Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová"

Transkript

1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DLE IAS/IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ LONG - TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE PROPERTY ACCORDING TO IAS/IFRS AND CZECH ACCOUNTING PRECEPTS Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová Abstrakt Každý podnikatel při uskutečňování své podnikatelské činnosti využívá stroje, budovy, zásoby, peníze nebo například pozemky. Všechny tyto prostředky označujeme souhrnně majetkem podniku. Pomocí něj podnikatel poskytuje určité služby ostatním nebo prodává výrobky svým zákazníkům. Majetek se dělí dále na oběžný, který ovšem během výrobního procesu mění svoji podobu, a na dlouhodobý, který využívá obvykle déle než jeden rok. Ten se ještě dále dělí na hmotný a nehmotný. U většiny výrobních podniků má rozhodující podíl v celkovém složení aktiv právě dlouhodobý hmotný majetek. V příspěvku se chci zabývat dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem dle IAS/IFRS a českých účetních předpisů. Zatímco v české právní úpravě se dlouhodobému majetku věnuje pouze ČÚS 13 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dle IAS/IFRS řeší danou problematiku standardy IFRS 5 Aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti, IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení, IAS 17 Leasingy, IAS 36 Snížení hodnoty aktiv a IAS 40 Investice do nemovitostí. Klíčová slova: dlouhodobý majetek, nemovitosti, IAS/IFRS Abstract Each enterpriser employs machines, buildings, inventory, money or lots in his business. All resources are company property. Firm has short-term assets that change during industrial process and fixed assets that firm employs longer than one year. Fixed assets divide by on tangible property and intangible property. For most of manufacturing concerns is major fixed tangible property. In paper I deal with long - term tangible and intangible property according to IAS/IFRS and Czech accounting precepts. In Czech legislature is long - term property only in Czech accounting precept 13 long - term intangible and tangible property, in IAS/IFRS deal with long - term property standards IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations, IAS 16 Property, Plant and Equipment, IAS 17 Leases, IAS 36 Impairment of Assets, IAS 40 Investment Property. Key words: Fixed Assets, Properties, IAS/IFRS 1 ÚVOD V rámci českých účetních standardů se dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem zabývá Český účetní standard ČÚS 13 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Dle IFRS/IAS se dlouhodobému majetku věnují tyto standardy: IFRS 5 Aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti zahrnuje majetek určený k prodeji. IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení nejdůležitější standard v oblasti dlouhodobého majetku. Vymezuje účetní postupy pro pozemky, budovy a zařízení, které používá účetní jednotka ve své provozní činnosti (výroba, poskytování služeb, prodej nebo

2 administrativní důvody). Standard se zabývá jejich uznáním v rozvaze, způsoby jejich oceňování a odpisování. IAS 17 Leasingy účetní jednotka standard využívá, pokud pořizuje dlouhodobá aktiva formou finančního leasingu. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv standard vychází ze zásady opatrnosti. IAS 40 Investice do nemovitostí tento standard účetní jednotka aplikuje, pokud využívá dlouhodobý majetek za účelem investice do nemovitostí. Pokud účetní jednotka buduje nebo vyvíjí majetek k budoucímu použití, který ještě nesplňuje definici investice do nemovitosti, ale účetní jednotka jej bude využívat jako investici do nemovitosti, postupuje do okamžiku, kdy je majetek převeden do kategorie investice do nemovitostí, v souladu s IAS METODIKA 2.1 Definice dlouhodobého nehmotného majetku Dle IFRS jde o identifikovatelné nepeněžní aktivum bez fyzické podstaty, kontrolované podnikem, držené pro užití k výrobě nebo dodávce zboží či služeb, pro pronájem ostatním subjektům či pro administrativní účely. Může být koupené nebo vytvořené vlastní činností. Podle české účetní legislativy existují aktiva, která jsou klasifikována jako dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Jedná se především o: zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva (know-how, licence), goodwill, jiný dlouhodobý nehmotný majetek, nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek. 2.2 Definice dlouhodobého hmotného majetku Dle IFRS jde o dlouhodobý hmotný majetek v držení podniku pro využití k výrobě nebo dodávce zboží či služeb, pro pronájem ostatním subjektům či pro administrativní účely a předpokládá se jeho užívání po dobu více než jednoho účetního období. V české legislativě existuje výčet aktiv, která jsou klasifikována jako dlouhodobý hmotný majetek, v zásadě srovnatelný s IFRS, s výjimkou majetku pořízeného prostřednictvím finančního leasingu a samostatné kategorie oceňovacího rozdílu k nabytému majetku. Řadíme sem: pozemky, stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů,

