Fyziologick projekt Chicco PrÛvodce o etfiováním a sáním novorozencû. tam, kde je dítû

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fyziologick projekt Chicco PrÛvodce o etfiováním a sáním novorozencû. tam, kde je dítû"

Transkript

1 Fyziologick projekt Chicco PrÛvodce o etfiováním a sáním novorozencû. tam, kde je dítû

2 OBSAH Chicco Nursery Centre je italské v zkumné centrum se sídlem v Milánû; mezi jeho hlavní úkoly patfií v voj produktû, které by byly ideální pro novorozence. Základem tohoto v voje je nepfietrïitá inovace techniky aproduktû za spolupráce s pediatry, porodníky a odborníky v ortodoncii (studium a léãení nepravidelnosti chrupu), která vede k v robû kvalitních a spolehliv ch v robkû. V robkû, které plnû uspokojí potfieby va eho novorozeneãka i vás. SÁNÍ: P IROZEN, ZÁKLADNÍ INSTINKT KOJENÍ MATE SKÉ MLÉKO KOJENÍ V âistotù A KLIDU 8 ZRODILA SE NOVÁ FORMA PÉâE O DÍTù PROBLÉMY P I KOJENÍ 1 3 Kojení je nejlep í cesta, jak nakrmit va e dítû. Matefiské mléko obsahuje speciální v Ïivné látky potfiebné pro zdrav v voj kojeneãka. Pfiesto pfiese v echno jsou nûkteré maminky nuceny krmit své maliãké z lahve. Chicco se sv mi dlouholet mi zku enostmi v oblasti péãe o ditû si dalo za cíl vyvinout takovou láhev, která by co nejvíce napodobovala kojení. UÏitím studie fyziologie novorozencû jako poãátku, studovali jsme spolu se zdravotními specialisty, nemocnicemi a klinikami kojence pfii krmení z lahve a pfii krmení z matãina prsu za úãelem dosaïení dûleïitého srovnání. Na základû tûchto studií vznikl Fyziologick Projekt Chicco. Tento projekt byl postaven na hloubkovém vyhodnocení fyziologick ch funkcích dítûte pfii sání. Toto vyhodnocení vedlo k v voji nové kolekce produktû, vytvofien ch speciálnû pro novorozence. Tyto produkty charakterizuje vysoká inovace, která je v sledkem technologie a specializace spoleãnosti Chicco. POT EBY P I KOJENÍ UMùLÁ V ÎIVA FYZIOLOGICKÁ LÁHEV FYZIOLOGICK DUDLÍK POT EBA SÁT FYZIOLOGICKÉ IDÍTKO VE TVARU SLZY Fyziologick projekt Chicco: kolekce produktû vyvinut ch pro novorozence od narození do 4 mûsícû, je zaloïena na kvalitû, zku enostech, znalostech a oddanosti, kterou znaãka Chicco zachovává a nabízí po dobu více jak 50-ti let v em rodiãûm. 2

3 Sání je pfiirozen a základní instinkt Va e dûèátko má pfiirozenou schopnost sát uï od narození. Vedené instinktem bude hledat prsní bradavku, utû í je teplo va eho tûla, vûnû va í kûïe a tlukot va eho srdce. Sání je primární akt; novorozenû má intenzivní touhu sát pro uspokojení instinktu pfieïít a pro uspokojení potfieby v Ïivy. Novorozenû je nejvíce pfiipraveno sát v okamïicích následujících ihned po porodu a v dal ích nejménû 12 hodinách. Proto témûfi v echna porodnická oddûlení Ïádají maminky, aby svá dûèátka pfiiloïily k prsûm ihned po jejich narození, obãas dokonce je tû pfied pfiestfiiïením pupeãní ÀÛry. âasné sání je také dûleïité ke stimulaci vytváfiení oxytocinu, hormonu, kter pomáhá vylouãení placenty a dûloïním stahûm. Tento efekt pokraãuje dal í dny po porodu. Uchopení prsu a sání nejenom uspokojuje novorozencovu základní fyziologickou potfiebu, ale, coï je dokonce je tû dûle- Ïitûj í, dovoluje mu utváfiet vztah k matce, je to zku enost, která nabízí bohatství citû a dotekû, akustick ch, chuèov ch a ãichov ch vjemû. Naplnûní této potfieby zanechává jak matku, tak dítû, s pocitem hlubokého uspokojení a poklidu. Studie novorozenecké psychologie uvádí, Ïe první citové záïitky dítûte jsou spojeny právû s tûmito vjemov mi zku enostmi. Podle známého dûtského psychoterapeuta Johna Bolwbyho je citová komunikace mezi matkou a dítûtem bûhem kojení základem pro rytmus utváfien dítûtem, tedy pro stfiídavé sání s odmlkami. Tyto odmlky patrnû vyvolávají reakci na stranû matky, která v tûchto okamïicích své dûèátko instinktivnû houpe. KaÏdé novorozenû, aè je to on ãi ona, má svûj rytmus: brzy se nauãíte rozpoznávat signály va eho dûèátka a reagovat na nû s dûvûrou na jeho potfieby. 3 4

