Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l"

Transkript

1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l Úvodní charakteristika a cíle předmětu: Předmět Zdroje financování podniku systematicky vysvětluje podstatu externích zdrojů vlastního kapitálu a jejich nezastupitelnou roli při zakládání a při následném rozvoji podniku v současných podmínkách. Osvětluje základní způsoby, přednosti, rizika a náklady akciového financování firem s akcentem na zkušenosti z vysoce rozvinutých akciových trhů ve vyspělých ekonomikách. Přirozeným těţištěm předmětu je analýza prezentovaných bankovních instrumentů dluhového financování podniku. Pozornost je věnována komparaci různorodých úvěrových technik, jejich přednostem a nevýhodám, nákladům a rizikům, tak jak je nabízí soudobý bankovní systém podnikové sféře. Vyloţena bude problematika dodavatelských obchodních úvěrů jako způsobu financování firem. Hlavním cílem předmětu Zdroje financování podniku (ZFP ) je objasnit podstatu, přednosti a nevýhody, náklady a rizika nejvýznamnějších klasických a alternativních externích zdrojů financování podniku se zřetelem k vývoji tuzemských finančních trhů. Z hlediska obsahové koncepce předmět navazuje především na následující odborné profilové předměty: Bankovnictví, Úvod do podnikových financí, Základy účetnictví a Podnikové finance a finanční plánování. Časová dotace předmětu ZFP_ zařazeného do zimního semestru 2. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Řízení podniku a podnikové finance je učebním plánem stanovena na 0 h výuky za semestr. V rozsahu přidělené časové dotace bude věnována pozornost následujícím tématům rámcového tématického plánu. Rámcový tématický plán předmětu vychází z následující osnovy, která je základem pro stanovení obsahu jednotlivých konzultací :. konzultace - Finanční trhy a financování podniku ) Podniky a finanční trhy 2) Základní formy financování podniku 3) Akciové financování podniku 2. konzultace - Klasické externí zdroje financování podniku 4) Tiché společenství 5) Směnky 6) Obchodní úvěr 3. konzultace Krátkodobé bankovní úvěry 7) Fáze úvěrového procesu 8) Peněţní úvěry 9) Závazkové úvěry

2 Studijní literatura: Základní (povinná) literatura: Mareš S., Zdroje financování podniku, Praha : VŠFS 2003 Doporučená literatura: Dvořák P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, Praha : Linde 200 Kislingerová E. a kol., Manaţerské finance, Praha : C. H. Beck 2007 Valach J. a kol., Finanční řízení podniku, 2. vydání, Praha : Ekopress, 999 Valach J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Praha : Ekopress 2006 Wawrosz P., Zdroje financování podnikatelské činnosti, Ostrava : Sagit, 999 Obchodní zákoník, Soubor předpisů, 200/2, Cenné papíry, Úplné znění, Ostrava Sagit, 999 Bliţší údaje k výše uvedené a další doporučené literatuře viz jednotlivé Metodické listy č. aţ č. 3 pro kombinované studium předmětu ZFP_ 2

3 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l Název tématického celku: FINANČNÍ TRHY A FINANCOVÁNÍ PODNIKU Cíl: Financování a finanční rozhodování podniku je těsně svázáno s peněţním a kapitálovým trhem.podniky vystupují na těchto trzích jak na straně nabídky,tak na straně poptávky po penězích.mobilizace a přerozdělování volných peněţních prostředků na finančních trzích přispívá k vyšší produktivitě a efektivnosti podnikání. Tématický celek je rozčleněn do následujících dílčích témat :. Podniky a finanční trhy 2. Základní formy financování podniku 3. Akciové financování podniku Dílčí téma č..: PODNIKY A FINANČNÍ TRHY. ROSE P. S., Peněţní a kapitálové trhy, Praha : Victoria Publishing 994, s VALACH J., Finanční řízení podniku, 2. vyd., Praha : Ekopress, 999, s ŢÍDEK L., Transformace české ekonomiky , Praha : C.H.Beck 2006, s PAVLÁT V. a kol., Kapitálové trhy, Praha : Proffesional Publishing 2003, s REVENDA Z. a kol., Peněţní ekonomie a bankovnictví, Praha : Management Press 200 Funkce finančního systému, Klasifikace finančních trhů, Burzovní systém a jeho funkce, Vznik a vývoj BCPP, Trendy finančních trhů, Regulace finančních trhů Depozitní funkce, likvidní funkce, primární a sekundární trh, široký, hluboký a pruţný trh, spekulace na vzestup, spekulace na pokles 3

