Fyziologick projekt Chicco PrÛvodce o etfiováním a sáním novorozencû. tam, kde je dítû

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fyziologick projekt Chicco PrÛvodce o etfiováním a sáním novorozencû. tam, kde je dítû"

Transkript

1 Fyziologick projekt Chicco PrÛvodce o etfiováním a sáním novorozencû. tam, kde je dítû

2 OBSAH Chicco Nursery Centre je italské v zkumné centrum se sídlem v Milánû; mezi jeho hlavní úkoly patfií v voj produktû, které by byly ideální pro novorozence. Základem tohoto v voje je nepfietrïitá inovace techniky aproduktû za spolupráce s pediatry, porodníky a odborníky v ortodoncii (studium a léãení nepravidelnosti chrupu), která vede k v robû kvalitních a spolehliv ch v robkû. V robkû, které plnû uspokojí potfieby va eho novorozeneãka i vás. SÁNÍ: P IROZEN, ZÁKLADNÍ INSTINKT KOJENÍ MATE SKÉ MLÉKO KOJENÍ V âistotù A KLIDU 8 ZRODILA SE NOVÁ FORMA PÉâE O DÍTù PROBLÉMY P I KOJENÍ 1 3 Kojení je nejlep í cesta, jak nakrmit va e dítû. Matefiské mléko obsahuje speciální v Ïivné látky potfiebné pro zdrav v voj kojeneãka. Pfiesto pfiese v echno jsou nûkteré maminky nuceny krmit své maliãké z lahve. Chicco se sv mi dlouholet mi zku enostmi v oblasti péãe o ditû si dalo za cíl vyvinout takovou láhev, která by co nejvíce napodobovala kojení. UÏitím studie fyziologie novorozencû jako poãátku, studovali jsme spolu se zdravotními specialisty, nemocnicemi a klinikami kojence pfii krmení z lahve a pfii krmení z matãina prsu za úãelem dosaïení dûleïitého srovnání. Na základû tûchto studií vznikl Fyziologick Projekt Chicco. Tento projekt byl postaven na hloubkovém vyhodnocení fyziologick ch funkcích dítûte pfii sání. Toto vyhodnocení vedlo k v voji nové kolekce produktû, vytvofien ch speciálnû pro novorozence. Tyto produkty charakterizuje vysoká inovace, která je v sledkem technologie a specializace spoleãnosti Chicco. POT EBY P I KOJENÍ UMùLÁ V ÎIVA FYZIOLOGICKÁ LÁHEV FYZIOLOGICK DUDLÍK POT EBA SÁT FYZIOLOGICKÉ IDÍTKO VE TVARU SLZY Fyziologick projekt Chicco: kolekce produktû vyvinut ch pro novorozence od narození do 4 mûsícû, je zaloïena na kvalitû, zku enostech, znalostech a oddanosti, kterou znaãka Chicco zachovává a nabízí po dobu více jak 50-ti let v em rodiãûm. 2

3 Sání je pfiirozen a základní instinkt Va e dûèátko má pfiirozenou schopnost sát uï od narození. Vedené instinktem bude hledat prsní bradavku, utû í je teplo va eho tûla, vûnû va í kûïe a tlukot va eho srdce. Sání je primární akt; novorozenû má intenzivní touhu sát pro uspokojení instinktu pfieïít a pro uspokojení potfieby v Ïivy. Novorozenû je nejvíce pfiipraveno sát v okamïicích následujících ihned po porodu a v dal ích nejménû 12 hodinách. Proto témûfi v echna porodnická oddûlení Ïádají maminky, aby svá dûèátka pfiiloïily k prsûm ihned po jejich narození, obãas dokonce je tû pfied pfiestfiiïením pupeãní ÀÛry. âasné sání je také dûleïité ke stimulaci vytváfiení oxytocinu, hormonu, kter pomáhá vylouãení placenty a dûloïním stahûm. Tento efekt pokraãuje dal í dny po porodu. Uchopení prsu a sání nejenom uspokojuje novorozencovu základní fyziologickou potfiebu, ale, coï je dokonce je tû dûle- Ïitûj í, dovoluje mu utváfiet vztah k matce, je to zku enost, která nabízí bohatství citû a dotekû, akustick ch, chuèov ch a ãichov ch vjemû. Naplnûní této potfieby zanechává jak matku, tak dítû, s pocitem hlubokého uspokojení a poklidu. Studie novorozenecké psychologie uvádí, Ïe první citové záïitky dítûte jsou spojeny právû s tûmito vjemov mi zku enostmi. Podle známého dûtského psychoterapeuta Johna Bolwbyho je citová komunikace mezi matkou a dítûtem bûhem kojení základem pro rytmus utváfien dítûtem, tedy pro stfiídavé sání s odmlkami. Tyto odmlky patrnû vyvolávají reakci na stranû matky, která v tûchto okamïicích své dûèátko instinktivnû houpe. KaÏdé novorozenû, aè je to on ãi ona, má svûj rytmus: brzy se nauãíte rozpoznávat signály va eho dûèátka a reagovat na nû s dûvûrou na jeho potfieby. 3 4

