Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu"

Transkript

1 Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné vefiejnosti. Snídani uspofiádal ekonomick t deník EURO pod patronátem âeské plynárenské unie. Pfiedmûtem setkání bylo podání informací o zmûnách, které pfiinesla nová legislativa ãeskému plynárenství a odbûratelûm plynu v uplynulém roce. Byly presentovány i zámûry státu pfii dal í vlnû liberalizace, právní aspekty otevfieného trhu a vnímání souãasné situace na trhu s plynem jednotliv mi aktéry odvûtví. Pfiedná ející: Ulrich Jobs, pfiedseda pfiedstavenstva RWE Transgas, a.s. Jifií Bis, námûstek ministra, Ministerstvo prûmyslu a obchodu âr Radek Luck, ãlen pfiedstavenstva, Jihoãeská plynárenská, a.s. Blahoslav Nûmeãek, místopfiedseda, Energetick regulaãní úfiad Dan Ëok, prezident, âeská plynárenská unie Jan Zaplatílek, fieditel, Odbor plynárenství a kapaln ch paliv, Ministerstvo prûmyslu a obchodu âr Michal Mejstfiík, fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva EEIP, a.s., a Institutu ekonomick ch studií, FSV UK Aktuální situace v ãeském plynárenství a na trhu se zemním plynem Pfiedseda pfiedstavenstva RWE Transgas Ulrich Jobs ve svém pfiíspûvku nejdfiíve shrnul aspekty privatizace ãeského plynárenství a poté se zamûfiil na globální trh se zemním plynem. Situaci pfied privatizací podle nûj nejlépe charakterizovaly v razné státní zásahy do plynárenství. V roce 1998 stát strategicky rozhodl, Ïe je tfieba zdroje zemního plynu diverzifikovat. Z toho vyplynulo, Ïe kromû tradiãních rusk ch dodavatelû Gazpromu a Gazexportu podepsala âeská republika i dlouhodobé kontrakty s norsk mi v robci a dodavateli plynu. Norské zdroje jsou sice draï í neï ruské, ale strategick v znam diverzifikace rizik tuto nev hodu vyvaïuje. Podle Jobse správnost tohoto postupu ilustruje i skuteãnost, Ïe stejnou politiku pouïilo také Polsko. Co se t ká privatizace, shrnul Ulrich Jobs v úvodu pro v echny je tû jednou její podmínky. Vstup RWE na ãesk plynárensk trh, kter byl dokonãen v kvûtnu 2002, pfiinesl âeské republice 125 miliard Kã, a stal se tak nejvût í privatizací. Pro privatizaci argumentovala i EU, která prosazovala názor, Ïe soukromé podniky jsou obecnû lep ími managery neï stát a nesou lépe rizika spojená s podnikáním. V ichni zodpovûdní ãinitelé oznaãili tuto privatizaci za nejúspû nûj í v âechách, a moïná dokonce ve stfiední a v chodní Evropû, pochválil rozhodnutí státu Ulrich Jobs.

