2. září na ZŠ Mutěnická

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. září na ZŠ Mutěnická"

Transkript

1 102 ŘÍJEN září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do ökoly za sv mi kamar dy. NÏkdo se tïöì vìce, nïkdo mènï, ale nejvìce se do ökoly urëitï tïöì naöi prvú Ëci. NetrpÏlivÏ Ëekali p ed ökolou v doprovodu sv ch rodië i prarodië a oëek vali p Ìchod panì uëitelek, kterè si je roz adily do jednotliv ch t Ìd. Odtud vedla jejich cesta do öaten a potom se zvïdavostì pospìchali do sv ch t Ìd. Zde se usadili do lavic, na kter ch naöli spoustu ökolnìch pot eb vëetnï d rk od sponzor. V jejich ökolnìch zaë tcìch je p iöli p ivìtat a povzbudit panì editelka s panì z stupkynì v doprovodu pana starosty a p n mìstostarost M» Vinohrady. PanÌ editelka sezn mila rodiëe s profilacì ökoly a informovala o probìhajìcìch projektech OPVK RovnÈ p Ìleûitosti a P ÌrodnÌ a technickè vïdy jinak, tyto projekty jsou financovanè Evropsk m soci lnìm fondem a st tnìm rozpoëtem»eskè republiky. Naöim prvú Ëk m i ostatnìm û k m p ejeme, aby se jim ve ökole vöechno da ilo a cel ökolnì rok byl pro nï spïön. Mgr. Magda St elsk Starosta Ji Ì»ejka s prim torem Bratislavy Milanem Vt Ënikem p ed slavnostnìm pr vodem obcì. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, dovolte mi malè ohlèdnutì za dvïma ud lostmi ze sklonku pr zdnin a lèta, kterè jiû tradiënï k Vinohrad m pat Ì. KaûdoroËnÏ se z stupci naöì obce ËastnÌ doûìnkovè slavnosti v partnerskè obci Bratislava-Vajnory. Letos se vajnorsk doûìnkov sl va konala za naöì aktivnì Ëasti v sobotu 24. srpna. Velmi dob e si i letos vedl na doûìnkovèm sportovnìm turnaji vinohradsk fotbalov v bïr kouëovan Ing. Liborem ätursou. Loni dokonce naöi hr Ëi dok zali porazit velmi dob e sehran vajnorsk fotbalov t m, letos se jim tolik neda ilo a loúsk spïch nedok zali zopakovat. I tak vöak p edvedli vinohradötì fotbalistè dobrou hru a pat iënï reprezentovali naöi obec. NemÈnÏ zdatnï letos Vinohrady ve Vajnorech reprezentovaly dïti z folklûrnìho souboru»ty lìstek. VystoupenÌ mal ch taneënìk ze»ty lìstku na doûìnkovèm pûdiu ocenilo p edevöìm staröì publikum siln m potleskem. Zkr tka, vystoupenì krojovan ch dïtì pod vedenìm Zuzany KovandovÈ se velmi lìbilo a zaujalo. ZnaËn ohlas u öiröì ve ejnosti, tedy i u mladöìch div k, zaznamenalo vystoupenì vinohradskèho country souboru Carola. Nejen mladöì n vötïvnìci ocenili v doûìnkovèm kulturnìm programu podveëernì vystoupenì bluesrockovè skupiny Tatlo Quartet, kter hr la v barv ch Vinohrad. MÏl jsem dobr pocit z vystoupenì naöich reprezentant na vajnorsk ch doûìnk ch a takè radost z toho, ûe jsme naöim vajnorsk m partner m opït mohli nabìdnout adu dobr ch kulturnìch i sportovnìch soubor, kterè do znaënè mìry pokryly jejich kulturnì program. JeötÏ z jednoho okamûiku jsem mïl ve Vajnorech up Ìmnou radost. OpÏt po Ëase jsem se zde setkal s prim torem hlavnìho mïsta Bratislavy, Milanem Vt Ënikem. Zn me se jiû adu let. JeötÏ z doby, kdy v prim - torskèm k esle nesedïl a kdy spravoval coby starosta nejvïtöì bratislavskou mïstskou Ë st Petrûalku. To vìte, ûe jsme si toho mïli hodnï co sdïlit. V p ev ûnè adï n zor se shodujeme. Jen tak na okraj si dovolìm uvèst, ûe mezin rodnì öachov velmistr LubomÌr Vt Ënik, kter je z ejmï mnoh m z n s zn m nebo alespoú povïdom, je o rok mladöì bratr pana prim tora. Druh m tradiënìm, spïön m kulturnìm a z bavnìm podnikem, odehr vajìcìm se na Vinohradech vûdy poë tkem z Ì, je akce zn m pod n zvem BavÌme se na Vinohradech. Letos se vinohradskè bavenì konalo v sobotu 7. z Ì za Ëasti z ejmï rekordnìho poëtu div k. Ti p iöli p edevöìm shlèdnout Ëi p esnïji poslechnout si vystoupenì v kraji (i na Vinohradech) velmi oblìbenèho interpreta jihomoravskèho folklûru Ji Ìho Pavlicu se souborem Hradiöùan. Program sobotnìho odpoledne a podveëera vyplnily, jako vûdy, soutïûe a dalöì v born hudebnì vystoupenì. J jsem byl onen den na roztrh nì, neboù ve stejnou dobu se na opaënèm konci Vinohrad, v domovï senior na VÏstonickÈ, odvìjely jiû tradiënì hody. I hodovèho veselì na VÏstonickÈ se