èíslo výtisk zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èíslo 1 2015 výtisk zdarma"

Transkript

1 èíslo výtisk zdarma Zaèíná nový rok, který bude významný i svými výroèími. V roce 2015 si pøipomeneme 70 let od ukonèení II. svìtové války, ve mìstì oslavíme 75 let fungování naí mateøské koly a ve sportu 80. výroèí veleínského fotbalu a 25 let oddílu taekwon do. Musím se vak vrátit do roku pøedchozího. V prosinci se toti selo zastupitelstvo ke svému tøetímu zasedání, které schválilo nìkolik dokumentù, vázajících se k roku novému. Zastupitelé rozhodli o cenì vodného a stoèného, a to tak, e cena bude opìt dvousloková. Ta se tedy sestává ze stálé platby za vodomìr (cena zùstává ve stejné výi jako v roce 2014) a sloky pohyblivé, tedy za odbìr vody, resp. za vypoutìní vody odpadní. Vzhledem k tomu, e dolo ke zdraení surové vody, kterou provozovatel vodohospodáøského zaøízení spoleènost ÈEVAK, a.s. nakupuje od Jihoèeského vodárenského svazu, konkrétnì o 1,09 Kè za 1 m 3, zastupitelé museli pøistoupit ke zvýení ceny i pro koneèného spotøebitele. Zmìna vak nebude nijak citelná. V jaké výi se tedy budeme pohybovat? Za jeden kubík pitné vody zaplatíme 43,22 Kè (loni 42,96 Kè) a za 1 m 3 odpadní vody pak 33,70 Kè (v roce ,02 Kè). To znamená, e zvýení ceny pocítíme jen minimálnì. V dalím ekonomickém rozhodování volení zástupci vydali vyhláku, kterou se urèuje výe úhrady za komunální odpad. Ta zùstala ve stejné výi jako v loòském roce, tedy 600 Kè na osobu a rok. Zde je nutné pro objektivitu pøipomenout, e skuteèné náklady na shromaïování, sbìr a likvidaci odpadu vèetnì zajitìní chodu sbìrného dvoru dosahují výe Kè na osobu. To znamená, e necelých 500 Kè na kadého obèana stejnì musíme na komunální odpad doplácet. I protoe se zvýila suma penìz, které dostáváme jako daòové výnosy od státu, tato dotace naí mìstskou kasu nepoloí. Ba právì naopak: vzhledem k pøíjmùm (dotacím za zateplení koly a kolky ve výi témìø 12 mil. Kè) a slunému hospodaøení mùeme smìle pomýlet na investice do místních komunikací, chodníkù, modernizace kotelen, vodohospodáøského majetku, veøejného osvìtlení a mnohého dalího. Na prosincovém zasedání zastupitelé zatím pøijali rozpoètové provizorium, podle nìho se hospodaøení mìsta bude v prvních dvou mìsících roku 2015 øídit. V lednu budou svìdomitì rozhodovat, kam desítky milionù s koneèným rozhodnutím investují. Tudí i konkrétní výdajové poloky budou známy a poté. Ji nyní vak mohu prozradit, e se poèítá s rekonstrukcí ulic kolní, èásti Kaplické, pokraèováním revitalizace sídlitì Nad Cihelnou Na Vrích, výstavbou parkovitì v horní èásti Sídlitì a s podáním dotace na revitalizaci autobusového nádraí, které pravdìpodobnì dostane úplnì novou tváø v roce Jetì v krátkosti se zmíním o pøipravovaných besedách zastupitelù s obèany. Abychom pøedeli mnohdy zbyteèným kontroverzím, rádi bychom uskuteènili sérii dialogù k oehavým tématùm ivota ve mìstì. Zvu vás tedy na první besedu, která se uskuteèní v sále kina, kde bychom za pøítomnosti prodiskutovali a zodpovìdìli nejèastìjí dotazy a podali informace z èinnosti obou zaøízení. Zveme tudí rodièe i dalí zájemce o kolskou problematiku: pøijïte si otevøenì, bez pøedsudkù a bez emocí pohovoøit o tom, co nás trápí, nebo tøeba tìí. J Josef Klíma, starosta mìsta ADVENT A VÁNOCE VE VELEÍNÌ tady nakoupíme pìkné dáreèky, které potìí o Vánocích ivý betlém dìtí z M a orchestru ZU Veleín Fotografie k èlánkùm uvnitø tohoto èísla Charitativní trh zde se pøipravují oblíbené bramboráky a palaèinky.. Tradièní Medovina na hradì a kuování pro dìti 1

