Fyziologick projekt Chicco PrÛvodce o etfiováním a sáním novorozencû. tam, kde je dítû

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fyziologick projekt Chicco PrÛvodce o etfiováním a sáním novorozencû. tam, kde je dítû"

Transkript

1 Fyziologick projekt Chicco PrÛvodce o etfiováním a sáním novorozencû. tam, kde je dítû

2 OBSAH Chicco Nursery Centre je italské v zkumné centrum se sídlem v Milánû; mezi jeho hlavní úkoly patfií v voj produktû, které by byly ideální pro novorozence. Základem tohoto v voje je nepfietrïitá inovace techniky aproduktû za spolupráce s pediatry, porodníky a odborníky v ortodoncii (studium a léãení nepravidelnosti chrupu), která vede k v robû kvalitních a spolehliv ch v robkû. V robkû, které plnû uspokojí potfieby va eho novorozeneãka i vás. SÁNÍ: P IROZEN, ZÁKLADNÍ INSTINKT KOJENÍ MATE SKÉ MLÉKO KOJENÍ V âistotù A KLIDU 8 ZRODILA SE NOVÁ FORMA PÉâE O DÍTù PROBLÉMY P I KOJENÍ 1 3 Kojení je nejlep í cesta, jak nakrmit va e dítû. Matefiské mléko obsahuje speciální v Ïivné látky potfiebné pro zdrav v voj kojeneãka. Pfiesto pfiese v echno jsou nûkteré maminky nuceny krmit své maliãké z lahve. Chicco se sv mi dlouholet mi zku enostmi v oblasti péãe o ditû si dalo za cíl vyvinout takovou láhev, která by co nejvíce napodobovala kojení. UÏitím studie fyziologie novorozencû jako poãátku, studovali jsme spolu se zdravotními specialisty, nemocnicemi a klinikami kojence pfii krmení z lahve a pfii krmení z matãina prsu za úãelem dosaïení dûleïitého srovnání. Na základû tûchto studií vznikl Fyziologick Projekt Chicco. Tento projekt byl postaven na hloubkovém vyhodnocení fyziologick ch funkcích dítûte pfii sání. Toto vyhodnocení vedlo k v voji nové kolekce produktû, vytvofien ch speciálnû pro novorozence. Tyto produkty charakterizuje vysoká inovace, která je v sledkem technologie a specializace spoleãnosti Chicco. POT EBY P I KOJENÍ UMùLÁ V ÎIVA FYZIOLOGICKÁ LÁHEV FYZIOLOGICK DUDLÍK POT EBA SÁT FYZIOLOGICKÉ IDÍTKO VE TVARU SLZY Fyziologick projekt Chicco: kolekce produktû vyvinut ch pro novorozence od narození do 4 mûsícû, je zaloïena na kvalitû, zku enostech, znalostech a oddanosti, kterou znaãka Chicco zachovává a nabízí po dobu více jak 50-ti let v em rodiãûm. 2

3 Sání je pfiirozen a základní instinkt Va e dûèátko má pfiirozenou schopnost sát uï od narození. Vedené instinktem bude hledat prsní bradavku, utû í je teplo va eho tûla, vûnû va í kûïe a tlukot va eho srdce. Sání je primární akt; novorozenû má intenzivní touhu sát pro uspokojení instinktu pfieïít a pro uspokojení potfieby v Ïivy. Novorozenû je nejvíce pfiipraveno sát v okamïicích následujících ihned po porodu a v dal ích nejménû 12 hodinách. Proto témûfi v echna porodnická oddûlení Ïádají maminky, aby svá dûèátka pfiiloïily k prsûm ihned po jejich narození, obãas dokonce je tû pfied pfiestfiiïením pupeãní ÀÛry. âasné sání je také dûleïité ke stimulaci vytváfiení oxytocinu, hormonu, kter pomáhá vylouãení placenty a dûloïním stahûm. Tento efekt pokraãuje dal í dny po porodu. Uchopení prsu a sání nejenom uspokojuje novorozencovu základní fyziologickou potfiebu, ale, coï je dokonce je tû dûle- Ïitûj í, dovoluje mu utváfiet vztah k matce, je to zku enost, která nabízí bohatství citû a dotekû, akustick ch, chuèov ch a ãichov ch vjemû. Naplnûní této potfieby zanechává jak matku, tak dítû, s pocitem hlubokého uspokojení a poklidu. Studie novorozenecké psychologie uvádí, Ïe první citové záïitky dítûte jsou spojeny právû s tûmito vjemov mi zku enostmi. Podle známého dûtského psychoterapeuta Johna Bolwbyho je citová komunikace mezi matkou a dítûtem bûhem kojení základem pro rytmus utváfien dítûtem, tedy pro stfiídavé sání s odmlkami. Tyto odmlky patrnû vyvolávají reakci na stranû matky, která v tûchto okamïicích své dûèátko instinktivnû houpe. KaÏdé novorozenû, aè je to on ãi ona, má svûj rytmus: brzy se nauãíte rozpoznávat signály va eho dûèátka a reagovat na nû s dûvûrou na jeho potfieby. 3 4

4 Kojení Prvotním zájmem kaïdé matky je nakrmit své dítû. Kojení je originální a nejpfiirozenûj í cesta, jak tohoto dosáhnout: National Research Council statistics nám fiíká, Ïe 80% ze v ech zdrav ch dono en ch novorozencû je nyní Ïiveno z matãin ch prsû. Zjistíte, Ïe kojení je kaïdodenní zku eností ve vytváfiení atmosféry poklidné spolupráce s va ím dûèátkem, bez starosti a s láskou. Matefiské mléko Je to velice zvlá tní druh mléka perfektnû pfiizpûsoben potfiebám vyrûstajícího dítûte, je oproti ostatním formám mléka mnohem lépe stravitelné, protoïe obsahuje ménû kazeínu (s roviny). Matefiské mléko nabízí velké mnoïství speciálních proteinû (jako lactoferrin, immunoglobulin, lisozim), které chrání proti patogenûm, které zpûsobují onemocnûní. Nesãetn pfiínos matefiského mléka je ve sníïené pravdûpodobnosti vzniku infekcí, alergií a diabetu a 2-4 krát niï ím riziku obezity. Pro matku je prospû né sníïení rizika rakoviny prsu a také eventuelnû rakoviny dûlohy. Americk odborník na v Ïivu Yoyee Nettleton z Chicago University prokázal, Ïe matefiské mléko je bohaté na mastnou kyselinu Omega 3, látku, která brání cholesterolu, aby se vázal na stûny tepen a Ïil. Ke zv ení mnoïství Omega 3 ve va em matefiském mléce zvy te v posledních mûsících tûhotenství konzumaci ryb jako jsou sardinky, tuàák a makrely. 5 6

