Centrum pro komunitní práci, 2006 ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum pro komunitní práci, 2006 ISBN"

Transkript

1 1

2 Centrum pro komunitní práci, 2006 ISBN

3 úvod Vážení, 3 dostává se Vám do rukou materiál, který se má stát užiteènou pomùckou, díky níž se budete lépe orientovat v sociálních službách na Vodòansku. Pokud budete nìkam cestovat, použijete mapu, když si koupíte nový pøístroj, musíte si pøeèíst návod. A jestliže se dostanete do tìžké životní situace vlivem nemoci, úrazu èi stáøí, potøebujete rychle potøebné informace. Tuto službu by Vám mìl poskytnout náš katalog sociálních služeb, který vznikl jako jeden z výstupù pøi komunitním plánování sociálních služeb na Vodòansku. Komunitní plánování je proces, pøi kterém jsou zjiš ovány potøeby a zdroje, a hledána taková øešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potøebám obèanù. Úèastníky komunitního plánování jsou vždy zadavatel, v našem pøípadì mìsto Vodòany, poskytovatelé sociálních služeb, to jsou ti, kteøí sociální služby nabízejí bez ohledu na to, zda se jedná o nestátní neziskové organizace, soukromé subjekty anebo organizace zøízené obcí nebo krajem. Nejdùležitìjšími úèastníky komunitního plánování jsou však uživatelé klienti sociálních služeb. Jsou to ti, kteøí sociální služby využívají, kterým jsou urèeny. Posláním sociálních služeb je pomáhat lidem pøi øešení jejich nepøíznivé sociální situace, reagovat adresnì na existující potøeby. Kdo jiný mùže øíci, jaké služby mají v obci existovat, být k dispozici, a jakým zpùsobem mají být poskytovány, než lidé, kteøí tyto služby využívají nebo mohou využívat. Proto patøí podìkování všem, kteøí se do práce na tomto katalogu a na celém komunitním plánování sociálních služeb Vodòanska zapojili. Komunitní plánování nemá kouzelnou moc, aby dokázalo okamžitì splnit všechna pøání a oèekávání. S jeho pomocí se ale podaøí vytvoøit funkèní systém sociálních služeb, který bude plnì vyhovovat potøebám jejich uživatelù. Závìrem si pøeji, aby tento katalog byl k dispozici vždy, když bude potøeba, ale zároveò aby jeho potøeba byla co nejmenší. PhDr. Alena Cepáková místostarostka mìsta Vodòany

4 4

5 5 POSKYTOVATELÉ

6 Centrum sociální pomoci Vodòany Adresa: Žižkovo nám. 21, Vodòany Právní forma: pøíspìvková organizace Telefon, fax: tel , fax Zøizovatel: Mìsto Vodòany Historie: Centrum sociální pomoci Vodòany vzniklo rozhodnutím zastupitelstva Mìsta Vodòany jako organizace se samostatnou právní subjektivitou. Schválená zøizovací listina organizace nabyla úèinnosti dne 1. ledna Pøedcházející historie sociálních služeb na Vodòansku je spjata s Okresním ústavem národního zdraví ve Strakonicích. Dìjiny domova dùchodcù sahají do padesátých let minulého století, pøièemž samotná budova domova pochází ze støedovìku a sloužila v minulosti jako chudobinec. CSP Vodòany poskytuje sociální služby prostøednictvím: - domova dùchodcù - domova penzionu pro dùchodce - domu s peèovatelskou službou - peèovatelské služby v domácnostech klientù. Služby: 6 DOMOV DÙCHODCÙ telefon: , (Žižkovo nám. 21, Vodòany) Posláním domova dùchodcù je poskytování komplexní péèe pro staré obèany, kteøí dosáhli vìku pro pøiznání starobního dùchodu a kteøí pro trvalé zmìny zdravotního stavu tuto péèi potøebují a nemùže jim být zajištìna èleny jejich rodiny ani peèovatelskou službou nebo jinými službami sociální péèe a dále pro staré obèany, kteøí toto umístìní nezbytnì potøebují z jiných vážných dùvodù. Domov dùchodcù se nachází v centru mìsta Vodòany a je tvoøen dvìma budovami navzájem propojenými scho-

