IAS 17 Leasingy Související interpretace:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IAS 17 Leasingy Související interpretace:"

Transkript

1 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit účetní pravidla pro zobrazení operativních a finančních leasingů v účetních závěrkách jak z hlediska nájemce, tak i pronajímatele. IAS 17 je první standard, ve kterém byla důsledně uplatněna zásada přednost obsahu před formou. Standard se vztahuje na zachycení a vykázání leasingů s výjimkou: leasingů k průzkumu nebo využití ložisek nerostů, ropy, zemního plynu a podobných neobnovitelných zdrojů, licenčních smluv na takové položky jako jsou filmy, videozáznamy, hry, rukopisy, patenty a autorská práva. V souladu s IAS 17 Leasingy se také nepostupuje při oceňování: nemovitostí držených nájemci, které jsou oceněny v souladu s IAS 40 Investice do nemovitostí, nemovitostí poskytovaných pronajímateli v rámci operativního leasingu, které jsou oceněny v souladu s IAS 40 Investice do nemovitostí, biologických aktiv držených nájemci na základě finančního leasingu, která jsou oceňována v souladu s IAS 41 Zemědělství, biologických aktiv poskytovaných pronajimateli na základě operativního leasingu, která jsou oceňována v souladu s IAS 41 Zemědělství. Standard se nevztahuje na dohody, které jsou smlouvami o službách, u kterých nedochází k převodu práva k užívání aktiv z jedné smluvní strany na druhou.

2 IAS 17 Leasing V úvodu standardu jsou definovány základní pojmy: Leasing představuje dohodu, na základě které převádí pronajímatel za úhradu na nájemce právo používat aktivum po dohodnutou dobu, buď za jednorázovou platbu, nebo řadu plateb po smluvené období. Finanční leasing je leasing, při němž se na nájemce v podstatě převádí všechna rizika i ekonomické užitky z vlastnictví aktiva. Pro klasifikaci není rozhodující, zda po skončení pronájmu dojde k převedení předmětu pronájmu do vlastnictví nájemce. Přenesení rizik spojených s užíváním aktiva je spojeno s tím, že nájemce nemá prakticky možnost leasing ukončit, aniž by nesl ztráty a rizika s tím spojená. Nájem je ukončen buď splacením celého závazku vůči pronajímateli, nebo je jako nesplacený zůstatek půjčky na konci pronájmu pronajímateli navrácen. Operativní leasing je leasing, který nesplňuje podmínky finančního leasingu. Doba leasingu: nevypověditelná doba, na kterou má nájemce dohodnut leasing aktiva, plus jiné lhůty, po které má nájemce opci pokračovat v leasingu aktiva (zdarma či za úhradu), přičemž na počátku leasingu je dostatečně jisté, že opci využije. Minimální leasingové platby představují platby během doby trvání leasingu, které se nájemce zavázal uhradit (s výjimkou podmíněného nájemného, nákladů na služby, daní, které jsou refundovány pronajímateli společně), plus: 1) v případě nájemce částky, které se zavázal nájemce nebo strana spojená s nájemcem uhradit (veškeré platby v podobě pravidelných splátek, záloh na splátky či na kupní cenu včetně kupní ceny aktiva, je-li sjednáno její zaplacení nebo je to pravděpodobné), nebo 2) v případě pronajímatele zbytková hodnota, kterou se pronajímateli zavázal uhradit buď nájemce, strana spojená s nájemcem nebo nezávislá třetí strana. Na straně nájemce se do minimálních leasingových plateb také zahrne kupní cena aktiva na konci leasingu, pokud je výrazně nižší než je jeho reálná hodnota a je tedy zřejmé, že nájemce opci na koupi tohoto aktiva využije.

3 Kapitola 8 Příklad Leasing automobilu do minimálních leasingových plateb budou zahrnuty jednotlivé splátky a kupní cena automobilu na konci leasingu, která je obvykle výrazně nižší než jeho reálná hodnota při ukončení leasingu. Minimální leasingové platby jsou nutné k určení úrokové míry leasingu, na základě které jsou úroky uznány v nákladech po dobu trvání leasingu. Minimální leasingové platby nezahrnují: veškeré platby, které platí nájemce za služby poskytované pronajímatelem (opravy apod.) ty jsou zachycovány jako výnos nájemce v období, se kterým časově a věcně souvisí, podmíněné nájemné představuje část leasingových plateb, která je stanovena variabilně například procentem z dosaženého užitku z aktiva či v závislosti na tržní úrokové míře. Nevypověditelný leasing lze zrušit pouze v případech: výskytu nějaké velice málo pravděpodobné skutečnosti, souhlasu pronajímatele, nájemce vstoupí do nového leasingu na stejné nebo podobné aktivum se stejným pronajímatelem. V průběhu uzavírání leasingových smluv jsou významné dva okamžiky počátek leasingu a zahájení leasingu. Počátek leasingu představuje datum uzavření leasingové smlouvy, nebo termín vázanosti stran hlavními opatřeními ujednání o leasingu, podle toho, co nastane dříve. K tomuto datu: je leasing klasifikován jako finanční nebo operativní, jsou v případě finančního leasingu stanoveny částky pro uznání leasingu. K tomuto datu je určena reálná hodnota najímaného aktiva, na základě které je posuzováno, zda se jedná o finanční leasing, a zjištěna tržní úroková míra, kterou je nutno porovnat s implicitní úrokovou mírou leasingu. Zahájení leasingu je datum, ke kterému je nájemce oprávněn užívat předmět leasingu. K tomuto datu je leasing prvotně uznán v aktivech, závazcích, výnosech a nákladech.

