UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY PŘÍLOHA A

2 Obsah 1 Úvěrový proces a úvěrové riziko 3 2 Význam a funkce úvěrů 5 3 Krátkodobé bankovní úvěry Kontokorentní úvěr Kreditní karty Úvěry s vazbou na směnku Lombardní úvěr Ručitelský úvěr Provozní úvěr Factoring, forfaiting

3 1. Úvěrový proces a úvěrové riziko Každému bankovnímu úvěru předchází žádost klienta o úvěr prostřednictvím písemného formuláře. Její vyhodnocování a závěr, tj. úvěr poskytnout či neposkytnout, nazýváme schvalovacím procesem. Ten probíhá v několika krocích, na základě bankou vydaných směrnic. Při posuzování žádosti o úvěr je pro banku prvořadé hledisko návratnosti a výnosnosti úvěru. Návratnost úvěru je spojena se schopností dlužníka splatit úvěr ve sjednané lhůtě. Výnosnost úvěru je spojena s výší úrokového výnosu. V rámci schvalovacího procesu banka provádí tzv. úvěrovou analýzu, kde posuzuje žádost klienta o úvěr z hlediska jeho úvěruschopnosti a úvěruhodnosti: - Úvěruschopnost klienta je jeho právní způsobilost uzavírat právoplatné úvěrové obchody. - Úvěruhodnost klienta je schopnost klienta dostát svých závazků. V rámci úvěrové analýzy banka posuzuje současnou i očekávanou budoucí hospodářskou situaci žadatele na základě aktuálních účetních výkazů nebo podnikatelského záměru. V některých případech má banka již osobní zkušenosti s klientem, na které bere rovněž ohled. V případě, že se banka rozhodne úvěr poskytnout, na schvalovací proces naváže proces úvěrový. Tímto procesem rozumíme systém vzájemně provázaných činností, které se týkají poskytnutí, čerpání a splácení úvěru. Součástí úvěrového procesu jsou jednání o zajištění úvěru a způsobu jeho splácení. Pokud banka s klientem uzavře úvěrovou smlouvu a poskytne mu úvěr, pak po celou dobu jeho splácení kontroluje plnění úvěrových podmínek. Banka při své podnikatelské činnosti musí podstupovat celou řadu rizik a mezi nejvýznamnější z nich patří i úvěrové riziko, které dělíme na aktivní a pasivní. - Aktivní úvěrové riziko vyplývá z toho, že klient nebude schopen dostát svých závazků a poskytnutý úvěr tak nebude splacen v plné výši nebo ve stanovené lhůtě. Mezi aktivní úvěrové riziko patří též tzv. riziko zajištění, 3

4 tj. riziko, že klientem vystavené záruky nepostačují k pokrytí poskytnutého úvěru. - Pasivní úvěrové riziko vyplývá z toho, že peníze, které banka přijala ve formě vkladů od svých klientů, budou požadovány dříve než banka očekává. Banka při své činnosti usiluje o minimalizaci výše uvedených rizik. Největší význam má pro ni riziko bonity dlužníka, proti kterému tvoří dva druhy opatření. - Globální opatření banky, která vycházejí z možnosti finanční ztráty při platební neschopnosti klienta. Cílem těchto opatření je zmírnit možný negativní dopad do bilance banky a zabránit tak ohrožení činnosti banky. Mezi konkrétní opatření patří především tvorba rezerv. - Jednotlivá opatření banky, která vycházejí z jednotlivých úvěrových vztahů. Důraz se klade především na samotný úvěrový proces a prověření úvěruhodnosti klienta. 4

