VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 LUCIE RYŠAVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 LUCIE RYŠAVÁ"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 LUCIE RYŠAVÁ

2 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM Vysoká škola ekonomie a managementu / /

3 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, Praha 5 NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Studie proveditelnosti investičního projektu internetový obchod (e-shop). Červen 2012 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Bc.Lucie Ryšavá, MF 4 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ SKUPINA Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA JMÉNO VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE PROHLÁŠENÍ STUDENTA Prohlašuji tímto, že jsem zadanou diplomovou práci na uvedené téma vypracoval/a samostatně a že jsem ke zpracování této diplomové práce použil/-a pouze literární prameny v práci uvedené. Datum a místo: , Praha podpis studenta PODĚKOVÁNÍ Ráda bych tímto poděkovala za metodické vedení a odborné konzultace vedoucímu diplomové práce, který v průběhu zpracování diplomové práce mé kroky hodnotil, korigoval a vznášel důležité otázky, které bylo třeba rozpracovat. Samozřejmě bych ráda také poděkovala celé VŠEM, jejím profesorům, kteří mi poskytly především nové poznatky z teoretické části, na jehož základě jsem si mohla ověřit, zda a jak aplikovat tyto poznatky do praxe. Studium na VŠEM mi umožnilo uskutečnit jeden ze svých snů založit společnost a úspěšně ji dále rozvíjet. Vysoká škola ekonomie a managementu / /

4 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Studie proveditelnosti investičního projektu internetový obchod (e-shop) Feasibility study of the investment project Internet commerce (e-shop) Autor: Lucie Ryšavá

5 Souhrn Studie proveditelnosti představuje významný podkladový materiál pro přípravu, řízení a předinvestiční správu projektu, jejíž kvalita informací ovlivňuje úspěšnost projektu. Studie proveditelnosti je součástí projektového managementu v životní fázi projektu. Vychází ze závěrů studie příležitosti. Cílem studie proveditelnosti je analyticky vyhodnotit a učinit závěry o vhodnosti investice a přesvědčit potencionální investory a věřitele (např. banky, soukromé investory, partnery, apod.) a tím získat kapitál. 1 Výsledkem studie proveditelnosti je komplexní pohled na projekt, vč. jeho udržitelnosti a efektivnosti vynaložené investice. Nezbytnou součástí je i následná administrace a správa při samotné realizaci projektu. Summary A feasibility study is an important base material for the preparation, management and pre-investment project management, the quality of information affects the success of the project. A feasibility study is part of project management in project life cycle. Based on the conclusions of the study opportunities. The aim of the feasibility study is to evaluate analytically and draw conclusions about the suitability of investments and to convince potential investors and creditors (eg banks, private investors, partners, etc.) and thereby raise capital. The result of the feasibility study is a comprehensive view of the project inc. its sustainability and effectiveness of the investment made. An essential part is the subsequent administration and management of the project itself. 1 V současné době se v praxi setkáme s požadavkem na sestavení studie proveditelnosti zejména při žádosti o evropské peníze z dotačních programů.

6 Klíčová slova: Studie proveditelnosti, investiční projekt, e-shop, riziko, marketing, management, cashflow, peněžní toky projektu, plánování, financování, finanční analýza, riziko, rozpočet. Keywords: Feasibility study, investment project, e-shop, marketing, management, cash flow, cash flows of the project, planning, financing, financial analysis, risk, budget. JEL Classification: G140 - Information and Market Efficiency; Event Studies G310 - Capital Budgeting; Investment Policy; cost of capital M190 - Business Administration: Other M200 - Business Economics: General

7 Obsah 1 Úvod Teoreticko-metodologická část práce Podstata a východiska podnikání Právní a ekonomický rámec podnikání v České republice Podpora podnikání v ČR Inovace a její typy jako nástroj rozvoje firmy Projektový přístup k řízení rozvoje firmy Projekt a jeho vymezení Standardy a certifikace projektového řízení Projektový proces Životní fáze projektu Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti základní definice K čemu se studie proveditelnosti využívá Cíle studie proveditelnosti Obsah studie proveditelnosti...31 Úvod - shrnutí a základní charakteristika projektu a jejích cílů...32 Marketingová analýza a obchodní zajištění (analýza trhu a poptávky)...32 Marketingový mix...32 Technické řešení projektu...33 Environmentální a bezpečnostní aspekty projektu...34 Legislativní aspekty projektu...35 Harmonogram projektu...35 Finanční analýza projektu (finanční plán)...36 Rizika projektu...38 Závěr...39 Přílohy Analytická/praktická část práce Zadávací list projektu a studie příležitosti Úvodní informace Základní informace...41

