Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ"

Transkript

1 Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005

2 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Plnění rozpočtu výdajů Výdaje v odvětví regionálního rozvoje Výdaje v odvětví dopravy Výdaje v odvětví školství Výdaje v odvětví kultury Výdaje v odvětví zdravotnictví Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu Výdaje na prezentaci kraje Výdaje v odvětví životního prostředí Výdaje v odvětví sociálních věcí Výdaje v odvětví krizového řízení Výdaje na činnost zastupitelstva Výdaje na činnost krajského úřadu Konsolidace Financování Financování prostřednictvím cizích návratných zdrojů Veřejnosprávní kontrola - porušení rozpočtové kázně Reprodukce majetku kraje Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN Program reprodukce majetku ISPROFIN Dotační programy Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce Dofinancování dotačního programu v odvětví životního prostředí Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce Dofinancování dotačního programu v odvětví životního prostředí Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce Dofinancování dotačních programů v odvětví regionálního rozvoje Dotační programy vyhlášené v roce Vyhlášené dotační programy v odvětví regionálního rozvoje Vyhlášené dotačního programy v odvětví dopravy Vyhlášené dotační programy v odvětví školství Vyhlášené dotační programy v odvětví kultury Vyhlášené dotační programy v odvětví zdravotnictví Vyhlášené dotační programy v odvětví životního prostředí a zemědělství Vyhlášené dotační programy v odvětví sociálních věcí

3 4 Akce spolufinancované z prostředků Evropské unie a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu Společný regionální operační program Operační program Infrastruktura Operační program Rozvoj lidských zdrojů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Finanční mechanismy EHP/Norsko Peněžní fondy Sociální fond Zajišťovací fond Regionální rozvojový fond Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu Dotace poskytnuté Ministerstvem financí Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví Dotace poskytnuté Státním úřadem pro jadernou bezpečnost Hospodaření s majetkem Majetek kraje Přehled majetku kraje Majetek kraje vedený v jeho účetnictví Majetek vedený na účtech příspěvkových organizací Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Hospodaření příspěvkových organizací Příspěvkové organizace v odvětví dopravy Příspěvkové organizace v odvětví školství Příspěvkové organizace v odvětví kultury Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí Obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje Obchodní společnosti založené v roce Obchodní společnosti ostatní Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolným svazkům obcí a k hospodaření dalších osob Finanční vztahy k rozpočtům obcí

4 10.2 Finanční vztahy k rozpočtům dobrovolných svazků obcí Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Závěr Přílohy Tabulková část Tabulka č. 1 Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k PŘÍJMY Tabulka č. 2 Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k VÝDAJE Tabulka č. 3 Programové financování reprodukce majetku ISPROFIN v roce Tabulka č. 4 Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu podléhající finančnímu vypořádání za rok Tabulka č. 5 Přehled projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a jiných evropských zdrojů v roce Tabulka č. 6 Účetní výkazy za rok 2005 Rozvaha Moravskoslezského kraje bez příspěvkových organizací Tabulka č. 7 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Rozvaha Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací Tabulka č. 8 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Rozvaha příspěvkových organizací kraje Tabulka č. 9 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací kraje Tabulka č. 10 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví dopravy Tabulka č. 11 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací v odvětví dopravy Tabulka č. 12 Sumář účetních výkazů za rok Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví školství Tabulka č. 13 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací v odvětví školství Tabulka č. 14 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví kultury Tabulka č. 15 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací v odvětví kultury Tabulka č. 16 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví Tabulka č. 17 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví Tabulka č. 18 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí Tabulka č. 19 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí Tabulka č. 20 Účetní stavy majetku příspěvkových organizací k Tabulka č. 21 Výsledek hospodaření za rok 2005 u příspěvkových organizací v odvětví dopravy Tabulka č. 22 Výsledek hospodaření za rok 2005 u příspěvkových organizací v odvětví školství Tabulka č. 23 Výsledek hospodaření za rok 2005 u příspěvkových organizací v odvětví kultury

5 Tabulka č. 24 Výsledek hospodaření za rok 2005 u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví Tabulka č. 25 Výsledek hospodaření za rok 2005 u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí Tabulka č. 26 Přehled poskytnutých fin. prostředků příspěvkovým organizacím kraje Tabulka č. 27 Přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí Tabulka č. 28 Vypořádání finančních vztahů k ostatním fyzickým a právnickým osobám (včetně prostředků poskytnutých soukromým školám) Tabulka č Přehled poskytnutých dotací v roce 2005 příspěvkovým organizacím obcí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Grafická část Graf č. 1 Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech Graf č. 2 Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech Graf č. 3 Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce Graf č. 4 Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v Graf č. 5 Rozpočet dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Příloha účetní uzávěrky územních samosprávných celků včetně dodatku Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok Seznam použitých zkratek