Ëastnilo znaënè mnoûstvì n vötïvnìk ze seniorskèho domova, z Vinohrad i odjinud. Ten den jsem proûìval p Ìjemn pocit, ûe lidè na Vinohradech ûijì kulturou, dok ûì se bavit, veselit a radovat se. (PokraËov nì na str. 2) Kroužek žáků s dysfunkcemi Krouûek û k s dysfunkcemi je realizov n z projektu OPVK ÑRovnÈ p Ìleûitosti pro vöechnyì, reg. Ë. CZ.1.07/1.2.17/ , tento projekt je spolufinancov n Evropsk m soci lnìm fondem a st tnìm rozpoëtem»eskè republiky. Krouûek probìhal i v loúskèm roce. VÏnovali jsme se zrakovèmu, sluchovèmu vnìm nì, grafomotorice, prostorovè orientaci, spr vn m Ëten sk m technik m, porozumïnì p eëten ch text, pravopisu v ËeskÈm jazyce. é ci mohou pracovat i doma pomocì e-learningu, kde majì koly na procviëenì. Do v uky krouûku jsou zv ni i rodiëe, aby zìskali zkuöenosti pro pr ci s dyslektick m dìtïtem doma. Letos opït budeme pracovat v pracovnìch seöitech, na p edtiötïn ch listech, v multimedi lnì uëebnï, na poëìtaëi i tabletu. LetoönÌ rok se opït tïöìm na vz jemnou spolupr ci dïtì i rodië. Mgr. L. Kroupov

2 Ze 42. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady konané dne 28. srpna 2013 PODZIMNÍ PRÁZDNINY V DOMEČKU Na voln den jsme v DomeËku p ipravili pro ökolnì dïti dopolednì program: 9.00ñ11.00 PÕSKOV OBR ZKY. P ijôte si vytvo it origin lnì obr zek vysypan z barevn ch pìsk, nejen v podzimnìch barv ch. Technika, kterou zvl dne kaûd a s jejìû pomocì v m pod rukama vznikne pïkn dekorace na zeô. Vstup 80 KË p ihl öky p edem v DomeËku, Valtick 23, tel.: , ñ12.30 DOPOLEDNE V POHYBU. PohybovÈ, taneënì i mìëovè hry pro vöechny, co se r di h bou a chtïjì si uûìt legraci s kamar dy mìsto sezenì doma. Vstup voln. VOLN MÕSTA V KROUéCÕCH DOME»KU POZOR, ZMÃNA! V tvarn krouûek Duha zmïnil sv j Ëas ñ dïtem od 5 let nabìzìme 90 minut s r zn mi v tvarn mi technikami i keramikou v pondïlì 16.30ñ18.00 hodin. Chobotnice (90 min.) ñ vytv enì öperk pro par dnice od 8 let Ëtvrtek 15.00ñ Chameleon (60 min.) ñ dramaù Ëek pro dïti od 8 do 14 let ter 15.00ñ BojovÈ sporty (60 min.) ñ z klady sebeobrany od 7 let st eda 15.15ñ TaneËnÌ rytmika (60 min.) ñ rytmick, pohybov a taneënì pr prava od 5 let Ëtvrtek aû VÌce informacì najdete na nebo se n s zeptejte na tel nebo , Ëi p Ìmo v DomeËku, Valtick 23. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schv lila: ñ RozpoËtovÈ opat enì Ë. 15; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt ve 2 p Ìpadech; ñ pron jem uvolnïnèho bytu ve 2 p Ìpadech; ñ dohodu o ukonëenì n jmu bytu; ñ zve ejnïnì z mïru pronajmout mìstnost Ë. 4b v domï Mikulovsk 6 za Ëelem z ÌzenÌ komerënìho skladu; ñ spl tky na hradu nedoplatku za vy Ëtov nì sluûeb za rok 2012; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì z dluhu; ñ zpït vzetì v povïdi z bytu; ñ v povïô n jmu bytu z d vodu hrubèho poruöenì n jemnì smlouvy ve 2 p Ìpadech; ñ p edloûen dodatek Ë. 1 ke SmlouvÏ o dìlo uzav en mezi statut rnìm mïstem Brno, MÏstskou Ë stì Brno-Vinohrady a soukromou firmou; ñ zah jenì zad vacìho ÌzenÌ na ve ejnou zak zku na sluûby Ñ klid spoleën ch prostor bytov ch dom mïstskè Ë sti Brno-Vinohradyì; ñ Ëleny a n hradnìky komise pro posouzenì kvalifikace a hodnocenì nabìdek ve ejnè zak zky Ñ klid spoleën ch prostor bytov ch dom mïstskè Ë sti Brno-Vinohradyì; ñ poskytnutì dotace z rozpoëtu mïstskè Ë sti Brno- Vinohrady; ñ dlouhodob pron jem pro ökolnì rok 2013/2014, kter se t k kulturnï v chovnè Ëinnosti; ñ pron jem tïlocviëen v Zä MutÏnick 23 na ökolnì rok 2013/2014; ñ text dodatku Ë. 1 ke SmlouvÏ o dìlo uzav en mezi statut rnìm mïstem Brno, MÏstskou Ë stì Brno -Vinohrady a soukromou firmou na akci ÑStavebnÌ pravy Mä SnÏhurkaì, obsahujìcì odstranïnì azbestocementov ch desek; ñ SdruûenÌ hasië»ech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovoln ch hasië Brno-Vinohrady pron jem nebytov ch prostor v objektu Bzeneck 23 ñ jìdelny; ñ SdruûenÌ hasië»ech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovoln ch hasië Brno-Vinohrady umìstïnì k dï s uzamykateln m vìkem v are lu objektu Bzeneck 23 a moûnost celoroënìho zaparkov nì auta v are lu objektu Bzeneck 23; ñ pron jem tïlocviëny na ökolnì rok 2013/2014; ñ pron jem nebytov ch prostor v objektu Velkopavlovick 25 ñ severnì terasa; ñ prodlouûenì pron jmu nebytov ch prostor jìdelny v objektu Bzeneck 23; ñ umìstïnì informaënìho banneru; ñ zve ejnïnì z mïru pronajmout nebytovè prostory v objektu Velkopavlovick 25 ñ p ÌzemÌ. