2. září na ZŠ Mutěnická

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. září na ZŠ Mutěnická"

Transkript

1 102 ŘÍJEN září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do ökoly za sv mi kamar dy. NÏkdo se tïöì vìce, nïkdo mènï, ale nejvìce se do ökoly urëitï tïöì naöi prvú Ëci. NetrpÏlivÏ Ëekali p ed ökolou v doprovodu sv ch rodië i prarodië a oëek vali p Ìchod panì uëitelek, kterè si je roz adily do jednotliv ch t Ìd. Odtud vedla jejich cesta do öaten a potom se zvïdavostì pospìchali do sv ch t Ìd. Zde se usadili do lavic, na kter ch naöli spoustu ökolnìch pot eb vëetnï d rk od sponzor. V jejich ökolnìch zaë tcìch je p iöli p ivìtat a povzbudit panì editelka s panì z stupkynì v doprovodu pana starosty a p n mìstostarost M» Vinohrady. PanÌ editelka sezn mila rodiëe s profilacì ökoly a informovala o probìhajìcìch projektech OPVK RovnÈ p Ìleûitosti a P ÌrodnÌ a technickè vïdy jinak, tyto projekty jsou financovanè Evropsk m soci lnìm fondem a st tnìm rozpoëtem»eskè republiky. Naöim prvú Ëk m i ostatnìm û k m p ejeme, aby se jim ve ökole vöechno da ilo a cel ökolnì rok byl pro nï spïön. Mgr. Magda St elsk Starosta Ji Ì»ejka s prim torem Bratislavy Milanem Vt Ënikem p ed slavnostnìm pr vodem obcì. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, dovolte mi malè ohlèdnutì za dvïma ud lostmi ze sklonku pr zdnin a lèta, kterè jiû tradiënï k Vinohrad m pat Ì. KaûdoroËnÏ se z stupci naöì obce ËastnÌ doûìnkovè slavnosti v partnerskè obci Bratislava-Vajnory. Letos se vajnorsk doûìnkov sl va konala za naöì aktivnì Ëasti v sobotu 24. srpna. Velmi dob e si i letos vedl na doûìnkovèm sportovnìm turnaji vinohradsk fotbalov v bïr kouëovan Ing. Liborem ätursou. Loni dokonce naöi hr Ëi dok zali porazit velmi dob e sehran vajnorsk fotbalov t m, letos se jim tolik neda ilo a loúsk spïch nedok zali zopakovat. I tak vöak p edvedli vinohradötì fotbalistè dobrou hru a pat iënï reprezentovali naöi obec. NemÈnÏ zdatnï letos Vinohrady ve Vajnorech reprezentovaly dïti z folklûrnìho souboru»ty lìstek. VystoupenÌ mal ch taneënìk ze»ty lìstku na doûìnkovèm pûdiu ocenilo p edevöìm staröì publikum siln m potleskem. Zkr tka, vystoupenì krojovan ch dïtì pod vedenìm Zuzany KovandovÈ se velmi lìbilo a zaujalo. ZnaËn ohlas u öiröì ve ejnosti, tedy i u mladöìch div k, zaznamenalo vystoupenì vinohradskèho country souboru Carola. Nejen mladöì n vötïvnìci ocenili v doûìnkovèm kulturnìm programu podveëernì vystoupenì bluesrockovè skupiny Tatlo Quartet, kter hr la v barv ch Vinohrad. MÏl jsem dobr pocit z vystoupenì naöich reprezentant na vajnorsk ch doûìnk ch a takè radost z toho, ûe jsme naöim vajnorsk m partner m opït mohli nabìdnout adu dobr ch kulturnìch i sportovnìch soubor, kterè do znaënè mìry pokryly jejich kulturnì program. JeötÏ z jednoho okamûiku jsem mïl ve Vajnorech up Ìmnou radost. OpÏt po Ëase jsem se zde setkal s prim torem hlavnìho mïsta Bratislavy, Milanem Vt Ënikem. Zn me se jiû adu let. JeötÏ z doby, kdy v prim - torskèm k esle nesedïl a kdy spravoval coby starosta nejvïtöì bratislavskou mïstskou Ë st Petrûalku. To vìte, ûe jsme si toho mïli hodnï co sdïlit. V p ev ûnè adï n zor se shodujeme. Jen tak na okraj si dovolìm uvèst, ûe mezin rodnì öachov velmistr LubomÌr Vt Ënik, kter je z ejmï mnoh m z n s zn m nebo alespoú povïdom, je o rok mladöì bratr pana prim tora. Druh m tradiënìm, spïön m kulturnìm a z bavnìm podnikem, odehr vajìcìm se na Vinohradech vûdy poë tkem z Ì, je akce zn m pod n zvem BavÌme se na Vinohradech. Letos se vinohradskè bavenì konalo v sobotu 7. z Ì za Ëasti z ejmï rekordnìho poëtu div k. Ti p iöli p edevöìm shlèdnout Ëi p esnïji poslechnout si vystoupenì v kraji (i na Vinohradech) velmi oblìbenèho interpreta jihomoravskèho folklûru Ji Ìho Pavlicu se souborem Hradiöùan. Program sobotnìho odpoledne a podveëera vyplnily, jako vûdy, soutïûe a dalöì v born hudebnì vystoupenì. J jsem byl onen den na roztrh nì, neboù ve stejnou dobu se na opaënèm konci Vinohrad, v domovï senior na VÏstonickÈ, odvìjely jiû tradiënì hody. I hodovèho veselì na VÏstonickÈ se Ëastnilo znaënè mnoûstvì n vötïvnìk ze seniorskèho domova, z Vinohrad i odjinud. Ten den jsem proûìval p Ìjemn pocit, ûe lidè na Vinohradech ûijì kulturou, dok ûì se bavit, veselit a radovat se. (PokraËov nì na str. 2) Kroužek žáků s dysfunkcemi Krouûek û k s dysfunkcemi je realizov n z projektu OPVK ÑRovnÈ p Ìleûitosti pro vöechnyì, reg. Ë. CZ.1.07/1.2.17/ , tento projekt je spolufinancov n Evropsk m soci lnìm fondem a st tnìm rozpoëtem»eskè republiky. Krouûek probìhal i v loúskèm roce. VÏnovali jsme se zrakovèmu, sluchovèmu vnìm nì, grafomotorice, prostorovè orientaci, spr vn m Ëten sk m technik m, porozumïnì p eëten ch text, pravopisu v ËeskÈm jazyce. é ci mohou pracovat i doma pomocì e-learningu, kde majì koly na procviëenì. Do v uky krouûku jsou zv ni i rodiëe, aby zìskali zkuöenosti pro pr ci s dyslektick m dìtïtem doma. Letos opït budeme pracovat v pracovnìch seöitech, na p edtiötïn ch listech, v multimedi lnì uëebnï, na poëìtaëi i tabletu. LetoönÌ rok se opït tïöìm na vz jemnou spolupr ci dïtì i rodië. Mgr. L. Kroupov

