185824/2011/KUSK OZP Bo SZ _001886/2009/KUSK/20 Ro/hodnutí o vydání integrovaného povolení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "185824/2011/KUSK OZP Bo SZ _001886/2009/KUSK/20 Ro/hodnutí o vydání integrovaného povolení"

Transkript

1 i Éirkova 828, Praiia 4 *''^"*'* Zapsaná ii MS Praha odti. C, vložka Krajský úřad Středočeský kraj Doručeno: /2011/KUSK llsty.3 pfilohy.í drgh:svazek Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 kuskes a prostřednictvím Krajského íiřadu Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství Zborovská Praha 5 V Praze Včc /2011/KUSK OZP Bo SZ _001886/2009/KUSK/20 Ro/hodnutí o vydání integrovaného povolení Odvolatel AGMECO LT, s.r.o, IČ: 27Í , se sídlem Turkova 828, Praha 4, jednatel - Ing. Karel Prokeš, CSc ODVOLANÍ Pětkrát Krajský úřad Síředočeského kraje, odbor životru'ho prostředi a zeměděiství (dále jen krajsky úřad), vydal dne , rozhodnuli č.j /201 1/KlJSK OŽP Bo, spis. zn. SZ_()01886/2009/KUSK/20, kterým zamítl žádost o vydání integrovaného povolení podle demonstrační iinka na likvidaci odpadů metodou vakuové pyroiýzy", umístěném na adrese Velká l^obrá č.p. 882/45. Tolo rozhodnuli bylo doručeno odvolateli dne Odvolatel proti výše uvedenému rozhodnutí podává odvolání v celém rozsahu z následujících důvodů. Tel:29ť» IČO 27i DIČ CZ 27í Fax e-inail;prokes{tf>amťcolt.cz, bankovní spojní: Reiffeisenbank /5500 >yww.aaniecolt.c/.

2 i iirkova 828, Í49 00 Praha 4 Zapsaná ii MS Pralia odd. C, vložka Ve výroku napadeného odvolání je uvedeno: Krajský úřad po projednání žádosti konstatuje, že společnost nepředložila kladné stanovisko podle 10 odst. 4. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na živoiní prostředí (EÍA). ííez tohoto kladného stanoviska nelze vydat rozhodnutí nebo jiná opatření nutná k provedení záměru v žádném správním řízení nebo jiném postupu podle zvláštních správních předpisů." Odvolatel se domnívá, že napadené rozhodnutí a předcházející řízení jsou v rozporu s právnínii předpisy. I. V žádném právním předpise není stanovena povinnost, že odvolatel je povinen předložit kladné stanovisko podle 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (ElA)..liž vůbec nemá oporu v žádném právním předpise naprosto nezákonný a mylný názor krajského úřadu, že bez tohoto kladného stanoviska nelze vydal rozhodnutí nebo jiná opatření nulná k provedení záměru v žádném správním řízeni nebo jiném posíupu podle zvláštních správních předpisů. V 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, na který se krajský úřad odvolává, je pouze stanoveno: Bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí Odvolatel splni! povinost a předmětné stanovisko předložil, ale krajský úřad v rozporu se zákonem výklad citovaného odstavce rozšířil a vydal nesprávné rozodnulí. Krajský úřad poslupoval i v rozporu s 50 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nebot" žádný právní předpis nestanoví, že předmětné stanovisko (tíla) je závazné. II. Krajský úřad v rozporu s íl zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, neprodleně neinformoval účastníky řízení (odvolatele), jak mu tuto povinnost ukládá zákon, o postupu, že si vyžádá! dle citovaného paragraíů vyjádření odborně způsobilé osoby, a to české inibrmaění agentury životního prostředí CENÍE. III. Krajský úřad v rozporu s 12 zákona č. 76/2002 Sb, o integrované prevenci nenařídil do 5 dnů od obdržení vyjádření odborně způsobilé osoby ústní jednání. Odvolateli byla odňata možnost požádat o ústní jednání, a to především s ohledem na výše uvedený bod 11. Tel:2% IČO DIČ CZ Fax e-inail:proitesc?/):itímccolt.cz, hankovní spojní: Reiííeisenhank /5500 www-agniecolt-cz