4 Kojení Prvotním zájmem kaïdé matky je nakrmit své dítû. Kojení je originální a nejpfiirozenûj í cesta, jak tohoto dosáhnout: National Research Council statistics nám fiíká, Ïe 80% ze v ech zdrav ch dono en ch novorozencû je nyní Ïiveno z matãin ch prsû. Zjistíte, Ïe kojení je kaïdodenní zku eností ve vytváfiení atmosféry poklidné spolupráce s va ím dûèátkem, bez starosti a s láskou. Matefiské mléko Je to velice zvlá tní druh mléka perfektnû pfiizpûsoben potfiebám vyrûstajícího dítûte, je oproti ostatním formám mléka mnohem lépe stravitelné, protoïe obsahuje ménû kazeínu (s roviny). Matefiské mléko nabízí velké mnoïství speciálních proteinû (jako lactoferrin, immunoglobulin, lisozim), které chrání proti patogenûm, které zpûsobují onemocnûní. Nesãetn pfiínos matefiského mléka je ve sníïené pravdûpodobnosti vzniku infekcí, alergií a diabetu a 2-4 krát niï ím riziku obezity. Pro matku je prospû né sníïení rizika rakoviny prsu a také eventuelnû rakoviny dûlohy. Americk odborník na v Ïivu Yoyee Nettleton z Chicago University prokázal, Ïe matefiské mléko je bohaté na mastnou kyselinu Omega 3, látku, která brání cholesterolu, aby se vázal na stûny tepen a Ïil. Ke zv ení mnoïství Omega 3 ve va em matefiském mléce zvy te v posledních mûsících tûhotenství konzumaci ryb jako jsou sardinky, tuàák a makrely. 5 6

5 Matefiské mléko po porodu. Va e mléko se zaãne vytváfiet v okamïiku, kdy klesne hladina oestrogenû a progesteronu ve va í krvi. Obyãejnû to nastane nûkolik dní po porodu. Mezitím pouze ãekejte a pfiikládejte dûèátko k prsu, kdykoliv chce. Sání totiï stimuluje tvorbu mléka: ãím více va e dítû saje, tím více, vydatnûji a lépe bude va e mléko schopno uti it jeho hlad. Jakmile se mléko objeví, ãasto dítûti nabízejte prs. PouÏívejte teplé, vlhké obklady, abyste va im prsûm ulevila nebo si dejte horkou sprchu, ve které si je budete jemnû masírovat. Aby byly va e bradavky zdravé, je velice dûleïité drïet pfii kojení dítû ve správné poloze a ujistit se, Ïe dítû drïí bradavku správnû a efektivnû saje. Mlezivo, to jest mléko, které pfiichází po porodu, je hustá, naïloutlá tekutina bohatá na albumin, minerální soli a protilátky, které nabízí speciální ochranu pro vnitfiní vyluãovací Ïlázy novorozenûte. Kromû toho je mlezivo mírné projímadlo, které dítûti pomáhá vylouãit obsah jeho stfiev. Mlezivo se postupnû pfiemûàuje na pfiechodné mléko, které pfietrvává do zhruba desátého dne po porodu, poté se mûní na zralé matefiské mléko. Buìte bez obav a nic neuspûchejte, pokud cítíte, Ïe v prvních dnech po porodu nemáte dostatek mléka. âasem poznáte, Ïe vám va e dûèátko naznaãí, kolik mléka potfiebuje. Kojení v ãistotû a klidu Peãujte o své prsy. Abyste byla pfiipravena kojit, musíte se dobfie starat o své prsy a vhodnû se stravovat. Je dûleïité své bradavky jemnû ãistit a dûkladnû je osu ovat pfied a po kaïdém kojení. Doporuãuje se zmûkãovat je vhodn mi pfiípravky. Tato malá upozornûní mohou pomoci k prevenci ragád: bolestiv ch prasklinek v kûïi prsní bradavky a prsního dvorce. Strava. Kojení je únavné jak fyziologicky, tak psychologicky, pfiichází ihned po stresu tûhotenství. Je velice dûleïité dodrïovat dvû základní pravidla: konzumujte dostateãné mnoïství kalorií (okolo 600 kalorií navíc za den) co nejvíce odpoãívejte Je nezbytné jíst bûhem kojení zdraví prospû né, v Ïivné jídlo: ãerstvé ovoce a zeleninu (jako je mrkev, fenykl, apod.), kroupovou polévku, ãoãkovou polévku, jogurt - v echny tyto potraviny jsou obyãejnû doporuãovány tûhotn m Ïenám. Aãkoliv, pamatujte si, Ïe nûkteré druhy zeleniny, jako napfi. zelí, kapusta, ãesnek, chfiest a cibule mohou zmûnit chuè va eho mléka. Matefiské mléko je z 90% tvofieno vodou: pro doplnûní ztrát tekutin je nutné hodnû pít pfii jídle a pokaïdé, kdyï kojíte. Vá doktor vám mûïe navrhnout, abyste uïívala Ïelezo, kalcium a vitamínové doplàky. 7 8

