podmínkách. 1. Tiché společenství a) Podstata tichého společenství b) Vklad při tichém společenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "podmínkách. 1. Tiché společenství a) Podstata tichého společenství b) Vklad při tichém společenství"

Transkript

1 KLASICKÉ EXTERNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU, TICHÉ SPOLEČENSTVÍ, SMĚNKY, OBCHODNÍ ÚVĚR Obsah kapitoly Klasické externí zdroje financování podniku Tiché společenství Legislativní úprava tichého společenství, Obligatorní pravidla, Typy majetkových vkladů, Moţnosti podílu tichého společníka na zisku a ztrátě, Způsoby zániku tichého společenství. Směnky Popište rozdíly mezi anglosaskou a ţenevskou směnkou. Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod Charakterizujte směnku obchodní a směnku finanční. Objasněte účinky směnečných doloţek. Popište náleţitosti akceptu. Objasněte způsob placení směnkou. Obchodní úvěr Úvěrová politika podniku, Problém hloubky analýzy bonity, Volba metod placení, Význam skonta, Pohledávky po splatnosti, Nedobytné pohledávky. 1) Studenti by měli pochopit podstatu tichého společenství, porozumět formám vkladů tichého společníka a podílu tichého společníka na zisku nebo ztrátě. Porozumět rizikům a nákladům, nebo zániku tichého společenství. 2) Studenti by měli znát charakteristiky směnky, podstatné náleţitosti směnky a směnečné doloţky. Student by měl znát směnečná práva a závazky, způsoby placení směnky a důsledky promlčení práv ze směnky. 3) Studenti by měli dokázat charakterizovat druhy obchodních úvěrů. Dokázat zváţit rozhodnutí o poskytnutí obchodního úvěru. Znát zásady zkoumání bonity a zásady stanovení platebních podmínek obchodního kontraktu. Dokázat teoreticky pouţít vhodné zajišťovací instrumenty, zásady nabídky a vyuţití skonta za včasnější platbu, nebo zásady vymáhání pohledávek. Studium Vám zabere 60 minut. Při opakování předešlé lekce 120 min. Paragraf Obchodního zákoníku, Souhrn peněţitých prostředků, Penězi ocenitelná hodnota, Procentuální podíl na disponibilním zisku. Ţenevské dohody o směnkách a šecích, směnka vlastní a směnka cizí, varianty splatnosti směnky, Akcept směnky cizí, Indosament směnky, Aval směnky. Úvěrový limit, 6 C obchodního úvěru, Zajišťovací instrumenty, Skonto, Postup při vymáhání pohledávek. Předmět Zdroje financování podniku systematicky vysvětluje podstatu externích zdrojů vlastního kapitálu a osvětluje základní způsoby, přednosti, rizika a náklady financování firem s akcentem na zkušenosti z vysoce rozvinutých akciových trhů ve vyspělých ekonomikách. Záměrem je osvětlit podstatu a hlavní techniky různorodých variant klasického dluhového financování podniku a naznačit moţnosti účelného vyuţití v podnikání se zřetelem k přednostem a nevýhodám, nákladům a rizikům v současných

2 Výkladová část podmínkách. 1. Tiché společenství Tichý společník není ani podnikatelem, ani spolupracující osobou podnikatele (natož jeho zaměstnancem), ani společníkem obchodní společnosti. Tichý společník je účastníkem obchodní smlouvy o tichém společenství, která mu umoţňuje investovat, a zhodnocovat tak prostředky v podnikání, aniţ by přitom musel mít oprávnění k podnikání a aniţ by mu vznikla povinnost osobně se účastnit podnikání svého partnera; nadto obvykle zůstává vůči třetím osobám v anonymitě. a) Podstata tichého společenství Tiché společenství leţí díky své konstrukci, kdy se vklad tichého společníka stává zpravidla vlastnictvím podnikatele, kdy je však podnikatel po skončení smlouvy povinen tichému společníkovi jeho vklad vrátit, na pomezí mezi vlastními a cizími zdroji financování. Tiché společenství můţe být pro podniky zajímavým zdrojem financování, kdy od konkrétní osoby, která se nazývá tichý společník, získává vklady, které můţe pouţít ke svému podnikání. Protoţe tichým společníkem můţe být kdokoliv, fyzická i právnická osoba, jde tímto způsobem získat i relativně vysoké částky peněz zvláště v případech, kdy jsou ostatní zdroje financování obtíţně dostupné. b) Vklad při tichém společenství Smlouvou o tichém společenství se zavazuje tichý společník poskytnout podnikateli určitý vklad a podílet se na jeho podnikání a podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku vyplývající z podílu tichého společníka na výsledku podnikání. Ve stejném rozsahu jako se tichý společník podílí na zisku, se však musí podílet i na případné ztrátě. Smlouva musí mít písemnou formu. Předmětem vkladu mohou být peníze, určitá věc, právo nebo jiná majetková hodnota vyuţitelná při podnikání. Tichý společník je povinen předmět vkladu předat podnikateli v době stanovené ve smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu při uzavření smlouvy. Nestanoví-li smlouva jinak, stává se podnikatel převzetím věci jejím vlastníkem. Je-li vkladem nemovitost, je podnikatel oprávněn k jejímu uţívání po dobu trvání smlouvy. Nestanoví-li smlouva jinak, nepřechází do vlastnictví podnikatele. Je-li předmětem vkladu právo a smlouva stanoví něco jiného, je

