GO 512 FR NL SL CZ SK. Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Návod na obsluhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GO 512 FR NL SL CZ SK. Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Návod na obsluhu"

Transkript

1 FR NL SL CZ SK Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Navodilo za uporabo Automatická praöka Návod na obsluhu GO 512

2 FR TOUS NOS COMPLIMENTS En achetant cet appareil ménager Candy, vous avez démontré que vous n acceptez aucun compromis: vous voulez toujours ce qu il y a de mieux. Candy a le plaisir de vous proposer cette nouvelle machine à laver qui est le résultat d années de recherches et d études des besoins du consommateur. Vous avez fait le choix de la qualité, de la fiabilité et de l efficacité. Candy vous propose une large gamme d appareils électroménagers: machines à laver la vaisselle, machines à laver et sécher le linge, cuisinières, fours à microondes, fours et tables de cuisson, hottes, réfrigerateurs et congélateurs. NL ONZE COMPLIMENTEN Met de aankoop van dit Candy huishoudelijk apparaat hebt u laten zien dat u geen genoegen neemt met tussenoplossingen en dat u alleen het allerbeste wilt. Het is voor Candy een genoegen u een nieuwe wasautomaat aan te bieden die het resultaat is van jarenlang onderzoek en ervaring opgedaan door een direct contact met de gebruiker. U hebt gekozen voor de kwaliteit, de duurzaamheid en de uitstekende prestatie die deze wasmachine levert. Candy kan u ook een uitgebreid assortiment van ander huishoudelijke apparaten en stofzuigers bieden. Kijk hiervoor op de lokale website van Candy. Demandez à votre Revendeur le catalogue complet des produits Candy. Nous vous prions de lire attentivement les conseils contenus dans ce livret. Il contient d importantes indications concernant les procédures d installation, d emploi, d entretien et quelques suggestions utiles en vue d améliorer l utilisation de la machine à laver. Conservez avec soin ce livret: vous pourrez le consulter bien souvent. Quand vous communiquez avec Candy, ou avec ses centres d assistance, veuillez citer le Modèle, le n et le numéro G (éventuellement). Een uitgebreide catalogus van Candy apparaten kunt u bij uw winkelier krijgen. Wij verzoeken u dit boekje aandachtig door te lezen, want het geeft u belangrijke richtlijnen omtrent het veilig installeren, het gebruik en het onderhoud en bruikbare tips om met uw wasautomaat de beste resultaten te verkrijgen. Bewaar dit boekje op een goede plaats zodat u het kunt raadplegen. Vermeld altijd het type, nummer en Gnummer (indien van toepassing) van het apparaat (staat op het paneel) als u contact opneemt met Candy of de Klantenservice. 2

3 SL âestitamo! ÚVOD CZ ÚVOD SK Z nakupom na ega stroja ste pokazali, da ne i ãete kompromisnih re itev in da ste kupec, ki hoãe le najbolj e. Z velikim zadovoljstvom vam ponujamo nov pralni stroj, rezultat dolgoletnih raziskovanj in izku enj, ki smo jih pridobili na trïi ãu v neposrednem stiku s kupci. Izbrali ste kakovost, vzdrïljivost in zanimivo obliko. Razen stroja, ki ste ga izbrali, pa imamo na izbiro e pomivalne in su ilne stroje, prostostojeãe tedilnike, kuhalne plo ãe, mikrovalovne peãice, vgradne peãice in tedilnike ter hladilnike in zamrzovalnike. Pri svojem prodajalcu zahtevajte najnovej i Candyjev katalog. Uporaba tega novega pralnega stroja je enostavna, vendar pa vas prosimo, da skrbno preberete NAVODILO ZA UPORABO in ga v celoti upo tevate. V navodilu so navedene vse pomembne informacije v zvezi s prikljuãitvijo, vzdrïevanjem in uporabo stroja. VáÏen zákazníku, Dûkujeme Vám, Ïe jste si zakoupil v robek spoleãnosti Candy. Pfied prvním pouïitím v robku si pozornû pfieãtûte pfiiloïen ãesk návod, kter firma Candy dodává, a dûslednû se jím fiiìte. Návod, kter jste k v robku obdrïel, vychází z v eobecné v robkové fiady a z tohoto dûvodu mûïe dojít k situaci, Ïe nûkteré funkce, ovládací prvky a pfiíslu enství nejsou urãeny pro Vá v robek. Dûkujeme za pochopení. VáÏen zákazník, ìakujeme Vám, Ïe ste si zakúpil v robok spoloãnosti Candy. Pred prv m pouïitím v robku si pozorne preãítajte priloïen slovensk návod, ktor firma Candy dodáva, a dôsledne sa ním riaìte. Návod, ktor ste k v robku prijali vychádza zo v eobecného radu v robkov a z tohto dôvodu môïe dôjsè k situácii, Ïe niektoré funkcie, ovládacie prvky a príslu enstvo nie sú urãené pre vá v robok. ëakujeme za pochopenie. Priporoãamo, da skrbno shranite to knjiïico z navodili, da jo boste lahko prebrali tudi kdaj kasneje, ãe bo potrebno. Kadar boste morali zaradi morebitne okvare pralnega stroja poklicati enega od na ih serviserjev mu obvezno sporoãite oznako modela, t. stroja in t. G, ãe je navedena na plo ãici s tehniãnimi podatki, ki je pritrjena na stroju. 3

4 INDEX Avantpropos FR NL INHOUDSOPGAVE Inleiding CHAPITRE HOOFDSTUK POGLAVJE KAPITOLA KAPITOLA Notes générales à la livraison Algemene aanwijzingen bij levering 1 Garantie Mesures de sécurité Garantie Veiligheidsmaatregelen 2 3 Données techniques Mise en place, installation Description des commandes Technische gegevens In elkaar zetten en installeren Bedieningspaneel Tableau des programmes Overzicht van programma s 7 Sélection Kiezen van het programma 8 Tiroir à lessive Wasmiddelbakje 9 Le produit De weefsels 10 Lavage Het wassen 11 Nettoyage et entretien Schoonmaken en normaal onderhoud 12 Recherche des pannes Storingzoeker 13 4

5 KAZALO Uvod SL OBSAH : Úvod CZ OBSAH: Úvod SK Splo na opozorila in nasveti ob prevzemu aparata Väeobecné pokyny püi püevzetí vÿrobku V eobecné pokyny pri prevzatí v robku Garancija Varnostni predpisi Tehniãni podatki Namestitev in prikljuãitev stroja Opis stikalne plo ãe Záruka Pokyny pro bezpeöné pouïívání praöky Technické údaje Instalace Popis ovládacího panelu Záruka Pokyny pre bezpeãné pouïívanie práãky Technické údaje In talácia Popis ovládacieho panelu Razpredelnica s programi Tabulka programå Tabuºka programov Izbiranje programov in temperatur Predalãek za pralna sredstva Priprava perila na pranje Volba programå Zásobník pracích prostüedkå Prádlo Voºba programov Zásobník pracích prostriedkov BielizeÀ Razpredelnica programov pranja âi ãenje in vzdrïevanje stroja Praní Öiätëní a bëïná udrïba Pranie âistenie a beïná údrïba Ugotavljanje motenj pri delovanju Neï zavoláte odbornÿ servis Skôr ako zavoláte odborn servis 5

