Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)"

Transkript

1 Přednáška Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo požadovat úhradu, nebo jako dlužník, který je povinen úhradu provést. V prvním případě jde o zúčtovací vztah ve formě pohledávky, v druhém případě jde o zúčtovací vztah ve formě závazku, dluhu. Subjektů, s nimiž vstupuje účetní jednotka do zúčtovacích vztahů, je velké množství, a proto patří evidence zúčtovacích vztahů v účetnictví ke složitým a velmi rozsáhlým. Evidence zúčtovacích vztahů - 3. účtová třída. Ne pro dlouhodobé závazky, pro které jsou určeny účty 4. účtové třídy Nejsou zde evidovány v plném rozsahu ani pohledávky, které vyplývají z poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jsou evidovány v účtové třídě 0 a 1. A také pohledávky z dlouhodobých půjček poskytnutých fyzickým či právnickým osobám jsou evidovány v 0. třídě (06. skupině) Vymezení účtů ve 3. účtové třídě vychází z klasifikace pohledávek a závazků se účtuje skupinami účtů: 31. skupina pohledávky z obchodního styku 32. skupina závazky z obchodního styku 33. skupina zúčtovací vztahy se zaměstnanci 34. skupina zúčtování daní a dotací 35. skupina pohledávky ke společníkům a sdružení 36. skupina závazky ke společníkům a sdružení 37. skupina jiné pohledávky a závazky 38. skupina přechodné účty aktiv a pasiv (dohadné položky, pohledávky a závazky k jiným účetním obdobím) 39. skupina - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

2 Pro klasifikaci zúčtovacích vztahů je kromě charakteru (pohledávka, závazek) v účetnictví použito hledisko druhu subjektu, se kterým je zúčtovací vztah navázán. Pak jsou rozlišovány: a) zúčtovací vztahy k obchodním partnerům (z obchodního styku), b) zúčtovací vztahy se zaměstnanci, c) zúčtovací vztahy s pojišťovnami pro sociálního a zdravotního zabezpečení, d) zúčtovací vztahy se státním rozpočtem (vznikající z titulu zúčtování daní) e) zúčtovací vztahy se společníky a podniky ve skupině f) zúčtovací vztahy k ostatním subjektům, vznikající nepravidelně a dohadné položky - respektuje zásada zákazu kompenzace - oddělené sledování pohledávek a závazků z obchodního styku a z vlastnických a z nich odvozených vztahů ke společníkům a podnikům ve skupině Za jedinou přípustnou výjimku z této zásady: a) v situaci, kdy jde o pohledávku a závazek současně ke stejnému subjektu, jsou splatné do jednoho roku a znějí na stejnou měnu, nebo b) v situaci, kdy jde o doměrky a vratky daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků. Neplatí to však pokud jde o přijaté a poskytnuté zálohy Oceňování - v nominálních hodnotách + opravné položky (vliv času není respektován! mezinárodní účetní standardy) Ocenění devizových pohledávek a závazků - přepočítávají se kursem platným v den účetní závěrky a vzniklé rozdíly se účtují jako kursové zisky (na účet 663), či kursové ztráty (na účet 563) souvztažně s účtem pohledávek či účtem závazků, tj. výsledkově. ) Opravné položky mají dočasné trvání - v případě, že pomine důvod, pro který byly vytvořeny a nebo v případě, že došlo k odpisu pohledávky v plné výši do nákladů (MD 546) dochází k jejich rozpouštění zpět do nákladů (D 558 Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek z provozních nákladů a 559 Tvorba a zúčtování opravných položek z provozních nákladů). Opravná položka k závazkům se nevytváří. Analytickou evidenci pohledávek i závazků je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů (saldokonto) a podle jednotlivých měn.