2 Ze 42. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady konané dne 28. srpna 2013 PODZIMNÍ PRÁZDNINY V DOMEČKU Na voln den jsme v DomeËku p ipravili pro ökolnì dïti dopolednì program: 9.00ñ11.00 PÕSKOV OBR ZKY. P ijôte si vytvo it origin lnì obr zek vysypan z barevn ch pìsk, nejen v podzimnìch barv ch. Technika, kterou zvl dne kaûd a s jejìû pomocì v m pod rukama vznikne pïkn dekorace na zeô. Vstup 80 KË p ihl öky p edem v DomeËku, Valtick 23, tel.: , ñ12.30 DOPOLEDNE V POHYBU. PohybovÈ, taneënì i mìëovè hry pro vöechny, co se r di h bou a chtïjì si uûìt legraci s kamar dy mìsto sezenì doma. Vstup voln. VOLN MÕSTA V KROUéCÕCH DOME»KU POZOR, ZMÃNA! V tvarn krouûek Duha zmïnil sv j Ëas ñ dïtem od 5 let nabìzìme 90 minut s r zn mi v tvarn mi technikami i keramikou v pondïlì 16.30ñ18.00 hodin. Chobotnice (90 min.) ñ vytv enì öperk pro par dnice od 8 let Ëtvrtek 15.00ñ Chameleon (60 min.) ñ dramaù Ëek pro dïti od 8 do 14 let ter 15.00ñ BojovÈ sporty (60 min.) ñ z klady sebeobrany od 7 let st eda 15.15ñ TaneËnÌ rytmika (60 min.) ñ rytmick, pohybov a taneënì pr prava od 5 let Ëtvrtek aû VÌce informacì najdete na nebo se n s zeptejte na tel nebo , Ëi p Ìmo v DomeËku, Valtick 23. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schv lila: ñ RozpoËtovÈ opat enì Ë. 15; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt ve 2 p Ìpadech; ñ pron jem uvolnïnèho bytu ve 2 p Ìpadech; ñ dohodu o ukonëenì n jmu bytu; ñ zve ejnïnì z mïru pronajmout mìstnost Ë. 4b v domï Mikulovsk 6 za Ëelem z ÌzenÌ komerënìho skladu; ñ spl tky na hradu nedoplatku za vy Ëtov nì sluûeb za rok 2012; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì z dluhu; ñ zpït vzetì v povïdi z bytu; ñ v povïô n jmu bytu z d vodu hrubèho poruöenì n jemnì smlouvy ve 2 p Ìpadech; ñ p edloûen dodatek Ë. 1 ke SmlouvÏ o dìlo uzav en mezi statut rnìm mïstem Brno, MÏstskou Ë stì Brno-Vinohrady a soukromou firmou; ñ zah jenì zad vacìho ÌzenÌ na ve ejnou zak zku na sluûby Ñ klid spoleën ch prostor bytov ch dom mïstskè Ë sti Brno-Vinohradyì; ñ Ëleny a n hradnìky komise pro posouzenì kvalifikace a hodnocenì nabìdek ve ejnè zak zky Ñ klid spoleën ch prostor bytov ch dom mïstskè Ë sti Brno-Vinohradyì; ñ poskytnutì dotace z rozpoëtu mïstskè Ë sti Brno- Vinohrady; ñ dlouhodob pron jem pro ökolnì rok 2013/2014, kter se t k kulturnï v chovnè Ëinnosti; ñ pron jem tïlocviëen v Zä MutÏnick 23 na ökolnì rok 2013/2014; ñ text dodatku Ë. 1 ke SmlouvÏ o dìlo uzav en mezi statut rnìm mïstem Brno, MÏstskou Ë stì Brno -Vinohrady a soukromou firmou na akci ÑStavebnÌ pravy Mä SnÏhurkaì, obsahujìcì odstranïnì azbestocementov ch desek; ñ SdruûenÌ hasië»ech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovoln ch hasië Brno-Vinohrady pron jem nebytov ch prostor v objektu Bzeneck 23 ñ jìdelny; ñ SdruûenÌ hasië»ech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovoln ch hasië Brno-Vinohrady umìstïnì k dï s uzamykateln m vìkem v are lu objektu Bzeneck 23 a moûnost celoroënìho zaparkov nì auta v are lu objektu Bzeneck 23; ñ pron jem tïlocviëny na ökolnì rok 2013/2014; ñ pron jem nebytov ch prostor v objektu Velkopavlovick 25 ñ severnì terasa; ñ prodlouûenì pron jmu nebytov ch prostor jìdelny v objektu Bzeneck 23; ñ umìstïnì informaënìho banneru; ñ zve ejnïnì z mïru pronajmout nebytovè prostory v objektu Velkopavlovick 25 ñ p ÌzemÌ. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ XII. zased nì Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno- Vinohrady * schv lit rozpoëtov opat enì Ë. 16 a 17; * vzìt na vïdomì plnïnì rozpoëtu mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady ke podle p edloûenèho materi lu; * schv lit rozpoëtov v hled mïstskè Ë sti Brno- Vinohrady na obdobì 2015ñ2019 podle p edloûenèho materi lu; * doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna prodej Ë stì pozemku pro p Ìstavbu lodûiì dom MutÏnick 2 a MutÏnick 4; * doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna prodej Ë stì pozemku pro p Ìstavbu lodûiì dom Bo etick 18 a Bo etick 20; * souhlasit se z ÌzenÌm vïcnèho b emene k dvïma pozemk m ve vlastnictvì statut. mïsta Brna; * souhlasit se smïnou pozemku ve vlastnictvì statut rnìho mïsta Brna za pozemky ve vlastnictvì spoleënostì KOMFORT; * doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna zìskat pozemky do vlastnictvì statut rnìho mïsta Brna; * doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna souhlasit bez p ipomìnek s p edloûen m n vrhem obecnï z vaznè vyhl öky o stanovenì systèmu shromaûôov nì sbïru, p epravy, t ÌdÏnÌ, vyuûìv nì s odstraúov nìm komun lnìho odpadu vznikajìcìho na zemì statut rnìho mïsta Brna; * schv lit zmïnu pl nu n klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady na rok 2013; * vzìt na vïdomì plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za 1. pololetì roku 2013; * vzìt na vïdomì zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za I. pololetì 2013; * vzìt na vïdomì zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za I. pololetì Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s pok cenìm topolu ËernÈho na pozemku p. Ë. 2594/67 k.. MalomÏ ice; ñ s podmìnkami nabìdkovèho ÌzenÌ na uzav enì budoucì smïnnè smlouvy pozemk v lokalitï hliniötï Jedovnick ; ñ se zmïnou reûimu fungov nì technickè z brany (v suvnèho sloupku) pro vjezd na ve ejnè prostranstvì p ed objektem Velkopavlovick 25. OmezenÌ provozu bude v dobï od hodin do hodin. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady nesouhlasì: ñ s hradou n klad na doplnïnì systèmu mïstskè hromadnè dopravy nov m spojem na trase Star osada ñ HornÌkova. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady poûaduje: ñ vedenì linky Ë. 78 v p vodnì trase p ed zmïnou od Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ dohodu o ukonëenì n jmu bytu. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, (DokonËenÌ ze str. 1) V ûenì spoluobëanè, ve Ëtvrtek 12. z Ì se uskuteënila na ValtickÈ ulici ednì kolaudace novï zbudovanèho chodnìku. Nov chodnìk se vine zelenì na ValtickÈ ulici a vede ke dvornìmu traktu domu MutÏnick 13. HlavnÌm a vlastnï jedin m d vodem pro zbudov nì onè pïöì komunikace bylo umoûnïnì bezbarièrovèho p Ìstupu do domu vchodem ze dvora. V domï na MutÏnickÈ 13 totiû bydlì invalidnì panì, kterè bezbarièrov p Ìstup tohoto typu znaënï pom ûe. PanÌ mne loni nïkolikr t v onè vïci navötìvila a j jsem se snaûil jì vyhovït co moûn nejrychleji. Bohuûel, zpoë tku finance, podstatnïji a p edevöìm ovöem platnè administrativnì n leûitosti v stavbu oproti m m p edstav m nep ÌjemnÏ prodlouûily. NynÌ vöak kolaudacì se cel z leûitost uzavìr a j vï Ìm, ûe dìlo provedenè na ValtickÈ (p i dvornìm traktu domu MutÏnick 13) pom ûe usnadnit ûivot na Vinohradech nejen onè panì leë i mnoha dalöìm obyvatel m ñ zvl ötï v zimnìm obdobì. Z ejmï se mi nynì bude o nïco lèpe usìnat. Projektov dokumentace, zemnì pr ce, pokl dka dlaûby novèho chodnìku, sanace stavbou poökozenèho tr vnìku, oprava p vodnìho strmèho chodnìku vëetnï zbudov nì sch dk a malèho z bradlì ñ zkr tka pr ce na novè pïöì komunikaci p iöly na tèmï sto osmdes t tisìc korun. Po mèm soudu to byly rozumnï vyuûitè finance. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, naöe ûivotnì cesty jsou v tïchto chvìlìch doprov zeny nastupujìcìm podzimem. Vbrzku p ijdou sv tky vöech svat ch (tedy duöiëky) a mnozì si vzpomeneme na naöe blìzkè zem elè. Co nevidït tu bude adventnì doba, v noënì Ëas (p ipomenulo mi jej ned vno dìtï, kterè v trolejbuse prohl silo, ûe se jiû tïöì na V noce) a p Ìchod novèho roku. P eji V m, v ûenì spoluobëanè, spïönè a p ÌjemnÈ proûitì zb vajìcìch letoönìch mïsìc a t dn. A samo sebou pevnè zdravì. Ji Ì»ejka, starosta 2