6 FR NL CHAPITRE 1 HOOFDSTUK 1 NOTES GENERALES A LA LIVRAISON ALGEMENE AANWIJZINGEN BIJ DE LEVERING A la livraison veuillez, contrôler que le matériel suivant accompagne la machine: Controleer bij de levering of met de machine het volgende is bijgeleverd: A) LIVRET D INSTRUCTIONS A) HANDLEIDING B) ADRESSES DE SERVICE APRES VENTE B) ADRESSEN KLANTEN SERVICE C) CERTIFICAT DE GARANTIE C) GARANTIEBEWIJZEN D) BOUCHON D) AFSLUITDOPJE E) COUDES POUR LE TUBE DE VIDANGE F) BAC POUR LES PRODUITS LESSIVIELS LIQUIDES OU POUR LES PRODUITS BLANCHISSANTS LIQUIDES E) AFVOERSLANGGELEI DER F) WASMIDDELENBAKJE A C B LES CONSERVER BEWAAR DEZE GOED D et contrôler que ce matériel soit en bon état; si tel n est pas le cas appelez le centre Candy le plus proche. Controleer ook of de machine gedurende het transport niet beschadigd is. Mocht dat wel het geval zijn, neemt u dan contact met uw Candy leverancier F E 6

7 SL 1. POGLAVJE CZ KAPITOLA 1 SK KAPITOLA 1 SPLO NA OPOZORILA IN NASVETI OB PREVZEMU APARATA VÄEOBECNÉ POKYNY PÜI PÜEVZETÍ VŸROBKU. V EOBECNÉ POKYNY PRI PREVZATÍ V ROBKU Ob prevzemu aparata vam mora trgovec izroãiti naslednje dokumente in pribor: Püi dodání a püevzetí vÿrobku zkontrolujte peölivë, zda bylo dodáno následující standardní püísluäenství: Pri dodaní a prevzatí v robku skontrolujte starostlivo, ãi bolo dodané nasledujúce tandardné príslu enstvo: A) NAVODILO ZA UPORABO A) NÁVOD K OBSLUZE A) NÁVOD NA OBSLUHOVANIE B) SPISEK POOBLA âenih SERVISOV C) GARANCIJSKI LIST B) SEZNAM S ADRESAMI ODBORNŸCH SERVISNÍCH STÜEDISEK C) ZÁRUÖNÍ LIST B) ZOZNAM S ADRESAMI ODBORN CH SERVISN CH STREDÍSK C) ZÁRUâN LIST D) POKROVâKI D) KRYCÍ ZÁTKA D) KRYCIA ZÁTKA E) UKRIVLJENI NOSILEC ODTOâNE CEVI E) DRÏÁK ODTOKOVÉ HADICE, TVARU "U" E) DRÎIAK ODTOKOVEJ HADICE, TVARU U F) POSODICO ZA TEKOâI DETERGENT ALI BELILO F) ZÁSOBNÍK PRACÍHO PROST EDKU NEBO BùLÍCÍHO PROST EDKU F) ZÁSOBNÍK PRACIEHO PROSTRIEDKU ALEBO BIELIACEHO PROSTRIEDKU PROSIMO, DA VSE NA TETO SKRBNO SHRANITE! Kupec mora stroj pregledati ob prevzemu pri trgovcu in preveriti, ãe na njem ni vidnih po kodb! Z PRAKTICKŸCH DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ UCHOVÁVEJTE NA BEZPEÖNÉM MÍSTË. Püi püevzetí vybalenou praöku peölivë zkontrolujte, zda nebyla bëhem püepravy jakkoliv poäkozena. Pokud ano, reklamujte äkody u Vaäeho prodejce. Z PRAKTICK CH DÔVODOV PRÍSLU ENSTVO USCHOVÁVAJTE NA BEZPEâNOM MIESTE. Pri prevzatí vybalenú práãku starostlivo skontrolujte, ãi nebola poãas prepravy akokoºvek po kodená. Ak áno, reklamujte kody u vá ho predajcu. 7

8 FR CHAPITRE 2 NL HOOFDSTUK 2 GARANTIE GARANTIE L appareil est accompagné par un certificat de gàrantie. GIAS SERVICE CH BE De machine staat onder garantie, waardoor u tijdens de garantieperiode gratis gebruik kunt maken van de Gias Service, behalve de prijs van het telefoontje. Vergeet niet om binnen 10 dagen na de aankoopdatum het garantiecertificaat op te sturen. Bewaar het ontvangstbewijs van de winkelier waar u de machine gekocht heeft om dit aan de reparateur te tonen, mocht hij het bewijs nodig hebben. Als uw machine defect is of niet juist functioneert, dan raden wij u aan om eerst het hoofdstuk Problemen door te lezen, voordat u contact op neemt met Gias Service. Als het probleem zich na alle aanbevolen controles nog steeds voordoet, dan kunt u bellen met Gias Service. U betaalt voor het telefoontje en u wordt direct verbonden met Gias Service. Het is belangrijk dat u de adviseur het modelnummer en het serienummer van uw machine doorgeeft, die u op de kenplaat aan de voorkant van de wasmachine (bij de deur) kunt vinden (16 tekens, beginnend met het nummer 3). Hierdoor kunnen wij u beter van dienst zijn. GIAS SERVICE NL BE 8

9 SL 2. POGLAVJE CZ KAPITOLA 2 SK KAPITOLA 2 GARANCIJA ZÁRUKA ZÁRUKA Ob nakupu aparata vam mora prodajalec izdati izpolnjen in potrjen garancijski list. Na osnovi potrjenega garancijskega lista in raãuna imate v roku enega leta od dneva nakupa pravico do brezplaãnega servisiranja va ega aparata s strani na e tehniãne sluïbe, oziroma na ih poobla ãenih serviserjev pod pogoji, ki so navedeni v garancijskem listu. Poleg garancijskega lista vam mora trgovec izroãiti tudi spisek na ih poobla ãenih serviserjev, ki so edini pristojni za popravila Candyjevih aparatov v garancijskem roku. Pro poskytnutí kvalitního záruãního a pozáruãního servisu uschovejte v echny doklady o koupi a pfiípadn ch opravách v robku. Doporuãujeme Vám po dobu záruãní doby uchovat pûvodní obaly k v robku. NeÏ budete kontaktovat servisní stfiedisko, peãlivû prostudujte záruãní podmínky v záruãním listû. Obracejte se pouze na autorizovaná servisní stfiediska. Na poskytnutie kvalitného záruãného a pozáruãného servisu uschovajte v etky doklady o kúpe a prípadn ch opravách v robku. Odporúãame vám poãas záruãnej lehoty uschovaè pôvodné obaly k v robku. Skôr ako budete kontaktovaè servisné stredisko, starostlivo pre tudujte záruãné podmienky v záruãnom liste. Obracajte sa iba na autorizované servisné strediská. 9

10 FR CHAPITRE 3 NL HOOFDSTUK 3 MESURES DE SECURITE VEILIGHEIDSMAAT REGELEN ATTENTION: EN CAS D INTERVENTION DE NETTOYAGE ET D ENTRETIEN Débrancher la prise de courant. Fermer le robinet d alimentation d eau. Toutes les machines Candy sont pourvues de mise à la terre. Vérifier que l installation électrique soit alimentée par une prise de terre, en cas contraire demander l intervention du personnel qualifié. Cet appareil est conforme aux directives 89/336/EEC, 73/23/EEC et modifications successives. BELANGRIJK: VOOR HET SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD Haal de stekker uit het stopcontact. Draai de watertoevoerkraan dicht. Alle Candy apparaten zijn geaard. Controleer of het hoofdnet wel geaard is. Als dat niet het geval is dient u contact op te nemen met een erkend elektricien. Dit apparaat voldoet aan de EEC richtlijnen 89/336, 73/23 en eventuele wijzigingen. Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen of voeten. 10 Ne pas toucher l appareil pieds nus. Autant que possible éviter l usage de rallonges dans les salles de bains ou les douches. ATTENTION: PENDANT LE LAVAGE L EAU PEUT ATTEINDRE 90 C. Avant d ouvrir le hublot vérifier que le tambour soit sans eau. Gebruik het apparaat niet blootsvoets. Als er verlengsnoeren in de badkamer of doucheruimte worden gebruikt moet u extra voorzichtig zijn. Vermijd dat, als dat mogelijk is. WAARSCHUWING: TIJDENS HET WASPROGRAMMA KAN DE TEMPERATUUR VAN HET WATER OPLOPEN TOT 90 C. Controleer voordat u de deur van de wasautomaat openmaakt of er geen water in de trommel zit.