7 7 dištìm. První z budov prošla rekonstrukcí v roce 1996, u druhé z budov byla zahájena generální oprava v roce Klienti jsou ubytováni vìtšinou ve dvoulùžkových pokojích, kapacita domova èiní v souèasné dobì 77 lùžek (ke zmìnì kapacity dojde po ukonèení rekonstrukce), z toho lùžek na ošetøovatelském oddìlení je 40. Souèástí objektu je spoleèenská místnost, místnost urèená k rehabilitaci, kaple, kuchynì a vlastní prádelna. Klientùm je zajištìn bezbariérový pøístup na terasy, dvùr domova i do pøilehlého mìstského parku. Komplexní péèe zahrnuje ošetøovatelskou, zdravotní a rehabilitaèní péèi. Klienti mají možnost se úèastnit i øady aktivizaèních programù naplòujících jejich kulturní a spoleèenské potøeby. Péèe o klienty je zajiš ována prostøednictvím školeného personálu, a to pøedevším akreditovanými zdravotními sestrami, ošetøovatelkami a pracovníky sociální péèe. Praktický lékaø dochází do zaøízení podle potøeby, nejménì však dvakrát týdnì. Klientùm jsou k dispozici také rehabilitaèní pracovnice, které provádìjí masáže a pohybová cvièení. Rehabilitaèní péèe je poskytována pøímo na pokojích klientù nebo v novì zøízeném rehabilitaèním centru ve staré budovì, které je vybaveno øadou rehabilitaèních pomùcek, a tak je klientùm poskytována laserová terapie, terapie s využitím lavathermu, elektroléèba, bublinkové koupele, masáže na elektricky polohovatelném lehátku. Velmi oblíbená je skupinová terapie s míèi nebo šlapadly. Klienti mohou využívat také služby pedikérky a kadeønice, které pravidelnì navštìvují klienty (pedikérka 1x mìsíènì, kadeønice 2x týdnì). Klientùm se dále kolektivnì i individuálnì vìnují instruktorky volného èasu. Cílem jejich èinnosti je aktivizace klientù ve smyslu rozvíjení jemné motoriky a poskytování dostatku zrakových i ostatních podnìtù. Zpøíjemnit si volné chvíle mohou klienti v rámci spoleèenských akcí, které pro nì organizují instruktorky. Jedná se pøedevším o vystoupení pìveckých a taneèních souborù, veøejné koncerty, divadelní pøedstavení, oslavy narozenin a sváteèních dnù a výlety. V budovì se nachází kaple, kde se každý ètvrtek konají bohoslužby. Do domova pravidelnì dochází pan faráø z círk-

8 ve øímskokatolické a paní faráøka církve èeskoslovenské husitské. Jídla se klientùm podávají na pokojích. Strava je pøizpùsobena svým složením a úpravou vìku a zdravotnímu stavu klientù (strava racionální, dietní, diabetická). Je poskytována 5x dennì (snídanì, svaèina, obìd, svaèina, veèeøe), diabetická 6x dennì. Do Domova dùchodcù si mohou podat žádost obèané bez ohledu na místo trvalého pobytu. Žádosti vyøizuje odbor sociálních vìcí a zdravotnictví MìÚ Vodòany. O pøijetí do DD rozhoduje Rada Mìsta Vodòany. DOMOV PENZION PRO DÙCHODCE telefon (Elektrárenská 28, Vodòany) V domovì penzionu pro dùchodce je poskytována základní péèe starým obèanùm, kteøí dosáhli vìku pro pøiznání starobního dùchodu, èi jsou plnì invalidní a jejichž zdravotní stav je takový, že nepotøebují komplexní péèi, za pøedpokladu, že jim budou poskytnuty služby potøebné vzhledem k jejich vìku a zdravotnímu stavu. S úèinností od na základì rozhodnutí mìsta Vodòany nejsou další klienti do tohoto zaøízení pøijímáni. 8 DÙM S PEÈOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS) A TERÉNNÍ PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA telefon (Elektrárenská 32, Vodòany) DÙM S PEÈOVATELSKOU SLUŽBOU se nachází ve støedu mìsta Vodòany. V domì je 38 bytù (vìtšina s balkony) urèených pro 1 èi 2 klienty (manžele, sourozence). Klienti uzavírají nájemní smlouvu s vlastníkem objektu, kterým je mìsto Vodòany. Dùm byl modernì zrekonstruován v roce 2002, budova má bezbariérový pøístup, výtah, prádelnu, sušárnu, je zde situováno støedisko osobní hygieny. V objektu je jídelna a spoleèenská místnost, kde se mohou klienti setkávat a úèastnit poøádaných kulturních akcí. Klientùm je v pracovních dnech poskytována peèovatelská služba. PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA je urèena seniorùm a zdravotnì postiženým obèanùm, kteøí nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potøeby nebo kteøí pro nepøíznivý zdravotní stav potøebují ošetøení

