Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období"

Transkript

1 Nejzávažnější chyby v dtačních prjektech a nvá metdika prjektů v bdbí Martin Dítě, BDO Setkání starstů a míststarstů Reginservis

2 MEZINÁRODNÍ SÍŤ FIREM BDO 5 BDO je pátá největší síť na světě v bru Více než kanceláří* Více než partnerů a dbrníků* 138+ Přítmnst ve více než 130 zemích 6,015 mld. USD Celkvý brat 4,63 mld. EUR (k ) Síť BDO byla zalžena v rce 1963, kdy se firmy z Velké Británie, Nizzemí, Německa, USA a Kanady spjily s jedním splečným cílem sdílet a rzšiřvat své znalsti a pskytvat tak svým klientům jen tu nejkvalitnější pdpru. BDO pskytuje vysce kvalitní pradenství a služby a jejím cílem je především pmci svým klientům v rientaci a stabilizaci pdnikání v neustále se měnících tržních a hspdářských pdmínkách. Jsme si vědmi, že jedině tut cestu bude umžněn dsáhnut pr BDO vyššíh pdílu na trhu a zajistit tak vnímání naší značky jak celsvětvě uznávané jedntné glbální sítě. * Puze firmy právněné pužívat název BDO Strana 2

3 BDO v České republice Pradenství pr veřejný sektr Audity - prvěrka hspdaření, audity a prvěrky mimřádných a mezitímních účetních závěrek, audity u zřízených rganizací Interní a frenzní audity. Zavedení a nastavení interníh auditu, utsurcing, ad hc pmc Účetní pradenství, pmc při kntrlách Daňvé pradenství Kmplexní zajištění dtací v rámci celéh prjektvéh cyklu Zvyšvání efektivity využití energií (EPC) realizace investic d patření pr snížení buducí sptřeby energií Prcesní audity, IT audity Šklení vzdělávání na míru s praktickým dpadem u vás na místě Persnální audity, persnální pradenství, develpment centra PPP prjekty kmplexní zajištění prjektu Strana 3

4 Stav čerpání prstředků z bdbí v České republice Od pčátku prgramvéh bdbí k 3. lednu 2014 byl pdán žádstí pdpru v celkvé hdntě 1 464,8 mld. Kč. T představuje 181,3 % celkvé alkace NSRR na prgramvé bdbí Řídicí rgány a zprstředkující subjekty OP dpsud vydaly Rzhdnutí / Smluv pskytnutí dtace v celkvé výši 738,7 mld. Kč, cž činí 91,4 % celkvé alkace NSRR. Prplacené prstředky na účty příjemců dsahují 514,9 mld. Kč, tedy 63,7 % celkvé alkace NSRR. Očekávaný stav by se měl phybvat na úrvni 72%. Certifikvané výdaje předlžené EK činí 385,5 mld. Kč, cž je 47,7 % celkvé alkace NSRR na prgramvé bdbí Očekávaný stav by se měl phybvat na úrvni %. Strana 4

5 Nejčastější chyby příjemců dtací Neznalst pravidel způsbilsti výdajů a dalších metdik, nedůslednst Nevhdně bsazená pzice krdinátra prjektu Nedstatečná kmunikace s pskytvatelem dtace Nedstatečná kmunikace mezi prjektvým, finančním manažerem, technickým dzrem investra, ddavatelem, investrem důsledkem může být: Plžky víceprací a vícenákladů jsu chybně sučástí fakturace půvdníh rzpčtu Není stanven, kd rzhduje vícepracích a změnách prjektu Neznámení změn prjektu na pskytvatele Neddržení Pravidel pr výběr ddavatelů Nezachvání dluhdbéh majetku přízenéh z dtace p stanvenu dbu Špatný výběr pradce, špatně stanvená smluva Nezachvání slíbené činnsti Nearchivvání veškerých dkumentů Strana 5