5 2. Význam a funkce úvěrů Význam úvěrů souvisí především s možností ovlivnit nabídku peněz v ekonomice a dále s jeho funkcemi. Úvěry v bankovním systému plní řadu funkcí, které dělíme na makroekonomické a mikroekonomické. Makroekonomické funkce úvěrů členíme na peněžní, rozdělovací a multiplikační. - Peněžní (emisní) funkce úvěrů je funkce, která je založena na principu stahování a uvádění peněz do oběhu. Při zvýšené potřebě peněžních prostředků jsou prostřednictvím bankovních úvěrů peníze uváděny do oběhu a naopak při poklesu jejich potřeby jsou z oběhu stahovány. Tyto operace jsou uskutečňovány pomocí nástrojů měnové politiky České národní banky. - Rozdělovací (distribuční) funkce úvěrů je úzce spjata s předchozí funkcí. Je založena na principu přerozdělování volných peněžních prostředků. Banka soustřeďuje volné peněžní prostředky a v případě potřeby klientů z nich poskytuje úvěry. - Multiplikace depozit znamená znásobování vkladů na bankovních účtech. Každá banka se svěřenými vklady může disponovat, ale část z nich musí držet jako povinnou rezervu u centrální banky. Tato rezerva je stanovena jako podíl na vkladech, mluvíme o tzv. míře rezerv r. Celková výše rezerv závisí na výši a druhu vkladu. Zbylou část vkladu využívají banky k poskytování úvěrů a k finančním investicím. Proces multiplikace depozit funguje následujícím způsobem. Z vkladu, který banka obdrží, odvede určitý stanovený podíl jako povinnou rezervu centrální bance a se zbytkem obchoduje. Označme tuto banku jako banku první instance. Je pravděpodobné, že držitel těchto peněz, který si vzal od banky úvěr, je využije pro nákup zboží a obchodníci tyto tržby uloží do jiné, popř. stejné banky, ozn. ji bankou druhé instance. Peníze se tedy opět vrátily do banky. Banka, do které se tyto peníze dostaly, s nimi naloží stejně. Tento 5

6 proces se někdy též nazývá multiplikovaná expanze bankovních depozit. Depozitní multiplikátor neboli multiplikátor nabídky peněz 1, kde r je míra r rezerv, vyjadřuje, jaký je přírůstek depozit v souvislosti s přírůstkem rezerv o jednotku. Mezi přírůstkem depozitních peněz D a přírůstkem rezerv R platí následující vztah, viz [18]: D = 1 r R. Mluvíme-li o procesu multiplikace depozit, je nutné si uvědomit, že zároveň dochází i k opačnému procesu, tj. ke snižování nabídky peněz. Vkladatelé svá depozita rovněž vybírají. K zachování likvidity banka používá jednak části svých povinných rezerv, prodeje cenných papírů nebo splátek dříve poskytnutých úvěrů. Tím se depozita stahují také z ostatních bank. Mikroekonomické funkce úvěrů členíme na funkci důchodovou a funkci anticipace (očekávání) budoucích peněžních příjmů. - Důchodová funkce spočívá v tom, že každý úvěr tvoří pro příjemce úvěru peněžní příjem, tj. důchod. - Anticipace budoucích peněžních příjmů je proces, kde dochází k ovlivňování poptávky a nabídky peněz v ekonomice, což působí na rovnováhu národního hospodářství. 6

7 3. Krátkodobé bankovní úvěry 3.1. Kontokorentní úvěr Kontokorentní úvěr patří mezi rozšířené typy krátkodobých bankovních úvěrů. Jeho formálním základem je kontokorentní účet. Jedná se o běžný účet s možností debetního zůstatku. Obvykle slouží ke krytí finančních potřeb klienta, které jsou způsobené nesouladem příjmů a výdajů. Porovnáním všech příjmů a úhrad vzniká na kontokorentním účtu peněžní vklad nebo klient čerpá kontokorentní úvěr. Klient čerpá peněžní prostředky volně tak, jak potřebuje, až do výše úvěrového rámce. Úvěrový rámec představuje nejvyšší možnou stanovenou hranici úvěru, kterou je klient oprávněn čerpat, a to i opakovaně. Kontokorentní úvěr tedy patří mezi úvěry revolvingové, tzn. úvěrový limit se automaticky obnovuje do své maximální výše s každou splátkou. Tato výše úvěrového rámce závisí na několika faktorech, kterými jsou zejména potřeba klienta, jeho úvěrová způsobilost nebo úvěrové možnosti banky. Při překročení úvěrového rámce postihne banka klienta prostřednictvím sankčních úroků. Ve srovnání s jinými typy krátkodobých úvěrů se u kontokorentního úvěru setkáváme s vyššími úrokovými sazbami. Důvodem je skutečnost, že banka musí rezervovat finanční zdroje do výše úvěrového rámce a dopředu neví, kdy klient bude úvěr čerpat. Toto hledisko je důležitou součástí při zachování likvidity banky. Dříve jsme se také mohli setkat s tzv. závazkovou provizí, která se platila z nečerpané části úvěrového rámce, v současné době se však nepoužívá. Dříve než banka poskytne klientovi kontokorentní úvěr, zkoumá jeho úvěrovou způsobilost. Zpravidla však vyžaduje určitou formu zajištění Kreditní karty Kreditní karty patří mezi nejvíce ziskové úvěrové bankovní produkty, které klientovi umožní poskytnutí peněžních prostředků. Účelem používání kreditní karty je především placení za zboží a služby v obchodním styku, v menší míře výběr hotovosti nebo bezhotovostní převod peněz z úvěrového účtu na běžný 7

