Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2"

Transkript

1 Číslo 2 Listopad 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter vydává spoleãnost SATUM CZECH s.r.o. Tento materiál si klade za cíl informovat Vás o nûkter ch novinkách t kajících se poji Èovnictví. Mûl by mít také za úkol zodpovûdût Vám dotazy, které Vás trápí. Pfiivítáme jakékoliv námûty, dotazy nebo pfiipomínky k tomuto materiálu. Ing. Roman Horváth v konn fieditel Obsah Úvod Analytika a likvidace pojistných událostí Aktuality z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Horní hranice limitu odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce dle úmluvy CMR Aktuální informace Business Unit občanského pojištění A na závěr Krizové řízení v případě vzniku škody Katastrofy, krize a velké kody ve sféfie provozování autobusové nebo nákladní dopravy nejsou niãím nov m. MÛÏe se jednat o dopravní nehody, odpovûdnostní kody, Ïivelní kody v areálech nebo ekologické kody. Takováto koda je pfiedev ím problémem vedení spoleãnosti, jenï se z ní následnû zodpovídá. V dne ní dobû se také stává bezprostfiednû po ní i stfiedem velkého zájmu médií, obzvlá tû, do lo-li pfii ní k váïnému zranûní osob a ke znaãn m majetkov m kodám nebo pfieru ení provozu. Krizová situace ãasto vypukne mimo bûïnou pracovní dobu, pfies noc, o víkendech, ve svátky. Pfiíprava a postupy fie ení ke zvládnutí krizové situace bezprostfiednû po nehodû by mûly b t v kaïdé firmû nebo spoleãnosti pfiedem naplánovány a vyzkou eny, aby umoïnily v krizové situaci okamïitû jednat. KaÏdá krizová situace je ov em jiná a i peãlivû pfiipravené plány vyïadují neustálé pfiehodnocování a obnovování. Nebezpeãí krize, pfiedstavující napfi. závaïnou dopravní nehodu, mûïe nastat, nevíme ov em kdy. Pokud je firma nebo spoleãnost tímto nebezpeãím potencionálnû zranitelná, je nutné plánovat krizová opatfiení dfiíve, neï vzniknou a b t na nû vïdy pfiipraven. Zvládnutím krizové situace lze zamezit moïnému prudkému poklesu dûvûryhodnosti spoleãnosti. Pro naplánování reakce na v jimeãné nepfiíznivé situace je nutno provést nûkolik postupn ch krokû. 1. Zpracovat anal zu moïn ch problémû a písemnû ji vyhodnotit. 2. Pfiipravit plán, jak se vyrovnat s potencionálními hrozbami. Souãástí plánu musí b t také jasnû definováno, které instituce je nutno neprodlenû kontaktovat a kter m médiím podat informaci o dopravní nehodû. 3. Sestavit krizov táb, kter se bude podílet na zvládnutí krizové situace. Jasnû stanovit funkãní zastoupení vãetnû odpovûdností a propojení v okamïiku vzniku krizové situace. Jsme pfiipraveni zapojit se do této struktury s jasnû pojmenovan mi kompetencemi. 4. Je bezpodmíneãnû nutné zajistit dostupnost kaïdého ãlánku krizového tábu v kteroukoliv denní ãi noãní hodinu a zváïit, jak mi komunikaãními prostfiedky bude krizov táb propojen, kdo a jak m zpûsobem bude komunikovat se zástupci sdûlovacích prostfiedkû (dostaví se na místo nehody, napí e sdûlení pro tisk, apod.). Bezprostfiední reakce na dotazy sdûlovacích prostfiedkû je podstatná. Sdûlovány by mûly b t pouze podstatná fakta. Za kaïdou cenu by mûla b t vylouãena diskuse o pravdûpodobn ch pfiíãinách nebo ztrátách. Jakmile je moïno roz ífiit doloïené informace, je nutné tak uãinit. Velmi patn m dojmem pûsobí, kdyï se na místû váïné nehody neobjeví ãlen vy ího vedení. Je uïiteãné pfiipravit pro sdûlovací prostfiedky pfiehledy technick ch údajû (tiskové prohlá ení), které je moïné pfiedat jejich zástupcûm pro informovanost o fungování podniku a dal ím postupu a uspokojit je do doby, neï budou k dispozici pfiíznivûj í informace o nehodû (napfi. po kontaktování po kozen ch nebo jejich rodinn ch 1