6 Nejčastější chyby příjemců dtací (neinvestiční prjekty) Neznalst pravidel (výběrvé řízení, administrativní náležitsti prjektu (sepisvání dhd s účastníky prjektu, prkazvání realizace aktivit třídní knihy, prezenční listiny, apd.), záknem stanvené předpisy (cestvní příkazy, pracvně-právní vztahy např. časvé mezení u dhd prvedení práce a pracvní činnsti) Nepchpení, že se nejedná se prvzní prjekt cílem není úhrada 100% prvzních nákladů Nerespektvání faktu, že schválené jedntky + úvazky jsu závazné (zejm. u mzdvých nákladů); ke všem mzdvým nákladům je nutné přikládat výkazy práce Nerzlišvání sbních nákladů (kapitla 1) a přímé pdpry úhrada mzdvých příspěvků (kapitla 7) Chybí výkazy práce, činnsti nedpvídají pracvní náplni neb aktivitám prjektu Nesulad aktivit se schváleným harmngramem prjektu Nedstatečná publicita chybějící neb špatná lga EU(realizátr např. zveřejnil na inzerátu puze lg své rganizace) Strana 6

7 Nejčastější chyby příjemců dtací (veřejné zakázky) Obsazení pzice admistrátra interní / externí (zde i náležitsti smluvy) Neprvedení výběrvéh řízení žadatel vůbec nevyhlásí výběrvé řízení, neb uměle rzdělí zakázky prjektu pr stanvený limit Nedstatečné prkázání deslání Výzvy slveným ddavatelům Nezáknně stanvená kvalifikační kritéria a hdntící kritéria Prvádění změn v Zadávací dkumentaci p vyhlášení VŘ. Neddržení pvinné publicity ve vyhlášeném VŘ. Nepslání pzvánky pskytvateli) na účast při hdncení nabídek. Uvádění knkrétních názvů ve výkazu výměr či v plžkvém rzpčtu stavby bez mžnsti pužití kvalitativně a technicky bdbných řešení Rzpr návrhu smluvy díl s uzavřenu smluvu Strana 7

8 Výběrvá řízení sankce Neprveden výběrvé řízení, pkud byl třeba = sankce 100% Rzdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení předpkládané hdnty pd finanční limity stanvené v zákně veřejných zakázkách = sankce % Za zadání jedné neb více ddatečných zakázek překračujících hdntu půvdní zakázky více než 20 % = sankce min. 20 % hdnty půvdní zakázky Za neuvedení kvalifikačních kritérií v rzsahu pžadvaném záknem a způsbu hdncení = sankce 5 10 % finanční hdnty zakázky Za pužití nezáknných kvalifikačních neb hdntících kritérií = sankce %, v méně závažných případech 5 10 % finanční hdnty zakázky Za nedstatečnu neb diskriminační definici předmětu zakázky = sankce %, v méně závažných případech 5 10 % finanční hdnty zakázky Za vyjednávání v průběhu zadávání = sankce %, v méně závažných případech 5 10 % Za zjevná administrativní pchybení zadavatele, která neměla vliv na výběr ddavatele, nebude sankce uplatněna. 8 Zdrj: MMR

9 Finanční a věcná kntrla prjektů A. Kntrla předběžná / ex-ante cílem je získat infrmace přípravě žadatele na realizaci prjektu. Tyt kntrly prbíhají d schválení Rzhdnutí (náhdná kntrla na základě analýzy rizik). B. Průběžná kntrla - v průběhu realizace neb p uknčení realizace prjektu / etapy prjektu (tzn. p pdání žádsti platbu) může být u příjemce dtace pvěřenými pracvníky pskytvatele (např. MPO) a externím subjektem vyknána veřejnsprávní fyzická kntrla na místě: Každý prjekt by měl být kntrlván alespň 1 x (platí u ROP) Kntrlván je vedení dkumentace, míst realizace prjektu, sulad skutečnsti a mnitrvací zprávy, plnění indikátrů, publicita prjektu C. Následná kntrla (ex pst) - je vyknávána p uknčení prjektu a jeh prplacení. Kntrlván je udržení indikátrů prjektu, ddržení publicity prjektu a uchvání dkumentace prjektu. Šance na tut kntrlu je: Zpravidla 100% u prjektů ROP Více než 50% šance u statních prjektů 9 Na základě vnitřních neb vnějších pdnětů (např. známení veřejnsti)

