Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko"

Transkript

1 Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Je mnoho odli ností v tom, jak probíhal porod dfiíve a jak probíhá dnes. Stejnû jako zûstává nezmûnûna fyziologie Ïeny, jeho podstata se nemûní. Pfiesto, pokud srovnáme porod pfied lety a v dne ní dobû, zjistíme velké rozdíly. Moderní porodnice, dokonalé pfiístroje, schopné velmi pfiesnû monitorovat prûbûh tûhotenství, k tomu kvalifikovan personál s pfiístupem k nejnovûj ím v sledkûm v zkumu, snaha o takovou úroveà sluïeb, aby se nastávající maminka cítila jako v bavlnce - o tom si pfiedchozí generace Ïen mohly nechat jenom zdát. Co to znamená pro dne ní nastávající maminku? V první fiadû volbu. JiÏ na zaãátku si maminka mûïe vybrat gynekologa, kter o ni bude peãovat. Dále má maminka moïnost vybrat si porodnici, která jí bude nejlépe vyhovovat, stejnû tak si mûïe zvolit zpûsob porodu, pfiítomnost partnera u porodu a nav tûvovat kurzy pro budoucí maminky dle svého uváïení. Moderní porodnictví tedy nabízí nastávající mamince skuteãnû mnoho. Ale také ona má bûhem tûhotenství a porodu velmi dûleïit úkol - je pouze a pouze na ní, zda se stane maminkou informovanou a pfiipravenou, tedy takovou, která dokáïe bûhem tûhotenství a pfii porodu spolupracovat s lékafii a porodními asistentkami. V ichni pfiece mají jeden spoleãn cíl - bezproblémov porod zavr en pfiíchodem zdravého miminka na svût. Co mûïete oãekávat od druhého dílu Moderní prûvodce rodiãovstvím? V echny dûleïité informace a spoustu praktick ch rad t kajících se posledního mûsíce tûhotenství, porodu a estinedûlí. Dozvíte se, jak se co nejlépe pfiipravit na porod, dozvíte se v e podstatné o zázraku zrození nového Ïivota. O tom zázraku, kter nerozluãnû provázel Ïenu v minulosti, provází dnes a bude provázet v budoucnosti. Milá maminko, pfiejeme Vám, abyste v e v pohodû zvládla. Va emu miminku pfiejeme Èastn start do Ïivota.

2 Už jen několik dnů Vás dělí od okamžiku, kdy Vaše miminko poprvé spatří světlo světa. Jistě se již velmi pečlivě chystáte, protože nastávající maličký člen Vaší domácnosti bude potřebovat spoustu lásky a péče. Takové, kterou je mu schopna poskytnout pouze matka. Takové, kterou jste mu schopna poskytnout pouze Vy.

3 Koncem 10. mûsíce gravidity má miminko jiï v echny známky zralosti. Délku cm a hmotnost g. KÛÏe je napjatá, rûïová, chm fií je jen na zádech. Na povrchu kûïi kryje bûlavá mazlavá hmota - mázek, produkt koïních mazov ch Ïlázek. Jsou jiï vyvinuty chrupavky nosní, u ní, nehty na ruãkách pfiesahují piãky prstû, na noïkách dosahují piãek prstû. V 10. mûsíci tûhotenství dosahuje dûloha dvou tfietin vzdálenosti mezi pupkem a v bûïkem hrudní kosti - to je stejná vzdálenost jako v 8. mûsíci. Z pûvodních 50g se hmotnost dûlohy zvy uje na 900 aï 1200g. Va e prsy jsou zvût ené, na prsních dvorcích je patrná zv ená pigmentace, celá Ïláza je bohatû prokrvena a odchází mlezivo. Zmûny v prsou se dûjí vlivem hormonálních zmûn, rostou Ïlázové v vody, lalûãky, a tím je mléãná Ïláza pfiipravena k sekreci mléka. Va e d chání je intenzivnûj í neï dfiíve. Vá hmotnostní pfiírûstek by se mûl pohybovat kolem kg. Od 37. t dne chodíte do poradny. Gynekolog v prenatální poradnû se o Vás stará do t dne tûhotenství. Poté dohled nad Va ím tûhotenstvím pfiebírá ambulance porodního sálu, na kterém jste se rozhodla porodit. Zde Vás prohlédnou a ovûfií správnost vypoãítaného termínu porodu. Dále provedou kardiotokografick záznam, z nûhoï se dá vyãíst ãinnost dûlohy. Podle srdeãní ãinnosti miminka mûïeme usuzovat, jak se mu dafií. Poté následuje vaginální vy etfiení, zhodnotí se zralost porodních cest, uloïení plodu v dûloze a v ka naléhající ãásti plodu. Toto vy etfiení mûïe b t doplnûno ultrazvukov m vy etfiením. Ze zdravotních dûvodû (napfi. cukrovka) mûïe b t tûhotenství ukonãeno dfiíve umûl m vyvoláním porodu, pokud jsou Va e porodní cesty zralé. Stejnû tak, pokud neporodíte do 7. aï 10. dne po termínu porodu, Vám bude doporuãeno plánované ukonãení tûhotenství umûl m vyvoláním dûloïní ãinnosti. Existují kontrakce v 10. lunárním mûsíci? Ano. Existují nejen ty pravé dûloïní kontrakce (stahy, "bolesti"), které vedou aï k porodu, ale objevují se i tzv. poslíãci. Jsou to pfiedporodní dûloïní stahy, které se objevují v prûbûhu 10. mûsíce tûhotenství. Nevedou k porodu, to se jen dûloha chystá na tûïkou a nároãnou práci, kterou porod zajisté je. Maminky nûkdy tyto poslíãky pocièují i 3 t dny pfied termínem svého porodu. Zaãínají tlaky v podbfii ku jako pfii silnûj í menstruaci, objevují se bolesti v zádech, bfií ko v nepravideln ch, nûkdy i ãásteãnû pravideln ch, intervalech tuhne. Po urãité dobû stahy ustávají a dûloïní svalovina se zklidàuje. Aby se Va e tûlo dokázalo vyrovnat se zv en mi nároky v prûbûhu tûhotenství, je zapotfiebí, abyste dodrïovala správnou Ïivotosprávu. Ta Vám pomûïe pfiedejít mnoha komplikacím a pomûïe udrïet Vá organismus v dobré kondici. Pravideln spánek, zdravá, pestrá a dobfie vyváïená strava, dostatek pohybu a moïnost odpoãinout si, kdykoliv to potfiebujete, patfií k základním podmínkám. Strava Strava má b t pestrá a vyváïená. Názor "jsem tûhotná, musím jíst za dva" je nesprávn! Vyvarujte se extrémû, jako je pfiejídání ãi hladovûní. Vytvofite si takov jídelníãek, abyste si zajistila dostateãn pfiísun energie, bílkovin, vitaminû a minerálû. Stfiídm by mûl b t pfiíjem tukû a cukrû. Z masit ch jídel je vhodné dávat pfiednost masu drûbeïímu, rybímu a libovému. Stejnû jako masité v robky tak i mléãné v robky jsou zdrojem bílkovin a minerálû (zvlá tû pak velmi dûleïitého Ïeleza). Jogurty Vám díky sv m Ïiv m kulturám pomohou udrïet v rovnováze mikroflóru ve stfievech a v pochvû. V tûhotenství ãasto dochází k zácpû v dûsledku zpomalení pohybu stfiev, proto je vhodn dostateãn pfiíjem vlákniny (celozrnné peãivo, ovoce, lu tûniny). V obecné rovinû lze doporuãit konzumaci ãerstvého ovoce a zeleniny. V neposlední fiadû je dûleïit pitn reïim. Doporuãují se nízkotuãné mléko, dïusy, minerální vody nebo kvalitní pitná voda. Denní dávka tekutin by mûla b t 2-3 litry.

4 DÛleÏité Ïiviny, které by nemûly ve Va em jídelníãku chybût kyselina listová - ovlivàuje fiadu dûleïit ch pochodû v tûle, podporuje krvetvorbu a hraje dûleïitou úlohu pfii správném v voji plodu. Kyselina listová je obsaïena pfieváïnû v listové zeleninû ( penát, brokolice). vápník - je nezbytn pro správnou stavbu kostí. Jeho nedostatek se mûïe projevovat zv enou kazivostí zubû. Je obsaïen v mléce, jogurtu, para ofie ích, s rech a ãerstvé zeleninû. Ïelezo - je nezbytné ke transportu kyslíku v tûle. Jeho dostateãn pfiíjem je dûleïit k prevenci chudokrevnosti. Je obsaïeno zejména v mase, ve vnitfinostech (ty se v ak nedoporuãují vzhledem k vysokému obsahu tukû a cholesterolu). jod - je prvek dûleïit pro tvorbu hormonu títné Ïlázy, regulujícího v tûle látkovou v mûnu. Je obsaïen v mofisk ch rybách. vitamin C - je pro lidské zdraví a Ïivot nepostradateln. Podporuje obranyschopnost organismu a je dûleïit v procesu krvetvorby. Zdrojem vitaminu C je napfi. ãern rybíz, zelená paprika, pomeranãe, citrony, rajãata, kapusta, kvûták aj. âemu se v jídelníãku radûji vyhnout Není vhodné konzumovat potraviny s vysok m mnoïstvím cukrû, tukû a konzervaãních látek. Vyvarujte se stravování v kant nách a pouïívání polotovarû. Nevhodn mi potravinami jsou uzeniny, hamburgery, pa tiky, tuãné a pfiíli slané s ry. PouÏívání soli samotné by mûlo b t pfiimûfiené. Omezte sladkosti, jako je tfieba ãokoláda ãi kakao. Také pití kávy není pfiíli vhodné. Hygiena Pfied koupáním v teplé vodû dejte pfiednost sprchování vlaïnou vodou. Vhodná je i masáï nohou (stfiídavû teplá a studená voda) jako prevence tvorby kfieãov ch Ïil. M dla pouïívejte neparfémovaná a nedráïdivá. Pro intimní hygienu dnes existuje celá fiada kvalitních pfiípravkû. Spánek Spûte 8-9 hodin dennû v dobfie vûtrané místnosti. Pokud Vás pfiepadne únava bûhem dne, klidnû si spánek dopfiejte. Cviãení Pohybujte se a cviãte, v tûhotenství je pohyb velmi prospû n. Je tfieba zvolit zpûsob pohybu, kter Vám bude nejlépe vyhovovat. Ideální jsou procházky na ãerstvém vzduchu a plavání. Pokud jste v ak pfied tûhotenstvím necviãila, je lep í zaãít pod vedením fyzioterapeutky nebo porodní asistentky. Platí, Ïe je lep í zaãít pozdûji neï vûbec. Na moïnosti tûhotenského tûlocviku se informujte pfiímo v prenatální poradnû nebo v porodnici. Odûv Odûv, kter pouïíváte, musí b t pohodln, voln a prody n. Nejsou vhodné pfiíli tûsné kalhoty nebo suknû, nedoporuãují se boty na vysokém podpatku. Spodní prádlo má b t pohodlné a prody né. Cestování S ohledem na blíïící se termín porodu je lépe cestování omezit, zvlá tû na dlouhé vzdálenosti. Pokud musíte cestovat, nezapomeàte si s sebou vzít prûkazku pro tûhotné. Pohlavní styk Pokud Vám lékafi nenafiídí jinak (tedy pokud Va e tûhotenství není z nûjakého dûvodu rizikové), je pohlavní styk moïn v prûbûhu celého tûhotenství. Samozfiejmostí je zachování hygienick ch poïadavkû, rovnûï se nedoporuãuje poloha, pfii které je Ïena dole a muï nahofie. Pokud se blíïí Vá termín porodu, je pohlavní styk doporuãován samotn mi lékafii a porodními asistentkami k tzv. pfiirozené pfiípravû k porodu. MuÏské sperma totiï obsahuje látky (prostaglandiny), které pfiipravují porodní cesty k porodu. Pohlavní styk, stejnû jako stahy pfii orgasmu, u zdravé nastávající maminky pfiedãasn porod nevyvolají! Existují v ak obavy a tajné my lenky nastávajících otcû, napfi: Bude na e milování stejné, jako bylo pfied pfiíchodem dítûte? Sex, co to je? Budeme se vûbec je tû nûkdy milovat? Realita u mnoha budoucích rodiãû vypadá tak, Ïe spolu jiï tak ãasto nespí a nûktefií se dokonce nemilují vûbec. V prvních t dnech tûhotenství, vzhledem k tûlesn m zmûnám, Ïena moc chuti k milování nemá. To, Ïe by se dítû mohlo poranit penisem, je hloupost. Nûkdy jsou tûhotné Ïeny zdrïenlivé, protoïe si nepfiipadají pfiitaïlivé. Pravdou v ak je, Ïe kulaté bfií ko a napjatá prsa pfiipadají vût inû muïû velmi vzru ující. Rozhodnutí, zda a jak ãasto se budete v tûhotenství milovat, je jen a jen na Vás.