3 O z n á m e n í o dobï a mìstï kon nì voleb do PoslaneckÈ snïmovny Parlamentu»eskÈ republiky Starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady podle ß 15 odst. 1 z kona Ë. 247/ 1995 Sb., o volb ch do Parlamentu»eskÈ republiky a o zmïnï a doplnïnì nïkter ch dalöìch z kon oznamuje: Volby do PoslaneckÈ snïmovny Parlamentu»eskÈ republiky se uskuteënì dne od do hodin a dne od 8.00 do hodin. MÌstem kon nì voleb je ve volebnìm okrsku Ë. 301 Bo etick 4, 6, 8 Bo etick 10, 12, 14, 16 Bo etick 9, 11, 13 MutÏnick 2, 4, 6, 8 ve volebnìm okrsku Ë. 302 Bo etick 15, 17, 19, 21 Bo etick 18, 20, 22, 24»ejkovick 1, 3, 5, 7»ejkovick 9, 11, 13»ejkovick 2, 4, 6 K tinsk, äedova VÏstonick, RÈvov ve volebnìm okrsku Ë. 303 Bo etick 1, 3, 5 MutÏnick 1, 3, 5, 7 Valtick 1, 3, 5 Valtick 2, 4, 6, 8 ve volebnìm okrsku Ë. 304 MutÏnick 9, 11, 13 MutÏnick 15, 17, 19, 21, 23 P lavskè n m. 6, 7, 8, 9 P lavskè n m. 12, 13, 14 Valtick 7, 9, 11, 13 Valtick 15, 17, 19 ve volebnìm okrsku Ë. 305 Velkopavlovick 1, 3, 5 Velkopavlovick 7, 9, 11 Velkopavlovick 17, 19, 21, 23 Velkopavlovick 2, 4, 6, 8 Vinohradští kynologové zahájili stavbu kryté plochy cvičiště V sobotu byla v are lu kynologickèho klubu Zetor Brno velk sl va.»lenovè kynologickèho klubu za Ëasti mìstostarosty M» Brno- Vinohrady Mgr. Ji Ìho Kar ska slavnostnï zah jili stavbu a poklepali na z kladnì k men krytè plochy cviëiötï. Stavba je investov na z prost edk kynologickèho klubu Zetor Brno ve v öi cca 6,5 milionu korun a p edpokl dan kolaudace je pl nov na na duben ÑTento okamûik se zapìöe zlat m pìsmem do skoro 45letÈ historie naöeho klubu,ì ekla ve svèm slavnostnìm projevu p i slavnostnìm zah jenì stavby p edsedkynï kynologickèho klubu Dana Liökov. ve volebnìm okrsku Ë. 296 mìstnost v budovï Bzeneck 23 Bzeneck 4, 6, 8 Bzeneck 5, 7, 9, 11 Pruö neck 3, 5, 7, 9 Pruö neck 11, 13, 15, 17 Pruö neck 16, 18, 20, 22 ve volebnìm okrsku Ë. 297 mìstnost v budovï Bzeneck 23 Blatnick 10, 12, 14 Blatnick 16, 18, 20, 22 VlËnovsk 2, 4, 6, 8 VlËnovsk 12, 14, 16 VlËnovsk 3, 5, 7, 9 éaroöick ve volebnìm okrsku Ë. 298 mìstnost v budovï Bzeneck 23 Pr zdniny a dovolen skonëily a podzim je tu. Zahr dk i finiöujì, doma se uklìzì, opravuje, buduje a p i tom vöem n s prov zejì odpady. Jsou vïtöì neû obvykle a do popelnice na komun lnì odpad se nevejdou a ani tam nepat Ì. Co tedy s nimi? V BrnÏ tuto ot zku eöì 39 sbïrn ch st edisek odpadu (SSO). Jsou to oplocenè, zabezpeëenè prostory vybavenè kontejnery pro sbïr odpadu, kter nepat Ì do bïûn ch popelnic na smïsn komun lnì odpad SbÏrn st ediska odpadu, slouûì k ukl d nì: ü objemnèho odpadu (star d evïn, ËalounÏn Ëi plastov n bytek, sk ÌnÏ, ûidle, stoly, postele, matrace, podlahovè krytiny ñ linolea, koberce, pe iny, dïtskè autosedaëky, d evo); ü t ÌdÏn ch odpad urëen ch k dalöìmu vyuûitì (papìr, PET lahve, n pojovè kartony, sklo, textil, pïnov polystyren, ûeleznè a neûeleznè kovy); ü bioodpadu (vïtve, tr va, listì, ovoce, zelenina, sko pky od vajìëek, pytlìky od Ëaj ); ü nebezpeënèho odpadu (barvy, edidla, lepidla, rozpouötïdla, kyseliny, z sady, fotochemik lie, pesticidy, ËisticÌ prost edky Ëi jinè chemik lie, baterie a akumul tory, motorovè, p evodovè a jinè miner lnì oleje. ü SlouûÌ i jako mìsta zpïtnèho odbïru vyslouûil ch elektrospot ebië (lednice, televize, monitory, poëìtaëe, vysavaëe, z ivky). Odpad lze odevzdat bezplatnï. ZpoplatnÏn je pouze odbïr pneumatik a stavebnì suti bez p ÌmÏsÌ. Pro tyto odpady jsou urëena Blatnick 1, 3, 5, 7 Blatnick 2, 4, 6, 8 Pruö neck 2, 4, 6 Pruö neck 10, 12, 14 ve volebnìm okrsku Ë. 299 mìstnost v budovï Bzeneck 23 Bzeneck 10, 12, 14,16 Bzeneck 18, 20, 22 Bzeneck 13, 15, 17 Bzeneck 19, 21, 23 P lavskè n m. 1, 2 Tvrdonick sud ve volebnìm okrsku Ë. 300 mìstnost v budovï Mikulovsk 9 Jedovnick 1, 3, 5, 7, 9 Mikulovsk 1, 3, 5, 7, 9 Mikulovsk 4, 6, 8 Velkopavlovick 10, 12, VoliËi bude umoûnïno hlasov nì potè, kdy prok ûe svoji totoûnost a st tnì obëanstvì»eskè republiky (platn m obëansk m pr kazem, cestovnìm, diplomatick m nebo sluûebnìm pasem»eskè republiky, cestovnìm pr kazem»eskè republiky). 4. KaûdÈmu voliëi budou dod ny 3 dny p ede dnem kon nì voleb do PoslaneckÈ snïmovny Parlamentu»eskÈ republiky hlasovacì lìstky. Ve dnech voleb volië m ûe obdrûet hlasovacì lìstky i ve volebnì mìstnosti. V BrnÏ dne PhDr. Ji Ì»ejka, v. r., starosta Kam s objemným odpadem? jen nïkter sbïrn st ediska: Josefy FaimonovÈ, Jana Svobody, KoöuliËova, MikulËick, Obl, P - te nì, Pl stky, Pod Kopcem, Sladovnick, Ukrajinsk, VaÚkovo n mïstì, Z meck. OtevÌracÌ doby vöech sbïrn ch st edisek odpadu, kontakty a vöe pot ebnè naleznete na str nk ch NejbliûöÌ sbïrnè OtevÌracÌ st edisko odpadu doba Telefon Josefy FaimonovÈ Po 13ñ tñp 9ñ13, 14ñ18 SoñNe 9ñ12, 13ñ17 LÌöeÚsk PoñP 8ñ12, ñ16 So 9ñ12, 14ñ17 Ne 14ñ17 Nezamyslova PoñSo 10ñ Nem te jak dopravit odpad na sbïrnè st edisko? Pom ûe v m SAKO, zavolejte na telefonnì ËÌslo nebo a domluvte si termìn odvozu. V dohodnutèm termìnu odpad p ipravte p ed d m, zde si ho od v s p evezme pracovnìk spoleënosti SAKO. Cena za jeden odvoz objemnèho odpadu je 250 KË/m 3 vëetnï DPH. 3

