UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Občianska náuka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Občianska náuka"

Transkript

1 UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Občianska náuka Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Občianska náuka - OBN Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Ročník šiesty Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej Názov ŠVP školy v Slovenskej republike ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať J.A. Komenský Stupeň vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia 5 rokov Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský Forma hodnotenia Metodický pokyn č.22/2011na hodnotenie žiakov ZŠ 1. Charakteristika predmetu: Predmet občianska náuka vedie žiakov k poznávaniu svojho najbližšieho prostredia - svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Źiaci sa oboznamujú s minulosťou a súčasnosťou obce, v ktorej žijú, jej symbolmi a samosprávou. Cez poznávanie regiónov a svojej vlasti majú možnosť pochopiť proces zjednocovania Európy. Občianska náuka v 6. ročníku obsahuje vedomosti, rozvíja zručnosti a kompetencie zo psychológie a sociológie. Umožňuje žiakom poznávať a pochopiť seba samých,svoje psychické procesy a pomáha im v ich socializačnom procese. 2. Ciele predmetu: podporovať vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti, utvárať vedomie vlastnej identity a identity druhých ľudí, viesť žiakov k realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu, akceptovať vlastnú osobnosť a osobnosť druhých ľudí, uplatňovať vhodné komunikačné prostriedky k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov, k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, vytvárať schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru, rešpektovať a uplatňovať mravné princípy a pravidlá spoločenského spolunažívania a prebrať zodpovednosť za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania. nájsť vlastné miesto a rolu v socializačnom procese pomôcť žiakom poznávať sa a chápať seba samých zorientovať žiakov v problematike vzťahov v sociálnych skupinách nasmerovať žiakov k zmene svojho správania a konania v prospech seba a okolia 3. Kľúčové kompetencie: k učeniu plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení využívať rôzne stratégie učenia kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu a praxi

2 v oblasti komunikačných schopností vecne, správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov (IKT, knižné zdroje) zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť analyzovať vybrané problémy navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy logicky spájať poznatky z rôznych predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh prijímať svoju zodpovednosť za riešenie problémov dokázať sa poučiť z vlastných chýb a chýb iných v oblasti sociálnych kompetencií reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú samostatnosť ako člen celku vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti dokázať odhadnúť dôsledky vlastného a správania a konania uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení prijímať ocenenie, radu a kritiku, čerpať poučenie pre svoju ďalšiu prácu občianske kompetencie uvedomiť si zmysel národného kultúrneho dedičstva byť pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti vyvážene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami sociálnej skupiny 4. Obsahový štandard predmetu: 1. Obec, región, vlasť, Európska únia Obec, v ktorej žijem minulosť, súčasnosť Región, v ktorom žijem Moja vlasť štátne symboly Európska únia 2.Vnútorný a vonkajší život jednotlivca Ľudská psychika Ľudské emócie Ľudská osobnosť Učenie štýly učenia Socializácia osobnosti Námety na tvorbu projektov : Moja obec Môj región Pojmy : obec, symboly obce, osobnosti obce, obecná samospráva, región, znaky národa, štátne symboly, EU, ľudská psychika, psychické procesy, emócie, ľudská osobnosť, psychológia, sociálne skupiny, socializácia, sociálna rola, sociálny status

3 5. Výkonový štandard predmetu: charakterizovať pojem obec popísať symboly obce identifikovať osobnosti obce vytvoriť projekt Moja obec poznať a vedieť popísať fungovanie obecnej samosprávy určiť na mape regióny SR stručne predstaviť región Spiš poznať a opísať štátne symboly poznať históriu a súčasnosť EU vysvetliť podstatu a činnosť ľudskej psychiky rozlíšiť psychické procesy a psychické stavy vymenovať a vysvetliť fázy pamäte, mechanickú a logickú pamäť charakterizovať pojem emócie, vysvetliť pojmy vyššie city, afekt a nálada vysvetliť pojem osobnosť, rozlíšiť všeobecné a špeciálne schopnosti osobnosti uviesť príklady na oblasti života, v ktorých sa využívajú prvky psychológie opísať štýly učenia charakterizovať sociálnu skupinu, rozdelenie skupín vysvetliť podstatu procesu socializácie identifikovať sociálne vzťahy v skupinách vymenovať príklady na sociálnu rolu a sociálny status opísať metódy merania vzťahov v sociálnych skupinách charakterizovať podstatu komunikácie v skupinách, opísať spôsoby komunikácie vysvetliť proces spolupráce a súťaženia v skupine, ich dopad na činnosť skupiny pomenovať etapy konfliktu 6. Pedagogické stratégie predmetu: Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet. Pri výučbe chémie využívame najmä: riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) výklad učiteľa s ukážkami rozhovor s ukážkami pozorovanie problémová metóda kooperatívne vyučovanie (práca v skupinách, laboratórne cvičenia) heuristická metóda samostatná práca žiakov ( s pracovným listom, s internetom) tvorba projektu prezentačná metóda brainstorming (diskusia, riadená diskusia o riešení nových problémov). prezentácie v PowerPointe 7. Učebné zdroje: A. Drozdíková, D. Ďurajková : Občianska náuka pre 6. ročník ZŠ, SPN, Bratislava, 2009 Internet kapitoly zo psychológie a sociológie Mapa EU, SR Encyklopédie

4 Ústava SR 8. Hodnotenie predmetu: Metodický pokyn č. 22/ 2011na hodnotenie žiakov ZŠ Žiaci budú klasifikovaní na základe ústnych odpovedí (aspoň 1 krát v priebehu klasifikačného obdobia), písomných odpovedí (2 - krát v priebehu klasifikačného obdobia), projektoch a na základe aktivity a tvorivého prístupu žiaka k danému predmetu. Klasifikovať sa budú aj projekty konkrétne obsah, úprava a prezentácia. Percentuálne písomné ohodnotenie žiakov na stupeň výborný: %, chválitebný: 89 75%, dobrý: 74 50%, dostatočný: 49 25%, nedostatočný menej ako 25%. 9. Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj Environmentálna výchova Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Mediálna výchova Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Občianska náuka - OBN Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Ročník siedmy Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej Názov ŠVP školy v Slovenskej republike ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať J.A.Komenský Stupeň vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia 5 rokov Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský Forma hodnotenia Metodický pokyn č.22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ 1. Charakteristika predmetu: Predmet oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti sociológie, politológie a práva, ktoré vedú k chápaniu sociálnoprávnych vzťahov medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Prispieva k orientácii žiakov v sociálnych vzťahoch v spoločnosti. Vedie ich k poznávaniu spoločnosti a k pochopeniu sociálnych zmien. Umožňuje žiakom zorientovať sa v problematike sociálnych javov a multikulturalizmu. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti. Podieľa sa na najmä na občianskom a intelektovom rozvoji žiakov. 2. Ciele predmetu: Predmet občianska náuka sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že umožňuje žiakom : utvárať vedomie vlastnej identity pripravovať sa na rolu aktívneho občana a osobne sa angažovať, uvedomovať si svoje práva a povinností, rešpektovať základné princípy demokracie a tolerancie,