2 Dìkuji panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi za dárek a hezké blahopøání k mým narozeninám a za milou návtìvu paní Papírové a paní Uretschlägerové. Karel Dichtl st. Dne se uskuteènil první roèník charitativního bazárku. Tento rok výtìek poputuje k Nicolasi Pikhartovi a jeho rodinì. Chtìla bych velmi podìkovat lidem, kteøí darovali vìci k prodeji a zároveò tìm, kteøí si pøili nakoupit a pøispìli tak k èástce Kè. Doufala jsem ve vìtí úèast nakupujících, pøesto je celková èástka k r á s n á a dodala nám d ù v o d k pokraèování p o ø á d á n í bazárku v pøítím roce. Výtìek bude pøedán spoleènì s èástí výtìku Adventního charitativního trhu poøádaného mìstem Veleín zaèátkem ledna. Neprodané vìci byly rozdìleny èást se pøedala Rafael o.p.s. na Nových Hradech, která se stará o týrané pejsky. Dalí èást zejména kojenecké potøeby, hraèky a obleèení pro malé dìti se pøedala do Azylového domu v Rybce a zbytek vìcí si odvezla Charita Broumov. Dìkuji také KIC Veleín za poskytnutí prostor, Lence Pøibylové za pomoc s organizací a dalím dobrovolníkùm. Krásný Nový rok a snad zase za rok J Bc. Michaela Jaroová Tak jak byl prosinec pro vechny nabitý pøípravami na vánoèní svátky, také my v klubíèku jsme mìli nabitý program. 3.prosince nás navtívil v klubíèku vzácný host a to Mikulá s drobnou sladkou nadílkou pro malé caparty, kterých se letos selo opravdu poehnanì. 7. prosince vyvrcholily pøípravy na adventní trhy. Velké díky vem, za domácí i spoleèné tvoøení, za domácí dobrùtky a za prodej i nákup, nebo za ná stánek jsme letos utrili víc ne dvojnásobek oproti loòsku. Máme z toho velkou radost, protoe èástka z vìtí èásti pøipadne na pomoc Nicolasi Pithartovi. Jistì mi dáte za pravdu, e mít Ji dlouholetou tradici má pøedávání Betlémského svìtla mezi hasièi a jejich hornorakouskými kolegy. Letoní pøedání se uskuteènilo v sobotu 20. prosince 2014 v kostele Sv. Mikuláe v Grünbachu v Rakousku. Svìtlo bylo v podveèer pøivezeno do Veleína a pøedáno zástupci Øímskokatolické farnosti ve Veleínì panu P. ThMgr. Martinu Bìtuòákovi a obèanùm mìsta. Betlémské svìtlo, symbolizující lásku, mír a porozumìní bylo pro vechny zájemce k dispozici v Chrámu sv.václava ve Veleínì, u jeslièek na Kantùrkovci i na námìstí u vánoènoèního stromu. SDH zdravé dítì je nejvìtí dar, bohuel ivot není vdy spravedlivý a né vichni mají takové tìstí. Pokud alespoò touto drobnou èástkou mùeme Nicolasovi zkvalitnit jeho ivot a ulehèit situaci celé rodinì, tak je to to nejmení co pro nì mùeme udìlat. Mrzí mì nìkteré reakce lidí, kteøí to nechápou. Natìstí je spousta Veleákù, kteøí mají srdce na pravém místì a tìm velké díky za pøíspìvky a pozitivní reakce. 17. prosince pøiel do klubíèka Jeíek, který dìtem pøinesl spousty nových hraèek. Ochutnali jsme spoleènì cukroví, uvaøili si voòavý èaj a spoleènì oslavili Vánoce. Díky dotaci mìsta Veleín jsme mohli dìtem v tomto roce poøídit nové edukaèní hraèky a vybavit výtvarný koutek. Velice si toho váíme a mnohokrát dìkujeme. V novém roce se tìíme na nae spoleèné setkání, které se koná kadou støedu a pøes zimu i v pátek od 9:30 do 11:30 v prostorách klubíèka. Fotky a více informací na facebooku. Za MC Veleínské klubíèko pøeji vem v novém roce mnoho zdraví, lásky a spokojenosti Mgr. Lenka Moravcová 2

3 hlavu zakonèenou ryjem, s dozadu se sniujícím høbetem se zakonèeným pírkem (ocas). Dále mají trvalý chrup, který má 44 zubù. Tímto chrupem jsou vybaveni teprve ve stáøí 3 let. Zvlátností u tohoto chrupu jsou vechny 4 pièáky, protoe nemají ukonèený rùst. U kòoura se dolní pièáky nazývají páráky, horní se nazývají klektáky, celkovì se jim øíká zbranì. U bachynì se nazývají háky. Chrup slouí jako pracovní nástroj i jako zbraò. Kòouøi neváhají zbranì pouít k boji s nepøítelem. Bachynì u selat v pøípadì ohroení útoèí i na èlovìka. Podle chrupu se urèuje u ulovené zvìøe jejich stáøí. Zbranì slouí jako trofej. Divoèáci za potravou vychází v noci. Divoèák je typický veravec. Divoèáci jsou uiteèní hubí velké mnoství kodlivého hmyzu. V zemìdìlství vak pùsobí èasto kody. Stavy této zvìøe jsou stále na stoupající úrovni. Chrutí (øíje) od listopadu do ledna. Bachynì je plná týdnù a vrhá 4 8 selat. Má nejkratí laktaci 2 mìsíce. Tak pøítì. Myslivosti zdar L.. Nae plesová sezona 2014 zaèala Farním bálem ve Veleínì, následoval Lidový ples ve Vìovaté pláni a Country bál Táborové osady Jiní øeka v Bujanovì. V rámci vzdìlávání se, jsme byli na exkurzi v informaèním centru na Jaderné elektrárnì Temelín. Samozøejmostí je u vykonání obou brigád v akci Ukliïme svìt. Dále jsme vystupovali na Folkovém a country veèeru v Borovanech, na Festivalu pøátel duchovních cest tentokráte konaném v È. Budìjovicích. Pøedtanèení jsme mìli v Bujanovì na Koláèových slavnostech a v Sedlci na setkání partnerských obcí Svatého Jana nad Malí. Akce Za úplòku bez hranic, pøipomenula 25. let pádu elezné opony v Novém Údolí. Vystupovali jsme na Houpaèce na Veleínském nádraí, na Letních slavnostech v Omlenièce a na Zelnobraní ve Vidovì. Probìhly i dvì akce s pøizváním rodinných pøísluníkù a to cyklisticko turisticko taneèní soustøedìní u Staòkovského rybníka a také splutí Vltavy z Vyího Brodu. Pøíjemným zpestøením byl èas strávený s dìtmi na dìtském táboøe Pírkùv mlýn, kde jsme pøipravili pro dìti program spojený s výukou tancù. Zjistili jsme, e i mezi devítiletými dìtmi je spousta talentovaných taneèníkù country tancù. To, na co jsme si zatím jetì niky netroufli se stalo na letoním Country Dance Festivalu Jasana Bonue v Praze, kde jsme vedle nejlepích amatérských country taneèních skupin z Èech pøedvedli v rámci taneèní pøehlídky i nae pøedtanèení se sestavou s párovými Coupe Dance. Závìr roku patøil tradiènì pøípravám a tìením se na ná ji osmý country bál. Na tento jsme si pøipravili Jiffi Mixer a jak je ji naím zvykem i nový tanec. Tentokrát jsme se pokusili o nároèné Irské ceilí, co je tanec ponejvíc tanèený na pièkách s výskoky a s pevným drením horní èásti tìla. A jak se nám to povedlo? To ohodnotili diváci velkým potleskem. Hrála nám Patrola a v programu zatanèily a zazpívaly dìti z Malont. Nejprve vás, pøíznivce pøírody, chci pozdravit a popøát jen to nejlepí v Novém roce 2015, a to i za èleny naeho mysliveckého spolku. A teï bych chtìla pokraèovat. Dalí zvìø, která se vyskytuje v naí honitbì, je zvìø èerná divoèáci. Jsou to: kòour, bachynì, lonèák, sele (markazín) mají protáhlou Dìti a Lenka V mìsíci p r o s i n c i v rámci p r o j e k t u Zkvalitnìní v ý u k y pøírodovìdn ých pøedmìtù s dùrazem na t e r é n n í v ý u k u navtívili áci 3. a 5. tøíd Regionální muzeum v Èeském Krumlovì, kde se pod vedením muzejního pedagoga zabývali historií prùmyslu na Èeskokrumlovsku. áci 4. a 9. tøíd absolvovali výuku pod odborným vedením lektorù v Planetáriu v Èeských Budìjovicích, v tomto subjektu mìli áci 9. tøíd navíc výuku rozíøenou o návtìvu kopule h v ì z d á r n y. I tento mìsíc nejvíce ocenili áci 2., 3., 8. a 9. 3