6 Jak pfiiloïit dítû k prsu? PomÛÏe vá pfiirozen instinkt, ale to, jak pfiiloïit dítû k prsu, potfiebujete vûdût je tû pfied tím, neï zaãnete kojit. A B C D MÛÏete fiíci, Ïe va e dítû nebylo k prsu pfiiloïeno správnû, pokud: se brada dítûte nedot ká va eho prsu, nejsou ústa dítûte iroce otevfiena, je spodní ret dítûte vpáãen dovnitfi, jsou tváfiiãky dítûte vpadlé a vytváfiejí dolíky, kdyï dítû saje, mûïete vidût, jak je prsní dvorec volnûj í pod ústy dítûte neï nad nimi. MÛÏete fiíci, Ïe va e dítû uchopilo prs správnû, pokud: se brada dítûte dot ká prsu, jsou ústa dítûte iroce otevfiena, je spodní ret dítûte otoãen ven, jsou tváfiiãky dítûte zaoblené a nevyduté, mûïete vidût, jak je prsní dvorec volnûj í nad ústy dítûte neï pod nimi. PfiiloÏte dítû k prsu tak, aby jeho hlaviãku podepíralo va e pfiedloktí, v poloze, která je pro vás oba pohodlná. Potom se jednodu e dotknûte bradavkou rtû dítûte a jeho pusinka se otevfie. JestliÏe dítû správnû saje, budete cítit, jak jeho jazyk tlaãí na bradavku a uvidíte, jak se jeho ou ka, spánky a ãelisti rytmicky pohybují. Zatímco jsou nûkterá novorozeàata spokojena pfii kojení kaïdou ãtvrtou hodinu, vût ina z nich chce pít mnohem ãastûji. Îádné studie ãi vûdecké v zkumy nena ly dûvod k vytvofiení univerzálního programu kojení. Miminka se dobfie adaptují a rostou, pokud mají nablízko své maminky, Ïijí v ãistém a poklidném domácím prostfiedí a jsou si vûdoma toho, Ïe jejich maminky mají pfiirozenou, reflexní schopnost o nû peãovat. Pokuste se najít klidné a tiché místo s pohodln m kfieslem s dobrou opûrou pro va e païe, abyste mohla v dobû kojení své dûèátko pohodlnû drïet. Mûjte pfii ruce nûjak nápoj, abyste, jakmile máte ÏízeÀ a chcete se napít, nemusela dítû odejmout od prsu. 9 A B C D Sednûte si rovnû do pohodlné polohy a drïte dítû na klínû, v úrovni s va ím prsem. PoloÏte si hlaviãku dítûte na pfiedloktí, druhou rukou ji jemnû otoãte k prsu. Dot kejte se bradavkou rtû dítûte. Ujistûte se, Ïe dítû uchopilo bradavku správnû, rty a jazykem. Bradavka musí b t uvnitfi pusinky dítûte dobfie umístûna. Mûla byste ucítit jeho jazyk a vidût, jak se ou ka, spánky a ãelisti pfii sání pohybují. Jak dlouho bych mûla kojit? Va e dûèátko mûïete krmit v hradnû matefisk m mlékem do sedmého mûsíce vûku. Velice ãasto dá dítû mamince do sv ch prvních narozenin samo vûdût, kdy je ãas pfiidat do stravy jiné jídlo. V kaïdém pfiípadû, kojení do prvních narozenin va eho drobeãka pfiiná í jen a jen uïitek jak vám tak va emu kojeneãkovi. Samozfiejmû, vzdát se takov ch jedineãn ch spoleãn ch okamïikû mûïe pro vás oba b t tím sloïitûj í, ãím déle kojíte! Pfiirozenû, kdyï je ãas pfiestat s kojením, omezené sání dítûte bude patrnû staãit ke sníïení a zastavení tvorby mléka. Pokud plánujete vrátit se zpût do zamûstnání nûkolik mûsícû po porodu dítûte, mûïete pouïít prsní odsávaãku k odstfiiku mléka; mléko uskladnûte v chladniãce, takïe dítû mûïe pít va e mléko, i kdyï mu nejste nablízku. 1 0

7 Kdy mohu fiíci, Ïe moje dûèátko správnû roste? Jak mnoho má dûèátko vyrûst? Kolik mléka by moje dítû mûlo bûhem kojení vypít? To jsou otázky, pfied které jsou maminky postaveny, jakmile opustí nemocnici. Mûla byste si uvûdomit, Ïe jakmile okamïitû zaãnete s kojením a budete dítû krmit podle jeho potfieby, jeho váha zaãne tfii nebo ãtyfii dny po porodu rûst a sedmého dne Ïivota nebo nanejv bûhem dvou t dnû bude mít zpût svoji porodní váhu. Dítû by mûlo b t ãasto váïeno, a to dokud se vytváfií va e matefiské mléko nebo pokud máte pochybnosti o tom, zda máte matefiského mléka dostatek. Pokud to doporuãuje vá pediatr, mûïete dítû váïit také po kaïdém kojení. Poté bude staãit váïit je jednou t dnû k udrïení záznamu o rûstu, kter bude v rozsahu 130 aï 300 g, se znaãn mi rozdíly od dítûte k dítûti. Mimoto, dûti konzumují pfii kaïdém kojení odli né mnoïství mléka, pfiirozenû konzumují mnoïství, které potfiebují. Jakmile se zaãne vytváfiet va e matefiské mléko, krmíte dítû podle jeho potfieby, mûïete plnû dûvûfiovat tomu, Ïe va e dûèátko dostává dostateãné mnoïství mléka a tekutin, pokud má po kaïdém kojení mokrou nebo u pinûnou plenku a tváfií se klidnû a spokojenû

