosti na èl. IV. Smlouvy o výpùjèce nemovitých vìcí o pøenechání vypùjèených nebytových prostor do doèasného užívání v 1. NP budovy na ul. Slavíkova è.p pro obèanské sdružení Mateøské centrum Krteèek Ostrava-Poruba se sídlem Slavíkova 1759 Petr Jedlièka Pøi poskytování jakékoli dávky sociální péèe je obèanovi vydáváno Rozhodnutí o druhu a výši dávky. Nedílnou souèástí každého rozhodnutí je Pouèení, ve kterém je obèan informován o povinnostech, které mu vyplývají z titulu poživatele dávek sociální péèe. Mezi nì patøí povinnost ohlašovací, kdy je obèan do 8 dnù povinen ohlásit jakoukoli zmìnu, která má vliv na trvání nároku, na výši poskytované dávky a její výplatu (zmìna u spoleènì posuzované osoby, sankèní vyøazení z ÚP, nástup do zamìstnání, zahájení studia, vycestování do zahranièí, úmrtí osoby, o kterou peèoval a pobíral pøíspìvek pøi péèi o osobu blízkou aj.). Ale již pøed vydáním rozhodnutí, v rámci správního øízení, je povinností žadatele o dávku sociální péèe nezatajovat skuteènosti rozhodné pro výplatu dávky sociální péèe (majetkové pomìry, spoleènì posuzované osoby, pøíjem, vlastnictví živnostenského listu, studium, skuteèné bydlištì aj.). Nezøídka se však stává, že obèané své povinnosti opomíjejí, dávky sociální péèe pobírají neoprávnìnì a následnì pak dochází ke vzniku pøe- platkù zavinìných obèanem. Správní orgán je pak povinen vymáhat je zpìt. Toto øešíme dohodou o uznání pøeplatku a jeho splácení. Jedná se o nižší finanèní èástky. V pøípadì vyšších finanèních èástek je správní orgán povinen skuteènost ohlásit orgánùm èinným v trestním øízení pro podezøení ze spáchání trestného èinu. Pøed nedávnem jsme øešili pøípad, který zde mùže posloužit jako pøíklad: Obèanka pobírala pøíspìvek pøi péèi o osobu blízkou a jinou, který jí náležel za pøedpokladu, že bude celodennì, osobnì a øádnì peèovat o svou bezmocnou pøíbuznou. Pøi pravidelnì provádìné kontrole sociální pracovnice zjistily, že nesplnila povinnost, která jí ze zákona vyplývala, a na základì této skuteènosti jí byl vyèíslen pøeplatek ve výši 25 tis. Kè. Celá záležitost byla pøedána Policii Èeské republiky pro podezøení ze spáchání trestného èinu. Orgány èinné v trestním øízení oznámení prošetøily a povedená pøíbuzná byla okresním soudem uznána vinnou pro spáchání trestného èinu podvodu dle 250 odst. 1, 2 trestního zákona a odsouzena. Souèasnì je povinna zaplatit náhradu škody zpùsobenou Statutárnímu mìstu Ostrava, Úøadu mìstského obvodu Poruba. Oddìlením péèe o nezamìstnané obèany bylo podáno v uplynulém a v tomto roce již 16 podnìtù k trestním øízením. Nìkteøí klienti již byli pravomocnì odsouzeni, u jiných probíhá øízení. Aè se nìkteøí domnívají, že vzhledem ke své souèasné sociální situaci jsou témìø nepostižitelní, není to pravda. Skuteènost, že byli trestnì stíháni, vèetnì dalších legislativních sankcí a dùsledkù, je pak pro mnohé pøekážkou pro pozdìjší získání øádného zamìstnání nebo živnostenského listu. Rovnìž výklad, že obèan musí mít dávku sociální péèe vyplacenou ve výši životního minima, je mylný. Stejnì tak domnìnka, že se musí pøi výpoètu zohledòovat dluhy, exekuce, povinnost na výživném a jiné. Své závazky si musí plnit každý obèan, bez ohledu na to, zda pobírá dávku sociální péèe, má pøíjem ze zamìstnání nebo jiný pøíjem. Dávky sociální péèe neslouží k úhradì pohledávek klientù. Jiøina Foldynová, DiS. LETNÍ JÍZDNÍ ØÁDY MHD V RÁMCI ODIS Upozoròujeme obèany na letní jízdní øády linek MHD provozované Dopravním podnikem Ostrava a.s., CONNEX Morava a.s. a TQM a.s., Opava, platné od do Letní jízdní øád je možné si zakoupit ve všech prodejnách jízdních dokladù DP Ostrava a.s., a to v knižní formì (s kuponem nebo bez) nebo v elektronické podobì. Ing. Blanka Freislerová Pomoc rodièùm dìtí se zdravotními problémy Obèané, kteøí peèují osobnì celodennì a øádnì o nezletilé dítì starší jednoho roku, které má zdravotní problémy, nebo o zdravotnì postižené dítì vyžadující mimoøádnou celodenní péèi, se mohou informovat o zpùsobech pomoci na pøíslušném úøadu dle místa svého trvalého bydlištì. Informace porubským obèanùm podají zamìstnanci odboru ochrany dìtí a mládeže ÚMOb Poruba, Gen. Sochora 6013, Ostrava- Poruba; tel. è , Jindøiška Mrkvová ( Mob: mailto: VEČERNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST: malé skupiny,odborné vedení ANGLIČTINA: od úplných začátečníků přes mírně pokročilé po přípravu na státní zkoušky, anglická konverzace je vedena učitelem z Anglie NĚMČINA: pro začátečníky, mírně pokročilé, konverzace a příprava na Goethe Zertifikat zkouška uznávána v SRN FRANCOUZŠTINA VÝUKA PRO DĚTI: NĚMČINA: kurz pro žáky od 9 let vedený učitelem z Rakouska ANGLIČTINA: pro začátečníky od 5 let, mírně pokročilé a pro pokročilé žáky JEDNOLETÉ POMATURITNÍ STUDIUM od září 2003 ANGLIČTINA nebo NĚMČINA denní studium, (akreditace Ministerstva školství) sociální výhody studenta, konverzaci vedou učitelé ze zahraničí (z Rakouska němčina, Anglie angličtina), výuka probíhá v O. Porubě PODNIKOVÉ JAZYKOVÉ KURZY u Vás v podniku, malé i velké skupiny nebo individuální výuka Informujte se, rádi Vám vyhovíme.