8 účet. Každá kreditní karta má svůj vlastní úvěrový účet, na který se úvěr z běžného účtu splácí. Klient má možnost využitou půjčku uhradit jednorázově, nebo ji uhrazuje pomocí splátek, jejichž výši si sám volí. Výše splátky je stanovena na základě možností klienta, přičemž musí dodržet stanovenou minimální výši splátky. K dalším výhodám kreditní karty patří především poskytnutí bezúročného období. Jedná se o časově omezené období, které je u většiny kreditních karet poskytováno na dobu čtyřiceti pěti dnů. Pokud jsou zapůjčené peníze v této lhůtě splaceny, klient neplatí žádný úrok. Toto bezúročné období je poskytováno zpravidla pouze na bezhotovostní operace. Pro banku je důležité správné ohodnocení a zařazení klienta do vhodného segmentu. S tím souvisí stanovená výše úvěrového limitu. Jde o maximální možnou částku, kterou je klient oprávněn čerpat. Úvěr poskytovaný kreditní kartou patří mezi úvěry revolvingové. V případě nesplacení úvěru do data splatnosti se úvěr úročí. Úrokové sazby používané u kreditních karet jsou velmi vysoké, např. 14 % p.a. Příklad 1. U kreditní karty MasterCard Komerční banky, a.s. je účetním obdobím jeden kalendářní měsíc a datem splatnosti vždy patnáctý den v následujícím měsíci. Úvěr je tedy poskytnut na dobu až 45 dní. Tato kreditní karta je spjata s ročním poplatkem 350,- Kč a měsíčním správním poplatkem 20,- Kč. Oba tyto poplatky jsou sráženy z běžného účtu klienta. Předpokládejme, že úvěrový limit klienta je ve výši ,- Kč a za červen 2009 měl klient výdaje, které popisuje následující tabulka. Datum Peněžní částka Účel platby ,- Kč počáteční zůstatek ,- Kč úhrada nakoupeného nábytku ,- Kč výběr hotovosti z bankomatu ,- Kč poplatek za výběr z bankomatu ,- Kč úhrada nakoupeného zboží ,- Kč zůstatek k poslednímu dni účetního období Tabulka 1: Výpis z účtu kreditní karty 8

9 V případě, že by čerpaný úvěr byl splacen do 15. července, tento úvěr by byl bezúročný. Jestliže by splacen nebyl, banka by si z příslušného běžného účtu klienta srazila splátku v minimální výši. Ta je stanovena procentem z výše čerpaného úvěru, tj. 5 % z výše dluhu, minimálně však 500,- Kč, a čerpaný úvěr by se úročil úrokovou sazbou 14 % p.a. Úroky by byly připsány k tíži úvěrového účtu, nikoli běžného účtu, den po dni splatnosti. Jaký úrok tedy bude klientovi sražen z úvěrového účtu v případě, že do 15. července 2009 úvěr nesplatí? Jaká bude výše minimální splátky? Banka pro výpočet doby, za kterou je úrok počítán, předpokládá konstantní počet dní v měsíci, tj. 30 dní, a konstantní počet dní v roce, tj. 360 dní, přičemž první den čerpání úvěru budeme započítávat, poslední nikoli. Poplatek za výběr z bankomatu činí 1 % z vybrané částky, minimálně však 30,-Kč. Poplatky se neúročí. Řešení: Nejprve vypočítáme, v jaké výši bude měsíční splátka klienta (5 % p.a. z výše dluhu): , 05 = 451,50 Kč. Jelikož 451,50 Kč < 500,- Kč, bude klientovi z běžného účtu sraženo 500,- Kč. Výše úvěru se v průběhu měsíce navyšuje, proto úrok budeme počítat postupně pro jednotlivé dny, ve kterých je výše čerpaného úvěru stejná: u = , , , 14 = 71, 17 Kč Klient zaplatí na úrocích k 15. červenci 71,17 Kč Úvěry s vazbou na směnku V této kapitole se omezíme na nejvýznamnější cenný papír, používaný v úvěrové oblasti, tj. na směnku. Směnka je listina, která obsahuje zákonem předepsané náležitosti, ze kterých jejímu právoplatnému majiteli vyplývá právo na zaplacení pohledávky na směnce 9

