Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily"

Transkript

1 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku SR, PhDr. Ji Ì»ejka, starosta Vinohrad, a ing. J n Mrva, starosta Vajnor. Foto M. Darnadi V ûenì VinohraÔanÈ, stojìme na poë tku mïsìce Ìjna a vnìm me st le silnïji nastupujìcì podzimnì dny. MajÌ v sobï velkè kouzlo, majì v sobï plnï rozehranou ök lu barev i z dumëivou a rozjìmavou atmosfèru. LetoönÌ podzim nabìzì vöak i zcela prozaiëtïjöì tv. Nutno p edznamenat, ûe moûn mènï vzhlednou, leë velmi, snad aû ûivotnï, d leûitou. Ve dnech 17. a 18. Ìjna ñ v p tek a v sobotu ñ totiû v celè naöì republice probïhnou volby do tak zvan ch vyööìch zemnï spr vnìch celk (jednoduöe eëeno do kraj ). I my v BrnÏ a na Vinohradech budeme mìt v onïch dvou dnech jedineënou, pouze jedinkr t za Ëty i roky se opakujìcì moûnost Ëi p Ìleûitost, zvolit ÑsvÈ lidiì (rozumïjme svè z stupce) do zastupitelstva JihomoravskÈho kraje. NaöÌ volbou vybranì kandid ti pak zvolì ze svèho st edu radu JihomoravskÈho kraje v Ëele s krajsk m hejtmanem. Volby do Ñkrajeì jsou po mèm soudu velmi d leûitè pro n ö dalöì ûivot. KrajötÌ p edstavitelè tvo ÌcÌ vysok samospr vn institut Ëi org n rozhodujì o ot zk ch st ednìho ökolstvì, o dopravï, o mnoha strategicky i bezprost ednï nalèhav ch kolech a nap Ìklad ñ co mnohè z n s jistï v dneönì dobï dosti zajìm ñ takè o ot zk ch zdravotnictvì v oblasti svè p sobnosti. StruËnÏ povïzeno: jìt k letoönìm (a nejen k letoönìm) volb m je rozumnè a odpovïdnè. Volbou a vhozenìm lìstku do volebnì urny tak rozhodujeme nejen o sobï, o sv ch blìzk ch, ale i tïm, kte Ì p ijdou po n s, naöim nejmenöìm, volbou p ipravujeme spoleëenskè prost edì k jejich bytì. Ozn menì o dobï a mìstï kon nì voleb do zastupitelstva kraje najdete v tomto ËÌsle VinohradskÈho informu. Ozn menì v m bude p Ìpadn m vodìtkem v dalöìm postupu. Pokud budete mìt jakoukoliv nejasnost, obraùte se na vinohradsk ad. PracovnÌci v m r di vyhovì. V ûenì vinohradötì spoluobëanè. U vïdomì d leûitosti voleb si dovoluji vyzvat V s: P ijôte k volb m a volte svou budoucnost podle vlastnìho sudku a p nì. Nikdo jin onen d leûit akt za V s neuëinì. V ûenì VinohraÔanÈ. ChtÏl bych se s V mi podïlit o nïkolik p ev ûnï kulturnìch z ûitk z ned vnè doby, kterè dokumentujì v li, um a schopnosti mnoh ch V s, obyvatel naöì mïstskè Ë sti. ZaprvÈ, br no chronologicky, musìm se zmìnit o vystoupenì Vinohradsk ch na tradiënìch doûìnkov ch slavnostech v partnerskè obce Bratislava-Vajnory v sobotu 23. srpna. KromÏ dopolednì sportovnì Ë sti, kterè jsme se Ëastnili (o vystoupenì vinohradsk ch sportovc je pojedn no na jinèm mìstï) naöe soubory zda ile vyplnily odpolednì a podveëernì kulturnì program. TradiËnÏ v bornì byli taneënice a taneënìci skupiny Honky Tonk a vajnorskè publikum ani tentokr t nezklamal folklornì soubor vinohradsk ch dïtì. Velkou pozornost vzbudilo vystoupenì mladè vinohradskè hudebnì skupiny nesoucì n zev Chocolito panda (v p ekladu ze öpanïlötiny»okol dov panda). Jejich tèmï hodinovè podveëernì vystoupenì p it hlo (PokraËov nì na stranï 3) Srbští hosté na Vinohradech Hosty letoönìho Dne Vinohrad byli takè ËlenovÈ delegace partnerskè srbskè obce Knjaûevac. V p tek 26. z Ì dopoledne p ijal srbskè hosty na vinohradskè radnici starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ì»ejka. Srbskou delegaci, jejìmiû Ëleny byli tajemnice Ljilja MilenkoviÊ, b val starosta a z stupce spolku vina Gradimir éivkoviê, technick editel firmy JKP Standard Mladen RadosavljeviÊ, editel tov rny na s ry Dûersi D. O. O. Knjaûevac Saöa PetroviÊ a editel knjaûevackèho kulturnìho domu Goran IgnjatoviÊ, vedla starostka dr. Ljubica NikoliÊ. Po slavnostnìm p Ìpitku a vz - jemnèm p ed nì dar pokraëovalo setk nì se srbsk mi hosty v prostor ch vinohradskè radnice neform lnìmi rozhovory s dalöì p estaviteli samospr vy, kultury, sportu i senior, jejich v sledkem byly dohody o dalöìm rozvìjenì vöestrannè spolupr ce v jednotliv ch secìch Ëinnosti. V odpolednìch hodin ch zavìtali hostè z Knjaûevace do MutÏnic, kde se setkali s p edstaviteli obce a s mìstnìmi vina i a prohlèdli si takè provozy vina skèho z vodu. V sobotu 27. z Ì navötìvili srbötì hostè Macochu a v nedïli dopoledne si prohlèdli slavkovskè bojiötï a Mohylu mìru. Odpoledne se z Ëastnili na P lavskèm n mïstì Dne Vinohrad a sv j pobyt zakonëili v nedïli veëer slavnostnìm rozlouëenìm ve SluneËnÌm dvo e ve SlatinÏ. pv Vinohrady se bavily V sobotu 13. z Ì kr tce po 10. hodinï se prostory b valè z kladnì ökoly Bzeneck staly dïjiötïm z bavnèho programu Vinohrady se bavì, tedy velkè akce pod öir m nebem. Tento z bavn a soutïûnì den, kter p il kal nïkolik stovek n vötïvnìk, a to nejen z naöì obce, se konal uû po devaten ctè. V dïtskèm dopolednìm programu, kter m prov zel klaun Ferda, vystoupili spïönì talentovanì zpïv ci z HudebnÌ ökoly Yamaha a svè loutkovè divadlo p edstavili Vratislav Schildr a Olga Markov. Jiû od r na byl pro dïti p ipraven sk kacì hrad a ada soutïûì. Za organizaci pïknèho dopoledne je pot eba podïkovat pracovnìk m DomeËku a CV» Louka. Nad touto celodennì akcì p evzal z ötitu starosta Vinohrad PhDr. Ji Ì»ejka, kter v pr bïhu odpolednìho bohatèho programu p ivìtal vöechny p ÌtomnÈ. SobotnÌ odpoledne jiû po t in ctè moderoval Jind ich Eli ö. Kr tce po p l t etì vystoupila na pûdiu popul rnì skupina élut pes a po nì n sledovala naöe vinohradsk hudebnì skupina Chocholito panda, p iëemû obï hudebnì skupiny urëitï v kaûdèm z n s rozproudily krev. Pro n vötïvnìky bylo p ipraveno dobrè jìdlo, sladkosti a n poje. Dluûno p ipomenout, ûe letoönì rok byl ve znamenì pivovaru»ern Hora. PozdÏjöÌ pr bïh odpoledne se odehr l v podobï soutïûì, jako je naöe vinohradskè madlo, p etahov nì lanem, Ëi zved nì pr zdnèho sudu. Z vïr sobotnì akce pat il nejen country kapele Santa FÈ, ale i v raznèmu ochlazenì, kterè p ispìvalo k odchodu n vötïvnìk. PodÏkov nì za organizaci tèto celodennì akce n leûitï pat Ì mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za uvolnïnì nemalè finanënì Ë stky, d le pracovnìk m KulturnÌho, vzdïl vacìho a informaënìho centra pod vedenìm editele Mgr. Ivana Pitlacha a d le sponzor m: pivovaru»ern Hora, stavebnì firmï Vesel, SAKO, Johnny servis, Furtservis, Settronic, Jan Kolek, podïkov nì takè n leûì Josefu äubrtovi z firmy Yotiva za prop jëenì velkoploönè projekce, jeû byla natoëena na P lavskè n mïstì a dod vala celè akci n leûit v znam. Michal Krejsa