4 Bavíme se na Vinohradech 2013 LetoönÌ akce probïhla v n dhernèm sluneënèm dni na Ñpalouku u t Ì borovicì za are lem b valè Zä Bzeneck. Dopoledne pat ilo tïm nejmenöìm a bylo plnè soutïûì, her a nechybïla ani poh dka. V odpolednì Ë sti se bavili p edevöìm dospïlì. Tento blok zah jilo vystoupenì Lucie äim nkovè a Kate iny Kotl rovè z hudebnì ökoly Yamaha. Doslova pohlazenì po tïle i po duöi p inesl koncert Hradiöùanu s Ji Ìm Pavlicou. Pro milovnìky ÌznÈho rocku jeötï d le vystoupila brnïnsk skupina Lidopop s frontmanem Martinem KudliËkou a Tatlo Quartet s frontmanem Tom öem Tuöerem. NesmÏly takè chybït soutïûe pro dospïlè a to tupl k pro p ny, hod kufrem pro d my a p etahovan pro t ÌËlenn druûstva. KompletnÌm programem n s provedla Petra KlÌmov z agentury Kor b. KVIC Být vidět správná volba K podzimnìmu obdobì neodmyslitelnï pat Ì klesajìcì teplota a brzkè stmìv nì. Rok co rok se objevuje nespoëet varov nì a opakovanï je kladen d raz na dodrûov nì pravidla bezpeënèho pohybu vidït a b t vidïn. P esto statistiky st le evidujì p Ìpady svïdëìcì o tom, ûe mnozì ËastnÌci silniënìho provozu takov doporuëenì podceúujì. OdÏv s reflexnìmi materi ly p itom m ûe zachr nit ûivot. Nadch zejìcì dny a s nimi spojenè sychravè poëasì a mlhy v raznï snìûì viditelnost chodc Ëi cyklist, coû m ûe mìt za n sledek, ûe idië motorovèho vozidla zareaguje na poslednì chvìli a na hybn manèvr uû je pozdï. N sledky takov ch st et b vajì tragickè. ZbyteËnÏ. Pokud vyr ûìte do ulic Ëi mimo obec, urëitï si nezapomeúte vzìt dob e viditelnè obleëenì a odïv bez ohledu na sv j vïk oznaëte reflexnì prvky. Chcete-li aktivnï p ispït ke zv öenì vlastnì bezpeënosti, navötivte v tïchto dnech PoradenskÈ centrum MÏstskÈ policie Brno, ve kterèm je p ipravena monotematick v stava nazvan B T VIDÃT ñ SPR VN VOL- BA. Na nì jsou k vidïnì dostupnè reflexnì prvky, kterè nemusejì vyuûìvat jen chodci a cyklistè, ale t eba i in-line brusla i. P ÌchozÌ mohou str ûnìky poû - dat nejen o uûiteënè rady, ale i o reflexnì samolepky zdarma. Ty se dajì p ipevnit na obleëenì, aktovky, jìzdnì kola i p ilby. OcenÌ je ale bezesporu i lidè, kte Ì pouûìvajì jako oporu p i chozenì hole Ëi berle. V stava potrv do konce Ìjna. PoradenskÈ centrum sìdlì v K enovè ulici 4 a je otev enè kaûd den od 7.30 hod. V pondïlì, ter a ve Ëtvrtek zavìr v 17 hodin, ve st edu jeötï o hodinu pozdïji a v p tek je moûnè str ûnìky Odboru prevence navötìvit do p l t etì odpoledne. Mgr. Pavel äoba, MP Brno Rudolf Šmerda vyplaval 5 titulů mistra Evropy Ve dnech 1. aû se v holandskèm Eindhovenu konalo 14. MistrovstvÌ Evropy v plav nì kategorie Masters, kde p i Ëasti tèmï pïti a p l tisìce plavc z Evropy sedmdes tilet Rudolf ämerda z Vinohrad promïnil sv ch 5 start v 5 titul mistra Evropy, p ekonal 5 Ëesk ch rekord a na 100 m mot l dokonce rekord evropsk. V kategorii 70ñ74 let startuje prvnì rok a poda ilo se mu jiû p ekonat v letoönìm roce na z vodech ve VÌdni, na Mallorce a na MistrovstvÌ»R v JihlavÏ dalöì 3 evropskè rekordy a celou adu rekord Ëesk ch. V p ÌötÌm roce se chyst na MistrovstvÌ svïta do kanadskèho Montrealu, tak snad bude opït nïjak ta medaile. 4