5 KaÏdé víceãetné tûhotenství je povaïováno za rizikové. Organismus Ïeny je vystaven nadmûrné zátûïi. Je dûleïité, abyste pravidelnû nav tûvovala prenatální poradnu. Velk váhov pfiírûstek do 12. t dne tûhotenství (pfiibliïnû 6 kg) mûïe b t znamením, Ïe jsou na cestû dvojãata. Organismus se pfiipravuje na zv enou zátûï. Bûhem celého tûhotenství pfiibere maminka dvojãat pfiibliïnû 17 aï 20 kg. Ve 28. t dnu váïí dvojãata dohromady kolem 2 kg. Napûtí dûlohy se zvût uje a to mûïe vést k pfiedãasn m porodním stahûm. KÛÏe na bfii e mûïe svûdit (tím, jak se natahuje), ãastûji se vyskytuje pálení Ïáhy (dûti tlaãí na Ïaludek), naprosto bûïné jsou problémy s trávením. Kilogramy navíc aï do porodu dvojãat pûsobí u Ïeny d chaviãnost, záda bolí pfii kaïdém pohybu, nastávající maminka nemûïe v klidu stát, sedût ani leïet. Spánek je neklidn, bfií ko je pfiíli velké a pfiekáïí pfii v em, co Ïena dûlá. "âlovûk si pfiipadá jako nafoukl, neforemn a nepohybliv balón," fiekla jedna maminka dvojãat. Pfiirozen konec tûhotenství s dvojãaty je moïno oãekávat pfiibliïnû mezi 36. a 38. t dnem tûhotenství. Dvojãata, která se narodí kolem 38. t dne, se povaïují za narozená v termínu. Bûhem tûhotenství budete Vy i Vá partner procházet mnoha zmûnami. Budete pro- Ïívat spoustu nov ch pocitû, kdy radost nad pfiíchodem oãekávaného miminka budou stfiídat obavy, a Vy si mûïete klást otázku: Jak to v echno zvládnu? Dûlte se navzájem o své emoce a proïitky, jedinû tak potom získáte dûvûru sami v sebe. V posledních letech se muïi stále více dostávají do postavení prûvodcû sv ch tûhotn ch Ïen. Chodí s nimi k lékafii, cviãí s nimi, prod chávají spoleãnû na zkou ku porodní bolesti. Oãekává se od nich, Ïe pûjdou se svou Ïenou k porodu a budou jí tam úãinnou oporou. Pokud uvaïujete o moïnosti pfiítomnosti partnera u porodu, pohovofite si o tom dostateãnû dopfiedu. Musí platit, Ïe na to musíte mít oba stejn názor! Nemá smysl partnera pfiemlouvat nebo ho snad dokonce nutit. Je samozfiejmé, Ïe pokud si budoucí maminka nepfieje b t bûhem porodu s partnerem, partner bude její pfiání respektovat. Pokud je tû nemáte v této otázce jasno a váháte, mohly by Vám pfii rozhodování pomoci spoleãné záïitky bûhem tûhotenství. Choìte spolu na vy etfiení, do tûhotenské poradny, a pokud nav tûvujete porodní kurzy, choìte tam oba. Choìte spolu na procházky, plavat a podobnû. âasem sami poznáte, zda je pro Vás vhodné, aby byl partner u porodu pfiítomen ãi nikoliv. KdyÏ se nakonec rozhodnete okamïik zrození Va eho dûèátka proïít spoleãnû, pfiinese Vám to obûma nezapomenutelné chvíle a krásné vzpomínky. Partner by Vám mûl b t bûhem porodu oporou (nemûlo by tomu b t naopak), mûl by Vás povzbuzovat, chválit za Va e veliké úsilí, pomáhat s drobn mi úkony, jako napfi. mûnit polohy bûhem kontrakcí, masírovat záda, podávat pití a jiné. Pokud jde o vnitfiní proïívání, dodá Vám partner pocit jistoty v odli ném prostfiedí. Spoleãn proïitek z porodu Vás oba velmi obohatí. Na tento okamïik se vzpomíná jako na nûco neuvûfiitelného: "KdyÏ jsem poprvé uvidûl na eho syna, uvûdomil jsem si, co krásného dokáïí dva lidé. Teì je tady mûj syn a já jsem ho mohl spatfiit, kdyï poprvé zakfiiãel a dal tak svûtu najevo, Ïe je mezi námi. Byl to krásn pocit." To jsou slova tatínka, kter byl u porodu. Stejnou úlohu jako manïel ãi partner mûïe sehrát u porodu i jiná blízká osoba, napfi. kamarádka, sestra ãi maminka. Porodní sály v âeské republice se od sebe li í, co se t ãe v e platby za pfiítomnost Va eho doprovodu bûhem porodu (od 100 Kã do 500 Kã). Nûkde Vám poskytnou pfievleãení a pfiezûvky, nûkde ne. Stejnû tak se pfiedem informujte na moïnost obãerstvení, volání mobilním telefonem, jestli je poblíï telefonní automat a zda je na mince, ãi telefonní kartu. Také se zeptejte na moïnost fotografování ãi filmování, pokud si chcete tuto událost zaznamenat. Na závûr jedna poznámka. Nepodléhejte módním trendûm a nenechte sebe nebo druhé vmanévrovat do nûãeho, co sami nechcete. Pokud Va e kamarádky nebo kolegynû partnera u porodu mûly, a Vy máte pocit, Ïe se jim musíte vyrovnat, je to chybn postoj. Tato záleïitost je velmi individuální a Vy i partner se fiiìte v hradnû sv m srdcem a rozumem, nikdy ne rozumem nûkoho jiného. Na pfiíchod miminka je tfieba pfiipravit také Va i domácnost. Je mnohem jednodu í, pokud budete mít v e pfiichystáno jiï pfied narozením miminka. Co se t ãe obleãení na miminko, pamatujte, Ïe dûèátko rychle roste a není dobré oblékat je do tûsného obleãení. Je tedy dobré zváïit, do jakého roãního období se dítû narodí, a tomu uzpûsobit i jeho v baviãku. Obleãení nakupujte s rozmyslem, stejnû jako dûtskou kosmetiku a ostatní potfieby. Naplánujte si dopfiedu, jak se podûlíte o povinnosti spojené s péãí o domácnost po narození miminka. NezapomeÀte, Ïe miminko v prvních t dnech Ïivota potfiebuje neustálou péãi, a proto je dobré, kdyï se jiï pfiedem domluvíte s ostatními ãleny

6 domácnosti na vzájemné pomoci. Pokud byste se snaïila v e zvládnout sama, bude to na úkor Va eho spánku a odpoãinku. âas ubûhl jako voda, blíïí se termín porodu. Na porod jste se svûdomitû pfiipravovala, chodila jste cviãit, znáte svoje tûlo, víte, co od sebe mûïete oãekávat. ZÛstaÀte klidná a pfiipravujte se na odjezd do porodnice. V baviãka pro dítû Základní v baviãku pro miminko je dobré koupit pfiedem a po jeho narození ji podle potfieby doplnit. Vybavení: koãárek post lka nebo ko ík na spaní ta ka s drïadly na pfiená ení miminka lûïkoviny mûkká lehká pfiikr vka sedaãka do auta (moïno pouïít i jako Ïidliãku) dûtská vaniãka dva mûkké ruãníky Obleãení - ve velikosti 58 nebo 64 budete potfiebovat: est ko ilek osm dupaãek dva kabátky dvû noãní ko ilky dva páry mûkk ch ponoïek teplou ãepiãku (klobouãek proti slunci) U dvojãat samozfiejmû v e dvakrát. Pfii v bûru koãárku zmûfite domovní dvefie a dvefie do bytu, abyste s ním v ude bez problémû projela. Tûhotenství je pfiirozen stav v Ïivotû kaïdé Ïeny, i kdyï nastávající maminka prochází velk m mnoïstvím zmûn. Na jedné stranû jsou to zmûny tûlesné - pfiib vající váha, zvût ující se bfií ko a prsa. Na druhé stranû jsou to zmûny du evní. Bûhem tûhotenství Ïena jinak proïívá i cítí, mûní se její Ïebfiíãek hodnot. Mnohé Ïeny v tûhotenství naleznou svou vlastní hodnotu a povaïují tûhotenství za naplnûní svého Ïivota. Na zdárn porod má proto velk vliv to, jak Ïena pfiijala v echny dané zmûny, jak m zpûsobem pfiistupuje k sobû samotné a jak probíhá celé tûhotenství. Je tfieba, aby si nastávající maminka dûvûfiovala. Porod je velmi individuální záleïitost a nenajdou se dva porody naprosto shodné. Dokonce i Vy, pokud budete rodit vícekrát, zaïijete pokaïdé nûco jiného. Jsou porody jednoduché, jsou porody komplikovanûj í. Vûfite, Ïe po pfiivítání miminka na svût na v echny problémy tohoto druhu rychle zapomenete. Jak se nejlépe pfiipravit na porod? V kaïdém pfiípadû nezaãínejte na poslední chvíli, ale co nejdfiíve. Na zaãátku tûhotenství se Vám mûïe zdát, Ïe 9 mûsícû je dlouhá doba, a tudíï máte dostatek ãasu. Ale pak se ani nenadûjete a ãas pfiíchodu miminka na svût je tady. Proto s pfiípravou na porod neotálejte. âekáte-li dvojãata, mûla byste se po té "Va í" porodnici poohlédnout dfiíve, neï ostatní nastávající maminky. Abyste odstranila v echny své pochybnosti a obavy, snaïte se dozvûdût o porodu co nejvíce. Informace ãerpejte z dostupné literatury, nav tivte pracovi tû, které se zab vá pfiípravou na porod ve formû pfiedná ek. Tato pracovi tû vedou zku ené porodní asistentky, které se mohou stát Va imi poradci a prûvodci tûhotenstvím. Pfiipravte si pro nû otázky, které Vás zajímají, a pokud moïno pfiiberte k pfiípravû na porod i svého partnera. Vût ina porodnic dnes nabízí prohlídku porodního sálu spojenou s informacemi, co s sebou do porodnice a co Vám pfii porodu nabídnou. Seznámí Vás, v jak ch polohách se zde rodí, kdy maminky odcházejí po porodu domû a podobnû. Neváhejte a vyuïijte této moïnosti. Seznámíte se tak s prostfiedím, ve kterém pak budete rodit. Budete vûdût, co mûïete oãekávat od personálu, a nebudete si tu pfiipadat tak cize. Existují ale i nastávající maminky, které se hrdû hlásí k my lence: "O porodu nic nevím, schválnû jsem nic neãetla a nebyla na Ïádné pfiípravû. AspoÀ se nebudu niãeho bát." Opak je ale pravdou. KaÏdá z maminek potvrdí, Ïe s pfiibliïujícím se termínem porodu narûstaly její obavy. A právû to je cílem pfiípravy k porodu - zmírnit obavy a úzkost nastávajících maminek. Nastávající rodiãe by nemûli pfiedporodní pfiípravu vnímat pouze jako návod, jak zvládnout v echny situace, které mohou nastat. Je to také pfiíleïitost k hlub ímu sebepoznání a sebevzdûlání.