6 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2005 Rozpočet kraje na rok 2005 byl schválen usnesením zastupitelstva č. 2/20/2 a 2/20/3 dne Rozpočet na rok 2005 byl schválen ve výši tis. Kč. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy ve výši tis. Kč a financováním (převodem nevyčerpaných vlastních finančních prostředků z rozpočtu roku 2004) ve výši tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši tis. Kč, nedaňové a kapitálové příjmy ve výši tis. Kč a přijaté dotace ve výši tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů se členil na běžné výdaje ve výši tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši tis. Kč. V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu po konsolidaci na hodnotu rozpočtu příjmů tis. Kč a rozpočtu výdajů tis. Kč. Bylo provedeno 268 rozpočtových opatření, z toho rada kraje v souladu se svěřením schválila v období leden až prosinec 2005 rozpočtová opatření v objemu 9,32 % schváleného rozpočtu vlastních příjmů. Ke zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů v objemu tis. Kč došlo v souvislosti se schválením zákona č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění původních předpisů, a některé další zákony. K nárůstu rozpočtu (příjmů a výdajů) došlo rovněž úpravou očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu v celkovém objemu tis. Kč. Jednalo se především o část dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na financování přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši tis. Kč. K nárůstu obou stran rozpočtu (příjmů a výdajů) došlo rovněž v souvislosti s navýšením nedaňových a kapitálových příjmů kraje o tis. Kč. Ke zvýšení pouze výdajové části upraveného rozpočtu došlo zapojením jednak přebytku hospodaření za rok 2004 ve výši tis. Kč a dále cizích prostředků (úvěr od Evropské investiční banky) ve výši tis. Kč. Zbývající rozpočtová opatření neměla dopad na celkovou výši rozpočtu kraje. Rozpočtové hospodaření kraje za rok 2005 bylo ukončeno kladným zůstatkem ve výši tis. Kč, z toho saldo příjmů a výdajů je ve výši tis. Kč, financování ve výši tis. Kč (zapojení přebytku hospodaření za rok 2004 ve výši tis. Kč a přijetí 1. tranže úvěrové linky Evropské investiční banky ve výši tis. Kč). Tento přebytek hospodaření za rok 2005 byl vytvořen vyšším plněním příjmů oproti výdajům a neuskutečněním vybraných akcí schválených v rozpočtu kraje v jejich plné výši a přijetím daru od společnosti Mittal Steel Ostrava a.s. v závěru roku. 6

7 1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření Tabulka 1.1: Příjmy a výdaje kraje v členění dle rozpočtové skladby (v tis. Kč) třída schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost plnění (%) daňové příjmy ,4 nedaňové příjmy ,0 kapitálové příjmy ,9 přijaté dotace ,1 konsolidace příjmů x příjmy po konsolidaci ,9 běžné výdaje ,9 kapitálové výdaje ,6 konsolidace výdajů x výdaje po konsolidaci ,7 SALDO příjmů a výdajů x 1.2 Plnění rozpočtu příjmů Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2005 ve výši tis. Kč. V upraveném rozpočtu k dosáhly příjmy výše tis. Kč. Příjmy byly splněny na 101,9 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových a nedaňových příjmů. Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace Daňové příjmy V roce 2005 dosáhly příjmy z daní výše tis. Kč, tj. 106,3 % upraveného rozpočtu. Tabulka 1.2: Plnění jednotlivých příjmů z daní (v tis. Kč) schválený daň rozpočet upravený rozpočet skutečnost plnění (%) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ,7 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ ,2 daň z příjmů fyzických osob ,6 z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob ,7 daň z příjmů právnických osob za kraje ,0 daň z přidané hodnoty ,9 celkem ,3 Dne byla ve Sbírce zákonů uveřejněna změna zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění původních předpisů, a některé další zákony (dále jen novela RUD). 7

8 Novelou RUD byl krajům navýšen podíl na sdílených daních a Moravskoslezský kraj se nově podílel na celkovém objemu daní pro všechny kraje 9, %. Daňovým příjmem kraje byla rovněž daň z příjmů právnických osob ve výši tis. Kč, zaplacená krajem v roce 2005 jako daňovým poplatníkem. Tato daň byla místně příslušným finančním úřadem vrácena do 30 dnů po zaplacení. Plnění jednotlivých daní a vývoj daňových příjmů byl v průběhu roku 2004 nerovnoměrný, což dokládá graf č. 1. S ohledem na zkušenosti s nerovnoměrným inkasem sdílených daní v předchozích letech byl tento trend očekáván a podřídilo se mu řízení finančních toků. Graf č. 1: Výnos jednotlivých daní Moravskoslezskému kraji v lednu až prosinci roku v tis. Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Daň z příjmů FO Daň z příjmů PO DPH celkem 1/12 bez doplatku r Mezi daňové příjmy (dle třídění rozpočtové skladby) jsou dále zahrnuty správní poplatky ze správních činností v objemu tis. Kč, tj. plnění na 169,5 % upraveného rozpočtu. Vyššího výběru správních poplatků ve srovnání s očekávanou výší stanovenou v rozpočtu bylo dosaženo především na úseku vnitřních věcí a na úseku dopravy a silničního hospodářství. Správní poplatky byly vybírány rovněž na úseku zdravotnictví a životního prostředí. 8

9 1.2.2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2005 objemu tis. Kč, tj. plnění na 113,0 % upraveného rozpočtu. Tabulka 1.3: Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění (v tis. Kč) druh příjmu upravený plnění skutečnost rozpočet (%) nedaňové příjmy ,0 příjmy z poskytování služeb a výrobků ,6 odvody příspěvkových organizací kraje ,2 příjmy z pronájmu ,9 úroky ,4 příjmy z podílů na zisku a dividend realizované kurzové zisky přijaté sankční platby ,2 příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi příp. jin. veř. rozpočtů ,5 ostatní přijaté vratky transferů ,8 přijaté neinvestiční dary ,0 přijaté pojistné náhrady ,3 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,1 ostatní nedaňové příjmy ,8 platby za odebrané množství podzemní vody ,9 Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byl dar od společnosti Mittal Steel Ostrava a.s. se sídlem Vratimovská 689, Ostrava Kunčice, ve výši tis. Kč určený ve prospěch Programu regionálního rozvoje na účely sociální, vzdělávání, vědy a výzkumu a na podporu aktivní politiky zaměstnanosti. Dar byl poskytnut kraji na základě rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. Vybraný nabyvatel, tj LNM Holdings, N.V. se sídlem Penstraat 105, Nizozemské Antily se zavázal zajistit, aby NOVÁ HUŤ, a.s., nyní Mittal Steel Ostrava a.s. poskytl Moravskoslezskému kraji v 2005 tyto finanční prostředky formou daru. Závazek byl splněn v roce Podstatným nedaňovým příjmem jsou odvody příspěvkových organizací, které byly naplňovány dle splátkového kalendáře do výše tis. Kč. Dalším významným nedaňovým příjmem jsou příjmy z úroků na bankovních účtech, které činily tis. Kč, což představuje plnění na 113,4 % upraveného rozpočtu. Mezi další nedaňové příjmy patří podíl kraje na poplatku za odebrané množství podzemní vody ve výši tis. Kč. Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů dle 88 odst. 15 je část poplatků za odběr podzemní vody ve výši 50 % příjmem rozpočtu kraje na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbývajících 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu do objemu tis. Kč, z něhož je možné dle 42 odst. 4 uhradit odstranění následků způsobených nedovoleným vypouštěním odpadních vod, nedovoleným nakládáním se závadnými látkami nebo haváriemi. 9