4 tøíd interaktivní v ý u k u v Techmánii v Plzni. áci pøed k a d ý m v ý j e z d e m o b d r e l i pracovní listy, k t e r é v y p r a c o v a l i uèitelé naí koly. S tìmito pracovními listy pracují áci pod vedením pedagogù pøed exkurzí, v rámci exkurze a následnì po exkurzi. Z tìchto pracovních listù si áci tvoøí portfolia a ukládají si je ve kole, protoe se k nim budou ve výuce vracet. áci mají dopravu na exkurze, vstupné, navýený pedagogický doprovod a pomùcky na tvorbu portfolií hrazené z operaèního programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost. Kromì výuky v terénu absolvovali áci 1. a 2. roèníku pøímo v kmenových tøídách výukové programy centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia s názvem Stromeèek, stromek, strom (1. roèník) a Poznáváme lesní zvíøata (2. r o è n í k ). V e c h n y t y t o v ý u k o v é programy byly plnì h r a z e n y z penìz na projekt. Dne se uskuteènil na naí kole Pøírodovìdný projektový den. Na 21 stanovitích si áci osvìovali a opakovali vìdomosti a zkuenosti, které získali v rámci projektu. Tímto projektovým dnem byl celý projekt Zkvalitnìní výuky pøírodovìdných pøedmìtù s dùrazem na terénní výuku ukonèen. Od do v rámci projektu Zkvalitnìní výuky pøírodovìdných pøedmìtù s dùrazem na terénní výuku bylo vypraveno se áky na výuku v terénu 91 autobusù vdy se dvìma tøídami ákù, ve tøídách bylo uskuteènìno 28 výukových programù centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia, 10 výukových programù z centra Nadace pro vydru Tøeboò a 1 výukový program pro vechny áky koly od spoleènosti na ochranu dravých ptákù Zayferus. áci mají monost navtìvovat Pøírodovìdný krouek a v rámci tohoto projektu byla zrenovována a novì vybavena odborná uèebna pøírodopisu. Mgr. Jana tìpánková, zástupce øeditele koly Lesy Èeské republiky, Jihoèeská vìdecká knihovna, ZOO Hluboká nad Vltavou vyhlaují výtvarnou soutì Lesy a pøíroda kolem nás Soutìní témata: Les ve fantazii les jako domov skøítkù, víl, Básnièka o pøírodì (lese) s ilustrací, Èlovìk a les, Stromy v barevném kabátku, Pøírodní herbáø, Ruènì vyrobená kníka o lese Soutìí se v nìkolika kategoriích od pøedkolákù po áky 9. tøíd Z, áci ZU a áci speciálních kol. Výtvarné práce se vybírají 5 v dobì výpùjèních hodin. Blií informacena web.stránkách nebo na tel , a nebo pøímo v knihovnì. Za knihovnu K. Stehlíková ve Veleínì pro kolní rok 2015/2016 se bude konat ve dnech 15. ledna 2015 (ètvrtek) 14:00 17: ledna 2015 (pátek) 14:00 17:00 v budovì Základní koly ve Veleínì Rodièe nebo zákonní zástupci dítìte jsou ze zákona povinni dítì, které do záøí 2015 dovrí estý rok svého vìku, pøihlásit do koly. Není li dítì po dovrení estého roku vìku tìlesnì nebo duevnì pøimìøenì vyspìlé, poádají rodièe nebo zákonní zástupci do o odklad kolní docházky o jeden kolní rok. Øeditel koly o odkladu rozhodne na základì odborného posouzení (pedagogicko psychologická poradna a odborný lékaø nebo klinický psycholog). K zápisu se dostaví i dìti po loòském odkladu kolní docházky. Rodièe, kteøí pøijdou s dítìtem k zápisu, s sebou pøinesou: vyplnìný dotazník pro rodièe, rodný list dítìte a obèanský prùkaz rodièe, kteøí dotazník nemají, tento vyplní pøi zápisu Øeditelství Z Veleín VELEÍNSKÝ ZPRAVODAJ èíslo vydáno ve Veleínì dne Vydavatel: Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín, Drustevní 596, , IÈ Internetová podoba na: Tel.: zázn., Tel.+ Fax: Neprolo jazykovou úpravou, autoøi jednotlivých èlánkù zodpovídají za obsah svých pøíspìvkù. Uzávìrka Zpravodaje vdy k 22. v mìsíci Povoleno Mk ÈR E10951 Výtisk zdarma 4