7 pokud máte pravidelné dûloïní stahy. pokud Vám odteãe plodová voda, a to i v pfiípadû, Ïe dûloïní stahy nemáte. jestliïe necítíte pohyby miminka nebo jsou-li pohyby pro Vás pfiíli bolestivé (dûèátko, jako by upozoràovalo, Ïe mu nûco chybí). pokud krvácíte. Pfiitom je v ak nutné odli it kontaktní krvácení po pohlavním styku ãi po vy etfiení, kdy se jedná o tzv. za pinûní. Pokud v ak krvácíte, krev má jasnû ãervenou barvu a krvácení je silné, ihned jeìte do porodnice. KaÏdá porodnice má individuální poïadavky na to, co si má nastávající maminka s sebou k porodu pfiinést. Proto je dobré nav tívit tu, ve které se chystáte rodit, a zeptat se, co nabízí z vlastních prostfiedkû a co si musíte pfiinést z domu. Obvykle je v ak nutné k porodu pfiinést obãansk prûkaz prûkaz poji tûnce zdravotní poji Èovny prûkazku pro tûhotné - je to Vá nejdûleïitûj í doklad bûhem celého tûhotenství. Noste ji proto s sebou, i kdyï jdete na náv tûvu ke kamarádce nebo na nákup. Pfiekontrolujte si v ní údaje, napfi. rodné ãíslo otce dítûte, doklad o krevní skupinû. oddací list. Pokud nejste vdaná, pak Vá rodn list a rodn list otce dítûte. Tyto doklady nejsou nutné pro pfiíjem na porodní sál, ale vyïádá si je od Vás matrikáfika na oddûlení estinedûlí. Z osobních vûcí nezapomeàte toaletní potfieby: 2-3 ruãníky, m dlo nebo sprchov gel zubní kartáãek a pastu krém na obliãej, olej k masáïím bfií ka a konãetin hfieben 1 balení vloïek pfiezûvky - mûly by b t omyvatelné. Látkové pfiezûvky byste si mohla za pinit a znehodnotit odtékající plodovou vodou ãi ve spr e, kterou budete ãasto vyuïívat. Vût ina porodních sálû ze stejného dûvodu nabízí bûhem porodu uïívání vlastní noãní ko ile. Pokud jste si pfiibalila svou vlastní noãní ko ili, vyuïijte ji aï po porodu na oddûlení estinedûlí. Co budete potfiebovat na oddûlení estinedûlí dal í balení menstruaãních vloïek - nejlépe je pouïívat "porodnické" - vatové, tj. bez neprody ného pásku. Budete potom nucena ãastûji vloïky mûnit, coï Vám pomûïe udrïet rodidla v ãistotû kalhotky (nejlépe síèované) - dva kusy. Dobfie obepínají tûlo, netûsní, a i kdyï jsou urãeny k jednorázovému pouïití, je moïné je bez vût ích obtíïí pfieprat a znovu pouïít podprsenky pro kojící maminky, jeden aï dva kusy, s odepínateln mi ko íãky. Pfii nakupování myslete na to, Ïe prsa se Vám po porodu, kdy se Vám zaãne tvofiit matefiské mléko, zvût í asi o 2 ãísla balík jednorázov ch plen pro miminko, popfiípadû dal í potfieby na dítû (kosmetika, obleãení) dle pokynû porodnice. V echny tyto vûci je vhodné si dopfiedu pfiipravit do cestovní ta ky, abyste se vyhnula zmatku a chaosu, aï budete spûchat do porodnice. Jedním z nejãastûj ích dotazû ze strany nastávajících maminek je: "Kdy mám jet do porodnice? Jak poznám, Ïe uï rodím?" Odpovûì na tuto otázku není jednoduchá, protoïe stejnû jako porod, jsou i známky poãínajícího porodu u kaïdé Ïeny jiné a nelze stanovit nûjaká obecná pravidla. I Ïena, která jiï nerodí poprvé, mûïe b t na rozpacích, zda "uï je to skuteãnû ono" - zaãátek porodu se mûïe pokaïdé velmi li it. Známky poãínajícího porodu lze rozdûlit do 2 skupin a) známky znaãící, Ïe porod je na dohled váha - nastávající maminka jiï nepfiib vá na váze. V posledním mûsíci tûhotenství mûïete i zhubnout objem bfiicha - dochází jednak k mírnému zmen ení objemu bfiicha, také k jeho poklesu

8 moãení - následkem poklesu bfiicha se objevuje ãasté nucení na moãení a Ïena ãastûji nav tûvuje toaletu d chání - pfii poklesu bfiicha mûïe dojít také ke zmírnûní d chacích obtíïí Ïeny pohyby plodu - ke konci gravidity se také sniïuje frekvence pohybû plodu, ty v ak nikdy nesmí ustat úplnû. Pfiedzvûstné stahy, poslíãci, se objevují asi 2-3 t dny pfied termínem porodu. Projevují se bolestmi v podbfii ku a v kfiíïi. Îena je mûïe pocièovat velmi bolestivû a mylnû je pokládat za poãátek porodu.tyto stahy jsou v ak nepravidelné, nedochází ke zvy ování jejich síly. Mohou trvat i nûkolik hodin a opakovat se po nûkolika dnech. Na rozdíl od pravideln ch stahû nemají poslíãci otevírací efekt na dûloïní hrdlo. Jak je v ak vnímá nastávající maminka? Jak pozná, kdy jsou to "jenom poslíãci" a kdy jsou to jiï "opravdové kontrakce?" âasto pomûïe koupání v teplé vodû. Pokud maminka stráví alespoà pûl hodiny v teplé vodû a stahy neustanou, ale naopak zesílí, je lépe odjet do porodnice. Zde se jiï pozná, mají-li tyto stahy otevírací efekt. Na nûkter ch pracovi tích se rovnûï provádí kontrolní ultrazvukové vy etfiení, pfii kterém se zjistí, v jaké poloze je dítû uloïeno v dûloze. b) známky znaãící skuteãn zaãátek porodu hlenová zátka - nûkolik dní pfied zaãátkem porodu dochází k odlouãení hlenové zátky z dûloïního hrdla. Pfied rodidly se objevuje hust hlen, kter mûïe b t i s pfiímûsí krve. Opût záleïí na tom, zda se po odchodu hlenové zátky zaãnou objevovat pravidelné dûloïní stahy. Samotn odchod hlenové zátky bez tûchto kontrakcí je tû není dûvodem k pfiijetí na porodní sál kontrakce - stahy mohou zaãínat jako neurãité bolesti v zádech nebo mohou vystfielovat do stehen. Pozdûji se objevují stahy v bfii e podobné silnûj í menstruaãní bolesti. Pfii pravideln ch kontrakcích dûloha ztvrdne, coï si nastávající maminka sama mûïe ovûfiit tím, Ïe si dlaà pfiiloïí v nadbfii ku na stûnu bfii ní.tyto stahy trvají asi 40 vtefiin. Ze zaãátku mûïe mít Ïena asi ãtyfii stahy za hodinu, v intervalu 15 aï 20 minut. Pfiestávky se postupnû zkracují, délka stahû se naopak prodluïuje. Pokud zaãnou b t stahy ãastûj í - asi jednou za pût minut - nebo jsou velmi bolestivé, je tfieba ihned odjet do porodnice odtok plodové vody - blanit, tekutinou vyplnûn vak obklopující dítû, se protrhne. MÛÏe se to stát náhle, ale velmi ãasto odtéká spí e slab pramínek. Pfii odtoku stéká plodová voda mamince po nohách, v noci ji mûïe probudit ze spánku pocit nadmûrného vlhka. Je nutno podotknout, Ïe po odtoku plodové vody nemusí dojít k nástupu pravideln ch kontrakcí, ale vïdy je to dûvod k pfiijetí na porodní sál. Hrozí zde totiï riziko infekce, která by mohla váïnû ohrozit zdravotní stav novorozence. Odtok plodové vody mûïe b t zamûnûn s fiídk m v tokem, kter se u Vás v závûru tûhotenství mûïe vyskytnout. Jak je rozeznáte? V tok je nepravideln, plodová voda odtéká neustále, aï do konce porodu krvácení - známkou blíïícího se porodu mûïe b t i slabé krvácení ãi pinûní. Zde je velmi nutné posoudit intenzitu a zdroj krvácení. Máte-li vloïku pouze na povrchu "za pinûnou" starou tmavou krví, svûtlej í krví a hlenem, není to je tû dûvod k odjezdu do porodnice. Zaãnete-li v ak krvácet intenzivnû a jasnou krví, kdy jsou vloïky tûïké a nasáklé, na nic neãekejte a odjeìte ihned do porodnice. Nemáte-li pfiipravené vûci, nevadí. Vezmûte tûhotenskou prûkazku a jeìte. Obecnû lze fiíci, Ïe pokud zaãne nastávající maminka pocièovat nûkteré z uveden ch známek blíïícího se porodu, mûla by odjet do porodnice. Zde uï personál posoudí, zda porod zaãal, nebo zda se jedná o plan poplach. 1. zdravû jezte, hodnû spûte, pohybujte se 2. pfiipravte domácnost na pfiíchod miminka 3. absolvujte kurz pfiípravy k porodu a ke kojení 4. vyberte si porodnici 5. dohodnûte se s partnerem, zda s Vámi bude u porodu 6. víte, pfii jak ch pfiíznacích musíte ihned odjet do porodnice?

9 Nastávají chvíle, které od základu změní Váš život. Chvíle, kdy zúročíte všechno své snažení z předchozích měsíců. Blíží se okamžik narození Vaší dcerky či Vašeho chlapce. Je naším přáním, abyste vše zvládla v klidu a v pohodě. Důvěřujte lékařům, porodním asistentkám a všem Vašim blízkým, kteří budou alespoň myšlenkami s Vámi. Nejdůležitější ale je, abyste věřila sama sobě.

