Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o."

Transkript

1 Červen 04 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Úvod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter vydává spoleãnost SATUM CZECH s.r.o. V tomto ãísle Vám pfiiná íme informaci o na í certifikaci, o zprostfiedkování poji tûní na území b valého Sovûtského svazu a aktuální informace o zmûnách a o nov ch produktech na pojistném trhu. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 Dovolujeme si Vám oznámit, Ïe na e spoleãnost v dubnu 2004 certifikovala vytvofien systém managementu jakosti dle âsn EN ISO 9001:2001 u certifikaãní spoleãnosti Lloyd s Register Quality Assurance. Klademe si za cíl informovat Vás o nûkter ch novinkách v poji Èovnictví a v na í spoleãnosti. Pfiivítáme jakékoliv námûty, dotazy nebo pfiipomínky k tomuto materiálu. Ing. Roman Horváth v konn fieditel Obsah SATUM CZECH S.R.O JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001: ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SOVĚTSKÉHO SVAZU NOVÝ POJISTNÝ PRODUKT - POJIŠTĚNÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI DOPRAVCE ZMĚNY V POJIŠTĚNÍ SE VSTUPEM DO EU ZÁRUKY ZA CELNÍ DLUH U ČP a.s PROBLEMATIKA REGRESNÍHO ŘÍZENÍ Z CARGO POJIŠTĚNÍ A OCHRANA MEZINÁRODNÍCH DOPRAVCŮ ČESKÁ POJIŠŤOVNA OPRAVUJE CHYBU V SYSTÉMU LIKVIDACE ŠKOD DOPRAVCŮ... 5 ZMĚNY V ZÁKONĚ Č. 168/1999 SB POJIŠTĚNÍ TERORISMU PRODUKT OD AIG CZECH REPUBLIC POJIŠŤOVNY, a.s ÚHRADA ZDRAVOTNÍ PÉČE PŘI POBYTU V EU CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍHO TELEFONU SMS TOUR, WAP TOUR TOPROAD KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ PLAVIDEL DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB PRO NAŠE KLIENTY STANDARDNÍ NABÍDKA SLUŽEB SPOLEČNOSTI SATUM CZECH s.r.o

2 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SOVĚTSKÉHO SVAZU Spoleãnost SATUM CZECH s.r.o. navázala spolupráci s makléfiskou spoleãností, pûsobící jako jedna z mála ve stfiední a v chodní Evropû na trzích Ruské federace, nejvíce na Ukrajinû, kde zastávají pozici hlavního makléfie. Ve spolupráci s tímto partnerem jsme schopni zprostfiedkovat komplexní poji tûní na území b valého Sovûtského svazu. Ná partner patfií mezi v znamné spoleãnosti pûsobící dlouhodobû na tomto trhu. Má své kanceláfie ve v ech hlavních mûstech a nyní zakládá dal í poboãky v Kyjevû, Rize a Moskvû. Kromû dal ího garantuje i bonitu pojistitelû (napfi. na Ukrajinû je cca 890 poji Èoven a tento poãet se neustále mûní...). Okruhy spolupráce: produkt OSAGO - odpovûdnost z provozu motorov ch vozidel na území Ruska. Tento produkt bude nabízen a prodáván ve spolupráci s âesmadem BOHEMIA. Dopravci, ktefií realizují dopravu na území Ruska si toto poji tûní kupují na hranicích za rubly nebo si kupují roãní pojistné smlouvy v Loty sku. V pfiípadû roãních smluv je velk problém, tyto smlouvy jsou neúãinné a ve vût inû pfiípadû o tom nemají dopravci povûdomost. poji tûní odpovûdnosti dopravce na území Ruska. komplexní poji tûní na území Ruska, které nebude moïnost pojistit na území âr napfi. majetek, doprava a dal í aktivity ãesk ch firem na území Ruska respektive na V chodû. PoÏadavky na poji tûní je moïno smûfiovat na fieditelku poboãky Brno Ing. Jitku Hradilovou: nebo tel.: NOVÝ POJISTNÝ PRODUKT - POJIŠTĚNÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI DOPRAVCE Dopravci provozujícímu nákladní dopravu vozidly nad 3,5 t nebo pfiepravu osob autobusy pfiedepisuje zákon 111/1994 Sb. o silniãní dopravû kromû jiného v 4a i prokázání finanãní zpûsobilosti. Finanãní zpûsobilostí k provozování silniãní nákladní dopravy ve smyslu zákona 111/1994 Sb. o silniãní dopravû se dle 4a odst. 2 rozumí schopnost dopravce finanãnû zajistit zahájení a fiádné provozování silniãní dopravy. Finanãní zpûsobilost se prokazuje dle v e uvedeného zákona 4a odst. 3 obchodním majetkem, objemem dostupn ch finanãních prostfiedkû a provozním kapitálem, rezervami na 12 mûsícû provozu, a to ve v i ,-Kã pro jedno vozidlo a l80.000,-kã pro kaïdé dal í vozidlo. ZpÛsob prokázání finanãní zpûsobilosti upravuje vyhlá ka Ministerstva dopravy a spojû ã. 366/1999 Sb. v platném znûní, která v 2 odst. 3 uvádí, Ïe dostupn kapitál a rezervy lze prokázat i smlouvou o ruãení uzavfienou s poji Èovnou (pojistnou smlouvou). Pfiedmûtem poji tûní finanãní zpûsobilosti je poji tûní schopnosti dopravce dostát závazkûm vznikl m zejména vûãi státu vypl vajícím z fiádného provozování silniãní dopravy; poji tûním jsou kryty zejména závazky, které vznikly v dûsledku pûsobení pojistn ch nebezpeãích a jestliïe zároveà sníïením vlastního (dostupného) kapitálu byla oprávnûné osobû zpûsobena újma. Nárok na pojistné plnûní oprávnûné osobû vzniká, jestliïe ztráta finanãní zpûsobilosti dopravce byla vyvolána zejména: a) nedostatkem disponibilních prostfiedkû poji tûného zpûsoben m platební nevûlí nebo platební neschopností odbûratelû poji tûného, b) nedostatkem disponibilních prostfiedkû poji tûného zpûsobenou prodlením odbûratele s placením faktur poji tûnému. Právo na plnûní vznikne oprávnûné osobû v pfiípadû újmy, pokud k újmû do lo v pfiímû souvislosti s pojistnou událostí vzniklou zejména v dûsledku pûsobení pojistného nebezpeãí uvedeného v bodu a) nebo b) V pfiípadû podstatného poru ení podmínek poji tûní pojistiteli vzniká vûãi pojistníkovi právo na náhradu ãástek (regres), které byla poji Èovna povinna vyplatit oprávnûné osobû jako pojistné plnûní. Pokud není v pojistné smlouvû uvedeno jinak, poji tûní se vztahuje na ztrátu finanãní zpûsobilosti v souvislosti s provozováním ãinnosti dopravce na území âr, pfiípadnû dal ích zemí Evropské unie. JestliÏe dopravce finanãní zpûsobilost místnû pfiíslu nému Dopravnímu úfiadu neprokáïe, bude mu v rámci správního fiízení koncese opravàující ho k provozování v e uvedené dopravy odebrána. Na pojistném trhu v âr je jiï moïnost finanãní zpûsobilost zajistit, a to pojistn m produktem, kter se jmenuje Poji tûní finanãní zpûsobilosti dopravce. Prozatím jedin m pojistitelem, kter tento produkt nabízí je âeská podnikatelská poji Èovna a.s. PoÏadavky na poji tûní je moïno smûfiovat na fieditele Business Unit poji tûní dopravních rizik Pavla Va íãka: nebo tel.:

3 ZMĚNY V POJIŠTĚNÍ SE VSTUPEM DO EU - ZÁRUKY ZA CELNÍ DLUH U ČP a.s. âeská Poji Èovna a.s. poji Èuje záruky za celní dluh. Pfiipravuje se na nabídku poji tûní daàov ch skladû, pfiedpokládan termín spu tûní nového produktu je od Toto poji tûní se bude realizovat za pfiedpokladu dûsledného v bûru klientû a skladov ch komodit. V souladu se zmûnami s celním zákonem do lo ke zmûnám ve stávajících pojistn ch smluvách u tfietizemního a unijního zboïí. TŘETIZEMNÍ ZBOŽÍ Pfii uplatàování ustanovení dle Celního kodexu EU. Co není fie eno tímto kodexem, tak platí dle pûvodních parametrû. T ká se to ruãení za clo, DPH ( nov zákon o DPH zejména 23) a SPD. Stávající záruky: Jiné operace: - platí do zmûny nebo do konce platnosti osvûdãení - nelze povolit nezaji Èování celního dluhu - globální záruky bude povolovat celní fieditelství âr místnû pfiíslu né dle místa vyclívání (8 C ) Národní tranzit: - zru en (zákon ov em neru í automaticky záruãní listiny, je tfieba je vypovûdût, jinak jejich platnost bûïí dál. âeská poji Èovna a.s. je postupnû vypovídá); je vhodné doïádat pfiíslu né celní fieditelství o potvrzení bezdluïnosti ve vztahu k povolené globální záruce - náhradou je TRANZITNÍ REÎIM SPOLEâENSTVÍ, a to vnitfiní a vnûj í - globální záruky povoluje C místnû, pfiíslu né sídlu spoleãnosti - referenãní ãástky: 100, 50 a 30 % - moïnost povolit nezaji Èování celního dluhu, dnes je to tzv. nulová referenãní ãástka Spoleãn tranzit: - platí do konce povolení osvûdãení nebo do zmûny - globální záruky povoluje C místnû pfiíslu né sídlu spoleãnosti UNIJNÍ ZBOŽÍ - ZBOŽÍ SPOLEČENSTVÍ - zboïí vyrobené v EU nebo proclené v EU s celním statusem Spoleãenství - jedná se o tak zvané intrakomunitární dodávky = pfieprava tohoto zboïí - sledování pohybu zboïí pfies INTRASTAT - celní odbavení a zaji tûní celního dluhu není tfieba, pozor na doklady k DPH Pro pfiijetí do poji tûní záruky za celní dluh u âp a.s. platí pro nové klienty parametry, které musí splàovat: - min. 3 roky historie podnikání - nesmí mít závazky u finanãního úfiadu a u sociálního a zdravotního zabezpeãení - nesmí b t v úpadku - nesmí mít záporné vlastní jmûní - Ïádn ãlen managementu nesmí mít na svûdomí poslání firmy do konkurzu PoÏadavky na poji tûní je moïno smûfiovat na brokera Business Unit poji tûní dopravních rizik Bc. Ingrid Ripelovou: nebo tel.: PROBLEMATIKA REGRESNÍHO ŘÍZENÍ Z CARGO POJIŠTĚNÍ A OCHRANA MEZINÁRODNÍCH DOPRAVCŮ Jedním ze základních instrumentû poji Èoven jak regulovat v i kodního prûbûhu je tzv. regres. To znamená Bulletin právo pojistitele vymáhat vyplacené pojistné plnûní po osobû nebo osobách, za nûï byl povinen plnit, resp., které zpûsobily povinnost pojistitele plnit a jeï jsou za takovouto skuteãnost odpovûdni. Pfiesto, Ïe je vedení regresního fiízení velmi pracné a nákladné a celosvûtovû se uvádí, Ïe úspû nost takov chto regresû je na úrovni 15-18%, pfiistupují v zahraniãí k této praxi pojistitelé velmi ãasto. âeské poji Èovny nejsou zatím v tomto ohledu tak aktivní, a to hlavnû z toho dûvodu, Ïe ãasto nejsou zavedeny kvalitní interní systémy, jeï by úãinnû a mnohdy i vãas zareagovaly na moïnost regresu. V praxi rozli ujeme dva druhy regresû, a to interní a externí. Interní regres je de facto úãetní operací za úãelem transparentního prokazování kodního prûbûhu u toho kterého pojistného produktu nebo klienta. Jako pfiíklad mûïeme uvést kodu z povinného ruãení, kdy jak kûdce, tak po kozen jsou poji tûni u stejného pojistitele a po kozen m majetkem je star í vûz. Po kozen si nechá vyplatit pojistné plnûní z havarijního poji tûní z dûvodu v e náhrady, která je v pfiípadû parciální (ãásteãné) kody v hodnûj í neï likvidace z povinného ruãení (kdy je plnûní sníïeno o tzv. amortizaci). Pojistitel si interním regresem pfievede prostfiedky z pojistné smlouvy povinného ruãení kûdce a zapoãte je ke kodû vyplacené z havarijního poji tûní. Tím se dosáhne sníïení kodního prûbûhu z havarijního poji tûní. K tíïi kûdce je pak zapoãítaná koda vypoãtena z titulu poji tûní povinného ruãení. Externí audit je pak vïdy veden proti osobû u které nelze vyuïít regresu interního. V poji Èovací praxi je jedním z nejãastûj ích regresû, regres z titulu poji tûní cargo (majetkové poji tûní pfiepravovaného zboïí) veden proti mezinárodním, ale i vnitrostátním dopravcûm. 3