5 A to doslovnì. První adventní nedìle opravdu byla ji 30. listopadu, kdy jsme spoleènì se ZU uspoøádali 1. adventní koncert ve Výstavní galerii Jakub. K adventnímu èasu ji neodmyslitelnì ve Veleínì patøí charitativní èinnost. Tentokrát se zapojily i maminky, které uspoøádaly 22. listopadu Charitativní bazárek. Dìkuji tímto hlavním organizátorkám Míe Fajtové a Lence Pøibylové i vem dalím maminkám, které se podílely na této zásluné akci. Výtìek z bazárku je 9 444, Kè a celý bude vìnován na postieného chlapce z Veleína. Kácení vánoèního stromu, jeho pøevoz a zdobení u probíhá za kadoroèní pomoci a asistence zkuených hasièù a øidièù techniky. Strom vìnovala rodina Roidlových, Stavební firma J+K zaøídila pøevoz náklaïákem s øidièem K. Èíkem. Kácení a manipulaci zajistila pracovní èeta mìsta, jeøábník M.Bouka z Tøebonína nám strom postavil a místní hasièi se ujali zdobení (M. Vlaný ml., M. Layrer, P. Skøivánek, F. Vítù, J. Smolík a K. Klein). K 5. prosinci patøí neodmyslitelnì nadílka pro dìti. I my jsme opìt uspoøádali v sále kina Mikuláskou nadílku spojenou s malým muzikálem. Ve zajistila agentura SAXA a jejich èertík Péa byl pøíjemným zástupcem pekla i pro ty nejmení návtìvníky. Nadílku dostaly vechny dìti a to opìt díky naim pravidelným sponzorùm. Je to Jednota Kaplice a kadeønice Lenka vecová. Vánoèní strom se oficiálnì rozsvítil druhou adventní nedìli, kdy spojujeme Adventní charitativní trh se Zvoneèkovým p r ù v o d e m a rozsvícením stromu. A d v e n t n í charitativní trh byl letos 10. roèníkem a podílelo se na nìm opìt velké mnoství spolkù i jednotlivcù. N e j p o è e t n ì j í skupinou byla Spoleènost pøátel mìsta Veleína, kdy nám pánové pomohli se stavìním stánkù. Tentokrát to nebylo nic pøíjemného, protoe celé dopoledne prelo. Ve 14 hodin se poèasí umoudøilo a trh mohl zaèít. Dámy ze spoleènosti pøátel adventní vìnce z kynutého tìsta, které upekl P. Rouha. Dále klobásy, které prodávaly rùzné dobroty, medovinu i punè a také krásné vìnovalo Øeznictví Foitl a prodávali je pánové ze spoleènosti pøátel. Jejich stánek letos sdílely maminky z Klubíèka, které kromì svých výrobkù nabízely i teplé nápoje. Ve stánku Kulturního a informaèního centra mìsta Veleín jste mohli zakoupit palaèinky a bramboráky, které pekly nae vìrné spolupracovnice D.Grillová a V. Klevcovová, spoleènì s kolegyní J. Tomákovou. Bramborákù se letos upeklo zase troku víc, celkem z 30 kg brambor, které nás nechali opìt nastrouhat u Foitlù, za pomoci J. Mioòové. Dále jste zde mohli zakoupit ji tradiènì svíèky z dílny paní Vackové ze Skøidel, které prodávala nae kolegynì L. vecová, perníèky paní Houskové a peèený èaj od její vnuèky Veroniky Mikukové. Dále pak trùdl od pí. Slámové a døevìné svícny a mísy od M. Noska. Hned vedle mìla svùj stánek Z, kde jste mohli zakoupit keramiku, pøání i vánoèní svícny dìtí z 2. stupnì, které ve vyrobily pod vedením E. Bickové. Výrobky prodávaly nae dalí vìrné pomocnice skautky J.a J. Hanuovy a prodávaly také vlastnoruènì upeèené Øímovské hady. Vedle nich mìla stánek ZU Veleín, kde Iva Hulíková nabízela výrobky z výtvarného oboru. V dalích dvou stáncích prodávaly paní uèitelky z M Veleín ( Z. Kleinová, M.Müllerová, H. Tauková a A. Kosteèková ) krásné zvoneèky, andílky a dalí vánoèní zboí. A poslední stánek patøil Charitì Kaplice, kde byly nabízeny výrobky jejich uivatelù. Punè byl letos vylepený jetì o jeøabinové víno, které vìnoval p. Kuthan a mot, který nám dodala D. Kindlmannová ze sdruení MODRON. Velké podìkování patøí kolegovi J. Bartizalovi, J. Tomákové, vem chlapùm Rùièkovým a K. Kleinovi, kteøí vichni spoleènì s pány ze Spoleènosti pøátel mìsta Veleína stavìli stánky, pøipravovali stoly, grily a vekeré dalí zázemí. A to samé si vichni zopakovali i po skonèení celé akce. V 16 hodin jsme s dìtmi i rodièi proli kousek Veleína ve Zvoneèkovém prùvodu za doprovodu mìstských stráníkù a v 17 hodin si dìti za pomoci zvonìní svých zvoneèkù rozsvítily vánoèní strom. Zahrála a zazpívala nám Venkovská dudácká muzika Bedrník. Jetì jednou dìkuji vem, kteøí se na trhu podíleli nebo pøispìli jakýmkoliv jiným zpùsobem. Hned v pátek v jsme na námìstí pod radnicí vypustili balónky s pøáním k Jeíkovi. Na pokyn pana V. Vydry pøes Rádio Impuls, vypustily veleínské dìti 163 balónkù. Protoe bylo krásné poèasí, byly balónky vidìt hodnì dlouho. Krátký videozáznam najdete na naem FB ( KIC mìsta Veleín). K této celorepublikové akci jsme se pøipojili poprvé a dìtem se vypoutìní balónkù s héliem velice líbilo. Dìkuji také naim pomocnicím Olze Libertinové a Zdeòce Kohoutové, které dìti krásnì pomalovaly a mìly práci témìø do tmy. Moje dalí adventní podìkování patøí dìtem ze ZU a M ve Veleínì. Orchestr ZU, pod vedením pí. uè. M. Bùkové, doprovodil dìti z mateøské koly. Ty pod vedením pí. uè. H. Vítù a K. Radové, nacvièily ivý betlém. Ten se odehrál na námìstí u kany v pátek 19. prosince. Dìkujeme i Marii, Josefovi a malému Jeíkovi, které ochotnì sehrála rodina Müllerových. A protoe nám jetì zbyly balónky, vypustily dìti zbývající balónky s pøáním k Jeíkovi. Tak doufám, e se jim alespoò nìkterá z tìch pøání splnila. K adventnímu èasu také patøí Betlémské svìtlo. Tentokrát je pøivezli veleíntí hasièi z Rakouska v sobotu 20. prosince v Na námìstí u radnice si mohl kdokoliv svìtlo pøipálit a donést domù. Poté bylo Betlémské svìtlo pøevezeno do Chrámu sv. Václava a na Kantùrkovec. V adventním èase se konala jetì øada dalích koncertù, ale i dalí dva ivé betlémy. Ve bylo zavreno Medovinou na hradì Veleín a Vánoèním koncertem chrámového sboru 26. prosince veèer. Chtìla bych jetì jednou podìkovat vem, kteøí mají jakýkoliv podíl na vytvoøení pøíjemné atmosféry v pøedvánoèním èase. 5