10 Po pfiíjezdu do porodnice Vás prohlédne lékafi. Odtéká-li pouze plodová voda, uloïí Vás na lûïko porodního sálu, na kterém se nastávající maminky pouze sledují. Probíhá-li jiï porod a otevírají se porodní cesty, budete uvedena do porodního pokoje. Rozdíly jsou ve stavebním uspofiádání porodních sálû. Nûkde jste sama se sv m partnerem, nûkde je maminek na pokoji více. I to je dûvod, abyste si prohlédla místo, kam pûjdete rodit, a vybrala si. Co se dûje dále? Nûkde se Vám pfiedstaví jedna porodní asistentka, která se o Vás bude celou dobu starat. Nûkde se o Vás bude starat více porodních asistentek. Nûkde Vás rutinnû pfiipraví, nûkde s Vámi o prûbûhu porodu budou hovofiit a Vy si mûïete sama vybrat na základû poskytnut ch informací. Pfii v bûru porodního sálu by Vás mûlo zajímat, jak k Vám budou pfiistupovat. Zda jako ke klientovi, kter má svá práva, moïnost v bûru, moïnost projevit pfiání, nebo jako k "nemocnému pacientovi", jehoï pfiání stojí málem aï na posledním místû. Dále by Vás mûlo zajímat, jak se o Vás budou porodní asistentky starat. Budou pouze docházet v pravideln ch intervalech k poslechu srdeãních ozev miminka nebo se Vám budou plnû vûnovat? Budou Vám nabízet úlevové polohy, masáïe, pobyt ve vodû, budou Vás uãit správnû d chat? (ptejte se a vyïadujte to). Porod je dûj, pfii kterém dochází k vypuzení plodového vejce (plod, placenta, pupeãník, plodová voda a plodové obaly) z organismu matky. Vyvolávající pfiíãiny porodu nejsou zcela objasnûny. Patfií mezi nû hormonální zmûny jak v organismu matky tak plodu. Kudy pfiichází miminko na svût? Miminko prochází pfii porodu z dutiny dûloïní do zevního prostfiedí porodními cestami. Dûlíme je na tvrdé a mûkké. Tvrdé porodní cesty jsou tvofieny kostûnou pánví. Mûkké porodní cesty jsou tvofieny dolní tfietinou dûlohy, dûloïním hrdlem, hrdlem, pochvou, zevními rodidly a pánevním dnem. Co patfií mezi porodní síly? Mezi porodní síly patfií dûloïní kontrakce (stahy), bfii ní lis a zemská gravitace: délka kontrakce udává její trvání ve vtefiinách. Kontrakce trvající 20 a ménû vtefiin povaïujeme za krátké, pokud pfiesahují 45 vtefiin, hodnotíme je jako dlouhé. DûloÏní kontrakce se hodnotí také kardiotokografick m vy etfiením, které zaznamenává srdeãní a pohybovou aktivitu plodu bfii ní lis je aktivní, vûlí ovladatelné a fiízené staïení svaloviny pfiíãnû pruhovan ch svalû bfii ní stûny a bránice. Maminka jej pouïívá v dobû dûloïní kontrakce, po zajití branky, pfii tlaãení. Úãinek této porodní síly závisí jednak na schopnosti Ïeny bfii ní lis v prûbûhu porodu vyuïít, jednak na stavu bfii ních svalû a bfii ní stûny.technika vyuïívání bfii ního lisu je souãástí nácviku v prûbûhu pfiípravy na porod zemská gravitace hmotností plodu napomáhá otevírání porodních cest. Proto jsou vhodnûj í vertikální polohy (ve stoje, v kleãe, v sedû, v dfiepu), neï porod v horizontální poloze (vleïe na zádech). Podle ukonãeného t dne tûhotenství dûlíme porod na 1) pfiedãasn (pfied ukonãením 38. t dne tûhotenství) 2) porod v termínu (v prûbûhu t dne tûhotenství ) 3) potermínov porod (po ukonãení 42. t dne tûhotenství) Porod dûlíme na tzv. 4 doby porodní: I. doba porodní - otevírací zaãíná pravideln mi kontrakcemi (asi po 5 minutách) a konãí úpln m otevfiením porodních cest II. doba porodní - vypuzovací - zaãíná zánikem branky a konãí porodem plodu III. doba porodní - období, v jehoï prûbûhu dochází k porodu placenty, pupeãníku a plodov ch obalû IV. doba porodní - poporodní

11 I. doba porodní Po administrativním pfiíjmu a vy etfiení lékafiem na ambulanci porodního sálu následuje monitorování plodu a vaginální vy etfiení rodiãky. Potom porodní asistentka odvede nastávající maminku na jeden z porodních pokojû. Mezitím se domluvíte na pfiítomnosti tatínka, pfiípadnû nûkteré jiné blízké osoby u porodu. Nastávající mamince jsou dále podrobnû vysvûtleny v hody a nev hody fyzické pfiípravy. Nemûli by Vás k niãemu nutit. Pokud s tím souhlasíte, porodní asistentka Vám oholí ochlupení v oblasti hráze a podá Vám asi 1 litr teplé vody do koneãníku. V prûbûhu I. doby porodní jsou hodnoceny dûloïní kontrakce - podle Va ich informací, pohmatem a pomocí kardiotokografického vy etfiení. Pravidelnû jsou sledovány srdeãní ozvy plodu. Vaginálním vy etfiením je sledován v voj nálezu a vstupování hlaviãky do porodních cest. Dále porodní asistentka sleduje odtok plodové vody - její mnoïství a zbarvení. Po odtoku plodové vody je nutné nastávající maminku vaginálnû vy etfiit. Pokud nedojde k samovolnému odtoku plodové vody, provádí se pfii brance 5 cm protrïení blan. Tento v kon se provádí na vrcholu kontrakce. Je pro Vás naprosto nebolestiv. SoubûÏnû se sledují fyziologické funkce nastávající maminky - krevní tlak, puls, tûlesná teplota, moãení. Maminkám se prûbûïnû doplàují energetické ztráty. Velmi dûleïité je dodrïování pitného reïimu. Podávají se sladké nápoje, má-li rodiãka chuè k jídlu, je vhodn banán, su enky nebo pi koty. Porodní asistentka nebo lékafi vysvûtlí Vám, popfiípadû osobû pfiítomné u porodu, moïnost vyuïívání úlevov ch poloh. Napfiíklad v sedû na míãi, na vaku, v kleãe na Ïínûnce, popfiípadû s oporou o míã. Dále v dfiepu, se zavû ením za Ïebfiiny nebo za lano. Pfii bolestech v kfiíïi jsou vyuïívány rûzné masáïní strojky, tlakové body (vyuïití akupresury) nebo i teplá voda. Pfii bolestech Vám porodní asistentka doporuãí teplou sprchu, zejména sprchování nejbolestivûj ích míst. Pokud dáváte pfiednost vanû, informujte se pfiedem, zda v porodnici tato moïnost existuje (napfiíklad v bava nadstandardního pokoje). Bûhem I. doby porodní je moïné podávat spazmolytika - léky na uvolnûní porodních cest. Pokud nález na porodních cestách nepostupuje i pfies podání spazmolytik a nastávající maminka bolesti jiï pfiestává zvládat, doporuãuje se pouïití epidurální analgezie (aplikace lékû proti bolesti do pátefiní bederní oblasti). Ke konci I. doby porodní se frekvence dûloïních kontrakcí zvy uje - objevují se po jedné aï dvou minutách. Nastávající maminka pocièuje nutivé tlaky na koneãník. Bûhem I. doby porodní Vám porodní asistentka ukáïe rûzné polohy pfii tlaãení. Napfi. v sedû, v kleãe, na stoliãce, na vaku, v dfiepu, ve stoje a na boku. Sama si mûïete zvolit polohu, která Vám nejvíce vyhovuje. V e se samozfiejmû odvíjí od momentálního stavu budoucího miminka, ale také na moïnostech a nabídce jednotliv ch porodních sálû. Opût je vhodné informovat se dostateãnû vãas pfied porodem. Pokud ãekáte dvojãata, zpûsob porodu záleïí na jejich velikosti a na Va em zdravotním stavu. Je to individuální, stejnû jako u porodu jednoho dítûte. D chání v I. dobû porodní Bûhem kontrakce (stahu) je uplatàováno tzv. bfii ní d chání. Îena se zhluboka nedechne nosem tak, aby se nezvedal jen její hrudník, ale i bfií ko a poté následuje hlubok v dech ústy. Nádech nosem je zámûrn, protoïe pokud byste d chala pouze ústy, mûla byste brzy tzv. sucho v ústech. Zkuste si to pfiedem nacviãit, stfiídejte hlubok nádech s hlubok m v dechem, poloïte si dlaà na bfií ko a pokuste se ji nádechem zvednout. Bfii ní d chání je bûhem první doby porodní velmi dûleïité. Jeho nesmírn v znam spoãívá ve zlep ení okysliãování organismu a zlep ení odtoku Ïilní krve z dolní poloviny tûla. Plod takto získává kyslík i pfii kontrakci, díky bfii nímu d chání se upravuje vnitrobfii ní tlak a vytváfií se tak pfiíznivé prostfiedí v dûloze, d chání navíc pûsobí protistresovû. Následuje klidné a pomalé d chání mezi kontrakcemi. To slouïí k Va emu celkovému zklidnûní a k relaxaci celého tûla. V pfiechodné fázi mezi první a druhou dobou porodní, kdy rodiãka zaãíná pocièovat nutivé kontrakce, vyuïíváme tzv. psího d chání. To je povrchové a krátké. PomÛÏe Vám pfiekonat nepfiíjemné období, kdy máte velice intenzivní pocit k tlaãení, ale tlaãit zatím nemûïete, neboè porodní cesty nejsou zcela otevfieny. Relaxace Zejména v I. dobû porodní je nezbytné umût vyuïívat relaxaci. Ta souvisí hlavnû s d cháním. Je tfieba, abyste se i bûhem kontrakce dokázala úplnû uvolnit, zejména v oblasti pánve. SnaÏíte-li se uvolnit vûdomû, zamûfiujete-li na uvolnûní svou pozornost, zamûstnáváte tím svou mysl a nesoustfiedíte se tolik na vnímání bolesti. Pokud jsou v ak kontrakce velmi intenzivní a nedokáïete se pfii nich uvolnit, je dobré uvolnit se alespoà mezi nimi. Úlevové polohy Porodu prospívá pohyb, aktivní pfiístup maminky. Na druhou stranu nejménû vhodnou variantou pro porod je pasivní leïení na zádech v posteli. Proto se bûhem porodu, pokud to bude jen trochu moïné, pohybujte. Buì pfiímo choìte nebo vyuïívejte pomûcek, napfiíklad balón k pohupování na nûm, Ïínûnek k polohování v kleãe, ribstole k polohování ve stoje s oporou aj. Pokud je s Vámi u porodu partner, zapojte ho do porodního dûje také. Tfieba tím, Ïe Vám bûhem porodu bude pomáhat mûnit polohy, masírovat záda a bude Va í oporou.