3 podnikatel oprávněn po dobu trvání smlouvy k jeho výkonu. Tiché společenství Obchodního zákoníku Tichý společník se účastní na podnikání podnikatele tím, že mu poskytne určitý vklad. Tichý společník - osoba, disponuje s majetkem a nechce sama podnikat, majetek vloţí do podnikání jiného a zůstává v anonymitě, zásadně neručí věřitelům podnikatele. Práva a povinnosti vůči 3. osobám má pouze podnikatel. Situace, kdy se do pozice ručení dostává: v případě, kdy je jeho jméno obsaţeno ve firmě podnikatele, kdyţ prohlásí osobě, s níţ podnikatel jedná o uzavření závazku, ţe oba podnikají společně ( 678). V případě ztráty nese tichý společník určité riziko nese na této ztrátě účast, platí zásada, ţe dohodnutý rozsah účasti na ztrátě musí být stejný jako jeho rozsah účasti na zisku, vklad tichého společníka se zkracuje o podíl na ztrátě ( 677). Tichý společník má právo kontroly, a nahlíţet do jeho obchodních dokladů a účetních záznamů (jestliţe se týkají podnikání, na němţ má účast), mít stejnopis účetní uzávěrky ( 675). Vloţení věci Smlouva můţe jinak řešit vlastnický vztah k této věci to, co zákon uvádí v 674, je dispozitivní. Podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku po odečtení povinného přídělu do rezervního fondu, je-li podnikatel povinen tento fond vytvářet. Ve smlouvě o tichém společenství musí být dohodnut: rozsah účasti tichého společníka na zisku a ztrátě jako stejný, pro určení podílu tichého společníka je rozhodná účetní závěrka - nikoliv jiţ roční. Vzniká mu nárok na podíl ze zisku do 30 dnů po vyhotovení účetní uzávěrky Účast tichého společníka na podnikání zaniká: uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, výpovědí, nebyla-li smlouva uzavřena na dobu určitou, dosáhne-li podíl tichého společníka na ztrátě výše jeho vkladu, ukončením podnikání, na něţ se smlouva vztahuje, prohlášení konkursu na jeho majetek (tichého společníka).

4 O případný podíl na ztrátě se zkracuje vklad tichého společníka. O podíl na zisku v dalších letech se sníţený vklad zvyšuje a nárok na podíl na zisku vzniká tichému společníku znovu po dosaţení původní výše vkladu. Tichý společník není povinen při podílu na ztrátě z podnikání svůj vklad doplňovat a na ztrátě se účastní jen do výše svého vkladu. Práva a povinnosti vůči třetím osobám z podnikání vznikají pouze samotnému podnikateli. Tichý společník ručí za závazky podnikatele jen tehdy, jestliţe jeho jméno je obsaţeno ve firmě podnikatele, nebo prohlásí-li osobě, s níţ jedná podnikatel o uzavření smlouvy, ţe oba podnikají společně. Podnikatel je povinen vrátit tichému společníkovi vklad zvýšený nebo sníţený o jeho podíl na výsledku podnikání. Nestanoví-li smlouva jinou výpovědní lhůtu, lze smlouvu vypovědět nejpozději 6 měsíců před koncem kalendářního roku. 2. SMĚNKY Podstata směnky, druhy směnek Obchodní úvěry (poskytované či přijímané) mohou být reprezentovány" různými cennými papíry, zejména směnkami. Jejich drţitelé - věřitelé mohou získat pohotové peníze prodejem směnek bance před jejich splatností, se sráţkou - diskontem (úrokem za dobu od prodeje směnky bance do doby její splatnosti, popř. i se sráţkou provize pro banku). V termínu splatnosti si banka vyinkasuje směnku od směnečného dluţníka. SMĚNEČNÉ PRÁVO je souhrn právních norem upravujících vztahy, jejichţ předmětem jsou SMĚNKY. Zákon směnečný a šekový - zákon č. 191/1950 Sb. Pro směnečné právo je charakteristická směnečná přísnost, která se dotýká jak formálních náleţitostí směnek, tak uplatňování nároků z nich vyplývajících (např. směnečný platební příkaz). Směnka je dluţný, převoditelný cenný papír, obsahující zákonem předepsané náleţitosti. U směnky vlastní je základní náleţitostí bezpodmínečný písemný závazek výstavce uhradit v určitý den určitou částku oprávněnému majiteli směnky. Ve vztahu vystupují dvě osoby - dlužník (výstavce směnky) a věřitel (remitent, majitel směnky). U směnky cizí je bezpodmínečný písemný příkaz výstavce směnečníkovi zaplatit v určitý den určitou částku oprávněnému majiteli směnky. Směnečník se k této povinnosti zavazuje pouze tehdy, pokud směnku akceptoval. Ve vztahu vystupují tři osoby - výstavce směnky (trasant, vedlejší (nepřímý) dlužník), věřitel

5 (remitent, majitel směnky) a směnečník (akceptant, hlavní (přímý) dluţník). Směnka představuje abstraktní závazek, tzn. ţe nároky oprávněných majitelů směnky nejsou vázány na příčinu vzniku tohoto závazku. Jestliţe se dluţník cítí nezavázán k zaplacení směnky musí u soudu prokázat nesplnění formálních náleţitostí směnky (absolutní námitky) či obsahových náleţitostí např. ve smyslu vadné dodávky (relativní námitky). Relativní námitky lze uplatňovat pouze vůči věřitelům, jeţ, např. za vznik vadné dodávky nesou odpovědnost. Prodej směnek se povaţuje za poskytnutí úvěru - drţitel směnky zůstává vůči bance druhotným dluţníkem (ručí za směnku, dluţí" a platí v případě, ţe ji nezaplatí původní směnečný dluţník). Tento úvěr" se označuje za eskontní úvěr (diskontní úvěr) a prodej směnek bance, resp. jejich nákup bankou za eskont (eskontování směnek). Směnka můţe být v obchodním styku pouţita ke třem základním účelům, a to jako platidlo, při plnění peněţitých závazků, jako prostředek placení slouţící zároveň jako zajišťovací prostředek, nebo jako nástroj k získání hotových peněz. Akcept směnky cizí je přijetí směnečného závazku, provádí se na líci směnky (vyznačení kříţem přes text směnky, nebo na vymezeném místě). Zvláštní druhy směnek: směnka cizí na vlastní řad - výstavce je totoţný s osobou, jíţ má být podle směnky zaplaceno, zastřená směnka vlastní - výstavce a směnečník vystupuje jako jedna a táţ osoba. Dělení směnek dle své splatnosti: vistasměnky, splatné na viděnou a vista (při předloţení), lhůtní vistasměnky (časové), splatné určitou dobu po předloţení (vidění), fixní (denní) směnky, splatné v přesně stanovený (uvedený) den, datasměnky, splatné určitou dobu po vystavení. Výhody používání směnky v dodavatelsko - odběratelských vztazích: a) akcept směnky - směnka akceptovaná důvěryhodnou bankou se stává velmi dobrým platebním instrumentem a umoţňuje odběrateli dosáhnout delší dobu splatnosti svých závazků, b) aval směnky (směnečné rukojemství) - banka jako avalista se zaručuje za závazek avalisty, tj. osoby, která ji o to poţádala - směnka se pak stává velmi kvalitním platebním nástrojem a prostředkem k získání obchodního úvěru, c) eskont směnky - převod směnky na banku před termínem