3 Pohledávky z obchodního styku, likvidace pohledávek účet 311-Odběratelé - Na tomto účtu jsou evidovány pohledávky vzniklé vystavenou fakturou za předané výkony. Příklad: Vznik a úhrada (likvidace) pohledávky Pol. Transakce Částka MD D 1 Vydaná faktura za dodávku výrobku-stroje a)celkem b) cena bez DPH c) DPH (19%) 2 Faktura byla uhrazena Odvod DPH finančnímu úřadu účet 312-Směnky k inkasu (popř. účet 257,217) - pohledávka z obchodního styku se může změnit v pohledávku směnečnou, a to v případě, že úhradu provede odběratel místo předání peněžních prostředků vystavením směnky. Výše pohledávky se v tomto případě mění, zvyšuje o úrok do doby splatnosti směnky. Pro účetní jednotku je toto zvýšení finančním výnosem, výnosovým úrokem, který je evidován v okamžiku přijetí směnky na účtu 662 Úroky. přijetí směnky : 312 / 311, 662 Účetní jednotka může směnku a) držet do doby splatnosti a její proplacení v den splatnosti zaevidovat na základě výpisu z běžného účtu jako zvýšení stavu na běžném účtu 221 (MD), snížení na účtu 312 (D) a Nebo může směnku b) předložit k eskontu (proplacení) bance -!! nejde o prodej směnky, - banka poskytuje do doby splatnosti směnky eskontní úvěr, který je splacen až v den proplacení směnky, a to výstavcem. Směnka zde tedy nevystupuje jako dlužný cenný papír, ale jako platební prostředek. Poskytnutí úvěru bankou je věcí její dohody s držitelem směnky.

4 České účetní standardy problematiku směnek a jejich účtování neřeší jednoznačně, a proto je možné se setkat se zaúčtováním přijaté směnky také ve skupině účtů 21. (podobně jako šeky apod. zástupce peněz při zúčtování), ale také ve skupině účtů 25. skupiny jako krátkodobé dlužné cenné papíry. Evidence těchto pohledávek ve 31. skupině účtů navazuje na předcházející úpravu s respektováním způsobu, jakým tento druh pohledávky vznikl. účet 314-Poskytnuté zálohy - v případě, kdy účetní jednotka poskytne dodavateli před vlastním plněním částečnou úhradu zálohu. Protože není možné kompenzovat pohledávky a závazky, není možné tuto předběžnou úhradu účtovat na účtu závazků 321- Dodavatelé, Teprve po zaúčtování vzniku závazku na účtu 321-Závazky z obchodních vztahů, je třeba tuto pohledávku účetně převést jako snížení závazku. (Poskytnuté zálohy na nákup materiálu jsou evidovány na účtech 15. skupiny účtů v 1. účtové třídě, na nákup dlouhodobého majetku v 0. třídě; princip účtování je obdobný.). Poskytování záloh je dle současných předpisů také spojeno se zúčtováním DPH. Příklad Účtování nákupu materiálu s poskytnutou zálohou Č. Transakce Částka MD D 1 Dodavateli generální opravy poskytnuta záloha a) částka bez DPH b) DPH 19% , , Faktura od dodavatele a) celkem ,- 321 b) nákupní cena bez DPH c) DPH (19%) , ,- 3 Zúčtování zálohy a) částka bez DPH b) DPH 19 % , , Úhrada zbývající části faktury ,

5 účet 315-Ostatní pohledávky - pohledávky z obchodního styku jsou také další pohledávky vzniklé např. na základě (reklamace dodávky od dodavatele) a dalších pohledávek vůči obchodním partnerům, pro které nelze využít jiné účty pohledávek. Příklad Účtování reklamace dodávky materiálu Po l Transakce Kč MD D 1 Faktura od dodavatele: - celkem - vlastní cena bez DPH - DPH (19%) , , , Na sklad převzata pouze část dodávky , Zbytek dodávky reklamován zápis o vadách , Dodavatel reklamaci uznal a/ cena bez DPH b/ DPH (19%) c/ celkem , , , Úhrada dodávky-část převzatá Vratka DPH od finančního úřadu Faktura je v okamžiku uznání reklamace již uhrazena, bude účtováno: 1a Přijetí úhrady reklamačního nároku na b.účet a/ cena bez DPH ,- b/ DPH (19%) 7 600,- c/ celkem , Celá DPH tj byla od fin. úřadu již vrácena, doplatí se fin. úřadu ,- 221 Reklamaci je možné účtovat i bez použití účtu 315, a to až v okamžiku uznání reklamace v hodnotách minus, kdy nedochází k navýšení obratů na účtech, což může být výhodnější: 1b Uznání reklamace části dodávky - celkem - cena bez DPH - DPH (19%) , , ,