5 Matefiské mléko po porodu. Va e mléko se zaãne vytváfiet v okamïiku, kdy klesne hladina oestrogenû a progesteronu ve va í krvi. Obyãejnû to nastane nûkolik dní po porodu. Mezitím pouze ãekejte a pfiikládejte dûèátko k prsu, kdykoliv chce. Sání totiï stimuluje tvorbu mléka: ãím více va e dítû saje, tím více, vydatnûji a lépe bude va e mléko schopno uti it jeho hlad. Jakmile se mléko objeví, ãasto dítûti nabízejte prs. PouÏívejte teplé, vlhké obklady, abyste va im prsûm ulevila nebo si dejte horkou sprchu, ve které si je budete jemnû masírovat. Aby byly va e bradavky zdravé, je velice dûleïité drïet pfii kojení dítû ve správné poloze a ujistit se, Ïe dítû drïí bradavku správnû a efektivnû saje. Mlezivo, to jest mléko, které pfiichází po porodu, je hustá, naïloutlá tekutina bohatá na albumin, minerální soli a protilátky, které nabízí speciální ochranu pro vnitfiní vyluãovací Ïlázy novorozenûte. Kromû toho je mlezivo mírné projímadlo, které dítûti pomáhá vylouãit obsah jeho stfiev. Mlezivo se postupnû pfiemûàuje na pfiechodné mléko, které pfietrvává do zhruba desátého dne po porodu, poté se mûní na zralé matefiské mléko. Buìte bez obav a nic neuspûchejte, pokud cítíte, Ïe v prvních dnech po porodu nemáte dostatek mléka. âasem poznáte, Ïe vám va e dûèátko naznaãí, kolik mléka potfiebuje. Kojení v ãistotû a klidu Peãujte o své prsy. Abyste byla pfiipravena kojit, musíte se dobfie starat o své prsy a vhodnû se stravovat. Je dûleïité své bradavky jemnû ãistit a dûkladnû je osu ovat pfied a po kaïdém kojení. Doporuãuje se zmûkãovat je vhodn mi pfiípravky. Tato malá upozornûní mohou pomoci k prevenci ragád: bolestiv ch prasklinek v kûïi prsní bradavky a prsního dvorce. Strava. Kojení je únavné jak fyziologicky, tak psychologicky, pfiichází ihned po stresu tûhotenství. Je velice dûleïité dodrïovat dvû základní pravidla: konzumujte dostateãné mnoïství kalorií (okolo 600 kalorií navíc za den) co nejvíce odpoãívejte Je nezbytné jíst bûhem kojení zdraví prospû né, v Ïivné jídlo: ãerstvé ovoce a zeleninu (jako je mrkev, fenykl, apod.), kroupovou polévku, ãoãkovou polévku, jogurt - v echny tyto potraviny jsou obyãejnû doporuãovány tûhotn m Ïenám. Aãkoliv, pamatujte si, Ïe nûkteré druhy zeleniny, jako napfi. zelí, kapusta, ãesnek, chfiest a cibule mohou zmûnit chuè va eho mléka. Matefiské mléko je z 90% tvofieno vodou: pro doplnûní ztrát tekutin je nutné hodnû pít pfii jídle a pokaïdé, kdyï kojíte. Vá doktor vám mûïe navrhnout, abyste uïívala Ïelezo, kalcium a vitamínové doplàky. 7 8

6 Jak pfiiloïit dítû k prsu? PomÛÏe vá pfiirozen instinkt, ale to, jak pfiiloïit dítû k prsu, potfiebujete vûdût je tû pfied tím, neï zaãnete kojit. A B C D MÛÏete fiíci, Ïe va e dítû nebylo k prsu pfiiloïeno správnû, pokud: se brada dítûte nedot ká va eho prsu, nejsou ústa dítûte iroce otevfiena, je spodní ret dítûte vpáãen dovnitfi, jsou tváfiiãky dítûte vpadlé a vytváfiejí dolíky, kdyï dítû saje, mûïete vidût, jak je prsní dvorec volnûj í pod ústy dítûte neï nad nimi. MÛÏete fiíci, Ïe va e dítû uchopilo prs správnû, pokud: se brada dítûte dot ká prsu, jsou ústa dítûte iroce otevfiena, je spodní ret dítûte otoãen ven, jsou tváfiiãky dítûte zaoblené a nevyduté, mûïete vidût, jak je prsní dvorec volnûj í nad ústy dítûte neï pod nimi. PfiiloÏte dítû k prsu tak, aby jeho hlaviãku podepíralo va e pfiedloktí, v poloze, která je pro vás oba pohodlná. Potom se jednodu e dotknûte bradavkou rtû dítûte a jeho pusinka se otevfie. JestliÏe dítû správnû saje, budete cítit, jak jeho jazyk tlaãí na bradavku a uvidíte, jak se jeho ou ka, spánky a ãelisti rytmicky pohybují. Zatímco jsou nûkterá novorozeàata spokojena pfii kojení kaïdou ãtvrtou hodinu, vût ina z nich chce pít mnohem ãastûji. Îádné studie ãi vûdecké v zkumy nena ly dûvod k vytvofiení univerzálního programu kojení. Miminka se dobfie adaptují a rostou, pokud mají nablízko své maminky, Ïijí v ãistém a poklidném domácím prostfiedí a jsou si vûdoma toho, Ïe jejich maminky mají pfiirozenou, reflexní schopnost o nû peãovat. Pokuste se najít klidné a tiché místo s pohodln m kfieslem s dobrou opûrou pro va e païe, abyste mohla v dobû kojení své dûèátko pohodlnû drïet. Mûjte pfii ruce nûjak nápoj, abyste, jakmile máte ÏízeÀ a chcete se napít, nemusela dítû odejmout od prsu. 9 A B C D Sednûte si rovnû do pohodlné polohy a drïte dítû na klínû, v úrovni s va ím prsem. PoloÏte si hlaviãku dítûte na pfiedloktí, druhou rukou ji jemnû otoãte k prsu. Dot kejte se bradavkou rtû dítûte. Ujistûte se, Ïe dítû uchopilo bradavku správnû, rty a jazykem. Bradavka musí b t uvnitfi pusinky dítûte dobfie umístûna. Mûla byste ucítit jeho jazyk a vidût, jak se ou ka, spánky a ãelisti pfii sání pohybují. Jak dlouho bych mûla kojit? Va e dûèátko mûïete krmit v hradnû matefisk m mlékem do sedmého mûsíce vûku. Velice ãasto dá dítû mamince do sv ch prvních narozenin samo vûdût, kdy je ãas pfiidat do stravy jiné jídlo. V kaïdém pfiípadû, kojení do prvních narozenin va eho drobeãka pfiiná í jen a jen uïitek jak vám tak va emu kojeneãkovi. Samozfiejmû, vzdát se takov ch jedineãn ch spoleãn ch okamïikû mûïe pro vás oba b t tím sloïitûj í, ãím déle kojíte! Pfiirozenû, kdyï je ãas pfiestat s kojením, omezené sání dítûte bude patrnû staãit ke sníïení a zastavení tvorby mléka. Pokud plánujete vrátit se zpût do zamûstnání nûkolik mûsícû po porodu dítûte, mûïete pouïít prsní odsávaãku k odstfiiku mléka; mléko uskladnûte v chladniãce, takïe dítû mûïe pít va e mléko, i kdyï mu nejste nablízku. 1 0