6 splatnosti, banka se nevzdává moţnosti uplatnit zpětný postih na předchozího majitele, pokud ji směnka nebude uhrazena ve lhůtě, d) faktoring směnky - odkup nezajištěné směnky - existence zpětného postihu vůči předchozímu majiteli závisí na znění faktoringové smlouvy, e) forfaiting směnky - odkup stanoveným způsobem zajištěné směnky bez práva zpětného postihu vůči předchozímu majiteli. Podstatné náležitosti směnky vlastní: označení, ţe jde o směnku v jazyce směnky, bezpodmínečný příslib zaplatit určitou sumu, údaj o splatnosti, údaj místa, kde má být placeno, jméno toho, komu nebo na jehoţ řad má být placeno, datum a místo vystavení směnky, podpis výstavce. Podstatné náležitosti směnky cizí: označení, ţe jde o směnku v jazyce směnky, bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou sumu, údaj o splatnosti, údaj místa, kde má být placeno, jméno směnečníka, tedy toho, kdo má platit, jméno toho, komu nebo na jehoţ řad má být placeno, datum a místo vystavení směnky, podpis výstavce. Převod směnky Směnku, která je vydána na jméno a která zároveň vylučuje její převoditelnost rubopisem doloţkou nikoli na řad nebo jinou doloţkou stejného významu (rektasměnka), je moţné převést pouze běţnou občanskoprávní cestou, tj. písemnou postupní smlouvou podle 524 a násl. občanského zákoníku. V ostatních případech je moţné směnku převést rubopisem (indosamentem), coţ je pro směnky typický způsob převodu. Směnka je zákonný ordrepapír, tj. je moţné ji převést rubopisem, i kdyţ nebyla vystavena na řad (s výše uvedenou výjimkou). Převod rubopisem Podstata převodu rubopisem spočívá v tom, ţe dosavadní majitel směnky (indosant), vyznačí na rubu směnky nebo na jejím přívěsku indosační doloţku a předá směnku novému majiteli (indosatáři). Na indosatáře tím přejdou všechna práva ze směnky, jejichţ obsah se řídí obsahem převáděné směnky. Indosament musí být bezpodmínečný. Jakákoli podmínka, na níţ by byl indosament učiněn závislým, platí za nenapsanou. To znamená, ţe podmíněný rubopis zůstává platným a nepřihlíţí se pouze k

7 doloţce, která vyjadřuje jeho podmíněnost. Náleţitosti indosamentu Rubopis můţe být zcela vyplněný nebo nevyplněný. Je-li rubopis zcela vyplněný, obsahuje některou z výše uvedených indosačních doloţek s uvedením jména indosatáře a podpis indosanta. Rubopis nevyplněný (blankoindosament), který zákon výslovně připouští v 13, je buď vyplněn pouze částečně, tj. bez uvedení jména indosatáře, nebo spočívá v pouhém podpisu indosanta. Stejně jako při vyplňování náleţitostí směnky, je velmi vhodné také při vyplňování indosamentu označit jednotlivé účastníky takovým způsobem, aby je bylo moţné jednoznačně určit. Vedle označení účastníků můţe být obsah rubopisu tvořen také např. uvedením data převodu či místa, které však nejsou podmínkou jeho platnosti. Účinky indosamentu S indosamentem jsou spojeny účinky: převodní - rubopisem indosant ztrácí svá dosavadní směnečná práva a indosatář směnečná práva nabývá, záruční (garanční) - indosant odpovídá kaţdému pozdějšímu majiteli směnky za přijetí a zaplacení směnky a tím se ocitá v pozici tzv. nepřímého (regresního) dluţníka, tj. neposkytne-li plnění hlavní dluţník, odpovídá za přijetí a zaplacení dluţník nepřímý. Svou odpovědnost však můţe indosant kdykoli vyloučit, připojí-li ke svému podpisu příslušnou doloţku (rubopis vylučující odpovědnost), legitimační - kaţdý kdo uplatňuje právo na zaplacení ze směnky, musí prokázat, ţe mu svědčí nejen poslední rubopis, ale i nepřerušená řada rubopisů počínající od remitenta, který je jako první majitel na směnce výslovně uveden. Další druhy rubopisů - jsou vyjádřeny formou zvláštních doloţek. Přímý rubopis (rektaindosament) - Podstatou tohoto rubopisu je omezení odpovědnosti indosanta pouze na osobu, na kterou směnku převedl. Směnka pak můţe být dále převáděna s tím, ţe indosant je zbaven odpovědnosti vůči kaţdému dalšímu majiteli směnky. Rubopis vylučující odpovědnost - Indosant ručí za přijetí i za zaplacení směnky. Chce-li se indosant vyhnout svému ručitelskému závazku, musí rubopis opatřit např. doloţkou bez závazků nebo sine obligo, čímţ se zprostí ručitelského závazku vůči všem, tedy i vůči bezprostřednímu indosatáři. Odpovědnost dříve podepsaných nepřímých dluţníků tím však není dotčena. Zmocňovací rubopis (prokuraindosament) - Zmocňovací rubopis nemá převodní ani odpovědnostní účinek, ale pouze účinek legitimační. Jde pouze o zmocnění, které nahrazuje plnou moc.

