Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ"

Transkript

1 Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005

2 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Plnění rozpočtu výdajů Výdaje v odvětví regionálního rozvoje Výdaje v odvětví dopravy Výdaje v odvětví školství Výdaje v odvětví kultury Výdaje v odvětví zdravotnictví Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu Výdaje na prezentaci kraje Výdaje v odvětví životního prostředí Výdaje v odvětví sociálních věcí Výdaje v odvětví krizového řízení Výdaje na činnost zastupitelstva Výdaje na činnost krajského úřadu Konsolidace Financování Financování prostřednictvím cizích návratných zdrojů Veřejnosprávní kontrola - porušení rozpočtové kázně Reprodukce majetku kraje Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN Program reprodukce majetku ISPROFIN Dotační programy Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce Dofinancování dotačního programu v odvětví životního prostředí Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce Dofinancování dotačního programu v odvětví životního prostředí Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce Dofinancování dotačních programů v odvětví regionálního rozvoje Dotační programy vyhlášené v roce Vyhlášené dotační programy v odvětví regionálního rozvoje Vyhlášené dotačního programy v odvětví dopravy Vyhlášené dotační programy v odvětví školství Vyhlášené dotační programy v odvětví kultury Vyhlášené dotační programy v odvětví zdravotnictví Vyhlášené dotační programy v odvětví životního prostředí a zemědělství Vyhlášené dotační programy v odvětví sociálních věcí

3 4 Akce spolufinancované z prostředků Evropské unie a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu Společný regionální operační program Operační program Infrastruktura Operační program Rozvoj lidských zdrojů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Finanční mechanismy EHP/Norsko Peněžní fondy Sociální fond Zajišťovací fond Regionální rozvojový fond Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu Dotace poskytnuté Ministerstvem financí Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví Dotace poskytnuté Státním úřadem pro jadernou bezpečnost Hospodaření s majetkem Majetek kraje Přehled majetku kraje Majetek kraje vedený v jeho účetnictví Majetek vedený na účtech příspěvkových organizací Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Hospodaření příspěvkových organizací Příspěvkové organizace v odvětví dopravy Příspěvkové organizace v odvětví školství Příspěvkové organizace v odvětví kultury Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí Obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje Obchodní společnosti založené v roce Obchodní společnosti ostatní Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolným svazkům obcí a k hospodaření dalších osob Finanční vztahy k rozpočtům obcí

4 10.2 Finanční vztahy k rozpočtům dobrovolných svazků obcí Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Závěr Přílohy Tabulková část Tabulka č. 1 Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k PŘÍJMY Tabulka č. 2 Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k VÝDAJE Tabulka č. 3 Programové financování reprodukce majetku ISPROFIN v roce Tabulka č. 4 Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu podléhající finančnímu vypořádání za rok Tabulka č. 5 Přehled projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a jiných evropských zdrojů v roce Tabulka č. 6 Účetní výkazy za rok 2005 Rozvaha Moravskoslezského kraje bez příspěvkových organizací Tabulka č. 7 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Rozvaha Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací Tabulka č. 8 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Rozvaha příspěvkových organizací kraje Tabulka č. 9 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací kraje Tabulka č. 10 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví dopravy Tabulka č. 11 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací v odvětví dopravy Tabulka č. 12 Sumář účetních výkazů za rok Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví školství Tabulka č. 13 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací v odvětví školství Tabulka č. 14 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví kultury Tabulka č. 15 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací v odvětví kultury Tabulka č. 16 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví Tabulka č. 17 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví Tabulka č. 18 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí Tabulka č. 19 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí Tabulka č. 20 Účetní stavy majetku příspěvkových organizací k Tabulka č. 21 Výsledek hospodaření za rok 2005 u příspěvkových organizací v odvětví dopravy Tabulka č. 22 Výsledek hospodaření za rok 2005 u příspěvkových organizací v odvětví školství Tabulka č. 23 Výsledek hospodaření za rok 2005 u příspěvkových organizací v odvětví kultury

5 Tabulka č. 24 Výsledek hospodaření za rok 2005 u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví Tabulka č. 25 Výsledek hospodaření za rok 2005 u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí Tabulka č. 26 Přehled poskytnutých fin. prostředků příspěvkovým organizacím kraje Tabulka č. 27 Přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí Tabulka č. 28 Vypořádání finančních vztahů k ostatním fyzickým a právnickým osobám (včetně prostředků poskytnutých soukromým školám) Tabulka č Přehled poskytnutých dotací v roce 2005 příspěvkovým organizacím obcí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Grafická část Graf č. 1 Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech Graf č. 2 Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech Graf č. 3 Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce Graf č. 4 Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v Graf č. 5 Rozpočet dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Příloha účetní uzávěrky územních samosprávných celků včetně dodatku Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok Seznam použitých zkratek

