èíslo výtisk zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èíslo 1 2015 výtisk zdarma"

Transkript

1 èíslo výtisk zdarma Zaèíná nový rok, který bude významný i svými výroèími. V roce 2015 si pøipomeneme 70 let od ukonèení II. svìtové války, ve mìstì oslavíme 75 let fungování naí mateøské koly a ve sportu 80. výroèí veleínského fotbalu a 25 let oddílu taekwon do. Musím se vak vrátit do roku pøedchozího. V prosinci se toti selo zastupitelstvo ke svému tøetímu zasedání, které schválilo nìkolik dokumentù, vázajících se k roku novému. Zastupitelé rozhodli o cenì vodného a stoèného, a to tak, e cena bude opìt dvousloková. Ta se tedy sestává ze stálé platby za vodomìr (cena zùstává ve stejné výi jako v roce 2014) a sloky pohyblivé, tedy za odbìr vody, resp. za vypoutìní vody odpadní. Vzhledem k tomu, e dolo ke zdraení surové vody, kterou provozovatel vodohospodáøského zaøízení spoleènost ÈEVAK, a.s. nakupuje od Jihoèeského vodárenského svazu, konkrétnì o 1,09 Kè za 1 m 3, zastupitelé museli pøistoupit ke zvýení ceny i pro koneèného spotøebitele. Zmìna vak nebude nijak citelná. V jaké výi se tedy budeme pohybovat? Za jeden kubík pitné vody zaplatíme 43,22 Kè (loni 42,96 Kè) a za 1 m 3 odpadní vody pak 33,70 Kè (v roce ,02 Kè). To znamená, e zvýení ceny pocítíme jen minimálnì. V dalím ekonomickém rozhodování volení zástupci vydali vyhláku, kterou se urèuje výe úhrady za komunální odpad. Ta zùstala ve stejné výi jako v loòském roce, tedy 600 Kè na osobu a rok. Zde je nutné pro objektivitu pøipomenout, e skuteèné náklady na shromaïování, sbìr a likvidaci odpadu vèetnì zajitìní chodu sbìrného dvoru dosahují výe Kè na osobu. To znamená, e necelých 500 Kè na kadého obèana stejnì musíme na komunální odpad doplácet. I protoe se zvýila suma penìz, které dostáváme jako daòové výnosy od státu, tato dotace naí mìstskou kasu nepoloí. Ba právì naopak: vzhledem k pøíjmùm (dotacím za zateplení koly a kolky ve výi témìø 12 mil. Kè) a slunému hospodaøení mùeme smìle pomýlet na investice do místních komunikací, chodníkù, modernizace kotelen, vodohospodáøského majetku, veøejného osvìtlení a mnohého dalího. Na prosincovém zasedání zastupitelé zatím pøijali rozpoètové provizorium, podle nìho se hospodaøení mìsta bude v prvních dvou mìsících roku 2015 øídit. V lednu budou svìdomitì rozhodovat, kam desítky milionù s koneèným rozhodnutím investují. Tudí i konkrétní výdajové poloky budou známy a poté. Ji nyní vak mohu prozradit, e se poèítá s rekonstrukcí ulic kolní, èásti Kaplické, pokraèováním revitalizace sídlitì Nad Cihelnou Na Vrích, výstavbou parkovitì v horní èásti Sídlitì a s podáním dotace na revitalizaci autobusového nádraí, které pravdìpodobnì dostane úplnì novou tváø v roce Jetì v krátkosti se zmíním o pøipravovaných besedách zastupitelù s obèany. Abychom pøedeli mnohdy zbyteèným kontroverzím, rádi bychom uskuteènili sérii dialogù k oehavým tématùm ivota ve mìstì. Zvu vás tedy na první besedu, která se uskuteèní v sále kina, kde bychom za pøítomnosti prodiskutovali a zodpovìdìli nejèastìjí dotazy a podali informace z èinnosti obou zaøízení. Zveme tudí rodièe i dalí zájemce o kolskou problematiku: pøijïte si otevøenì, bez pøedsudkù a bez emocí pohovoøit o tom, co nás trápí, nebo tøeba tìí. J Josef Klíma, starosta mìsta ADVENT A VÁNOCE VE VELEÍNÌ tady nakoupíme pìkné dáreèky, které potìí o Vánocích ivý betlém dìtí z M a orchestru ZU Veleín Fotografie k èlánkùm uvnitø tohoto èísla Charitativní trh zde se pøipravují oblíbené bramboráky a palaèinky.. Tradièní Medovina na hradì a kuování pro dìti 1

2 Dìkuji panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi za dárek a hezké blahopøání k mým narozeninám a za milou návtìvu paní Papírové a paní Uretschlägerové. Karel Dichtl st. Dne se uskuteènil první roèník charitativního bazárku. Tento rok výtìek poputuje k Nicolasi Pikhartovi a jeho rodinì. Chtìla bych velmi podìkovat lidem, kteøí darovali vìci k prodeji a zároveò tìm, kteøí si pøili nakoupit a pøispìli tak k èástce Kè. Doufala jsem ve vìtí úèast nakupujících, pøesto je celková èástka k r á s n á a dodala nám d ù v o d k pokraèování p o ø á d á n í bazárku v pøítím roce. Výtìek bude pøedán spoleènì s èástí výtìku Adventního charitativního trhu poøádaného mìstem Veleín zaèátkem ledna. Neprodané vìci byly rozdìleny èást se pøedala Rafael o.p.s. na Nových Hradech, která se stará o týrané pejsky. Dalí èást zejména kojenecké potøeby, hraèky a obleèení pro malé dìti se pøedala do Azylového domu v Rybce a zbytek vìcí si odvezla Charita Broumov. Dìkuji také KIC Veleín za poskytnutí prostor, Lence Pøibylové za pomoc s organizací a dalím dobrovolníkùm. Krásný Nový rok a snad zase za rok J Bc. Michaela Jaroová Tak jak byl prosinec pro vechny nabitý pøípravami na vánoèní svátky, také my v klubíèku jsme mìli nabitý program. 3.prosince nás navtívil v klubíèku vzácný host a to Mikulá s drobnou sladkou nadílkou pro malé caparty, kterých se letos selo opravdu poehnanì. 7. prosince vyvrcholily pøípravy na adventní trhy. Velké díky vem, za domácí i spoleèné tvoøení, za domácí dobrùtky a za prodej i nákup, nebo za ná stánek jsme letos utrili víc ne dvojnásobek oproti loòsku. Máme z toho velkou radost, protoe èástka z vìtí èásti pøipadne na pomoc Nicolasi Pithartovi. Jistì mi dáte za pravdu, e mít Ji dlouholetou tradici má pøedávání Betlémského svìtla mezi hasièi a jejich hornorakouskými kolegy. Letoní pøedání se uskuteènilo v sobotu 20. prosince 2014 v kostele Sv. Mikuláe v Grünbachu v Rakousku. Svìtlo bylo v podveèer pøivezeno do Veleína a pøedáno zástupci Øímskokatolické farnosti ve Veleínì panu P. ThMgr. Martinu Bìtuòákovi a obèanùm mìsta. Betlémské svìtlo, symbolizující lásku, mír a porozumìní bylo pro vechny zájemce k dispozici v Chrámu sv.václava ve Veleínì, u jeslièek na Kantùrkovci i na námìstí u vánoènoèního stromu. SDH zdravé dítì je nejvìtí dar, bohuel ivot není vdy spravedlivý a né vichni mají takové tìstí. Pokud alespoò touto drobnou èástkou mùeme Nicolasovi zkvalitnit jeho ivot a ulehèit situaci celé rodinì, tak je to to nejmení co pro nì mùeme udìlat. Mrzí mì nìkteré reakce lidí, kteøí to nechápou. Natìstí je spousta Veleákù, kteøí mají srdce na pravém místì a tìm velké díky za pøíspìvky a pozitivní reakce. 17. prosince pøiel do klubíèka Jeíek, který dìtem pøinesl spousty nových hraèek. Ochutnali jsme spoleènì cukroví, uvaøili si voòavý èaj a spoleènì oslavili Vánoce. Díky dotaci mìsta Veleín jsme mohli dìtem v tomto roce poøídit nové edukaèní hraèky a vybavit výtvarný koutek. Velice si toho váíme a mnohokrát dìkujeme. V novém roce se tìíme na nae spoleèné setkání, které se koná kadou støedu a pøes zimu i v pátek od 9:30 do 11:30 v prostorách klubíèka. Fotky a více informací na facebooku. Za MC Veleínské klubíèko pøeji vem v novém roce mnoho zdraví, lásky a spokojenosti Mgr. Lenka Moravcová 2