2 Mirek Topolánek (pfiedseda ODS) Aktuální téma dne ního plynárenství je ov em jiï nûkde zcela jinde. Jde o zv ení konkurence na vnitfiním trhu, kterou o etfiuje rozdûlení na obchod s plynem (ten zaji Èuje RWE Transgas, a. s.) a provoz pfiepravní soustavy (pod hlaviãkou RWE Transgas Net, s. r. o.). Toto rozdûlení vypl vá z Energetického zákona od 1. ledna Aby byla poïadovaná konkurence moïná, bylo nutné pfiirozen trh distribuce oddûlit od doposud integrovan ch plynárensk ch spoleãností. Koncové ceny pfiitom zûstávají trvale regulované, a je tak zaji tûn nediskriminaãní pfiístup, konstatuje souãasn stav Ulrich Jobs. RWE samozfiejmû splní ve keré zákonné pfiedpisy a od 1. ledna bude doposud integrovaná RWE Transgas, a. s., transformovaná a rozdûlená na obchodní a pfiepravní spoleãnost. Podle Jobse je pro kvalitu dodávek i do budoucnosti zásadní, aby byla ãástka, kterou odbûratelé platí za distribuci, adekvátní. Jedinû pak budou moci distribuãní spoleãnosti patfiiãnû investovat. Pfiíli nízké koncové ceny totiï vedou dlouhodobû ke kapacitním omezením a nakonec k znehodnocení v hod plynu. Pfiedseda pfiedstavenstva RWE Transgas Ulrich Jobs ve svém pfiíspûvku samozfiejmû zmínil i odbûratelské smlouvy RWE Transgas s v robci. Ve keré smlouvy mezi RWE Transgas a v robci mají v Evropû bûïné cenové vyjádfiení vãetnû indexace. Podle nich se vypoãítává aktuální cena plynu na základû mezinárodních cen ropy a ãerného uhlí. Podle Jobse proto cena zemního plynu zohledàuje pro oprávnûné zákazníky aktuální mûsíãní v voj na svûtov ch trzích. Od poãátku loàského roku se ceny za ropu a ãerné uhlí dramaticky zv ily a vzaly, ba dokonce strhly s sebou do rekordních v in i ceny zemního plynu. Já osobnû jsem pfiesvûdãen, Ïe ná postup pfii nastavování cen zemního plynu v prvním roce po liberalizace byl nastaven správnû, zdûraznil Ulrich Jobs. Zapomínat bychom nemûli ani na skuteãnost, Ïe zemní plyn je k Ïivotnímu prostfiedí nej etrnûj í fosilní energetick zdroj. Jeho ekologická hodnota by mûla b t pro nás morálním imperativem. Cíle ãeské energetické politiky Námûstek ministra prûmyslu a obchodu âr Jifií Bis hovofiil o v znamu zemního plynu ve státní energetické koncepci a otevírání trhu s plynem v âeské republice. Hlavními prioritami státní energetické koncepce, která byla schválena usnesením vlády âr v bfieznu 2004, jsou nezávislost, bezpeãnost a udrïiteln rozvoj spojen s ochranou Ïivotního prostfiedí, shrnul politiku státu ve svém úvodu Jifií Bis. Martin Herrmann (místopfiedseda pfiedstavenstva RWE Transgas, a.s.), Martin Chalupsk (tiskov mluvãí RWE Transgas, a.s.), Mirek Topolánek (pfiedseda ODS)

3 Mezi strategické cíle energetické koncepce státu patfií podle Bise mimo jiné i minimalizace emisí a minimalizace emisí skleníkov ch plynû. Aby byly tyto cíle naplnûny, je tfieba zajistit nejen podporu obnoviteln ch zdrojû, ale také zv ení podílu zemního plynu, jako paliva s nejniï ími emisemi skleníkov ch plynû, na primárních energetick ch zdrojích. Jifií Bis (námûstek ministra MPO), Dan Ëok (prezident âpu), Ulrich Jobs (RWE Transgas, a.s.) Jifií Bis zdûraznil, Ïe od roku 2000 klesá podíl fosilních paliv (pfiedev ím uhlí) v energetickém mixu paliv, jejichï emise zneãisèují Ïivotní prostfiedí, ve prospûch ãist ch zdrojû energie, jako jsou zemní plyn, jaderné palivo a obnovitelné zdroje. Jejich podíl by mûl v roce 2030 dosáhnout 57,2 % primárních energetick ch zdrojû. U plynn ch paliv, pfiedev ím zemního plynu, dochází k urãité stabilizaci kolem %. Souãasn zhruba dvacetiprocentní podíl zemního plynu na primárních energetick ch zdrojích by mûl b t zachován i v roce Blahoslav Nûmeãek, místopfiedseda a fieditel sekce regulace, ERÚ Ani Jifií Bis se ve svém pfiíspûvku nemohl vyhnout tématu otevírání trhu s plynem. âeská republika zaãala s otevíráním trhu se zemním plynem 1. ledna 2005, a to v první etapû pro v echny zákazníky s odbûrem nad 15 milionû kubick ch metrû za rok. Ve druhé etapû probíhající od 1. ledna 2006 se stávají oprávnûn mi v ichni zákazníci kromû domácností, coï pfiedstavuje zhruba 187 tisíc zákazníkû, vût inou stfiedních a mal ch odbûratelû. Ve tfietí etapû, pfiedpokládané od 1. ledna 2007, se stanou oprávnûn mi v ichni zákazníci vãetnû domácností, coï bude 3,7 milionû zákazníkû, shrnul situaci v nûkolika vûtách. Otevírání trhu s plynem v âr samozfiejmû úzce souvisí i s otevfiením trhu v Evropské unii. Jifií Bis pfiipomnûl, Ïe z pûvodní patnáctky zemí EU mûlo koncem roku 2004 zcela liberalizovan trh pouze sedm zemí. Z nov ch ãlensk ch zemí bylo nejdále s otevíráním trhu Slovinsko. âeská republika zaãala s otevíráním trhu se zemním plynem na základû v jimky vyjednané v pfiístupové smlouvû aï a podle paragrafu 55 Energetického zákona. V roce 2007 v ak âr splní s pfiedstihem poïadavek smûrnice rady Evropského parlamentu ãíslo 2003/55 ES, podle které má b t trh zcela otevfien k , neboè v âeské republice bude otevfien jiï 1. ledna 2007.