2 pfiíslu níkû, opatfiení ke zmírnûní následkû, vyjádfiení poji Èovny, zpráva z Policie o v sledku etfiení apod.) Je bohuïel jisté, Ïe ani sebe dokonalej í plán neumoïní naplánovat ve keré situace. Je ov em moïné, po peãlivû proveden ch pfiípravách, se vyrovnat s krizovou situací daleko snáze. Přivolávání policie k pojistné události na vozidle ve vlastním areálu Zákon ã. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o zmûnách nûkter ch zákonû, kter (mj.) vymezuje, co je to dopravní nehoda a v jak ch pfiípadech v souvislosti s dopravní nehodou vzniká ze zákona povinnost tuto nehodu neprodlenû ohlásit Policii âr. Dopravní nehodou je dle zmínûného 47 událost v provozu na pozemních komunikacích, napfi. havárie nebo sráïka, která se stala nebo byla zapoãata na pozemní komunikaci, a pfii níï dojde k usmrcení nebo zranûní osoby nebo ke kodû na majetku v pfiímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu. Pokud tedy dojde ke kodní události na komunikaci, která se nachází v areálu soukromé spoleãnosti, tedy na soukromém pozemku, nedo lo k dopravní nehodû dle zmínûného 47 zákona ã. 361/2000 Sb., a tedy nevznikla povinnost o této události informovat Policii âr. Upozornění: Ve v eobecn ch pojistn ch podmínkách poji Èoven není omezení, Ïe pojistnou událostí je pouze dopravní nehoda dle v e uvedeného zákona, proto v em klientûm doporuãujeme zkusit pfiivolat Policii i k takové nehodû s odûvodnûním Ïádostí, Ïe to pojistitel vyïaduje k likvidaci. V pfiípadû neúspûchu je nutné alespoà poïádat o jméno policisty, se kter m bylo hovofieno a ãas. Doporuãujeme Vám udûlat si zápis v areálu, kter podepí í napfi. fiidiã, vedoucí smûny, vrátn, svûdek apod... Změna hlášení pojistných událostí u ČP a.s. S úãinností od byla likvidace pojistn ch událostí u âeské poji Èovny a. s. v rámci celé âr pfievedena do centralizovaného systému likvidací. Poji Èovna se tímto zpûsobem likvidace pfiipravuje na vstup do EU tak, aby parametry zpracování pojistn ch událostí odpovídaly pfiedpisûm v EU. Pojistné události nahlá ené do budou zpracovávány pravdûpodobnû do konce leto ního roku na agenturách. Pokud se do té doby nevyfie í, budou odloïeny jako bezpfiedmûtné pro nedodání dokladû. Takto odloïené pojistné události pak budou zaslány do archivu centrálního stfiediska, kde budou po dodání materiálû obnoveny a dolikvidovány. Pojistné události nahlá ené na âeskou poji Èovnu a. s. od jiï nebudou likvidované na agenturách v jednotliv ch regionech, ale zpracováváním pojistn ch událostí se bude zab vat centrální stfiedisko s klientsk m servisem, které je pouze v Praze a Brnû. Na agenturách zûstanou jen mobilní likvidátofii, ktefií budou zaji Èovat prohlídky pojistn ch událostí, které jim zadá centrální stfiedisko na základû hlá ení pojistné události klientem. Pokud budete potfiebovat zajistit prohlídku, kontaktujte nás prosím a my prohlídku domluvíme. Pro zaji tûní prohlídky nám prosím vïdy za lete vyplnûnou hlá enku. Podrobné informace o novém zpûsobu hlá ení pojistn ch událostí, nov ch hlá enkách, moïnostech prohlídky po kozen ch vûcí atd. budou podrobnûji obsaïeny v obûïníku Business Unit poji tûní vozidel pod pofiadov m ãíslem 7, kter Vám bude zaslán em v prûbûhu mûsíce prosince. Kam volat Aktualizovaná telefonní a faxová ãísla, na kter ch je moïno poïádat o pomoc v pfiípadû nehody nebo poruchy na motorovém vozidle, jste-li poji tûn u âp a.s. KASKO pomoc: OLZPU (odbor likvidace zahraniãních pojistn ch událostí) telefon z âr i ze zahraniãí: fax z âr i ze zahraniãí: CORIS Praha a.s. telefon z âr i ze zahraniãí: fax z âr i ze zahraniãí: Asistenãní sluïby: ÚAMK s.r.o. (pouze pro nákladní vozidla na základû doloïky 9988) telefon z âr: 1230 telefon ze zahraniãí: fax z âr i ze zahraniãí: ABA, a.s. na základû povûfiení dispeãinku âp Direct telefon z âr: 1240 telefon ze zahraniãí: âp Direct telefon z âr: telefon ze zahraniãí:

3 AKTUALITY Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA RUSKO Od ve el v Rusku v platnost zákon, na základû kterého vzniká povinnost uzavfiít pfii vstupu na území Ruska poji tûní odpovûdnosti za kodu zpûsobenou provozem vozidla. Limit pojistného plnûní je cca 120 tis. rublû (cca 4000 USD). Tento limit se t ká jak kody na zdraví tak na majetku. Je moïnost pojistit se i na vy í limity, napfi. 5000, 10000, 20000, USD. V souãasné dobû jsme v jednání s Rusk mi pojistiteli ve vûci moïnosti sjednávání poji tûní odpovûdnosti pro na e klienty jiï na uzemí âr. O dal ím v voji situace Vás budeme informovat. Úmrtí účastníka při pojistné události Pokud dojde pfii pojistné události u poji tûní odpovûdnosti za kodu zpûsobenou provozem vozidla k úmrtí úãastníka nehody, hradí se pouze pfiimûfiené náklady spojené s pohfibem, pokud nebyly uhrazeny pohfiebn m poskytnut m podle zákona o státní sociální podpofie. Náklady léãení a náklady pohfibu se hradí tomu, kdo je vynaloïil. Dále se hradí penûïit m dûchodem náklady na v Ïivu pozûstal m, kter m zemfiel v Ïivu poskytoval nebo byl povinen poskytovat. Náhrada nákladû na v Ïivu náleïí pozûstal m, pokud tyto náklady nejsou hrazeny dávkami dûchodového zabezpeãení poskytovan mi z téhoï dûvodu (v poãet viz 447 odst. 2 Obãanského zákona). Doporučení: Sjednání úrazového poji tûní osob pfiepravovan ch motorov mi vozidly (poji tûní sedadel) Poji tûní se vztahuje na úrazy, které poji tûn utrpí pfii provozu vozidla, tj.: uvádûním motoru vozidla do chodu pfied zahájením jízdy nastupováním do vozidla nebo vystupováním z vozidla pfii jízdû vozidla pfii krátkodobé zastávce vozidla (úrazy poji tûného, k nimï do lo ve vozidle nebo v jeho blízkosti na komunikaci) pfii odstraàování bûïn ch poruch vozidla, vznikl ch bûhem jízdy vozidla Rozsah poji tûní: smrt následkem úrazu trvalé následky úrazu podle rozsahu následkû pfiíslu né procento z ãástky doba nezbytného léãení (popfiípadû denní od kodné) Dle Občanského zákoníku se hradí: 442 1) Skuteãná koda a to, co po kozenému u lo (u l zisk) 2) koda se hradí v penûzích; poïádá-li v ak o to po kozen a je-li to moïné a úãelné, hradí se koda uvedením do pfiede lého stavu. 3) Byla-li koda zpûsobena úmysln m ãinem, z nûhoï mûl pachatel majetkov prospûch, mûïe soud rozhodnout, Ïe je moïno právo na náhradu kody uspokojit z vûcí, které z majetkového prospûchu nabyl a to, i tehdy, jestliïe jinak podle ustanovení obãanského soudního fiádu v konu rozhodnutí nepodléhají. Dokud není právo na náhradu kody uspokojeno, nesmí dluïník s takov mi vûcmi v rozhodnutí uveden mi nakládat. 443 Pfii urãení v e kody na vûci se vychází z ceny v dobû po kození. 444 Pfii kodû na zdraví se jednorázovû od kodàují bolesti po kozeného a ztíïení jeho spoleãenského uplatnûní. 445 Ztráta na v dûlku, k níï do lo pfii kodû na zdraví, se hradí penûïit m dûchodem; pfiitom se vychází z prûmûrného v dûlku po kozeného, kterého pfied po kozením dosahoval. 446 Náhrada za ztrátu na v dûlku po dobu pracovní neschopnosti po kozeného ãiní rozdíl mezi jeho prûmûrn m v dûlkem pfied po kozením a nemocensk m ) Náhrada za ztrátu na v dûlku po skonãení pracovní neschopnosti nebo pfii invaliditû ãiní rozdíl mezi prûmûrn m v dûlkem pfied po kozením a v dûlkem dosahovan m po po kození s pfiipoãtením pfiípadného invalidního dûchodu nebo do ãásteãného invalidního dûchodu. 2) Náhrada za ztrátu na v dûlku spolu s v dûlkem po kozeného a s pfiípadn m invalidním dûchodem nebo s ãásteãn m invalidním dûchodem nesmí pfiesahovat ãástku stanovenou pfiedpisy pracovního práva po náhradu kody pfii pracovních úrazech a nemocech z povolání. Toto omezení neplatí, byla-li koda zpûsobena úmyslnû; z dûvodu zvlá tního zfietele hodn ch mûïe soud urãit vy í ãástku náhrady téï tehdy, byla-li koda zpûsobena hrubou nedbalostí. 3) Vláda âeské a Slovenské Federativní Republiky mûïe vzhledem ke zmûnám, které nastaly ve v voji mzdové úrovnû, upravit nafiízením podmínky, v i a zpûsob náhrady za ztrátu na v dûlku po skonãení pracovní neschopnosti nebo pfii invaliditû. 3

