Algoritmy diferenciální diagnostiky roztroušené sklerózy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Algoritmy diferenciální diagnostiky roztroušené sklerózy"

Transkript

1 C14 Algoritmy diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy Algoritmy diferenciální diagnostiky roztroušené sklerózy MUDr. Jiří Piťha MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a. s. Nemocnice Teplice o. z. Diferenciální diagnóza roztroušené sklerózy zohledňuje jiná onemocnění centrální nervové soustavy diseminované v prostoru a v čase. Je nutné brát v úvahu varující příznaky a nálezy pomocných vyšetření (red flags). Zvlášť důležité je vyhodnocení nálezů u klinicky izolovaného syndromu a primárně progresivní roztroušené sklerózy. K nejčastějším klinickým jednotkám, které lze zaměnit s roztroušenou sklerózou, patří neuromyelitis optica, akutní diseminovaná encefalitida, neuroborelióza, nádorové, cévní a metabolické onemocnění centrálního nervového systému. Speciální problematiku tvoří odlišení progresivní multifokální leukoencefalopatie u nemocných léčených natalizumabem. Klíčová slova: roztroušená skleróza, diferenciální diagnóza, klinicky izolovaný syndrom. Algorithms differential diagnosis of multiple sclerosis Differential diagnosis of multiple sclerosis takes into account other central nervous system diseases disseminated in space and time. It is necessary to take into account the warning signs and symptoms of auxiliary examination (red flags). Especially important is the evaluation findings in clinically isolated syndrome and primary progressive multiple sclerosis. The most frequent clinical units that can be confused with multiple sclerosis are neuromylitis optica, acute disseminated encephalitis, neuroborreliosis, tumor, vascular and metabolic diseases of the central nervous system. Special issue is distinguishing progressive multifocal leukoencephalopathy in patients treated with natalizumab. Key words: multiple sclerosis, differential diagnosis, clinically isolated syndrome. Neurol. praxi 2013; 14(Suppl. C): Seznam zkratek ADEM acute disseminating encefalomyelitis, akutní diseminovaná encefalomyelitida ALS amyotrofická laterální skleróza ANA- antinuclear antibodies AQP4 aquaporin 4 c-anca cytoplasmic antineutrophil cytoplasmic antibodies CADASIL cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy CIS clinically isolated syndrome, klinicky izolovaný syndrom CNS centrální nervový systém dsdna double stranded DNA HTLV-1 Human T-lymphotropic virus Type I IgG imunoglobulin G FLAIR fluid attenuated inversion recovery LETM longitudinálně extenzivní myelitis MR magnetická rezonance MELAS Mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes NMO neuromyelitis optica, optická neuromyelitida OCB oligoclonal bands oligoklonální pásy OCT optická koherenční tomografie PML progresivní multifokální leukoencefalopatie SLE systémový lupus erythematosus SMON subakutní myelooptikoneuropatie RS roztroušená skleróza TBC tuberkulóza Úvod Přesto, že se stanovení diagnózy roztroušené sklerózy (RS) opírá o jasná diagnostická kritéria, v klinické praxi dochází někdy k pochybnostem, zda se skutečně jedná o RS. Proto jsou McDonaldova diagnostická kritéria někdy vnímána spíše jako prognostická, než diagnostická, tedy taková, která by umožnila odlišit jiné klinické jednotky (Rolake al., 2007). Při iniciálním vyšetření mohou mít pacienti s RS neurologické symptomy monofokální, multifokální, probíhající buď monofázicky nebo multifázicky. Podobný klinický projev se může objevit i u pacientů s infekčním, paraneoplastickým, kongenitálním, metabolickým nebo cévním onemocněním, nebo idiopatickým zánětlivým demyelinizačním onemocněním. Další choroby se RS velmi podobají, např. neuromyelitis optica (NMO), akutní diseminovaná encefalomyelitida (ADEM) apod. Tyto nemoci se liší patofyziologicky, způsobem léčby i prognózou. Algoritmus zohledňující diferenciálně diagnostická hlediska znázorňuje obrázek 1. Diferenciální diagnóza klinicky izolovaného syndromu Klinicky izolovaný syndrom (CIS) se může manifestovat monofokální, nebo multifokální klinickou symptomatologií. Vzácně se při první klinické epizodě lze opřít o diseminaci v čase dle nálezu na magnetické rezonanci (MR) průkaz lézí v typických lokalizacích v T2 vážených obrazech a FLAIR (fluid attenuated inversion recovery) se současně enhancujícími lézemi. CIS se nejčastěji manifestuje jako jednostranná optická neuritida, míšní syndrom nebo kmenový syndrom, ačkoliv se může projevit příznaky z oblasti bílé hmoty supratentoriálně (např. hemianopie). 48 % pacientů se prezentuje multifokální symptomatologií (Uitdehaag et al., 2005). Typické, méně typické a atypické klinické projevy jsou uvedeny v tabulce 1. Diferenciální diagnóza optické neuritidy, míšního a kmenového syndromu je patrná z obrázku 2, 3, 4. Bylo definováno 5 základních typů prvních příznaků CIS podezřelého z (Miller et al., 2008). MR nález v době prvních příznaků a nález v mozkomíšním moku může představovat prognostický marker vývoje. Typ 1: klinicky monofokální, nejméně jedna asymptomatická léze na MR Typ 2: klinicky multifokální, nejméně jedna asymptomatická léze na MR Typ 3: klinicky monofokální, MR normální, žádná asymptomatická léze Typ 4: klinicky multifokální, MR normální, žádná asymptomatická léze Typ 5: žádné klinické příznaky, MRI ale vzbuzuje podezření na RS MRI nález v době prvních příznaků a nález v mozkomíšním moku může představovat pro- Algoritmy diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy Neurol. praxi; 14(Suppl. C)