4 Vzhledem k povaze cargo poji tûní jsou velmi ãasto regresy vedeny zahraniãními pojistiteli, a to zpravidla i z dûvodu tlaku poji tûn ch na v i kodního prûbûhu a tím i na rûzné bonifikace jako je napfi. vratka ãásti pojistného na konci pojistného období v pfiípadech dobrého kodního prûbûhu. Podstatnou skuteãností pro tyto regresy je právû to, Ïe jsou v mnoha pfiípadech vedeny zahraniãními subjekty, a to aè uï pojistiteli nebo brokery. Vût ina sporû je tak vedena v zahraniãí a je tedy nutno poãítat se specifiky národního práva. Základním pfiedpokladem pro takovéto regresy je skuteãnost, zdali dopravce má sjednáno kvalitní poji tûní odpovûdnosti dopravce nebo zda-li se za vzniklou kodu vedoucí k regresu cítí odpovûdn ãi nikoliv. V pfiípadû, Ïe si je dopravce vûdom své odpovûdnosti a jeho pojistná ochrana mu umoïní pokrytí takovéto kody, jedná se pouze o úkony administrativnû správní, které je pouze potfieba provést kvalitnû a s právní jistotou, ale vïdy od poãátku po dohodû s pojistitelem. Dopravce je pak nucen nést náklady ve v i spoluúãasti, pfiípadnû náhrad uplatnûn ch nad rámec rozsahu poji tûní. V pfiípadech, kdy se dopravce za vzniklou kodu necítí b t odpovûdn nebo nemá sjednané pojistné krytí, resp. jeho pojistná smlouva nemá sjednan tak vysok limit plnûní nebo v ní absentuje napfi. riziko krádeïe a dopravce se tedy bude chtít takovémuto regresu bránit, je nutno se zamûfiit pfieváïnû na tyto skuteãnosti: 4 mezinárodní pfieprava podléhá Úmluvû CMR, je nutné, aby byl regres uplatnûn vãas tedy do doby neï by úãinnû pominula promlãecí lhûta. základním pfiedpokladem pro regresní nárok je prokázání, Ïe pojistné plnûní jiï bylo po kozenému poukázáno a na základû jak ch skuteãností. Stává se, Ïe pojistné plnûní je vyplaceno neoprávnûné osobû, která jiï napfi. z dûvodu INCOTERMS nemûla právo na takovéto pojistné plnûní nebo dochází k tomu, Ïe pojistitel vyïaduje regres bez toho, Ïe by poji tûnému pojistné plnûní vyplatil a spoléhá se, Ïe bude krytí dostateãné plnûním v rámci regresu podstatn m momentem je skuteãnost, Ïe v západní Evropû, zvlá tû pak v Nûmecku, je velké mnoïství sporû proti dopravcûm úãelovû vedeno dle ãlánku 29 Úmluvy CMR, tedy v dikci odpovûdnosti, kdy dopravce jednal s hrubou nedbalostí rovnající se úmyslu. To z toho dûvodu, Ïe ãasto b vá pfiepoãet náhrady kody dle ãl. 23 odst. 3 nedostateãn a dle ãl. 29 bezlimitní, tedy do v e skuteãnû vzniklé kody a nebo z dûvodu délky promlãecí lhûty, která se pak nebude fiídit lhûtou jednoho roku, ale lhûtou del í, zpravidla 4 let. Takováto v e náhrady pak mûïe dosahovat znaãn ch ãástek. Tento fakt je je tû umocnûn skuteãností, Ïe âeská republika zatím nepfiijala protokol o pfiepoãtu kilogramu hrubé váhy 8,33 x SDR (zvlá tní práva ãerpání), ale náhradu kody je nutno pfiepoãítávat 25 zlat mi franky na jeden kilogram hrubé váhy coï pfiedstavuje ãástku aï 2 000,- Kã na 1 kg, podle aktuálního kurzu zlata oproti 330,- Kã, v pfiípadech pfiepoãtu zvlá tními právy ãerpání. pojistitelé jsou v pfiípadech sporn ch nárokû vïdy ochotni k mimosoudnímu jednání. Jakékoliv plnûní je pro pojistitele mimofiádn m v nosem, kter zlep uje ekonomick v sledek poji Èovny. Dlouhé soudní spory jsou velmi nákladné a z pohledu úãetnictví poji Èoven je úãelné spory zkracovat a ãerpat alespoà niï í finanãní náhradu. v pfiípadû uplatnûného nároku poji Èovny na regres je nutné konzultovat v echny kroky a to od poãátku s pojistitelem, kter sjednal poji tûní odpovûdnosti dopravce. Souãástí pojistného krytí jsou i právní a soudní náklady se kter mi v ak musí pojistitel souhlasit. V mnoha pfiípadech je vzhledem k v i tûchto nákladû ochoten platit pouze náklady prvoinstanãní a do odvolání ãi dovolání v zahraniãí pfiistupuje pouze vynímeãnû. Je ale nutností, aby o kaïdém jednání s protistranou nebo o sporu vûdûl a pfiípadnû jim byl i úãasten. V Ïádném pfiípadû nesmí b t bez vûdomí pojistitele uzavfiena jakákoliv dohoda, která by zavazovala dopravce k plnûní ãi uznání závazku. Mohlo by to následnû vést ke krácení nebo odmítnutí pojistného plnûní. v pfiípadech, kdy pojistitel sjednal cargo poji tûní s tzv. pfiipoji tûním zisku se stává, Ïe v rámci regresu je uplatàováno i toto pfiipoji tûní. Odpovûdnost dopravce v ak v Ïádném pfiípadû není tímto vázána a to ani v pfiípadech roz ífiení odpovûdnosti dopravce ãlánkem 26 Úmluvy CMR. Obdobnû b vá nárok na náhradu kody uplatnûn nad rámec obchodnû dodavatelské faktury. Tyto faktury b vají resp. b valy z dûvodû celních, obchodních a daàov ch podhodnoceny. Odpovûdnost dopravce je pak striktnû limitována údajem uveden m ve faktufie a nikoliv podle skuteãné hodnoty zboïí. Platí v ak i v tûchto pfiípadech kogentní ustanovení Úmluvy CMR o náhradû kody pfiepoãtem k hrubé váze, viz. v e. Regresní fiízení je transparentní nástroj pojistitelû tak jako kterékoliv jiné organizace na náhradu vzniklé kody. KaÏd dopravce a nejen dopravce by mûl b t na tuto eventualitu pfiipraven a mûl by mít zvládnut mechanismus, jak v takov ch pfiípadech postupovat. patné vedení regresního fiízení mûïe mít za následek znaãnou finanãní ztrátu. Závûrem doporuãujeme vyuïít v takov chto pfiípadech odborn ch spoleãností typu kodnû regulaãních kanceláfií, specializovan ch poji Èovacích makléfiû apod., které by kompletnû pfievzaly související agendu za dopravce. PrÛbûh regresního fiízení je graficky zpracován na dal í stranû.