7 Kdy mohu fiíci, Ïe moje dûèátko správnû roste? Jak mnoho má dûèátko vyrûst? Kolik mléka by moje dítû mûlo bûhem kojení vypít? To jsou otázky, pfied které jsou maminky postaveny, jakmile opustí nemocnici. Mûla byste si uvûdomit, Ïe jakmile okamïitû zaãnete s kojením a budete dítû krmit podle jeho potfieby, jeho váha zaãne tfii nebo ãtyfii dny po porodu rûst a sedmého dne Ïivota nebo nanejv bûhem dvou t dnû bude mít zpût svoji porodní váhu. Dítû by mûlo b t ãasto váïeno, a to dokud se vytváfií va e matefiské mléko nebo pokud máte pochybnosti o tom, zda máte matefiského mléka dostatek. Pokud to doporuãuje vá pediatr, mûïete dítû váïit také po kaïdém kojení. Poté bude staãit váïit je jednou t dnû k udrïení záznamu o rûstu, kter bude v rozsahu 130 aï 300 g, se znaãn mi rozdíly od dítûte k dítûti. Mimoto, dûti konzumují pfii kaïdém kojení odli né mnoïství mléka, pfiirozenû konzumují mnoïství, které potfiebují. Jakmile se zaãne vytváfiet va e matefiské mléko, krmíte dítû podle jeho potfieby, mûïete plnû dûvûfiovat tomu, Ïe va e dûèátko dostává dostateãné mnoïství mléka a tekutin, pokud má po kaïdém kojení mokrou nebo u pinûnou plenku a tváfií se klidnû a spokojenû

8 Problémy pfii kojení Kolika. Kolika trápí novorozence ãasto, zneklidàuje je a nutí k pláãi. Kolika obyãejnû vzniká ve dvou nebo tfiech t dnech po narození a trvá do tfietího mûsíce Ïivota. DûÈátko pláãe bez zjevného dûvodu, nejãastûji k veãeru, zdá se b t neutû itelné, s nohama zvednut ma k hrudníãku, zaãíná b t strnulé. KdyÏ dûèátko pohoupáte, pláã mûïe pfiestat, pfiinejmen ím doãasnû. Kolika je vût inou v sledkem nevyspûlého zaïívání a pouze zfiídka vypl vá z nesná enlivosti mléãného proteinu nebo laktózy v kravském mléce, cukru, kter je obsaïen také v matefiském mléce. S rûstem dûtí si v tomto pfiípadû nedûlejte starosti: i koliková dûèátka navzdory v emu pláãi pokraãují v pfiib vání na váze. K ulehãení bolesti bûhem koliky zpûsobené plynem poloïte dítû na své pfiedloktí, bfií kem dolû, a bfií ko jemnû masírujte. Vyãerpání a deprese. Mnoho maminek se cítí b t ve dnech po porodu deprimováno. Nebojte se: je to normální. Pokuste se odpoãívat jak jen to jde, více si tak uïijete va e dûèátko a budete schopna vybudovat hluboké, vyrovnané pfiátelství uï od zaãátku. Vpáãené bradavky. Ploché nebo vpáãené bradavky mohou uãinit kojení sloïitûj ím. Pokud máte tento problém, uchopte bradavku mezi vá palec a ukazováãek, jemnû ji potahujte, potom ji uchopte u kofiene a stimulujte jak horizontálnû, tak vertikálnû. Rozhodnû se pokou ejte pfiikládat dûèátko k prsu: jeho sání ãasto bradavku zvût í. Vyzkou ejte chrániã bradavky nebo své prsy masírujte. Pokud Vám bude pfiipadat, Ïe kojit va e dítû je nemoïné, poraìte se se sv m lékafiem. 1 3 Bolavé bradavky. âasté kojení, zejména v prvních nûkolika t dnech po porodu, mûïe zpûsobit, Ïe va e bradavky budou citlivé a bolestivé. Dobfie se o nû starejte; bradavky bûhem koupání pfiíli silnû netfiete, opatrnû je osu ujte. Pokud mûïete, nechte va e prsy asi na deset minut odhalené nebo stejnû tak uãiàte po kojení. V pfiípadû, Ïe z nich vytéká hojnû mléka, pouïijte prsní tampóny. âasto je vymûàujte k udrïení perfektnû such ch bradavek. 1 4