2 304 se sìdlem: Zä MutÏnick 23 Bo etick 4ñ16 sud Bo etick 9ñ13 lich MutÏnick 2ñ8 sud 305 se sìdlem: Zä MutÏnick 23 Bo etick 15ñ21 lich Bo etick 18ñ24 sud»ejkovick 1ñ13 lich»ejkovick 2ñ6 sud K tinsk äedova VÏstonick RÈvova Z 27. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 2. září 2008 Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ p evod Ë stky KË z RF Mä Velkopavlovick 15 do IF za Ëelem zakoupenì vybavenì ökolnì zahrady; ñ pron jem tïlocviëen v Zä MutÏnick 23 na ökolnì rok 2008/ ûadatel m; ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 30; ñ vyplacenì finanënìho daru Janu Tr vnìëkovi, z - stupci hudebnì skupiny Chocolito panda, za hudebnì produkci a ostatnì n klady n klady spojenè s dopravou na slavnosti doûìnek v BratislavÏ-Vajnorech dne ; ñ uzav enì n jemnì smlouvy na Ë st pozemku p. Ë. 7108/1 k.. éidenice o v mï e 782 m 2, doba n jmu 5 let s ËinnostÌ od , cena n jmu 2,50 KË/m 2 /rok; ñ û dost o p evod n jemnì smlouvy k Ë sti pozemku p. Ë k.. éidenice o v mï e 822 m 2 na rodinnèho p ÌsluönÌka, doba n jmu 5 let s ËinnostÌ od , cena n jmu 3,50 KË/m 2 /rok; ñ p evod n jemnì smlouvy Ë sti pozemku p. Ë k.. éidenice o v mï e 821 m 2 na rodinnèho p ÌsluönÌka, doba n jmu 5 let s ËinnostÌ od , cena n jmu 3,50 KË/m 2 /rok; ñ ukonëenì n jemnì smlouvy a uzav enì n jemnì smlouvy na Ë st pozemku p. Ë. 7108/1 k.. éidenice o v mï e 198 m 2 s nov m ûadatelem, doba n jmu 5 let s ËinnostÌ od , cena n jmu 2,50 KË/m 2 /rok; ñ p edloûen n vrh Smlouvy o dìlo uzavìranè mezi M» Brno-Vinohrady a firmou Flora Servis se sìdlem F mïrovo n mïstì 29, Brno, jejìmû p edmïtem je CeloroËnÌ komplexnì drûba ve ejn ch ploch v M» Brno-Vinohrady Ë st sever, Dodatek Ë. 1 k SmlouvÏ o dìlo, p edloûen n vrh Smlouvy o dìlo uzavìranè mezi M» Brno-Vinohrady a firmou Flora Servis se sìdlem F mïrovo n mïstì 29, Brno, jejìmû p edmïtem je CeloroËnÌ komplexnì drûba ve ejn ch ploch v M» Brno-Vinohrady Ë st jih, Dodatek Ë. 1 k SmlouvÏ o dìlo; ñ p edloûen n vrh Smlouvy o dìlo uzavìranè mezi M» Brno-Vinohrady a firmou äimek 96, spol. s r. o., se sìdlem HerËÌkova 17, Brno, jejìmû p edmïtem je prava a dosadba st vajìcì vegetace vëetnï pïstebnìch prav, Dodatek Ë. 1 ke SmlouvÏ o dìlo; ñ n vrh smlouvy o dìlo p edloûen vybranou firmou pro zajiötïnì celoroënì komplexnì drûbu komunikacì, komunikaënìch ploch a parkoviöù v m. Ë. Brno-Vinohrady na ËasovÈ obdobì Ëty let fy A. S. A. Sluûby éabov esky, se sìdlem Korejsk 4, Brno, dodatek Ë. 1 ke smlouvï o dìlo; ñ provedenì modernizace v tah TOV 500 v domech Mikulovsk 4 a 6 jako evakuaënìch; ñ p i realizaci zak zky Regenerace obytnèho souboru m. Ë. Brno-Vinohrady Ëerp nì rezervy, z d vodu nep edvìdatelnèho n r stu cen tepelnï izolaënìch materi l, ve v öi KË na d m Valtick 17; ñ v povïô z n jmu byt v domï MutÏnick 19 a v domï Bzeneck 16; ñ JanÏ JindrovÈ a Dagmar Vr novè ñ kade nictvì Relax prodlouûenì smlouvy na obdobì 10 let, t. j. do ; ñ pron jem tïlocviëen v objektu Bzeneck 23 na ökolnì rok 2008/ ûadatel m; OZN MENÕ o dobï a mìstï kon nì voleb 306 se sìdlem: Zä MutÏnick 23 Bo etick 1ñ5 lich MutÏnick 1ñ7 lich Valtick 1ñ5 lich Valtick 2ñ8 sud 307 se sìdlem: Zä MutÏnick 23 MutÏnick 9ñ23 lich P lavskè n m. 6ñ9 P lavskè n m. 12ñ14 Valtick 7ñ19 lich 308 se sìdlem: Zä MutÏnick 23 Velkopavlovick 1ñ25 Velkopavlovick 2ñ8 309 se sìdlem: Zä Bzeneck 23 Bzeneck 4ñ8 sud Bzeneck 5ñ11 lich Pruö neck 3ñ17 lich Pruö neck 16ñ22 sud 310 se sìdlem: Zä Bzeneck 23 Blatnick 10ñ22 sud VlËnovsk 2ñ16 sud VlËnovsk 3ñ9 lich éaroöick 311 se sìdlem: Zä Bzeneck 23 Blatnick 1ñ8 Pruö neck 2ñ14 sud ñ text dodatku Ë. 1 ke smlouvï o dìlo Ë. 1232/08/05/ II na akci Zä MutÏnick ñ eöenì barierovosti budovy obsahujìcì prodlouûenì termìnu stavby do Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s p ipojenìm kamerovèho systèmu Brno-LÌöeÚ do MÏstskÈho kamerovèho a dohlìûecìho systèmu Brno-Vinohrady a s umìstïnìm laserovèho pojìtka na objektu Velkopavlovick 25 za podmìnky z vazku mïstskè Ë sti Brno-LÌöeÚ k hradï pomïrnè Ë sti n klad na provoz kamerovèho systèmu a na provoz a p Ìpadnou modernizaci dohlìûecìho pracoviötï, od data p ipojenì systèmu Brno- LÌöeÚ. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ ûe podle z kona Ë. 183/2006 Sb., o zemnìm pl nov nì a stavebnìm du v platnèm znïnì (stavebnì z kon) nem ûe stavebnì ad vlastnìk m staveb (stavebnìk m) na izovat barevnè eöenì staveb. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady vybìr : ñ pro ve ejnou zak zku vïr na II. etapu regenerace obytnèho souboru m. Ë. Brno-Vinohrady jako nejv hodnïjöì nabìdku»eskè spo itelny, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha, I»O Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ prominutì n jemnèho 1 ûadateli na dobu 1 mïsìce (z Ì 2008) za uûìv nì bytu v objektu Bzeneck 23 z d vodu rekonstrukce podlahy chodby v celkovè v öi KË. Starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady podle ß 27 z kona Ë. 130/ 2000 Sb., o volb ch do zastupitelstev kraj a o zmïnï a doplnïnì nïkter ch dalöìch z kon, v platnèm znïnì oznamuje: 1. Volby do zastupitelstva kraje se uskuteënì ve dnech od do hodin a od 8.00 do hodin 2. MÌstem kon nì voleb jsou volebnì okrsky: 3. VoliËi bude umoûnïno hlasov nì potè, kdy prok ûe svoji totoûnost a st tnì obëanstvì»eskè republiky platn m obëansk m pr kazem nebo cestovnìm pasem»eskè republiky. 4. VoliËi budou dod ny nejpozdïji 3 dny p ede dnem kon nì voleb hlasovacì lìstky. V BrnÏ dne PhDr. Ji Ì»ejka, v. r., starosta 312 se sìdlem: Zä Bzeneck 23 Bzeneck 10ñ22 sud Bzeneck 13ñ23 lich P lavskè n m. 1ñ2 Tvrdonick 313 se sìdlem: Mikulovsk 9 Jedovnick 1ñ9 lich Mikulovsk 1ñ9 lich Mikulovsk 4ñ8 sud Velkopavlovick 10ñ14 sud 2

