VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010"

Transkript

1 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p. 6, Spjení : Tel.: Datum a míst registrace : v rejstříku becně prspěšných splečnstí vedeném u Krajskéh sudu v Ústí nad Labem v ddílu 0, vlžce čísl 60 Identifikační čísla (IČ) : Bankvní spjení : ČSOB, a.s., pbčka Mst, č. ú /0300 Charakteristika a činnsti v rce 2010 U vzniku Škly bnvy venkva,.p.s. v Ústeckém kraji stál v rce 1999 starsta bce Libčeves Ing. Michal Pspíšil a dluhletý prpagátr rzvje venkva Mgr. Bhuslav Blažek. Zakladatelsku skupinu dplňvala vedle fyzických sb i sba právnická a t NDZ družstevní zálžna. Jejím hlavním cílem byl půsbení v blasti pdpry rzvje venkva priritně v rámci Ústeckéh kraje, následně pak splupracvat v tét blasti s relevantními partnery i na úrvni mezinárdní. Obsahvě vymezvala zakládací listina uvedený subjekt ve dvu blastech: a) pskytvání pradenství, knzultací a infrmací týkajících se Prgramu rzvje venkva, b) přádání tématicky zaměřených nárdních i mezinárdních knferencí, seminářů a výstav. Reflexe pptávky a ptřeb p službách přinesla v rce 2010 (zejména v závěru rku) rzšíření aktivit splečnsti, které je v sučasné dbě mžné definvat takt: Pdpra bnvy venkva v České republice s priritním zaměřením na blast venkva Ústeckéh kraje (splupráce s MAS Cínveck v rámci mezinárdníh prjektu Hvřme s venkvskými lidmi, pdprujme jejich vzdělávání, ale především jim nasluchejme, smluva pskytvání služeb byla pdepsána ).

2 Výrční zpráva becně prspěšné splečnsti za rk 2010 Navázání kntaktů s Centrem pr reginální rzvj ČR a pvěření zpracváním databáze vyhlášených dtačních titulů v ČR. V rce 2011 ptm pkračvání na průběžné aktualizaci dat Reginálníh infrmačníh servisu (RIS) ve splupráci s ČARA. Pskytvání pradenství, knzultací a infrmací týkajících se bnvy a rzvje venkva pr všechny účastníky venkvskéh živta a zpracvání jejich rzvjvých prjektů. Přádání tématicky zaměřených akcí, seminářů s dbrnu i becnu tématiku spjenu s rzvjem venkva, vzdělávacích akcí s aktivní lektrsku činnstí (např. tématický seminář pr Ministerstv zemědělství ČR, šklení žadatelů MAS ČS, šklení na téma bčanský ptenciál pr Obec Staňkvice, lektrské zajištění šklení Prjektvý manažer v Asista, s.r.. v Chmutvě. Vytváření kncepčních strategických dkumentů (např. v rámci prjektu z iniciativy Cíl3/Ziel3 pr Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem, příspěvkvá rganizace ŠOV. p. s. zpracvala analyticku studii práci s mládeží a zabezpečení rdin v ČR a Sasku. Odbrné a technické zabezpečení Celstátníh setkání škl bnvy venkva v říjnu 2011 ve splupráci s Obcí Liběšice. Prjektvá příprava v rámci PRV (např. pr Měst Úštěk a bec Petrvice). Dhled nad realizací prjektu Rehabilitace Biskupskéh gymnázia v Krupce I.etapa Dknčení reknstrukce základní škly (pr RRA ÚK). Pradenství při výběrvých řízení a tvrbě zadávacích dkumentací (zejm. pr RRA ÚK). Vytváření partnerství veřejnéh a sukrméh sektru na venkvě. Metdická pdpra pr MAS ČS při evaluaci prjektů. Stejně jak v předcházejícím rce byla jednu z činnstí ŠOV splupráce s Místní akční skupinu České středhří. Na základě přidělených dtačních prstředků na realizaci Strategickéh plánu Leader (SPL) byla prhlubena dbrná splupráce v blasti realizace prcesů zahrnutých d SPL, sučasně pkračvala činnst vyplývající z aktivní práce zaměstnanců MAS v jejích rgánech. 2

3 Výrční zpráva becně prspěšné splečnsti za rk 2010 Orgány splečnsti Obsazení statutárních rgánů splečnsti d rce 2010: D Správní rada Ing. Manfred Hellmich Jan Bartň Libr Kudrna Vladimír Valeš Magdalena Hunčvá Dzrčí rada Jiří Rth Zdeněk Tarant Od Správní rada Bc. Libr Kudrna, Ing. Jiří Plívka Ing. Bhumil Bcian Dzrčí rada Ing. Martin Merker Ing. Michal Tarant Ing. Břek Valvda Významní partneři v rce 2010 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. (splupráce a pmc na úrvni materiálně technické a prjektvé) Obec Staňkvice Obec Liběšice Mikrregin Žateck (vzdělávání) Místní akční skupina České středhří (strategické dkumenty a činnst v rgánech) Místní akční skupina SERVISO Místní akční skupina Cínveck Místní akční skupina Vladař Centrum pr reginální rzvj ČR Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, příspěvkvá rganizace 3

