REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,"

Transkript

1 REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , Fax: +421/35/ Č. j.:j/2013/00024/397/555 V Nových Zámkoch, dňa ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla: Účastník konania COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Hlavné námestie č.6, Nové Zámky, IČO: , prevádzkareň TEMPO Supermarket , Krížna 1, Šurany, porušil zákaz predaja potravín po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti: Ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja, nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti podľa 12 ods.1, písm. h) zákona č.152/1995 NR SR o potravinách v znení účinnom do , a to tým, že dňa v čase hod. v prevádzkarni TEMPO Supermarket , Krížna 1, Šurany, uvádzal do obehu potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti: - Tavená nátierka roztierateľná so šunkou 100g množstvo:11ks, cena:0,52 /ks, dátum spotreby: Tatra do kávy light 4% tuku 340g (zahustené nesladené polotučné mlieko) množstvo:12ks, cena:1,65 /ks, dátum minimálnej trvanlivosti: Sójový nápoj pasterizovaný 1 l množstvo:3ks, cena:1,69 /ks, dátum minimálnej trvanlivosti: Tofu biele množstvo:0,608kg, cena:3,99 /kg, dátum spotreby: Gurmán v parmezáne množstvo:1,758kg, cena:12,91 /kg, dátum minimálnej trvanlivosti: ( Predaj potravín po dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti bol v celkovom množstve 10,546 m.j. v celkovej sume 55,72.) 1

2 Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.2 písm. i) zákona č.152/1995 NR SR o potravinách v znení účinnom Ďalej porušil povinnosť uchovávať potraviny a suroviny pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku v zmysle 12 ods. 1 písm. m) zákona č.152/1995 NR SR o potravinách v znení účinnom do : Ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja, je povinný uchovávať potraviny a suroviny pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku a to tým, že dňa v čase hod. v prevádzkarni TEMPO Supermarket , Krížna 1, Šurany, uvádzal do obehu potraviny uskladnené pri nevyhovujúcej teplote skladovania: - Mrazené ryby uskladnené v mraziacom boxe v predajni pri teplote -13,3 C (limit:-18 C a menej) - Mrazené zmrzliny uskladnené v mraziacom boxe v predajni pri teplote -13,9 C (limit:-18 C a menej) - Mäkké mäsové výrobky uskladnené v chladiacej vitríne pre lahôdky v predajni pri teplote + 7,8 C (limit:0 až +4 C) Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom Ďalej porušil povinnosť vyplývajúcu z 10 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách znení účinnom do : Ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu a zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a Prílohu II Kapitolu I bod 1. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.852/2004 o hygiene potravín: Potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a dobrom stave údržby tým, že v čase kontroly boli znečistené mraziace boxy na mrazené ryby, hydinu, zmrzliny s nálezom plesní, chladiaca vitrína na mliečne výrobky bola znečistená a v časti lahôdky obslužný pult a v zázemí bol zistený výskyt lietajúceho hmyzu. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom Ďalej porušil povinnosť vyplývajúcu z 10 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do : Ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu a zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu a Prílohu II Kapitolu I bod 1. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.852/2004 o hygiene potravín: Potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a dobrom stave údržby tým, že v čase kontroly účastník konania skladoval mäsové, mliečne a rybacie výrobky v chladiacom boxe na mäsové, mliečne a rybacie výrobky na korodovaných regáloch, výskyt korózie bol aj na strope chladiaceho zariadenia. 2

3 Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom Ďalej porušil povinnosť vyplývajúcu z 9 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do : Ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi alebo ich umiestňuje na trh, je povinný ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka týmito údajmi: a) názvom, pod ktorým sa potravina predáva, b) obchodným menom a adresou prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, baliarne, distribútora alebo dovozcu so sídlom v rámci spoločenstva, c) o množstve; pri pevných potravinách nachádzajúcich sa v náleve musí byť okrem celkovej hmotnosti uvedená i hmotnosť pevnej potraviny, d) dátumom spotreby, ak ide o druhy potravín podliehajúcich rýchlej skaze z mikrobiologického hľadiska, e) dátumom minimálnej trvanlivosti, f) o osobitnom spôsobe skladovania; ak ide o potraviny, pri ktorých by po otvorení obalu spotrebiteľom došlo k rýchlemu poškodeniu kvality alebo bezpečnosti, uvedú sa konkrétne podmienky na uchovanie po otvorení obalu u spotrebiteľa, prípadne lehota spotreby potraviny, g) návodom na použitie v prípade, ak by jeho neuvedenie mohlo spôsobiť nesprávne použitie alebo prípravu potraviny, h) o určení potraviny na osobitné výživové účely alebo osobitné použitie, i) zoznamom jednotlivých zložiek, j) o množstve určitých zložiek alebo kategórií zložiek, k) o ošetrení potraviny alebo jej zložiek ožiarením, l) o výživovej hodnote pri potravinách, na obaloch ktorých je uvedené výživové tvrdenie, m) o možnosti nepriaznivého vplyvu na zdravie ľudí, n) o skutočnom množstve etanolu vyjadrenom v percentách objemu, ak ide o nápoje s množstvom etanolu viac ako 1,2 percenta objemu, o) o pôvode alebo mieste pôvodu v prípade, ak by neuvedenie tejto informácie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu, a to tým, že predával v lahôdkovom pulte zavináče bez akéhokoľvek označenia v množstve: 7,236 kg, cena:5,75 /kg, Baltické ryby bez akéhokoľvek označenia v množstve: 2,944 kg, cena:5,25 /kg. ( Predaj potravín bez označenia bol v celkovom množstve 10,18 kg v celkovej sume 57,07.) Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.2 písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom Ďalej porušil 9 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do : Za klamlivé označenie podľa osobitného predpisu sa pri označovaní potravín umiestnených na trh považuje také označenie, ktoré uvádza 3