11 SL 3. POGLAVJE VARNOSTNI PREDPISI PRED ZAâETKOM âi âenja ALI VZDRÎEVANJA PRALNEGA STROJA OBVEZNO UPO TEVAJTE NASLEDNJE VARNOSTNE PREDPISE: Iztaknite vtiã iz vtiãnice. Zaprite pipo za dotok vode. Vsi Candyjevi gospodinjski aparati so opremljeni z ozemljitvenim kablom. Preverite, ãe je va a elektriãna napeljava pravilno ozemljena! âe ni, naj vam napeljavo pred prikljuãitvijo pravilno napelje strokovnjak! Aparat je izdelan v skladu z normama CEE t. 89/336 in 73/23 CEE in njunimi nadaljnjimi spremembami. Z vlaïnimi rokami ali nogami se aparata ne dotikajte. Ne uporabljajte pomivalnega stroja bosonogi. Ne uporabljajte podalj kov za prikljuãitev stroja na elektriãno omreïje, ãe je stroj name ãen v kopalnici ali drugem vlaïnem prostoru. CZ KAPITOLA 3 POKYNY PRO BEZPEÖNÉ POUÏÍVÁNÍ PRAÖKY POZOR! NÍÏE UVEDENÉ POKYNY PLATÍ PRO JAKŸKOLIV DRUH ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBY Vytáhnëte vidlici el. äñåry ze zásuvky el. sítë Uzavüete kohout püívodu vody Väechny el.spotüebiöe zn.candy jsou uemnëny. Zajistëte, aby napájecí el.sít umoïñovala ochranu uzemnëním. V püípadë pochybnosti nechte provëüit pracovníkem odborné firmy. Toto zaüízení odpovídá Smërnicím EHS 89/336 a 73/23 a následnÿm zmënám. Nedotÿkejte se praöky mokrÿma öi vlhkÿma rukama nebo nohama Nepouïívejte praöku jsteli bosí. Nejvyääí pozornost vënujte pouïívání råznÿch adaptérå, rozdvojek a prodluïovacích äñår v místnostech jako jsou koupelny nebo v místnostech se sprchou. Jeli to moïné, vyhnëte se jejich pouïívání våbec. SK KAPITOLA 3 POKYNYNA BEZPEâNÉ POUÎÍVANIE PRÁâKY POZOR! NIÎ IE UVEDENÉ POKYNY PLATIA PRE AK KOªVEK DRUH âistenia A ÚDRÎBY Vytiahnite vidlicu el. kábla zo zásuvky el. siete Uzavrite kohútik prívodu vody V etky el.spotrebiãe zn.candy sú uzemnené. Zaistite, aby napájacia el.sieè umoïàovala ochranu uzemnením. V prípade pochybností nechajte preveriè pracovníkom odbornej firmy. Toto zariadenie zodpovedá Smerniciam EHS 89/336 a 73/23 a následn m zmenám. Nedot kajte sa práãky mokr mi ãi vlhk mi rukami alebo nohami NepouÏívajte práãku ak ste bosí. Najvy iu pozornosè venujte pouïívaniu rôznych adaptérov, rozvodiek a predlïovacích káblov v miestnostiach ako sú kúpeºne alebo v miestnostiach so sprchou. Ak to je moïné, vyhnite sa ich pouïívaniu vôbec. OPOZORILO! MED PRANJEM SE VODA V STROJU LAHKO SEGREJE TUDI DO 90 C. Pred odpiranjem vrat stroja se prepriãajte, ãe v bobnu stroja ni vode. UPOZORNËNÍ: BËHEM CYKLU PRANÍ MÅÏE VODA DOSÁHNOUT TEPLOTY AÏ 90 C Püed otevüením praöky se ujistëte, ïe v bubnu není ïádná voda UPOZORNENIE: POâAS CYKLU PRANIA MÔÎE VODA DOSIAHNUË TEPLOTU AÎ 90 C Pred otvorením práãky sa uistite, Ïe v bubne nie je Ïiadna vodaapple 11

12 FR Ne pas utiliser d adaptateurs ou de prises multiples. Cet appareil ne doit pas être utilisé sans surveillance. Pour débrancher la prise, ne pas tirer sur le câble. Ne pas laisser la machine exposée aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc...). En cas de déménagement ne jamais soulever la machine par les boutons ou par le tiroir des produits lessiviels. Pendant le transport ne pas appuyer le hublot sur le chariot. Important! Les ouvertures à la base de l appareil ne doivent en aucun cas être obstruées par des tapis, moquette ou autres objets. 2 personnes pour soulever la machine (voir dessin). En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement éteindre la machine, fermer le robinet d alimentation d eau et ne pas toucher à la machine. Pour toute réparation adressezvous exclusivement à un centre d assistance technique Candy en demandant des pièces de rechange certifiées constructeur. Le fait de ne pas respecter les indications susmentionnées peut compromettre la sécurité de l appareil. Si le remplacement du câble d alimentation s avère nécessaire, il devra être remplacé par un câble special fourni par le service aprèsvente. NL Gebruik geen verdeelstekkers of meervoudige contactdozen. Laat de apparaten niet zonder adequaat toezicht gebruiken door kinderen of door iemand die daar niet bekwaam genoeg voor is. Trek niet aan de elektriciteitsdraad of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen. Stel het apparaat niet bloot aan atmosferische invloeden (regen, zon, etc.) Als u het apparaat wilt verplaatsen til het dan nooit op aan de knoppen of aan de wasmiddellade. Laat tijdens het verplaatsen de vuldeur niet tegen de steekwagen steunen. Als u het apparaat op een ondergrond met een hoog polig tapijt zet, controleer dan of de opening aan de onderkant vrij blijft. Til het apparaat op zoals in de schets is aangegeven. Ingeval van storing en/of niet goed functioneren: zet de wasautomaat uit, draai de watertoevoerkraan dicht en kom verder niet aan het apparaat. U hoeft alleen maar contact op te nemen met een Gias Service Center voor eventuele reparaties en vraag om originele Candy onderdelen. Als deze regels niet worden opgevolgd zou de veiligheid van het apparaat in gevaar gebracht kunnen worden. Als de (hoofd) aanvoerslang beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciale kabel die verkrijgbaar is bij de after sales afdeling van Candy (Gias Service). 12