8 3.2.2 Cíl projektu Minulost a současný stav Variantní řešení a scénáře Předpokládaný přínos ze zavedení projektu Návaznost na strategický plán společnosti MARKETINGOVÁ ANALÝZA A OBCHODNÍ ZAJIŠTĚNÍ Charakteristika produktu Analýza trhu odhad poptávky trh Analýza trhu odhad nabídky konkurence Analýza trhu odhad poptávky zákazníci Potencionální zákazníci projektu Segmentace zákazníků Marketingový mix Marketingové náklady projektu TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU Technická specifikace zařízení Územní řešení Personální zajištění projektu...70 Tvorba pracovních míst v souvislosti s projektem...71 Získávání, výběr a přijímání nových pracovníků FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU Zdroje financování, stanovení WACC Investiční prostředky Oběžný majetek Náklady projektu Provozní výnosy Hodnocení efektivnosti investice Analýza finanční udržitelnosti Shrnutí k finanční analýze ENVIROMENTÁLNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY PROJEKTU HARMONOGRAM PROJEKTU ANALÝZA RIZIK PROJEKTU A JEJICH ŘÍZENÍ Stanovení rizik Návrh na opatření minimalizace rizik...87

9 Zhodnocení analýzy rizik Závěr...91 Literatura...94 Přílohy...97

10 Seznam zkratek e-shop IIS MLZ DHM DNM CF internetový obchod internetový informační systém management lidských zdrojů dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek cash-flow

11 Seznam tabulek Tabulka 1 Logický rámec...31 Tabulka 2 Vztah mezi 4P a 4C...34 Tabulka 3 Ukazatelé počítané z ekonomických toků Tabulka 4 Zadávací list projektu Tabulka 5 Studie příležitosti DecoupageTvoření.cz Tabulka 6 Celkové informace o projektu...42 Tabulka 7 Logický rámec projekt Anabela Tabulka 8 Sortimentní skladba Tabulka 9 Anketa Tabulka 10 Dotazníkové šetření Tabulka 11 Statistika Tabulka 12 Rozšířená shoda (dotazy obsahující klíčové slovo )...56 Tabulka 13 Anketa Tabulka 14 Anketa Tabulka 15a Anketa Tabulka 15b Anketa Tabulka 16 Anketa Tabulka 17 Anketa Tabulka 18 Anketa Tabulka 19 Anketa Tabulka 20 Anketa Tabulka 21 Procentní zastoupení zákazníků (návštěvnost)...58 Tabulka 23 Přehled funkcí a možností systému Eshop-Rychle.cz Tabulka 24 Výhody UPC Fiber Power internet Tabulka 25 Parametry UPC Fiber Power internet Tabulka 26a Podrobný položkový rozpočet nákladů projektu - VARIANTA 1* Tabulka 26b Podrobný položkový rozpočet nákladů projektu VARIANTA Tabulka 27a Přehled počátečních investic (v tis. Kč) Tabulka 27b Přehled počátečních investic (v tis. Kč) Tabulka 28a Přehled nákladů projektu (v tis. Kč) Tabulka 28b Přehled nákladů projektu (v tis. Kč...158