4 Kojení Prvotním zájmem kaïdé matky je nakrmit své dítû. Kojení je originální a nejpfiirozenûj í cesta, jak tohoto dosáhnout: National Research Council statistics nám fiíká, Ïe 80% ze v ech zdrav ch dono en ch novorozencû je nyní Ïiveno z matãin ch prsû. Zjistíte, Ïe kojení je kaïdodenní zku eností ve vytváfiení atmosféry poklidné spolupráce s va ím dûèátkem, bez starosti a s láskou. Matefiské mléko Je to velice zvlá tní druh mléka perfektnû pfiizpûsoben potfiebám vyrûstajícího dítûte, je oproti ostatním formám mléka mnohem lépe stravitelné, protoïe obsahuje ménû kazeínu (s roviny). Matefiské mléko nabízí velké mnoïství speciálních proteinû (jako lactoferrin, immunoglobulin, lisozim), které chrání proti patogenûm, které zpûsobují onemocnûní. Nesãetn pfiínos matefiského mléka je ve sníïené pravdûpodobnosti vzniku infekcí, alergií a diabetu a 2-4 krát niï ím riziku obezity. Pro matku je prospû né sníïení rizika rakoviny prsu a také eventuelnû rakoviny dûlohy. Americk odborník na v Ïivu Yoyee Nettleton z Chicago University prokázal, Ïe matefiské mléko je bohaté na mastnou kyselinu Omega 3, látku, která brání cholesterolu, aby se vázal na stûny tepen a Ïil. Ke zv ení mnoïství Omega 3 ve va em matefiském mléce zvy te v posledních mûsících tûhotenství konzumaci ryb jako jsou sardinky, tuàák a makrely. 5 6

5 Matefiské mléko po porodu. Va e mléko se zaãne vytváfiet v okamïiku, kdy klesne hladina oestrogenû a progesteronu ve va í krvi. Obyãejnû to nastane nûkolik dní po porodu. Mezitím pouze ãekejte a pfiikládejte dûèátko k prsu, kdykoliv chce. Sání totiï stimuluje tvorbu mléka: ãím více va e dítû saje, tím více, vydatnûji a lépe bude va e mléko schopno uti it jeho hlad. Jakmile se mléko objeví, ãasto dítûti nabízejte prs. PouÏívejte teplé, vlhké obklady, abyste va im prsûm ulevila nebo si dejte horkou sprchu, ve které si je budete jemnû masírovat. Aby byly va e bradavky zdravé, je velice dûleïité drïet pfii kojení dítû ve správné poloze a ujistit se, Ïe dítû drïí bradavku správnû a efektivnû saje. Mlezivo, to jest mléko, které pfiichází po porodu, je hustá, naïloutlá tekutina bohatá na albumin, minerální soli a protilátky, které nabízí speciální ochranu pro vnitfiní vyluãovací Ïlázy novorozenûte. Kromû toho je mlezivo mírné projímadlo, které dítûti pomáhá vylouãit obsah jeho stfiev. Mlezivo se postupnû pfiemûàuje na pfiechodné mléko, které pfietrvává do zhruba desátého dne po porodu, poté se mûní na zralé matefiské mléko. Buìte bez obav a nic neuspûchejte, pokud cítíte, Ïe v prvních dnech po porodu nemáte dostatek mléka. âasem poznáte, Ïe vám va e dûèátko naznaãí, kolik mléka potfiebuje. Kojení v ãistotû a klidu Peãujte o své prsy. Abyste byla pfiipravena kojit, musíte se dobfie starat o své prsy a vhodnû se stravovat. Je dûleïité své bradavky jemnû ãistit a dûkladnû je osu ovat pfied a po kaïdém kojení. Doporuãuje se zmûkãovat je vhodn mi pfiípravky. Tato malá upozornûní mohou pomoci k prevenci ragád: bolestiv ch prasklinek v kûïi prsní bradavky a prsního dvorce. Strava. Kojení je únavné jak fyziologicky, tak psychologicky, pfiichází ihned po stresu tûhotenství. Je velice dûleïité dodrïovat dvû základní pravidla: konzumujte dostateãné mnoïství kalorií (okolo 600 kalorií navíc za den) co nejvíce odpoãívejte Je nezbytné jíst bûhem kojení zdraví prospû né, v Ïivné jídlo: ãerstvé ovoce a zeleninu (jako je mrkev, fenykl, apod.), kroupovou polévku, ãoãkovou polévku, jogurt - v echny tyto potraviny jsou obyãejnû doporuãovány tûhotn m Ïenám. Aãkoliv, pamatujte si, Ïe nûkteré druhy zeleniny, jako napfi. zelí, kapusta, ãesnek, chfiest a cibule mohou zmûnit chuè va eho mléka. Matefiské mléko je z 90% tvofieno vodou: pro doplnûní ztrát tekutin je nutné hodnû pít pfii jídle a pokaïdé, kdyï kojíte. Vá doktor vám mûïe navrhnout, abyste uïívala Ïelezo, kalcium a vitamínové doplàky. 7 8