4 . Porozumět problémům : Podstata zprostředkování mezi věřiteli a dluţníky. Peněţní, úvěrový, kapitálový trh. Principy fungování burzy cenných papírů. Rozdíly mezi primárním a sekundárním trhem. Hlavní trendy finančních trhů. 2. Zodpovědět následující otázky a) Vysvětlete finanční systém a jeho hlavní funkce. b) Popište základní typy finančních trhů. c) Rozeberte funkce burzy cenných papírů. d) Vysvětlete vlastnosti likvidního burzovního trhu. Pokud jste čemukoli z uvedených textů (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se písemně vyjádřit problém či otázku, která se Vám zdá nejasná.. Analyzujte trendy ve vývoji úspor ve vybraných ekonomikách 2. Objasněte význam cenotvorné funkce burzy. 3. Popište vybraný trend soudobých finančních trhů. 4. Zpracujte vývoj BCPP od zaloţení do současnosti. 4

5 Dílčí téma č. 2.: ZÁKLADNÍ FORMY FINANCOVÁNÍ PODNIKU. SYNEK M. a kol., Podniková ekonomika, Praha : C.H.Beck 2006, s VALACH J., Finanční řízení podniku, 2. vyd., Praha : Ekopress, 999, s BREALEY R.A., MYERS S.C., Teorie a praxe firemních financí, Praha : Computer Press 2000, s KISLINGEROVÁ E. a kol., Manaţerské finance, Praha : C. H. Beck 2007, s KISLINGEROVÁ E., NOVÝ I. a kol., Chování podniku v globalizujícím se prostředí, Praha : C.H.Beck 2005, s Kritéria forem financování Vlastnictví kapitálových zdrojů Doba splatnosti pouţitých zdrojů Pravidelnost a nepravidelnost financování Interní a externí zdroje financování Důvody pro vyuţití cizích zdrojů v podnikání Základní kapitál. Struktura vlastního kapitálu. Kapitálový fond. Áţiový fond. Hybridní finanční instrumenty. l. Porozumět problémům : Základem podnikání je vlastní kapitál. Struktura vlastního kapitálu je ukazatel finanční jistoty. Efektivní a deklaratorní zvýšení základního kapitálu. Formy dluhového financování podniku. Vysvětlení proč je cizí kapitál levnější neţ vlastní. 2. Zodpovědět následující otázky : Popište sloţky vlastního kapitálu. Objasněte optimální kapitálovou strukturu podniku. Vysvětlete podstatu finanční páky. Jaký význam má pracovní kapitál? Pokud jste čemukoli ve vymezených textů (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se problém či otázku, která se Vám zdá nejasná, vyjádřit písemně. 5

6 . Zpracujte zakladatelský rozpočet 2. Rozeberte podkapitalizaci a překapitalizaci podniku na vybraném případu. 3. Analyzujte náklady vlastního kapitálu. 4. Objasněte úlohu rezerv na rýzných typech podniku. 6

7 Dílčí téma č. 3.: AKCIOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKU. VALACH, J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Praha : Ekopres 2006, s KISLINGEROVÁ E. a kol., Manaţerské finance, Praha : C. H. Beck 2007, s BREALEY R.A., MYERS S.C., Teorie a praxe firemních financí, Praha : Computer Press 2000, s LEVY H., SARNAT M., Kapitálové investice a finanční rozhodování, strana Základní kapitál akciové společnosti, Podstata akcií a jejich druhy, Nominální cena akcie, Vnitřní teoretická trţní hodnota akcie, Umístění primární emise na privátním trhu, Veřejné umístění primární emise na kapitálovém trhu Majetkový cenný papír, Kmenové akcie, Prospekt emitenta cenného papíru, Emisní náklady, Akciová dividenda l. Porozumět problémům : Rozlišení kmenových a prioritních akcií, Emisní cena akcie, Význam áţiového fondu, Etapy procesu primární emise akcií, Explicitní náklady akciového financování, Implicitní náklady akciového financování, 2. Zodpovědět následující otázky : Vysvětlete podstatu akciového financování, Popište výhody veřejného umístění akcií na kapitálovém trhu, Rozeberte základní typy ohodnocování akcií, Objasněte trendy současných akciových trhů Pokud jste čemukoliv z uvedených textů (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se písemně vyjádřit problém či otázku, která se Vám zdá nejasná. l. Zpracujte vývoj kurzu vybrané akcie za poslední rok, 2. Rozeberte proces primární emise akcie na zvoleném případě, 3. Popište poslední legislativní změny cenných papírů v ČR 4. Srovnejte problémy akciového trhu v ČR s poměry ve světě 7