8 Problémy pfii kojení Kolika. Kolika trápí novorozence ãasto, zneklidàuje je a nutí k pláãi. Kolika obyãejnû vzniká ve dvou nebo tfiech t dnech po narození a trvá do tfietího mûsíce Ïivota. DûÈátko pláãe bez zjevného dûvodu, nejãastûji k veãeru, zdá se b t neutû itelné, s nohama zvednut ma k hrudníãku, zaãíná b t strnulé. KdyÏ dûèátko pohoupáte, pláã mûïe pfiestat, pfiinejmen ím doãasnû. Kolika je vût inou v sledkem nevyspûlého zaïívání a pouze zfiídka vypl vá z nesná enlivosti mléãného proteinu nebo laktózy v kravském mléce, cukru, kter je obsaïen také v matefiském mléce. S rûstem dûtí si v tomto pfiípadû nedûlejte starosti: i koliková dûèátka navzdory v emu pláãi pokraãují v pfiib vání na váze. K ulehãení bolesti bûhem koliky zpûsobené plynem poloïte dítû na své pfiedloktí, bfií kem dolû, a bfií ko jemnû masírujte. Vyãerpání a deprese. Mnoho maminek se cítí b t ve dnech po porodu deprimováno. Nebojte se: je to normální. Pokuste se odpoãívat jak jen to jde, více si tak uïijete va e dûèátko a budete schopna vybudovat hluboké, vyrovnané pfiátelství uï od zaãátku. Vpáãené bradavky. Ploché nebo vpáãené bradavky mohou uãinit kojení sloïitûj ím. Pokud máte tento problém, uchopte bradavku mezi vá palec a ukazováãek, jemnû ji potahujte, potom ji uchopte u kofiene a stimulujte jak horizontálnû, tak vertikálnû. Rozhodnû se pokou ejte pfiikládat dûèátko k prsu: jeho sání ãasto bradavku zvût í. Vyzkou ejte chrániã bradavky nebo své prsy masírujte. Pokud Vám bude pfiipadat, Ïe kojit va e dítû je nemoïné, poraìte se se sv m lékafiem. 1 3 Bolavé bradavky. âasté kojení, zejména v prvních nûkolika t dnech po porodu, mûïe zpûsobit, Ïe va e bradavky budou citlivé a bolestivé. Dobfie se o nû starejte; bradavky bûhem koupání pfiíli silnû netfiete, opatrnû je osu ujte. Pokud mûïete, nechte va e prsy asi na deset minut odhalené nebo stejnû tak uãiàte po kojení. V pfiípadû, Ïe z nich vytéká hojnû mléka, pouïijte prsní tampóny. âasto je vymûàujte k udrïení perfektnû such ch bradavek. 1 4

9 Ragády. Jsou to prasklinky v kûïi okolo bradavky a aeroly (prsního dvorce), které mohou b t velmi bolestivé. Jsou zpûsobeny jemností kûïe a drïením dítûte v nesprávné poloze pfii kojení. Pokud se vám ragády objeví, poïádejte ihned o radu svého lékafie: k jejich vyléãení ãasto postaãí kojit dítû ve správné poloze. Pfieplnûné prsy. Va e prsy by se mûly po kojení vïdy cítit mûkce. Ale vïdy tomu tak není, protoïe prsy jsou obãas pfieplnûné, takïe se jejich bradavka zplo tí a dítû ji nemûïe fiádnû uchopit a vyprázdnit prs. Pokud by se toto mûlo stát, mléãné kanálky se mohou ucpat s následn m pfieplnûním prsû, které jsou bolestivé, nafouklé a ãervené a vy se mûïete cítit patnû nebo i dostat teplotu. Abyste pfieplnûn m prsûm ulevila, pfiikládejte na nû pfied kojením horké obklady a manuálnû nebo pouïitím odsávaãky odstfiikujte trochu mléka, takïe prs je potom pro dítû dostateãnû mûkk, mûïe jej lehce uchopit a fiádnû pít. Zánût prsní Ïlázy neboli mastitida. Mléko, které není vylouãeno z prsû, mûïe zpûsobit zánût prsní Ïlázy, tj. zápal mléãn ch Ïláz, kter na sebe bere podobu horeãky, zimnice, vyãerpání, hodnû nafoukl ch prsû a, v nûkter ch pfiípadech, zápalu Ïil v podpaïí. Zánût prsní Ïlázy vïdy vyïaduje lékafiskou péãi. Nedostatek mléka. Nebuìte odrazena, jestliïe pro va e dûèátko netvofiíte dostatek mléka: pfiikládejte dítû k prsu dál podle jeho potfieby. Tajemstvím zv ení tvorby mléka je dostateãnû pít, mít ve stravû hodnû zeleniny, odpoãívat, kdykoliv je to moïné. Nedostatek mléka je ãasto v sledkem stresu a únavy. Pokud, navzdory v emu úsilí, stále nemáte dostatek mléka, mûïete podávat va emu dûèátku náhradní umûlou v Ïivu z dûtské lahve. 1 5 Potfieby pfii kojení EXTRA JEMNÉ TAMPÓNY DO PODPRSENKY POUÎÍVANÉ P I KOJENÍ, kód: Tyto jednorázové tampóny jsou vyrobeny z netkané látky, která je jemná k pokoïce. Anatomick tvar s extra savou pfiírodní buniãitou vrstvou a prody n m kosmetick m papírem k udrïení such ch bradavek a dvorcû zabraàuje pronikání vlhkosti z mléka, které vytéká ven mezi jednotliv m kojením, a zpûsobuje podráïdûní. CHRÁNIâ PRSNÍCH BRADAVEK, kód: PouÏijte je na podráïdûné nebo bolestivé bradavky k prevenci podráïdûní, které je zpûsobeno kontaktem s dûtsk mi rty a gumou. K dispozici jsou chrániãe vyrobené ze silikonu, které se pfiizpûsobují tvaru prsu. Mohou b t také pouïity na ploché bradavky, aby se dûèátkûm lépe pilo. PRELAT UBROUSKY S PLEËOV M MLÉKEM, balení 20 ks, kód: Tyto Prelat prsní ubrousky pouïívejte pfied a po kojení. Obsahují p eniãn protein a mléko a jsou vhodné k pfiímému pou- Ïití pro zmûkãení a zklidnûní pokoïky. 1 6