5 obhajovať vlastné postoje a primerane obhajovať svoje práva, rozvíjať schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru, identifikovať a správne používať pojmy vysvetliť niektoré spoločenské javy aplikovať osvojené vedomosti v praktických aktivitách zameraných najmä na formovanie občianskej spoločnosti ctiť si vlastný národ a iné národy a národnosti pochopiť a rešpektovať kultúrne, náboženské a iné odlišnosti ľudí a spoločenstiev 3. Kľúčové kompetencie: k učeniu plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení využívať rôzne stratégie učenia kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu a praxi v oblasti komunikačných schopností vecne, správne sa vyjadrovať verbálne, písomne vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov (IKT, knižné zdroje) zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť analyzovať vybrané problémy navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy logicky spájať poznatky z rôznych predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh prijímať svoju zodpovednosť za riešenie problémov dokázať sa poučiť z vlastných chýb a chýb iných v oblasti sociálnych kompetencií vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení prijímať ocenenie, radu a kritiku, čerpať poučenie pre svoju ďalšiu prácu občianske kompetencie chápať význam a podstatu legislatívnych zákonov a noriem byť pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami skupiny ( spoločnosti) uvedomovať si základné humanistické hodnoty mať predpoklady zainteresovane posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská

6 4. Obsahový štandard predmetu: 1. Sociálne vzťahy v spoločnosti Sociálne a politické napätie v spoločnosti a ich riešenie 2. Občiansky život ako proces formovania demokracie Občan a občianstvo Demokracia a jej princípy Občianska participácia Námety na tvorbu projektov 1. Prejavy multikulturalizmu v krajinách EÚ 2. Tvorba školského poriadku 3. Čo mi v našej obci chýba Účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva Návšteva mestského úradu Pojmy : sociálne vzťahy, makrosociálne skupiny, migrácia, štruktúra obyvateľstva podľa rôznych kritérií, multikulturalizmus, diktatúra, terorizmus, občianska spoločnosť, občianstvo, štát, ľudské práva a slobody, volebné právo a princípy volieb, občianska participácia, obecná samospráva 5. Výkonový štandard predmetu: vysvetliť podstatu sociálnych vzťahov v spoločnosti, identifikovať sociálne vzťahy v spoločnosti, charakterizovať pojem spoločnosť a opísať jej zloženie, rozlíšiť makrosociálne skupiny a uviesť príklady, identifikovať sociálne zmeny v spoločnosti a poznať ich príčiny, poznať príčiny, prejavy a dôsledky prirodzeného pohybu obyvateľstva, vysvetliť pojem migrácia a uviesť jej príčiny a dôsledky, opísať štruktúru obyvateľstva podľa rás, náboženstiev, národov a jazykov, vysvetliť pojem multikulturalizmus a nájsť príklady, poznať príčiny vojen a pátrať po ich dôsledkoch, poznať a zdôvodniť príčiny a dôsledky terorizmu a odhaliť jeho vplyv na spoločnosť, pochopiť podstatu formovania občianskej spoločnosti, uviesť príklady historického formovania občianskej spoločnosti, identifikovať pojem občianstvo a nájsť príklady na vzťah občana a spoločnosti, poznať historické predpoklady vzniku štátu, opísať znaky štátu a štátne symboly SR rozlíšiť formy vlády a politické režimy v štáte vysvetliť pojem štátne občianstvo, občianska spoločnosť charakterizovať demokraciu,uviesť príklady vymenovať delenie ľudských práv a slobôd, poznať občianske práva a povinnosti, opísať spôsob volieb, zdôvodniť podstatu volebných princípov zapojiť sa do priamych aktivít triedy, školy, obce podieľať sa na tvorbe školského poriadku poznať fungovanie obecnej samosprávy vedieť podať sťažnosť na mestskom úrade pripraviť a prezentovať projekt na danú tému prezentovať svoje názory formou priamej účasti na zasadnutí obecného parlamentu 6. Pedagogické stratégie predmetu:

7 Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet. Pri výučbe predmetu občianska náuka využívame najmä: riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) výklad učiteľa s ukážkami rozhovor s ukážkami problémová metóda kooperatívne vyučovanie (práca v skupinách) heuristická metóda samostatná práca žiakov (s odbornou literatúrou, s pracovným listom, s internetom) tvorba projektu prezentačná metóda brainstorming (diskusia, riadená diskusia o riešení nových problémov). prezentácie v PowerPointe, práca s interaktívnou tabuľou (IKT). 7. Učebné zdroje: Učebnica : Občianska náuka pre 7.ročník ZŠ, Alena Drozdíková, SPN, 2012 Odborné časopisy, DVD, CD, internet, mapa sveta, Európskej únie, SR, dejepisná mapa starovek Ústava SR Dokumenty : Všeobecná deklarácia ľudských práv a slobôd, Vnútorný poriadok školy, Stanovy školského parlamentu, plán činnosti školského parlamentu 8. Hodnotenie predmetu: Metodický pokyn č. 22/ 2011 na hodnotenie žiakov ZŠ Žiaci budú klasifikovaní na základe ústnych odpovedí (aspoň 1 krát v priebehu klasifikačného obdobia), písomných odpovedí (2 - krát v priebehu klasifikačného obdobia), grafických prejavov, projektov a do hodnotenia sa bude brať aj aktivita a tvorivý prístup žiaka k danému predmetu. Klasifikovať sa budú aj projekty obsahová, formálna stránka ako aj grafická úprava a prezentácia. Percentuálne písomné ohodnotenie žiakov na stupeň výborný : %, chválitebný : 89-75%, dobrý: 74 50%, dostatočný : 49 25%, nedostatočný: 24-0%. 9. Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj Environmentálna výchova Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Mediálna výchova

