èíslo výtisk zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èíslo 1 2015 výtisk zdarma"

Transkript

1 èíslo výtisk zdarma Zaèíná nový rok, který bude významný i svými výroèími. V roce 2015 si pøipomeneme 70 let od ukonèení II. svìtové války, ve mìstì oslavíme 75 let fungování naí mateøské koly a ve sportu 80. výroèí veleínského fotbalu a 25 let oddílu taekwon do. Musím se vak vrátit do roku pøedchozího. V prosinci se toti selo zastupitelstvo ke svému tøetímu zasedání, které schválilo nìkolik dokumentù, vázajících se k roku novému. Zastupitelé rozhodli o cenì vodného a stoèného, a to tak, e cena bude opìt dvousloková. Ta se tedy sestává ze stálé platby za vodomìr (cena zùstává ve stejné výi jako v roce 2014) a sloky pohyblivé, tedy za odbìr vody, resp. za vypoutìní vody odpadní. Vzhledem k tomu, e dolo ke zdraení surové vody, kterou provozovatel vodohospodáøského zaøízení spoleènost ÈEVAK, a.s. nakupuje od Jihoèeského vodárenského svazu, konkrétnì o 1,09 Kè za 1 m 3, zastupitelé museli pøistoupit ke zvýení ceny i pro koneèného spotøebitele. Zmìna vak nebude nijak citelná. V jaké výi se tedy budeme pohybovat? Za jeden kubík pitné vody zaplatíme 43,22 Kè (loni 42,96 Kè) a za 1 m 3 odpadní vody pak 33,70 Kè (v roce ,02 Kè). To znamená, e zvýení ceny pocítíme jen minimálnì. V dalím ekonomickém rozhodování volení zástupci vydali vyhláku, kterou se urèuje výe úhrady za komunální odpad. Ta zùstala ve stejné výi jako v loòském roce, tedy 600 Kè na osobu a rok. Zde je nutné pro objektivitu pøipomenout, e skuteèné náklady na shromaïování, sbìr a likvidaci odpadu vèetnì zajitìní chodu sbìrného dvoru dosahují výe Kè na osobu. To znamená, e necelých 500 Kè na kadého obèana stejnì musíme na komunální odpad doplácet. I protoe se zvýila suma penìz, které dostáváme jako daòové výnosy od státu, tato dotace naí mìstskou kasu nepoloí. Ba právì naopak: vzhledem k pøíjmùm (dotacím za zateplení koly a kolky ve výi témìø 12 mil. Kè) a slunému hospodaøení mùeme smìle pomýlet na investice do místních komunikací, chodníkù, modernizace kotelen, vodohospodáøského majetku, veøejného osvìtlení a mnohého dalího. Na prosincovém zasedání zastupitelé zatím pøijali rozpoètové provizorium, podle nìho se hospodaøení mìsta bude v prvních dvou mìsících roku 2015 øídit. V lednu budou svìdomitì rozhodovat, kam desítky milionù s koneèným rozhodnutím investují. Tudí i konkrétní výdajové poloky budou známy a poté. Ji nyní vak mohu prozradit, e se poèítá s rekonstrukcí ulic kolní, èásti Kaplické, pokraèováním revitalizace sídlitì Nad Cihelnou Na Vrích, výstavbou parkovitì v horní èásti Sídlitì a s podáním dotace na revitalizaci autobusového nádraí, které pravdìpodobnì dostane úplnì novou tváø v roce Jetì v krátkosti se zmíním o pøipravovaných besedách zastupitelù s obèany. Abychom pøedeli mnohdy zbyteèným kontroverzím, rádi bychom uskuteènili sérii dialogù k oehavým tématùm ivota ve mìstì. Zvu vás tedy na první besedu, která se uskuteèní v sále kina, kde bychom za pøítomnosti prodiskutovali a zodpovìdìli nejèastìjí dotazy a podali informace z èinnosti obou zaøízení. Zveme tudí rodièe i dalí zájemce o kolskou problematiku: pøijïte si otevøenì, bez pøedsudkù a bez emocí pohovoøit o tom, co nás trápí, nebo tøeba tìí. J Josef Klíma, starosta mìsta ADVENT A VÁNOCE VE VELEÍNÌ tady nakoupíme pìkné dáreèky, které potìí o Vánocích ivý betlém dìtí z M a orchestru ZU Veleín Fotografie k èlánkùm uvnitø tohoto èísla Charitativní trh zde se pøipravují oblíbené bramboráky a palaèinky.. Tradièní Medovina na hradì a kuování pro dìti 1

2 Dìkuji panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi za dárek a hezké blahopøání k mým narozeninám a za milou návtìvu paní Papírové a paní Uretschlägerové. Karel Dichtl st. Dne se uskuteènil první roèník charitativního bazárku. Tento rok výtìek poputuje k Nicolasi Pikhartovi a jeho rodinì. Chtìla bych velmi podìkovat lidem, kteøí darovali vìci k prodeji a zároveò tìm, kteøí si pøili nakoupit a pøispìli tak k èástce Kè. Doufala jsem ve vìtí úèast nakupujících, pøesto je celková èástka k r á s n á a dodala nám d ù v o d k pokraèování p o ø á d á n í bazárku v pøítím roce. Výtìek bude pøedán spoleènì s èástí výtìku Adventního charitativního trhu poøádaného mìstem Veleín zaèátkem ledna. Neprodané vìci byly rozdìleny èást se pøedala Rafael o.p.s. na Nových Hradech, která se stará o týrané pejsky. Dalí èást zejména kojenecké potøeby, hraèky a obleèení pro malé dìti se pøedala do Azylového domu v Rybce a zbytek vìcí si odvezla Charita Broumov. Dìkuji také KIC Veleín za poskytnutí prostor, Lence Pøibylové za pomoc s organizací a dalím dobrovolníkùm. Krásný Nový rok a snad zase za rok J Bc. Michaela Jaroová Tak jak byl prosinec pro vechny nabitý pøípravami na vánoèní svátky, také my v klubíèku jsme mìli nabitý program. 3.prosince nás navtívil v klubíèku vzácný host a to Mikulá s drobnou sladkou nadílkou pro malé caparty, kterých se letos selo opravdu poehnanì. 7. prosince vyvrcholily pøípravy na adventní trhy. Velké díky vem, za domácí i spoleèné tvoøení, za domácí dobrùtky a za prodej i nákup, nebo za ná stánek jsme letos utrili víc ne dvojnásobek oproti loòsku. Máme z toho velkou radost, protoe èástka z vìtí èásti pøipadne na pomoc Nicolasi Pithartovi. Jistì mi dáte za pravdu, e mít Ji dlouholetou tradici má pøedávání Betlémského svìtla mezi hasièi a jejich hornorakouskými kolegy. Letoní pøedání se uskuteènilo v sobotu 20. prosince 2014 v kostele Sv. Mikuláe v Grünbachu v Rakousku. Svìtlo bylo v podveèer pøivezeno do Veleína a pøedáno zástupci Øímskokatolické farnosti ve Veleínì panu P. ThMgr. Martinu Bìtuòákovi a obèanùm mìsta. Betlémské svìtlo, symbolizující lásku, mír a porozumìní bylo pro vechny zájemce k dispozici v Chrámu sv.václava ve Veleínì, u jeslièek na Kantùrkovci i na námìstí u vánoènoèního stromu. SDH zdravé dítì je nejvìtí dar, bohuel ivot není vdy spravedlivý a né vichni mají takové tìstí. Pokud alespoò touto drobnou èástkou mùeme Nicolasovi zkvalitnit jeho ivot a ulehèit situaci celé rodinì, tak je to to nejmení co pro nì mùeme udìlat. Mrzí mì nìkteré reakce lidí, kteøí to nechápou. Natìstí je spousta Veleákù, kteøí mají srdce na pravém místì a tìm velké díky za pøíspìvky a pozitivní reakce. 17. prosince pøiel do klubíèka Jeíek, který dìtem pøinesl spousty nových hraèek. Ochutnali jsme spoleènì cukroví, uvaøili si voòavý èaj a spoleènì oslavili Vánoce. Díky dotaci mìsta Veleín jsme mohli dìtem v tomto roce poøídit nové edukaèní hraèky a vybavit výtvarný koutek. Velice si toho váíme a mnohokrát dìkujeme. V novém roce se tìíme na nae spoleèné setkání, které se koná kadou støedu a pøes zimu i v pátek od 9:30 do 11:30 v prostorách klubíèka. Fotky a více informací na facebooku. Za MC Veleínské klubíèko pøeji vem v novém roce mnoho zdraví, lásky a spokojenosti Mgr. Lenka Moravcová 2