3 3 Porubská Radnice Informuje Obèany Èást Poruby se stane památkovou zónou Vyhláškou Ministerstva kultury è. 108/2003 Sb. ze dne 1. dubna 2003, o prohlášení území s historickým prostøedím ve vybraných mìstech a obcích za památkové zóny a urèování podmínek pro jejich ochranu, se prohlašuje èást Statutárního mìsta Ostravy mìstského obvodu Poruba za památkovou zónu. Tato vyhláška nabývá úèinnosti dnem 1. záøí Hranice památkové zóny je vymezena v pøíloze k této vyhlášce a je graficky vyznaèena v mapì, která bude uložena do 90 dnù ode dne nabytí úèinnosti této vyhlášky u Ministerstva kultury, odborné organizace státní památkové péèe, krajského úøadu a obecního úøadu. K zajištìní ochrany památkové zóny a jejího historického prostøedí, které s architektonickými soubory, jednotlivými nemovitými kulturními památkami, strukturou pozemkù, pozemními komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozièními zámìry vykazují významné kulturní hodnoty, mohou orgány státní památkové péèe pøi svém rozhodování stanovit podmínky, které vycházejí mimo jiné i z kulturních hodnot historického prostøedí ve vztahu k využití dotèených objektù, prostorù a èástí území, dále pak z historického charakteru, vzájemného prostorového uspoøádání, dominant a mìøítka jednotlivých objektù a jejich skupin. Sídlištì Poruba pøedstavuje nejmonumentálnìjší projev sídlištního socialistického realismu v Èeské republice, a to projev velkorysého pùdorysného a funkèního uspoøádání, dotaženého v nevídané symbióze až do tvarování objektù, zelenì a grafického projevu detailù staveb. Právì pro tuto komplexnost jednoslohového výtvarného a architektonického projevu byla Poruba vybrána jako jedna z prvních pro další etapu - na ulici 17. listopadu èísla popisná 593, 677. Stát chrání kulturní památky jako nedílnou souèást kulturního dìdictví lidu, svìdectví jeho dìjin, významného èinitele životního prostøedí a nenahraditelné dìdictví státu. Péèe státu o kulturní památky (dále jen státní památková péèe ) zahrnuje èinnosti, opatøení a rozhodnutí, jimiž orgány a odborná organizace státní památkové péèe v souladu se závazné stanovisko obecního úøadu s rozšíøenou pùsobností (Magistrát mìsta Ostravy, Útvar hlavního architekta). Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zónì nebo v ochranném pásmu památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbì, stavební zmìnì nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si pøedem vyžádat závazné stanovisko Magistrátu mìsta Ostravy. V tìchto závazných stanoviscích se vyjádøí, zda práce tam uvedené jsou z hlediska zájmù státní památkové péèe pøípustné, a stanoví základní podmínky, za kterých lze práce pøipravovat a provést. Základní podmínky musí vycházet ze souèasného stavu poznání kulturnì historických hodnot, které je nutno zachovat pøi umožnìní realizace zamýšleného zámìru. V územním a stavebním øízení o povolení staveb, zmìn staveb a udržovacích prací, provádìném v souvislosti s úpravou území, na nìmž uplatòuje svùj zájem státní památková péèe, nebo v souvislosti s obnovou nemovité kulturní památky, popøípadì se stavbou, stavební zmìnou nebo udržovacími pracemi na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zónì, rozhoduje orgán územního plánování nebo stavební úøad v souladu se závazným stanoviskem obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností. Lze-li zamýšlenou obnovu nemovité kulturní památky, popøípadì drobnou stavbu, stavební úpravu nebo udržovací práce na nemovitosti v památkové zónì provést na základì ohlášení, mùže stavební úøad dát souhlas pouze v souladu se závazným stanoviskem obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností. Vlastníku kulturní památky mùže obec na jeho žádost poskytnout ze prohlašování nových celkù historických mìst za mìstské památkové zóny. Hranice zóny zaèíná na køižovatce ulic Opavská a 17. listopadu, dále jde osou ulice Opavská, pøechází na osu ulice Porubská k tzv. rondelu, na kterém se lomí na Hlavní tøídu smìrem k pátému stavebnímu obvodu, naproti bývalé prodejny Suprafon pøechází pøes Hlavní tøídu na ulici Dìlnickou a Skautskou zpìt na ulici Dìlnickou a na ulici Nad Porubkou, prochází tzv. areálem Bytostavu za výrobnou tlakových nádob k toku Porubka, a proti jejímu toku až na ulici Klimkovická, kolem porubské radnice na ulici Nábøeží SPB a na køižovatku s ulicí 17. listopadu. Tuto ulici sleduje v její ose až na køižovatku s ulicí Opavská. Pøi zjednodušeném vymezení zahrnuje I. a II. stavební obvod Poruby. Podle zákona o státní památkové péèi se památkové zóny vyhlašují pro území sídelního útvaru nebo její èásti s menším podílem kulturních památek. V pøípadì památkové zóny Ostrava-Poruba jsou za kulturní památky vyhlášeny pøedevším tyto budovy: - na Nábøeží SPB èísla popisná 452, , , - na ulici G. Klimenta èísla popisná , na ulici Budovatelská èísla popisná , námìstí U Oblouku èísla popisná 501 a na ulici Urxova èísla popisná , na ulici Ès. exilu èísla popisná 473, na ulici Porubská èísla popisná 549, 551, 552, 555, na Hlavní tøídì èísla popisná 567, 568, èást 557, èást 583, 592, 678, èást 679, èást 683 a 684, 687, 695, èást 698 a 699, 705, 706 spoleèenskými potøebami zabezpeèují zachování, ochranu a vhodné spoleèenské uplatnìní kulturních památek. Ostatní orgány státní správy a organizace spolupracují v oboru své pùsobnosti s orgány a odbornou organizací státní památkové péèe a pomáhají jim pøi plnìní jejich úkolù. Kulturní památky jsou zapsány v Ústøedním seznamu kulturních památek Èeské republiky. Krajské úøady a obecní úøady s rozšíøenou pùsobností (Magistrát mìsta Ostravy) vedou seznamy kulturních památek svých územních obvodù. Odborná organizace státní památkové péèe vyrozumí o zápisu kulturní památky do ústøedního seznamu vlastníka kulturní památky. Vlastník kulturní památky je povinen oznámit odborné organizaci památkové péèe každou zmìnu vlastnictví (správy, užívání) této památky. Vlastník kulturní památky je ze zákona o státní památkové péèi (zákon è. 20/1987 Sb., v platném znìní) povinen na vlastní náklad peèovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji pøed ohrožením, poškozením, znehodnocením. Neplní-li vlastník kulturní památky tyto povinnosti, vydá obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností po vyjádøení odborné organizace státní památkové péèe rozhodnutí o opatøeních, která je povinen vlastník uèinit. Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky, je povinen si pøedem vyžádat Chování obèanù není vždy pøimìøené Poèet žadatelù o dávky sociální péèe neustále roste. Lidé se ocitají v tìžké životní situaci, kdy pøišli o zamìstnání a tím o pravidelný pøíjem, kterým finanènì zabezpeèovali svou rodinu. Jsou tu i obèané, a tìch je vìtšina, kteøí se v této situaci ocitli pøed osmi, deseti èi dvanácti lety a do dnešního dne se s tímto problémem potýkají. Každý èlovìk má jinou povahu, jiné vystupování, jiné vyjadøování a jinak snáší tìžké životní situace. Pokud se však èlovìk do takové situace dostane, je mnohdy nucen, aè je mu to nìkdy nemilé, obrátit se o pomoc na úøad mìstského obvodu a jeho zamìstnance, kteøí vyplácejí dávky sociální péèe. Tito projednají dennì až stovky pøípadù ob- svých prostøedkù, jde-li o zvláš odùvodnìný pøípad, pøíspìvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky za úèelem jejího úèinnìjšího spoleèenského uplatnìní. Pøíspìvek mùže poskytnout jen tehdy, nemùže-li vlastník kulturní památky uhradit z vlastních prostøedkù náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. Toto jsou základní informace k vyhlášení památkové zóny Ostrava-Poruba, její prostorové vymezení, povinnosti vlastníkù kulturních památek a staveb, které se nacházejí v památkové zónì, ale nejsou kulturními památkami. Bližší informace je možné získat na Magistrátu mìsta Ostravy, Útvaru hlavního architekta. Ing. Zbynìk Richter èanù, kteøí se na nì obrátili s žádostí o pomoc. Zamìstnanci vykonávají svou práci zodpovìdnì a profesionálnì - mají pochopení pro obèany v tíživé životní situaci a snaží se každému poradit a vše vysvìtlit. Nezøídka se však stává, že pøes vstøícný pøístup zamìstnancù k obèanùm se tito chovají velmi nepøimìøenì až vulgárnì. Pøed èasem jsme øešili incident obèana, který na veøejnosti nevhodným a vulgárním zpùsobem napadal zamìstnankyni oddìlení dávkových pracovnic. Jeho chování vzbuzovalo veøejné pohoršení. Na tohoto obèana byl dán podnìt k zahájení øízení na oddìlení pøestupkù a stížností. Jindøiška Mrkvová