6 Jak pfiiloïit dítû k prsu? PomÛÏe vá pfiirozen instinkt, ale to, jak pfiiloïit dítû k prsu, potfiebujete vûdût je tû pfied tím, neï zaãnete kojit. A B C D MÛÏete fiíci, Ïe va e dítû nebylo k prsu pfiiloïeno správnû, pokud: se brada dítûte nedot ká va eho prsu, nejsou ústa dítûte iroce otevfiena, je spodní ret dítûte vpáãen dovnitfi, jsou tváfiiãky dítûte vpadlé a vytváfiejí dolíky, kdyï dítû saje, mûïete vidût, jak je prsní dvorec volnûj í pod ústy dítûte neï nad nimi. MÛÏete fiíci, Ïe va e dítû uchopilo prs správnû, pokud: se brada dítûte dot ká prsu, jsou ústa dítûte iroce otevfiena, je spodní ret dítûte otoãen ven, jsou tváfiiãky dítûte zaoblené a nevyduté, mûïete vidût, jak je prsní dvorec volnûj í nad ústy dítûte neï pod nimi. PfiiloÏte dítû k prsu tak, aby jeho hlaviãku podepíralo va e pfiedloktí, v poloze, která je pro vás oba pohodlná. Potom se jednodu e dotknûte bradavkou rtû dítûte a jeho pusinka se otevfie. JestliÏe dítû správnû saje, budete cítit, jak jeho jazyk tlaãí na bradavku a uvidíte, jak se jeho ou ka, spánky a ãelisti rytmicky pohybují. Zatímco jsou nûkterá novorozeàata spokojena pfii kojení kaïdou ãtvrtou hodinu, vût ina z nich chce pít mnohem ãastûji. Îádné studie ãi vûdecké v zkumy nena ly dûvod k vytvofiení univerzálního programu kojení. Miminka se dobfie adaptují a rostou, pokud mají nablízko své maminky, Ïijí v ãistém a poklidném domácím prostfiedí a jsou si vûdoma toho, Ïe jejich maminky mají pfiirozenou, reflexní schopnost o nû peãovat. Pokuste se najít klidné a tiché místo s pohodln m kfieslem s dobrou opûrou pro va e païe, abyste mohla v dobû kojení své dûèátko pohodlnû drïet. Mûjte pfii ruce nûjak nápoj, abyste, jakmile máte ÏízeÀ a chcete se napít, nemusela dítû odejmout od prsu. 9 A B C D Sednûte si rovnû do pohodlné polohy a drïte dítû na klínû, v úrovni s va ím prsem. PoloÏte si hlaviãku dítûte na pfiedloktí, druhou rukou ji jemnû otoãte k prsu. Dot kejte se bradavkou rtû dítûte. Ujistûte se, Ïe dítû uchopilo bradavku správnû, rty a jazykem. Bradavka musí b t uvnitfi pusinky dítûte dobfie umístûna. Mûla byste ucítit jeho jazyk a vidût, jak se ou ka, spánky a ãelisti pfii sání pohybují. Jak dlouho bych mûla kojit? Va e dûèátko mûïete krmit v hradnû matefisk m mlékem do sedmého mûsíce vûku. Velice ãasto dá dítû mamince do sv ch prvních narozenin samo vûdût, kdy je ãas pfiidat do stravy jiné jídlo. V kaïdém pfiípadû, kojení do prvních narozenin va eho drobeãka pfiiná í jen a jen uïitek jak vám tak va emu kojeneãkovi. Samozfiejmû, vzdát se takov ch jedineãn ch spoleãn ch okamïikû mûïe pro vás oba b t tím sloïitûj í, ãím déle kojíte! Pfiirozenû, kdyï je ãas pfiestat s kojením, omezené sání dítûte bude patrnû staãit ke sníïení a zastavení tvorby mléka. Pokud plánujete vrátit se zpût do zamûstnání nûkolik mûsícû po porodu dítûte, mûïete pouïít prsní odsávaãku k odstfiiku mléka; mléko uskladnûte v chladniãce, takïe dítû mûïe pít va e mléko, i kdyï mu nejste nablízku. 1 0

7 Kdy mohu fiíci, Ïe moje dûèátko správnû roste? Jak mnoho má dûèátko vyrûst? Kolik mléka by moje dítû mûlo bûhem kojení vypít? To jsou otázky, pfied které jsou maminky postaveny, jakmile opustí nemocnici. Mûla byste si uvûdomit, Ïe jakmile okamïitû zaãnete s kojením a budete dítû krmit podle jeho potfieby, jeho váha zaãne tfii nebo ãtyfii dny po porodu rûst a sedmého dne Ïivota nebo nanejv bûhem dvou t dnû bude mít zpût svoji porodní váhu. Dítû by mûlo b t ãasto váïeno, a to dokud se vytváfií va e matefiské mléko nebo pokud máte pochybnosti o tom, zda máte matefiského mléka dostatek. Pokud to doporuãuje vá pediatr, mûïete dítû váïit také po kaïdém kojení. Poté bude staãit váïit je jednou t dnû k udrïení záznamu o rûstu, kter bude v rozsahu 130 aï 300 g, se znaãn mi rozdíly od dítûte k dítûti. Mimoto, dûti konzumují pfii kaïdém kojení odli né mnoïství mléka, pfiirozenû konzumují mnoïství, které potfiebují. Jakmile se zaãne vytváfiet va e matefiské mléko, krmíte dítû podle jeho potfieby, mûïete plnû dûvûfiovat tomu, Ïe va e dûèátko dostává dostateãné mnoïství mléka a tekutin, pokud má po kaïdém kojení mokrou nebo u pinûnou plenku a tváfií se klidnû a spokojenû