10 uvedené, kterou má vůči tomu, kdo na směnku napsal závazné prohlášení a podepsal se. Zákon směnečný a šekový (č. 191/50 Sb.) stanovuje následující povinné náležitosti směnky: - slovo směnka v textu listiny a v jazyce, ve kterém je vystavena celá směnka, - bezpodmínečný příkaz k zaplacení dohodnuté částky u směnky cizí nebo bezpodmínečný příslib zaplacení dohodnuté částky u směnky vlastní, - sjednanou částku vyjádřenou číslem i slovy, - jméno směnečného dlužníka a jeho podpis, - jméno směnečného věřitele a jeho podpis, - datum splatnosti směnky, - místo splatnosti směnky, - datum a místo vystavení směnky, - podpis výstavce směnky. Směnka je převoditelný cenný papír, lze ji tedy převádět na jiné subjekty tzv. indosamentem. Indosament se všemi svými náležitostmi musí být uveden na směnce. Ten, kdo směnku převádí indosamentem, se nazývá indosant. Subjekt, na něhož je směnka převedena, se nazývá indosatář. Směnka je nástrojem bezhotovostního platebního i úvěrového styku. Lze ji dále specifikovat a členit. Podle osob zúčastněných ve směnečném vztahu rozlišujeme směnku vlastní a cizí. - Výstavcem vlastní směnky (sólosměnky) je směnečný dlužník, který se zavazuje zaplatit směnečnému věřiteli, tj. majiteli směnky, dohodnutou peněžní částku v den splatnosti směnky. Na směnce je tedy uvedeno slovo zaplatím a podpis dlužníka. - Výstavcem cizí směnky (traty) je směnečný veřitel, který přikazuje směnečnému dlužníkovi zaplatit jemu samotnému, popř. třetí osobě, dohodnutou peněžní částku v den splatnosti směnky. Na směnce je tedy uvedeno slovo zaplaťte. Směnečný dlužník přijímá závazek svým podpisem. Majitelem směnky je opět směnečný věřitel. 10

11 Podle důvodu vystavení rozlišujeme směnku obchodní a finanční. Obchodní směnka je vystavena na základě konkrétního obchodu. Finanční směnka je vystavena za účelem vzniku peněžní půjčky bez obchodu se zbožím. Podle splatnosti směnky lze rozlišit následující typy: fixní (denní) směnka - termín splatnosti je stanoven na konkrétní datum, směnka na viděnou (vistasměnka) - je splatná při předložení, datasměnka - je splatná za určitý čas po vystavení, lhůtní vistasměnka - pro den splatnosti je stanovena lhůta po viděné. U směnek se někdy používají tzv. směnečné doložky, které patří mezi nepovinné náležitosti směnky. Uveďme pro názornost některé z nich: - doložka o domicilu specifikuje místo zaplacení směnky dle dohody věřitele a dlužníka, - doložka kurzová připouští zaplacení v cizí měně, popř. jí může být i závazně sjednán kurz, - doložka hodnotová uvádí za jakým účelem je směnka vystavena, - doložka bez protestu zbavuje majitele směnky nutnosti protestu směnky před postihem vedlejších dlužníků, - rekta doložka směnečný nárok je nepřevoditelný formou indosamentu, - doložka o rukojemství (aval) zajišťuje splnění závazku směnky směnečným ručitelem (avalistou), pokud tak neučiní směnečný dlužník, - doložka o podpůrné adrese obsahuje jméno a adresu osoby, která není na směnce zainteresována, ale zaplatí tzv. pro čest. 11