13 SL Odsvetujemo prikljuãitev stroja na elektriãno omreïje preko razliãnih pretvornikov ali razdelilnikov. Ne dovolite, da otroci ali neodgovorne osebe stroj uporabljajo nenadzorovani. Ne vlecite prikljuãnega kabla ali celo aparata samega, ãe Ïelite iztakniti vtiã iz vtiãnice. Elektriãni aparati ne smejo biti izpostavljeni razliãnim atmosferskim vplivom kot so npr. deï, sonce ipd. Pazite, da stroja ob preme ãanju ali prevaïanju ne dvigajte na strani, kjer so name ãene stikala in gumbi, oziroma na strani, kjer je name ãena posodica za detergent. Med prevaïanjem nikoli ne naslonite sprednje strani stroja (tj., strani, kjer so name ãena vrata) na voziãek. POMEMBNO! âe postavite stroj na pod, ki je prekrit s tekstilnimi oblogami, skrbno preverite, ãe vlakna take talne obloge ne zapirajo odprtin za zraãenje, ki so name ãene na spodnjem robu stroja. Stroj morata dvigniti vedno dve osebi, tako kot je prikazano na skici. V primeru okvare ali nepravilnega delovanja stroja, stroj takoj izklopite in iztaknite vtikaã iz vtiãnice ter zaprite pipo za dotok vode do stroja. Nato pokliãite enega od poobla ãenih Candyjevih serviserjev, da vam stroj popravi. Ob morebitni zamenjavi vgradnih delov vedno zahtevajte vgradnjo originalnih Candyjevih rezervnih delov. Neupo tevanje gornjih navodil lahko vpliva na varno in pravilno delovanje stroja. âe se po koduje prikljuãni kabel, ga morate zamenjati s POSEBNIM PRIKLJUâNIM KABLOM, ki ga lahko nabavite kot rezervni del pri poobla ãenem prodajalcu. CZ Nepouïívejte adaptéry nebo vícenásobné zásuvky. Nedovolte, aby püístroj pouïívaly dëti nebo nekompetentní osoby bez dozoru. Püi odpojování ze sítë netahejte pouze za sít ovou äñåru, ale vytáhnëte záströku ze zásuvky Nenechávejte püístroj vystaven atmosférickÿm vlivåm (déät, slunce atd.) Püi püemíst ování püístroje jej nezvedejte za ovládací voliöe nebo zásuvku na práäek. Püi püevozu neopírejte praöku dvíüky o vozík. Dåleïité! Pokud umístíte püístroj na koberec, zkontrolujte, zda nejsou ohroïeny ventily ve spodní öásti praöky. Püístroj zvedejte v páru podle obr. V püípadë poruchy nebo nesprávné öinnosti vypnëte praöku, uzavüete püívod vody a neodbornë s püístrojem nemanipulujte. Kontaktujte Servisní centrum Candy a ïádejte originální náhradní díly. Nedodrïení tëchto podmínek by mohlo ohrozit bezpeönÿ provoz spotüebiöe. Pokud by doälo k poäkození püívodní äñåry, musí bÿt nahrazena jinou originální dodávanou servisními centry Candy. SK NepouÏívajte adaptéry alebo viacnásobné zásuvky. Nedovoºte, aby prístroj pouïívali deti alebo nekompetentné osoby bez dozoru. Pri odpájaní zo siete neèahajte iba za sieèov kábel, ale vytiahnite zástrãku zo zásuvky Nenechávajte prístroj vystaven atmosférick m vplyvom (dáïì, slnko atì.) Pri premiestàovaní prístroja ho nedvíhajte za ovládacie voliãe alebo zásuvku na prá ok. Pri prevoze neopierajte práãku dvierkami o vozík. DôleÏité! Ak umiestnite prístroj na koberec, skontrolujte, ãi nie sú ohrozené ventily v spodnej ãasti práãky. Prístroj zdvíhajte v páre podºa obr. V prípade poruchy alebo nesprávnej ãinnosti vypnite práãku, uzavrite prívod vody a neodborne s prístrojom nemanipulujte. Kontaktujte Servisné centrum Candy a Ïiadajte originálne náhradné diely. NedodrÏanie t chto podmienok by mohlo ohroziè bezpeãnú prevádzku spotrebiãa. Ak by do lo k po kodeniu prívodného kábla, musí byè nahraden in m originálnym dodávan m servisn mi centrami Candy. 13

14 FR CHAPITRE 4 NL HOOFDSTUK 4 85 cm 85 cm 60 cm 52 cm 60 cm 54 cm DONNÉES TECHNIQUES TECHNISCHE GEGEVENS 52 cm 54 cm 60 cm CAPACITE DE LINGE SEC CAPACITEIT DROOG WASGOED kg 5 6 7,5 EAU NIVEAU NORMAL NORMAAL WATER NIVEAU l 6 15 PUISSANCE ABSORBEE AANSLUITWAARDE W 2150 CONSOMMATION ENERGIE (PROG. 90 C) ENERGIEVER BRUIK (PROGRAMMA 90 C) kwh 1,8 AMPERAGE STROOMSTERKTE VAN DE ZEKERING A 10 ESSORAGE (Tours/min.) PRESSION DANS L INSTALLATION HYDRAULIQUE TENSION CENTRIFUGE (t/min.) DRUK HYDRAULISCHE POMP NETSPANNING CONSULTER LA PLAQUE TECHNIQUE RAADPLEEG DE KENPLAAT GL.TABLICO S PODATKI VIZ ÄTÍTEK SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI VIë TÍTOK SO ZÁKLADN MI ÚDAJMI MPa V min. 0,05 max. 0,

15 SL 4. POGLAVJE CZ KAPITOLA 4 SK KAPITOLA 4 85 cm 60 cm 60 cm TEHNIâNI PODATKI NAJVEâJA KOLIâINA SUHEGA PERILA ZA ENO PRANJE KOLIâINA VODE PRI OBIâAJNEM PRANJU SKUPNA PRIKLJUâNA MOâ PORABA ELEKTRIâNE ENERGIJE (PROGRAM ZA PRANJE PRI 90 C) MOâ VAROVALKE TECHNICKÉ ÚDAJE MAX. HMOTNOST SUCHÉHO PRÁDLA NORMÁLNÍ HLADINA VODY MAX.PÜÍKON SPOTÜEBA ENERGIE PÜI PROG.90 C JIÄTËNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE MAX. HMOTNOSË SUCHEJ BIELIZNE v NORMÁLNA HLADINA VODY MAX. PRÍKON SPOTREBA ENERGIE PRI PROG. 90 C ISTENIE TEVILO VRTLJAJEV CENTRIFUGE (vrt./min.) OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ (ot./min.) OTÁâKY PRI ODSTREëOVANÍ (ot./min.) DOVOLJENI TLAK VODE V VODOVODNEM OMREÎJU NAPETOST TLAK VODY NAPÁJECÍ NAPËTÍ TLAK VODY NAPÁJACIE NAPÄTIE 15

16 FR CHAPITRE 5 NL HOOFDSTUK 5 MISE EN PLACE INSTALLATION INSTALLATIE Placer la machine près du lieu d utilisation sans la base d emballage. Breng de machine (zonder de onderkant van de verpakking) dicht bij de plaats waar hij komt te staan. Couper les bandes serretubes Knip het ringetje waarmee de slang en de snoer vast zit door. Dévisser la vis centrale (A); dévisser les 4 vis latérales (B) et enlever l axe (C). Draai de middelste schroef (A) los; draai de vier schroeven aan de zijkant (B) los en verwijder het dwarsstuk (C). Incliner la machine en avant et enlever les sachets en plastique qui contiennent les 2 arrêts en polystyrène qui se trouvent sur les 2 côtés en tirant vers le bas. Houd het apparaat schuin naar voren, verwijder de plastic zakken en haal voorzichtig de twee polystyreen blokken aan de zijkanten eraf door ze naar beneden te trekken. Refermer le trou en utilisant le bouchon se trouvant dans le sachet instructions. Stop de afsluitdopjes in de gaatjes (deze bevinden zich in de bijgeleverde enveloppe). ATTENTION: NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS DES ELEMENTS D EMBALLAGE QUI PEUVENT CAUSER DES RISQUES. WAARSCHUWING: ZORG ERVOOR DAT HET VERPAKKINGSMATERI AAL BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN BLIJFT OMDAT DAT GEVAAR KAN OPLEVEREN. 16