4 Michal Mejstfiík, pfiedseda dozorãí rady, EEIP, a.s. a Institut ekonomick ch studií, FSV UK Podle Luckého jsou dûvody pfiechodnû sníïené popularity plynu hned dva - nízká cena substitutu, a odtrïení v voje cen tûïk ch topn ch olejû na ãeském trhu od v voje jejich cen na svûtov ch trzích. K tomu do lo aï v prûbûhu roku Druh m okruhem jsou problémy evropského plynárenství, které jsou velmi podobné tûm na im. Za prvé je tu problém dosaïení optimální diverzifikace dovozu zemního plynu do EU. Za druhé zaji tûní atraktivity evropského trhu. Tfietím problémem je pfiístup do pfiepravní soustavy a ãtvrt m nezbytnost tvorby nov ch infrastruktur a dialogu s producentsk mi zemûmi v rámci stabilního regulaãního prostfiedí. Dal í postup otevírání trhu se zemním plynem S dal ím pfiíspûvkem vystoupil Radek Luck, ãlen pfiedstavenstva Jihoãeské plynárenské. I on se dotkl evergreenu dne ního setkání - liberalizace trhu s plynem v âr a jeho dûsledkû. Situaci bychom si mohli ilustrovat na malém diagramu sestávajícím ze tfií soustfiedn ch kruhû. První, nejmen í kruh, je âeská republika - ãeské plynárenství. K vût ímu kruhu mûïeme pfiirovnat evropské plynárenství a nejvût í kruh vyjadfiuje svûtov energetick trh, pfiedstavil svou teorii Radek Luck. O ãeském trhu hovofiil preciznû pan Jobs. Já bych zdûraznil jednu vûc, která mi pfiipadá dûleïitá. Stfiednûdobû a dlouhodobû zûstane plyn tam, kde ho v tuto chvíli pouïíváte, konkurenceschopn. Pokud teì zaãnete investovat do substituce zemního plynu, v urãité chvíli se stanete zajatcem svého investiãního rozhodnutí. ProtoÏe investiãní Ïivotnost zmûny substitutu oproti tomu, kdy plyn se stane znovu konkurenceschopn m, je v raznû krat í. Tfietím okruhem je svûtov energetick trh. Ten je samozfiejmû komplexní a dot ká se i nás. Radek Luck nabídl i konkrétní pfiíklad: KdyÏ v roce 1998 uzavíral Transgas dlouhodob kontrakt s Gazexportem, fiekl tehdej í éf Gazpromu, Ïe âr má velké tûstí, protoïe nasedla do posledního vagonu posledního plynárenského vlaku, kter odjíïdí na západ, protoïe v echny ostatní pojedou na jih. V té dobû si málokdo dokázal pfiedstavit, co za tím pfiesnû je, nicménû dnes to víme. První zku enosti s liberalizací a zámûry pro dal í vlnu Pohled regulátora pfiedstavil na Gas Business Breakfast místopfiedseda Energetického regulaãního úfiadu Blahoslav Nûmeãek. Jak uï je zvykem pana místopfiedsedy, jeho pfiíspûvek byl v mnohém kontroverzní: V ichni víme, Ïe liberalizací si k niï ím cenám urãitû nepomûïeme, a já se sám sebe mnohdy ptám, k ãemu si chceme pomoci. Blahoslav Nûmeãek ve svém pfiíspûvku také pfiedstavil mnohé zajímavé zku enosti z ciziny. Napfiíklad v Anglii jsou velmi hrdí na to, jak transparentní je jejich trh s plynem a jak dokonale liberalizovanû funguje. A ani jim nevadí, Ïe platí dvakrát takové ceny neï kontinentální Evropa. To je pfiístup, kter u nás mûïeme od kohokoliv stûïí ãekat. Pohledy na regulaci jsou rûzné a oscilují od nulové regulace aï po regulaci silnou. Blahoslav Nûmeãek k tomu poznamenává, Ïe vytváfiet neustále mûkãí a mûkãí podmínky je sice moïné, ale znamená to riziko. Peníze, které nízkou úrovní regulace ztratíme, budeme stejnû muset zaplatit nûkde jinde. S tím souvisí i diverzifikace nákupu plynu. Konkurenceschopn plyn k nám asi poteãe povût inou z té v chodní strany. Tím, kdo tam rozhoduje o tom,