9 Ragády. Jsou to prasklinky v kûïi okolo bradavky a aeroly (prsního dvorce), které mohou b t velmi bolestivé. Jsou zpûsobeny jemností kûïe a drïením dítûte v nesprávné poloze pfii kojení. Pokud se vám ragády objeví, poïádejte ihned o radu svého lékafie: k jejich vyléãení ãasto postaãí kojit dítû ve správné poloze. Pfieplnûné prsy. Va e prsy by se mûly po kojení vïdy cítit mûkce. Ale vïdy tomu tak není, protoïe prsy jsou obãas pfieplnûné, takïe se jejich bradavka zplo tí a dítû ji nemûïe fiádnû uchopit a vyprázdnit prs. Pokud by se toto mûlo stát, mléãné kanálky se mohou ucpat s následn m pfieplnûním prsû, které jsou bolestivé, nafouklé a ãervené a vy se mûïete cítit patnû nebo i dostat teplotu. Abyste pfieplnûn m prsûm ulevila, pfiikládejte na nû pfied kojením horké obklady a manuálnû nebo pouïitím odsávaãky odstfiikujte trochu mléka, takïe prs je potom pro dítû dostateãnû mûkk, mûïe jej lehce uchopit a fiádnû pít. Zánût prsní Ïlázy neboli mastitida. Mléko, které není vylouãeno z prsû, mûïe zpûsobit zánût prsní Ïlázy, tj. zápal mléãn ch Ïláz, kter na sebe bere podobu horeãky, zimnice, vyãerpání, hodnû nafoukl ch prsû a, v nûkter ch pfiípadech, zápalu Ïil v podpaïí. Zánût prsní Ïlázy vïdy vyïaduje lékafiskou péãi. Nedostatek mléka. Nebuìte odrazena, jestliïe pro va e dûèátko netvofiíte dostatek mléka: pfiikládejte dítû k prsu dál podle jeho potfieby. Tajemstvím zv ení tvorby mléka je dostateãnû pít, mít ve stravû hodnû zeleniny, odpoãívat, kdykoliv je to moïné. Nedostatek mléka je ãasto v sledkem stresu a únavy. Pokud, navzdory v emu úsilí, stále nemáte dostatek mléka, mûïete podávat va emu dûèátku náhradní umûlou v Ïivu z dûtské lahve. 1 5 Potfieby pfii kojení EXTRA JEMNÉ TAMPÓNY DO PODPRSENKY POUÎÍVANÉ P I KOJENÍ, kód: Tyto jednorázové tampóny jsou vyrobeny z netkané látky, která je jemná k pokoïce. Anatomick tvar s extra savou pfiírodní buniãitou vrstvou a prody n m kosmetick m papírem k udrïení such ch bradavek a dvorcû zabraàuje pronikání vlhkosti z mléka, které vytéká ven mezi jednotliv m kojením, a zpûsobuje podráïdûní. CHRÁNIâ PRSNÍCH BRADAVEK, kód: PouÏijte je na podráïdûné nebo bolestivé bradavky k prevenci podráïdûní, které je zpûsobeno kontaktem s dûtsk mi rty a gumou. K dispozici jsou chrániãe vyrobené ze silikonu, které se pfiizpûsobují tvaru prsu. Mohou b t také pouïity na ploché bradavky, aby se dûèátkûm lépe pilo. PRELAT UBROUSKY S PLEËOV M MLÉKEM, balení 20 ks, kód: Tyto Prelat prsní ubrousky pouïívejte pfied a po kojení. Obsahují p eniãn protein a mléko a jsou vhodné k pfiímému pou- Ïití pro zmûkãení a zklidnûní pokoïky. 1 6

10 Potfieby pfii kojení Kontrolní sací ventilek vám umoïàuje urãit si intenzitu sání. REGULOVATELNÁ PRSNÍ ODSÁVAâKA. Va e dítû pije v cyklech, které nejsou pravidelné, ale mohou mûnit svoji intenzitu v prûbûhu jednotliv ch kojení. Z toho dûvodu má nová prsní odsávaãka Chicco exkluzivní ventilek pro kontrolu intenzity sání a dává vám moïnost vybrat úroveà odsání, která nejlépe vyhovuje fyziologii va eho prsu. Nádobka má jemnou latexovou vloïku k zaji tûní bezvadné pohodlné pfiilnavosti k prsu a k zaji tûní efektivnûj ího sání. Pro maximální hygienu mléko protéká pfiímo do kojenecké lahve, která je vybavena fyziologick m dudlíkem. FYZIOLOGICK dudlík: speciálnû irok tvar s pruïn m profilem ke zv ení pfiírodní elasticity gumy a k tomu, aby bylo sání pfiirozené, jak jen to je moïné. Mûkké silikonové pouzdro pro zlep ení pfiilnavosti k prsu. Ergonomické drïátko dovoluje odstfiíkat va e mléko bez námahy. Odsávaãka na matefiské mléko ONE HAND kód: Tuto regulovatelnou prsní odsávaãku mûïete ovládat jednou rukou, zatímco druhou vá prs podepíráte a masírujete ke stimulaci a podpofie toku mléka. Prsní odsávaãka pfiichází s nerozbitnou, lehkou, fyziologickou kojeneckou lahví s objemem 150 ml