10 Změny v prmíjení dvdu za prušení rzpčtvé kázně Prušením rzpčtvé kázně je mim výše uvedených důvdů také nejednznačné prkázání využití dtace. Lze ulžit d 10 let pčítaných d 1. ledna rku následujícíh p rce, v němž dšl k prušení rzpčtvé kázně. V minulsti byl mžné pté, c byl dvd za prušení rzpčtvé kázně bci či jinému příjemci dtace - veřejnému i privátními subjektu - ulžen, úspěšně pžádat jeh prminutí. Změna z předlňskéh léta však pdstatným způsbem tut mžnst zhršila. Pkyny Generálníh finančníh ředitelství D-9, D-11, D-15 Mdifikace frmulace»důvdy hdné zvláštníh zřetele«(tj. důvdy pr prminutí dvdu) > knkrétníh vymezení > btížné prminutí dvdu. Sankce vrácení dtace (jak dvdu za prušení rzpčtvé kázně) + penále (1 prmile z částky dvdu za každý den až d dne uskutečnění dvdu, částka penále nemůže převýšit celkvu výši dvdu za prušení rzpčtvé kázně). Strana 10

11 Pkyny Generálníh finančníh ředitelství D-9 a D-11 Pkyn vypčítává tzv. výjimečné případy = situace nezaviněné příjemcem dtace (živelné katastrfy, absence sučinnsti ze strany pskytvatele dtace či situace zapříčiněné státem). Pkyn D-11 dále vymezuje»statními důvdy hdnými zvláštníh zřetele«. Pr zde uvedené situace je d jisté míry splečné, že prušení rzpčtvé kázně příjemcem dtace neměl fatální důsledky a nevedl ke zmaření účelu pskytnuté dtace. Důvdy jsu například administrativní prušení pravidel pr zadávání zakázek výslvně nedprující záknu a které prkazatelně nevede k mžné změně přadí uchazečů. Pužití investičních prstředků na úhradu neinvestičních výdajů a napak při zachvání účelvsti pskytnutí prstředků. Rzhdující rgány musí pstupvat ve stejných případech vůči všem daňvým subjektům stejně. Strana 11

12 Prgramvací bdbí Změny z evrpskéh phledu pr ČR Základní změny prti Nižší pčet peračních prgramů, štíhlejší struktura Vyřazena některá témata (např. místní kmunikace) OP pdprují dvětví a sektry, kde dchází k selhání trhu Znvuzavedení pravidla N+3 pr časvu způsbilst výdajů Nižší % dtace na CZV - 25 % pr velké pdnikatele, resp. 35 % a 45 % pr střední a malé pdniky Vyšší využití návratných finančních nástrjů cca. 10% prstředků 12

13 Prgramvací bdbí Dhda partnerství V prsinci rku 2013 byl Česk vyhdncen a zařazen mezi země EU, kterým se při přípravě Dhdy partnerství daří I přest bude Dhda pdepsána nejdříve v létě tht rku První výzvy lze čekávat nejdříve na pdzim Nicméně EK i tak upzrnila ČR na některé nedstatky: Systém veřejných zakázek, činnst ÚOHS, sjedncení sankcí Chybějící zákn státní službě EK jej vnímá jak klíčvý prvek zajištění účinné veřejné správy EK trvá na vyřešení tázek v psuzvání vlivu na ŽP či regulace vdhspdářskéh sektru EK nesuhlasí s tím, že by ČR měla pdprvat vdní dpravu Představy ČR využívání evrpských peněz nejsu dstatečně prvázány s dpručeními d Evrpské rady 13

14 Nvá metdika prjektů v bdbí Předpklady pr funkční jedntné metdické prstředí Jasně vymezená implementační struktura - dstatečné kmpetence a svrchvanst centrálních institucí v rámci nastavvání JMP Jedntná terminlgie a jedntný přístup k tvrbě metdických dkumentů Jedntné metdiky (publicita, nepřímé výdaje, sankce ) Funkční mnitrvací systém, elektrnizace celéh systému Uveřejňvání tevřených a plánvaných výzev na jednm místě Zvážení dvuklvéh pdávání žádstí Nastavení jedntlivých prcesů d pdání žádsti až p schválení tak, aby prcesy na sebe navazvaly a byly jednznačné stanvení lhůt jedntlivých prcesů Menší frmalismus v žádstech * Transparentnst hdncení Vymahatelnst pvinnstí pskytvatele dtace, závaznst metdickéh prstředí i ve vztahu k hrizntálním institucím Opětvná prfesinalizace úředníků Věnvání pzrnsti systému knzultace a práce ŘO s žadateli a příjemci a umžnit výměnu zkušenstí mezi příjemci s přípravu a realizací prjektu 14