3 hlavu zakonèenou ryjem, s dozadu se sniujícím høbetem se zakonèeným pírkem (ocas). Dále mají trvalý chrup, který má 44 zubù. Tímto chrupem jsou vybaveni teprve ve stáøí 3 let. Zvlátností u tohoto chrupu jsou vechny 4 pièáky, protoe nemají ukonèený rùst. U kòoura se dolní pièáky nazývají páráky, horní se nazývají klektáky, celkovì se jim øíká zbranì. U bachynì se nazývají háky. Chrup slouí jako pracovní nástroj i jako zbraò. Kòouøi neváhají zbranì pouít k boji s nepøítelem. Bachynì u selat v pøípadì ohroení útoèí i na èlovìka. Podle chrupu se urèuje u ulovené zvìøe jejich stáøí. Zbranì slouí jako trofej. Divoèáci za potravou vychází v noci. Divoèák je typický veravec. Divoèáci jsou uiteèní hubí velké mnoství kodlivého hmyzu. V zemìdìlství vak pùsobí èasto kody. Stavy této zvìøe jsou stále na stoupající úrovni. Chrutí (øíje) od listopadu do ledna. Bachynì je plná týdnù a vrhá 4 8 selat. Má nejkratí laktaci 2 mìsíce. Tak pøítì. Myslivosti zdar L.. Nae plesová sezona 2014 zaèala Farním bálem ve Veleínì, následoval Lidový ples ve Vìovaté pláni a Country bál Táborové osady Jiní øeka v Bujanovì. V rámci vzdìlávání se, jsme byli na exkurzi v informaèním centru na Jaderné elektrárnì Temelín. Samozøejmostí je u vykonání obou brigád v akci Ukliïme svìt. Dále jsme vystupovali na Folkovém a country veèeru v Borovanech, na Festivalu pøátel duchovních cest tentokráte konaném v È. Budìjovicích. Pøedtanèení jsme mìli v Bujanovì na Koláèových slavnostech a v Sedlci na setkání partnerských obcí Svatého Jana nad Malí. Akce Za úplòku bez hranic, pøipomenula 25. let pádu elezné opony v Novém Údolí. Vystupovali jsme na Houpaèce na Veleínském nádraí, na Letních slavnostech v Omlenièce a na Zelnobraní ve Vidovì. Probìhly i dvì akce s pøizváním rodinných pøísluníkù a to cyklisticko turisticko taneèní soustøedìní u Staòkovského rybníka a také splutí Vltavy z Vyího Brodu. Pøíjemným zpestøením byl èas strávený s dìtmi na dìtském táboøe Pírkùv mlýn, kde jsme pøipravili pro dìti program spojený s výukou tancù. Zjistili jsme, e i mezi devítiletými dìtmi je spousta talentovaných taneèníkù country tancù. To, na co jsme si zatím jetì niky netroufli se stalo na letoním Country Dance Festivalu Jasana Bonue v Praze, kde jsme vedle nejlepích amatérských country taneèních skupin z Èech pøedvedli v rámci taneèní pøehlídky i nae pøedtanèení se sestavou s párovými Coupe Dance. Závìr roku patøil tradiènì pøípravám a tìením se na ná ji osmý country bál. Na tento jsme si pøipravili Jiffi Mixer a jak je ji naím zvykem i nový tanec. Tentokrát jsme se pokusili o nároèné Irské ceilí, co je tanec ponejvíc tanèený na pièkách s výskoky a s pevným drením horní èásti tìla. A jak se nám to povedlo? To ohodnotili diváci velkým potleskem. Hrála nám Patrola a v programu zatanèily a zazpívaly dìti z Malont. Nejprve vás, pøíznivce pøírody, chci pozdravit a popøát jen to nejlepí v Novém roce 2015, a to i za èleny naeho mysliveckého spolku. A teï bych chtìla pokraèovat. Dalí zvìø, která se vyskytuje v naí honitbì, je zvìø èerná divoèáci. Jsou to: kòour, bachynì, lonèák, sele (markazín) mají protáhlou Dìti a Lenka V mìsíci p r o s i n c i v rámci p r o j e k t u Zkvalitnìní v ý u k y pøírodovìdn ých pøedmìtù s dùrazem na t e r é n n í v ý u k u navtívili áci 3. a 5. tøíd Regionální muzeum v Èeském Krumlovì, kde se pod vedením muzejního pedagoga zabývali historií prùmyslu na Èeskokrumlovsku. áci 4. a 9. tøíd absolvovali výuku pod odborným vedením lektorù v Planetáriu v Èeských Budìjovicích, v tomto subjektu mìli áci 9. tøíd navíc výuku rozíøenou o návtìvu kopule h v ì z d á r n y. I tento mìsíc nejvíce ocenili áci 2., 3., 8. a 9. 3

