ADRESÁØ SLUŽEB POHODA. Výsledek monitorování služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením na území Hlavního mìsta Prahy ADRESÁØ SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADRESÁØ SLUŽEB POHODA. Výsledek monitorování služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením na území Hlavního mìsta Prahy ADRESÁØ SLUŽEB"

Transkript

1 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOÈTEM ÈESKÉ REPUBLIKY A ROZPOÈTEM HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY. ADRESÁØ SLUŽEB Výsledek monitorování služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením na území Hlavního mìsta Prahy ADRESÁØ SLUŽEB POHODA 1

2 Obsah: Jak to zaèalo Jak to zaèalo 3 POHODA 4 Adresáø služeb 7 Služby pro dospìlé s mentálním postižením 7 s fyzickým postižením 17 s kombinovaným postižením 23 s autismem 31 seniory 35 Služby pro dìti s mentálním postižením 39 s fyzickým postižením 48 s kombinovaným postižením 54 s autismem 62 Služby pro rodinu a rodièe 66 Služby pro osoby s epilepsií 68 Služby pro osoby s DMO 72 Služby pro osoby s roztroušenou sklerózou 76 Podrobné informace o službách jednotlivých organizací dotazníky vyplnìné organizacemi 78 Pracovní seznam oslovovaných organizací 144 Zvoní jim to tam, tak uvidíme, øíká si v duchu paní Petra a èeká. Dobrý den, u telefonu Heleonová, centrum Život, ozve se na druhém konci sluchátka. Dobrý den, jsem ráda, že jsem se dovolala. Mám na vás velkou prosbu. Dostali jsme pøíspìvek na péèi a chtìli bychom využívat vašich služeb. Jenda je autista a moc toho nenamluví, proto volám. Potøebujeme pøesnì to, co nabízíte. Aha, máte asi na mysli naše nové sociálnì-aktivizaèní centrum. Ano, pøesnì tak. O vašem centru jsme se doèetli v mìsíèníku Mùžeš. Máte pravdu, naše centrum poskytuje služby lidem s mentálním postižením na území hlavního mìsta. Do cílové skupiny však nespadají lidé s utismem. Zatím u nás nemáme odborníky, kteøí by se jim mohli vìnovat. Aha, a to znamená, že mi nepomùžete? Ano, musíte to zkusit jinde. Možná si zavolejte Aplu nebo Autistik, jistì Vám poradí. Chcete jejich èíslo? Oni mì ale odkázali na Vás. Tak to se nezlobte, asi mìli špatné informace. Mohu pro Vás ještì nìco udìlat? Ne, ne, díky, povzdechne si paní Petra. To byl už pátý telefonát. Ach jo, Jendo, asi zùstaneme doma, unavenì pohlédne na syna, kterému by profesionální služba tak prospìla. Nejen kvùli Vám všem, kteøí jste na tom podobnì jako paní Petra z našeho pøíbìhu, ale i pro Vás, kdo hledáte podrobnìjší informace o souèasné nabídce sociálních služeb v Praze, jsme se rozhodli pøipravit jejich ucelený pøehled. Najdete v nìm jednak pøesné adresy jejich poskytovatelù, jednak dostatek údajù o formách a rozsahu služeb, které nabízejí. Budete tak moci lépe posoudit, zda je vhodné volat na Vámi vytipovaný kontakt a naopak nebudete muset zkoušet každé èíslo, které vypadá nadìjnì. V adresáøi naleznete spojení na organizace, které nabízejí služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením a jejich informace jsme získali pøi dotazníkovém šetøení. Pøi porovnávání údajù z jednotlivých dotazníkù jsme adresáø strukturovali dle cílových skupin. Nìkteré organizace však poskytují služby nejen uvedené hlavní cílové skupinì a i to se pøi jejich èlenìní projevilo. Najdete zde tak i adresy organizací, jejichž nìkteré služby jsou urèeny také seniorùm, lidem s autismem, DMO, s roztroušenou sklerózou, aj. Ne vždy vymezení služeb odpovídalo zákonnému rámci, proto jsme se rozhodli zachovat jejich øazení spíše tak, jak je uvádìli poskytovatelé. Aby bylo usnadnìno hledání v úvodní èásti adresáøe, rozhodli jsme se opa-kovat základní kontakty každé organizace nìkolikrát (vždy u každé služby). Služby jsme ne-rozdìlovali detailnìji, napø. služby dílen na chránìné, sociálnì-terapeutické apod. Podrobnìji se o nich však doètete ve druhé èásti adresáøe, kterou tvoøí vyplnìné dotazníky organizací se-øazených abecednì. V závìru adresáøe je pak seznam všech organizací, které jsme oslovili. I u tìch organizací, které nám na výzvu neodpovìdìly, dohledáte alespoò základní kontakt (èasto jen odkaz na webové stránky). Na internetu je nyní již k dispozici podrobný registr poskytovatelù sociálních služeb, a to na adrese Služby jsou zde èlenìny podle zákona 108/2006 Sb., jejich vyhledávání lze èlenit podle jednotlivých krajù a okresù. Dále je možné se zde dozvìdìt základní informace o každé službì, tedy její personální zajištìní a popis realizace jejího poskytování. 2 3

