Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník"

Transkript

1 Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa s platnosťou od , inovovaných k , 2010, 2011 na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, 1 a schválených UO MŠ SR výmerom číslom CD / :091, s platnosťou od 1. septembra 2004

2 Školský rok: 2012/2013 Predmet: Telesná výchova Počet hodín: 2 hodiny týždenne, 66 hod. ročne Trieda: 0.A Hodina Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Žiak vie: 1. Základné lokomócie 2. Základné lokomócie 3. Základné lokomócie 4. Základné lokomócie 5. Manipulačné, Poučenie o bezpečnosti Poradové cvičenia,- Nástup, zástup, rad, Orientácia v priestore dvojrad, nástup na značky - Poradové cvičenia, orientácia v priestore- Povel, Poradové cvičenia, orientácia v priestore- zástup Manipulačné - Hod Zásady bezpečného a účelného pohybu v telocvični Aktivity na nácvik povelov a pojmov Zásady bezpečného a účelného pohybu v telocvični Aktivity na nácvik povelov a pojmov Zásady bezpečného a účelného pohybu v telocvični Aktivity na nácvik povelov a pojmov Zásady bezpečného a účelného pohybu v telocvični Aktivity na nácvik povelov a pojmov Správna technika - správne pomenovať a uplatniť poradové cvičenia realizované vo výučbe - právne pomenovať a uplatniť poradové cvičenia realizované vo výučbe - správne pomenovať a uplatniť poradové cvi-čenia realizované vo výučbe - správne pomenovať a uplatniť poradové cvičenia realizované vo výučbe manipulácie s náradím Prierezové témy

3 6. Manipulačné, 7. cvičenia a 8. cvičenia a 9. Manipulačné, 10 Manipulačné, 11 Základné lokomócie 12. Základné lokomócie 13. Základné lokomócie 14. Základné lokomócie Manipulačné - Prihrávka - Napätie a uvoľnenie svalov - Napätie a uvoľnenie svalov Manipulačné - Hod, prihrávka Manipulačné -, Pravidlá lokomócií -Beh lokomócií- Beh lokomócií - Chôdza lokomócií - Beh Loptové Správna technika Správne dýchanie pri cvičení i každodenných aktivitách Aktivity na striedanie napätia a uvoľnenia svalov Správne dýchanie pri cvičení i každodenných aktivitách Aktivity na striedanie napätia a uvoľnenia svalov / hra Les/ Správna technika Loptové Správna technika Loptové behu Rôzne spôsoby behu behu Rôzne spôsoby behu behu Chôdza a beh po lavičke Chôdza a beh po lavičke Správna technika chôdze po lavičke Správna technika behu manipulácie s náradím - uplatniť správne dýchanie pri realizovaných aktivitách - uplatniť správne dýchanie pri realizovaných aktivitách manipulácie s náradím manipulácie s náradím behu behu chôdze behu

4 15. Manipulačné, 16. Manipulačné, 17. Manipulačné, 18. Manipulačné, 19. cvičenia a 20. cvičenia a 21. Základné lokomócie 22. Základné lokomócie 23. Manipulačné, Manipulačné - Hod, prihrávka, Manipulačné - Pravidlá Manipulačné - Hod, prihrávka Manipulačné - Pravidlá - Správne držanie tela, - Správne dýchanie lokomócií- Rýchly beh lokomócií- Rýchly beh Manipulačné - Hod, prihrávka Správna technika Loptové Správna technika Loptové Prejavy a reakcie organizmu na pohybovú aktivitu Cvičenia na rozvoj flexibility a koordinačných schopností - (hra Človek, kôň, rak) Prejavy a reakcie organizmu na pohybovú aktivitu Cvičenia na rozvoj flexibility a koordinačných schopnosti Prejavy a reakcie organizmu na pohybovú aktivitu Cvičenia na rozvoj flexibility a koodinačných schopnosti behu Aktivity na nácvik a zdokonalenie rýchleho behu Správna technika Aktivity na zdokonalenie rýchleho behu Správna technika manipulácie s nár. manipulácie s nár. - prejavovať pozitívny postoj k herným am - prejavovať pozitívny postoj k herným am osvojené správne držanie a vnímanie svojho tela osvojené správne držanie a vnímanie svojho tela behu a svojim schopnostiam osvojenú správnu techniku behu