3 základní stádo a tažná zvířata, jiný dlouhodobý hmotný majetek, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek, oceňovací rozdíl k nabytému majetku. 2.3 IFRS 5 Aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti Při klasifikaci dlouhodobých aktiv jako aktiv držených k prodeji účetní jednotka dává najevo dané aktivum prodat. Aktiva jsou vykazována v rozvaze jako krátkodobá od okamžiku, kdy splňují podmínky stanovené IFRS 5. Ostatní aktiva, která jsou vyřazena z aktivního užívání, ale nesplňují podmínky pro klasifikaci držená k prodeji, nemají být vykázána odděleně. Důvodem je předpoklad, že účetní hodnota takového aktiva nebude zpětně získána prostřednictvím prodeje. Tato aktiva jsou oceňována nižší z hodnot buď účetní hodnotou anebo reálnou hodnotou sníženou o náklady související s prodejem. Odpisování těchto aktiv, která jsou určena k prodeji, je ukončeno, protože se u těchto aktiv předpokládá, že bude jejich účetní hodnota získána pravděpodobněji prodejem než dalším užíváním a zároveň, že k dokončení prodeje dojde do jednoho roku od okamžiku, kdy byl majetek klasifikován jako aktivum držené k prodeji. Toto aktivum (nebo skupina aktiv) musí být k dispozici pro okamžitý prodej v jeho současném stavu (pouze s podmínkami běžnými a obvyklými pro tento prodej například čas pro uvolnění budovy, nelze dostupnost k prodeji spojovat s rekonstrukcí či modernizací) a jeho prodej musí být vysoce pravděpodobný. S jeho prodejem firma počítá a aktivně hledá potenciálního kupce. Jako aktiva držená k prodeji nejsou klasifikovaná dlouhodobá aktiva, která budou opuštěna a u kterých se předpokládá, že budou vlastněna do konce jejich ekonomické životnosti a budou spíše uzavřena než prodána. Ve výjimečných případech lze období od data klasifikace do dokončení prodeje prodloužit na dobu delší než jeden rok, jde o případy, kdy dojde k prodlení důsledkem událostí, které jsou mimo kontrolu účetní jednotky. Jedná se například o státem regulované činnosti, kde je potřeba schválení regulátorem, které může období prodloužit, nebo případy, kdy je po uzavření kupní smlouvy zjištěna skutečnost, kterou je třeba odstranit, což prodlouží dobu pro uskutečnění prodeje. Dalším důvodem k prodloužení doby, po kterou může být dlouhodobé aktivum klasifikováno jako držené k prodeji, je případ, že v příslušném období došlo přechodně k výraznému zhoršení podmínek na trhu s předmětným aktivem a ačkoliv účetní jednotka aktivně nabízí aktivum, nejsou získány žádné rozumné nabídky na koupi aktiva za cenu, která odráží tržní podmínky. Reklasifikace aktiv držených k prodeji Při změně plánů prodeje ukončí účetní jednotka klasifikaci aktiva jako držené k prodeji a klasifikuje je jako držené k užívání a dále je vykazuje v souladu s příslušným IAS, do jehož působnosti příslušné aktivum náleží. Ukončované činnosti Ukončované činnosti jsou penězotvorné jednotky, které jsou součástí účetní jednotky, která buď byla vyřazena, nebo je klasifikovaná jako držená k prodeji a:

4 představuje samostatný hlavní obor nebo územní oblast činnosti, je částí koordinovaného plánu vyřadit samostatný hlavní obor nebo územní oblast společnosti, je dceřiným podnikem pořízeným výhradně s úmyslem jeho prodeje. V české právní úpravě neexistuje obdobná úprava jako IFRS 5 pro dlouhodobá aktiva, u kterých se předpokládá v časovém horizontu do jednoho roku jejich prodej. Tato aktiva jsou vykazována stejně jako ostatní položky dlouhodobých aktiv, nedochází k jejich přeceňování. 2.4 IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení Většina položek majetku, které slouží k opravě budov a zařízení, je evidována jako zásoby materiálu v souladu s IAS 2 Zásoby. Pokud jsou ale položky náhradních dílů a přídavných zařízení používány po dobu delší než jedno účetní období, využije účetní jednotka IAS 16. Tyto položky jsou klasifikovány jako pozemky, budovy a zařízení. V české právní úpravě jsou všechny náhradní díly evidovány jako zásoby. Není také zohledněn účel, za kterým byla příslušná položka aktiv pořízena nebo držena. V souvislosti s daným aktivem jej lze rozdělit na více součástí, které mají odlišnou dobu použitelnosti a účtovat o každé části odděleně (budova se dá rozdělit na okna, ústřední topení, střechu a ostatní části budovy). Pro tyto komponenty lze také použít odlišné metody odpisování, tzv. komponentní přístup v závislosti na konkrétním způsobu jejich opotřebení. Některé části aktiva mohou být vyměňovány po uplynutí určité doby, jiné po vyrobení daného množství výrobků. Ve standardu nejsou uvedena kromě doby použitelnosti náhradních dílů žádná hodnotová kritéria pro klasifikaci náhradních dílů jako aktiv podle IAS 16. Česká právní úprava neumožňuje desagregaci položek aktiv. Základním předpokladem pro uznání těchto položek jako aktiva je předpoklad, že aktivum přinese v budoucnosti účetní jednotce ekonomické zisky. Na rozdíl od ČÚS nestanovují standardy peněžní hranici pro zařazení do dlouhodobých aktiv. U některých aktiv je potřebné provádět generální prohlídky. Náklady na tyto prohlídky jsou klasifikovány jako samostatné aktivum a odpisovány po dobu pravidelného cyklu těchto prohlídek. Základní pojmy Účetní hodnota je částka, ve které je aktivum vykázáno v rozvaze po odečtení oprávek a akumulovaných ztrát ze snížení jeho hodnoty. Pořizovací náklady aktiva jsou peněžní prostředky nebo peněžní ekvivalenty, které byly zaplaceny nebo reálná hodnota ostatních protihodnot souvisejících s nabytím aktiva v době jeho pořízení nebo výstavby. Odepisovatelná částka je pořizovací cena nebo reálná hodnota, minus zbytková hodnota aktiva při jeho vyřazení. Odpis je systematická alokace odepisovatelné částky po dobu použitelnosti aktiva. Oceňování pozemků, budov a zařízení Při pořízení se pozemky, budovy a zařízení oceňují pořizovacími náklady. Jedná se o cenu pořízení zvýšenou o vedlejší náklady spojené s pořízením, sníženou o případné obchodní slevy. Součástí pořizovací ceny také mohou být náklady na odstranění aktiva a uvedení místa do původního stavu.