3 POHODA POHODA spoleènost pro normální život lidí s postižením je nestátní nezisková organizace poskytující od roku 1998 služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením, pøípadnì organickým postižením mozku (napø. po úrazu). Jejím cílem je dùstojné a plnohodnotné zaèlenìní tìchto lidí do bìžného života v pøirozených komunitách. POHODA je dynamická, stále se rozvíjející, otevøená organizace. Dbá na trvalý rùst odborných znalostí a dovedností svých zamìstnancù, kterým poskytuje i pravidelnou supervizi a psychologické poradenství. POHODA vìøí, že lidé se sníženými intelektovými schopnostmi jsou navzdory svým limitùm obdaøeni schopnostmi, které u takzvanì zdravých lidí èasto postrádáme: otevøeností, spontaneitou, darem úžasu a radosti i ze zdánlivì obyèejných chvil všedního života. Vìøí, že všichni lidé, bez výjimky, mohou být jeden pro druhého cenným obohacením a nezmìrným zdrojem moudrosti. Od roku 2003 POHODA svou metodiku služeb staví rovnìž na spolupráci s britskou organizací Owl Housing Londýn pod vedením již citované Barbary McIntosh, v dané dobì renomované lektorky v oboru služeb lidem s postižením pùsobící na King s College London. ADRESA: Hálkova 1612/1, Praha 2 KONTAKT: Irena Škopánová, sociální pracovnice Tel.: Mobil: URL: Filozofie POHODY Všechny programy a projekty POHODY protíná jako jednotící linie pøístup zamìøený na èlovìka nebo též pøístup zamìøený na osobu (Person Centred Approach/PCA). Jde o terapeutickou metodu vycházející z psychoterapeutické teorie Carla Rogerse. V centru pozornosti je èlovìk takový, jaký je, jeho specifické potøeby, pøání, zájmy, názory, sny, vše, co je dùležité právì pro nìj. Práce s ním se nezamìøuje na jeho postižení, ale na jeho schopnosti. Jde o to, aby on sám mìl vliv na svùj život, mohl se rozhodnout kde, s kým a jak bude žít a jaké služby bude využívat. Osobní a sociální rùst klienta se zakládá na partnerském vztahu s asistentem. Podstatu tohoto vztahu tvoøí akceptace, vzájemná dùvìra, empatické porozumìní a opravdovost. V praxi pøístup pomáhá uživateli: uvìdomit si sebe sama pøemýšlet, kdo tvoøí souèást jeho života rozvíjet jeho vztahy s okolím motivuje jej k aktivitì v komunitì Druhé podstatné východisko služeb POHODY je dlouhodobá inspirace anglickými odborníky na problematiku osob se snížením kognitivních funkcí, Barbarou McIntosh a Davidem Towellem, kteøí se v roce 2001 podíleli na tvorbì britské Bílé knihy s podtitulem Hodnotní lidé nová strategie pro lidi s mentálním postižením pro 21. století. Cílem dokumentu je zcela zásadnì zlepšit životní podmínky a šance lidí s mentálním postižením, odstranit jejich viditelnou i skrytou diskriminaci a pøetrvávající sociální izolaci. Velký význam textu pøiznala i britská vláda v èele s premiérem Tony Blairem, který napsal jeho pøedmluvu. 4 5