8 Problémy pfii kojení Kolika. Kolika trápí novorozence ãasto, zneklidàuje je a nutí k pláãi. Kolika obyãejnû vzniká ve dvou nebo tfiech t dnech po narození a trvá do tfietího mûsíce Ïivota. DûÈátko pláãe bez zjevného dûvodu, nejãastûji k veãeru, zdá se b t neutû itelné, s nohama zvednut ma k hrudníãku, zaãíná b t strnulé. KdyÏ dûèátko pohoupáte, pláã mûïe pfiestat, pfiinejmen ím doãasnû. Kolika je vût inou v sledkem nevyspûlého zaïívání a pouze zfiídka vypl vá z nesná enlivosti mléãného proteinu nebo laktózy v kravském mléce, cukru, kter je obsaïen také v matefiském mléce. S rûstem dûtí si v tomto pfiípadû nedûlejte starosti: i koliková dûèátka navzdory v emu pláãi pokraãují v pfiib vání na váze. K ulehãení bolesti bûhem koliky zpûsobené plynem poloïte dítû na své pfiedloktí, bfií kem dolû, a bfií ko jemnû masírujte. Vyãerpání a deprese. Mnoho maminek se cítí b t ve dnech po porodu deprimováno. Nebojte se: je to normální. Pokuste se odpoãívat jak jen to jde, více si tak uïijete va e dûèátko a budete schopna vybudovat hluboké, vyrovnané pfiátelství uï od zaãátku. Vpáãené bradavky. Ploché nebo vpáãené bradavky mohou uãinit kojení sloïitûj ím. Pokud máte tento problém, uchopte bradavku mezi vá palec a ukazováãek, jemnû ji potahujte, potom ji uchopte u kofiene a stimulujte jak horizontálnû, tak vertikálnû. Rozhodnû se pokou ejte pfiikládat dûèátko k prsu: jeho sání ãasto bradavku zvût í. Vyzkou ejte chrániã bradavky nebo své prsy masírujte. Pokud Vám bude pfiipadat, Ïe kojit va e dítû je nemoïné, poraìte se se sv m lékafiem. 1 3 Bolavé bradavky. âasté kojení, zejména v prvních nûkolika t dnech po porodu, mûïe zpûsobit, Ïe va e bradavky budou citlivé a bolestivé. Dobfie se o nû starejte; bradavky bûhem koupání pfiíli silnû netfiete, opatrnû je osu ujte. Pokud mûïete, nechte va e prsy asi na deset minut odhalené nebo stejnû tak uãiàte po kojení. V pfiípadû, Ïe z nich vytéká hojnû mléka, pouïijte prsní tampóny. âasto je vymûàujte k udrïení perfektnû such ch bradavek. 1 4

9 Ragády. Jsou to prasklinky v kûïi okolo bradavky a aeroly (prsního dvorce), které mohou b t velmi bolestivé. Jsou zpûsobeny jemností kûïe a drïením dítûte v nesprávné poloze pfii kojení. Pokud se vám ragády objeví, poïádejte ihned o radu svého lékafie: k jejich vyléãení ãasto postaãí kojit dítû ve správné poloze. Pfieplnûné prsy. Va e prsy by se mûly po kojení vïdy cítit mûkce. Ale vïdy tomu tak není, protoïe prsy jsou obãas pfieplnûné, takïe se jejich bradavka zplo tí a dítû ji nemûïe fiádnû uchopit a vyprázdnit prs. Pokud by se toto mûlo stát, mléãné kanálky se mohou ucpat s následn m pfieplnûním prsû, které jsou bolestivé, nafouklé a ãervené a vy se mûïete cítit patnû nebo i dostat teplotu. Abyste pfieplnûn m prsûm ulevila, pfiikládejte na nû pfied kojením horké obklady a manuálnû nebo pouïitím odsávaãky odstfiikujte trochu mléka, takïe prs je potom pro dítû dostateãnû mûkk, mûïe jej lehce uchopit a fiádnû pít. Zánût prsní Ïlázy neboli mastitida. Mléko, které není vylouãeno z prsû, mûïe zpûsobit zánût prsní Ïlázy, tj. zápal mléãn ch Ïláz, kter na sebe bere podobu horeãky, zimnice, vyãerpání, hodnû nafoukl ch prsû a, v nûkter ch pfiípadech, zápalu Ïil v podpaïí. Zánût prsní Ïlázy vïdy vyïaduje lékafiskou péãi. Nedostatek mléka. Nebuìte odrazena, jestliïe pro va e dûèátko netvofiíte dostatek mléka: pfiikládejte dítû k prsu dál podle jeho potfieby. Tajemstvím zv ení tvorby mléka je dostateãnû pít, mít ve stravû hodnû zeleniny, odpoãívat, kdykoliv je to moïné. Nedostatek mléka je ãasto v sledkem stresu a únavy. Pokud, navzdory v emu úsilí, stále nemáte dostatek mléka, mûïete podávat va emu dûèátku náhradní umûlou v Ïivu z dûtské lahve. 1 5 Potfieby pfii kojení EXTRA JEMNÉ TAMPÓNY DO PODPRSENKY POUÎÍVANÉ P I KOJENÍ, kód: Tyto jednorázové tampóny jsou vyrobeny z netkané látky, která je jemná k pokoïce. Anatomick tvar s extra savou pfiírodní buniãitou vrstvou a prody n m kosmetick m papírem k udrïení such ch bradavek a dvorcû zabraàuje pronikání vlhkosti z mléka, které vytéká ven mezi jednotliv m kojením, a zpûsobuje podráïdûní. CHRÁNIâ PRSNÍCH BRADAVEK, kód: PouÏijte je na podráïdûné nebo bolestivé bradavky k prevenci podráïdûní, které je zpûsobeno kontaktem s dûtsk mi rty a gumou. K dispozici jsou chrániãe vyrobené ze silikonu, které se pfiizpûsobují tvaru prsu. Mohou b t také pouïity na ploché bradavky, aby se dûèátkûm lépe pilo. PRELAT UBROUSKY S PLEËOV M MLÉKEM, balení 20 ks, kód: Tyto Prelat prsní ubrousky pouïívejte pfied a po kojení. Obsahují p eniãn protein a mléko a jsou vhodné k pfiímému pou- Ïití pro zmûkãení a zklidnûní pokoïky. 1 6