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ XII. zased nì Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno- Vinohrady * schv lit rozpoëtov opat enì Ë. 16 a 17; * vzìt na vïdomì plnïnì rozpoëtu mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady ke podle p edloûenèho materi lu; * schv lit rozpoëtov v hled mïstskè Ë sti Brno- Vinohrady na obdobì 2015ñ2019 podle p edloûenèho materi lu; * doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna prodej Ë stì pozemku pro p Ìstavbu lodûiì dom MutÏnick 2 a MutÏnick 4; * doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna prodej Ë stì pozemku pro p Ìstavbu lodûiì dom Bo etick 18 a Bo etick 20; * souhlasit se z ÌzenÌm vïcnèho b emene k dvïma pozemk m ve vlastnictvì statut. mïsta Brna; * souhlasit se smïnou pozemku ve vlastnictvì statut rnìho mïsta Brna za pozemky ve vlastnictvì spoleënostì KOMFORT; * doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna zìskat pozemky do vlastnictvì statut rnìho mïsta Brna; * doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna souhlasit bez p ipomìnek s p edloûen m n vrhem obecnï z vaznè vyhl öky o stanovenì systèmu shromaûôov nì sbïru, p epravy, t ÌdÏnÌ, vyuûìv nì s odstraúov nìm komun lnìho odpadu vznikajìcìho na zemì statut rnìho mïsta Brna; * schv lit zmïnu pl nu n klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady na rok 2013; * vzìt na vïdomì plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za 1. pololetì roku 2013; * vzìt na vïdomì zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za I. pololetì 2013; * vzìt na vïdomì zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za I. pololetì Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s pok cenìm topolu ËernÈho na pozemku p. Ë. 2594/67 k.. MalomÏ ice; ñ s podmìnkami nabìdkovèho ÌzenÌ na uzav enì budoucì smïnnè smlouvy pozemk v lokalitï hliniötï Jedovnick ; ñ se zmïnou reûimu fungov nì technickè z brany (v suvnèho sloupku) pro vjezd na ve ejnè prostranstvì p ed objektem Velkopavlovick 25. OmezenÌ provozu bude v dobï od hodin do hodin. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady nesouhlasì: ñ s hradou n klad na doplnïnì systèmu mïstskè hromadnè dopravy nov m spojem na trase Star osada ñ HornÌkova. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady poûaduje: ñ vedenì linky Ë. 78 v p vodnì trase p ed zmïnou od Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ dohodu o ukonëenì n jmu bytu. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, (DokonËenÌ ze str. 1) V ûenì spoluobëanè, ve Ëtvrtek 12. z Ì se uskuteënila na ValtickÈ ulici ednì kolaudace novï zbudovanèho chodnìku. Nov chodnìk se vine zelenì na ValtickÈ ulici a vede ke dvornìmu traktu domu MutÏnick 13. HlavnÌm a vlastnï jedin m d vodem pro zbudov nì onè pïöì komunikace bylo umoûnïnì bezbarièrovèho p Ìstupu do domu vchodem ze dvora. V domï na MutÏnickÈ 13 totiû bydlì invalidnì panì, kterè bezbarièrov p Ìstup tohoto typu znaënï pom ûe. PanÌ mne loni nïkolikr t v onè vïci navötìvila a j jsem se snaûil jì vyhovït co moûn nejrychleji. Bohuûel, zpoë tku finance, podstatnïji a p edevöìm ovöem platnè administrativnì n leûitosti v stavbu oproti m m p edstav m nep ÌjemnÏ prodlouûily. NynÌ vöak kolaudacì se cel z leûitost uzavìr a j vï Ìm, ûe dìlo provedenè na ValtickÈ (p i dvornìm traktu domu MutÏnick 13) pom ûe usnadnit ûivot na Vinohradech nejen onè panì leë i mnoha dalöìm obyvatel m ñ zvl ötï v zimnìm obdobì. Z ejmï se mi nynì bude o nïco lèpe usìnat. Projektov dokumentace, zemnì pr ce, pokl dka dlaûby novèho chodnìku, sanace stavbou poökozenèho tr vnìku, oprava p vodnìho strmèho chodnìku vëetnï zbudov nì sch dk a malèho z bradlì ñ zkr tka pr ce na novè pïöì komunikaci p iöly na tèmï sto osmdes t tisìc korun. Po mèm soudu to byly rozumnï vyuûitè finance. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, naöe ûivotnì cesty jsou v tïchto chvìlìch doprov zeny nastupujìcìm podzimem. Vbrzku p ijdou sv tky vöech svat ch (tedy duöiëky) a mnozì si vzpomeneme na naöe blìzkè zem elè. Co nevidït tu bude adventnì doba, v noënì Ëas (p ipomenulo mi jej ned vno dìtï, kterè v trolejbuse prohl silo, ûe se jiû tïöì na V noce) a p Ìchod novèho roku. P eji V m, v ûenì spoluobëanè, spïönè a p ÌjemnÈ proûitì zb vajìcìch letoönìch mïsìc a t dn. A samo sebou pevnè zdravì. Ji Ì»ejka, starosta 2