6 Závazky z obchodního styku Analogické vymezení účtů: účet 321-Dodavatelé Závazky z obchodního styku jsou zastoupeny závazky vůči dodavatelům různých výkonů, které jsou souhrnně evidovány na základě přijatých faktur na. Tyto závazky zanikají úhradou, která bývá prováděna nejčastěji bezhotovostně, z běžného účtu účetní jednotky (účet 221), popř. v hotovosti z pokladny (účet 211). Příklad: Účtování vzniku a úhrady závazku vůči dodavateli Pol. Transakce Částka MD D 1 Dodávka materiálu-faktura, účtování A a) celková částka b) cena bez DPH c) DPH (19%) Zaplacení faktury Převzetí materiálu skladem (příjemka) Vrácení DPH fin. úřadem, vratka účet 322-Směnky k úhradě. Příklad: Účtování úhrady závazku směnkou k úhradě: Pol. Transakce Částka MD D 1 Faktura od dodavatele na dodávku kopírky a) celkem b) cena bez DPH c) DPH (19%) 2 Po dohodě faktura uhrazena směnkou a) směnečná suma b) snížení závazku z přijaté faktury c) úrok Vratka DPH od fin. úřadu Převzato do užívání Úhrada směnky

7 Účet 324-Přijaté zálohy. Příklad Účtování prodeje výrobků s přijetím zálohy od odběratele Pol. Transakce Částka MD D 1 Na běžný účet přijata záloha od odběratele výrobků , Vyskladnění výrobků ze skladu , Faktura odběrateli: - celkem - prodejní cena bez DPH - DPH , , Zúčtování přijaté zálohy , Přijetí doplatku faktury od odběratele na běžný účet , účet 325-Ostatní závazky (analogicky s účtem 315) - závazky vzniklé z uplatněných reklamací od odběratele a k jejich evidenci je určen se zde evidují i další závazky, pro něž nelze použít některý z dříve uvedených účtů skupiny 32. Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách Příklad Účtování kursových rozdílů při úhradě pohledávky: Devizová pohledávka účtovaná denním kurzem ke dni uskutečnění účetního případu. Pol. Datum Text Částka MD D Devizová pohledávka 100 USD, kurz ,25 Kč za 1 USD Inkaso devizové pohledávky, kurzdevizy nákup 36 Kč za 1 USD Kursový rozdíl-zisk

8 Devizová pohledávka účtovaná zvoleným pevným kurzem na určité období, který je 34,50 Kč za 1 USD (pevný kurz platí pro účtovatele a ne pro banku) Pol. Datum Text Částka MD D Devizová pohledávka 100 USD, pevný kurz 34,50 Kč za 1 USD Inkaso devizové pohledávky, kurz devizy-nákup 36 Kč za 1 USD Kursový rozdíl-zisk Příklad Vyúčtování pracovní cesty pevným kurzem 34,50 Kč za 1 USD. Pol. Datum Text Částka MD D Výběr valut z účtu - vklad do valutové 3 450, pokladny, pevný kurz 1 USD/34, Výběr peněz výpis z účtu v kurzu 3 600, valuty-prodej 1 USD/36 Kč Kurzový rozdíl-ztráta. 150, Vyplacení zálohy na cestovné 100 USD, kurz pevný 1 USD/34,50 Kč , Vyúčtování zálohy, 80 USD, , USD/34,50 Kč Vratka do pokladny 20 USD, 1 690, USD/34,50 Kč Vrácení valut do banky a) výběr z pokladny 20 USDx34,50 pevný kurz b) výpis z účtu 20USDx35,25 kurs valuty nákup c) kurzový rozdíl-zisk 690,- 705,- 15,