4 Porubská Radnice Informuje Obèany 4 POVÍDKA NA LÉTO S moøskou solí na víèkách Od moøe vál jemný vánek. Cítil ho na tváøi, stejnì jako vnímal první dotyky slunce; paprsky dopadaly na strmé skály ostrova Krk a bílou vìž kostelíka nìjaké vesnièky na samém vrcholu kamenného masivu. Z terasy vidìl celý Rjeèský záliv a loïky rybáøù roztroušené po hladinì. Moøe bylo klidné, pouze rackové útoèili na rybí hejna. Miloval brzkou chvíli po rozednìní, kdy všichni ostatní ještì spali: žena, dcera a vnuk. Vychutnával pocit jejich pøítomnosti a moøe jen umocòovalo prožitek a vìdomí, že mohou bezpeènì dosnívat své sny. Ti tøi za jeho zády mu naplòovali život. Zatímco šestiletý kluèina stál na poèátku neznámého, dcera se každým dnem mìnila v ženu. Já nechci být dospìlá, øekla mu jednou a on zcela jasnì pochopil, že si uvìdomila, jak jí je dobøe pod ochranou táty. Konèilo její dìtství, jehož bohatství a nekoneèné variace malý Míša každodennì pøedvádìl pøi skotaèení. Teto, pojï si hrát! volal a když se za ním vrhla do vln, chechtal se a marnì plácal rukama o vodu, aby unikl z dívèina dosahu. Oslovení teta znìlo nepatøiènì, radìji slyšel, když kluk zavolal dceru jménem: Janko! Chlapcùv otec a matka k moøi nejezdili. Vstoupilo mezi nì lidské bláznovství, rozdìlilo je selhání morálky a odpovìdnosti. Byl jim však vdìèný alespoò za to, že nebránili synkovi v dobrodružných výpravách s prarodièi. Od Rijeky se blížila jachta. Plula s motorem, plachty byly svinuté, na palubì stál nìkdo u kormidla. Osamìlý plavec, napadlo ho. Každý z nás je vlastnì samotáø, tøebaže život vìtšinu z lidí obdaøí nìkolika bytostmi, s nimiž je èlovìk spoután vztahy a pocity. Èím silnìjší jsou, tím postupnì sílí pocit nenahraditelné ztráty, která mùže pøijít kdykoli. Zhluboka vdechl solí a pryskyøicemi nasycený vzduch. Vstal, šel do koupelny a pøevlékl se do plavek. Když kráèel k zátoce, minul ho pekaøský vùz. Crikvenice zaèínala žít. K pøístavnímu molu pøiplouvaly první bárky a když zakotvily, rybáøi zaèali rozplétat sítì a uvolòovat z nich ryby. Po kamenech mola šplhali krabi, v prùzraèné vodì se prohánìla hejna sardinek, èíšníci uklízeli pøed svými hospùdkami a polévali asfalt vodou. Dobr dan! usmála se na nìho mladinká Chorvatka, která zalévala palmy. Chodívali k ní na kávu a trošku èerveného, spøátelili se. Míša od dívky dostal nádhernou mušli a na oplátku nakreslil ponìkud šišatou plachetnici s èervenou plachtou. Povìsila dìtskou kresbièku na sluneèník, pod nímž sedávali, a Míša byl na to strašnì pyšný. Pozdravil pár chlapù-námoøníkù, kteøí už na Kdo by se domníval, že vám pøedkládáme zprávu z loòského sèítání ptactva, domácího zvíøectva èi lesní zvìøe, mýlil by se. Jedná se o naše pøíjmení s uvedením poètu jejich nositelù. Tentokrát jsme se zamìøili na pøíjmení z øíše zvíøat, se kterými se mùžeme v Porubì setkat nejèastìji. Podobnì bychom mohli pokraèovat ve výbìru v oblasti nejrùznìjších øemesel a povolání (napø. Tesaø, Kuchaø, Bednáø, Pekaø), z lidských èinností (napø. Pøikryl, molu pili ranní kávu a nìco ostøejšího k tomu. Ruce mìli zdrsnìlé, jak tahali sítì, ve tváøích hluboké vrásky. Nemají to lehké, živí se dary moøe, ale poøád jsou na tom lépe než naši chlapi v ostravských hutích a dolech, napadlo ho. V zátoce byl zakotvený jediný èlun. Skopl sandály, shodil trièko, nasadil si potápìèské brýle a vstoupil do moøe. Chvíli se nechal laskat vlnami a pak se jim vrhl vstøíc. V uších mu zahuèelo, ale ráznì zabíral a noøil se stále hloubìji. Moøe se mu otevíralo jako ženská náruè, s každým metrem bylo chladnìjší a zelenìjší. Na písèitém dnì uvidìl past na hlavonožce a vedle dlouhou štíhlou rybu. Pod velký balvan se ukryl barevný moøský okoun a hejno placatých ryb uhnulo do strany. Dostal se tak pìt metrù pod hladinu, dál to nešlo. Pøíliš málo se nadechl; moøe zaèalo zvedat mužovo tìlo nahoru, pøestal se bránit a odevzdal se vztlaku. Když byl nahoøe, natoèil se proti vlnám a zaèal plavat na otevøené moøe. Pak se pøetoèil na záda, rozpažil a ponechal vlnám vùli, jak s ním naloží. Houpaly ho, posouvaly k pláži. Vychutnával ten klouzavý pohyb mohutného živlu a vùbec nemyslel na to, jaká hloubka je pod ním. Vìøil moøi, vždycky bylo k nìmu pøátelské, i tehdy, když pøišla bouøe. To kdysi sedìl v konobì ve vesnici Šilo na Krku; díval se z okna na maják, tìžké mraky pøišly od Velké Kapely a moøe se vzdulo. Tøímetrové vlny bily do pøístavní hráze, ale nešla z nich hrùza. Když èlovìk uzná sílu živlu, když ho nepokouší, pak se mu pouze nabízí nevšední požitek, jeden z mnoha obrazù, z nichž se skládá bohatství života... Slunce zaèínalo høát. Doplaval ke bøehu a sedl si na oblázky. Opøel se rukama dozadu a tváø nastavil høejivým dotekùm životodárného poutníka. Odpoèíval a pøemýšlel. Vìtšinou o dceøi. Pøíští rok konèí vysokou a kdoví co pak bude. Kam se vydá? Sám jí navrhoval, aby se pokusila v zahranièí nasbírat zkušenosti, zdokonalila se v jazycích. Teï se 37 SLAVÍKÙ A 6 KOCOURKÙ Slavík 37 Zajíc 24 Vrána 34 Beran 21 Špaèek 22 Králík 13 Holub 22 Kozel 12 Drozd 19 Ježek 12 Sokol 12 Vlk 9 Straka 11 Kohout 7 Skøivánek 6 Kocourek 6 Sojka 4 Myška 4 Zavøel, Dokoupil, Rozehnal), z vlastností, barev, apod. A což takhle navštívit pohádkovou øíši? Vždy Králù mezi sebou máme 79, potkat se mùžeme i s Princi, Císaøi, Andìly, Paleèky, Kašpárky. Jen ty princezny nìjak scházejí. A jak je to s paletou barev? Pøevažuje Bílá, Èerná, Èervená nebo Zelená? Možná se budete divit, ale vede Èerná pøed Fialovou. Aè jsou naše pøíjmení jakákoli, žijí s námi náš život. Významnìji jsme si je uvìdomili ve škole. Jen si vzpomeòte na okamžiky, kdy jsme se loudavì plížili k tabuli poté, co nás uèitel zvoláním našeho pøíjmení vyzval, abychom mu pøedvedli nìco ze svých znalostí. A kolik nejrùznìjších zkomolenin a posmìškù dokázali spolužáci z našich pøíjmení vytvoøit! Škála rozmanitosti pøíjmení je opravdu pestrá. Buïme na nì pyšní a pokud máte nìjakou pøíhodu s ním související, napište nám, rádi ji zveøejníme. Eva Èerníková zaèínal bát, docházelo mu, že skonèí doba jejich spoleèných toulek. Nenávratnì... Vybavil si, jak pøed tøemi lety využil novináøské profese a poprvé vzal Janu na pracovní cestu. Byla nadšena vším: rakouskou dálnicí, rakouskými Alpami a prùsmykem Lojbl na rakousko-slovinských hranicích. Hltala pohledem ohromná údolí, èisté øeky a potoky, ten nenapodobitelný kolorit, v nìmž se støídaly lesy a pole, èisté vesnièky s domy vyzdobenými kvìtinami, selata a berani na rožních. Chvíli se zdrželi na pøechodu mezi Slovinskem a Chorvatskem, ale pak jim po necelé hodinì jízdy svými svìtly zazáøila Opatija i Rijeka. Na hodinku zastavili. Tati, cítíš vùni moøe? zeptala se šeptem. Držela ho za ruku a on pochopil, jak je mu vdìèná. Dál jeli pomalu, aby byl èas na prožitky. Její. On trasu znal dobøe, byl tady snad už podvacáté, každý metr Sluneèní magistrály mu nìco pøipomínal. Lodì v docích i na rejdì, most pøes úžinu na ostrov Krk, crikvenickou riviéru. Zastavil až u hotelu Omorika a na terase objednal veèeøi. Polévku, rybu a dagnì. Vykulila na škeble oèi, ale pak vidlièkou napíchávala kousky masa a zajídala bílým chlebem. Tati! Bylo v tom uznání, radost, zážitek, o nìmž bude jednou vyprávìt svým dìtem: To jsem s vaším dìdou v Chorvatsku jedla dary moøe..! Mìl bych se vrátit, napadlo ho. Ale ještì zùstal, protože vzpomínky se hrnuly a pøipomínaly vzácné chvíle. Další zastávkou bylo starodávné mìsto Primošten. Na jeho nejvyšším bodì høbitùvek a hned pod ním kouzelná restaurace. Rytmická, malebná hudba se nesla mezi cypøiše a nad moøe. Pøipadalo mu to symbolické, jako kdyby souèasní, kteøí se bavili nad sklínkou, nabízeli bývalým, aby se na radostech svìta podíleli i nadále. Samotné mìsteèko bylo kouzelné. Pár pùvodních kamenných domeèkù, køivolaké ulièky, stará žena za nejvìtším sudem jaký zatím vidìl; èepovala z nìho èervené víno, ale nedal si, nelíbila se mu ta objemnost: kvalita se s množstvím nesrovnává. Pøístav s pøepychovými jachtami a majestátným katamaránem, který odnìkud pøiplul nad ránem. Lidé posedávali v rázovitých hospùdkách, nikdo nespìchal, vládla pohoda. U jednoho stánku si dcerka koupila korálky a nìjaký øemínek na ruku. Na rybím trhu poprvé vidìla vzácné dravé ryby palamidy. Prodavaè se s nimi ochotnì nechal vyfotit, dokonce zaujal pózu zkušeného modeláka. Zøejmì byl na turisty a jejich pøání zvyklý. Štìpán Neuwirth Pokraèování pøíštì Setkání esperantistù u Stromu milénia Esperantisté z Poruby a Vítkovic se 6. kvìtna 2003 sešli u Stromu milénia lípy srdèité, kterou vysadili v roce 2002 u Gymnázia Olgy Havlové v Ostravì-Porubì. U pøíležitosti prvního výroèí zasazené lípy zpívali èeské národní písnì v esperantu a popøáli lípì, aby dále pìknì rostla jako dosud pro radost všem lidem. Ostravští esperantisté se dohodli, že se u Stromu milénia budou scházet každý rok v kvìtnu. Ludmila Tesaøová Jazykový kout v Centru volného času Vietnamská 1541, Ostrava-Poruba Jazykové kurzy od září 2003 pro dospělé, děti, studenty výuka individuální, skupinová anglický jazyk/německý jazyk/ruský jazyk začátečníci; konverzace přípravné kurzy k maturitě a k dalšímu studiu na SŠ a VŠ pro předškoláky i školáky Výtvarná školička angličtiny Informace: Konzultace ke studiu: srpen, září