5 kdo bude ten plyn rozdávat, je subjekt, kter ovládá vstupní bod ve Velk ch Kapu anech. Tento subjekt definuje konkurenãní podmínky na stfiedov chodním trhu. Nedûlejme si tedy iluze, Ïe by se situace v dohledné dobû zmûnila. V souãasnosti je âr závislá na ruském dovozu a je lep í snaïit se spí e tyto snahy brzdit, stavût spí e na bezpeãnosti dodávek, neï se zam let nad tím, jaké jsou ty praktické dopady toho, kdyï budeme neustále vytváfiet lep í a lep í podmínky. KdyÏ jsem zkou el vymyslet nûjaké rozumné fie ení, tak mi z toho Ïádné rozumné fie ení, které bychom byli schopni zákazníkûm nabídnout, nevy lo. JestliÏe se hloubûji zamyslím nad tím, ãí je tento zájem nebo v ãem spoãívají tyto cíle, tak dojdu k závûru, Ïe pokud se v ichni budou chovat reálnû, nemûïe velkoobchodní trh s plynem v Evropû dopadnout jinak, neï Ïe ho ovládnou producentské spoleãnosti nebo spoleãnosti, ve kter ch mají producenti dominantní podíl, aby si stáhli marïe nejen z produkce, ale i z velkoobchodu. Milan Kajtman (obchodní fieditel a ãlen pfiedstavenstva RWE Transgas, a.s.) Alexej Nováãek (generální fieditel a místopfiedseda pfiedstavenstva Teplárny Brno, a.s.), Josef Kastl (generální sekretáfi âpu) Co se t ká cen, neexistuje ani podle Nûmeãka Ïádné jednoduché fie ení: Je hodnû populistické fiíkat, Ïe aï budeme mít evropské platy, tak mûïeme platit evropské ceny ãehokoliv. Ten rozpor v poïadavcích na konkurenceschopnost plynu na ãeském trhu a zároveà regulovanou cenu je celkem zfiejm. Otevírání trhu s plynem bude 1. ledna 2006 o poznání masivnûj í neï zaãátkem leto ího roku. V roce 2005 bylo pouze 35 oprávnûn ch zákazníkû a vût ina z nich se na ERÚ obracela se sv mi v hradami. Pokud by se stejné procento zákazníkû, ktefií získají právo na v bûr dodavatele zemního plynu nyní, na ERÚ obracelo i po 1. lednu 2006, práce regulátora by se mohla pod tím náporem dokonale zhroutit. Blahoslav Nûmeãek dále fiekl: Na í snahou bylo otevfiít vût í portfolio moïn ch fie ení pro zavedení regulace v roce Nakonec jsme se uch lili k nejjednodu ímu fie ení a v podstatû jsme se vrátili jakoby o rok nazpátek. PouÏili jsme mechanismus, kter byl dfiíve uplatàován u tûch nejvût ích zákazníkû, tj. ãtvrtletní zmûny cen s uplatnûním korekcí z pfiedchozích období Pracujeme se tfiemi cenami komodity. Zapoãítáváme plyn, kter je uskladnûn v jiném ãasovém období v zásobnících a oceàujeme ho prûmûrnou cenou zásob i u ceny zákazníkû, ktefií jsou sice oprávnûni, ale budou nakupovat za regulovanou cenu. Pokud by nastaly podmínky k tomu, aby úfiad mohl svûj zásah ukonãit dfiíve, urãitû tak uãiní. V tuto chvíli ov em regulaci skuteãnû vidíme bûhem tûch pûti ãtvrtletí, která bezprostfiednû následují. V jejich rámci by mûla regulace probíhat. Jsem si jist, Ïe pfiedev ím v prvním kvartále 2006 budou probíhat intenzivní diskuse o tom, jak by se mûla narovnat právû nastalá situace tak, aby regulátor napfií tû podobn m zpûsobem nezasahoval.