4 Výrční zpráva becně prspěšné splečnsti za rk 2010 Technické, rganizační a persnální záležitsti Pracvní tým ŠOV v závěru rku 2010 pršel výraznu změnu v závěru rku K byl jmenván ředitel splečnsti. Stávající dva kmenví zaměstnanci uknčili pracvní pměr dhdu v prsinci 2010, byl vyplacen dstupné. Činnst ŠOV v rce 2010 se pět částečně pírala technicku vybavenst Reginální rzvjvé agentury Ústeckéh kraje, a. s., a t v suladu s Mandátní smluvu, která byla v rce 2006 mezi běma rganizacemi uzavřena. Především se jednal prnájem vzidel. Rzvj partnerství a kntaktů Krmě výše uvedených klíčvých partnerů pr rk 2010 se rýsuje i splupráce s MAS Naděje pr Msteck a MAS Vladař, která vyžaduje metdicku pdpru v přípravě kncepčních dkumentů a zpracvání vnitřních prcesů. Hspdaření v rce 2010 Hspdaření splečnsti v rce 2010 nutn charakterizvat jak ztrátvé. Přehled jedntlivých účetních plžkách udává výkaz zisků a ztrát převzatý z daňvéh přiznání k dani z příjmů právnických sb ŠOV za rk 2010 vypracvané účetní splečnsti paní Rmanu Vernarvu. Důvdem nepříznivéh eknmickéh vývje je celkvé zvýšení nákladů a celkvá neefektivnst vynalžených nákladů. Nejvýraznější plžku tvří navýšený prnájem kanceláří ŠOV ze strany Výzkumnéh ústavu pr hnědé uhlí, a. s. v Mstě. V rce 2011 se prt plánuje ušetřit na mzdvých prstředcích frmu utsurcingu a uknčením prnájmu velké kanceláře výměnu za menší. Náklady splečnsti v rce 2010 dsáhly výše 1, ,- Kč, příjmy pak ,- Kč. Rzdíl nákladů a výnsů činí ,- Kč. Předlžen byl daňvé přiznání, v němž si splečnst nevyměřila daňvu pvinnst (v suladu s 20 zákna 586/1992 Sb. ve znění pzdějších předpisů a dplňků). Tyt schdky v likviditě však byly překnány díky nakumulvanému finančnímu kapitálu z předchzích bdbích. Údaje hspdaření splečnsti v rce 2010 shrnuje tabulka výkazu zisků a ztrát: 4

5 Výrční zpráva becně prspěšné splečnsti za rk 2010 Označení Název ukazatele Skutečnst v běžném účetní bdbí Sledvaném Minulém A NÁKLADY I. Sptřebvané nákupy II. Služby celkem III. Osbní náklady celkem IV. Daně a pplatky celkem 0 0 V. Ostatní náklady celkem 5 4 Náklady celkem Označení Název ukazatele Skutečnst v běžném účetní bdbí Sledvaném Minulém B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkny a za zbží celkem IV. Ostatní výnsy celkem 1 0 VI. Přijaté příspěvky celkem 0 0 Výnsy celkem C. Výsledek hspdaření před zdaněním D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ p zdanění V rzvážném účtu k dsáhla výše aktiv i pasiv výše 919 tis. Kč. 5

6 Výrční zpráva becně prspěšné splečnsti za rk 2010 Slv na závěr Pzitivní vývj splečnsti je mžné spatřvat v upevnění vztahů se stávajícími partnery a rzšíření jejich pčtu. Pdařil se prti minulému rku zdvjnásbit celkvý bjem příjmů. Ztráta tht rku prt nebyla tak výrazná jak v minulém rce. V závěru rku byl, pkud se hspdaření týká, zaznamenán nárůst eknmické aktivity, který zajistil pkrytí výdajů spjených s dstupným dcházejících zaměstnanců. Jmenvání ředitele splečnsti zkušeným manažerem, který bude na existenci splečnsti primárně interesván, byl přijat jak patření pr udržení splečnsti. V Liběšicích dne 21. června Bc. Libr Kudrna předseda správní rady 6

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9 Mtt: Každá neziskvá rganizace v ČR je plně samstatným a svébytným subjektem bčanské splečnsti. Asciace NNO ČR pdpruje vše, c nás sbližuje, dstraňuje t, c nás rzděluje a prezentuje náš splečný příns ke

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti.

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Psláním sdružení Aperi je zlepšvat pstavení rdiny ve splečnsti. Aperi Splečnst pr zdravé rdičvství Šmilvskéh 5 120 00 Praha 2 telefn: 739 062 011 telefn/fax: 222 513 099 aperi@aperi.cz

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více