10 Potfieby pfii kojení Kontrolní sací ventilek vám umoïàuje urãit si intenzitu sání. REGULOVATELNÁ PRSNÍ ODSÁVAâKA. Va e dítû pije v cyklech, které nejsou pravidelné, ale mohou mûnit svoji intenzitu v prûbûhu jednotliv ch kojení. Z toho dûvodu má nová prsní odsávaãka Chicco exkluzivní ventilek pro kontrolu intenzity sání a dává vám moïnost vybrat úroveà odsání, která nejlépe vyhovuje fyziologii va eho prsu. Nádobka má jemnou latexovou vloïku k zaji tûní bezvadné pohodlné pfiilnavosti k prsu a k zaji tûní efektivnûj ího sání. Pro maximální hygienu mléko protéká pfiímo do kojenecké lahve, která je vybavena fyziologick m dudlíkem. FYZIOLOGICK dudlík: speciálnû irok tvar s pruïn m profilem ke zv ení pfiírodní elasticity gumy a k tomu, aby bylo sání pfiirozené, jak jen to je moïné. Mûkké silikonové pouzdro pro zlep ení pfiilnavosti k prsu. Ergonomické drïátko dovoluje odstfiíkat va e mléko bez námahy. Odsávaãka na matefiské mléko ONE HAND kód: Tuto regulovatelnou prsní odsávaãku mûïete ovládat jednou rukou, zatímco druhou vá prs podepíráte a masírujete ke stimulaci a podpofie toku mléka. Prsní odsávaãka pfiichází s nerozbitnou, lehkou, fyziologickou kojeneckou lahví s objemem 150 ml

11 Umûlá v Ïiva Pokud kojení nestaãí potfiebám va eho dûèátka, budete je muset krmit z lahve. Mnoho maminek je nejdfiíve zklamáno, kdyï se dozví, Ïe budou muset pfiistoupit k umûlé v Ïivû, ale brzy si uvûdomí, Ïe podstatou jejich starosti je, jak peãovat o své dûti v perfektní ãistotû. Krmení kojeneckou lahví je potom chápáno jako zpûsob, jak se nauãit znát a milovat své miminko a ãas krmení je dobou mazlení a dûvûrností. Hlavní v hodou krmení z lahve je to, Ïe se o nû mûïe postarat také tatínek, vychutná si tuto velmi milou zku enost a pozná své dítû skrze tento jedineãn kontakt. Mûla byste si b t vûdoma toho, Ïe novorozenec na základû vztahu s rodiãi formuje svoji psychologickou soustavu a zaãíná uspofiádávat své zku enosti. Je pro nû nezbytné, aby bylo vystaveno va im reakcím a zaãalo rozumût tomu, jak reagujete na pláã, hlas a vyjádfiení radosti a spokojenosti. Novorozenec není nikdy pasivním jedincem, má znaãnû velké schopnosti, které nejsou pro pozorovatele patrné. Z toho dûvodu je dobré vûdût, Ïe i kdyï je dûèátko krmeno zlahve, je si vûdomo tepla rodiãovské pfiítomnosti a pfiijímá spoustu nûïné milující péãe. Aby si dítû mohlo vychutnat teplo va eho tûla, mûïete je pfiíleïitostnû krmit z lahve a mít pfiitom odkryté prsy, pfiispûjete tak ke spokojenosti vás obou. Pamatujte si, Ïe va e dítû má z krmení skuteãnû poïitek, a Ïe je to pro nû velice podstatn okamïik, lahodící nejenom jeho vyïivovacím potfiebám, ale stejnû tak jeho potfiebû lásky a objetí