5 Součástí ocenění pozemků, budov a zařízení nejsou například: administrativní a jiné všeobecné režijní náklady, pokud nejsou přímo přiřaditelné k pořizovanému aktivu, náklady na záběh a jiné před výrobní náklady, počáteční provozní ztráty a jiné předvýrobní náklady, náklady na zavedení nového produktu nebo služby. Oceňování pozemků, budov a zařízení v okamžiku jejích pořízení je shodné v obou systémech. V okamžiku uznání může buď účetní jednotka využít model pořizovací ceny anebo model přecenění: model pořizovací ceny pozemky, budovy a zařízení jsou vykázány v pořizovací ceně, která je snížena o oprávky a kumulované ztráty ze snížení hodnoty. Tento model je využíván ve většině firem. model přecenění pozemky, budovy a zařízení jsou vykázány v reálné hodnotě k datu přecenění, snížené o následné oprávky a kumulované ztráty ze snížení hodnoty. Tento model není uznáván v české účetní legislativě. V IAS je většinou využíván pouze u pozemků: o pozemky a budovy jsou oceňovány reálnou hodnotou, což je cena tržní, kterou stanoví odhadce, o movité věci reálnou hodnotou je cena tržní, pokud nelze tuto cenu stanovit, lze reálnou hodnotu určit pomocí výnosové metody nebo jsou tyto věci ohodnoceny ve výši svých odepsaných reprodukčních nákladů. Přecenění je nutné provádět, když se reálná hodnota významně liší od účetní hodnoty. Hodnota aktiv může být zvýšena nebo snížena: zvýšení hodnoty aktiva je zachyceno souvztažně s vlastním kapitálem ve prospěch fondu z přecenění, snížení hodnoty je ve výsledovce zachyceno jako náklad. V české právní úpravě je uznáván pouze model oceňování pořizovacími cenami a ošetřením snížení hodnoty. Česká legislativa neumožňuje přecenění dlouhodobého majetku směrem nahoru. Umožňuje zachytit pouze snížení hodnoty pod účetní hodnotu majetku prostřednictvím opravných položek k majetku. Studenti VŠE v Praze provedli analýzu, jejímž předmětem bylo zjištění, do jaké míry společnosti volí model přecenění. Tomuto modelu je věnovaná velká pozornost v rámci IAS 16, a proto by se mohlo zdát, že je často používán v praxi. Z 256 firem model přecenění využila pouze jedna firma, a to pouze pro třídu pozemků. Nevýhodou tohoto modelu je jeho složitost a nevýhodnost z hlediska vykázaného výsledku u odpisovaného majetku. Opotřebení majetku - odpisy Odpisování aktiva začíná okamžikem, kdy je aktivum připraveno pro používání a končí v okamžiku vyřazení nebo prodeje. Odpisování se nepřerušuje v době, kdy není používáno. Pouze v případě výkonových odpisů je částka odpisů rovna nule. Pozemky a budovy se posuzují jako separátní aktiva, i když byly nakoupeny spolu. Odpisové metody lze rozdělit na časové a výkonové:

6 časové metody o lineární metoda konstantní odpis po celou dobu použitelnosti, vychází z předpokladu rovnoměrného rozložení odpisů po celou dobu životnosti: o zrychlené odpisy metoda zmenšujícího se základu - snižující se odpis během doby použitelnosti umožňuje odpisovat aktivum rychleji v počátečních letech, odpis se vypočte jako násobek konstantního procenta a aktuální zůstatkové ceny, jelikož při použití této metody je pokles odpisů příliš prudký, používá se metoda DDB, která pracuje s dvojnásobkem lineární sazby: výkonové metody odpisy závisejí na množství provedených výkonů nebo objemu výroby: Podle české právní úpravy účetnictví jsou dlouhodobá aktiva odpisována do výše pořizovací ceny, neuvažuje se se zbytkovou hodnotou při vyřazení a odpisuje se od okamžiku, kdy je majetek uveden do užívání. Co se týče odpisování, tak v rámci analýzy VŠE jednoznačně převažuje lineární metoda, kterou využívá 250 firem. Z firem, které nepoužívají lineární metodu, používá jedna zrychlené odpisy a dvě společnosti odpisují výkonově. U tří společností odpisová metoda nebyla uvedená. Vyřazení K vyřazení může dojít z důvodu prodeje, zahájení finančního leasingu a darování. K vyřazení majetku dochází, když se z jeho užívání již neočekávají žádné ekonomické užitky. V české právní úpravě je při vyřazení dlouhodobého majetku zachycena zůstatková cena vyřazovaného majetku na příslušný účet v návaznosti na důvody, které vedou k vyřazení. 2.5 IAS 17 Leasingy Cílem standardu je stanovit účetní pravidla pro zobrazení operativních a finančních leasingů z hlediska nájemce a pronajímatele. Podle IAS při finančním leasingu pronajímatel převádí na nájemce všechna rizika i ekonomické užitky z vlastnictví aktiva. Pro klasifikaci není rozhodující, zda po skončení pronájmu dojde k převedení předmětu pronájmu do vlastnictví nájemce. Do minimální leasingové platby na straně nájemce se řadí pravidelné splátky a také kupní cena aktiva na konci leasingu, pokud je výrazně nižší než jeho reálná hodnota. Tyto minimální leasingové platby nezahrnují platby za služby, které poskytuje pronajímatel nájemci, a podmíněné nájemné, které je stanoveno variabilně.