4 ! IAS 17 Leasing Obě strany posuzují a klasifikují leasingovou smlouvu samostatně (nájemce je odkázán na informace, které mu poskytne pronajímatel; citlivá informace je úroková míra leasingu pronajímatele, kterou většinou nájemci nesděluje). Ekonomická životnost je buď: období během kterého se očekává, že aktivum bude ekonomicky využitelné jedním nebo více uživateli, nebo očekávaný počet výrobků nebo prodaných jednotek, které jsou získatelné z daného aktiva jedním nebo více uživateli. Doba použitelnosti je očekávané období od zahájení leasingu, po které bude podnik spotřebovávat ekonomické užitky plynoucí z aktiva; doba použitelnosti není omezena dobou trvání leasingu. Implicitní úroková míra leasingu je diskontní sazba, která se stanoví na počátku leasingu tak, aby se souhrn současné hodnoty: minimálních leasingových plateb a nezaručené zbytkové hodnoty rovnal součtu reálné hodnoty pronajatého aktiva a počátečních přímých nákladů pronajímatele. Celkový úrokový výnos je rozdílem mezi součtem splátek, které nájemce uhradí za pronajaté aktivum, a mezi reálnou hodnotou aktiva (reálná hodnota obvykle není odlišná od pořizovací ceny). Přírůstková výpůjční úroková sazba u nájemce je úroková míra která: by musela být zaplacená nájemcem za podobný leasing, nebo pokud ji nelze stanovit, která by byla vynaložena v případě, že by si nájemce vypůjčil prostředky nezbytné pro koupi aktiva na stejně dlouhé období a s podobným jištěním. Čistá investice do leasingu je hrubá investice do leasingu diskontovaná za použití implicitní úrokové míry leasingu. Hrubá investice do leasingu je součet: minimálních leasingových plateb v rámci finančního leasingu, které získá pronajímatel za dobu leasingu, a

5 Kapitola 8 nezaručené zbytkové hodnoty připadající na pronajímatele. Jedná se o celkový příjem, který bude u pronajímatele z leasingu získán. Rozdíl hrubé a čisté investice do leasingu je celkový úrokový výnos, který za dobu finančního pronájmu vznikne. Zaručená zbytková hodnota: u nájemce se jedná o tu část zbytkové hodnoty, která je zaručena nájemcem nebo stranou spřízněnou s nájemcem, u pronajímatele se jedná o tu část zbytkové hodnoty, která je zaručena nájemcem nebo třetí stranou, která není spřízněná s pronajímatelem aktiva a je finančně schopna splnit závazky vyplývající ze záruky. Nezaručená zbytková hodnota: s touto hodnotou je třeba počítat pouze v případě, že bude po skončení pronájmu aktivum vráceno pronajímateli. Není součástí výpočtu minimálních leasingových plateb. Nájemce po skončení pronájmu aktivum vrátí a není povinen k žádné další platbě. Z pohledu pronajímatele je však s touto nezaručenou zbytkovou hodnotou počítat, protože: v případě nájemce část zbytkové hodnoty, kterou se zavázal uhradit buď nájemce, nebo strana spojená s nájemcem (aktivum je vráceno pronajímateli a tak nemá povinnost žádné další platby), v případě pronajímatele část zbytkové hodnoty, kterou dostane od nájemce zpátky v podobě opotřebeného aktiva a jde tedy o nepeněžní příjem. Nerealizovaný finanční výnos je rozdíl mezi: hrubou investicí do leasingu a čistou investicí do leasingu. Reálná hodnota je částka, za kterou může být aktivum směněno nebo závazek uhrazen mezi znalými, ochotnými stranami v nespřízněné transakci (jedná se většinou o cenu velmi blízkou ceně, za kterou bylo aktivum nakoupeno, pokud neuplyne mezi okamžikem pořízení a platností leasingové smlouvy delší časový interval). Tento požadavek byl zakomponován za účelem, aby nedošlo k manipulaci s implicitní úrokovou mírou. Počáteční přímé náklady pronajímatele jsou přírůstkové náklady, které jsou přímo přiřaditelné sjednání leasingu (jedná se např. o náklady spojené s uzavřením leasingové smlouvy), kromě nákladů, které jsou vynaloženy výrobcem (který je zároveň pronajímatelem).

6 IAS 17 Leasing Podmíněné nájemné je část leasingových plateb, která není stanovena pevnou částkou, ale založena na velikosti budoucího faktoru, který se mění z jiných příčin než z prostého plynutí času. Výpočet implicitní úrokové míry (u pronajímatele) Pro výpočet implicitní úrokové míry jsou potřebné následující informace: minimální leasingové platby, nezaručená zbytková hodnota, reálná hodnota předmětu pronájmu, počáteční přímé náklady, doba leasingu. Současná hodnota minimálních leasingových plateb + nezaručená zbytková hodnota = reálná hodnota předmětu leasingu + počáteční přímé náklady pronajímatele. Příklad Leasingová společnost pořídila strojní linku za , ostatní náklady spojené s pořízením byly 421. Doba životnosti linky je 3 roky. Strojní linku pronajala na 3 roky formou fi nančního leasingu. Pravidelné roční splátky jsou Nepředpokládá se nezaručená zbytková hodnota /(1 + x) /(1 + x) /(1 + x) 3 = x = 0,1; implicitní úroková míra je 10 %. 8.1 Klasifikace leasingů Klasifikace leasingů podle IAS 17 je založena na skutečnosti, v jakém rozsahu jsou rizika a odměny související s aktivem převedena nájemci. Klasifikace leasingu podle IAS 17 není závislá na formě smlouvy, ale odvíjí se od samotné podstaty transakce. Je prováděna na počátku leasingu. Finanční leasing: leasing, který převádí všechna rizika a ekonomické užitky z vlastnictví aktiva, vlastnické právo může být a nemusí být převedeno. Operativní leasing: nepřevádí všechny rizika a ekonomické užitky z vlastnictví aktiva.