11 Umûlá v Ïiva Pokud kojení nestaãí potfiebám va eho dûèátka, budete je muset krmit z lahve. Mnoho maminek je nejdfiíve zklamáno, kdyï se dozví, Ïe budou muset pfiistoupit k umûlé v Ïivû, ale brzy si uvûdomí, Ïe podstatou jejich starosti je, jak peãovat o své dûti v perfektní ãistotû. Krmení kojeneckou lahví je potom chápáno jako zpûsob, jak se nauãit znát a milovat své miminko a ãas krmení je dobou mazlení a dûvûrností. Hlavní v hodou krmení z lahve je to, Ïe se o nû mûïe postarat také tatínek, vychutná si tuto velmi milou zku enost a pozná své dítû skrze tento jedineãn kontakt. Mûla byste si b t vûdoma toho, Ïe novorozenec na základû vztahu s rodiãi formuje svoji psychologickou soustavu a zaãíná uspofiádávat své zku enosti. Je pro nû nezbytné, aby bylo vystaveno va im reakcím a zaãalo rozumût tomu, jak reagujete na pláã, hlas a vyjádfiení radosti a spokojenosti. Novorozenec není nikdy pasivním jedincem, má znaãnû velké schopnosti, které nejsou pro pozorovatele patrné. Z toho dûvodu je dobré vûdût, Ïe i kdyï je dûèátko krmeno zlahve, je si vûdomo tepla rodiãovské pfiítomnosti a pfiijímá spoustu nûïné milující péãe. Aby si dítû mohlo vychutnat teplo va eho tûla, mûïete je pfiíleïitostnû krmit z lahve a mít pfiitom odkryté prsy, pfiispûjete tak ke spokojenosti vás obou. Pamatujte si, Ïe va e dítû má z krmení skuteãnû poïitek, a Ïe je to pro nû velice podstatn okamïik, lahodící nejenom jeho vyïivovacím potfiebám, ale stejnû tak jeho potfiebû lásky a objetí

12 Dûtská v Ïiva. Pokud nemûïete va e dítû kojit, budete muset pravdûpodobnû pouïít místo matefiského mléka dûtskou v Ïivu. Dûtská v Ïiva je nejlep í náhradou matefiského mléka v prvním roce Ïivota, je vyrábûna tak, aby mu byla, jak jen to je moïné, podobná. V bûr lahve. Je samozfiejmû velmi dûleïité vybrat lahve a dudlíky, které krmení co nejvíce pfiipodobní kojení. Dudlík by mûl b t pfiednostnû vyroben z gumy, pfiírodního materiálu, kter dítûti dovolí vnímat teplotu mléka a je mûkk a pruïn, podobnû jako va e bradavka. Tato podobnost je dokonce dûleïitûj í, pokud souãasnû kojíte, proto, aby se dítû nemuselo sloïitû adaptovat na alternativu prsu a lahve. Jak krmit z lahve. Jako pfii kojení je dobré pohodlnû sedût, drïet dítû v polosedû s jeho hlavou opfienou o va e pfiedloktí, nikdy naklonûnou dozadu. Ujistûte se, Ïe je dudlík naplnûn mlékem, abyste dítû ochránila pfied polykáním vzduchu. Rozvrh krmení a jeho ãetnost. Dûtská v Ïiva zabere z hlediska trávení oproti matefiskému mléku více ãasu: okolo tfií hodin ve srovnání s hodinou a pûl. Dûti mohou b t z tohoto dûvodu krmeny podle rozvrhu. Men í zaïívací poruchy. Dûti krmené umûle více trpí fyziologick mi poruchami, jako napfi. blinkáním nebo dávením se, kolikou, zácpou nebo prûjmem. U tûchto dûtí je ãastûj í i kytavka, která ale není dûvodem ke znepokojení: poleví sama od sebe. Jak pfiipravit kojeneckou láhev. Pfiípravû kojeneck ch lahví je tfieba z hlediska zaji tûní perfektní hygieny vûnovat ãas a péãi. V prvních mûsících Ïivota va e dûèátko nemá vytvofienu dostateãnou ochranu proti infekci, a zatímco je vût ina bakterií ne kodn ch, dûti krmené z lahve mají men í imunitu proti choroboplodn m zárodkûm a pfiípadná gastroenteritida (akutní zánût Ïaludeãní a stfievní sliznice) je bûïn m dûvodem hospitalizace. VÏdy si pamatujte, Ïe choroboplodn m zárodkûm se dafií v mléce, které má pokojovou teplotu, a Ïe je dûleïitá velká péãe bûhem zacházení nejen s mlékem samotn m, ale se v ím, co bûhem krmení pouïíváte. Existují dvû etapy pfiípravy jídla pro dítû v prvních mûsících Ïivota: sterilizace lahve, dudlíkû, víãek a jin ch pfiedmûtû pouïívan ch na odmûfiení, míchání nebo uskladnûní mléka pfiíprava mléka - neï s ní zaãnete, je dûleïité si um t ruce. Pfiipravte jídlo nûjak ãas pfied plánovanou dobou krmení a zahfiejte je v ohfiívaãi lahví. Láhev po krmení vyprazdnûte vylitím zb vajícího mléka a naplàte ji vodou k zabránûní vzniku usazenin. Nakonec láhev dobfie umyjte tûtkou na ãi tûní lahví a sterilizujte ji. A B C D Pokud va e dítû ochotnû vypije témûfi vïdy v echno mléko z lahve, správnû pfiibírá na váze a normálnû se vyprazdàuje (v kaly dûtí krmen ch v Ïivou mají tendenci b t dosti tuhé, svûtle Ïluté a hrub í konzistence), má narûïovûlou barvu pleti a je ãilé, mûïete si b t jistá, Ïe se mu dafií dobfie. Svého lékafie kontaktujte v pfiípadû, Ïe prûjem trvá, protoïe malé dûti jsou snadno dehydrovatelné. A B C D Láhev dobfie umyjte tûtkou na ãi tûní lahví. Stejnû tak umyjte dudlík, a to k odstranûní v ech mléãn ch usazenin. V e dezinfikujte sterilizátorem. Jakmile jste mléko pfiipravila, udrïujte je ohfiívaãem lahví ve správné teplotû

13 FYZIOLOGICKÁ LÁHEV POLYKARBONÁT, Angled 250 cc, kauãukov dudlík, kód: Je to po kojení nejpfiirozenûj í fie ení, jak nakrmit dítû. Fyziologick dudlík, 30 úhel a nov antikolikov systém Chicco, aby bylo krmení tak jednoduché, jako kojení. 30 úhel: ponechte si dítû ve správné poloze a ujistûte se, Ïe se do dudlíku, dokud dítû neskonãilo s pitím, nedostal Ïádn vzduch. Fyziologická láhev polykarb. Angled Kauãuk. dudlík s 1 dírkou. 0-4 m 250 ml kód: Pojistn ventilek proti odkapávání pfii manipulaci s lahví. FYZIOLOGICK dudlík (klinicky testován): speciálnû irok tvar zvy ující pfiírodní pruïnost gumy pro pfiirozenûj í sání. Polykarbonátová nádoba: nerozbitná, lehká, hygienická, sterilizovatelná. Od roubovateln podstavec pro jednoduché, dûkladné ãi tûní. Fyziologická láhev polykarb. Kauãuk. dudlík 3 dírky. 4+ m, 250 ml kód: iroké hrdlo pro jednoduché plnûní. 150 ml kód: Hygienická destiãka pro pfiepravu lahve bez odkapávání. Ergonomick Ïlábek pro pohodlné uchopení. Protikolikov ventilek: kontroluje pfiívod vzduchu a nahrazuje pfiebyteãn vzduch mlékem, které odchází z lahve, a také zaji Èuje pravideln tok mléka