17 SL 5. POGLAVJE CZ KAPITOLA 5 SK KAPITOLA 5 NAMESTITEV IN PRIKLJUâITEV STROJA Stroj brez podstavka postavite v bliïino mesta, kjer bo stalno prikljuãen. UVEDENÍ DO PROVOZU INSTALACE Odstrañte ochrannou podloïku z pënového polystyrénu (souöást obalu) a praöku umístëte nedaleko místa trvalého pouïívání. UVEDENIE DO PREVÁDZKY IN TALÁCIA Opatrne prestrihnite plastovú sponu upevàujúcu odpadovú hadicu a prívodn kábel s vidlicou. PrereÏite objemko, s katero je prevezana odtoãna cev. Opatrnë prostüihnëte plastovou sponu upevñující odpadovou hadici a püívodní äñåru s vidlicí. Odvijte osrednji vijak ''A'' in 4 stranske vijake ''B'' ter odstranite preãno letev ''C''. Odäroubujte stüedovÿ äroub (A) püepravní pojistky; odäroubujte 4 postranní ärouby (B) a sejmëte liätu püepravní pojistky (C). Odskrutkujte stredovú skrutku (A) prepravnej poistky; odskrutkujte 4 postranné skrutky (B) a zloïte li tu prepravnej poistky (C). Nagnite stroj proti sprednji strani in povlecite navzdol 2 plastiãni vreãki s stiroporom, ki sta name ãeni na boãnih straneh stroja. Nakloñte praöku vpüed a zevnitü pláätë vytáhnëte 2 plastové vaky obsahuiící hrancly z pënového polystyrénu. NakloÀte práãku vpred a z vnútra plá Èa vytiahnite 2 plastové vaky obsahujúce hranoly z penového polystyrénu. S ãepom, ki je priloïen v vreãki z originalnimi navodili zatesnite odprtino v hrbtni strani stroja. Do otvoru po stüedovém äroubu dopravní pojistky zatlaöte záslepku z püisluäenství a v této poloze ji zajistëte otoöením pomoci mince. Do otvoru po stredovej skrutke dopravnej poistky zatlaãte záslepku z príslu enstva a v tejto polohe ju zaistite otoãením pomocou mince. OPOZORILO: DELOV EMBALAÎE NE SMETE PU âati NA DOSEGU OTROK, KER JE ZANJE LAHKO ZELO NEVARNA! PROSIMO, DA EMBALAÎO ODLOÎITE V SKLADU Z VELJAVNIMI OKOLJEVARNOSTNIMI PREDPISI! POZOR: ODSTRAÑTE ZBYTKY OBALU Z DOSAHU DËTÍ, MOHLY BY BŸT ZDROJEM NEBEZPEÖÍ. POZOR: ODSTRÁ TE ZVY KY OBALU Z DOSAHU DETÍ, MOHLI BY BYË ZDROJOM NEBEZPEâENSTVA. 17

18 FR Appliquer la feuille supplémentaire sur le fond comme dans la figure. Raccorder le tuyau d arrivée d eau au robinet. L'appareil doit être relié à l'arrivée d'eau exlusivement avec les tuyaux fournis. Ne pas réutiliser les anciens tuyaux. ATTENTION: NE PAS OUVRIR LE ROBINET Approcher la machine contre le mur en faisant attention à ce que le tuyau n ait ni coudes ni étranglements. Raccorder le tuyau de vidange au rebord de la baignoire ou, mieux encore, à un dispositif fixe d évacuation, hauteur mini. 50 cm, et de diamètre supérieur au tuyau de la machine à laver. En cas de besoin, utiliser le coude rigide livré avec la machine. NL Bevestig de dempplaat op de bodem, (zie tekening). Verbind de watertoevoerslang met de waterkraan. Het apparaat moet aangesloten worden aan de waterkraan met behulp van de watertoevoerslang. Maak gebruik van de nieuwe watertoevoerslang, gebruik niet de oude! BELANGRIJK: DRAAI DE WATERKRAAN NIET OPEN Zet de wasmachine dicht tegen de muur aan. Let er op dat er geen bochten of vernauwingen in de buis zitten. Het is het beste om de afvoerslang aan te sluiten op een vaste afvoer met een doorsnee die groter is dan die van de afvoerslang en op een hoogte van minstens 50 cm. Gebruik zonodig de bligeleverde slanggeleider. min 4 cm max 100 cm +2,6 mt max min 50 cm max 85 cm 18

19 SL Izolacijsko plo ão iz valovitega kartona namestite na dno stroja tako, kot je prikazano na sliki. Dotoãno cev za vodo privijte na pipo. Aparat smete prikljuãiti na vodovodno omreïje izkljuãno z novimi, priloïenimi dovodnimi cevmi. Starih cevi ne smete uporabiti. OPOZORILO! PIPE ZA VODO E NE ODPRITE! CZ Upevnëte ke dnu praöky püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z vlnitého materiálu podle obrázku. Hadici püívodu vody püípevnëte k vodovodnímu kohoutu koncem s pojistnÿm ventilem (Water stop system). Spotüebiö musí bÿt püipojen k püívodu vody novou hadicí, která je souöástí vÿbavy spotüebiöe. Staré hadice nesmëjí bÿt znovu pouïívány. DÅLEÏITÉ: V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE VODU. SK Upevnite ku dnu práãky priloïen protihlukov tít z vlnitého materiálu podºa obrázka. Hadicu prívodu vody pripevnite k vodovodnému kohútiku koncom s poistn m ventilom (Water stop system). Spotrebiã musí byè pripojen k prívodu vody novou hadicou, ktorá je súãasèou v bavy spotrebiãa. Staré hadice nesmú byè znovu DÔLEÎITÉ: V TEJTO FÁZE NEPÚ ËAJTE VODU. Stroj potisnite k steni in pri tem pazite, da dotoãna in odtoãna cev za vodo nista zviti ali stisnjeni. Odtoãno cev za vodo obesite nato preko robu kadi. Mnogo bolje pa je, ãe v vodovodni napeljavi predvidite stalni odtok, ki mora biti enakega premera kot je odtoãna cev, namestiti pa ga morate v vi ini najmanj 50 cm od tal. âe je potrebno, namestite na konec odtoãne cevi e ãvrsto nosilno koleno, ki je priloïeno v vreãki s priborom. Opüete konec odtokové hadice o vanu a dbejte na to, aby na hadici nevznikly zlomy nebo ohnutí. Odtoková hadice má bÿt umístëna ve vÿäce min. 50 cm. Je lepäí pouïijeteli pevného odpadu o vëtäím pråmëru, neï je pråmër odtokové hadice, tím umoïníte pråchod vzduchu. Pokud je potüeba, pouïijte pevnÿ Udrïák k upevnëní hadice. Püípadné prodlouïení odtokové hadice måïe zavinit poruchy v chodu odtokového öerpadla a filtru, zejména v püípadë, jeli deläí neï 1 m. Oprite koniec odtokovej hadice o vaàu a dbajte na to, aby na hadici nevznikli zlomy alebo ohnutia. Odtoková hadica má byè umiestená vo v ke min. 50 cm. Je lep ie ak pouïijete pevn odpad s väã ím priemerom, ako je priemer odtokovej hadice, t m umoïníte priechod vzduchu. Ak je to potrebné, pouïite pevn UdrÏiak na upevnenie hadice. Prípadné predæïenie odtokovej hadice môïe zaviniè poruchy v chode odtokového ãerpadla a filtra, najmä v prípade, ak je dlh ia ako 1 m. min 4 cm max 100 cm +2,6 mt max min 50 cm max 85 cm 19