5 5 Porubská Radnice Informuje Obèany Ve dnech kvìtna 2003 se konala v Centru volného èasu na ulici Vietnamská 1541 v Ostravì-Porubì kulturnì spoleèenská akce s názvem Bláznìní pokraèuje. Touto akcí, kterou uskuteènilo OB- ÈANSKÉ SDRUŽENÍ MENS SANA ve spolupráci s Úøadem mìstského obvodu Poruba, odborem školství, kultury a volného èasu, a kterou podpoøil Magistrát mìsta Ostravy, jsme chtìli alespoò malou mìrou pøispìt k odbourání spoleèenského tabu okolo lidí duševnì nemocných, kteøí se na pøípravì této akce a jejího programu také podíleli. Bohatý program, zahájený dne 29. kvìtna, byl vìnován mentálnì postiženým dìtem z Ústavu sociální péèe v Ostravì- Muglinovì. Dìti zhlédly pìvecké i divadelní pøedstavení, která si pro nì pøipravili žáci porubských základních škol. Do zajímavého programu se zapojily i dìti z taneèního kroužku Klubíèko ze Stacionáøe ÚSP Muglinov, èlenové Veselé noty z Domova pro dospìlé a Kreativního ateliéru, dìvèata ze skupiny Zlatíèka z Týdenního a denního pobytu pro mládež v Ostravì-Tøebovicích a taneèní skupina Marušky Ruské z chránìných bytù. V dopoledním programu nechybìla veselá diskotéka se skupinou dìtského aerobiku TYGØICE a dovádivé vystoupení Klauniáda v podání Klaunského divadla MIMO. Handicapovaným dìtem pøipravili žáci ze základních škol Dìtská, Porubská 831, J. Šoupala, Bulharská a L. Štúra dáreèky. Finanèním pøíspìvkem se na akci podílela také paní Dagmar Galèanová a firma PRISIMA, s. r. o. Dìkujeme všem, kteøí se této akce zúèastnili a pøispìli tak ke krásnì prožitému dni dìtí. Dne 30. kvìtna v rámci dopoledního programu diváci zhlédli v netradièním pojetí tøi pohádky: O Popelce, Hrátky s èertem a Malá moøská víla v podání divadelního souboru Múzické školy z Mariánských Hor pod vedením paní Hany Premusové. K poslechu hrál na kytaru vlastní skladby hudebník Jiøí Neduha. Veèerní program patøil vernisáži výstavy prací studentù a pøátel Múzické školy v Mariánských Horách. K pøíjemné atmosféøe pøispìla svým hudebním programem kapela Smetana života a pìvecké duo Zrcadlové sestry. Pøedevším dìtem byl urèen program v sobotu 31. kvìtna. Všichni zúèastnìní si vyzkoušeli svou Chvála bláznovství Údržba staveb a jejich odstraòování zruènost a sportovní nadání pøi nejrùznìjších soutìžích a hrách. Dìti si domù odnášely sladké odmìny a pøíjemné zážitky z divadelního pøedstavení Hraèky aneb Medvídek se vrací v podání divadelního souboru Modrý slon. Celý program Bláznìní byl velmi pestrý, návštìvníci centra volného èasu mìli možnost se setkat se zajímavými osobnostmi, které v programech úèinkovaly, i s tìmi, kteøí pro nì program pøipravili. Touto akcí bychom chtìli vzkázat: Nehledejte stigmata u lidí duševnì nemocných v oblièeji ani v jiných èástech tìla. Své pocity mají ukryty hluboko ve svých duších. Zkusme jim pomoci tím, že je nebudeme pøehlížet, ale akceptovat i s jejich odlišnostmi. Mgr. Jaroslava Saidlová Domácí péèe Domácí péèe zabezpeèuje komplexní ošetøovatelskou péèi o pacienta v prostøedí jeho vlastního domova. Je pøedepisována ošetøujícím lékaøem nemocnice pøi propuštìní na dobu max. 2 týdnù a následnì praktickými lékaøi, kterým se však nezapoèítává do sledovaných nákladù na vyžádanou péèi. Je plnì hrazena zdravotními pojiš ovnami dle pøedpisù vydaných Ministerstvem zdravotnictví. Agentura domácí péèe v MEPHACENTRU a.s. poskytuje 7 dnù v týdnu komplexní ošetøovatelskou péèi v domácím prostøedí školenými specializovanými sestrami, které spolupracují s praktickými lékaøi tak, aby byl zachován kvalitní život pacientù doma a souèasnì byla poskytnuta pomoc jeho rodinì. Sestry provádìjí v domácím prostøedí odbìry, aplikace injekcí, infuze, pøevazy operaèních ran, kožních defektù; kontrolují zdravotní stav v pøípadì, kdy nemocný není schopen se dostavit do ambulance. Nedílnou souèástí jejich práce je ošetøovatelská rehabilitace, nácvik aplikace inzulínu pacientem nebo rodinným pøíslušníkem, sobìstaènost, edukaèní èinnost a zdravotnì výchovná èinnost nemocného a jeho rodiny. Bližší informace, týkající se domácí péèe, získáte na tel. è , nebo red - Pojem údržba zákon pøímo nedefinuje, ale charakterizuje jej požadavky formulovanými jako povinnost vlastníkù staveb pùsobit aktivnì a preventivnì k zachování stavby v øádném uživatelném stavu po dobu co nejdelší. Bìžné drobné udržovací práce zásadnì nevyžadují ani ohlášení ani povolení, jak bylo uvedeno podrobnìji v pøedchozích kapitolách. Pokud by však provedení zamýšlených udržovacích prací mohlo negativnì ovlivnit stabilitu, požární bezpeènost èi vzhled stavby anebo životní prostøedí, je vyžadováno ohlášení stavebnímu úøadu. Také všechny udržovací práce na stavbách, které jsou kulturními památkami (informace o vyhlášení památkové zóny Ostrava-Poruba jsou uvedeny v tomto èísle), vyžadují ohlášení stavebnímu úøadu. Stavební zákon umožòuje stavebnímu úøadu naøídit provedení udržovacích prací tomu vlastníkovi, který stanovenou povinnost údržby stavby neplní. Údržbu stavby provádí vlastník stavby na svùj náklad. Nájemcùm bytù a nebytových prostor se výslovnì ukládá umožnit provedení naøízených udržovacích prací, resp. strpìt jejich provedení v jim pronajatých prostorách. Podrobnì i obèanský zákoník upravuje povinnost nájemce ve vztahu k provádìní údržby stavby. Vyžaduje li to veøejný zájem z dùvodù hygienických, bezpeènostních, požárních, provozních, ohrožení životního prostøedí a estetických, naøídí stavební úøad provedení nezbytných úprav na stavbì vlastníku stavby nebo na stavebním pozemku vlastníku tohoto pozemku. Nezbytné úpravy se naøizují zpravidla na starších stavbách, které svým provedením již neodpovídají souèasným požadavkùm. Nezbytné úpravy svým rozsahem pøekraèují rámec udržovacích prací a témìø vždy pøedstavují zmìnu stavby proti jejímu kolaudovanému provedení. K odstranìní stavby, pokud ho stavební úøad nenaøídil, je tøeba povolení, o které mùže žádat vlastník stavby. Stavební úøad naøídí vlastníku stavby nebo zaøízení odstranìní závadné stavby ohrožující život nebo zdraví osob, pokud ji nelze hospodárnì opravit, dále pak stavby nebo zaøízení postavené bez stavebního povolení èi ohlášení nebo v rozporu s ním. Odstranìní stavby se nenaøídí, pokud stavebník prokáže, že stavba je v souladu s veøejným zájmem, zejména s územnì plánovací dokumentací, cíli a zámìry územního plánování, obecnými technickými požadavky na výstavbu, technickými požadavky na stavby a zájmy chránìnými zvláštními pøedpisy a jestliže stavebník v øízení o odstranìní stavby podá žádost o její dodateèné povolení a pøedloží podklady a doklady vyžádané stavebním úøadem v jím stanovené lhùtì a v rozsahu jako k žádosti o stavební povolení. Stavební úøad naøídí odstranìní stavby rovnìž v pøípadì doèasné stavby, u níž uplynula stanovená lhùta doby jejího trvání nebo pominul úèel, pro který byla zøízena. Zjistí-li stavební úøad v prùbìhu stavebního (povolovacího) øízení, že stavba již byla zahájena bez stavebního povolení, øízení zastaví a zahájí z vlastního podnìtu øízení o odstranìní stavby. Náklady na odstranìní stavby nese její vlastník. Vlastník odstraòované stavby odpovídá za škodu vzniklou na sousedních stavbách nebo pozemku. Ohrožuje-li stavba svým stavem život nebo zdraví osob, pøípadnì znaèné národohospodáøské nebo kulturní hodnoty, a není-li nezbytné stavbu ihned odstranit, naøídí stavební úøad provedení neodkladných zabezpeèovacích prací vlastníku stavby. Neodkladné zabezpeèovací práce a odstranìní stavby se provádìjí rovnìž na náklad vlastníka stavby. Je-li stavba v takovém stavu, že bezprostøednì ohrožuje život nebo zdraví osob, naøídí stavební úøad uživatelùm stavby její vyklizení. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný úèinek. Odpovìdnost za stavebnì technický stav a uživatelnost stavby má její vlastník; zásadnì on se má postarat též o to, kam budou vyklizení uživatelé umístìni. Ing. Milan Gregor Pøíštì: státní stavební dohled a sankce