3 O z n á m e n í o dobï a mìstï kon nì voleb do PoslaneckÈ snïmovny Parlamentu»eskÈ republiky Starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady podle ß 15 odst. 1 z kona Ë. 247/ 1995 Sb., o volb ch do Parlamentu»eskÈ republiky a o zmïnï a doplnïnì nïkter ch dalöìch z kon oznamuje: Volby do PoslaneckÈ snïmovny Parlamentu»eskÈ republiky se uskuteënì dne od do hodin a dne od 8.00 do hodin. MÌstem kon nì voleb je ve volebnìm okrsku Ë. 301 Bo etick 4, 6, 8 Bo etick 10, 12, 14, 16 Bo etick 9, 11, 13 MutÏnick 2, 4, 6, 8 ve volebnìm okrsku Ë. 302 Bo etick 15, 17, 19, 21 Bo etick 18, 20, 22, 24»ejkovick 1, 3, 5, 7»ejkovick 9, 11, 13»ejkovick 2, 4, 6 K tinsk, äedova VÏstonick, RÈvov ve volebnìm okrsku Ë. 303 Bo etick 1, 3, 5 MutÏnick 1, 3, 5, 7 Valtick 1, 3, 5 Valtick 2, 4, 6, 8 ve volebnìm okrsku Ë. 304 MutÏnick 9, 11, 13 MutÏnick 15, 17, 19, 21, 23 P lavskè n m. 6, 7, 8, 9 P lavskè n m. 12, 13, 14 Valtick 7, 9, 11, 13 Valtick 15, 17, 19 ve volebnìm okrsku Ë. 305 Velkopavlovick 1, 3, 5 Velkopavlovick 7, 9, 11 Velkopavlovick 17, 19, 21, 23 Velkopavlovick 2, 4, 6, 8 Vinohradští kynologové zahájili stavbu kryté plochy cvičiště V sobotu byla v are lu kynologickèho klubu Zetor Brno velk sl va.»lenovè kynologickèho klubu za Ëasti mìstostarosty M» Brno- Vinohrady Mgr. Ji Ìho Kar ska slavnostnï zah jili stavbu a poklepali na z kladnì k men krytè plochy cviëiötï. Stavba je investov na z prost edk kynologickèho klubu Zetor Brno ve v öi cca 6,5 milionu korun a p edpokl dan kolaudace je pl nov na na duben ÑTento okamûik se zapìöe zlat m pìsmem do skoro 45letÈ historie naöeho klubu,ì ekla ve svèm slavnostnìm projevu p i slavnostnìm zah jenì stavby p edsedkynï kynologickèho klubu Dana Liökov. ve volebnìm okrsku Ë. 296 mìstnost v budovï Bzeneck 23 Bzeneck 4, 6, 8 Bzeneck 5, 7, 9, 11 Pruö neck 3, 5, 7, 9 Pruö neck 11, 13, 15, 17 Pruö neck 16, 18, 20, 22 ve volebnìm okrsku Ë. 297 mìstnost v budovï Bzeneck 23 Blatnick 10, 12, 14 Blatnick 16, 18, 20, 22 VlËnovsk 2, 4, 6, 8 VlËnovsk 12, 14, 16 VlËnovsk 3, 5, 7, 9 éaroöick ve volebnìm okrsku Ë. 298 mìstnost v budovï Bzeneck 23 Pr zdniny a dovolen skonëily a podzim je tu. Zahr dk i finiöujì, doma se uklìzì, opravuje, buduje a p i tom vöem n s prov zejì odpady. Jsou vïtöì neû obvykle a do popelnice na komun lnì odpad se nevejdou a ani tam nepat Ì. Co tedy s nimi? V BrnÏ tuto ot zku eöì 39 sbïrn ch st edisek odpadu (SSO). Jsou to oplocenè, zabezpeëenè prostory vybavenè kontejnery pro sbïr odpadu, kter nepat Ì do bïûn ch popelnic na smïsn komun lnì odpad SbÏrn st ediska odpadu, slouûì k ukl d nì: ü objemnèho odpadu (star d evïn, ËalounÏn Ëi plastov n bytek, sk ÌnÏ, ûidle, stoly, postele, matrace, podlahovè krytiny ñ linolea, koberce, pe iny, dïtskè autosedaëky, d evo); ü t ÌdÏn ch odpad urëen ch k dalöìmu vyuûitì (papìr, PET lahve, n pojovè kartony, sklo, textil, pïnov polystyren, ûeleznè a neûeleznè kovy); ü bioodpadu (vïtve, tr va, listì, ovoce, zelenina, sko pky od vajìëek, pytlìky od Ëaj ); ü nebezpeënèho odpadu (barvy, edidla, lepidla, rozpouötïdla, kyseliny, z sady, fotochemik lie, pesticidy, ËisticÌ prost edky Ëi jinè chemik lie, baterie a akumul tory, motorovè, p evodovè a jinè miner lnì oleje. ü SlouûÌ i jako mìsta zpïtnèho odbïru vyslouûil ch elektrospot ebië (lednice, televize, monitory, poëìtaëe, vysavaëe, z ivky). Odpad lze odevzdat bezplatnï. ZpoplatnÏn je pouze odbïr pneumatik a stavebnì suti bez p ÌmÏsÌ. Pro tyto odpady jsou urëena Blatnick 1, 3, 5, 7 Blatnick 2, 4, 6, 8 Pruö neck 2, 4, 6 Pruö neck 10, 12, 14 ve volebnìm okrsku Ë. 299 mìstnost v budovï Bzeneck 23 Bzeneck 10, 12, 14,16 Bzeneck 18, 20, 22 Bzeneck 13, 15, 17 Bzeneck 19, 21, 23 P lavskè n m. 1, 2 Tvrdonick sud ve volebnìm okrsku Ë. 300 mìstnost v budovï Mikulovsk 9 Jedovnick 1, 3, 5, 7, 9 Mikulovsk 1, 3, 5, 7, 9 Mikulovsk 4, 6, 8 Velkopavlovick 10, 12, VoliËi bude umoûnïno hlasov nì potè, kdy prok ûe svoji totoûnost a st tnì obëanstvì»eskè republiky (platn m obëansk m pr kazem, cestovnìm, diplomatick m nebo sluûebnìm pasem»eskè republiky, cestovnìm pr kazem»eskè republiky). 