Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2"

Transkript

1 Číslo 2 Listopad 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter vydává spoleãnost SATUM CZECH s.r.o. Tento materiál si klade za cíl informovat Vás o nûkter ch novinkách t kajících se poji Èovnictví. Mûl by mít také za úkol zodpovûdût Vám dotazy, které Vás trápí. Pfiivítáme jakékoliv námûty, dotazy nebo pfiipomínky k tomuto materiálu. Ing. Roman Horváth v konn fieditel Obsah Úvod Analytika a likvidace pojistných událostí Aktuality z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Horní hranice limitu odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce dle úmluvy CMR Aktuální informace Business Unit občanského pojištění A na závěr Krizové řízení v případě vzniku škody Katastrofy, krize a velké kody ve sféfie provozování autobusové nebo nákladní dopravy nejsou niãím nov m. MÛÏe se jednat o dopravní nehody, odpovûdnostní kody, Ïivelní kody v areálech nebo ekologické kody. Takováto koda je pfiedev ím problémem vedení spoleãnosti, jenï se z ní následnû zodpovídá. V dne ní dobû se také stává bezprostfiednû po ní i stfiedem velkého zájmu médií, obzvlá tû, do lo-li pfii ní k váïnému zranûní osob a ke znaãn m majetkov m kodám nebo pfieru ení provozu. Krizová situace ãasto vypukne mimo bûïnou pracovní dobu, pfies noc, o víkendech, ve svátky. Pfiíprava a postupy fie ení ke zvládnutí krizové situace bezprostfiednû po nehodû by mûly b t v kaïdé firmû nebo spoleãnosti pfiedem naplánovány a vyzkou eny, aby umoïnily v krizové situaci okamïitû jednat. KaÏdá krizová situace je ov em jiná a i peãlivû pfiipravené plány vyïadují neustálé pfiehodnocování a obnovování. Nebezpeãí krize, pfiedstavující napfi. závaïnou dopravní nehodu, mûïe nastat, nevíme ov em kdy. Pokud je firma nebo spoleãnost tímto nebezpeãím potencionálnû zranitelná, je nutné plánovat krizová opatfiení dfiíve, neï vzniknou a b t na nû vïdy pfiipraven. Zvládnutím krizové situace lze zamezit moïnému prudkému poklesu dûvûryhodnosti spoleãnosti. Pro naplánování reakce na v jimeãné nepfiíznivé situace je nutno provést nûkolik postupn ch krokû. 1. Zpracovat anal zu moïn ch problémû a písemnû ji vyhodnotit. 2. Pfiipravit plán, jak se vyrovnat s potencionálními hrozbami. Souãástí plánu musí b t také jasnû definováno, které instituce je nutno neprodlenû kontaktovat a kter m médiím podat informaci o dopravní nehodû. 3. Sestavit krizov táb, kter se bude podílet na zvládnutí krizové situace. Jasnû stanovit funkãní zastoupení vãetnû odpovûdností a propojení v okamïiku vzniku krizové situace. Jsme pfiipraveni zapojit se do této struktury s jasnû pojmenovan mi kompetencemi. 4. Je bezpodmíneãnû nutné zajistit dostupnost kaïdého ãlánku krizového tábu v kteroukoliv denní ãi noãní hodinu a zváïit, jak mi komunikaãními prostfiedky bude krizov táb propojen, kdo a jak m zpûsobem bude komunikovat se zástupci sdûlovacích prostfiedkû (dostaví se na místo nehody, napí e sdûlení pro tisk, apod.). Bezprostfiední reakce na dotazy sdûlovacích prostfiedkû je podstatná. Sdûlovány by mûly b t pouze podstatná fakta. Za kaïdou cenu by mûla b t vylouãena diskuse o pravdûpodobn ch pfiíãinách nebo ztrátách. Jakmile je moïno roz ífiit doloïené informace, je nutné tak uãinit. Velmi patn m dojmem pûsobí, kdyï se na místû váïné nehody neobjeví ãlen vy ího vedení. Je uïiteãné pfiipravit pro sdûlovací prostfiedky pfiehledy technick ch údajû (tiskové prohlá ení), které je moïné pfiedat jejich zástupcûm pro informovanost o fungování podniku a dal ím postupu a uspokojit je do doby, neï budou k dispozici pfiíznivûj í informace o nehodû (napfi. po kontaktování po kozen ch nebo jejich rodinn ch 1