3 V nedïli 28. z Ì se na P lavskèm n mïstì konal Den Vinohrad. V bohatèm kulturnìm programu vystoupil PÏveck sbor Blahoslava Hajnce, soubor VinohraÔ nek, Vajnorsk okraölovacì spolek, Knjaûevack dechov orchestr ZlatÈ trumpety a Vajnorsk dechovka. Na snìmku ze zah jenì Dne Vinohrad jsou vinohradsk starosta PhDr. Ji Ì»ejka, starostka Knjaûevace dr. Ljubica NikoliÊ, ing. J n Mrva, starosta Vajnor, a emeritnì konzul Gener lnìho konzul tu SlovenskÈ republiky v BrnÏ PhDr. Milan»inËura Návštěva v centru OSN ve Vídni moravskè krajskè organizace SdruûenÌ v leën ch veter n»r. Garantem naöì ökoly byl Ing. Ji Ì Pustina. V odpolednìch hodin ch skupina ËastnÌk proöla kontrolnì branou do centra OSN. NaöÌ skupiny se ujala Ëesky mluvìcì studentka, kter n s provedla centrem a sezn mila n s s historiì vzniku OSN a jejìm v vojem aû do souëasnosti. Po vìce neû hodinovèm v kladu jsme se p esunuli do p edn ökovè sìnï, kde se odehr vala dalöì Ë st programu. Z stupci OSN prezentovali v anglickèm jazyce problematiku lidsk ch pr v a pr v dìtïte v kontextu OSN. Po kr tkè p est vce probïhla p edn öka zamï en na problematiku drog a kontroly drog. NejzajÌmavÏjöÌ byla pro û ky prezentace, t kajìcì se mìrov ch operacì a Ëinnosti»SLO. V ûenì vinohradötì spoluobëanè (PokraËov nì ze strany 1) a k tanci p inutilo mladè i staröì Vajnorany. I j, p izn m se, jsem dlouho neslyöel Ñnaûivoì tak öùavnatï a s chutì zahran nap Ìklad slavn rokenrol Rock n roll music. Pro mne mïly letoönì vajnorskè doûìnky jednu zajìmavou p Ìchuù. MÏl jsem p Ìleûitost se sezn mit s panì Ivetou RadiËovou, kterou jsem po cel doûìnkov pr vod vedl a prov zel. PanÌ RadiËov je profesorkou sociologie, poslankynì slovenskèho parlamentu, ale p edevöìm v ûnou kandid tkou na prezidentku SlovenskÈ republiky. Hovo ili jsme o mnoha vïcech, o sv ch profesìch i o jejìm zesnulèm manûelovi, zn mèm slovenskèm humoristovi, jehoû jsem znal. PanÌ RadiËov je velmi p Ìjemn ûena a p ijala pozv nì na Vinohrady, a to i v p ÌpadÏ, ûe bude do k esla slovenskèho prezidenta zvolena. Tak uvidìme. MusÌm takè vzpomenout, ûe v sobotu 3. z - Ì po dali senio i z domova senior na VÏstonickÈ ulici jiû tradiënì ÑD chodcovskè hodyì. Bylo patrnè, ûe letitïjöì spoluobëanè z VÏstonickÈ se umì n ramnï bavit.»asto pokroëilejöì vïk a problèmy st Ì jim nejsou p ek ûkou, aby si zazpìvali Ëi si zatanëili a mïli dobrou n ladu. Pro mnohè z n s jsou tito optimistè velk m p Ìkladem. Velkou jedniëku si zaslouûì takè p ev ûnï d msk person l z domova na VÏstonickÈ. A to nejen za bezvadnè organizov nì hod. Na seniorsk domov, kter je organicky spjat s ûivotem Vinohrad, na jeho obyvatele i pracovnìky m ûeme b t, vï te mi, vskutku pyönì. V ûenì spoluobëanè. Mohl bych uvèst adu dalöìch p Ìklad dokl dajìcìch aktivity a schopnosti n s,vinohraôan. Prostor dan mi na str nk ch tohoto ËÌsla VinohradskÈho informu jsem vöak jiû vyëerpal. V p ÌötÌm ËÌsle V s budu zevrubnïji informovat o v voji v jedn nìch za obnovenì trolejbusovè linky Ë. 27, kter vedu, a kter, jak to vidìm, se blìûì k optimistick m z vïr m. P eji V m hezkè podzimnì dny. A nashledanou u voleb. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta UrËitÏ vïtöina z v s zn Organizaci spojen ch n rod se sìdlem ve VÌdni. Ale jen m lokomu se poötïstilo navötìvit a vidït na vlastnì oëi Ëil ruch a atmosfèru uvnit tohoto obrovskèho centra. SkupinÏ û k ze z kladnì ökoly MutÏnick 23 se tento sen vyplnil. Tato akce byla zorganizov na pod z ötitou»eskoslovenskè obce legion skè Jiho- Na z vïr tohoto programu p edali û ci upomìnkovè p edmïty a d rky p edn öejìcìm z stupc m OSN. I kdyû jsme se z n vötïvy sìdla OSN vr tili aû v pozdnìch veëernìch hodin ch, p ivezli jsme si spoustu zajìmav ch a nezapomenuteln ch z ûitk. PhDr. Ivana Bielikov, Zä MutÏnick 23 Foto: PhDr. Ivana Bielikov Byli jsme na dožínkách Na pozv nì naöich slovensk ch p tel-senior z Bratislavy-Vajnor jsme se 23. srpna z Ëastnili vajnorskè doûìnkovè slavnosti. Dopoledne jsme nejd Ìve na h iöti podpo ili naöe fotbalisty a hlasitï je povzbuzovali p i jejich z pase s vajnorsk mi. Odpoledne jsme se z Ëastnili doûìnkovèho pr vodu s mnoha krojovan mi dïtmi i dospïl mi, s doûìnkov m vïncem, alegorick mi vozy a hudbou hrajìcì sviûnï do kroku. V pr vodu pochodovali i ËlenovÈ souboru VinohraÔ nek. Ti v pr vodu i tanëili a byli odmïúov ni potleskem p ihlìûejìcìch. K slavnostnìmu odpoledni pat il bohat kulturnì program vajnorsk ch i vinohradsk ch soubor. Bylo opravdu na co se dìvat! VajnorskÈ doûìnky majì jiû svou tradici, coû dokazovala i velk Ëast obyvatel nejen z Vajnor, ale i z blìzkèho okolì. Zaûili jsme radostn den, kter n m zp ÌjemÚovali naöi vajnorötì p telè-senio i. Starali se o n s opravdu peëlivï a srdeënï jako vûdy. M me co opl cet. OpÏt jsme se p esvïdëili o up Ìmnosti naöeho vz jemnèho vztahu. A to byl kr sn pocit. Za vöechny ËastnÌky-seniory Eva PlÌhalov 3

4 Výuka v anglickém jazyce na EZŠ é ci ËeskÈ sekce EvropskÈ z kladnì ökoly a mate skè ökoly Brno budou mìt moûnost se od letoönìho ökolnìho roku zdokonalit v anglickèm jazyce netradiënì formou. Od prvnìho roënìku jsou nïkterè hodiny vybran ch p edmït, pop. jejich Ë sti vyuëov ny v cizìm jazyce ñ angliëtinï. NabÌzÌme tak naöim û k m moûnost zdokonalovat se v komunikaënìch dovednostech a uplatúovat zìsk vanè znalosti v cizìm jazyce v praktickèm ökolnìm ûivotï a v bïûn ch situacìch. é ci Ëesk ch t Ìd tak vyuûijì v jimku pro v uku nïkter ch p edmït v cizìm jazyce, kter byla ökole udïlena do roku Pokud se vöak tato koncepce na naöì ökole ujme, vï Ìme v moûnost spïönèho pokraëov nì i v letech n sledujìcìch. VedenÌ EvropskÈ z kladnì a mate skè ökoly Brno,»ejkovick 10 Senior klub v říjnu PosezenÌ v klubovnï Jogy kaûd den za öpatnèho poëasì, Z. Langrov, B. BaËov. Kr tkè vych zky od 14 h ñ sraz p ed Bzeneckou 19/21.»TVRTEK »ajov d ch nek ñ oslava Dne senior, E.»tvrteËkov, t m spolupracovnìk a p. VaÚura. TER VzpomÌnat p ijde slavn olympioniëka V. R ûiëkov. STÿEDA N boûenskè rozjìm nì»eskoslovenskè cìrkve husitskè, far ka Mgr. K. BezdÌËkov.»TVRTEK Beseda se seniory, PhDr J.»ejka. TER Kr sy jiûnì Francie ñ 2. Ë st s promìt nìm, E. Vackov.»TVRTEK Historie Brna, J. Vrbick. TER Pohledem do Juli nova, M. Krejsa.»TVRTEK