6 Nová role âeské plynárenské unie Jan Zaplatílek (fieditel, Odbor plynárenství a kapaln ch paliv, MPO âr), Oldfiich PetrÏilka (Senior Manager, âpu) Podle Blahoslava Nûmeãka se objevují zprávy, Ïe od 1. ledna 2006 první oprávnûní zákazníci skuteãnû zmûní svého dodavatele. (Na ãeském trhu se prosadila od jako první nov dodavatel zemního plynu firma Wingas. Tento spoleãn podnik nûmecké spoleãnosti Wintershall a ruského Gazpromu zaãal dodávat plyn jihomoravskému v robci lahví Vetropak Moravian Glass, a to prostfiednictvím distribuãní sítû RWE.) Ve stejném t dnu, kdy se konal Gas Business Breakfast 2005, se místopfiedseda Nûmeãek zúãastnil jednání regulátorû v ech evropsk ch zemí. Na snídani k tomu poznamenal: Na pûdû Evropského parlamentu se jednoznaãnû li í pohledy i státû, jako je âeská republika, Slovensko, Polsko a Maìarsko. O tom, jak se âeská plynárenská unie vyrovnává se zmûnami a liberalizací plynárenského trhu, krátce pohovofiil její prezident Dan Ëok. âpu jako organizace, která sdruïuje nejvût í hráãe na trhu s plynem, se vzhledem k mûnícímu se prostfiedí musí také mûnit. Musíme dát prostor nov m subjektûm, které na tento trh pfiijdou, coï budou urãitû noví obchodníci, popfiípadû producenti plynu, zahájil své vystoupení Dan Ëok. Podle nûj je tfieba reflektovat fakt, Ïe nové prostfiedí vyïaduje nediskriminaãní pfiístup ke v em sítím a souãasnû také i dokonãování unbundlingu. âeská plynárenská unie má ve sv ch fiadách v robce plynu ãili drïitele licence na v robu plynu, pfiepravce, distributory, obchodníky i provozovatele zásobníkû. Dan Ëok upozornil, Ïe v roce 2005 byly upraveny stanovy âpu tak, aby byly v souladu s Energetick m zákonem. Vstupní poplatek nového ãlena zûstává Kã. To je podíl na základním majetku âeské plynárenské unie. Pouze subjekty, které vzniknou unbundlingem stávajících ãlenû âpu, tedy rozdûlením spoleãnosti, tento vstupní poplatek platit nemusí. Pravideln pfiíspûvek ãlenû bude vztaïen na objem v roby, pfiepravy, distribuce a prodeje plynu v uplynulém uzavfieném hospodáfiském roce. Váha hlasovacího práva je závislá na v i pfiíspûvkû. Právní aspekty otevfieného trhu se zemním plynem, otevírání a realita Problematikou právních aspektû otevfieného trhu se zemním plynem se zab val ve svém pfiíspûvku Jan Zaplatílek, fieditel Odboru plynárenství a kapaln ch paliv Ministerstva prûmyslu âr. Plynárenství podle Jana Zaplatílka ovlivàují jednak evropské smûrnice, které je nutné v urãit ch termínech implementovat do národní legislativy, a jednak rozhodnutí a nafiízení, která jsou souãástí národních právních fiádû. Pokud jde o tuzemskou legislativu, tak jsou to samozfiejmû zákony, vyhlá ky, respektive nafiízení vlády, a rovnûï to jsou cenová rozhodnutí a fiády provozovatelû zásobníkû a soustav. V technické oblasti to jsou normy a technická pravidla. Pokud se podíváme blíïe na legislativu Evropské unie, pak jsou zde dvû základní regulace - pravidla vnitfiního trhu se zemním plynem a opatfiení