2 pfiíslu níkû, opatfiení ke zmírnûní následkû, vyjádfiení poji Èovny, zpráva z Policie o v sledku etfiení apod.) Je bohuïel jisté, Ïe ani sebe dokonalej í plán neumoïní naplánovat ve keré situace. Je ov em moïné, po peãlivû proveden ch pfiípravách, se vyrovnat s krizovou situací daleko snáze. Přivolávání policie k pojistné události na vozidle ve vlastním areálu Zákon ã. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o zmûnách nûkter ch zákonû, kter (mj.) vymezuje, co je to dopravní nehoda a v jak ch pfiípadech v souvislosti s dopravní nehodou vzniká ze zákona povinnost tuto nehodu neprodlenû ohlásit Policii âr. Dopravní nehodou je dle zmínûného 47 událost v provozu na pozemních komunikacích, napfi. havárie nebo sráïka, která se stala nebo byla zapoãata na pozemní komunikaci, a pfii níï dojde k usmrcení nebo zranûní osoby nebo ke kodû na majetku v pfiímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu. Pokud tedy dojde ke kodní události na komunikaci, která se nachází v areálu soukromé spoleãnosti, tedy na soukromém pozemku, nedo lo k dopravní nehodû dle zmínûného 47 zákona ã. 361/2000 Sb., a tedy nevznikla povinnost o této události informovat Policii âr. Upozornění: Ve v eobecn ch pojistn ch podmínkách poji Èoven není omezení, Ïe pojistnou událostí je pouze dopravní nehoda dle v e uvedeného zákona, proto v em klientûm doporuãujeme zkusit pfiivolat Policii i k takové nehodû s odûvodnûním Ïádostí, Ïe to pojistitel vyïaduje k likvidaci. V pfiípadû neúspûchu je nutné alespoà poïádat o jméno policisty, se kter m bylo hovofieno a ãas. Doporuãujeme Vám udûlat si zápis v areálu, kter podepí í napfi. fiidiã, vedoucí smûny, vrátn, svûdek apod... Změna hlášení pojistných událostí u ČP a.s. S úãinností od byla likvidace pojistn ch událostí u âeské poji Èovny a. s. v rámci celé âr pfievedena do centralizovaného systému likvidací. Poji Èovna se tímto zpûsobem likvidace pfiipravuje na vstup do EU tak, aby parametry zpracování pojistn ch událostí odpovídaly pfiedpisûm v EU. Pojistné události nahlá ené do budou zpracovávány pravdûpodobnû do konce leto ního roku na agenturách. Pokud se do té doby nevyfie í, budou odloïeny jako bezpfiedmûtné pro nedodání dokladû. Takto odloïené pojistné události pak budou zaslány do archivu centrálního stfiediska, kde budou po dodání materiálû obnoveny a dolikvidovány. Pojistné události nahlá ené na âeskou poji Èovnu a. s. od jiï nebudou likvidované na agenturách v jednotliv ch regionech, ale zpracováváním pojistn ch událostí se bude zab vat centrální stfiedisko s klientsk m servisem, které je pouze v Praze a Brnû. Na agenturách zûstanou jen mobilní likvidátofii, ktefií budou zaji Èovat prohlídky pojistn ch událostí, které jim zadá centrální stfiedisko na základû hlá ení pojistné události klientem. Pokud budete potfiebovat zajistit prohlídku, kontaktujte nás prosím a my prohlídku domluvíme. Pro zaji tûní prohlídky nám prosím vïdy za lete vyplnûnou hlá enku. Podrobné informace o novém zpûsobu hlá ení pojistn ch událostí, nov ch hlá enkách, moïnostech prohlídky po kozen ch vûcí atd. budou podrobnûji obsaïeny v obûïníku Business Unit poji tûní vozidel pod pofiadov m ãíslem 7, kter Vám bude zaslán em v prûbûhu mûsíce prosince. Kam volat Aktualizovaná telefonní a faxová ãísla, na kter ch je moïno poïádat o pomoc v pfiípadû nehody nebo poruchy na motorovém vozidle, jste-li poji tûn u âp a.s. KASKO pomoc: OLZPU (odbor likvidace zahraniãních pojistn ch událostí) telefon z âr i ze zahraniãí: fax z âr i ze zahraniãí: CORIS Praha a.s. telefon z âr i ze zahraniãí: fax z âr i ze zahraniãí: Asistenãní sluïby: ÚAMK s.r.o. (pouze pro nákladní vozidla na základû doloïky 9988) telefon z âr: 1230 telefon ze zahraniãí: fax z âr i ze zahraniãí: ABA, a.s. na základû povûfiení dispeãinku âp Direct telefon z âr: 1240 telefon ze zahraniãí: âp Direct telefon z âr: telefon ze zahraniãí:

3 AKTUALITY Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA RUSKO Od ve el v Rusku v platnost zákon, na základû kterého vzniká povinnost uzavfiít pfii vstupu na území Ruska poji tûní odpovûdnosti za kodu zpûsobenou provozem vozidla. Limit pojistného plnûní je cca 120 tis. rublû (cca 4000 USD). Tento limit se t ká jak kody na zdraví tak na majetku. Je moïnost pojistit se i na vy í limity, napfi. 5000, 10000, 20000, USD. V souãasné dobû jsme v jednání s Rusk mi pojistiteli ve vûci moïnosti sjednávání poji tûní odpovûdnosti pro na e klienty jiï na uzemí âr. O dal ím v voji situace Vás budeme informovat. Úmrtí účastníka při pojistné události Pokud dojde pfii pojistné události u poji tûní odpovûdnosti za kodu zpûsobenou provozem vozidla k úmrtí úãastníka nehody, hradí se pouze pfiimûfiené náklady spojené s pohfibem, pokud nebyly uhrazeny pohfiebn m poskytnut m podle zákona o státní sociální podpofie. Náklady léãení a náklady pohfibu se hradí tomu, kdo je vynaloïil. Dále se hradí penûïit m dûchodem náklady na v Ïivu pozûstal m, kter m zemfiel v Ïivu poskytoval nebo byl povinen poskytovat. Náhrada nákladû na v Ïivu náleïí pozûstal m, pokud tyto náklady nejsou hrazeny dávkami dûchodového zabezpeãení poskytovan mi z téhoï dûvodu (v poãet viz 447 odst. 2 Obãanského zákona). Doporučení: Sjednání úrazového poji tûní osob pfiepravovan ch motorov mi vozidly (poji tûní sedadel) Poji tûní se vztahuje na úrazy, které poji tûn utrpí pfii provozu vozidla, tj.: uvádûním motoru vozidla do chodu pfied zahájením jízdy nastupováním do vozidla nebo vystupováním z vozidla pfii jízdû vozidla pfii krátkodobé zastávce vozidla (úrazy poji tûného, k nimï do lo ve vozidle nebo v jeho blízkosti na komunikaci) pfii odstraàování bûïn ch poruch vozidla, vznikl ch bûhem jízdy vozidla Rozsah poji tûní: smrt následkem úrazu trvalé následky úrazu podle rozsahu následkû pfiíslu né procento z ãástky doba nezbytného léãení (popfiípadû denní od kodné) Dle Občanského zákoníku se hradí: 442 1) Skuteãná koda a to, co po kozenému u lo (u l zisk) 2) koda se hradí v penûzích; poïádá-li v ak o to po kozen a je-li to moïné a úãelné, hradí se koda uvedením do pfiede lého stavu. 3) Byla-li koda zpûsobena úmysln m ãinem, z nûhoï mûl pachatel majetkov prospûch, mûïe soud rozhodnout, Ïe je moïno právo na náhradu kody uspokojit z vûcí, které z majetkového prospûchu nabyl a to, i tehdy, jestliïe jinak podle ustanovení obãanského soudního fiádu v konu rozhodnutí nepodléhají. Dokud není právo na náhradu kody uspokojeno, nesmí dluïník s takov mi vûcmi v rozhodnutí uveden mi nakládat. 443 Pfii urãení v e kody na vûci se vychází z ceny v dobû po kození. 444 Pfii kodû na zdraví se jednorázovû od kodàují bolesti po kozeného a ztíïení jeho spoleãenského uplatnûní. 445 Ztráta na v dûlku, k níï do lo pfii kodû na zdraví, se hradí penûïit m dûchodem; pfiitom se vychází z prûmûrného v dûlku po kozeného, kterého pfied po kozením dosahoval. 446 Náhrada za ztrátu na v dûlku po dobu pracovní neschopnosti po kozeného ãiní rozdíl mezi jeho prûmûrn m v dûlkem pfied po kozením a nemocensk m ) Náhrada za ztrátu na v dûlku po skonãení pracovní neschopnosti nebo pfii invaliditû ãiní rozdíl mezi prûmûrn m v dûlkem pfied po kozením a v dûlkem dosahovan m po po kození s pfiipoãtením pfiípadného invalidního dûchodu nebo do ãásteãného invalidního dûchodu. 2) Náhrada za ztrátu na v dûlku spolu s v dûlkem po kozeného a s pfiípadn m invalidním dûchodem nebo s ãásteãn m invalidním dûchodem nesmí pfiesahovat ãástku stanovenou pfiedpisy pracovního práva po náhradu kody pfii pracovních úrazech a nemocech z povolání. Toto omezení neplatí, byla-li koda zpûsobena úmyslnû; z dûvodu zvlá tního zfietele hodn ch mûïe soud urãit vy í ãástku náhrady téï tehdy, byla-li koda zpûsobena hrubou nedbalostí. 3) Vláda âeské a Slovenské Federativní Republiky mûïe vzhledem ke zmûnám, které nastaly ve v voji mzdové úrovnû, upravit nafiízením podmínky, v i a zpûsob náhrady za ztrátu na v dûlku po skonãení pracovní neschopnosti nebo pfii invaliditû. 3