4. KaûdÈmu voliëi budou dod ny 3 dny p ede dnem kon nì voleb do PoslaneckÈ snïmovny Parlamentu»eskÈ republiky hlasovacì lìstky. Ve dnech voleb volië m ûe obdrûet hlasovacì lìstky i ve volebnì mìstnosti. V BrnÏ dne PhDr. Ji Ì»ejka, v. r., starosta Kam s objemným odpadem? jen nïkter sbïrn st ediska: Josefy FaimonovÈ, Jana Svobody, KoöuliËova, MikulËick, Obl, P - te nì, Pl stky, Pod Kopcem, Sladovnick, Ukrajinsk, VaÚkovo n mïstì, Z meck. OtevÌracÌ doby vöech sbïrn ch st edisek odpadu, kontakty a vöe pot ebnè naleznete na str nk ch NejbliûöÌ sbïrnè OtevÌracÌ st edisko odpadu doba Telefon Josefy FaimonovÈ Po 13ñ tñp 9ñ13, 14ñ18 SoñNe 9ñ12, 13ñ17 LÌöeÚsk PoñP 8ñ12, ñ16 So 9ñ12, 14ñ17 Ne 14ñ17 Nezamyslova PoñSo 10ñ Nem te jak dopravit odpad na sbïrnè st edisko? Pom ûe v m SAKO, zavolejte na telefonnì ËÌslo nebo a domluvte si termìn odvozu. V dohodnutèm termìnu odpad p ipravte p ed d m, zde si ho od v s p evezme pracovnìk spoleënosti SAKO. Cena za jeden odvoz objemnèho odpadu je 250 KË/m 3 vëetnï DPH. 3

4 Bavíme se na Vinohradech 2013 LetoönÌ akce probïhla v n dhernèm sluneënèm dni na Ñpalouku u t Ì borovicì za are lem b valè Zä Bzeneck. Dopoledne pat ilo tïm nejmenöìm a bylo plnè soutïûì, her a nechybïla ani poh dka. V odpolednì Ë sti se bavili p edevöìm dospïlì. Tento blok zah jilo vystoupenì Lucie äim nkovè a Kate iny Kotl rovè z hudebnì ökoly Yamaha. Doslova pohlazenì po tïle i po duöi p inesl koncert Hradiöùanu s Ji Ìm Pavlicou. Pro milovnìky ÌznÈho rocku jeötï d le vystoupila brnïnsk skupina Lidopop s frontmanem Martinem KudliËkou a Tatlo Quartet s frontmanem Tom öem Tuöerem. NesmÏly takè chybït soutïûe pro dospïlè a to tupl k pro p ny, hod kufrem pro d my a p etahovan pro t ÌËlenn druûstva. KompletnÌm programem n s provedla Petra KlÌmov z agentury Kor b. KVIC Být vidět správná volba K podzimnìmu obdobì neodmyslitelnï pat Ì klesajìcì teplota a brzkè stmìv nì. Rok co rok se objevuje nespoëet varov nì a opakovanï je kladen d raz na dodrûov nì pravidla bezpeënèho pohybu vidït a b t vidïn. P esto statistiky st le evidujì p Ìpady svïdëìcì o tom, ûe mnozì ËastnÌci silniënìho provozu takov doporuëenì podceúujì. OdÏv s reflexnìmi materi ly p itom m ûe zachr nit ûivot. Nadch zejìcì dny a s nimi spojenè sychravè poëasì a mlhy v raznï snìûì viditelnost chodc Ëi cyklist, coû m ûe mìt za n sledek, ûe idië motorovèho vozidla zareaguje na poslednì chvìli a na hybn manèvr uû je pozdï. N sledky takov ch st et b vajì tragickè. ZbyteËnÏ. Pokud vyr ûìte do ulic Ëi mimo obec, urëitï si nezapomeúte vzìt dob e viditelnè obleëenì a odïv bez ohledu na sv j vïk oznaëte reflexnì prvky. Chcete-li aktivnï p ispït ke zv öenì vlastnì bezpeënosti, navötivte v tïchto dnech PoradenskÈ centrum MÏstskÈ policie Brno, ve kterèm je p ipravena monotematick v stava nazvan B T VIDÃT ñ SPR VN VOL- BA. Na nì jsou k vidïnì dostupnè reflexnì prvky, kterè nemusejì vyuûìvat jen chodci a cyklistè, ale t eba i in-line brusla i. P ÌchozÌ mohou str ûnìky poû - dat nejen o uûiteënè rady, ale i o reflexnì samolepky zdarma. Ty se dajì p ipevnit na obleëenì, aktovky, jìzdnì kola i p ilby. OcenÌ je ale bezesporu i lidè, kte Ì pouûìvajì jako oporu p i chozenì hole Ëi berle. V stava potrv do konce Ìjna. PoradenskÈ centrum sìdlì v K enovè ulici 4 a je otev enè kaûd den od 7.30 hod. V pondïlì, ter a ve Ëtvrtek zavìr v 17 hodin, ve st edu jeötï o hodinu pozdïji a v p tek je moûnè str ûnìky Odboru prevence navötìvit do p l t etì