4 Adresáø služeb Bydlení Služby pro dospìlé s mentálním postižením Pohoda spol. pro normální život lidí s postižením Kodymova 2526, Kodymova 2525 Praha 13, Krátká 14 Praha 10, Sokolská 29, Praha 2, , , Kontaktní osoby: Irena Škopánová, Mgr. Lucie Mervardová Integrované bydlení o. s. Atlant Hostýnská 516/12, Praha 10, Kontaktní osoba: JUDr. Jitka Motejzlíková Domov Dana Barrandovská 45, Praha 5 Barrandov, , Kontaktní osoba: Bc. Ladislava Juøíèková Domov svaté Rodiny Ulrychova 10, Praha 6, , Libocká 43, Praha 6, Kontaktní osoby: Mgr. Antonín Szwanczar, Marie Mužíková 6 7

5 DUHA Èeskolipská 621, Praha 9, Kontaktní osoba: Mgr. Taśjána Kudìjová Portus Praha o. s. Kozácká 16, Praha 10, Kontaktní osoba: Dana Klímová Sluneèní domov Na Vrstvách 970, Praha 4, Kontaktní osoby: Alexandra Øezníèková, Jana Kohoutková Speciální domov mládeže Ústav sociální péèe Praha 1, støedisko Vlašská Vlašská 25, Praha 1, , Kontaktní osoba: Pavla Krušinová Dílny Dílny tvoøivosti V Pevnosti 4, Praha 2, , , Kontaktní osoby: Zuzana Blechová, DiS., Mgr. Lada Marešová, Jitka Dubnová, Mgr. Michaela Lukášová DUHA Èeskolipská 621, Praha 9, Kontaktní osoba: Mgr. Taśjána Kudìjová Eliáš Eliášova 20, Praha 6, , Kontaktní osoba: Johana Krejèí Gawain textilní dílna Na Výšinách 1/100, Praha 7, Kontaktní osoba: Mgr. Kateøina Jandová Portus Praha o. s. Kozácká 16, Praha 10, Kontaktní osoba: Dana Klímová 8 9

6 Kondièní cvièení Centrum pro zdravotnì postižené kraje Praha Wüchterlova 11, Praha 6, , Kontaktní osoba: Jana Zavadilová Asistence o. s. (jen pro studenty Jedlièkova ústavu) V Pevnosti 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Kölblová Podporované zamìstnávání Kurzy Handicap Lyceum Praha o. s. Plavecká 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Josef J. Veselý Osobní asistence ASISTENT POHODY Na Vìtrovì 23, Praha 4, Kontaktní osoba: Zuzana Zahradníková, Dis. FORMIKA o. s. Konstantinova 1476, Praha , Kontaktní osoby: Veronika Šindeláøová, Martina Dubnická Máme otevøeno? o. s. Hradešínská 47, Praha 10, , Kontaktní osoby: Mgr. Vìra Sluníèková, Šárka Kysilková Rytmus Bruselská 16, Praha 2, (1610) Kontaktní osoby: Michaela Oupická, Iva Fryšová, Iva Uzlová 10 11

7 Poradenství Handicap Lyceum Plavecká 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Josef J. Veselý Sdružení pro pomoc mentálnì postiženým Èeské republiky Karlínské námìstí 59/12, Praha 8 Karlín, , , , Kontaktní osoby: Petr Markvart, BcA, Ing. Eva Procházková, Mgr. Michala Mikulajová Speciálnì pedagogické centrum pøi MŠ, ZŠ, SŠ Praha 10 Chotouòská 476, Praha 10, Kontaktní osoba: Michaela Novotná Pùjèovny pomùcek Handicap Lyceum Plavecká 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Josef J. Veselý Rehabilitaèní péèe Rafting club handicap Na Rokytce 1114/10, Praha 8, Klubovna: Lodìnice Stará plavba I, Libeòský ostrov, Praha 8, Kontaktní osoba: Barbora Hladíková Sdružení obèanù pro pomoc zdravotnì postiženým Bucephalos Jordana Jovova 3259/17, Praha 4 Modøany, , , Kontaktní osoba: Blanka Jelínková Stacionáøe Centrum pro zdravotnì postižené kraje Praha Wüchterlova 11, Praha 6, , Kontaktní osoba: Jana Zavadilová Pohoda spol. pro normální život lidí s postižením roh Záhøebská/Belgická, Praha 2, Kontaktní osoba: Bc. Štìpánka Matìjková 12 13