8 Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Občianska náuka - OBN Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Ročník piaty Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej Názov ŠVP školy v Slovenskej republike ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať J.A. Komenský Stupeň vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia 5 rokov Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský Forma hodnotenia Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ 1. Charakteristika predmetu: Predmet občianska náuka v 5. ročníku prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Žiakov vedie k pochopeniu vlastného miesta a roly v spoločnosti a k zodpovednosti k sebe a k svojim blízkym. Žiaci poznávajú najbližšie prostredie, ktorého sú súčasťou, ako je rodina a škola a majú možnosť si uvedomiť ich nezastupiteľné miesto v procese vlastnej socializácie. 2. Ciele predmetu: Cieľom predmetu občianska náuka v 5. ročníku na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom rodiny a školy v ich socializačnom procese. Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie žiaka k: podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti, utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí, realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu, akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí, vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy, uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov, k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru, rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania. 3. Kľúčové kompetencie: k učeniu uvedomiť si potrebu celoživotného učenia ako prostriedku sebarealizácie plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení využívať rôzne stratégie učenia kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu a praxi

9 v oblasti komunikačných schopností vecne, správne sa vyjadrovať verbálne, písomne k danej učebnej téme vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov (IKT, knižné zdroje) zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť analyzovať vybrané problémy navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh využívať tvorivosť a nápaditosť pri riešení úloh zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy logicky spájať poznatky z rôznych predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh prijímať svoju zodpovednosť za riešenie problémov dokázať sa poučiť z vlastných chýb a chýb iných v oblasti sociálnych kompetencií dokázať reflektovať vlastnú identitu primerane si stanoviť svoje ciele vzhľadom na svoje reálne schopnosti, záujmy, potreby a ciele, vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení prijímať ocenenie, radu a kritiku, čerpať poučenie pre svoju ďalšiu prácu občianske kompetencie chápať význam a podstatu legislatívnych zákonov a noriem byť pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti vyvážene chápať svoje osobné záujmy so záujmami skupiny rodiny, triedy, školy uvedomiť si svoje práva a povinnosti v skupine i voči sebe samému 4. Obsahový štandard predmetu: 1. Moja rodina Poslanie a funkcie rodiny Vzťahy členov rodiny Normy a pravidlá v rodine História mojej rodiny, zvyky a tradície Komunikácia v rodine Problémy rodinného života Zdravý spôsob života v rodine Voľný čas v rodine Naši príbuzní, priatelia a susedia Práca s dokumentmi a zákonmi 2. Moja škola Trieda ako sociálna skupina Sebapoznávanie, sebahodnotenie a hodnotenie žiakov triedy Sociálne vzťahy v triede Triedna a školská samospráva

10 Mimovyučovacia a mimoškolská činnosť Naša škola Moja pani učiteľka, pán učiteľ Vzdelávanie ako hodnota Školský systém Námety na tvorbu projektov 1. Kto som osobná charakteristika 2. Moja rodina 3. Zvyky a tradície v mojej rodine 4. Rodokmeň mojej rodiny 5. Škola budúcnosti Pojmy : rodina, funkcie rodiny, normy, povinnosti, zvyky a tradície, komunikácia, zdravý telesný a duševný život, užšia a širšia rodina, Zákon o rodine, sociálna skupina, sebapoznanie, sebahodnotenie, samospráva triedy a školy, školský systém, celoživotné vzdelávanie 5. Výkonový štandard predmetu: Žiak: Vie vysvetliť poslanie a funkcie rodiny, svoje miesto v rodine. Pozná pravidlá v rodine, vie ich objasniť na príklade svojej rodiny. Vie vysvetliť práva a povinnosti členov rodiny. Na príkladoch vie uviesť fungovanie vzťahov v širšej rodine. Vie rozlíšiť vhodné a nevhodné spôsoby využívania voľného času v rodine. Vie pomenovať tri základné roly v triede. Vie rozlíšiť kladné i záporné vlastnosti seba i svojich spolužiakov. Aktívne sa podieľa na tvorbe pravidiel v triede a v škole a riadi sa nimi. Zapája sa do práce v záujmových útvaroch školy a do mimoškolských aktivít. Uvedomuje si význam hodnôt, týkajúcich sa rodiny a školy vo svojom živote. Vie získavať informácie o školskom systéme v SR a EÚ. 6. Pedagogické stratégie predmetu: Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet. Pri výučbe využívame najmä: riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) výklad učiteľa s ukážkami rozhovor s ukážkami problémová metóda kooperatívne vyučovanie (práca v skupinách, laboratórne cvičenia) heuristická metóda samostatná práca žiakov (s odbornou literatúrou, s pracovným listom, s internetom) tvorba projektu prezentačná metóda brainstorming (diskusia, riadená diskusia o riešení nových problémov). 7. Učebné zdroje: A. Drozdíková, D. Ďurajková : Občianska náuka pre 5. ročník ZŠ, SPN, 2009 Zákon o rodine Ústava SR Internet, kronika školy 8. Hodnotenie predmetu:

11 Metodický pokyn č. 22/ 2011 na hodnotenie žiakov ZŠ Žiaci budú klasifikovaní na základe ústnych odpovedí (aspoň 1 krát v priebehu klasifikačného obdobia), písomných odpovedí (2 - krát v priebehu klasifikačného obdobia), grafických prejavov, projektoch a na základe aktivity a tvorivého prístupu žiaka k danému predmetu Klasifikovať sa budú aj projekty obsah, úprava a prezentácia. Percentuálne písomné ohodnotenie žiakov na stupeň výborný : %, chválitebný: 89 75%, dobrý: 74 50%, dostatočný: 49 25%, nedostatočný menej ako 25%. 9. Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj Environmentálna výchova Ochrana života a zdravia Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Mediálna výchova Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Občianska náuka - OBN ŠVP 0,5 hodiny týždenne, 16, 5 hodín ročne Časový rozsah výučby ŠkVP- 0,5 hodiny týždenne, 16,5 hodín ročne Spolu 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Ročník ôsmy Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej Názov ŠVP školy v Slovenskej republike ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať J.A. Komenský Stupeň vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia 5 rokov Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský Forma hodnotenia Metodický pokyn č.22/2011na hodnotenie žiakov ZŠ 1. Charakteristika predmetu Predmet občianska náuka prispieva k orientácii žiakov ako občanov v prostredí štátu, vedie ich k poznávaniu štátu a foriem štátneho zriadenia. Umožňuje žiakom pochopiť právne základy štátu a nadobudnúť základy právneho vedomia. Pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti. Žiakov vedie k pochopeniu vlastného miesta a roly v spoločnosti, ako aj k tomu, aby svojimi postojmi a konaním prejavovali občiansku aktivitu, vlastenectvo, zodpovednosť k sebe, svojim blízkym, národu a celej spoločnosti. Vychováva žiakov k láske k vlasti a súčasne rozvíja a upevňuje vedomie príslušnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu. 2. Ciele predmetu podporovať vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti, utvárať vedomie vlastnej identity a identity druhých ľudí, akceptovať vlastnú osobnosť a osobnosť druhých ľudí,