9 jinou osobou nebo další osobní péèi, pokud jim potøebnou péèi nemohou poskytnout rodinní pøíslušníci. Služby jsou poskytovány v domì s peèovatelskou službou, ve støedisku osobní hygieny a v domácnostech klientù. Peèovatelskou službu mohou využít také rodiny s dìtmi, jestliže rodièe nebo osoby odpovìdné za jejich výchovu nemohou zabezpeèit péèi o dìti pro vážné pøekážky. Peèovatelská služba zahrnuje: pomoc pøi péèi o osobní hygienu (celková koupel) donášku, dovoz obìda nákupy nutné pochùzky (úøad, lékaø) doprovod na lékaøské vyšetøení praní a žehlení osobního prádla úklid domácnosti mytí oken a další. Peèovatelská služba je poskytována zpravidla za úplatu. Bezplatnì se poskytují zejména úkony, kterými jsou zabezpeèovány nezbytné životní funkce a peèovatelská služba urèená sociálnì potøebným obèanùm, úèastníkùm odboje a pozùstalým manželùm/kám po úèastnících odboje starším 70 let. 9 REHABILITAÈNÍ CENTRUM V prostorách domova dùchodcù bylo v roce 2005 novì zøízeno rehabilitaèní centrum. CSP Vodòany ve spolupráci s fyzioterapeutem a kondièním masérem nabízí tyto služby: masáže pohybová cvièení fyzioterapii s využitím drobných rehabilitaèních pomùcek laser, biolampu, víøivky, lavatherm, šlapadla, míèe a další. Nabídka je urèena klientùm domova dùchodcù, domova penzionu pro dùchodce, klientùm domu s peèovatelskou službou, seniorùm, zdravotnì postiženým osobám i široké veøejnosti. Masáže jsou provádìny zpravidla v pracovních dnech v dobì od do 18 hodin, pohybová cvièení a fyzioterapie po pøedchozí domluvì.

10 Mìsto Bavorov Adresa: Mìstský úøad Bavorov, Námìstí Míru 1, Bavorov Právní forma: obec Telefon, fax: Historie: Služby: Klienti: Dùm s peèovatelskou službou byl otevøen v roce Je v nìm 14 bytù a 1 spoleèenská místnost, každý byt má vlastní sklep. Peèovatelská služba: Využívají ji zejména obyvatelé DPS, kteøí si nejsou sami schopni obstarat nutné práce v domácnosti a další potøeby. Peèovatelská služba poskytuje: praní prádla, vèetnì žehlení donáška nákupu a bìžné pochùzky pøíprava a uvaøení snídanì úklid domácnosti. Terénní peèovatelská služba: Tato služba je poskytována seniorùm a zdravotnì postiženým obèanùm. Jedná se zejména o roznášku obìdù, nákupování a pochùzky dle potøeb obèanù. Senioøi a zdravotnì postižení: ubytovaní v DPS 15, navštìvovaní 4. 10

11 Prácheòské sanatorium o.p.s. CENTRUM KOMPLEXNÍ SOCIÁLNÌ-ZDRAVOTNÍ PÉÈE støedisko Loucký mlýn u Vodòan, Radìtice èp. 58 Adresa: 17. listopadu 2444, Písek Právní forma: obecnì prospìšná spoleènost Telefon, fax: Provoz Prácheòského santoria: nepøetržitì 24 hodin dennì, 7 dní v týdnu Historie: Služby: 11 Sanatorium bylo založeno Zakladatelem, øeditelem a odborným garantem je Jaroslava Jùzová. Prácheòské sanatorium poskytuje sociální, zdravotní a poradenské služby obèanùm, kteøí se ocitli v krizové sociální situaci, do níž se dostali pro svoji závislost na péèi druhé osoby. Sociální a zdravotní péèe je poskytována formou: a) krátkodobých pobytù (respitní péèe) b) dlouhodobých pobytù RESPITNÍ PÉÈE Respitní (úlevová) péèe pro peèující rodiny klientù je zamìøena pøedevším na uživatele, kteøí se dostali do krizové sociální situace a potøebují na dobu pøechodnou péèi druhé osoby. Tato péèe je zamìøena pøedevším na aktivizaci a zapojování do bìžného života, která vede ke zpìtné sobìstaènosti uživatele a umožní tak vést bìžný život ve svém pøirozeném prostøedí (doma). DLOUHODOBÉ POBYTY Tyto pobyty jsou zamìøeny na uživatele, jejichž sociální a zdravotní stav vyžaduje delší pobyt v sociálním zaøízení (zejména u klientù s Alzheimerovým onemocnìním a jinými typy demence, kde je nutná stálá péèe a dohled). Tato dlouhodobá péèe se neliší od respitní péèe, jejíž principem

12 je umožnit uživatelùm (klientùm) naplnit jejich individuální potøeby a zapojit tak tyto klienty do bìžného života. PORADENSKÁ ÈINNOST Poradenské centrum pro seniory provozování bezplatné poradenské èinnosti pro klienty s Alzheimerovou chorobou, øešení sociální problematiky a sociální péèe. Poradna je nepøetržitì na mobilních telefonech a na internetu v pracovních dnech v Prácheòském sanatoriu. Od 7.00 do hod. Tel.: , PÙJÈOVNA REHABILITAÈNÍCH A KOMPENZAÈNÍCH POMÙCEK Bezplatná služba (pùjèování chodítek, invalidních vozíkù, antidekubitárních pomùcek atd.). Tel.: REALIZACE VZDÌLÁVÁNÍ Realizace vzdìlávání, pøednášek a kursù v sociální a zdravotní oblasti, urèené pro peèovatele, dobrovolníky, profesionály, odbornou i laickou veøejnost po celé ÈR. Tel.:

13 13 ÚØADY

14 Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví Mìstský úøad Vodòany nám. Svobody 18, Vodòany Úøední hodiny: Sociální dávky: 14 pondìlí a støeda úterý a ètvrtek pátek (nejèastìji poskytované) 8.00 do hodin 8.00 do hodin 8.00 do hodin Tel.: ústøedna Fax: Vedoucí odboru: Sociální pracovnice oddìlení sociálnì-právní ochrany dìtí: , Sociální pracovnice dávky sociální péèe pro rodiny s dìtmi a nezamìstnané: Sociální pracovnice dávky pro zdravotnì postižené obèany: Dávky sociální péèe v mimoøádných pøípadech Nenárokové poskytnutí pomoci v penìžité nebo vìcné formì, hrozí-li vážná újma na zdraví. Mùže být poskytnuta povìøeným obecním úøadem (Mìstský úøad Vodòany). Jednorázové penìžité a vìcné dávky Jednorázové nenárokové penìžité nebo vìcné dávky sociálnì potøebným tìžce zdravotnì postiženým obèanùm a starým obèanùm na úhradu jejich mimoøádných výdajù. Mùže být poskytnuta obecním úøadem v místì bydlištì obèana. Jednorázové penìžité dávky z dùvodu živelní pohromy Jednorázová nenároková penìžitá dávka, poskytuje se obèanùm, kteøí se ocitli v mimoøádnì obtížné situaci z dùvodu živelní pohromy nebo požáru. Dávka slouží k neprodlenému poskytnutí pomoci k zajištìní základních potøeb. Mùže být poskytnuta povìøeným obecním úøadem (Mìstský úøad Vodòany).

15 Jednorázový pøíspìvek na opatøení zvláštní pomùcky Tato dávka sociální péèe mùže být poskytnuta tìžce zdravotnì postiženým osobám (tìlesnì, zrakovì nebo sluchovì postiženým) a to ke zmírnìní, odstranìní nebo pøekonání následkù jejich postižení. Pøíspìvek se neposkytuje v pøípadì, že potøebnou pomùcku propùjèuje nebo plnì hradí zdravotní pojiš ovna. Pokud je potøebná pomùcka hrazena zdravotní pojiš ovnou pouze z èásti, pøihlédne se k tomu pøi stanovení výše pøíspìvku. Jedná se o jednorázovou nenárokovou dávku sociální péèe, která mùže být poskytnuta obecním úøadem obce s rozšíøenou pùsobností (Mìstský úøad Vodòany). Mimoøádné výhody pro tìžce zdravotnì postižené obèany - prùkazy TP, ZTP, ZTP/P Výhody pro obèany starší jednoho roku s tìžkým zdravotním postižením, které podstatnì omezuje jejich pohybovou nebo orientaèní schopnost. Podle druhu a stupnì postižení se poskytují mimoøádné výhody I., II. nebo III. stupnì (TP, ZTP nebo ZTP/P). Žádost se podává na obecním úøadu obce s rozšíøenou pùsobností (Mìstský úøad Vodòany). 15 Penìžité a vìcné dávky rodièùm nezaopatøených dìtí, tìhotným ženám a nezaopatøeným dìtem Nenároková jednorázová penìžitá a vìcná dávka k zajištìní mimoøádných výdajù nezaopatøeným dìtem a rodièùm nezaopatøených dìtí a tìhotným ženám. Mùže být poskytnuta povìøeným obecním úøadem (Mìstský úøad Vodòany). Pøíspìvek na individuální dopravu Pøíspìvek se poskytuje obèanùm s tìžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, nebo obèanùm úplnì nebo prakticky nevidomým. Obèan se musí dopravovat pravidelnì a nesmí být držitelem motorového vozidla. Nároková, jednorázová dávka, kterou poskytuje obecní úøad v místì bydlištì obèana. Pøíspìvek na provoz motorového vozidla Tato dávka sociální péèe je poskytována obèanùm tìžce zdravotnì postiženým, jimž byly pøiznány mimoøádné výhody II. nebo III. stupnì. Dávku lze poskytnout i osobám jim blízkým, a to za pøedpokladu, že budou tìžce zdravot-