5 INTERNET TELEVIZE TELEFON 84O MOBIL INTERNET PRO VŠECHNY MILÍ SENIOŘI, NABÍZÍME VÁM ÚKLID A DROBNÉ OPRAVY. Na všem se domluvíme předem v pohodlí vašeho domova. Při pravidelném úklidu sleva na služby. Těšíme se na vás. Tel OVLÁDNĚTE RYCHLOST INTERNETU Když každý moudřejší ustoupí, potom si hlupáci budou dělat, co se jim zachce ZÁKAZNICKÉ CENTRUM: MUŽ V AKCI Řemesla pro Váš byt, dům a zahradu. Kvalita, spolehlivost. Tel MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka na vaöi kuchyú vest. sk ÌnÏ v mïna pracovnì desky sk ÌÚky na mìru Vrba , SPINNING CENTRUM SAHARA Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. vysokoškolský učitel lídr kandidátky Blatnická 9 Brno-Vinohrady WZK z<>/^dz h Z E1 <KE / W\ ^ /Dh > Wa E1 WK^d sz dz E/E< Z > y KďũĞĚŶĄǀŬLJ ŶĂ ůğŭđğ ŶĂ ƚ ē ϳϳϰ Ϭϴϰ ϲϰϰ DlouhodobÏ pronajmu gar û p i ul. VÏstonick. Tel KoupÌm gar û, éaroöick 6, tel Pedik ra, kosmetika, z mek Belcredi. Tel Bazar Geislerova 1. V kup, prodej. Tel PODLAH ÿsk PR CE, plovoucì podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokl dka a renovace parket. Tel.: , KADEŘNICTVÍ HELA otevírací doba: denně , so: na tel. objednání DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ. Prodlužování vlasů. Nízké ceny, spokojenost * NEHTOVÉ STUDIO Blatnická 4 - Vinohrady, tel.: KoupÌm byt 3+1, nespïch m, ne RK, tel KoupÌm byt 2+kk, hotovï. Nejsem RK. Tel KoupÌm gar û se samostatn m vjezdem. Tel Pronajmu gar û na éaroöickè ,ñ/mÏsÌc. Tel Pronajmu gar û na ulici MutÏnick. Tel Vym. OB 1+0, II. p. za stejn nebo 1+1, p Ìz., ev. v tah.vin. vìt ny. Tel

6 Nejlepší ročník s vyzrálou výbavou GLX a SLX je v AUTOCENTRU K.E.I. na VINOHRADECH! Kombinovaná spotřeba a emise CO O2 modelu ŠKODA Fabia: 5,2 5,9 l/100 km, g/km Nepropásněte akční modely ŠKODA Fabia již za Kč. ŠKODA Finance od ŠkoFINu Vychutnejte si svěží odrůdy oblíbeného modelu ŠKODA Fabia. Uhrančivou jiskru získaly díky designovému černému paketu s tónovanými skly, černými světly a sportovními koly. Překvapivou sílu jí dává úsporný motor TSI již v základní výbavě. A to vše se snoubí se skvělou cenou! Akční model Fabia může být váš díky originálnímu financování ŠKODA Finance od ŠkoFINu již za Kč. Přijďte okoštovat nové akční modely GLX a SLX rovnou na VINOHRADY. Když FABIOBRANÍ, tak jedině v AUTOCENTRU K.E.I. na VINOHRADECH! Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: AUTOCENTRUM K.E.I. Žarošická 21, Brno-Vinohrady Tel.: Držitel certifikátu ISO

7 INTERNETOVÉ CENY zimních PNEU v naší síti pneuservisů 16x v ČR ilustrační foto 165/70 R 14 již od 899 Kč 195/65 R 15 již od 999 Kč 205/55 R 16 již od 1899 Kč *uvedené ceny platí při zakoupení a montáži pneu v naší síti pneuservisů prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. Jihomoravský kraj V CN A SLUŠN, NEBO POPULISTICKY? Rozhodněte 25. a 26. října Jazyková škola Pálavské náměstí 1, Brno-Vinohrady Moûnost p ihl öenì do kurz : angliëtiny, nïmëiny a öpanïlötiny. Tel.: ñ panì Pisa Ìkov nebo VeökerÈ informace na DOMOV JE DOMA V dobï od do bude v celè republice probìhat informaënì kampaú T den RanÈ pèëe. JejÌm cìlem je sezn mit ve ejnost s tìm, co je soci lnì sluûba Ran pèëe a komu m ûe b t prospïön. JednÌm z poskytovatel RanÈ pèëe je i naöe organizace ñ St edisko RanÈ pèëe SPRP Brno. Co dïl me? Poskytujeme podporu a pomoc rodin m, ve kter ch vyr st dìtï ranèho vïku (0 aû 7 let) s v ûnïjöìm postiûenìm zraku, p ÌpadnÏ i s dalöìm postiûenìm. Jak to dïl me? DojÌûdÌme k rodinï dom na celèm zemì JihomoravskÈho kraje, Ë steënï na zemì Kraje VysoËina a ZlÌnskÈho kraje. VozÌme s sebou n pady a informace, uëìme dìtï dìvat se na svït (realizujeme program stimulace zraku) Ëi vyuûìt ostatnìch smysl k pozn v nì svèho okolì. Vym ölìme spolu s rodiëi aktivity a hry vhodnè pro rozvoj dìtïte. P jëujeme speci lnì hraëky, pom cky a literaturu. Naslouch me tomu, o Ëem pot ebujì ËlenovÈ rodiny mluvit, sdìlìme s nimi jejich starosti i radosti. Sluûbu poskytujeme zdarma. Pokud se chcete dozvïdït jeötï vìce, p ijôte v ter do St ediska RanÈ pèëe, Nerudova 7 v BrnÏ, kde v s ËekajÌ od do otev enè dve e a pracovnìci ochotnì odpovïdït na vaöe ot zky. Pokud radïji hled te informace na internetu, navötivte naöe webovè str nky Podpo it sluûbu RanÈ pèëe m ûete takè prost ednictvìm sbìrkovèho konta: /0300, Ëi dne p ispït v r mci Mikul öskè sbìrky v ulicìch mïst a obcì. DÏkujeme. Zoo Brno v říjnu Den senior ñ osvïtov akce pro seniory u p Ìleûitosti SvÏtovÈho dne Senior. Zuzana Sommerov, tel.: Mezin rodnì den zvì at ñ nauën stezka pro dïti Ing. Mgr. Lenka BochnÌËkov, tel.: ñ PodzimnÌ pr zdniny ñ soutïûnì stezka + komentovanè krmenì. UmÌte se postarat o svèho mazlìëka? Ing. Mgr. Lenka BochnÌËkov, tel.: OTEVÕRACÕ DOBA ZOO OtevÌracÌ doba Zoo Brno v mïsìci Ìjnu: dennï od 9.00 do hod. Pokladny se uzavìrajì v hod. Zoologick zahrada mïsta Brna, p ÌspÏvkov organizace U ZoologickÈ zahrady 46, Brno Výstavy pro seniory v Brně Letohr dek Mitrovsk ch ñ VeletrûnÌ aû NekoneËn p ÌbÏh jabloneckè biûuterie (dennï kromï pondïlì) aû T pytivè V noce s t ebìësk mi betlèmy (dennï kromï pondïlì) HlÌdka Ë. 2 pod äpilberkem aû PodzimnÌ v stava (dennï kromï pondïlì) aû V noce s poh dkami (KrkonoöskÈ poh dky, AndÏl P nï...) (dennï kromï pondïlì) Freskov s l StarÈ radnice ñ Radnick aû V stava betlèm (dennï) Mgr. Petr Lukas 7