6 Dìkuji i vem návtìvníkùm, e si i v dnení uspìchané dobì nali èas se chvíli zastavit a této atmosféry si uít. Dìkuji také vem, kteøí se zapojili do charitativní èinnosti, která je velice zásluná a pøináí kadoroènì nìkomu radost. Tím se dostávám i k výtìkùm z tìchto akcí. Jak jsem ji uvedla, výtìek z Charitativního bazárku byl. Výtìek z Adventního charitativního trhu je K tomu se jetì pøipojí èástka, kterou ji druhý rok vìnovala Ing. Hana Peková, vedoucí Komise ivotního prostøedí, která je zøízena Mìstským úøadem ve Veleínì. Celkem tedy dosáhla èástka vìnovaná na charitu Charitativní pomoc, a u má jakoukoliv podobu nebo výku, je vdy odrazem duchovní úrovnì spoleènosti. Jsem moc ráda, e ve Veleínì poøád jetì ijí lidé, kteøí chápou, e jsou kolem nás i nemocní, postiení, staøí a dalí potøební. Právì adventní èas by mìl slouit k zamylení se nad tím, jaké hodnoty jsou pro ivot ty nejdùleitìjí. Ochota udìlat nìco pro nìkoho jiného se vytrácí a nahrazuje ji závist, nepøejícnost a sobeckost. O tom jsme se bohuel mohli pøesvìdèit i na veleínském diskuzním fóru. Pøeji nám vem tedy v roce 2015 více sounáleitosti, úcty k sobì navzájem a pokory. Protoe jak se øíká: Nikdy neøíkej nikdy a opravdu nikdo z nás neví, kdy bude pomoc potøebovat. Pøeji vám vem úspìný a pøíjemný rok Hana Rùièková, øeditelka KIC mìsta Veleín Pracovnice Charity Kaplice jsou ji tradièní souèástí Adventních trhù ve Veleínì. Nejinak tomu bylo i letoní rok. S pøíchodem adventu jsou témìø v kadém mìstì i mení obci neodmyslitelnì spojené nejrùznìjí trhy a slavnostní rozsvìcení vánoèních stromkù. Druhou adventní nedìli slavnostním adventním rouchem oilo i mìsto Veleín. Tohoto trhu se zúèastnily i pracovnice Charitní peèovatelské sluby Veleín. Mìly zde vlastní stánek s výrobky u i v a t e l ù peèovatelské sluby a sociální r e h a b i l i t a c e. Výrobky za p e è o v a t e l s k o u slubu vyrábìli senioøi v klubovnì, v rámci projektu Klubík a nìkteré výrobky pocházejí z rukou zdravotnì postiených, kteøí docházejí do sociální rehabilitace Tolerance v Kaplici. Nìkolik týdnù tvrdé práce se ale vyplatilo a výrobky byly úasné, co ocenili také nakupující. V naem stánku si mohli pøíchozí zakoupit mýdla, vánoèní pøáníèka, kabelky, ubrusy, výrobky z vosku a dalí krásné vìci. Tímto bychom chtìli podìkovat vem naim uivatelùm, kteøí se podíleli na výrobì tìchto pøedmìtù a také vem, kteøí na trhy pøili a zakoupením naich výrobkù podpoøili èinnost celé naí organizace. Na kadém stánku bylo zavìeno jmelí, které trhùm dodávalo jetì vánoènìjí atmosféru. Veleínským námìstím se linula vùnì tradièního vánoèního punèe a medoviny. Stánkaøi nabízeli adventní vìnce, svícínky, hraèky, vánoèní ozdoby a vazby, cukrovinky a vánoèní perníèky, výrobky umìleckých øemesel. Kolem páté hodiny probìhla kadoroèní zvonková procházka, kdy dìti s rodièi obeli námìstí za vedení paní Rùièkové. Tento prùvod se zastavil u krásnì nazdobeného vánoèního stromu, kde za pomoci pana starosty, zvoneèkù a vánoèních koled dolo k jeho rozsvícení. Pan starosta na závìr popøál vem krásné proití vánoèních svátkù a kolem esté hodiny lidé odcházeli s veselou náladou domù. Simona Bartoòová a Lucie Valeová Dne jsme poøádali Vánoèní turnaj pro dìti opìt ve spolupráci s firmou A.S.A. Èeské Budìjovice, která ji tradiènì vìnovala pìkné ceny. Vichni se snaili zúroèit hodiny tréninkù a ze vech sil bojovali o kadý míèek, take to byly dramatické zápasy plné hezkých výmìn. Jména vítìzù: 1.Jaroslav Maek,2. Pavel Maek, 3. Petr Tácha; dalí kategorie 1.Jana mejkalová, 2.Milan Kabíèek, 3.Zuzana Tomková; tøetí skupina 1.Tereza Maková, 2.Michaela Øebíková,3. Jaroslav Èapek; a nejmladí hráèi 1. Luká Klinger, 2. Tomá Dzietonický, 3. Libor Tomka. Také bych chtìla podìkovat vedení Jihostroje, e v prùbìhu øíjna a listopadu nechalo provést ve sportovní hale výmìnu oken a vstupních dveøí, take se znovu zlepily podmínky pro èleny vech oddílù, kteøí tuto krásnou tìlocviènu vyuívají : aerobik, street dance, scénický tanec, taekwondo, ping pong hráèù Jihostroje a OST Veleín, a od ledna pøibude jetì bodystyling. Do roku 2015 pøeju vem tìstí, zdraví a úspìchy v práci, D.Javoøíková Kadý rok poøádá oddíl Cyklo Veleín na podzim 2 tradièní bìecké závody. 28.øíjna a 17.listopadu terénní bìh. Poøadatele potìila v obou akcích velká úèast závodníkù, která se kadým rokem zvyuje a to i v dìtských kategoriích. Na pùlmaratónu to bylo letos celkem 135 závodníkù (z toho 22 dìtí) a na krosu 93 bìcù (23 dìtí). Veleínský pùlmaratón získává velkou oblibu. Pøed 4 lety se zde konalo a v loòském roce. Na rok 2015 jsme byli opìt poádáni o uspoøádání jihoèeského mistrovství. je souèásti, který sdruuje nejvýznamnìjí jihoèeské bìhy. 18. roèník ji potøetí vyhrál 43.letý Etiopan, ijící a pracující jako ortoped v Týnì nad Vltavou. Na startu bylo i nìkolik bìcù z Veleína. Nejrychlejí z nich byli Jan Gregor a Jan Petrou. 6