12 viesť žiakov k aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie, vytvárať pozitívne vzťahy k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy, rozpoznávať stereotypné názory na postavenie muža a ženy, uplatňovať vhodné komunikačné prostriedky k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov, viesť žiakov k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru, rešpektovať a uplatňovať mravné princípy a pravidlá spoločenského spolunažívania a prebrať zodpovednosť za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania. 3. Kľúčové kompetencie k učeniu plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení využívať rôzne stratégie učenia kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu a praxi v oblasti komunikačných schopností vecne, správne sa vyjadrovať verbálne, písomne vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov (IKT, knižné zdroje) zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť analyzovať vybrané problémy navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy logicky spájať poznatky z rôznych predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh prijímať svoju zodpovednosť za riešenie problémov v oblasti sociálnych kompetencií vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení prijímať ocenenie, radu a kritiku, čerpať poučenie pre svoju ďalšiu prácu občianske kompetencie chápať význam a podstatu legislatívnych zákonov a noriem byť pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti uvedomovať si základné humanistické hodnoty mať predpoklady zainteresovane posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská

13 4. Obsahový štandard I. Štát a právo povinné učivo Štát a jeho podstata Funkcie štátu Formy vlády Zložky štátnej moci Zákonodarná moc Právne normy Právne vedomie Právny poriadok Slovenskej republiky Odvetvia práva verejné a súkromné právo Občianske právo Ochrana spotrebiteľov Rodinné právo Trestné právo Právne inštitúcie II. Ľudské práva a slobody - doplňujúce učivo Základné dokumenty o ľudských právach Základné práva detí Právo na názor Právo na život Právo na zdravie Právo na vzdelanie a hru Práva menšín 5. Výkonový štandard Vysvetliť príčiny vzniku štátu a znaky štátu Orientovať sa na mape Poznať najstaršie štáty v dejinách spoločnosti Definovať pojem štát Rozlíšiť vnútorné a vonkajšie funkcie štátu, uviesť príklady Rozlíšiť základné formy vlády, uviesť príklady Charakterizovať zložky štátnej moci Charakterizovať zákonodarnú moc Rozlíšiť právne normy od spoločenských, náboženských noriem Uvedomiť si dôležitosť právneho vedomia pre život človeka v spoločnosti Vedieť uviesť príklady spoločenského, skupinového a individuálneho právneho vedomia Poznať súbor právnych noriem v štáte Vedieť sa orientovať v základných právnych normách štátu /Ústava SR, zákony, nariadenia, vyhlášky, výnosy.../ Vysvetliť podstatu jednotlivých odvetví práva Orientovať sa vo občianskom, rodinnom a trestnom práve SR Poznať prácu právnych inštitúcií v SR Nájsť príklady porušovania ľudských a občianskych práv Poznať prácu Ústavného súdu SR Orientovať sa v dokumentoch na ochranu ľudských práv a práv detí Vyjadriť osobný názor na niektoré práva detí brainstorming, kooperatívne vyučovanie

14 6. Pedagogické stratégie Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet. Pri výučbe predmetu občianska náuka využívame rôzne metódy a formy práce: riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) výklad učiteľa s ukážkami rozhovor s ukážkami problémová metóda kooperatívne vyučovanie (práca v skupinách) heuristická metóda samostatná práca žiakov (s odbornou literatúrou, s pracovným listom, s internetom) tvorba projektu prezentačná metóda brainstorming (diskusia, riadená diskusia o riešení nových problémov) prezentácie v PowerPointe, práca s interaktívnou tabuľou (IKT) besedy, exkurzie, prednášky 7. Učebné zdroje Učebnica : Občianska náuka pre 8.ročník ZŠ, D. Ďurajková, D. Vargová, SPN, 2012, odborné časopisy, CD, internet, mapa sveta, Európskej únie, SR, dejepisná mapa starovek, Ústava SR, denná tlač, pracovné listy Dokumenty : Všeobecná deklarácia ľudských práv a slobôd, Deklarácia práv dieťaťa, Dohovor o právach dieťaťa 8. Hodnotenie predmetu Metodický pokyn č. 22/ 2011 na hodnotenie žiakov ZŠ Žiaci budú klasifikovaní na základe ústnych odpovedí (aspoň 1 krát v priebehu klasifikačného obdobia), písomných odpovedí (2 - krát v priebehu klasifikačného obdobia), grafických prejavov, projektov a do hodnotenia sa bude brať aj aktivita a tvorivý prístup žiaka k danému predmetu. Klasifikovať sa budú aj projekty obsahová, formálna stránka ako aj grafická úprava a prezentácia. Percentuálne písomné ohodnotenie žiakov na stupeň výborný : %, chválitebný : 89-75%, dobrý: 74 50%, dostatočný : 49 25%, nedostatočný: 24-0%. 9. Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj Environmentálna výchova Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Mediálna výchova