8 Prokuraindosatář není oprávněn směnku převést, můţe pouze dalším prokuraindosamentem převést výkon práv na dalšího zmocněnce. Zástavní rubopis Stejně jako prokuraindosament nemá zástavní rubopis převodní ani odpovědnostní účinek, ale pouze účinek legitimační. Zástavní indosatář můţe vykonávat všechna práva ze směnky a můţe se uspokojit z částky, kterou výkonem těchto práv získá, není ovšem oprávněn směnku převést. Převod postoupením Je-li směnka na jméno opatřena doloţkou nikoli na řad, můţe být převedena pouze písemnou smlouvou o postoupení pohledávky. (v reţimu občanského zákoníku). Postupník (ten kdo nabývá směnku) vstupuje na základě smlouvy o postoupení pohledávky do všech práv postupitele spojených s pohledávkou, tj. nedochází pouze k převodu práv ze směnky jako v případě rubopisu. Přijetí směnky Přijetí směnky se vztahuje výlučně ke směnce cizí a jedná se o úkon, při němţ směnečník prohlásí, ţe směnku přijímá nebo ji naopak přijmout odmítne. Teprve přijetím směnky se směnečník stává přímým dluţníkem a je pouze na něm, zda směnku přijme či nikoli. Směnka má být směnečníkovi předloţena nejprve v místě, kde provozuje svůj podnik, a není-li takové místo, nebo jej nelze vypátrat, pak se směnka prezentuje přímo v bytě směnečníka. Obecná lhůta pro předloţení směnky je limitována její splatností, tedy majitel směnky nebo i ten, kdo ji má jen v rukou, můţe směnku aţ do splatnosti předloţit směnečníkovi v místě jeho bydliště k přijetí (pouze v pracovní den). Připadne-li poslední den lhůty, v níţ můţe být směnka předloţena k přijetí na den pracovního klidu, prodluţuje se lhůta aţ do příštího pracovního dne. Prezentační lhůta tedy začíná v den splatnosti a trvá další dva pracovní dny, nebo při splatnosti v jiný neţ pracovní den začíná platebním dnem, tj. prvním následujícím pracovním dnem po dnu splatnosti. Prezentační doložky Právo předloţit směnku k přijetí můţe výstavce modifikovat prostřednictvím prezentačních doloţek. Zákon dává výstavci směnky následující moţnosti: pozitivní doloţka ( směnka musí být předloţena do ). absolutní negativní doloţka ( směnka nesmí být předloţena k přijetí ).

9 relativní negativní doloţka ( směnka nesmí být předloţena k přijetí do ). Vyznačení přijetí směnky Přijetí se píše na směnku (slovem přijato ) a směnečník je podepíše. Pouhý podpis směnečníka na líci směnky platí za přijetí. Je-li směnka splatná v určitý čas po viděné nebo je-li třeba ji podle zvláštní doloţky předloţit k přijetí v určené lhůtě, musí být přijetí datováno dnem, a to v den kdy se tak stalo. V ostatních případech není datum v prohlášení o přijetí vyţadováno. Směnečník má právo nepřijmout směnku okamţitě, ale vyţádat si lhůtu na rozmyšlenou. Pokud směnku přijme, musí být přijetí bezpodmínečné. Pokud směnečník připojí k přijetí výhrady, rovná se to odepření přijetí. Naproti tomu částečné přijetí, tedy přijetí jen co do části směnečné sumy, je přípustné. Obvykle bývá vyjadřováno slovy přijato pouze do částky.... Předložení směnky k placení Směnka musí být k placení vţdy jejím majitelem předloţena. Není povinností dluţníka, aby vlastníka směnky jakkoli kontaktoval nebo vyhledával, a to ani v případě, ţe jiţ nastala splatnost směnky. Směnku můţe předloţit pouze osoba k tomu oprávněná, kterou je vţdy majitel směnky, nebo osoby zmocněné k předloţení, jimiţ jsou např. zástavní indosatář a prokuraindosatář. Příjemcem (prezentátem) je směnečník nebo výstavce směnky vlastní, u domicilované směnky pak domiciliát. Směnka musí být předloţena v platebním místě, a to nejprve v místnostech, kde prezentát provozuje svůj podnik, a nemá-li jich, nebo nedají-li se vypátrat, v jeho bytě. Význam předložení směnky k placení Právo na zaplacení směnečné sumy má majitel směnky v prvé řadě vůči přímému dluţníku, kterým je výstavce směnky vlastní nebo směnečník, který přijal směnku cizí. Pokud přímý dluţník za směnku zaplatí, směnečný závazek zanikne splněním. Pokud přímý dluţník směnku nezaplatí, ačkoli mu směnka byla k placení řádně předloţena, nastupují postiţní nároky proti nepřímým dluţníkům. Tyto nároky se však vţdy odvíjejí od řádné prezentace směnky k placení přímému dluţníkovi. Jinými slovy pokud majitel nepředloţí řádně směnku k placení přímému dluţníkovi, ztrácí právo uplatnit postiţní nároky vůči nepřímým dluţníkům. Povinnost nepřímých dluţníků tak zaniká prekluzí. Nepředloţením směnky k placení však nezaniká právo majitele směnky vůči přímému dluţníkovi. Nejsou-li tedy na směnce uvedeni ţádní vedlejší dluţníci, není prezentace směnky k zachování práv

10 nutná. Směnečná intervence Do směnečného vztahu mohou vstoupit další osoby, které tak činí v zájmu někoho jiného. Účastníky směnečné intervence jsou intervenient a poctěný. Smyslem intervence je, ţe v případě, kdy se směnka ocitne ve stavu nouze, tj. poté co byla řádně předloţena k placení nebo k plnění a nebyla přijata nebo proplacena, můţe závazek ze směnky zaplatit osoba, která sice není směnečně zavázaná, ale učiní tak k zachování dobrého jména dluţníka tím, ţe směnku přijme nebo proplatí. Placení směnky Dnem splatnosti směnky vzniká jejímu majiteli právo na plnění ze směnky. Před tímto dnem není majitel směnky povinen plnění přijmout, ale ani poţadovat. Ten, kdo poskytne směnečnou sumu před splatností směnky, jedná na vlastní riziko, a to zejména v případech, kdy směnka není po zaplacení směnečné sumy vyloučena z dalšího obchodování. Při placení směnky můţe její plátce poţádat, aby mu byla vydána a aby byla opatřena potvrzením majitele o zaplacení. ( zaplaceno, podpis a datum). Pokud plátce nabídne majiteli směnky částečné plnění, nesmí majitel odmítnout. Pokud částečné plnění odmítne, nemůţe ohledně této části uplatnit postihová práva vůči nepřímým dluţníkům, tj. odmítnutí částečného plnění má stejné následky jako nepředloţení směnky do výše odmítnuté částky. Pokud majitel směnky částečné plnění přijme, je povinen tuto skutečnost vyznačit na směnce, kterou si však nadále ponechá. Právo postihu Jiţ bylo řečeno, ţe pokud přímý dluţník směnku nezaplatí, ačkoli mu byla předloţena, má majitel směnky právo obrátit se na postihové dluţníky. Těmi jsou osoby uvedené v 43 zákona, tedy indosanti, výstavce a jiné směnečně zavázané osoby, kterými se rozumí zejména avalisté nepřímých dluţníků. Realizace práv majitele směnky vůči nepřímým dluţníkům je uskutečňována prostřednictvím směnečného postihu, a to postihu pro neplacení nebo postihu pro nepřijetí. Vykonat postih můţe jednak majitel směnky (postih v prvním stupni) a jednak ten, kdo směnku postihem vyplatil, vůči dalším směnečně zavázaným osobám (postihy v dalších stupních). Majitel směnky můţe dle zákona postihem ţádat:

11 směnečný peníz, pokud nebyla směnka přijata nebo zaplacena, s úroky, byly-li ujednány; šestiprocentní úroky ode dne splatnosti; útraty protestu a podaných zpráv, jakoţ i ostatní útraty; odměnu ve výši jedné třetiny procenta směnečného peníze nebo v niţší dohodnuté výši. Výše uvedené nároky bývají souhrnně označovány jako první postiţní suma. Směnečný protest Odepření přijetí nebo placení směnky musí být zjištěno veřejnou listinou, tzv. směnečným protestem (písemné osvědčení, vydané na ţádost oprávněné osoby). Protest musí být učiněn protestním orgánem (soud, notář a obec). Účastníky protestu jsou objednatel protestu protestant, ten vůči komu je protest činěn protestát a příslušný protestní orgán. Skutečnost, ţe protest byl vykonán, se vyznačí na směnce nebo na přívěsku. Zánik a promlčení směnečných závazků Vedle obecných způsobů zániků závazků (např. splněním) zanikají některé směnečné závazky i z důvodů tzv. směnečné přísnosti. Jedná se zejména o zánik postihových práv v důsledku zmeškání prezentační nebo protestační lhůty či v důsledku ztráty či zničení směnky. K promlčení směnečných závazků dochází uplynutím promlčecí doby. Směnečné nároky proti příjemci (proti přímým dluţníkům) se promlčují ve třech letech ode dne splatnosti směnky. Nároky majitele směnky proti indosantům a proti výstavci se promlčují v jednom roce od data protestu včas učiněného nebo při doloţce bez protestu v jednom roce ode dne splatnosti směnky. Nároky indosantů proti jiným indosantům a proti výstavci se promlčují v šesti měsících ode dne, kdy indosant směnku vyplatil nebo kdy byl nárok proti němu soudně uplatněn. 2.Eskont eskontní sazba ESKONT je odkup pohledávky zpravidla směnečné před její splatností. Provádí jej nejčastěji banka, která majiteli směnky vyplatí směnečnou částku po sráţce diskontu (odvozeného od výše úroků za období mezi odkupem a datem splatnosti pohledávky) a dalších výloh. Při eskontu si banka zachovává postih vůči původnímu majiteli pro případ neplacení směnky. ESKONTNÍ SAZBA - úroková sazba z eskontního úvěru (často se shoduje s diskontní sazbou)

12 ESKONTNÍ ÚVĚR - je krátkodobý úvěr vznikající odkupem směnek bankou před lhůtou jejich splatnosti s moţností postihu předcházejících majitelů, drţitelů směnky. Původní obchodní (směnečný) úvěr se tak přemění na bankovní. Prodej je zaloţen na principu diskontních operací (banka vyplácí částku po sráţce diskontu a inkasuje od dluţníka jmenovitou hodnotu směnky). Směnky zde plní pro banku funkci jištění, záruky za úvěr. Eskontním úvěrem dává banka k disposici drţiteli směnky peněţní prostředky (po sráţce diskontu, popř. dalších poloţek). Stane se věřitelem původního směnečného dluţníka (zaplatila před splatností jeho závazek). Prodávající drţitel se stane druhotným dluţníkem, ručícím. Jde o zvláštní úvěrový vztah, kdy banka úvěruje odběratele (směnečného dluţníka) prostřednictvím dodavatele (drţitele prodávané, eskontované směnky). Banky provádějí kontrolu - cenzuru směnek po formální stránce a po kvalitativní stránce (zkoumá se bonita, platební schopnost osob podepsaných na směnce). AKCEPTAČNÍ ÚVĚR AKCEPTAČNÍ SMĚNEČNÝ ÚVĚR je druhem závazkového nepeněţního úvěru, jehoţ podstatou je akceptace cizí směnky bankou (akceptační bankou), kterou vystavil klient banky nebo jím pověřená osoba (příjemce akceptačního úvěru). Výstavce směnky musí sloţit prostředky k pokrytí závazku u banky ještě před splatností směnky. Banka při poskytnutí akceptačního úvěru nedává klientovi bezprostředně likvidní peníze, ale garantuje zaplacení určitého závazku svého klienta ve lhůtě splatnosti. Za poskytnutí akceptačního úvěru platí klient bance akceptační provizi. Akceptační úvěry banky obvykle poskytují pouze prvotřídním klientům. Postavení banky v roli akceptanta

13 RAMBOURSNÍ ÚVĚR je to závazkový úvěr v podmínkách anglosaského práva. Ramboursní úvěr je modifikací akceptačního úvěru v oblasti zahraničních obchodních vztahů. Jde o akcept směnky vystavené na dovozce (dluţník) vývozcem (věřitel), tzv. ramboursní bankou (přistoupení velké světové bonitní banky). Iniciativa vychází od dovozce, který ţádá přes své bankovní spojení o akceptování směnek vystavených na něj vývozcem u ramboursní banky (bývá ve třetí zemi). Akcept směnky se uskuteční proti předání dokumentů, které dokladují průběh obchodní operace. Existuje více forem ramboursního úvěru (podle místa ramboursní banky, jednorázový či opakovaný, kombinovaný s eskontem či nikoliv). AVALOVÝ ÚVĚR - závazkový úvěr, banka se stává účastníkem úvěrového vztahu (ručitelem), doloţka: per aval (jako rukojmí). Předmětem avalu mohou být směnky cizí i vlastní. Cenou avalu je avalová provize. AVAL - rukojemství směnečné (ev. šekové), směnečně právní zajištění závazku osoby zavázané ze směnky. Rukojmí (avalista) se na směnce podepíše, většinou s formulací jako rukojmí" nebo per aval a uvede osobu, za kterou se zaručil (tzv. avaláta). Směnečný rukojmí můţe ručit za hlavního směnečného dluţníka (výstavce směnky vlastní, akceptanta směnky cizí) nebo za vedlejšího směnečného dluţníka (výstavce směnky cizí nebo indosanta). Pokud rukojmí výslovně neuvede avaláta, ručí za výstavce. Směnečný rukojmí je zavázán stejně jako ten, za koho se zaručil. Věřitelé nejčastěji poţadují bankovní aval za hlavního směnečného dluţníka. (aval u šeku je právně moţný, ale jeho pouţiti je neobvyklé) avalový úvěr - ručitelský (banka ručí za závazek odběratele vůči jeho dodavateli - zejména zahraničnímu) je jedním z druhů závazkových bankovních úvěrů. Banka jej poskytuje tím způsobem, ţe se udělením avalu na směnku zaručuje za některého ze směnečních dluţníků a ručí potom shodně jako tato osoba. Banka neposkytuje úvěrem peněţní prostředky, nepřebírá závazek, ale ručí za jeho zaplacení. Za poskytnutí avalového úvěru (záruky) kvalitním