7 Nezaručená zbytková hodnota není součástí minimálních leasingových plateb. Využívá se v souvislosti s tím, že je aktivum po skončení leasingu vráceno pronajímateli. Nájemce po skončení pronájmu aktivum vrátí a není povinen k žádné další platbě. Počátek leasingu je určen datem uzavření leasingové smlouvy. Zahájení leasingu je datum, ke kterému je nájemce oprávněn používat předmět leasingu. K tomuto datu je leasing uznán v aktivech, závazcích, nákladech a výnosech. Implicitní úroková míra leasingu je diskontní sazba, která se stanoví na počátku leasingu tak, aby se souhrn současné hodnoty (minimálních leasingových plateb a nezaručené zbytkové hodnoty) rovnal reálné hodnotě pronajatého aktiva a počátečním přímým nákladům na pronajímatele. Přírůstková výpůjční úroková sazba u nájemce je úroková míra: kterou by nájemce musel zaplatit za podobný leasing nebo pokud ji nelze stanovit, která by byla vynaložena v případě, že by si nájemce vypůjčil prostředky nezbytné pro koupi aktiva na stejně dlouhé období a s podobným jištěním. Podmínky pro zařazení do finančního leasingu: vlastnictví aktiva je převedeno na nájemce do konce nájemní doby, nájemce má možnost po skončení leasingu odkoupit aktivum za cenu, která je podstatně nižší, než je reálná hodnota tohoto aktiva, sjednaná délka trvání leasingu je podstatnou částí ekonomické životnosti aktiva, po dobu leasingu nájemce uhradí reálnou hodnotu aktiva, na počátku leasingu je současná hodnota minimálních leasingových plateb větší nebo rovna reálné hodnotě pronajatého aktiva, pronajatá aktiva jsou specifická, že pouze konkrétní nájemce je může využít bez zásadních úprav. V ostatních případech spadá majetek do leasingu operativního. Leasing pozemků a budov U pozemků se jedná o operativní leasing. Mají neomezenou životnost, a pokud na konci nájemního období nepřechází vlastnictví na nájemce, nejsou na nájemce přenesena podstatná rizika a odměny z vlastnictví. Pozemky a budovy u leasingu se mohou posuzovat samostatně anebo společně, zvlášť pokud se předpokládá převod vlastnictví na nájemce na konci pronájmu. Účtování leasingu V IAS 17 se finanční leasing účtuje jako aktivum a jako závazek plynoucí z budoucích splátek, v částce rovnající se buď obvyklé ceně daného aktiva, nebo současné hodnotě minimálních leasingových splátek na počátku leasingu. Majetek se za normálních okolností odepisuje po dobu použitelnosti nebo po dobu trvání leasingu v případě, že je tato doba kratší. V rámci IFRS je však tato druhá možnost přípustná pouze tehdy, pokud neexistuje přiměřená jistota, že se nájemce stane vlastníkem majetku. Pro kalkulaci současné hodnoty minimálních leasingových splátek může být použita výpůjční úroková míra nájemce, pokud implicitní úroková míra není známa.

8 V rámci české účetní legislativy nájemce neaktivuje majetek ani související závazek. Účtování finančního leasingu je shodné s leasingem operativním. Při následném převzetí je aktivum nájemcem zachyceno ve zbytkové hodnotě určené na počátku leasingu. Podle IFRS a ČÚP je nájemné za operativní leasing účtováno rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Prodej a zpětný pronájem V této transakci prodávající (budoucí nájemce) prodá aktivum kupujícímu (budoucímu pronajímateli) a pronajme si aktivum zpět. 2.6 IAS 36 Snížení hodnoty aktiv Standard se vztahuje na dlouhodobá aktiva s výjimkou investic do nemovitostí, pokud jsou oceňovány reálnou hodnotou. Standard vychází z uplatnění zásady opatrnosti. Aktivum se sníženou hodnotou je aktivum, jehož účetní hodnota je vyšší než jeho zpětně získatelná částka. Ztráta ze snížení hodnoty je částka, o kterou je účetní hodnota aktiva nebo penězotvorné jednotky vyšší než zpětně získatelná částka. Účetní jednotka musí při posuzování, zda existuje náznak možného snížení hodnoty aktiva, vzít v úvahu následující informace o možném snížení hodnoty držených aktiv: vnější informační zdroje: o pokles tržní ceny aktiva, který je rychlejší, než se očekávalo při tvorbě odpisového plánu, o během období nastaly v okolí významné změny s negativním dopadem na účetní jednotku (technologie, legislativa, trh), o změny tržní úrokové míry. vnitřní informační zdroje: o zastarávání a fyzické opotřebení aktiva, o informace o změnách, které vedou k menšímu využívání aktiva (plány na restrukturalizaci), o ekonomická výkonnost aktiva je nižší, než se předpokládalo, o peněžní toky potřebné k provozování aktiva jsou podstatně vyšší, než se předpokládalo o peněžní toky plynoucí z aktiva jsou nižší, než se předpokládalo. Standard umožňuje u nehmotného majetku s neurčitou dobou použitelnosti každoroční testování na snížení hodnoty, bez ohledu na to, zda existují náznaky snížení hodnoty či nikoliv. Ke každému rozvahovému dni jsou přezkoumávány důvody, které vedou ke snížení hodnoty aktiva. Pokud tyto důvody pominou nebo jsou náznaky, že ztráta ze snížení hodnoty aktiva vykázaná v předchozích obdobích není již nadále oprávněná ve vytvořené výši, dochází k částečnému snížení ztráty nebo k jejímu zrušení. Reálná hodnota snížená o náklady na prodej Standard považuje za nejlepší důkaz reálné hodnoty cenu z reálné kupní smlouvy při transakci za obvyklých podmínek, která je upravená o náklady spojené s prodejem. Dalším způsobem