15 Klíčvá slva - témata Již nebudu pdprvány prjekty s menší přidanu hdntu (snad s výjimku strukturálně pstižených reginů) Z th vyplývá vyšší šanci na dtaci u prjektů s vyšší přidanu hdntu Klíčvými slvy pr úspěch jsu: živtní prstředí - zaměřen na klima, úspry energie, patření prti katastrfám dprava - páteřní dpravní a energetické sítě sciální sudržnst - bj s chudbu, vytváření sciálních center, sciální začleňvání výzkum VaV - vývj, invace, mezinárdní splupráce, transfer technlgií ICT - elektrnizace územní správy, zavádění internetu Vzdělávání - splupráce se pdniků se šklami, vzdělávání a šklení zaměstnanců 15

16 Prgramvací bdbí Navrhvané perační prgramy pr ČR Rzpčet: 21,6 mld. Eur (vs. 26,7 mld. Eur v bdbí ) Prgramy v rámci cíle Investice pr růst a zaměstnanst Operační prgramy ČR: OP Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst OP Výzkum, vývj a vzdělávání OP Zaměstnanst OP Dprava OP Živtní prstředí Integrvaný reginální perační prgram OP Praha pól růstu ČR OP Technická pmc Řídící rgán gesce: MPO MŠMT MPSV MD MŽP MMR Magistrát hl. m. Prahy MMR 16

17 Prgramvací bdbí Navrhvané perační prgramy pr ČR Prgramy v rámci cíle Evrpská územní splupráce Operační prgramy ČR: OP Česká republika Plská republika OP Česká republika Slvenská republika OP Česká republika Rakuská republika OP Česká republika Svbdný stát Bavrsk OP Česká republika Svbdný stát Sask Řídící rgán gesce: MMR MMR MMR MMR MMR Prgramy v rámci cíle Nadnárdní splupráce Operační prgramy ČR: OP Central Eurpe OP Danube (Dunaj ) Řídící rgán gesce: MMR MMR 17

18 Prgramvací bdbí Navrhvané perační prgramy pr ČR Prgramy v rámci cíle Mezireginální splupráce Operační prgramy ČR: OP mezireginální splupráce INTERREG C OP ESPON OP INTERACT Řídící rgán gesce: MMR MMR MMR Prgramy v rámci Evrpskéh zemědělskéh fndu Prgramy ČR: Prgram rzvje venkva OP Rybářství Řídící rgán gesce: MZ MZ 18

19 DtaceOnline.cz prezentace služby

20 Infrmační zdrje Obecné infrmace vývji schvalvání jedntlivých prgramů Infrmace nvých výzvách a na stránkách řídících rgánů (vždy dílčí infrmace daném prgramu) V rámci kmerčních infrmačních zdrjů lze dpručit stránky všechny infrmace na jednm místě s pdrbným vyhledavačem a hlídacím psem výzev) Případně také služba s vyšší přidanu hdntu

21 Kategrie prgramů veřejné pdpry Celkvý pčet aktivních neb čekávaných pd/prgramů se phybuje kl Mezi nimi jsu prgramy s velmi dlišnými příspěvky na prjekt d něklika tisíc Kč až p desítky milinů Kč a jsu pskytvány stvkami různých rganizací. Mnitrujeme dtace, měkké úvěry, cenění, jint venture fndy a daňvé úlevy Zdrj Pdniky Veřejný sektr Neziskvý sektr Kmunitární prgramy EU an an an Ostatní nadnárdní prgramy an an an Strukturální fndy EU an an an Nárdní prgramy ČR an an an Investiční pbídky an - - Reginální prgramy ČR an an an Lkální prgramy ČR an an an Ostatní prgramy an an an Prgramy nadací v ČR - - výběr