8 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. 2 Název tématického celku: KLASICKÉ EXTERNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Cíl: Záměrem je osvětlit podstatu a hlavní techniky různorodých variant klasického dluhového financování podniku a naznačit moţnosti účelného vyuţití v podnikání se zřetelem k přednostem a nevýhodám, nákladům a rizikům v současných podmínkách. Tématický celek je rozčleněn do následujících dílčích témat :. Tiché společenství 2. Směnky 3. Obchodní úvěr Dílčí téma č. : TICHÉ SPOLEČENSTVÍ.MAREŠ S., Zdroje financování podniku, Praha VŠFS 2008,strana Podstata tichého společenství, Formy vkladů tichého společníka, Podíl tichého společníka na zisku a ztrátě, Rizika a náklady, Zánik tichého společenství Paragraf Obchodního zákoníku, Souhrn peněţitých prostředků, Penězi ocenitelná hodnota, Procentuální podíl na disponibilním zisku, l. Porozumět problémům : Legislativní úprava tichého společenství, Obligatorní pravidla, Typy majetkových vkladů, Moţnosti podílu tichého společníka na zisku a ztrátě, Způsoby zániku tichého společenství 3. Zodpovědět následující otázky : Objasněte podstatu tichého společenství, Popište varianty nepeněţitých vkladů, Rozeberte rizika tichého společenství, 8

9 Pokud jste čemukoliv z uvedených textů (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se písemně vyjádřit problém či otázku, která se Vám zdá nejasná. l. Porovnejte tiché společenství s jinými formami financování podniku, 2. Zpracujte problematiku tichého společenství na vybraném praktickém případu, 3. Analyzujte moţná rizika tichého společenství 9

10 Dílčí téma č. 2.: SMĚNKY. DVOŘÁK P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, Praha : Linde 200, s CHALUPA R., Zákon směnečný a šekový - komentář, Praha : Linde 2006, s HUBÁČKOVÁ-SVOBODOVÁ,V., Směnka podruhé, Brno : ECON 2005, s KOTÁSEK J., Kurs obchodního práva právo cenných papírů, Praha : C.H. Beck 2006, s KOVAŘÍK Z., Směnka a šek v ČR, Praha : C. H. Beck 200, s Charakteristiky směnky, Podstatné náleţitosti směnky, Směnečné doloţky, Směnečná práva a závazky, Placení směnky, Promlčení práv ze směnky Ţenevské dohody o směnkách a šecích, směnka vlastní a směnka cizí, varianty splatnosti směnky, Akcept směnky cizí, Indosament směnky, Aval směnky, l. Porozumět problémům : Popište rozdíly mezi anglosaskou a ţenevskou směnkou. Charakterizujte směnku obchodní a směnku finanční. Objasněte účinky směnečných doloţek. Popište náleţitosti akceptu. Objasněte způsob placení směnkou. 2. Zodpovědět následující otázky : Vysvětlete charakteristiky směnky, Vyjmenujte podstatné náleţitosti směnky, Za koho a jak ručí rukojmí ze směnky, Jaký je rozdíl mezi relativními a absolutními směnečnými námitkami, Pokud jste čemukoliv z uvedených textů (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se písemně vyjádřit problém či otázku, která se Vám zdá nejasná. 0

11 l. Analyzujte dopad abstraktnosti směnky na dluţníka 2. Zpracujte moţnosti vyuţití doloţek ze směnky 3 Popište varianty praktického vyuţití indosamentu 4. Rozeberte případy směnečných podvodů v minulosti