10 Příjmy z pronájmu movitých věcí od příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví činily tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 95,6 %. Nenaplnění příjmů v roce 2005 bylo způsobeno odesláním platby od příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně za 4. čtvrtletí 2005 ve výši 1.979,75 tis. Kč poslední pracovní den roku 2005 a na účet kraje byla tato platba připsána až dne Pojistné náhrady za škody způsobené na majetku kraje činily tis. Kč. Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši tis. Kč, které představují příjmy z vypořádání roku 2004, a to především v odvětví školství, mládeže a sportu. Sankční platby byly přijaty ve výši tis. Kč, což bylo způsobeno zejména sankcemi v odvětví dopravy ve výši tis. Kč. Jednalo se o pokuty uložené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) v jeho přenesené působnosti svěřenou mu zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Součástí nedaňových příjmů kraje se rovněž staly prostředky zaslané Ministerstvem financí ve výši 123,6 tis. Kč k vyúčtování dotací poskytnutých v roce Jednalo se o prostředky, které byly určené na dofinancování výdajů za volby do Evropského parlamentu a za volby do Senátu Parlamentu České republiky a krajských zastupitelstev, které proběhly v roce Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy jsou za sledované období plněny v objemu tis. Kč na 102,9 %. Z toho částka ve výši tis. Kč tvoří příjmy z prodeje nemovitostí, částka ve výši 660,4 tis. Kč představuje příjmy z prodeje pozemků (viz tabulka 1.4). Částku ,2 tis. Kč tvoří přijaté příspěvky na investice od společností Biocel Paskov a.s. a Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. přijaté v rámci spolufinancování akce Příprava a realizace napojení průmyslové zóny Paskov. Mezi další kapitálové příjmy patří příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 410 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje ojetého vozidla. Podrobněji viz následující tabulka. Tabulka 1.4: Přehled kapitálových příjmů z prodeje nemovitostí a pozemků (v tis. Kč) typ příjmů upravený rozpočet skutečnost příjmy z prodeje pozemků 300,0 660,4 pozemky příslušející k hotelu v k.ú. Seč u Jeseníka - 215,0 pozemek v rodinné zástavbě obce Kravaře - 205,0 přístupová komunikace k zahrádkářské kolonii Dolní Líštná - 141,2 pozemek v k.ú. Heřmanice u Polomi - 28,8 pozemky pod budovou Okresního staveb. družstva Opava - 25,6 pozemek parc. č. 1277/10 orná půda v Hlučíně - 17,0 pozemek parc. č. 2370/3 v k.ú. Trojanovice - 10,0 pozemek u silnice v Mikolajicích - 10,0 část pozemku (silniční příkop) v k.ú Šenov u Ostravy - 5,6 prodej pozemku parc. č v k.ú. Jablunkov - 2,2 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí , ,0 budova č.p včetně pozemku v areálu Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín ,0 10

11 typ příjmů upravený rozpočet skutečnost hospodářská část (zahradnictví) u Hückelových vil v areálu Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín ,0 průmyslový objekt včetně pozemku v k.ú. Kunčice nad Ostravicí ,0 rodinný dům č.p. 151 včetně pozemku v k.ú. Kateřinky u Opavy ,0 čistička odpadních vod Bílá ,0 objekt zdravotního střediska v Bartošovicích - 750,0 individuální rekreace Rejvíz č.p. 45 včetně pozemku - 612,0 bývalé rekreační zařízení Dětřichov - 210,0 objekt bývalého mlýna v Jeseníku - 152,0 garáž včetně pozemku v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm - 121,0 zemědělský objekt ve Městě Albrechticích - 100, Přijaté dotace Moravskoslezský kraj přijal v roce 2005 ze státního rozpočtu dotace v úhrnné výši tis. Kč, z toho dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN činily tis. Kč. Poskytovateli těchto dotací byly ministerstva, státní fondy, Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Národní fond. Objemy přijatých dotací v roce 2005 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka 1.5: Objemy poskytnutých dotací v roce 2005 (v tis. Kč) poskytovatel dotace Poskytnuto *) Ministerstvo práce a sociálních věcí ,07 Ministerstvo pro místní rozvoj z toho: ISPROFIN 7 531, ,44 Ministerstvo průmyslu a obchodu z toho: ISPROFIN , ,44 Ministerstvo zemědělství 242,45 Ministerstvo školství, mládeže a sportu ,49 Ministerstvo kultury z toho: ISPROFIN 2 812, ,36 Ministerstvo zdravotnictví z toho: ISPROFIN , ,91 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 20,00 Státní fond životního prostředí České republiky 356,95 Národní fond 2 172,19 Ministerstvo financí z toho: Souhrnný dotační vztah , ,00 CELKEM z toho: ISPROFIN , ,15 *) nezahrnuje prostředky v průběhu roku 2005 vrácené do státního rozpočtu Finanční vypořádání poskytnutých dotací je uvedeno v kapitole 6 Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu. 11