Blahop nì jubilant m narozen m v mïsìci Ìjnu, E.»tvrteËkov a t m spolupracovnìk.»tvrtek Rod p n pïtilistè r ûe v kronik ch a povïstech, Ing. Opletal. ZaË tky vûdy od 15 h, klub otev en od h. N boûenskè rozjìm nì vûdy od 14 hodin. Naděje, Velkopavlovická 13 V dennìm stacion i NADÃJE je pro v s na mïsìc Ìjen p ipraven tento program: st eda ve Va Ìm, va Ìö, va Ìme st eda ve V tvarn dìlna ñ v roba d rkov ch p edmït z odst iûk st eda ve Liter rnì kvìz ñ pozn te slavnè autory a jejich dìla? st eda ve V tvarn dìlna ñ pletenì koöìk z novin st eda ve ÿìjnovè ud losti roku 1918 ñ vznik»sr DennÌ stacion NADÃJE poskytuje pèëi senior m, kte Ì jiû nemohou pro sv zdravotnì omezenì z st vat sami doma, poskytuje dohled osob m dezorientovan m, pro osoby osamïlè je moûnostì k p irozenèmu soci lnìmu kontaktu. Vytv enìm vst ÌcnÈ atmosfèry a aktivizaënìm programem napom h k zachov nì a upevnïnì dosavadnìch schopnostì klient. P i dennìm pobytu nabìzìme klient m moûnost dopravy autem z domova do stacion e a zpït. PodrobnÈ informace zìsk te na tel. Ë u Bc. BoutlelisovÈ. Jak jsme zahájili nový školní rok Bylo p teënì odpoledne 12. z Ì. SlunÌËko jeötï kr snï h lo ñ poëasì jako objednanè. Vöichni z Mä Bo etickè 7 mïli dobrou n ladu, a to nejen proto, ûe byl p ed n mi vìkend. Ze zahrady naöì ökoly se totiû linuly tûny zn m ch a oblìben ch pìsniëek v pod - nì contry kapely Mrak. Na zah jenì novèho ökolnìho roku jsme jiû tradiënï uspo dali pro rodiëe a dïti naöì ökoly Country odpoledne s grilov nìm. O hosty 5. podzimnì seölosti, jejich z bavu a pohoötïnì, se staral person l ökoly v Ëele s editelkou SluneËnÌ paprsky probudily vöechny ökol ky a prov zely je na prvnì popr zdninovè cestï do ökoly. NÏkte Ì p ich zeli se sv mi rodiëi plni oëek - v nì, jak bude ta jejich nov ökola, bude se jim panì uëitelka lìbit? Najdou si mezi spoluû ky kamar dy? Ti staröì p ich zeli ve skupink ch zabr ni do sdïlov nì z ûitk z pr zdnin. Na rozdìl od konce ökolnìho roku, kdy vöichni co nejrychleji prchali ze ökoly, post valy p ed ökolou hlouëky dïtì jiû hodinu p ed slavnostnìm zah jenìm. Doufejme, ûe jim ty radostnè smïvy na tv Ìch vydrûì po cel ökolnì rok. LetnÌ pr zdniny jsou dobou lenoöenì, kdy lidè opouötïjì mïsto. Jin situace nast v ve ökol ch. Ty se p es pr zdniny snaûì provèst opravy, kterè p i bïûnèm provozu ve ökolnìm roce udïlat nelze. A nejinak tomu bylo ve ökolnìm objektu na BzeneckÈ. Do budovy p ich zeli kaûd den emeslnìci a dodavatelè materi l a pracovali na zlepöenì interièr Gymn zia Globe i mate skè ökolky SlunÌËko. InteriÈry b valè z kladnì ökoly zp Ìjemnily barevnè omìtky, stïny nynì zdobì obrazy, starè öatny zmizely a nahradily je öatnì sk ÌÚky pro jednotlivce, na chodb ch jsou kvïtiny. NejvÏtöÌ novinku gymn zia p edstavuje jiû druh uëebna ve stylu stupúovitè posluch rny se zajìmav m barevn m eöenìm. NechybÌ zde ani modernì interaktivnì tabule (celkovï Ëtvrt na ökole), bez kterè si vïtöina zdejöìch uëitel uû nedok ûe p edstavit svoji v uku. Za zmìnku takè stojì fakt, ûe vinohradskè gymn zium m v souëasnè dobï 175 student, kte Ì majì ke svè pr ci k dispozici 88 termin l a poëìtaë, kterè se nach zejì nejen v bïûn ch a specializovan ch uëebn ch, ale i na chodb ch ökoly. Gymn zium tak pat Ì ke ökol m, kterè jsou nejlèpe vybaveny ICT p Ìstroji. Laborato Cisco navìc umoûúuje student m i dospïl m z jemc m zìskat odbornè vzdïl nì pro navrhov nì poëìtaëov ch sìtì. V jezdy student do zahraniëì jsou takè sou- Ë stì promïny ökoly. V Ëervnu se konal 12dennÌ jazykov pobyt (dotovan z prost edk JihomoravskÈho kraje) u mo e v Bulharsku. SouË stì byla i n vötïva Istanbulu. VÏ Ìme, ûe vöechny tyto zmïny p ispïjì k pozitivnìmu klimatu soukromè ökoly a ûe se zde budou První školní den na EZŠ Proměny Gymnázia Globe Evou NÏmËanskou ve stylovèm westernovèm oble- ËenÌ. P iöli rodiëe nov ch dïtì, aby tak vyuûili moûnosti sp telit se a povykl dat s ostatnìmi. ZavÌtali i rodiëe s naöimi prvú Ëky, aby sdïlili mladöìm kamar d m a panìm uëitelk m:jakè to ve ökole je. Vöechny dïti si mohly zasoutïûit v hodu mìëky do koöe,v ch zi na ch d ch p ek ûkovou dr - hou, z vodit spolu p i sk k nì v pytlìch nebo zmï- it svoje sìly v p etahov nì lana. SoutÏûivÈmu nadöenì podlehli i nïkte Ì z rodië a vyzkouöeli si svoji öikovnost. K radosti dïtì bylo uspo d no i kl nì v p etahov nì s uëitelkami. A jak to dopadlo? No samoz ejmï vyhr ly dïti, protoûe jich byla velk p esila. A byla z toho po dn legrace a valn hromada. K dobrè n ladï vöech p ispïly nejen kr snè country pìsniëky, kterè jsme si s chutì zazpìvali, ale i bohatè pohoötïnì. Grilovan ch klob sek a v teënèho Ëaje bylo dostatek. Kdo chtïl, mohl si i zatancovat. I kdyû se uû pomalu zaëalo stmìvat, nikomu se nechtïlo dom. Naöe podzimnì seölost se vyda ila a i ti, co odsunuli odjezd na chatu Ëi chalupu aû na sobotu, nelitovali. Byla by p ece ökoda p ijìt na tak n dhernè odpoledna a v teënè klob sy. Yvonna Placzkov, Mä Bo etick 7 ZamÏstnanci ökoly udïlali maximum, aby û ky p ivìtali v ËistÈ, kr snï vyzdobenè ökole. Na n dvo- Ì ökoly, kde si û ky p evzali jejich t ÌdnÌ uëitelè, vstoupil Jan ävih lek ñ editel ökoly ñ a PhDr. Ji Ì»ejka ñ starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady. Vöechny p ivìtali a pop li û k m mnoho spïch na cestï za nov m pozn nìm. TÌm byl v devït hodin zah jen nov ökolnì rok. Jak doopravdy bude, z - leûì jen na n s vöech. Mgr. Daniela Holbov, uëitelka EZä dïti i studenti cìtit zase o nïco lèpe. Dobr start p ejeme hlavnï naöim nov m nejmenöìm ñ prim n m, kterè gymn zium pro tento rok p ijìmalo (a st le i nynì p ijìm ) bez ökolnèho. Po prvnìch dvou t dnech v uky vypadajì jako velmi sympatick t Ìda. Budova se vöak nezlepöuje pouze zevnit. Od ledna tohoto roku se zaëalo upravovat i jejì okolì, stromy a ke e uû netvo Ì houötiny a do p ÌzemÌ tak pronik vìce svïtla. Za tyto p ÌjemnÈ zmïny m ûeme podïkovat starostlivosti JUDr. Evy Gol ÚovÈ, tajemnici M» Vinohrady a podpo e starosty PhDr. Ji Ìho»ejky. Pod jeho patronacì takè zahrada oûìv akcemi bez vstupnèho, kterè jsou urëen pro obyvatele Vinohrad. Byla obnovena Ëinnost ökolnì jìdelny zruöenè p es loúskè pr zdniny. JÌdelna je znovu za azena do sìtï ökolnìch stravovacìch za ÌzenÌ. NynÌ slouûì student m gymn zia, dïtem mate skè ökolky, d chodc m, mamink m, pro jejichû dïti je v jìdelnï otev en dïtsk koutek se sk kacìm hradem. StravovacÌ za ÌzenÌ poskytuje obïdy vöem z jemc m z okolì za bezkonkurenënï nejniûöì cenu ( äkolnì objekt Bzeneck se rozvìjì jako centrum, kterè v budoucnu vytvo Ì komplex ucelenèho vzdïl v nì od 2 let aû do dospïlosti. Douf me, ûe se objekt v blìzkèm Ëase stane i centrem spoleëenskèho ûivota Vinohrad. SnaûÌ se o to spoleënï ökoly, kterè zde sìdlì, KVIC Vinohrady i firma ATJ Group, kter je provozovatelem ve ejnè jìdelny. Mgr. J. Jirsov, dr. L. Bartkov, Gymn zium Globe 4