12 Dílčí téma č. 3.: OBCHODNÍ ÚVĚR. KISLINGEROVÁ E. a kol., Manaţerské finance, Praha : C. H. Beck 2007, s VALACH J., Finanční řízení podniku, 2. vyd., Praha : Ekopress, 999, s BREALEY R.A., MYERS S.C., Teorie a praxe firemních financí, Praha : Computer Press 2000, s Druhy obchodních úvěrů, Rozhodnutí o poskytnutí obchodního úvěru, Zkoumání bonity, Platební podmínky obchodního kontraktu, Zajišťovací instrumenty, Skonto za včasnější platbu, Vymáhání pohledávek, Úvěrový limit, 6 C obchodního úvěru, Zajišťovací instrumenty, Skonto, Postup při vymáhání pohledávek, l. Porozumět problémům : Úvěrová politika podniku, Problém hloubky analýzy bonity, Volba metod placení, Význam skonta, Pohledávky po splatnosti, Nedobytné pohledávky, 2. Zodpovědět následující otázky : Charakterizujte specifika úvěrové politiky podniku, Objasněte důvody emise obchodních úvěrů,rozeberte hlavní druhy obchodních úvěrů, Popište předpoklady úspěšného vymáhání pohledávek, Pokud jste čemukoliv z uvedených textů (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se písemně vyjádřit problém či otázku, která se Vám zdá nejasná. l. Srovnejte varianty platebních podmínek obchodního kontraktu, 2. Analyzujte kritéria bonity klienta, 3. Popište hlavní typy zajišťovacích instrumentů, 4. Charakterizujte hlavní způsoby vymáhání pohledávek, 2

13 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. 3 Název tématického celku: KRÁTKODOVÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY Cíl: Bankovní úvěry jsou nejčastější formou externího financování podniku.banka poskytuje svým klientům jednak finanční prostředky,ale i závaznou formou garantuje poskytnutí prostředků,pokud budou splněny určité okolnosti.seznámíme se s podstatou základních bankovních úvěrových produktů, právní úpravou a technikou poskytnutí. Tématický celek je rozčleněn do následujících dílčích témat :. Fáze úvěrového procesu 2. Peněţní úvěry 3. Závazkové úvěry Dílčí téma č. : FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU. PAVELKA F., Úvěrové obchody, Praha 200, s DVOŘÁK P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, Praha : Linde 200, s PRICEWATERHOUSE, Úvod do řízení úvěrového rizika, Praha 994, s PRICEWATERHOUSECOOPERS, Zásady řízení úvěrů, Praha 999, s KISLINGEROVÁ E. a kol., Manaţerské finance, Praha : C.H.Beck 2007, s Úvěrová strategie a politika, Stanovení úvěrových limitů, Hodnocení úvěrových návrhů, Stanovení ceny úvěru, Schvalování úvěrů, Sledování úvěrového rizika, Vymáhání úvěrů Úvěrový limit, Obchodní a finanční riziko, Marţe stanovená na základě úvěruschopnosti klienta,metoda výnosnosti kapitálu upraveného o vliv rizika, l. Porozumět problémům : Rozdíl mezi strategií a politikou, Analyzujte hlavní aspekty bonity klienta, Porovnejte základní metody úvěrové analýzy, Popište úlohu úvěrového registru, Objasněte základní postupy při sledování úvěru 3

14 4. Zodpovědět následující otázky : Popište základní kroky úvěrové politiky, Proberte hlavní faktory analýzy odvětví při poskytnutí úvěru, Rozeberte hlavní ukazatele pouţívané poměrovou analýzou, Popište aktuální trendy vývoje cen úvěrů v ČR, Pokud jste čemukoliv z uvedených textů (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se písemně vyjádřit problém či otázku, která se Vám zdá nejasná. l. Porovnejte úvěrovou politiku dvou vybraných bank v ČR, 2. Zpracujte aktuální zkušenosti s úvěrovým registrem klientských informací, 3. Analyzujte hlavní faktory obchodního rizika, 4. Popište,které postupy při vymáhání úvěru vedou k nejlepším výsledkům, 4

15 Dílčí téma č. 2.: PENĚŽNÍ ÚVĚRY. DVOŘÁK P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, Praha : Linde 200,s PAVELKA F., Úvěrové obchody, Praha : 200, s VALACH J., Finanční řízení podniku, Praha : Ekopres999, s KISLINGEROVÁ E. a kol., Manaţerské finance, Praha : C.H. Beck 2007, s Charakteristika peněţních úvěrů, Kontokorentní úvěr, Eskontní úvěr, Negociační úvěr, Lombardní úvěr, Úvěrový rámec, Netto sazba, Eskontní rámec, Negociace, Explicitní náklady, l. Porozumět problémům : Popište strukturu úročení kontokorentu, Vysvětlete úvěrové riziko eskontního úvěru, Charakterizujte proces negociačního úvěru, Vysvětlete specifika lombardního úvěru, Srovnejte náklady a rizika uvedených úvěrových technik 5. Zodpovědět následující otázky : Popište rizika čerpání úvěru pro podnik, Vysvětlete náklady krátkodobého úvěru, Objasněte vyuţití eskontního úvěru v podnikové praxi, Naznačte úlohu lombardního úvěru v současnosti, Pokud jste čemukoliv z uvedených textů (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se písemně vyjádřit problém či otázku, která se Vám zdá nejasná. l. Zpracujte návrh Ţádosti o úvěr pro podnik, ve kterém pracujete 2. Objasněte různé způsoby splácení úvěru 3.Vysvětlete typy zajištění kontokorentu 4.Popište trendy vývoje cen krátkodobých úvěrů v ČR a ve světě 5