10 Potfieby pfii kojení Kontrolní sací ventilek vám umoïàuje urãit si intenzitu sání. REGULOVATELNÁ PRSNÍ ODSÁVAâKA. Va e dítû pije v cyklech, které nejsou pravidelné, ale mohou mûnit svoji intenzitu v prûbûhu jednotliv ch kojení. Z toho dûvodu má nová prsní odsávaãka Chicco exkluzivní ventilek pro kontrolu intenzity sání a dává vám moïnost vybrat úroveà odsání, která nejlépe vyhovuje fyziologii va eho prsu. Nádobka má jemnou latexovou vloïku k zaji tûní bezvadné pohodlné pfiilnavosti k prsu a k zaji tûní efektivnûj ího sání. Pro maximální hygienu mléko protéká pfiímo do kojenecké lahve, která je vybavena fyziologick m dudlíkem. FYZIOLOGICK dudlík: speciálnû irok tvar s pruïn m profilem ke zv ení pfiírodní elasticity gumy a k tomu, aby bylo sání pfiirozené, jak jen to je moïné. Mûkké silikonové pouzdro pro zlep ení pfiilnavosti k prsu. Ergonomické drïátko dovoluje odstfiíkat va e mléko bez námahy. Odsávaãka na matefiské mléko ONE HAND kód: Tuto regulovatelnou prsní odsávaãku mûïete ovládat jednou rukou, zatímco druhou vá prs podepíráte a masírujete ke stimulaci a podpofie toku mléka. Prsní odsávaãka pfiichází s nerozbitnou, lehkou, fyziologickou kojeneckou lahví s objemem 150 ml

11 Umûlá v Ïiva Pokud kojení nestaãí potfiebám va eho dûèátka, budete je muset krmit z lahve. Mnoho maminek je nejdfiíve zklamáno, kdyï se dozví, Ïe budou muset pfiistoupit k umûlé v Ïivû, ale brzy si uvûdomí, Ïe podstatou jejich starosti je, jak peãovat o své dûti v perfektní ãistotû. Krmení kojeneckou lahví je potom chápáno jako zpûsob, jak se nauãit znát a milovat své miminko a ãas krmení je dobou mazlení a dûvûrností. Hlavní v hodou krmení z lahve je to, Ïe se o nû mûïe postarat také tatínek, vychutná si tuto velmi milou zku enost a pozná své dítû skrze tento jedineãn kontakt. Mûla byste si b t vûdoma toho, Ïe novorozenec na základû vztahu s rodiãi formuje svoji psychologickou soustavu a zaãíná uspofiádávat své zku enosti. Je pro nû nezbytné, aby bylo vystaveno va im reakcím a zaãalo rozumût tomu, jak reagujete na pláã, hlas a vyjádfiení radosti a spokojenosti. Novorozenec není nikdy pasivním jedincem, má znaãnû velké schopnosti, které nejsou pro pozorovatele patrné. Z toho dûvodu je dobré vûdût, Ïe i kdyï je dûèátko krmeno zlahve, je si vûdomo tepla rodiãovské pfiítomnosti a pfiijímá spoustu nûïné milující péãe. Aby si dítû mohlo vychutnat teplo va eho tûla, mûïete je pfiíleïitostnû krmit z lahve a mít pfiitom odkryté prsy, pfiispûjete tak ke spokojenosti vás obou. Pamatujte si, Ïe va e dítû má z krmení skuteãnû poïitek, a Ïe je to pro nû velice podstatn okamïik, lahodící nejenom jeho vyïivovacím potfiebám, ale stejnû tak jeho potfiebû lásky a objetí