22 Nabídka služeb mnitringu výzev Online rešeršní systém - pr přípravu pdrbných dtačních auditů z aktuálních evrpských, nárdních i reginálních dtačních prgramů šetří čas a práci. Efektivní a nezbytný pracvní nástrj - pr pradenské instituce v blasti dtací a pr prfesinální EU a dtační manažery. Vyčerpávající a denně aktualizvanu databázi dtací - naši rešeršisté za vás denně hlídají dtační výzvy z více než 500 infrmačních zdrjů Reference - j4bpradce již využívají desítky měst, pradenských firem a bankvních institucí Ve splupráci se splečnstí Grant Advisr nabízíme mžnst bezplatnéh přístupu na bdbí něklika měsíců pr věření jeh nepchybnéh přínsu pr sučasné i další rzpčtvé bdbí. S žádstí vytvření vašeh prfilu prsím pište na adresu Strana 22

23 Čím se DtaceOnline.cz liší? Nejbsáhlejší nline databáze pdpůrných prgramů dstupná na českém internetu. Aktualizván každý den týmem analytiků prgramů veřejné pdpry. Veškeré infrmace jsu v databázi přehledně a jedntně strukturvány. Obsahuje pdrbnu funkci hlídacíh psa a řadu dalších

24 Úvdní stránka Nejbližší uzávěrky příjmu žádstí Aktuality a zpravdajství z dtační plitiky

25 Vyhledávací kritéria Vyhledávací frmuláře jsu rzlišvány pdle žadatele na pdnikatelský, veřejný neb neziskvý sektr. Pr vyhledávání jsu dstupná následující kritéria: Lkalita realizace prjektu Aktivity rganizace (resp. typ rganizace) Účely prjektu Velikst pdniku Uzávěrka příjmu žádstí Filtr gegrafickéh rzsahu prgramu Filtr statutu pdávání žádstí Zdrje veřejnéh financvání Pskytvatelé Vyhledávání pdle klíčvéh slva / textu

26 Nastavení mnitringu výzev Funkční tlačítka pr ulžení jsu zbrazeny vlev nahře. Mnitring výzev lze ulžit pmcí tlačítka Ulžit kritéria. Kliknutím na tt tlačítk se Vám zbrazí v nvém kně výzva pr pjmenvání tht ulžení. Nazvěte ulžení. Pkud chcete být upzrněni na nvé výzvy, pnechte plíčk níže zatrhnuté. Mnitring výzev je rzesílán 1x týdně.

27 Závěrečné shrnutí Již nebudu pdprvány prjekty s menší přidanu hdntu (snad s výjimku strukturálně pstižených reginů) Z th vyplývá vyšší šanci na dtaci u prjektů s vyšší přidanu hdntu Klíčvými slvy pr úspěch jsu živtní prstředí, páteřní dpravní a energetické sítě, sciální sudržnst, výzkum, vývj, invace, mezinárdní splupráce, ICT, splupráce se pdniků se šklami, vzdělávání a šklení zaměstnanců Nižší nárčnst přípravy žádstí a realizace prjektů, splečná metdika pr všechny OP (?) Dufejme, že i absrpční kapacita (prfesinalita) na straně pskytvatelů dtace (s vyjímku Czechinvestu) bude nadále výrazně růst Pkud dtace budu vnímány nadále vnímány jak křist plitiků a spřátelených rganizací, pak úspěšnst tht bdbí bude pět malá 27

28 DĚKUJI ZA POZORNOST Martin Dítě Tel: BDO Czech Republic EU Office s.r.. Služby dtačníh pradenství Karlinská 661 / 4 Praha Česká republika

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020 Nejzávažnější chyby v dtačních prjektech a nvá metdika prjektů v bdbí 2014-2020 Martin Dítě, BDO Setkání starstů a míststarstů Reginservis MEZINÁRODNÍ SÍŤ FIREM BDO 5 BDO je pátá největší síť na světě