4 tøíd interaktivní v ý u k u v Techmánii v Plzni. áci pøed k a d ý m v ý j e z d e m o b d r e l i pracovní listy, k t e r é v y p r a c o v a l i uèitelé naí koly. S tìmito pracovními listy pracují áci pod vedením pedagogù pøed exkurzí, v rámci exkurze a následnì po exkurzi. Z tìchto pracovních listù si áci tvoøí portfolia a ukládají si je ve kole, protoe se k nim budou ve výuce vracet. áci mají dopravu na exkurze, vstupné, navýený pedagogický doprovod a pomùcky na tvorbu portfolií hrazené z operaèního programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost. Kromì výuky v terénu absolvovali áci 1. a 2. roèníku pøímo v kmenových tøídách výukové programy centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia s názvem Stromeèek, stromek, strom (1. roèník) a Poznáváme lesní zvíøata (2. r o è n í k ). V e c h n y t y t o v ý u k o v é programy byly plnì h r a z e n y z penìz na projekt. Dne se uskuteènil na naí kole Pøírodovìdný projektový den. Na 21 stanovitích si áci osvìovali a opakovali vìdomosti a zkuenosti, které získali v rámci projektu. Tímto projektovým dnem byl celý projekt Zkvalitnìní výuky pøírodovìdných pøedmìtù s dùrazem na terénní výuku ukonèen. Od do v rámci projektu Zkvalitnìní výuky pøírodovìdných pøedmìtù s dùrazem na terénní výuku bylo vypraveno se áky na výuku v terénu 91 autobusù vdy se dvìma tøídami ákù, ve tøídách bylo uskuteènìno 28 výukových programù centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia, 10 výukových programù z centra Nadace pro vydru Tøeboò a 1 výukový program pro vechny áky koly od spoleènosti na ochranu dravých ptákù Zayferus. áci mají monost navtìvovat Pøírodovìdný krouek a v rámci tohoto projektu byla zrenovována a novì vybavena odborná uèebna pøírodopisu. Mgr. Jana tìpánková, zástupce øeditele koly Lesy Èeské republiky, Jihoèeská vìdecká knihovna, ZOO Hluboká nad Vltavou vyhlaují výtvarnou soutì Lesy a pøíroda kolem nás Soutìní témata: Les ve fantazii les jako domov skøítkù, víl, Básnièka o pøírodì (lese) s ilustrací, Èlovìk a les, Stromy v barevném kabátku, Pøírodní herbáø, Ruènì vyrobená kníka o lese Soutìí se v nìkolika kategoriích od pøedkolákù po áky 9. tøíd Z, áci ZU a áci speciálních kol. Výtvarné práce se vybírají 5 v dobì výpùjèních hodin. Blií informacena web.stránkách nebo na tel , a nebo pøímo v knihovnì. Za knihovnu K. Stehlíková ve Veleínì pro kolní rok 2015/2016 se bude konat ve dnech 15. ledna 2015 (ètvrtek) 14:00 17: ledna 2015 (pátek) 14:00 17:00 v budovì Základní koly ve Veleínì Rodièe nebo zákonní zástupci dítìte jsou ze zákona povinni dítì, které do záøí 2015 dovrí estý rok svého vìku, pøihlásit do koly. Není li dítì po dovrení estého roku vìku tìlesnì nebo duevnì pøimìøenì vyspìlé, poádají rodièe nebo zákonní zástupci do o odklad kolní docházky o jeden kolní rok. Øeditel koly o odkladu rozhodne na základì odborného posouzení (pedagogicko psychologická poradna a odborný lékaø nebo klinický psycholog). K zápisu se dostaví i dìti po loòském odkladu kolní docházky. Rodièe, kteøí pøijdou s dítìtem k zápisu, s sebou pøinesou: vyplnìný dotazník pro rodièe, rodný list dítìte a obèanský prùkaz rodièe, kteøí dotazník nemají, tento vyplní pøi zápisu Øeditelství Z Veleín VELEÍNSKÝ ZPRAVODAJ èíslo vydáno ve Veleínì dne Vydavatel: Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín, Drustevní 596, , IÈ Internetová podoba na: Tel.: zázn., Tel.+ Fax: Neprolo jazykovou úpravou, autoøi jednotlivých èlánkù zodpovídají za obsah svých pøíspìvkù. Uzávìrka Zpravodaje vdy k 22. v mìsíci Povoleno Mk ÈR E10951 Výtisk zdarma 4