5 Průběh regresního řízení Pojišťovna I. Cargo pojišťovna Smluvní vytahy Postoupení odpovědnosti za škody Registr pojišťovny Pojistné plnění Škodní událost ČESKÁ POJIŠŤOVNA OPRAVUJE CHYBU V SYSTÉMU LIKVIDACE ŠKOD DOPRAVCŮ Spoleãnost SATUM CZECH s.r.o. iniciovala opravu systémové chyby ve v poãtech náhrady kod z titulu poji tûní odpovûdnosti za kodu silniãního dopravce (dle pojistn ch podmínek PPOD) provádûn ch âeskou poji Èovnou a.s. (âp). V pfiípadû v platy náhrady kody vzniklé pfii mezinárodní pfiepravû a kryté pojistnou smlouvou dle PPOD, pfii které není koda vyãíslena v ãeské mûnû (CZK), uplatàovala dosud âeská poji Èovna pfiepoãet cizí mûna/czk dle kursu platného ke dni pfievzetí zásilky dopravcem s poukazem na Úmluvu CMR ãl. 23 odst. 1, pfiípadnû dle kurzu platného ke dni vzniku kody. Nicménû Úmluva CMR vymezující odpovûdnost silniãního dopravce pfii mezinárodní pfiepravû fie í mûnov pfiepoãet pro pfiípad náhrady kody v ãl. 27 odst. 2 a to tak, Ïe pfiepoãet se Příkazce Dopravce 1 Dopravce 2 Dopravce 3 Příjemce Pojišťovna II. (pojistitel odpovědnosti mezinár. dopravců) Pojišťovna III. (pojistitel odpovědnosti mezinár. dopravců) Pojišťovna IV. (pojistitel odpovědnosti mezinár. dopravců) provádí podle bûïného kursu platného ke dni a v místû vyplacení náhrady. Pokud dopravce uhradil oprávnûnému kodu vyãíslenou v cizí mûnû na základû správného mûnového pfiepoãtu, koda byla uplatàována u âp, a ta následnû kodu vyãíslila a hradila dle kurzu platného ke dni pfiedání zásilky dopravci, mohlo dojít ze strany âp k vyplacení niï í ãástky, neï na kterou má poji tûn nárok. Po zji tûní této chyby jsme kontaktovali âp, která následnû své pochybení uznala a potvrdila, Ïe v echny dosud neuzavfiené a novû likvidované pojistné události jiï budou likvidovány správn m postupem. Jakékoliv jiï uzavfiené pojistné události, pfii kter ch do lo k po kození klienta v e uveden m zpûsobem, budou na základû Ïádosti klienta ãi makléfie znovu pro etfieny a pfiípadnû zji tûné rozdíly uhrazeny. V ichni pfiíslu ní likvidátofii âp byli, nebo v nejbliï í dobû budou s nápravn m opatfiením seznámeni. Klienti spoleãnosti SATUM CZECH s.r.o. mohou v pfiípadû zji tûní v e uvedené nesrovnalosti v jiï uzavfiené pojistné události Ïádat âp o pfiíslu n doplatek prostfiednictvím na eho analytika a likvidátora Martina Sleãky: nebo tel.: Na základû dohody je moïné zajistit nápravu chybnû zlikvidovan ch pojistn ch událostí také spoleãnostem, které nejsou na imi klienty. V pfiípadû zájmu prosím kontaktujte pfiíslu ného specialistu na v e uvedeném telefonním ãísle nebo ové adrese. ZMĚNY V ZÁKONĚ č. 168/1999 Sb. S úãinností od 1. kvûtna 2004, tedy se vstupem âr do EU, vstupují v platnost zmûny v zákonû ã. 168/1999 Sb, o poji tûní odpovûdnosti za kodu zpûsobenou provozem vozidla a o zmûnû nûkter ch souvisejících zákonû. Tímto bychom Vás chtûli seznámit se základními zmûnami tohoto zákona. Náhrada škody do 3 měsíců od uplatnění práva na plnění Práva po kozen ch na náhradu kody budou lépe chránûna pfied poji Èovnami, které zdrïují vyplácení pojistn ch událostí díky novému ustanovení v zákonû ã. 168/1999 Sb. 9 (3): Pojistitel je povinen provést etfiení kodné události bez zbyteãného odkladu. Ve lhûtû do 3 mûsícû ode dne, kdy bylo oprávnûnou osobnou uplatnûno právo na plnûní z poji tûní odpovûdnosti, je pojistitel povinen: a) ukonãit etfiení pojistné události a sdûlit po kozenému v i pojistného plnûní, jestliïe nebyla zpochybnûna povinnost pojistitele plnit z poji tûní odpovûdnosti a nároky na náhradu kody byly prokázány, nebo b) podat po kozenému písemné vysvûtlení k tûm jím uplatnûn m nárokûm na náhradu kody, které byly pojistitelem zamítnuty nebo u kter ch bylo plnûní pojistitele sníïeno. 5