odpoledne. Mgr. Pavel äoba, MP Brno Rudolf Šmerda vyplaval 5 titulů mistra Evropy Ve dnech 1. aû se v holandskèm Eindhovenu konalo 14. MistrovstvÌ Evropy v plav nì kategorie Masters, kde p i Ëasti tèmï pïti a p l tisìce plavc z Evropy sedmdes tilet Rudolf ämerda z Vinohrad promïnil sv ch 5 start v 5 titul mistra Evropy, p ekonal 5 Ëesk ch rekord a na 100 m mot l dokonce rekord evropsk. V kategorii 70ñ74 let startuje prvnì rok a poda ilo se mu jiû p ekonat v letoönìm roce na z vodech ve VÌdni, na Mallorce a na MistrovstvÌ»R v JihlavÏ dalöì 3 evropskè rekordy a celou adu rekord Ëesk ch. V p ÌötÌm roce se chyst na MistrovstvÌ svïta do kanadskèho Montrealu, tak snad bude opït nïjak ta medaile. 4

5 INTERNET TELEVIZE TELEFON 84O MOBIL INTERNET PRO VŠECHNY MILÍ SENIOŘI, NABÍZÍME VÁM ÚKLID A DROBNÉ OPRAVY. Na všem se domluvíme předem v pohodlí vašeho domova. Při pravidelném úklidu sleva na služby. Těšíme se na vás. Tel OVLÁDNĚTE RYCHLOST INTERNETU Když každý moudřejší ustoupí, potom si hlupáci budou dělat, co se jim zachce ZÁKAZNICKÉ CENTRUM: MUŽ V AKCI Řemesla pro Váš byt, dům a zahradu. Kvalita, spolehlivost. Tel MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka na vaöi kuchyú vest. sk ÌnÏ v mïna pracovnì desky sk ÌÚky na mìru Vrba , SPINNING CENTRUM SAHARA Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. vysokoškolský učitel lídr kandidátky Blatnická 9 Brno-Vinohrady WZK z<>/^dz h Z E1 <KE / W\ ^ /Dh > Wa E1 WK^d sz dz E/E< Z > y KďũĞĚŶĄǀŬLJ ŶĂ ůğŭđğ ŶĂ ƚ ē ϳϳϰ Ϭϴϰ ϲϰϰ DlouhodobÏ pronajmu gar û p i ul. VÏstonick. Tel KoupÌm gar û, éaroöick 6, tel Pedik ra, kosmetika, z mek Belcredi. Tel Bazar Geislerova 1. V kup, prodej. Tel PODLAH ÿsk PR CE, plovoucì podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokl dka a renovace parket. Tel.: , KADEŘNICTVÍ HELA otevírací doba: denně , so: na tel. objednání DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ. Prodlužování vlasů. Nízké ceny, spokojenost * NEHTOVÉ STUDIO Blatnická 4 - Vinohrady, tel.: KoupÌm byt 3+1, nespïch m, ne RK, tel KoupÌm byt 2+kk, hotovï. Nejsem RK. Tel KoupÌm gar û se samostatn m vjezdem. Tel Pronajmu gar û na éaroöickè ,ñ/mÏsÌc. Tel Pronajmu gar û na ulici MutÏnick. Tel Vym. OB 1+0, II. p. za stejn nebo 1+1, p Ìz., ev. v tah.vin. vìt ny. Tel

6 Nejlepší ročník s vyzrálou výbavou GLX a SLX je v AUTOCENTRU K.E.I. na VINOHRADECH! Kombinovaná spotřeba a emise CO O2 modelu ŠKODA Fabia: 5,2 5,9 l/100 km, g/km Nepropásněte akční modely ŠKODA Fabia již za Kč. ŠKODA Finance od ŠkoFINu Vychutnejte si svěží odrůdy oblíbeného modelu ŠKODA Fabia. Uhrančivou jiskru získaly díky designovému černému paketu s tónovanými skly, černými světly a sportovními koly. Překvapivou sílu jí dává úsporný motor TSI již v základní výbavě. A to vše se snoubí se skvělou cenou! Akční model Fabia může být váš díky originálnímu financování ŠKODA Finance od ŠkoFINu již za Kč. Přijďte okoštovat nové akční modely GLX a SLX rovnou na VINOHRADY. Když FABIOBRANÍ, tak jedině v AUTOCENTRU K.E.I. na VINOHRADECH! Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: AUTOCENTRUM K.E.I. Žarošická 21, Brno-Vinohrady Tel.: Držitel certifikátu ISO

7 INTERNETOVÉ CENY zimních PNEU v naší síti pneuservisů 16x v ČR ilustrační foto 165/70 R 14 již od 899 Kč 195/65 R 15 již od 999 Kč 205/55 R 16 již od 1899 Kč *uvedené ceny platí při zakoupení a montáži pneu v naší síti pneuservisů prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. Jihomoravský kraj V CN A SLUŠN, NEBO POPULISTICKY? Rozhodněte 25. a 26. října Jazyková škola Pálavské náměstí 1, Brno-Vinohrady Moûnost p ihl öenì do kurz : angliëtiny, nïmëiny a öpanïlötiny. Tel.: ñ panì Pisa Ìkov nebo VeökerÈ informace na DOMOV JE DOMA V dobï od do bude v celè republice probìhat informaënì kampaú T den RanÈ pèëe. JejÌm cìlem je sezn mit ve ejnost s tìm, co je soci lnì sluûba Ran pèëe a komu m ûe b t prospïön. JednÌm z poskytovatel RanÈ pèëe je i naöe organizace ñ St edisko RanÈ pèëe SPRP Brno. Co dïl me? Poskytujeme podporu a pomoc rodin m, ve kter ch vyr st dìtï ranèho vïku (0 aû 7 let) s v ûnïjöìm