3 hlavu zakonèenou ryjem, s dozadu se sniujícím høbetem se zakonèeným pírkem (ocas). Dále mají trvalý chrup, který má 44 zubù. Tímto chrupem jsou vybaveni teprve ve stáøí 3 let. Zvlátností u tohoto chrupu jsou vechny 4 pièáky, protoe nemají ukonèený rùst. U kòoura se dolní pièáky nazývají páráky, horní se nazývají klektáky, celkovì se jim øíká zbranì. U bachynì se nazývají háky. Chrup slouí jako pracovní nástroj i jako zbraò. Kòouøi neváhají zbranì pouít k boji s nepøítelem. Bachynì u selat v pøípadì ohroení útoèí i na èlovìka. Podle chrupu se urèuje u ulovené zvìøe jejich stáøí. Zbranì slouí jako trofej. Divoèáci za potravou vychází v noci. Divoèák je typický veravec. Divoèáci jsou uiteèní hubí velké mnoství kodlivého hmyzu. V zemìdìlství vak pùsobí èasto kody. Stavy této zvìøe jsou stále na stoupající úrovni. Chrutí (øíje) od listopadu do ledna. Bachynì je plná týdnù a vrhá 4 8 selat. Má nejkratí laktaci 2 mìsíce. Tak pøítì. Myslivosti zdar L.. Nae plesová sezona 2014 zaèala Farním bálem ve Veleínì, následoval Lidový ples ve Vìovaté pláni a Country bál Táborové osady Jiní øeka v Bujanovì. V rámci vzdìlávání se, jsme byli na exkurzi v informaèním centru na Jaderné elektrárnì Temelín. Samozøejmostí je u vykonání obou brigád v akci Ukliïme svìt. Dále jsme vystupovali na Folkovém a country veèeru v Borovanech, na Festivalu pøátel duchovních cest tentokráte konaném v È. Budìjovicích. Pøedtanèení jsme mìli v Bujanovì na Koláèových slavnostech a v Sedlci na setkání partnerských obcí Svatého Jana nad Malí. Akce Za úplòku bez hranic, pøipomenula 25. let pádu elezné opony v Novém Údolí. Vystupovali jsme na Houpaèce na Veleínském nádraí, na Letních slavnostech v Omlenièce a na Zelnobraní ve Vidovì. Probìhly i dvì akce s pøizváním rodinných pøísluníkù a to cyklisticko turisticko taneèní soustøedìní u Staòkovského rybníka a také splutí Vltavy z Vyího Brodu. Pøíjemným zpestøením byl èas strávený s dìtmi na dìtském táboøe Pírkùv mlýn, kde jsme pøipravili pro dìti program spojený s výukou tancù. Zjistili jsme, e i mezi devítiletými dìtmi je spousta talentovaných taneèníkù country tancù. To, na co jsme si zatím jetì niky netroufli se stalo na letoním Country Dance Festivalu Jasana Bonue v Praze, kde jsme vedle nejlepích amatérských country taneèních skupin z Èech pøedvedli v rámci taneèní pøehlídky i nae pøedtanèení se sestavou s párovými Coupe Dance. Závìr roku patøil tradiènì pøípravám a tìením se na ná ji osmý country bál. Na tento jsme si pøipravili Jiffi Mixer a jak je ji naím zvykem i nový tanec. Tentokrát jsme se pokusili o nároèné Irské ceilí, co je tanec ponejvíc tanèený na pièkách s výskoky a s pevným drením horní èásti tìla. A jak se nám to povedlo? To ohodnotili diváci velkým potleskem. Hrála nám Patrola a v programu zatanèily a zazpívaly dìti z Malont. Nejprve vás, pøíznivce pøírody, chci pozdravit a popøát jen to nejlepí v Novém roce 2015, a to i za èleny naeho mysliveckého spolku. A teï bych chtìla pokraèovat. Dalí zvìø, která se vyskytuje v naí honitbì, je zvìø èerná divoèáci. Jsou to: kòour, bachynì, lonèák, sele (markazín) mají protáhlou Dìti a Lenka V mìsíci p r o s i n c i v rámci p r o j e k t u Zkvalitnìní v ý u k y pøírodovìdn ých pøedmìtù s dùrazem na t e r é n n í v ý u k u navtívili áci 3. a 5. tøíd Regionální muzeum v Èeském Krumlovì, kde se pod vedením muzejního pedagoga zabývali historií prùmyslu na Èeskokrumlovsku. áci 4. a 9. tøíd absolvovali výuku pod odborným vedením lektorù v Planetáriu v Èeských Budìjovicích, v tomto subjektu mìli áci 9. tøíd navíc výuku rozíøenou o návtìvu kopule h v ì z d á r n y. I tento mìsíc nejvíce ocenili áci 2., 3., 8. a 9. 3