20 FR NL Mettre la machine à niveau en reglant les 4 pieds: Gebruik de 4 pootje om de machine waterpas te zetten: a) Tourner dans le sens des aiguilles d une montre l écrou de façon à dévérouiller la vis du pied. b) Tourner le pied et le faire monter ou descendre jusqu à obtenir une parfaite adhérence au sol. c) Enfin bloquer le pied en revissant l écrou dans le sens inverse des aiguilles d une montre et le faire adhérer au fond de la machine. a) Kontra moer losdraaien b) Apparaat waterpas zetten m.b.v. verstelbare voeten (maak eventueel gebruik van een waterpas) c) Kontra moer weer vastdraaien. C B A Vérifier que la manette soit sur la position OFF et que le hublot soit fermé. Controleer of alle knoppen op OFF staan en of de vuldeur gesloten is. Brancher la prise. Steek de stekker in het stopcontact. Une fois l'appareil installé, la prise électrique doit rester accessible. Na installatie, plaatst u het apparaat zo, het stopcontact makkelijk toegangbaar is. 20

NL CZ FR SL HR GC 1D. Gebruiksaanwijzing. Mode d emploi. Upete za kori tenje

NL CZ FR SL HR GC 1D. Gebruiksaanwijzing. Mode d emploi. Upete za kori tenje NL CZ FR SL HR Gebruiksaanwijzing Automatická praöka Mode d emploi Navodilo za uporabo Upete za kori tenje GC 1D NL ONZE COMPLIMENTEN ÚVOD CZ Met de aankoop van dit Candy huishoudelijk apparaat hebt u

Více

GUIDE D UTILISATION NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU BEDIENUNGSANLEITUNG

GUIDE D UTILISATION NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU BEDIENUNGSANLEITUNG GUIDE D UTILISATION NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU BEDIENUNGSANLEITUNG FR CS 3 11 Dans le souci d une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons

Více

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be ESF5531LOW ESF5531LOX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 20 ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 39 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Více

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 20 Afwasautomaat ET Kasutusjuhend 38 Nõudepesumasin FAVORIT56312IM0

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 20 Afwasautomaat ET Kasutusjuhend 38 Nõudepesumasin FAVORIT56312IM0 CS Návod k použití 2 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 20 Afwasautomaat ET Kasutusjuhend 38 Nõudepesumasin FAVORIT56312IM0 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu ra Imagine Návod k obsluze Návod na obsluhu raha s.r.o. ra POPIS P ÍSTROJE / POPIS PRÍSTROJA PS 246 PS 252 1. Motorová jednotka / Motorová jednotka ano ano 2. Velk kartáã / Okrúhla kefa s veºk m priemerom

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

SANTO Z 9 18 02-4i. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

SANTO Z 9 18 02-4i. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals SANTO Z 9 18 02-4i Návod k použití Gebruiksaanwijzing User manual Benutzerinformation Chladnička Koelkast Fridge Kühlschrank 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Více

Gebruiksaanwijzing. Inhoud TCD 87 DROOGAUTOMAAT

Gebruiksaanwijzing. Inhoud TCD 87 DROOGAUTOMAAT Gebruiksaanwijzing NL CZ TR Inhoud NL Nederlands, 1 20 Türkçe, 39 Installatie, 2-3 Het plaatsen van de droger Ventilatie Waterafvoer Uw droger waterpas zetten Elektrische aansluitingen Voor het eerste

Více

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZDF12001XA ZDF12001WA CS Návod k použití 2 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 16 Afwasautomaat FR Notice d'utilisation 31 Lave-vaisselle BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Tento

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_126 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Anna Fekiačová

Více

Návod k obsluze Návod na obsluhu. Express Turbo

Návod k obsluze Návod na obsluhu. Express Turbo Návod k obsluze Návod na obsluhu Express Turbo 4 3 2 1 8 7 11 12 10 9 11 6 5 15 14 13 16 2 3 âesky I. POPIS PARNÍHO GENERÁTORU Îehliãka 1. Regulátor páry 2. Tlaãítko funkce Turbo 3. Regulace teploty 4.

Více

Návod na pou ívanie. Návod k pou ití. Práèka. Praèka PL 1061 TL

Návod na pou ívanie. Návod k pou ití. Práèka. Praèka PL 1061 TL Návod k pou ití Návod na pou ívanie Praèka Práèka PL 1061 TL 2 OBSAH Bezpeènostní informace 2 Bezpeènostní pokyny 3 Popis spotøebièe 4 Jak spustit cyklus praní? 5 Denní pou ívání 5 Prací programy 6 Èi

Více

Návod na pou ívanie. Návod k pou ití. Práèka. Praèka PLD 1161TL PLD 1261TL

Návod na pou ívanie. Návod k pou ití. Práèka. Praèka PLD 1161TL PLD 1261TL Návod k pou ití Návod na pou ívanie Praèka Práèka PLD 1161TL PLD 1261TL 2 OBSAH Bezpeènostní informace 2 Bezpeènostní pokyny 3 Popis spotøebièe 4 Jak spustit cyklus praní? 5 Vlastní nastavení 5 Denní pou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Minipraèka Professor MP301M

NÁVOD K OBSLUZE. Minipraèka Professor MP301M NÁVOD K OBSLUZE Minipraèka Professor MP301M 8 6 2 1 10 H - L - 3 5 7 9 4 POPIS PØÍSTROJE: 1. Víko 2. Napou tìcí otvor a hadice 3. Tìlo praèky 4. Prací nek 5. Základna s motorem 6. Èasovaè 7. Vypou tìcí

Více

Návod k použití Návod na obsluhu

Návod k použití Návod na obsluhu CZ SK Návod k použití Návod na obsluhu 1 ÚVOD S koupi tohoto domácího spotřebiče Hoover jste prokázali, že nepřipouštíte kompromisy: chcete pouze nejlepší. Značka Hoover je potěšena, že Vám může představit

Více

CBE25020 COUPE BORDURES TRADUCTION DES INSTRUCTIONS D ORIGINE GRASS TRIMMER VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES

CBE25020 COUPE BORDURES TRADUCTION DES INSTRUCTIONS D ORIGINE GRASS TRIMMER VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES CBE25020 FR COUPE BORDURES TRADUCTION DES INSTRUCTIONS D ORIGINE NL GRASTRIMMER VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES GB GRASS TRIMMER ORIGINAL INSTRUCTIONS CZ STRUNOVÁ SEKAČKA ORIGINÁLNÍ NÁVOD S40 M10

Více

EC 1, EC 2, EC 3. Návod k obsluze Návod na obsluhu

EC 1, EC 2, EC 3. Návod k obsluze Návod na obsluhu EC 1, EC 2, EC 3 Návod k obsluze Návod na obsluhu 2 3 âesky Popis A Vodní nádrïka B Vyjímateln filtr C Indikátor v ky vodní hladiny D Spínaã/vypínaã opatfien kontrolkou (podle modelu) E Ohfievná plocha

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZDT24001FA CS Návod k použití 2 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 17 Afwasautomaat ET Kasutusjuhend 33 Nõudepesumasin BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Tento návod si pečlivě přečtěte