postiûenìm zraku, p ÌpadnÏ i s dalöìm postiûenìm. Jak to dïl me? DojÌûdÌme k rodinï dom na celèm zemì JihomoravskÈho kraje, Ë steënï na zemì Kraje VysoËina a ZlÌnskÈho kraje. VozÌme s sebou n pady a informace, uëìme dìtï dìvat se na svït (realizujeme program stimulace zraku) Ëi vyuûìt ostatnìch smysl k pozn v nì svèho okolì. Vym ölìme spolu s rodiëi aktivity a hry vhodnè pro rozvoj dìtïte. P jëujeme speci lnì hraëky, pom cky a literaturu. Naslouch me tomu, o Ëem pot ebujì ËlenovÈ rodiny mluvit, sdìlìme s nimi jejich starosti i radosti. Sluûbu poskytujeme zdarma. Pokud se chcete dozvïdït jeötï vìce, p ijôte v ter do St ediska RanÈ pèëe, Nerudova 7 v BrnÏ, kde v s ËekajÌ od do otev enè dve e a pracovnìci ochotnì odpovïdït na vaöe ot zky. Pokud radïji hled te informace na internetu, navötivte naöe webovè str nky Podpo it sluûbu RanÈ pèëe m ûete takè prost ednictvìm sbìrkovèho konta: /0300, Ëi dne p ispït v r mci Mikul öskè sbìrky v ulicìch mïst a obcì. DÏkujeme. Zoo Brno v říjnu Den senior ñ osvïtov akce pro seniory u p Ìleûitosti SvÏtovÈho dne Senior. Zuzana Sommerov, tel.: Mezin rodnì den zvì at ñ nauën stezka pro dïti Ing. Mgr. Lenka BochnÌËkov, tel.: ñ PodzimnÌ pr zdniny ñ soutïûnì stezka + komentovanè krmenì. UmÌte se postarat o svèho mazlìëka? Ing. Mgr. Lenka BochnÌËkov, tel.: OTEVÕRACÕ DOBA ZOO OtevÌracÌ doba Zoo Brno v mïsìci Ìjnu: dennï od 9.00 do hod. Pokladny se uzavìrajì v hod. Zoologick zahrada mïsta Brna, p ÌspÏvkov organizace U ZoologickÈ zahrady 46, Brno Výstavy pro seniory v Brně Letohr dek Mitrovsk ch ñ VeletrûnÌ aû NekoneËn p ÌbÏh jabloneckè biûuterie (dennï kromï pondïlì) aû T pytivè V noce s t ebìësk mi betlèmy (dennï kromï pondïlì) HlÌdka Ë. 2 pod äpilberkem aû PodzimnÌ v stava (dennï kromï pondïlì) aû V noce s poh dkami (KrkonoöskÈ poh dky, AndÏl P nï...) (dennï kromï pondïlì) Freskov s l StarÈ radnice ñ Radnick aû V stava betlèm (dennï) Mgr. Petr Lukas 7

8 KLUB MAMINEK Brno Vinohrady ZÁŘÍ AŽ ŘÍJEN 2013 PondÏlÌ 30. z Ì, 10 aû 12 hod. LéI»KA ñ 50 KË OZDOBEN LéI»KA, KTEROU NIKDO NEM. POMOCÕ FIMO HMOTY JE TO HNED. PondÏlÌ 7. Ìjna, 10 aû 12 hod. KVÃTINA ñ 30 KË ORGANZOV OZDOBA NA SPONKU,»ELENKU NEBO JAKO BROé NA SPÕNACÕ äpendlõk. PondÏlÌ 14. Ìjna, 10 aû 12 hod. KOR LKY ñ 30 KË TVORBA NEJJEDNODUääÕ OZDOBY Z V ZAN CH KOR LKŸ NA N UäNICE»I NA KRK A RUKU. PondÏlÌ 21. Ìjna, 10 aû 12 hod. PEDIG ñ 80 KË PLETENÕ KOäÕ»KŸ NEBO MISEK Z PEDIGU. MENäÕ DNA NA OPLETENÕ V CENÃ. PondÏlnÌ v tvarn dopoledne v DomeËku na MutÏnickÈ jsou st le otev en vöem mamink m, navrûen tak, aby jakoukoliv v robu zvl dla kaûd. P ijôte si je vyzkouöet. DÏti nenech vejte doma, je pro nï voln cel herna s hraëkami ñ vstupnè jen 20 KË. Informace: Irena ñ Informace o akcích Senior klubu LetnÌ mïsìce opït utekly jak voda a 3. z Ì jsme zah jili dalöì desetimïsìënì bïh naöich akcì. Na prvnì sch zce se projevilo, jak vöem p Ìtomn m sch zel pravideln kontakt s p teli, a tak se po vodnìch informacìch o hlavnìch akcìch v klubu do konce roku (z jezdy apod.) rozproudila Ëil z bava ñ vïtöinï p Ìtomn ch se ani nechtïlo dom a tak, t ebaûe jsem byl pod Ëasov m tlakem, jsem tentokr t musel nïkterè i Ñvyh nïtì. J RNDr. VaöÌn z EkologickÈho institutu Veronika n s sezn mil s mnohaletou ËinnostÌ svèho pracoviötï i nadace Veronika ñ a p edevöìm pak na p Ìkladech uv dïl n mïty, jak kaûd z n s m ûe uöet it vlastnì kapsu a v neposlednì adï tìm p ispït i k obecnèmu prospïchu a ûivotnìmu prost edì ñ pro z jemce o informace m ûeme poskytnout kontakt a k nahlèdnutì i vydanou broûuru k uvedenè problematice. Eliöka Vackov po pr zdnin ch s novou energiì pokraëovala ve svèm cyklu o kr s ch a zajìmavostech naöì vlasti ñ tentokr t se vïnovala z padnìm»ech m (Bezdruûice, Klatovy, z mky Kozel a Chyöe, BoûÌ Dar atd.) ñ a na Ìjen p islìbila p ekvapenì. Ve Ëtvrtek jsme dodateënï poblahop - li jubilant m, slavìcìm svè narozeniny v srpnu a p ipravili se na blahop nì jubilant m z ijov m J Vzhledem k uz vïrce budu o dalöìch z ijov ch a Ìjnov ch akcìch informovat aû v dalöìm ËÌsle Informu ñ v tuto chvìli mohu pouze konstatovat, ûe o z jezd do Vranova (24. 