2 Algoritmy diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy C15 Obrázek 1. Postup při diferenciální diagnóze RS Historický postup Nové diagnostické možnosti, zohledňující skutečnost žádných lepších vysvětlení Symptomy konzistentní se zánětlivým demyelinizačním onemocněním (monofokální nebo multifokální) Vyloučení nedemyelinizačního syndromu (na základě demografických údajů, specifických příznaků, klinického průběhu, radiologických a laboratorních testů) Klasifikace jako idiopatické zánětlivé demyelinizační onemocnění (na základě demografických údajů, specifických příznaků, klinického průběhu, radiologických a laboratorních testů) Nejde o RS (NMO, ADEM, neklasifikováno) RS potvrzena Konzistentní s RS (včetně CIS) Diseminace v čase a prostoru (McDonaldova kritéria) Určení diagnózy nezánětlivého demyelinizačního onemocnění (rozpoznání red flags ke zvážení alternativní diagnózy) RS dosud nepotvrzena gnostický marker vývoje. Okolo 30 % pacientů s CIS s vysokou pravděpodobností přechodu do klinicky definitivní RS má zcela normální MR nález (Tintoré at al., 2006). Někteří z nich mají v mozkomíšním moku průkaz oligoklonálních pásů, u jiných nikoliv (Söderström et al., 1998). Diferenciální diagnóza roztroušené sklerózy Možnost stanovit přesnou diagnózu co nejdříve je pro osud nemocného zásadní. V současné době se zdůrazňuje systém varovných příznaků (red flags), které upozorňují na možnost nedemyelinizujících onemocnění (Kelly et al., 2012). V tabulce 2 jsou uvedeny red flags zpochybňující diagnózu RS, které jsou uvedeny v mezinárodním konsensu diferenciální diagnostiky RS z r (Miller at al., 2008). Prospektivní studie ukázaly, že zejména 2 faktory spolehlivě identifikují pacienty, kteří nemají RS (Wingerchuk et al., 2006). První z nich je nedostatek typických příznaků (optická neuritida, Lhermitteův příznak, poruchy citlivosti, neurogenní měchýř nebo jiné běžné příznaky). Druhým faktorem je chybění typických nálezů na MR a v likvoru. Zavádějící mohou být nálezy na MR mozku a míchy, které mohou být interpretovány mylně (Filippi et al., 2011). V tabulce 3, 4, 5 jsou uvedeny možné diagnostické alternativy pro onemocnění diseminované v čase a prostoru. Diagnóza RS vyžaduje, aby byly vyloučeny příčiny lépe vysvětlující klinické a paraklinické nálezy (Palace J. at al., 2009). Tabulka 1. Příznaky klinicky izolovaného syndromu a možnosti jejich odlišení od jiných afekcí Typické příznaky Méně časté příznaky Atypické příznaky Optický nerv Jednostranná retrobulbární neuritida Bolest při očních pohybech Částečná porucha vizu, centrální skotom Normální nález na papile Oboustranná intenukleární oftalmoplegie Ataxie a nystagmus různými směry Paréza n. abducens Obličejová hypestezie Částečná myelopatie Lhermitteův syndrom Deaferentace na HK Porucha taktilního čití Urgentní inkontinence, erektilní dysfunkce Progresivní asymetrická spastická paraparéza Střední subkortikální kognitivní porucha Hemiparéza Oboustranná retrobulbární neuritida Žádná bolest Žádná percepce světla Středně těžká prominence papily, bez hemoragií Uveitis (zadní) Mozkový kmen, mozeček Jednostranná internukleární oftalmologie Hluchota Trigeminální neuralgie Paroxyzmální tonické spazmy Mícha Kompletní transverzální myelitis Radikulopatie, areflexie Poruchy termického čití Brown-Sequardův syndrom inkontinence stolice Progresivní symetrická spastická paraplegie Epilepsie Hemianopie Supratentoriální oblast Progresivní optická neuropatie Těžká, trvalá orbitální bolest Trvalá, úplná ztráta zraku Neuroretinitis Uveitis (těžká, přední) Kompletní zevní oftalmoplegie Cévní teritoriální syndrom Paréza n. oculomotorius Progresivní trigeminální senzorická neuropatie, fokální dystonie, tortikolis Teritoriální léze přední spinální arterie Syndrom kaudy Ostrá, lokalizovaná segmentální bolest Akutní močová retence Progresivní senzorická ataxie Encefalopatie (halucinace, zmatenost, somnolence) Korová slepota Neurol. praxi; 14(Suppl. C) Algoritmy diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy

3 C16 Algoritmy diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy Tabulka 2. Varovné symptomy nebo nálezy (red flags), které by měly vést k pátrání po jiné nozologické jednotce Symptom nebo nález Nutno vyloučit Klinický nález Kostní léze Histiocytóza Postižení plic Sarkoidóza, lymfomatoidní granulomatóza Mnohočetné neuropatie mozkových nervů Chronická meningitida včetně sarkoidózy a TBC, Lymská borelióza nebo polyradikulopatie Periferní neuropatie Šlachová xantomata Trombóza mozkového splavu Kardiální onemocnění Myopatie Postižení ledvin Kortikální infarkty Hemoragie/mikrohemoragie Extrapyramidové příznaky Livedo reticularis Retinopatie Diabetes insipidus Hematologické poruchy Vředová choroba Myorytmie Rekurentní spontánní aborty nebo trombotické příhody Kožní exantém Artritida, polyartralgie, myalgie Amyotrofie Ztráta sluchu Bolest hlavy nebo meningizmus Progresivní ataxie bez jiných příznaků Hypothalamické postižení Perzistující monofokální příznaky Fulminantní průběh Zobrazovací metody Meningeální enhancement na MR Selektivní postižení předního temporálního a dolního frontálního laloku na MR Perzistující enhancement gadolinia a pozvolna se zvětšující léze na MR Simultánní enhancement všech lézí na MR Hyperintenzity pulvinaru v T1 vážených obrazech Symetrické léze na MR Predominance lézí v kortikální/subkortikální oblasti Hyperintenzity na T2 vážených obrazech v ncl. dentatus Tečkovitý enhancement v parenchymu na MR Hyperintenzity na T2 vážených obrazech v bazálních gangliích talamu a hypotalamu Léze na hranicích šedé a bílé hmoty Kompletní prstenčitý enhancement na MR Velké a infiltrující kmenové léze Deficit vitaminu B12, adrenoleukodystrofie, metachromatická leukodystrofie, Lymská borelióza Cerebrotendinózní xantomatóza Behçeova choroba, vaskulitidy, chronická meningitida, antifosfolipidový nebo antikardiolipinový syndrom Mnohočetné cerebrální infarkty, mozkové abscesy s endokarditidou, pravolevý srdeční zkrat Mitochondriální encefalomyopatie (např. MELAS), Sjogrenův syndrom Vaskulitidy, SLE (systémový lupus erythematosus), Fabryho nemoc Embolizace, trombocytopenická purpura, vaskulitida Amyloidní angiopatie, MoyaMoya, CADASIL (cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy), vaskulitida Wilsonova choroba, multisystémová atrofie, Whippleova choroba Antifosfolipidový syndrom, SLE, Sneddonův syndrom Mitochondriální encefalomyopatie, Susacův syndrom a další vaskulitidy (retinální infarkty), neuronální ceroidlipofuscinóza Sarkoidóza, histiocytóza, neuromyelitis optica (NMO) Trombocytopenická purpura, deficit vitaminu B12, Wilsonova choroba (hemolytická anémie), deficit mědi Behçetova choroba Whippleova choroba Antifosfolipidový syndrom, trombocytopenická purpura, metastazující karcinom s hyperkoagulačním stavem SLE, T-buněčný lymfom, Lymská borelióza, Fabryho nemoc SLE, Lymská borelióza, fibromyalgie ALS, syringomyelie, polyradikulopatie Susacův syndrom, tumor, vertebrobazilární infarkt Trombóza venózního sinu, chronická meningitida, lymfom nebo gliom, vaskulitida, SLE Multisystémová atrofie, hereditární spinocerebellární ataxie, paraneoplastický cerebellární syndrom NMO, sarkoidóza, histiocytóza Strukturální léze (např. Chiariho malformace), mozkový nádor ADEM, lymfom, trombocytopenická purpura Chronická meningitida, sarkoidóza, lymfomatóza, vaskulitida CNS CADASIL Lymfom, gliom, vaskulitida, sarkoidóza Vaskulitida, lymfom, sarkoidóza Fabryho nemoc, hepatální encefalopatie, otrava manganem Leukodystrofie Embolizační infarkty, vaskulitida, PML Cerebrotendinózní xantomatóza Sarkoidóza, vaskulitida Behçetova choroba, mitochondriální encefalomyopatie, Susacův syndrom, ADEM Hypoxicko-ischemické léze, vaskulitidy, SLE Absces, gliom, metastázy Behçetova choroba, gliom pontu Algoritmy diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy Neurol. praxi; 14(Suppl. C)