3 roi kova Praha 4 /apsaiia ii MS Praha odd. C, vložka IV. Krajský úřad v rozporu s 13 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve výroku napadeného zamítavého rozhodnutí neuvedl žádný z taxativně uvedených důvodů pro zamítnutí. V. Vzhledem k výše uvedeným důvodům se odvolatel domnívá, že napadené rozhodnutí a řízení, které mu předcházelo, je v rozporu s právnínii předpisy a tedy navrhuje, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí č.j /20U/KUSK OŽP Bo, spis. zn. SZ_001886/2009/KUSK/20, kterým zamítl žádost o vydání integrovaného povolení podle demonstrační linka na likvidaci odpadů metodou vakuové pyroiýzy", umístěném na adrese Velká Dobrá č.p. 882/45. zrušil a věc vrátil k novému projednání Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí í^s^ a»:^gmeco LT, s.r.o. TfírítoimBiía,i49oo'proh8?'^í^- ^^íyd Prokeš, CSc jednatel Tel:2%37I73l IČO DIČ CZ Fax bankovní spojní; Reiffeisenbank I04Í104900/5500

4 Tiirkova 828, Praha 4 /apsaiiii 11 MS Praha odd. C:, vložka Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství Zborovská IPraha 5 V Praze Vec /2011/KUSK OŽP Bo SZ /2009/KUSK/20 Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení Odvolatel : AGMECO LT, s.r.o, ÍČ: , se sídlem Turkova 828, Praha 4, jednatel - Ing. Karel Prokeš, CSc ODVOLÁNÍ Pětkrát Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělsíví (dálejen krajský úřad), vydal dne , rozhodnuti č.j /20n/KUSK OŽP í3o, spis. zn. SZ_001886/2009/KIJSK/20, kterým zamítl žádost o vydání integrovaného povolení podle demonstrační íinka na likvidaci odpadů metodou vakuové pyroiýzy", umístěném na adrese Velká Í>)brá č.p. 882/45. Toto rozhodnutí byk) doručeno odvolateli dne Odvolatel proti výše uvedenému rozhodnuíí podává odvolání v celém rozsahu z následujících důvodů. Tel: í IČO OIČ CZ Fax bankovní spojní; Reiffeisenbank /5500 >yww.agmecoít.cz

5 Tiirkova 828, Fraha 4 Zapsaná ii MS Praha odd. C, vložka Ve výroku napadeného odvolání je uvedeno: Krajský úřad po projednání žádosti konstatuje, že společnost nepředložila kladné stanovisko podle 10 odst. 4. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Bez tohoto kladného stanoviska nelze vydat rozhodnutí nebo jiná opatření nutná k provedení záměru v žádném správním řízení nebo jiném postupu podle zvláštních správních předpisů." Odvolatel se domnívá, že napadené rozhodnutí a předcházející řízení jsou v rozporu s právními předpisy. I. V žádném právním předpise není stanovena povinnost, že odvolatel je povinen přediožit kladné stanovisko podle 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Již vůbec nemá oporu v žádném právním předpise naprosto nezákonný a mylný názor krajského úřadu, že bez tohoto kladného stanoviska neíze vydat rozhodnutí nebo jiná opalření nutná k provedení záměru v žádném správním řízení nebo jiném postupu podle zvláštních správních předpisů. V 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, na který se krajský úřad odvolává, je pouze stanoveno: Bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí Odvolatel splnil povinost a předmětné stanovisko předložil, ale krajský úřad v rozporu se zákonem výklad citovaného odstavce rozšířil a vydal nesprávné rozodnulí. Krajský úřad postupoval i v rozporu s 50 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, neboť žádný právní předpis nestanoví, že předmětné stanovisko (EIA) je závazné. ÍI. Krajský úřad v rozporu s 11 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, neprodleně neinformovaí účastníky řízení (odvolateie)jak mu lulo povinnost ukládá zákon, o postupu, že si vyžádal dle citovaného paragrafu vyjádření odborně způsobilé osoby, a lo české informační agentury životního prostředí CENÍE. III. Krajský úřad v rozporu s 12 zákona Č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci nenařídil do 5 dnů od obdržení vyjádření odborně způsobilé osoby ústní jednání. Odvolateli byla odňala možnost požádat o ústní jednání, a lo především s ohledem na výše uvedený bod II. Tel: I IČO DIČ CZ Fax bankovní spojní: Reiťťeisenbank 1041!04900/5500