12 Tabulka 29a Přehled odpisů - lineární odpisování (v tis. Kč) Tabulka 29b Přehled odpisů - lineární odpisování (v tis. Kč) Tabulka 30a Stavu čistého pracovního kapitálu (v tis. Kč) Tabulka 30b Stavu čistého pracovního kapitálu (v tis. Kč) Tabulka 31a Provozní náklady projektu (v tis. Kč) Tabulka 31b Provozní náklady projektu (v tis. Kč) Tabulka 32a Provozní výnosy projektu (v tis. Kč) Tabulka 32b Provozní výnosy projektu (v tis. Kč) Tabulka 33a Stanovení CF - NPV při lineárním odpisování (v tis. Kč) Tabulka 33b Stanovení CF - NPV při lineárním odpisování (v tis. Kč) Tabulka 34a Plán zisků (v tis. Kč) Tabulka 34b Plán zisků (v tis. Kč) Tabulka 35a Ukazatelé WACC, EVA (v tis. Kč) a ROI (v %) Tabulka 35b Ukazatelé WACC, EVA (v tis. Kč) a ROI (v %) Tabulka 36a Finanční udržitelnost (v tis. Kč) Tabulka 36b Finanční udržitelnost (v tis. Kč) Tabulka 37a Zdroje projektu (v tis. Kč) Tabulka 37b Zdroje, kapitál projektu (v tis. Kč) Tabulka 38 Harmonogram projektu Tabulka 39 Dopad rizika na projekt Tabulka 40 Pravděpodobnost výskytu rizika Tabulka 41 Rizika projektu...87

13 Seznam grafů Graf 1 Zastoupení technik v %.. 44 Graf 2 Zastoupení administrace v %. 45 Graf 3 Cílové skupiny v % zastoupení... 57

14 Seznam obrázků Obrázek 1 Projektový proces Obrázek 2 BCG matice stávajícího sortimentu kategorie A Obrázek 3 BCG matice plánovaného sortimentu kategorie B a C Obrázek 4 Schéma organizační struktury... 70

15 1 Úvod Klíčovým úspěchem v podnikání, je kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr. Jeho součástí jsou investice 2, které představují budoucí faktory prosperity. Efektivní řízení investičního procesu představuje jeden z významných generátorů tvorby hodnoty firmy. Společnosti, které používají formální plánovací techniky dosahují vyšší výkonnosti. 3 Formálně správně řízený investiční proces musí respektovat určité principy, přičemž mezi nejvýznamnější principy patří správně definované a provázené aktivity, harmonogramy, milníky a nastavení mechanismu jejich vyhodnocování. Motto, které se stalo součástí nejen mého podnikání, ale vystihuje i obsah diplomové práce, zveřejnil ve své knize Brian Tracy: Michael Kani říká: ti, kdo budoucnost neplánují, nemohou žádnou mít. A Peter Drucker tvrdí: Nejlepší způsob, jak předvídat budoucnost, je vytvořit si ji. 4 Mé důvody k výběru tématu byly dva. Za prvé nutnost rozšířit stávající úzký sortiment internetového obchodu, který zákazníci poptávali. A za druhé, posoudit efektivní zhodnocení investice zamýšleného investičního záměru. Mojí snahou je poskytnout spojení teoretické stránky s reálnou praxí a zkušeností z oblasti realizace projektových záměrů zejména pro drobné podnikatele. Téma, jež je obsahem této diplomové práce, jsem měla možnost poznat jako zakladatelka a majitelka internetového obchodu; při sestavování záměrů pro podnikatelské nebo veřejně prospěšné společnosti; při práci na různých projektech, které do své životaschopnosti teprve měly vstoupit, či již v určité etapě byly. V mnoha případech se napravovaly zásadní chyby (např. nedostatečná analýza trhu, konkurence a zákazníků; nadhodnocení příjmů; chybějící management rizik a s nimi chybějící klasifikace rizik 5 ). 2 V závislosti na oboru podnikání (např. ve službách nejsou investice důležité). 3 DONNELLY, J. L., GIBSON, J. L. (eds). Management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN TRACY, B. (2004). Jak úspěšně řídit firmu. Praha: Computer Press str Klasifikace rizik: systematické a nesystematické; vnitřní a vnější; aj. dále viz. FOTR, J., SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing str