4 Algoritmy diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy C17 Tabulka 2. Varovné symptomy nebo nálezy (red flags), které by měly vést k pátrání po jiné nozologické jednotce Kalcifikace na CT Cysticerkóza, toxoplazmóza, mitochondriální poruchy Lakunární infarkty Hypertenze, CADASIL, Susacův syndrom Laboratorní nálezy Zvýšená hladina laktátu v séru Mitochondriální poruchy NMO/anti AQP4 v séru Neuromyelitis optica Specifické protilátky IgM v likvoru, PCR Neuroborelióza Antineuronální protilátky v séru Paraneoplastické syndromy, autoimunitní encefalitidy c-anca, RF, anti dsdna, ANA, antifosfolipidové protilátky Vaskulitidy CNS v séru Tabulka 3. Onemocnění diseminovaná v prostoru, ale ne v čase Mozková embolie Trombocytopenická purpura Vaskulitidy Mitochondriální encefalopatie Léky a toxiny ADEM PML Lymská borelióza Behçetova choroba Deficience vitaminu B12 Sarkoidóza Paraneoplastické syndromy Psychiatrické syndromy Tabulka 4. Onemocnění diseminovaná v čase, ale ne v prostoru Míšní nebo vertebrální tumor Arteriovenózní malformace Familiární kavernózní hemangiom Cervikální spondylóza Chiariho malformace Léze foramen magnum Periferní polyneuropatie Leberova optická atrofie Familiární spastická paraplegie Adultní leukodystrofie Migréna Sjögrenova choroba HTLV-1 Cerebelární degenerace Syringomyelie Tabulka 5. Onemocnění diseminovaná v čase a prostoru Cerebrovaskulární onemocnění včetně embolizace Familiární kavernózní hemangiom Lymfom CNS SMON (subakutní myelooptikoneuropatie) Vaskulitida CNS Myasthenia gravis Mitochondriální onemocnění Sjögrenova choroba HIV SLE (systémový lupus erythematosus) Lymská borelióza Porfyrie Sarkoidóza Antifosfolipidový syndrom Spinocerebelární ataxie CADASIL Psychiatrické choroby Neuromyelitis optica Tabulka 6. Diagnostická kritéria ADEM (Sadaka et al., 2012) Subakutní encefalopatie (porucha vědomí, chování, kognice) Vývoj od jednoho týdne do 3 měsíců; nové fokální /multifokální symptomy (optická neurida, myelitida) jsou povoleny během prvních 3 měsíců od vzniku prvních příznaků, pokud mezitím nedošlo k období plné remise (v takovém případě jde o RS) Onemocnění je doprovázeno zlepšením či úzdravou, ačkoli nemusí dojít k plné regresi neurologického nálezu MR ukazuje především symptomatické léze v bílé hmotě, které: jsou akutní (starší léze doprovázené encefalomalacií vzbuzují pochybnost, jestliže pro ně není žádné lepší vysvětlení než starší demyelinizační onemocnění) jsou mnohočetné, ale zřídka jedna velká léze jsou umístěny supra- nebo infratentoriálně nebo obé obecně zahrnují jednu větší lézi (1 2 cm) mají variabilní enhancement gadolinia (není podmínkou)* mohou být doprovázeny lézí v bazálních gangliích (není podmínkou) * současně enhancující léze se mohou vyskytovat, ale nejsou podmínkou; pokud jsou přítomny, MR budí větší podezření na ADEM, ale musí být vyloučeny také jiné diagnózy (lymfom, vaskulitidy) Tabulka 7. Diagnostická kritéria NMO (Wingerchuk et al., 2006) Pro stanovení diagnózy neuromyelitis optica NMO je nutné naplnění obou hlavních kritérií a minimálně dvou ze tří kritérií vedlejších. Hlavní kritéria Optická neuritida unilaterální nebo bilaterální Akutní myelitis Vedlejší kritéria MR mozku s normálním nálezem nebo s nálezem lézí, které nenaplňují Barkhofova kritéria pro RS Na T2 MR míchy nacházíme lézi dosahující nebo přesahující 3 obratlové segmenty, tzv. longitudinálně extenzivní myelitis (LETM) Pozitivita NMO-IgG (též AQP4 protilátek) v séru Klinické, laboratorní a zobrazovací nálezy jsou pro RS klasické a žádný nález nebudí podezření na alternativní diagnózu. RS je nejpravděpodobnější, pokud jsou splněna McDonaldova kritéria, další vyšetření nejsou nutná. Nálezy jsou kompatibilní s RS, objevují se však v přítomnosti jiných varovných příznaků či okolností (red flags), které budí podezření na jinou možnou diagnózu. RS může být potvrzena jen po testech vylučujících jiné diagnózy. V téže situaci lze k dosažení definitivní diagnózy také doporučit observaci s opakováním zobrazovacích vyšetření a laboratorních testů. Klinická a paraklinická vyšetření vykazují varovné příznaky (red flags), které ukazují na jinou dia gnózu. RS je nepravděpodobná. Je třeba zaměřit úsilí k určení jiné choroby, zvláště pokud se jedná o chorobu léčitelnou. Klinické a/nebo paraklinické nálezy nasvědčují RS zároveň s další současnou chorobou. Měly by být provedeny příslušné zobrazovací a laboratorní testy k potvrzení koexistence obou nemocí. Jaká onemocnění přicházejí nejčastěji v úvahu v diferenciální diagnostice? V dětském věku je třeba zejména pomýšlet na akutní diseminovanou encefalitidu (ADEM), která probíhá nejčastěji pod obrazem monofázického onemocnění. Diagnostická kritéria jsou uvedena v tabulce 6. Léze na MR jsou oproti nálezům u RS rozsáhlejší, často asymetrické. Neurol. praxi; 14(Suppl. C) Algoritmy diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy

5 C18 Algoritmy diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy Obrázek 2. Diferenciální diagnóza optické neuritidy Typická pro RS Jednostranná ztráta zraku Bolest Aferentní pupilární defekt Mírný edém papily Ztráta zraku nepokračuje více než 2 dny Normální MR Obrázek 3. Diferenciální diagnóza izolovaného kmenového syndromu Typická pro RS Internukleární oftalmoplegie paréza n. abducens Multifokální příznaky (např. ztráta citlivosti na tváři a vertigo nebo optická neuritida Normální MR Nízké riziko (20 %) Nízké riziko (20 %) MRI mozku MR mozku Vysoké riziko (60 90 %) viz McDonaldova kritéria Optická neuritida Abnormální MR, konzistentní s demyelinizací Vysoké riziko (60 90 %) Klinicky izolovaný syndrom MR svědčí jasně pro jinou diagnózu než RS Abnormální MRI, konzistentní s demyelinizací Atypická pro RS Žádná bolest Retinální exsudáty Retiinální hemoragie Výrazný edém papily Žádné zlepšení po 2 měsících nebo oboustranná ztráta zraku Nutno zvážit jinou diagnózu Optická neuritida Ischemická Hereditární Infiltrativní Zánětlivá (sarkoidóza, SLE) Infekční (syfilis, Lymeská borelióza, neuroretinitis) Toxická/nutriční MR, mozkomíšní mok, OCT, neurofyziologická, serologická a další potřebná vyšetření Atypická pro RS Hyperakutní začátek Příznaky z vaskulárního teritória (např. laterální oblongátový syndrom) Věk nad 50. let Izolovaná neuralgie n. trigeminus Měnlivá slabost okohybných a bulbárních svalů Horečka Meningizmus Žádná remise Nutno zvážit jinou diagnózu Ischemie/hemoragie Infiltrativní Zánětlivé (sarkoidóza, SLE) Infekce (syfilis, listérie) Lymeská borelióza Toxické/nutriční Centrální pontinnní myelinolýza Neuromuskulární (myastenia gravis) MRI, mozkomíšní mok, OCT, neurofyziologická, serologická a další potřebná vyšetření Dalším, méně častým onemocněním, které je nutné zvážit, jsou leukodystrofie. V dospělém věku je třeba, zejména při postižení zraku a míšní symptomatice, zvažovat možnost neuromyelitis optica (NMO). Diagnóza se opírá o charakteristický nález na MR míchy (léze přesahující 3 obratle) a průkaz protilátek IgG NMO/AQP4. Stanovení včasné diagnózy je zásadní pro odlišnou léčebnou strategii. Diagnostická kritéria jsou zřejmá z tabulky 7. Z neuroinfekcí je nutné odlišit Lymskou boreliózu, z vzácnějších chorob pak toxoplazmózu, listeriózu, event. mozkový absces. Speciální problematika nastává u nemocných léčených natalizumabem a rizikem vývoje progresivní multifokální leukoencefalopatie. Riziko narůstá s délkou trvání léčby, předchozí imunosupresivní léčbou a pozitivitou JC viru v séru. Riziko vzniku PML u těchto nemocných je cca 1 : 100. Po druhém roce léčby přecházejí pacienti na stratifikovaný režim s kontrolami MR mozku po třech měsících. Léze na MR se od nálezu při RS liší lokalizací, jsou převážně ve frontálním laloku, postiženy jsou zejména subkortikální U vlákna (Kleinschmidt-DeMasters et al., 2012). Nález na MR u cerebrovaskulárních onemocnění je odlišný, ložiska jsou zpravidla uspořádána interteritorálně, neenhancují. Splývající periventrikulární ložiska se někdy mohou zaměnit za leukoaraiózu (Pantoni et Garcia, 1997). Nádorová onemocnění nečiní větší diferenciálně diagnostické obtíže. Lymfom se ale snadno může zaměnit za lézi při RS, v likvoru nejsou oligoklonální pásy (oligoclonal bands OCB). Naopak tumoriformní plaka může být považována za tumor, někdy rozhodne až mozková biopsie (Scolding, 2001). Některá další onemocnění přicházejí v úvahu z hlediska nálezů na MR mozku nebo míchy (Vaněčková et Seidl, 2013). Závěr V současné době při dostupnosti moderních vyšetřovacích metod by neměl být zásadní problém s odlišením RS od jiných afekcí, které ve svém průběhu, či nálezu při MR RS napodobují. V klinické praxi je častější případ, kdy je nutné původně stanovenou diagnózu RS na podkladě red flags přehodnotit ve prospěch diagnózy jiné. Méně časté je, že nemocný přichází s jinou diagnózou a RS se stanoví ex post. Pro pacienta jsou obě varianty nepříznivé, ve druhém případě je léčba zpravidla zahájena pozdě, se všemi důsledky, které z toho plynou. Algoritmy diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy Neurol. praxi; 14(Suppl. C)

