Matematická logika cvi ení 47

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematická logika cvi ení 47"

Transkript

1 Matematická logika cvi ení 47 Libor B hounek LS 2012/13, P F OU, Cvi ení 1. Posu te následující výroky z hlediska adekvátnosti dvojhodnotové sémantiky (a jejich pravdivostní hodnoty): 1. Knihovna je otev ená. 2. Úst ední knihovna MKO byla ve 14 hodin otev ená. 3. x > ! > je malé p irozené íslo. 6. Judea je hornatá. 7. Zítra vypukne námo ní bitva. 8. Ve vzdálenosti 45 miliard sv telných let existuje obydlená planeta. 9. Pro kaºdý systém neprázdných mnoºin existuje mnoºina mající jednoprvkový pr nik s kaºdou z nich. 10. Existuje nekone n mnoho prvo íselných dvoj at. 11. Existuje mnoºina reálných ísel, kterou nelze bijektivn zobrazit na mnoºinu v²ech p irozených ísel ani na mnoºinu v²ech reálných ísel. 12. Sou asný francouzský král je holohlavý. 13. S ítání innitesimáln malých veli in je komutativní. Cvi ení 2. Formalizujte následující výroky pomocí základních výrokových spojek. Pozorujte p ípadnou nejednozna nost formalizace a vyjasn te jejich pravdivostní podmínky: 1. Není pravda, ºe Jan není nezam stnaný. 2. Není horko ani zima. 3. Není ani ervený ani velký. Není ervený a velký. 4. Nenastává p ípad, ºe tekutina v e nebo mrzne. 5. Nem ºe být ervený a velký. Nem ºe být ervený a nem ºe být velký. 6. Je ervený nebo velký. Je bu ervený, nebo velký. 1

2 7. Sedím nebo pí²u. Sedím, nebo pí²u. 8. Jestliºe = 5, jsem papeº. Cvi ení 3. Posu te adekvátnost formalizace následujících výrok pomocí p íslu²ných výrokových spojek: 1. Není vysoký. Je nevysoký. Není nevysoký. 2. Vstal a upadl. Upadl a vstal. 3. Jana a Petra jely spolu na kole. Dámy a pánové se p ed tancem spárovali. Jablka a hru²ky byly promíchány. 4. Za stovku dostanu krabi ku Marlborek a za stovku dostanu krabi ku Camelek. Za stovku dostanu krabi ku Marlborek a krabi ku Camelek. 5. Nezabil jsem ji a nezabil jsem ji a nezabil jsem ji! 6. Jestliºe nezabil Kennedyho Oswald, zabil ho n kdo jiný. Kdyby nezabil Kennedyho Oswald, zabil by ho n kdo jiný. 7. Kdyby klokani nem li ocas, p epadávali by dop edu. 8. Pokud klesá po et pirát, dochází ke globálnímu oteplování. 9. New York je v USA, práv kdyº Titan je m sícem Saturnu. 10. Jestliºe 43 není d litelné 7, pak 43 je prvo íslo. Jestliºe 42 je d litelné 7, pak 43 je prvo islo. ƒislo 43 je prvo íslo, práv kdyº není d litelné 7. Cvi ení 4. Doloºte, ºe výroková spojka A nutn A není extenzionální: tj. najd te p íklady výrok : 1. nutn pravdivých, 2. pravdivých, ale nikoli nutn (tzv. kontingentn pravdivých), 3. nutn nepravdivých a 4. nepravdivých, ale nikoli nutn. (Jak z jejich existence plyne neextenzionalita?) Cvi ení 5. Nech atomický výrok p je pravdivý, q nepravdivý a r pravdivý. Vypo t te pravdivostní hodnotu výrok : 1. (p q) (r p) 2. p p 3. ((p q) q) p Cvi ení 6. Vypo ítejte pravdivostní tabulky formulí: 1. (p q) ( q r) 2. p p 3. (p q) (q p) Cvi ení 7. Porovnejte pravdivostní tabulky sloºených výrok (p q) r a p (q r), odpovídající dvojzna nému výroku p a q nebo r. Najd te matematický, p írodov decký nebo právní výrok, kde tato dvojzna nost hraje roli. Vymyslete jiné dvojzna nosti dané nevyzna ením závorek v p irozené e i a jejich (pokud moºno fatální) následky. 2

3 Cvi ení 8. Ov te, zda jsou výroky ve dvojici logicky ekvivalentní: 1. Jestliºe 5 je liché íslo, pak 5 2 je liché íslo. Jestliºe 5 2 není liché íslo, pak 5 není liché íslo. 2. Jestliºe 5 je liché íslo, pak 5 2 je liché íslo. ƒíslo 5 2 je liché, práv kdyº íslo 5 je liché. Cvi ení 9. Ov te v²echny logické ekvivalence z p edná²ky, tj.: 1. A A A A A A A A 2. A B B A 3. A B B A 4. (A B) C A (B C) 5. (A B) C A (B C) 6. A (B C) (A B) (A C) 7. A (B C) (A B) (A C) 8. (A B) A B 9. (A B) A B 10. A B A B (A B) 11. A B ( A B) (A B) 12. A B ( A B) A B 13. A B (A B) (B A) (A B) ( A B) 14. A? B : C (A B) ( A C) 15. A NAND B (A B) 16. A A A A (A A) A A 17. A A Cvi ení 10. Dokaºte, ºe následující mnoºiny spojek jsou funk n úplné: 1. {, } 2. {, } 3. {NAND} 4. {NOR} Cvi ení 11. Dokaºte, ºe následující mnoºiny spojek nejsou funk n úplné: 1. {, } 2. { } 3