12 Pokud budete cviãit ve stoje, myslete na to, Ïe pfii kontrakci je nutné mít kolena co nejvíce od sebe, aby dûèátko mûlo v pánvi co nejvíce prostoru. Ideální poloha je na balónû ve spr e, kdy si podbfii ek, celé bfií ko a záda nahfiíváte teplou vodou. Díky teplé vodû se pro Vás stanou bolesti snesitelnûj í. Sice nezmizí úplnû, ale jsou ménû intenzivní, jakoby tlumené. Voda má také uvolàovací úãinek, porodní cesty se uvolní a lépe se pak otevírají. Na balónu sedíte ve vertikální poloze a miminko sestupuje do porodních cest vlastní vahou. Pokud pfiece jen zûstanete leïet na lûïku, je lep í zpolohovat lûïko nebo si podloïit záda, abyste sedûla, popfiípadû leïela na boku. II. doba porodní Druhá doba porodní - v této dobû zaãíná aktivní role Vás - nastávající maminky. Ve druhé dobû porodní vrcholí ve keré Va e snaïení, blíïí se samotn porod vytouïeného miminka. V tomto období nastávající maminka zapojuje bfii ní lis. S postupn m sestupem hlaviãky miminka dochází k napínání hráze a v tomto okamïiku se v pfiípadû potfieby (rozhodnû ne rutinnû) provádí její nástfiih, a to z dûvodu chránûní hráze pfied poranûním, dále z dûvodu urychlení porodu a sníïení tlaku na hlaviãku. Nástfiih se provádí na vrcholu kontrakce, tkáà je uï tenká témûfi jako papír a pfii nástfiihu byste nemûla cítit Ïádnou bolest. Poté se porodí hlaviãka, ramínko jedno, druhé, a potom se jiï miminko poloïí Èastné mamince na hrudník a bfiicho - právû nastal jeden z nejkrásnûj ích okamïikû v Ïivotû kaïdé Ïeny, okamïik, na kter nelze zapomenout. Pupeãník se podváïe a pfiestfiihne. Pokud je to moïné, mûïe tatínek pfiestfiihnout pupeãník sám a dát tak impuls novému, samostatnému Ïivotu svého dítûte. Proã se miminko hned po porodu dává novopeãené mamince na hrudník a bfiicho? ProtoÏe je to pro novorozence v jeho poãáteãní adaptaci na tento svût to nejlep í. I nadále sly í tlukot maminãina srdce, na kter bylo zvyklé, maminka je sv m tûlem zahfiívá, hladí je a mluví na nû. Naprosto ideální je pfiiloïení novorozence k prsu. D chání ve II. dobû porodní Mimo kontrakci je Va e d chání hluboké, stfiídá se dlouh nádech s dlouh m v dechem. Kontrakce vyuïívejte k tlaãení a zbyteãnû je neprod chávejte. Jakmile pfiichází kontrakce, nejprve se trochu rychleji rozd chejte. KdyÏ bolest vrcholí, zhluboka se nadechnûte, vzduch zadrïte a pomocí bfii ního lisu tlaãte smûrem ke koneãníku. VydrÏte tlaãit tak dlouho, jak je to jen moïné, pak vydechnûte, znovu se rychle nadechnûte a znovu tlaãte a do tfietice v dech, hned nádech a tlaãte. Za kontrakce byste mûla zatlaãit alespoà tfiikrát. Mimo kontrakci opût zhluboka prod chávejte. III. doba porodní Dûloha se po porodu plodu nápadnû zmen í, získá kulovit tvar a její vrchol sahá zhruba k pupku. Po uplynutí asi pûti minut se obnovují dûloïní kontrakce, které jsou ale mnohem slab í neï ve II. dobû porodní a maminky je ãasto ani nepocièují. Po odlouãení lûïka dûloïní kontrakce neustávají a u maminky se pfiipojují pocity nucení na tlaãení. Îena pak s pomocí porodníka vytlaãí a porodí placentu i blány. Dále následuje kontrola porodních cest, popfiípadû ití poranûní. Po skonãení tohoto v konu se pfiiloïí miminko mamince k prsu, nejãastûji v poloze na boku. IV. doba porodní âtvrtá doba porodní je dvouhodinov interval po porodu placenty, kdy dochází k zavinování dûlohy. Na porodním sále je tato doba vyplnûna prvním kontaktem maminky s dítûtem vãetnû pfiiloïení k prsu. Porodní asistentka sleduje krvácení po porodu a fyziologické funkce - krevní tlak, puls, teplotu. Co ovlivàuje délku porodu? Délka a trvání porodu nemohou b t pfiedem urãeny. PrÛbûh a trvání porodu ovliv- Àují:

13 ãetnost tûhotenství (dvojãátka ãi trojãátka se rodí déle) vûk - Ïeny mlad í neï 18 a star í neï 35 let rodí déle intervaly mezi porody - Ïeny, které mají del í období mezi jednotliv mi porody, mohou mít následující porod del í neï Ïeny, jejichï porody následují rychle po sobû vztah mezi velikostí plodu a porodními cestami - malá miminka matek s prostorn mi porodními cestami se rodí rychleji, neï velká miminka matek s úzk mi porodními cestami t den tûhotenství - miminka v niï ím stupni tûhotenství se rodí rychleji, neï miminka narozená po termínu stav v Ïivy - maminky s nadmûrnou hmotností nebo naopak s velmi nízkou hmotností rodí déle, neï maminky s prûmûrnou hmotností únava - unavená maminka rodí déle, neï maminka odpoãinutá a vyspaná psychick stav maminky a její pfiipravenost na porod - Ïena psychicky vyrovnaná a cílenû pfiipravovaná na porod rodí lépe, neï Ïena, která nepro la pfiípravou na porod nûkteré léky proti bolesti tlumí dûloïní ãinnost a porod prodluïují. Jiné ji naopak zesilují, a tím porod zkracují poloha maminky v prûbûhu porodu - v horizontální poloze se kontrakce dostavují ãastûji, nicménû mají men í intenzitu a jsou ménû úãinné pfii otevírání porodních cest. Naopak ve vertikálních polohách, kdy se na porodním dûji spolupodílí i zemská gravitace, je frekvence dûloïních kontrakcí sníïena, jejich intenzita je vy í a otevírání porodních cest je efektivnûj í. Velmi obecnû lze fiíci, Ïe maminka rodící poprvé stráví na porodním sále 6-12 hodin. Maminka, která jiï pfiedtím porod absolvovala, rodí 3-9 hodin. Délka trvání porodu je v ak individuální. Pokud porod trvá ménû neï 60 minut, mluvíme o "pfiekotném porodu". Císafisk fiez (sectio caesarea) Císafisk m fiezem rodí v âr kolem 14 % maminek, v perinatologick ch centrech, kde jsou soustfieìována riziková tûhotenství, aï 16 %. Je provádûn z nejrûznûj ích dûvodû - napfi. pfii nepravideln ch polohách plodu, pfii zúïené pánvi a nepomûru, pfii v hfiezu pupeãníku, pfii vcestném lûïku, pfii závaïn ch onemocnûních tûhotné Ïeny atd. Na pfiání se tato operace u nás neprovádí. Císafisk fiez je "velká operace", je to zásah do organismu a pro maminku je rizikovûj í neï normální porod (riziko infekce, krvácení, zánûtu Ïil, atd.). Je-li z nejrûznûj ích dûvodû rozhodnuto, Ïe Va e tûhotenství bude ukonãeno císafisk m fiezem, musí Vám b t v e podrobnû vysvûtleno a Vy podepí ete tzv. informovan souhlas. Nastane-li dûvod ke spûchu, (napfi. miminku se uï v bfií ku nedafií dobfie), provádí se tato operace v celkové narkóze, takïe v e prospíte. Tam, kde nejde o akutní stav, jako je tomu napfi. u plánované operace, je moïno vyuïít epidurální anestezie (aplikace anestetika do oblasti pátefiního kanálu). Její v hodou je, Ïe pfii císafiském fiezu mûïe personál na porodním sále komunikovat s rodiãkou je moïná pfiítomnost otce a poporodní kontakt rodiãky a miminka. V pfiípadû zájmu o epidurální anestezii se ptejte: zda se praktikuje, kolik anestezií se mûsíãnû provádí a jakou mají úspû nost, zda je moïné vybrat si, zda "spát ãi nespat" bûhem císafiského fiezu, zda mûïe b t u porodu partner, zda uvidíte ihned po porodu miminko. V hody epidurální anestezie jsou pak zfietelné i v období pooperaãním. Nadále pûsobí epidurální anestetikum, které Vás zbaví bolesti. U celkové narkózy se musí v urãit ch ãasov ch intervalech aplikovat léky proti bolesti a místo pití se tekutiny nahrazují infuzí. Narkotizaãní plyny ãasto mohou vyvolat zvracení. U epidurální anestezie toto nebezpeãí nehrozí a maminky mohou normálnû pít. U celkové narkózy se místo pití podávají infuze, protoïe narkóza u nûkter ch maminek zpûsobuje nevolnost. Rozdíl mezi celkovou a epidurální anestezií je také v tom, jak novorozenec vnímá tento zákrok. Narkotizaãní plyny u celkové narkózy snadno proniknou aï k dítûti a mírnû utlumí jeho d chání. U epidurální anestezie není novorozenec vystaven vlivûm narkotizaãních látek. Porod dítûte je urãitû jedním z vrcholn ch okamïikû Ïivota kaïdé Ïeny. Proto by to mûl b t záïitek nezapomenuteln a krásn. Maminka by mûla mít pocit, Ïe dítû skuteãnû sama porodila a ne, Ïe "byla porozena". To samozfiejmû vyïaduje aktivní postoj z její strany a navíc v bûr porodnice, kde je to moïné. Porod je slavnostní, dlouho oãekávaná událost. Îena má cel ch 40 t dnû na to, aby se na tento okamïik dobfie pfiipravila. Jak psychicky, tak fyzicky. V dne ní dobû existuje fiada odborn ch knih a publikací o tûhotenství, porodu a estinedûlí. KaÏdá nastávající maminka má právo vybrat si svou porodnici. Bûhem tûhotenství má dostatek ãasu, aby zjistila, jaké pomûcky v té které porodnici mají, jaké polohy pfii porodu pouïívají, prohlédnout si porodní sál a podobnû. V porodnicích, kde jsou vyuïívány moderní metody vedení porodu, si nastávající

14 Porod je záleïitost nároãná jak po fyzické, tak po psychické stránce. Je o tom, jak je nastávající maminka schopna zvládat bolest, jak se s ní vyrovnává a jak spolupracuje s vlastním tûlem. Základními podmínkami jsou správné d chání, schopnost relaxace a zaujímání poloh napomáhajících správnému prûbûhu porodu. D chání se v prûbûhu porodu mûní a je dobré, pokud si tyto techniky osvojíte jiï pfied porodem. Bolest je pfiijímána rodiãkami jako souãást porodního dûje, kterou je nicménû moïno ovlivnit jak nefarmakologick mi, tak farmakologick mi metodami. V prûbûhu sponmaminka mûïe bûhem I. a II. doby porodní zvolit polohu, která je pro ni nejpohodlnûj í. MÛÏe se zde fiídit sv mi instinkty, chodit, stát, sedat si do dfiepu, kleãet, vyuïívat relaxaãní míã, sprchovat se. MÛÏe si vyzkou et, která poloha jí nejlépe vyhovuje, pfii které se jí bude nejlépe tlaãit. Odpovûzme nyní na otázku, v jak ch polohách kromû "klasické" vleïe na zádech lze pfiivést miminko na svût. Vertikální polohy Pozice pro vlastní porod jsou velice rozmanité. Îena mûïe rodit v polosedû na lûïku, kdy má nohy pfiitaïené k bfiichu nebo postavené na okraji lûïka, mûïe rodit na boku, na v ech ãtyfiech nebo v kleãe, rodit lze v dfiepu i ve stoje. Vhodn mi pomûckami pro porod ve vertikální poloze jsou rûzné druhy porodnick ch stoliãek nebo porodní vak. Pfii tûchto zpûsobech porodu se daleko aktivnûji mûïe podílet na zdárném prûbûhu porodu i partner, kter je u porodu. Nastávající maminka se do nûj mûïe zavûsit nebo ji partner podpírá, pfii porodu na stoliãce nebo na vaku si mûïe sednout za ni a ona se o nûj mûïe opfiít. Je velmi vhodné, jestliïe se uï na poãátku porodu domluvíte se svou porodní asistentkou, jak si pfiedstavujete svûj porod, jak byste chtûla rodit. Zku ená porodní asistentka Vám urãitû poradí a pomûïe, pfiípadnû navrhne jinou polohu, která je v té chvíli vhodnûj í. Pokud porod probíhá fyziologicky, tzn. "normálnû", záleïí hlavnû na Vás a porod si tak vlastnû fiídíte sama. V jimkou jsou samozfiejmû porody komplikované nebo stavy, které by ohroïovaly jak matku, tak i dítû. V té chvíli by se mûla maminka pfiizpûsobit radám lékafie a porodní asistentky. Porod do vody Existují porodnice, ve kter ch si mûïe Ïena zvolit i porod do vody. Teplá voda ve vanû je vhodná k relaxaci a uvolnûní v I. dobû porodní, v II. dobû porodní pomáhá uvolnûní hráze. Ve vanû je maminka v polosedû a je ponofiena aï po hrudník do vody. Miminko se tak narodí do vody a porodní asistentka ho potom matce poloïí na hrudník, a teprve poté se novorozenec poprvé nadechne. Porod do vody má svá specifika, do vody mûïe rodit jen Ïena zdravá a cel porod musí probíhat bez komplikací. Konkrétní kritéria moïnosti porodu do vody jistû ochotnû zodpoví personál porodního sálu, kde tuto moïnost porodu mají a vyuïívají ji. Ale pozor, nûkteré porodní sály mají ve své nabídce porod do vody, ale ve skuteãnosti se jedná pouze o pobyt ve vodû v první dobû porodní. Poté se voda vypustí a Vy rodíte v prázdné vanû. Pravdou je, Ïe ze strany porodních sálû se jedná o matoucí informaci, díky které jsou maminky ãasto velmi rozãarovány. Proto se v pfiípadû Va eho zájmu o porod do vody nezapomeàte dûkladnû informovat! Porod doma Porod doma je poslední dobou velice diskutované téma. Volí jej nebo o nûm uvaïují nastávající maminky, které nenacházejí v porodnici to, co by se blíïilo jejich pfiedstavû o porodu coby intimní rodinné záleïitosti zaloïené pfieváïnû na jejich vlastní aktivitû. Je v ak pravdou, Ïe porod je dûj velice dynamick a mohou nastat situace, které je tfieba akutnû fie it. V âeské republice jsou porody doma v jimeãnou událostí. Tûhotná Ïena porodí mimo porodnici vût inou z vlastní vûle. V souãasné dobû u nás nejsou podmínky pro vedení porodu v domácnosti, a proto tento zpûsob nedoporuãujeme. Proã? Bezpeãnost porodu doma by mûla b t zaji tûna pfiítomností zku ené porodní asistentky a pfiistavením vybaveného ambulantního vozu pro pfiípad komplikací. Toto u nás v souãasné dobû není dostupné, navíc ani zdravotní poji Èovny se porodem doma nezab vají. Alternativou je vytváfiení podmínek respektujících specifické poïadavky nastávajících maminek. Programovan porod V nûkter ch porodnicích má nastávající maminka moïnost zvolit si svûj den porodu. Jedná se o tzv. programovan porod. Jde o porod vyvolan na pfiání rodiãky v termínu porodu, tedy mezi 39. a 41. t dnem tûhotenství. Urãitû má pro mnoho Ïen své pûvaby. Na porod se mûïe dobfie pfiipravit, porodí ve dne, partner u porodu si rovnûï mûïe dopfiedu zajistit volno v zamûstnání. Podmínkou pro programovan porod jsou dostateãnû pfiipravené porodní cesty. Na tom v em se rodiãka domluví na ambulanci porodního sálu a k programovanému porodu je objednána. Ti ení porodních bolestí