12 Přílohou zákona č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši tis. Kč. Samostatnou účelovou dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa byl Moravskoslezskému kraji navýšen příspěvek na výkon státní správy o 5%, tj. o tis. Kč. Dále v důsledku schválení zákona č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění původních předpisů, a některé další zákony (novela RUD), byl kraji snížen tento finanční vztah, a to o částku tis. Kč. Tabulka 1.6: Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje za rok 2005 (v tis. Kč) příspěvek, dotace poskytnuto příspěvek na výkon státní správy příspěvek na dobrovolné hasiče výkon zřizovatelských funkcí v odvětví sociálních věcí celkem Finančnímu vypořádání podléhá pouze navýšená část příspěvku na výkon státní správy ve výši tis. Kč (viz kapitola 6 Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu). Ostatní finanční prostředky poskytnuté v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje nepodléhají finančnímu vypořádání. V roce 2005 byla Moravskoslezskému kraji poskytnuta investiční dotace od statutárního města Ostravy ve výši tis. Kč za účelem spolufinancování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro Integrovaný parkovací objekt na ulici 28. října, který by měl být využíván souběžně návštěvníky budovaných staveb, a to Moravskoslezské vědecké knihovny a Střediska správních činností. 1.3 Plnění rozpočtu výdajů Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2005 ve výši tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k výše tis. Kč, z toho běžných výdajů tis. Kč a kapitálových výdajů tis. Kč (viz tabulka 1.7). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými daňovými a nedaňovými příjmy, zapojeným přebytkem hospodaření roku 2004 a přijetím cizích prostředků (úvěr od Evropské investiční banky ve výši 100 mil. Kč). Skutečné čerpání výdajů k dosáhlo výše tis. Kč, což představuje plnění na 94,7 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 97,9 % a kapitálové výdaje na 70,6 % upraveného rozpočtu. Tabulka 1.7: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2005 (v tis. Kč) výdaje schválený upravený rozpočet rozpočet skutečnost plnění (%) běžné výdaje celkem ,9 kapitálové výdaje celkem ,6 konsolidace výdajů x výdaje celkem po konsolidaci ,7 12

13 Rozpočet výdajů Moravskoslezského kraje je v následujících podkapitolách podrobně analyzován z pohledu výdajů v jednotlivých odvětvích. Výjimkou jsou výdaje, které jsou podrobněji rozvedeny v samostatných kapitolách závěrečného účtu, a to výdaje účelově určené na reprodukci majetku kraje (kapitola 2), výdaje vynaložené v rámci dotačních programů vyhlášených zastupitelstvem kraje (kapitola 3), výdaje na akce spolufinancované z evropských zdrojů (kapitola 4), výdaje související se zřizovatelskou funkcí Moravskoslezského kraje k jeho příspěvkovým organizacím (kapitola 8), výdaje, které jsou kryty dotacemi přijatými z ministerstev, státních fondů, Národního fondu a územně samosprávných celků (kapitola a kapitola 6). Údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.1 Tabulková část. Tabulka 1.8: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2005 (v tis. Kč) Plnění odvětví schválený upravený skutečnost skutečnost/ rozpočet rozpočet UR (%) regionální rozvoj ,4 doprava ,6 školství ,4 kultura ,1 zdravotnictví ,7 územní plánování a stavební řád ,3 prezentace kraje ,3 životní prostředí ,9 sociální věci ,5 krizové řízení ,2 činnost zastupitelstva kraje ,5 činnost krajského úřadu ,7 celkem odvětví ,3 nespecifikovaná rezerva ,0 finanční vypořádání x platba daní a úroků ,8 správa pozemků ,1 použití přídělu do zajišťovacího fondu ,0 výdaje celkem po konsolidaci , Výdaje v odvětví regionálního rozvoje Skutečné výdaje v odvětví regionálního rozvoje byly v roce 2005 čerpány v celkové výši tis. Kč, tj. čerpání na 52,4 % upraveného rozpočtu. Pouze poloviční čerpání upraveného rozpočtu v rámci tohoto odvětví souvisí zejména s nečerpáním finančních prostředků vyhrazených na akce, které jsou spolufinancovány z prostředků strukturálních 13