8 KLUB MAMINEK Brno Vinohrady ZÁŘÍ AŽ ŘÍJEN 2013 PondÏlÌ 30. z Ì, 10 aû 12 hod. LéI»KA ñ 50 KË OZDOBEN LéI»KA, KTEROU NIKDO NEM. POMOCÕ FIMO HMOTY JE TO HNED. PondÏlÌ 7. Ìjna, 10 aû 12 hod. KVÃTINA ñ 30 KË ORGANZOV OZDOBA NA SPONKU,»ELENKU NEBO JAKO BROé NA SPÕNACÕ äpendlõk. PondÏlÌ 14. Ìjna, 10 aû 12 hod. KOR LKY ñ 30 KË TVORBA NEJJEDNODUääÕ OZDOBY Z V ZAN CH KOR LKŸ NA N UäNICE»I NA KRK A RUKU. PondÏlÌ 21. Ìjna, 10 aû 12 hod. PEDIG ñ 80 KË PLETENÕ KOäÕ»KŸ NEBO MISEK Z PEDIGU. MENäÕ DNA NA OPLETENÕ V CENÃ. PondÏlnÌ v tvarn dopoledne v DomeËku na MutÏnickÈ jsou st le otev en vöem mamink m, navrûen tak, aby jakoukoliv v robu zvl dla kaûd. P ijôte si je vyzkouöet. DÏti nenech vejte doma, je pro nï voln cel herna s hraëkami ñ vstupnè jen 20 KË. Informace: Irena ñ Informace o akcích Senior klubu LetnÌ mïsìce opït utekly jak voda a 3. z Ì jsme zah jili dalöì desetimïsìënì bïh naöich akcì. Na prvnì sch zce se projevilo, jak vöem p Ìtomn m sch zel pravideln kontakt s p teli, a tak se po vodnìch informacìch o hlavnìch akcìch v klubu do konce roku (z jezdy apod.) rozproudila Ëil z bava ñ vïtöinï p Ìtomn ch se ani nechtïlo dom a tak, t ebaûe jsem byl pod Ëasov m tlakem, jsem tentokr t musel nïkterè i Ñvyh nïtì. J RNDr. VaöÌn z EkologickÈho institutu Veronika n s sezn mil s mnohaletou ËinnostÌ svèho pracoviötï i nadace Veronika ñ a p edevöìm pak na p Ìkladech uv dïl n mïty, jak kaûd z n s m ûe uöet it vlastnì kapsu a v neposlednì adï tìm p ispït i k obecnèmu prospïchu a ûivotnìmu prost edì ñ pro z jemce o informace m ûeme poskytnout kontakt a k nahlèdnutì i vydanou broûuru k uvedenè problematice. Eliöka Vackov po pr zdnin ch s novou energiì pokraëovala ve svèm cyklu o kr s ch a zajìmavostech naöì vlasti ñ tentokr t se vïnovala z padnìm»ech m (Bezdruûice, Klatovy, z mky Kozel a Chyöe, BoûÌ Dar atd.) ñ a na Ìjen p islìbila p ekvapenì. Ve Ëtvrtek jsme dodateënï poblahop - li jubilant m, slavìcìm svè narozeniny v srpnu a p ipravili se na blahop nì jubilant m z ijov m J Vzhledem k uz vïrce budu o dalöìch z ijov ch a Ìjnov ch akcìch informovat aû v dalöìm ËÌsle Informu ñ v tuto chvìli mohu pouze konstatovat, ûe o z jezd do Vranova (24. 9.) byl takov z jem, ûe kapacita autobusu (54 mìst) byla naplnïna uû na druhè sch zce (a z jemci se u mne hl sili y i telefonicky ñ udïlali dob e J). Na z jezdy do RatÌökovic na krojovanè hody (ne pouù, jak jsem nespr vnï napsal v z Ì) V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, pohlavì a z jm, jste vìt ni dennï v malè klubovnï od v p ÌzemÌ Bzeneck 21. KromÏ toho v s zveme k Ëasti na akcìch ve velkè klubovnï (otev ena od 14.30) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìh cviëenì pro seniory ve spoleëenskèm s le v objektu OC 2 (nad Albertem) za ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte J. Kaûd p tek (kromï dn ökolnìch pr zdnin) probìh na Zä MutÏnick kurz z kladnì poëìta- ËovÈ gramotnosti pro seniory v dobï 14.30ñ ñ vstup voln, sraz z jemc okolo u vchodu do Zä (Ñu KomenskÈhoì) ñ TER DEN SENIORŸ Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ»tvrtek P»E O ZDRAVÕ PÿED ZIMOU, PODPŸRN PROSTÿEDKY Mgr. L. Bedna Ìkov ñ NEDÃLE RATÕäKOVICK HODY (z jezd ñ odjezd 12.30), Ing. L. HodboÔ ñ TER KR SY NAäÕ VLASTI (s promìt nìm) E. Vackov SENIOR KLUB V ŘÍJNU a do sklìpku v Pruö nk ch ( ) v dobï psanì tohoto p ÌspÏvku jeötï mìsta jsou ñ p ijôte se k n m informovat t eba hned p i p Ìleûitosti Dne senior. ChtÏl bych takè vyuûìt tèto moûnosti a vr tit se k jedinè pr zdninovè akci Senior klubu ñ k pravidelnèmu pondïlnìmu cviëenì senior. Velmi r d bych totiû opakovanï vyslovil ve ejnè podïkov nì vedenì KVICu, ûe vyölo vst Ìc z - jemc m o cviëenì a zajistilo otevìr nì spoleëenskèho s lu i p es pr zdninovè mïsìce. Je pravdou, ûe v dobï tropick ch veder nïkdy poklesla Ëast na hranici minim lnìho poûadovanèho poëtu 10 cviëìcìch, ale v pr mïru cviëìvalo kolem 15 ñ20 z jemc. HlavnÌ uzn nì za tuto akci ale zaslouûì p edevöìm Ing. Milan Siklenka, kter uû druh rok bez p eruöenì cviëenì osobnï ÌdÌ a vïnuje sv j pondïlnì Ëas z jemc m o pohyb, zdravì a pohodu ñ ûe to m smysl, potvrzuje skuteënost, ûe na prvnìch cviëenìch v z Ì (2. a 9.) uû bylo p Ìtomno opït 34 cviëìcìch, p iëemû nïkte Ì z nich mezi n s p iöli poprvè ñ mezi nimi i dalöì vozìëk ka. Z vïrem si dovolìm jmènem sv m i celèho Senior klubu pop t vöem pravideln m i n hodn m n vötïvnìk m naöich akcì co nejp ÌjemnÏjöÌ z ûitky v jejich pr bïhu. V souëasnè dobï p ipravujeme pl n akcì na prvnì polovinu roku 2014 ñ m te-li n pad Ëi n mït, co by se v klubov ch mìstnostech dalo dïlat Ëi kam se na ja e podìvat (v dosahu jednodennìho v letu), podïlte se o nïj s n mi a p ijôte mezi n s. M te-li z jem, dalöì informace a zejmèna fotografie z Ëinnosti Senior klubu hledejte na webovè str nce Ing. LudÏk HodboÔ tel ñ»tvrtek MANéELKY»ESK CH PANOVNÕKŸ (pokraëov nì cyklu) PhDr. J.»ejka ñ TER MORAVSK HRADY (MALENOVICE, MIKULOV, MILOTICE) Dr. L. äubert ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V ÿõjnu Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ TER POSEZENÕ U KLAVÕRU ñ PÕSNI»KY PRO DUäI, Milan VaÚura ñ»tvrtek Z JEZD DO VINN HO SKLÕPKU ñ PRUä NKY-NECHORY, Ing. L. HodboÔ ñ TER VZNIK»SR 1918 ñ PRŸBÃH UD LOSTÕ V BRNÃ, Bc. M. Krejsa ñ»tvrtek BESEDA SE STAROSTOU ñ AKTU LNÕ T MATA, PhDr. J.»ejka Naöe motto: BabÌ lèto si uûìv me a na zimu se spolu vöestrannï chyst me... J MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 18. Ìjna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava 124 ŘÍJEN 2015 Akce na Vinohradech 28. 9. 2015: v r mci dne Vinohrad probïhne ve SpoleËenskÈm s le na P lavskèm n mïstì 15, Brno-Vinohrady koncert pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce. V Ëase od 15.00 do