4 447 a Náhrada za ztrátu na dûchodu náleïí v ãástce rovnající se rozdílû mezi v i dûchodu, na kter po kozenému vznikl nárok, a v i dûchodu, na kter by mu vznikl, jestliïe by do prûmûrného mûsíãního v dûlku, z nûhoï byl vymûfien dûchod, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na v dûlku pracovní neschopnosti, kterou obãan pobírá v období rozhodném po vymûfiení dûchodu ) Pfii usmrcení se hradí penûïit m dûchodem náklady na v Ïivu pozûstal m, kter m zemfiel v Ïivu poskytoval nebo byl povinen poskytovat. Náhrada nákladû na v Ïivu náleïí pozûstal m, pokud tyto náklady nejsou hrazeny dávkami dûchodového zabezpeãení poskytovan mi z téhoï dûchodu. 2) Pfii v poãtu náhrady se vychází z prûmûrného v dûlku zemfielého; náhrada nákladû na v Ïivu v ech pozûstal ch nesmí v ak úhrnem pfiev it ãástku, do které by náleïela zemfielému náhrada za ztrátu na v dûlku podle ustanovení 447 odst ) Pfii kodû na zdraví se hradí téï úãelné náklady spojené s léãením. 2) Pfii usmrcení se hradí téï pfiimûfiené náklady spojené s pohfibem, pokud nebyly uhrazeny pohfiebn m poskytnut m podle zákona o státní sociální podpofie. 3) Náklady léãení a náklady pohfibu se hradí tomu, kdo je vynaloïil. Změny v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) pro rok 2004 Pojistitelé zvy ují limity pojistného plnûní z min. 5 mil. na 18 mil. Kã u kody na majetku a z min. 18 mil. na 35 mil. u kody na zdraví (vstup âr do EU). U retailové klientely budou sazby pojistného povinného ruãení zhruba na úrovni sazeb leto ního roku, v nûkter ch pfiípadech i niï í, s ohledem na kodní prûbûh. Vût ina pojistitelû zohledàuje fiidiãe, ktefií jezdí bez nehod a pfiiznává jim bonus za dobu beze kodního prûbûhu a sniïuje sazbu pojistného. Nûktefií pojistitelé budou pfii stanovování sazeb pojistného pfiihlíïet na místo bydli tû, vûk fiidiãe, stáfií vozidla U jednotliv ch pojistitelû bude u tahaãû a návûsû nárûst pojistného vzhledem ke patnému kodnímu prûbûhu z pfiedchozích let v fiádu desítek procent (v e pojistného bude závislá na kodním prûbûhu klienta). âast dotaz: UvaÏuje se o zmûnûnû zpûsobu likvidace pfii kodû, kterou zpûsobí návûs taïen tahaãem? V souãasné dobû se dle na ich informací neuvaïuje o zmûnû zpûsobu likvidace. kody se i nadále likvidují z pojistky tahaãe. Z pojistky návûsu se koda likviduje pouze v pfiípadû, kdy se návûs samovolnû uvede