16 Ve své diplomové práci předkládám projekt internetového podnikání (tzv. e-shop) v oblasti kreativního a hobby tvoření, který v současné době působí na českém trhu a neustále se rozvíjí. Spolu s interními faktory je nutné respektovat i faktory externí (např. chování konkurence, situace na trhu, apod.), které lze jen obtížně prognózovat, a jenž jsou důležitou součástí firemní strategie. Pozorováním, srovnáním a analyzováním lze dospět k dalším příležitostem, které podnikatelský trh nabízí. Pokud tyto příležitosti rozpoznáme, můžeme je dále rozpracovat pomocí dokumentu studie proveditelnosti. Může se jednat nejen o rozšíření stávajících aktivit, ale může vzniknout i projekt zcela nový (tzv. objevení díry na trhu). Hlavním cílem práce je zpracovat studii proveditelnosti jako manažerský podklad pro rozhodování o realizaci projektu rozšíření e-shopu. Podpůrným cílem je posoudit: realizovatelnost investičního záměru z pohledu marketingového zajištění, z pohledu technické realizace, komerční životaschopnost projektu, a to při nalezení vhodné kombinace finančních zdrojů, které zajistí přiměřenou likviditu po celou dobu trvání projektu. Výsledkem práce je shromáždit a utřídit veškeré relevantní podklady nezbytné pro rozhodnutí o realizaci investice a návazně provést rozhodnutí o realizovatelnosti investičního záměru. Vlastním přínosem je kompletní analýza všech rozhodných faktorů a vyplývajících investičních variant, které jsou rozhodné pro investici. Analýza povede k rozhodnutí o realizaci. Součástí rozhodování o investici bude i výběr optimální investiční varianty. Diplomová práce je rozdělena na čtyři základní kapitoly: Úvod: Úvodem je představen celkový kontext diplomové práce cíl práce, očekávané výsledky a předpokládaný vlastní přínos. 16

17 Teoreticko-metodologická část: Tato část (kapitola 2.), nejdříve bere v úvahu nejširší rámec podnikání, tj. právní a ekonomické aspekty podnikání na území České republiky. Inovace a rozhodnutí o realizaci projektu je nedílnou součástí strategie každé organizace. Studie proveditelnosti je součástí projektového managementu, a proto je nutné nejdříve definovat základní pojmy co je projekt, jeho standardy a certifikace, vč. životních fází projektu. Studie proveditelnosti je jednou z životních fází projektu - podrobněji se věnuji otázkám co je studie proveditelnosti, čím se zabývá, co je jejím obsahem a jaké zaujímá postavení v životní fázi projektu. Analytická část: Tato část (kapitola 3.), je věnována sestavení studie proveditelnosti internetového obchodu (dále jen e-shop), s hobby a kreativním tvořením na internetové adrese (dále jen DecoupageTvoření.cz). Při zpracování diplomové práce v analytické části Studie proveditelnosti investičního projektu - internetový obchod (e-shop) jsou definovány cíle, pro které je studie proveditelnosti zpracována: studie proveditelnosti by měla sloužit jako podklad pro rozhodnutí o realizaci projektu, studii proveditelnosti předchází studie příležitostí (poskytuje podklad pro studii proveditelnosti), které bylo prováděno dotazníkovým šetřením na stránkách DecoupageTvoření.cz, jímž jsem majitelkou. Aktualizace a výsledky jsou průběžně zpracovávány. svým obsahem pokrývá oblast kreativního tvoření v internetové síti České republiky, studie proveditelnosti se zabývá např. analýzou marketingu, managementu, aj. 6 Při zpracování diplomové práce studie proveditelnosti jsem využila metodické postupy: studium veřejně dostupných materiálů v oblasti kreativního tvoření, 6 Podrobně je Studie proveditelnosti rozpracována v kap

18 analýza informací týkající se oblasti on-line nakupování z dostupných zdrojů (statistiky, studie, šetření), realizace dotazníkového šetření v rámci DecoupageTvoření.cz syntéza získaných informací, definování a interpretace základních výstupů z části analytické, které mají zásadní vliv na realizaci projektu. Závěr: Tato část (kapitola 4.) je shrnutím analyzovaných poznatků, které jsou podkladem pro zhodnocení o realizaci projektu. Výsledkem je doporučení realizátorovi projektu. Nedílnou součástí diplomové práce jsou přílohy na konci dokumentu, které obsahují zejména důležité dokumenty, např. zadávací list projektu, dotazníková šetření, harmonogram projektu, finanční analýzu, analýzu rizik, fotodokumentaci e-shopu, apod., které vycházejí z interních podkladů zpracovatele projektu. Souhrnně hledám odpovědi na následující otázky: Co je dokument studie proveditelnosti: cíle, obsah, jak se interpretuje. Studie proveditelnosti e-shopu DecoupageTvoření.cz odpovědi na důležité otázky: současný stav, cíl projektu, jaký postup zvolit a zda má smysl projekt realizovat. 18