5 A to doslovnì. První adventní nedìle opravdu byla ji 30. listopadu, kdy jsme spoleènì se ZU uspoøádali 1. adventní koncert ve Výstavní galerii Jakub. K adventnímu èasu ji neodmyslitelnì ve Veleínì patøí charitativní èinnost. Tentokrát se zapojily i maminky, které uspoøádaly 22. listopadu Charitativní bazárek. Dìkuji tímto hlavním organizátorkám Míe Fajtové a Lence Pøibylové i vem dalím maminkám, které se podílely na této zásluné akci. Výtìek z bazárku je 9 444, Kè a celý bude vìnován na postieného chlapce z Veleína. Kácení vánoèního stromu, jeho pøevoz a zdobení u probíhá za kadoroèní pomoci a asistence zkuených hasièù a øidièù techniky. Strom vìnovala rodina Roidlových, Stavební firma J+K zaøídila pøevoz náklaïákem s øidièem K. Èíkem. Kácení a manipulaci zajistila pracovní èeta mìsta, jeøábník M.Bouka z Tøebonína nám strom postavil a místní hasièi se ujali zdobení (M. Vlaný ml., M. Layrer, P. Skøivánek, F. Vítù, J. Smolík a K. Klein). K 5. prosinci patøí neodmyslitelnì nadílka pro dìti. I my jsme opìt uspoøádali v sále kina Mikuláskou nadílku spojenou s malým muzikálem. Ve zajistila agentura SAXA a jejich èertík Péa byl pøíjemným zástupcem pekla i pro ty nejmení návtìvníky. Nadílku dostaly vechny dìti a to opìt díky naim pravidelným sponzorùm. Je to Jednota Kaplice a kadeønice Lenka vecová. Vánoèní strom se oficiálnì rozsvítil druhou adventní nedìli, kdy spojujeme Adventní charitativní trh se Zvoneèkovým p r ù v o d e m a rozsvícením stromu. A d v e n t n í charitativní trh byl letos 10. roèníkem a podílelo se na nìm opìt velké mnoství spolkù i jednotlivcù. N e j p o è e t n ì j í skupinou byla Spoleènost pøátel mìsta Veleína, kdy nám pánové pomohli se stavìním stánkù. Tentokrát to nebylo nic pøíjemného, protoe celé dopoledne prelo. Ve 14 hodin se poèasí umoudøilo a trh mohl zaèít. Dámy ze spoleènosti pøátel adventní vìnce z kynutého tìsta, které upekl P. Rouha. Dále klobásy, které prodávaly rùzné dobroty, medovinu i punè a také krásné vìnovalo Øeznictví Foitl a prodávali je pánové ze spoleènosti pøátel. Jejich stánek letos sdílely maminky z Klubíèka, které kromì svých výrobkù nabízely i teplé nápoje. Ve stánku Kulturního a informaèního centra mìsta Veleín jste mohli zakoupit palaèinky a bramboráky, které pekly nae vìrné spolupracovnice D.Grillová a V. Klevcovová, spoleènì s kolegyní J. Tomákovou. Bramborákù se letos upeklo zase troku víc, celkem z 30 kg brambor, které nás nechali opìt nastrouhat u Foitlù, za pomoci J. Mioòové. Dále jste zde mohli zakoupit ji tradiènì svíèky z dílny paní Vackové ze Skøidel, které prodávala nae kolegynì L. vecová, perníèky paní Houskové a peèený èaj od její vnuèky Veroniky Mikukové. Dále pak trùdl od pí. Slámové a døevìné svícny a mísy od M. Noska. Hned vedle mìla svùj stánek Z, kde jste mohli zakoupit keramiku, pøání i vánoèní svícny dìtí z 2. stupnì, které ve vyrobily pod vedením E. Bickové. Výrobky prodávaly nae dalí vìrné pomocnice skautky J.a J. Hanuovy a prodávaly také vlastnoruènì upeèené Øímovské hady. Vedle nich mìla stánek ZU Veleín, kde Iva Hulíková nabízela výrobky z výtvarného oboru. V dalích dvou stáncích prodávaly paní uèitelky z M Veleín ( Z. Kleinová, M.Müllerová, H. Tauková a A. Kosteèková ) krásné zvoneèky, andílky a dalí vánoèní zboí. A poslední stánek patøil Charitì Kaplice, kde byly nabízeny výrobky jejich uivatelù. Punè byl letos vylepený jetì o jeøabinové víno, které vìnoval p. Kuthan a mot, který nám dodala D. Kindlmannová ze sdruení MODRON. Velké podìkování patøí kolegovi J. Bartizalovi, J. Tomákové, vem chlapùm Rùièkovým a K. Kleinovi, kteøí vichni spoleènì s pány ze Spoleènosti pøátel mìsta Veleína stavìli stánky, pøipravovali stoly, grily a vekeré dalí zázemí. A to samé si vichni zopakovali i po skonèení celé akce. V 16 hodin jsme s dìtmi i rodièi proli kousek Veleína ve Zvoneèkovém prùvodu za doprovodu mìstských stráníkù a v 17 hodin si dìti za pomoci zvonìní svých zvoneèkù rozsvítily vánoèní strom. Zahrála a zazpívala nám Venkovská dudácká muzika Bedrník. Jetì jednou dìkuji vem, kteøí se na trhu podíleli nebo pøispìli jakýmkoliv jiným zpùsobem. Hned v pátek v jsme na námìstí pod radnicí vypustili balónky s pøáním k Jeíkovi. Na pokyn pana V. Vydry pøes Rádio Impuls, vypustily veleínské dìti 163 balónkù. Protoe bylo krásné poèasí, byly balónky vidìt hodnì dlouho. Krátký videozáznam najdete na naem FB ( KIC mìsta Veleín). K této celorepublikové akci jsme se pøipojili poprvé a dìtem se vypoutìní balónkù s héliem velice líbilo. Dìkuji také naim pomocnicím Olze Libertinové a Zdeòce Kohoutové, které dìti krásnì pomalovaly a mìly práci témìø do tmy. Moje dalí adventní podìkování patøí dìtem ze ZU a M ve Veleínì. Orchestr ZU, pod vedením pí. uè. M. Bùkové, doprovodil dìti z mateøské koly. Ty pod vedením pí. uè. H. Vítù a K. Radové, nacvièily ivý betlém. Ten se odehrál na námìstí u kany v pátek 19. prosince. Dìkujeme i Marii, Josefovi a malému Jeíkovi, které ochotnì sehrála rodina Müllerových. A protoe nám jetì zbyly balónky, vypustily dìti zbývající balónky s pøáním k Jeíkovi. Tak doufám, e se jim alespoò nìkterá z tìch pøání splnila. K adventnímu èasu také patøí Betlémské svìtlo. Tentokrát je pøivezli veleíntí hasièi z Rakouska v sobotu 20. prosince v Na námìstí u radnice si mohl kdokoliv svìtlo pøipálit a donést domù. Poté bylo Betlémské svìtlo pøevezeno do Chrámu sv. Václava a na Kantùrkovec. V adventním èase se konala jetì øada dalích koncertù, ale i dalí dva ivé betlémy. Ve bylo zavreno Medovinou na hradì Veleín a Vánoèním koncertem chrámového sboru 26. prosince veèer. Chtìla bych jetì jednou podìkovat vem, kteøí mají jakýkoliv podíl na vytvoøení pøíjemné atmosféry v pøedvánoèním èase. 5