14 kód: FYZIOLOGICK DUDLÍK KAUâUKOV Dudlík, kter se chová jako va e prsní bradavka. irok, jemn a elastick, aby správnû reagoval na rytmus sání va eho dûèátka. Dudlík kauãuk. mini dírka, 0-4 m, kód: Dudlík kauãuk. velká dírka, 0-4 m, kód: Dudlík kauãuk. regulovateln, 4+ m, kód: Kryt a dudlík kauãuk. mini dírka, 0-4 m, kód: kód: kód: kód: Rozmûry velmi podobn matefiské bradavce. Ventilek proti kytání kontroluje pfiívod vzduchu a nahrazuje pfiebyteãn vzduch mlékem, které odchází z lahve, a také zaji Èuje pravideln tok mléka. VZDUCH Vroubkování profilu zvy uje pfiírodní pruïnost gumy a simuluje prodluïování bradavky matefiského prsu. MLÉKO Fyziologick tvar: velmi podobn tomu, jak má prsní bradavka matky, nabízí tu nejlep í oporu pro dûtské rty

15 Potfieba sát Dûti cítí potfiebu sát uï v dûloze. Sání je velice dûleïitá ãást jejich psycho-fyzického v voje. Je to pfiirozen instinkt, kter se postará o novorozencovo pohodlí, klid a vyrovnanost, reprezentuje jednu z prvních pfiíleïitostí pro nervosvalové uãení. Není to ãirou náhodou, Ïe jakmile se dûti nauãí brát vûci do ruky, dávají si je do úst, aby je prozkoumaly. Jako v ichni novorozenci má i va e dítû z kojení velké potû- ení. Kojení mu dává nejen v Ïivu, ale také útûchu a úlevu od nudy a pocitu osamûlosti... Zku enost vás nauãí pojmenovat rozdíly a porozumût, zda dítû pije z hladu nebo pro ryzí potû ení. idítko mûïe uti it dûtskou potfiebu pít, poskytuje pfiechodnou náhradu za vá prs, utû í plaãící dítû nebo dítûti pomû- Ïe usnout. Nemûlo by ale b t v ústech dítûte 24 hodin dennû! Ideální idítko má b t mûkké, jemné a ploché, aby pfiimûlo dítû otevfiít ústa co nejménû a aby zabralo co nejménû prostoru mezi jazykem a patrem a nebránilo tak rûstu v ústní dutinû. ZároveÀ by mûlo b t v kontaktu s dosti velkou plochou

16 Jak pouïívat idítko. Pokuste se kontrolovat vyuïití idítka, a to z dûvodu, aby na nûm va e dítû nebylo pfiíli závislé. Oral Prevention Centre operující ve spolupráci s WHO (Svûtovou zdravotnickou organizací) v San Paolo Hospital University of Milan doporuãuje, abyste nenamáãela idítko do sladk ch látek jako med, cukr nebo dïem, a to k prevenci ãasn ch zubních kazû. Ze stejného dûvodu nepodávejte va emu dítûti slazené nápoje v lahvi, a to veãer, pfied krátk m spánkem ve dne nebo v noci. Jak om vat idítko. Vypláchnûte je ve vlaïné vodû, dokud je va e dítû pfiinejmen ím osm mûsícû staré, dezinfikujte je a z hygienick ch dûvodû uchovávejte ve speciální krabiãce. Bakteriální flóra v ústech nabízí efektivní obrannou schopnost proti zhoubn m bakteriím pouze po osmém mûsíci vûku. FYZIOLOGICKÉ IDÍTKO VE TVARU SLZY Mimofiádná péãe o dûtské patro. Dokonalé idítko hned od poãátku, navrïené tak, aby vyhovovalo pohybûm sání. idítko celokauãukové slza mini, (0-6 m), kód: Dovoluje vzduchu bûhem dumlání pronikat skrz, takïe dudlík mûïe b t rovnomûrnû zplo tûn. Díky mûkké, pfiírodní gumû mimofiádnû vysoké kvality je idítko jemné a pruïné. Mot lkovit tvar chránítka je navrïen tak, aby se pfiizpûsobil rtûm a nosu a nebránil d chání. Kdy idítko vymûnit. KdyÏ uï jste si vybrala nejlep í typ idítka pro va e dítû, kupte pfiinejmen ím dvû taková a stfiídejte je v pouïívání. Kontrolujte je z hlediska opotfiebení: jakmile idítko zmûní tvar nebo je prokouslé rostoucími zoubky, mûlo by b t vymûnûno. Jak dlouho je pouïívat. PouÏití idítka by mûlo b t pfieru eno pfied druh m rokem vûku k omezení v skytu zubních nebo patrov ch defektû. Dal í pouïívání idítka je nejenom patn zvyk, ale mûïe zpûsobit rûzné stupnû poru ení normálního rûstu kostí a svalû v ústech dítûte. Bezvadné pro krátk spánek zejména ve dne: vyrobené pouze z gumy, jemné a komfortní, i kdyï spí dítû na pol táfii. Srovnání nového a pou- Ïívaného idítka: stará guma ztrácí svou pfiírodní prûsvitnost a nabobtnává, zvût uje svou velikost. Prevence vyráïky: vûtrací otvory zabraàují slinám, aby zûstaly na dûtské pokoïce. Fyziologick dudlík: men í, vyïaduje ménû svalové námahy a pfiizpûsobuje se tlaku, tak, aby nepfiekáïel bûïnému v voji patra