4 447 a Náhrada za ztrátu na dûchodu náleïí v ãástce rovnající se rozdílû mezi v i dûchodu, na kter po kozenému vznikl nárok, a v i dûchodu, na kter by mu vznikl, jestliïe by do prûmûrného mûsíãního v dûlku, z nûhoï byl vymûfien dûchod, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na v dûlku pracovní neschopnosti, kterou obãan pobírá v období rozhodném po vymûfiení dûchodu ) Pfii usmrcení se hradí penûïit m dûchodem náklady na v Ïivu pozûstal m, kter m zemfiel v Ïivu poskytoval nebo byl povinen poskytovat. Náhrada nákladû na v Ïivu náleïí pozûstal m, pokud tyto náklady nejsou hrazeny dávkami dûchodového zabezpeãení poskytovan mi z téhoï dûchodu. 2) Pfii v poãtu náhrady se vychází z prûmûrného v dûlku zemfielého; náhrada nákladû na v Ïivu v ech pozûstal ch nesmí v ak úhrnem pfiev it ãástku, do které by náleïela zemfielému náhrada za ztrátu na v dûlku podle ustanovení 447 odst ) Pfii kodû na zdraví se hradí téï úãelné náklady spojené s léãením. 2) Pfii usmrcení se hradí téï pfiimûfiené náklady spojené s pohfibem, pokud nebyly uhrazeny pohfiebn m poskytnut m podle zákona o státní sociální podpofie. 3) Náklady léãení a náklady pohfibu se hradí tomu, kdo je vynaloïil. Změny v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) pro rok 2004 Pojistitelé zvy ují limity pojistného plnûní z min. 5 mil. na 18 mil. Kã u kody na majetku a z min. 18 mil. na 35 mil. u kody na zdraví (vstup âr do EU). U retailové klientely budou sazby pojistného povinného ruãení zhruba na úrovni sazeb leto ního roku, v nûkter ch pfiípadech i niï í, s ohledem na kodní prûbûh. Vût ina pojistitelû zohledàuje fiidiãe, ktefií jezdí bez nehod a pfiiznává jim bonus za dobu beze kodního prûbûhu a sniïuje sazbu pojistného. Nûktefií pojistitelé budou pfii stanovování sazeb pojistného pfiihlíïet na místo bydli tû, vûk fiidiãe, stáfií vozidla U jednotliv ch pojistitelû bude u tahaãû a návûsû nárûst pojistného vzhledem ke patnému kodnímu prûbûhu z pfiedchozích let v fiádu desítek procent (v e pojistného bude závislá na kodním prûbûhu klienta). âast dotaz: UvaÏuje se o zmûnûnû zpûsobu likvidace pfii kodû, kterou zpûsobí návûs taïen tahaãem? V souãasné dobû se dle na ich informací neuvaïuje o zmûnû zpûsobu likvidace. kody se i nadále likvidují z pojistky tahaãe. Z pojistky návûsu se koda likviduje pouze v pfiípadû, kdy se návûs samovolnû uvede