7 Kapitola 8 Indikátory, které samostatně nebo v kombinaci vedou ke klasifikaci leasingu jako finančního: vlastnictví aktiva je převedeno na nájemce do konce nájemní doby, nájemce má možnost po skončení leasingu odkoupit aktivum za cenu, která je podstatně nižší než je reálná hodnota tohoto aktiva, sjednaná délka trvání leasingu je podstatnou částí ekonomické životnosti aktiva, po dobu leasingu nájemce uhradí reálnou hodnotu aktiva na počátku leasingu je současná hodnota minimálních leasingových plateb větší nebo rovna reálné hodnotě pronajatého aktiva, pronajatá aktiva jsou specifická, pouze konkrétní nájemce je může využít bez zásadních úprav. Mezi další indikátory patří: nájemce nese pronajímatelovy ztráty spojené se zrušením leasingu, zisky nebo ztráty vlivem pohybu reálné hodnoty připadají nájemci, nájemce je schopen pokračovat v leasingu v dalším období za nájemné, které je podstatně nižší než tržní nájemné. Vymezené indikátory finančního leasingu standard nepovažuje za směrodatné, pokud z jiných charakteristických rysů jasně vyplývá, že leasing nepřevádí všechna podstatná rizika a odměny vyplývající z vlastnictví. Nejedná se o finanční leasing. Příklad Společnost používá osobní automobil, který je předmětem leasingu s následujícími charakteristikami: Charakteristika leasingu Doba trvání leasingu 3 roky Doba životnosti 5 let Současná hodnota minimálních leasingových plateb Reálná hodnota Ve smlouvě není možnost opce na koupi auta na konci leasingu Všechna podstatná rizika a odměny zůstávají pronajímateli Současná hodnota minimálních leasingových plateb je menší než reálná hodnota Klasifi kace leasingu operativní Společnost používá osobní automobil, který je předmětem leasingu s následujícími charakteristikami: Charakteristika leasingu Doba trvání leasingu 5 roky Doba životnosti 6 let

8 IAS 17 Leasing Charakteristika leasingu Současná hodnota minimálních leasingových plateb Reálná hodnota Ve smlouvě se předpokládá odkup Všechna podstatná rizika a odměny přecházejí na nájemce Současná hodnota minimálních leasingových plateb je větší než reálná hodnota Klasifi kace leasingu fi nanční Leasing pozemků a budov Jako zvláštní oblast leasingu vymezuje IAS 17 oblast pozemků a budov. Pozemky mají neomezenou životnost. Pokud na konci nájemního období nepřechází vlastnictví na nájemce, nejsou na nájemce přenesena podstatná rizika a odměny z vlastnictví jedná se tedy o leasing operativní. Platby v souvislosti s takovým leasingem uskutečněné při počátku leasingového vztahu nebo při převzetí předmětu leasingu představují předplacené leasingové platby, které jsou časově rozlišovány podle rozložení užitků, pocházejících z užívání předmětu leasingu. U leasingu pozemku s budovou, mohou tvořit pozemky a budovy složky, které jsou posuzovány samostatně, nebo pokud se předpokládá převod vlastnictví na nájemce na konci pronájmu, lze klasifikovat obě složky společně. Leasingové splátky jsou rozděleny mezi pozemek a budovu na základě jejich reálných hodnot. V takovém případě je složka, která připadá na pozemek, klasifikována jako operativní pronájem (pokud se neočekává převod vlastnictví na nájemce) a složka, která připadá na budovu, je klasifikována jako finanční leasing. Pokud nelze složky spolehlivě rozdělit, je celý pronájem klasifikován jako finanční, pouze s výjimkou případů, kdy jsou obě složky klasifikovány jako operativní leasing. Pokud je při leasingu pozemku a budovy částka, která připadá na pozemek, nevýznamná, lze pozemky a budovy posuzovat jako jeden celek a klasifikovat jako finanční nebo operativní leasing (ekonomická životnost budov je považována za ekonomickou životnost celého pronajímaného aktiva). Ani v případě, že nájemce pro zachycení leasingu pozemků a budov použije IAS 40 Investice do nemovitostí (nemovitost dále pronajímá), není nutno oddělit pozemek a budovu. Příklad Společnost si pronajala výrobní areál, který se skládá z pozemku a budovy, smlouva byla uzavřena s následujícími charakteristikami: Charakteristika leasingu Doba pronájmu 25 let Doba životnosti budov 30 let Celková výše minimálních leasingových plateb Současná hodnota minimálních leasingových plateb

9 Kapitola 8 Charakteristika leasingu Reálná hodnota budov Reálná hodnota pozemku ) Rozdělení minimálních leasingových plateb: reálná hodnota pozemku/reálná hodnota celku = 5 000/ = 1/8; částka minimálních plateb připadající pozemku 7 000, reálná hodnota budovy/reálná hodnota celku = / = 7/8; částka minimálních plateb připadající budově ) Klasifi kace leasingů: pozemek: nájemci nebude po skončení leasingu převedeno vlastnické právo operativní leasing, budova: nájemce nemá opci na koupi budovy, současná hodnota splátek je rovna reálné hodnotě (7/8 x = ); doba leasingu tvoří podstatnou část ekonomické doby životnosti fi nanční leasing. 8.2 Finanční leasing Účtování finančního leasingu Finanční leasing představuje vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, který je obdobou vztahu úvěrového[6]. Pronajímatel však půjčuje namísto peněžních prostředků dlouhodobé aktivum, které je v průběhu nájmu spláceno. Nájem je ukončen buď splacením celé částky peněžními prostředky, nebo je nesplacený zůstatek půjčky na konci nájmu navrácen pronajímateli v podobě opotřebovaného aktiva. Porovnání leasingu a poskytnutí půjčky na straně nájemce Přijetím půjčky na straně dlužníka dochází k přírůstku peněžních prostředků a ke vzniku závazku z titulu přijaté půjčky. Náklady spojené s přijetím půjčky představují úroky placené v průběhu období, na které je půjčka přijata. V průběhu tohoto období dochází ke splácení půjčky. Aktivum, které je financováno půjčkou, je vykázáno v aktivech dlužníka. V případě finančního leasingu dochází na počátku doby leasingu k zachycení předmětu pronájmu v aktivech nájemce a zároveň k zachycení závazku z pronájmu. Aktivum i závazek jsou vykázány v nižší z hodnot reálné hodnoty aktiva nebo současné hodnoty minimálních leasingových plateb. V průběhu doby leasingu dochází ke splácení leasingu včetně úroku. Úrok je časově rozlišen v návaznosti na průběh leasingu. Z porovnání vyplývá, že v případě půjčky je výše všech veličin, které jsou souvislosti s půjčkou zachycovány, známá. Zatímco v případě finančního leasingu