12 Dûtská v Ïiva. Pokud nemûïete va e dítû kojit, budete muset pravdûpodobnû pouïít místo matefiského mléka dûtskou v Ïivu. Dûtská v Ïiva je nejlep í náhradou matefiského mléka v prvním roce Ïivota, je vyrábûna tak, aby mu byla, jak jen to je moïné, podobná. V bûr lahve. Je samozfiejmû velmi dûleïité vybrat lahve a dudlíky, které krmení co nejvíce pfiipodobní kojení. Dudlík by mûl b t pfiednostnû vyroben z gumy, pfiírodního materiálu, kter dítûti dovolí vnímat teplotu mléka a je mûkk a pruïn, podobnû jako va e bradavka. Tato podobnost je dokonce dûleïitûj í, pokud souãasnû kojíte, proto, aby se dítû nemuselo sloïitû adaptovat na alternativu prsu a lahve. Jak krmit z lahve. Jako pfii kojení je dobré pohodlnû sedût, drïet dítû v polosedû s jeho hlavou opfienou o va e pfiedloktí, nikdy naklonûnou dozadu. Ujistûte se, Ïe je dudlík naplnûn mlékem, abyste dítû ochránila pfied polykáním vzduchu. Rozvrh krmení a jeho ãetnost. Dûtská v Ïiva zabere z hlediska trávení oproti matefiskému mléku více ãasu: okolo tfií hodin ve srovnání s hodinou a pûl. Dûti mohou b t z tohoto dûvodu krmeny podle rozvrhu. Men í zaïívací poruchy. Dûti krmené umûle více trpí fyziologick mi poruchami, jako napfi. blinkáním nebo dávením se, kolikou, zácpou nebo prûjmem. U tûchto dûtí je ãastûj í i kytavka, která ale není dûvodem ke znepokojení: poleví sama od sebe. Jak pfiipravit kojeneckou láhev. Pfiípravû kojeneck ch lahví je tfieba z hlediska zaji tûní perfektní hygieny vûnovat ãas a péãi. V prvních mûsících Ïivota va e dûèátko nemá vytvofienu dostateãnou ochranu proti infekci, a zatímco je vût ina bakterií ne kodn ch, dûti krmené z lahve mají men í imunitu proti choroboplodn m zárodkûm a pfiípadná gastroenteritida (akutní zánût Ïaludeãní a stfievní sliznice) je bûïn m dûvodem hospitalizace. VÏdy si pamatujte, Ïe choroboplodn m zárodkûm se dafií v mléce, které má pokojovou teplotu, a Ïe je dûleïitá velká péãe bûhem zacházení nejen s mlékem samotn m, ale se v ím, co bûhem krmení pouïíváte. Existují dvû etapy pfiípravy jídla pro dítû v prvních mûsících Ïivota: sterilizace lahve, dudlíkû, víãek a jin ch pfiedmûtû pouïívan ch na odmûfiení, míchání nebo uskladnûní mléka pfiíprava mléka - neï s ní zaãnete, je dûleïité si um t ruce. Pfiipravte jídlo nûjak ãas pfied plánovanou dobou krmení a zahfiejte je v ohfiívaãi lahví. Láhev po krmení vyprazdnûte vylitím zb vajícího mléka a naplàte ji vodou k zabránûní vzniku usazenin. Nakonec láhev dobfie umyjte tûtkou na ãi tûní lahví a sterilizujte ji. A B C D Pokud va e dítû ochotnû vypije témûfi vïdy v echno mléko z lahve, správnû pfiibírá na váze a normálnû se vyprazdàuje (v kaly dûtí krmen ch v Ïivou mají tendenci b t dosti tuhé, svûtle Ïluté a hrub í konzistence), má narûïovûlou barvu pleti a je ãilé, mûïete si b t jistá, Ïe se mu dafií dobfie. Svého lékafie kontaktujte v pfiípadû, Ïe prûjem trvá, protoïe malé dûti jsou snadno dehydrovatelné. A B C D Láhev dobfie umyjte tûtkou na ãi tûní lahví. Stejnû tak umyjte dudlík, a to k odstranûní v ech mléãn ch usazenin. V e dezinfikujte sterilizátorem. Jakmile jste mléko pfiipravila, udrïujte je ohfiívaãem lahví ve správné teplotû

13 FYZIOLOGICKÁ LÁHEV POLYKARBONÁT, Angled 250 cc, kauãukov dudlík, kód: Je to po kojení nejpfiirozenûj í fie ení, jak nakrmit dítû. Fyziologick dudlík, 30 úhel a nov antikolikov systém Chicco, aby bylo krmení tak jednoduché, jako kojení. 30 úhel: ponechte si dítû ve správné poloze a ujistûte se, Ïe se do dudlíku, dokud dítû neskonãilo s pitím, nedostal Ïádn vzduch. Fyziologická láhev polykarb. Angled Kauãuk. dudlík s 1 dírkou. 0-4 m 250 ml kód: Pojistn ventilek proti odkapávání pfii manipulaci s lahví. FYZIOLOGICK dudlík (klinicky testován): speciálnû irok tvar zvy ující pfiírodní pruïnost gumy pro pfiirozenûj í sání. Polykarbonátová nádoba: nerozbitná, lehká, hygienická, sterilizovatelná. Od roubovateln podstavec pro jednoduché, dûkladné ãi tûní. Fyziologická láhev polykarb. Kauãuk. dudlík 3 dírky. 4+ m, 250 ml kód: iroké hrdlo pro jednoduché plnûní. 150 ml kód: Hygienická destiãka pro pfiepravu lahve bez odkapávání. Ergonomick Ïlábek pro pohodlné uchopení. Protikolikov ventilek: kontroluje pfiívod vzduchu a nahrazuje pfiebyteãn vzduch mlékem, které odchází z lahve, a také zaji Èuje pravideln tok mléka

14 kód: FYZIOLOGICK DUDLÍK KAUâUKOV Dudlík, kter se chová jako va e prsní bradavka. irok, jemn a elastick, aby správnû reagoval na rytmus sání va eho dûèátka. Dudlík kauãuk. mini dírka, 0-4 m, kód: Dudlík kauãuk. velká dírka, 0-4 m, kód: Dudlík kauãuk. regulovateln, 4+ m, kód: Kryt a dudlík kauãuk. mini dírka, 0-4 m, kód: kód: kód: kód: Rozmûry velmi podobn matefiské bradavce. Ventilek proti kytání kontroluje pfiívod vzduchu a nahrazuje pfiebyteãn vzduch mlékem, které odchází z lahve, a také zaji Èuje pravideln tok mléka. VZDUCH Vroubkování profilu zvy uje pfiírodní pruïnost gumy a simuluje prodluïování bradavky matefiského prsu. MLÉKO Fyziologick tvar: velmi podobn tomu, jak má prsní bradavka matky, nabízí tu nejlep í oporu pro dûtské rty