6 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2005 Rozpočet kraje na rok 2005 byl schválen usnesením zastupitelstva č. 2/20/2 a 2/20/3 dne Rozpočet na rok 2005 byl schválen ve výši tis. Kč. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy ve výši tis. Kč a financováním (převodem nevyčerpaných vlastních finančních prostředků z rozpočtu roku 2004) ve výši tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši tis. Kč, nedaňové a kapitálové příjmy ve výši tis. Kč a přijaté dotace ve výši tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů se členil na běžné výdaje ve výši tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši tis. Kč. V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu po konsolidaci na hodnotu rozpočtu příjmů tis. Kč a rozpočtu výdajů tis. Kč. Bylo provedeno 268 rozpočtových opatření, z toho rada kraje v souladu se svěřením schválila v období leden až prosinec 2005 rozpočtová opatření v objemu 9,32 % schváleného rozpočtu vlastních příjmů. Ke zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů v objemu tis. Kč došlo v souvislosti se schválením zákona č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění původních předpisů, a některé další zákony. K nárůstu rozpočtu (příjmů a výdajů) došlo rovněž úpravou očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu v celkovém objemu tis. Kč. Jednalo se především o část dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na financování přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši tis. Kč. K nárůstu obou stran rozpočtu (příjmů a výdajů) došlo rovněž v souvislosti s navýšením nedaňových a kapitálových příjmů kraje o tis. Kč. Ke zvýšení pouze výdajové části upraveného rozpočtu došlo zapojením jednak přebytku hospodaření za rok 2004 ve výši tis. Kč a dále cizích prostředků (úvěr od Evropské investiční banky) ve výši tis. Kč. Zbývající rozpočtová opatření neměla dopad na celkovou výši rozpočtu kraje. Rozpočtové hospodaření kraje za rok 2005 bylo ukončeno kladným zůstatkem ve výši tis. Kč, z toho saldo příjmů a výdajů je ve výši tis. Kč, financování ve výši tis. Kč (zapojení přebytku hospodaření za rok 2004 ve výši tis. Kč a přijetí 1. tranže úvěrové linky Evropské investiční banky ve výši tis. Kč). Tento přebytek hospodaření za rok 2005 byl vytvořen vyšším plněním příjmů oproti výdajům a neuskutečněním vybraných akcí schválených v rozpočtu kraje v jejich plné výši a přijetím daru od společnosti Mittal Steel Ostrava a.s. v závěru roku. 6

7 1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření Tabulka 1.1: Příjmy a výdaje kraje v členění dle rozpočtové skladby (v tis. Kč) třída schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost plnění (%) daňové příjmy ,4 nedaňové příjmy ,0 kapitálové příjmy ,9 přijaté dotace ,1 konsolidace příjmů x příjmy po konsolidaci ,9 běžné výdaje ,9 kapitálové výdaje ,6 konsolidace výdajů x výdaje po konsolidaci ,7 SALDO příjmů a výdajů x 1.2 Plnění rozpočtu příjmů Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2005 ve výši tis. Kč. V upraveném rozpočtu k dosáhly příjmy výše tis. Kč. Příjmy byly splněny na 101,9 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových a nedaňových příjmů. Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace Daňové příjmy V roce 2005 dosáhly příjmy z daní výše tis. Kč, tj. 106,3 % upraveného rozpočtu. Tabulka 1.2: Plnění jednotlivých příjmů z daní (v tis. Kč) schválený daň rozpočet upravený rozpočet skutečnost plnění (%) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ,7 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ ,2 daň z příjmů fyzických osob ,6 z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob ,7 daň z příjmů právnických osob za kraje ,0 daň z přidané hodnoty ,9 celkem ,3 Dne byla ve Sbírce zákonů uveřejněna změna zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění původních předpisů, a některé další zákony (dále jen novela RUD). 7

8 Novelou RUD byl krajům navýšen podíl na sdílených daních a Moravskoslezský kraj se nově podílel na celkovém objemu daní pro všechny kraje 9, %. Daňovým příjmem kraje byla rovněž daň z příjmů právnických osob ve výši tis. Kč, zaplacená krajem v roce 2005 jako daňovým poplatníkem. Tato daň byla místně příslušným finančním úřadem vrácena do 30 dnů po zaplacení. Plnění jednotlivých daní a vývoj daňových příjmů byl v průběhu roku 2004 nerovnoměrný, což dokládá graf č. 1. S ohledem na zkušenosti s nerovnoměrným inkasem sdílených daní v předchozích letech byl tento trend očekáván a podřídilo se mu řízení finančních toků. Graf č. 1: Výnos jednotlivých daní Moravskoslezskému kraji v lednu až prosinci roku v tis. Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Daň z příjmů FO Daň z příjmů PO DPH celkem 1/12 bez doplatku r Mezi daňové příjmy (dle třídění rozpočtové skladby) jsou dále zahrnuty správní poplatky ze správních činností v objemu tis. Kč, tj. plnění na 169,5 % upraveného rozpočtu. Vyššího výběru správních poplatků ve srovnání s očekávanou výší stanovenou v rozpočtu bylo dosaženo především na úseku vnitřních věcí a na úseku dopravy a silničního hospodářství. Správní poplatky byly vybírány rovněž na úseku zdravotnictví a životního prostředí. 8