6 Dìkuji i vem návtìvníkùm, e si i v dnení uspìchané dobì nali èas se chvíli zastavit a této atmosféry si uít. Dìkuji také vem, kteøí se zapojili do charitativní èinnosti, která je velice zásluná a pøináí kadoroènì nìkomu radost. Tím se dostávám i k výtìkùm z tìchto akcí. Jak jsem ji uvedla, výtìek z Charitativního bazárku byl. Výtìek z Adventního charitativního trhu je K tomu se jetì pøipojí èástka, kterou ji druhý rok vìnovala Ing. Hana Peková, vedoucí Komise ivotního prostøedí, která je zøízena Mìstským úøadem ve Veleínì. Celkem tedy dosáhla èástka vìnovaná na charitu Charitativní pomoc, a u má jakoukoliv podobu nebo výku, je vdy odrazem duchovní úrovnì spoleènosti. Jsem moc ráda, e ve Veleínì poøád jetì ijí lidé, kteøí chápou, e jsou kolem nás i nemocní, postiení, staøí a dalí potøební. Právì adventní èas by mìl slouit k zamylení se nad tím, jaké hodnoty jsou pro ivot ty nejdùleitìjí. Ochota udìlat nìco pro nìkoho jiného se vytrácí a nahrazuje ji závist, nepøejícnost a sobeckost. O tom jsme se bohuel mohli pøesvìdèit i na veleínském diskuzním fóru. Pøeji nám vem tedy v roce 2015 více sounáleitosti, úcty k sobì navzájem a pokory. Protoe jak se øíká: Nikdy neøíkej nikdy a opravdu nikdo z nás neví, kdy bude pomoc potøebovat. Pøeji vám vem úspìný a pøíjemný rok Hana Rùièková, øeditelka KIC mìsta Veleín Pracovnice Charity Kaplice jsou ji tradièní souèástí Adventních trhù ve Veleínì. Nejinak tomu bylo i letoní rok. S pøíchodem adventu jsou témìø v kadém mìstì i mení obci neodmyslitelnì spojené nejrùznìjí trhy a slavnostní rozsvìcení vánoèních stromkù. Druhou adventní nedìli slavnostním adventním rouchem oilo i mìsto Veleín. Tohoto trhu se zúèastnily i pracovnice Charitní peèovatelské sluby Veleín. Mìly zde vlastní stánek s výrobky u i v a t e l ù peèovatelské sluby a sociální r e h a b i l i t a c e. Výrobky za p e è o v a t e l s k o u slubu vyrábìli senioøi v klubovnì, v rámci projektu Klubík a nìkteré výrobky pocházejí z rukou zdravotnì postiených, kteøí docházejí do sociální rehabilitace Tolerance v Kaplici. Nìkolik týdnù tvrdé práce se ale vyplatilo a výrobky byly úasné, co ocenili také nakupující. V naem stánku si mohli pøíchozí zakoupit mýdla, vánoèní pøáníèka, kabelky, ubrusy, výrobky z vosku a dalí krásné vìci. Tímto bychom chtìli podìkovat vem naim uivatelùm, kteøí se podíleli na výrobì tìchto pøedmìtù a také vem, kteøí na trhy pøili a zakoupením naich výrobkù podpoøili èinnost celé naí organizace. Na kadém stánku bylo zavìeno jmelí, které trhùm dodávalo jetì vánoènìjí atmosféru. Veleínským námìstím se linula vùnì tradièního vánoèního punèe a medoviny. Stánkaøi nabízeli adventní vìnce, svícínky, hraèky, vánoèní ozdoby a vazby, cukrovinky a vánoèní perníèky, výrobky umìleckých øemesel. Kolem páté hodiny probìhla kadoroèní zvonková procházka, kdy dìti s rodièi obeli námìstí za vedení paní Rùièkové. Tento prùvod se zastavil u krásnì nazdobeného vánoèního stromu, kde za pomoci pana starosty, zvoneèkù a vánoèních koled dolo k jeho rozsvícení. Pan starosta na závìr popøál vem krásné proití vánoèních svátkù a kolem esté hodiny lidé odcházeli s veselou náladou domù. Simona Bartoòová a Lucie Valeová Dne jsme poøádali Vánoèní turnaj pro dìti opìt ve spolupráci s firmou A.S.A. Èeské Budìjovice, která ji tradiènì vìnovala pìkné ceny. Vichni se snaili zúroèit hodiny tréninkù a ze vech sil bojovali o kadý míèek, take to byly dramatické zápasy plné hezkých výmìn. Jména vítìzù: 1.Jaroslav Maek,2. Pavel Maek, 3. Petr Tácha; dalí kategorie 1.Jana mejkalová, 2.Milan Kabíèek, 3.Zuzana Tomková; tøetí skupina 1.Tereza Maková, 2.Michaela Øebíková,3. Jaroslav Èapek; a nejmladí hráèi 1. Luká Klinger, 2. Tomá Dzietonický, 3. Libor Tomka. Také bych chtìla podìkovat vedení Jihostroje, e v prùbìhu øíjna a listopadu nechalo provést ve sportovní hale výmìnu oken a vstupních dveøí, take se znovu zlepily podmínky pro èleny vech oddílù, kteøí tuto krásnou tìlocviènu vyuívají : aerobik, street dance, scénický tanec, taekwondo, ping pong hráèù Jihostroje a OST Veleín, a od ledna pøibude jetì bodystyling. Do roku 2015 pøeju vem tìstí, zdraví a úspìchy v práci, D.Javoøíková Kadý rok poøádá oddíl Cyklo Veleín na podzim 2 tradièní bìecké závody. 28.øíjna a 17.listopadu terénní bìh. Poøadatele potìila v obou akcích velká úèast závodníkù, která se kadým rokem zvyuje a to i v dìtských kategoriích. Na pùlmaratónu to bylo letos celkem 135 závodníkù (z toho 22 dìtí) a na krosu 93 bìcù (23 dìtí). Veleínský pùlmaratón získává velkou oblibu. Pøed 4 lety se zde konalo a v loòském roce. Na rok 2015 jsme byli opìt poádáni o uspoøádání jihoèeského mistrovství. je souèásti, který sdruuje nejvýznamnìjí jihoèeské bìhy. 18. roèník ji potøetí vyhrál 43.letý Etiopan, ijící a pracující jako ortoped v Týnì nad Vltavou. Na startu bylo i nìkolik bìcù z Veleína. Nejrychlejí z nich byli Jan Gregor a Jan Petrou. 6