5 Loptové manipulácie s náradím Manipulačné -, Pravidlá 24. Manipulačné, 25. Manipulačné, 26. Manipulačné, 27. Kreatívne a estetické 28. Kreatívne a estetické 29. cvičenia a Manipulačné - Hod, prihrávka, Manipulačné - Pravidlá Rytmické cvičenia, tance- Zmeny tempa, Rytmické cvičenia, tance- Zmeny rytmu - Polohy tela Správna technika Loptové Správna technika Loptové Význam pohybovej kultúry pri realizácii pohybových činností Správna technika Rytmické cvičenia s využitím jednoduchých hudobných (rytmických) nástrojov Prejavy a reakcie organizmu na pohybovú aktivitu Hry zamerané na napätie a uvoľňovanie svalov (hra Na cesto) - technicky správne manipulovať s náčiním, pohybovať sa s ním a prispôsobiť mu vlastný pohyb manipulácie s náradím - technicky správne manipulovať s náčiním, pohybovať sa s ním a prispôsobiť mu vlastný pohyb - zladiť, chôdzu, skoky a beh s hudbou osvojené základné pohybové schopnosti a vedieť ich primerane aplikovať prostredníctvom prirodz.pohybu základné polohy tela, uplatniť správne dýchanie 30. Hry zamerané na napätie a - primerane veku mať OŽZ, ENV MUV

6 cvičenia a - Polohy tela uvoľnenie svalov osvojené vnímanie tela pri pohybových ach 31. Aktivity v prírode a činnost 32. Aktivity v prírode a činnost 33. Základné lokomócie 34. Základné lokomócie 35. Manipulačné, 36. Manipulačné, Sezónne pohybové - Stopa, sneh, zdravie Sezónne pohybové - Stopa, sneh, zdravie lokomócií- Skok lokomócií- Skok Pohybové - Hráč, spoluhráč, Pohybové - Pravidlá Hry na snehu a so snehom - sánkovanie, šmýkanie, guľovanie, Technika pohybových zručností realizovaných aktivít v prírode Hry na snehu a so snehom - sánkovanie, šmýkanie, guľovanie Nácvik a zdokonaľovanie techniky skoku do diaľky z miesta skoku do diaľky Nácvik a zdokonaľovanie techniky skoku do diaľky z miesta pravidlá hier v škole a vo voľnom čase Pohybové na rozvoj bežeckých schopností pravidlá hier v škole a vo voľnom čase elementárnych pohybových zručností v sezónnych pohybových ach - primerane veku aplikovať pohybo-vé pri aktivitách v prírode skoku a svojim schopnostiam osvojenú správnu techniku skoku do diaľky -aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a - byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel, prejavovať schopnosť spolupracovať, dodr- OŽZ, ENV OŽZ, ENV

7 37. Kreatívne a estetické 38. Kreatívne a estetické 39. Základné lokomócie 40. Základné lokomócie 41. Manipulačné, 42. Manipulačné, 43. Kreatívne a estetické Pohybová tvorivosť- Fantázia pri pohybovej Pohybová tvorivosť - Fantázia pri pohybovej - tvorivosť Stoj, sed,ľah Kľak, Drep Pohybové - Hráč, spoluhráč, Pohybové - Pravidlá Pohybová tvorivosť- Napodobňova-nie prírodných javov (vietor, rast, kvitnutie,... Kultivovaný pohybový prejav Kultivovaný pohybový prejav Napodobňovanie prírodných javov (vieto, rast, kvitnutie...) Aktivity na zmeny polôh tela - stoj zo sedu, kľaku, drepu bez pomoci Aktivity na zmeny polôh tela stoj zo sedu, kľaku, drepu bez pomoci rúk (hra Kubo velí...) Žiak pozná a uplat-ňuje osvojené pravidlá hier v škole a vo voľnom čase Pohybové na rozvoj vytrvalosti pravidlá hier v škole a vo voľnom čase Kultivovaný pohybový prejav Napodobňovanie pohybu zvierat žiavať dohodnuté pravidlá rytmiky a tanca v dramatických hrách rozvinuté kultúrnoumelecké a tvorivé schopnosti rytmiky a tanca v