6 s.r.o. IV. Krajský úřad v rozporu s 13 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenei. ve výroku napadeného zamítavého rozhodnutí neuvedl žádný z taxativně uvedených důvodů pro zamítnutí. V. Vzhledem k výše uvedeným důvodům se odvolatel domnívá, že napadené rozhodnutí a řízení, které mu předcházelo, je v rozporu s právními předpisy a tedy navrhuje, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí č.j /20 U/KUSK OŽP Bo, spis. zn. SZ_001886/2009/KUSK/20, kterým zamítl žádost o vydání integrovaného povolení podle demonstrační linka na likvidaci odpadů metodou vakuové pyroiýzy", umístěném na adrese Veiká Dobrá č.p. 882/45. zrušil a věc vrátil k novému projednání Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí jednatel Tcl:29637!731 IČO DIČ CZ Fax c-mall:prokcs(íí)agniccoít.cz, hankovní spojiii: Rcifřeiscobank /5500 vťww.agmecott.cz

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti

Více

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 19721/2009-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Spurná TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA: Těšnov

Více

(dále jen "odpurce"). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy.

(dále jen odpurce). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy. elektronickým podáním doruceným dne 16.3.2007, cj. OS0701/2959308, návrh na zahájení správního rízení o uložení povinnosti uhradit dlužné cástky ze smlouvy o poskytování služeb síte Oskar ve výši 3.215,-

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 15. října 2012 Sp. zn.: 5819/2011/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci záměru demolice nároží Václavského nám. a Opletalovy ul. v Praze A Obsah podnětu Dne 3. 11. 2011 se

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 NAŠE ČJ.: 18198/2015-MZE-15120 VYŘIZUJE: Ing.

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK MINISTERSTVO ZEHĚOilJTV! ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: NAŠEČJ.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 18198/2015-MZE-15120

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

HLAVNf MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY. ODBOR ZlVNOSTENSKY A OBCANSKOSPRAVNl. ROZHODNUTi

HLAVNf MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY. ODBOR ZlVNOSTENSKY A OBCANSKOSPRAVNl. ROZHODNUTi Stranka 1 z 5 HLAVNf MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY ODBOR ZlVNOSTENSKY A OBCANSKOSPRAVNl c.j.: S-MHMP 887184/2014 VPraze 23.cervna 2014 Vyrizuje: Mgr. Vaclav Billovec Pan: Mgr. Bohuslav Sobotka

Více

HLA VNi MESTO PRAHA MAGISTRAT HLA VNiHO MEST A PRAHY. ODBOR ZTVNOSTENSKY A OBCANSKOSPRAVNf. ROZHODNUTi

HLA VNi MESTO PRAHA MAGISTRAT HLA VNiHO MEST A PRAHY. ODBOR ZTVNOSTENSKY A OBCANSKOSPRAVNf. ROZHODNUTi Stranka 1 z s HLA VNi MESTO PRAHA MAGISTRAT HLA VNiHO MEST A PRAHY ODBOR ZTVNOSTENSKY A OBCANSKOSPRAVNf c.j.: S-MHMP 887184/2014 V Praze 23. cervna 2014 Vyrizuje: Mgr. Vaclav Biilovec Pan: Mgr. Bohuslav

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: r1fo@rrtv.c2, http://www.rrtv.cz Lipová 25 Majetín okr. Olomouc 751 03 Rozhodnutí

Více

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu Přílohy: dle textu; podle seznamu

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu Přílohy: dle textu; podle seznamu Městský soud v Praze Spálená 6/2 112 16 Praha 2 ID DS: snkabbm Žalobce: Žalovaný: Český úřad zeměměřický a katastrální Pod sídlištěm 1800/9 182 00 Praha 8 ID DS: uuaaatg Správní žaloba proti rozhodnutí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Příloha č. 5 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 10/2011-275 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jana

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 778 Sbírka zákonů č. 73 / 2011 73 ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

průvodce povolováním staveb

průvodce povolováním staveb Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. průvodce povolováním staveb 1 Při nesouladu s územním

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE ČÁST PRVNÍ DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A TRESTY 1. článek Působnost disciplinárního řádu 1.1. Disciplinární řád ČJF stanovuje pravomoc disciplinárních orgánů a upravuje

Více

:~:H.~~~~.~~~~:.::~~.~.I

:~:H.~~~~.~~~~:.::~~.~.I Ceský telekomunikacní se sídlem Sokolovská 219, poštovní prihrádka 02, 225 li;~~i teský telekomunikacní úrad Odbor regulace komunikacních cinností a poštovních služeb Dne \~.\'V./)ob ~~\;:. 1 Praha 9 02

Více

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Ministerstvo kultury +NLDSY114DWSS+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Advokátní kancelář Mgr. Viktor Rossmann Na Ořechovce 580/ 4 162

Více

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky Česká republika Ústavní soud NÁLEZ Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida o ústavní

Více