19 2 Teoreticko-metodologická část práce Na této zemi neexistuje žádná jistota, je tu pouze příležitost. General Douglas MacArthur Podstata a východiska podnikání Obecnou podstatou podnikání je zhodnocení vložených finančních prostředků ve vymezeném čase a při podstoupení přiměřeného rizika. Úspěch podnikání vychází z identifikace podnikatelských příležitostí a vytvoření produktu, který přináší hodnotu pro zákazníky a v manažerském zvládnutí podnikatelské činnosti. Nedílnou součástí podnikání je potřeba kapitálu (ať ve formě cizího nebo vlastního kapitálu, či kombinací obou forem). Výše kapitálu a rozložení jeho potřeby v čase záleží na předmětu a rozsahu podnikání. Každý podnikatel při svém podnikání čelí rizikům. Snahou podnikatele je těmto rizikům předcházet Právní a ekonomický rámec podnikání v České republice V ekonomii je základním znakem třídění podniků podle právní formy vlastnictví. V České republice upravují právní normy podnikání obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. a živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. Základními právními formami podnikání jsou: Podniky jednotlivce: živnosti ohlašovací (živnosti řemeslné, vázané a volné), živnosti koncesované. Obchodní společnosti: o osobní: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. o kapitálové společnosti: společnost s ručením omezeným, akciová společnost. 7 TRACY, B. (2004). Jak úspěšně řídit firmu. Praha: Computer Press str. 67. Douglas MacArthur (nar zemřel ) generál armády Spojených států amerických za 2. světové války. 19

20 Družstva. Veřejné (státní) podniky. Nové formy obchodní společností: Evropské hospodářské zájmové sdružení (upravuje Nařízení Rady č. 2137/85/EHS. V České republice zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení. Cílem EHZS není zisk.). Evropská společnost (upravuje nařízení Rady č. ES/2157/2001 o statusu evropské společnosti a Směrnicí Rady 2001/86/ES. V České republice prováděcí zákon č. 627/2004 Sb. o evropské společnosti. Vznik ES je podmíněna přeměnou z již existující společnosti.). Evropská družstevní společnost (upravuje nařízení Rady č. ES 1435/2003. V České republice v zákonu č. 307/2006 Sb. o evropské družstevní společnosti.) Podpora podnikání v ČR Programy podpory malého a středního podnikání poskytují subjekty vládních a neziskových organizací (nevládní organizace) a podnikatelské subjekty. Podpora pro podnikatele je soubor poradenských služeb, které zahrnují konzultace a služby podnikatelských aktivit, pomoc při vytváření podnikatelských záměrů a projektů, vytváření nových pracovních míst, organizují semináře, vzdělávací kurzy nebo doporučují bankovní služby, mají charakter příspěvků a dotací, návratné finanční podpory, úvěry s výhodnou úrokovou sazbou, záruky za bankovní úvěry apod. Možné informace o poskytování podpory nebo školení poskytuje např. Centrum pro regionální rozvoj České republiky, CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, a.s., Hospodářská komora České republiky, Regionální poradenská a informační centra; informační portály: 20