4 spotrebiteľa do omylu, a to najmä z hľadiska vlastností potraviny, najmä pokiaľ ide o charakter, identitu, vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, pôvod alebo miesto pôvodu, spôsob výroby alebo spracovania tým, že v čase kontroly uvádzal do obehu krájané tvrdé syry, napr. Rodinná tehla MU NO od výrobcu: PL WE, na ktorých označenie od výrobcu nesúhlasilo s označením na etikete, ktorú poskytuje predávajúci zákazníkovi pri predaji krájaného syra. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.2 písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom Za to sa mu podľa 28 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do ukladá pokuta vo výške 2 500,-, slovom: Dvetisícpäťsto eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Zámky, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol , konštantný symbol Odôvodnenie Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky (ďalej iba RVPS Nové Zámky) vykonala dňa u účastníka konania: COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Hlavné námestie č.6, Nové Zámky, IČO: , cielenú kontrolu zameranú na bezpečnosť potravín, príjem tovaru a hygienu skladovania, hygienu predaja, osobnú hygienu, systém zabránenia predaja potravín po DS/DMT, systém likvidácie potravín po DS/DMT, vysledovateľnosť, dokumentáciu HACCP a označovanie potravín v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom Na základe tejto kontroly zistila, COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Hlavné námestie č.6, Nové Zámky, IČO: , prevádzkareň TEMPO Supermarket , Krížna 1, Šurany, dňa o hod. uvádzala do obehu potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti: - Tavená nátierka roztierateľná so šunkou 100g množstvo:11ks, cena:0,52 /ks, dátum spotreby: Tatra do kávy light 4% tuku 340g (zahustené nesladené polotučné mlieko) množstvo:12ks, cena:1,65 /ks, dátum minimálnej trvanlivosti:

5 - Sójový nápoj pasterizovaný 1 l množstvo:3ks, cena:1,69 /ks, dátum minimálnej trvanlivosti: Tofu biele množstvo:0,608kg, cena:3,99 /kg, dátum spotreby: Gurmán v parmezáne množstvo:1,758kg, cena:12,91 /kg, dátum minimálnej trvanlivosti: ( Predaj potravín po dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti bol v celkovom množstve 10,546 m.j. v celkovej sume 55,72.) Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.2 písm. i) zákona č.152/1995 NR SR o potravinách v znení účinnom Ďalej RVPS Nové Zámky zistila, že účastník konania porušil povinnosť uchovávať potraviny a suroviny pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku v zmysle 12 ods. 1 písm. m) zákona č.152/1995 NR SR o potravinách v znení účinnom do : Ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja, je povinný uchovávať potraviny a suroviny pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku a to tým, že dňa v čase hod. v prevádzkarni TEMPO Supermarket , Krížna 1, Šurany, uvádzal do obehu potraviny uskladnené pri nevyhovujúcej teplote skladovania: - Mrazené ryby uskladnené v mraziacom boxe v predajni pri teplote -13,3 C (limit:-18 C a menej) - Mrazené zmrzliny uskladnené v mraziacom boxe v predajni pri teplote -13,9 C (limit:-18 C a menej) - Mäkké mäsové výrobky uskladnené v chladiacej vitríne pre lahôdky v predajni pri teplote + 7,8 C (limit:0až +4 C) Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom Ďalej RVPS Nové Zámky zistila, že účastník konania porušil povinnosť vyplývajúcu z 10 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do : Ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu a zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a Prílohu II Kapitolu I bod 1. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.852/2004 o hygiene potravín: Potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a dobrom stave údržby tým, že v čase kontroly boli znečistené mraziace boxy na mrazené ryby, hydinu, zmrzliny s nálezom plesní, chladiaca vitrína na mliečne výrobky bola znečistená a v časti lahôdky obslužný pult a v zázemí bol zistený výskyt lietajúceho hmyzu. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom Ďalej RVPS Nové Zámky zistila, že účastník konania porušil povinnosť vyplývajúcu z 10 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do : 5