6 Porubská Radnice Informuje Obèany 6 ASTRA SE HLÁSÍ Pozvánka na výstavu V Domì s peèovatelskou službou ASTRA na ul. I. Sekaniny v Ostravì-Porubì jsou do 31. srpna 2003 otevøeny veøejnosti prostory zimní zahrady. Vždy od 9:00 do 16:30 hodin lze zhlédnout výstavu obrazù a grafiky ostravského výtvarníka Pavla Štìpánka. Všestrannì nadaný umìlec, který se od mládí vìnuje kresbì a malbì i práci se døevem, vystavuje svá vybraná díla, která jistì potìší každého milovníka výtvarného umìní. Zpìv mezi obrazy Tiché prostory kouzelné zimní zahrady ožily 13. kvìtna 2003 kultivovanými lidskými hlasy. Shromáždìným návštìvníkùm zde pøedvedli svùj program studenti pìveckého sboru Gymnázia Olgy Havlové pod vedením prof. O. Blažkové. Repertoár byl pestrý, od písní klasických až po moderní písnì se zajímavým aranžmá. Posluchaèe zaujaly krásnì vybarvené basové hlasy studentù i èistì intonované party dívèích sopránù, jakož i kytarový doprovod. Ve druhé polovinì koncertu zazpíval Ženský pìvecký sbor Svinov, který øídí paní Romanská- Lidmilová. Ženy zazpívaly s profesionální bravurou rùznorodé svìží písnì za klavírního doprovodu M. Belháèové. Jako sólistka vystoupila prof. O. Blažková. Spokojení posluchaèi odmìnili úèinkující upøímným potleskem a kvìtinami. Dìkujeme vedení Domu s peèovatelskou službou ASTRA za pøípravu pìkného, pohodového jarního veèera. Mgr. Šárka Ševèíková V mateøské škole na ulici J. Šoupala v Ostravì-Porubì založila paní uèitelka Ilona Procházková šachový kroužek. Divíte se? Øíkáte si, že to snad ani není možné, že by se dìti pøedškolního vìku byly schopny nauèit této královské høe? A pøece je tomu tak. Je to sen nebo skuteènost? Posuïte sami. Pohádko, pohádko napovìz, které království je na svìtì nejkrásnìjší? Nevím. Zlaté? Možná. A které je nejstrašnìjší? Nevím. Strašidelné? Možná. A ke kterému království bys mohla zaøadit pohádku O èerném a bílém království? Nevím. Snad pohádka Královská? Správnì! Už to mám, ano, království Královské a Královská hra. Otevøela jsem oèi a pøestala snít. Èerné a bílé království. Šachová hra, která mì pøivedla k tomu, abych v mateøské škole založila šachový kroužek, tak pøedstavuje svùj nápad paní uèitelka. Neustále jsem si zadávala otázku, jak mám pøijít mezi dìti a zaèít jim vysvìtlovat hru šachy. Najednou jsem na to pøišla a pomohla mi k tomu pohádka, o které jsem snila, vypráví paní uèitelka se zaujetím. Dìti s údivem zùstávaly stát nad obrázky a tajemnými figurkami, o kterých se povídaly témìø neuvìøitelné vìci, o jejich taktickém boji, kdy se figurky pøipravovaly k rozhodujícím útokùm v bitvách s následujícím matem, což znamenalo: král je mrtev. Pak zùstal na šachovnicovém poli bílý nebo èerný vítìzící král. Pøi boji dvou království dìti poznávaly hodnoty šachových figurek, jejich význam Kulturní centrum Poruba, pøíspìvková organizace, Opavská 1118, Ostrava-Poruba Pøipravuje pro školní rok Dìtem: Pøedprodej pøedplatného na dìtská divadelní pøedstavení pro divadelní sezónu záøí 2003 až èerven Pøedplatné zahrnuje vstup na 6 libovolných dìtských divadelních pøedstavení. Cena pøedplatného 150,- Kè. V prodeji od záøí Kulturní centrum Poruba, L. Podéštì 1936 Kurzy a kroužky pro dìti a mládež Jazykový kurz angliètiny pro dìti Kroužek dramatické výchovy Výtvarný kroužek Škola hry na flétnu Škola hry na kytaru Tvùrèí dílna Filmová škola - studium filmové i animované tvorby pod odborným vedením profesionálních tvùrcù...když pøijdete do centra volného èasu, a už na ulici O. Jeremiáše èi na ul. Vietnamská. Obì zaøízení jsou otevøená i po dobu letních prázdnin a jejich nabídku mùžete využívat vždy od úterý do nedìle. Kromì standardního vybavení, kterými jsou stolní tenis, stolní fotbal, kuleèníky, šipky èi internet, je pro vás pøipravena i øada zajímavých prázdninových akcí. Svou bystrost si mùžete procvièit na Køí- Pohádka o bílém a èerném království a dùležitost. Po nìkolika týdnech pøípravné práce jsme se s dìtmi pustily do opravdového boje. Pøišel èas šustrmanù a zaèátky italské a španìlské hry. Mám radost, øíká paní uèitelka Procházková, dìti chápou tahy, hra je baví natolik, že jsem se spojila se šachovým oddílem, založeným pøi TJ VOKD Ostrava- Poruba, a doporuèila jim nejbystøejší dìti, mezi nimi Honzíka Trojka. Paní uèitelka si plnì uvìdomuje, že úspìchy malých, snad budoucích šachistù, jsou podmínìny vydatnou podporou jejich rodièù. Rodièovská spolupráce je nezbytná a musím pøiznat, že v naší školce je skvìlá, chválí maminky a tatínky paní uèitelka. Rodièe se s dìtmi zúèastnili šachového turnaje Porubská královna, který organizoval šachový oddíl TJ VOKD Ostrava-Poruba 17. kvìtna Honzík Trojek vyhrál dvì šachové partie. Paní uèitelka Ilona Procházková obdržela od pøedsedy šachového oddílu Ing. Jindøicha Binase podìkování za dlouholetou péèi a odbornou šachovou výchovu pøedškolních dìtí, které své šachové základy dále mohou rozvíjet v šachových oddílech. Vypadá to vše jako pohádka? Ne, je to skuteènost. Mravenèí, systematická práce s dìtmi pøinesla své ovoce. Držme všem, kteøí se s nadšením vìnují této prospìšné èinnosti, palce. - mac - Pìvecké kroužky: Zpívání pro radost pøípravný kroužek pro všechny dìti, které mají chu do veselého zpívání Malí skøivánci výbìrový kroužek pro dìti se základy pìvecké techniky ve vìku od 10 let Kurz taneèní a pohybové výchovy Baby studio pro dìti 5 6 let Pøípravka 1 pro dìti 7 14 let Pøípravka 2 pro dìti od 14 let Sportovní klub kuleèníku pro dìti ve vìku od 10 let (tel. kontakt: ) Kurzy pro dospìlé Jóga Taoistické Tai - Chi Kulturní centrum Poruba, Opavská 1118 Slezský taneèní soubor Heleny Salichové Taneèní pøípravka pro dìti 5 7 let Národní tance pro dìti 7 13 let Radana Zapletalová Ani o prázdninách se nudit nemusíte... žovkáøském dni, pomìøit své síly v Turnaji ve stolním fotbale, dále si budete moci vyzkoušet svou zruènost pøi malování kamenù a vlastnoruènì si mùžete vyzdobit své trièko. Bližší informace o pøipravovaných akcích se dozvíte na plakátovacích plochách nebo na tel. èíslech , , Ing. Milena Jochymová LETNÍ PÙJÈOVNÍ DOBA KNIHOVEN PRO OBDOBÍ Knihovna pondìlí úterý støeda ètvrtek pátek OPAVSKÁ odd. pro dospìlé OPAVSKÁ odd. pro dìti L. PODÉŠTÌ HEYROVSKÉHO VIETNAMSKÁ IDEÁLNÍ PRÁZDNINY Kdybych se mìl doopravdy zamyslet nad tím, co bych dìlal o prázdninách opravdu vysnìných, nevìdìl bych si rady. Je to asi tím, že jsem zatím každé prázdniny prožil pìknì. Žít v Porubì má své plus, ale i mínus. To plus je takové, že máme ke všemu blízko, ale záporná stránka vìci se vyjadøuje tìžko. Kdybych mìl dva domy, jeden tady a druhý na vesnici, vybral bych si ten druhý. Docela mì totiž baví ruèní práce a rùzné podobné vìcièky, prázdniny na venkovì by pro mì byly hotový ráj. Nejprve bych asi jel na tábor. Pøíroda, na chvíli vypadnout z mìsta, spousta kamarádù, koupání v rybníce, rùzné táborové hry, ohnì, stezky odvahy! Jak úžasné A potom bych se vydal do Legolandu. Hned u vchodu by mì uvítala brána z milionu kostièek a osoby podávající mi ruku, tak vìrohodnì udìlané, že bych možná ani nepoznal, jestli jsou pravé nebo je to jen výtvor fantazie. Hodnì jsem o nìm èetl, a teï je to mým snem. Možná, že se mi to jednou splní, až budu velký. Ale kdybych si nìco opravdu pøál, a opravdu nesplnitelného, tak bych si postavil dùm na moøi. Takový, jaký nikdo jiný pøede mnou nepostavil. Daleko od civilizace, jen pár kamarádù (kdybych tam mìl být sám, asi bych se unudil). Nìjaká zvíøata, dokonalá technika. Nakonec bych jel za babièkou. Sice budu muset chodit do kostela, ale na druhou stranu je tam pekelná zábava. A zatím? Zatím budu ve škole, uèit se a uèit a tìšit se na prázdniny. Už aby byly Jiøí Tøeèák, žák 7. B ZŠ Bulharská 1532