17 tam, kde je dítû Piccollo, s.r.o., Pernerova 35, Praha 8 Tel.: , , Fax:

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Praktick prûvodce sáním

Praktick prûvodce sáním Praktick prûvodce sáním Jedinû kojení je lep í neï Chicco MUDr. Veronika Krejãová Nejvhodnûj í stravou pro novorozence a kojence je matefiské mléko doporuãuje se v luãné kojení do 6 mûsíce vûku, s pfiíkrmy

Více

Průvodce kojením Chicco. Průvodce kojením Chicco. Průvodce ošetřováním a sáním novorozenců

Průvodce kojením Chicco. Průvodce kojením Chicco. Průvodce ošetřováním a sáním novorozenců Průvodce kojením Chicco. Průvodce kojením Chicco. Průvodce ošetřováním a sáním novorozenců Piccollo, s. r. o., Pernerova 35, 186 00 Praha 8 tel.: +420/225 386 412, 225 386 410, fax: +420/225 386 417 e-mail:

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Sprchovací toalety Balena jsou kombinací osobní hygieny, komfortu a designu Jedineãn pocit zdraví a pohody Sprchovací toaleta Balena firmy Geberit

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

KOJENECKÉ POTŘEBY SPOTŘEBITELSKÝ KATALOG 2006

KOJENECKÉ POTŘEBY SPOTŘEBITELSKÝ KATALOG 2006 KOJENECKÉ POTŘEBY SPOTŘEBITELSKÝ KATALOG 2006 SEZNAM ROZDĚLENÍ DUDLÍKŮ ZNAM VÝROBKŮ ROZDĚLENÍ DUDLÍKŮ, FYZIOLOGICKÝ PROJEKT str. 3 KOJENECKÉ LÁHVE Polykarbonátové (0m+) str. 4-7 Polykarbonátové (4m+) str.

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje Kroxx Znaãka Kroxx, jako spojení slov Cross a Fix, reprezentuje sílu na ich lepidel. KvÛli zdokonalení image lepidel bylo písmeno C nahrazeno písmenem K do podoby Kroxx. Ná slogan je QUICK & STRONG [RYCHLE

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO Oddíl A Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax: +420 274 877 879,

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy Isola Powertekk Extra tfiída pro Vás 7/08 IP-CZ Powertekk Nordic ãerná Powertekk Nordic Powertekk CC Suché a zdravé domy POWERTEKK Rozhodující je, co máte nahofie Tvarovû estetick vzhled stfie ní ta ky

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 BPT 093 RX DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend.

Více

KTEROU LÉâIVOU ROSTLINU NA JAKÉ OBTÍÎE

KTEROU LÉâIVOU ROSTLINU NA JAKÉ OBTÍÎE KTEROU LÉâIVOU ROSTLINU NA JAKÉ OBTÍÎE DRUH OBTÍÎÍ DOPORUâENÁ ROSTLINA DÁVKOVÁNÍ DÉLKA UÎÍVÁNÍ NEBO KOMBINACE HUBNUTÍ A DETOXIKACE Potlaãení pocitu hladu JITROCEL INDICK + 2 kapsle jitrocele indického

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Lissima PH 570. Návod k obsluze

Lissima PH 570. Návod k obsluze Lissima PH 570 Návod k obsluze 1. POPIS P ÍSTROJE A. Nástavec na narovnávání vlasû B. Hfiebeny C. Narovnávací hroty systému Ultra-liss D. Tlaãítko na odejmutí nástavce E. Ovládací tlaãítko F. Tlaãítko

Více

První rok s námi. Moderní průvodce rodičovstvím. První rok dítûte je obdobím velk ch zmûn

První rok s námi. Moderní průvodce rodičovstvím. První rok dítûte je obdobím velk ch zmûn Moderní průvodce rodičovstvím První rok s námi První rok dítûte je obdobím velk ch zmûn Z období po narození je to právû první rok vûku, kdy dochází k nejrychlej ímu rûstu i v voji. Dítû v prûbûhu prvního

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Návod k pouïití WT 4126, 4127. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití WT 4126, 4127. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Pro chladniãky na víno WT 4126, 4127 *dle modelu a vybavení Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi této chladniãky na víno. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

hojení ran hojení ran

hojení ran hojení ran Flamigel baktericidní hydrokoloidní gelové krytí na popáleniny, chronické a akutní rány inteligentní tvûrce vlhkého prostfiedí - vlhká terapie aktivní a pasivní polymery - schopnost absorpce i hydratace

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

IMPORTANT INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT INSTRUCIONES IMPORTANTES ISTRUZIONI IMPORTANTI

IMPORTANT INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT INSTRUCIONES IMPORTANTES ISTRUZIONI IMPORTANTI ec5/7 19-11-00 10:09 Pagina 1 IMPORTANT INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT CONSERVEZ LES PRESENTES INSTRUCTIONS INSTRUCIONES IMPORTANTES GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ISTRUZIONI

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mléčná žláza, laktace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ANATOMIE MLÉČNÉ ŽLÁZY Mléčná žláza (glandula mammaria)

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Je mnoho odli ností v tom, jak probíhal porod dfiíve a jak probíhá dnes. Stejnû jako zûstává nezmûnûna fyziologie Ïeny, jeho podstata se nemûní. Pfiesto,

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Detoxikaãní balíãek bioharmoni

Detoxikaãní balíãek bioharmoni Detoxikaãní balíãek bioharmoni Proã má ãlovûk provádût odstraàování toxinû ze svého organismu? Ve starovûku lidé vûdûli jen málo o toxickém pûsobení prostfiedí na ãlovûka. Neznali mikroorganismy, neznali

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

KOJENÍ S KLOBOU KY ANO I NE, ANEB KDYŽ SE DÍT NEP ISÁVÁ

KOJENÍ S KLOBOU KY ANO I NE, ANEB KDYŽ SE DÍT NEP ISÁVÁ KOJENÍ S KLOBOU KY ANO I NE, ANEB KDYŽ SE DÍT NEP ISÁVÁ Centrum nad je a pomoci o.s. podle informací slovenského sdružení na podporu kojení Mamila o.z., Pavlína Kallusová Pro Katedru porodní asistence

Více

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí.