6 (4) Nesplnil-li pojistitel povinnost podle odstavce 3, zvy uje se ãástka pojistného plnûní, jehoï se prodlení pojistitele t ká, o úrok z prodlení. Navíc pokud pojistitel nesplnil povinnost podle 9 odst. 3 poskytuje Kanceláfi na základû písemné Ïádosti po kozeného náhradní plnûní z garanãního fondu podle 24a. Z garanãního fondu lze hradit po kozenému také tehdy, jestliïe (podle 24b) a) není moïné zjistit vozidlo, jehoï provozem byla na území jiného ãlenského státu, neï je âr, zpûsobena koda, nebo b) do 2 mûsícû ode dne vzniku kody zpûsobené provozem vozidla není moïné zjistit poji Èovnu, které vznikla povinnost poskytnout pojistné plnûní za tuto kodu. 6 Škodní zástupce Pro snaz í vyfiizování automobilov ch nehod musí v echny poji Èovny v kaïdé zemi EU zfiídit svého kodního zástupce - viz 9a (1) Pojistitel je povinen ustanovit v kaïdém ãlenském státû, mimo ãlensk stát, ve kterém získal povolení k provozování poji tûní odpovûdnosti, kodního zástupce. Pro po kozené to znamená to, Ïe kdyï je nûkdo v zahraniãí po kodí sv m vozidlem, nemusí se obracet na poji Èovnu nebo kanceláfi pojistitelû zemû, kde k nehodû do lo, ale mohou se obrátit na kodního zástupce dané poji Èovny v âr, kter s nimi pojistnou událost bude likvidovat v úfiedním jazyce státu, v nûmï má po kozen sídlo nebo bydli tû. Informace o kodních zástupcích poskytne Informaãní stfiedisko Kanceláfie (âkp). Rozsah informací, které Kanceláfi bude poskytovat za úãelem poskytnutí informací nezbytn ch pro uplatnûní nárokû po kozen ch osob na náhradu kody, je uveden v 15a. RovnûÏ novû schválen 18a Informaãní povinnosti Kanceláfie ukládá Kanceláfii povinnost sdûlit po kozenému na jeho Ïádost informace o zahraniãním kûdci. Přestupky a jiné správní delikty ZároveÀ upozoràujeme, Ïe za provozování vozidla bez poji tûní lze uloïit pokutu do v e ,- Kã a zákaz ãinnosti spoãívající v fiízení motorov ch vozidel aï na dobu 1 roku. Pfii neodevzdání SPZ a osvûdãení o registraci vozidla v pfiípadû zániku poji tûní lze uloïit pokutu do ,- Kã. Za nepfiedloïení dokladu o poji tûní na Ïádost pfiíslu níka PâR lze uloïit pokutu do 500,-Kã. Úmrtí účastníka při pojistné události - změna občanského zákoníku V pfiedchozím ãísle na eho obãasníku (Bulletin ã.2 z prosince 2003) jsme Vás informovali, jak je rozsah nárokû po kozen ch a pozûstal ch pfii vzniklé kodû na majetku nebo zdraví. Rádi bychom doplnili tuto informaci o zmûnu v obãanském zákoníku, t kající se náhrady pozûstal m v pfiípadû úmrtí jejich blízké osoby. V 444 se doplàuje odstavec 3: (3) Za kodu usmrcením náleïí pozûstal m jednorázové od kodnûní, ato a) manïelovi nebo manïelce ,-Kã, b) kaïdému dítûti ,-Kã, c) kaïdému rodiãi ,-Kã, d) kaïdému rodiãi pfii ztrátû dosud nenarozeného poãatého dítûte ,-Kã, e) kaïdému sourozenci zesnulého ,-Kã, f) kaïdé dal í blízké osobû Ïijící ve spoleãné domácnosti s usmrcen m v dobû vzniku události, která byla pfiíãinou kody na zdraví s následkem jeho smrti, ,-Kã. POJIŠTĚNÍ TERORISMU - PRODUKT OD AIG CZECH REPUBLIC pojišťovny, a.s. Poji tûní terorismu se fiadí produktovû mezi poji tûní násilností. V tomto produktu jsou krytá tato rizika: terorismus sabotáï vzpoura státní pfievrat v trïnost srocení stávka obãansk nepokoj Rozsah pojištění: Toto pojistné nebezpeãí lze sjednat pro majetek a dále pro pfieru ení provozu. Základní kritéria: Spoluúãast - fiády mil. Kã pro majetek a v rozmezí 7-30 dnû pro pfieru ení provozu Doba ruãení pro pfieru ení provozu - 12 mûsícû Pojistná ãástka - nemusí b t na plnou hodnotu majetku Pojistné plnûní - nové ceny Minimální pojistné ,-Kã Poji tûní AIG doporuãuje poji tûní zejména pro administrativní budovy, business centra, nákupní centra, supermarkety, vefiejné haly a sportovi tû, strategická místa, bytové domy, nové stavby ji tûné bankovním úvûrem. ÚHRADA ZDRAVOTNÍ PÉČE PŘI POBYTU V EU V souvislosti se vstupem âr do EU dne budou ãeské zdravotní poji Èovny povinny uhradit zdravotní péãi poskytnutou jejich poji tûnci pfii pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodáfiského prostoru a ve v carsku. Komerãní poji Èovny i zdravotní poji Èovny, doporuãují obãanûm âr uzavírat pro v jezdy ãi pobyty v zahraniãí komerãní poji tûní. Cena cestovního (komerãního) poji tûní je zpravidla mnohem niï í neï v e zákonn ch spoluúãastní pfii lékafiském o etfiení v jednotliv ch zemích. Srovnání Komerãního poji tûní a Evropské Unie je uvedeno na následující stranû.