4 tøíd interaktivní v ý u k u v Techmánii v Plzni. áci pøed k a d ý m v ý j e z d e m o b d r e l i pracovní listy, k t e r é v y p r a c o v a l i uèitelé naí koly. S tìmito pracovními listy pracují áci pod vedením pedagogù pøed exkurzí, v rámci exkurze a následnì po exkurzi. Z tìchto pracovních listù si áci tvoøí portfolia a ukládají si je ve kole, protoe se k nim budou ve výuce vracet. áci mají dopravu na exkurze, vstupné, navýený pedagogický doprovod a pomùcky na tvorbu portfolií hrazené z operaèního programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost. Kromì výuky v terénu absolvovali áci 1. a 2. roèníku pøímo v kmenových tøídách výukové programy centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia s názvem Stromeèek, stromek, strom (1. roèník) a Poznáváme lesní zvíøata (2. r o è n í k ). V e c h n y t y t o v ý u k o v é programy byly plnì h r a z e n y z penìz na projekt. Dne se uskuteènil na naí kole Pøírodovìdný projektový den. Na 21 stanovitích si áci osvìovali a opakovali vìdomosti a zkuenosti, které získali v rámci projektu. Tímto projektovým dnem byl celý projekt Zkvalitnìní výuky pøírodovìdných pøedmìtù s dùrazem na terénní výuku ukonèen. Od do v rámci projektu Zkvalitnìní výuky pøírodovìdných pøedmìtù s dùrazem na terénní výuku bylo vypraveno se áky na výuku v terénu 91 autobusù vdy se dvìma tøídami ákù, ve tøídách bylo uskuteènìno 28 výukových programù centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia, 10 výukových programù z centra Nadace pro vydru Tøeboò a 1 výukový program pro vechny áky koly od spoleènosti na ochranu dravých ptákù Zayferus. áci mají monost navtìvovat Pøírodovìdný krouek a v rámci tohoto projektu byla zrenovována a novì vybavena odborná uèebna pøírodopisu. Mgr. Jana tìpánková, zástupce øeditele koly Lesy Èeské republiky, Jihoèeská vìdecká knihovna, ZOO Hluboká nad Vltavou vyhlaují výtvarnou soutì Lesy a pøíroda kolem nás Soutìní témata: Les ve fantazii les jako domov skøítkù, víl, Básnièka o pøírodì (lese) s ilustrací, Èlovìk a les, Stromy v barevném kabátku, Pøírodní herbáø, Ruènì vyrobená kníka o lese Soutìí se v nìkolika kategoriích od pøedkolákù po áky 9. tøíd Z, áci ZU a áci speciálních kol. Výtvarné práce se vybírají 5 v dobì výpùjèních hodin. Blií informacena web.stránkách nebo na tel , a nebo pøímo v knihovnì. Za knihovnu K. Stehlíková ve Veleínì pro kolní rok 2015/2016 se bude konat ve dnech 15. ledna 2015 (ètvrtek) 14:00 17: ledna 2015 (pátek) 14:00 17:00 v budovì Základní koly ve Veleínì Rodièe nebo zákonní zástupci dítìte jsou ze zákona povinni dítì, které do záøí 2015 dovrí estý rok svého vìku, pøihlásit do koly. Není li dítì po dovrení estého roku vìku tìlesnì nebo duevnì pøimìøenì vyspìlé, poádají rodièe nebo zákonní zástupci do o odklad kolní docházky o jeden kolní rok. Øeditel koly o odkladu rozhodne na základì odborného posouzení (pedagogicko psychologická poradna a odborný lékaø nebo klinický psycholog). K zápisu se dostaví i dìti po loòském odkladu kolní docházky. Rodièe, kteøí pøijdou s dítìtem k zápisu, s sebou pøinesou: vyplnìný dotazník pro rodièe, rodný list dítìte a obèanský prùkaz rodièe, kteøí dotazník nemají, tento vyplní pøi zápisu Øeditelství Z Veleín VELEÍNSKÝ ZPRAVODAJ èíslo vydáno ve Veleínì dne Vydavatel: Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín, Drustevní 596, , IÈ Internetová podoba na: Tel.: zázn., Tel.+ Fax: Neprolo jazykovou úpravou, autoøi jednotlivých èlánkù zodpovídají za obsah svých pøíspìvkù. Uzávìrka Zpravodaje vdy k 22. v mìsíci Povoleno Mk ÈR E10951 Výtisk zdarma 4

5 A to doslovnì. První adventní nedìle opravdu byla ji 30. listopadu, kdy jsme spoleènì se ZU uspoøádali 1. adventní koncert ve Výstavní galerii Jakub. K adventnímu èasu ji neodmyslitelnì ve Veleínì patøí charitativní èinnost. Tentokrát se zapojily i maminky, které uspoøádaly 22. listopadu Charitativní bazárek. Dìkuji tímto hlavním organizátorkám Míe Fajtové a Lence Pøibylové i vem dalím maminkám, které se podílely na této zásluné akci. Výtìek z bazárku je 9 444, Kè a celý bude vìnován na postieného chlapce z Veleína. Kácení vánoèního stromu, jeho pøevoz a zdobení u probíhá za kadoroèní pomoci a asistence zkuených hasièù a øidièù techniky. Strom vìnovala rodina Roidlových, Stavební firma J+K zaøídila pøevoz náklaïákem s øidièem K. Èíkem. Kácení a manipulaci zajistila pracovní èeta mìsta, jeøábník M.Bouka z Tøebonína nám strom postavil a místní hasièi se ujali zdobení (M. Vlaný ml., M. Layrer, P. Skøivánek, F. Vítù, J. Smolík a K. Klein). K 5. prosinci patøí neodmyslitelnì nadílka pro dìti. I my jsme opìt uspoøádali v sále kina Mikuláskou nadílku spojenou s malým muzikálem. Ve zajistila agentura SAXA a jejich èertík Péa byl pøíjemným zástupcem pekla i pro ty nejmení návtìvníky. Nadílku dostaly vechny dìti a to opìt díky naim pravidelným sponzorùm. Je to Jednota Kaplice a kadeønice Lenka vecová. Vánoèní strom se oficiálnì rozsvítil druhou adventní nedìli, kdy spojujeme Adventní charitativní trh se Zvoneèkovým p r ù v o d e m a rozsvícením stromu. A d v e n t n í charitativní trh byl letos 10. roèníkem a podílelo se na nìm opìt velké mnoství spolkù i jednotlivcù. N e j p o è e t n ì j í skupinou byla Spoleènost pøátel mìsta Veleína, kdy nám pánové pomohli se stavìním stánkù. Tentokrát to nebylo nic pøíjemného, protoe celé dopoledne prelo. Ve 14 hodin se poèasí umoudøilo a trh mohl zaèít. Dámy ze spoleènosti pøátel adventní vìnce z kynutého tìsta, které upekl P. Rouha. Dále klobásy, které prodávaly rùzné dobroty, medovinu i punè a také krásné vìnovalo Øeznictví Foitl a prodávali je pánové ze spoleènosti pøátel. Jejich stánek letos sdílely maminky z Klubíèka, které kromì svých výrobkù nabízely i teplé nápoje. Ve stánku Kulturního a informaèního centra mìsta Veleín jste mohli zakoupit palaèinky a bramboráky, které pekly nae vìrné spolupracovnice D.Grillová a V. Klevcovová, spoleènì s kolegyní J. Tomákovou. Bramborákù se letos upeklo zase troku víc, celkem z 30 kg brambor, které nás nechali opìt nastrouhat u Foitlù, za pomoci J. Mioòové. Dále jste zde mohli zakoupit ji tradiènì svíèky z dílny paní Vackové ze Skøidel, které prodávala nae kolegynì L. vecová, perníèky paní Houskové a peèený èaj od její vnuèky Veroniky Mikukové. Dále pak trùdl od pí. Slámové a døevìné svícny a mísy od M. Noska. Hned vedle mìla svùj stánek Z, kde jste mohli zakoupit keramiku, pøání i vánoèní svícny dìtí z 2. stupnì, které ve vyrobily pod vedením E. Bickové. Výrobky prodávaly nae dalí vìrné pomocnice skautky J.a J. Hanuovy a prodávaly také vlastnoruènì upeèené Øímovské hady. Vedle nich mìla stánek ZU Veleín, kde Iva Hulíková nabízela výrobky z výtvarného oboru. V dalích dvou stáncích prodávaly paní uèitelky z M Veleín ( Z. Kleinová, M.Müllerová, H. Tauková a A. Kosteèková ) krásné zvoneèky, andílky a dalí vánoèní zboí. A poslední stánek patøil Charitì Kaplice, kde byly nabízeny výrobky jejich uivatelù. Punè byl letos vylepený jetì o jeøabinové víno, které vìnoval p. Kuthan a mot, který nám dodala D. Kindlmannová ze sdruení MODRON. Velké podìkování patøí kolegovi J. Bartizalovi, J. Tomákové, vem chlapùm Rùièkovým a K. Kleinovi, kteøí vichni spoleènì s pány ze Spoleènosti pøátel mìsta Veleína stavìli stánky, pøipravovali stoly, grily a vekeré dalí zázemí. A to samé si vichni zopakovali i po skonèení celé akce. V 16 hodin jsme s dìtmi i rodièi proli kousek Veleína ve Zvoneèkovém prùvodu za doprovodu mìstských stráníkù a v 17 hodin si dìti za pomoci zvonìní svých zvoneèkù rozsvítily vánoèní strom. Zahrála a zazpívala nám Venkovská dudácká muzika Bedrník. Jetì jednou dìkuji vem, kteøí se na trhu podíleli nebo pøispìli jakýmkoliv jiným zpùsobem. Hned v pátek v jsme na námìstí pod radnicí vypustili balónky s pøáním k Jeíkovi. Na pokyn pana V. Vydry pøes Rádio Impuls, vypustily veleínské dìti 163 balónkù. Protoe bylo krásné poèasí, byly balónky vidìt hodnì dlouho. Krátký videozáznam najdete na naem FB ( KIC mìsta Veleín). K této celorepublikové akci jsme se pøipojili poprvé a dìtem se vypoutìní balónkù s héliem velice líbilo. Dìkuji také naim pomocnicím Olze Libertinové a Zdeòce Kohoutové, které dìti krásnì pomalovaly a mìly práci témìø do tmy. Moje dalí adventní podìkování patøí dìtem ze ZU a M ve Veleínì. Orchestr ZU, pod vedením pí. uè. M. Bùkové, doprovodil dìti z mateøské koly. Ty pod vedením pí. uè. H. Vítù a K. Radové, nacvièily ivý betlém. Ten se odehrál na námìstí u kany v pátek 19. prosince. Dìkujeme i Marii, Josefovi a malému Jeíkovi, které ochotnì sehrála rodina Müllerových. A protoe nám jetì zbyly balónky, vypustily dìti zbývající balónky s pøáním k Jeíkovi. Tak doufám, e se jim alespoò nìkterá z tìch pøání splnila. K adventnímu èasu také patøí Betlémské svìtlo. Tentokrát je pøivezli veleíntí hasièi z Rakouska v sobotu 20. prosince v Na námìstí u radnice si mohl kdokoliv svìtlo pøipálit a donést domù. Poté bylo Betlémské svìtlo pøevezeno do Chrámu sv. Václava a na Kantùrkovec. V adventním èase se konala jetì øada dalích koncertù, ale i dalí dva ivé betlémy. Ve bylo zavreno Medovinou na hradì Veleín a Vánoèním koncertem chrámového sboru 26. prosince veèer. Chtìla bych jetì jednou podìkovat vem, kteøí mají jakýkoliv podíl na vytvoøení pøíjemné atmosféry v pøedvánoèním èase. 5