16 nì postiženou osobu pravidelnì dopravovat. Dále mùže být tato dávka poskytnuta rodièùm dítìte, které je léèeno pro onemocnìní zhoubným nádorem nebo hemoblastosou. Dávku nelze poskytnout tìžce zdravotnì postiženým obèanùm, jimž byly mimoøádné výhody II. stupnì pøiznány z dùvodu úplné nebo praktické hluchoty. Dávka je urèena pro pravidelnou dopravu tìžce zdravotnì postižené osoby. Žadatelem o jmenovanou nárokovou dávku sociální péèe je vždy držitel motorového vozidla. Pøíspìvek na provoz motorového vozidla je vyplácen vždy na období kalendáøního roku a to obecním úøadem obce s rozšíøenou pùsobností (Mìstský úøad Vodòany). Pøíspìvek na provoz telefonní úèastnické stanice Penìžitá, nenároková dávka poskytovaná k úhradì nákladù na provoz úèastnické telefonní stanice tìžce zdravotnì postiženým obèanùm nebo obèanùm starším 70 let, kteøí žijí osamìle, kde telefonní stanice je vedena na žadatele, který není pøi úhradì základní mìsíèní sazby zvýhodnìn od spoleènosti provozující telefonní úèastnické stanice. Podmínkou pro poskytnutí pøíspìvku je doložení mìsíèního vyúètování telefonní úèastnické stanice. Mùže být poskytnuta povìøeným obecním úøadem (Mìstský úøad Vodòany). Pøíspìvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže Penìžitá, nároková dávka poskytovaná v souvislosti s užíváním bezbariérového bytu obèanem s tìžkými vadami nosného a pohybového ústrojí nebo plnì prakticky nevidomým obèanem; dávka je nenároková v pøípadì užívání garáže takovýmto obèanem. Mùže být poskytnuta povìøeným obecním úøadem (Mìstský úøad Vodòany). 16 Pøíspìvek na úpravu bytu Tato dávka sociální péèe je poskytována obèanùm s tìžkými vadami nosného a pohybového ústrojí omezujícími ve znaèném rozsahu jejich pohyblivost a dále pak obèanùm úplnì nebo prakticky nevidomým. Pøíspìvek je možné poskytnout také neslyšícím obèanùm nebo rodièùm neslyšících nezaopatøených dìtí (nebo osobám, kterým bylo nezaopatøené dítì svìøeno do péèe rozhodnutím pøísluš-

17 ného orgánu) a to na instalaci zvukové nebo svìtelné signalizace. Pøíspìvek lze poskytnout pouze na úpravu bytu, který je užíván k trvalému bydlení. Pro úèely pøiznání této dávky je zdravotní stav žadatele posuzován lékaøskou posudkovou komisí pøíslušné Okresní správy sociálního zabezpeèení. Jedná se o nárokovou dávku sociální péèe vyplácenou obecním úøadem obce s rozšíøenou pùsobností (Mìstský úøad Vodòany). Pøíspìvek na výživu dítìte Pøíspìvek náleží nezaopatøenému dítìti, které se považuje za sociálnì potøebné, a ke kterému povinná osoba nežijící s dítìtem v domácnosti neplní vyživovací povinnost stanovenou jí rozhodnutím soudu a v dùsledku toho nejsou zabezpeèeny základní životní potøeby dítìte. Jedná se o nárokovou, opakující se dávku, vyplácenou obecním úøadem obce s rozšíøenou pùsobností (Mìstský úøad Vodòany). Dávka má pøednost pøed pøiznáním dávky sociální potøebnosti. Pøíspìvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla Pøíspìvek na zakoupení a celkovou opravu motorového vozidla se poskytne obèanu s tìžkou vadou nosného a pohybového ústrojí, který bude motorové vozidlo používat pro svou dopravu a který není: celoroènì umístìn ve zdravotnickém nebo obdobném zaøízení je odkázán na individuální dopravu Pøíspìvek se též poskytne rodièi nezaopatøeného dítìte, jde-li o dítì starší tøí let a to: s tìžkou vadou nosného a pohybového ústrojí úplnì nebo prakticky nevidomé mentálnì postižené, kterému byly pøiznány mimoøádné výhody III. stupnì z dùvodu mentálního postižení. Rodiè bude používat motorové vozidlo pro dopravu tohoto dítìte. Žádost se podává u obecního úøadem obce s rozšíøenou pùsobností (Mìstský úøad Vodòany). 17 Pøíspìvek na zvýšené životní náklady Penìžitá, nenároková dávka poskytovaná k hrazení zvýšených životních nákladù obèanùm používajícím trvale