Více

Vrchem plněná pračka CTG 125. Návod na obsluhu

Vrchem plněná pračka CTG 125. Návod na obsluhu Vrchem plněná pračka CTG 125 Návod na obsluhu PRAČKA CTG 125 A B1 B2 C1 C2 G H p S V VOLIČ PROGRAMU/TEPLOTY VOLIČ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ TLAČÍTKO ODLOŽENÉHO STARTU & ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN TLAČÍTKO AQUAPLUS

Více

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWC 71451

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWC 71451 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 F Français,13 DE Deutsch, 25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Více

VANA SE ZÁSTĖNOU MARE

VANA SE ZÁSTĖNOU MARE VANA SE ZÁSTĖNOU MARE NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vá ení u ivatelé! Blahopøejeme Vám k nákupu na í vany se zástėnou. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zbo í v cenách, do nich není zahrnuta částka

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

NL batterij kabel -18- -1- Inleiding. camera SLO

NL batterij kabel -18- -1- Inleiding. camera SLO Inleiding De draadloze bewakingscamera C910 is door zijn eenvoudige ontwerp gemakkelijk en snel te installeren. De camera kan alleen binnen gebruikt worden. Voordat de camera definitief gemonteerd wordt

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI DEKORATIVNÍ KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AD1521

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI DEKORATIVNÍ KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AD1521 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI DEKORATIVNÍ KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AD1521 13 14 17 15 18 16 19 20A 23A 21A 24A 22A 22B 23B 26B 24B 27B 25B 28B effet.! Équiper la pièce de prises d'air pour éviter que la hotte

Více

EWT 1064 EDW EWT 1364 EDW... CS PRAÈKA NÁVOD K POU ITÍ 2 SK PRÁÈKA NÁVOD NA POU ÍVANIE 20

EWT 1064 EDW EWT 1364 EDW... CS PRAÈKA NÁVOD K POU ITÍ 2 SK PRÁÈKA NÁVOD NA POU ÍVANIE 20 EWT 1064 EDW EWT 1364 EDW...... CS PRAÈKA NÁVOD K POU ITÍ 2 SK PRÁÈKA NÁVOD NA POU ÍVANIE 20 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Více

Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3

Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3 Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3 Uživatelský manuál Přečtěte si, prosím, tento manuál, než výrobek použijete. Výstupní zásuvky: viz obrázek na titulní straně originálního manuálu. Použitelné pro:

Více

ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky

ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky typ výrobku / type of product: posuvné dveře do niky - šířka 800 mm (instalace 77-790 mm) posuvné dvere

Více

EL-ES02FHQ. English Français Nederlands Česky. MODE D EMPLOI (p. 5) Economiseur d énergie intelligent pour TV. MANUAL (p. 2) TV Smart power saver

EL-ES02FHQ. English Français Nederlands Česky. MODE D EMPLOI (p. 5) Economiseur d énergie intelligent pour TV. MANUAL (p. 2) TV Smart power saver MANUAL (p. 2) TV Smart power saver GEBRUIKSAANWIJZING (p. 8) Slimme energiebespaarder voor TV EL-ES02FHQ MODE D EMPLOI (p. 5) Economiseur d énergie intelligent pour TV NÁVOD K POUŽITÍ (s. 11) Chytrý spořič

Více

ADAGIO. Návod k obsluze Návod na obsluhu ESPRESO ES 180

ADAGIO. Návod k obsluze Návod na obsluhu ESPRESO ES 180 ra ADAGIO Návod k obsluze Návod na obsluhu ESPRESO ES 180 raha s.r.o. ra POPIS P ÍSTROJE: A. Snímatelná vodní nádrïka B. Víko vodní nádrïky C. Ovládací prvky D. DrÏák nosiãe filtru E. Nosiã filtru F. Odkapávací

Více

CS Návod k pou ití 2 Bubnová su ièka SK Návod na pou ívanie 25 Su ièka LAVATHERM 86580IH3

CS Návod k pou ití 2 Bubnová su ièka SK Návod na pou ívanie 25 Su ièka LAVATHERM 86580IH3 CS Návod k pou ití 2 Bubnová su ièka SK Návod na pou ívanie 25 Su ièka LAVATHERM 86580IH3 2 OBSAH 1. BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTØEBIÈE...7 4. PØÍSLU ENSTVÍ... 8

Více

Notice d'utilisation 5. User Guide 6. Gebruikshandleiding 7. Uživatelská příručka 8. Používateľská príručka 9

Notice d'utilisation 5. User Guide 6. Gebruikshandleiding 7. Uživatelská příručka 8. Používateľská príručka 9 Notice d'utilisation 5 User Guide 6 Gebruikshandleiding 7 Uživatelská příručka 8 Používateľská príručka 9 10 Termes et conditions d assurance et de garantie Protection du matériel connecté à hauteur de

Více

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

ÚVOD. Vážený zákazníku,

ÚVOD. Vážený zákazníku, Návod k použití 1 ÚVOD Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Candy. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte piložený český návod, který firma Candy dodává, a

Více

Gabruiksaanwijzing Mode d`emploi Návod k obsluze Instrukcja obsługi. koelkast refrigerateur chladnička chłodziarka ERT 14001W8

Gabruiksaanwijzing Mode d`emploi Návod k obsluze Instrukcja obsługi. koelkast refrigerateur chladnička chłodziarka ERT 14001W8 Gabruiksaanwijzing Mode d`emploi Návod k obsluze Instrukcja obsługi NL FR CZ PL koelkast refrigerateur chladnička chłodziarka ERT 14001W8 2 electrolux NL Welkom in de wereld van Electrolux! Gefeliciteerd,

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

Professor CZ-121 NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Pűed pou itím si pűeètìte pozornì tento návod. Návod uschovejte pro pűípadné pozdìj í pou ití.

Professor CZ-121 NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Pűed pou itím si pűeètìte pozornì tento návod. Návod uschovejte pro pűípadné pozdìj í pou ití. NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarná konvice Professor CZ-121 Pűed pou itím si pűeètìte pozornì tento návod. Návod uschovejte pro pűípadné pozdìj í pou ití. Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mìlník,

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Uživatelský manuál PUKY

Uživatelský manuál PUKY PUKY Uživatelský manuál CAT CZ Prosím, pozorně si přečtěte tento manuál před prvním použitím Vaší tříkolky Uchovejte si tento manuál na bezpečném místě pro budoucí potřebu. 1. Úvod Gratulujeme ke koupi

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

Chladnička a mraznička

Chladnička a mraznička Návod k obsluze Chladnička a mraznička HR-60 CZ SK Český Chladnička Ochrana ivotního prostøedí a likvidace obalu nové chladničky Ne se zbavíte staré chladničky, vyøaïte z provozu pøípadný uzávėr, a to

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

AGP 180-23 AGP 180-23 AB AGP 230-23 AGP 230-23 AB AGP 180-25 AGP 180-25 AB AGP 230-25 AGP 230-25 AB

AGP 180-23 AGP 180-23 AB AGP 230-23 AGP 230-23 AB AGP 180-25 AGP 180-25 AB AGP 230-25 AGP 230-25 AB AGP 180-23 AGP 180-23 AB AGP 230-23 AGP 230-23 AB AGP 180-25 AGP 180-25 AB AGP 230-25 AGP 230-25 AB 4 5 3 8 2 1 6 7 9 AGP 180-23 AB AGP 180-25 AB AGP 230-23 AB AGP 230-25 AB 10 16 AGP 180-23 AGP 180-25