9 Účtování kurzových rozdílů na konci účetního období Majetkové účty (dokladová inventura) Cizí měna Zůstatky dle účetnictví v Kč Přepočet kurzem 30,50 ke Devizový účet EU , ,- Devizová pohledávka 500 EU , ,- Devizový závazek 300 EU 9 000, ,- Účtování: Text Částka MD D Devizový účet (bylo inkasováno) , Devizová pohledávka , Devizový závazek 9 150, Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky Pohledávku může účetní jednotka-věřitel postoupit jinému subjektu. Tento subjekt se stává věřitelem místo toho, kdo pohledávku postoupil. Důvodem je nejčastěji potřeba peněžních prostředků účetní jednotka prodá pohledávku a získá peníze dříve než z úhrady pohledávky, anebo postoupená pohledávka je formou úhrady dluhu účetní jednotky, která pohledávku vlastní. Právním podkladem je uzavřená smlouva o postoupení pohledávky, kterou může věřitel uzavřít i bez souhlasu dlužníka. Za postoupení pohledávky se obvykle platí poplatek, ve formě nižší peněžní úhrady za postoupenou pohledávku než je její nominální hodnota. Tento rozdíl však není účtován samostatně. Účetně je postoupení pohledávky účtováno u věřitele (postupitele) dvěma operacemi (jako prodej majetku): 1. jako odpis pohledávky MD 546-Odpis pohledávka, D 311-Odběratelé 2. úhrada za postoupenou pohledávku, která je považována za výnos z odepsané pohledávky MD 221-Běžný účet, D 646-Výnosy z odepsaných pohledávek Rozdíl mezi nominální hodnotou pohledávky a prodejní cenou tak ovlivní hospodářský výsledek jako rozdíl mezi položkami na účtu 546 a 646.

10 Nabyvatel (postupník) účtuje nabytou pohledávku v ceně pořízení na účtu 315- Ostatní pohledávky (MD) spolu s úhradou z běžného účtu (D 221), pohledávku v nominální hodnotě vede na podrozvahovém účtu. Schéma účtování u věřitele-postupitele (prodejce) pohledávky: Pol. Účetní případ Částka MD D 1 Pohledávka k postoupení PZ Úbytek v nominální ceně Prodejní cena (minus poplatek) Odběratelé 546-Odpis pohledávek 1) PZ 2) úbytek v ceně pořízení 2) (nominální hodnota) 646-Výnosy z odeps. pohl. 221-Bankovní účet 3) prodej (prodejní cena)3) Schéma účtování u nabyvatele : Pol. Účetní případ Částka MD D 1 Koupě pohledávky , Podrozvaha , Běžný účet 315-Ostatní pohledávky 1) nákup v ceně pořízení 1) 75. Podrozvahový účet 2) nominální hodnota

11 Při účetní závěrce je ověřováno ocenění (je zjišťována reálná hodnota) pohledávek, tzn. že je zjišťováno riziko spojené s jejich úhradou. Výsledkem zjišťování může být rozlišení pohledávek na: - pochybné, u nichž je riziko, že nebudou plně nebo částečně zaplaceny, - sporné, tj. za dlužníky, kteří vstoupili do konkursu a vyrovnání, - ztrátové, tj. ty, u nichž k úhradě nestačí likvidační podstata dlužníků při konkursu a vyrovnání - nedobytné, u nichž bylo trvale upuštěno od jejich vymáhání. Pohledávky ztrátové a nedobytné se odepisují do nákladů (MD 546, D 311), jejich odpis tak ovlivní hospodářský výsledek v tom období, kdy k odpisu pohledávky došlo. Na pochybné a sporné pohledávky se vytváří opravná položka. Vyjadřuje přechodné, dočasné snížení (či postupné snižování) pohledávky, které je evidováno nepřímo, na účtu 391-Opravné položky k pohledávkám. Pohledávka, i když k ní byla vytvořena opravná položka v plné výši, zůstává evidována v původní výši na účtu 311. Pro přímý odpis pohledávky je určen účet 546-Odpis pohledávky, na vrub tohoto účtu se účtují: - postupný odpis pohledávek, jejichž splatnost byla do (dnes již spíše výjimečně daňově uznatelný náklad), - jednorázový odpis pohledávky za dlužníkem, u něhož soud zamítl návrh na konkurs nebo zrušil konkurs pro nedostatek majetku, nebo za dlužníkem, který zemřel a pohledávka nemohla být vymáhá ani na dědicích (daňově uznatelný náklad), - odpis pohledávky, u níž je zřejmé, že náklady na její vymáhání překročí výtěžek z ní nebo podle sdělení příslušného orgánu je dlužník neznámého pobytu (daňově neuznatelný náklad). Opravné položky zákonné se tvoří k nepromlčeným pohledávkám, u nichž prošla lhůta splatnosti podle zákona o rezervách. Tvoří se ve stanovené procentní výši z nominální hodnoty pohledávky, která je odstupňována podle doby, která uplynula od doby splatnosti (např. jestliže uplynulo 6 měsíců od doby splatnosti až do výše 20% pohledávky). Vyšší opravné položky mohou tvořit účetní jednotky, které podaly návrh na zahájení řízení proti dlužníku nebo u soudu, a to až do výše 100% pohledávky. Tvorba těchto opravných položek i jejich užití je daňově uznatelným nákladem, ovlivňuje výši daňového základu a daňové povinnosti. Opravné položky k ostatním pohledávkám jsou považovány za ostatní opravné položky a jejich tvorba není daňově uznatelným nákladem. Účetní jednotka je vytváří proto, aby vyjádřila reálnou