9 pro určení reálné hodnoty na aktivním trhu je tržní cena. V případě, že nejsou aktuální cenové nabídky dostupné, lze použít cenu poslední uskutečněné transakce, pokud od data poslední uskutečněné transakce není příliš významný časový odstup. Informace, které vedou ke zrušení ztráty ze snížení hodnoty: tržní hodnota aktiva stoupla, významné změny s příznivým dopadem na podnik v technologickém, tržním, ekonomickém nebo legislativním prostředí, tržní úrokové sazby nebo jiné tržní míry výnosnosti investic klesly, ekonomický výkon aktiva je vyšší, než se předpokládalo. V ČPÚ je zakotvena zásada opatrnosti, ze které vyplývá, že položky aktiv nemohou být nadhodnoceny. Účetní jednotky jsou tak povinny v případě, že dojde ke snížení hodnoty aktiv zachytit toto snížení. Pokud se předpokládá, že se jedná o dočasné snížení, je zachycena tvorba opravné položky na vrub nákladů období, kterou lze v případě pominutí důvodů pro její existenci zrušit. V případě trvalého snížení hodnoty aktiv, provede účetní jednotka jednorázový odpis, toto snížení hodnoty aktiva nelze zrušit. V ČPÚ však není žádný konkrétní návod, jak postupovat při vyčíslení snížení hodnoty. IAS 36 detailně popisuje, jak vyčíslit částku snížení hodnoty aktiv. Dalším rozdílem mezi úpravou IFRS a ČPÚ je stanovení frekvence provádění testů na snížení hodnoty: dle ČPÚ je potřeba prověřovat hodnotu aktiv vždy k rozvahovému dni, není však určeno jakým způsobem, dle IFRS je třeba posoudit, zda existují k rozvahovému dni náznaky, že došlo ke snížení hodnoty aktiva, test na snížení hodnoty se provádí pouze v případě, že tyto náznaky existují (výjimkou jsou takové případy, kdy se musí aktiva testovat na snížení hodnoty pravidelně goodwill, nehmotná aktiva s neurčitou dobou použitelnosti). 2.7 IAS 40 Investice do nemovitostí Standard IAS 40 Investice do nemovitostí by měl být používán pro zachycování a vykazování pozemků a budov, které byly podnikem pořízeny za účelem jejich pronajímání na základě finančního nebo operativního leasingu nebo držení ze spekulativních důvodů na růst tržní ceny. Cílem investování je uložení dočasně volných peněžních prostředků do aktiv, u kterých je předpokládáno vyšší zhodnocení než u aktiv v podobě peněžních prostředků. Standard se nezabývá: nemovitostmi užívanými vlastníkem - nemovitostmi drženými pro zabezpečení výroby nebo dodávek zboží či služeb nebo pro administrativní účely, oceňovanými podle IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení buď na úrovni odepisovaných pořizovacích nákladů, nebo v částce po přecenění a jí odpovídajících odpisech, nemovitostmi, které jsou stavěny nebo rekonstruovány pro budoucí použití jako investice do nemovitostí, po dobu výstavby či jejich vytváření se na ně vztahuje IAS 16, a to až do okamžiku jejich dokončení, kdy se stávají investicí do nemovitostí a vztahuje se na ně tento standard; tento standard se také vztahuje na existující investice do nemovitostí, které jsou rekonstruovány za účelem dalšího budoucího použití opět formou investice do nemovitosti,