6 Dìkuji i vem návtìvníkùm, e si i v dnení uspìchané dobì nali èas se chvíli zastavit a této atmosféry si uít. Dìkuji také vem, kteøí se zapojili do charitativní èinnosti, která je velice zásluná a pøináí kadoroènì nìkomu radost. Tím se dostávám i k výtìkùm z tìchto akcí. Jak jsem ji uvedla, výtìek z Charitativního bazárku byl. Výtìek z Adventního charitativního trhu je K tomu se jetì pøipojí èástka, kterou ji druhý rok vìnovala Ing. Hana Peková, vedoucí Komise ivotního prostøedí, která je zøízena Mìstským úøadem ve Veleínì. Celkem tedy dosáhla èástka vìnovaná na charitu Charitativní pomoc, a u má jakoukoliv podobu nebo výku, je vdy odrazem duchovní úrovnì spoleènosti. Jsem moc ráda, e ve Veleínì poøád jetì ijí lidé, kteøí chápou, e jsou kolem nás i nemocní, postiení, staøí a dalí potøební. Právì adventní èas by mìl slouit k zamylení se nad tím, jaké hodnoty jsou pro ivot ty nejdùleitìjí. Ochota udìlat nìco pro nìkoho jiného se vytrácí a nahrazuje ji závist, nepøejícnost a sobeckost. O tom jsme se bohuel mohli pøesvìdèit i na veleínském diskuzním fóru. Pøeji nám vem tedy v roce 2015 více sounáleitosti, úcty k sobì navzájem a pokory. Protoe jak se øíká: Nikdy neøíkej nikdy a opravdu nikdo z nás neví, kdy bude pomoc potøebovat. Pøeji vám vem úspìný a pøíjemný rok Hana Rùièková, øeditelka KIC mìsta Veleín Pracovnice Charity Kaplice jsou ji tradièní souèástí Adventních trhù ve Veleínì. Nejinak tomu bylo i letoní rok. S pøíchodem adventu jsou témìø v kadém mìstì i mení obci neodmyslitelnì spojené nejrùznìjí trhy a slavnostní rozsvìcení vánoèních stromkù. Druhou adventní nedìli slavnostním adventním rouchem oilo i mìsto Veleín. Tohoto trhu se zúèastnily i pracovnice Charitní peèovatelské sluby Veleín. Mìly zde vlastní stánek s výrobky u i v a t e l ù peèovatelské sluby a sociální r e h a b i l i t a c e. Výrobky za p e è o v a t e l s k o u slubu vyrábìli senioøi v klubovnì, v rámci projektu Klubík a nìkteré výrobky pocházejí z rukou zdravotnì postiených, kteøí docházejí do sociální rehabilitace Tolerance v Kaplici. Nìkolik týdnù tvrdé práce se ale vyplatilo a výrobky byly úasné, co ocenili také nakupující. V naem stánku si mohli pøíchozí zakoupit mýdla, vánoèní pøáníèka, kabelky, ubrusy, výrobky z vosku a dalí krásné vìci. Tímto bychom chtìli podìkovat vem naim uivatelùm, kteøí se podíleli na výrobì tìchto pøedmìtù a také vem, kteøí na trhy pøili a zakoupením naich výrobkù podpoøili èinnost celé naí organizace. Na kadém stánku bylo zavìeno jmelí, které trhùm dodávalo jetì vánoènìjí atmosféru. Veleínským námìstím se linula vùnì tradièního vánoèního punèe a medoviny. Stánkaøi nabízeli adventní vìnce, svícínky, hraèky, vánoèní ozdoby a vazby, cukrovinky a vánoèní perníèky, výrobky umìleckých øemesel. Kolem páté hodiny probìhla kadoroèní zvonková procházka, kdy dìti s rodièi obeli námìstí za vedení paní Rùièkové. Tento prùvod se zastavil u krásnì nazdobeného vánoèního stromu, kde za pomoci pana starosty, zvoneèkù a vánoèních koled dolo k jeho rozsvícení. Pan starosta na závìr popøál vem krásné proití vánoèních svátkù a kolem esté hodiny lidé odcházeli s veselou náladou domù. Simona Bartoòová a Lucie Valeová Dne jsme poøádali Vánoèní turnaj pro dìti opìt ve spolupráci s firmou A.S.A. Èeské Budìjovice, která ji tradiènì vìnovala pìkné ceny. Vichni se snaili zúroèit hodiny tréninkù a ze vech sil bojovali o kadý míèek, take to byly dramatické zápasy plné hezkých výmìn. Jména vítìzù: 1.Jaroslav Maek,2. Pavel Maek, 3. Petr Tácha; dalí kategorie 1.Jana mejkalová, 2.Milan Kabíèek, 3.Zuzana Tomková; tøetí skupina 1.Tereza Maková, 2.Michaela Øebíková,3. Jaroslav Èapek; a nejmladí hráèi 1. Luká Klinger, 2. Tomá Dzietonický, 3. Libor Tomka. Také bych chtìla podìkovat vedení Jihostroje, e v prùbìhu øíjna a listopadu nechalo provést ve sportovní hale výmìnu oken a vstupních dveøí, take se znovu zlepily podmínky pro èleny vech oddílù, kteøí tuto krásnou tìlocviènu vyuívají : aerobik, street dance, scénický tanec, taekwondo, ping pong hráèù Jihostroje a OST Veleín, a od ledna pøibude jetì bodystyling. Do roku 2015 pøeju vem tìstí, zdraví a úspìchy v práci, D.Javoøíková Kadý rok poøádá oddíl Cyklo Veleín na podzim 2 tradièní bìecké závody. 28.øíjna a 17.listopadu terénní bìh. Poøadatele potìila v obou akcích velká úèast závodníkù, která se kadým rokem zvyuje a to i v dìtských kategoriích. Na pùlmaratónu to bylo letos celkem 135 závodníkù (z toho 22 dìtí) a na krosu 93 bìcù (23 dìtí). Veleínský pùlmaratón získává velkou oblibu. Pøed 4 lety se zde konalo a v loòském roce. Na rok 2015 jsme byli opìt poádáni o uspoøádání jihoèeského mistrovství. je souèásti, který sdruuje nejvýznamnìjí jihoèeské bìhy. 18. roèník ji potøetí vyhrál 43.letý Etiopan, ijící a pracující jako ortoped v Týnì nad Vltavou. Na startu bylo i nìkolik bìcù z Veleína. Nejrychlejí z nich byli Jan Gregor a Jan Petrou. 6