15 Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Škola (názov, adresa) Ľubovňa Názov predmetu a skratka Občianska náuka - OBN ŠVP 0,5 hodiny týždenne, 16, 5 hodín ročne Časový rozsah výučby ŠkVP- 0,5 hodiny týždenne, 16,5 hodín ročne Spolu 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Ročník deviaty Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej Názov ŠVP školy v Slovenskej republike ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať Názov ŠkVP J.A. Komenský Stupeň vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia 5 rokov Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský Forma hodnotenia Metodický pokyn č.22/2011na hodnotenie žiakov ZŠ 1. Charakteristika predmetu Predmet poskytuje žiakom základné vedomosti o ekonomickom živote v spoločnosti. Vysvetľuje pojem ľudské potreby a ako sa uspokojujú. Vysvetľuje rozdiel medzi službou, statkom, výrobkom a tovarom. Charakterizuje výrobný proces, jeho vstupy a výstupy. Vysvetľuje rozdiel medzi ekonomikou a ekonómiou. Oboznamuje žiakov s jednotlivými typmi ekonomík a základnými formami podnikania. Vysvetľuje funkciu peňazí v modernej trhovej ekonomike a opodstatnenosť finančných inštitúcií v trhovej ekonomike. 2. Ciele predmetu získať základné vedomosti o fungovaní hospodárstva z pohľadu občana pochopiť podstatu ľudských potrieb a spôsoby ich spokojovania osvojiť si rozdiel medzi službou, statkom, výrobkom a tovarom charakterizovať výrobný proces, jeho vstupy a výstupy osvojiť si rozdiel medzi ekonomikou a ekonómiou popísať riešenie základných ekonomických problémov osvojiť si zásady fungovania trhového mechanizmu poznať základné formy podnikania orientovať sa v sústave bánk a peňažných ústavov na Slovensku získať prehľad o bankových službách vedieť sa správne rozhodovať v narábaní s osobnými financiami uplatňovať vhodné komunikačné prostriedky k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, názorov a postojov využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru prebrať zodpovednosť za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania 3. Kľúčové kompetencie k učeniu

16 plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení využívať rôzne stratégie učenia kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu a praxi v oblasti komunikačných schopností vecne, správne sa vyjadrovať verbálne, písomne vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov (IKT, knižné zdroje) zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť analyzovať vybrané problémy navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy logicky spájať poznatky z rôznych predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh prijímať svoju zodpovednosť za riešenie problémov v oblasti sociálnych kompetencií vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení prijímať ocenenie, radu a kritiku, čerpať poučenie pre svoju ďalšiu prácu občianske kompetencie chápať význam a podstatu legislatívnych zákonov a noriem byť pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti uvedomovať si základné humanistické hodnoty mať predpoklady zainteresovane posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská vyvážene chápať svoje osobné záujmy v spojitosti so záujmami širšej skupiny, resp. štátu sledovať a posudzovať udalosti a vývoj ekonomiky štátu a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporovať trvalo udržateľnú spotrebu pracovné kompetencie stanoviť si ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotiť svoje výsledky a aktívne pristupovať k uskutočneniu svojich cieľov, byť flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, chápať princípy podnikania a zvažovať svoje predpoklady pri jeho plánovaní, získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach. 4. Obsahový štandard I. Ekonomický život v spoločnosti Základné pojmy: Potreby a statky Výrobný proces Ekonomika a ekonómia Základné ekonomické otázky Typy ekonomík

17 Trhový mechanizmus Základné formy podnikania Podnik a podnikanie Hospodárenie podniku Právne formy podnikania Ako sa stať podnikateľom Spotreba spotrebiteľ Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike Exkurzia SLSP Peniaze a funkcie peňazí Banky a sporiteľne Poisťovne Beseda prezidentka Asociácie spotrebiteľských subjektov Beseda vedúci odboru živnostenského podnikania Rozširujúce učivo: Produkty a služby bánk Sporenie Druhy poistenia Euro v SR Osobné financie Hospodárenie v domácnosti Štátny rozpočet Dane a daňová sústava Ochrana spotrebiteľa Vplyv reklamy na spotrebiteľov Práva spotrebiteľa v EÚ 5. Výkonový štandard vysvetliť a rozlíšiť základné ekonomické pojmy uviesť pojmy vo vzájomných súvislostiach vypracovať návrh využitia konkrétneho vzácneho výrobného zdroja vo výrobnom procese s uplatnením jednotlivých etáp rozhodovacieho procesu uvedomiť si dôsledky svojich rozhodnutí na spotrebu zdôvodniť potrebu osvojovania týchto pojmov z hľadiska ich uplatnenia v praktickom živote vytipovať príklady riešenia jednotlivých ekonomických otázok vysvetliť podstatu troch typov ekonomík porovnať jednotlivé ekonomiky z hľadiska pozitív i negatív charakterizovať trhovú ekonomiku tromi znakmi uviesť charakteristiku vlastníckych práv vysvetliť vzťah medzi vlastníckymi právami a efektívnym využívaním zdrojov na základe praktických príkladoch vysvetliť vzájomný vzťah medzi ponukou, dopytom a cenou tovaru a služieb určiť faktory, ktoré ovplyvňujú zmeny ponuky a dopytu uviesť praktické príklady dôsledkov zmien v ponuke a dopyte charakterizovať základné podmienky úspešného podnikania na konkrétnom príklade zo života opísať úspešného alebo neúspešného podnikateľa z obce alebo regiónu zdôvodniť priamu úmeru medzi produktivitou práce a množstvom tovaru zdôvodniť priamu úmeru medzi produktivitou práce a konkurencieschopnosťou uviesť rozdiely medzi súkromnou a verejnou spotrebou na konkrétnych príkladoch uviesť obmedzenie súkromnej spotreby použiť príklady na obmedzenie spotreby verejných statkov určiť faktory, vytvárajúce hodnotu peňazí

18 zdôvodniť opodstatnenosť finančných inštitúcií v trhovej ekonomike porovnať z hľadiska služieb jednotlivé finančné inštitúcie posúdiť mieru rizika pri využití nebankového subjektu ako typu finančnej inštitúcie 6. Pedagogické stratégie Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet. Pri výučbe predmetu občianska náuka využívame rôzne metódy a formy práce: riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) výklad učiteľa s ukážkami rozhovor s ukážkami problémová metóda kooperatívne vyučovanie (práca v skupinách) heuristická metóda samostatná práca žiakov (s odbornou literatúrou, s pracovným listom, s internetom) tvorba projektu prezentačná metóda brainstorming (diskusia, riadená diskusia o riešení nových problémov) prezentácie v PowerPointe, práca s interaktívnou tabuľou (IKT) besedy, exkurzie, prednášky 7. Učebné zdroje Učebnica : H. Kopecká, E. Muchová: Občianska náuka pre 9. ročník základnej školy,spn,2012 Bratislava, odborné časopisy, CD, internet, mapa SR, Ústava SR, denná tlač, pracovné listy, časopisy Dokumenty : Zákon o ochrane spotrebiteľa, Živnostenský zákon, Obchodný zákonník www. wikipédia.sk 8. Hodnotenie predmetu Metodický pokyn č. 22/ 2011 na hodnotenie žiakov ZŠ Žiaci budú klasifikovaní na základe ústnych odpovedí (aspoň 1 krát v priebehu klasifikačného obdobia), písomných odpovedí (2 - krát v priebehu klasifikačného obdobia), grafických prejavov, projektov a do hodnotenia sa bude brať aj aktivita a tvorivý prístup žiaka k danému predmetu. Klasifikovať sa budú aj projekty obsahová, formálna stránka ako aj grafická úprava a prezentácia. Percentuálne písomné ohodnotenie žiakov na stupeň výborný : %, chválitebný: 89-75%, dobrý: 74 50%, dostatočný : 49 25%, nedostatočný: 24-0%. 9. Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj Environmentálna výchova Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Mediálna výchova