12 Dûtská v Ïiva. Pokud nemûïete va e dítû kojit, budete muset pravdûpodobnû pouïít místo matefiského mléka dûtskou v Ïivu. Dûtská v Ïiva je nejlep í náhradou matefiského mléka v prvním roce Ïivota, je vyrábûna tak, aby mu byla, jak jen to je moïné, podobná. V bûr lahve. Je samozfiejmû velmi dûleïité vybrat lahve a dudlíky, které krmení co nejvíce pfiipodobní kojení. Dudlík by mûl b t pfiednostnû vyroben z gumy, pfiírodního materiálu, kter dítûti dovolí vnímat teplotu mléka a je mûkk a pruïn, podobnû jako va e bradavka. Tato podobnost je dokonce dûleïitûj í, pokud souãasnû kojíte, proto, aby se dítû nemuselo sloïitû adaptovat na alternativu prsu a lahve. Jak krmit z lahve. Jako pfii kojení je dobré pohodlnû sedût, drïet dítû v polosedû s jeho hlavou opfienou o va e pfiedloktí, nikdy naklonûnou dozadu. Ujistûte se, Ïe je dudlík naplnûn mlékem, abyste dítû ochránila pfied polykáním vzduchu. Rozvrh krmení a jeho ãetnost. Dûtská v Ïiva zabere z hlediska trávení oproti matefiskému mléku více ãasu: okolo tfií hodin ve srovnání s hodinou a pûl. Dûti mohou b t z tohoto dûvodu krmeny podle rozvrhu. Men í zaïívací poruchy. Dûti krmené umûle více trpí fyziologick mi poruchami, jako napfi. blinkáním nebo dávením se, kolikou, zácpou nebo prûjmem. U tûchto dûtí je ãastûj í i kytavka, která ale není dûvodem ke znepokojení: poleví sama od sebe. Jak pfiipravit kojeneckou láhev. Pfiípravû kojeneck ch lahví je tfieba z hlediska zaji tûní perfektní hygieny vûnovat ãas a péãi. V prvních mûsících Ïivota va e dûèátko nemá vytvofienu dostateãnou ochranu proti infekci, a zatímco je vût ina bakterií ne kodn ch, dûti krmené z lahve mají men í imunitu proti choroboplodn m zárodkûm a pfiípadná gastroenteritida (akutní zánût Ïaludeãní a stfievní sliznice) je bûïn m dûvodem hospitalizace. VÏdy si pamatujte, Ïe choroboplodn m zárodkûm se dafií v mléce, které má pokojovou teplotu, a Ïe je dûleïitá velká péãe bûhem zacházení nejen s mlékem samotn m, ale se v ím, co bûhem krmení pouïíváte. Existují dvû etapy pfiípravy jídla pro dítû v prvních mûsících Ïivota: sterilizace lahve, dudlíkû, víãek a jin ch pfiedmûtû pouïívan ch na odmûfiení, míchání nebo uskladnûní mléka pfiíprava mléka - neï s ní zaãnete, je dûleïité si um t ruce. Pfiipravte jídlo nûjak ãas pfied plánovanou dobou krmení a zahfiejte je v ohfiívaãi lahví. Láhev po krmení vyprazdnûte vylitím zb vajícího mléka a naplàte ji vodou k zabránûní vzniku usazenin. Nakonec láhev dobfie umyjte tûtkou na ãi tûní lahví a sterilizujte ji. A B C D Pokud va e dítû ochotnû vypije témûfi vïdy v echno mléko z lahve, správnû pfiibírá na váze a normálnû se vyprazdàuje (v kaly dûtí krmen ch v Ïivou mají tendenci b t dosti tuhé, svûtle Ïluté a hrub í konzistence), má narûïovûlou barvu pleti a je ãilé, mûïete si b t jistá, Ïe se mu dafií dobfie. Svého lékafie kontaktujte v pfiípadû, Ïe prûjem trvá, protoïe malé dûti jsou snadno dehydrovatelné. A B C D Láhev dobfie umyjte tûtkou na ãi tûní lahví. Stejnû tak umyjte dudlík, a to k odstranûní v ech mléãn ch usazenin. V e dezinfikujte sterilizátorem. Jakmile jste mléko pfiipravila, udrïujte je ohfiívaãem lahví ve správné teplotû

13 FYZIOLOGICKÁ LÁHEV POLYKARBONÁT, Angled 250 cc, kauãukov dudlík, kód: Je to po kojení nejpfiirozenûj í fie ení, jak nakrmit dítû. Fyziologick dudlík, 30 úhel a nov antikolikov systém Chicco, aby bylo krmení tak jednoduché, jako kojení. 30 úhel: ponechte si dítû ve správné poloze a ujistûte se, Ïe se do dudlíku, dokud dítû neskonãilo s pitím, nedostal Ïádn vzduch. Fyziologická láhev polykarb. Angled Kauãuk. dudlík s 1 dírkou. 0-4 m 250 ml kód: Pojistn ventilek proti odkapávání pfii manipulaci s lahví. FYZIOLOGICK dudlík (klinicky testován): speciálnû irok tvar zvy ující pfiírodní pruïnost gumy pro pfiirozenûj í sání. Polykarbonátová nádoba: nerozbitná, lehká, hygienická, sterilizovatelná. Od roubovateln podstavec pro jednoduché, dûkladné ãi tûní. Fyziologická láhev polykarb. Kauãuk. dudlík 3 dírky. 4+ m, 250 ml kód: iroké hrdlo pro jednoduché plnûní. 150 ml kód: Hygienická destiãka pro pfiepravu lahve bez odkapávání. Ergonomick Ïlábek pro pohodlné uchopení. Protikolikov ventilek: kontroluje pfiívod vzduchu a nahrazuje pfiebyteãn vzduch mlékem, které odchází z lahve, a také zaji Èuje pravideln tok mléka

14 kód: FYZIOLOGICK DUDLÍK KAUâUKOV Dudlík, kter se chová jako va e prsní bradavka. irok, jemn a elastick, aby správnû reagoval na rytmus sání va eho dûèátka. Dudlík kauãuk. mini dírka, 0-4 m, kód: Dudlík kauãuk. velká dírka, 0-4 m, kód: Dudlík kauãuk. regulovateln, 4+ m, kód: Kryt a dudlík kauãuk. mini dírka, 0-4 m, kód: kód: kód: kód: Rozmûry velmi podobn matefiské bradavce. Ventilek proti kytání kontroluje pfiívod vzduchu a nahrazuje pfiebyteãn vzduch mlékem, které odchází z lahve, a také zaji Èuje pravideln tok mléka. VZDUCH Vroubkování profilu zvy uje pfiírodní pruïnost gumy a simuluje prodluïování bradavky matefiského prsu. MLÉKO Fyziologick tvar: velmi podobn tomu, jak má prsní bradavka matky, nabízí tu nejlep í oporu pro dûtské rty