7 V 7. roèníku terénního na nároèné trati u pøehrady zvítìzil z Atletiky Písek, který zaostal 1 vteøinu za traovým rekordem. I zde se neztratili veleíntí, nejlépe bìel Jan Petrou, který vyhrál kategorii nad 50 let v novém rekordu své kategorie. Tyto dva bìecké závody a jarní cyklistický závod O cenu mìsta Veleína by se nemohly konat bez finanèní pomoci a firem. a a.s. Tímto dìkujeme za spolupráci. Poøadatelskou èinnost zajiují èlenové oddílu Cyklo Veleín a jejich rodinní pøísluníci. Výsledky Veleínského pùlmaratónu: 1. (Týn nad Vltavou) 1:12:28 2. (Atletika Písek) 1:13:29 3. (Tábor) 1:17:34 7. (Veleín) 1:21: nad 50 (Cyklo Veleín) 1:21: ena (Triatlon Lipno) 1:28: (Cyklo Veleín) 1:28: nad 50 (Cyklo Veleín) 1:36: (TJ Kapr Markvartice) 1:37: nad 60 (Cyklo Veleín) 1:48: ena (Dolní Tøebonín) 1:58:20 V rámcových závodech dìtí se z Veleína zúèastnili Luká Smolík, Tomá Broka, Tomá Dvoøák, Michaela Váchová, Zuzana Smolíková, Tomá Bauer, árka Dvoøáková, Lubo Broka, Elika Skakièová a Inge Hefko. Výsledky Krosové 12 : Do 39 let 1. (Atletika Písek) 0:47:27 9. (Veleín) 0:57: (Veleín) 1:10: let 1. (BH Triatlon ÈB) 0:55:25 7. (TJ Kapr Markvartice) 0:59: (Cyklo Veleín) 1:07:56 tra 6 km let 1. (Cyklo Veleín) 0:24:34 TR 5. (Cyklo Veleín) 0:29: let 1. VSTE ÈB 0:29:06 3. (Cyklo Veleín) 0:32:03 eny do 34 l. 1. (Atletika Písek) 0:25:01 TR 6. (Dolní Tøebonín) 0:35:04 eny l. 1. (Triatlon Lipno)0:26:55 4. (Veleín) 0:33:08 eny nad 50 l. 1 (Liga 100 Praha) 0:29:49 TR nejstarí úèastník (AC È. Krumlov)0:45:52 Na zkrácených tratích pro dìti bìeli z Veleína: Luká Smolík, Zuzana Smolíková, Tomá Dvoøák, árka Dvoøáková, René Juda, Jan Juda, Natálie Langweilová, Elika Skakièová. Za poøadatele Cyklo Veleín Karel Rùièka CVIÈENÍ PRO DOSPÌLÉ : Zdravotní gymnastika a posilování Pondìlí 2000 do 2115 hodin tìlocvièna Z Eva Veselá základy rytmické gymnastiky, posilování, kalanetika, protahovací a relaxaèní cvièení cvièení s nií intenzitou CVIÈENÍ PRO DÌTI : Cvièí se v tìlocviènì Z nebo ve sportovní hale Jihostroje Cvièení pøedkolních dìtí s rodièi Úterý od 1615 do 1715 tìlocvièna Z Jana Voráèková a Monika Votíková sportovní hry, cvièení na náøadí, zdravotní cvièení apod. Veobecná gymnastika pro kolní dìti Úterý od 1715 do 1830 tìlocvièna Z Jana Voráèková a Monika Votíková základy atletiky, gymnastické cviky, sportovní hry, cvièení na náøadí, zdravotní cvièení, soutìe apod. Dìtský aerobic Pondìlí od 1700 do 1800 tìlocvièna Z Alena Prokeová zaèáteèníci, mírnì pokroèilí, pøedkoláci, mladí ákynì Støeda od 1700 do 1800 sportovní hala Jihostroj Alena Prokeová pokroèilí, mladí a starí ákynì Street Dance Støeda od 1800 do 1900 sportovní hala Jihostroj Barbora Zimeková mladí a starí ákynì a áci Blií a aktuální informace hledejte na nástìnce SK ASPV naproti autobusovému nádraí! Vae cvièitelky Ve sportovním kalendáøi uvádíme akce, které veleínské sportovní oddíly v aktuálním mìsíci poøádají nebo se jich úèastní. 7

8 Novì nás naleznete i na facebooku (KIC MÌSTA VELEÍN,jsou tam i fotogalerie ) Pøíjem inzerce a pøíspìvkù do Veleínského zpravodaje: Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín, budova kina, tel: e mail: (ceník a podmínky inzerce na pod odkazem zpravodaj) Turistický servis mikroregionu Pomalí: Kavárna JAKUB rezervace míst: (Petra Øíhová) 8 Kinokavárna RELAX rezerv. míst: ( Lenka vecová ) Monost konání rodinných oslav, veèírkù i tøídních srazù 3D Kino Veleín rezervace vstupenek online: Tel ( kanceláø v budovì kina ) Rezervace dalích prostor na pøednáky a kolení salonek s interaktivní tabulí ( budova kina ) sál kina se stolovou úpravou a nejmodernìjí promítací technikou, i stolová úprava výstavní galerie JAKUB monost poøádání komornìjích pøednáek ( øadová i stolová úprava) s promítacím zaøízením Kontakt: Hana Rùièková ( ), Jaroslav Bartizal ( )

9 9 Novì nás naleznete i na facebooku (KIC MÌSTA VELEÍN,jsou tam i fotogalerie ) Pøíjem inzerce a pøíspìvkù do Veleínského zpravodaje: Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín, budova kina, tel: e mail: (ceník a podmínky inzerce na pod odkazem zpravodaj) Turistický servis mikroregionu Pomalí: Kavárna JAKUB rezervace míst: (Petra Øíhová) Kinokavárna RELAX rezerv. míst:

10 Váení pøátelé cestování, toulání, dálek vábení! Stejnì jako v minulých letech Vás znovu v tento èas oslovuji a zvu, ve spolupráci s místním KIC na cestovatelská promítání. Opakovanì pøijídíme do Veleína v mìsících leden bøezen, abychom Vám s mými hosty profesionálními prùvodci, cestovateli, novináøi, fotografy i pøíleitostnými dobrodruhy zpøíjemnili zimní veèery touláním po naí planetì pøi poutavých i zábavných povídání za doprovodu originálních fotoshow. Nenechte si ujít jistì atraktivní program a radìji si hned poznaète do kalendáøù: 6.1. MAKEDONIE a KOSOVO 3.2. SEVEROZÁPADNÍ INDIE 3.3. MEXIKO A GUATEMALA Na sále kina budeme zaèínat tradiènì od 18. hodiny. Ke kadému z veèerù se ve Veleínském zpravodaji vdy vrátím podrobnìji i v následujících mìsících. Nyní tedy promítání a povídání lednové: 6.1. MAKEDONIE a KOSOVO Pojïme s Tomáem Vaníèkem poznat zemi, ve které najdete památky na Øeky, Øímany, Byzantince, Turky i køesany? Zemi, která si prola nelehkou cestu ke svobodì a která si ji umí váit? Vydejte se s námi do Makedonie, zemì tak starobylé, e odtud pochází i poèátky èeského køesanství. Navtívíme hlavní mìsto zemì Skopje s námìstím Makedonia promìnìným na galerii monumentálních soch. Stejnì tak jako slavné Ochridské jezero s pravoslavnými klátery, odkud k nám pøili vìrozvìstové Cyril a Metodìj. Na jihu zemì se podíváme po antických památkách a zastavíme se i u 4000 let staré megalitické observatoøe na vrchu Kokino, objevené teprve v roce Poté se pøehoupneme pøes nebetyèné títy hor Korabu a ar planiny, abychom se seznámili s Kosovem. Tato nejmladí samostatná zemì Evropy byla jetì pøed deseti lety zmítaná bratrovraednou válkou a teï jen pomalu a tìko hledá cestu k dalímu ivotu. V historickém Prizrenu poznáme, e za Orientem není potøeba cestovat a do Asie. A v Rugovské soutìsce nedaleko mìsta Peja, kde podle knih Karla Maye il obávaný bandita ut, se podíváme na sídlo patriarchy Srbské pravoslavné církve. Teprve tady èlovìk pochopí, e situace kolem nezávislosti Kosova není èernobílá a e se ji lze jen hodnì tìko hodnotit naím støedoevropským pohledem. 10 (makedonsky: Македонија), oficiálně Makedonská republika je zemì leící v centrální èásti Balkánu v Jihovýchodní Evropì. Jde o jeden z nástupnických státù bývalé Jugoslávie, od které se odtrhla v roce Makedonská republika je vnitrozemský stát, který hranièí s Kosovem na severozápadì, Srbskem na severu, Bulharskem na východì, Øeckem na jihu a s Albánií na západì. Hlavním mìstem zemì je Skopje s obyvateli podle sèítání lidu z roku V zemi leí více ne 50 jezer a estnáct hor vyích ne 2000 metrù. Makedonie je èlenem OSN, od roku 1993 Rady Evropy a od roku 2006 Støedoevropské zóny volného obchodu. Od prosince 2005 je také kandidátem na vstup do Evropské unie a také poádala o èlenství v NATO. je území na Balkánském poloostrovì, o jeho postavení se stále vedou spory na mezinárodní pùdì. Podle své deklarace nezávislosti tvoøí stát Kosovská republika. Vìtina demokratických státù, ji samostatnou Kosovskou republiku uznala. Ostatní státy se v souèasné dobì k nezávislosti tohoto území vyjadøují. Srbsko, jeho integrální souèástí území døíve bylo, je i nadále povauje za své území a podle srbské ústavy tvoøí Autonomní oblast Kosovo a Metohije a je nedílnou souèástí Srbska. Hlavním mìstem je v obou pøípadech Pritina. Region sousedí s Albánií, Makedonií, Èernou Horou a Srbskem. Jaroslav ZEMAN, turistický prùvodce Pokraèování kurzu anglického jazyka s Amerièanem Dalem Lehnhoffem. Cena kurzu 900 a 1500 korun dle poètu pøihláených. Scházíme se v zasedací místnost KIC kadou støedu od 17:45 hodin. Kurz není vhodný pro úplné zaèáteèníky. Zaèátek kurzu v únoru. Nezahálíme ani s virtuální univerzitou tøetího vìku, která se v letním semestru ponese v duchu èínské medicíny v naich zahrádkách. V pøípadì zájmu je moné otevøít poèítaèový kurz pro seniory. Zmìny èi konkrétní informace spolu s pøihlákami budou na webu Aktuální akce, fotky a pozvánky najdete také na facebookových stránkách Mas Pomalí. Do roku 2015 pøejeme vem zdraví, pohodu a spoustu pøíjemných záitkù pøi aktivním trávení volného èasu. E. Tarabová uklid cisteni.cz Pravidelné úklidy panelových domù. Veleín a okolí doprava zdarma Tel: (za Penny marketem). Rychlé jednání výhodou návaznì na závìreèné teréní úpravy. Tel. kontakt: , 42 m 2 ve Veleínì, nová kuchynì, plastová okna, balkon, nový výtah. Tel:

èíslo 1 2014 výtisk zdarma

èíslo 1 2014 výtisk zdarma èíslo 1 2014 výtisk zdarma Rok s neastnou tøináctkou na konci skonèil. A tedy nastávající rok by mohl být minimálnì lepí, ne ten pøedchozí. Zmìny a to doslova pøevratné èekají nás vechny. Zaèal platit

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

èíslo 1 2012 výtisk zdarma

èíslo 1 2012 výtisk zdarma èíslo 1 2012 výtisk zdarma Nacházíme se ji v roce 2012, ale já se musím vrátit do roku pøedcházejícího, resp. jeho konce. Na svém 19. zasedání zastupitelé mìsta schválili nìkolik dùleitých dokumentù. Bylo

Více

èíslo 11 2013 výtisk zdarma

èíslo 11 2013 výtisk zdarma èíslo 11 2013 výtisk zdarma Nastává mìsíc listopad. Obávám se, e vak tomuto podzimnímu mìsíci budeme muset nalézt jiné jméno. Témìø vechny listnaté stromy jsou ji holé, rovnì hlasovací listy napadaly do

Více

èíslo11 2014 výtisk zdarma

èíslo11 2014 výtisk zdarma èíslo11 2014 výtisk zdarma Komunální volby ve dnech 10. a 11. øíjna 2014 urèily pøes zvolené zastupitele smìøování mìsta na dalí ètyøleté období. I kdy volební úèast byla pomìrnì malá (46,22 % oprávnìných

Více

èíslo 9 2014 výtisk zdarma

èíslo 9 2014 výtisk zdarma èíslo 9 2014 výtisk zdarma Konec srpna pøedèasnì ukonèil svým ne pøíli hezkým poèasím letoní léto. Snad se zaèátek záøí jetì prokáe vyími teplotami a pøedkoláèkùm a kolákùm alespoò trochu zpøíjemní zahájení

Více

èíslo 5 2012 výtisk zdarma

èíslo 5 2012 výtisk zdarma èíslo 5 2012 výtisk zdarma Od mylenky k její realizaci bývá mnohdy dlouhá cesta, která není pøímá a navíc je protkána spoustou køiovatek a slepých cest. Jako pøíklady mohou poslouit projekty Jakub( 2003

Více

letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma

letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma Nastává doba prázdnin a dovolených. Zaèátek èervence jsme nezastihli v letních teplotách, ale snad tomu bude lépe. Nìkteøí z nás pojedou radìji za jistým sluníèkem

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

èíslo 12 2013 výtisk zdarma

èíslo 12 2013 výtisk zdarma èíslo 12 2013 výtisk zdarma Do konce roku zbývá jetì celý mìsíc, ale pro zastupitele je ve znamení bilancování, ale hlavnì pøíprav roku nového. Proto se zvolení zástupci setkají pøi bìné práci ve výborech,

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

mìstskému úøadu v zastoupení panem Mgr. Josefem Klímou, za blahopøání k mým narozeninám. Paní Kleinové za milou návtìvu a pøedání dárku. J.

mìstskému úøadu v zastoupení panem Mgr. Josefem Klímou, za blahopøání k mým narozeninám. Paní Kleinové za milou návtìvu a pøedání dárku. J. Dne 28. øíjna 2015 jsem byl s manelkou u pøíleitosti státního svátku Dne vzniku samostatného èeskoslovenského státu pozván prezidentem republiky panem s chotí do prostor Praského hradu na slavnostní recepci.