9 1.2.2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2005 objemu tis. Kč, tj. plnění na 113,0 % upraveného rozpočtu. Tabulka 1.3: Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění (v tis. Kč) druh příjmu upravený plnění skutečnost rozpočet (%) nedaňové příjmy ,0 příjmy z poskytování služeb a výrobků ,6 odvody příspěvkových organizací kraje ,2 příjmy z pronájmu ,9 úroky ,4 příjmy z podílů na zisku a dividend realizované kurzové zisky přijaté sankční platby ,2 příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi příp. jin. veř. rozpočtů ,5 ostatní přijaté vratky transferů ,8 přijaté neinvestiční dary ,0 přijaté pojistné náhrady ,3 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,1 ostatní nedaňové příjmy ,8 platby za odebrané množství podzemní vody ,9 Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byl dar od společnosti Mittal Steel Ostrava a.s. se sídlem Vratimovská 689, Ostrava Kunčice, ve výši tis. Kč určený ve prospěch Programu regionálního rozvoje na účely sociální, vzdělávání, vědy a výzkumu a na podporu aktivní politiky zaměstnanosti. Dar byl poskytnut kraji na základě rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. Vybraný nabyvatel, tj LNM Holdings, N.V. se sídlem Penstraat 105, Nizozemské Antily se zavázal zajistit, aby NOVÁ HUŤ, a.s., nyní Mittal Steel Ostrava a.s. poskytl Moravskoslezskému kraji v 2005 tyto finanční prostředky formou daru. Závazek byl splněn v roce Podstatným nedaňovým příjmem jsou odvody příspěvkových organizací, které byly naplňovány dle splátkového kalendáře do výše tis. Kč. Dalším významným nedaňovým příjmem jsou příjmy z úroků na bankovních účtech, které činily tis. Kč, což představuje plnění na 113,4 % upraveného rozpočtu. Mezi další nedaňové příjmy patří podíl kraje na poplatku za odebrané množství podzemní vody ve výši tis. Kč. Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů dle 88 odst. 15 je část poplatků za odběr podzemní vody ve výši 50 % příjmem rozpočtu kraje na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbývajících 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu do objemu tis. Kč, z něhož je možné dle 42 odst. 4 uhradit odstranění následků způsobených nedovoleným vypouštěním odpadních vod, nedovoleným nakládáním se závadnými látkami nebo haváriemi. 9

10 Příjmy z pronájmu movitých věcí od příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví činily tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 95,6 %. Nenaplnění příjmů v roce 2005 bylo způsobeno odesláním platby od příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně za 4. čtvrtletí 2005 ve výši 1.979,75 tis. Kč poslední pracovní den roku 2005 a na účet kraje byla tato platba připsána až dne Pojistné náhrady za škody způsobené na majetku kraje činily tis. Kč. Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši tis. Kč, které představují příjmy z vypořádání roku 2004, a to především v odvětví školství, mládeže a sportu. Sankční platby byly přijaty ve výši tis. Kč, což bylo způsobeno zejména sankcemi v odvětví dopravy ve výši tis. Kč. Jednalo se o pokuty uložené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) v jeho přenesené působnosti svěřenou mu zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Součástí nedaňových příjmů kraje se rovněž staly prostředky zaslané Ministerstvem financí ve výši 123,6 tis. Kč k vyúčtování dotací poskytnutých v roce Jednalo se o prostředky, které byly určené na dofinancování výdajů za volby do Evropského parlamentu a za volby do Senátu Parlamentu České republiky a krajských zastupitelstev, které proběhly v roce Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy jsou za sledované období plněny v objemu tis. Kč na 102,9 %. Z toho částka ve výši tis. Kč tvoří příjmy z prodeje nemovitostí, částka ve výši 660,4 tis. Kč představuje příjmy z prodeje pozemků (viz tabulka 1.4). Částku ,2 tis. Kč tvoří přijaté příspěvky na investice od společností Biocel Paskov a.s. a Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. přijaté v rámci spolufinancování akce Příprava a realizace napojení průmyslové zóny Paskov. Mezi další kapitálové příjmy patří příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 410 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje ojetého vozidla. Podrobněji viz následující tabulka. Tabulka 1.4: Přehled kapitálových příjmů z prodeje nemovitostí a pozemků (v tis. Kč) typ příjmů upravený rozpočet skutečnost příjmy z prodeje pozemků 300,0 660,4 pozemky příslušející k hotelu v k.ú. Seč u Jeseníka - 215,0 pozemek v rodinné zástavbě obce Kravaře - 205,0 přístupová komunikace k zahrádkářské kolonii Dolní Líštná - 141,2 pozemek v k.ú. Heřmanice u Polomi - 28,8 pozemky pod budovou Okresního staveb. družstva Opava - 25,6 pozemek parc. č. 1277/10 orná půda v Hlučíně - 17,0 pozemek parc. č. 2370/3 v k.ú. Trojanovice - 10,0 pozemek u silnice v Mikolajicích - 10,0 část pozemku (silniční příkop) v k.ú Šenov u Ostravy - 5,6 prodej pozemku parc. č v k.ú. Jablunkov - 2,2 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí , ,0 budova č.p včetně pozemku v areálu Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín ,0 10