8 44. Kreatívne a estetické 45. cvičenia a 46. cvičenia a 47. Aktivity v prírode a 48. Aktivity v prírode a 49. Základné lokomócie Fantázia pri pohybovej Pohybová tvorivosť- Fantázia pri pohybovej - Polohy tela - Polohy tela Turistika- Turistický chodník Turistika - Turistický chodník Váľanie podľa pokynov Kultivovaný pohybový prejav Napodobňovanie pohybu zvierat podľa pokynov Relaxačné cvičenia s riekankami (hra Oheň, voda, vzduch) Význam pobytu a pohybu v prírode pre zdravie Relaxačné cvičenia s riekankami (hra Oheňv voda, vzduch) Význam pobytu a pohybu v prírode pre zdravie Pohyb v prírode, chôdza a jej rôzne druhy vzhľadom k terénu Význam pobytu a pohybu v prírode pre zdravie Pohyb v prírode, chôdza a jej rôzne druhy vzhľadom k terénu Aktivity na zmeny polôh - váľanie bokom na rovine, na šikmej ploch dramatických hrách rytmiky a tanca v dramatických hrách základné polohy tela, uplatniť správne dýchanie základné polohy tela, uplatniť správne dýchanie pohybových činností v sezónnych pohybových ach pohybových činností v sezónnych pohybových ach 50. Základné lokomócie MUV MUV MUV MUV

9 51. Manipulačné, Váľanie Pohybové - Hráč, spoluhráč, Aktivity na zmeny polôh - váľanie bokom na rovine, na šikmej ploch pravidlá hier v škole a vo voľnom čase 52. Manipulačné, Pohybové - Pravidlá pravidlá hier v škole a vo voľnom čase 53. Kreatívne a estetické 54. Kreatívne a estetické 55. Základné lokomócie 56. Základné lokomócie 57. Základné lokomócie Tanec- Tanečný krok Tanec- Tanečný krok Obrat Preval Význam pohybovej kultúry, správne a estetické držanie tela Hudobno-pohybové (Tancuj, tancuj ) Význam pohybovej kultúry, správne a estetické držanie tela Hudobno-pohybové (Oli, oli, Janko..) vzad do ľahu vznesmo, skrčmo (kolíska), preval vzad s výdržou, z ľahu vpredu, vzadu Aktivity na zmeny polôh - preval tanečných krokov tanečných krokov, MUV, MUV

10 58. Základné lokomócie 59. Manipulačné, 60. Manipulačné, 61. Kreatívne a estetické 62. cvičenia a 63. Manipulačné, 64 Základné lokomócie Preval Stoj, vztyk Pohybové Hráč, spoluhráč, Pohybové - Pravidlá Pohybová tvorivosť- Tanečná improvizácia - Napätie a uvoľnenie svalov Pohybové - Hráč, spoluhráč, pravidlá lokomócií- Hod loptičkou Aktivity na zmeny polôh - preval Aktivity zamerané na zmeny polôh - preval vzad skrčmo zo stoja spätného a vztyk do stoja pravidlá hier v škole a vo voľnom čase pravidlá hier v škole a vo voľnom čase Žiak vie, čo je kultivovaný pohybový prejav Improvizácia na hudbu Prejavy a reakcie organizmu na pohybovú aktivitu Relaxačné cvičenia s riekankami Pohybové na rozvoj obratnosti /hra Na záhradu/ Žiak pozná osvojené pravidlá Hier v škole a vo voľnom čase hodu kriketovou loptičkou - zladiť, chôdzu, skoky a beh s hudbou - prežívať pocity radosti z pohybu a hodu kriketovou loptičkou, MUV, MUV MUV