14 klientům se platí avalová provize. NEGOCIAĆNÍ ÚVĚR odkup směnky podle anglického směnečného práva, negociují se vistasměnky a lhůtní směnky. 1. Dovozce ţádá banku o eskont směnek, banka informuje vývozce o závazku směnky eskontovat. 2. Realizace vývozu dodavatelem a odeslání dokumentů včetně směnky eskontující bance. 3. Eskont směnky bankou a připsání směnečné částky sníţené o diskont ve prospěch účtu vývozce. 3. OBCHODNÍ ÚVĚR Obchodní úvěry vznikají v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů mezi obchodními partnery. Jejich charakteristickou zvláštností je, ţe při nich nejde o přímé poskytování peněţních prostředků dluţníkovi jako tomu je například u bankovních peněţitých úvěrů. Tento typ úvěrů je zaloţen na dodávce určitých majetkových hodnot odběrateli s tím, ţe dluţný podnik zaplatí za uskutečněnou dodávku věřitelskému podniku později. Mezi podniky v trţní ekonomice je běţné, ţe za dodávky výrobků, prací a sluţeb se neplatí ihned, ale s časovým zpoţděním po jejich převzetí či dodání /z ekonomických i praktických důvodů/. Obchodní úvěr je úvěrem, který čerpá" odběratel od dodavatele tím, ţe mu za dodávky výrobků, prací a sluţeb platí aţ po uplynutí sjednané lhůty, např. 14, 30, 60 dní, ale i delší doby. Vyplývá tedy z dohodnutých platebních podmínek (nevzniká při promptním placení, ani při placení předem, či poskytuje-li odběratel dodavateli zálohu). Odběratel je v postavení dluţníka, dodavatel je věřitelem. V rozvaze odběratelů vystupuje ve skupině krátkodobých závazků (z obchodního styku). Obchodní úvěr představuje to, co má být zaplaceno za zboţí, které jiţ bylo doručeno. Obchodní úvěr má některé specifické rysy, výhody i nevýhody, omezení. To se odráží ve specifice jeho řízení ze strany odběratele. Formou jeho poskytování jsou dodávky zboţí, prací a sluţeb (naturální, věcná forma). Odběratel jej splácí zpravidla v penězích (popř. protidodávkami ap). Proto jej mohou poskytovat jen dodavatelé těm odběratelům, jejichţ hospodářská činnost navazuje na činnost dodavatelů (věcně,

15 technologicky). V tom je současně jeho omezenost kvantitativní (jeho objem je dán objemem dodávek, kapacitami dodavatelů ap.) i věcná, kvalitativní (nemohou jej poskytovat libovolní dodavatelé libovolným odběratelům - nemělo by to ekonomický smysl; nemůţe být proto všeobecnou formou úvěru). Pozitivem obchodního úvěru je podpora odbytu a ve svých důsledcích urychlení reprodukčního procesu. Posiluje trh jak na straně poptávky, tak nabídky, ale je i nástrojem konkurence. Odběrateli umoţňuje nákup" i tehdy, nemá-li likvidní prostředky k promptnímu placení, kontrolu dodávek před zaplacením, běţné a pruţné pokračování činnosti. Na jeho poskytování je zainteresován i dodavatel (neobchodoval by, pokud by nedodával na úvěr). Zajišťuje mu odbyt. Proto jeho poskytování stimuluje nabídkou výhodných podmínek (skonto, slevy při odběru většího mnoţství zboţí, delší lhůty splatnosti). Obchodní úvěr je významným zdrojem krytí oběžného majetku a financování jeho přírůstku, a to dílem trvalým a dílem přechodným. Při neustálém vzniku, obnovování a zániku (splácení) závazků různých dodavatelů, jejich různé výši, termínech vzniku a zániku, době jejich trvání se tyto závazky ve svém celku ustalují" na průměrné výši. Stávají se fakticky trvalým zdrojem (trvale přítomným ve svém celku). Skutečná výše závazků osciluje (přechodné zvýšení a sníţení závazků). Průměrná (trvalá) výše těchto závazků závisí na dvou souhrnných faktorech: a) Na denní výši závazků za příslušné období (celkový objem dodávek za období, dělený počtem dnů období). b) Na průměrné době (počtu dní) posunu mezi vznikem závazků a jejich úhradou, tj. na průměrné době čerpání přijímaných obchodních úvěrů. Vychází se ze smluvních ujednání mezi odběrateli a dodavateli, dosavadních zkušeností, statistických šetření ap. Průměrná doba závazků se stanoví jako váţený průměr dob zpoţďování úhrady za dodávkou od jednotlivých dodavatelů, kde váhami jsou objemy nebo podíly dodávek jednotlivých dodavatelů. Formálně lze vyjádřit průměrnou (trvalou) výši závazků takto: PVZ = DVZ x PDTZ Kde: PVZ - průměrná výše závazků (trvalá), DVZ - denní výše závazků (závazky za období : počet dní období),pdtz - průměrná doba trvání závazků. Faktory vyplývající z formálního vyjádření lze dále desagregovat do řady dílčích faktorů. Jejich vyuţíváním lze fakticky ovlivňovat výši