15 Potfieba sát Dûti cítí potfiebu sát uï v dûloze. Sání je velice dûleïitá ãást jejich psycho-fyzického v voje. Je to pfiirozen instinkt, kter se postará o novorozencovo pohodlí, klid a vyrovnanost, reprezentuje jednu z prvních pfiíleïitostí pro nervosvalové uãení. Není to ãirou náhodou, Ïe jakmile se dûti nauãí brát vûci do ruky, dávají si je do úst, aby je prozkoumaly. Jako v ichni novorozenci má i va e dítû z kojení velké potû- ení. Kojení mu dává nejen v Ïivu, ale také útûchu a úlevu od nudy a pocitu osamûlosti... Zku enost vás nauãí pojmenovat rozdíly a porozumût, zda dítû pije z hladu nebo pro ryzí potû ení. idítko mûïe uti it dûtskou potfiebu pít, poskytuje pfiechodnou náhradu za vá prs, utû í plaãící dítû nebo dítûti pomû- Ïe usnout. Nemûlo by ale b t v ústech dítûte 24 hodin dennû! Ideální idítko má b t mûkké, jemné a ploché, aby pfiimûlo dítû otevfiít ústa co nejménû a aby zabralo co nejménû prostoru mezi jazykem a patrem a nebránilo tak rûstu v ústní dutinû. ZároveÀ by mûlo b t v kontaktu s dosti velkou plochou

16 Jak pouïívat idítko. Pokuste se kontrolovat vyuïití idítka, a to z dûvodu, aby na nûm va e dítû nebylo pfiíli závislé. Oral Prevention Centre operující ve spolupráci s WHO (Svûtovou zdravotnickou organizací) v San Paolo Hospital University of Milan doporuãuje, abyste nenamáãela idítko do sladk ch látek jako med, cukr nebo dïem, a to k prevenci ãasn ch zubních kazû. Ze stejného dûvodu nepodávejte va emu dítûti slazené nápoje v lahvi, a to veãer, pfied krátk m spánkem ve dne nebo v noci. Jak om vat idítko. Vypláchnûte je ve vlaïné vodû, dokud je va e dítû pfiinejmen ím osm mûsícû staré, dezinfikujte je a z hygienick ch dûvodû uchovávejte ve speciální krabiãce. Bakteriální flóra v ústech nabízí efektivní obrannou schopnost proti zhoubn m bakteriím pouze po osmém mûsíci vûku. FYZIOLOGICKÉ IDÍTKO VE TVARU SLZY Mimofiádná péãe o dûtské patro. Dokonalé idítko hned od poãátku, navrïené tak, aby vyhovovalo pohybûm sání. idítko celokauãukové slza mini, (0-6 m), kód: Dovoluje vzduchu bûhem dumlání pronikat skrz, takïe dudlík mûïe b t rovnomûrnû zplo tûn. Díky mûkké, pfiírodní gumû mimofiádnû vysoké kvality je idítko jemné a pruïné. Mot lkovit tvar chránítka je navrïen tak, aby se pfiizpûsobil rtûm a nosu a nebránil d chání. Kdy idítko vymûnit. KdyÏ uï jste si vybrala nejlep í typ idítka pro va e dítû, kupte pfiinejmen ím dvû taková a stfiídejte je v pouïívání. Kontrolujte je z hlediska opotfiebení: jakmile idítko zmûní tvar nebo je prokouslé rostoucími zoubky, mûlo by b t vymûnûno. Jak dlouho je pouïívat. PouÏití idítka by mûlo b t pfieru eno pfied druh m rokem vûku k omezení v skytu zubních nebo patrov ch defektû. Dal í pouïívání idítka je nejenom patn zvyk, ale mûïe zpûsobit rûzné stupnû poru ení normálního rûstu kostí a svalû v ústech dítûte. Bezvadné pro krátk spánek zejména ve dne: vyrobené pouze z gumy, jemné a komfortní, i kdyï spí dítû na pol táfii. Srovnání nového a pou- Ïívaného idítka: stará guma ztrácí svou pfiírodní prûsvitnost a nabobtnává, zvût uje svou velikost. Prevence vyráïky: vûtrací otvory zabraàují slinám, aby zûstaly na dûtské pokoïce. Fyziologick dudlík: men í, vyïaduje ménû svalové námahy a pfiizpûsobuje se tlaku, tak, aby nepfiekáïel bûïnému v voji patra

17 tam, kde je dítû Piccollo, s.r.o., Pernerova 35, Praha 8 Tel.: , , Fax:

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mléčná žláza, laktace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ANATOMIE MLÉČNÉ ŽLÁZY Mléčná žláza (glandula mammaria)

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Je mnoho odli ností v tom, jak probíhal porod dfiíve a jak probíhá dnes. Stejnû jako zûstává nezmûnûna fyziologie Ïeny, jeho podstata se nemûní. Pfiesto,

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Vychází s podporou AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. OBSAH Pfiedmluva Co je to cystická fibróza (CF)? Kdy bychom mûli pom let na onemocnûní CF?

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Lu tûniny. Pohanka. Pohanka s parbolizovanou r Ïí

Lu tûniny. Pohanka. Pohanka s parbolizovanou r Ïí KROUPY III. UVEDENÍ DO PRAXE Zapékáme je podobnû jako jiné obiloviny nebo tûstoviny. Napfiíklad s du enou zeleninou, vafien m zelím, mûïeme pfiidat i vejce. Zvlá È chutné jsou kofienûné majoránkou a ãesnekem.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Návod k pouïití. CafeRomatica 730, 750, 770. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití. CafeRomatica 730, 750, 770. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Automat na pfiípravu espressa CafeRomatica 730, 750, 770 *dle modelu a vybavení Struãné instrukce k pfiístroji VáÏení zákazníci, dûkujeme, Ïe jste se rozhodli ke koupi kvalitního v robku

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

www.mesicnikzdravi.cz

www.mesicnikzdravi.cz Do Zdraví se investovat vyplatí! Vychází od roku 1953 tradice odbornost vysoká ãtenost stabilní pfiedplatitelská základna zábava moderní zpracování aktuální pfiílohy tipy, rady, kontakty a adresy on-line