Více

èíslo 12 2012 výtisk zdarma

èíslo 12 2012 výtisk zdarma èíslo 12 2012 výtisk zdarma Tak jako kadý rok, tak prosinec roku 2012 je mìsícem dvou tváøí. Ta první ukazuje svoji zachmuøenou èást, kdy vichni bilancujeme, uklízíme, vyklízíme, èistíme, ale také peèeme

Více

èíslo 6 2014 výtisk zdarma

èíslo 6 2014 výtisk zdarma èíslo 6 2014 výtisk zdarma Zaèátek èervna je ve znamení svátku dìtí. Kdy pominu komerèní snahu nejrùznìjích výrobcù a cílení jejich reklam na nejmladí generaci, patøí tento svátek k tìm nejradostnìjím.

Více

èíslo 4 2014 výtisk zdarma

èíslo 4 2014 výtisk zdarma èíslo 4 2014 výtisk zdarma Minimálnì rok zastupitelé mìsta zvaovali, jak zamezit moné ztrátì jediného vìtího spoleèenského sálu prodejem provozovny U Zlaté podkovy. Bylo zcela jasné, e pan Havlíèek budovu

Více

èíslo 7 2013 výtisk zdarma

èíslo 7 2013 výtisk zdarma èíslo 7 2013 výtisk zdarma Tak by se snad dalo charakterizovat souèasné poèasí. Zaèátek èervna nás trápily nadmìrné detì, aby je vystøídalo pár dní tropických teplot a aby nás opìt zalila voda z mrakù.

Více

èíslo 12 2014 výtisk zdarma

èíslo 12 2014 výtisk zdarma èíslo 12 2014 výtisk zdarma Nastává poslední mìsíc roku, kdy se snad vichni, dìti i dospìlí, tìíme na jeíka, na pohodu Vánoc a také na pøíchod Nového roku. Mìl by být klid, mìli bychom být pøáteltìjí,

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

Letní dvojèíslo 7 8 2012 výtisk zdarma

Letní dvojèíslo 7 8 2012 výtisk zdarma Letní dvojèíslo 7 8 2012 výtisk zdarma Dìti i uèitelé ji jsou na prázdninách, øada z nás se tìí na dovolené, nìkteøí zase oèekávají vìtí výdìlky. Ty z poslednì jmenované skupiny vak bude zkouet vìtí pracovní

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

èíslo 4 2012 výtisk zdarma

èíslo 4 2012 výtisk zdarma èíslo 4 2012 výtisk zdarma Úkolem kadého zastupitele by mìlo být tzv. obecní blaho, jinými slovy vechny èinnosti by mìly smìrovat k rozvoji mìsta spojeného s efektivním hospodaøením s majetkem mìsta. Dlouhodobé

Více

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Prosinec 2012. Váení spoluobèané,

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Prosinec 2012. Váení spoluobèané, Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Prosinec 2012 Váení spoluobèané, nastala doba adventu, doba oèekávání a pøíprav na vánoèní svátky a konec roku. Abyste tuto dobu proili co nejlépe,

Více

èíslo 2 2014 výtisk zdarma

èíslo 2 2014 výtisk zdarma èíslo 2 2014 výtisk zdarma Dne 17. února se uskuteèní jednání zastupitelstva mìsta, kde kromì jiného bude schvalován základní dokument letoního roku. Ji v prosinci roku 2013 se zastupitelé seznámili s

Více

èíslo 1 2013 výtisk zdarma

èíslo 1 2013 výtisk zdarma èíslo 1 2013 výtisk zdarma Mylenka zaloení Svazku mìst a obcí Pomalí (SMO, nebo svazek) vznikala v druhé polovinì roku 1992. Ke vstupu do SMO byla vyzvána vechna mìsta a obce, jejich katastr zasahuje do

Více

èíslo 2 2013 výtisk zdarma

èíslo 2 2013 výtisk zdarma èíslo 2 2013 výtisk zdarma K základním dokumentùm, které schvaluje kadoroènì zastupitelstvo, patøí mìstský rozpoèet. Na jednání, které se uskuteèní 11. února, zvolení zástupci urèí, jakým smìrem se bude

Více

èíslo 3 2014 výtisk zdarma

èíslo 3 2014 výtisk zdarma èíslo 3 2014 výtisk zdarma Letoní zima je ponìkud zvlátní. e vùbec je, to snad poznáme jen podle kalendáøe. Výhodu vyích teplot sice nepocítila nae lyaøská støediska, Veleín vak ano. Mìsto uetøilo nìkolik

Více

èíslo 5 2014 výtisk zdarma

èíslo 5 2014 výtisk zdarma èíslo 5 2014 výtisk zdarma Ji deset let uplynulo od doby, kdy jsme se stali èleny Evropské unie (EU). Ji dvakrát jsme volili své zástupce do Evropského parlamentu a letos to bude potøetí. Desetina století

Více

èíslo 3 2012 výtisk zdarma

èíslo 3 2012 výtisk zdarma èíslo 3 2012 výtisk zdarma Základní finanèní rámec, ve kterém se v letoním roce bude mìsto pod øízením mìstské rady pohybovat, urèilo zastupitelstvo na svém 12. zasedání 20. února 2012. V koneèné podobì

Více

èíslo 6 2013 výtisk zdarma

èíslo 6 2013 výtisk zdarma èíslo 6 2013 výtisk zdarma S koncem uplynulého mìsíce jsme obdreli zprávy ze zasedání zastupitelstva Jihoèeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ÈR o pøidìlení dotací na projekty, které se vely

Více

Vìnujte prosím pozornost rubrice Jako obvykle pár kontaktù:

Vìnujte prosím pozornost rubrice Jako obvykle pár kontaktù: Se zaèátkem nového kolního roku se udály v základní kole zásadní personální zmìny. Po dlouhých letech ve vedení Z ukonèily své pùsobení na místì øeditelky a její zástupkynì paní Mgr. Boena Dvoøáková a

Více

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

èíslo 9 2013 výtisk zdarma

èíslo 9 2013 výtisk zdarma èíslo 9 2013 výtisk zdarma Se zaèátkem nového kolního roku áci i uèitelé zaznamenají na základní kole jednu výraznou zmìnu. Po mnoha desetiletích se toti zmìní. Vedení koly tak reagovalo na petici obèanù,

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Èíslo 1-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 1-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 1-2010 VÝTISK ZDARMA I když se finanèní pøedpovìdi na rok 2010 rùzní, nìkteøí odborníci hovoøí o pokraèující ekonomické recesi, jiní pøedpovídají její ukonèení nebo alespoò zastavení pádu, zastupitelstvo

Více

èíslo 3 2015 výtisk zdarma

èíslo 3 2015 výtisk zdarma èíslo 3 2015 výtisk zdarma Dotace, zejména v podobì finanèní podpory, nás hýèkají, povzbuzují, nìkdy nám pomáhají, ale mnohdy nás na druhé stranì svazují. Píi hlavnì o subvencích, o které ádáme na nejrùznìjích