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST VY_32_INOVACE_FJ_152 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast:

Více

GENESIS GX44 NÁVOD K POU ITÍ - CZ

GENESIS GX44 NÁVOD K POU ITÍ - CZ GENESIS GX44 NÁVOD K POU ITÍ - CZ VLASTNOSTI - Precizní optickı senzor (AVAGO 5050) s rozli ením 2500 DPI - Pokroèilı software s editorem maker a profilù - 6 programovatelnıch tlaèítek - Nastavitelné re

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis CZ Reklamaèní øád Záruèní lis t / Záruèn ý list Na tento výr obek poskytuje výrobce záruèní dobu v délce mìsícù. Pokud není na prodávané vìci, jejím obalu nebo návodu k ní pøipojeném vyznaèena v souladu

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

Pračka DYSM 712P3D. Návod k použití

Pračka DYSM 712P3D. Návod k použití Pračka DYSM 712P3D Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

TONDEUSE A GAZON A ESSENCE

TONDEUSE A GAZON A ESSENCE TDTAC41T-CC99 FR TONDEUSE A GAZON A ESSENCE TRADUCTION DES INSTRUCTIONS D ORIGINE NL GRASMAAIER MET BENZINEMOTOR VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES GB PETROL LAWN MOWER ORIGINAL INSTRUCTIONS CZ BENZINOVA

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití Pračka EVOGT 14064D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

Montáž. Bezpečnost. Kontakt. Technické údaje DE EN FR CZ NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR EE LV LT BG RO GR TR RU AE IL CN JP

Montáž. Bezpečnost. Kontakt. Technické údaje DE EN FR CZ NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR EE LV LT BG RO GR TR RU AE IL CN JP B788-00&BDC 0-009 Bezpečnost Cílová skupina a kvalifikace Montáž produktu Geberit může provádět pouze vyškolený sanitární instalatér za dodržení montážního návodu a bezpečnostních ustanovení. Použití a

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

Návod k použití DYNS DG

Návod k použití DYNS DG Návod k použití DYNS DG 1 PODĚKOVÁNÍ Koupi tohoto Hoover výrobku pro domácnost jste prokázali, že neakceptujete kompromisy: chcete pouze to nejlepší. Společnost Hoover je potěšena, že může představit svoji

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9. Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9. Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY CZ TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9 Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Z zájmu vyhnutí se úrazům elektrickým proudem zařízení

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

650/850/1000 VA. User guide 2 Notice d utilisation 9 Gebruiksaanwijzing 17 Uživatelská příručka 25 Používateľská príručka 33 41 دليل المستخدم

650/850/1000 VA. User guide 2 Notice d utilisation 9 Gebruiksaanwijzing 17 Uživatelská příručka 25 Používateľská príručka 33 41 دليل المستخدم 650/850/1000 VA User guide 2 Notice d utilisation 9 Gebruiksaanwijzing 17 Uživatelská příručka 25 Používateľská príručka 33 41 دليل المستخدم User guide IMPORTANT! Installing and connecting UPSs in a way

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Návod k použití CWB 100 CWB 120

Návod k použití CWB 100 CWB 120 Návod k použití CWB 100 CWB 120 1 Děkujeme Vám, zakoupením tohoto domácího spotřebiče Candy jste prokázali, že neděláte kompromisy a chcete jen to nejlepší. Candy má tu čest představit vám tuto novou pračku,

Více

Montáž. Bezpečnost. Kontakt. Technické údaje. Cílová skupina a kvalifikace. Použití. Příprava přívodu vody. Vysvětlení symbolů

Montáž. Bezpečnost. Kontakt. Technické údaje. Cílová skupina a kvalifikace. Použití. Příprava přívodu vody. Vysvětlení symbolů Bezpečnost Montáž DE B0-00&BDC 0-00 Cílová skupina a kvalifikace Montáž produktu Geberit může provádět pouze vyškolený sanitární instalatér za dodržení montážního návodu a bezpečnostních ustanovení. Použití

Více

Automatick praëka DWD-M1031

Automatick praëka DWD-M1031 NÁVOD K OBSLUZE Automatick praëka DWD-M1031 Ekonomick systém praní Pro minimalizaci spot eby elekt iny a vody jsou praëkou snímány hmotnosti praného prádla a teplota vody a v závislosti na zjiötïn ch hodnotách

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. Vestavná myčka nádobí VH1542J/VH1542X

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. Vestavná myčka nádobí VH1542J/VH1542X NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Vestavná myčka nádobí VH1542J/VH1542X 2 Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Pomůže vám při obsluze

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

Precision. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Precision. Návod k obsluze Návod na obsluhu Precision Návod k obsluze Návod na obsluhu 1. POPIS P ÍSTROJE A Kropicí tryska B Otvor pro plnûní vody s krycím víãkem C Posuvn regulátor páry D Tlaãítko kropení E Tlaãítko pro parní ráz F Indikátor vypínací

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_154 Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

Webkamera pre telekonferenciu a Video dozor MT4023 WATCHER LT. Návod na obsluhu

Webkamera pre telekonferenciu a Video dozor MT4023 WATCHER LT. Návod na obsluhu WATCHER LT Webkamera pre telekonferenciu a Video dozor 1 MT4023 Návod na obsluhu Ïakujeme za výber na ej webkamery novej generácie s vysokým rozlí ením. Je to zariadenie pre prenos dát v reálnom èase cez

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

Artec. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Artec. Návod k obsluze Návod na obsluhu Artec Návod k obsluze Návod na obsluhu 16. 17. âesky Dûkujeme za dûvûru. Jsme si jisti, Ïe vysavaã ARTEC, kter jste si právû koupili, Vás v plné mífie uspokojí. Vyndejte vysavaã a v echno pfiíslu enství

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

THERMOCONVECTEUR AVEC THERMOSTAT

THERMOCONVECTEUR AVEC THERMOSTAT TC2104TVTIM 230V~50Hz 2000W max FR THERMOCONVECTEUR AVEC THERMOSTAT TRADUCTION DES INSTRUCTIONS D ORIGINE NL VENTILATORKACHEL MET THERMOSTAAT VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES GB CONVECTOR HEATER

Více

C Nabíječka akumulátoru Pb/GEL 6/12V 1Amp S Nabíjačka akumulátora Pb/GEL 6/12V 1Amp

C Nabíječka akumulátoru Pb/GEL 6/12V 1Amp S Nabíjačka akumulátora Pb/GEL 6/12V 1Amp C Nabíječka akumulátoru Pb/GEL 6/12V 1Amp S Nabíjačka akumulátora Pb/GEL 6/12V 1Amp item 07 142 C item 07 142 Návod k použití Univerzální přenosná nabíječka akumulátorů 6 nebo 12V 4,2A, napájení 230V.

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

Stolní automatický výrobník ledu

Stolní automatický výrobník ledu Stolní automatický výrobník ledu HZB-12/A HZB-12/SA Návod k použití Je důležité, abyste si tento návod před použitím pečlivě prostudovali a stroj používali dle tohoto návodu. Obsah TABLE OF CONTENTS Důležité

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více

Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou tí a uschovejte ho pro dalƒí potœebu.

Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou tí a uschovejte ho pro dalƒí potœebu. CZ NÁVOD K POUÍIT Horkovzduƒn pœístroj LEISTER Welding Pen A LEISTER Welding Pen S Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou tí a uschovejte ho pro dalƒí potœebu. POUÍIT LEISTER Welding Pen

Více

UNIVERZÁLNÍ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE

UNIVERZÁLNÍ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK TV LD 1332 F NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více