5 Prázdniny na Louce: Po stopách pokladu Johna Rackhama PoslednÌ pr zdninov t den se na p ÌmÏstskÈm t bo e v CV» Louka seölo 25 dïtì. SpoleËnÏ s n mi dïti odhalily tajemstvì starè vìce neû 300 let: ÑLegendou zn mou i v tïch nejmenöìch vnitrozemsk ch osad ch byl ve svè dobï korz r John Rackham. Cel ûivot br zdil vody Karibiku a vedl svou osobnì v lku proti äpanïlsku i ostatnìm kapit n m pir tsk ch Jubilejní setkání pedagogů Dne 28. srpna dopoledne se v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady seöli pedagogiëtì pracovnìci sedmi vinohradsk ch ökol: Mä Bo etick 7, Mä Bo etick 15, Mä Velkopavlovick, Mä Pruö neck, Zä MutÏnick, EZä»ejkovick a gymn zia Globe. PrvnÌ takovè setk nì se uskuteënilo 1. z Ì 2004, takûe letoönì roënìk byl jiû p t m jubilejnìm. Pedagogy jako kaûd rok uvìtal sv m proslovem starosta PhDr. Ji Ì»ejka. PodÏkoval jim za pèëi o dïti a ml deû a pop l jim mnoho sil a spïchu do novèho ökolnìho roku. PotÈ se rozbïhla debata vöech z ËastnÏn ch. A. Mizerov pos dek. Ihned po jeho smrti probudily legendy o jeho obrovskèm pokladu touhu mnoha pir t. Prakticky ve stejnou dobu se chystajì na mo e vyplout t i lodï. Kapit ni Bart Roberts, Thomas Moody a Christopher Bonnet svol vajì svoje pos dky, aby se co nejd Ìv vydali na v pravu po stop ch pokladu Johna Rackhama. Nebude to cesta jednoduch.»ekajì na nï n - strahy mo e, nep tel i samotnèho Rackhama, kter jistï nenechal sv j majetek bez ochranyöì DÏti byly rozdïleny do t Ì pos dek jednotliv ch kapit n. Cel t den mezi sebou mï ily svè sìly v nejr znïjöìch hr ch, soutïûìch a z vodech. Podnikli jsme celodennì v let do BÌlovic nad Svitavou a jeden den si zp Ìjemnili na brnïnskèm koupaliöti Kr lovopolsk. Po z vïreënè h e, kter se odehr - la v lesìch na H dech, Ëekala na dïti Pir tsk slavnost. NesmÏlo chybït obëerstvenì a hudba, p i kterè se vöichni pir ti v önivï roztanëili. MyslÌm, ûe pro vöechny to bylo p ÌjemnÈ zakonëenì pr zdnin. Ing. Lucie H jkov ZŠ Mutěnická přivítala nové žáky V pondïlì 1. z Ì p ivìtala Zä MutÏnick 23 svè novè û ky. PoprvÈ do ökolnìch lavic usedlo 50 dïv- Ëat a chlapc. V doprovodu sv ch rodië se v kr snï vyzdoben ch t Ìd ch sezn mili se sv mi t ÌdnÌmi uëitelkami Mgr. D. Vr bovou a Mgr. D. Bur ökovou. Pozdravit rodiëe a dïti p iöla takè editelka ökoly PaedDr. Ilona Sokolov a z stupkynï editelky Mgr. Zdenka»echov. V nov ch aktovk ch si dïti odnesly uëebnice, ökolnì pot eby a pamïtnì listy v upomìnku na tento v znamn den. Zä MutÏnick 23 p eje vöem prvú Ëk m i jejich rodië m spïön ökolnì rok 2008/2009. Mgr. DrahomÌra Bur ökov Jak působí světlo a barvy? Nast v podzim. Kdyû podlouhl ch podmraën ch dnech opït vyjde slunìëko, zcela intuitivnï n s to l k ven. Je n m p ÌjemnÏ. Ani n s nenapadne, ûe za tento kr sn pocit vdïëìme sedmi spektr lnìm barv m obsaûen m v bìlèm sluneënìm svïtle. Mnohdy si neuvïdomujeme, jak dalece n s mohou barvy ovlivnit, p sobit na naöi psychiku a poslèze i cel organismus. A tak vyvst v cel ada ot zek: Co jsou to barvy, kde se berou? Jak v praxi vyuûìt jejich lèëiv ch Ëink nap. p i tvo ivè v tvarnè pr ci s dïtmi? Co vöe n m m ûe o naöich dïtech prozradit jejich pr ce s barvami? Jak lze pomocì speci lnï nastaven ch kaligrafick ch cviëenì v raznï omezit problèmy s dysgrafiì a dysortografiì? Co je to solarizace? Jak vymalovat byt a vytvo it tak harmonickè prost edì pro radost a zdravì celè rodiny? OdpovÏdi nejen na tyto ot zky naleznete na p edn öce akademickè malì ky Dagmar JanovÈ, ve Ëtvrtek 9. Ìjna od 17 hodin ve SpoleËenskÈm s le na P lavskèm n mïstì 14. Program CVČ Louka v říjnu , 9ñ12 hodin: KOLE»K RNA Z vody a soutïûe na vöem co m kola. Z vodit mohou malì i velcì a to na odr ûedle, t Ìkolce, kole, kolobïûce Ëi koleëkov ch bruslìch. Moûn vymyslìte jeötï dalöì dopravnì prost edky. StartovnÈ a z pisnè 50 KË, v dobï od 8 do 9 h v CV» Louka, od 9 h probïhnou jednotlivè z vody. UkonËenÌ z vod, vyhl - öenì v sledk a p ed nì cen ve 12 h v CV» Louka , 9ñ 12 hodin: SobotnÌ dìlna Pedig Z oblìbenèho p ÌrodnÌho materi lu ñ Pedig (li na) si vyrobìte pleten koöìk s pevn m dnem. Technika je jednoduch a pletenì zvl dnou i mènï zruënì. Cena 200 KË, je pot eba se p edem p ihl sit: Mgr. Dagmar Rosendorfov, telefon: , 24.ñ : TANE»NÕ SOUSTÿEDÃNÕ UrËeno pro vöechny holky a kluky od 7 do 15 let, co r di tanëì (hip-hop, street dance, disco), hrajì hry a nebojì se sp t ve spac ku. Cena: 800 KË. P ihl öky a informace: Mgr. Dagmar Rosendorfov, telefon: , Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech ZatÌmco pom hal chlapci, hoch jej okradl o penìze a doklady O p ÌslovÌ Za dobrotu na ûebrotu vì svè od 28. Ëervence svè sedmapades tilet muû z brnïnsk ch Vinohrad. Ten v pondïlì odpoledne p iöel na sluûebnu str ûnìk nahl sit, ûe ho v gar ûi okradl nezn m chlapec. Hoch pr za nìm p iöel s prosìkem, ûe by pot eboval zaletovat utrûen dr t od stereo sluch - tek. Muû chlapci vyhovïl, na nïkolik minut z gar - ûe odeöel pro pot ebnè vïci a sluch tka spravil. Kdyû hoch s dìky odeöel, muû zjistil, ûe mu z gar ûe zmizela taöka s doklady, platebnì kartou a penïûenkou s asi 3000 korunami. P Ìpadem se d le zab v policejnì vyöet ovatel. Sprejer byl zabr n do svè pr ce, nevöiml si ani p ich zejìcìch str ûnìk Na nemalè problèmy si 30. Ëervence k veëeru zadïlal devaten ctilet BrÚan. Den sv ch narozenin se totiû rozhodl zpest it sprejov nìm na opïrnou betonovou stïnu v éaroöickè ulici. V