6 Ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu a zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu a Prílohu II Kapitolu I bod 1. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.852/2004 o hygiene potravín: Potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a dobrom stave údržby tým, že v čase kontroly účastník konania skladoval mäsové, mliečne a rybacie výrobky v chladiacom boxe na mäsové, mliečne a rybacie výrobky na korodovaných regáloch, výskyt korózie bol aj na strope chladiaceho zariadenia. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom Ďalej RVPS Nové Zámky zistila, že účastník konania porušil povinnosť vyplývajúcu z 9 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do : Ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi alebo ich umiestňuje na trh, je povinný ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka týmito údajmi: a) názvom, pod ktorým sa potravina predáva, b) obchodným menom a adresou prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, baliarne, distribútora alebo dovozcu so sídlom v rámci spoločenstva, c) o množstve; pri pevných potravinách nachádzajúcich sa v náleve musí byť okrem celkovej hmotnosti uvedená i hmotnosť pevnej potraviny, d) dátumom spotreby, ak ide o druhy potravín podliehajúcich rýchlej skaze z mikrobiologického hľadiska, e) dátumom minimálnej trvanlivosti, f) o osobitnom spôsobe skladovania; ak ide o potraviny, pri ktorých by po otvorení obalu spotrebiteľom došlo k rýchlemu poškodeniu kvality alebo bezpečnosti, uvedú sa konkrétne podmienky na uchovanie po otvorení obalu u spotrebiteľa, prípadne lehota spotreby potraviny, g) návodom na použitie v prípade, ak by jeho neuvedenie mohlo spôsobiť nesprávne použitie alebo prípravu potraviny, h) o určení potraviny na osobitné výživové účely alebo osobitné použitie, i) zoznamom jednotlivých zložiek, j) o množstve určitých zložiek alebo kategórií zložiek, k) o ošetrení potraviny alebo jej zložiek ožiarením, l) o výživovej hodnote pri potravinách, na obaloch ktorých je uvedené výživové tvrdenie, m) o možnosti nepriaznivého vplyvu na zdravie ľudí, n) o skutočnom množstve etanolu vyjadrenom v percentách objemu, ak ide o nápoje s množstvom etanolu viac ako 1,2 percenta objemu, o) o pôvode alebo mieste pôvodu v prípade, ak by neuvedenie tejto informácie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu, a to tým, že predával v lahôdkovom pulte zavináče bez akéhokoľvek označenia v množstve: 7,236 kg, cena:5,75 /kg, Baltické ryby bez akéhokoľvek označenia v množstve: 2,944 kg, cena:5,25 /kg. 6

7 ( Predaj potravín bez označenia bol v celkovom množstve 10,18 kg v celkovej sume 57,07.) Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.2 písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom Ďalej RVPS Nové Zámky zistila, že účastník konania porušil 9 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do : Za klamlivé označenie podľa osobitného predpisu sa pri označovaní potravín umiestnených na trh považuje také označenie, ktoré uvádza spotrebiteľa do omylu, a to najmä z hľadiska vlastností potraviny, najmä pokiaľ ide o charakter, identitu, vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, pôvod alebo miesto pôvodu, spôsob výroby alebo spracovania tým, že v čase kontroly uvádzal do obehu krájané tvrdé syry, napr. Rodinná tehla MU NO od výrobcu: PL WE, na ktorých označenie od výrobcu nesúhlasilo s označením na etikete, ktorú poskytuje predávajúci zákazníkovi pri predaji krájaného syra. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.2 písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom Skutočnosti zistené počas kontroly sú zaznamenané v Zázname o úradnej kontrole potravín č.nz/2012/pš,df/11 zo dňa Podľa 12 ods.1, písm. h) zákona č.152/1995 NR SR o potravinách v znení účinnom do : Ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja, nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti. Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do , v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa v lehote určenej správnym orgánom vyjadril k podkladu rozhodnutia listom: Vec: Vyjadrenie k začatiu správneho konania, Vaša značka:j/2013/00024/397 Naša značka:i/2.571/2013 Vybavuje: Ing. Karol Horváth Nové Zámky, zaevidovaným na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Nové Zámky pod č.454 dňa Vo vyjadrení kontrolovaného subjektu k začatiu správneho konania sa uvádza: Kontrola bola zameraná na niekoľko skutočností, mimo iné aj na kontrolu hygieny skladovania a predaja potravín podľa zákona č.152/1995z.z. o potravinách v platnom znení. Poškodené regále pravidelne obnovujeme podľa finančných možností spoločnosti a kontrola nás zastihla práve v procese ich obnovy a výmeny, kedy nie ešte všetky opotrebované regály boli vymenené. Avšak, ako vyplýva aj z priloženej fotodokumentácie k upovedomeniu o začatí správneho konania, na regáloch nebol uložený žiadny tovar, pri ktorom by mohlo prísť ku kontaminácii potravín, tak ako to má na mysli Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.852/2004 z 29. apríla 2004, pretože tento bol riadne zabalený, alebo sa jednalo o kartónové krabice. Znečistenie boxu bol iba okamžitý stav, ktorý bol ihneď odstránený. 7