6 Algoritmy diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy C19 Obrázek 4. Diferenciální diagnóza izolovaného míšního syndromu Typická pro RS Vývoj během hodin až dnů Parciální myelitida Čistě senzorický Deaferentovaná horní končetina Lhermitteův příznak Parciální Brown-Sequardeúv sy Normální MRI Nízké riziko (20 %) MRI mozku Vysoké riziko (60 90 %) viz McDonaldova kritéria Izolovaný míšní syndrom MRI svědčí jasně pro jinou diagnózu než RS Abnormální MRI, konzistentní s demyelinizací Atypický pro RS Hyperakutní začátek Kompletní transverzální myelitida Ostrá hranice citlivosti Radikulární bolest Areflexie Žádná tendence k remisi Nutno zvážit jinou diagnózu Komprese (např. výhřez meziobratlové ploténky, tumor) Ischemie/infarkt Jiné zánětlivé (NMO, sarkoidóza, SLE, Sjögrenův syndrom) Infekce (syfilis, Lymeská borelióza, virová, TBC) Toxická/nutriční/metabolická (např. deficit B12, otrava NO) arteriovenózní malformace Neuromuskulární (myasthenia gravis, Guillain-Barré syndrom) MRI, mozkomíšní mok, OCT, neurofyziologická, serologická a další potřebná vyšetření 6. Pantoni L, Garcia JH. Pathogenesis of leukoaraiosis: a review. Stroke. 1997;28 (3): Rolak LA, Fleming JO. The differential diagnosis of multiple sclerosis. Neurologist. 2007; 13(2): Sadaka Y, Verhey LH, Shroff MM, Branson HM, Arnold DL, Narayanan S, Sled JG, Bar-Or A, Sadovnick AD, McGowan M, Marrie RA, Banwell B. Canadian Pediatric Demyelinating Disease Network McDonald criteria for diagnosing pediatric multiple sclerosis. Ann Neurol. 2012; 72(2): Scolding N. The differential diagnosis of multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2001; 71(Suppl 2): ii Söderström M, Ya-Pink J, Hillert J, Link H. Optic neuritis. Prognosis for multiple sclerosis from MRI, CSF and HLA findings. Neurology 1998; 60: Tintoré M, Rovira A, Rio J, Nos C, Grivé E, Téllez N, Pelayo R, Comabella M, Sastre-Garriga J, Montalban X. Baseline MRI predicts future attacks and disability in clinically isolated syndromes. Neurology 2006; 67: Uitdehaag, BMJ, Kappos L, Bauer L, Freedman MS, Miller D, Sandbrink R, Polman CH. Discrepancies in the interpretation of clinical symptoms and signs in the diagnosis of MS: a proposal for standardization. Mult Scler 2005; 11: Wingerchuk DM, Lennon VA, Pittock SJ, Lucchinetti CF, Weinshenker BG. Revised diagnostic criteria for neuromyelitis optica. Neurology. 2006; 66: Sadaka Y, Verhey LH, Shroff MM, Branson HM, Arnold DL, Narayanan S, Sled JG, Bar-Or A, Sadovnick AD, McGowan M, Marrie RA, Banwell B; Canadian Pediatric Demyelinating Disease Network.2010 McDonald criteria for diagnosing pediatric multiple sclerosis. Ann Neurol. 2012; 72(2): Vaněčková M, Seidl Z. Radiodiagnostický algoritmus roztroušené sklerózy. Neurol. praxi 2013; 14(Suppl C): Literatura 1. Filippi M, Rocca MA, De Stefano N, Enzinger C, Fisher E, Hosfield MA, Inglese M, Pelletier D, Comi G. Magnetic resonance techniques in multiple sclerosis: the present and the future. Arch Neurol. 2011; 68(12): Kelly SB, Chaila E, Kinsella K, Duggan M, Walsh C, Tubridy N, Hutchinson M. Using atypical symptoms and red flags to identify non-demyelinating disease.j Neurol Neurosurg Psychiatry. 2012; 83(1): Kleinschmidt-DeMasters BK, Miravalle A, Schowinsky J, Corboy J, Vollmer T. Update on PML and PML-IRIS occurring in multiple sclerosis patients treated with natalizumab. J Neuropathol Exp Neurol. 2012; 71(7): Miller DH, Weinshenker BG, Filippi M, Banwell BL, Cohen JA, Freedman MS, Galetta SL, Hutchinson M, Johnson RT, Kappos L, Kira J, Lublin FD, McFarland HF, Montalban X, Panitch H, Richert JR, Reingold SC, Polman CH. Differential diagnosis of suspected multiple sclerosis: a consensus approach. Mult Scler. 2008; 14(9): Palace J. Guidelines for differential diagnosis of suspected multiple sclerosis. Nat Clin Pract Neurol. 2009; 5(3): MUDr. Jiří Piťha MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a. s. Nemocnice Teplice o. z. Duchcovská 962/53, Teplice Více o RS na Neurol. praxi; 14(Suppl. C) Algoritmy diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizační onemocnění CNS MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizace = poškození myelinu Neurodegenerace = poškození nervového vlákna - demyelinizace může nastat v

Více

Roztroušená skleróza a centrální závrať. MUDr. Silvie Glogarová

Roztroušená skleróza a centrální závrať. MUDr. Silvie Glogarová Roztroušená skleróza a centrální závrať MUDr. Silvie Glogarová DEFINICE chronické zánětlivé demyelinizační chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému EPIDEMIOLOGIE, PREVALENCE

Více

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51.

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51. Obecná neurologie 1. Stavba nervového systému, funkce neuronů a glie 2. Extrapyramidový systém 3. Pyramidový systém 4. Senzorické systémy účastné v řízení motoriky 5. Řízení motoriky: senzomotorická integrace

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Časná diagnostika RS a její diferenciální diagnostika včetně NMO Dana Horáková

Časná diagnostika RS a její diferenciální diagnostika včetně NMO Dana Horáková Časná diagnostika RS a její diferenciální diagnostika včetně NMO Dana Horáková Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze T Í Ž E Ostatní záněty NMO, ADEM, jiná

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová Míšní syndromy Martina Hoskovcová Úvod Provazec dlouhý 40-50cm, kraniálně přechází prodlouženou míchu, kaudálně se zužuje v conus medullaris končící na rozhraní obratle L1- L2 filum terminale k S2 Embryonálně

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

diagnostice nádorových onemocnění.

diagnostice nádorových onemocnění. Paraneoplastické neuronální autoprotilátky význam v časné diagnostice nádorových onemocnění. Kazuistika. J. Pohořská 1, V. Král 1, D. Jílek 1, I. Stiborová 1, M. Vachová 2 1 Zdravotní ústav se sídlem v