do pohybu a zpûsobí kodu. Závûrem si Vás dovolujeme upozornit na ãasto opomíjenou skuteãnost v pfiípadû zmûn spojen ch s uïíváním vozidla: Pfii prodeji vozidla je nutné zmûnu vlastníka oznámit v co nejkrat í dobû pojistiteli ze zákona se poji tûní ru í k datu, kdy pojistník oznámil pojistiteli zmûnu vlastníka. HORNÍ HRANICE LIMITU ODPOVĚDNOSTI MEZINÁRODNÍHO SILNIČNÍHO DOPRAVCE DLE ÚMLUVY CMR Jednou ze zásadních otázek v oblasti Odpovûdnosti mezinárodního silniãního dopravce je i otázka ãl. 23 Úmluvy CMR a jeho uvádûní do souladu s Protokolem k Úmluvû CMR z roku K tomu je moïno konstatovat, Ïe ze 44 signatáfisk ch státû Úmluvy CMR Protokol z roku 1978 podepsalo celkem 33 státû, jedním ze státû, které Protokol nepodepsaly, je âeská republika (tehdej í právní pfiedchûdce âeskoslovenská socialistická republika). Oproti roku 1978, kdy hodnota zlatého franku, jak je zmiàován v pûvodním znûní ãl. 23 Úmluvy CMR beze zmûn dle Protokolu z roku 1978, odpovídala v podstatû hodnotû SDR, resp. 8,33 SDR dle Protokolu odpovídalo v podstatû 25 zlat m frankûm ve smyslu dfiívûj ího znûní ãl. 23 CMR, v souãasné dobû je limit odpovûdnosti dopravce zji tûn v poãtem dle zlatého franku 6 x vy í neïli limit odpovûdnosti dopravce zji tûní dle SDR, coï v mezinárodnû-obchodní vztazích v pfiípadû zemí, které Protokol z roku 1978 neratifikovaly, zpûsobuje znaãné potíïe. (Pfiíklad: Návûs kg- dle 8,33 SDR je odpovûdnost dopravce na úrovni max mil. Kã, dle 25 zlat ch frankû by se jednalo o odpovûdnost do hodnoty max. 47. mil. Kã) Dokument IRU o limitu odpovědnosti dle Úmluvy CMR Koncem kvûtna tohoto roku se konalo v Praze 75. zasedání Právní komise IRU mezinárodní unie silniãní dopravy. Z programov ch bodû tohoto zasedání poukazuji v tomto pfiíspûvku na téma, které bylo zafiazeno pod bodem rûzné. Z pohledu âeské spoleãnosti pro dopravní právo jde v ak o záleïitost znaãného dosahu, která se dot ká nejen dopravní vefiejnosti, ale je nepochybnû velmi dûleïitá pro v znam právní úpravy mezinárodní silniãní dopravy. V zájmu aktuálnosti pfiíspûvku následuje pracovní pfieklad dokumentu IRU ã.j. CAJ/G4564/WCZ, kter vystihuje velmi dûraznû situaci, kterou toto téma popisuje. Generální sekretariát IRU je ãasto poïadován poji Èovnami z rûzn ch zemí, aby je seznámil s listinou, která by obsahovala seznam smluvních stran Úmluvy CMR a protokolu k této 4