8 Stanovisko RVPS Nové Zámky k vyjadreniu COOP Jednota Nové Zámky,s.d.: Zariadenie, ktoré je určené na predaj a skladovanie potravín, balených alebo nebalených, musí byť v dobrom technickom stave, aby o.i. mohla byť uskutočnená pravidelná dôkladná sanitácia v zmysle platnej legislatívy. Na regáloch, ktoré sú korodované, čistenie a dezinfekcia nemôžu byť vykonávané tak, aby sa zamedzilo kontaminácii potraviny priamo alebo prostredníctvom obalu. Pokiaľ prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nevykoná obnovu alebo opravu poškodených zariadení, musí tieto vyradiť z prevádzky a zabezpečiť náhradné adekvátne riešenie pre predaj a skladovanie potravín, prípadne dočasne uzavrieť prevádzku. Pokračovanie vyjadrenia COOP Jednota Nové Zámky, s.d.: Rovnako aj konštatovanie, že sa na predajni vyskytuje lietajúci hmyz považujeme za zveličené nakoľko nešlo o hromadný výskyt hmyzu. Na predajni sa sústavne vykonáva dezinsekcia prostredníctvom lapačov hmyzu, ale vzhľadom na ročné obdobie kedy bola vykonaná kontrola, je prirodzené, že v auguste v čase vysokých teplôt sa môže vyskytnúť na predajni ojedinelý jedinec. Stanovisko RVPS Nové Zámky k vyjadreniu COOP Jednota Nové Zámky,s.d.: Výskyt lietajúceho hmyzu v prevádzke nie je prípustný (neposudzuje sa počet múch alebo drozofíl) a pokiaľ pracovníci prevádzky zistia, že elektrické lapače hmyzu sú neúčinné, resp. málo účinné, zodpovední pracovníci sú povinní zabezpečiť dezinsekciu prevádzky iným vhodným účinným spôsobom bez ohľadu na ročné obdobie a vonkajšie teploty vzduchu. Pokračovanie vyjadrenia COOP Jednota Nové Zámky, s.d.: Čo sa týka nesúladu pri označovaní krájaných výrobkov, toto bolo vysvetlené v Žiadosti zo dňa , v ktorom sme žiadali o predĺženie termínu na odstránenie uvedeného nedostatku. Uvedený problém bol spôsobený dodávateľom predmetného tovaru, kedy nám dodávateľ dodal pod rovnakým kódom iný výrobok, ktorý mal odlišné zloženie ako výrobok bežne dodávaný pod týmto kódom. Stanovisko RVPS Nové Zámky k vyjadreniu COOP Jednota Nové Zámky,s.d.: Na nesúlad v označení bol kontrolovaný subjekt upozornený inšpektormi RVPS Nové Zámky pri výkone kontroly dňa a žiadosť o predĺženie termínu na odstránenie nedostatku v označení zaslal kontrolovaný subjekt až (V odpovedi na jeho žiadosť bol vyjadrený súhlas RVPS Nové Zámky s daným termínom na odstránenie nedostatku.) Zo zisteného vyplýva, že prevádzka TEMPO Supermarket , Krížna 1, Šurany, zavádzala zákazníkov nesprávnymi údajmi na etiketách potravín, čím mohla spôsobiť konzumentom zdravotné problémy (napr. neuvedenie prítomnosti alergénov v syroch), uvádzanie nepravdivých tvrdení o množstve napr. tuku v sušine od výrobcu údaj min. 40%, na etikete predajcu tvs min. 45%, sušina údaj od výrobcu: min. 52%, na etikete predajcu: najmenej 55% - zavádzanie spotrebiteľa v oblasti kvalitatívnej. 8