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Neurologie a psychiatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Neurologie a psychiatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Neurologie a psychiatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova sport zdravotně postižených MUDr.Michaela Malá MUDr. Zdeněk

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Nálezy magnetické rezonance u pacientů po otravě metanolem

Nálezy magnetické rezonance u pacientů po otravě metanolem Nálezy magnetické rezonance u pacientů po otravě metanolem Vaněčková M, Zakharov S, Klempíř J, Růžička E, Bezdíček O, Lišková I, Diblík P, Miovský M, Hubáček JA, Urban P, Ridzoň P, Pelclová D, Seidl Z

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

Případ č. 41. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 41. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza Případ č. 41 NO: 62letý muž přijatý (na neurologickou kliniku) do nemocnice pro pravostrannou hemiparézu. Pacient byl v dobrém zdravorním stavu až do doby 3 měsíce před přijetím,

Více

Atypické parkinsonské syndromy

Atypické parkinsonské syndromy Atypické parkinsonské syndromy Jan Roth Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Tato přednáška je podpořena edukačním grantem společnosti UCB. Universita

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

Autoimunitně zprostředkované extrapyramidové poruchy

Autoimunitně zprostředkované extrapyramidové poruchy Autoimunitně zprostředkované extrapyramidové poruchy Jan Roth Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Imunita Schopnost organismu bránit se proti antigenům

Více

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Definice Radikulopatie postižení míšního kořene Míšní kořeny 8 krčních kořenů, 12 hrudních kořenů, 5

Více

Antifosfolipidový syndrom nebo neuroborelióza?

Antifosfolipidový syndrom nebo neuroborelióza? Antifosfolipidový syndrom nebo neuroborelióza? I. Stiborová a kol. Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 29. 11. 2010 přijata na rizikové těhotenství MN Grav. 29

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc I. týden Pondělí 14.9.2015 09:00-09:15 Úvod kurzu Syndromologie 09:00-10:30 Nejdůležitější syndromy

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

Roztroušená skleróza mozkomíšní v dětském věku

Roztroušená skleróza mozkomíšní v dětském věku Roztroušená skleróza mozkomíšní v dětském věku MUDr. Radomír Taláb, CSc. 20.10.2012 39. Šerclovy dny 1 Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS=MS)! chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění centrálního nervového

Více

M. Mulačová 1, D. Krajíčková 1, L. Klzo 2 1. Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

M. Mulačová 1, D. Krajíčková 1, L. Klzo 2 1. Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové M. Mulačová 1, D. Krajíčková 1, L. Klzo 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové 1 Vzácné onemocnění roční incidence 2-4/ milion (.5/milion) většinou mladé osoby (78 % do 50

Více

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Cévní zásobení mozku 1 http://cs.wikipedia.org/wiki/c%c3%a9vn%c3%ad_z%c3%a1soben%c3%ad_mozku Willisův okruh http://www.wikiskripta.eu/index.php/willis%c5%afv_okruh

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Novorozenecké k ř e č e J. Janota

Novorozenecké k ř e č e J. Janota Novorozenecké křeče J. Janota Definice Křeče jsou definovány klinicky jako paroxysmální (záchvatovitá) alterace neurologických funkcí (chování, motoriky, autonomních funkcí a kombinace). Incidence Výskyt

Více

F00-09 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY, VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH

F00-09 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY, VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH F00-09 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY, VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH F00 = demence u Alzheimerovy choroby F01 = vaskulární demence F02 = demence u chorob klasifikovaných jinde F03 = nespecifikovaná demence F04 = organický

Více

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Neuroinfekce 1 Dle toho, co postihují: Meningitidy Encefalitidy Myelitidy Kombinovaná postižení Meningoencefalitidy Encefalomyelitidy

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU INFORMACE PRO PACIENTY ZÁŘÍ 2010 Technologický

Více

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Páteř pohybová osa těla intervertebrální a ukovertebrální skloubení ligamenta meziobratlové ploténky obratle paravertebrální svaly ochrana

Více

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku 22. ledna 2015 EMA/PRAC/63322/2015 Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě?

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Schánilec P. Hájek I. Agudelo C. F. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozšíření

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Cévní mozkové příhody Anesteziologie,

Více

Zahájení činnosti neurokognitivní laboratoře vfn vostravě. Michal Bar MUDr.Ph.D. přednosta neurologické kliniky FN Ostrava

Zahájení činnosti neurokognitivní laboratoře vfn vostravě. Michal Bar MUDr.Ph.D. přednosta neurologické kliniky FN Ostrava Zahájení činnosti neurokognitivní laboratoře vfn vostravě Michal Bar MUDr.Ph.D. přednosta neurologické kliniky FN Ostrava Definice demence Demence je podle diagnostických kritérií demence DSM-IV (Diagnostic

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS 2004 Obsah: A. Úvodní slovo B. Poslání nadace C. Základní informace D. Organizace nadace E. Činnost a aktivity nadace v roce 2004 F. Finanční zpráva o hospodaření

Více

evidence based medicine Josef Bednařík Neurologická klinika LF MU a FN Brno

evidence based medicine Josef Bednařík Neurologická klinika LF MU a FN Brno Léčba bolestí zad ve světle evidence based medicine Josef Bednařík Neurologická klinika LF MU a FN Brno Evidence based medicine a léčba l bolestí zad Existuje rozpor mezi obecným požadavkem používat pouze