7 Administrativa Platby v hotovosti Spoluúãast As. sluïby Péãe ve zdravotnickém zafiízení Repatriace EVROPSKÁ UNIE Pfied cestou je nutné nav tívit svoji zdravotní poji Èovnu, sdûlit tranzitní zemû a cíl pobytu a poïádat o pfiíslu n formuláfi - formuláfi vyplnit a nechat si potvrdit. - formuláfie jsou rozdílné pro rûzné druhy cest do zahraniãí (turistika, studijní ãi pracovní pobyt) Po vstupu do EU budou postupnû poji tûncûm ve v ech ãlensk ch zemích Unie vydávány k tomuto úãelu tzv. Evropské karty. V mnoh ch zemích EU je je tû pfied o etfiením rovnûï tfieba nav tívit místní úfiad (zdravotní poji Èovnu, úfiad sociálního poji tûní apod.), která vydá doklad, na jehoï základû lékafi poskytne potfiebnou zdravotní péãi (napfi. Rakousko, Nûmecko, ecko, Portugalsko, Slovinsko). Jazykovû nároãné! Pokud pûjde o ambulantní o etfiení a poji tûnec nebude mít u sebe pfiíslu n formuláfi nebo Evropskou kartu zdravotního poji tûní. V nûkter ch zemích je nutné za poskytnutou péãi pfii ambulantním o etfiení nejdfiíve zaplatit v hotovosti (napfi. Franci, Belgie, Lucembursko) V tûchto státech je moïné poïádat o refundaci nákladû místní zdravotní poji Èovnu nebo náklady uhradit a po návratu do âr Ïádat o refundaci svou ãeskou zdravotní poji Èovnu (uchovat si originály stvrzenky o zaplacení). Proplacení v loh u ãeské zdravotní poji Èovny po návratu ze zahraniãí trvá fiadu mûsícû. Je poskytnuta péãe za stejn ch podmínek, které platí pro místní poji tûnce, tzn. platba stejné spoluúãasti. V kaïdém státû existuje odli n systém spoluúãasti, napfi.: (Franci 30% u lékafiského o etfiení, aï 65% u lékû, Dánsko aï 100% u o etfiení zubû, Rakousko aï 9 EUR za den pobytu v nemocnici, Itálii 100% u lékû apod.) Systém nezahrnuje asistenci Pouze u zdravotnického zafiízení financována z vefiejného zdravotního poji tûní. U privátních lékafiû je obvykle nutné péãi uhradit ze sv ch prostfiedkû. V turistick ch oblastech je vût ina zdravotních zafiízení soukromá! Pfievoz do vlasti (repatriaci) si musí nemocn hradit sám. Repatriaci tûlesn ch ostatkû pfii úmrtí musí vïdy zcela uhradit pozûstalí. KOMERČNÍ POJIŠTĚNÍ Není tfieba vyfiizovat jakékoli formuláfie pfied cestou u zdravotní poji Èovny, ani v zahraniãí. OkamÏitá platba klienta za ambulantní péãi je bûïnou praxí v cizinû u komerãních poji Èoven. V lohy na o etfiení, které pfiípadnû musel pojistník v zahraniãí uhradit v hotovosti, proplatí komerãní poji Èovna, nejpozdûji do 14 dní po fiádném pfiedloïení. Ve keré v lohy na léãení uhradí komerãní poji Èovna vãetnû místních zákonn ch spoluúãastí. Spoluúãast v ak mûïe b t stanovena v ujednání pojistitele. Zahrnuje asistenãní sluïby, tedy pomoc v pfiípadû nouze (pfievozy do nemocniãního zafiízení, platební garance, komunikace s lékafii ãi rodinou ) Úhrada léãebn ch v loh se vïdy vztahuje na vefiejná i soukromá zdravotní zafiízení. Komerãní poji tûní se ve vût inû pfiípadû vztahuje i na repatriaci ze zahraniãí. 7

8 8 Bulletin CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍHO TELEFONU SMSTour, WAPTour Od konce listopadu 2003 jsme obohatili pojistn trh ve spolupráci se spoleãnostmi: Generali Poji Èovna a.s. its Beskydy, s.r.o. T-Mobile Czech Republic a.s. o moïnost sjednání cestovní poji tûní prostfiednictvím mobilního telefonu. Tento nov zpûsob prodeje cestovního poji tûní je prezentován pod názvem SMS TOUR a WAP TOUR. Smyslem tohoto zpûsobu sjednávání cestovního poji tûní je jednoduchost, rychlost a praktiãnost. Sjednání cestovního poji tûní je umoïnûno v em uïivatelûm mobilních telefonû, kterékoli telekomunikaãní sítû. Jak uï napovídají samotné názvy projektu, podstatou je odeslaní SMS zprávy na stanovené ãíslo ãi uïití WAPu, jakoïto mobilního pfiístupu k internetu. Podstatn m ãlánkem v oblasti technického zabezpeãení tûchto projektû je uïívání sluïby T-Mobile SMS Connect, která umoïàuje komunikaci s klientem. V praxi to znamená umoïnûní pfiijímání a odesílání velkého mnoïství SMS z/do v ech sítí telekomunikaãních operátorû. Klienti mohou cel proces sjednání cestovního poji tûní, vãetnû platby pojistného, uskuteãnit prostfiednictvím mobilního telefonu, tedy bez nutnosti nav tívit jakékoli poji Èovací ãi finanãní spoleãnosti (napfi. vyuïitím telefonního bankovnictví). Zájemce o poji tûní odesláním SMS zprávy v definovaném tvaru nebo vyplnûním a potvrzením formuláfie prostfiednictvím systému WAP nebo online pfiipojení potvrzuje, Ïe se seznámil a souhlasí s nabídkou prodeje a s ní souvisejícími ujednáními, jenï jsou prezentovány na ãi na SMS TOUR SvÛj poïadavek na poji tûní za lete na tel. ãíslo v definovaném tvaru SMS zprávy: Komplexní cestovní pojištění, tarif EXLUZIV: CP JMENO PRIJMENI RODNE/CISLO DATUM OD* DATUM DO* Komplexní cestovní pojištění tarif EXKLUZIV, včetně připojištění Sportovec: CP JMENO PRIJMENI RODNE/CISLO DATUM OD* DATUM DO* SPORT *DATUM OD i DATUM DO ve tvaru DD.MM.RRRR WAP TOUR Pfiihlaste se na mobilním telefonu na stránku wap.satum.cz - internetová aplikace Vám umoïní on-line uzavfiení smlouvy - svûj poïadavek na poji tûní vyplàte do pfieddefinovan ch polí. Následnû zájemce o poji tûní v pfiípadû uïití: SMS sytému obdrïí potvrzovací SMS zprávu s níïe uveden mi náleïitostmi: WAP systému nebo on-line pfiipojení se na displeji mobilního telefonu, popfi. obrazovce poãítaãe zobrazí informace s následujícími náleïitostmi: názvem produktu, ãíslem pojistky, dobou poji tûní, v í pojistného, ãíslem úãtu pro platbu pojistného, variabilním symbolem platby, názvem asistenãní sluïby a kontaktem na asistenãní centrálu. Cestovní poji tûní je moïno sjednat s poãátkem poji tûní ve stejn den, kdy cestujete do zahraniãí. Podmínkou je v ak okamïitá platba pojistného. Poji tûní mûïe b t sjednáno nejdfiíve 10 dní pfied poãátkem poji tûní. Maximální délka poji tûní je 90 dnû. Specifikace produktu EXKLUZIV ÚZEMNÍ PLATNOST = cel svût STANDARDNÍ CESTA (denní sazba) Vûk 0-17 let: 22,- Kã Vûk let: 29,- Kã SPORTOVNÍ CESTA (denní sazba) Vûk 0-17 let: 42,- Kã Vûk let: 49,- Kã POJISTNÉ KRYTÍ POJISTNÉ KRYTÍ Léãebné v lohy vãetnû repatriace Opatrovník LIMITY POJISTNÉHO PLNùNÍ ,- Kã ,- Kã Úrazové poji tûní - trvalá invalidita ,- Kã - smrt úrazem ,- Kã Zavazadla ,- Kã Odpovûdnost za zpûsobenou kodu - na zdraví ,- Kã - na majetku ,- Kã - fin. náhrada ,- Kã TopROAD - KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ SATUM CZECH s.r.o. je jiï od roku 2002 partnerem sdruïení automobilov ch dopravcû âesmad