8 Akord Záhøebská 36, Praha 2, Kontaktní osoba: Irena Dušková Diakonie ÈCE støedisko Ratolest v Praze 10 Saratovská 159, Praha 10, Kontaktní osoba: Mgr. Vlasta Bešèecová DUHA Èeskolipská 621, Praha 9, Kontaktní osoba: Mgr. Taśjána Kudìjová Speciální domov mládeže Ústav sociální péèe Praha 1, støedisko Vlašská Vlašská 25, Praha 1, , Kontaktní osoba: Pavla Krušinová Tábory, pobyty, volný èas Rafting club handicap Na Rokytce 1114/10, Praha 8, Klubovna: Lodìnice Stará plavba I, Libeòský ostrov, Praha 8, Kontaktní osoba: Barbora Hladíková Tranzitní programy Asistence o. s. (jen pro klienty Jedlièkova ústavu) V Pevnosti 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Blanka Jelínková Máme otevøeno? o. s. Hradešínská 47, Praha 10, , Kontaktní osoby: Mgr. Vìra Sluníèková, Šárka Kysilková Rytmus Bruselská 16, Praha 2, (1610), , , , Kontaktní osoby: Michaela Oupická, Iva Fryšová, Iva Uzlová Sdružení obèanù pro pomoc zdravotnì postiženým Bucephalos Jordana Jovova 3259/17, Praha 4 Modøany, , , Kontaktní osoba: Blanka Jelínková 14 15

9 Adresáø služeb Doprava Služby pro dospìlé s fyzickým postižením Centrum pro zdravotnì postižené kraje Praha Wüchterlova 11, Praha 6, , Kontaktní osoba: Jana Zavadilová Dílny Dílny tvoøivosti V Pevnosti 4, Praha 2, , , Kontaktní osoby: Zuzana Blechová, DiS, Mgr. Lada Marešová, Jitka Dubnová, Mgr. Michaela Lukášová Obzor Michelská 4, Praha 4, , , Kontaktní osoba: Hana Zemanová 16 17

10 Kondièní cvièení Centrum pro zdravotnì postižené kraje Praha Wüchterlova 11, Praha 6, , Kontaktní osoba: Jana Zavadilová Kurzy Centrum pro zdravotnì postižené kraje Praha Wüchterlova 11, Praha 6, , Kontaktní osoba: Jana Zavadilová Handicap Lyceum Plavecká 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Josef. J. Veselý Osobní asistence Centrum pro zdravotnì postižené kraje Praha Wüchterlova 11, Praha 6, , Kontaktní osoba: Jana Zavadilová Clementia o. p. s. 8. listopadu 575/7, Praha 6, , resp. Pod Marjánkou 12, Praha 6, Kontaktní osoba: Pavla Ratajová Vlastní cestou Nad Kajetánskou 10, Praha 6, Kontaktní osoba: Jana Draslarová Peèovatelské služby Clementia o. p. s. 8. listopadu 575/7, Praha 6, , resp. Pod Marjánkou 12, Praha 6, Kontaktní osoba: Pavla Ratajová Asistence o. s. (jen pro studenty Jedlièkova ústavu) V Pevnosti 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Kölblová 18 19

11 Poradenství Rehabilitaèní péèe Centrum pro zdravotnì postižené kraje Praha Wüchterlova 11, Praha 6, , Kontaktní osoba: Jana Zavadilová Handicap Lyceum Plavecká 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Josef J. Veselý Rafting club handicap Na Rokytce 1114/10, Praha 8, Klubovna: Lodìnice Stará plavba I, Libeòský ostrov, Praha 8, Kontaktní osoba: Barbora Hladíková Sdružení obèanù pro pomoc zdravotnì postiženým Bucephalos Jordana Jovova 3259/17, Praha 4 Modøany, , , Kontaktní osoba: Blanka Jelínková Pùjèovny pomùcek Tábory, pobyty, volný èas Centrum pro zdravotnì postižené kraje Praha Wüchterlova 11, Praha 6, , Kontaktní osoba: Jana Zavadilová Handicap Lyceum Plavecká 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Josef J. Veselý Rafting club handicap Na Rokytce 1114/10, Praha 8, Klubovna: Lodìnice Stará plavba I, Libeòský ostrov, Praha 8, Kontaktní osoba: Barbora Hladíková Sdružení obèanù pro pomoc zdravotnì postiženým Bucephalos Jordana Jovova 3259/17, Praha 4 Modøany, , , Kontaktní osoba: Blanka Jelínková 20 21