7 na zabezpeãení zásobování zemním plynem. Ostatní dokumenty se nedot kají pouze plynárenství, ale ovlivàují je. Jsou to zejména smûrnice, jeï pojednávají o zdanûní energetick ch produktû a elektfiiny. O tvorbû souãasné legislativy t kající se trhu s plynem Jan Zaplatílek fiíká: V roce 2004 jsme se nad tvorbou legislativy se li s urãit mi pfiedstavami. Nûkteré z nich se odrazily v realitû, jiné zûstaly pouze na imi vizemi. Velcí zákazníci mûli moïná ideu, Ïe si budou moci vybírat z nûkolika konkurenãních nabídek dodavatelû plynu, Ïe statut oprávnûn ch zákazníkû se projeví v cenû za jimi odebíran plyn. Realita byla tro ku jiná, pfiipou tí Zaplatílek. Otevírání trhu s plynem se trefilo právû do období, kdy cena plynu ve svûtû stoupala. A to se muselo odrazit i u nás. Polovina z velk ch zákazníkû vypsala v bûrové fiízení a hledala nového dodavatele, ale nikoho nového samozfiejmû nenalezla. Îe u v ech zákazníkû do lo v prûbûhu roku 2005 k navy ování cen, je dûsledkem svûtového rûstu cen. Plyn tím pádem bohuïel ztratil konkurenceschopnost. A to jak u tûch nejmen ích zákazníkû v nízkopfiíjmov ch oblastech státu, kde se dnes znovu topí tuh mi palivy, tak i u nûkter ch velk ch zákazníkû, tfieba i typu rafinerií, ktefií uvaïovali o tom, Ïe by pfie li na jiné druhy energie. Michal Mejstfiík, fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva EEIP a Institutu ekonomick ch studií FSV UK, ve své pfiíspûvku upozornil na skuteãnost, Ïe hráãi, ktefií se chtûjí na tomto trhu prosadit, musí volit mnohem sofistikovanûj í strategie neï se orientovat pouze na úzk ãesk segment. Evropské regulátory ãeká podle Mejstfiíka velká diskuse o regulaãních nástrojích. Ukazuje se totiï, Ïe regulaãní nástroje zdaleka nejsou tam, kam teoretikové i pracovníci Evropské komise mífiili. Cenu plynu je tfieba regulovat s ohledem na dlouhodobé zájmy. Pokud pfiijmeme tento pfiístup, musíme b t také pfiipraveni na fakt, Ïe spoleãnosti na trhu budou vystaveny úplnû nov m tlakûm, a na druhé stranû i spotfiebitelé budou mít jiné nabídky. Na závûr setkání probûhla krátká diskuse, ve které napfi. Martin Hermann, místopfiedseda pfiedstavenstva RWE Transgas, odpovídal na dotaz t kající se ceny plynu s ohledem na variabilní kurzy mûn. Otázkou zûstává, co zpûsobí zmûna kurzu. UÏ pan doktor Jobs fiíkal, Ïe vliv kurzu je klíãov. V roce 2002, 2003, 2004 posílila ãeská koruna vûãi dolaru, coï bylo pro odbûratele plynu pfiíjemné. Zamezilo se tedy nárûstu ceny. Tím jsme drobnû kompenzovali zmûny zpûsobené rûstem ceny ropy, k nûmuï do lo uï v roce V roce 2005 to byla situace odli ná - dolar posílil a ceny ropy ly také nahoru. Zaznûlo tu, Ïe si tím RWE Transgas vylep il hospodáfiské v sledky. To ov em není pravda. I my pfiece nakupujeme v dolarech a v rámci regulovaného systému. Pan Nûmeãek, jehoï úfiad reguluje ceny, mûïe potvrdit, Ïe zmínûné náklady opravdu máme. Z nich, spolu s marïí, vycházejí prodejní ceny. RWE Transgas z toho neprofituje. Jednoznaãnû ne. Petr Ale (ãlen prezídia âpu a Sales Manager SPP Bohemia a.s.), Miloslav Zaur (ãlen prezídia âpu a místopfiedseda pfiedstavenstva Severoãeská plynárenská a.s., Stfiedoãeská plynárenská a.s., Západoãeská plynárenská a.s.)