10 předměty drženými nájemcem na základě operativního leasingu, který je upraven standardem IAS 17 Leasingy. Podle IAS /IFRS jsou investicemi aktiva pořizovaná za účelem přínosu jiných ekonomických užitků, kterými mohou být: růst jejich hodnoty v čase, úroky, dividendy, nájemné, podíl na řízení jiných účetních jednotek. Vlastníkem užívaná nemovitost je nemovitost užívaná za účelem výroby, dodávky výrobků, služeb či pro administrativní účely. Vztahuje se k ní IAS 16. Investicí do nemovitostí může být budova vlastněná účetní jednotkou a pronajímaná na základě operativního pronájmu. Nemůže jí být nemovitost, která je pronajatá jiné účetní jednotce na základě finančního pronájmu. V případě, že je část budovy používána k výrobě, poskytování služeb či administrativním účelům a jiná část budovy slouží k dosažení kapitálového zhodnocení a nájemného a jednotlivé části mohou být prodány odděleně, pak je účetní jednotka vykazuje odděleně. Pokud však jednotlivé části nemohou být prodány odděleně, je nemovitost investicí do nemovitosti pouze v případě, že provozním účelům slouží pouze její nevýznamná část. Pokud poskytuje vlastník nájemníkům pronajaté budovy doplňkové služby (ostraha objektu), lze pronajatou nemovitost považovat za investici do nemovitostí pouze v případě, že doplňkové služby představují nevýznamnou částku v celkové hodnotě smlouvy o operativním pronájmu. V jiných případech jsou poskytované služby významnější součástí. Podnik vlastní a řídí například hotel, přičemž služby poskytované hostům jsou významnou částí ujednání jako celku. Z tohoto důvodu je hotel řízený vlastníkem považován za vlastníkem užívanou nemovitost spíše než investici do nemovitosti. Pokud investice do nemovitostí splňuje výše uvedené charakteristiky, jsou náklady na její pořízení zachyceny již v okamžiku jejich vynaložení. Náklady na pořízení investice do nemovitostí zahrnují jednak počáteční náklady na pořízení vynaložené při pořízení investice do nemovitostí, tak i náklady vynaložené později k pořízení dalších částí, například vyměněných částí investice do nemovitostí. Účetní hodnota vyměňovaných částí je odečtena a nových částí přičtena. Náklady běžné údržby nejsou součástí nákladů na pořízení investice do nemovitostí a jsou zachycovány a vykazovány jako náklady období. V případě, že je nemovitost pořízena vlastní činností (ve vlastní režii), je investice oceněna na úrovni vlastních nákladů k datu, ke kterému byla investice dokončena. Do okamžiku dokončení se řídí účetní jednotka IAS 16. V okamžiku dokončení se stává investicí do nemovitostí a používá se dále IAS 40. Součástí počátečního ocenění nejsou: počáteční náklady, provozní ztráty vzniklé do okamžiku než investice do nemovitostí dosáhne plánované úrovně obsazení, abnormální množství odpadového materiálu. Tento účetní standard užívá dva modely oceňování. Model reálné hodnoty a model pořizovací ceny. Reálná hodnota je stanovena odkazem na aktivní trh stejného nebo obdobného aktiva, případně diskontováním peněžních toků obsažených v existujících smlouvách o pronájmu daného aktiva. Nezohledňuje technické zhodnocení dané nemovitosti (kapitálové výdaje,

11 které budou zlepšovat nebo rozšiřovat nemovitost). Pohyby v reálné hodnotě jsou účtovány jako výnos nebo náklad v období, ve kterém vznikl, a jsou tedy uznány ve výkazu zisků a ztrát. Toto je zásadní rozdíl oproti IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení, kdy pohyby v reálné hodnotě jsou uznány ve vlastním kapitálu. Měl by zohlednit tržní podmínky, které existují k datu rozvahy. Investice do nemovitostí oceněné na základě tohoto modelu se neodepisují. Účetní jednotka, která si zvolila pro oceňování investic do nemovitostí model oceňování pořizovacími náklady, postupuje při oceňování v souladu s požadavky IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení. Tyto investice jsou odepisovány a jsou vykazovány v hodnotě po odpočtu oprávek a kumulovaných ztrát ze snížení hodnoty. Výjimku představují aktiva, která splňují podmínky pro klasifikaci jako aktiva držená za účelem prodeje, která jsou oceňována v souladu s IFRS 5 Aktiva držená za účelem prodeje. Investice do nemovitostí se vyloučí z rozvahy v okamžiku, kdy je vyřazena z používání a nepřináší žádné ekonomické užitky. V české právní úpravě neexistuje úprava obdobná IAS 40. Na majetek, který odpovídá definici investice do nemovitosti dle IAS 40, se vztahují v české legislativě stejná pravidla jako na veškerý dlouhodobý hmotný majetek. 3 ZÁVĚR V české účetní legislativě se zabývá dlouhodobým majetkem pouze jediný standard, v rámci IFRS/IAS je jich hned pět. Definice dlouhodobého majetku v obou účetních systémech se téměř shodují. Česká účetní legislativa nevykazuje odděleně žádný majetek, který chce v následujícím roce prodat. IFRS 5 odděluje od ostatního majetku Aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti. Tato aktiva jsou v rozvaze vykazovaná jako krátkodobá a je u nich ukončeno odpisování, protože se předpokládá, že jejich účetní hodnota bude získána pravděpodobněji prodejem než dalším užíváním. Dalším rozdílem v evidenci dlouhodobého majetku jsou položky náhradních dílů a přídavných zařízení, které používá účetní jednotka více než jedno účetní období. Tyto položky jsou vykazovány v rámci IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení, zatímco v české legislativě v zásobách. Dané aktivum lze také dle IAS rozdělit na víc částí, které mají různou dobu použitelnosti, účtovat o každé z nich odděleně a také používat odlišné metody odpisování. České účetnictví stanovuje pro zařazení do dlouhodobých aktiv peněžní hranici a žádnou položku aktiv nelze desagregovat na dílčí části. V obou účetních soustavách je shodný systém oceňování aktiv při pořízení. V okamžiku uznání se používá dle obou systémů model pořizovací ceny, model přecenění se v ČR nepoužívá a je aplikován jen v rámci IAS. Zároveň není umožněno v české legislativě přecenit majetek směrem nahoru. Pouze lze snížit reálnou hodnotu pod účetní prostřednictvím opravných položek k majetku. Poslední rozdíl v rámci tohoto standardu je v tom, že v české právní úpravě jsou dlouhodobá aktiva odpisovaná do výše pořizovací ceny a neuvažují se zbytkovou hodnotou při vyřazení. V české právní úpravě účetnictví není věnovaná samostatně pozornost leasingu, pouze v rámci daňové legislativy, na rozdíl od mezinárodního účetního standardu IAS 17 Leasingy. Oba dva systémy využívají finanční a operativní leasing. Předmět pronájmu a odpovídající závazky vykazuje v rozvaze nájemce, který majetek i odpisuje. V ČR nájemce eviduje jednotlivé leasingové splátky a pronajímatel předmět pronájmu vykazuje v rozvaze. Dlouhodobým majetkem se také zabývá standard IAS 36 Snížení hodnoty aktiv, která jsou oceňovaná reálnou hodnotou. V české úpravě účetnictví jsou povinny účetní jednotky zachytit