10 IAS 17 Leasing je nutno při zahájení leasingu některé veličiny určit. Jedná se o ocenění aktiva, které je předmětem leasingu a určení implicitní úrokové míry Nájemce Prvotní uznání Při zahájení leasingu nájemce uzná aktivum a závazek plynoucí z finančního leasingu v nižší z následujících částek: reálná hodnota pronajatého aktiva (pořizovací cena a počáteční přímé náklady, např. náklady na uzavření smlouvy), současná hodnota minimálních leasingových plateb; jako diskontní sazba se použije implicitní úroková míra leasingu, je-li možné ji určit (vnitřní výnosové procento pronajímatele nájemce ji obvykle nezná), nebo přírůstková výpůjční úroková sazba u nájemce. Pro určení současné hodnoty minimálních plateb je nutno správně určit: minimální leasingové platby nájemce, doba leasingu, úrokovou míru viz výše. Při prvotním uznání jsou hodnoty aktiva a závazku vykázány ve stejné výši. V případě, že byly v souvislosti s leasingem aktiva vynaloženy nájemcem další přímé náklady (náklady spojené s projednáním a zajištění leasingových smluv), hodnota aktiva se zvýší o tyto náklady. Závazky vzniklé v souvislosti s finančním leasingem aktiva jsou vykázány v členění na dlouhodobé a běžné. Pro účetní zachycení finančního leasingu je podle IAS 17 důležitá podstata a finanční skutečnosti finančního pronájmu, nikoliv pouze právní forma. Podle právní podstaty finančního leasingu nájemce v průběhu leasingu nezískává žádné vlastnické právo k najatému aktivu, ale získává ekonomické užitky plynoucí z užívání najatého aktiva po podstatnou část doby ekonomické životnosti aktiva. Standard považuje případy nevykázání najatého aktiva v rozvaze nájemce za podhodnocení ekonomických zdrojů a závazků, a tím i zkreslení finančních ukazatelů. Následné ocenění Leasingové splátky se rozdělí mezi: Splátku závazku, která bude zachycena jako snížení dlouhodobého závazku. Finanční náklady, které se alokují takovým způsobem, který zajistí konstantní úrokovou míru u zůstatku závazku (lze použít výpočet). Částka úroku v jednotlivých obdobích je násobkem úrokové míry a aktuální výše nesplaceného závazku z leasingu v průběhu daného období; rovnoměrné rozdělení finančních nákladů po dobu leasingu není obvykle přípustné.

11 Kapitola 8 Platby za poskytované služby. DPH nebo jiná daň, která bude plátci refundována. V případě podmíněného nájemného se toto stává nákladem v obdobích, kdy bylo vynaloženo. V praxi je poměrně obtížné dodržet přesné rozdělení leasingových splátek, proto IAS 17 umožňuje pro alokaci leasingových splátek použít nějakou formu aproximace. Odpisy najatého majetku u nájemce by měly být účtovány konzistentně s aktivy, která nájemce vlastní. Při stanovení výše odpisů je třeba vycházet ze stejných přístupů, jako jsou uplatňovány v souvislosti s ostatním majetkem účetní jednotky, tedy v souladu s IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení nebo IAS 38 Nehmotná aktiva. V případě, že doba použitelnosti najatého aktiva je předpokládána delší, než je doba pronájmu, a předpokládá se přechod vlastnictví po skončení pronájmu, bude aktivum odpisováno po celou dobu předpokládané životnosti. V opačném případě (nepředpokládá se přechod vlastnictví po skončení pronájmu) musí nájemce odepsat majetek za dobu trvání leasingu, není-li delší než doba použitelnosti. Náklady (odpisy a finanční náklady), které v souvislosti s najatým aktivem v jednotlivých obdobích vznikají, většinou nebývají ve stejné výši jako jsou v příslušném období leasingové platby, proto není vhodné, aby leasingové platby v jednotlivých obdobích byly uznány jako náklady. Zachycení finančního leasingu u nájemce: 1) zachycení předmětu pronájmu u nájemce v ocenění v souladu s IAS 17 a příslušného závazku z pronájmu, 2) leasingová platba: a) splátka závazku, b) úrok, 3) úhrada za poskytnuté služby v souvislosti s pronajatým majetkem, 4) odpisy pronajatého majetku. Pozemky, budovy, zařízení Dlouhodobé závazky 1) 2a) 1) Peněžní prostředky 2) 2b) 3) Oprávky k budován a zařízení 4) 3) Úroky (N) Služby (N) 4) Odpisy (N)

12 IAS 17 Leasing Nájemce musí v souvislosti s finančním pronájmem zveřejnit: musí splnit požadavky IAS 32 Finanční nástroje: zveřejňování a vykazování. Dále zveřejňuje: Pro každou třídu aktiv jejich čistou účetní hodnotu k rozvahovému dni. Porovnání rozdílu mezi souhrnem budoucích minimálních leasingových plateb k rozvahovému dni a jejich současnou hodnotou. Úhrn budoucích minimálních plateb k rozvahovému dni a jejich současné hodnoty pro každé z následujících období: do jednoho roku, od jednoho do pěti let, nad pět let. Podmíněné nájemné vykázané v nákladech běžného období. Souhrn budoucích očekávaných minimálních plateb sub-leasingu očekávaných v rámci nevypověditelného sub-leasingu k rozvahovému dni. Obecný popis nájemcových významných leasingových smluv: na jakém základě se stanovují platby podmíněného nájemného, existence a podmínky opcí na prodloužení nebo nákup, omezení stanovená leasingovými smlouvami. Dále musí být v souvislosti s leasingem respektovány požadavky na zveřejnění podle IAS 16, IAS 36, IAS 38, IAS 40 a IAS 41. Příklad Účetní jednotka uzavřela k leasingovou smlouvu na leasing stroje. Základní charakteristiky: Charakteristika Doba pronájmu 3 roky Po skončení pronájmu dochází k převodu vlastnických práv Splátky: pravidelné splátky hrazeny na konci roku poplatek za uzavření smlouvy Zahájení pronájmu Informace zjištěné k zahájení pronájmu: Reálná hodnota ke dni zahájení pronájmu Úroková míra 12 % Doba životnosti stroje 4 roky