jev lebky vöak nestihl dokonëit podle sv ch p edstav. Do svè pr ce byl natolik zabr n, ûe ani nezaregistroval str ûnìky, kte Ì si jeho poëìn nì vöimli. Jelikoû vytv enì graffiti nebylo na jìm vybranèm mìstï povoleno a vzniklo tak podez enì ze sp ch nì trestnèho Ëinu, byl mladìk zadrûen a p ed n k dalöìmu öet enì republikovè policii. Trio muû mïlo vykopnout dve e bytu a zbìt BrÚana Dvaat icetilet muû p ivolal 28. srpna v noci do svèho bytu v brnïnsk ch Vinohradech str ûnìky s tìm, ûe byl doma zbit nezn m mi muûi. Tvrdil, ûe mu p iöla od b valè partnerky esemeska, v nìû mu pr vyhroûovala fyzick m napadenìm. Po des - tè hodinï veëernì pak dajnï t i muûi vykopli vstupnì dve e jeho bytu a n slednï jej napadli nïkolika dery do obliëeje. BÏhem incidentu mïl BrÚan p ijìt o mobilnì telefon a utrpïl takè krv cejìcì zranïnì v obliëeji. Str ûnìci tedy p ivolali zdravotnìky, kte Ì ho oöet ili a s podez enìm na sp ch nì trestnèho Ëinu p edali dalöì öet enì republikovè policii. Muûi se mïli dob vat do vozidla, od nedodïlanè pr ce nakonec zmizeli Ve st edu 3. z Ì nad r nem byli str ûnìci p ivol ni do Bo etickè ulice, kde se mïli do zaparkovanèho automobilu dob vat dva muûi. Ti vöak p ed p Ìjezdem str ûnìk utekli pryë. V ulici tak po nich z stalo jen odstavenè vozidlo, kterè neslo znaky pokusu o vloup nì. V z mïl totiû odtrûenè tïsnïnì boënìho okènka, poökozenou krycì liötu a na zemi u nïj leûela svìtilna a prov zek. S podez enìm na sp ch nì trestnèho Ëinu str ûnìci vöe zadokumentovali, mìsto zajistili a p ivolali k dalöìmu öet- enì Policii»R. AgresivnÌ host p edëasnï ukonëil randez-vous mladèho p ru v restauraci Velmi ûivo bylo 5. z Ì p ed p lnocì na brnïnskèm P lavskèm n mïstì, kde byl p i fyzickè potyëce zranïn jednadvacetilet mladìk. Jeho p ÌtelkynÏ hlìdce sdïlila, ûe byla s partnerem v baru, kdyû k nim p iöel nezn m muû a zaëal je slovnï obtïûovat. PoslÈze doölo i na v hr ûky fyzick m napadenìm. P r se tedy odebral radïji z podniku pryë, nicmènï agresivnì host je dohnal a mladìka po kratöì slovnì v mïnï nïkolikr t ude il pïstì do obliëeje a utekl pryë. ZranÏnÈho museli oöet it zdravotnìci a k dalöìmu vyöet enì byl p evezen sanitkou do nemocnice. P Ìpadem se d le zab v policejnì vyöet ovatel. Muûe se dotklo, ûe po n vratu z hostince mu choù uötïd ila polìëek PonÏkud nevyveden vstup do novèho t dne zaûil 8. z Ì manûelsk p r z brnïnsk ch Vinohrad. Kr tce po p lnoci tam do svèho bytu p ivolal str ûnìky jednapades tilet muû s tìm, ûe byl napaden svou o dva roky mladöì podnapilou partnerkou. K potyëce pr doölo ve chvìli, kdy se vr til z pohostinstvì a naöel doma popìjet o samotï svou ûenu. Ta se pr na nïj vrhla a uötïd ila choti do tv e polìëek. Str ûnìci p r pouëili o moûnosti nechat p lnoënì setk nì proöet it p Ìsluön m spr vnìm org nem. Mgr. ZdenÏk Nov k, MP Brno 5

6 Nové nebankovní půjčky od do Kč. Pro zaměstnance, důchodce a podnikatele (i začínající) Možnost přeůvěrování Vašich nevýhodných půjček! Dagmar Zhánělová, Tel na novè povrchovï poökozenè ODKUP POHLEDÁVEK SK-REALITY Bzenecká 14, Brno realitní servis zprost edkov nì hypotèky ï pr vnì servis, poradenstvì zdarma tel. kontakt: , info: Gymnázium Globe, Bzenecká 23 (tel ) přijme: učitele VV (6 hod. týdně), dále od asistentku ředitele (min. 5 let praxe v personalistice či účetnictví, VOŠ nebo SŠ ). Provedu veškeré kadeřnické práce v pohodlí Vašeho domova. tel Hled m RD nebo byt. Tel KoupÌm DB nebo OS 3+1 Vinohrady. Tel , mob VymÏnÌm OB 3+1 za menöì (2+KK). Tel: KoupÌm gar û v novèm komplexu ul. éaroöick. ProsÌm volejte VymÏnÌm OB 4+1 za menöì (2+kk). Tel KoupÌm byt 4+1 bez RK. Tel KoupÌm byt pro t ÌËlennou rodinu. Tel VymÏnÌm OB 3+1, 75 m 2 za 4+1urËen k privatizaci. Tel

7 NOVà OTEVÿENO BINGO ROZMAR N, a.s. P lavskè n mïstì 5, Brno-Vinohrady ï Bar, VHA, VLT a ruleta ï KuleËnÌkov s l ñ 2 snooker, 6 pool a 1 karambol (neku ck ) ï Otev eno dennï 10.00ñ05.00 hod. ï Herna Bingo ñ pondïlìñsobota 18.00ñ03.00 hod. ï VzruöujÌcÌ s lov hra, v hry vypl ceny ihned a to kaûd ch 5 minut ï»epujeme Svijany. CeloroËnÏ klimatizov no, bezbarièrov p Ìstup, p ÌjemnÈ prost edì ï Najdete n s v 1. poschodì Směr pro jižní Moravu Milí Jihomoravané, zasadím se o: Ing. Podporu rodiny Podporu seniorů a 50+ Zachování nemocnic Rychlodráhu pro Brno Čistou přehradu Ochranu pro slušné a bezbranné Stanislav Juránek hejtman 7

8 Mezinárodní sportovní veletrh Mezinárodní výstava lodí a vodních sportů Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště Brno Tel.: Fax: Brno Výstaviště 8 Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů

9 SIMPLY CLEVE VER Už jsou tady! Nové snížené ceny na vozy Škoda! Škoda Fabia Edition 08 již od Kč* Škoda Fabia Combi Edition 08 již od Kč* Škoda Roomster Edition 08 již od Kč* Škoda Octavia Edition 08 již od Kč* Nepřebírejte jinde již přebrané a objednejte si nové auto za lepší cenu u nás! *Uvedené ceny jsou včetně DPH a platí při využití financování vozu od ŠkoFINu, kde navíc získáte bonus sadu zimních kol! Objednejte si prodlouženou záruku ke svému vozu jako mimořádnou výbavu. Kombinovaná spotřeba a emise CO ² modelu Octavia: 4,9-8,3 l/100 km, g/km ZÁRUKA PLUS ŠKODA OCTAVIA EDITION 08 JIŽ OD Kč Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda: Autocentrum K.E.I. Žarošická 21, Brno - Vinohrady Tel.: , Fax: Autocentrum držitel certifikátu ISO 9001 Expres půjčka Rychle a jednoduše Žádejte on-line na nebo volejte Nabídka je platná pro úvěr se splatností 84 měsíců. Zaplacení jedné splátky lze uplatnit po řádném splacení prvních tří splátek. RPSN 12,64 %. Akce platí do GE Money Bank, Jírova 4, Brno-Líšeò otevøeno od GE Money Bank, Holandská 3, Office Center Spielberk, Brno, Tel GE Money Bank, Kotláøská 53, Brno, Tel GE Money Bank, Palackého 51, Brno GE Money Bank, Køížová 18, Brno GE Money Bank, Benešova 14/16, Brno GE Money Bank, Lidická 31, Brno 9

10 10