12 Směnky jsou založeny na následujícím principu. Směnku předkládá majitel směnky směnečnému dlužníkovi v den splatnosti směnky nebo nejpozději do dvou pracovních dnů, tzn. prezentuje (honoruje) směnku. Ze strany směnečného dlužníka ji obecně nelze proplatit před termínem splatnosti. Směnečný dlužník, který svůj závazek splní, má právo na vrácení směnky, která musí být opatřena potvrzením o zaplacení. Pokud odmítne zaplatit, musí být směnka protestována, neobsahuje-li doložku bez protestu. Tímto protestem je veřejná listina, která je sepsána u notáře. V případě sepsání tohoto protestu, má majitel směnky možnost uplatnit směnečný postih proti kterékoli směnečně vázané osobě. V případě, že by směnka nebyla protestována a neobsahovala by doložku bez protestu, majiteli směnky by zůstalo právo vymáhat zaplacení pouze po směnečném dlužníkovi, k ostatním osobám zainteresovaných na směnce by toto právo bylo ztraceno. V případě finančních problémů ze strany směnečného dlužníka je majitel směnky povinen přijmout alespoň částečné plnění. Směnka plní funkci především platebního prostředku, dále pak funkci úvěrovou, garanční nebo refinanční. Její výhodou je snadná převoditelnost pohledávky. Někdy se také můžeme setkat s pojmem aval směnky. Jde o směnečné ručení. Ručitel se nazývá avalista a písemně se zavazuje k zaplacení směnky v případě platební neschopnosti směnečného dlužníka, viz dále avalový úvěr. Směnečné úvěry v rámci tuzemského platebního styku členíme na: úvěry eskontní, úvěry akceptační. Eskontním úvěrem jsme se zabývali již v diplomové práci, v podkapitole Úrok, úroková míra u diskontu. Jedná se o úvěr, který poskytne banka prostřednictvím odkupu směnky od jejího majitele před termínem splatnosti směnky. Banka si přitom sráží úrok, tzv. diskont D, odvozený od diskontní míry (viz diplomová práce strana 15). Zvláštností eskontního úvěru je, že není splácen příjemcem úvěru, ale směnečným dlužníkem. Pokud směnečný dlužník úvěr nesplatí 12

13 v den splatnosti, má banka právo vyžadovat proplacení směnky po vedlejších dlužících osobách, tj. výstavci směnky, avalistech, indosantech. Obchodní banka si může eskontované směnky ponechat ve svém portfoliu a v době splatnosti směnky je předložit směnečným dlužníkům k proplacení, nebo je dále reeskontovat centrální bance. Eskontní úvěr může být poskytován dvěma způsoby. V prvním případě mluvíme o eskontním úvěru jednorázovém, u kterého klient žádá o eskont jedné nebo více směnek jednorázově. V druhém případě mluvíme o eskontním úvěru opakovaném, u kterého banka vystaví klientovi tzv. směnečné obligo, které má podobu finančního rámce a v jehož rámci bude klientovi předkládané směnky eskontovat. Oba typy tohoto úvěru jsou spjaty s eskontní provizí, která je obvykle stanovena jako procentuální podíl ze směnečné částky. V případě obchodu se zahraničím mluvíme o eskontním úvěru jako o úvěru negociačním. Princip fungování je obdobný. Předpokládejme, že klient předloží bance současně více směnek, které jsou vystaveny na různé částky a na různá data splatnosti. Banka tyto směnky přijme k eskontu při stejné diskontní míře. Pro eskont směnek se nabízí dvě možnosti. V prvním případě banka proplatí klientovi všechny směnky současně v den eskontu, přičemž z každé směnky je sražen příslušný diskont. V druhém případě banka neproplatí směnky ihned, ale počká do tzv. středního dne splatnosti T S, kdy majiteli směnky vyplatí částku, která je rovna součtu nominálních hodnot směnek. V tento den se vyrovnají součty úroků ze směnek splatných před středním dnem splatnosti se součtem diskontů směnek, které jsou splatné až po středním dnu splatnosti. K výpočtu středního dne splatnosti je nutné určit střední dobu splatnosti t S, která se odvodí z následujícího vztahu: d m j=1 S j (t S t zj ) 360 = d n k=1 (t zk t S ) S k. 360 Indexem j = 1,..., m jsou označeny směnky splatné před středním dnem splatnosti, indexem k = 1,..., n jsou označeny směnky splatné po středním dni splatnosti. Symboly t zj a t zk jsou označeny zbytkové doby splatnosti příslušných smě- 13