5 Úmluvû. Není to zfiejmû plané kuriózní pfiání z jejich strany, pro tuto zásadní informaci mají oprávnûné dûvody. Má jim umoïnit správnû zabezpeãit smluvní odpovûdnost dopravcû pfii provozování mezinárodní silniãní pfiepravy. NíÏe uveden seznam, kter mohou ãlenové Právní komise shledat uïiteãn m pfii informování mezinárodních dopravcû v jejich zemi: Následujících 44 zemí jsou smluvními stranami Úmluvy CMR (stav k ): Rakousko, Bûlorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, âeská republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzinsko, Nûmecko, ecko, Maìarsko, Irán, Irsko, Itálie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Loty sko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Moldavsko, Maroko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a âerná hora, Slovensko, panûlsko, védsko, v carsko, TádÏikistán, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Velká Británie, Uzbekistán. Následujících 30 zemí jsou smluvními stranami Protokolu 1978 k Úmluvě CMR (stav k ): Rakousko, Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzinsko, Nûmecko, ecko, Maìarsko, Irán, Irsko, Itálie, Kyrgyzstán, Loty sko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, panûlsko, védsko, v carsko, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Velká Británie, Uzbekistán. Víme tedy, že: 1. âlánek 23, Úmluvy CMR stanoví v odst. 3: Náhrada kody nesmí pfiesahovat 25 frankû za kilogram chybûjící hrubé váhy. Frankem se rozumí zlat frank o váze 10/31 gramû a o ryzosti Protokol 1978 k Úmluvû CMR stanoví v ãl. 2: âl. 23 Úmluvy CMR se upravuje takto: 1) odst. 3 se nahrazuje tímto textem: V Ïádném pfiípadû nemûïe náhrada pfiekroãit 8,33 poãetní jednotky (Zvlá tních práv ãerpání) za kilogram chybûjící hrubé váhy. Poãetní jednotka, zmínûná v této Úmluvû CMR je Zvlá tní právo ãerpání, jak je definováno Mezinárodním mûnov m fondem. Zatímco v roce 1978 horní mezi 25 zlat ch frankû se rovnala 8,33 ZPâ, není tomu tak jiï v roce Horní mez vyjádfiená ve zlat ch francích je v souãasné dobû pfiibliïnû 6x vy í neï mez odpovûdnosti vyjádfiená ve zvlá tních právech ãerpání (ZPâ). Je proto tedy dûleïité vûdût, jaká horní hranice odpovûdnosti platí pro kaïdou konkrétní mezinárodní pfiepravu. Podle pravidel mezinárodního práva platí: mezinárodní dohoda je závazná pouze pro státy, které jí pfiijaly a ratifikovaly; mezinárodní dohoda nevytváfií ani závazky, ani práva pro tfietí stát. Z toho vypl vá, Ïe: 1. V echny silniãní pfiepravy mezi 30-ti zemûmi, které pfiistoupily a ratifikovaly Protokol 1978 k Úmluvû CMR jsou podrobeny horní hranici 8,33 ZPâ za kilogram hrubé váhy. 2. V echny silniãní pfiepravy mezi 14-ti zemûmi, které pfiistoupily a ratifikovaly Úmluvu CMR, av ak nepfiijaly Protokol 1978 Úmluvy CMR, jsou podrobeny horní hranici 25 zlat ch frankû za kilogram hrubé váhy. 3. V echny silniãní pfiepravy mezi 30-ti zemûmi, které pfiistoupily k Protokolu 1978 Úmluvy CMR a uveden ch 14 zemí nejsou podrobeny horní hranici 25 zlat ch frankû hrubé váhy. 4) V echny silniãní pfiepravy, které jsou sjednány, nebo mají svûj smluvní zaãátek v zemích, které nepfiistoupily k Úmluvû CMR, jsou podfiízeny: horní hranici 25 zlat ch frankû, pokud pfieprava zaãíná a konãí v zemi, která pfiistoupila k úmluvû CMR, av ak nepfiistoupila k Protokolu z roku 1978 horní hranici 8,33 ZPâ, pokud pfieprava zaãíná, nebo konãí v zemi, která pfiistoupila k protokolu Nicménû, soudy v tûch zemích, které nepfiistoupily k Úmluvû CMR (napfi. Ukrajina k datu tohoto zpracování), nejsou vázány Ïádn m z tûchto limitû a mají volnost aplikovat jejich vlastní horní hranici, nebo aplikovat neomezenou odpovûdnost dopravcû, jestliïe jejich legislativa, nestanoví jinou horní hranici. Pojistitelé v ČR O této problematice ví i pojistitelé v âr, nicménû s touto problematikou nepracují. Je tedy zfiejmé, Ïe v pfiípadû, kdy si klienti sjednají vy í pojistnou ãástku v pojistné smlouvû pro limit odpovûdnosti silniãního dopravce, napfi. 20 nebo 30 mil. Kã, budou nuceni plnit i v pfiípadû, Ïe po kozen vznese svûj nárok ve zlat ch francích. AKTUÁLNÍ INFORMACE BUSINESS UNIT OBČANSKÉHO POJIŠTĚNÍ Chcete motivovat své zaměstnance pojištěním? Velmi kvalitním a v znamnû motivaãním produktem poji Èoven je tzv. ManaÏerského poji tûní. Tento druh poji tûní je urãen klíãov m pracovníkûm spoleãností, aè uï se jedná o manaïery nebo zamûstnance na v znamn ch pozicích. Pro firmu realizace takového typu poji tûní mûïe znamenat v hodnûj í formu odmûàování, neï je zvy ování mezd, tato forma poji tûní pfiispívá ke stabilizaci a motivaci pracovníkû. Základní parametry: ani zamûstnanec neplatí z pojistného zdravotní ani sociální poji tûní 5