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4)

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 11. Ìjna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

Vánoce Jaroslav Vrchlický

Vánoce Jaroslav Vrchlický SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. ledna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE Strana 2 Zastupitelé schválili Program rozvoje města (dokonëenì ze str. 1) Na analytickou Ë st navazuje n vrhov, kter v prioritnìch oblastech - lidskè zdroje, ekonomika, ûivotnì prost edì a infrastruktura

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Na Vinohradech se opět koštovalo

Na Vinohradech se opět koštovalo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 8. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

PROSINEC 2010 LEDEN 2011

PROSINEC 2010 LEDEN 2011 72 PROSINEC 2010 LEDEN 2011 Jsou tu Vánoce Zdeněk H.Kučera Příroda oblékla bílý šat, krajem zní opět zvonky saní, nebeská pošta přijímá zas pro Ježíška tisíce přání. Po štědrovečerní večeři se vánoční

Více

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost 59 LISTOPAD 2009 28. výročí Dne Vinohrad V pondïlì 28. z Ì se p ed SpoleËensk m s lem na n mïstìëku u poöty uskuteënila akce na poëest 28. v roëì zah jenì v stavby naöeho domova ñ Vinohrad. Akce se uskuteënila

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří 60 PROSINEC 2009 Vinohrady získaly vánoční dárek V tïchto dnech jsou to p ibliûnï dva roky, kdy jsem od ednìk Magistr tu mïsta Brna zìskal informaci o tom, ûe Vinohrady jsou poslednì mïstskou Ë stì, kter

Více

Vítání dětí. Žáci ze ZŠ Mutěnická na škole v přírodě

Vítání dětí. Žáci ze ZŠ Mutěnická na škole v přírodě 122 ČERVENEC SRPEN 2015 Vítání dětí V sobotu 6. Ëervna 2015 se na vinohradskè radnici opït konalo vìt nì dïtì. SlavnostnÌm zp sobem bylo p. starostou uvìt no a do pamïtnì knihy zaps no 11 nìûe uveden ch

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady.

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. 29 ÚNOR 2007 V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. ZajÌmalo by n s, jakè pohledy v rozvoji naöì mïstskè Ë sti m ûeme oëek vat. Ptali jsme se starosty obce PhDr.

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA 4 MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA Vinohrady se opït skvïle bavily äanci d unik tnì chr nïn dìlna Unik tnì chr nïnou dìlnu tzv. dohledovèho centra datov ch sìtì spoleënosti Netbox ofici lnï otev eli

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010 65 KVĚTEN 2010 Jak se změnily Vinohrady V minulèm Informu jsem popisoval jak se za uplynulè Ëty i roky zmïnily Vinohrady v bytovè oblasti. Dnes bych chtïl ve v Ëtu zmïn pokraëovat a chtïl bych se zamï

Více

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Stopy Ëasu (redakce) 126 PROSINEC 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto chvìlìch vöichni proûìv me p edv noënì Ëas. VÏtöina z n s se plnï v tïchto dnech snaûì vûìt do n lady Ëi atmosfèry onè p

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Kam s tím. Stručný návod jak nakládat se vzniklým odpadem

Kam s tím. Stručný návod jak nakládat se vzniklým odpadem Kam s tím Stručný návod jak nakládat se vzniklým odpadem A Alobal Akumulátory Akvária Autovrak Autoskla Azbest Sběrný dvůr, případně směsný Bez rybiček a vody do barevného skla. U oprávněného likvidátora

Více

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava 82 PROSINEC 2011 Vinohradské vinné trhy V p tek 2. prosince 2011 budou v prostor ch SpoleËenskÈho s lu KVIC, nad Albertem P lavskè n mïstì 15, prod vat svè v robky vina i ze Str ûnice, Bzence, Mikulova,

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

28. září DEN VINOHRAD

28. září DEN VINOHRAD 90 ZÁŘÍ 2012 28. září DEN VINOHRAD Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce Mandolínový orchestr Moravan Hudební škola Yamaha 14.00 17.00 hod. zábavné odpoledne Společenský sál Pálavské náměstí 15 (vedle Alberta)

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

REPREZENTAČNÍ PLES 17. 1. 2014 (vìce informacì na stranï 3) BLÁZNIVÉ ODPOLEDNE 23. 11. 2013 (vìce informacì na stranï 3) Výstava hub

REPREZENTAČNÍ PLES 17. 1. 2014 (vìce informacì na stranï 3) BLÁZNIVÉ ODPOLEDNE 23. 11. 2013 (vìce informacì na stranï 3) Výstava hub 103 LISTOPAD 2013 Starosta M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ì»ejka a realizaënì t m MykologickÈho klubu Brno p i slavnostnìm zah jenì 6. v stavy hub. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, barevnï v razn podzim zvolna

Více

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady, konané dne 14. ledna 2015 v zasedací místnosti

Více

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 BLAHOPŘEJEME v 1. čtvrtletí roku 2016 se dožijí životního jubilea tito naši občané: Turek Ladislav Horská Dagmar Václavová Drahomíra Cibulková Marta Čampula Jaroslav Kaslová

Více

Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ

Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ 56 ČERVENEC SRPEN 2009 Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem Ve ökolnìm roce 2008/2009 si ökola vytyëila vìce cìl, kterè se dajì rozdïlit do dvou velk ch oblastì, a to oblast pedagogick a oblast zlepöenì

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

Městys Okříšky. vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Městys Okříšky. vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů, o komunitním kompostování a způsobu využití

Více

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad 23 ÈERVENEC SRPEN 2006 SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad äkolnì rok ubìh mal m dïtem pomalu, ale prvnìm maturant m vinohradskèho Gymn zia Globe ubïhlo 9 mïsìc z vratnï

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera 85 BŘEZEN 2012 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v polovinï letoönìho nora, v mraziv des t den onoho mïsìce, dorazila do naöì obce zajìmav a sv m zp sobem takè tak trochu vz cn, byù jen t ÌËlenn n vötïva.