11 typ příjmů upravený rozpočet skutečnost hospodářská část (zahradnictví) u Hückelových vil v areálu Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín ,0 průmyslový objekt včetně pozemku v k.ú. Kunčice nad Ostravicí ,0 rodinný dům č.p. 151 včetně pozemku v k.ú. Kateřinky u Opavy ,0 čistička odpadních vod Bílá ,0 objekt zdravotního střediska v Bartošovicích - 750,0 individuální rekreace Rejvíz č.p. 45 včetně pozemku - 612,0 bývalé rekreační zařízení Dětřichov - 210,0 objekt bývalého mlýna v Jeseníku - 152,0 garáž včetně pozemku v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm - 121,0 zemědělský objekt ve Městě Albrechticích - 100, Přijaté dotace Moravskoslezský kraj přijal v roce 2005 ze státního rozpočtu dotace v úhrnné výši tis. Kč, z toho dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN činily tis. Kč. Poskytovateli těchto dotací byly ministerstva, státní fondy, Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Národní fond. Objemy přijatých dotací v roce 2005 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka 1.5: Objemy poskytnutých dotací v roce 2005 (v tis. Kč) poskytovatel dotace Poskytnuto *) Ministerstvo práce a sociálních věcí ,07 Ministerstvo pro místní rozvoj z toho: ISPROFIN 7 531, ,44 Ministerstvo průmyslu a obchodu z toho: ISPROFIN , ,44 Ministerstvo zemědělství 242,45 Ministerstvo školství, mládeže a sportu ,49 Ministerstvo kultury z toho: ISPROFIN 2 812, ,36 Ministerstvo zdravotnictví z toho: ISPROFIN , ,91 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 20,00 Státní fond životního prostředí České republiky 356,95 Národní fond 2 172,19 Ministerstvo financí z toho: Souhrnný dotační vztah , ,00 CELKEM z toho: ISPROFIN , ,15 *) nezahrnuje prostředky v průběhu roku 2005 vrácené do státního rozpočtu Finanční vypořádání poskytnutých dotací je uvedeno v kapitole 6 Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu. 11

12 Přílohou zákona č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši tis. Kč. Samostatnou účelovou dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa byl Moravskoslezskému kraji navýšen příspěvek na výkon státní správy o 5%, tj. o tis. Kč. Dále v důsledku schválení zákona č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění původních předpisů, a některé další zákony (novela RUD), byl kraji snížen tento finanční vztah, a to o částku tis. Kč. Tabulka 1.6: Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje za rok 2005 (v tis. Kč) příspěvek, dotace poskytnuto příspěvek na výkon státní správy příspěvek na dobrovolné hasiče výkon zřizovatelských funkcí v odvětví sociálních věcí celkem Finančnímu vypořádání podléhá pouze navýšená část příspěvku na výkon státní správy ve výši tis. Kč (viz kapitola 6 Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu). Ostatní finanční prostředky poskytnuté v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje nepodléhají finančnímu vypořádání. V roce 2005 byla Moravskoslezskému kraji poskytnuta investiční dotace od statutárního města Ostravy ve výši tis. Kč za účelem spolufinancování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro Integrovaný parkovací objekt na ulici 28. října, který by měl být využíván souběžně návštěvníky budovaných staveb, a to Moravskoslezské vědecké knihovny a Střediska správních činností. 1.3 Plnění rozpočtu výdajů Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2005 ve výši tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k výše tis. Kč, z toho běžných výdajů tis. Kč a kapitálových výdajů tis. Kč (viz tabulka 1.7). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými daňovými a nedaňovými příjmy, zapojeným přebytkem hospodaření roku 2004 a přijetím cizích prostředků (úvěr od Evropské investiční banky ve výši 100 mil. Kč). Skutečné čerpání výdajů k dosáhlo výše tis. Kč, což představuje plnění na 94,7 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 97,9 % a kapitálové výdaje na 70,6 % upraveného rozpočtu. Tabulka 1.7: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2005 (v tis. Kč) výdaje schválený upravený rozpočet rozpočet skutečnost plnění (%) běžné výdaje celkem ,9 kapitálové výdaje celkem ,6 konsolidace výdajů x výdaje celkem po konsolidaci ,7 12