18 ortopedické, kompenzaèní nebo jiné pomùcky, úplnì nebo prakticky nevidomým obèanùm, kteøí jsou soustavnì pracovnì èinní nebo se pøipravují na pracovní uplatnìní soustavným výcvikem nebo studiem nebo kteøí jsou poživateli sirotèího dùchodu. Neposkytuje se úplnì nebo prakticky nevidomému obèanu, který je poživatelem invalidního dùchodu. Mùže být poskytnuta povìøeným obecním úøadem (Mìstský úøad Vodòany). Pøíspìvek pøi péèi o blízkou nebo jinou osobu dìti Pøíspìvek náleží rodièi nebo prarodièi peèujícímu osobnì, celodennì a øádnì o nezletilé dítì starší 1 roku, které je podle zvláštního pøedpisu dlouhodobì tìžce zdravotnì postižené vyžadující mimoøádnou péèi. Pøíspìvek náleží i jinému obèanovi, který pøevzal dítì do péèe nahrazující péèi rodièù na základì rozhodnutí pøíslušného orgánu. Pøíspìvek je opakovaná nároková dávka sloužící k zabezpeèení základních životních potøeb obèana. Žádost se podává u povìøeného obecního úøadu (Mìstský úøad Vodòany). Pøíspìvek pøi péèi o blízkou nebo jinou osobu dospìlí Obèan peèující osobnì, celodennì a øádnì o blízkou nebo jinou osobu, která je pøevážnì nebo úplnì bezmocná, nebo je starší 80ti let a je èásteènì bezmocná. Pøíspìvek je opakovaná nároková dávka sloužící k zabezpeèení základních životních potøeb obèana. Žádost se podává u povìøeného obecního úøadu (Mìstský úøad Vodòany). Dávky sociální potøebnosti Dávky jsou urèeny pro obèany, kteøí mají nízké pøíjmy a se spoleènì posuzovanými osobami splòují podmínku sociální potøebnosti. Slouží k zabezpeèení výživy a ostatních základních osobních potøeb a k zajištìní nezbytných nákladù na domácnost. Dávka mùže být penìžitá nebo vìcná, jednorázová nebo opakovaná. Jedná se o nárokovou dávku, vyplácenou povìøeným obecním úøadem (Mìstský úøad Vodòany). Nárok na dávky sociální péèe pøísluší ode dne podání žádosti, nikoliv zpìtnì. 18

19 Sociálnì-právní ochrana dìtí: Zajiš uje se pøedevším ve tøech základních oblastech: - péèe o rodinu a dìti - náhradní rodinná péèe - problematika závadného chování a trestné èinnosti nezletilých dìtí Zamìøuje se na: - ochranu práv dìtí, na jejich pøíznivý vývoj a øádnou výchovu - ochranu oprávnìných zájmù dìtí, vèetnì ochrany jejich majetku - pùsobení smìøující k obnovení narušených funkcí rodiny Poradenství: Bydlení: Poradenská a informaèní èinnost v oblasti sociálního zabezpeèení, sociálních služeb a sociálnì-právní ochrany dìtí. Spolupráce pøi umís ování osob do domù s peèovatelskou službou. Ústavní sociální péèe pro dospìlé obèany: Spolupráce pøi umís ování obèanù do domova dùchodcù. Ten je urèen pøedevším pro staré obèany, kteøí dosáhli vìku rozhodného pro pøiznání starobního dùchodu, a kteøí pro trvalé zmìny zdravotního stavu potøebují komplexní péèi, jež jim nemùže být zajištìna èleny jejich rodiny ani peèovatelskou službou nebo jinými službami sociální péèe, a dále pro staré obèany, kteøí toto umístìní nezbytnì potøebují z jiných vážných dùvodù. Nemohou však být pøijati obèané, jejichž zdravotní stav vyžaduje léèení a ošetøování v lùžkovém zdravotnickém zaøízení. Další: 19 Péèe o spoleèensky nepøizpùsobivé obèany, poskytování a zprostøedkování pomoci obèanùm v obtížných životních situacích (napø. propuštìným z výkonu trestu odnìtí svobody, závislým na alkoholu èi jiných návykových látkách, lidem žijícím nedùstojným zpùsobem života apod.).

20 Úøad práce Strakonice detašované pracovištì Vodòany nám. Svobody 17, Vodòany Úøední hodiny: pondìlí, støeda: , úterý: pouze prvotní evidence ètvrtek: , od prvotní evidence pátek: , od prvotní evidence Telefon: Služby poskytované uchazeèùm o zamìstnání: Zprostøedkování zamìstnání Zprostøedkování vhodného zamìstnání uchazeèùm a zájemcùm o zamìstnání. Výplata podpory v nezamìstnanosti Na základì žádosti uchazeèe o zamìstnání pøi souèasném splnìní zákonem stanovených podmínek výplata podpory v nezamìstnanosti. 20 Další služby ÚP mùže podle situace na trhu práce poskytovat: - rekvalifikaci uchazeèù - pøíspìvky pøi zahájení samostatné výdìleèné èinnosti a pøi zamìstnávání uchazeèù o zamìstnání - rekvalifikaci zájemcùm o zamìstnání - pracovní rehabilitaci osobám zdravotnì postiženým - pøíspìvky pøi vytváøení pracovních pøíležitostí na veøejnì prospìšných pracích - pøíspìvek na vytvoøení chránìného pracovního místa a chránìné pracovní dílny a jejich provoz - pøíspìvek na podporu zamìstnávání osob se zdravotním postižením - pøíspìvek na rekvalifikaci zamìstnancù - povolování èinnosti dítìte - povolování zamìstnávání cizincù