7 V 7. roèníku terénního na nároèné trati u pøehrady zvítìzil z Atletiky Písek, který zaostal 1 vteøinu za traovým rekordem. I zde se neztratili veleíntí, nejlépe bìel Jan Petrou, který vyhrál kategorii nad 50 let v novém rekordu své kategorie. Tyto dva bìecké závody a jarní cyklistický závod O cenu mìsta Veleína by se nemohly konat bez finanèní pomoci a firem. a a.s. Tímto dìkujeme za spolupráci. Poøadatelskou èinnost zajiují èlenové oddílu Cyklo Veleín a jejich rodinní pøísluníci. Výsledky Veleínského pùlmaratónu: 1. (Týn nad Vltavou) 1:12:28 2. (Atletika Písek) 1:13:29 3. (Tábor) 1:17:34 7. (Veleín) 1:21: nad 50 (Cyklo Veleín) 1:21: ena (Triatlon Lipno) 1:28: (Cyklo Veleín) 1:28: nad 50 (Cyklo Veleín) 1:36: (TJ Kapr Markvartice) 1:37: nad 60 (Cyklo Veleín) 1:48: ena (Dolní Tøebonín) 1:58:20 V rámcových závodech dìtí se z Veleína zúèastnili Luká Smolík, Tomá Broka, Tomá Dvoøák, Michaela Váchová, Zuzana Smolíková, Tomá Bauer, árka Dvoøáková, Lubo Broka, Elika Skakièová a Inge Hefko. Výsledky Krosové 12 : Do 39 let 1. (Atletika Písek) 0:47:27 9. (Veleín) 0:57: (Veleín) 1:10: let 1. (BH Triatlon ÈB) 0:55:25 7. (TJ Kapr Markvartice) 0:59: (Cyklo Veleín) 1:07:56 tra 6 km let 1. (Cyklo Veleín) 0:24:34 TR 5. (Cyklo Veleín) 0:29: let 1. VSTE ÈB 0:29:06 3. (Cyklo Veleín) 0:32:03 eny do 34 l. 1. (Atletika Písek) 0:25:01 TR 6. (Dolní Tøebonín) 0:35:04 eny l. 1. (Triatlon Lipno)0:26:55 4. (Veleín) 0:33:08 eny nad 50 l. 1 (Liga 100 Praha) 0:29:49 TR nejstarí úèastník (AC È. Krumlov)0:45:52 Na zkrácených tratích pro dìti bìeli z Veleína: Luká Smolík, Zuzana Smolíková, Tomá Dvoøák, árka Dvoøáková, René Juda, Jan Juda, Natálie Langweilová, Elika Skakièová. Za poøadatele Cyklo Veleín Karel Rùièka CVIÈENÍ PRO DOSPÌLÉ : Zdravotní gymnastika a posilování Pondìlí 2000 do 2115 hodin tìlocvièna Z Eva Veselá základy rytmické gymnastiky, posilování, kalanetika, protahovací a relaxaèní cvièení cvièení s nií intenzitou CVIÈENÍ PRO DÌTI : Cvièí se v tìlocviènì Z nebo ve sportovní hale Jihostroje Cvièení pøedkolních dìtí s rodièi Úterý od 1615 do 1715 tìlocvièna Z Jana Voráèková a Monika Votíková sportovní hry, cvièení na náøadí, zdravotní cvièení apod. Veobecná gymnastika pro kolní dìti Úterý od 1715 do 1830 tìlocvièna Z Jana Voráèková a Monika Votíková základy atletiky, gymnastické cviky, sportovní hry, cvièení na náøadí, zdravotní cvièení, soutìe apod. Dìtský aerobic Pondìlí od 1700 do 1800 tìlocvièna Z Alena Prokeová zaèáteèníci, mírnì pokroèilí, pøedkoláci, mladí ákynì Støeda od 1700 do 1800 sportovní hala Jihostroj Alena Prokeová pokroèilí, mladí a starí ákynì Street Dance Støeda od 1800 do 1900 sportovní hala Jihostroj Barbora Zimeková mladí a starí ákynì a áci Blií a aktuální informace hledejte na nástìnce SK ASPV naproti autobusovému nádraí! Vae cvièitelky Ve sportovním kalendáøi uvádíme akce, které veleínské sportovní oddíly v aktuálním mìsíci poøádají nebo se jich úèastní. 7

8 Novì nás naleznete i na facebooku (KIC MÌSTA VELEÍN,jsou tam i fotogalerie ) Pøíjem inzerce a pøíspìvkù do Veleínského zpravodaje: Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín, budova kina, tel: e mail: (ceník a podmínky inzerce na pod odkazem zpravodaj) Turistický servis mikroregionu Pomalí: Kavárna JAKUB rezervace míst: (Petra Øíhová) 8 Kinokavárna RELAX rezerv. míst: ( Lenka vecová ) Monost konání rodinných oslav, veèírkù i tøídních srazù 3D Kino Veleín rezervace vstupenek online: Tel ( kanceláø v budovì kina ) Rezervace dalích prostor na pøednáky a kolení salonek s interaktivní tabulí ( budova kina ) sál kina se stolovou úpravou a nejmodernìjí promítací technikou, i stolová úprava výstavní galerie JAKUB monost poøádání komornìjích pøednáek ( øadová i stolová úprava) s promítacím zaøízením Kontakt: Hana Rùièková ( ), Jaroslav Bartizal ( )

9 9 Novì nás naleznete i na facebooku (KIC MÌSTA VELEÍN,jsou tam i fotogalerie ) Pøíjem inzerce a pøíspìvkù do Veleínského zpravodaje: Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín, budova kina, tel: e mail: (ceník a podmínky inzerce na pod odkazem zpravodaj) Turistický servis mikroregionu Pomalí: Kavárna JAKUB rezervace míst: (Petra Øíhová) Kinokavárna RELAX rezerv. míst:

10 Váení pøátelé cestování, toulání, dálek vábení! Stejnì jako v minulých letech Vás znovu v tento èas oslovuji a zvu, ve spolupráci s místním KIC na cestovatelská promítání. Opakovanì pøijídíme do Veleína v mìsících leden bøezen, abychom Vám s mými hosty profesionálními prùvodci, cestovateli, novináøi, fotografy i pøíleitostnými dobrodruhy zpøíjemnili zimní veèery touláním po naí planetì pøi poutavých i zábavných povídání za doprovodu originálních fotoshow. Nenechte si ujít jistì atraktivní program a radìji si hned poznaète do kalendáøù: 6.1. MAKEDONIE a KOSOVO 3.2. SEVEROZÁPADNÍ INDIE 3.3. MEXIKO A GUATEMALA Na sále kina budeme zaèínat tradiènì od 18. hodiny. Ke kadému z veèerù se ve Veleínském zpravodaji vdy vrátím podrobnìji i v následujících mìsících. Nyní tedy promítání a povídání lednové: 6.1. MAKEDONIE a KOSOVO Pojïme s Tomáem Vaníèkem poznat zemi, ve které najdete památky na Øeky, Øímany, Byzantince, Turky i køesany? Zemi, která si prola nelehkou cestu ke svobodì a která si ji umí váit? Vydejte se s námi do Makedonie, zemì tak starobylé, e odtud pochází i poèátky èeského køesanství. Navtívíme hlavní mìsto zemì Skopje s námìstím Makedonia promìnìným na galerii monumentálních soch. Stejnì tak jako slavné Ochridské jezero s pravoslavnými klátery, odkud k nám pøili vìrozvìstové Cyril a Metodìj. Na jihu zemì se podíváme po antických památkách a zastavíme se i u 4000 let staré megalitické observatoøe na vrchu Kokino, objevené teprve v roce Poté se pøehoupneme pøes nebetyèné títy hor Korabu a ar planiny, abychom se seznámili s Kosovem. Tato nejmladí samostatná zemì Evropy byla jetì pøed deseti lety zmítaná bratrovraednou válkou a teï jen pomalu a tìko hledá cestu k dalímu ivotu. V historickém Prizrenu poznáme, e za Orientem není potøeba cestovat a do Asie. A v Rugovské soutìsce nedaleko mìsta Peja, kde podle knih Karla Maye il obávaný bandita ut, se podíváme na sídlo patriarchy Srbské pravoslavné církve. Teprve tady èlovìk pochopí, e situace kolem nezávislosti Kosova není èernobílá a e se ji lze jen hodnì tìko hodnotit naím støedoevropským pohledem. 10 (makedonsky: Македонија), oficiálně Makedonská republika je zemì leící v centrální èásti Balkánu v Jihovýchodní Evropì. Jde o jeden z nástupnických státù bývalé Jugoslávie, od které se odtrhla v roce Makedonská republika je vnitrozemský stát, který hranièí s Kosovem na severozápadì, Srbskem na severu, Bulharskem na východì, Øeckem na jihu a s Albánií na západì. Hlavním mìstem zemì je Skopje s obyvateli podle sèítání lidu z roku V zemi leí více ne 50 jezer a estnáct hor vyích ne 2000 metrù. Makedonie je èlenem OSN, od roku 1993 Rady Evropy a od roku 2006 Støedoevropské zóny volného obchodu. Od prosince 2005 je také kandidátem na vstup do Evropské unie a také poádala o èlenství v NATO. je území na Balkánském poloostrovì, o jeho postavení se stále vedou spory na mezinárodní pùdì. Podle své deklarace nezávislosti tvoøí stát Kosovská republika. Vìtina demokratických státù, ji samostatnou Kosovskou republiku uznala. Ostatní státy se v souèasné dobì k nezávislosti tohoto území vyjadøují. Srbsko, jeho integrální souèástí území døíve bylo, je i nadále povauje za své území a podle srbské ústavy tvoøí Autonomní oblast Kosovo a Metohije a je nedílnou souèástí Srbska. Hlavním mìstem je v obou pøípadech Pritina. Region sousedí s Albánií, Makedonií, Èernou Horou a Srbskem. Jaroslav ZEMAN, turistický prùvodce Pokraèování kurzu anglického jazyka s Amerièanem Dalem Lehnhoffem. Cena kurzu 900 a 1500 korun dle poètu pøihláených. Scházíme se v zasedací místnost KIC kadou støedu od 17:45 hodin. Kurz není vhodný pro úplné zaèáteèníky. Zaèátek kurzu v únoru. Nezahálíme ani s virtuální univerzitou tøetího vìku, která se v letním semestru ponese v duchu èínské medicíny v naich zahrádkách. V pøípadì zájmu je moné otevøít poèítaèový kurz pro seniory. Zmìny èi konkrétní informace spolu s pøihlákami budou na webu Aktuální akce, fotky a pozvánky najdete také na facebookových stránkách Mas Pomalí. Do roku 2015 pøejeme vem zdraví, pohodu a spoustu pøíjemných záitkù pøi aktivním trávení volného èasu. E. Tarabová uklid cisteni.cz Pravidelné úklidy panelových domù. Veleín a okolí doprava zdarma Tel: (za Penny marketem). Rychlé jednání výhodou návaznì na závìreèné teréní úpravy. Tel. kontakt: , 42 m 2 ve Veleínì, nová kuchynì, plastová okna, balkon, nový výtah. Tel:

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

èíslo 1 2012 výtisk zdarma

èíslo 1 2012 výtisk zdarma èíslo 1 2012 výtisk zdarma Nacházíme se ji v roce 2012, ale já se musím vrátit do roku pøedcházejícího, resp. jeho konce. Na svém 19. zasedání zastupitelé mìsta schválili nìkolik dùleitých dokumentù. Bylo

Více

èíslo 9 2014 výtisk zdarma

èíslo 9 2014 výtisk zdarma èíslo 9 2014 výtisk zdarma Konec srpna pøedèasnì ukonèil svým ne pøíli hezkým poèasím letoní léto. Snad se zaèátek záøí jetì prokáe vyími teplotami a pøedkoláèkùm a kolákùm alespoò trochu zpøíjemní zahájení

Více

letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma

letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma Nastává doba prázdnin a dovolených. Zaèátek èervence jsme nezastihli v letních teplotách, ale snad tomu bude lépe. Nìkteøí z nás pojedou radìji za jistým sluníèkem

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

èíslo 2 2013 výtisk zdarma

èíslo 2 2013 výtisk zdarma èíslo 2 2013 výtisk zdarma K základním dokumentùm, které schvaluje kadoroènì zastupitelstvo, patøí mìstský rozpoèet. Na jednání, které se uskuteèní 11. února, zvolení zástupci urèí, jakým smìrem se bude

Více

èíslo 5 2014 výtisk zdarma

èíslo 5 2014 výtisk zdarma èíslo 5 2014 výtisk zdarma Ji deset let uplynulo od doby, kdy jsme se stali èleny Evropské unie (EU). Ji dvakrát jsme volili své zástupce do Evropského parlamentu a letos to bude potøetí. Desetina století

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

èíslo 2 2014 výtisk zdarma

èíslo 2 2014 výtisk zdarma èíslo 2 2014 výtisk zdarma Dne 17. února se uskuteèní jednání zastupitelstva mìsta, kde kromì jiného bude schvalován základní dokument letoního roku. Ji v prosinci roku 2013 se zastupitelé seznámili s

Více

èíslo 3 2015 výtisk zdarma

èíslo 3 2015 výtisk zdarma èíslo 3 2015 výtisk zdarma Dotace, zejména v podobì finanèní podpory, nás hýèkají, povzbuzují, nìkdy nám pomáhají, ale mnohdy nás na druhé stranì svazují. Píi hlavnì o subvencích, o které ádáme na nejrùznìjích

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

èíslo 5 2015 výtisk zdarma

èíslo 5 2015 výtisk zdarma èíslo 5 2015 výtisk zdarma Ji od doby antiky se mluví o vládì lidu. A hned od poèátku si kadý demokracii pøedstavuje jinak. Vdy je vak spojována s dùleitou, pro nás v souèasnosti ji neodmyslitelnou filozofickou

Více

èíslo 5 2013 výtisk zdarma

èíslo 5 2013 výtisk zdarma èíslo 5 2013 výtisk zdarma I kdy poèasí do této doby spíe nahrávalo nemocem, tak nyní se snad umoudøí a ve se k lepímu obrátí. To platí neménì pro nové stavby ve Veleínì. Po dlouhých jednáních a nejrùznìjích

Více

Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø

Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø á Projektový èasopis 8. tøída ì ì ø Projektový tým Bývalý pitál Ve stínu st edo kých hradeb Øemeslná ulièka Bývalý pitál a vìznice Èeský dùm 8.A Bíca Ondøej, Drtina Jiøí, Døevo Václav, Gurgul Nikolas,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