8 Michal Mejstfiík, pfiedseda dozorãí rady, EEIP, a.s. a Institut ekonomick ch studií, FSV UK Kvalita sluïby vïdy pfiiná í urãit rozdíl v cenû. Z v zkumu vyplynulo, Ïe 28 % vût ích zpracovatelsk ch firem s více neï 50ti zamûstnanci (11 % rozhodnû ano a 17 % spí e ano) by bylo ochotno akceptovat vy í cenu plynu v závislosti na vy í kvalitû dodávek ãi vût í etrnosti k Ïivotnímu prostfiedí. Z fosilních paliv je zemní plyn ekologicky nej etrnûj í, stále dostupn a jeho prokázané zásoby jsou mnohonásobnû vût í neï zásoby jin ch paliv. Pfiidáme-li k tûmto argumentûm i spolehlivost dodávek a komfortní pouïití, zemní plyn je jednoznaãnû nejlep ím fie ením jak pro domácnosti, tak pro celá prûmyslová odvûtví, fiekl Josef Kastl, generální sekretáfi âeské plynárenské unie (âpu). V dobû kdy probíhala Gas Business Breakfast realizovala spoleãnost Factum Invenio, která se dlouhodobû zab vá v zkumy trhu a vefiejného mínûní, telefonick v zkum trhu na téma plynárenství. Factum Invenio se dotazovalo, zda jsou odbûratelé ochotni platit vy í cenu za kvalitnûj í sluïby plynárenství. Shodou okolností tento t den snûïení na severu Moravy vyfiadilo z provozu tisíc trafostanic a elektrick proud nefungoval asi na ãtyfiiceti místech v âr. Meteorologická situace ov em neovlivnila dodávky zemního plynu, které jsou bez ohledu na poãasí stabilní 24 hodin 365 dní v t dnu. Zemní plyn zároveà patfií mezi nejekologiãtûj í zdroje energie souãasnosti a pfii spalování neprodukuje témûfi Ïádné oxidy síry a jen minimum oxidû dusíku. Prach a oxid sifiiãit jsou ve spalinách zemního plynu obsaïeny v naprosto zanedbateln ch mnoïstvích a také emise oxidu uhelnatého a uhlovodíkû jsou v raznû niï í neï u spalin jin ch zdrojû energie. Celkem bylo dotázáno 250 energetikû a osob zodpovûdn ch za dodávky plynu ve firmách zpracovatelského prûmyslu s více jak 50 zamûstnanci. Dobrou zprávou pro Ïivotní prostfiedí je, Ïe osoby odpovûdné za dodávky plynu si uvûdomují rostoucí poïadavky na kvalitu dodávek, komfort i etrnost k Ïivotnímu prostfiedí. Nejménû pfiijímají vy í cenu plynu zástupci firem nad 200 zamûstnancû. Z dal ích informací z prûzkumu vyplynulo, Ïe pouze 18 % energetikû se domnívá, Ïe klesající cena ropy povede v blízké budoucnosti ke sníïení ceny plynu. Více neï jedna tfietina firem (36 %) uvedla, Ïe cena ropy nemá na cenu plynu Ïádn vliv. Naopak renomované analytické spoleãnosti (Patria Finance, Colosseum, Euroanalysis a dal í) predikují zcela opaãn v voj tedy, Ïe sníïení ceny ropy bude následovat i pokles cen plynu. Témûfi polovina firem v âr zastává názor, Ïe cena plynu poroste i v pfiípadû klesající ceny ropy. Tuto skuteãnost je moïné vysvûtlit jednak tím, Ïe si firmy uvûdomují ãasovou prodlevu mezi reakcí ERÚ a aktuálním v vojem cen ropy na mezinárodním trhu a jednak pfietrvávajícím názorem, Ïe cena plynu obecnû poroste, uvedla SoÀa Machová, projektová manaïerka spoleãnosti Factum Invenio.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010 Role zemního plynu v ekonomice ČR Ing. Jan Zaplatílek Praha 26.10. 2010 Celková roční spotřeba plynu Spotřeba v mil. м3 Spotřeba v GWh Meziroční změna v м3 Meziroční změna v % 1999 9 427 98 982 +37 +0.4