9.) byl takov z jem, ûe kapacita autobusu (54 mìst) byla naplnïna uû na druhè sch zce (a z jemci se u mne hl sili y i telefonicky ñ udïlali dob e J). Na z jezdy do RatÌökovic na krojovanè hody (ne pouù, jak jsem nespr vnï napsal v z Ì) V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, pohlavì a z jm, jste vìt ni dennï v malè klubovnï od v p ÌzemÌ Bzeneck 21. KromÏ toho v s zveme k Ëasti na akcìch ve velkè klubovnï (otev ena od 14.30) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìh cviëenì pro seniory ve spoleëenskèm s le v objektu OC 2 (nad Albertem) za ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte J. Kaûd p tek (kromï dn ökolnìch pr zdnin) probìh na Zä MutÏnick kurz z kladnì poëìta- ËovÈ gramotnosti pro seniory v dobï 14.30ñ ñ vstup voln, sraz z jemc okolo u vchodu do Zä (Ñu KomenskÈhoì) ñ TER DEN SENIORŸ Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ»tvrtek P»E O ZDRAVÕ PÿED ZIMOU, PODPŸRN PROSTÿEDKY Mgr. L. Bedna Ìkov ñ NEDÃLE RATÕäKOVICK HODY (z jezd ñ odjezd 12.30), Ing. L. HodboÔ ñ TER KR SY NAäÕ VLASTI (s promìt nìm) E. Vackov SENIOR KLUB V ŘÍJNU a do sklìpku v Pruö nk ch ( ) v dobï psanì tohoto p ÌspÏvku jeötï mìsta jsou ñ p ijôte se k n m informovat t eba hned p i p Ìleûitosti Dne senior. ChtÏl bych takè vyuûìt tèto moûnosti a vr tit se k jedinè pr zdninovè akci Senior klubu ñ k pravidelnèmu pondïlnìmu cviëenì senior. Velmi r d bych totiû opakovanï vyslovil ve ejnè podïkov nì vedenì KVICu, ûe vyölo vst Ìc z - jemc m o cviëenì a zajistilo otevìr nì spoleëenskèho s lu i p es pr zdninovè mïsìce. Je pravdou, ûe v dobï tropick ch veder nïkdy poklesla Ëast na hranici minim lnìho poûadovanèho poëtu 10 cviëìcìch, ale v pr mïru cviëìvalo kolem 15 ñ20 z jemc. HlavnÌ uzn nì za tuto akci ale zaslouûì p edevöìm Ing. Milan Siklenka, kter uû druh rok bez p eruöenì cviëenì osobnï ÌdÌ a vïnuje sv j pondïlnì Ëas z jemc m o pohyb, zdravì a pohodu ñ ûe to m smysl, potvrzuje skuteënost, ûe na prvnìch cviëenìch v z Ì (2. a 9.) uû bylo p Ìtomno opït 34 cviëìcìch, p iëemû nïkte Ì z nich mezi n s p iöli poprvè ñ mezi nimi i dalöì vozìëk ka. Z vïrem si dovolìm jmènem sv m i celèho Senior klubu pop t vöem pravideln m i n hodn m n vötïvnìk m naöich akcì co nejp ÌjemnÏjöÌ z ûitky v jejich pr bïhu. V souëasnè dobï p ipravujeme pl n akcì na prvnì polovinu roku 2014 ñ m te-li n pad Ëi n mït, co by se v klubov ch mìstnostech dalo dïlat Ëi kam se na ja e podìvat (v dosahu jednodennìho v letu), podïlte se o nïj s n mi a p ijôte mezi n s. M te-li z jem, dalöì informace a zejmèna fotografie z Ëinnosti Senior klubu hledejte na webovè str nce Ing. LudÏk HodboÔ tel ñ»tvrtek MANéELKY»ESK CH PANOVNÕKŸ (pokraëov nì cyklu) PhDr. J.»ejka ñ TER MORAVSK HRADY (MALENOVICE, MIKULOV, MILOTICE) Dr. L. äubert ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V ÿõjnu Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ TER POSEZENÕ U KLAVÕRU ñ PÕSNI»KY PRO DUäI, Milan VaÚura ñ»tvrtek Z JEZD DO VINN HO SKLÕPKU ñ PRUä NKY-NECHORY, Ing. L. HodboÔ ñ TER VZNIK»SR 1918 ñ PRŸBÃH UD LOSTÕ V BRNÃ, Bc. M. Krejsa ñ»tvrtek BESEDA SE STAROSTOU ñ AKTU LNÕ T MATA, PhDr. J.»ejka Naöe motto: BabÌ lèto si uûìv me a na zimu se spolu vöestrannï chyst me... J MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 18. Ìjna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? * JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, 166 10 Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace,

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

zpravodaj 10/2013 strana 4 strana 8 strana 12 S rodinou na kole cesta vedla krásnou podzimní krajinou Noviny Zastupitelstva města Ždánic

zpravodaj 10/2013 strana 4 strana 8 strana 12 S rodinou na kole cesta vedla krásnou podzimní krajinou Noviny Zastupitelstva města Ždánic Ždánický zpravodaj 10/2013 Vzácná návštěva Motýlí ráj S rodinou na kole strana 4 strana 8 strana 12 Úvodem Podzimní inspirace školáků Žáci 3. třídy skládali básničky s předem zadanými slovy: veverka ještěrka,

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více