12 hodnotu pohledávek s ohledem na všechny známé skutečnosti i možné snížení hodnoty majetku v budoucnosti. Tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladových účtů 558- Tvorba zákonných opravných položek a 559-Tvorba ostatních opravných položek a ve prospěch účtu 391-Opravné položky k pohledávkám. Pokud inventarizace pohledávek v příštím účetním období či jiné skutečnosti neprokáží opodstatněnost jejich výše, sníží se nebo zruší opravná položka zaúčtováním na vrub účtu 391-Opravné položky k pohledávkám a souvztažně ve prospěch nákladového účtu 558- Zúčtování zákonných opravných položek, nebo ve prospěch 559-Zúčtování ostatních opravných položek. Zrušením opravných položek se snižují náklady, tedy se zvyšuje hospodářský výsledek. Rozhodnutí o tom, jde-li u pohledávky o opravnou položku zákonnou či opravnou položku ostatní (tj.daňově neúčinnou), určuje zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách a opravných položkách. Opravné položky zákonné lze použít podle uvedeného zákona jen k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení prohlášeném soudem. Dále k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 (to je v současnosti již spíše výjimečný případ). Dojde-li v rámci konkurzu nebo vyrovnání dlužníka či vymožením uvedené staré pohledávky k částečnému či úplnému uspokojení pohledávky, je povinnost provést patřičné zúčtování opravné položky s přihlédnutím k výši uvedeného uspokojení. Příklad Účtování opravných položek zákonných k pohledávkám (jejich tvorba a vyúčtování). Účetní jednotka má pohledávku splatnou k určitému datu ve výši 100, kterou soudně vymáhá. Nedojde-li k vyrovnání pohledávky postupuje se při tvorbě zákonné opravné položky takto: Od data splatnosti uplynulo měsíců, pohledávka % Kč 8 měsíců měsíců měsíců měsíců Pol. Transakce Částka MD D Pohledávka po lhůtě splatnosti PZ Tvorba zákonné opravné položky po 8 měsících Tvorba zákonné opravné položky po 20 měsících Tvorba zákonné opravné položky po 32 měsících Tvorba zákonné opravné položky po 44 měsících a) Rozhodnutí o odpisu do ztráty odpis pohledávky Zrušení opravné položky po odpisu pohledávky b) Pohledávka vymožena-úhrada přijata na B.Ú (211) 311 Pozn.: Pokud by byla pohledávka vymožena, opravná položka by byla také zrušena a ovlivnila (zvýšila) by výsledek hospodaření v roce vymožení úhrady pohledávky.