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A knoflík termostatu B knoflík ãasového spínaãe C svûtelná kontrolka D knoflík pro volbu funkcí E sklenûná dvífika F spodní topné tûleso G ploch ro t H plech na peãení I tvarovan

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Analytická váha BODYMASTER BM - 100. Návod k obsluze

Analytická váha BODYMASTER BM - 100. Návod k obsluze Analytická váha BODYMASTER BM - 100 Návod k obsluze Popis v robku Jak funguje BODYMASTER Lidské tûlo tvofií dva hlavní druhy tûlesné hmoty: hmota neobsahující tuk: kosti, svaly, orgány, voda hmota obsahující

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Návod k pouïití. CafeRomatica 630,650. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití. CafeRomatica 630,650. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Automat na pfiípravu espressa CafeRomatica 630,650 *dle modelu a vybavení VáÏení zákazníci, Gratulujeme Vám a dûkujeme, Ïe jste se rozhodli ke koupi kvalitního v robku znaãky NIVONA. Aby

Více

standardní potahy 3.890,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY S PRODLOUÎENOU ZÁRUâNÍ DOBOU Monaco...

standardní potahy 3.890,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY S PRODLOUÎENOU ZÁRUâNÍ DOBOU Monaco... 2014 MATRACE VYSOKÉ KVALITY S PRODLOUÎENOU ZÁRUâNÍ DOBOU Monaco... 3.890,- Sedmizónová matrace s v born mi ortopedick mi vlastnostmi sloïená ze dvou elastick ch pûn MediFoam. U této matrace se nabízí volba

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu.

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu. RW13EBBB_CZ 31.3.2005 11:50 Str nka 1 Návod k obsluze Lednička na víno Samsung MODEL RW13EBBB RW13EBSS ČESKY Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze.

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

TOMÁ TANZEL. Strava a vûdomí. Praha 1999

TOMÁ TANZEL. Strava a vûdomí. Praha 1999 TOMÁ TANZEL Strava a vûdomí Praha 1999 STRAVOU, Stravou, JAK jak ji JI zde ZDE pojímáme, POJÍMÁME, JSME jsme SCHOPNI: schopni: Dosáhnout svûïesti a celkového zdraví Vyhnout se neïádoucím psychick m a emocionálním

Více

DOBRÝ ZAČÁTEK v krmení z láhve

DOBRÝ ZAČÁTEK v krmení z láhve DOBRÝ ZAČÁTEK v krmení z láhve Jste připravena NA PRVNÍ KRMENÍ Z LÁHVE? Vážené maminky, před Vámi jsou ty nejkrásnější okamžiky ve Vašem životě. Je to období velkých změn a štěstí, ale také obav z toho,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

Návod na pouïití. vinotéky WK 1802, WK 1806 WK 5700

Návod na pouïití. vinotéky WK 1802, WK 1806 WK 5700 Návod na pouïití vinotéky WK 1802, WK 1806 WK 5700 Mnohokrát děkujeme za vaši důvěru Gratulujeme Vám ke koupi této vinotéky. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe je uïivatelsky pfiátelsk, naprosto

Více

Lu tûniny. Pohanka. Pohanka s parbolizovanou r Ïí

Lu tûniny. Pohanka. Pohanka s parbolizovanou r Ïí KROUPY III. UVEDENÍ DO PRAXE Zapékáme je podobnû jako jiné obiloviny nebo tûstoviny. Napfiíklad s du enou zeleninou, vafien m zelím, mûïeme pfiidat i vejce. Zvlá È chutné jsou kofienûné majoránkou a ãesnekem.

Více

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A B C D E F G H I L Knoflík termostatu Knoflík ãasového spínaãe Svûtelná kontrolka Knoflík pro volbu funkcí Sklenûná dvífika Spodní topné tûleso Ro t Plech na peãení Tvarovan ro

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

Výživa u dětí. MUDr. Vladimír Volf Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV volf@fnkv.cz

Výživa u dětí. MUDr. Vladimír Volf Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV volf@fnkv.cz Výživa u dětí MUDr. Vladimír Volf Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV volf@fnkv.cz Výživa:. přirozená. umělá. smíšená Rozdíly mezi MM a KM bílkoviny 1,5 g /100 ml - převaha laktalbumin / kasein bílkoviny

Více

Návod k pouïití. WK(es) 1853, 2977, 4177, 4677 a WKUes 1753. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití. WK(es) 1853, 2977, 4177, 4677 a WKUes 1753. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Pro chladniãky na víno WK(es) 1853, 2977, 4177, 4677 a WKUes 1753 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi této chladniãky na víno. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje

Více

simply intuitive vše pro kojení i krmení lahví GREAT BRITAIN S #1 FEEDING BRAND www.forbaby.cz

simply intuitive vše pro kojení i krmení lahví GREAT BRITAIN S #1 FEEDING BRAND www.forbaby.cz vše pro kojení i krmení lahví www.forbaby.cz GREAT BRITAIN S #1 FEEDING BRAND úvod Miminka jsou nejspokojenější, když všechno v jejich životě probíhá přirozeně, tak jak to příroda zamýšlela. Zvlášť citlivě

Více

Informace k ochraně životního prostředí. Obecné informace

Informace k ochraně životního prostředí. Obecné informace Mnohokrát děkujeme za vaši důvěru Gratulujeme Vám ke koupi této chladniãky na víno. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe je uïivatelsky pfiátelsk, naprosto spolehliv a vysoce kvalitní, jste

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

OBSAH. BEZPEâNOSTNÍ POKYNY

OBSAH. BEZPEâNOSTNÍ POKYNY .r.o V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 6 1 C F T 6 2.r.o. N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u .r.o.r.o. OBSAH Bezpeãnostní pokyny...

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Gelové polohovací podloïky. Komfortní Stabilní Bezpeãné

Gelové polohovací podloïky. Komfortní Stabilní Bezpeãné Gelové polohovací podloïky Komfortní Stabilní Bezpeãné Obsah Vlastnosti a provozní informace 2 Hlava a krk PodloÏka pod hlavu obliãejem dolû 3 Kruhová podloïka hlavy 3 PodloÏka pod hlavu podkova 4 Kónická

Více