7 7 Porubská Radnice Informuje Obèany Podmínky pro pøistavování sbìrných nádob na objemný odpad Odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Poruba øeší stížnosti, podnìty a pøipomínky k pøistavování sbìrných nádob na objemný odpad. Pøi manipulaci s tìmito nádobami dochází èasto k pojíždìní chodníkù, nièení veøejné zelenì a podle nájemcù i k jejich (osobnímu) omezování a ohrožování. V nìkterých pøípadech jsou tyto velké nádoby postaveny v tìsné blízkosti obytných domù, aby obèané nemuseli s objemným odpadem zdolávat velké vzdálenosti. Pro zamezení výše popisovaných negativních jevù je nutné, aby øidiè vybral vhodný manipulaèní prostor, který bude vyhovovat všem požadavkùm, a pøistavoval tyto sbìrné nádoby dle sjednaných priorit, aby se zamezilo jakémukoliv pojíždìní a poškozování veøejného prostranství. Obecné zásady pro pøistavování velkoobjemových kontejnerù: 1) na celé Hlavní tøídì budou pøistaveny pouze do dvorních èástí 2) v dalších lokalitách dle zvážení, možností a vzniklé situace budou umístìny rovnìž do dvorù 3) platí zákaz postavit sb. nádobu na zámkovou dlažbu 4) pøednostnì budou využívány odstavné a parkovací plochy 5) využívání travnatých ploch pøímo z komunikace bez dalšího pojíždìní chodníku pøi zachování bezpeèného prùchodu chodcù 6) pøi manipulaci se sbìrnými nádobami nesmí docházet k poškozování obrubníkù 7) musí být zachována dostateèná vzdálenost od obytného domu Pøesná kritéria pro výbìr místa: 1 dvory 2 odstavné plochy 3 parkovištì 4 zeleò (bez najíždìní na chodník) 5 chodníky ano pouze v nejnutnìjších pøípadech, kdy nebude možnost postupovat dle bodù min. vzdálenost od obytného domu je 3 m V situaci, kdy nevyhovuje žádná podmínka, øidiè telefonicky uvìdomí zamìstnance odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Poruba (tel.è ) a podle vzniklé situace a po vzájemné dohodì vybere náhradní stanovištì. Èasový harmonogram pro pøistavování sbìrných nádob na objemný odpad je k dispozici na odboru dopravy a komunálních služeb, pro lepší orientaci jsou v nìm uvedena èísla popisná bytových domù. Jarmila Špaèková Sdìlení o prodloužení termínu pojízdné sbìrny Dne bude umístìna semimobilní sbìrna na VIII. stavební obvod na ul. Prùbìžná 6165, parkovištì PETRON, v Ostravì-Porubì. Termín odvozu této sbìrny v pøedmìtné lokalitì je prodloužen do Jarmila Špaèková PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR Ve dnech srpna 2003 od 8:00 do 17:00 hodin bude v Ostravì-Pøívoze probíhat letní pøímìstský tábor pro dìti od 8 do 12 let. Na dìti èeká zábava, dobrodružství, táboøení a zálesáctví, budou si moci vyzkoušet práci se døevem i papírem Bližší informace na tel. èíslech , red - TURISTICKÉ ODDÍLY MLÁDEŽE V OSTRAVÌ-PORUBÌ TOM 4328 Tøicítka a TOM 4312 Dívèí dvojka pùsobí v Ostravì-Porubì od roku Byly založeny jako oddíly skautské a jejich èinnost stále z této tradice vychází. Èlenové oddílù se scházejí každý týden na schùzkách v klubovnì. V prùbìhu roku oddíly konají jednodenní a vícedenní akce každý druhý víkend. O prázdninách jsou poøádány letní stanové tábory v délce tøí týdnù, v posledních letech poblíže obce Sloup v Moravském Krasu. Tøicítka je oddílem chlapeckým, Dívèí dvojka oddílem dívèím, ale èinnost obou oddílù je úzce provázána. Znaènou èást akcí organizují spoleènì, stejnì tak i tábory obou oddílù stojí v sousedství a èást programu je spoleèná. Oddíly pøijímají nové èleny ve vìku od 9 do 13 let. Pro seznámení s èinností oddílù je možné navštívit klubovny kterýkoli pracovní den kromì pátku v dobì od 17:00 do 18:00 hodin, tj. v dobì, kdy se konají schùzky. Klubovna Tøicítky má své sídlo na ul. M. Kopeckého 13/484, klubovna Dívèí dvojky na ul. Slavíkova 40/1762. Více se dozvíte na tel. èíslech (oddíl Tøicítka) a (oddíl Dívèí dvojka). - red - Pohár Jiøího Teamu 2003 Sportovní klub Jiøí Team poøádá pod patronací mìstského obvodu Poruba letos již III. roèník závodù na horských kolech pro dìti a mládež Pohár Jiøí Teamu Jedná se o seriál pìti samostatných závodù, které se støídavì konají v dolinì za krytým bazénem na ul. Generála Sochora v Ostravì-Porubì a v Dobroslavicích u fotbalového høištì. Úèastnit se ho mohou jak organizovaní závodníci (licence CSC), tak i neorganizovaní úèastníci z øad veøejnosti. Na sobotu 5. èervence 2003 pro Vás organizátoøi pøipravili u krytého bazénu v Porubì již ètvrtý závod z této série. Slavnostní vyhodnocení celého seriálu probìhne po skonèení posledního závodu dne rovnìž v Porubì. Na první tøi vítìze v každé vypsané kategorii èekají diplomy a vìcné ceny. Podrobnìjší informace o všech závodech naleznete na internetových stránkách Ing. Milena Jochymová Zahradnictví Poruba-Ves, spol. s r.o. prodej jarní zeleninové a květinové sadby osazování mís a truhlíků vazba smuteční a svatební Ke Skalce 2184/23, Ostrava-Poruba tel.č , VODOROVNÌ: A. Sudokopytník; skuteènosti. B. Èernomoøský pøístav; krajový odìv. C. Jemný plíšek; pramáti. D. Snad; dopravní prostøedek. E. Tajenka. F. Metrický cent (z francouzštiny); zkratka živnostenského listu. G. Biblická postava; Samsonova milenka. H. Ruský ostrov; náš malíø. I. Indické mìsto; obojživelník. SVISLE: 1. Tìžký jezdecký meè; pøednost. 2. Mohamedùv rádce; tví. 3. Otázka na cíl; výbušnina. 4. Výpoèetní velièina; MPZ Holandska. 5. Firemní zkratka; zájmeno ukazovací; moji. 6. Slovensky jestliže ; obal. 7. Hematit; slovensky jiná. 8. Zboží; úžlabina. 9. Citoslovce podivení; tøída. Køížovka z dílny Køížovkáøského a hádankáøského kroužku Ostraváci KØÍŽOVKA Známým výletním místem na Novojièínsku je (viz tajenka køížovky). Jeho širokému okolí dominuje vìž, která nese jméno (1. kvízová otázka). Návštìvníci si odsud kromì vizuálních dojmù mohou odnést také pochoutku prodávanou jako (2. kvízová otázka). Tajenka: Štramberk Kvízové otázky: 1) Štramberská trúba 2) Štramberské uši