13 Příklad účtování a využití opravných položek: Firma při inventarizaci pohledávek zjistila jednu pohledávku ve výši ,-, u níž prošla doba splatnosti ke dni účetní závěrky před 8 měsíci. Podle zákona o rezervách může vytvořit zákonnou opravnou položku až do výše 20 % hodnoty pohledávky. Protože splacení této pohledávky v celé výši je pochybné, tvoří účetní jednotka ještě opravnou položku účetní ve výši dalších 30%. V dalším účetním období bylo nutno pohledávku odepsat pro soudní zamítnutí návrhu na konkurs zároveň s odpisem byly čerpány /zrušeny/ opravné položky. V prvním účetním období (ve schématu op.1) je ovlivněn-snížen hospodářský výsledek částkou ,-, ve druhém, kdy byla pohledávka odepsána pro nedobytnost, je ovlivněnsnížen také částkou ,-. Opravné položky tak rozkládají zatížení nákladů a hospodářského výsledku odpisem pohledávky do dvou, resp. více období. Schéma účtování: MD 311- Odběratelé D MD 546-Odpis pohledávek D PZ ,- 2) ,- 2) ,- MD 558-Zákonné opravné pol.d MD 391-Opravné pol.k pohl. D 1a) ,- 3a) ,- PZ 3b) , 1a) ,- 1b) ,- MD559-Tvorba opravných pol.d 1b) ,- MD558-Zúčtování zák.opr.pol D 3a) ,- MD559-Zúčtování opr.položekd 3b) ,-

14 Příklad: Pohledávka je po lhůtě splatnosti. Účetní jednotka vytváří opravnou položku po čtyři roky, kdy se snaží o její vymáhání. V první variantě účtování nebylo dosaženo úhrady a je nutné pohledávku odepsat do nákladů (účet 546), ve druhé variantě došlo k uhrazení pohledávky, např. po soudním sporu. Pro přehlednost se neúčtuje penále, náklady za soud ani případná DPH. Varianta l: Operace Kč MD D 1 Pohledávka po lhůtě splatnosti P.Z.1 000, Zákonná opravná položka-tvorba-první rok 200, Zákonná opravná položka-tvorba-druhý rok 300, Zákonná opravná položka-tvorba-třetí rok 300, Zákonná opravná položka-tvorba-čtvrtý rok 200, Vymáhání pohledávky neúspěšné-odpis pohledávky 1 000, Zúčtování opravné položky do výnosů 1 000, Varianta 2. operace jsou stejné: 6 Úhrada pohledávky vymáhání bylo úspěšné 1 000, Rozpuštění opravné položky do výnosů 1 000,

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky.

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. 1. Účetní uzávěrka a závěrka Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. Účetní uzávěrka Otázky: 1. Charakterizujte

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek

Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice č. 30/2015 Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje tvorbu a používání opravných položek. 1.2. Směrnice

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 1. Otevření a uzavření účetnictví 1.1. Otevření účetnictví - přes

Více

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 1 Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 Přednáška č. 1 Účtování zásob specifické problémy účtování zásob (oceňování, reklamace) - účtování operací v závěru období Oblast účtování

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK Účetní jednotka: Město Bochov Označení: SMĚRNICE Číslo: 2/2013 Zpracoval: Miroslav Egert Kontroloval: Miroslav Egert Platnost: dnem schválení Závaznost:

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky 12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky ad a) Základní kapitál se může zvyšovat několika způsoby: 1. upsáním (emisí) nových akcií, pokud

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Opravné položky a vyřazení pohledávek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Seznam standardů... n 1 ČÚS č. 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví... n 2 ČÚS č.

Více

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Které CP patří do krátkodobého fin. majetku? Majetkové CP zakládající podíl na majetku vlastněné společnosti (akcie, podílové listy) Dlužné cenné papíry představují

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.12

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

CENNÉ PAPÍRY A JEJICH ÚČTOVÁNÍ, EVIDENCE DLOUHODOBÉHO I KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU

CENNÉ PAPÍRY A JEJICH ÚČTOVÁNÍ, EVIDENCE DLOUHODOBÉHO I KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU Otázka: Cenné papíry a účtování, evidence finanačního majetku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. CENNÉ PAPÍRY A JEJICH ÚČTOVÁNÍ, EVIDENCE DLOUHODOBÉHO I KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU CENNÉ PAPÍRY

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE. III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky

KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE. III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky SEMINÁRNÍ PRÁCE NA TÉMA: Pohledávky a závazky v účetnictví podniku

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2 KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1 Účtová třída 2 Literatura D. Kovanicová. Abeceda účetních znalostí pro každého. Polygon Praha, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. Z. Puchinger. Účetnictví 1. část. fuzzymcdm.com/uc1.pdf

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více