15 Potfieba sát Dûti cítí potfiebu sát uï v dûloze. Sání je velice dûleïitá ãást jejich psycho-fyzického v voje. Je to pfiirozen instinkt, kter se postará o novorozencovo pohodlí, klid a vyrovnanost, reprezentuje jednu z prvních pfiíleïitostí pro nervosvalové uãení. Není to ãirou náhodou, Ïe jakmile se dûti nauãí brát vûci do ruky, dávají si je do úst, aby je prozkoumaly. Jako v ichni novorozenci má i va e dítû z kojení velké potû- ení. Kojení mu dává nejen v Ïivu, ale také útûchu a úlevu od nudy a pocitu osamûlosti... Zku enost vás nauãí pojmenovat rozdíly a porozumût, zda dítû pije z hladu nebo pro ryzí potû ení. idítko mûïe uti it dûtskou potfiebu pít, poskytuje pfiechodnou náhradu za vá prs, utû í plaãící dítû nebo dítûti pomû- Ïe usnout. Nemûlo by ale b t v ústech dítûte 24 hodin dennû! Ideální idítko má b t mûkké, jemné a ploché, aby pfiimûlo dítû otevfiít ústa co nejménû a aby zabralo co nejménû prostoru mezi jazykem a patrem a nebránilo tak rûstu v ústní dutinû. ZároveÀ by mûlo b t v kontaktu s dosti velkou plochou

16 Jak pouïívat idítko. Pokuste se kontrolovat vyuïití idítka, a to z dûvodu, aby na nûm va e dítû nebylo pfiíli závislé. Oral Prevention Centre operující ve spolupráci s WHO (Svûtovou zdravotnickou organizací) v San Paolo Hospital University of Milan doporuãuje, abyste nenamáãela idítko do sladk ch látek jako med, cukr nebo dïem, a to k prevenci ãasn ch zubních kazû. Ze stejného dûvodu nepodávejte va emu dítûti slazené nápoje v lahvi, a to veãer, pfied krátk m spánkem ve dne nebo v noci. Jak om vat idítko. Vypláchnûte je ve vlaïné vodû, dokud je va e dítû pfiinejmen ím osm mûsícû staré, dezinfikujte je a z hygienick ch dûvodû uchovávejte ve speciální krabiãce. Bakteriální flóra v ústech nabízí efektivní obrannou schopnost proti zhoubn m bakteriím pouze po osmém mûsíci vûku. FYZIOLOGICKÉ IDÍTKO VE TVARU SLZY Mimofiádná péãe o dûtské patro. Dokonalé idítko hned od poãátku, navrïené tak, aby vyhovovalo pohybûm sání. idítko celokauãukové slza mini, (0-6 m), kód: Dovoluje vzduchu bûhem dumlání pronikat skrz, takïe dudlík mûïe b t rovnomûrnû zplo tûn. Díky mûkké, pfiírodní gumû mimofiádnû vysoké kvality je idítko jemné a pruïné. Mot lkovit tvar chránítka je navrïen tak, aby se pfiizpûsobil rtûm a nosu a nebránil d chání. Kdy idítko vymûnit. KdyÏ uï jste si vybrala nejlep í typ idítka pro va e dítû, kupte pfiinejmen ím dvû taková a stfiídejte je v pouïívání. Kontrolujte je z hlediska opotfiebení: jakmile idítko zmûní tvar nebo je prokouslé rostoucími zoubky, mûlo by b t vymûnûno. Jak dlouho je pouïívat. PouÏití idítka by mûlo b t pfieru eno pfied druh m rokem vûku k omezení v skytu zubních nebo patrov ch defektû. Dal í pouïívání idítka je nejenom patn zvyk, ale mûïe zpûsobit rûzné stupnû poru ení normálního rûstu kostí a svalû v ústech dítûte. Bezvadné pro krátk spánek zejména ve dne: vyrobené pouze z gumy, jemné a komfortní, i kdyï spí dítû na pol táfii. Srovnání nového a pou- Ïívaného idítka: stará guma ztrácí svou pfiírodní prûsvitnost a nabobtnává, zvût uje svou velikost. Prevence vyráïky: vûtrací otvory zabraàují slinám, aby zûstaly na dûtské pokoïce. Fyziologick dudlík: men í, vyïaduje ménû svalové námahy a pfiizpûsobuje se tlaku, tak, aby nepfiekáïel bûïnému v voji patra

17 tam, kde je dítû Piccollo, s.r.o., Pernerova 35, Praha 8 Tel.: , , Fax:

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Je mnoho odli ností v tom, jak probíhal porod dfiíve a jak probíhá dnes. Stejnû jako zûstává nezmûnûna fyziologie Ïeny, jeho podstata se nemûní. Pfiesto,

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Vychází s podporou AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. OBSAH Pfiedmluva Co je to cystická fibróza (CF)? Kdy bychom mûli pom let na onemocnûní CF?