14 nek. Po příslušných úpravách dostaneme vzorec pro t S : t S = m n S j t zj + S k t zk j=1 m S j + k=1 j=1 k=1. n S k Datum středního dne splatnosti T S doby splatnosti t S. je rovno součtu data eskontu a střední Příklad 2. Firma eskontovala dne 2. července 2009 u Komerční banky, a.s. pět směnek od svých tuzemských odběratelů. Směnka Směnečná částka Datum splatnosti A ,- Kč B ,- Kč C ,- Kč D ,- Kč E ,- Kč Tabulka 2: Seznam eskontovaných směnek Určete střední dobu splatnosti a střední den splatnosti, v němž banka vyplatí firmě směnečné částky. Diskontní míra nabízená bankou je 5 % p.a., přičemž banka si účtuje eskontní provizi 0,2 % ze směnečné částky, minimálně však 2 000,- Kč. Banka pro výpočet doby, za kterou je úrok počítán, předpokládá konstantní počet dní v měsíci, tj. 30 dní, a konstantní počet dní v roce, tj. 360 dní, přičemž první den čerpání úvěru budeme započítávat, poslední nikoli. Řešení: Střední dobu splatnosti vypočítáme pomocí výše uvedeného vzorce. t S = , t S = 25, 08. Stření doba splatnosti je rovna 25 dnům a střední den splatnosti T S pak je , tj. přičteme 25 dní ke dni eskontu Eskontní provizi vypočítáme podle zadání: , 002 = 900,- Kč. 14

15 Jelikož 900,- Kč < 2 000,- Kč, zaplatí klient eskontní provizi ve výši 2 000,- Kč. Dne tak bude klientovi vyplacena částka ,- Kč. Akceptační úvěr je založen na principu akceptace směnky bankou, která je na ni vystavena. Banka se zavazuje v den její splatnosti směnku proplatit, a to v částce a lhůtě dohodnuté v úvěrové smlouvě. Směnečný věřitel má tak jistotu včasného zaplacení směnky. Je to speciální druh úvěru, při kterém banka nepůjčuje peněžní prostředky, ale propůjčuje své dobré jméno a poskytuje tak určitou formu záruky, aby směnka byla více důvěryhodná a lépe obchodovatelná. Akceptační úvěr má následující průběh: Klient vystaví cizí směnku na banku s příkazem zaplatit stanovenou peněžní částku majiteli směnky v den splatnosti. Banka po prověření bonity klienta svým souhlasem přijímá závazek směnku v den splatnosti proplatit. Do tohoto data je směnečný dlužník povinen složit příslušnou finanční částku na svém účtu. V případě, že tak neučiní, akceptační úvěr se stává úvěrem peněžním, který čerpá směnečný dlužník u banky. Akceptační úvěr je spojen s tzv. akceptační provizí, která je obvykle stanovena jako procentuální podíl ze směnečné částky. V případě obchodu se zahraničím mluvíme o akceptačním úvěru jako o úvěru ramboursním. Princip fungování je obdobný Lombardní úvěr Pro lombardní úvěr je typická zástava movité věci nebo práva. Tento úvěr může být poskytnut dvěma způsoby. V prvním případě je úvěr poskytnut na pevnou částku a na určitou dobu splatnosti. V druhém případě je tento úvěr poskytnut formou kontokorentního úvěru k běžnému účtu klienta, což je častější. Lombardní úvěr se může vztahovat na cenné papíry, směnky, zboží nebo na cese pohledávky. S lombardním úvěrem na směnky se setkáme v případě, že by eskont směnky nebyl pro klienta výhodný. U lombardního úvěru na zboží máme na 15

16 mysli především zboží obchodovatelné na komoditních burzách. Cese pohledávky spočívají v tom, že věřitel postupuje své pohledávky bance a přijímá od banky úvěr. Tato banka se tak stává novým věřitelem Ručitelský úvěr Ručitelský úvěr neboli úvěr avalový je svým charakterem podobný úvěru akceptačnímu, kde banka propůjčuje své dobré jméno. Jeho podstata spočívá v tom, že banka přijímá závazek svého klienta vůči třetí osobě a stává se tak vedlejším dlužníkem. První forma tohoto úvěru je směnečný aval. Banka podepíše doložku per aval, na které je uvedeno jméno osoby, za kterou banka přijímá ručení. Druhou formou je vystavení záruční listiny, ve které jsou uvedeny podmínky a účel ručení. K oběma typům úvěru se vztahuje avalová provize Provozní úvěr Provozní úvěr slouží k financování běžného provozu firmy. Důvodem jeho čerpání je zachování likvidity firmy. Tímto úvěrem jsou financovány zejména krátkodobé obchodní pohledávky nebo zásoby. Je nejčastěji poskytovám formou kontokorentního úvěru k běžnému účtu firmy. Provozní úvěr může mít též podobu rámce pro vystavení bankovních záruk, rámce pro vystavení akreditivů nebo rámce pro eskont směnek Factoring, forfaiting Factoring Factoring představuje odkoupení krátkodobých pohledávek klienta bankou, popř. factoringovou společností. Tato transakce se uskutečňuje na základě dokladu o realizovaném prodeji. Odkoupená pohledávka je bance splácena dlužníkem klienta, avšak v případě jeho platební neschopnosti nese plnou odpovědnost za splácení samotný klient. S factoringem se nejčastěji setkáme u dodavatelskoodběratelských vztahů. Cenou této operace je factoringová provize, která zohledňuje složky rizika. 16