Vzdelávací štandard pre učebné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie OBČIANSKA NÁUKA

Vzdelávací štandard pre učebné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie OBČIANSKA NÁUKA OBČIANSKA NÁUKA CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojim obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov

Více

Učebné osnovy: Občianska náuka. Ročník: 9., Počet hodín : 0,5+0,5 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Občianska náuka. Ročník: 9., Počet hodín : 0,5+0,5 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Občianska náuka Ročník: 9., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 0,5+0,5 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018 9. ROČNÍK OBČIANSKA NÁUKA Vypracovala: Mgr. Andrea Palkociová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET: Občianska náuka Charakteristika učebného predmetu Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej

Více

Občianska náuka 8. ročník

Občianska náuka 8. ročník Občianska náuka 8. ročník Stupeň vzdelania: základné Forma štúdia: denná Vyučovací jazyk: slovenský Časový rozsah výučby V piatom ročníku v jednom školskom roku je časový rozsah 33 hodín Štátny vzdelávací

Více

01 práca pri príprave jedál

01 práca pri príprave jedál Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov učebného odboru Vyučovací jazyk úvod do sveta práce 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín tretí 64 912 obchodná prevádzka 01 práca pri príprave

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z občianskej náuky pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z občianskej náuky pre 8. ročník Základná škola, Školská 389, 094 3 Sačurov Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z občianskej náuky pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Občianska náuka. 1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania

Občianska náuka. 1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania Občianska náuka 1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu spoločnosti a sociálnych vzťahov

Více

ŠkVP. Občianska náuka piaty ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Občianska náuka piaty ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Názov predmetu Občianska náuka / Človek

Více

ŠkVP. Občianska náuka 6. ročník

ŠkVP. Občianska náuka 6. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Občianska náuka /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

Občianska náuka nižšie stredné vzdelávanie OBČIANSKA NÁUKA

Občianska náuka nižšie stredné vzdelávanie OBČIANSKA NÁUKA OBČIANSKA NÁUKA ÚVOD Vzdelávací štandard nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností a otvorených príležitostí

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN UČITEĽA OBČIANSKA NÁUKA pre 6. ročník ZŠ

TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN UČITEĽA OBČIANSKA NÁUKA pre 6. ročník ZŠ TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN UČITEĽA OBČIANSKA NÁUKA pre 6. ročník ZŠ Stupeň vzdelania: nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 Názov predmetu: Občianska náuka Časový rozsah výučby: 1 hodín týždenne,

Více

Obsahový štandard Výkonový štandard Počet hodín

Obsahový štandard Výkonový štandard Počet hodín Názov ŠVP ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie Názov ŠKVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský Predmet Občianska náuka Ročník V. Rozsah ŠVP 1 hodina / týždeň, ŠKVP

Více

ŠkVP. Občianska náuka Ôsmy ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Občianska náuka Ôsmy ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Názov predmetu: Občianska náuka /Človek

Více

Občianska náuka. Obsah vzdelávania a prehľad tematických celkov v 5. ročníku: Predmet:

Občianska náuka. Obsah vzdelávania a prehľad tematických celkov v 5. ročníku: Predmet: Predmet: Občianska náuka Charakteristika predmetu Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM OBČIANSKA NÁUKA

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM OBČIANSKA NÁUKA ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM OBČIANSKA NÁUKA Názov predmetu Občianska náuka Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne/33hodín ročne Ročník deviaty Škola ZŠ, Ul.kpt.Nálepku

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Z á k l a d n á š k o l a s M Š S a m u e l a T i m o n a, T r e n č i a n s k a T u r n á 3 0, P S Č Tematický výchovno-vzdelávací plán

Z á k l a d n á š k o l a s M Š S a m u e l a T i m o n a, T r e n č i a n s k a T u r n á 3 0, P S Č Tematický výchovno-vzdelávací plán Z á k l a d n á š k o l a s M Š S a m u e l a T i m o n a, T r e n č i a n s k a T u r n á 3 0, P S Č 9 1 3 2 1 Tematický výchovno-vzdelávací plán Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Občianska

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Základná škola Kecerovce 79. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu

Základná škola Kecerovce 79. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť OBČIANSKA NÁUKA Človek a spoločnosť Časový rozsah výučby Ročník ŠkV: 1 hod. ŠkVP: 0 hod., spolu 1 hod. týždenne, spolu 33

Více

Implementácia FINANČNEJ GRAMOTNOSTI v ŠkVP ISCED2 Dodatok č. 1

Implementácia FINANČNEJ GRAMOTNOSTI v ŠkVP ISCED2 Dodatok č. 1 Implementácia FINANČNEJ GRAMOTNOSTI v ŠkVP ISCED2 Dodatok č. 1 UČEBNÉ OSNOVY: OBČIANSKA NÁUKA Vypracované podľa: Školského vzdelávacieho programu z OBČIANSKEJ NÁUKY ISCED2 Národného štandardu finančnej

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Názov predmetu: Tvorba životného prostredia voliteľný predmet Stupeň vzdelania : ISCED 2 nižšie sekundárne

Více

Biológia. Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Biológia. Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Biológia Názov predmetu Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

OBČIANSKA NÁUKA. 5. ročník. Časová dotácia:1 hod týždenne/ 33 hod ročne

OBČIANSKA NÁUKA. 5. ročník. Časová dotácia:1 hod týždenne/ 33 hod ročne OBČIANSKA NÁUKA 5. ročník Časová dotácia:1 hod týždenne/ 33 hod ročne Charakteristika predmetu Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej obce,

Více

OBČIANSKA NÁUKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ SKRATKA PREDMETU

OBČIANSKA NÁUKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ SKRATKA PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ PREDMET OBČIANSKA NÁUKA SKRATKA PREDMETU OBN ROČNÍK ÔSMY ČASOVÁ DOTÁCIA 0,5 HODINY TÝŽDENNE