16 obchodního úvěru. Jeho podporou" sniţuje odběratel potřebu jiných zdrojů (zejména bankovních či jiných úvěrů, ale i vlastních zdrojů), oddaluje" pouţití likvidních prostředků, jeho sniţováním potřebu těchto zdrojů a potřebu likvidity zvyšuje. Řízení obchodního úvěru ze strany odběratele silně závisí na podmínkách trhu a postavení odběratele a dodavatele na něm, na situaci na peněţním trhu. Tím jsou moţnosti jeho vyuţívání ze strany odběratelů omezovány. Z hlediska nákladů na získání kapitálu je obchodní úvěr povaţován za levný zdroj, protoţe se zpravidla poskytuje bezúročně (nemusí). Ve snaze podnítit odběratele k odběru, ale také k rychlému placení, můţe dodavatel nabídnout odběrateli skonto, tj. slevu z prodejní ceny při okamţitém, ev. dřívějším, neţ do určité lhůty (smluvně dohodnuté) zaplacení dodávky. Např. při pohledávce za dodávku na úvěr splatné za 30 dní poskytne dodavatel odběrateli při zaplacení do prvních 6 dní skonto 3 % z prodejní ceny. Zaplatí-li odběratel v prvních 6 dnech, získává slevu z ceny, nakupuje levněji. Musí však mít k disposici pohotové prostředky na zaplacení. Dodavatel získává dříve peněţní prostředky, byť sníţené o skonto. Můţe je dále investovat. Uvolnily se mu prostředky vázané v pohledávkách. Zaplatí-li odběratel aţ za 30 dní, resp den, (nevyuţívá skonto), nezíská slevu. Rozdíl mezi prodejní cenou a cenou se slevou představuje úrok" placený odběratelem za 24 dní z částky faktury, přesněji z částky faktury sníţené o skonto. Rozhodnutí o vyuţití skonta vychází ze sazby skonta přepočtené na roční ekvivalentní sazbu z bankovního úvěru podle vztahu: Kde: EÚS - ekvivalentní roční úroková sazba z bankovního Úvěru, v %, EÚS1 - ekvivalentní roční úroková sazba z bankovního Úvěru, v %, zpřesněná (z částky faktury po odečtení skonta), SS - sazba skonta v % z ceny, DS - doba splatnosti obchodního úvěru (dny), LS - lhůta pro poskytnutí skonta (dny). Je-li přepočtená sazba vyšší neţ sazba bankovního úvěru, je výhodné

17 vyuţít bankovního úvěru, zaplatit z něj obchodní úvěr, tj. využít skonta (obchodní úvěr je draţší neţ bankovní) a naopak při přepočtené sazbě niţší neţ bankovní úvěrová sazba (obchodní úvěr je v tomto případě levnější). Moţnosti vyuţití skonta jsou spojeny s problémy: dodavatel můţe zvýšit cenu (nákup i po vyuţití skonta je drahý), banka nemusí úvěr poskytnout. Vzorec současně vyjadřuje formální faktory nákladů obchodního úvěru: vyšší sazby skonta, delší lhůta pro poskytnutí skonta je zvyšuje, delší doba splatnosti úvěru je sniţuje (pokud se skonto nevyuţije). V závislosti na těchto aj. faktorech můţe mít skonto různé formy, varianty. Poskytování obchodního úvěru je spojeno s riziky pro dodavatele (věřitele). Proto můţe poţadovat různé formy zajištění úvěru. Poţadavky na jištění úvěru jsou různě náročné na dluţníka (odběratele). Jsou prvkem vstupujícím do řízení zadluţenosti ze strany odběratele. Obchodní úvěry z tohoto hlediska lze poskytovat: Bez zvláštních, písemných aj. záruk. Dodavatel vychází ze solidnosti, důvěry v dluţníka, dosavadních pozitivních zkušeností s odběratelem ap., a poskytuje mu úvěr na otevřený účet", popř. v rámci dohodnutých hranic. Je to převládající praxe, vyuţívaná při dlouhodobějších, opakovaných pozitivních stycích obou partnerů. Dodavatel ţádá od dluţníka (odběratele) dlužní úpis. Obchodní úvěr se tak stává úvěrem na dluţní úpis. Pouţití je méně obvyklé. Dodavatel ţádá od dluţníka směnečné jištění, směnku, která můţe mít různé formy. Obchodní úvěr se tak mění na směnečný úvěr. Jistí se tak rozsáhlejší, jednorázové dodávky, dodávky méně známým odběratelům, do zahraničí ap. Dodavatel uplatňuje výhradu vlastnického či zadrţovacího práva, tj. vyhrazuje si vlastnictví, resp. dispoziční právo na dodávku aţ do jejího zaplacení odběratelem. Ostatní formy jištění úvěru, např. záruka třetí osoby, zástava movitých věcí, bankovní záruky ap. Rizika vyplývají z obchodního úvěru i pro odběratele. Jsou spojena s nedostatkem likvidních prostředků na včasné splácení závazků, s výkyvy v objemu, lhůtách, cenách dodávek, z moţností přerušení dodávek dodavatelem ap. Proto je účelné věnovat pozornost i výběru dodavatelů. Zvláštní místo a význam nabývají závazky z obchodního styku mezi podniky propojenými navzájem majetkovými účastmi (režim těchto