13 Kapitola 8 Současné hodnoty minimálních leasingových plateb: Rok Splátky Současná hodnota , , ,78 Celkem ,83 Porovnání reálné hodnoty a současné hodnoty minimálních leasingových plateb = 2 401,83 < Podle základních charakteristik se jedná o fi nanční leasing. Účetní jednotka zachytí závazek z leasingu a najaté aktivum v účetnictví. Závazek z leasingu bude oceněn ve výši nižší z částek reálná hodnota a současná hodnota minimálních leasingových plateb, tedy 2 401,83 a stroj bude zachycen také v současné hodnotě minimálních leasingových plateb navýšených o ostatní přímé náklady vynaložené v souvislosti s leasingem stroje, tedy o poplatek na uzavření smlouvy 50. Stroj i závazek budou zachyceny ke dni, od kterého má nájemce právo majetek používat, tedy k : zachycení závazku a najatého stroje v účetnictví v částce 2 401,83 (zaokrouhlíme na 2 402), zvýšení hodnoty aktiva o poplatek leasingové společnosti 50. Operace na konci roku k : roční odpis stroje: účetní jednotka postupuje v souladu s IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení, pro odpisování použije lineární metodu, v souvislosti s leasingem se nepředpokládá zbytková hodnota; odpis stroje v ceně činí 2 452/ 4 = 613, rozdělení pravidelné splátky mezi úrok a snížení závazku. Stanovení výše úroků a snížení závazku: Rok Závazek Splátka Úrok Snížení závazku , ,00 288,22 711, , ,00 202,81 797, , ,00 107,14 892,86 Celkem 3 000,00 598, ,83 Účetní zachycení: 1) Zachycení stroje a závazku z leasingu v účetnictví ke dni zahájení leasingu ve výši 2 402

14 IAS 17 Leasing 2) Náklady na uzavření leasingové smlouvy ve výši 50 3) Odpis stroje ve výši 613, účtováno pravidelně k ) Splátka leasingu ve výši 1 000; rozdělení splátky na úrok ve výši 288,22 a snížení závazku ve výši 711,78; účtováno podle splátek Peníze Stroje a zařízení PZ 2) 50 1) ) ) 50 Oprávky k zařízení Odpisy (N) 3) 613 3) 613 Závazek z leasingu Úroky (N) 4) 711,78 1) ) 288,22 Popis operací: Analýza závazku (v Kč) Krátkodobý (splatný do 12 měsíců) 711, ,19 892,86 Dlouhodobý 1 690,05 892,86 0 Celkem 2 401, ,05 892,86 Stálá aktiva Roční odpis 613,00 613,00 613,00 Částka najatých aktiv v rozvaze 1 839, ,00 613,00 Příloha: Budoucí minimální platby Splatné do 1 roku 1 000, , ,00 Splatné od 1 do 5 let 2 000, ,00 0 Minimální platby celkem 3 000, , ,00 Minus budoucí úrokové platby 598,17 309,95 107,14 Závazek celkem 2 401, ,05 892,86 Informace o celkové výši najatých aktiv jsou důležité pro uživatele účetních informací. Další údaje jsou potřebné ke zjištění celkové výše plateb vyplývajících z leasingových smluv Pronajímatel Pro pronajímatele je zapůjčení nepeněžního aktiva formou finančního leasingu obdobné jako poskytnutí úvěru. Je tedy nutno oddělit hodnotu půjčky a finanční výnosy (úroky).

15 Kapitola 8 Prvotní uznání Pronajímatel přestává ve své rozvaze vykazovat aktivum, které je předmětem finančního leasingu jako konkrétní druh majetku, protože převedl na nájemce všechna podstatná rizika a odměny vyplývající z právního vlastnictví. Pronajímatel uzná aktivum plynoucí z finančního leasingu jako pohledávku v částce, která se rovná čisté investici do leasingu (hrubá částka snížená o částku dosud nerealizovaných finančních výnosů). S pohledávkou z titulu leasingových plateb zachází pronajímatel jako se splátkami jistiny a s finančními výnosy. K alokaci nerealizovaného výnosu by měl pronajímatel použít úrokovou míru, která mu zaručí neměnnou požadovanou výnosnost jeho nesplacené čisté investice po dobu trvání leasingu. Velikost úroku v konkrétním období je tak dána násobkem zvolené úrokové míry a aktuální výše nesplacené čisté investice. Rozdíl mezi hodnotou pravidelné leasingové platby a vypočtenou výší úroku je část, která snižuje čistou pohledávku za dané období. U leasingových společností jsou i náklady přímo přiřaditelné k leasingové smlouvě zahrnuty do počátečního ocenění pohledávky z leasingu a snižují tak částku výnosů, které jsou uznány za dobu trvání leasingové smlouvy. U výrobců a obchodníků, kteří jsou pronajímateli, jsou tyto náklady z definice počátečních přímých nákladů vyloučeny, jsou tedy vyloučeny i z čisté investice do leasingu a jsou vykázány jako náklad běžného období. Následné ocenění Hodnota pohledávky z leasingu je zvyšována o časově příslušný úrok (efektivní úroková míra) a snižována o přijaté splátky. Pronajímatel celkové platby od nájemce rozdělí: splátky pohledávky z titulu leasingu aktiva (část na snížení pohledávky, část finanční výnos), podmíněné nájemné bude zachycováno ve věcné a časové souvislosti s vynakládanými náklady do výnosů, platby za poskytnuté služby budou zachycovány ve věcné a časové souvislosti s vynakládanými náklady do výnosů, DPH nebo jiná obdobná daň. Pronajímatel usiluje o alokaci finančního výnosu po dobu trvání leasingu na systematické a racionální bázi. Alokace je založena na modelu odrážejícím konstantní periodickou návratnost čisté finanční investice pronajímatele do finančního leasingu. Leasingové platby souvisejí s příslušným obdobím. V průběhu leasingu je třeba pravidelně sledovat, zda se nezměnil odhad nezaručené zbytkové hodnoty. Pokud došlo ke změně, je třeba provést revi-