21 Služby poskytované všem obèanùm: Poskytování informací - o volných prac. místech (možnostech zamìstnání) - o možnostech odborné pøípravy (vzdìlávání a rekvalifikace) - o situaci na trhu práce - o zamìstnávání obèanù ÈR v cizinì - ve smyslu zákona è. 118/2000 Sb. (o ochranì zamìstnancù pøi platební neschopnosti zamìstnavatele). Poradenské služby - spojené se zprostøedkováním zamìstnání - o volbì nebo zmìnì povolání Ostatní: - vydávání potvrzení o evidenci na ÚP - evidence volných pracovních míst, uchazeèù o zamìstnání, vydaných pracovních povolení cizincùm - realizace cílených programù a projektù aktivní politiky zamìstnanosti, tj. podpora vzniku nových spoleèensky úèelných pracovních míst, rekvalifikace, veøejnì prospìšné práce, podpora vzniku a provozu chránìných dílen a pracoviš. 21

22 Úøad práce Strakonice kontaktní místo státní sociální podpory nám. Svobody 17, Vodòany Úøední hodiny: pondìlí, støeda , pátek Tel.: Dávky poskytované v závislosti na výši pøíjmu: (nejèastìji poskytované) Pøídavek na dítì Pøídavek na dítì je hlavní dávkou pro rodiny s nezaopatøenými dìtmi, který slouží k èásteènému krytí nákladù, souvisejících s výchovou a výživou dítìte. Je to dávka dítìte, proto se v rámci hodnocení plnìní podmínek nároku i výše dávky zkoumá pøíjem dítìte a rodiny, tj. i pøíjem spoleènì posuzovaných osob. Sociální pøíplatek Tato dávka je poskytovaná rodièi dítìte v závislosti na výši pøíjmu. Nárok na sociální pøíplatek náleží osobì, která peèuje alespoò o 1 nezaopatøené dítì. Úèelem sociálního pøíplatku je pøispìt rodinì s nízkými pøíjmy a zároveò se pøihlíží i na pøípadné zvýšené náklady, spojené s péèí o dítì, které jsou nejèastìji vyvolány zdravotním postižením dítìte èi rodièù nebo osamìlostí rodièe. Pøíspìvek na bydlení Pøíspìvek na bydlení je poskytován proto, aby pøíjemci - vlastníkovi nebo nájemci bytu - pøispìl na náhradu nákladù na bydlení. Výše pøíspìvku je závislá na rozhodném pøíjmu osob, které jsou v bytì hlášeny k trvalému pobytu. Ostatní dávky: (nejèastìji poskytované) Rodièovský pøíspìvek Nárok na rodièovský pøíspìvek má rodiè, který osobnì celodennì a øádnì peèuje alespoò o 1 dítì do 4 let vìku

23 nebo o dítì do 7 let vìku, jde-li o dítì dlouhodobì zdravotnì postižené nebo o dítì dlouhodobì tìžce zdravotnì postižené. Dávky pìstounské péèe V rámci státní sociální podpory se poskytují tyto druhy dávek pìstounské péèe: Opakující se dávky (vyplácejí se pøi splnìní stanovených podmínek v mìsíèních splátkách) - odmìna pìstouna - pøíspìvek na úhradu potøeb dítìte Jednorázové dávky - pøíspìvek pøi pøevzetí dítìte - pøíspìvek na zakoupení motorového vozidla Porodné Nárok na porodné má žena, která porodila dítì. Tento nárok má rovnìž otec dítìte v pøípadì že žena, která dítì porodila zemøela a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobì. Nárok na porodné vzniká dnem porodu. Nárok na porodné má rovnìž osoba z dùvodu pøevzetí dítìte ve vìku do 1 roku do trvalé péèe nahrazující péèi rodièù. Pohøebné Nárok na pohøebné má osoba, která vypravila pohøeb osobì, jež mìla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ÈR, nebo byl-li pohøeb vypraven v ÈR. Nárok na pohøebné vzniká dnem pohøbení. Pokud by vypravila pohøeb právnická osoba, pohøebné jí nenáleží. 23

24 Sociální služby na území regionu Vodòany - KATALOG POSKYTOVATELÙ SLUŽEB A ÚØADÙ Vydání: Náklad: Vydalo: Napsal: Odpovìdný redaktor: Obálka: 24 Grafická úprava, tisk: kusù Centrum pro komunitní práci v èervnu 2006 kolektiv autorù Ludmila Koláøová - CpKP jižní Èechy, Dvoøákova 21, Èeské Budìjovice, DIVERZITY - Pavel Sláma LK TISK v.o.s. Milevsko