11 I mìstská èást Vinohrady mùže mít své zástupce v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje Volte è. 19 Luboše Mizeru, Bc. Tomáše Hlobila PhDr. Františka Korvase, Ing. Jiøího Koøínka Problémy Moravy a tím i mìstské èásti Vinohrady nejlépe vyøeší, ti co zde žijí! Pražská centra souèasných parlamentních stran naše starosti nezajímají jsou jim cizí! Kadeřnictví MICHAELA Čejkovic vická 6, Vinohrady Tel , Americký tříbarevný melír + stříhaná foukaná 603 Kč Melír + stříhání + foukaná 503 Kč Barvení + stříhání + foukaná 423 Kč Trvalá + stříhání + foukaná 423 Kč Stříhání + foukaná 223 Kč Prodlužování a zahuštění vlasu. Květinářství L. Mizery, u řeznictví, přijme vyučenou prodavačku s praxí. Informace v prodejně Brno-Vinohrady, Pálavské nám. SPINNING Æ CENTRUM SAHARA Blatnick 9 (b val Mä) Brno-Vinohrady KONDICE, ZLEPäENÕ POSTAVY, TR NINK A RELAX pod vedenìm akreditovan ch instruktor. TÏöÌme se na v s. Na lekce je nutnè se objednat (i SMS). Tel.: ï Objedn vky p ijìm me i telefonicky na ËÌsle SALON PRO PSY OTEVÿENO DENNÃ www. salonpropejsky.cz, Blatnick 9, Brno-Vinohrady STÿÕH NÕ, TRIMOV NÕ, KOUP NÕ A JIN KOSMETICK SLUéBY PRO VAäEHO PEJSKA Kadeřnice Jana Slováčková, Valtická 15, Brno-Vinohrady Tel Domluva 2 dny předem, ceny mírné, kvalita. MEDIASERVIS s.r.o. distribuënì spoleënost Brno, p ijme okamûitï pro Brno-mÏsto, p edevöìm mïstskou Ë st Vinohrady zamïstnance na doruëov nì tisku, adresn ch a neadresn ch z silek. Kontakt: tel.: , ñ1. Person lnì odd. ñ MoravskÈ n m. 13, Brno, 4. posch. DomeËek, Valtick 23, tel.: nabìzì poslednì voln mìsta v krouûcìch: V TVARKA PRO MAL, v tvarnè tvo enì od 3 let, Ëtvrtek 16.30ñ18 PASTELKA, v tvarka pro rodiëe s dïtmi od 2 let, pondïlì 10ñ11, Ëtvrtek 8.45ñ9.45 MALOV NÕ S POH DKOU pro dïti od 3 let, ter 9.30ñ11 KERAMIKA pro dïti od 3 let, pondïlì 17ñ18.00, ter 16.45ñ17.45 KERAMIKA pro dïti 6ñ7 let, st eda 16.45ñ17.45 KERAMIKA pro staröì dïti a pokroëilè, p tek 15.10ñ16.45 KERAMIKA A TEXTIL pro dìvky a ûeny, st eda 18ñ19.30 KERAMIKA pro dospïlè, pondïlì 19ñ21 TANE»NÕ RYTMIKA pro p edökol ky, Ëtvrtek 16ñ17 TANE»NÕ RYTMIKA, ökol ci 1. a 2. t Ìda, ter 15.20ñ16.20 s odv dïnìm dïtì ze äd ŘÍJEN V DOMEČKU P ijìm me novè û ky do kurz HRY NA ZOB- COVOU FL TNU ñ sopr novou i altovou. VhodnÈ pro dïti od 6 let, hornì vïkov hranice neomezena, pro zaë teënìky i pokroëilè. VyuËuje zkuöen uëitelka ve skupinï 1ñ3 û k. N cvik spr vnèho d ch nì, z klady hudebnì nauky z bavnou formou. Od jednoduch ch pìsniëek aû k n roën m skladb m. Informace a p ihl öky v DomeËku, Valtick 23 nebo na tel.: GALERIE DOME»KU PrvnÌ v stavu letoönìho ökolnìho roku otev eme v naöì malè galerii 20. Ìjna. Ponese n zev Indi nskè lèto a uvidìte na nì pr ce dïtì s podzimnì a indi nskou tematikou. Zveme nejen rodiëe v kaûd pracovnì den od 8 do 12 a od 14 do 18 hodin k jejì prohlìdce. PODZIMNÕ V LET ZA MORAVSK MI KROKOD LY D m dïtì ñ DomeËek srdeënï zve dïti i dospïlè k n vötïvï krokod lì farmy. K prohlìdce je p ipraveno 40 krokod lìch v rostk a 110 roënìch ml Ôat ñ na mazlenì si moc nepotrpì, ale jinak se v m r di p edvedou! DalöÌ Ë stì z jezdu bude n vötïva ruënì papìrny v éeleticìch, kde si kromï prohlìdky m ûete sami vyzkouöet v robu ruënìho papìru. STÿEDA ñ podzimnì pr zdniny. Cena 190 KË zahrnuje dopravu, pojiötïnì, pedagogick dozor. Nezahrnuje vstupnè: krokod lì farma dïti 40 KË, dospïlì 60 KË, papìrna 35 KË prohlìdka, 50 KË s v robou papìru. Informace a p ihl öky v DomeËku, Valtick 23, tel.: V stava panoramatick ch fotografiì Milana PeÚ ze VyhlÌdky na Brno bude zah jena v ter 9. z Ì v 17 hodin v DomÏ ochr nc p Ìrody v BrnÏ, Pansk 9. V stavu uvede Karel Hudec a zahraje cimb lov muzika Veronica. V stava potrv do 31. prosince. 11

12 Pétanque po třetí V souëasnosti se chystajì VinohradötÌ hr Ëi hrajìcì pod PÈtanque SK Vinohrady na poslednì turnaje letoönì sezûny a takè zaëìnajì s p Ìpravou na zimnì trèninkovè obdobì, kterè bude probìhat opït v trèninkovèm centru Hejlodrom ve SlatinÏ. To je z kladem kvalitnì hry v novè sezonï. V tè chtïjì naöe dïvëata za toëit na nejvyööì p ÌËky a zabydlet se mezi elitou»r. U muû je situace o nïco m lo sloûitïjöì, a to i s ohledem na konkurenci, kter m postaëì st ed hracìho pole, coû by byl velice dobr v sledek a dozajista spïch. St le Ëek me na pravu h iötï na barevú ku a vï Ìme ûe se v brzkè dobï doëk me. Betonov st l byl jiû odstranïn a jeötï je nutnè dodïlat povrchovou pravu a z d vodu bezpeënosti ohradit h iötï d evïn mi hranoly. Jiû d Ìve jsem p islìbil, ûe vysvïtlìm nezasvïcenèmu nïco m lo o pravidlech tèto kr snè hry, kter je vhodn pro vöechny vïkovè kategorie. PÈtanque mohou proti sobï hr t buô dvï druûstva po 3 hr ËÌch (tzv. Triplettes), kde kaûd m 2 koule, nebo dvï druûstva po 2 hr ËÌch (doublettes), kaûd 3 koule, nebo takè jeden hr Ë proti jednomu (tete a tete), kaûd t i koule. Koule musì b t kovov, hmotnost koule v rozmezì od 0,650 do 0,800 kg. CÌl (Ëili koöonek) je v hradnï ze d eva. Pr mïr musì b t mezi 25 aû 35 mm. Barevn n tïr je povolen. PÈtanque se hraje na vöech terènech kromï asfaltov ch Ëi betonov ch ploch. Z pas se hraje do dosaûenì 13 bod jednou stranou. Za bod se povaûuje kaûd koule, kter je po ukonëenì hry blìûe koöonku, neû prvnì nejbliûöì koule soupe ova. Koöonek se vyhazuje z vyznaëenèho krouûku na povrchu. RozmÏr kruhu musì b t takov, aby se do nïj skryly obï chodidla (0,35 aû 0,50 m pr mïr) a musì b t vzd len minim lnï 1 m ode vöech p ek ûek Ëi hranic h iötï. Nohy musì b t p i odhodu uvnit kruhu a nesmì se jej dot kat ani jej p esahovat. Aby bylo vhozenì koöonku platnè (jsou na to 3 pokusy), musì b t vzd lenost koöonku mezi 6 a 10 metry, koöonek musì b t z mìsta odhodu viditeln a musì b t ve vymezenèm h iöti. Pokud je vrûen koöonek zastaven rozhodëìm, div kem, hr Ëem zvì etem, Ëi jak mkoliv mobilnìm p edmïtem je neplatn a hod se musì opakovat, aniû by se ovöem poëìtal do 3 pokus. Po odhozenì koöonku je zak z no odstraúov nì Ëi p emìsùov nì jak chkoli p ek ûek na hracì ploöe. Hr Ë m ûe upravit jamku, kter vznikla p i hozenì poslednì koule. Koöonek je vr - cen na p vodnì mìsto pokud je p edtìm posunut ne- myslnï rozhodëìm, hr Ëem, zvì etem, div kem, koulì mimo hru Ëi poch zejìcì z jinè hry Ëi jin mi mobilnìmi p edmïty pokud byl p edtìm dnï ozna- Ëen. PrvnÌ kouli h zì druûstvo, kterè h zelo i koöonek. Je to druûstvo, kterè v p edchozì