16 IAS 17 Leasing zi výnosů za dobu leasingového vztahu. Před zahájením finančního leasingu je předmět finančního leasingu u pronajímatele leasingové společnosti klasifikován jako aktivum držené k prodeji v souladu s IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti. Výrobci nebo obchodníci, kteří jsou rovněž poskytovali finančního leasingu, vykazují prodej aktiva, které je předmětem finančního leasingu, v souladu s postupy pro zachycení přímých prodejů. Pokud dochází při poskytování finančního leasingu výrobcem nebo obchodníkem k použití uměle nízkých úrokových měr, dochází ke snížení zisku z prodeje a zvýšení úrokové míry na tržní úrokovou míru. Finanční leasing aktiva prostřednictvím výrobce nebo obchodníka tak vede ke vzniku dvou druhů výnosů: výnos z prodeje, finanční výnos po dobu trvání leasingu. Výnos z prodeje je vykázán v nižší z hodnot: reálná hodnota aktiva, současná hodnota leasingových plateb připadajících pronajímateli vypočtená při použití tržní úrokové míry. Náklad na prodej představuje pořizovací cena nebo účetní hodnota předmětu pronájmu po odečtení nezaručené zbytkové hodnoty. Ostatní náklady, které byly vynaloženy v souvislosti se sjednáním leasingových smluv, jsou vykázány jako náklad běžného období v období, kdy došlo k zahájení pronájmu. Náklady i výnosy spojené s prodejem jsou na základě akruálního principu zachyceny do období, se kterým časově i věcně souvisejí. Finanční výnosy Leasingové splátky jsou rozděleny na úrokový výnos (finanční část) a splátku jistiny (snížení pohledávky). Úroky se účtují do výnosů pronajímatele na základě modelu, který odráží konstantní periodickou míru návratnosti čisté nesplacené investice do leasingu. Zachycení finančního leasingu u pronajímatele: 1) vyřazení předmětu pronájmu u pronajímatele a vznik příslušné pohledávky z pronájmu, 2) leasingová platba: a) splátka pohledávky, b) úrok, 3) příjem za poskytnuté služby v souvislosti s pronajatým majetkem.

17 Kapitola 8 Pozemky, budovy, zařízení Peněžní prostředky Dlouhodobé pohledávky 1) 1) 2a) Úroky (V) 2) 2b) 3) Tržby za služby (V) 3) Příklad Leasingová společnost pořídila na počátku roku 2006 od výrobce strojní linku v ceně a pronajala ji nájemci na 3 roky. Implicitní úroková míra pronajímatele je 10 %. Na konci leasingu přechází vlastnictví na nájemce. Splátky leasingu jsou rovnoměrné ve výši a jsou splatné vždy na konci roku. Leasingová tabulka u pronajímatele (zaokrouhleno na celé peněžní jednotky): Datum Úroková míra Splátka Pohledávka Úrok Snížení pohledávky % % % Celkem Pro správné zaúčtování pronájmu na straně pronajímatele je nutno vyjádřit tyto hodnoty: hrubá investice do leasingu u pronajímatele (součet nominální výše přijatých splátek) = , nerealizovaný fi nanční výnos (součet úroků v jednotlivých letech) = = 5 132, čistá investice do leasingu (rozdíl hrubé investice do leasingu a nerealizovaného výnosu) = Jelikož je nutné podle IAS 17 zveřejnit tyto údaje samostatně, musí být zachyceny takovým způsobem, aby byly k dispozici. Pro účetní zachycení jsou proto používány i tyto účty hrubá investice do leasingu a nerealizovaný úrokový výnos. Účetní operace u pronajímatele: Rok ) Nákup výrobního stroje od výrobce ve výši

18 IAS 17 Leasing 2) Pronájem stroje za (hrubá investice do leasingu = nerealizovatelný fi nanční výnos) 3) Úhrada stroje dodavatelům 4) Příjem první splátky ve výši ) Úrok ve výši Rok ) Příjem druhé splátky ve výši ) Úrok ve výši Rok ) Příjem třetí splátky ve výši ) Úrok ve výši 909 Hrubá pohledávka (A) Zboží (A) 2) ) ) ) Peněžní prostředky (A) Úroky (V) PZ 3) ) ) Nerealizovaný výnos (P) Dodavatelé (P) 5) ) ) ) Promítnutí fi nančního leasingu u pronajímatele do účetních výkazů na konci 1. roku: Rozvaha k : Aktiva Závazky a vlastní kapitál Peněžní prostředky Dodavatelé 0 Hrubá pohledávka Nerealizovaný výnos Hospodářský výsledek Celkem Celkem Výsledovka za období 2006: Výnosy Úrokový výnos Náklady Hospodářský výsledek 2 487