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

èíslo 6 2015 výtisk zdarma

èíslo 6 2015 výtisk zdarma èíslo 6 2015 výtisk zdarma V úterý dne pøijede do naeho mìsta. Od doby, kdy Veleín navtívila hlava státu, uplynulo více ne est desítek let. V padesátých letech minulého století toti tehdejí prezident Antonín

Více

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE Anorexie anorexia nervosa je porucha pøíjmu potravy. Nemoc, která mùe konèit váným pokozením zdraví nebo dokonce

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

MASKOT. Listopad 2013

MASKOT. Listopad 2013 MASKOT Listopad 2013 ÚVOD Jak a kde hlasovat pro ná stromek? Hlasovat mùete na webové stránce: www.rozsvitimevasevanoce.cz, a to v naem pøípadì výbìrem ikony Hlasuj pro strom mìsta, vyberte Èeské Velenice

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

èíslo 10 2013 výtisk zdarma

èíslo 10 2013 výtisk zdarma èíslo 10 2013 výtisk zdarma Ve dnech 25. a 26. øíjna se uskuteèní dalí volby, kterými svobodnì mùeme ovlivnit sloení Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR, tedy naeho nejvyího zákonodárného sboru. Volby jsou

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

èíslo 2 2015 výtisk zdarma

èíslo 2 2015 výtisk zdarma èíslo 2 2015 výtisk zdarma Tak, jak se stává v chodu mìsta zvykem, v únoru bude schválena koneèná verze rozpoètu mìsta. Jeho vznik vak hledejme v roku pøedcházejícím, kdy od mìsíce øíjna se pøipravují

Více

èíslo 2 2012 výtisk zdarma

èíslo 2 2012 výtisk zdarma èíslo 2 2012 výtisk zdarma ijeme ve svìtì informaèních technologií. Internet, mobil, televize, ale i klasika jako jsou knihy, noviny, ale i titìné slovo v podobì zpravodaje. O Veleínském zpravodaji a jeho

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

èíslo 5 2013 výtisk zdarma

èíslo 5 2013 výtisk zdarma èíslo 5 2013 výtisk zdarma I kdy poèasí do této doby spíe nahrávalo nemocem, tak nyní se snad umoudøí a ve se k lepímu obrátí. To platí neménì pro nové stavby ve Veleínì. Po dlouhých jednáních a nejrùznìjích

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

èíslo 3 2013 výtisk zdarma

èíslo 3 2013 výtisk zdarma èíslo 3 2013 výtisk zdarma V bøeznovém úvodníku bych rád pøipomnìl, jinému objasnil a dalímu podal úvod do hlavní èásti samostatné pùsobnosti mìsta hospodaøení s majetkem. Zákon ukládá obcím povinnost

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù:

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù: Milí pøátelé, zdravíme vás, nae modlitebníky a podporovatele, prostøednictvím naeho spoleèného modlitebního dopisu. Moná vás zarazil jeho titulek Zápisky z fronty. Máme za sebou období letních prázdnin,

Více

èíslo 5 2015 výtisk zdarma

èíslo 5 2015 výtisk zdarma èíslo 5 2015 výtisk zdarma Ji od doby antiky se mluví o vládì lidu. A hned od poèátku si kadý demokracii pøedstavuje jinak. Vdy je vak spojována s dùleitou, pro nás v souèasnosti ji neodmyslitelnou filozofickou

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

èíslo 10 2014 výtisk zdarma

èíslo 10 2014 výtisk zdarma èíslo 10 2014 výtisk zdarma konèí volební období a tak je nanejvý ádoucí provést jednoduchou rekapitulaci posledních ètyø let. Voleb do mìstského zastupitelstva v roce 2010 se zúèastnilo 1.564 volièù,

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

èíslo 9 2012 výtisk zdarma

èíslo 9 2012 výtisk zdarma èíslo 9 2012 výtisk zdarma Odjakiva svìtem hýbe hledání. krásy, rozumu, tìlesných proporcí, ivota, bytí po smrti atd. je na dennodenním poøádku. Èteme o tom v novinách a nejrùznìjích tiskovinách, posloucháme

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø

Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø á Projektový èasopis 8. tøída ì ì ø Projektový tým Bývalý pitál Ve stínu st edo kých hradeb Øemeslná ulièka Bývalý pitál a vìznice Èeský dùm 8.A Bíca Ondøej, Drtina Jiøí, Døevo Václav, Gurgul Nikolas,

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

V Anglii je jiný systém zásuvek, pouívání nabíjeèek telefonù, fotoaparátù apod. je moné pouze po zakoupení elektrického adaptéru.

V Anglii je jiný systém zásuvek, pouívání nabíjeèek telefonù, fotoaparátù apod. je moné pouze po zakoupení elektrického adaptéru. Váení rodièe, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vae dítì monost zúèastnit se jazykového pobytu v Anglii. Nejvìtím pøínosem takovýchto pobytù je bezpochyby pøekonání strachu mluvit s cizími lidmi a jetì k

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

TRASA TURNAJE REGISTRACE. 1.7. Jasná

TRASA TURNAJE REGISTRACE. 1.7. Jasná V sobotu 8.7.200ž probìhl druhý turnaj v extrémním golfu ze série SLOVAKIA SKI REGION EXTREME GOLF TOUR. Tento turnaj probìhl ve støedisku JASNÁ - CHOPOK, na preciznì pøipravené trati, která spíše než

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru:

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru: Školní rok Sbor uèitelský: 1905. - 1906. Poèátkem školního roku ustanoven sbor takto: Emanuel Rosol, uèitel 1. tøídy Rudolf Pech, uèitel 1. tøídy František Hájek, uèitel 2. tøídy Karel John, uèitel 2.

Více

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz akce 2015 Program akcí města ChomutovA www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz leden únor březen duben LEDEN 3.1. 17.00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT HAPPY SMILE Rytířský sál radnice, happy-smile.wz.cz 4.1. 11.00

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

v Krumlovské ulici Dùm s peèovatelskou slubou v Krumlovské ulici 144 souèasný stav

v Krumlovské ulici Dùm s peèovatelskou slubou v Krumlovské ulici 144 souèasný stav Dùm s peèovatelskou slubou v Krumlovské ulici 144 souèasný stav (rozpoèet daný tabulkami 40 mil. Kè., dotace 9 mil. Kè), na 4. etapu regenerace sídlitì Na Vrích Nad Cihelnou (náklad 5,7 mil. Kè, dotace

Více

Vìnujte prosím pozornost èlánku v rubrice rùzné Jako obvykle pár kontaktù. Jirka Rùièka, místostarosta Tel:739 026 248, ruzicka@velesin.

Vìnujte prosím pozornost èlánku v rubrice rùzné Jako obvykle pár kontaktù. Jirka Rùièka, místostarosta Tel:739 026 248, ruzicka@velesin. Více ne 60 let uplynulo od první návtìvy prezidenta tehdejího Èeskoslovenska Antonína Zápotockého ve Veleínì. Souèasná kronika zaznamená rok 2015 jako rok, kdy nae mìsto a nejvìtí prùmyslový podnik ve

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Více informací na plakátech k akcím.

Více informací na plakátech k akcím. Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Prosinec 2013 Více informací na plakátech k akcím. Váení spoluobèané, rok se nám nachýlil ke svému konci a je dobré se ohlédnout, jak vlastnì

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR

registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR MASKOT registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR Úvod Vítáme Vás v èasopisu Maskot speciál. V tomto roce si budete moci

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více