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Vítání dětí do života. Jak vítala nové žáky ZŠ Mutěnická

Vítání dětí do života. Jak vítala nové žáky ZŠ Mutěnická 113 ŘÍJEN 2014 Vítání dětí do života V sobotu 13. z Ì 2014 se konalo ve vinohradskè ob adnì sìni vìt nì dïtì do ûivota. SlavnostnÌm zp sobem bylo panem starostou uvìt no a do pamïtnì knihy Vinohrad zaps

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 ; MĚSTO BECHYNĚ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru,

Více

Listopad na Vinohradech

Listopad na Vinohradech 125 LISTOPAD 2015 Listopad na Vinohradech Zveme v s v sobotu 7. 11. 2015 od 9.00 do 14.00 hodin na VINOHRADSK TRHY. Vydl ûdïn plocha p ed radnicì (ze strany parku), Velkopavlovick 25, Brno-Vinohrady. Je

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

č. 3/2012 o nakládání s odpady

č. 3/2012 o nakládání s odpady Město Horní Benešov. Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o nakládání s odpady Zastupitelstvo města Horní Benešov na svém 17. zasedání dne 19.12.2012 usnesením č. 61/17-12.2.ZM

Více

Optimalizace sìtï ökol na Vinohradech ÈERVEN 2006

Optimalizace sìtï ökol na Vinohradech ÈERVEN 2006 22 ÈERVEN 2006 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, nemohu zaëìt n ö vodnìk jinak, neû reminiscencì na ned vn, v po adì jiû Ëtrn ct vinohradsk koöt vìn. P lo mu z ejmï vöe co takovèmu velkolepèmu kulturnìmu

Více

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol?

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol? V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 10 DUBEN 2005 v kvïtnu letoönìho roku uplyne jiû öedes t let od ukonëenì nejstraönïjöìho v leënèho konfliktu v dïjin ch lidstva. Vstoupil do dïjin pod oznaëenìm Druh svïtov

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA 7 VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto dnech spoleënï stojìme na konci ËtvrtÈho roku t etìho tisìciletì a nïkte Ì se z jmem, nïkte Ì v obav

Více

Cesta do Knjaûevce a zpït za Ëty i dny a nïkolik minut

Cesta do Knjaûevce a zpït za Ëty i dny a nïkolik minut 38 PROSINEC 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, adventnì Ëas, kter m pr vï vöichni proch zìme, je dobou klidu, ticha, vnit nìho mìru a oëek v nì. VÏtöina z n s naplúuje onen Ëas kromï bïûn ch pracovnìch

Více

Jak třídit odpad PAPÍR SKLO

Jak třídit odpad PAPÍR SKLO Jak třídit odpad PAPÍR Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky), nápojové krabice mokrý,

Více

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu 28 LEDEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, vï Ìm, ûe jsme vöichni letoönì adventnì Ëas a v noënì sv tky proûili vnit nï vyrovnanì, v klidnè a mìrnè n ladï, ûe jsme udïlali radost naöim blìzk m a ûe

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

15 ØÍJEN LISTOPAD 2005

15 ØÍJEN LISTOPAD 2005 15 ØÍJEN LISTOPAD 2005 V ûenì spoluobëanè, s potïöenìm se na V s v dneönìm vodnìku naöeho vinohradskèho periodika obracìm, abych V m podal sdïlenì o dvou d leûit ch ud lostech, jeû se odehr ly v pr bïhu

Více

Postup při úmrtí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc

Postup při úmrtí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc Postup při úmrtí Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc 1 Postup při úmrtí Úmrtí osoby nebo nález těla mimo zdravotnické zařízení poskytovatele se

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

KRACÍKOVA 607, POLNÁ. Vladislava J zlová, Tyršova 581, Polná

KRACÍKOVA 607, POLNÁ. Vladislava J zlová, Tyršova 581, Polná 37 38 KRACÍKOVA 607, POLNÁ Nabízíme tyto služby: OPRAVY KAROSERIÍ A LAKU MECHANICKÉ PRÁCE PROFI IŠT NÍ INTERIÉR ÍPRAVA A ZAJIŠT NÍ STK A EMISÍ DOVOZ AUT DLE P ÁNÍ ZÁKAZNÍKA TEL.: 603 434 876 Vladislava

Více

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. b ezna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m VzpomÌnka na lèto na Vinohradech. 115 PROSINEC 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, letoönì podzimnì volebnì gaudium se koneënï i na Vinohradech doklop talo ke svèmu oëek vanèmu z vïru. Po obecnìch volb

Více

na Krkonoše Výhled NÁVŠTĚVA

na Krkonoše Výhled NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA Splnění snu o moderním domě trvalo stavebníkům několik let. Když v roce 2007 vznikla první studie, byli klienti přesvědčení, že si na vesnici kvůli reakci okolí nemohou dovolit jinou střechu než

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007 30 BŘEZEN 2007 V ûenì spoluobëanè, podobnï jako vïtöina z n s, i j p i cestov nì do centra mïsta Brna za n kupem Ëi pracovnìmi povinnostmi, vyuûìv m prost edky hromadnè mïstskè dopravy. JezdÌm tedy trolejbusem

Více

Třídíte odpad? Ne? Nevíte jak na to?

Třídíte odpad? Ne? Nevíte jak na to? Třídíte odpad? Ne? Nevíte jak na to? Proč třídit odpad? Tříděné odpady se zpracovávají v třídírnách a recyklačních závodech a nekončí na skládkách. Tříděním odpadu šetříte obecní rozpočet. Čím více odpadu

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Mladé kapely aneb Vinohradsk Woodstock 2015 na obzoru

Mladé kapely aneb Vinohradsk Woodstock 2015 na obzoru 121 ČERVEN 2015 DruhÈho kvïtna navötìvil Vinohrady premièr Bohuslav Sobotka. P ijel na tradiënì Vinohradskou v stavu vìn. V naöì obci pobyl vïënï zanepr zdnïn p edseda vl dy»eskè republiky p es Ëty i hodiny.

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D Město Český Těšín Ř á d č. 3/2000 P R O V O Z N Í Ř Á D MEZISKLÁDKY ORNICE V KOŇÁKOVĚ Městská rada v Českém Těšíně se na svém 22. zasedání konaném dne 6. 9. 2000 usnesla vydat provozní řád meziskládky

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června

Více

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 33 ČERVEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jistï se tèmï vöichni shodneme, ûe letoönì p ljubilejnì vinohradsk koöt vìn i p es nep Ìliö dob e provedenou anonci navötìvil (oproti p edch zejìcìm roënìk

Více

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Výroční zpráva 2014 1 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Sídlo společnosti: SNP 559, 381 01 Prachatice

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 222/15/Vl./3 Datum: 2015-06-29 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Stanislav Drda, Mgr. Renata Štollová, p. Anna Kocourková,

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

Včas umět a znát je napořád Předškolní vzdělávání základ pro zdravý a bezpečný život EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Včas umět a znát je napořád Předškolní vzdělávání základ pro zdravý a bezpečný život EKOLOGICKÁ VÝCHOVA Včas umět a znát je napořád Předškolní vzdělávání základ pro zdravý a bezpečný život EKOLOGICKÁ VÝCHOVA = environmentální výchova, vzdělávání, osvěta (ekologická výchova) DEFINICE EVVO Výchova, osvěta

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Starobrněnské filmové léto na Vinohradech. Sbírka je otevřena, pomoc Brna začíná

Starobrněnské filmové léto na Vinohradech. Sbírka je otevřena, pomoc Brna začíná 100 ČERVENEC SRPEN 2013 Starobrněnské filmové léto na Vinohradech Ve dnech 21. 7. ñ 23. 7. 2013 navötìvì Vinohrady Kinematograf brat Ì»adÌk. PromÌtat se bude v prostor ch basketbalovèho h iötï na ulici

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2006,

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2006, Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2006, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím

Více

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Textová část Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah VODNÕK............................................ 2 Komunikovat nejen o komunikacìch...................... 2 RADNICE............................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva..............................

Více

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse Zápis Z 15. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 13.7.2015 v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjanošová Eva Gréeová

Více