9 BOHEMIA. Spoleãnû je realizován projekt toproad - komplexní poji tûní dopravcû. Tento projekt je urãen men ím dopravcûm a zahrnuje tyto ãtyfii produkty: - havarijní poji tûní - poji tûní odpovûdnosti z provozu vozidel - poji tûní odpovûdnosti silniãního dopravce - poji tûní léãebn ch v loh V e uvedené produkty jsou sjednávány na kaïdém regionálním obchodním zastoupení âesmad BOHEMIA. Pro sjednávání poji tûní je vyuïíván upraven software E-Insurance - WEBová aplikace, která je provozována spoleãností SATUM CZECH s.r.o. Jedná se o ON-LINE systém, kter umoïàuje okamïit vznik a sjednání poji tûní, jeho následnou správu, vãetnû ekonomick ch informací. Na pojistném trhu v âr se jedná o naprosto ojedinûl systém a v e ukazuje, Ïe zvolená cesta je správná neboè projekt toproad se úspû nû rozvíjí. POJIŠTĚNÍ PLAVIDEL Nikdo z nás si samozfiejmû nepfieje, aby k jakékoli pojistné události do lo, ale jak se fiíká, ãert nikdy nespí. Proto chystáte-li se spustit Va i loì na vodu, zamyslete se nad tím, co v echno se mûïe stát. Abyste nemuseli mít obavy bûhem Va í plavby, poji Èovny Vám nabízí pojistn produkt urãen pfiímo pro Vás. Poji tûní plavidel patfií mezi nejstar í obory v poji Èovnictví. Nelze ani pfiehlédnout, Ïe nejstar í dochovanou pojistnou smlouvou je právû námofiní pojistka vydaná notáfiem v Pise roku Poji tûní lze v zásadû rozdûlit na dvû skupiny: poji tûní odpovûdnosti a havarijní poji tûní neboli lodní kasko. Havarijní pojištění plavidla Poji Èovna poskytne náhradu za nahodilou ztrátu nebo po kození poji tûn ch vûcí jako dûsledek plavební nehody nebo vy í moci. Poji tûn mi vûcmi se rozumí vedle plavidla samotného téï jeho zafiízení, v stroj, inventáfi, úmûrné zásoby pohonn ch látek, mazadel a náhradních souãástek naloïen ch na plavidlo. Pojistitel také nahradí úãelnû vynaloïené zachraàovací náklady dohodnuté s pojistitelem. K havarijnímu poji tûní je moïné také sjednat poji tûní pfiepravy plavidla (napfi. pfii cestách k pfiímofisk m státûm). Poji tûní se v tomto pfiípadû vztahuje také na kody, které vznikly jako dûsledek dopravní nehody pfii pozemní pfiepravû. Poji tûní lze sjednat s územní platností pro âeskou republiku, dále mûïe b t roz ífiena na vnitrozemské a pobfieïní vody evropsk ch státû a na mezinárodní vody Stfiedozemního mofie. Pojistné závisí na nûkolika faktorech. Pfiedev ím se jedná o typ plavidla, jeho pojistnou hodnotu a rozsah sjednaného poji tûní. Pojištění odpovědnosti Poji tûní se vztahuje na kody na Ïivotû nebo zdraví jin ch osob (kromû Va í posádky) nebo na kody na jiném plavidle, pfiístavním zafiízení apod. Poji tûní je moïné sjednat pro provoz vlastní nebo pronajaté lodi. V souãasné dobû vyïadují toto poji tûní zejména pfiístavní orgány Chorvatska, Itálie a Portugalska. Pro vût í loìafiské spoleãnosti pfiichází v úvahu mimo poji tûní obecné odpovûdnosti také následující moïnosti pfiipoji tûní: poji tûní odpovûdnosti za kodu zpûsobenou jinak neï na zdraví, usmrcením, po kozením, zniãením nebo pohfie ováním vûci - tzv. finanãní kody poji tûní odpovûdnosti za kodu na vûcech pfievzat ch (pfievzaté vûci za úãelem provedení pfiepravy na základû pfiepravní smlouvy) poji tûní odpovûdnosti za kodu zpûsobenou zneãi tûním vod Výhody pojištění: pojistná ochrana nejen v plavební sezónû, ale po cel rok rozsah pojistného krytí podle individuálních potfieb pohotové vyfiizování pojistn ch událostí Podklady potřebné k uzavření pojistné smlouvy: pojistná ãástka (hodnota plavidla) pojistné období (min. 1 mûsíc) lodní osvûdãení bliï í údaje k plavidlu (typ, rok v roby) Podklady potřebné k uplatnění nároku na náhradu škody: hlá ení pojistné události (pfiíãina vzniku, místo, ãas, atd.) kodní úãet úãet za opravy doklad o pojistné hodnotû poji tûné vûci, popfi. zápis havarijního komisafie DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB PRO NAŠE KLIENTY Dovolujeme si Vám tímto pfiedstavit na i sesterskou spoleãnost SATUM CREDIT s.r.o., která od poãátku tohoto 9