12 snížení hodnoty aktiv. U dočasného snížení vytvoří opravnou položku, u trvalého snížení provede jednotka jednorázový odpis. Pokud účetní jednotka zachycuje a vykazuje v účetnictví pozemky a budovy, které pronajímá na základě operativního pronájmu, využívá standard IAS 40 Investice do nemovitostí. Podnik se tak snaží dosáhnout vyššího zhodnocení než u peněžních prostředků. Ze článku vyplývá, že mnohé faktory pro posuzování, zachycování a účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou shodné podle českých účetních standardů a podle mezinárodních účetních standardů. Mezi oběma systémy ale existují mnohé rozdíly, kterým se článek věnoval. Použitá literatura 1. BOHUŠOVÁ, H. Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS. Prha: ASPI, s. ISBN IFRS a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly [online]. [cit ]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/dfeb71994ed9bd4d f/44d0df09dc16772d c75/$FILE/PwC_IFRSaCUP_podobnosti_r ozdily.pdf> 3. České účetní standardy pro podnikatele [online]. [cit ]. Dostupné na World Wide Web: <http://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/ceskeucetni-standardy/podnikatele/ 4. Úřední věstník [online]. [cit ]. Dostupný na World Wide Web:<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1725:CS:HTML> Kontaktní údaje Ing. Jana Vrtalová PEF MZLU v Brně Zemědělská Brno Tel: Ing. Vendula Bílková PEF MZLU v Brně Zemědělská BRNO tel.: Ing. Veronika Solilová PEF MZLU v Brně Zemědělská BRNO tel.:

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv Definice: Ztráta ze snížení hodnoty aktiva částka, o kterou zůstatková cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku. Zpětně získatelná částka

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc.

Ing. D. Kubíčková, CSc. Účetní systémy 2 2. přednáška (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Oceňování pozemků, budov a zařízení -řešeno v rozčlenění do tří etap : a) při nabytí (pořízení) aktiva (při prvotním uznání) b) po dobu držení

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ Jestliže nastane některá z těchto či obdobných událostí musí firma provést test na snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Tvoří ho dvě fáze: 1. fáze Odhadnout čisté peněžní toky plynoucí během zbývající

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

UCS2-5.přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv

UCS2-5.přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv UCS2-5.přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv Definice: Ztráta ze snížení hodnoty aktiva částka, o kterou zůstatková cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku. Zpětně získatelná částka

Více

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Hanka DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM) CHARAKTERISTIKA DM - dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

IAS 40 Investice do nemovitostí (nový standard platí od 1.1.2001)

IAS 40 Investice do nemovitostí (nový standard platí od 1.1.2001) IAS 40 Investice do nemovitostí (nový standard platí od 1.1.2001) Definice Investice do nemovitostí - je majetek (pozemek n. budova n. část budovy n. obojí) držený vlastníkem n. nájemcem v rámci finančního

Více

IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti

IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti Ing. David Procházka, Ph.D.

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS)

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení Definice: - hmotná aktiva, která podnik drží pro použití ve výrobě či dodávání služeb - doba použitelnosti delší než

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká www.pwc.cz Návrh standardu na leasing nájemce martina.chramecka@cz.pwc.com Martina Chrámecká martina.chramecka@cz.pwc.com 17. října 2011 Návrh standardu nájmy ze strany nájemce Obsah Zdůvodnění nového

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Definice. aktivum po dohodnutou dobu na nájemce n. aktivum, pronajímatel. Nájemce. ten, kdo vlastní aktivum a poskytuje je)

Definice. aktivum po dohodnutou dobu na nájemce n. aktivum, pronajímatel. Nájemce. ten, kdo vlastní aktivum a poskytuje je) IAS 17 - Leasing. Definice Leasing dohoda o převodu p práv v užívat u aktivum po dohodnutou dobu na nájemce n za úhradu Nájemce ten, kdo užíváu aktivum, pronajímatel ten, kdo vlastní aktivum a poskytuje

Více

9.přednáška Dlouhodobý majetek

9.přednáška Dlouhodobý majetek 9.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek představuje pro podnik základní vybavení prostředky umožňujícími vykonávat činnost pro kterou byl zřízení, k dosahování

Více

Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy

Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy Cíl 1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. Rozsah působnosti

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy Otázka: Majetek firmy dlouhodobý Předmět: Ekonomie Přidal(a): Mortez Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy - charakteristika, rozdělení a evidence DM - oceňování DM Dlouhodobý majetek zahrnuje se do aktiv