17 Forfaiting Forfaiting představuje odkoupení střednědobých a dlouhodobých pohledávek klienta bankou, popř. forfaitingovou společností. Forfaiting je dlouhodobý factoring, jeho podstata je stejná. I zde platí, že může být forfaitována pohledávka skutečně vzniklá. Podmínky smlouvy o forfaitingu záleží na její výši, míře rizika jejího nesplacení a zpravidla bývá spjata s určitou zárukou. Hlavní část ceny této operace tvoří tzv. diskont, který představuje srážku banky nebo faktoringové společnosti z výše pohledávky. V ceně je rovněž zohledněno riziko pohledávky a tzv. závazková provize, která představuje poplatek za rezervaci finančních prostředků za dobu od uzavření smlouvy do skutečného odkupu pohledávky. 17

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.13

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO142

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 1. Podstata bankovního úvěru Úvěr = časově omezené, úplatné přenechání peněz k

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

1. Zdroje a formy krátkodobého financování

1. Zdroje a formy krátkodobého financování KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU, PENĚŽNÍ ÚVĚRY, ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY Obsah kapitoly Krátkodobé bankovní úvěry 1) Fáze úvěrového procesu, a. Úvěrová strategie a politika, b. Stanovení úvěrových

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015 Kontraktační fáze Platební podmínka v KS Prodávající: -co nejvyšší cena -peníze co nejdříve -další zakázky Motivace stran

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Směnky III/2 VY_32_INOVACE_21 2 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Komerční bankovnictví 4

Komerční bankovnictví 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Úvěrové produkty 1) Struktura úvěrových produktů 2)

Více

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice Finanční matematika 1. přednáška Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra matematických metod v ekonomice 17. 9. 2012 Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. (VŠB TUO)

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Didaktické zpracování učiva pro střední školy Zařazení 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

1 Běžný účet, kontokorent

1 Běžný účet, kontokorent 1 Běžný účet, kontokorent Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu klientových financí. Jeho primárním účelem je umožnit klientovi hospodařit s peněžní prostředky prostřednictvím některého

Více

Alaguzova Alina Isich Sabina Kaspayeva Saule

Alaguzova Alina Isich Sabina Kaspayeva Saule Právní úprava směnky Alaguzova Alina Isich Sabina Kaspayeva Saule Zákon směnečný a šekový Je v souladu s Ženevskými konvencemi Úmluva o jednotném zákonu směnečném Úmluva o střetech zájmů Úmluva o směnečných

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

5. Úvěrové bankovní produkty

5. Úvěrové bankovní produkty 5. Úvěrové bankovní produkty Výkladová část Úvěr je půjčení finančních prostředků právnické nebo fyzické osobě banko nebo třetí osobou za předpokladu jejich návratnosti a vyinkasování úroku a příslušných

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 1. Otevření a uzavření účetnictví 1.1. Otevření účetnictví - přes

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

Komerční bankovnictví A 2-4

Komerční bankovnictví A 2-4 Komerční bankovnictví A 2-4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

LEASING (OPERATIVNÍ X FINANČNÍ)

LEASING (OPERATIVNÍ X FINANČNÍ) Financování tvorba rozdělování a užití finančních zdrojů Finanční zdroje vlastní: (vklady společníků, nerozdělený zisk, rezervní fond ze zisku pro nečekané náklady, zisk, odpisy) cizí zdroje: úvěr bankovní

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky VY_32_INOVACE_BAN_109 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více