15 tánního porodu pocièuje vût ina rodiãek bûhem kontrakcí bolesti rûzné intenzity. Prvorodiãka vût inou udává vût í intenzitu bolestí neï Ïena, která jiï pfiedtím rodila. Pfiíãina vzniku tûchto bolestí spoãívá v bolestiv ch stazích dûlohy a ve velkém namáhání porodních cest - dolní tfietiny dûlohy, dûloïního hrdla, pochvy a hráze. Porodní bolest patfií mezi nejintenzivnûj í bolestivé vjemy Ïeny a je pfiirozenou souãástí pfiíchodu miminka na svût. V prûbûhu v voje medicíny se pouïívaly rozliãné zpûsoby zmírnûní bolesti pfii porodu. Nûkteré zanikly, jiné se postupnû zdokonalovaly a dnes se díky nim porod stává pro maminky jednodu í. správného cviãení je dokonalá soustfiedûnost a uvolnûní aromaterapie - je metoda, která vyuïívá bûhem porodu úãinek vysoce koncentrovan ch esenciálních olejû. Aplikuje se formou inhalací, koupelí, obkladû ãi krémû úlevové polohy bûhem porodu - mohou v znamnû ovlivnit dobu trvání porodu a ãásteãnû zmírnit nebo naopak zv raznit porodní bolesti. Vertikální polohy jsou ve srovnání s horizontálními polohami v hodnûj í, protoïe vyuïívají gravitaci. Tím se v raznû oslabuje pocit bolesti, a proto porod probíhá rychleji, pfiedev ím v první dobû. Variantami vertikální polohy jsou polohy v sedû, v polosedû, v dfiepu, v kleku, ve stoji, ale i nûkteré polohy extrémní, napfi. visící a vzná ející se poloha (více na stranû 30). Rozdûlení metod ti ení porodních bolestí Nefarmakologické metody 1. psychologické metody: psychoprofylaktická porodní pfiíprava je dobr m pfiedpokladem fyziologického prûbûhu porodu. Je nabízena v kurzech, jejichï cílem je odstranûní strachu, úzkosti a obav z porodu. Tyto kurzy také pûstují pozitivní postoj k porodu jako k fyziologickému procesu. Je zde kladen velk dûraz na správné bfii ní d chání a v znamnou souãástí je nácvik relaxaãních poloh. Bolest neumíme zmûfiit. JestliÏe se nastávající maminka pfiíli bojí, vnímá jako bolest skoro v e. V znamnou úlohu hraje i negativní zku enost z pfiedchozích porodû hypnóza. Je to stav vûdomí, v kterém se matka nauãí pod vedením odborníka fyzicky i psychicky odpoãívat. Je v ak ãasovû velmi nároãná a její úãinek je nejist, proto se v âeské republice pouïívá v jimeãnû audioterapie je metoda, pfii které se zmíràuje pocit bolesti bûhem kontrakcí tzv. bíl m umem, tj. hudbou stejné intenzity. V na ich porodnicích nena la v znamnûj ího uplatnûní, ale nastávající maminky by mûly mít moïnost vzít s sebou do porodnice napfiíklad kazetu s relaxaãní nebo jim pfiíjemnou hudbou. 2. akupunktura, akupresura ovlivàuje v echny bolesti stimulací bodû na tûle. Jedním z nich je místo mezi prvním a druh m prstem na dolní konãetinû a pouïívá se bûhem kontrakce. U vût iny rodiãek v ak nestaãí na potlaãení celého spektra porodních bolestí, a proto je tfieba kombinovat je s dal- ími metodami. 3. ostatní metody gravidjóga - je speciální cviãení, relaxace a nácvik d chání. Toto cviãení se li í od bûïn ch cvikû tím, Ïe pohyby jsou pomalej í a tûhotné Ïeny se snaïí co nejintenzivnûji vnímat vlastní pocity a sledovat reakci jednotliv ch pohybû na celkov stav organismu. Podmínkou Farmakologické metody: 1. Injekãní podávání lékû, které tlumí bolest a zpûsobují uvolnûní svalstva. UÏívají se vût inou opiáty (Dolsin). V nûkter ch porodnicích se od této metody upou tí. 2. Místní analgezie, která se provádí k znecitlivûní pfii o etfiení poranûní hráze. Provádí se vïdy pfied o etfiením pfiípadn ch poranûní. 3. Epidurální analgezie. Metoda, která v 90 % pfiípadû dokáïe utlumit vnímání bolesti. Po místním umrtvení se provádí vpichem do bederní pátefie, kam je po dobu porodu a ãasného poporodního období vpravována látka, která sniïuje schopnost nervû vést bolest. Pokud máte zájem o porod s epidurální analgezií nebo uvaïujete o jejím vyuïití aï dle situace, dûkladnû se informujte ve Va í porodnici! Mûlo by Vás zajímat, jestli Vám bude poskytnuta úleva jen na jednu ãi dvû hodiny, nebo na cel porod. Jestli budete muset po aplikaci leïet v posteli ("necítíte nohy"), nebo budete moci chodit, sedût na míãi? Je tato sluïba poskytována 24 hodin dennû, nebo jen od pondûlí do pátku a navíc jen bûhem dne? Platí se za tuto sluïbu a kolik?

16 JiÏ od poãátku tûhotenství se mezi tûhotnou Ïenou a plodem vytváfií pouto, které po narození je tû zesílí. Mezi matkou a jejím dítûtem postupem ãasu vzniká nûco zvlá tního a postupnû jejich vzájemn láskypln vztah nab vá na intenzitû. Jsou to chvíle, kdy se snaïíte porozumût fieãi tûla dítûte, díváte se na nû, pozorujete je a nasloucháte mu. Základní poporodní o etfiení právû narozeného miminka se koná vïdy na porodním sále. Dal í vy etfiení pak následuje na dûtském oddûlení. 1. máte pfiichystané v echny nezbytné doklady a osobní vûci? 2. vyuïijte v ech v hod, které dané pracovi tû nabízí 3. pfii porodu buìte aktivní 4. zuïitkujte v echny získané informace Nejdfiíve se o etfií pupeãní ÀÛra. Pomocí speciální svorky nebo tkanice je pupeãní ÀÛra zkrácena a o etfiena dezinfekcí jako prevence pfiípadné infekce, která by pro novorozence mohla znamenat nebezpeãí. Následuje kredeizace. Znamená vypláchnutí oãí miminka pomocí oãních kapek, aby se zamezilo pfienesení infekce z porodních cest matky do spojivek novorozence. Následuje odsátí plodové vody z horních cest d chacích, protoïe miminko nemá sílu samo si odka lat. Nezbytn je popis miminka. ZpÛsob je v kaïdé porodnici jin, základ v ak tvofií oznaãení pfiíjmením a ãíslem. Stejné ãíslo obdrïí i maminka. Po celou dobu je miminko pod neustál m dohledem a bûhem této doby vyuïíváme pozorování, které je potfiebné k celkovému odbornému hodnocení jeho stavu. Je sledována srdeãní frekvence, dechové úsilí, barva kûïe, svalov tonus a reakce na podráïdûní. V e probíhá na novorozeneckém lûïku, které je vyhfiáté pro potfiebu o etfiení miminka, aby se co nejménû vystavovalo nebezpeãí sníïení teploty, kterou si tito malí tvoreãkové nedovedou dostateãnû udrïet. Poté je miminko zabaleno do such ch plen. Dle zvyklosti konkrétní porodnice se miminko mûfií a váïí jiï na porodním sále nebo aï na dûtském oddûlení a nakonec je tû kaïd novorozenec podstoupí "vstupní" prohlídku dûtsk m lékafiem. Ideální je, kdyï dítû mûïe zûstat po porodu u matky. Ne vïdy je to v ak moïné. V tûchto pfiípadech se personál snaïí o to, aby kontakt mezi matkou a dítûtem probûhl co nejdfiíve a co moïná nejãastûji. Pofiadí provádûného o etfiení se mûïe v kaïdé porodnice li it, základ je v ak v ude stejn.

17 Blahopřejeme, maminko! Blahopřejeme Vám k narození miminka. Máte za sebou devět měsíců těhotenství, zvládla jste porod a jste jistě velmi šťastná, že je děťátko na světě. Nyní Vám začíná spousta úplně jiných starostí. Péče o miminko, to je jedno z nejkrásnějších období v životě ženy. Spousta maminek ráda říká: "Nejlépe mi bylo, když jsem byla doma s miminem," a my věříme, že se k nim zařadíte.