Více

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200 Svafiování WIG a obalenou elektrodou O ãem se sváfieãi nikdy neodváïili ani snít NA ÚVOD Podafiilo se Sváfieãi WIG se teì mají opravdu na co tû it. Fronius vyvinul pfiístrojovou

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1 Kapitola 1 PŘÍPRAVA Před důležitým datem Doba ãekání na prvorozené dítû je jedním z nejúïasnûj ích období v na em Ïivotû ale také jedním z tûch nejúzkostlivûj- ích a nervy drásajících. Ve své rodiãovské

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Náhradní mléčná výživa nejen pro klidný spánek. 1 Potravina pro zvláštní výživu

Náhradní mléčná výživa nejen pro klidný spánek. 1 Potravina pro zvláštní výživu Náhradní mléčná výživa nejen pro klidný spánek 1 Potravina pro zvláštní výživu Význam kojení a výživy mateřským mlékem (MM) Mateřské mléko zlatý standard ve výživě novorozenců nejlepší způsob výživy novorozenců

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Co víte o rakovinû prsu

Co víte o rakovinû prsu ? Co víte o rakovinû prsu PRS Prs je párov orgán. Od nepamûti je atributem Ïenství a Ïenské krásy. Prsy procházejí bûhem Ïivota Ïeny rûzn mi zmûnami, které jsou podmínûny hormony, zejména v pubertû, dále

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

CZ Pfied instalací a pouïitím spotfiebiãe si pozornû pfieãtûte tento návod k pouïití. Pouze tak dosáhnete vynikajících v sledkû a maximální bezpeãnosti pfii jeho pouïívání. POPIS P ÍSTROJE (viz str. 3)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

KLINIKA PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE, FN U SV. ANNY V BRNù. KLINIKA PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE, FN U SV. ANNY V BRNù, + 2001

KLINIKA PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE, FN U SV. ANNY V BRNù. KLINIKA PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE, FN U SV. ANNY V BRNù, + 2001 HODNOTA REKONSTRUKCE PRSU TRAM LALOKEM U PACIENTEK S INVAZIVNÍM KARCINOMEM PRSU THE VALUE OF THE TRAM FLAP BREAST RECONSTRUCTION IN PATIENTS WITH BREAST CARCINOMA DRAÎAN L. 1, DUNGELOVÁ E. 2, KONEâN T.

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1

INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1 INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1 Oční oddělení Šumperské nemocnice Milá nastávající maminko, termín narození Vašeho miminka se blíží a Vy se

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu základní informace o průzkumu vzorek: manažefii/ky a fieditelé/ky personálních oddělení a fieditelé/ky společností velikost vzorku: 46 období dotazování: 24.8.2005

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

zkušeností Důvěra vzniká na základě TESTOVÁNO * KLINICKY Vše začalo naším mistrovským kouskem: prvním ortodontickým dudlíkem.

zkušeností Důvěra vzniká na základě TESTOVÁNO * KLINICKY Vše začalo naším mistrovským kouskem: prvním ortodontickým dudlíkem. NUK Katalog výrobků Důvěra vzniká na základě zkušeností Již více než 50 let se denně věnujeme hledání nových nápadů, které usnadní život rodičům a pomohou dětem v jejich vývoji. Během tohoto procesu se

Více

Problémy. Proã jsme obézní?

Problémy. Proã jsme obézní? Problémy Lidské tûlo je dobfie uzpûsobeno ke skladování energie. Tato na e obdivuhodná schopnost má svûj pûvod v minulosti, kdy na i pfiedkové proïívali období hojnosti, která se pravidelnû stfiídala s

Více

POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ

POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ pohyb a výživa POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ Pokusné ovûfiování úãinnosti

Více

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce - vícevrstvé konstrukce Vícevrstvé konstrukce mají v podstatû podobnou skladbu, pfiiãemï kaïdá plní specifickou funkci. 0 0 KLINKER - lícové zdivo vzduchová mezera POROTHERM, P+D POROTHERM UNIVERSAL plo

Více

NÁVOD K POUÎITÍ. Naplnûní hrnce olejem nebo ztuïen m tukem

NÁVOD K POUÎITÍ. Naplnûní hrnce olejem nebo ztuïen m tukem CZ Pfied instalací a pfied pouïitím spotfiebiãe si pozornû pfieãtûte tento návod k pouïití. Pouze tak dosáhnete vynikajících v sledkû a maximální bezpeãnosti pfii jeho pouïívání. POPIS P ÍSTROJE (viz obrázek

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní

matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní 1 Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu úplet a Aloe Vera. ZDRAVOTNÍ certifikáty DŘEVOČAL s.r.o., Sušilova 1137/51, 750 02 Přerov IČ: 27773434,

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

ZDARMA. V harmonii s pfiírodou Nabídka platí od 11. 9. do 1. 10. 2006 nebo do vyprodání zásob. pfii nákupu za 399 Kã ze stran 2 12.

ZDARMA. V harmonii s pfiírodou Nabídka platí od 11. 9. do 1. 10. 2006 nebo do vyprodání zásob. pfii nákupu za 399 Kã ze stran 2 12. 8 Sprchov krém Body & Mind Obsahuje esenciální oleje z cedrového dfieva a pelargónie. 0 9 Kã 8 8 Duo lesk na rty Visions V* Lesk na rty s vûní vanilky ve dvou svûdn ch odstínech. Jeden se tfipytí, druh

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více