12 Adresáø služeb Bydlení Služby pro dospìlé s kombinovaným postižením Pohoda spol. pro normální život lidí s postižením Kodymova 2526, Kodymova 2525 Praha 13 Krátká 14 Praha 10 Sokolská 29, Praha , Kontaktní osoby: Irena Škopánová, Mgr. Lucie Mervardová Integrované bydlení o. s. Atlant Hostýnská 516/12, Praha 10, Kontaktní osoba: JUDr. Jitka Motejzlíková Domov svaté Rodiny Ulrychova 10, Praha 6, , Libocká 43, Praha 6, Kontaktní osoby: Mgr. Antonín Szwanczar (øeditel), Marie Mužíková (soc. pracovnice) Sluneèní domov Na Vrstvách 970, Praha 4, Speciální domov mládeže Kontaktní osoby: Alexandra Øezníèková, Jana Kohoutková 22 23

13 Dílny Osobní asistence Dílny tvoøivosti V Pevnosti 4, Praha 2, , , Kontaktní osoby: Zuzana Blechová, DiS, Jitka Dubnová, Mgr. Michaela Lukášová, Mgr. Lada Marešová Eliáš Eliášova 20, Praha 6, , Kontaktní osoba: Johana Krejèí Gawain textilní dílna Na Výšinách 1/100, Praha 7, Kontaktní osoba: Mgr. Kateøina Jandová Kurzy Handicap Lyceum Plavecká 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Josef J. Veselý ASISTENT POHODY Na Vìtrovì 23, Praha 4, Kontaktní osoba: Zuzana Zahradníková, Dis. Asistence o. s. (jen pro studenty Jedlièkova ústavu) V Pevnosti 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Kölblová Podporované zamìstnávání FORMIKA, o. s. Konstantinova 1476, Praha , Kontaktní osoby: Veronika Šindeláøová, Martina Dubnická Rytmus Bruselská 16, Praha 2, Kontaktní osoba: Michaela Oupická, Iva Fryšová, Iva Uzlová 24 25

14 Poradenství Handicap Lyceum Plavecká 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Josef J. Veselý Sdružení pro pomoc mentálnì postiženým Èeské republiky Karlínské námìstí 59/12, Praha 8 Karlín, , , , Kontakt. osoby: Petr Markvart, BcA, Ing. Eva Procházková, Mgr. Michala Mikulajová Speciálnì pedagogické centrum pøi MŠ, ZŠ, SŠ Praha 10 Chotouòská 476, Praha 10, Kontaktní osoba: Michaela Novotná Pùjèovny pomùcek Centrum pro zdravotnì postižené kraje Praha Wüchterlova 11, Praha 6, , Kontaktní osoba: Jana Zavadilová Handicap Lyceum Plavecká 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Josef J. Veselý Rehabilitaèní péèe Rafting club handicap Na Rokytce 1114/10, Praha 8, Klubovna: Lodìnice Stará plavba I, Libeòský ostrov, Praha 8, Kontaktní osoba: Barbora Hladíková Sdružení obèanù pro pomoc zdravotnì postiženým Bucephalos Jordana Jovova 3259/17, Praha 4 Modøany, , , Kontaktní osoba: Blanka Jelínková Stacionáøe Pohoda spol. pro normální život lidí s postižením roh Záhøebská/Belgická Praha Kontaktní osoba: Bc. Štìpánka Matìjková 26 27

15 Akord Záhøebská 36, Praha 2, Kontaktní osoba: Ivana Dušková Diakonie ÈCE støedisko Ratolest v Praze 10 Saratovská 159, Praha 10, Kontaktní osoby: Mgr. Vlasta Bešèecová, Renata Kunzmanová Tranzitní programy Rytmus Bruselská 16, Praha 2, Kontaktní osoby: Michaela Oupická, Iva Fryšová, Iva Uzlová Tábory, pobyty, volný èas Handicap Lyceum Plavecká 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Josef J. Veselý Rafting club handicap Na Rokytce 1114/10, Praha 8, Klubovna: Lodìnice Stará plavba I, Libeòský ostrov, Praha 8, Kontaktní osoba: Barbora Hladíková Sdružení obèanù pro pomoc zdravotnì postiženým Bucephalos Jordana Jovova 3259/17, Praha 4 Modøany, , , Kontaktní osoba: Blanka Jelínková 28 29