18 estinedûlí (PUERPERIUM) je období po ukonãení tûhotenství a porodu, kdy anatomické a fyziologické tûhotenské zmûny postupnû mizí a organismus se vrací do stavu pfied otûhotnûním. Po porodu zahajuje svou ãinnost mléãná Ïláza a období matefiství je dovr eno tvorbou matefiského mléka - laktací. estinedûlí mûïeme rozdûlit na âasné - jedná se o prvních 7 dní po porodu a POZDNÍ - to je doba nutná k involuci tûhotensk ch zmûn pohlavních orgánû. Po ukonãení estinedûlí se jiï organismus Ïeny vrátil do stavu pfied otûhotnûním. Období estinedûlí konãí 42. dnem po porodu. estinedûlí je rovnûï est t dnû, kdy Va e dûèátko potfiebuje maximální péãi. DûÈátko je v prvních t dnech více náchylné k nemocem a zvyká si na pro nû dosud neznámé prostfiedí. Je to rovnûï období, kdy se pomalu s miminkem seznamujete a uãíte se navzájem komunikovat. Je to doba, kdy se miminko adaptuje. Probíhá nácvik kojení a vytváfií se vztah mezi ním a maminkou. Maminka se uãí, jak o sebe i novorozence správnû peãovat. Koupání miminka probíhá nejdfiíve tfii hodiny po porodu kvûli termolabilitû (dokáïe si obtíïnû udrïet svou tûlesnou teplotu). K prsu se pfiikládá ãasto a dle chuti. U miminka zaãínají b t patrné reflexy (sací, polykací, úchopov ), a ty se neustále zdokonalují. Prvních 24 hodin je miminko peãlivû sledováno - jeho dech, barva, teplota. Pouze zfiídkakdy vypadá miminko po porodu tak, jak jste si pfiedstavovala. Niãeho se ale neobávejte, protoïe ãervená znaménka, skvrnky, nepravidelnosti - to v e zakrátko zmizí. Hlaviãka mûïe mít neobvykl tvar zpûsoben porodním tlakem, ze stejného dûvodu mohou b t napuchlá víãka. ilhání je u právû narozen ch miminek bûïné. Nûkdy se zdá, jako by byl jazyk upnut ke dnu dutiny ústní a pfii vypláznutí vypadá jeho piãka jako roz tûpená (bûhem prvního roku poroste vpfied). Ruãky a noïiãky mohou b t nûkdy namodralé, coï zpûsobuje krevní obûh, kter nepracuje zatím tak dokonale. Pfiesunete-li miminko do jiné polohy, mûlo by celé zrûïovût. Pfiedãasnû narozené dûti mají na tûle chm fií, které mizí bûhem ãtrnácti dnû. U dûtí narozen ch po termínu porodu mûïeme ãasto pozorovat olupování kûïe, které mûïe pokraãovat nûkolik dnû. âervená matefiská znaménka jsou ãasto vidût na víãkách, na ãele a v t le. Do jednoho roku zmizí. Stolice po narození se naz vá smolka. Je to tmavá lepkavá hmota. Jakmile zaãnete kojit, její barva se zmûní. Nûkteré dûti po narození vyïadují zvlá tní péãi. Jsou to obvykle dûti pfiedãasnû narozené (pfied 37. t dnem tûhotenství), s nízkou porodní váhou nebo se sníïenou adaptací. U tûchto miminek se vyskytují rûzné potíïe s d cháním, s udrïením tûlesné teploty, s krmením. Tyto dûti jsou umístûny v inkubátoru a pro maminku není jednoduché, Ïe nemûïe b t s miminkem v kontaktu. âasto je v ak mamince umoïnûno do inkubátoru prostrãit ruce a miminko hladit. V echny dûti reagují na laskavé zacházení. Nûkdy je moïné dokonce miminko z inkubátoru na chvíli vyndat a dát mamince k pochování. Porodem se novorozenec dostává do zcela jiného prostfiedí, neï tomu bylo v dûloze. Dochází k fiadû zmûn ve funkcích organismu. NejdÛleÏitûj í funkãní zmûny se t kají d chání a krevního obûhu. Za normálních podmínek pfii dobrém stupni zralosti, nepfiítomnosti asfyxie, tj. nedostatku kyslíku v dûloze, nebo bûhem porodu, vrozen ch v vojov ch vad, po kození nebo onemocnûní novorozence, probíhá bezprostfiední poporodní adaptace bez komplikací a je dokonãena bûhem prvního dne. V následujících dnech probíhají fyziologické zmûny dal ích orgánû. Smolka, první stoliãka, je vazká ãerná hmota a odchází zpravidla do 48 hodin po narození. Moãení se objevuje do 24 hodin. Zral fyziologick novorozenec má dobfie vyvinuté základní reflexy nutné k pfieïití, zejména v Ïivové - hledací, sací, polykací. Pokud pediatr na porodním sále nerozhodne jinak, je novorozenec po prvním o etfiení na porodním sále (podvázání pupeãníku, kredeizace oãí, oznaãení, zabalení do such ch plen, první pfiiloïení k prsu) pfiijat na oddûlení pro sledování nerizikov ch novorozencû. Zde se miminko zváïí, zmûfií se jeho délka, obvod hlaviãky a hrudníku. Znovu a podrobnû je vy etfií pediatr. Bûhem první hodiny po narození novorozenec usíná, normalizuje se dechová i tepová frekvence (asi 40 dechû za minutu, 130 pulsû za minutu). Po prohfiátí sestra novorozence vykoupe, pokoïku promaïe, znovu zkontroluje pupeãní pah l a oznaãení novorozence.

19 Hormonální reakce miminka Hormony matky, které se k novorozenci dostanou pfies placentu a mohou zpûsobit hormonální reakci novorozence. Projeví se zdufiením prsních Ïláz, u dûvãátek hlenov m nebo i krvav m v tokem z pochvy. Tato reakce brzy odezní. Péãe o kûïi miminka PokoÏka novorozence je velmi citlivá a podobnû jako ostatní orgány se musí pfiizpûsobit pûsobení okolního svûta. Jaké mohou nastat problémy? Novorozeneck exantém Kopfiivkové pupeny rûznû po tûle, objevují se den po porodu a bûhem nûkolika dnû mizí bez terapie. Milia 40% novorozencû má v obliãeji v okolí nosu, na tváfiích a na bradû bûlavé cystiãky (milia), které vznikají roz ífiením mazov ch Ïlázek. Postupnû vymizí bûhem ãtyfi mûsícû. Místa zapáfiky KoÏní záhyby (krk, podpaïní jamky, kolínka, tfiísla) vyïadují zvlá tní pozornost, protoïe mûïe dojít k zarudnutí, aï v sevu potniãek. To by mohlo b t vstupní branou infekce, proti které se miminko neumí bránit. Suchá kûïe KÛÏe novorozence se vysu uje, nejvíce nárty a ruãky. Je nutno zamezit jejímu popraskání, a proto je dûleïité i nûkolikrát dennû kûïi promazat. Pupek pupeãní pah l postupnû vysychá, den po narození je odstranûn (nûïkami nebo skalpelem), poté je sterilnû pfiekryt tamponem a pfielepen na 24 hodin. Po odlepení je pupeãní jizva zataïena a je nutno ji pravidelnû (i pfii kaïdém pfiebalení) ãistit tûtiãkou namoãenou v lihu. Zanedbání péãe o pupek by mohlo opût znamenat zv ené riziko infekce novorozence. Îloutenka novorozence V novorozeneckém vûku se setkáváme s termínem "fyziologická Ïloutenka". Zv ením hladiny bilirubinu dochází ke Ïlutému zbarvení kûïe, bûlma a sliznic. Pfiíãinou je zv en rozpad ãerven ch krvinek po narození a pfiemûna ãerveného krevního barviva hemu na Ïluté - bilirubin. Fyziologická Ïloutenka nastupuje po 24 hodinách Ïivota, trvá 2-10 dnû. Není pro novorozence nebezpeãná a vût inou nevyïaduje terapii. Existují i jiné pfiíãiny vzniku novorozenecké Ïloutenky, kdy je nutné hladiny bilirubinu pravidelnû sledovat a léãbou zabránit jejímu vzestupu na hranici, která by mohla dítû ohroïovat. Kalmetizace Pokud tomu nebrání zdravotní dûvody, je kaïd novorozenec oãkován proti tuberkulóze ( den). Oãkování provádí lékafi do levého ramínka. Reakce mûïe b t od malého zarûïovûlého pupínku po puch fiek. Rooming-in Pobyt matky s dítûtem na pokoji (rooming-in) umoïàuje co nejtûsnûj í kontakt matky s dítûtem bûhem celého pobytu v porodnici, pokud jsou toho matka i novorozenec schopni. Matka se nauãí správnû peãovat o miminko, pfiebalovat je, nacviãí kojení, koupání a o etfiování jeho pokoïky. Ale hlavnû se uãí svému dítûti porozumût, rozli it pláã hladového a pláã nespokojeného miminka, které nûco bolí, nejãastûji bfií ko, nebo má jen pocit nejistoty a úzkosti. DÛleÏitou úlohu na tomto oddûlení mají dûtské sestry, které maminkám pomáhají a radí v péãi o jejich dítû. V Ïiva miminka Nejpfiirozenûj í zpûsob v Ïivy novorozence je kojení. Sv m sloïením je matefiské mléko nenahraditelné. Je nejlépe pfiizpûsobeno potfiebám dítûte, obsahuje v echny sloïky nezbytné pro jeho zdrav rûst a v voj. Matefiské mléko obsahuje enzymy, protilátky a Ïivé buàky vhodné pro ochranu dítûte pfied infekcí. SloÏení matefiského mléka se ãásteãnû mûní v prûbûhu jednoho kojení tak, Ïe na jeho zaãátku miminko saje pfiední mléko, které obsahuje více cukru lak-