h e zvìtïzilo. Pro hod koulì platì stejn pravidla jako pro koöonek. Koule je anulov na, ocitne-li se v zemì ztr ty, i kdyû se odrazì a vr tì zpït do h iötï. Koule n hodnï zastaven div kem Ëi rozhodëìm je platn tam, kde se zastavì. ZastavÌ-li jì Ëlen druûstva, kterèmu pat Ì, je anulov na. Pro zamezenì dohad je lèpe koule po dopadu oznaëit (jejich polohu nap. r hou do pìsku), jinak koneënè rozhodnutì je na rozhod- ËÌm. P emï ovat m ûe jen druûstvo, kterè je ve h e na adï. RozhodËÌ m ûe kdykoliv. P ejeme kr snou hru a kdyû se v m zalìbì, tak p ijôte mezi n s. Svaùa Bedn Knihovna Ji Ìho Mahena v BrnÏ, poboëka Velkopavlovick 25, srdeënï zve na cestopisnou mozaiku T. Kub ka FilipÌnskÈ ötïstì, kter se kon ve Ëtvrtek 23. Ìjna v hodin. Ve Vajnorech na dožínkách jsme hráli kopanou V sobotu 23. srpna jsme, jako obvykle od doby, kdy Vinohrady nav zaly druûbu s bratislavskou mïstskou Ë stì Vajnory, vyrazili na doûìnky naöich p tel. Od loúskèho roku m naöe pravidelnè setk - v nì mimo rozmïr spoleëensko-kulturnì tèû rozmïr sportovnì. V loni vyjelo do Vajnor 15 vinohradsk ch sportovc. Bohuûel vöak to byli pouze fotbalistè. Ve fotbale jsme si ostudu neudïlali. V mornèm vedru jsme tehdy sice prohr li 4:3, ale utk nì probìhalo v naöì reûii a lepöìmu v sledku v podstatï zabr nilo nepromïúov nì öancì. Volejbal jsme si s Vajnor ky tèû zahr li, ale bylo to tristnì. Musel jsem k utk nì p emluvit 6 fotbalist, z nichû nïkte Ì hr li volejbal vìcemènï poprvè. Po loúsk ch zkuöenostech jsme proto s kolegou ätursou volejbal vypustili a zamï ili se pouze na zajiötïnì fotbalovèho t mu. P es veökerou naöì snahu se n m vöak poda ilo d t dohromady pouze 11 kluk. To sice na hru dostaëuje, ale je to minimum. P estoûe se n m poda ilo d t dohromady skvïlou partu, na vajnorsk v bïr jsme nestaëili. Vajnor ci neponechali nic n hodï. Z klad jejich t mu tvo ili hr Ëi, kte Ì hrajì mïstskou soutïû a trènujì spolu dva aû t ikr t t dnï. Z kladnì kostra vajnorskèho t mu byla doplnïna celebritami ñ mj. hr l i vajnorsk starosta a hr l v bornï. NavÌc nikdo z naöì strany nemohl st Ìdat, zatìmco Vajnor ci pravidelnï mohli st Ìdat patn ct hr Ë. Turnaj v nohejbale V sobotu 6. z Ì uspo dalo SportovnÌ centrum Hattrick pod z ötitou Luboöe Proch zky a Petra Brad Ëe jiû p t roënìk turnaje v nohejbale. LetoönÌho turnaje se z Ëastnilo osm druûstev z Vinohrad, druûstvo PoliËky a jeden t m z Hradce Kr lovè. Podle vyj d enì hlavnìho rozhodëìho ing. HudeËka byly vöechny t my do znaënè mìry vyrovnanè a jejich kvalita je rok od roku vyööì. Nakonec si celkovè vìtïzstvì vybojoval dom cì t m SC Hattrick ñ Pohod i. Ti obsadili v loúskèm roënìku öestou p ÌËku, ale po tomto ne spïchu zaëali s pravideln m trèninkem a v sledek se dostavil. Gratulujeme k vìtïzstvì. Zveme vöechny z jemce o nohejbal do SC Hattrick, kde se mohou p ihl sit, trènovat a hr t po celou sezûnu. KromÏ toho si zde m ûete zahr t stolnì tenis Ëi öipky a to i z vodnï. Svaùa Bedn Za danè situace proto por ûka 2:0 po poloëase 1:0 byla vcelku lichotiv a milosrdn. Je pravdïpodobnè, ûe kdyby n ö t m, kter spolu hr l bez jakèhokoli trèninku poprvè, mohl alespoú p rkr t trènovat spoleënï, byl by v sledek patrnï jin. Dluûno ovöem dodat, ûe Vajnory v tomto utk nì nepodcenily v bec nic. Jak mnï jejich pan starosta po utk nì vysvïtlil, byl pro p Ìpad, ûe by se utk nì pro Vajnory vyvìjelo nep ÌznivÏ, nachyst n jeötï jeden ûolìk. VlastnÏ éolik s velk m é. Kdyû jsem se zatv il ned vï ivï, byl éolìk vynesen, vlastnï p iveden. älo o malèho, tuctovï vypadajìcìho bìloëernèho psìka. Kdyû mu byl p ed n fotbalov mìë, tak to, co n m éolìk s mìëem p edvedl, a to, s jakou bravurou jej ovl dal, n m vzalo dech. Musel jsem p ipustit, ûe kdyby jej do sestavy nasadili, hrozilo by to debaklem. V kaûdèm p ÌpadÏ vöak musìm Ìci, ûe ostudu jsme si neudïlali. Proto zaslouûen odmïna v podobï mìstnìho vìna, kterè nalèval s m mìstnì starosta a v podobï prvnìho burë ku, kter jsme v tèto sezonï pili, byla zaslouûen. Potom jiû p iöel kulturnì program, kde VinohraÔ nek Ëi HONKY-TONK pod vedenìm Zuzany äirokè byli ozdobou. To je ale jiû jin kapitola. Úspěšná rekonstrukce hřiště JUDr.»eslav Gojn p edseda SportovnÌ komise V sledkov listina III. podzimnì trènink IX. roënìku v noënìho turnaje v kuûelk ch po adì n zev druûstva poëet bod SAM Club VZP Trio II TRIO RACING HASI»I LUCIE POHANSKO ART SOLAR P lava TUPL CI Slatina Rekonstrukce ve ejnèho h iötï v ulici VlËnovsk se, soudï dle velkèho z jmu sportovc o toto h iötï, docela povedla. JeötÏ p ed pr zdninami rekonstruovanè h iötï neform lnï pro vinohradskou ve ejnost otev el Ëlen zastupitelstva Bc. Libor ätursa (na snìmku). H iötï je volnï p ÌstupnÈ, provoznì doba je vöak omezena dvac tou hodinou veëernì. V letnìch mïsìcìch tak nejspìö mnoh sportovnì bitva z stala nedohr - na, ale to je nutn daú za h iötï poloûenè v tïsnè blìzkosti dom (tak, jako asi vöude na Vinohradech). H iötï je novï vybaveno brankami pro kopanou, opraveny byly basketbalovè koöe. SouË stì vybavenì jsou i vyjìmatelnè sloupky pro volejbal Ëi tenis. Tyto sloupky, vëetnï sìtï, jsou uloûeny ve sportovnìm centru Hattrick, kde si je z jemci mohou po dohodï vyp jëit u p edsedy volejbalovèho oddìlu Frantiöka Dr - pely. Rekonstrukce h iötï jeötï nenì zcela dokonëena. Zcela hotova bude aû po v sadbï zelenï napl novanè tak, aby postupnï obrostla celou konstrukci oplocenì. Konstrukce tak bude nejen pokryta zeleni, ale zejmèna se odclonì h iötï a utlumì se hluk. PodÏkov nì zaslouûì vöichni ËlenovÈ vinohradskè sportovnì komise, kte Ì sv mi p ipomìnkami pomohli formovat budoucì podobu h iötï a p ispïli tak k spïönè rekonstrukci. Mgr. J. Kar sek MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: PhDr. Petr Vl Ëil. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 17. Ìjna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem Strana 6 MarkÈta Zinnerov : "Kde padajì hvïzdy" Christine Gohlov : "Julie na pr zdnin ch" William King: "äed lovec" Ladislav Lahoda: "Tajnosti podzemì" Bender Lionel: " Encyklopedie p Ìrody" DoporuËujeme:

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více