16 Adresáø služeb Bydlení Služby pro dospìlé s autismem Sluneèní domov Na Vrstvách 970, Praha 4, Kontaktní osoby: Alexandra Øezníèková, Jana Kohoutková Kurzy Handicap Lyceum Plavecká 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Josef J. Veselý Poradenství Autistik Kyselova 1189/24, Praha 8, Kontaktní osoba: Miroslava Jelínková Handicap Lyceum Plavecká 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Josef J. Veselý 30 31

17 Speciálnì pedagogické centrum pøi MŠ, ZŠ, SŠ Praha 10 Chotouòská 476, Praha 10, Kontaktní osoba: Michaela Novotná Pùjèovny pomùcek Handicap Lyceum Plavecká 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Josef J. Veselý Tábory, pobyty, volný èas Autistik Kyselova 1189/24, Praha 8, Kontaktní osoba: Miroslava Jelínková Handicap Lyceum Plavecká 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Josef J. Veselý Rehabilitaèní péèe Sdružení obèanù pro pomoc zdravotnì postiženým Bucephalos Jordana Jovova 3259/17, Praha 4 Modøany, , , Kontaktní osoba: Blanka Jelínková Stacionáøe Akord Záhøebská 36, P-2, , Kontaktní osoba: Irena Dušková 32 33

18 Adresáø služeb Bydlení Služby pro seniory Diakonie Církve bratrské domov Bethesda Stoliòská 2510/41c, Praha 9, Kontaktní osoba: Štìpánka Jaøábková Doprava Centrum pro zdravotnì postižené kraje Praha Wüchterlova 11, Praha 6, , Kontaktní osoba: Jana Zavadilová Kurzy Centrum pro zdravotnì postižené kraje Praha Wüchterlova 11, Praha 6, , Kontaktní osoba: Jana Zavadilová 34 35

19 Osobní asistence Centrum pro zdravotnì postižené Wüchterlova 11, Praha 6, , Kontaktní osoba: Jana Zavadilová Clementia o. p. s. 8.listopadu 575/7, Praha 6, , resp. Pod Marjánkou 12, Praha 6, Kontaktní osoba: Pavla Ratajová Peèovatelské služby Clementia o. p. s. 8. listopadu 575/7, Praha 6, , resp. Pod Marjánkou 12, Praha 6, Kontaktní osoba: Pavla Ratajová Poradenství Centrum pro zdravotnì postižené kraje Praha Wüchterlova 11, Praha 6, , Kontaktní osoba: Jana Zavadilová Handicap Lyceum Plavecká 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Josef J. Veselý Pùjèovny pomùcek Centrum pro zdravotnì postižené kraje Praha Wüchterlova 11, Praha 6, , Kontaktní osoba: Jana Zavadilová Handicap Lyceum Plavecká 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Josef J. Veselý Rehabilitaèní péèe Rafting club handicap Na Rokytce 1114/10, Praha 8, Klubovna: Lodìnice Stará plavba I, Libeòský ostrov, Praha 8, Kontaktní osoba: Barbora Hladíková 36 37

20 Sdružení obèanù pro pomoc zdravotnì postiženým Bucephalos Jordana Jovova 3259/17, Praha 4 Modøany, , , Kontaktní osoba: Blanka Jelínková Tábory, pobyty, volný èas Handicap Lyceum Plavecká 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Josef J. Veselý Rafting club handicap Na Rokytce 1114/10, Praha 8, Klubovna: Lodìnice Stará plavba I, Libeòský ostrov, Praha 8, Kontaktní osoba: Barbora Hladíková Trénink pamìti Centrum pro zdravotnì postižené kraje Praha Wüchterlova 11, Praha 6, , Kontaktní osoba: Jana Zavadilová Doprava Cesta Slunce o. s. pøi dìtském centru Paprsek , Kontaktní osoby: Kateøina Vítková, Irena Vagenknechtová Mateøské školy Diakonie ÈCE Praha 4 V Zápolí 21/1250, Praha 4 Michle Kontaktní osoby: Iva Landmanová, Miroslava Jindráková Diakonie ÈCE Praha 10 Saratovská 159, Praha 10, Kontaktní osoby: Mgr. Vlasta Bešèecová, Renata Kunzmanová Mateøská škola speciální Sluníèko Deylova 3/233, Praha 5, , Kontaktní osoby: Mgr. Jiøina Sixtová, Mgr. Iveta Kuchaøová 38 39