Více

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1 Kapitola 1 PŘÍPRAVA Před důležitým datem Doba ãekání na prvorozené dítû je jedním z nejúïasnûj ích období v na em Ïivotû ale také jedním z tûch nejúzkostlivûj- ích a nervy drásajících. Ve své rodiãovské

Více

Metodika âeského svazu ochráncû pfiírody ã. 33

Metodika âeského svazu ochráncû pfiírody ã. 33 Metodika âeského svazu ochráncû pfiírody ã. 33 JeÏci Zuzana Pokorná Brno 2005 Metodika âeského svazu ochráncû pfiírody ã. 33 JeÏci Zuzana Pokorná Brno 2005 Tato publikace vznikla v rámci projektu, kter

Více

Co víte o rakovinû prsu

Co víte o rakovinû prsu ? Co víte o rakovinû prsu PRS Prs je párov orgán. Od nepamûti je atributem Ïenství a Ïenské krásy. Prsy procházejí bûhem Ïivota Ïeny rûzn mi zmûnami, které jsou podmínûny hormony, zejména v pubertû, dále

Více

Šmuková. Martina. Vyhrajte. Anife Vyskoãilová. Ivan Hlas. turistickou výbavu! Marie B. (93) Mladistvá babiãka radí: Místo oběda přeplavte řeku

Šmuková. Martina. Vyhrajte. Anife Vyskoãilová. Ivan Hlas. turistickou výbavu! Marie B. (93) Mladistvá babiãka radí: Místo oběda přeplavte řeku ČASOPIS KLUBU ZDRAVÍ WALMARK ÚNOR 2005 Anife Vyskoãilová Ženy tancem zkrásní Marie B. (93) Mladistvá babiãka radí: Místo oběda přeplavte řeku Vyhrajte turistickou výbavu! Ivan Hlas Růžové brejle přinášejí

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní

matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní 1 Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu úplet a Aloe Vera. ZDRAVOTNÍ certifikáty DŘEVOČAL s.r.o., Sušilova 1137/51, 750 02 Přerov IČ: 27773434,

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

příručka pro energeticky úspornou domácnost

příručka pro energeticky úspornou domácnost S e n e r g i í H L AVN Í M Eˇ S TO PR A HA e f e k t i v n ě Karel Srdečný Publikaci zpracoval EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Švábky 2 180 00 Praha 8 www.ekowatt.cz info@ekowatt.cz

Více

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ Prevence nádorov ch onemocnûní ve 21. století Národní program zdraví DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 DùDIâNOST JAKO RIZIKOV

Více

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ prim. MUDr. Lenka Foretová MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 Dûdiãnost jako rizikov faktor pro vznik nádorû Projekt podpory zdraví 151/2001 Prevence nádorov

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04 Medicinální plyny Zpracovali: Ing. Erna Jaklová David Kouba Odborná spolupráce: âatp PS-5 Praha, leden

Více

V SLEDKY POSLEDNÍCH LÉKA SK CH V ZKUMÒ

V SLEDKY POSLEDNÍCH LÉKA SK CH V ZKUMÒ Z D R A V Í v ak k tomu dojde, jsme odkázáni na v sledky v zkumû z jin ch zemí, které v ak jiï apriornû budou mít omezenou platnost, budou vystihovat jinou oblast, protoïe u nás v e mûïe b t trochu, nebo

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVII. ZÁ Í 2010 âíslo 3 Z OBSAHU: Dvojí osvalení v chovu masného skotu Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu X. díl Náv tûva farem ve Velké Brinátnii

Více

Hodnoty a etika v sociální práci

Hodnoty a etika v sociální práci Obálka 04/2004 23.11.2004 14:38 Stránka 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP4/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr.

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2004. Ročník VI. Vyšlo 1. 10. 2004 Cena 8 Kč. Radní spoleãnû se zastupiteli pfiivítali osmnáct nov ch obãánkû

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2004. Ročník VI. Vyšlo 1. 10. 2004 Cena 8 Kč. Radní spoleãnû se zastupiteli pfiivítali osmnáct nov ch obãánkû RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2004 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VI. Vyšlo 1. 10. 2004 Cena 8 Kč Radní spoleãnû se zastupiteli pfiivítali osmnáct nov ch obãánkû Od 25. záfií je vefiejnosti pfiístupná

Více

ROâNÍK XV. B EZEN 2008 âíslo 1

ROâNÍK XV. B EZEN 2008 âíslo 1 âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XV. B EZEN 2008 âíslo 1 Vážené chovatelky a chovatelé, píše se rok 2008 a dlouho očekávaná událost je tu. O čem že to mluvím? O tom, že již tento rok se bude

Více

P ED KAÎD M JÍDLEM VYPIJTE VELKOU SKLENICI VODY BEZPODMÍNEâNù!

P ED KAÎD M JÍDLEM VYPIJTE VELKOU SKLENICI VODY BEZPODMÍNEâNù! PRAVIDLO â. 1 P ED KAÎD M JÍDLEM VYPIJTE VELKOU SKLENICI VODY BEZPODMÍNEâNù! Tohle pravidlo by mûlo b t nejsnadnûj í. A to je vhodn zaãátek. Ale zároveà patfií k tûm nejdûleïitûj ím. Musíte mít fiádnû

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 TOXÍCI VERSUS ZBYTEK SVùTA Nûkolik let se jako streetworker pohybuju mezi

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans EZ1/07_coverA 3/8/07 1:17 PM Stránka 1 Informaãní a ekonomick ãasopis V. ROâNÍK â. 1/2007 CENA: 39,- Kâ ENERGETIKA Sto let v zkumu Škoda Výzkum Plzeň se hlásí k tradici ízení turbín ZAT jako spolehlivý

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více