10 roku zaãala rozvíjet své aktivity v oblasti krátkodob ch a dlouhodob ch pronájmû vozidel v ech kategorií. Díky licenci National car rental, kterou spoleãnost vlastní, jsme Vám schopni nabídnout, mimo v e uvedené, následující sluïby: rezervace automobilû do zahraniãí pln operativní leasing pronájmy vozidel s fiidiãem jednosmûrné pronájmy v âr i v rámci Evropy pfiistavování automobilû dle pfiání zákazníka systém kreditních karet a voucherû správa vozového parku pofiízení nov ch vozidel s v raznou slevou V souãasnosti nabízíme klientûm spoleãnosti SATUM CZECH s.r.o., v pfiípadû pojistné události na Va em osobním vozidle, zapûjãení náhradního vozidla po dobu opravy. U pojistn ch událostí, které zaviní druh úãastník z povinného ruãení, lze náklady na náhradní vozidlo uplatnit v rámci pojistného plnûní u poji Èovny viníka (pfiesné podmínky Vám rádi sdûlí pracovníci SATUM CZECH s.r.o.) Souãasnû si Vám na ostatní sluïby dovolujeme nabídnout, jako klientûm SATUM CZECH s.r.o., slevu 10% na ve keré na e sluïby. Tû íme se na moïnou spolupráci. Karel âernín V konn fieditel Tel.: Fax.: Rezervace: STANDARDNÍ NABÍDKA SLUŽEB SPOLEČNOSTI SATUM CZECH s.r.o. OBLAST POJIŠŤOVNICTVÍ (vznik a správa pojistn ch smluv) rozbor stávajícího poji tûní co do rozsahu, ceny a zpûsobu poji tûní doporuãení úpravy poji tûní pfiedloïení návrhu na nová poji tûní a v klad rozbor dal ích smluv, vztahû, vazeb s tfietími subjekty souvisejícími s poji tûním OBLAST ANALYTICKO- LIKVIDAČNÍ (postupy hlá ení, evidence a vyhodnocení kodních událostí) Chování spoleãnosti SATUM CZECH pfii kodní události: získá ve keré informace a doklady od klienta doruãí materiály poji Èovnû kontroluje, zda byly pfiedány potfiebné podklady ke kodní události a apeluje na poji Èovnu, aby byla kodní událost vyfiízena co nejrychleji ve kerá komunikaci ke kodní události se bude dít pfies spoleãnost SATUM CZECH OBLAST PORADENSTVÍ Konzultace: se spoleãností Regula - kodnû regulaãní kanceláfií, zastoupenou JUDR. Roubalem - nejkvalitnûj í ãeská kanceláfi, která se zab vá otázkami v rámci silniãní kamionové dopravy (pfieváïnû pak odpovûdností dle úmluvy CMR) -s touto spoleãností má na e spoleãnost SATUM CZECH s.r.o. uzavfienou exkluzivní smlouvu o oboustranné spolupráci s JUDr. Miroslavem ubrtem - ãlenem International Chamber of Commerce s konzultantem problematiky celního zákona s Romanem Janeãkem - soudním znalcem s právní kanceláfií Zádûrová & Zádûra -renomovaná právní kanceláfi schopná velmi kvalitnû a rychle fie it v echny otázky související s problematikou poji tûní, kod. apod. kolení: zasilatelství vnitrostátní a mezinárodní dopravy, provádûní celního dohledu vãetnû otázky vzniku celního dluhu a daàové povinnosti mezinárodních dohod ATP, ADR, AETR, TIR a poji tûní s tímto související, vãetnû postupu pfii likvidaci kod právní odpovûdnosti v robce za kodu zpûsobenou v robkem a poji tûní s tímto související, vãetnû postupu pfii likvidaci kody Vydává: SATUM CZECH s.r.o. Porážkova OSTRAVA tel.: fax:

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/05 EU 5089/2 Obecná

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2

Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2 Číslo 2 Listopad 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu,

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4225/SPP/1/A5 Poji tûní motorov ch vozidel V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV A/10 1) Tyto V eobecné pojistné

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I.

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I. Číslo 1 Květen 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod Analýza nejčastějších příčin vzniku škod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

UCZ/Voz/12. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást

UCZ/Voz/12. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/12 EU

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

UCZ/Voz/08. V eobecné pojistné podmínky. Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/08. V eobecné pojistné podmínky. Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UCZ/Voz/08 Úvodní

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ HO.RE.KA âr SdruÏení podnikatelû v pohostinství a cestovním ruchu NFHR âr Národní federace hotelû a restaurací âeské republiky Ministerstvo pro místní rozvoj âeské republiky âeská centrála cestovního ruchu

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

TÉMA MùSÍCE Zmûna metodiky k daním z pfiíjmû z D-6 na D-22 (1. ãást) Ing. Martin Dûrgel 2

TÉMA MùSÍCE Zmûna metodiky k daním z pfiíjmû z D-6 na D-22 (1. ãást) Ing. Martin Dûrgel 2 DaP_06_15_zlom 28.5.2015 11:42 Stránka 1 EDITORIAL / OBSAH Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi ráda, Ïe vám mûïeme zprostfiedkovat srovnání zmûn, které souvisí se zru ením Pokynu D-6 a vydáním

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více