21 Adresáø služeb Služby pro dìti s mentálním postižením Komunitní centrum Motýlek Vašátkova 819/28, Praha 14, ; Vlèkova 1067, Praha 14 Èerný Most, , Kontaktní osoba: Jana Dìdková Speciálnì pedagogické centrum pøi MŠ, ZŠ, SŠ Praha 10 Chotouòská 476, Praha 10, Kontaktní osoba: Michaela Novotná Základní školy Diakonie ÈCE Praha 4 V Zápolí 21/ 1250, Praha 4 Michle Kontaktní osoby: Iva Landmanová, Miroslava Jindráková Speciálnì pedagogické centrum Ámos Trávníèkova 1743, Praha 5, Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Svatošová Speciálnì pedagogické centrum pøi MŠ, ZŠ, SŠ Praha 10 Chotouòská 476, Praha 10, Kontaktní osoba: Michaela Novotná 40 41

22 Ranná péèe Osobní asistence Diakonie ÈCE støedisko Ratolest v Praze 10 Saratovská 159, Praha 10, Kontaktní osoby: Mgr. Vlasta Bešèecová, Renata Kunzmanová Mateøská škola speciální Sluníèko Deylova 3/233, Praha 5, , Kontaktní osoby: Mgr. Jiøina Sixtová, Mgr. Iveta Kuchaøová Sdružení pro komplexní péèi pøi dìtské mozkové obrnì (SDMO) Všehrdova 14, Praha 1, Kontaktní osoba: Dana Ondøichová Dílny Komunitní centrum Motýlek Vašátkova 819/28, Praha 14, Vlèkova 1067, Praha 14 Èerný Most, , Kontaktní osoba: Jana Dìdková Asistence o. s. (jen pro studenty Jedlièkova ústavu) V Pevnosti 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Kölblová Mirabilis Žateckých 11, Praha 4, Kontaktní osoby: Jana Matušková, Jaroslav Èerný Rytmus Bruselská 16, Praha 2, Kontaktní osoby: Michaela Oupická, Iva Fryšová, Iva Uzlová Poradenství Asociace rodièù a pøátel dìtí se zdravotním postižením Karlínské námìstí 12, Praha 8, , , Kontaktní osoba: Marie Havlíèková Cesta Slunce o. s. pøi dìtském centru Paprsek , Kontaktní osoby: Kateøina Vítková, Irena Vagenknechtová 42 43

23 Handicap Lyceum Plavecká 4, Praha 2, , Kontaktní osoba: Josef J. Veselý Mateøská škola speciální Sluníèko Deylova 3/233, Praha 5, URL: mail: , Kontaktní osoby: Mgr. Jiøina Sixtová, Mgr. Iveta Kuchaøová Sdružení pro pomoc mentálnì postiženým Èeské republiky Karlínské námìstí 59/12, Praha 8 Karlín, , , , Kontakt. Osoby: Petr Markvart, BcA, Ing. Eva Procházková, Mgr. Michala Mikulajová Speciálnì pedagogické centrum pøi MŠ, ZŠ, SŠ Praha 10 Chotouòská 476, Praha 10, Kontaktní osoba: Michaela Novotná Pùjèovny pomùcek Komunitní centrum Motýlek Vašátkova 819/28, Praha 14, Vlèkova 1067, Praha 14-Èerný Most, , Kontaktní osoba: Jana Dìdková Rehabilitaèní péèe Komunitní centrum Motýlek Vašátkova 819/28, Praha 14, Vlèkova 1067, Praha 14-Èerný Most, , Kontaktní osoba: Jana Dìdková Rafting club handicap Na Rokytce 1114/10, Praha 8, Klubovna: Lodìnice Stará plavba I, Libeòský ostrov, Praha 8, Kontaktní osoba: Barbora Hladíková 44 45

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Vydal: Úřad Městské části Praha 8, rok 2013 www.praha8.cz Vydavatel neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými organizacemi.

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Vizovice 12. srpna 2014

Vizovice 12. srpna 2014 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Mgr. Bohuslav Sobotka předseda vládního výboru, předseda vlády ČR Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Vizovice 12. srpna 2014

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více