18 úvěrových zdrojů). Podstata obchodních úvěru a jejich druhy obchodní úvěry vznikají v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů mezi obchodními partnery. Jejich charakteristickou zvláštností je, ţe při nich nejde o přímé poskytování peněţních prostředků dluţníkovi jako tomu je například u bankovních peněţitých úvěrů, tento typ úvěrů je zaloţen a dodávce určitých majetkových hodnot odběrateli s tím, ţe dluţný podnik zaplatí za uskutečněnou dodávku věřitelskému podniku později. Obchodní úvěry lze třídit: - podle míry podstupovaného úvěrového rizika, - podle doby splatnosti (zajištěné, nezajištěné). Zvláštní místo a význam nabývají závazky z obchodního styku mezi podniky propojenými navzájem majetkovými účastmi (reţim těchto úvěrových zdrojů). Výhody a náklady obchodních úvěrů obchodní úvěry rozšiřují řady firemních zákazníků a přispívají tak zpravidla ve značné míře ke zvýšení celkového objemu podnikového odbytu a prodeje, napomáhají urychlit ekonomický reprodukční cyklus podniku, náklady obchodních úvěrů lze rozčlenit z manaţerského hlediska na náklady explicitní a implicitní Úvěrová politika podniku vyţaduje odpovědi na 5 skupin otázek: 1) Za jakých podmínek zamýšlíte prodávat vaše zboţí, nebo sluţbu? Za jak dlouho musí zákazníci zaplatit své účty? Poskytnete slevu v případě okamţité platby? 2) Jakou evidenci o zadluţení budete poţadovat? 3) Kteří zákazníci pravděpodobně svoje účty zaplatí (úvěruschopnost)? Budete posuzovat zákazníky podle jejich minulých záznamů nebo podle jejich minulých účetních výkazů? Nebo se spolehnete na doporučení banky? 4) Jak velký úvěr jste ochotni poskytnout jednotlivým zákazníkům? Budete sázet na jistotu a vyřadíte všechny pochybné zákazníky? Nebo přijmete riziko několika nedobytných pohledávek jako náklady na vybudování velké pravidelné klientely? 5) Jakým způsobem inkasujete peníze v okamţiku splatnosti? Jak jste si zaznamenávali platby? Co uděláte s neochotnými platiči a příţivníky? Kontrolní otázky a úkoly K 1. tematickému celku: Objasněte podstatu tichého společenství.

19 Popište varianty nepeněţitých vkladů. Rozeberte rizika tichého společenství. Ke 2. tematickému celku: Vysvětlete charakteristiky směnky. Vyjmenujte podstatné náleţitosti směnky. Za koho a jak ručí rukojmí ze směnky? Jaký je rozdíl mezi relativními a absolutními směnečnými námitkami? K 3. tematickému celku: Charakterizujte specifika úvěrové politiky podniku. Objasněte důvody emise obchodních úvěrů. Rozeberte hlavní druhy obchodních úvěrů. Popište předpoklady úspěšného vymáhání pohledávek. Seznam použitých zkratek Studijní literatura PVZ - průměrná výše závazků (trvalá), DVZ - denní výše závazků (závazky za období : počet dní období), PDTZ - průměrná doba trvání závazků, K 1. dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: MAREŠ, S., Zdroje financování podniku, Praha. VŠFS, 2008, s K 2. dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: DVOŘÁK, P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, Praha : Linde, 2001, s CHALUPA, R., Zákon směnečný a šekový - komentář, Praha : Linde, 2006, s HUBÁČKOVÁ - SVOBODOVÁ,V., Směnka podruhé, Brno : ECON, 2005, s KOTÁSEK, J., Kurs obchodního práva právo cenných papírů, Praha : C.H. Beck, 2006, s KOVAŘÍK, Z., Směnka a šek v ČR, Praha : C. H. Beck, 2001, s K 3. dílčímu tématu si pečlivě prostudujte: KISLINGEROVÁ, E. a kol., Manažerské finance, Praha : C. H. Beck, 2007, s VALACH, J., Finanční řízení podniku, 2. vyd., Praha : Ekopress, 1999, s BREALEY, R.A., MYERS S.C., Teorie a praxe firemních financí, Praha : Computer Press, 2000, s

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l Úvodní charakteristika a cíle předmětu: Předmět Zdroje financování podniku systematicky vysvětluje podstatu

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Alaguzova Alina Isich Sabina Kaspayeva Saule

Alaguzova Alina Isich Sabina Kaspayeva Saule Právní úprava směnky Alaguzova Alina Isich Sabina Kaspayeva Saule Zákon směnečný a šekový Je v souladu s Ženevskými konvencemi Úmluva o jednotném zákonu směnečném Úmluva o střetech zájmů Úmluva o směnečných

Více

1. Zdroje a formy krátkodobého financování

1. Zdroje a formy krátkodobého financování KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU, PENĚŽNÍ ÚVĚRY, ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY Obsah kapitoly Krátkodobé bankovní úvěry 1) Fáze úvěrového procesu, a. Úvěrová strategie a politika, b. Stanovení úvěrových

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.13

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015 Kontraktační fáze Platební podmínka v KS Prodávající: -co nejvyšší cena -peníze co nejdříve -další zakázky Motivace stran

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO142

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky VY_32_INOVACE_BAN_109 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. 1 Všeobecné ustanovení (3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY PŘÍLOHA A Obsah 1 Úvěrový proces a úvěrové riziko 3 2 Význam a funkce úvěrů 5 3 Krátkodobé bankovní

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Směnky III/2 VY_32_INOVACE_21 2 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Didaktické zpracování učiva pro střední školy Zařazení 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem.

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem. FAKTORINGOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ A FORFAITINGOVÉ FINANCOVÁNÍ EXPORTU A IMPORTU Obsah kapitoly Dílčí témata: 1) Podstata forfaitingu 2) Základní požadavky kladené na forfaitingové pohledávky podniku 3)

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

3. Platební styk. Organizace platebního styku. Platební styk a jeho formy

3. Platební styk. Organizace platebního styku. Platební styk a jeho formy 3. Platební styk Výkladová část Organizace platebního styku Platební styk a jeho formy V ekonomice kaţdé země probíhá jednak hotovostní, jednak bezhotovostní platební styk. Hotovostní platební styk představuje

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Klientské bankovní účty Cíl: Charakterizovat bankovní účet jako účet pohledávek a závazků banky vyplývající z jejich vztahů

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

Moderní bankovnictví 5-1

Moderní bankovnictví 5-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Téma: Zajištění úvěrů, utvrzení dluhu 1) Druhy (formy) zajištění

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SILNIČNÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Diplomová práce Blankosměnka a její využití v obchodní praxi Jan Svoboda Plzeň 2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Diplomová práce Blankosměnka

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví S námi můžete mít svět jako na dlani www.csob.cz ČSOB POSKYTUJE ČESKÝM VÝVOZCŮM ZBOŽÍ A SLUŽEB DO ZAHRANIČÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY VE VŠECH FÁZÍCH PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝVOZNÍHO PROJEKTU Poskytneme vám poradenské

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Je nárok podniku na příjem peněžních prostředků od jiného subjektu

Je nárok podniku na příjem peněžních prostředků od jiného subjektu Je nárok podniku na příjem peněžních prostředků od jiného subjektu Důvody vzniku pohledávky: - z obchodního styku - ke společníkům - k zaměstnancům -k orgánům FÚ - k sociálnímu a zdravotního zabezpečení

Více