13 Rozpočet výdajů Moravskoslezského kraje je v následujících podkapitolách podrobně analyzován z pohledu výdajů v jednotlivých odvětvích. Výjimkou jsou výdaje, které jsou podrobněji rozvedeny v samostatných kapitolách závěrečného účtu, a to výdaje účelově určené na reprodukci majetku kraje (kapitola 2), výdaje vynaložené v rámci dotačních programů vyhlášených zastupitelstvem kraje (kapitola 3), výdaje na akce spolufinancované z evropských zdrojů (kapitola 4), výdaje související se zřizovatelskou funkcí Moravskoslezského kraje k jeho příspěvkovým organizacím (kapitola 8), výdaje, které jsou kryty dotacemi přijatými z ministerstev, státních fondů, Národního fondu a územně samosprávných celků (kapitola a kapitola 6). Údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.1 Tabulková část. Tabulka 1.8: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2005 (v tis. Kč) Plnění odvětví schválený upravený skutečnost skutečnost/ rozpočet rozpočet UR (%) regionální rozvoj ,4 doprava ,6 školství ,4 kultura ,1 zdravotnictví ,7 územní plánování a stavební řád ,3 prezentace kraje ,3 životní prostředí ,9 sociální věci ,5 krizové řízení ,2 činnost zastupitelstva kraje ,5 činnost krajského úřadu ,7 celkem odvětví ,3 nespecifikovaná rezerva ,0 finanční vypořádání x platba daní a úroků ,8 správa pozemků ,1 použití přídělu do zajišťovacího fondu ,0 výdaje celkem po konsolidaci , Výdaje v odvětví regionálního rozvoje Skutečné výdaje v odvětví regionálního rozvoje byly v roce 2005 čerpány v celkové výši tis. Kč, tj. čerpání na 52,4 % upraveného rozpočtu. Pouze poloviční čerpání upraveného rozpočtu v rámci tohoto odvětví souvisí zejména s nečerpáním finančních prostředků vyhrazených na akce, které jsou spolufinancovány z prostředků strukturálních 13

14 fondů, u kterých probíhá časově a organizačně náročný schvalovací proces a na to navazující proces realizace obvykle přesahující období jednoho rozpočtového roku. V rámci tohoto odvětví nebyly rovněž vyčerpány finanční prostředky ve výši tis. Kč, které Moravskoslezský kraj obdržel od společnosti Mittal Steel formou daru v závěru roku. Přestože finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje, o jejich konkrétním použití nebylo v daném roce rozhodnuto. Největší podíl vyčerpaných prostředků ve výši tis. Kč připadá na podporu přípravy strategické průmyslové zóny Nošovice, z toho tis. Kč bylo kryto státní dotací, z Regionálního rozvojového fondu bylo použito tis. Kč a částka ve výši tis. Kč byla hrazena z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Finanční prostředky byly použity na výkupy nemovitostí a přípravu území. Finanční prostředky ve výši tis. Kč byly vynaloženy na akce spolufinancované z evropských zdrojů (viz tabulka č. 5 Přílohy 13.1 Tabulková část). V rámci vyhlášených dotačních programů byly vyplaceny finanční prostředky ve výši tis. Kč (viz kapitola 3 Dotační programy). Na úseku cestovního ruchu byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 5.395,3 tis. Kč, které byly určeny zejména na prezentaci nabídky v cestovním ruchu. Tyto výdaje byly vynaloženy např. na pronájem ploch a služby spojené s účastí Moravskoslezského kraje na veletrzích v tuzemsku i zahraničí a dále na zpracování různých propagačních materiálů, publikací a studií a v neposlední řadě také na činnosti spojené s marketingovým průzkumem. Zbývající objem vyčerpaných finančních prostředků ve výši ,7 tis. Kč byl určen na další rozvojové projekty na úseku regionálního rozvoje zaměřené zejména na podporu podnikání Výdaje v odvětví dopravy Skutečné výdaje v odvětví dopravy činily v roce 2005 celkem tis. Kč (tj. 94,6 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje tis. Kč (čerpány na 99,9 %) a kapitálové výdaje tis. Kč (čerpány na 74,0 %). Podstatnou část běžných výdajů v odvětví dopravy tvořily výdaje na úhradu ztráty vzniklé dopravcům v důsledku poskytování slevněného žákovského jízdného v linkové a drážní osobní dopravě ve výši tis. Kč (čerpáno na 100,0 %) a výdaje na zabezpečení dopravní obslužnosti kraje linkovou a drážní osobní dopravou ve výši tis. Kč (čerpáno na 99,9 %). Z důvodu neprovedení dopravních výkonů byly dopravcům kráceny příspěvky ve výši 211,8 tis. Kč. Tyto prostředky se staly součástí přebytku hospodaření za rok K zajištění činnosti příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši tis. Kč, investiční účelová dotace do investičního fondu ve výši tis. Kč a návratná finanční výpomoc ve výši tis. Kč (rozbor poskytnutých prostředků je součástí kapitoly 8 Hospodaření příspěvkových organizací). Na dotační program podpory investičních aktivit obcí v odvětví dopravy pod názvem Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích byly schváleny finanční prostředky v objemu tis. Kč (více viz kapitola 3 Dotační programy). 14