Více

Základná škola Kecerovce 79. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu

Základná škola Kecerovce 79. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť OBČIANSKA NÁUKA Človek a spoločnosť Časový rozsah výučby Ročník ŠVP: 1 hod. ŠkVP: 0 hod., spolu 1 hod. týţdenne spolu 33

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA

UČEBNÉ OSNOVY Z PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA UČEBNÉ OSNOVY Z PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA Škola: Vyučovací jazyk: slovenský Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Ročník: siedmy Časový rozsah výučby: 1 hodina

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 8. ROČNÍK OBČIANSKA NÁUKA Vypracovala: Mgr. Andrea Palkociová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... Chyba! Záložka

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA

UČEBNÉ OSNOVY Z PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA UČEBNÉ OSNOVY Z PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA Škola: Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde Vyučovací jazyk: slovenský Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť

Více

Učebné osnovy. 0,5 hodina týždenne, spolu 16 vyučovacích hodín

Učebné osnovy. 0,5 hodina týždenne, spolu 16 vyučovacích hodín Učebné osnovy Názov predmetu SVET PRÁCE Ročník siedmy Časový rozsah výučby 0,5 hodina týždenne, spolu 6 vyučovacích hodín Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Škola Základná škola Školská 840, Lehnice

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

OBČIANSKA NÁUKA osemročné štúdium, II. S, 1 hodina týţdenne III. T, 0,5 hodiny týţdenne 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU

OBČIANSKA NÁUKA osemročné štúdium, II. S, 1 hodina týţdenne III. T, 0,5 hodiny týţdenne 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA osemročné štúdium, II. S, 1 hodina týţdenne III. T, 0,5 hodiny týţdenne 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU Predmet prispieva k orientácii ţiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie

Více

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Šk. rok. 2016/2017 Použité skratky: ZPH- základný počet hodín, PVH- počet voliteľných

Více

Vzdelávacia oblasť : Človek a spoločnosť. Predmet : OBČIANSKA NÁUKA. Ročník: šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty. Charakteristika predmetu :

Vzdelávacia oblasť : Človek a spoločnosť. Predmet : OBČIANSKA NÁUKA. Ročník: šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty. Charakteristika predmetu : Vzdelávacia oblasť : Človek a spoločnosť Predmet : OBČIANSKA NÁUKA Ročník: šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty Charakteristika predmetu : Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí.

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018 Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 059 81 Dolný Smokovec, telefón: 052/ 442 25 95, fax: 052/ 442 25 95 www.zsdsmokovec.edupage.org, e-mail: zsdsmokovec@gmail.com pre 4.

Více

OBČIANSKÁ NÁUKA. Charakteristika predmetu

OBČIANSKÁ NÁUKA. Charakteristika predmetu OBČIANSKÁ NÁUKA Charakteristika predmetu Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 7.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre II. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍ PLÁN TECHNIKA pre 5. ročník chlapci. Rozsah: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne

TEMATICKÝ VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍ PLÁN TECHNIKA pre 5. ročník chlapci. Rozsah: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Človek a technika ( 5 hod.) TEMATICKÝ VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍ PLÁN TECHNIKA pre 5. ročník chlapci Rozsah: hodina týždenne, 33 hodín ročne Mes/ Hod. IX. Tem. celok Obsahový štandard Výkonový štandard METÓDY

Více

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium Názov predmetu Občianska náuka Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 1 1 0,5 0,5 3 Školský vzdelávací program 0 0 0,5 0,5 1 SPOLU 1 1 1

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA piaty 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín ročne Charakteristika predmetu Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali z prírodovedných

Více

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV ZO ŠPORTOVÉHO MANAŽMENTU

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV ZO ŠPORTOVÉHO MANAŽMENTU CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV ZO ŠPORTOVÉHO MANAŽMENTU BRATISLAVA 2016 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 21. 12. 2016 pod číslom 2016-25786/49974:1-10B0

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov učebného odboru Vyučovací jazyk Stolovanie hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín prvý 649 2 obchodná prevádzka 0 práca pri príprave jedál slovenský

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Kód kvalifikácie U2421003-01391 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2421003 Projektový špecialista (projektový

Více

Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen. úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen. úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Druh školy Vyučovací jazyk Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, 96001 Zvolen Fine

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Spoločenská komunikácia hodina týždenne,

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Učebné osnovy 2.B - F Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Geografia 66 hodín ročne druhý Gymnázium

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 1.1 Kompetencie v oblasti vedy a techniky

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 1.1 Kompetencie v oblasti vedy a techniky Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Časový rozsah vyučovania Poznámka Vypracovala Technika ISCED 2- nižšie sekundárne deviaty 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Povinný predmet Mgr. Ľubica

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník šiesty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Učebné osnovy. 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník. Slovenský jazyk

Učebné osnovy. 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník. Slovenský jazyk Učebné osnovy Názov predmetu Dejepis Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník Ôsmy Škola ZŠ Branč, Nitrianska 98, Branč Kód a názov ŠkVP

Více

ŠkVP pre 2. stupeň ISCED2 na ZŠ Lehnice Učebné osnovy OBN 7. ročník. Občianska náuka Vzdelávacia oblasť. Človek a spoločnosť Časový rozsah výučby

ŠkVP pre 2. stupeň ISCED2 na ZŠ Lehnice Učebné osnovy OBN 7. ročník. Občianska náuka Vzdelávacia oblasť. Človek a spoločnosť Časový rozsah výučby ŠkVP pre 2. stupeň ISCED2 na ZŠ Lehnice Učebné osnovy OBN 7. ročník Názov predmetu Občianska náuka Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Časový rozsah výučby 1 hod týždenne Ročník 7. roč. Škola Základná

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Vzdelávanie Aktivity:

Vzdelávanie Aktivity: Projekt spoločnosti SKI TRAVEL PROEVENTS, s.r.o., pod názvom Spoznávať Slovensko cez Tatry, ktorý bol podporený nenávratným finančným príspevkom zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Učebné osnovy TECHNIKA

Učebné osnovy TECHNIKA Učebné osnovy TECHNIKA Názov predmetu Technika Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 UO vypracovali Mgr. Bohumil Čechvala Ing. Jarmila Bohovicová

Více

Školský vzdelávací program pre občiansku náuku 8.ročník základnej školy. Dátum poslednej zmeny 1.september 2011 Mgr.