16 Dílčí téma č. 3.:ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY.DVOŘÁK P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, Praha : Linde 200, s HUBÁČKOVÁ-SVOBODOVÁ,V., Směnka podruhé, Brno : ECON 2005, s CHALUPA R., Zákon směnečný a šekový komentář, Praha : Linde 2006, s ČERMÁKOVÁ I., Bankovní záruka, Brno : ECON 2002, s TICHÝ M., Ovládání rizika: analýza a management, Praha : C.H.Beck 2006, s Podstata závazkových úvěrů, Akceptační úvěr, Rembourzní úvěr, Avalový úvěr, Charakteristika bankovních záruk, Průběh bankovních záruk, Akcept směnky cizí, Přímý rembourzní úvěr, Směnečný aval, Přímá a nepřímá bankovní záruka, Prekluzivní lhůta, l. Porozumět problémům : Postavení akceptanta, Průběh rembourzního úvěru, Přísnost avalu směnky jako ručitelského vztahu, Druhy neplatebních záruk, Uplatnění bankovních záruk, 6. Zodpovědět následující otázky : Popište varianty vyuţití akceptačního úvěru, Popište nepřímý rembourzní úvěr, Analyzujte za koho a jak ručí rukojmí ze směnky, Popište obsah bankovní záruky, Pokud jste čemukoliv z uvedených textů (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se písemně vyjádřit problém či otázku, která se Vám zdá nejasná. l. Vysvětlete rostoucí význam závazkových úvěrů 2. Srovnejte rukojemský vztah a ručitelský závazek 3. Zpracujte vyuţití neplatební bankovní záruky na konkrétním případu 4. Popište proces indemnity v současné praxi 6

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU 2 Úvod

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU 2 Úvod Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU 2 Úvod Úvodní charakteristika a cíle předmětu: Předmět Zdroje financování podniku 2 navazuje na Zdroje financování podniku 1a

Více

(Aktualizovaná verze 05/06)

(Aktualizovaná verze 05/06) Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1 (ZFP_1) (Aktualizovaná verze 05/06) Úvodní charakteristika předmětu: Hlavním cílem dvousemestrálního kurzu předmětu Zdroje

Více

(Aktualizovaná verze 03/04)

(Aktualizovaná verze 03/04) Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU (Aktualizovaná verze 03/04) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního kurzu předmětu Zdroje financování podniku

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: Peníze, úrok a finanční trh Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit posluchače

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodický list č.1 Název tématického celku: Centrální banka Cíl: Charakterizovat vznik centrálních bank, jejich vývoj, dnešní funkce,

Více

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Název tematického celku: FINANČNÍ MANAGEMENT, MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU PODNIKOVÉ FINANCE A FINANČNÍ ŘÍZENÍ Charakteristika podnikových financí Finanční řízení a rozhodování

Více

(Verze 04/05) Metodický list č. 1

(Verze 04/05) Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (Verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční rozhodování (IFR)

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: Bankovní depozita Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit studenty s

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: Banky a bankovní systém Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je objasnit posluchačům charakteristiku

Více

Metodický list číslo 1

Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu (Aktualizovaná verze 04/05) Firemní finanční politiky (FFP) Cílem tohoto jednosemestrálního předmětu je objasnit koncepční roli firemních finančních politik

Více

1. Zdroje a formy krátkodobého financování

1. Zdroje a formy krátkodobého financování KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU, PENĚŽNÍ ÚVĚRY, ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY Obsah kapitoly Krátkodobé bankovní úvěry 1) Fáze úvěrového procesu, a. Úvěrová strategie a politika, b. Stanovení úvěrových

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví B Název tématického celku: Investiční bankovnictví a jeho místo v systému finančního trhu. Cíl: Základním cílem