15 V roce 2005 byly v oblasti dopravy poskytnuty mimořádné neinvestiční dotace ve výši tis. Kč Letišti Ostrava a.s., Ústřednímu automotoklubu České republiky, společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a mimořádná investiční dotace ve výši tis. Kč Regionálnímu sdružení pro Česko-Polskou spolupráci v Českém Těšíně (více viz kapitola 10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí a k hospodaření dalších osob.) Prostředky vyčleněné v rozpočtu odvětví dopravy v objemu 5.615,2 tis. Kč byly určeny na pořízení rozpracování závěrů Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje a na financování činnosti společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. v rámci zavádění integrovaného dopravního systému. Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 4.038,8 tis. Kč, a jelikož se z části jednalo o prostředky vázané smlouvami, tak byly zapojeny z přebytku hospodaření roku 2005 do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok V rámci reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy nebyly rovněž vyčerpány kapitálové výdaje vyčleněné na akci Napojení průmyslové zóny Paskov ve výši tis. Kč a tis. Kč určené na nákup hasičského letištního speciálu. Jelikož se jedná o časově náročné akce, tak jejich realizace přesáhne do následujícího roku Výdaje v odvětví školství Schválený rozpočet výdajů v odvětví školství byl celkově navýšen o tis. Kč. Jednalo se hlavně o úpravu rozpočtu výdajů, které byly kryty očekávanými dotacemi ze státního rozpočtu, z toho podstatný objem dotací je z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úhradu přímých nákladů na vzdělávání a na úhradu výdajů soukromých škol v celkové výši tis. Kč. Rozpočet výdajů v odvětví školství byl čerpán ve výši tis. Kč, tj. čerpání na 99,4 % upraveného rozpočtu. Příspěvkovým organizacím v odvětví školství byly schváleny prostředky z rozpočtu kraje k zajištění jejich běžného provozu v úhrnné výši tis. Kč. Dále na úhradu přímých nákladů na vzdělávání bylo schváleno krajským školám tis. Kč a obecním školám tis. Kč. Soukromým školám byla schválena dotace ve výši tis. Kč. Částka ve výši tis. Kč představuje účelově určené prostředky příspěvkovým organizacím kraje na úhradu mimořádných provozních nákladů a na úhradu nákladů souvisejících např. s oceňování pedagogických pracovníků, s realizací krajských rozvojových programů, zajištěním osobní asistence pro postižené žáky, podporou mezinárodních projektů EU. Schváleným rozpočtem na rok 2005 bylo v odvětví školství vyčleněno tis. Kč na dotační programy. Tyto finanční prostředky byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. 98,2 %. Další významný objem prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje dotačním způsobem představují výdaje kryté státním rozpočtem, a to ve výši tis. Kč (bez dotací na přímé náklady na vzdělávání a dotací soukromým školám) účelově určené na realizaci programu státní informační politiky ve vzdělávání, na realizaci programu rozvoje lidských zdrojů Hodina, dotace pro sportovní gymnázia, na soutěže škol, na sociální prevenci a prevenci kriminality, na podporu romských žáků středních škol, na protidrogovou politiku apod. 15