Více

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období Nejzávažnější chyby v dtačních prjektech a nvá metdika prjektů v bdbí 2014-2020 Martin Dítě, BDO Setkání starstů a míststarstů Reginservis MEZINÁRODNÍ SÍŤ FIREM BDO 5 BDO je pátá největší síť na světě

Více

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020 Nejzávažnější chyby v dtačních prjektech a nvá metdika prjektů v bdbí 2014-2020 Martin Dítě, BDO Setkání starstů a míststarstů Reginservis MEZINÁRODNÍ SÍŤ FIREM BDO 5 BDO je pátá největší síť na světě

Více

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období Nejzávažnější chyby v dtačních prjektech a nvá metdika prjektů v bdbí 2014-2020 Martin Dítě, BDO Setkání starstů a míststarstů Reginservis MEZINÁRODNÍ SÍŤ FIREM BDO 5 BDO je pátá největší síť na světě

Více

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období Nejzávažnější chyby v dtačních prjektech a nvá metdika prjektů v bdbí 2014-2020 Martin Dítě, BDO České Budějvice, 30. ledna 2013 Setkání starstů a míststarstů Jihčeskéh kraje MEZINÁRODNÍ SÍŤ FIREM BDO

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Martin Dítě, BDO Ostrava 25. dubna 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Změny v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace Infrmace k aplikaci KISSS Revize metdik pr výkaznictví Nvé mduly aplikace Mžnsti rzvje aplikace Revize metdik pr výkaznictví aplikace KISSS Nminace zástupců jedntlivých služeb: duben až květen 2017 Jednání:

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2018 (datum pdání d 31.7.2019) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Nvá pdání Žádsti PRV prjektvá patření Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2017 (datum pdání d 31.7.2018) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK PŘIMĚŘENÝ ZISK článek IX. Prgramu pr pskytvání finanční pdpry z rzpčtu Zlínskéh kraje k zajištění dstupnsti sciálních služeb na území Zlínskéh kraje pr rk 2019 OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ

Více

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5 Vítejte na setkání Jihmravské partnerství E5 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 25.10.2016 www.rrajm.cz 1 představení činnsti RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra scieknmicky slabším

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018 Měst Vrchlabí Městský úřad Vrchlabí, kancelář starsty Zámek 1, 543 01 Vrchlabí Obecné infrmace pdle 26 zákna č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád), uskutečněných kntrlách za rk 2018 Obsah: 1. Kntrly prvedené

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn Příprava na nvé prgramvací bdbí 2014 až 2020 z phledu legislativních změn Knference samspráv Olmuckéh kraje 27. únra 2012 Zdeněk Semrád ředitel Úřadu Reginální rady NUTS 2 Severvýchd Legislativní výchdiska

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 28. 2. 2018 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí,

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 27. 2. 2019 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí, cestvní

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Otázky a odpovědi Pravidel IV doplnění

Otázky a odpovědi Pravidel IV doplnění Oddělení metdiky sy 4 PRV V Praze dne 25. únra 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: inf@szif.cz Otázky a dpvědi Pravidel IV.1.1 - dplnění Dne 2. ledna 2013 byl

Více

Příloha A Informační memorandum k Projektu

Příloha A Informační memorandum k Projektu Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje.p.s. PRV Žádsti pdpru v rámci perace 19.2.1 Mst, 22. 06. 2018 PROGRAM SEMINÁŘE 08:50 09:00 Prezence účastníků

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace Varvání pdle - pužití a dpady 12 ZKB Adam Kučínský ředitel dbr regulace Disclaimer Prezentace bsahuje infrmace platné ke dni její realizace, tedy k 16. 4. 2019. Infrmace, fakta a údaje bsažené v prezentaci

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Podklad pro vypořádání připomínky EK č. 99 k IROP

Podklad pro vypořádání připomínky EK č. 99 k IROP Přílha č. 2, bd 50-8/2014 Pdklad pr vypřádání připmínky EK č. 99 k IROP 50. zasedání Výbru Reginální rady reginu sudržnsti Severvýchd Další pdklady pr vypřádání připmínky EK č. 99 k IROP 1. Obecné zdůvdnění:

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000205 M Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma knané dne 7. března 2017 ZM7/ 24^2) Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - březen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 11. 6. 2010 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více