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Plynárenství v ČR v roce 2012 Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Jesenná konferencia SPNZ Horný Smokovec, 4.10.2012 První

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

Dal í datová podpora populaãním onkologick m registrûm v âr

Dal í datová podpora populaãním onkologick m registrûm v âr p fi e h l e d Dal í datová podpora populaãním onkologick m registrûm v âr INFORMAâNÍ PODPORA ONKOLOGICK CH PROJEKTÒ Z POPULAâNÍCH DATABÁZÍ âeského STATISTICKÉHO Ú ADU CZECH STATISTICAL OFFICE AND ITS

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

G apeloval na zamûstnance Bytová politika LâR prochází korekcí Z obchodníkû budou kontrolofii Akãní plán EU pro lesnictví Na náv tûvû ve Fr dku-místku

G apeloval na zamûstnance Bytová politika LâR prochází korekcí Z obchodníkû budou kontrolofii Akãní plán EU pro lesnictví Na náv tûvû ve Fr dku-místku 9 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a www.lesycr.cz roãník 12 2006 G apeloval na zamûstnance Bytová politika LâR prochází korekcí Z obchodníkû budou kontrolofii Akãní plán EU pro lesnictví

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie

Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie âlánky JURISPRUDENCE 2/2014 Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie JI Í KOLMAN, CENTRUM V ZKUMU GLOBÁLNÍ ZMùNY, AKADEMIE

Více

Severoãeská energetika, a. s.

Severoãeská energetika, a. s. Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Dûãín 2 O BSAH 4 4 6 6 7 7 8 10 11 15 18 21 22 23 24 26 26 27 28 30 34 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

RaÏebné a financování centrální banky

RaÏebné a financování centrální banky DT: 336.711 (437); 657.1:336.71 (437) klíčová slova: ražebné centrální banka měnová báze riziková prémie veřejné rozpočty RaÏebné a financování centrální banky Tomáš HOLUB* Snahou následujícího pfiíspûvku

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Navštivte nás na veletrhu URBIS 24. -28. 4. 2001 v Brně na výstavišti BVV. RENAULT V.I.: Biologicky rozložitelný odpad RENAULT MASCOTT.

Navštivte nás na veletrhu URBIS 24. -28. 4. 2001 v Brně na výstavišti BVV. RENAULT V.I.: Biologicky rozložitelný odpad RENAULT MASCOTT. CENA 55 KČ 4 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY DUBEN 2001 odpad měsíce Biologicky rozložitelný odpad Odpady na skládkách a plány OH Spalovat, kompostovat nebo skládkovat? Anketa k nakládání

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I.

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I. Číslo 1 Květen 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod Analýza nejčastějších příčin vzniku škod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více