8 Porubská Radnice Informuje Obèany 8 opravy čalouněného nábytku velký výběr potahových látek dle vzorníků poradenství zdarma doprava zajištěna U Oblouku 501/6 Po, Út, St Ostrava-Poruba Čt Pá tel.: , ANTIKVARIÁT ARIÁT V SUTERÉNU Prodej a nákup knih, not, skript, časopisů, starých fotografií a pohledů a pod. Otevřeno po-pá so Výkup up knih po-út st-pá Havanská 735, O.-Poruba 150 m nad Alšovým nám. I. obvod - bus č. 56, 58 - tram č. 3, 7, 8, 17 tel.: A PRODEJNA CHLADNIÈEK, MRAZNIÈEK PRAÈEK A ŠICÍCH STROJÙ, LAMINOVÁNÍ, KOPÍROVÁNÍ A3, A4 sbìrna FOTO, pøíjem a odesílání FAXU PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLÙ a PC doplòkù, CD, MYŠ, KLÁVESNICE fa. Luxa NY v.o.s., E. Rošického 1065/9, O.-Poruba (za novým Kauflandem) Po Pá 7,00 11,00 14,00 18,00 So 7,00 11,00 Tel.è.: , mechanik NABÍDKA A PRO ŽENY VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ Pro snížení nadváhy, redukci tuku v kritických partiích, dobrou kondici a psychiku zkuste cvičení na 7 amerických masážně rehabilitačních stolech. První cvičební hodina bude všem zájemkyním poskytnuta zdarma, ostatní časově neomezené. FNsP Ostrava, K Myslivně 6056 (za Domovem sester), Ostrava-Poruba Tel.č , Po, St a Pá 8,00 20,00 hodin MOŽNO HRADIT I Z FKSP! Výroba, prodej a opravy èalounìného nábytku tel.: mob.: OTY SYNKA 33, OSTRAVA-Poruba 8 Redakèní rada: Hana Kremerová, tel: , Ing. Simona Piperková, Ing. Zdenìk Trejbal, Petr Gajdáèek, Petr Jedlièka, Mgr. Dagmar Nosková, Jan Vežranovský, Magdaléna Schmidková, tel: ; Neprošlo jazykovou úpravou. Sazba a tisk: ASEITA spol. s r.o, Studentská 1770, Ostrava-Poruba, tel.: , fax: Vydáno dne