do pohybu a zpûsobí kodu. Závûrem si Vás dovolujeme upozornit na ãasto opomíjenou skuteãnost v pfiípadû zmûn spojen ch s uïíváním vozidla: Pfii prodeji vozidla je nutné zmûnu vlastníka oznámit v co nejkrat í dobû pojistiteli ze zákona se poji tûní ru í k datu, kdy pojistník oznámil pojistiteli zmûnu vlastníka. HORNÍ HRANICE LIMITU ODPOVĚDNOSTI MEZINÁRODNÍHO SILNIČNÍHO DOPRAVCE DLE ÚMLUVY CMR Jednou ze zásadních otázek v oblasti Odpovûdnosti mezinárodního silniãního dopravce je i otázka ãl. 23 Úmluvy CMR a jeho uvádûní do souladu s Protokolem k Úmluvû CMR z roku K tomu je moïno konstatovat, Ïe ze 44 signatáfisk ch státû Úmluvy CMR Protokol z roku 1978 podepsalo celkem 33 státû, jedním ze státû, které Protokol nepodepsaly, je âeská republika (tehdej í právní pfiedchûdce âeskoslovenská socialistická republika). Oproti roku 1978, kdy hodnota zlatého franku, jak je zmiàován v pûvodním znûní ãl. 23 Úmluvy CMR beze zmûn dle Protokolu z roku 1978, odpovídala v podstatû hodnotû SDR, resp. 8,33 SDR dle Protokolu odpovídalo v podstatû 25 zlat m frankûm ve smyslu dfiívûj ího znûní ãl. 23 CMR, v souãasné dobû je limit odpovûdnosti dopravce zji tûn v poãtem dle zlatého franku 6 x vy í neïli limit odpovûdnosti dopravce zji tûní dle SDR, coï v mezinárodnû-obchodní vztazích v pfiípadû zemí, které Protokol z roku 1978 neratifikovaly, zpûsobuje znaãné potíïe. (Pfiíklad: Návûs kg- dle 8,33 SDR je odpovûdnost dopravce na úrovni max mil. Kã, dle 25 zlat ch frankû by se jednalo o odpovûdnost do hodnoty max. 47. mil. Kã) Dokument IRU o limitu odpovědnosti dle Úmluvy CMR Koncem kvûtna tohoto roku se konalo v Praze 75. zasedání Právní komise IRU mezinárodní unie silniãní dopravy. Z programov ch bodû tohoto zasedání poukazuji v tomto pfiíspûvku na téma, které bylo zafiazeno pod bodem rûzné. Z pohledu âeské spoleãnosti pro dopravní právo jde v ak o záleïitost znaãného dosahu, která se dot ká nejen dopravní vefiejnosti, ale je nepochybnû velmi dûleïitá pro v znam právní úpravy mezinárodní silniãní dopravy. V zájmu aktuálnosti pfiíspûvku následuje pracovní pfieklad dokumentu IRU ã.j. CAJ/G4564/WCZ, kter vystihuje velmi dûraznû situaci, kterou toto téma popisuje. Generální sekretariát IRU je ãasto poïadován poji Èovnami z rûzn ch zemí, aby je seznámil s listinou, která by obsahovala seznam smluvních stran Úmluvy CMR a protokolu k této 4