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2016/2017 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví. Metodický list č.1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví. Metodický list č.1 Rozsah: 2/0 8 ZK 5 kreditů Pro pres i kombi: Zakončení: zkouška Požadavky ke zkoušce: 1.úspěšné absolvování průběžných testů a závěrečného předzkouškového testu, 2. vypracování a včasné předložení seminární

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2014/2015 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

Právní úprava. Zákon směnečný a šekový (č. 191 ze dne 20. prosince 1950)

Právní úprava. Zákon směnečný a šekový (č. 191 ze dne 20. prosince 1950) Směnka 1 Právní úprava Zákon směnečný a šekový (č. 191 ze dne 20. prosince 1950) vychází ze Ţenevských konvencí platných od roku 1930, které sjednotily směnečné a šekové zákony ve většině evropských zemí

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

(Aktualizovaná verze 09/08)

(Aktualizovaná verze 09/08) Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování (PFP_2) (Aktualizovaná verze 09/08) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: zápočet formou

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Nebankovní zdroje Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2015/2016

Nebankovní zdroje Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2015/2016 Krátkodobý finanční management IV. krátkodobé financování 154-0400 Finance VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2015/2016 Obsah 1 2 Revolvingový úvěr Lombardní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Firemní cenová politika (N_FCP) Akademický rok 2009/10

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Firemní cenová politika (N_FCP) Akademický rok 2009/10 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Firemní cenová politika (N_FCP) Akademický rok 2009/10 Úvodní charakteristika předmětu: Jednosemestrální předmět Firemní cenová politika (N_FCP) je učebním

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2013/2014 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo ve finaních a finančích službách Kurs,,Právo ve financích a finančních službách je určen pro posluchače magisterského studia na oboru Finance a finanční

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ o.p.s. Název tématického celku: Teoreticko-metodická východiska a inovovaná legislativní úprava

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ o.p.s. Název tématického celku: Teoreticko-metodická východiska a inovovaná legislativní úprava Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb Název tématického celku: Teoreticko-metodická východiska a inovovaná legislativní úprava

Více

Investice a akvizice

Investice a akvizice Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 5: Finanční zdroje, kapitálová struktura a její optimalizace Brno 2014 Jana Boulaouad Ing. et Ing. Jana Boulaouad Operační program

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_E18.01

Více

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) A. Kapitálové trhy II. konzultant prof. Musílek 1. Analýza vývoje struktury

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace předmětu Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Metodické listy pro magisterské kombinované studium předmětu Směrnice ES

Metodické listy pro magisterské kombinované studium předmětu Směrnice ES Metodické listy pro magisterské kombinované studium předmětu Směrnice ES Metodický list č.1. Název tématického celku: Orgány a instituce ES, jejich postavení,úloha a význam pro finanční sféru členských

Více

Rozsah a obsah zkoušky dle ZDPZ (příloha č. 1)

Rozsah a obsah zkoušky dle ZDPZ (příloha č. 1) Rozsah a obsah zkoušky dle ZDPZ (příloha č. 1) Rozsah odborných znalostí I. Společné tematické oblasti potřebných odborných znalostí: a) odborné minimum o finančním trhu 1. finanční trh, jeho definice,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Mezinárodní finanční trhy Metodický list č.1 Název tématického celku: Mezinárodní finanční trhy Cíl: základním cílem tohoto tématu je charakterizovat

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

SYLABUS OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 MODUL POKROČILÉ FINANCE. Andrea Kolková

SYLABUS OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 MODUL POKROČILÉ FINANCE. Andrea Kolková SYLABUS MODUL POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 011 : Oborová specializace 1 POKROČILÉ FINANCE Autoři: Ing. Andrea Kolková, Ph.D. Vydání: první, 011 Počet stran: 3 Tisk: Vysoká

Více

Předmluva k 3. vydání 11

Předmluva k 3. vydání 11 Předmluva k 3. vydání 11 I. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 13 1. Bankovní systém 15 1.1 Vymezení a charakteristika bankovního systému 15 1.2 Univerzální a specializované bankovní systémy v tržních

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Průzkum bankovních služeb

Průzkum bankovních služeb Příloha č. 1 Průzkum bankovních služeb 1) Jaká je velikost Vašeho podniku? do 50 zaměstnanců 51 100 zaměstnanců 101 500 zaměstnanců nad 500 zaměstnanců 2) Jaká je právní forma Vaší společnosti? spol. s