7 V 7. roèníku terénního na nároèné trati u pøehrady zvítìzil z Atletiky Písek, který zaostal 1 vteøinu za traovým rekordem. I zde se neztratili veleíntí, nejlépe bìel Jan Petrou, který vyhrál kategorii nad 50 let v novém rekordu své kategorie. Tyto dva bìecké závody a jarní cyklistický závod O cenu mìsta Veleína by se nemohly konat bez finanèní pomoci a firem. a a.s. Tímto dìkujeme za spolupráci. Poøadatelskou èinnost zajiují èlenové oddílu Cyklo Veleín a jejich rodinní pøísluníci. Výsledky Veleínského pùlmaratónu: 1. (Týn nad Vltavou) 1:12:28 2. (Atletika Písek) 1:13:29 3. (Tábor) 1:17:34 7. (Veleín) 1:21: nad 50 (Cyklo Veleín) 1:21: ena (Triatlon Lipno) 1:28: (Cyklo Veleín) 1:28: nad 50 (Cyklo Veleín) 1:36: (TJ Kapr Markvartice) 1:37: nad 60 (Cyklo Veleín) 1:48: ena (Dolní Tøebonín) 1:58:20 V rámcových závodech dìtí se z Veleína zúèastnili Luká Smolík, Tomá Broka, Tomá Dvoøák, Michaela Váchová, Zuzana Smolíková, Tomá Bauer, árka Dvoøáková, Lubo Broka, Elika Skakièová a Inge Hefko. Výsledky Krosové 12 : Do 39 let 1. (Atletika Písek) 0:47:27 9. (Veleín) 0:57: (Veleín) 1:10: let 1. (BH Triatlon ÈB) 0:55:25 7. (TJ Kapr Markvartice) 0:59: (Cyklo Veleín) 1:07:56 tra 6 km let 1. (Cyklo Veleín) 0:24:34 TR 5. (Cyklo Veleín) 0:29: let 1. VSTE ÈB 0:29:06 3. (Cyklo Veleín) 0:32:03 eny do 34 l. 1. (Atletika Písek) 0:25:01 TR 6. (Dolní Tøebonín) 0:35:04 eny l. 1. (Triatlon Lipno)0:26:55 4. (Veleín) 0:33:08 eny nad 50 l. 1 (Liga 100 Praha) 0:29:49 TR nejstarí úèastník (AC È. Krumlov)0:45:52 Na zkrácených tratích pro dìti bìeli z Veleína: Luká Smolík, Zuzana Smolíková, Tomá Dvoøák, árka Dvoøáková, René Juda, Jan Juda, Natálie Langweilová, Elika Skakièová. Za poøadatele Cyklo Veleín Karel Rùièka CVIÈENÍ PRO DOSPÌLÉ : Zdravotní gymnastika a posilování Pondìlí 2000 do 2115 hodin tìlocvièna Z Eva Veselá základy rytmické gymnastiky, posilování, kalanetika, protahovací a relaxaèní cvièení cvièení s nií intenzitou CVIÈENÍ PRO DÌTI : Cvièí se v tìlocviènì Z nebo ve sportovní hale Jihostroje Cvièení pøedkolních dìtí s rodièi Úterý od 1615 do 1715 tìlocvièna Z Jana Voráèková a Monika Votíková sportovní hry, cvièení na náøadí, zdravotní cvièení apod. Veobecná gymnastika pro kolní dìti Úterý od 1715 do 1830 tìlocvièna Z Jana Voráèková a Monika Votíková základy atletiky, gymnastické cviky, sportovní hry, cvièení na náøadí, zdravotní cvièení, soutìe apod. Dìtský aerobic Pondìlí od 1700 do 1800 tìlocvièna Z Alena Prokeová zaèáteèníci, mírnì pokroèilí, pøedkoláci, mladí ákynì Støeda od 1700 do 1800 sportovní hala Jihostroj Alena Prokeová pokroèilí, mladí a starí ákynì Street Dance Støeda od 1800 do 1900 sportovní hala Jihostroj Barbora Zimeková mladí a starí ákynì a áci Blií a aktuální informace hledejte na nástìnce SK ASPV naproti autobusovému nádraí! Vae cvièitelky Ve sportovním kalendáøi uvádíme akce, které veleínské sportovní oddíly v aktuálním mìsíci poøádají nebo se jich úèastní. 7