5 Úmluvû. Není to zfiejmû plané kuriózní pfiání z jejich strany, pro tuto zásadní informaci mají oprávnûné dûvody. Má jim umoïnit správnû zabezpeãit smluvní odpovûdnost dopravcû pfii provozování mezinárodní silniãní pfiepravy. NíÏe uveden seznam, kter mohou ãlenové Právní komise shledat uïiteãn m pfii informování mezinárodních dopravcû v jejich zemi: Následujících 44 zemí jsou smluvními stranami Úmluvy CMR (stav k ): Rakousko, Bûlorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, âeská republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzinsko, Nûmecko, ecko, Maìarsko, Irán, Irsko, Itálie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Loty sko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Moldavsko, Maroko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a âerná hora, Slovensko, panûlsko, védsko, v carsko, TádÏikistán, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Velká Británie, Uzbekistán. Následujících 30 zemí jsou smluvními stranami Protokolu 1978 k Úmluvě CMR (stav k ): Rakousko, Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzinsko, Nûmecko, ecko, Maìarsko, Irán, Irsko, Itálie, Kyrgyzstán, Loty sko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, panûlsko, védsko, v carsko, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Velká Británie, Uzbekistán. Víme tedy, že: 1. âlánek 23, Úmluvy CMR stanoví v odst. 3: Náhrada kody nesmí pfiesahovat 25 frankû za kilogram chybûjící hrubé váhy. Frankem se rozumí zlat frank o váze 10/31 gramû a o ryzosti Protokol 1978 k Úmluvû CMR stanoví v ãl. 2: âl. 23 Úmluvy CMR se upravuje takto: 1) odst. 3 se nahrazuje tímto textem: V Ïádném pfiípadû nemûïe náhrada pfiekroãit 8,33 poãetní jednotky (Zvlá tních práv ãerpání) za kilogram chybûjící hrubé váhy. Poãetní jednotka, zmínûná v této Úmluvû CMR je Zvlá tní právo ãerpání, jak je definováno Mezinárodním mûnov m fondem. Zatímco v roce 1978 horní mezi 25 zlat ch frankû se rovnala 8,33 ZPâ, není tomu tak jiï v roce Horní mez vyjádfiená ve zlat ch francích je v souãasné dobû pfiibliïnû 6x vy í neï mez odpovûdnosti vyjádfiená ve zvlá tních právech ãerpání (ZPâ). Je proto tedy dûleïité vûdût, jaká horní hranice odpovûdnosti platí pro kaïdou konkrétní mezinárodní pfiepravu. Podle pravidel mezinárodního práva platí: mezinárodní dohoda je závazná pouze pro státy, které jí pfiijaly a ratifikovaly; mezinárodní dohoda nevytváfií ani závazky, ani práva pro tfietí stát. Z toho vypl vá, Ïe: 1. V echny silniãní pfiepravy mezi 30-ti zemûmi, které pfiistoupily a ratifikovaly Protokol 1978 k Úmluvû CMR jsou podrobeny horní hranici 8,33 ZPâ za kilogram hrubé váhy. 2. V echny silniãní pfiepravy mezi 14-ti zemûmi, které pfiistoupily a ratifikovaly Úmluvu CMR, av ak nepfiijaly Protokol 1978 Úmluvy CMR, jsou podrobeny horní hranici 25 zlat ch frankû za kilogram hrubé váhy. 3. V echny silniãní pfiepravy mezi 30-ti zemûmi, které pfiistoupily k Protokolu 1978 Úmluvy CMR a uveden ch 14 zemí nejsou podrobeny horní hranici 25 zlat ch frankû hrubé váhy. 4) V echny silniãní pfiepravy, které jsou sjednány, nebo mají svûj smluvní zaãátek v zemích, které nepfiistoupily k Úmluvû CMR, jsou podfiízeny: horní hranici 25 zlat ch frankû, pokud pfieprava zaãíná a konãí v zemi, která pfiistoupila k úmluvû CMR, av ak nepfiistoupila k Protokolu z roku 1978 horní hranici 8,33 ZPâ, pokud pfieprava zaãíná, nebo konãí v zemi, která pfiistoupila k protokolu Nicménû, soudy v tûch zemích, které nepfiistoupily k Úmluvû CMR (napfi. Ukrajina k datu tohoto zpracování), nejsou vázány Ïádn m z tûchto limitû a mají volnost aplikovat jejich vlastní horní hranici, nebo aplikovat neomezenou odpovûdnost dopravcû, jestliïe jejich legislativa, nestanoví jinou horní hranici. Pojistitelé v ČR O této problematice ví i pojistitelé v âr, nicménû s touto problematikou nepracují. Je tedy zfiejmé, Ïe v pfiípadû, kdy si klienti sjednají vy í pojistnou ãástku v pojistné smlouvû pro limit odpovûdnosti silniãního dopravce, napfi. 20 nebo 30 mil. Kã, budou nuceni plnit i v pfiípadû, Ïe po kozen vznese svûj nárok ve zlat ch francích. AKTUÁLNÍ INFORMACE BUSINESS UNIT OBČANSKÉHO POJIŠTĚNÍ Chcete motivovat své zaměstnance pojištěním? Velmi kvalitním a v znamnû motivaãním produktem poji Èoven je tzv. ManaÏerského poji tûní. Tento druh poji tûní je urãen klíãov m pracovníkûm spoleãností, aè uï se jedná o manaïery nebo zamûstnance na v znamn ch pozicích. Pro firmu realizace takového typu poji tûní mûïe znamenat v hodnûj í formu odmûàování, neï je zvy ování mezd, tato forma poji tûní pfiispívá ke stabilizaci a motivaci pracovníkû. Základní parametry: ani zamûstnanec neplatí z pojistného zdravotní ani sociální poji tûní 5