Více

Chronická střevní pseudoobstrukce na podkladě familiární viscerální myopatie. I. Mikoviny Kajzrlíková, P. Vítek, J. Chalupa

Chronická střevní pseudoobstrukce na podkladě familiární viscerální myopatie. I. Mikoviny Kajzrlíková, P. Vítek, J. Chalupa Chronická střevní pseudoobstrukce na podkladě familiární viscerální myopatie I. Mikoviny Kajzrlíková, P. Vítek, J. Chalupa Obsah sdělení Kontrola střevní motility Chronická střevní pseudoobstrukce Hereditární

Více

Atypické neuropsychiatrické kazuistiky

Atypické neuropsychiatrické kazuistiky Atypické neuropsychiatrické kazuistiky Martin Vališ Oddělení urgentní medicíny FN HK Neurologická klinika LF UK Tremor hlavy 62letá pacientka byla léčena pro hypothyreózu a monoklonální gamapatii jinak

Více

Klinický obraz klíšťové meningoencefalitidy

Klinický obraz klíšťové meningoencefalitidy Klinický obraz klíšťové meningoencefalitidy Václav Chmelík Nemocnice České Budějovice a.s. Pečenkovy dny, České Budějovice 16.9.2010 Jaký je význam klíšťové meningoencefalitidy? KME je dokonale preventabilní

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Akutní netraumatická nitrolební hypertenze u mladého muže - kazuistika. Roman Šimek Neurologická klinika FN Hradec Králové

Akutní netraumatická nitrolební hypertenze u mladého muže - kazuistika. Roman Šimek Neurologická klinika FN Hradec Králové Akutní netraumatická nitrolební hypertenze u mladého muže - kazuistika Roman Šimek Neurologická klinika FN Hradec Králové 35letý muž, J.B. Začátek neurologických obtíží náhle v 11-2013 - vertigo, bolesti

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ. Petr Marusič

DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ. Petr Marusič DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ Petr Marusič Základní teze Ne všechny záchvaty jsou záchvaty epileptické Ne všechny epileptické záchvaty znamenají epilepsii Ne vždy musí být pro stanovení diagnózy záchvaty

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

9 Poranění a poškození mozku působením fyzikálních sil 1071 John H. Menkes, Richard G. Ellenbogen

9 Poranění a poškození mozku působením fyzikálních sil 1071 John H. Menkes, Richard G. Ellenbogen 2. DÍL 9 Poranění a poškození mozku působením fyzikálních sil 1071 John H. Menkes, Richard G. Ellenbogen Kraniocerebrální poranění 1073 Difuzní axonální poranění 1075 Kontuze mozkové kůry 1078 Lacerace

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání Imunitní onemocnění Imunitní systém fce imunitního systému: rozpoznání vnějších škodlivin a obrana proti nim rozpoznání vnitřních škodlivin (vč. vadných bb. např. nádorových) a jejich odstranění rozpoznání

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 9 4 Autoimunita AUTOIMUNITA

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza NO: 60letá důchodkyně přichází k lékaři s obavami z nádorového onemocnění. Poslední týden pozoruje občas narůžovělou moč. OA: 20 let se léčí pro revmatoidní artritidu II. stupně

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika FN Olomouc ROZDĚLEN LENÍ CMP Ischemické CMP (ICMP)

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Intratekální syntéza protilátek proti Borrelia burgdorferi s.l. Kazuistiky V. Král & al. Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Imunitní systém a CNS Mnohaleté paradigma

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Celiakie: vztah lepku k atopické dermatitidě

Celiakie: vztah lepku k atopické dermatitidě Celiakie: vztah lepku k atopické dermatitidě Pavel Frühauf Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha Karlov Katedra pediatrie IPVZ kostel Nanebevzetí panny Marie a sv. Karla Velikého

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Terminologie Kvalitativní porucha : agitace, delirium, agrese, zmatenost

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP)

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Inclusion Definice Akutní mozková příhoda Telemedicína SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Mozková příhoda je definována jako rychle se rozvíjející lokální (nebo globální) porucha mozkových

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Současný algoritmus likvorologického vyšetření

Současný algoritmus likvorologického vyšetření Současný algoritmus likvorologického vyšetření MUDr. Ondřej Sobek, CSc(1), RNDr. Ing. Petr Kelbich(1,2), MUDr. Martina Koudelková (1), MUDr. Jiřina Lukášková(1), MUDr. Lenka Hajduková(1,3) MUDr. Zuzana

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ONĚMOCNĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ONĚMOCNĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ONĚMOCNĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Lymeská borrelióza. Štrosová L. 15.12. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň

Lymeská borrelióza. Štrosová L. 15.12. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Lymeská borrelióza Štrosová L. 15.12. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026

Více

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do H. Mann Revmatologický ústav, Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Když do mé ambulance přichází nemocný s artritidou, mám chuť utéct zadním vchodem. Sir William

Více

Cévní mozkové příhody

Cévní mozkové příhody Cévní mozkové příhody J.Brichta I.Neurologická klinika Epidemiologie CMP Důsledky pro společnost Podíl CMP na celkovém počtu úmrtí v rozvinutých zemích Onemocnění % 1. Ischemická choroba srdeční 17,3 %

Více

Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie. Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV

Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie. Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV pohybová osa těla intervertebrální a ukovertebrální skloubení ligamenta meziobratlové

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více