4 Cvi ení 12. Najd te disjunktivní normální formu následujících formulí (úplnou, pokud existuje): 1. (p q) 2. (p q) (r s) (t u) Cvi ení 13. Najd te konjunktivní normální formu následující formule (úplnou, pokud existuje): 1. (p q) Cvi ení 14. Sestavte obvod z NAND-hradel (tj. sou ástek s dv ma vstupy x, y a jedním výstupem z = F NAND (x, y)), který dává vstupu s hodnotami p, q, r výstup daný pravdivostní funkcí formulí: 1. p q, p q, p, p q, p q 2. Ud lejte totéº z NOR-hradel. (Vyuºijte výsledky cvi ení et ete hradla uvaºte, ºe výstup lze kopírovat.) Cvi ení 15. Sestavte z NAND-hradel obvod, který se te dv dvouciferná dvojková ísla. Cvi ení 16. Ov te tautologi nost tautologií z p edná²ky, tj.: 1. ((p q) p) p 2. A A 3. (A A) 4. A (A B) 5. (A A) B 6. A (B A) 7. (A B) (B A) Cvi ení 17. Rozhodn te tautologi nost následujících formulí. Uvaºte, která z metod rozhodování tautologi nosti probíraných na p edná²ce (pravdivostní tabulka, p evod na logicky ekvivalentní známou tautologii, zkrácené prohledávání pravdivostní tabulky i analytická tabla) je v daném p ípad nejrychlej²í. 1. (p q) (q r) 2. (p q) q 3. (p p) p 4. (p p) p 5. ((p q) q) p 6. (((p q) r) & ((q p) r)) r 4

5 7. ((p q) r) (p (q r)) 8. ((p q r) (s t)) ( p ( r q)) (s t) (t s) Cvi ení 18. Uvaºujme restrikci klasické výrokové logiky, kdy máme k dispozici jedinou výrokovou prom nnou. 1. Rozmyslete, jak bude vypadat její Lindenbaumova algebra. 2. Rozmyslete totéº pro dv výrokové prom nné. Cvi ení 19. Nech ϕ je formule (p q) ( r q) a ψ formule (s p) (s r). 1. Ov te ϕ = ψ. 2. Ov te tvrzení anglické Wikipedie (heslo Craig interpolation k ), ºe interpolantem ϕ = ψ je p r. 3. Najd te interpolant ϕ = ψ algoritmem z d kazu v ty o interpolaci. 5

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

KMA/MDS Matematické důkazy a jejich struktura

KMA/MDS Matematické důkazy a jejich struktura Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141 KMA/MDS Matematické důkazy a jejich struktura Seminář 1 Cílem tohoto semináře je efektivní uvedení

Více

Zpracov n v decko v zkumn ch dat trubka Znojil zpracoval Ale K enek nor duben 1995 Obsah 1 Z kladn pojmy 1 2 Momenty a rozd len 1 3 Testovac krit ria 2 4 Optimalizace 2 5 Anal za variance 3 6 Zp tn anal

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA Studijní materiály pro obor CNES Praha 2007 VÝZKUM KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH. ESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK. Alena Macurová, Ivana Homolá

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

OBSAH. Předmluva... 5

OBSAH. Předmluva... 5 OBSAH Předmluva... 5 Logika a jazyk... 7 1 Analýza jazyka a nauka o definici... 7 1.1 Sémanticko-logická analýza jazyka... 7 1.2 Nauka o definici... 11 1.3 Řešené příklady... 14 1.4 Cvičení... 19 Výroková

Více

Primární a sekundární výskyt označující fráze. Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5.

Primární a sekundární výskyt označující fráze. Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5. Primární a sekundární výskyt označující fráze Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5. 2012 Russellovo rozlišení jména a popisu Označující fráze Primární a sekundární

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

Možné světy v logice. Jaroslav Peregrin. Carnap

Možné světy v logice. Jaroslav Peregrin. Carnap Možné světy v logice Jaroslav Peregrin Carnap S pojmem možného světa se můžeme setkat již ve scholastice. Na úsvitu novověké filosofie ho G. Leibniz použil, když se pokoušel odpovědět na otázku, proč Bůh

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Informa! ní list: Romové ze! lenských stát " EU a podmínky na trhu práce ve Velké Británii

Informa! ní list: Romové ze! lenských stát  EU a podmínky na trhu práce ve Velké Británii Informa! ní list: Romové ze! lenských stát " EU a podmínky na trhu práce ve Velké Británii Romové jsou nejv! tší etnickou minoritou v Evrop! a jsou považováni za nejohrožen! jší a nejvíce marginalizovanou

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více