6 poji tûní stabilizuje klíãové pracovníky, neboè naspofiené prostfiedky jsou jim vyplaceny aï po skonãení poji tûní poji tûn získává k bûïnému platu hodnotu navíc (poji tûní + spofiení) poji tûní pro pfiípad smrti, nemoci, úrazem a trvalé invalidity garantované zhodnocení prostfiedkû Další parametry poji tûní má vhodné fie ení pro pfiípad pfiedãasného vypovûzení manaïerské smlouvy nebo ukonãení pracovního pomûru pojistníkem je firma, která rozhoduje, jak s s naspofien mi prostfiedky naloïí má moïnost pfievést poji tûní se v emi právy a povinnostmi na pracovníka nebo ho pfiedãasnû ukonãit ( v takovém pfiípadû odbytné náleïí firmû) pojistná doba mûïe b t v rozsahu 3, 4, nebo 5 let Co se může stát s pojištěním? bûïné ukonãení = doïití konce pojistné doby plnûní pfii doïití náleïí poji tûnému pfiedãasné ukonãení pojistníkem je firma odbytné náleïí firmû úmrtí poji tûného - nárok na plnûní má osoba urãená ve smlouvû nebo dûdicové Nejvhodnější doba pro sjednání stavebního spoření Stavební spofiení je známo jako velice v hodn penûïní produkt na na em trhu, spojen s financováním bytov ch potfieb. V leto ním roce má za sebou deset let své existence. Vypracováno před schválením novely zákona: Od pfií tího roku se v ak oãekávají v systému stavebního spofiení zatím nejv raznûj í zmûny = NÁVRH ZMùNY ZÁKONA napfi.: státní podpora 15% z roãnû naspofiené ãástky (max ,-Kã), tzn. horní hranice státního pfiíspûvku by mûla klesnou plo nû ze souãasn m 4.500,- Kã na maximálnû 3.000,- Kã doba spofiení by se mûla prodlouïit z pûti na est let Tento návrh zákona je spojen s fiadou legislativních krokû v urãitém ãasovém horizontu. Novela zákona vstoupí v platnost k Pfied pfiijetím oãekávané novely zákona tedy ve zmiàovaném ãasovém horizontu tzn. do , je moïné si uzavfiít stavební spofiení za stávajících velmi v hodn ch podmínek. Napfi. pokud nemáte na své rodné ãíslo sjednanou smlouvu se státní podporou a zaloïíte si novou smlouvu je tû pfied pfiijetím novely zákona, máte nárok na tuto smlouvu pobírat souãasnou v i státní podpory. ZaloÏit novou smlouvu se vyplatí i v pfiípadû, Ïe pûtilet cyklus stavebního spofiení na stávající smlouvû klienta je tû neskonãil. DÛvodem jsou pfiipravované zmûny v systému stavebního spofiení, jenï se promítnou i na v i státní podpory. Chcete-li si zajistit stávající v i státní podpory do budoucna i v pfiípadû, kdy jiï máme na sebe sjednanou smlouvu o stavebním spofiení = pfievést státní podporu z jedné smlouvy na druhou. DÛvod pfievádûní státní podpory = fietûzení smlouvy: ZaloÏte si co nejrychleji (do ) novou smlouvu, a to i v pfiípadû, Ïe na pûvodní smlouvu je tû pravidelnû spofiíte a pobíráte na ni státní podporu. Následnû je v ak nutné pfievést si pobíranou státní dotaci na novû uzavfienou smlouvu, tzn. ãerpání pûvodní státní dotace i v budoucnu. A NA ZÁVĚR Na zaãátku pfií tího roku bude na e spoleãnost organizovat dal í z fiady semináfiû, tentokrát na aktuální téma, související se vstupem do EU, a to Odpovûdnost za kody zpûsobené vadn m v robkem. O tomto semináfii Vás budeme vãas informovat Vydává: SATUM CZECH s.r.o. Porážkova OSTRAVA tel.: fax:

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I.

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I. Číslo 1 Květen 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod Analýza nejčastějších příčin vzniku škod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 16 21. ÍJNA 2005 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Odbory a Evropa Pro nás, Evropany (asi bude chvíli trvat, neï si zvykneme, Ïe nejsme jenom âe i, Slováci, nebo Nûmci ãi Francouzi, ale Ïe

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

V STAVBA ROPOVODU. V BAVORSKU A âeské REPUBLICE. Ing. Václav Volf

V STAVBA ROPOVODU. V BAVORSKU A âeské REPUBLICE. Ing. Václav Volf V STAVBA ROPOVODU V BAVORSKU A âeské REPUBLICE Ing. Václav Volf OBSAH V STAVBA ROPOVODU MERO IKL NA ÚZEMÍ SVOBODNÉHO STÁTU BAVORSKO Úvod 6 Ropa nám vstoupila do Ïivota 7 Jednání s firmou TAL 10 V bûr projekãní

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE Otázka archeologick ch v zkumû v kontextu evropské kastellologie Tomá DURDÍK Zacházení, respektive hospodafiení s archeologick mi prameny, a tedy provádûní, ãi neprovádûní

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

NATO. ˆ Schopnejsí. a vyvázenejsí aliance. review DEPOT ANTWERPEN X

NATO. ˆ Schopnejsí. a vyvázenejsí aliance. review DEPOT ANTWERPEN X NATO review ˆˆˆ ˆ Schopnejsí a vyvázenejsí ˆ ˆ ˆ aliance DEPOT ANTWERPEN X JARO LÉTO 2000 NATO OBSAH review jaro/léto 2000 roãník 48 Obálka: NATO Graphics Studio George Robertson 3 Dopis generálního tajemníka

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Hodnoty a etika v sociální práci

Hodnoty a etika v sociální práci Obálka 04/2004 23.11.2004 14:38 Stránka 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP4/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr.

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více