21 2.2 Inovace a její typy jako nástroj rozvoje firmy Inovace jsou součástí rozvoje firmy. Pokud chce být podnik ve střednědobém výhledu konkurenceschopný a ekonomicky prosperující, musí zavádět inovace. Přestavitelem v české inovační teorii lze považovat Františka Valentu. Podle něho se inovace dělí do dvou skupin: přírůstkové inovace: 3. až 6. řádu, radikální inovace: 7. až 9. řádu. Obvykle se rozlišují tyto typy inovací: inovace produktu nebo služby, inovace procesu, organizační inovace a marketingové inovace Projektový přístup k řízení rozvoje firmy Projekt a jeho vymezení Projektem se rozumí aktivita omezená časem a náklady, za účelem dosažení definovaných cílů (výstupů, výsledků). Projekt by měl být řízen na základě požadavků kvality a příslušných standardů. Řízení portfolia projektů v rámci rozvojového programu společnosti a kompetence řídících projektových manažerů, mají přímý vliv na úspěšné fungování celé společnosti. Cílem rozvojového programu společnosti řešeném na projektovém základě je dosažení předem definovaného cíle (např. zvýšení konkurenceschopnosti na trhu, zavádění nové technologie, aj.). Projekt je nutno odlišovat od běžných činností fungování společnosti. V souvislosti s projekty a projektovými cíli zacházíme v podstatě vždy se třemi základními pojmy cílem, časem a náklady tzv. trojimperativem projektového řízení, kdy je účelem optimální vyvážení těchto tří požadavků. 9 8 MANAGEMENTMANIA.COM: Inovace. [online]. Praha: Cortis Consulting s.r.o. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://managementmania.com/inovace>. 9 DOLEŽAL, J., MÁCHAL, P. (eds) (2011). Projektový management podle IPMA. Praha: Grada Publishing, str

22 Obsahem projektu je především 10 : definování cíle a účelu projektu, vč. analýzy přínosů, definování projektového řízení, tj. časem, náklady a cílem, popis jednotlivých činností a vzájemné vazby mezi nimi, definování pravomocí a zodpovědnosti za jednotlivé činnosti, identifikace, analýza a řízení rizik, 11 zpracování plánů a harmonogramů, hodnocení, závěry a analýzy Standardy a certifikace projektového řízení V současné době řada společností přichází do kontaktu s mnoha vyhláškami, nařízeními, normami, opatřením, standardy, apod. Standardy v projektovém řízení jsou obecně jakýmsi doporučením, jakou filozofii nastavit, jaká je vhodná metodika, apod. Standardy projektového řízení berou v potaz sociálně-kulturní prostředí a respektují základní vlastnost projektu, kterým je jeho jedinečnost. Cílem standardizace projektového řízení je specifikovat jednotné metodické postupy, výstupy a výsledky projektu atd., s cílem usnadnit řízení projektů, zefektivnit komunikaci v rámci projektových týmů, ujednotit požadavky na vstupy, zdroje i členy projektového týmu. Mezi hlavní mezinárodní standardy patří PMI, IPMA, PRINCE2 a do jisté míry i ISO Rozdíly mezi nimi lze najít ve způsobu zpracování, původem vzniku a podkladem, z kterého byly zpracovány. Project Management Body of Knowledge (PMBoK) Tento standard vyvinul a zpracovává Project Management Institute, PMI. 12 PMI je přední celosvětovou neziskovou organizací s více než půl milionem členů ve více než 185 zemích světa. 10 DOLEŽAL, J., MÁCHAL, P. (eds) (2011). Projektový management podle IPMA. Praha: Grada Publishing, str K provedení vhodných opatření je možné využít metodu např. 4T (take, transfer, terminace, treat) 22