14 fondů, u kterých probíhá časově a organizačně náročný schvalovací proces a na to navazující proces realizace obvykle přesahující období jednoho rozpočtového roku. V rámci tohoto odvětví nebyly rovněž vyčerpány finanční prostředky ve výši tis. Kč, které Moravskoslezský kraj obdržel od společnosti Mittal Steel formou daru v závěru roku. Přestože finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje, o jejich konkrétním použití nebylo v daném roce rozhodnuto. Největší podíl vyčerpaných prostředků ve výši tis. Kč připadá na podporu přípravy strategické průmyslové zóny Nošovice, z toho tis. Kč bylo kryto státní dotací, z Regionálního rozvojového fondu bylo použito tis. Kč a částka ve výši tis. Kč byla hrazena z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Finanční prostředky byly použity na výkupy nemovitostí a přípravu území. Finanční prostředky ve výši tis. Kč byly vynaloženy na akce spolufinancované z evropských zdrojů (viz tabulka č. 5 Přílohy 13.1 Tabulková část). V rámci vyhlášených dotačních programů byly vyplaceny finanční prostředky ve výši tis. Kč (viz kapitola 3 Dotační programy). Na úseku cestovního ruchu byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 5.395,3 tis. Kč, které byly určeny zejména na prezentaci nabídky v cestovním ruchu. Tyto výdaje byly vynaloženy např. na pronájem ploch a služby spojené s účastí Moravskoslezského kraje na veletrzích v tuzemsku i zahraničí a dále na zpracování různých propagačních materiálů, publikací a studií a v neposlední řadě také na činnosti spojené s marketingovým průzkumem. Zbývající objem vyčerpaných finančních prostředků ve výši ,7 tis. Kč byl určen na další rozvojové projekty na úseku regionálního rozvoje zaměřené zejména na podporu podnikání Výdaje v odvětví dopravy Skutečné výdaje v odvětví dopravy činily v roce 2005 celkem tis. Kč (tj. 94,6 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje tis. Kč (čerpány na 99,9 %) a kapitálové výdaje tis. Kč (čerpány na 74,0 %). Podstatnou část běžných výdajů v odvětví dopravy tvořily výdaje na úhradu ztráty vzniklé dopravcům v důsledku poskytování slevněného žákovského jízdného v linkové a drážní osobní dopravě ve výši tis. Kč (čerpáno na 100,0 %) a výdaje na zabezpečení dopravní obslužnosti kraje linkovou a drážní osobní dopravou ve výši tis. Kč (čerpáno na 99,9 %). Z důvodu neprovedení dopravních výkonů byly dopravcům kráceny příspěvky ve výši 211,8 tis. Kč. Tyto prostředky se staly součástí přebytku hospodaření za rok K zajištění činnosti příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši tis. Kč, investiční účelová dotace do investičního fondu ve výši tis. Kč a návratná finanční výpomoc ve výši tis. Kč (rozbor poskytnutých prostředků je součástí kapitoly 8 Hospodaření příspěvkových organizací). Na dotační program podpory investičních aktivit obcí v odvětví dopravy pod názvem Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích byly schváleny finanční prostředky v objemu tis. Kč (více viz kapitola 3 Dotační programy). 14

15 V roce 2005 byly v oblasti dopravy poskytnuty mimořádné neinvestiční dotace ve výši tis. Kč Letišti Ostrava a.s., Ústřednímu automotoklubu České republiky, společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a mimořádná investiční dotace ve výši tis. Kč Regionálnímu sdružení pro Česko-Polskou spolupráci v Českém Těšíně (více viz kapitola 10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí a k hospodaření dalších osob.) Prostředky vyčleněné v rozpočtu odvětví dopravy v objemu 5.615,2 tis. Kč byly určeny na pořízení rozpracování závěrů Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje a na financování činnosti společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. v rámci zavádění integrovaného dopravního systému. Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 4.038,8 tis. Kč, a jelikož se z části jednalo o prostředky vázané smlouvami, tak byly zapojeny z přebytku hospodaření roku 2005 do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok V rámci reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy nebyly rovněž vyčerpány kapitálové výdaje vyčleněné na akci Napojení průmyslové zóny Paskov ve výši tis. Kč a tis. Kč určené na nákup hasičského letištního speciálu. Jelikož se jedná o časově náročné akce, tak jejich realizace přesáhne do následujícího roku Výdaje v odvětví školství Schválený rozpočet výdajů v odvětví školství byl celkově navýšen o tis. Kč. Jednalo se hlavně o úpravu rozpočtu výdajů, které byly kryty očekávanými dotacemi ze státního rozpočtu, z toho podstatný objem dotací je z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úhradu přímých nákladů na vzdělávání a na úhradu výdajů soukromých škol v celkové výši tis. Kč. Rozpočet výdajů v odvětví školství byl čerpán ve výši tis. Kč, tj. čerpání na 99,4 % upraveného rozpočtu. Příspěvkovým organizacím v odvětví školství byly schváleny prostředky z rozpočtu kraje k zajištění jejich běžného provozu v úhrnné výši tis. Kč. Dále na úhradu přímých nákladů na vzdělávání bylo schváleno krajským školám tis. Kč a obecním školám tis. Kč. Soukromým školám byla schválena dotace ve výši tis. Kč. Částka ve výši tis. Kč představuje účelově určené prostředky příspěvkovým organizacím kraje na úhradu mimořádných provozních nákladů a na úhradu nákladů souvisejících např. s oceňování pedagogických pracovníků, s realizací krajských rozvojových programů, zajištěním osobní asistence pro postižené žáky, podporou mezinárodních projektů EU. Schváleným rozpočtem na rok 2005 bylo v odvětví školství vyčleněno tis. Kč na dotační programy. Tyto finanční prostředky byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. 98,2 %. Další významný objem prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje dotačním způsobem představují výdaje kryté státním rozpočtem, a to ve výši tis. Kč (bez dotací na přímé náklady na vzdělávání a dotací soukromým školám) účelově určené na realizaci programu státní informační politiky ve vzdělávání, na realizaci programu rozvoje lidských zdrojů Hodina, dotace pro sportovní gymnázia, na soutěže škol, na sociální prevenci a prevenci kriminality, na podporu romských žáků středních škol, na protidrogovou politiku apod. 15