9 Pokračovanie vyjadrenia COOP Jednota Nové Zámky, s.d.: Zvýšená teplota v mraziacom boxe a chladiacej vitríne boli ovplyvnené vysokými dennými teplotami, ale aj poruchovou činnosťou zariadení, pričom ako vyplýva z montážnych listov predložených inšpektorom pri následnej kontrole dňa , boli mraziace a chladiace zariadenia opravované v dňoch 15.,16, a Stanovisko RVPS Nové Zámky k vyjadreniu COOP Jednota Nové Zámky,s.d.: Ten, kto predáva potraviny vyžadujúce špeciálne teplotné režimy pri predaji a skladovaní, je povinný uchovávať tieto potraviny pri teplotách deklarovaných výrobcom alebo potravinovým kódexom. Pokiaľ predajca zistí, že v chladiacich, príp. mraziacich zariadeniach určených na predaj a skladovanie potravín vyžadujúcich špeciálne teplotné režimy, nie sú vyhovujúce teploty, musí vykonať okamžite opatrenia: dať opraviť zariadenia a tovar premiestniť do priestorov, zariadení s vyhovujúcou teplotou. Monitoring teplôt si musí vykonávať predajca a pri zistení nedostatkov musí urobiť opatrenia bezodkladne v rámci vlastných zistení. V prípade tejto úradnej kontroly, predajca zistil problém až po upozornení inšpektormi RVPS Nové Zámky. Pokračovanie vyjadrenia COOP Jednota Nové Zámky, s.d.: Z uvedeného vyplýva, že naša spoločnosť vynakladá maximálne úsilie, aby sme predávali spotrebiteľom potraviny v čo najlepšej kvalite pri dodržiavaní prísnych hygienických predpisov, pričom vyskytnuvšie sa drobné nedostatky urýchlene odstraňujeme, o čom svedčia aj výsledky následnej kontroly, ale niektoré technické problémy a zlyhania dodávateľov ovplyvniť nevieme. V tejto súvislosti, poukazujeme na ustanovenie zákona, ktoré obsahujú pravidlá pre ukladanie sankcií za jeho porušenie, podľa ktorých musí konajúci orgán prihliadať na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia a následky protiprávneho konania, ktorého sa porušujúci subjekt dopustil a po ich dôkladnom uvážení pristúpiť k uloženiu sankcie. Sme presvedčení, že zistené porušenia budete posudzovať podľa nami uvedených okolností, rozhodovať v súlade s uvedenými pravidlami a vo veci spravodlivo rozhodnete. Stanovisko RVPS Nové Zámky k vyjadreniu COOP Jednota Nové Zámky,s.d.: RVPS Nové Zámky sa vždy riadila a bude sa riadiť len princípmi platnej legislatívy a konanie kontrolovaných subjektov posudzovala v rámci svojej právomoci podľa platných predpisov. Z uvedených kontrolných zistení vyplýva, že predajca nie vždy vynakladá maximálne úsilie pri dodržiavaní hygienických predpisov, ale RVPS Nové Zámky je presvedčená, že COOP Jednota Nové Zámky, s.d. vykoná nápravu. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: Záznam o úradnej kontrole potravín č. NZ/2012/PŠ,DF/11 zo dňa Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom, bolo preukázané, že účastník konania svojím konaním 9

10 1. porušil zákaz umiestňovať na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti podľa 12 ods.1, písm. h) zákona č.152/1995 NR SR o potravinách v znení účinnom do : Ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja, nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.2 písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do , ďalej porušil 2. povinnosť uchovávať potraviny a suroviny pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku v zmysle 12 ods. 1 písm. m) zákona č.152/1995 NR SR o potravinách v znení účinnom do : Ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja, je povinný uchovávať potraviny a suroviny pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do , ďalej porušil 3.povinnosť vyplývajúcu z 10 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do : Ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu a zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a Prílohu II Kapitolu I bod 1. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.852/2004 o hygiene potravín: Potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a dobrom stave údržby, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do , ďalej porušil 4. povinnosť vyplývajúcu z 10 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do : Ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu a zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu a Prílohu II Kapitolu I bod 1. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.852/2004 o hygiene potravín: Potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a dobrom stave údržby, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do , ďalej porušil 5. povinnosť vyplývajúcu z 9 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do : Ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi alebo ich umiestňuje na trh, je povinný ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.2 písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do , ďalej porušil 6. 9 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do : Za klamlivé označenie podľa osobitného predpisu sa pri označovaní potravín umiestnených na trh považuje také označenie, ktoré uvádza spotrebiteľa do omylu, a to najmä z hľadiska vlastností potraviny, najmä pokiaľ ide o charakter, identitu, vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, pôvod alebo miesto pôvodu, spôsob výroby alebo spracovania, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.2 písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom Pri určení výšky uloženej pokuty sa prihliadalo o.i. na množstvo, závažnosť a druh nedostatkov zistených úradnou kontrolou: 1. V čase kontroly bol zistený predaj 5 druhov potravín po dátume spotreby resp. po dátume minimálnej trvanlivosti, pričom dĺžka obdobia po dátume minimálnej trvanlivosti bola od 1 dňa až do 34 dní. Táto skutočnosť poukazuje na nedostatočné plnenie si povinností 10