Školský vzdelávací program pre občiansku náuku 8.ročník základnej školy. Dátum poslednej zmeny 1.september 2011 Mgr. Školský vzdelávací program pre občiansku náuku 8.ročník základnej školy. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Občianska náuka Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník Ôsmy Časový rozsah výučby

Více

Škola: Základná škola, Hlavná 121, GELNICA Šk. rok: 2015/2016. Plán práce PK GEOGRAFIE

Škola: Základná škola, Hlavná 121, GELNICA Šk. rok: 2015/2016. Plán práce PK GEOGRAFIE Škola: Základná škola, Hlavná 121, GELNICA Šk. rok: 2015/2016 Plán práce PK GEOGRAFIE Plán vypracovala: Ing. Dana Fabišíková Vedenie školy: Vedúci PK: Pečiatka školy: Členovia PK-Z-Geografia Priezvisko

Více

Aplikácia čitateľských stratégií vo vyučovacom procese

Aplikácia čitateľských stratégií vo vyučovacom procese Aplikácia čitateľských stratégií vo vyučovacom procese Cieľ: Prezentovať zameranie akreditovaných vzdelávacích programov pre učiteľov Prezentovať konkrétny výstup zo vzdelávania učiteľov Rozvoj čitateľskej

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň

Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň Predmet: Konverzácia v anglickom jazyku Ročník: septima Počet hodín týždenne: 2 Spolu hodín za rok: Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický

Více

Rámcový učebný plán pre 3.,4. a 7.,8.,9. ročník v školskom roku 2016/2017

Rámcový učebný plán pre 3.,4. a 7.,8.,9. ročník v školskom roku 2016/2017 Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 059 81 Dolný Smokovec, telefón: 052/ 442 25 95, fax: 052/ 442 25 95 www.zsdsmokovec.edupage.org, e-mail: zsdsmokovec@gmail.com pre 3.,4.

Více

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia RVEDOK KURZ: PERSONALISTIKA Moduly 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment Cieľ / poslanie kurzu Poslaním

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní

Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní Zoznam príloh, ktoré sú dokumentáciou k praktickému vyučovaniu u zamestnávateľa. Dokumentácia je uvedená ako vzor. Po dohode zmluvných strán sa môže zmeniť. Zoznam

Více

VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU, POŽIADAVKY NA VÝSTUP, METÓDY A FORMY PRÁCE, HODNOTENIE

VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU, POŽIADAVKY NA VÝSTUP, METÓDY A FORMY PRÁCE, HODNOTENIE Názov predmetu: Umenie a kultúra Časový rozsah: 1 hodina týždenne Ročník: 3. VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU, POŽIADAVKY NA VÝSTUP, METÓDY A FORMY PRÁCE, HODNOTENIE Obsahové zameranie 3. ročníka: Vnímanie umenia

Více

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu SPOLOČENSKOVEDNÝ SEMINÁR Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 0 Školský vzdelávací program 2 2 4 Kód a názov odboru štúdia 7902 500 gymnázium

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Meno hodnoteného zamestnanca:... Dátum narodenia hodnoteného:... Hodnotené obdobie:... Hodnotiace obdobie:... Meno a funkcia hodnotiteľa: RNDr. Janka Schreiberová,

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán. z prírodovedy pre 2. ročník variant B

Tematický výchovno- vzdelávací plán. z prírodovedy pre 2. ročník variant B Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z prírodovedy pre 2. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce. PLÁN PRÁCE koordinátora finančnej gramotnosti školský rok 2017/2018

Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce. PLÁN PRÁCE koordinátora finančnej gramotnosti školský rok 2017/2018 Gymnázium, Štúrova 16, 937 01 Želiezovce PLÁN PRÁCE koordinátora finančnej gramotnosti školský rok 2017/2018 Plán činnosti koordinátora finančnej gramotnosti Úvod Finančná gramotnosť je schopnosť využívať

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatika. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatika. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán Informatika pre 7. ročník Počet hodín : 1hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2.stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Zuzana Duka Školský rok: 2014/2015 Plán schválila

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 1.1 Všeobecné (univerzálne ) spôsobilosti. 1.2 Pracovné spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 1.1 Všeobecné (univerzálne ) spôsobilosti. 1.2 Pracovné spôsobilosti Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Časový rozsah vyučovania Poznámka Vypracovala Technika ISCED 2- nižšie sekundárne ôsmy 0,5 hodiny týždenne, 16,5 hodín ročne Povinný predmet Mgr. Ľubica

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Učebné osnovy: Technika. Ročník: 8., Počet hodín : 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Technika. Ročník: 8., Počet hodín : 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Technika Ročník: 8., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA šiesty 0,5 hodiny týždenne, spolu 17 hodín ročne Charakteristika predmetu Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali z prírodovedných

Více

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI ŽIAKA

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI ŽIAKA HODNOTENIE SPOKOJNOSTI ŽIAKA TRIEDA: V súčasnosti sa zaoberáme sebahodnotením a veľmi by sme privítali vaše názory na našu školu. Prečítajte si uvedené tvrdenia a vyznačte odpoveď, ktorá najlepšie vystihuje

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Svet práce

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Svet práce UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Svet práce Škola (názov, adresa ) Základná škola, Komenského 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Svet práce - SVP Časový rozsah výučby ŠVP 0,5 hodina týždenne, 16,5

Více

Globálne vzdelávanie v učebniciach ZŠ. Bc. Dominika Mareková Predmet Globálne vzdelávanie 2014/2015

Globálne vzdelávanie v učebniciach ZŠ. Bc. Dominika Mareková Predmet Globálne vzdelávanie 2014/2015 Globálne vzdelávanie v učebniciach ZŠ Bc. Dominika Mareková Predmet Globálne vzdelávanie 2014/2015 Cieľ: zhodnotiť ako sú integrované témy GV v predmetoch Etická výchova (1. stupeň), Dejepis a Občianska

Více

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron Technika II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Baron TECHNIKA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie ţiakov

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE PROGRAMOVANIA WEBOVÝCH APLIKÁCIÍ

PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE PROGRAMOVANIA WEBOVÝCH APLIKÁCIÍ PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE PROGRAMOVANIA WEBOVÝCH APLIKÁCIÍ Záverečná práca 2018 Mgr. Ján GAAL školiteľ: PaedDr. Róbert JANIGA Ciele záverečnej práce: Cieľom práce je vytvorenie metodiky výučby projektového

Více