16 V odvětví školství byly rovněž čerpány prostředky v objemu tis. Kč, které byly určeny na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím Výdaje v odvětví kultury Výdaje v odvětví kultury činily v roce 2005 celkem tis. Kč (tj. 80,1 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje tvoří tis. Kč (čerpány na 99,2 %) a kapitálové výdaje tis. Kč (čerpány na 38,9 %). Největší podíl na výdajích připadá na příspěvkové organizace v odvětví kultury, kterým byly poskytnuty finanční prostředky na zajištění běžného provozu v objemu ,5 tis. Kč, dále účelové neinvestiční dotace v objemu 6.223,8 tis. Kč a účelové investiční dotace v objemu 3.445,4 tis. Kč. Upraveným rozpočtem výdajů bylo na vyhlašované dotační programy stanoven finanční objem prostředků tis. Kč. Na Podporu kultury ve výši tis. Kč, na Podporu národnostních menšin v objemu 661 tis. Kč, na Podporu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí ve výši tis. Kč a v objemu tis. Kč na Podporu profesionálních divadel, symfonickým orchestrů a pěveckých souborů (čerpání prostředků viz kapitola 3 Dotační programy). Po zániku státního dotačního programu Podpory regionálních funkcí knihoven byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje mimořádné dotace na zajištění tohoto účelu v objemu tis. Kč. Dále byly v odvětví kultury poskytnuty na základě individuálních žádostí doručených během roku mimořádné dotace obcím a ostatním subjektům v objemu tis. Kč. V rámci akcí reprodukce majetku kraje v odvětví kultury byla z rozpočtu kraje na rok 2005 financován projekt novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny, na který bylo vyčleněno tis. Kč. Čerpání u této akce činilo tis. Kč, což je blíže popsáno v kapitole 2 Reprodukce majetku kraje. V odvětví kultury bylo v roce 2005 rozpočtováno 145 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby. Prostředky byly rozpočtovány na zabezpečení posudků, konzultací a průzkumů v rámci přenesené působnosti v oblasti památkové péče, a to pro dohled nad dodržováním podmínek výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, autorských práv, ochrany sbírek muzejní povahy a obnovy a péče o kulturní památky. Použito bylo 11 tis. Kč, a to na odborné posouzení evidence sbírkového fondu v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek. V rámci Moravskoslezského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením byla poskytnuta cena hejtmana kraje ve výši 3 tis. Kč. Cena hejtmana Moravskoslezského kraje je určena pro autory děl literárních, publicistických, zpravodajských a dalších, kteří přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace. V roce 2005 byla udělena Jiřině Medveďové za dílo S bílou holí Výdaje v odvětví zdravotnictví Celkové výdaje v odvětví zdravotnictví činily v roce 2005 celkem tis. Kč (tj. 96,7 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje tis. Kč (čerpány na 99,5 %) a kapitálové výdaje tis. Kč (čerpány na 93,8 %). Příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví byly poskytnuty finanční prostředky k zajištění běžného provozu v objemu tis. Kč pokrývající činnosti, které nejsou 16

17 hrazeny výnosy ze zdravotního pojištění (lékařská knihovna, sociální sestry, kojenecký ústav, lékařská služba první pomoci). Dále jim byly poskytnuty neinvestiční účelově určené finanční prostředky v celkovém objemu tis. Kč. K úhradě investičních výdajů byly příspěvkovým organizacím poskytnuty investiční dotace do investičních fondů v celkové výši tis. Kč. Tyto poskytnuté účelové prostředky byly z 59 % kryty účelovými dotacemi ze státního rozpočtu, z nichž největší podíl tvořila investiční účelová dotace poskytnutá v rámci programového financování ISPROFIN příspěvkové organizaci kraje Nemocnice s poliklinikou Havířov na rekonstrukci a modernizaci operačních sálů ve výši tis. Kč. Mezi ostatní výdaje v odvětví zdravotnictví patří každoročně vyhlašovaný dotační program s názvem Speciální zdravotnické programy a péče. Dotace byly zastupitelstvem kraje schváleny a rozděleny pro 34 projektů v celkové výši tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem tis. Kč. Do běžných činností v odvětví zdravotnictví spadá úhrada nákladů za znalecké posudky v rámci odvolacích řízení a úhrada nákladů souvisejících s činností Územní znalecké komise, která působí při Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě-Porubě. Čerpání proběhlo podle skutečného počtu případů řešených komisí v průběhu roku. Nedočerpáno zůstalo 232 tis. Kč z původně rozpočtovaných 600 tis Kč. Finanční prostředky ve výši 95 tis. Kč, rozpočtované na služby školení a vzdělávání, nebyly vyčerpány, neboť se neuskutečnily předpokládané odborné přednášky pro orgány kraje. Výdaje v odvětví zdravotnictví zahrnují také neinvestiční dotace určené na částečnou úhradu nákladů zdravotnických zařízení v kraji, a to za uskutečněné počty hlášení v souvislosti s evidencí onkologických onemocnění a vedení dat v Národním onkologickém registru. V roce 2005 byly poskytnuty a plně vyčerpány prostředky v objemu tis. Kč, z toho 609 tis. Kč vlastním příspěvkovým organizacím kraje. Na zajištění provozu Protialkoholní záchytné stanice provozované Městskou nemocnicí v Ostravě byl v souladu se zákonem č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, za účelem spolufinancování poskytnut příspěvek ve výši tis. Kč. Prostředky byly použity v plné výši. V souvislosti s připravovanou změnou právní formy nemocnic z příspěvkových organizací na obchodní společnosti byly použity z rozpočtu kraje finanční prostředky ve výši tis. Kč za účelem vložení základního kapitálu do těchto společností Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu Upravený rozpočet výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu v celkovém objemu tis. Kč byl v roce 2005 čerpán ve výši tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu odvětví na 38,3 %. Z toho běžné výdaje činily 96 tis. Kč a kapitálové tis. Kč. Nízké čerpání rozpočtovaných prostředků v odvětví územního plánování a stavebního řádu je ovlivněno neuskutečněním dvou plánovaných projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů, a to projektu 3D model ortofomapy a projektu Zpřístupnění územní plánovací dokumentace obcí veřejnosti. Projekty byly předloženy a hodnoceny až ve 2. polovině roku Tyto nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku

18 Kapitálové výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu zahrnují pořízení následujících studií a územně plánovací dokumentace: - Územní generel infrastruktury cestovního ruchu Oderské vrchy, Vítkovsko, Budišovsko a Hradecko, - Návrh územního plánu velkého územního celku Ostrava Karviná, - Studie proveditelnosti programu EHP/Norsko, - Geodatabáze územního plánování, - Zajištění dat a autorských práv k užití dat pro potřeby budování informačního systému územního plánování. V roce 2005 byla dokončena zakázka z roku 2004 za cenu 286 tis. Kč s názvem Územní generel infrastruktury cestovního ruchu Oderské vrchy, Vítkovsko, Budišovsko a Hradecko, která má návaznost na schválené územní plány velkých územních celků okresu Opava a Beskydy. Rovněž pokračovaly práce na pilotním projektu Založení geodatabáze a pořízení územně plánovacího podkladu limity využití území v celkové výši tis. Kč. V upraveném rozpočtu kapitálových výdajů odvětví územního plánování a stavebního řádu na rok 2005 byla rozpočtována částka tis. Kč na Návrh územního plánu velkého územního celku Ostrava Karviná. Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo ve výši tis. Kč. Za zpracování 1. a 2. etapy bylo vynaloženo 940 tis. Kč. Z důvodu nevydání souhlasu Ministerstva životního prostředí se záborem zemědělského půdního fondu nemohla být dokončena 3. etapa pořizování územního plánu velkého územního celku a prostředky vyhrazené smlouvou na tuto akci ve výši 405 tis. Kč byly převedeny z přebytku hospodaření do rozpočtu roku Z nevyčerpané části rozpočtu na akci Návrh územního plánu velkého územního celku Ostrava Karviná ve výši 305 tis. Kč bylo použito 137 tis. Kč na pořízení studie proveditelnosti pro potřeby dotačního programu EHP/Norsko. Vzniklá úspora z prostředků určených na zajištění dat a autorských práv k užití dat pro potřeby budování informačního systému územního plánování ve výši 157 tis. Kč byla zahrnuta do přebytku hospodaření roku 2005 a byla zapojena do rozpočtu roku 2006 na pořízení licence k sjednocenému datovému modelu, jednotné symboliky a sjednoceného katalogu jevů pro potřeby územního plánování Výdaje na prezentaci kraje Upravený rozpočet běžných výdajů na prezentaci kraje činil tis. Kč. Ke dni byl čerpán ve výši tis. Kč, tj. na 91,3 %. Kapitálové výdaje nebyly pro rok 2005 rozpočtovány. Rada kraje schválila ediční plán na rok 2005, v rámci kterého byly vyčerpány prostředky v úhrnné výši tis. Kč, tj. na 96,1 %. Do edičního plánu bylo zařazeno celkem 16 titulů. K prezentaci Moravskoslezského kraje pro širokou veřejnost slouží tituly např. Výroční zpráva Moravskoslezského kraje 2004, Výroční zpráva školství 2004, Historická sídla v Moravskoslezském kraji, Osobnosti v Moravskoslezském kraji, Kraj přívětivý pro podnikání, Naučné stezky, Stav životního prostředí v Moravskoslezském kraji, Adresář zastupitelů. Se stejným účelem, tj. zajištění informovanosti občanů kraje a k propagaci kraje, byly vyčleněny finanční prostředky na výrobu a distribuci krajského měsíčníku. V roce 2005 bylo 18

19 uhrazeno celkem 8 čísel, jejichž tisk a distribuce si vyžádaly náklady ve výši tis. Kč, tj. 96,7 %. Mezi významné akce podpořené Moravskoslezským krajem patří zabezpečení V. ročníku akce Den NATO v Ostravě a oslava 60. výročí osvobození kraje a města Ostravy od nacismu, na které kraj přispěl částkou celkem ve výši tis. Kč. Moravskoslezský kraj se dále podílel na spolufinancování 14. ročníku předávání cen Anděl Allianz 2004 a zabezpečení III. Jarního plesu Moravskoslezského kraje a Nadace Terezy Maxové, na tyto akce byly z rozpočtu kraje čerpány prostředky ve výši 700 tis. Kč. V oblasti propagace kraje v zahraničí a mezinárodní spolupráce s partnerskými regiony byly rozpočtovány výdaje spojené s organizačním zajištěním společných projektů ve výši 440 tis. Kč a čerpány ve výši 390 tis. Kč. Jednalo se o výdaje související se zajištěním organizace společných projektů s partnerskými regiony, ubytování, dopravy. Mezi nejvýznamnější akce patřilo vystoupení souboru IRŠAVA v Hornickém muzeu u příležitosti návštěvy delegace z Ruské federace a uspořádání mezinárodní konference Budoucnost regionálních letišť. V rozpočtu kraje na rok 2005 bylo na Dny evropské kultury vyčleněno 700 tis. Kč a vyčerpáno 530 tis. Kč. Jednalo se o výdaje spojené se zajištěním propagace Moravskoslezského kraje, tj. propagačních materiálů, pohoštění, věcných darů. Důvodem nečerpání plánovaných výdajů bylo zrušení prezentace Moravskoslezského kraje v partnerském regionu Lotrinsko Výdaje v odvětví životního prostředí Skutečné výdaje v odvětví životního prostředí a zemědělství činily v roce 2005 celkem tis. Kč (tj. čerpání na 56,9 % upraveného rozpočtu v odvětví), z toho běžné výdaje tis. Kč (čerpány na 79,3 %) a kapitálové výdaje tis. Kč (čerpány na 36,5 %). Nedočerpáno zůstalo celkem tis. Kč ( tj. 43,1 %), z toho byly vázány do rozpočtu na rok 2006 prostředky ve výši tis. Kč, což tvoří 28,1 % upraveného rozpočtu. Na vyhlašované dotační programy v odvětví životního prostředí a zemědělství byly v roce 2005 rozpočtovány finanční prostředky v objemu tis. Kč. Dotační titul Podpora aktivit v oblasti životního prostředí byl vyplacen v plné výši, Drobné vodohospodářské akce byly čerpány ve výši 98,21 %, k čemuž došlo z důvodu stanovení konkrétní výše dotace v závislosti na plnění podmínek smlouvy a doručeném vyúčtování jednotlivých dotací. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 225,4 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na rok 2006 z důvodu posílení dotačního programu Drobné vodohospodářské akce v roce V roce 2002 byl vyhlášen dotační program Podpora přípravy projektů v oblasti ochrany vod a v roce 2003 Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství, jejichž doplatky ve výši tis. Kč proběhly v roce Příspěvky na hospodaření v lesích jsou poskytovány v souladu s přijatými Zásadami pro poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2005 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu jejich využití na základě podaných žádostí. Cílem této akce je mj. obnova lesů poškozených imisemi, zajištění a výchova porostů, sdružování vlastníků lesů malých výměr a ekologické a k přírodě šetrné technologie. Finanční prostředky na poskytnutí dotací byly rozpočtovány v objemu tis. Kč, z toho bylo čerpáno 75 %. Za účelem příjmu části poplatků za odběr podzemní vody byl zřízen zvláštní účet ve smyslu zákona 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 19