11 zo strany predajcu v oblasti kontroly predávaných potravín a ich stiahnutie pri zistení nedostatkov. Konzumácia potravín po dátume spotreby, resp. po dátume minimálnej trvanlivosti môže u konzumenta vyvolať nežiaduce zdravotné problémy. V minulosti, t.z. od r.2011 bola prevádzka za predaj potravín po dátume spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti už sankcionovaná. 2. Zachovávať chladiarenský reťazec počas skladovania a uvádzania potravín vyžadujúcich špeciálny teplotný režim je tiež povinnosťou predajcu. Porušením tejto povinnosti môže dôjsť ku kvalitatívnym zmenám potravín, ktoré môžu spôsobiť nepoužiteľnosť tejto potraviny, príp. môže mať nežiaduce účinky na zdravie konzumenta. Pri úradnej kontrole bolo dokázané porušenie tejto povinnosti pri predaji a skladovaní mrazených rýb, mrazených zmrzlín v mraziacich boxoch v predajni, pri predaji a skladovaní mäkkých mäsových výrobkov v chladiacej vitríne v časti lahôdky. Nameraná teplota v mraziacich boxoch bola prekročená o 4,7 C oproti odporúčanej teplote výrobcom, v chladiacej vitríne na mäkké mäsové výrobky bola prekročená teplota o 3,8 C oproti odporúčanej teplote výrobcom. 3. Počas úradnej kontroly boli zistené nedostatky aj v oblasti hygieny predaja - mraziace boxy na mrazené ryby, hydinu, zmrzliny, chladiaca vitrína na mliečne výrobky boli znečistené, bol zistený výskyt plesní v týchto priestoroch. V zázemí a v časti obslužného pultu lahôdky bol zaznamenaný výskyt lietajúceho hmyzu. Tieto kontrolné zistenia poukazujú na to, že v prevádzke nie je dostatočne vykonávaná sanitačná činnosť, príp. dezinfekcia a dezinsekcia, čo svedčí o porušení zásad správnej hygienickej praxe. 4. Ďalej boli počas úradnej kontroly zistené nedostatky v hygiene skladovania v chladiacom boxe na mäsové výrobky, rybacie výrobky a mliečne výrobky boli na uskladnenie potravín využívané korodované regály a korózia sa vyskytovala aj na strope chladiaceho boxu. Z toho vyplýva, že boli porušené princípy HACCP. Prístup personálu k podmienkam uvádzania potravín na trh bol nedôsledný, prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nevykonal údržbu zariadenia, čo mu vyplýva o.i. aj z európskej legislatívy. 5.Ďalej účastník konania v čase kontroly predával v lahôdkovom pulte zavináče bez akéhokoľvek označenia v množstve: 7,236 kg, cena:5,75 /kg, Baltické ryby bez akéhokoľvek označenia v množstve: 2,944 kg, cena:5,25 /kg. Rybacie výrobky sú potraviny, ktoré pri neuvedení povinných zložiek v označení, môžu niektorým zákazníkom spôsobiť zdravotné problémy, napr. neuvedením alergénov v označení výrobku sa kupujúci nedozvie o ich prítomnosti a môže dôjsť k vzniku alergickej reakcie, neuvedením napr. teplotných podmienok skladovania môže dôjsť k nesprávnemu skladovaniu, následne k narušeniu mikrobiálneho statusu výrobku, a tým k vzniku zažívacích problémov konzumentov, neuvedením napr. DS/DMT zákazník nemá informáciu, dokedy môže potravinu bez rizika konzumovať, apod. 6. Ďalej v čase kontroly inšpektori RVPS Nové Zámky zistili nesúlad v označení krájaných tvrdých syrov účastník konania uvádzal do obehu krájané tvrdé syry, na ktorých označenie od výrobcu nesúhlasilo s označením na etikete, ktorú poskytuje predávajúci zákazníkovi pri predaji krájaného syra. Rozdiely boli napr. vo výrobku: Rodinná tehla MU NO od výrobcu: PL WE v udaní množstva tuku v sušine: výrobca udáva 40% hmot., predajca udáva na svojej etikete 45 %, sušina - udanie výrobcu: min. 52%, predajca: najmenej 55%, výrobca udáva prítomnosť lyzozýmu, predajca jeho prítomnosť zamlčuje. Klamlivé označenie potravín môže mať za následok nežiaduci zdravotný aj finančný efekt pre konzumenta. 11