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Klientské bankovní účty Cíl: Charakterizovat bankovní účet jako účet pohledávek a závazků banky vyplývající z jejich vztahů

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO

Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl předmětu: Cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti podnikové ekonomiky, které jsou nutným předpokladem pro výkon řídících pracovníků podniku. Navazuje

Více

Ekonomie a politologie

Ekonomie a politologie Ekonomie a politologie Týdenní časová dotace: 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. ročníku (ve 4. ročníku: 2 hodiny ekonomie a 2 hodiny politologie) Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář část

Více

Úvod do podnikových financí. 154-0300 Finance. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2014/2015

Úvod do podnikových financí. 154-0300 Finance. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2014/2015 154-0300 Finance VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2014/2015 Obsah 1 2 Cíle finančního řízení Principy finančního řízení 3 Vliv finančního trhu na finanční

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

předmětu ZALOŽENÍ A ZÁNIK PODNIKU

předmětu ZALOŽENÍ A ZÁNIK PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ZALOŽENÍ A ZÁNIK PODNIKU Název tematického celku: ROLE PODNIKATELE A PODNIKÁNÍ V PODMÍNKÁCH SOUDOBÉ TRŽNÍ EKONOMIKY Cíl: Základním cílem

Více

(Aktualizovaná verze 05/06)

(Aktualizovaná verze 05/06) Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování (PFFP_2) (Aktualizovaná verze 05/06) Charakteristika předmětu: K finančnímu plánování je nutná znalost jak ekonomické

Více

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O.

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. STUDIJNÍ OPORA K MODULU SPRÁVCE dílčí část Bankovnictví a pojišťovnictví Ryšková Ivana OSTRAVA 2013 OBSAH Úvod 3 1 Bankovní systém 4 2 Pasivní a aktivní

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně správní činnost denní

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví veřejného sektoru

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví veřejného sektoru Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví veřejného sektoru Vítáme Vás v kurzu Účetnictví veřejného sektoru, v němž byste měli získat základní znalosti o účetnictví subjektů působících

Více

Finanční a daňové právo 1

Finanční a daňové právo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční a daňové právo 1 a 2 Účelem dvousemestrálního kursu je získání znalostí studentů o základních pojmech a principech existence veřejných financí,

Více

předmětu ZALOŽENÍ A ZÁNIK PODNIKU

předmětu ZALOŽENÍ A ZÁNIK PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ZALOŽENÍ A ZÁNIK PODNIKU Název tematického celku: ROLE PODNIKATELE A PODNIKÁNÍ V PODMÍNKÁCH SOUDOBÉ TRŽNÍ EKONOMIKY Cíl: Základním cílem

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2 Název tematického celku: Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit studenty s podstatou, charakteristickými

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z odborného předmětu oboru Finance a řízení

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z odborného předmětu oboru Finance a řízení Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z odborného předmětu oboru Finance a řízení Jedná se o okruhy určené pro studenty, kteří nastoupili ke studiu v kombinované formě od akademického roku 2008/2009 a v prezenční

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Seznámíme se i s jednotlivými fázemi auditu od jeho plánování k závěrečnému hodnocení.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Seznámíme se i s jednotlivými fázemi auditu od jeho plánování k závěrečnému hodnocení. 1 Anotace předmětu Kontrola a audit v pojišťovnách Předmět spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice kontroly, externího a interního auditu. Dále je zaměřen na právní úpravu a odpovědnost auditora, chování

Více

SYLABUS MODULU BUSINESS FINANCE

SYLABUS MODULU BUSINESS FINANCE MODULU SYLABUS BUSINESS FINANCE Renáta Nešporková Ostrava 11 1 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu Business Finance Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA první, 11 19 Vysoká škola

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Anotace k předmětu Účetnictví pojišťoven

Anotace k předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace k předmětu Účetnictví pojišťoven Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním trhu. Výklad bude vycházet především z aktuálního

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

podmínkách. 1. Tiché společenství a) Podstata tichého společenství b) Vklad při tichém společenství

podmínkách. 1. Tiché společenství a) Podstata tichého společenství b) Vklad při tichém společenství KLASICKÉ EXTERNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU, TICHÉ SPOLEČENSTVÍ, SMĚNKY, OBCHODNÍ ÚVĚR Obsah kapitoly Klasické externí zdroje financování podniku Tiché společenství Legislativní úprava tichého společenství,

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více