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

- oceňovací základny. IAS 36 - pokles hodnoty aktiv (novela od 2004) - fair value concept u finančních aktiv a závazků (novela 2004)

- oceňovací základny. IAS 36 - pokles hodnoty aktiv (novela od 2004) - fair value concept u finančních aktiv a závazků (novela 2004) Oceňování v IAS/IFRS Koncepční rámec - majetková podstata - oceňovací základny IAS 15 - dopad změn cen (od 2005 zrušen) IAS 29 - dopad změn cen v hyperinflaci IAS 21 - dopad změn směnných kurzů (novela

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Výzkum původní a plánované zkoumání s cílem získat nové vědecké nebo technické poznatky a vědomosti

Výzkum původní a plánované zkoumání s cílem získat nové vědecké nebo technické poznatky a vědomosti 8.přednáška IAS 38,2,17 IAS 38 - Nehmotná aktiva Definice: Nehmotné aktivum je identifikovatelné nepeněžní aktivum nehmotné povahy, držené pro a) využití ve výrobě b) dodávku zboží nebo služeb c) pro pronájmy

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 K 1. lednu 2008 podnik Liška pořídil 630 000 akcií podniku Králík od dřívějších akcionářů tohoto podniku,

Více

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 8 1 Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

2 okruhy problémů: a) snížení hodnoty v důsledku používání - odepisování b) vykazování v účetních výkazech historická cena x reálná hodnota

2 okruhy problémů: a) snížení hodnoty v důsledku používání - odepisování b) vykazování v účetních výkazech historická cena x reálná hodnota Přednáška č. 2 Oceňování aktiv 2) Oceňování v době držení aktiva 2 okruhy problémů: a) snížení hodnoty v důsledku používání - odepisování b) vykazování v účetních výkazech historická cena x reálná hodnota

Více

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 5. 2013 Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (20 650 + 4 650 + 200 + 500 50 výp. (i)) 25 950 1,5 Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 1 (a) Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa za rok končící 31. 10. 2011 tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (227 650 + 237 450 1 450 výpočet

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příklady ke zkoušce z UCs 2

Příklady ke zkoušce z UCs 2 Příklady ke zkoušce z UCs 2 Příklad č. 1 Na začátku r. 2006 podnik koupil výrobní linku v ceně 6 000 000,-. Úhrada byla sjednána ve třech splátkách, uhrazovaných vždy na konci roku. Přírůstková diskontní

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

IFRS 5 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti

IFRS 5 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti IFRS 5 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti [Novelizace pojmů v dodatku viz. Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, novelizace

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Příklady ke zkoušce z UCs 2

Příklady ke zkoušce z UCs 2 Příklady ke zkoušce z UCs 2 Příklad č. 1 Na začátku r. 2008 podnik koupil výrobní linku v ceně 8 000 000,-. Úhrada byla sjednána ve dvou splátkách, první ve výši 3 mil., která bude uhrazena na konci roku

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 20/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 20/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 20/2017 Název: Odpisový plán Univerzity Karlovy K provedení: čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům.

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. IAS 17 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 17 Leasingy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, zrušují se odstavce 14 a 15, vkládají se nové

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Nový zákon o daních z příjmů a mezinárodní účetní standardy

Nový zákon o daních z příjmů a mezinárodní účetní standardy Nový zákon o daních z příjmů a mezinárodní účetní standardy Konference Komory certifikovaných účetních 1. listopadu 2016 Martin Jareš, Ministerstvo financí Obsah Nový zákon o daních z příjmů Vztah daní

Více

IAS 40 Investice do nemovitostí

IAS 40 Investice do nemovitostí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu IAS 40 Investice do nemovitostí Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Obec SVOR IČO OO261009

Obec SVOR IČO OO261009 Obec SVOR IČO OO261009 --------------------------------------------------- 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č.5/2011 podrozvahová evidence Obec Svor

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová

EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_EKO-05

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY

VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY Abstrakt GABRIELA DLASKOVÁ Příspěvek se zabývá změnou bonity reprezentovanou změnou hodnot bankrotního modelu ZETA v důsledku aplikace dat z účetních výkazů

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Dlouhodobý majetek, zásoby

Dlouhodobý majetek, zásoby , zásoby Č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 5.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5.1.1. Účetní jednotka účtuje o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku,

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE KE DNI

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE KE DNI PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE KE DNI 31. 12. 2015 Obchodní firma: Sídlo: Právní forma: Agro ZPMA s.r.o. Zámecká 83/1, 793 95 Město Albrechtice Společnost s ručením omezeným IČ: 025 27 804 Příloha roční

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Investice do nemovitostí (IAS 40)

Vysoká škola ekonomická v Praze. Investice do nemovitostí (IAS 40) Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Investice do nemovitostí (IAS 40) 1FU486 IFRS David Procházka 1 Klasifikace nemovitostí Účel pořízení

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Dlouhodobý hmotný majetek v pojetí české právní úpravy účetnictví a v rámci IFRS Jana Macháčková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000 Účetní systémy 1 - Materiál k 7. cvičení Příklad účtování leasingu - podle ČÚS a IAS Zadání podmínek Pronajimatel pořídil 1.1. 2010 mikrobus za účelem jeho pronájmu - pořizovací cena 800 000,- Týž den

Více

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Bc. Jitka Pohnerová Odborné semináře pro obce ČÚS č. 710 V rámci elektronického systému vzdělávání se budeme zabývat

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více