12 Pri stanovovaní výšky sankcie bola posudzovaná aj závažnosť následkov protiprávneho konania kontrolné zistenia sú závažné a niektoré zistené a popísané nedostatky sa vyskytli aj v minulosti. Možno konštatovať, že v prevádzke TEMPO Supermarket Šurany nie je dostatočne zabezpečené plnenie zásad správnej výrobnej praxe a všetky vyššie popísané nedostatky smerujú k možnosti narušenia zdravotnej bezpečnosti predávaných potravín, príp. k vzniku zdravotných problémov spotrebiteľa. Pri určení výšky sankcie sa prihliadalo na veľkosť prevádzky prevádzka bola zaradená v zmysle Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 1. novembra 2011 o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky č.375/2011 medzi stredné prevádzky. Na základe vyššie uvedeného, po zvážení a vyhodnotení všetkých uvedených skutočností, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia a správny orgán považuje pokutu vo výške stanovenej vo výroku rozhodnutia za primeranú. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Nové Zámky do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Katarína Tóthová riaditeľka RVPS Nové Zámky Prílohy : Bez Rozdeľovník Rozhodnutie sa doručuje: COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Hlavné námestie č.6, Nové Zámky Rozhodnutie sa dáva na vedomie: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická 17, Bratislava 12

13 13

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : Riaditel.PU@svps.sk Č. j.: 34/2014/ŽK V Púchove: 07.10.2014 Poštové číslo: 1582/2014

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa S t a r á Ľ u b o v ň a Levočská 338/4, 064 01 Stará Ľubovňa tel.:052/43226 87, fax: 052 42813 13 Č. k. 963/ 2013 V Starej Ľubovni dňa: 03.07.2013 K spisu: 886/2013

Více

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Horná 2483, pošt. pr. 45, 022 01 Čadca tel.: 041/4322277, 4333247, fax: 041/4322277, e-mail: rvscao@svssr.sk Č. k. Ro - 198/2013-002 V Čadci, dňa 02.04.2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/00057-5 V Bardejove dňa 4. 9. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako správny

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00046/727/964 V Nových

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica č.k.: 000453/2013/RO-04-ZOP Senica, 11.02.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica ako správny

Více

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici,

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2015/00207 V Trnave, dňa:03.08.2015 č. j.:

Více

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-995/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 433/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 28.03.2013

Více

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: hygienapotravin.tt@svps.sk č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa:02.09.2013 č.

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 10/2013 V Dolnom Kubíne 28.03. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-954/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/O00053-3 V Bardejove dňa 27.08.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro -17/2013 - RK Prievidza, dňa 28.08.2013 2648/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax , Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, ++421-56-6722764, fax ++421-56-6725191, e-mail: Riaditel.TV@svps.sk Číslo konania: 778/13/2 v Trebišove dňa 20. novembra 2013 Rozhodnutie

Více

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici,

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č.

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č. REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, 903 01 Senec Č. k. RO: 765/2013-252 V Senci, 29.04.2013 č. spisu: 60/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel: Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš, tel: 48 30 512 Č. j. 2013/184-1 Veľký Krtíš, dňa: 23.4.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : riaditel.pu@svps.sk Číslo konania: Ro 29/2013 - RK V Púchove: 07.08.2013 Č.p. : 13/1383

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 756/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 16.05.2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 57/2013 - ŽK Prievidza, dňa 26.7.2013 2348/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 028/2013-003/Mi,St V Lučenci, dňa 07.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, 911 01 Trenčín tel., fax. 032 / 6522 123, e-mail: sekretariat.tn@svps.sk č.k. SK 9/2013/1652-ro/po V Trenčíne, 24.5.2013 R O Z H O D N U T

Více

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail:hygienapotravin.bb @svps.sk Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa 25.07.2013

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník MUDr. Pribulu č. 2, 089 01 Svidník tel: 054/286 10 84 fax: 054/281 20 02 e-mail: hygienapotravin.sk@svps.sk Č.s. A/2013/00053-2 Vo Svidníku dňa 23.07.2013

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla: I.

ROZHODNUTIE. rozhodla: I. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné Gaštanová 3, 057/7752963, 057/7752966, PSČ 066 01 Humenné - - Č. j. 2013/00591-03 V Humennom, dňa 10.09.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 75/2014 - ŽK Prievidza, dňa 16.7.2014 1984/2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, 036 01 Martin č. j. 505/2013-1 V Martine, dňa 27.8.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len RVPS) Martin

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota Kirejevská ulica č. 22, P. Box 141, 979 01 Rimavská Sobota Telefón: 047/5811138, 5811139, fax: 047/5627439, e-mail: Sekretariat.RS@svps.sk Č.k.:

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa: Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2012/00079 4 V Bardejove dňa: 11. 3. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 018/2013 003/Ga,St Lučenec, dňa 09.04.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 264/2013 V Dolnom Kubíne 14.08. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2014/00243 V Trnave, dňa:14.08.2014 č. j.:

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0055/04/16 V Nitre dňa 06. 05. 2016 R O Z H

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : rvspuo@svssr.sr Číslo konania: Ro 12/2013 - RK V Púchove: 22.04.2013 Podacie č. : 642/13