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

Historie porubského zámku

Historie porubského zámku Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Historie porubského zámku E-mail ÚMOb Poruba: info@moporuba.cz Internet: www.moporuba.cz OBVODNÍ INFORMAÈNÍ CENTRA CK DUHA TOURS s.r.o., Opavská 823

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Oslavy 750. výroèí budou gigantické

Oslavy 750. výroèí budou gigantické ÚNOR 2007 èíslo 2 V. roèník Oslavy 750. výroèí budou gigantické Silvestrovským ohòostrojem vstoupilo mìsto Moravská Tøebová do významného roku, v nìmž slaví 750 let od svého vzniku. Právì silvestrovské

Více

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku KVÌTEN 2007 ZPRAVODAJ 5 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion V Zámeèku znìla pastýøská troubení Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku 2 Ruch 5/2007

Více

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů číslo 5 - květen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Rob An th on y a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů Rob Anthony před prvním domácím zápasem hlubockého baseballového

Více

Moravská Tøebová dostane novou sanitku

Moravská Tøebová dostane novou sanitku KVÌTEN 2008 èíslo 5 VI. roèník Moravská Tøebová dostane novou sanitku Starostové na Moravskotøebovsku si vybojovali druhou sanitku. Moravská Tøebová se stane prvním mìstem v kraji, kde doprovodnou sanitku

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Volby do zastupitelstva VOLBY. Zásady prodeje mìstských bytù schváleny. do zastupitelstva. Støedoèeského kraje

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Volby do zastupitelstva VOLBY. Zásady prodeje mìstských bytù schváleny. do zastupitelstva. Støedoèeského kraje ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. øíjna 2004 strana 1 èíslo: 10 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. øíjna 2004 V tomto èísle najdete: A už zase zvoní str. 4 Benátecký støevíc str. 5 Bazilišek nebo drak? str. 6 Slavit nebo neslavit?

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 6 IX. roèník Mezinárodní taneèní soutìž v Ostrovì Pro obyvatele mìsta Ostrova se již pomalu stává všední záležitostí, že se v místním Domì kultury konají nejrùznìjší mezinárodní setkání. Nedávno to byl

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní ZRCADLO ZRCADLO9 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním ZRCADLO ZRCADLO12 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Místo pro vaši reklamu Ètete-li tyto øádky, by za použití lupy, budiž Vám to dùkazem, že naši ètenáøi pøeètou cokoliv. volejte: 608

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

Náchodský zpravodaj 1. Bøeznové zamyšlení. malých i velkých èokoládových zajíèkù obklopených. možných barev. Ano, èas koledy s pomlázkami

Náchodský zpravodaj 1. Bøeznové zamyšlení. malých i velkých èokoládových zajíèkù obklopených. možných barev. Ano, èas koledy s pomlázkami Titulní foto zrekonstruovaný interiér Mìstské knihovny v Náchodì. Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodští kouzelníci... str. 5 Knížka J. Škvoreckého...

Více

Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net 10 LET OD POVODNÍ WWW.HLUBOKA.CZ 1

Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net 10 LET OD POVODNÍ WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 7-8 - červenec-srpen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ 10 LET OD POVODNÍ Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net WWW.HLUBOKA.CZ 1 Mùj muž je Vodnáø,

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2001. Úspěch Ondřeje Hubáčka ŽELEZNOU SOBOTU. Pochodňový pochod. Napajedelský jarmark DNES V LISTĚ CENA 5 KČ

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2001. Úspěch Ondřeje Hubáčka ŽELEZNOU SOBOTU. Pochodňový pochod. Napajedelský jarmark DNES V LISTĚ CENA 5 KČ NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ZÁŘÍ 2001 Úspěch Ondřeje Hubáčka V první polovinì srpna se zúèastnil napajedelský obèan a bývalý žák ZUŠ R. Firkušného ze tøíd paní uèitelky Kosové Ondøej

Více

Ostrovský mìsíèník. Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. Ostrovští hasièi v roce 2011

Ostrovský mìsíèník. Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. Ostrovští hasièi v roce 2011 Poslední obèánek roku 2011 a první obèánci mìsta Ostrova roku 2012 2 XIII. XIV. roèník Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. 2 5 8 Divadelní pøedstavení Chudák Harpagon je plné humoru.

Více