èíslo 2 2012 výtisk zdarma

èíslo 2 2012 výtisk zdarma èíslo 2 2012 výtisk zdarma ijeme ve svìtì informaèních technologií. Internet, mobil, televize, ale i klasika jako jsou knihy, noviny, ale i titìné slovo v podobì zpravodaje. O Veleínském zpravodaji a jeho

Více

èíslo 9 2012 výtisk zdarma

èíslo 9 2012 výtisk zdarma èíslo 9 2012 výtisk zdarma Odjakiva svìtem hýbe hledání. krásy, rozumu, tìlesných proporcí, ivota, bytí po smrti atd. je na dennodenním poøádku. Èteme o tom v novinách a nejrùznìjích tiskovinách, posloucháme

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Únor 1 / 2001. Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta

Únor 1 / 2001. Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta 1 8 Ruzná sdelení Ludek Mícek STAROSTA OBCE Vážení spoluobèané, Únor 1 / 2001 Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta Dovolte, abych Vás pozdravil v novém roce, století i tisíciletí. Nepodaøí se každému

Více

MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH

MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH MASKOT Kvìten 2013 ÚVOD Zdravíme vás, nai milí spoluáci, s naím novým èíslem mìsíèníku Maskot. Moná, e nìkteré pøekvapí téma mìsíce, které byste spíe pøiøadili k únoru (k Valentýnu) tedy láska. Moná, e

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Kulturní program leden 2011

Kulturní program leden 2011 Kulturní program leden 2011 Pondìlí 3. 1. 15:00 VÝSTAVA ZUŠ BROUMOV Výstava výtvarných prací žákù Základní umìlecké školy Broumov ve Výstavní síni na Staré radnici. Výstava bude probíhat do 28. 1. 2011.

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Evropský den jazykù Sbìr starého papíru SMART klub Nauèná stezka v okolí koly Ankety Koutek digitálních médií. Èíslo 1 listopad 2011

Evropský den jazykù Sbìr starého papíru SMART klub Nauèná stezka v okolí koly Ankety Koutek digitálních médií. Èíslo 1 listopad 2011 Èíslo 1 listopad 2011 Evropský den jazykù Sbìr starého papíru SMART klub Nauèná stezka v okolí koly Ankety Koutek digitálních médií Znalosti cizích jazykù jsou nepostradatelné, pokud chceme studovat nebo

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Slovo starosty. V TOMTO VYDÁNÍ: prosinec 2012/06. zajímavosti z kultury zprávy ze školských zaøízení

Slovo starosty. V TOMTO VYDÁNÍ: prosinec 2012/06. zajímavosti z kultury zprávy ze školských zaøízení V TOMTO VYDÁNÍ: prosinec 2012/06 krátce z radnice kalendáø mìsta 2013 zápis dìtí do 1. tøíd otevøení nového sbìrného dvora spoleèenská kronika zajímavosti z kultury zprávy ze školských zaøízení Slovo starosty

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

PØEDVÁNOÈNÍ SETKÁNÍ SENIORÙ SE VYDAØILO Petra Horáková petra_horakova@atlas.cz

PØEDVÁNOÈNÍ SETKÁNÍ SENIORÙ SE VYDAØILO Petra Horáková petra_horakova@atlas.cz Roèník: VI Èíslo: 1 Vydáno v Nehvizdech 17. 1. 2011 ZDARMA PØEDVÁNOÈNÍ SETKÁNÍ SENIORÙ SE VYDAØILO Radnice v sobotu 18. prosince ve ètyøi odpoledne ožila. Na pøedvánoèní setkání pøišlo tøiadvacet nehvizdských

Více

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná nový nový Hejkal 4. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2006 cena 5 Vážení spoluobèané, od posledního vydání obecního obèasníku uteklo více jak 5 mìsícù. A to je doba natolik dlouhá, že jsme

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Vratimovské noviny. umístily na krásném 3.místì. Všichni si. VOLBY DO PS PARLAMENTU ÈR - konané 2.- 3.6.2006

Vratimovské noviny. umístily na krásném 3.místì. Všichni si. VOLBY DO PS PARLAMENTU ÈR - konané 2.- 3.6.2006 výtisk vychází 1.7.2006 / 7-8 ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MÌSTA VRATIMOVA Rada mìsta Vratimova zasedala 13.6. 2006 a projednávala : zprávu o èinnosti regionu Slezská brána zprávu o èinnosti Sdruení

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Mezimìstský zpravodaj Pøipomínky k jízdnímu øádu Zastupitelstvo mìsta - 25. 1. 2010 è. 1 ZM s c h v a l u j e: kolka Vi òov

Mezimìstský zpravodaj Pøipomínky k jízdnímu øádu Zastupitelstvo mìsta - 25. 1. 2010 è. 1 ZM s c h v a l u j e: kolka Vi òov 2 19. 1. Kontrolní den na koupaliti. Na zdravotní støedisko se dostavila paní poslankynì Zdeòka Horníková, které vdìèíme za poskytnuté dotace na rekonstrukci. Paní poslankynì probrala aktuální problémy

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s 49.06049 v 14.43311 1 Chata Stará Obora GPS s 49.08437 v 14.45508 3 Revír Stará Obora GPS s 49.09609 v 14.41983

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO Milí ètenáøi, na jaøe uplynulého roku ubìhlo právì 10 let od založení I MY. Výroèí jsme oslavili na Podzimní tancovaèce ve Skalici, nechybìl dort, pøípitek a pøítomní mohli

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Druhé èíslo naeho èasopisu se bude zabývat zajímavými místy Horní Stropnice. Nejedná se pouze o stavby historické, ale i z nedávné minulosti.

Druhé èíslo naeho èasopisu se bude zabývat zajímavými místy Horní Stropnice. Nejedná se pouze o stavby historické, ale i z nedávné minulosti. Druhé èíslo naeho èasopisu se bude zabývat zajímavými místy Horní Stropnice. Nejedná se pouze o stavby historické, ale i z nedávné minulosti. Kadé zastavení má pro lepí orientaci svou barvu. Roèník: 2.

Více

MASKOT. Leden / Únor

MASKOT. Leden / Únor MASKOT Leden / Únor ÚVOD Úvod Toto èíslo Maskotu bude o lásce, protoe se 14. února slaví Valentýn, který je svátkem zamilovaných, a to je na naí kole skoro kadý. Najdete zde rozhovory s uèiteli, dokonce

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA Z RADNICE BUŠTÌHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5/2006 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobèané, dnes se setkáváme na stránkách Buštìhradského zpravodaje naposledy. Jak všichni víte, ve dnech 20. a 21. øíjna tohoto roku se

Více

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více