11 65. Aktivity v prírode a činnost Pohyb v prírode- Hry Žiak pozná pravidlá pohybu a bezpeč-nosti pri realizácii aktivít v prírode Letné v prírode sezónnych pohybových činností v hrách 66. Aktivity v prírode a Turistika- Chôdza v terrene Pohyb v letnej prírode - chôdza po rôznych povrchoch sezónnych pohybových činností pri pohybe v prírode Legenda: Osobnostný a sociálny rozvoj ENV Environmentálna výchova MEV Mediálna výchova MUV Multikultúrna výchova DOV Dopravná výchova OŽZ Ochrana života a zdravia FG - Finančná gramotnosť

SkVP_ISCED1_TSV_štandardy 1

SkVP_ISCED1_TSV_štandardy 1 1. a 2. ročník TC:Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam vykonávať základné lokomócie (ako elementárne predpoklady pre zvládnutie základných atletických

Více

Školský vzdelávací program. Telesná výchova

Školský vzdelávací program. Telesná výchova Školský vzdelávací program Základná škola, Ústredie 533, 023 21 Korňa ISCED 1 VZDELÁVACIA OBLASŤ: Názov predmetu Telesná výchova Časový rozsah výučby Ročník 1.ročník - 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

Telesná a športová výchova Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny , UO vypracovali

Telesná a športová výchova Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny , UO vypracovali Učebné osnovy TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA Názov predmetu Telesná a športová výchova Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015, 5. 9. 2016 UO vypracovali

Více

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP pre primárne vzdelávanie v SR. 1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP pre primárne vzdelávanie v SR. 1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Telesná výchova 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 3.ročník ŠVP pre primárne vzdelávanie v SR Zdravá otvorená škola Stupeň vzdelania

Více

TELESNÁ VÝCHOVA 1. ročník

TELESNÁ VÝCHOVA 1. ročník TELESNÁ VÝCHOVA 1. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne Charakteristika predmetu Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie,

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Zdravie a pohyb. Telesná výchova. Počet voliteľných hodín 0

Zdravie a pohyb. Telesná výchova. Počet voliteľných hodín 0 Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb Názov predmetu Telesná výchova Ročník 1. Časový rozvrh výučby ŠKVP 2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne Z toho Počet hodín ŠVP 2 Počet voliteľných hodín 0 1. Charakteristika

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 1. Rozvíjajúce ciele. hodinách TV. Poznať základné povely poradovej prípravy, zásady bezpečnosti.

OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 1. Rozvíjajúce ciele. hodinách TV. Poznať základné povely poradovej prípravy, zásady bezpečnosti. Telesná -3- TVVP Názov predmetu: Telesná Skratka predmetu: TEV Ročník: tretí Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Charakteristika predmetu: povinný predmet, časová dotácia zo ŠVP Mesiac Hodina

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

ŠkVP. Telesná výchova 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Telesná výchova 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Telesná výchova /Zdravie a pohyb/ druhý SVP 2 hodiny/týţdeň;

Více

Základná škola s materskou školou Selec 1. stupeň ZŠ - ISCED 1. Učebné osnovy

Základná škola s materskou školou Selec 1. stupeň ZŠ - ISCED 1. Učebné osnovy Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Telesná a športová výchova ISCED1 Zdravie a pohyb 8 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

TELESNÁ VÝCHOVA. 1. Charakteristika učebného predmetu

TELESNÁ VÝCHOVA. 1. Charakteristika učebného predmetu TELESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika učebného predmetu Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 9. ročník dievčatá - A

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 9. ročník dievčatá - A Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 9. ročník dievčatá - A Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Matematika. VII. ročník

Matematika. VII. ročník Matematika VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VÁCLAVA MITÚCHA, HORNÉ SRNIE Rámcový učebný plán ISCED 1 šk.r. 2015/2016 platný pre 2. 4. ročník Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky JAZYK

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Časový rozsah výučby ŠVP ŠkVP Spolu v hodinách za týždeň: Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania

Časový rozsah výučby ŠVP ŠkVP Spolu v hodinách za týždeň: Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb Vyučovací jazyk: slovenský Stupeň vzdelania: ISCED primárne vzdelávania Ročník:. 4. Predmet: Telesná výchova Počet hodín týždenne: 2 Časový rozsah výučby ŠVP ŠkVP Spolu

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Vzdelávacia časť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Zdravie a pohyb TELESNÁ VÝCHOVA tretí 2hodiny/ týţdeň, 66 hodín/ rok Charakteristika predmetu Zameranie telesnej výchovy

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Primárna škola pre život Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v

Více

1. Charakteristika predmetu

1. Charakteristika predmetu Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova Druhý 2 hodiny/týždeň, 66 hodín/rok 1. Charakteristika predmetu Zameranie telesnej a športovej výchovy

Více

Tělesná výchova v 1. ročníku

Tělesná výchova v 1. ročníku Tělesná výchova v 1. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování pravidelné

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 4. ročník ZŠ

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 4. ročník ZŠ Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 4. ročník ZŠ Variant B Vyučujúci: Školský rok: Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Predmetová komisia telesnej výchovy. Vítame Vás na stránke predmetovej komisie telesnej výchovy :

Predmetová komisia telesnej výchovy. Vítame Vás na stránke predmetovej komisie telesnej výchovy : Predmetová komisia telesnej výchovy Vítame Vás na stránke predmetovej komisie telesnej výchovy : Zloženie predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy: Predseda predmetovej komisie telesnej výchovy:

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Tělesná výchova - dívky ROČNÍK: 6. při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage.

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage. Športové gymnázium Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica IČO: 516 554 Riaditeľ: Kontakt: PaedDr. Jozef Smekal tel.: +421-48-4712894 sekretariát fax: +421-48-4142168 e-mail: sekretariat@osgbb.sk www.sgbb.eu.sk,

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. - sportovní hry manipulace s míčem, základní přihrávky rukou

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. - sportovní hry manipulace s míčem, základní přihrávky rukou TEMATICKÝ PLÁN Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. L. Erberová, Mgr. V. Hryzlíková, Mgr. V. Antalová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1.

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM TELESNÁ VÝCHOVA (Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb) PRÍLOHA ISCED 1 Posúdila a schválila ÚPK pre telesnú a športovú výchovu pri ŠPÚ Bratislava 2009

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

Tělesná výchova ve 3. ročníku

Tělesná výchova ve 3. ročníku Tělesná výchova ve 3. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování

Více

Telesná výchova. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Zdravie a pohyb. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 1

Telesná výchova. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Zdravie a pohyb. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Zdravie a pohyb Telesná výchova Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2011 UO vypracoval Mgr. Dana Jeřábková 1 Časová dotácia: Telesná výchova

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie ISCED1 na ZŠ Lehnice UČEBNÉ OSNOVY

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie ISCED1 na ZŠ Lehnice UČEBNÉ OSNOVY UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu Telesná a športová výchova Časový rozsah výučby podľa i-švp+i-škvp 2 + 0 hod týždenne, ročne 66 hodín Ročník druhý Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 840, 930 37

Více

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie ISCED1 na ZŠ Lehnice UČEBNÉ OSNOVY

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie ISCED1 na ZŠ Lehnice UČEBNÉ OSNOVY UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu Telesná a športová výchova Časový rozsah výučby podľa i-švp+i-škvp 2 + 0 hod týždenne, ročne 99 hodín Ročník prvý Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 840, 930 37

Více

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl.

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Školský učebný plán pre ISCED 1: Je to normatív, určujúci jednotlivé predmety a časové dotácie pre konkrétne predmety. 1. ročník Slovenský jazyk a literatúra

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA Činnosti ovlivňující zdraví 5.2.3. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Význam

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Matematika

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

Příloha č. 7 učební osnovy

Příloha č. 7 učební osnovy Příloha č. 7 učební osnovy Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je zastoupena vzdělávacím oborem Tělesná výchova. Je realizována ve všech

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Kód a názov ŠVP Kód a názov ŠkVP Štátny vzdelávací program Konzervatória v SR ISCED 5 B Tanec 82 27 7 00 od šk.r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom: 82 27 Q Stupeň vzdelania Vyššie

Více

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí.