Centrum pro komunitní práci, 2005 ISBN

Centrum pro komunitní práci, 2005 ISBN 1 Centrum pro komunitní práci, 2005 ISBN 80-86902-15-3 2 úvod Obtížnými životními situacemi Vás provedeme bezpeènì Mìsto Milevsko se pomalu stává pojmem v oblasti sociálních služeb. To není sebechvála,

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s, OBSAH 1 OBSAH I. Úvodní slovo...2 II. Základní údaje a kontakty...3 III. Poslání...4 IV. Historie...4 V. Mapa pùsobnosti...5 VI. Správa spoleènosti...6 VII. Èinnost v r. 2006...8 1. Služby sociální intervence...8

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Úvodní slovo...2 Základní údaje a kontakty...3 Poslání, historie...4 Mapa pùsobnosti...5 Správa spoleènosti...6 Èinnost v r. 2007...8 Služby sociální intervence...8 Služby

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu

Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu 12 Roèník 51 Praha 2. èervna 2006 10,20 Kè http://statorg.cmkos.cz Pøípadným autorùm pøíspìvkù do našeho èasopisu sdìlujeme, že honoráø za zveøejnìní mùže být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek úvodní slovo Vážení spoluobèané, je mi ctí pøipojit pár úvodních slov k pøedkládanému

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky Systém ASPI - stav k 2.2.2010 do èástky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 66/1988 Sb. - poslední stav textu 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky ze dne 26.dubna

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Obèanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ÈR è. VS/1 1/55713/03-R, IÈ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Diakonie ÈCE - støedisko v Ostravì VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Diakonie ÈCE - støedisko v Ostravì VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Diakonie ÈCE støedisko v Ostravì Výroèní zpráva 2012 Diakonie ÈCE - støedisko v Ostravì VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 OBSAH: Úvodní slovo str. 1 Zpráva o èinnosti str. 2 Zpráva o hospodaøení str. 11 Zpráva

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 5 U doc. PhDr. Štefan Vendel,

Více

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRN C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC PETR WIJA Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Problematika zamìstnávání obèanù se zdravotním postižením

Problematika zamìstnávání obèanù se zdravotním postižením Problematika zamìstnávání obèanù se zdravotním postižením studijní texty Projekt Equal rozšíøení metodiky, národní a evropská spolupráce Autorský kolektiv: PhDr. PaedDr. Olga Krejèíøová, Ph.D. Mgr. Andrea

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie poøádá kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 . ~~~~-,cc,~ - ~ ~ " Jj: SMLOUVA o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 Tato smlouva se uzavírá za úèelem provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních

Více

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 1 ESET - HELP, obèanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 4 IÈO: 6293726 Tel.: 2/ 72 94 8 79 Tel./fax: 2/ 72 94 8 8 e-mail: esethelp@volny.cz, eset@mbox.vol.cz internet: www.esethelp.cz

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Žádost o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

Více

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice MĚSTSKÁ CHARITA České Budějovice Výroèní zpráva 2013 MĚSTSKÁ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Adresa: Žižkova 12/309, 370 01 Èeské Budìjovice IÈ: 600 727 09 Èíslo úètu: 7000029251/8040 (Oberbank AG, poboèka Èeské

Více

Stručná charakteristika státních dávek

Stručná charakteristika státních dávek Stručná charakteristika státních dávek Stručná charakteristika dávek Státní sociální podpora Přídavek na dítě Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny

Více

KURZ MIKROCHIRURGICKÉ SUTURY

KURZ MIKROCHIRURGICKÉ SUTURY a Univerzitní centrum chirurgické anatomie poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory KURZ MIKROCHIRURGICKÉ SUTURY BRNO 26.-27.3.2010 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Žádost o umístění do DPS Žebrák

Žádost o umístění do DPS Žebrák Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: Telefon: Rodinný stav: Druh příjmu: (invalidní, starobní důchod, jiný) Žádost o umístění do DPS Žebrák Využívám sociální službu: (dovoz oběda, úklid domácnosti,

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel Pečovatelská služba Velvary se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ 273 24, tel. 315761199 Zřizovatel: Město Velvary Sídlo: Velvary, náměstí Krále Vladislava čp. 1, PSČ 273 24 IČO: 00235105 Zastoupené:

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE 1 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zøeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartì Spojených národù je uznání pøirozené dùstojnosti a rovných a nezcizitelných

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

ŽÁDOST o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou dvojice

ŽÁDOST o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou dvojice ŽÁDOST o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou dvojice Žadatel(ka): Jméno, příjmení Trvalé bydliště Datum narození stav telefon Zaměstnání v současné době Poživatel důchodu (druh důchodu) výše

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více