6 poji tûní stabilizuje klíãové pracovníky, neboè naspofiené prostfiedky jsou jim vyplaceny aï po skonãení poji tûní poji tûn získává k bûïnému platu hodnotu navíc (poji tûní + spofiení) poji tûní pro pfiípad smrti, nemoci, úrazem a trvalé invalidity garantované zhodnocení prostfiedkû Další parametry poji tûní má vhodné fie ení pro pfiípad pfiedãasného vypovûzení manaïerské smlouvy nebo ukonãení pracovního pomûru pojistníkem je firma, která rozhoduje, jak s s naspofien mi prostfiedky naloïí má moïnost pfievést poji tûní se v emi právy a povinnostmi na pracovníka nebo ho pfiedãasnû ukonãit ( v takovém pfiípadû odbytné náleïí firmû) pojistná doba mûïe b t v rozsahu 3, 4, nebo 5 let Co se může stát s pojištěním? bûïné ukonãení = doïití konce pojistné doby plnûní pfii doïití náleïí poji tûnému pfiedãasné ukonãení pojistníkem je firma odbytné náleïí firmû úmrtí poji tûného - nárok na plnûní má osoba urãená ve smlouvû nebo dûdicové Nejvhodnější doba pro sjednání stavebního spoření Stavební spofiení je známo jako velice v hodn penûïní produkt na na em trhu, spojen s financováním bytov ch potfieb. V leto ním roce má za sebou deset let své existence. Vypracováno před schválením novely zákona: Od pfií tího roku se v ak oãekávají v systému stavebního spofiení zatím nejv raznûj í zmûny = NÁVRH ZMùNY ZÁKONA napfi.: státní podpora 15% z roãnû naspofiené ãástky (max ,-Kã), tzn. horní hranice státního pfiíspûvku by mûla klesnou plo nû ze souãasn m 4.500,- Kã na maximálnû 3.000,- Kã doba spofiení by se mûla prodlouïit z pûti na est let Tento návrh zákona je spojen s fiadou legislativních krokû v urãitém ãasovém horizontu. Novela zákona vstoupí v platnost k Pfied pfiijetím oãekávané novely zákona tedy ve zmiàovaném ãasovém horizontu tzn. do , je moïné si uzavfiít stavební spofiení za stávajících velmi v hodn ch podmínek. Napfi. pokud nemáte na své rodné ãíslo sjednanou smlouvu se státní podporou a zaloïíte si novou smlouvu je tû pfied pfiijetím novely zákona, máte nárok na tuto smlouvu pobírat souãasnou v i státní podpory. ZaloÏit novou smlouvu se vyplatí i v pfiípadû, Ïe pûtilet cyklus stavebního spofiení na stávající smlouvû klienta je tû neskonãil. DÛvodem jsou pfiipravované zmûny v systému stavebního spofiení, jenï se promítnou i na v i státní podpory. Chcete-li si zajistit stávající v i státní podpory do budoucna i v pfiípadû, kdy jiï máme na sebe sjednanou smlouvu o stavebním spofiení = pfievést státní podporu z jedné smlouvy na druhou. DÛvod pfievádûní státní podpory = fietûzení smlouvy: ZaloÏte si co nejrychleji (do ) novou smlouvu, a to i v pfiípadû, Ïe na pûvodní smlouvu je tû pravidelnû spofiíte a pobíráte na ni státní podporu. Následnû je v ak nutné pfievést si pobíranou státní dotaci na novû uzavfienou smlouvu, tzn. ãerpání pûvodní státní dotace i v budoucnu. A NA ZÁVĚR Na zaãátku pfií tího roku bude na e spoleãnost organizovat dal í z fiady semináfiû, tentokrát na aktuální téma, související se vstupem do EU, a to Odpovûdnost za kody zpûsobené vadn m v robkem. O tomto semináfii Vás budeme vãas informovat Vydává: SATUM CZECH s.r.o. Porážkova OSTRAVA tel.: fax:

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4225/SPP/1/A5 Poji tûní motorov ch vozidel V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV A/10 1) Tyto V eobecné pojistné

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Červen 04 www.satum.cz Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Úvod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter vydává spoleãnost SATUM CZECH

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

UCZ/Voz/12. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást

UCZ/Voz/12. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/12 EU

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/05 EU 5089/2 Obecná

Více

UCZ/Voz/08. V eobecné pojistné podmínky. Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/08. V eobecné pojistné podmínky. Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UCZ/Voz/08 Úvodní

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

Kdy do důchodu a za kolik

Kdy do důchodu a za kolik Jan Přib Č E S K Á S P R ÁVA S O C I Á L N Í H O Z A B E Z P E Č E N Í Kdy do důchodu ODBORNÝ MĚSÍČNÍK Důchodové pojištění Nemocenské pojištění Lékařská posudková služba Zdravotní pojištění Sociální péče

Více

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I.

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I. Číslo 1 Květen 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod Analýza nejčastějších příčin vzniku škod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty Îádám tímto Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4, Iâ: 49240901, zapsanou v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk m soudem v Praze, oddíl

Více

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ HO.RE.KA âr SdruÏení podnikatelû v pohostinství a cestovním ruchu NFHR âr Národní federace hotelû a restaurací âeské republiky Ministerstvo pro místní rozvoj âeské republiky âeská centrála cestovního ruchu

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

C. H. BECK. Notářský časopis. 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005. Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického práva a dědického řízení

C. H. BECK. Notářský časopis. 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005. Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického práva a dědického řízení ad notam5/05.q 18.10.2005 17:22 Stránka 1 Notářský časopis Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005 Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 17 27. B EZNA 2006 Snûm âmkos na svém zasedání v listopadu 2004 rozhodl o svolání IV. sjezdu âmkos v termínu 7. - 8. dubna 2006. Sjezd se uskuteãní v TOP hotelu Praha v Praze-Chodovû a pro

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. Z dûvodu zmûn telefonních ãísel v celé âr uvádíme nová telefonní ãísla a e-mailové adresy v ech pracovi È svazu.

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. Z dûvodu zmûn telefonních ãísel v celé âr uvádíme nová telefonní ãísla a e-mailové adresy v ech pracovi È svazu. âíslo 7 ROâNÍK 13 Povodnû 2002 OS UNIOS v tomto roce, kdy na i republiku postihly opût povodnû, které znepfiíjemnily léto mnoha na im ãlenûm a nûkteré pfiipravily o stfiechu nad hlavou, bude poskytovat

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více