8 Novì nás naleznete i na facebooku (KIC MÌSTA VELEÍN,jsou tam i fotogalerie ) Pøíjem inzerce a pøíspìvkù do Veleínského zpravodaje: Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín, budova kina, tel: e mail: (ceník a podmínky inzerce na pod odkazem zpravodaj) Turistický servis mikroregionu Pomalí: Kavárna JAKUB rezervace míst: (Petra Øíhová) 8 Kinokavárna RELAX rezerv. míst: ( Lenka vecová ) Monost konání rodinných oslav, veèírkù i tøídních srazù 3D Kino Veleín rezervace vstupenek online: Tel ( kanceláø v budovì kina ) Rezervace dalích prostor na pøednáky a kolení salonek s interaktivní tabulí ( budova kina ) sál kina se stolovou úpravou a nejmodernìjí promítací technikou, i stolová úprava výstavní galerie JAKUB monost poøádání komornìjích pøednáek ( øadová i stolová úprava) s promítacím zaøízením Kontakt: Hana Rùièková ( ), Jaroslav Bartizal ( )

9 9 Novì nás naleznete i na facebooku (KIC MÌSTA VELEÍN,jsou tam i fotogalerie ) Pøíjem inzerce a pøíspìvkù do Veleínského zpravodaje: Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín, budova kina, tel: e mail: (ceník a podmínky inzerce na pod odkazem zpravodaj) Turistický servis mikroregionu Pomalí: Kavárna JAKUB rezervace míst: (Petra Øíhová) Kinokavárna RELAX rezerv. míst:

10 Váení pøátelé cestování, toulání, dálek vábení! Stejnì jako v minulých letech Vás znovu v tento èas oslovuji a zvu, ve spolupráci s místním KIC na cestovatelská promítání. Opakovanì pøijídíme do Veleína v mìsících leden bøezen, abychom Vám s mými hosty profesionálními prùvodci, cestovateli, novináøi, fotografy i pøíleitostnými dobrodruhy zpøíjemnili zimní veèery touláním po naí planetì pøi poutavých i zábavných povídání za doprovodu originálních fotoshow. Nenechte si ujít jistì atraktivní program a radìji si hned poznaète do kalendáøù: 6.1. MAKEDONIE a KOSOVO 3.2. SEVEROZÁPADNÍ INDIE 3.3. MEXIKO A GUATEMALA Na sále kina budeme zaèínat tradiènì od 18. hodiny. Ke kadému z veèerù se ve Veleínském zpravodaji vdy vrátím podrobnìji i v následujících mìsících. Nyní tedy promítání a povídání lednové: 6.1. MAKEDONIE a KOSOVO Pojïme s Tomáem Vaníèkem poznat zemi, ve které najdete památky na Øeky, Øímany, Byzantince, Turky i køesany? Zemi, která si prola nelehkou cestu ke svobodì a která si ji umí váit? Vydejte se s námi do Makedonie, zemì tak starobylé, e odtud pochází i poèátky èeského køesanství. Navtívíme hlavní mìsto zemì Skopje s námìstím Makedonia promìnìným na galerii monumentálních soch. Stejnì tak jako slavné Ochridské jezero s pravoslavnými klátery, odkud k nám pøili vìrozvìstové Cyril a Metodìj. Na jihu zemì se podíváme po antických památkách a zastavíme se i u 4000 let staré megalitické observatoøe na vrchu Kokino, objevené teprve v roce Poté se pøehoupneme pøes nebetyèné títy hor Korabu a ar planiny, abychom se seznámili s Kosovem. Tato nejmladí samostatná zemì Evropy byla jetì pøed deseti lety zmítaná bratrovraednou válkou a teï jen pomalu a tìko hledá cestu k dalímu ivotu. V historickém Prizrenu poznáme, e za Orientem není potøeba cestovat a do Asie. A v Rugovské soutìsce nedaleko mìsta Peja, kde podle knih Karla Maye il obávaný bandita ut, se podíváme na sídlo patriarchy Srbské pravoslavné církve. Teprve tady èlovìk pochopí, e situace kolem nezávislosti Kosova není èernobílá a e se ji lze jen hodnì tìko hodnotit naím støedoevropským pohledem. 10 (makedonsky: Македонија), oficiálně Makedonská republika je zemì leící v centrální èásti Balkánu v Jihovýchodní Evropì. Jde o jeden z nástupnických státù bývalé Jugoslávie, od které se odtrhla v roce Makedonská republika je vnitrozemský stát, který hranièí s Kosovem na severozápadì, Srbskem na severu, Bulharskem na východì, Øeckem na jihu a s Albánií na západì. Hlavním mìstem zemì je Skopje s obyvateli podle sèítání lidu z roku V zemi leí více ne 50 jezer a estnáct hor vyích ne 2000 metrù. Makedonie je èlenem OSN, od roku 1993 Rady Evropy a od roku 2006 Støedoevropské zóny volného obchodu. Od prosince 2005 je také kandidátem na vstup do Evropské unie a také poádala o èlenství v NATO. je území na Balkánském poloostrovì, o jeho postavení se stále vedou spory na mezinárodní pùdì. Podle své deklarace nezávislosti tvoøí stát Kosovská republika. Vìtina demokratických státù, ji samostatnou Kosovskou republiku uznala. Ostatní státy se v souèasné dobì k nezávislosti tohoto území vyjadøují. Srbsko, jeho integrální souèástí území døíve bylo, je i nadále povauje za své území a podle srbské ústavy tvoøí Autonomní oblast Kosovo a Metohije a je nedílnou souèástí Srbska. Hlavním mìstem je v obou pøípadech Pritina. Region sousedí s Albánií, Makedonií, Èernou Horou a Srbskem. Jaroslav ZEMAN, turistický prùvodce Pokraèování kurzu anglického jazyka s Amerièanem Dalem Lehnhoffem. Cena kurzu 900 a 1500 korun dle poètu pøihláených. Scházíme se v zasedací místnost KIC kadou støedu od 17:45 hodin. Kurz není vhodný pro úplné zaèáteèníky. Zaèátek kurzu v únoru. Nezahálíme ani s virtuální univerzitou tøetího vìku, která se v letním semestru ponese v duchu èínské medicíny v naich zahrádkách. V pøípadì zájmu je moné otevøít poèítaèový kurz pro seniory. Zmìny èi konkrétní informace spolu s pøihlákami budou na webu Aktuální akce, fotky a pozvánky najdete také na facebookových stránkách Mas Pomalí. Do roku 2015 pøejeme vem zdraví, pohodu a spoustu pøíjemných záitkù pøi aktivním trávení volného èasu. E. Tarabová uklid cisteni.cz Pravidelné úklidy panelových domù. Veleín a okolí doprava zdarma Tel: (za Penny marketem). Rychlé jednání výhodou návaznì na závìreèné teréní úpravy. Tel. kontakt: , 42 m 2 ve Veleínì, nová kuchynì, plastová okna, balkon, nový výtah. Tel:

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

Broumovský zpravodaj øíjen 2010

Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Obsah... Za poklady Broumovska... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Kronika... str. 6 Zajímavosti... str. 811 kolství... str. 1214 Na cestách... str. 1617 Kultura a sport...

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Broumovský zpravodaj záøí 2009

Broumovský zpravodaj záøí 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0909_print 7. srpna 2009 10:29:10 Na plánku vidíte objekt Invalidovny (è. 1; souèasný stav budovy pak na titulní stranì) s okolním prostranstvím, kde se slavnost

Více

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

Broumovský zpravodaj listopad 2009

Broumovský zpravodaj listopad 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0911_print 8. jna 2009 12:14:23 Místopisná poznámka: K velkoveskému císaøskému statku è.p. 56 Langer uvádí, e se rovnì nazývá Schweiz. Takto, nebo té Zur Schweiz,

Více

Broumovský zpravodaj èerven 2010

Broumovský zpravodaj èerven 2010 Lehce neumìle sestavený nìmecký text na dìkovném obrázku z vambeøické baziliky v mírném pøestylizování hlásá: Roku 1804, 13. února, dostalo se milosrdenství Antonu Matznerovi, jeho choti a synku Antonovi,

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování roèník XIX. leden 01 www.luhacovice.cz LUHAÈOVICKÉ NOVINY Hotel Alexandria slavil prvenství Nová nadìje zápisu Luhaèovic na Seznam památek UNESCO Benefièní akce 011 plná podìkování Pøedvánoèní pøekvapení

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela.

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela. http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4 Španìlský sál Praāského hradu slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících o Cenu za nejlepší pøípravu

Více

Nová výstavba v Žalovì. Masopust v Roztokách. Procvièení krèní páteøe. Fotbalová zima 2007. Informace Policie ÈR

Nová výstavba v Žalovì. Masopust v Roztokách. Procvièení krèní páteøe. Fotbalová zima 2007. Informace Policie ÈR 3/2007 Masopust v Roztokách Procvièení krèní páteøe Fotbalová zima 2007 Informace Policie ÈR Informace o odstraòování odpadù v roce 2007 Mediální smrš Obèan o Panenské II Byl to ten slavný den,... Vánoèní

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1. pøi našich pìších, cyklistických i vodáckých. Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1. pøi našich pìších, cyklistických i vodáckých. Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1 Na novou lávku pøes Otavu ve Velkých Hydèicích pøispìlo také Mìsto Horaāïovice. Promìny Horaāïovic PŘÍŠTĚ ODPOVÍDÁ:

Více

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Leto ní úvodníkové povídání nese název Ze starých èasù, my se tentokráte vrátíme ve vzpomínkách významného enováka p.

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì 2 23. 2. probìhlo vítání obèánkù uvítání do ivota byli Daniel Barvíø, Krytof Florián, David Pfeifer, Mia Lancová, Matyá Valáek a Isabela Hlavatá. Vem miminkùm pøejeme hodnì zdraví a chápavé a tolerantní

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Vratimovské noviny. umístily na krásném 3.místì. Všichni si. VOLBY DO PS PARLAMENTU ÈR - konané 2.- 3.6.2006

Vratimovské noviny. umístily na krásném 3.místì. Všichni si. VOLBY DO PS PARLAMENTU ÈR - konané 2.- 3.6.2006 výtisk vychází 1.7.2006 / 7-8 ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MÌSTA VRATIMOVA Rada mìsta Vratimova zasedala 13.6. 2006 a projednávala : zprávu o èinnosti regionu Slezská brána zprávu o èinnosti Sdruení

Více

NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY M ÌSTA

NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY M ÌSTA NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY MÌSTA Vážení spoluobèané, vážení a milí hluboèáci, sousedé rád bych Vám popøál vše nejlepší do nového roku 2009. Pøeji Vám hodnì zdraví, štìstí a osobních úspìchù. Možná bychom

Více

Ostrovský mìsíèník. Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. Ostrovští hasièi v roce 2011

Ostrovský mìsíèník. Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. Ostrovští hasièi v roce 2011 Poslední obèánek roku 2011 a první obèánci mìsta Ostrova roku 2012 2 XIII. XIV. roèník Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. 2 5 8 Divadelní pøedstavení Chudák Harpagon je plné humoru.

Více

U NÁS kvìten 2005 kvìten 2005

U NÁS kvìten 2005 kvìten 2005 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI www.praha-libus.cz U NÁS a P Í S N I C E Snímek z Modøanské rokle k tématu cyklistika: archívu Nadace Partnerství projekty Greenways L I B U Š C 7. května se u nás oslavuje C Jak

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více