23 Základním standardem PMI je procesní pojetí problematiky projektového řízení (jedná se o pojmenování vstupů, výstupů a použitých nástrojů vedoucích k výstupům). PMI zahrnuje komplexní certifikační program. V současné době PMI nabízí 6 certifikátů pro odborníky, s různou úrovní zkušeností: 13 Certified Associate in Project Management (CAPM) Project Management Professional (PMP) Program Management Professional (PgMP) PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) PMI Scheduling Professional (PMI-SP) Standard PMBok je vyžadován zejména u společností vlastněnou americkými investory (především v oboru informačních technologií). Zastoupení v České republice není. Regionální zastoupení pro Evropu se nachází v Nizozemí. 14 IPMA Kompetence Baseline - ICB Standard ICB je zaměřen na schopnosti a dovednosti manažerů a členů týmu, řídit projekty, programy a portfolia. Standard vznikl na základě norem evropských států v 60. letech 20. století. V současné době certifikační systém IPMA nabízí 4 certifikační stupně 15 : A Certifikovaný ředitel projektů (IPMA Level A, Certified Projects Director). Tento stupeň je zaměřen na schopnost řídit významné portfolio nebo program s odpovídajícími zdroji, metodologií a nástroji. 12 Pozn.: další informace o tomto programu lze získat na 13 PROJECT MANAGEMENT INSTITUCE, Inc.: PMI Certification. [online]. USA: Project Management Instituce, Inc. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.pmi.org/en/certification/what-are-pmi-certifications.aspx>. 14 PROJECT MANAGEMENT INSTITUCE, Inc.: Customer Care. [online]. USA: Project Management Instituce, Inc. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.pmi.org/about-us/customer-care/emea.aspx> 15 SPOLEČNOST PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ O.S.: Certifikační systém IPMA. [online]. Brno: Společnost pro projektové řízení o.s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ipma.cz/web/certifikace/obecne-o-certifikaci.php> 23

24 B Certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B, Certified Senior Project Manager). Tento stupeň je zaměřen na schopnost komplexně řídit projekty. C Certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C, Certified Project Manager). Tento stupeň je zaměřen na schopnost řídit projekty s omezenou komplexností projektového řízení. D Certifikovaný projektový praktikant (IPMA Level D, Certified Project Management Associate). Tento stupeň je zaměřen na schopnost aplikovat znalosti z projektového řízení jako člen týmu v projektu. Certifikace je prováděna v českém jazyce a je mezinárodně uznávaná s certifikáty PMI. Obsahem zkoušky jsou pro stupeň A, B a C písemné testy (teoretické znalosti 46 kompetencí projektového řízení, které definuje Národní standard kompetencí projektového řízení NCB ) a pohovory; pro stupeň D z písemného testu (NCB). 16 Standard IPMA je rozdělen do 3 základních oblastí: technické kompetence (metody, techniky, nástroje), behaviorální kompetence (tzv. měkké znalosti) a kontextové kompetence (integrační a systémové znalosti a dovednosti). Zastoupení v České republice je prostřednictvím Společnosti pro projektové řízení, o.s. se sídlem v Brně. PRojects IN Controlled Environments PRINCE2 Tento standard vyvinul a zpracovává APM Group Ltd. se sídlem ve Velké Británii. 17 Základním přístupem je procesní pojetí, které vzniklo z požadavků státní správy (metodologie od OGC Office of Government Commerce). Standard PRINCE2 je vyžadován zejména u společností vlastněnou britskými společnostmi (především v oboru informačních technologií). Zastoupení v České republice není. Regionální zastoupení se nachází v Polsku SPOLEČNOST PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ O.S.: Certifikace stupeň A,B,C,D. [online]. Brno: Společnost pro projektové řízení o.s. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ipma.cz/web/certifikace/obecne-o-certifikaci.php>. 17 Pozn.: další informace o tomto programu lze získat na 18 APMG-UK: About APMG-UK. [online]. United Kingdom: APMG-UK. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.apmg-international.com/apmg-uk/aboutapmg-uk/aboutapmg-uk.aspx> 24

25 2.3.3 Projektový proces Obrázek 1 Projektový proces Zdroj: RYŠAVÁ, L. (2012). Vlastní schéma. Trhem je místo, kde se střetává nabídka s poptávkou po službách nebo produktech. Na trhu vznikají příležitosti. Tyto příležitosti můžeme označit jako primární screening příležitostí, tj. popis souboru všech dostupných zjištěných příležitostí (soubor může obsahovat např. až 50 různých příležitostí), z nichž se postupně eliminuje většina a zbudou jen tři až čtyři možné příležitosti, které se dále zpracují do podrobnějších analýz. Projektový management se zabývá částmi, které definujeme jako element technických, behaviorálních a kontextových kompetencí. 19 Projektem se ve standardu IPMA rozumí časově, nákladově a cíli ohraničený proces. Životní cyklus řízení projektu lze rozdělit do několika životních fází, a to na předprojektovou fázi (která obsahuje 19 DOLEŽAL, J., MÁCHAL, P. (eds). Projektový management podle IPMA. Dotisk 2011, Praha: Grada Publishing, s. ISBN Kniha rozdělena na jednotlivé části souboru kapitol elementy kompetencí. 25