19 Kapitola 8 Poznámka: V rozvaze je hrubá pohledávka snižována o nerealizovaný úrok na čistou hodnotu pohledávky. Tyto dvě položky spolu souvisejí, jsou však samostatně zveřejňovány v příloze. Pokud nájemce nezná implicitní úrokovou míru pronajímatele a využije přírůstkovou úrokovou míru, vykazuje nájemce v rozvaze současnou hodnotu splátek, která je nižší než reálná hodnota. Pokud by nájemce znal implicitní úrokovou míru pronajímatele (popř. ji dokázal spolehlivě spočítat), vykazoval by v rozvaze v reálné hodnotě. V takovém případě by byly číselné údaje v leasingové tabulce u nájemce i pronajímatele totožné. Požadavky na zveřejnění informací u pronajímatele: Pronajímatelé musí splnit požadavky IAS 32 na zveřejnění údajů spojených s finančním leasingem. Dále musí zveřejnit tyto informace: Rozdíl hrubých investic do leasingu a současné hodnoty minimálních leasingových plateb k rozvahovému dni, hrubou investici do leasingu, současnou hodnotu pohledávky z minimálních leasingových plateb pro každé z následujících období: do jednoho roku, od jednoho do pěti let, nad pět let. Nerealizovaný finanční výnos (rozdíl mezi hrubou a čistou investicí do leasingu). Nezaručenou zbytkovou hodnotu zahrnutou do očekávaných užitků pronajímatele. Kumulované opravné položky vytvořené k neuhrazeným pohledávkám z leasingu po době splatnosti. Podmíněné nájemné, které bylo v průběhu účetního období zachyceno ve výnosech. Obecnou informaci o významných leasingových smlouvách. 8.3 Operativní leasing V případě operativního leasingu je pronajaté aktivum i nadále evidováno v majetku pronajímatele a je jím odpisováno v souladu s příslušným standardem (IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení, IAS 38 Nehmotná aktiva). Účetní jednotka musí zveřejňovat tato aktiva jako aktiva pronajatá.

20 IAS 17 Leasing Nájemce Leasingové platby placené v rámci operativního leasingu jsou vykázány jako náklad rovnoměrně po dobu leasingového vztahu, jestliže neexistuje jiný model, který by věrněji zobrazoval skutečnost. Při tom je třeba vyloučit náklady na služby jako jsou pojištění a údržba. V rozvaze jsou vykázány pouze časově rozlišené platby z operativního pronájmu (lze využít metodu závislosti výnosů na výkonu pronajatého aktiva v průběhu nájmu, pokud je maximální výkon stanovitelný). Požadavky na zveřejnění V případě dlouhodobých (nevypověditelných) nájemních smluv vzniká nájemci závazek, který bude muset uhradit. Je nutno zveřejňovat následující informace: Souhrn budoucích minimálních plateb z nevypověditelného operativního leasingu pro každé z následujících období: do jednoho roku, od jednoho do pěti let, nad pět let. Celkovou částku očekávaných minimálních leasingových plateb z nevypověditelných sub-leasingů, kterou účetní jednotka obdrží v budoucnu z poskytnutých podnájmů. Nájemné a podnájem zachycený v nákladech běžného období s oddělením minimálních leasingových plateb, celkových nákladů z podmíněného nájemného a nákladů z podnájmů. Obecný popis významných leasingových smluv. Příklad Účetní jednotka si najala bagr na základě operativního leasingu. Na počátku operativního leasingu zaplatí podnik nevratnou zálohu na nájemné ve výši Kč a dále roční splátku ve výši Kč vždy na počátku roku. Smlouva je uzavřena na tři roky. Peněžní prostředky 1) úhrada zálohy ) roční splátka Náklady příštích období 1) úhrada zálohy ) časové rozlišení zálohy Náklady 2) roční splátka ) časové rozlišení zálohy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy

Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy Cíl 1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. Rozsah působnosti

Více

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům.

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. IAS 17 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 17 Leasingy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, zrušují se odstavce 14 a 15, vkládají se nové

Více

Definice. aktivum po dohodnutou dobu na nájemce n. aktivum, pronajímatel. Nájemce. ten, kdo vlastní aktivum a poskytuje je)

Definice. aktivum po dohodnutou dobu na nájemce n. aktivum, pronajímatel. Nájemce. ten, kdo vlastní aktivum a poskytuje je) IAS 17 - Leasing. Definice Leasing dohoda o převodu p práv v užívat u aktivum po dohodnutou dobu na nájemce n za úhradu Nájemce ten, kdo užíváu aktivum, pronajímatel ten, kdo vlastní aktivum a poskytuje

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

IPSAS 13 LEASINGY. E-mail: publications@iasb.org Internet: http://www.iasb.org IPSAS 13 334

IPSAS 13 LEASINGY. E-mail: publications@iasb.org Internet: http://www.iasb.org IPSAS 13 334 IPSAS 13 LEASINGY Poděkování Tento Mezinárodní účetní standard pro veřejný sektor (IPSAS) primárně čerpá z Mezinárodního účetního standardu (IAS) 17 (novelizovaného v roce 2003) Leasingy vydaného Radou

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká www.pwc.cz Návrh standardu na leasing nájemce martina.chramecka@cz.pwc.com Martina Chrámecká martina.chramecka@cz.pwc.com 17. října 2011 Návrh standardu nájmy ze strany nájemce Obsah Zdůvodnění nového

Více

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv Definice: Ztráta ze snížení hodnoty aktiva částka, o kterou zůstatková cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku. Zpětně získatelná částka

Více

Výzkum původní a plánované zkoumání s cílem získat nové vědecké nebo technické poznatky a vědomosti

Výzkum původní a plánované zkoumání s cílem získat nové vědecké nebo technické poznatky a vědomosti 8.přednáška IAS 38,2,17 IAS 38 - Nehmotná aktiva Definice: Nehmotné aktivum je identifikovatelné nepeněžní aktivum nehmotné povahy, držené pro a) využití ve výrobě b) dodávku zboží nebo služeb c) pro pronájmy

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000 Účetní systémy 1 - Materiál k 7. cvičení Příklad účtování leasingu - podle ČÚS a IAS Zadání podmínek Pronajimatel pořídil 1.1. 2010 mikrobus za účelem jeho pronájmu - pořizovací cena 800 000,- Týž den

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 5. 2013 Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (20 650 + 4 650 + 200 + 500 50 výp. (i)) 25 950 1,5 Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 1 (a) Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa za rok končící 31. 10. 2011 tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (227 650 + 237 450 1 450 výpočet

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc.