20 tózy. To slouïí k ti ení Ïíznû. Následuje zadní mléko s vy ím obsahem tuku, které poskytuje energii. SloÏení matefiského mléka se mûní také v prûbûhu dne - pozdû odpoledne obsahuje nejvíce tuku. Matefiské mléko se ideálnû pfiizpûsobuje potfiebám miminka, jeho sloïení se mûní také v prûbûhu celého období kojení. Aby se mohla tvorba matefiského mléka dostateãnû rozvinout, je dûleïité pfiiloïit dítû k prvnímu sání z prsu co nejdfiíve, nejlépe je tû na porodním sále. Pro úspû né kojení je dûleïitá správná poloha dítûte a správná technika sání. Dítû musí b t kojeno kdykoliv, bez omezení poãtu kojení, ve dne i v noci. KaÏdé dítû ub vá po narození na váze, protoïe se mûní obsah a rozloïení vody v jeho tûle. Nepotfiebuje Ïádné dal í tekutiny, s v jimkou lékafisky indikovan ch pfiípadû. Nûkteré maminky mívají s prsy znaãné problémy, napfi. bolestivé nalití, ucpané mlékovody, popraskané bradavky. Je tfieba, aby se s tûmito problémy zdravotníkûm svûfiily a po odstranûní jejich pfiíãin se mohlo pokraãovat v kojení dál. Screeningy vrozen ch metabolick ch vad Pfied propu tûním novorozence z porodnice, nejdfiíve v ak za 96 hodin, se kaïdému dítûti odebírá krev z paty na vy etfiení metabolick ch vad (kongenitální hypotyreózy a fenylketonurie). Je to velmi dûleïité, neboè pfiípadné poruchy jsou ovlivnitelné dietou a vãasn m rozpoznáním lze zabránit tûïkému po kození zdraví miminka. V porodnici jsou také v em novorozencûm vy etfieny kyãelní klouby a pfii polohové vadû noïek jsou maminky zacviãeny v masáïi. Souãasnû se bûhem pobytu na novorozeneckém oddûlení provádí celoplo né vy etfiení na vrozen zákal ãoãky. Propu tûní domû Pokud je miminko fyziologicky v pofiádku a jeho adaptace probûhla bez komplikací, je z porodnice propu tûno den. Pfii propu tûní obdrïí maminka dokumentaci o dítûti (zdravotní a oãkovací prûkaz, zprávu o vy etfiení noïek a kyãlí a propou tûcí zprávu pro dûtského lékafie). Maminka je seznámena se základy resuscitace, je upozornûna na povinnost pfiihlásit se do 24 hodin po propu tûní na dûtské stfiedisko, kde bude dítû dále sledováno pediatrem. Po propu tûní domû maminka pokraãuje v nacviãené péãi z porodnice. ProtoÏe budete dûèátko pfiebalovat velmi ãasto, najdûte si k tomu pfiíjemné místo. Pokud nad nûj zavûsíte pohyblivou hraãku nebo je vyzdobíte barevn mi obrázky, dítû tím zaujmete a budete mít k pfiebalování vût í klid. Je nejlépe, pokud k pfiebalování dítûte pouïijete pfiebalovací podloïku, která je velmi praktická. NezapomeÀte si v e pfiichystat jiï pfiedem, protoïe dítû na pfiebalovacím místû nesmí zûstat ani chvíli bez Va eho dohledu! Jak správnû pfiebalovat? Rozepnûte plenku, vût inu stolice otfiete plenkou a ubrousky, které poté do plenky zabalíte. Poté miminko lehce nadzvednûte za noïky a sloïenou plenku poloïte pod nû. Zvlá È peãlivû otfiete zadeãek dítûte, kter by je jinak mohl zaãít bolet. K jemnému ãi tûní pouïijte vatu, namoãenou ve vodû, popfiípadû speciální vlhãené ubrousky. Oãistûte nejen zadeãek a genitálie, ale také bfií ko (aï k pupku). U chlapeãkû se moã dostane skoro v ude pod plenku, proto pozor na opruzeniny. Jakmile jsou v echna místa pod plenkou ãistá, vysu te miminku v echny záhyby kûïe. Je dobré, aby pfied naná ením ochranného krému kûïe vyschla, vyuïijte tedy této chvilky k tomu, abyste si s dítûtem popovídala a pohrála. Pro dítû je totiï dobré, Ïe jeho zadeãek bude chvíli na ãerstvém vzduchu. Po nanesení ochranného krému dejte miminku ãistou plenku. Miminko vûnuje v tomto období spánku aï 20 hodin. Zbytek ãasu vûnuje uti ování hladu. Umí uï rûzné pohyby, otvírá a zavírá ústa, vyplazuje jaz ãek, otáãí hlaviãkou do stran, zvedne ji, h be prsty, rozevírá a zavírá dlanû, pevnû sevfie v e, ãeho se dotkne. H be ruãiãkama a noïkama, saje prstíky nebo celou pûstiãku. V poloze na bfií ku se snaïí zvednout hlaviãku. Rozvíjí se citov a sociální kontakt mezi ním a maminkou, nastává soulad mezi aktivitami matky a dítûte, hlavnû pfii kojení, pfiebalování a koupání. UÏ v poãáteãním období Ïivota dítû zaãíná napodobovat, uãí se, pamatuje si. Proto na miminko mluvte, buìte s ním v kontaktu. Je to nezbytné pro jeho správn neuropsychick v voj. Hned od narození miminko vidí, rozeznává svûtlo a tmu. DokáÏe soustfiedit pozornost na to, co je zajímá. Pfiedev ím je to lidská tváfi, oãi, prs. Dítû se dlouho a upfienû dívá mamince do oãí, pozoruje její tváfi a úsmûv. Déle se dívá na ãervené pfiedmûty. UÏ od narození sly í, soustfiedûnû vnímá nûkteré zvuky, jako je hlas maminky, zvuk chrastítka, zvoneãku. Otáãí hlaviãku za tím, co je zaujme. Na silné zvuky reaguje pohybem celého tûla a pláãem. Je-li dítû spokojené, spí, nebo pozoruje okolí. Je-li nespokojené, zrudne, pláãe a je neklidné. Velmi dûleïit je kontakt "kûïe na kûïi", kdy maminka nebo tatínek poloïí

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

KTEROU LÉâIVOU ROSTLINU NA JAKÉ OBTÍÎE

KTEROU LÉâIVOU ROSTLINU NA JAKÉ OBTÍÎE KTEROU LÉâIVOU ROSTLINU NA JAKÉ OBTÍÎE DRUH OBTÍÎÍ DOPORUâENÁ ROSTLINA DÁVKOVÁNÍ DÉLKA UÎÍVÁNÍ NEBO KOMBINACE HUBNUTÍ A DETOXIKACE Potlaãení pocitu hladu JITROCEL INDICK + 2 kapsle jitrocele indického

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez )

TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez ) TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Úvod Těhotenství je

Více

Ggelové polohovací podloïky

Ggelové polohovací podloïky PodloÏky pro hlavu a krk PodloÏky pro horní konãetiny PodloÏky pro trup PodloÏky pro dolní ãást tûla Polohovací sety Ggelové polohovací podloïky Vlastnosti: vyrobeno z viskoelastického gelového polymeru

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Moderní průvodce rodičovstvím Bude nás víc

Moderní průvodce rodičovstvím Bude nás víc Moderní průvodce rodičovstvím Bude nás víc KaÏdé tûhotenství je jedineãné. Va e také. Jaká je vlastnû dne ní Ïena? Je stejná, ãi jiná neï dfiíve? Na rozdíl od minulosti v dne ní dobû nikoho nepfiekvapí,

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

PŘÍPRAVA OTCŮ K PORODU OTEC U PORODU

PŘÍPRAVA OTCŮ K PORODU OTEC U PORODU PŘÍPRAVA OTCŮ K PORODU OTEC U PORODU ZÁKLADNÍ POJMY: PLACENTA: - plodový koláč o průměru 20 cm a váze 400 600 g - pevně přichycena ke stěně dělohy - zajišťuje miminku výživu a kyslík - filtruje (částečně)

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

TOMÁ TANZEL. Strava a vûdomí. Praha 1999

TOMÁ TANZEL. Strava a vûdomí. Praha 1999 TOMÁ TANZEL Strava a vûdomí Praha 1999 STRAVOU, Stravou, JAK jak ji JI zde ZDE pojímáme, POJÍMÁME, JSME jsme SCHOPNI: schopni: Dosáhnout svûïesti a celkového zdraví Vyhnout se neïádoucím psychick m a emocionálním

Více

Informace pro nastávající maminky

Informace pro nastávající maminky Informace pro nastávající maminky Vážené nastávající maminky, připravili jsme pro Vás několik cenných rad a informací pro Váš budoucí pobyt v naší porodnici. Důležitá telefonní čísla: Porodní sál: 377

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Gelové polohovací podloïky. Komfortní Stabilní Bezpeãné

Gelové polohovací podloïky. Komfortní Stabilní Bezpeãné Gelové polohovací podloïky Komfortní Stabilní Bezpeãné Obsah Vlastnosti a provozní informace 2 Hlava a krk PodloÏka pod hlavu obliãejem dolû 3 Kruhová podloïka hlavy 3 PodloÏka pod hlavu podkova 4 Kónická

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... Havana novinka

,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... Havana novinka 2016 www.trs-nabytek.cz MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... 9.500,- Vysoce luxusní matrace s v born mi ortopedick mi vlastnostmi. Vrchní fialová antidekubitní nosná

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM Obsah SLOVO O AUTOROVI...11 NÌKOLIK SLOV ÚVODEM...13 1. OBDOBÍ PØED PORODEM...15 Jak si vybrat porodnici?...15 Jak se zachovat pøi porodu v jiné porodnici?...17 Co si vzít s sebou do porodnice?...18 Už

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

První rok s námi. Moderní průvodce rodičovstvím. První rok dítûte je obdobím velk ch zmûn

První rok s námi. Moderní průvodce rodičovstvím. První rok dítûte je obdobím velk ch zmûn Moderní průvodce rodičovstvím První rok s námi První rok dítûte je obdobím velk ch zmûn Z období po narození je to právû první rok vûku, kdy dochází k nejrychlej ímu rûstu i v voji. Dítû v prûbûhu prvního

Více

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Sprchovací toalety Balena jsou kombinací osobní hygieny, komfortu a designu Jedineãn pocit zdraví a pohody Sprchovací toaleta Balena firmy Geberit

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo OBSAH Velikonoce 5 Pomlázky 6 Pomlázka z osmi proutkû 7 Pomlázka s ozdobn m drïadlem 8 Pomlázka z devíti proutkû 9 Klapaãe 10 Jednoduch klapaã 11 Klapaã koník 12 Kraslice 14 Techniky 15 Vajíãka 16 Barvení

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Akutní stavy u těhotných. Neočekávaný

Více

POROD. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

POROD. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje POROD Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2010 Bc. Höferová Hana PP PŘI PORODU A AKUTNÍCH STAVECH V GYNEKOLOGII Bc. Höferová Hana

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce 21 Pracovní blok ã. II 1. Tfii hlavní linie 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce Tyto tfii základní linie najdeme na rukou kaïdého ãlovûka. A také tu jiï mûïeme spatfiit viditelné rozdíly

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Problémy. Proã jsme obézní?

Problémy. Proã jsme obézní? Problémy Lidské tûlo je dobfie uzpûsobeno ke skladování energie. Tato na e obdivuhodná schopnost má svûj pûvod v minulosti, kdy na i pfiedkové proïívali období hojnosti, která se pravidelnû stfiídala s

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Vychází s podporou AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. OBSAH Pfiedmluva Co je to cystická fibróza (CF)? Kdy bychom mûli pom let na onemocnûní CF?

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year 1. kapitola Mûla jsem to vûdût uï tehdy na silvestra. Pfiivolala jsem to. Tak to totiï je co vyslovíte jako my lenku, to si vesmír vezme za va e pfiání a uï se to na vás valí Neodhadla jsem to uï na zaãátku.

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Obr.č.26 Poloha leh na boku

Obr.č.26 Poloha leh na boku Obr.č.26 Poloha leh na boku Dechové techniky Rodička by měla vědět jak má správně dýchat při kontrakcích. Proto je nezbytné, abychom ji poučili o zásadách dýchání do břicha během kontrakce. Na místě je

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

,- Lima ,- Sofia... novinka

,- Lima ,- Sofia... novinka 2016 www.trs-nabytek.cz KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními

Více

KAPITOLA I Rozhodnutí

KAPITOLA I Rozhodnutí KAPITOLA I Rozhodnutí Ano? Ale proã právû teì a s touto Ïenou? K my lence oïenit se dospûje kaïd muï jin mi cestami, zatím ne dosti osvûtlen mi. Krásná literatura vût inou tento úsek Ïivota pomíjí, protoïe

Více

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM Obsah SLOVO O AUTOROVI...11 NÌKOLIK SLOV ÚVODEM...13 1. OBDOBÍ PØED PORODEM...15 Jak si vybrat porodnici?...15 Jak se zachovat pøi porodu v jiné porodnici?...17 Co si vzít s sebou do porodnice?...18 Už

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Revoluční pomoc pro vaše klouby

Revoluční pomoc pro vaše klouby Revoluční pomoc pro vaše klouby 7 hodnotných a účinných látek, které regenerují poškozené klouby Vysoce úãinn produkt se specifickou kombinací 7 látek: v taïek ze zázvoru (Zingiber officinale) + glucosamin

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s.

Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. Východočeské okresní město Ústí nad Orlicí leží na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky v Pardubickém kraji. Vchod do nemocnice

Více

Detoxikaãní balíãek bioharmoni

Detoxikaãní balíãek bioharmoni Detoxikaãní balíãek bioharmoni Proã má ãlovûk provádût odstraàování toxinû ze svého organismu? Ve starovûku lidé vûdûli jen málo o toxickém pûsobení prostfiedí na ãlovûka. Neznali mikroorganismy, neznali

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

PLÁNOVANÝ POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM ANEB CO MOHU OČEKÁVAT?

PLÁNOVANÝ POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM ANEB CO MOHU OČEKÁVAT? FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC PLÁNOVANÝ POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM ANEB CO MOHU OČEKÁVAT? EDUKAČNÍ MATERIÁL POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM Císařský řez patří mezi základní porodnické operace a provádí se na základě komplexního

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âr E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusû. Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická

Více