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, 080 01 Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, ako

Více

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2011

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2011 Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR správa o vyhodnotení za rok 2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/ Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234 Č. k. : 2013/001104/00080/Kn V Komárne, 13.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna

Více

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach OBEC Opatovce VZN č. 2/2009 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach Vyvesené: 14.07.2009 Zvesené: 29.07.2009 Schválené: 29.07.2009 Účinné: 14.08.2009 Janka Horňáková

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k: 011/2013-002/JK/St V Lučenci, dňa 18.03.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda tel 031/552 25 75, email: sekretariat.ds@svps.sk IČO: 36086711, DIČ: 2021437451 Č. j.: S/2014/287/1821-R

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, 924 25 Galanta Č. j.: 471/2013 v Galante, dňa 14.03.2013 Č. k. R - 07-2013/RK ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD Partizánska č.83, 058 01 Poprad ++421-52-7723085, fax ++421-52-7882773,e-mail: Riaditel.PP@svps.sk Č. j.:1364/2013 v Poprade, dňa 03.06.2013 ROZHODNUTIE

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0229/04/16 V Nitre dňa 29. 09. 2016 R O Z H

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, 841 01 Bratislava tel. : 644 61 210, fax: 644 61 208 e-mail: Sekretariat.BA@svps.sk Č. k. 322/ / 2013-163 Bratislava 23.07.2013

Více

O d ô v o d n e n i e

O d ô v o d n e n i e SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčíne Číslo: P/0012/03/2016 Dňa 16.05.2016 Inšpektorát Slovenskej

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 01.04.2015 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 30 Z Á K O N z 3. februára 2015, ktorým

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0075/07/16 Dňa: 23.05.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, 048 01 Rožňava Č. k. : 2013/00029-4 V Rožňave 29.apríla 2013 R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach

Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach V nadväznosti na povinnosti vyplývajúce orgánom verejného

Více

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica OKRESNY URAD SKALICA katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, 909 01 Skalica WÉSTSKA CAST PRAHA 3 úřad městské fiáslic^ O' 3 0.01, 2017 Haviííkovo nám. 700/9 podatelna

Více

Úradné kontroly (ÚK) Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2010

Úradné kontroly (ÚK) Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2010 Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR správa o vyhodnotení za rok 2010 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, L u č e n e c

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, L u č e n e c R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, 9 8 4 4 2 L u č e n e c Č.k.: 059/2013-002/xxxx V Lučenci, dňa 19.08.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z.

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Smernica starostu č. 1 / 2016 o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Starosta obce Priepasné

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. k.: 1129/2013/037-003 Zvolen 6.9.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen

Více

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR správa o vyhodnotení za rok 2009 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej

Více

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z.

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Trnávka číslo : 18.12.2010 zo dňa : 23.12.2010 Účinnosť

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, 10.6.2013

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 platný od 1. januára 2015 Tento cenník je určený odberateľom elektriny mimo domácností, ktorí spĺňajú podmienku podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 7/2014 - ŽK Prievidza, dňa 7.2.2014 354/2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza

Více

1. Charakteristika výrobku

1. Charakteristika výrobku Strana: 1/5 1. Charakteristika výrobku SK: Bravčové oškvarky mleté sú tepelne spracovaný produkt živočíšneho pôvodu ( zvyšok tukového tkaniva ) získaný vytápaním tukových tkanív zvierat ( ošípaných ) suchou

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.03.2017 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia 14 ods. 3 písm. a) a 19 ods. 2

Více

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. j. 46-1/2015/58-021 Zvolen 09.02.2015 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen ako

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 2682/2013 V Bratislave, dňa 26.08.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

Doplnok č. 2. Týmto doplnkom sa všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN ) mení a dopĺňa takto: III. ČASŤ TRHOVÝ PORIADOK

Doplnok č. 2. Týmto doplnkom sa všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN ) mení a dopĺňa takto: III. ČASŤ TRHOVÝ PORIADOK Mesto Prievidza podľa 4 ods. 3 písm. d) a i) a 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ďalej podľa zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T

P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T KEMA Stavebné materiály, s.r.o. KEMA Stavebné materiály, s.r.o. Zavarská 10/H Trnava 917 01 objednavky@kema-sk.sk +421 (0)33 5936 805 Firma KEMA Stavebné

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1886/2013 V Bratislave, dňa 21.06.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

OBEC JACOVCE. Návrh VZN: Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

OBEC JACOVCE. Návrh VZN: Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: OBEC JACOVCE Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Návrh VZN: Vyvesený na úradnej

Více

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. č. 4/2013 z 26. júna Základné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. č. 4/2013 z 26. júna Základné ustanovenia Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 z 26. júna 2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Mestské zastupiteľstvo hlavného

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více