Ing. D. Kubíčková, CSc. Účetní systémy 2 2. přednáška (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Oceňování pozemků, budov a zařízení -řešeno v rozčlenění do tří etap : a) při nabytí (pořízení) aktiva (při prvotním uznání) b) po dobu držení

Více

Příklady ke zkoušce z UCs 2

Příklady ke zkoušce z UCs 2 Příklady ke zkoušce z UCs 2 Příklad č. 1 Na začátku r. 2008 podnik koupil výrobní linku v ceně 8 000 000,-. Úhrada byla sjednána ve dvou splátkách, první ve výši 3 mil., která bude uhrazena na konci roku

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ Jestliže nastane některá z těchto či obdobných událostí musí firma provést test na snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Tvoří ho dvě fáze: 1. fáze Odhadnout čisté peněžní toky plynoucí během zbývající

Více

Příklady ke zkoušce z UCs 2

Příklady ke zkoušce z UCs 2 Příklady ke zkoušce z UCs 2 Příklad č. 1 Na začátku r. 2006 podnik koupil výrobní linku v ceně 6 000 000,-. Úhrada byla sjednána ve třech splátkách, uhrazovaných vždy na konci roku. Přírůstková diskontní

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního

Více

UCS2-5.přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv

UCS2-5.přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv UCS2-5.přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv Definice: Ztráta ze snížení hodnoty aktiva částka, o kterou zůstatková cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku. Zpětně získatelná částka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Dopady změn měnových kurzů

Dopady změn měnových kurzů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Dopady změn měnových kurzů Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

FINANČNÍ LEASING A KALKULACE ODLOŽENÉ DANĚ

FINANČNÍ LEASING A KALKULACE ODLOŽENÉ DANĚ Úvod FINANČNÍ LEASING A KALKULACE ODLOŽENÉ DANĚ V IFRS VÝKAZNICTVÍ 1 Finance Lease and Deferred Tax Calculation in IFRS Reporting Libor Vašek, Marek Filinger Leasingové smlouvy a jejich účetní zachycení

Více

IAS 40 Investice do nemovitostí (nový standard platí od 1.1.2001)

IAS 40 Investice do nemovitostí (nový standard platí od 1.1.2001) IAS 40 Investice do nemovitostí (nový standard platí od 1.1.2001) Definice Investice do nemovitostí - je majetek (pozemek n. budova n. část budovy n. obojí) držený vlastníkem n. nájemcem v rámci finančního

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 CS PŘÍLOHA Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 1 Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci

Více

Účetní systémy 2. 9.př.

Účetní systémy 2. 9.př. Účetní systémy 2. 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů obvykle znamená určit segmenty oborové či územní. Toto vykazování interesuje zejména investory. Segmentové vykazování

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Účetnictví finančních institucí Účtování úvěrových operací (pohledávek, aktivních operací)

Účetnictví finančních institucí Účtování úvěrových operací (pohledávek, aktivních operací) Účetnictví finančních institucí Účtování úvěrových operací (pohledávek, aktivních operací) úvěry = pohledávky, aktivní účty klasifikace: standardní (účt. skupina 21) klasifikované: (účt.skupina 24) = vyšší

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 28.1.2013 11:22:34 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %.

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %. IAS 29 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách [Novelizace standardu - v odstavci 27 se "položek výsledovky" upravují na "položek výkazu o úplném výsledku", v odstavci 28

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

Obec SVOR IČO OO261009

Obec SVOR IČO OO261009 Obec SVOR IČO OO261009 --------------------------------------------------- 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č.5/2011 podrozvahová evidence Obec Svor

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Účetní systémy 2 9.př.

Účetní systémy 2 9.př. Účetní systémy 2 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů znamená rozčlenit výpověď o majetku a jeho zdrojích a změnách v majetku a jeho zdrojích dosažené za účetní období na dílčí

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí:

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí: IAS 18 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 18 Výnosy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, mění se odstavec 32 a vkládá se nový odstavec

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 16.4.2014 10:54:48 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS)

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení Definice: - hmotná aktiva, která podnik drží pro použití ve výrobě či dodávání služeb - doba použitelnosti delší než

Více

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: ANB0001 ANB0001. Aktiva celkem

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: ANB0001 ANB0001. Aktiva celkem POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU ANB0001 Aktiva celkem Celková výše aktiv neupravená o opravné položky a oprávky (brutto). ANB0001 01DZa, 02DZa, 03DZa, 04DZa, 05DZ, 06DZ, 11DZ, 12DZ, 13DZ, 15DZ, 21DZ, 22DZ, 25DZa,

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 5.2.2015 14:54:19 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. USC Výkon veřejné správy A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 71211721 Název: Svazek obcí "ÚPA" Sídlo: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Nový zákon o daních z příjmů a mezinárodní účetní standardy

Nový zákon o daních z příjmů a mezinárodní účetní standardy Nový zákon o daních z příjmů a mezinárodní účetní standardy Konference Komory certifikovaných účetních 1. listopadu 2016 Martin Jareš, Ministerstvo financí Obsah Nový zákon o daních z příjmů Vztah daní

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00272574 Název: Obec Česká Čermná Sídlo: Česká Čermná 128, 549 21 Česká Čermná A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace tom,že by byl porušen princip

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00287032 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Bělov Účetní

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Účetní systémy. Vykazování Závazků. 6. přednáška PS LS 10/11. Závazky = cizí zdroje financování. Krátkodobé x dlouhodobé (dle Koncepčního rámce)

Účetní systémy. Vykazování Závazků. 6. přednáška PS LS 10/11. Závazky = cizí zdroje financování. Krátkodobé x dlouhodobé (dle Koncepčního rámce) Účetní systémy 6. přednáška PS LS 10/11 Vykazování Závazků Závazky = cizí zdroje financování Krátkodobé x dlouhodobé (dle Koncepčního rámce) Závazek jako prvek účetních výkazů pro uvedení (uznání) v rozvaze

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272884 Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

FRP cvičení Leasing

FRP cvičení Leasing FRP 3. 4. cvičení Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více