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Tv Mezipředmět. vazby Pr Tělesná výchova (Tv) Školní výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech

Více

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov Školský vzdelávací program a inovovaný školský vzdelávací program Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko ju uzrú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. ( Múd. 6,12) ISCED 1 - Primárne vzdelávanie

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ 5.-9.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia odín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín Výchovno vzdelávacie ciele

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Provede laickou první pomoc, přivolá

Více

9.3.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.3.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Dovede se orientovat ve IX. Zásady bezpečnosti

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015 Školský vzdelávací program učebné plány 01/015 Učebný plán pre I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B v školskom roku 01/015 Kód a názov študijného odboru : 79 0J gymnázium Učebný plán platný od 1.septembra

Více

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik Geografia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1.

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Ročník: 1. - Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele pravidla bezpečnosti a hygieny při atletických činnostech - Používá vhodný sportovní oděv a obuv, umí se samostatně převléci - Zná a reaguje na smluvené

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ TV5101 TV5102 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně

Více

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA INOVOVANÉ UČEBNÉ OSNOVY PRE PREDMET TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ZDRAVIE A POHYB PREDMET TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA SKRATKA

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Tělesná výchova - Kvarta

Tělesná výchova - Kvarta - Kvarta Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: , : Kroužek Ekodomeček naučit děti základním znalostem a dovednostem v oblasti environmentální výchovy dát možnost k rozvoji lásky k přírodě, ochrana životního prostředí, třídění druhotných surovin, pěstování

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova Komp e t e n c e.

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova Komp e t e n c e. VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky ví, že pohyb je vhodný pro jeho zdraví umí reagovat

Více

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA INOVOVAVNÉ UČEBNÉ OSNOVY PRE PREDMET TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ZDRAVIE A POHYB PREDMET TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA SKRATKA

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Základná škola, J. A. Komenského 161 / 6, Zemianske Kostoľany

Základná škola, J. A. Komenského 161 / 6, Zemianske Kostoľany Príloha 2 Vnútroškolská kontrola sa zameriava hlavne na tieto oblasti: plnenie základných pracovných povinností, pokynov, dodržiavanie predpisov a plánovaných úloh, vedenie pedagogickej, plnenie inovovaného

Více

SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA EFEKTÍVNE VYUŽITIE ČASU NA ĽADE V TRÉNINGU PRÍPRAVKY A MLADŠÍCH ŽIAKOV V ĽADOVOM HOKEJI

SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA EFEKTÍVNE VYUŽITIE ČASU NA ĽADE V TRÉNINGU PRÍPRAVKY A MLADŠÍCH ŽIAKOV V ĽADOVOM HOKEJI EFEKTÍVNE VYUŽITIE ČASU NA ĽADE V TRÉNINGU PRÍPRAVKY A MLADŠÍCH ŽIAKOV V ĽADOVOM HOKEJI Základným cieľom športovej prípravy v ľadovom hokeji je zvládnutie požadovanej techniky ako predpokladu pre neskorší

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie Názov ŠkVP Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj Kód a názov učebného odboru 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 4561 2 02 poľnohospodár - farmárstvo Stredné odborné vzdelanie ISCED

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola plná života Škola: Integrovaná

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník: štvrtý Šk. rok

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova na I. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova na I. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova na I. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obsahem předmětu je aktivní pohyb žáků, který vede od poznání

Více

Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Vzdělávací obsah

Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Vzdělávací obsah Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Činnosti ovlivňující zdraví Bezpečnost při pohybových činnostech. Hygiena při TV, osobní hygiena,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Časová dotace: 1. 5. ročník 2 vyuč. hodiny Vzdělávací obor Tělesná výchova je součástí komplexního vzdělávání žáků a směřuje nejen k poznávání vlastních pohybových možností,

Více