26 Studii příležitostí a Studii proveditelnosti), projektovou fázi a poprojektovou fázi. Projektový management (projektové životní fáze) - popis viz. kpt Životní fáze projektu Ve standardu IPMA se projektem rozumí časově, nákladově a cíli ohraničený proces, který vede k výsledným výstupům. Projekt tvoří celek, který můžeme rozdělit na několik životních fází 20 : 1. Předprojektová fáze. Předprojektová fáze by měla prozkoumat vhodné příležitosti pro projekt a posoudit vhodnost realizace. Tato fáze vychází z předběžného screeningu příležitostí, které jsou následně podrobněji vyhodnocovány v následujících stádiích, kterými je Studie příležitostí a Studie proveditelnosti. Studie příležitosti (Oportunity Study). Cílem je zpracování informací o příležitostech na trhu (podnětech, hrozbách, aj.). Obsahem mohou být podměty od zákazníků, z trhu, konkurence, inovace, aj.; analýzy příležitostí, hrozeb, problémů; identifikace rizik, aj. Je typické že Studie příležitosti je obvykle zpracovávána variantním způsobem. Studie proveditelnosti (Feasibility Study) Tato studie již vychází z podkladů studie příležitosti a měla by dát odpověď na otázku, jakou cestu zvolit k realizaci projektu, definovat termíny trvání projektu, sestavení projektového týmu, finanční zdroje, rizika, aj. (podrobněji v následující kapitole). U rozsáhlých projektů je zpracována předběžná studie proveditelnosti (Pre-Feasibility Study), která je určitým mezistupněm mezi stručnou studií příležitostí a podrobnou studií proveditelnosti (Feasibility Study). 2. Projektová fáze (realizační). Projektová fáze představuje samotnou realizaci projektu, tak jak byla popsána ve studii proveditelnosti. V projektové fázi může být projektový tým rozšířen o některé 20 DOLEŽAL, J., MÁCHAL, P. (eds). Projektový management podle IPMA.. Dotisk 2011, Praha: Grada Publishing, s. ISBN

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Standardy projektového řízení

Standardy projektového řízení Standardy projektového řízení Project Management Body of Knowledge Aktuálně pátá verze Zaštítěn Project Management Institute (PMI) V ČR Česká komora PMI Partner Studentského klub projektového řízení Rozšířen

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Výstavbový projekt životní cyklus. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt životní cyklus. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt životní cyklus Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Malé a střední podnikání na venkově

Malé a střední podnikání na venkově Malé a střední podnikání na venkově PROGRAM Představení Harmonogram a osnova výuky Doporučená literatura Podmínky k získání zápočtu/zkoušky Ing. Pavel Moulis, Ph.D. katedra řízení dv.č. 480 e-mail moulis@pef.czu.cz

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Projektové řízení (BI-PRR) Úvod do projektového řízení Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení

Více

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Metodický list č. 1 Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Studenti by měli pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, kdo oceňování provádí, rozlišit pojmy cena a

Více

Elektrické autobusy pro město II

Elektrické autobusy pro město II Elektrické autobusy pro město II Jak dostat rozvojové projekty do reality Jakub Slavík Brno 18. 3. 2014 Obsah Proč podporovat e-busy a T-busy? (poznatky studie E-mobilita v MHD ) Kde jsme nyní? Jaká řešení

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti Předinvestiční fáze Investor se rozhoduje, zda se zvolený projekt zahájí, nebo nikoli očekává zhodnocení vložených prostředků do projektu zhodnocení musí být vyšší, než např. úroky z vkladů Pro rozhodnutí

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz PROJEKTOVÁNÍ jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz Co je to projekt?? Výuka přírodopisu? Specializační studium 250? Porod? Výměna

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Distanční studijní opora IVO VESELÝ Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Project Managers (APM) Association for Project Management

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ I N F O R M A C E N Á R O D N Í C E R T I F I K A C E S T U D E N T Ů Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a akreditačního orgánu Společnosti pro projektové

Více

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více