20 zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tyto finanční prostředky jsou účelově určeny na doplňování havarijního účtu a na podporu výstavby a obnovu vodohospodářské infrastruktury. Průběžně se na tento účet převádí 50 % zálohové platby těchto poplatků, vypočtené odběrateli postupem stanoveným vodním zákonem. Na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí o skutečné výši poplatků byla vrácena jednotlivým odběratelům celková částka ve výši tis. Kč, která vznikla přeplatkem záloh. Zbývající část ve výši tis. Kč byla zapojena v rámci akce podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství. Dále byl zřízen zvláštní účet, tzv. havarijní účet ve smyslu zákona 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ročně doplňovaný do výše 10 mil. Kč na úhradu nutných nákladů vzniklých s odstraněním následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nakládání se závadnými látkami nebo havárií, kde vodoprávním úřadem nelze uložit opatření k nápravě a hrozí-li závažné ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod. Poskytování těchto finančních prostředků se řídí Zásadami pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje k odstranění následků závadného stavu podle 42 odst. 4 vodního zákona. V roce 2005 byly tyto prostředky poskytnuty ve výši 9,2 tis. Kč městu Rýmařov na odstranění následků závadného stavu likvidace ropné havárie v II. ochranném pásmu úpravny vody. V rámci akce Plán oblasti povodí se Moravskoslezský kraj v roce 2006 zavázal poskytnout účelově určenou investiční dotaci na zpracování I. etapy Plánu oblasti povodí Odry ve výši tis. Kč jako hlavního a po schválení krajem závazného koncepčního dokumentu v oblasti povodí, který je pořizován správcem povodí Povodí Odry, státní podnik ve spolupráci s krajským úřadem. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Moravskoslezský kraj poskytl ze svého rozpočtu v roce 2005 dotaci Českému hydrometeorologickému ústavu na provoz 2 monitorovacích stanic kvality ovzduší na území kraje v objemu 500 tis. Kč s cílem provádění kontroly a hodnocení dodržování imisních limitů na základě údajů z informačního systému kvality ovzduší. Na Studii sesuvných území bylo v rozpočtu vyčleněno tis. Kč na dokončení studie poskytující celkové informace o sesuvných území na území Moravskoslezského kraje, které budou využity pro potřeby územního plánování, a jako podklad pro zajištění financování stabilizačních prací a monitoringu ze státního rozpočtu. Smluvní vztah byl uzavřen již v roce 2004, kdy v rámci etapy A byl zhotoven koncepční materiál ve výši 50 tis. Kč, dokončení studie v rámci dokončení etapy A a celé etapy B proběhlo v roce 2005 a bylo financováno ve výši tis. Kč. Pro stanovení priorit podpory zemědělství a venkova v Moravskoslezském kraji bylo nutné zpracovat studii Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje, která byla provedena společností EKOTOXA OPAVA s.r.o na základě provedené podrobné analýzy současného stavu a to v celkové sumě 994 tis. Kč. Z rozpočtu kraje byly poskytnuty dotace za účelem spoluúčasti kraje na zajištění konferencí v oblasti životního prostředí typu Průmyslová krajina, Odpady 21 a mezinárodního festivalu TUR Ostrava popř. jiných konferencí pořádaných v této oblasti. Vynaložené náklady na tyto akce činily 550 tis. Kč, tj. 100 % čerpání. 20

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2004 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2004...5 1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření...

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 5 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Pardubický kraj Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Ing. Roman LÍNEK náměstek hejtmana pověřený zastupováním

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K PŘÍJMY

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K PŘÍJMY PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 911,481 911,481 959,468 105.3 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 131,623 131,623 93,217

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2012 dle schváleného rozpočtu, který

Více

Příloha č. 1 k materiálu č. 2 Počet stran přílohy: 398 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č. 2 Počet stran přílohy: 398 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č. 2 Počet stran přílohy: 398 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2006 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Součástí rozpočtu příjmů Olomouckého kraje jsou daňové příjmy. Ty zahrnují jak podíl na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb.

Součástí rozpočtu příjmů Olomouckého kraje jsou daňové příjmy. Ty zahrnují jak podíl na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. Na základě ustanovení 20 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, se závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 předkládá k projednání na zasedání Zastupitelstvu

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ 71224530 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ROK 2009 Slezský vodohospodářský svazek vznikl zakladatelskou smlouvou na ustavující členské schůzi starostů

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Ohnišťany IČ: 00269255 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v ) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 15.5.2012 8:58:43 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 1 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 2 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R - 21233 ČÁST II (Vlastní hlavní město Praha) Obsah: Strana II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod 2. Příjmy 3. Běžné výdaje Kapitálové

Více

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ 71224530 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ROK 2012 Slezský vodohospodářský svazek (dále jen SVHS) vznikl zakladatelskou smlouvou na ustavující členské

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více