16 V odvětví školství byly rovněž čerpány prostředky v objemu tis. Kč, které byly určeny na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím Výdaje v odvětví kultury Výdaje v odvětví kultury činily v roce 2005 celkem tis. Kč (tj. 80,1 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje tvoří tis. Kč (čerpány na 99,2 %) a kapitálové výdaje tis. Kč (čerpány na 38,9 %). Největší podíl na výdajích připadá na příspěvkové organizace v odvětví kultury, kterým byly poskytnuty finanční prostředky na zajištění běžného provozu v objemu ,5 tis. Kč, dále účelové neinvestiční dotace v objemu 6.223,8 tis. Kč a účelové investiční dotace v objemu 3.445,4 tis. Kč. Upraveným rozpočtem výdajů bylo na vyhlašované dotační programy stanoven finanční objem prostředků tis. Kč. Na Podporu kultury ve výši tis. Kč, na Podporu národnostních menšin v objemu 661 tis. Kč, na Podporu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí ve výši tis. Kč a v objemu tis. Kč na Podporu profesionálních divadel, symfonickým orchestrů a pěveckých souborů (čerpání prostředků viz kapitola 3 Dotační programy). Po zániku státního dotačního programu Podpory regionálních funkcí knihoven byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje mimořádné dotace na zajištění tohoto účelu v objemu tis. Kč. Dále byly v odvětví kultury poskytnuty na základě individuálních žádostí doručených během roku mimořádné dotace obcím a ostatním subjektům v objemu tis. Kč. V rámci akcí reprodukce majetku kraje v odvětví kultury byla z rozpočtu kraje na rok 2005 financován projekt novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny, na který bylo vyčleněno tis. Kč. Čerpání u této akce činilo tis. Kč, což je blíže popsáno v kapitole 2 Reprodukce majetku kraje. V odvětví kultury bylo v roce 2005 rozpočtováno 145 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby. Prostředky byly rozpočtovány na zabezpečení posudků, konzultací a průzkumů v rámci přenesené působnosti v oblasti památkové péče, a to pro dohled nad dodržováním podmínek výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, autorských práv, ochrany sbírek muzejní povahy a obnovy a péče o kulturní památky. Použito bylo 11 tis. Kč, a to na odborné posouzení evidence sbírkového fondu v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek. V rámci Moravskoslezského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením byla poskytnuta cena hejtmana kraje ve výši 3 tis. Kč. Cena hejtmana Moravskoslezského kraje je určena pro autory děl literárních, publicistických, zpravodajských a dalších, kteří přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace. V roce 2005 byla udělena Jiřině Medveďové za dílo S bílou holí Výdaje v odvětví zdravotnictví Celkové výdaje v odvětví zdravotnictví činily v roce 2005 celkem tis. Kč (tj. 96,7 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje tis. Kč (čerpány na 99,5 %) a kapitálové výdaje tis. Kč (čerpány na 93,8 %). Příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví byly poskytnuty finanční prostředky k zajištění běžného provozu v objemu tis. Kč pokrývající činnosti, které nejsou 16

17 hrazeny výnosy ze zdravotního pojištění (lékařská knihovna, sociální sestry, kojenecký ústav, lékařská služba první pomoci). Dále jim byly poskytnuty neinvestiční účelově určené finanční prostředky v celkovém objemu tis. Kč. K úhradě investičních výdajů byly příspěvkovým organizacím poskytnuty investiční dotace do investičních fondů v celkové výši tis. Kč. Tyto poskytnuté účelové prostředky byly z 59 % kryty účelovými dotacemi ze státního rozpočtu, z nichž největší podíl tvořila investiční účelová dotace poskytnutá v rámci programového financování ISPROFIN příspěvkové organizaci kraje Nemocnice s poliklinikou Havířov na rekonstrukci a modernizaci operačních sálů ve výši tis. Kč. Mezi ostatní výdaje v odvětví zdravotnictví patří každoročně vyhlašovaný dotační program s názvem Speciální zdravotnické programy a péče. Dotace byly zastupitelstvem kraje schváleny a rozděleny pro 34 projektů v celkové výši tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem tis. Kč. Do běžných činností v odvětví zdravotnictví spadá úhrada nákladů za znalecké posudky v rámci odvolacích řízení a úhrada nákladů souvisejících s činností Územní znalecké komise, která působí při Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě-Porubě. Čerpání proběhlo podle skutečného počtu případů řešených komisí v průběhu roku. Nedočerpáno zůstalo 232 tis. Kč z původně rozpočtovaných 600 tis Kč. Finanční prostředky ve výši 95 tis. Kč, rozpočtované na služby školení a vzdělávání, nebyly vyčerpány, neboť se neuskutečnily předpokládané odborné přednášky pro orgány kraje. Výdaje v odvětví zdravotnictví zahrnují také neinvestiční dotace určené na částečnou úhradu nákladů zdravotnických zařízení v kraji, a to za uskutečněné počty hlášení v souvislosti s evidencí onkologických onemocnění a vedení dat v Národním onkologickém registru. V roce 2005 byly poskytnuty a plně vyčerpány prostředky v objemu tis. Kč, z toho 609 tis. Kč vlastním příspěvkovým organizacím kraje. Na zajištění provozu Protialkoholní záchytné stanice provozované Městskou nemocnicí v Ostravě byl v souladu se zákonem č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, za účelem spolufinancování poskytnut příspěvek ve výši tis. Kč. Prostředky byly použity v plné výši. V souvislosti s připravovanou změnou právní formy nemocnic z příspěvkových organizací na obchodní společnosti byly použity z rozpočtu kraje finanční prostředky ve výši tis. Kč za účelem vložení základního kapitálu do těchto společností Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu Upravený rozpočet výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu v celkovém objemu tis. Kč byl v roce 2005 čerpán ve výši tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu odvětví na 38,3 %. Z toho běžné výdaje činily 96 tis. Kč a kapitálové tis. Kč. Nízké čerpání rozpočtovaných prostředků v odvětví územního plánování a stavebního řádu je ovlivněno neuskutečněním dvou plánovaných projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů, a to projektu 3D model ortofomapy a projektu Zpřístupnění územní plánovací dokumentace obcí veřejnosti. Projekty byly předloženy a hodnoceny až ve 2. polovině roku Tyto nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku

18 Kapitálové výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu zahrnují pořízení následujících studií a územně plánovací dokumentace: - Územní generel infrastruktury cestovního ruchu Oderské vrchy, Vítkovsko, Budišovsko a Hradecko, - Návrh územního plánu velkého územního celku Ostrava Karviná, - Studie proveditelnosti programu EHP/Norsko, - Geodatabáze územního plánování, - Zajištění dat a autorských práv k užití dat pro potřeby budování informačního systému územního plánování. V roce 2005 byla dokončena zakázka z roku 2004 za cenu 286 tis. Kč s názvem Územní generel infrastruktury cestovního ruchu Oderské vrchy, Vítkovsko, Budišovsko a Hradecko, která má návaznost na schválené územní plány velkých územních celků okresu Opava a Beskydy. Rovněž pokračovaly práce na pilotním projektu Založení geodatabáze a pořízení územně plánovacího podkladu limity využití území v celkové výši tis. Kč. V upraveném rozpočtu kapitálových výdajů odvětví územního plánování a stavebního řádu na rok 2005 byla rozpočtována částka tis. Kč na Návrh územního plánu velkého územního celku Ostrava Karviná. Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo ve výši tis. Kč. Za zpracování 1. a 2. etapy bylo vynaloženo 940 tis. Kč. Z důvodu nevydání souhlasu Ministerstva životního prostředí se záborem zemědělského půdního fondu nemohla být dokončena 3. etapa pořizování územního plánu velkého územního celku a prostředky vyhrazené smlouvou na tuto akci ve výši 405 tis. Kč byly převedeny z přebytku hospodaření do rozpočtu roku Z nevyčerpané části rozpočtu na akci Návrh územního plánu velkého územního celku Ostrava Karviná ve výši 305 tis. Kč bylo použito 137 tis. Kč na pořízení studie proveditelnosti pro potřeby dotačního programu EHP/Norsko. Vzniklá úspora z prostředků určených na zajištění dat a autorských práv k užití dat pro potřeby budování informačního systému územního plánování ve výši 157 tis. Kč byla zahrnuta do přebytku hospodaření roku 2005 a byla zapojena do rozpočtu roku 2006 na pořízení licence k sjednocenému datovému modelu, jednotné symboliky a sjednoceného katalogu jevů pro potřeby územního plánování Výdaje na prezentaci kraje Upravený rozpočet běžných výdajů na prezentaci kraje činil tis. Kč. Ke dni byl čerpán ve výši tis. Kč, tj. na 91,3 %. Kapitálové výdaje nebyly pro rok 2005 rozpočtovány. Rada kraje schválila ediční plán na rok 2005, v rámci kterého byly vyčerpány prostředky v úhrnné výši tis. Kč, tj. na 96,1 %. Do edičního plánu bylo zařazeno celkem 16 titulů. K prezentaci Moravskoslezského kraje pro širokou veřejnost slouží tituly např. Výroční zpráva Moravskoslezského kraje 2004, Výroční zpráva školství 2004, Historická sídla v Moravskoslezském kraji, Osobnosti v Moravskoslezském kraji, Kraj přívětivý pro podnikání, Naučné stezky, Stav životního prostředí v Moravskoslezském kraji, Adresář zastupitelů. Se stejným účelem, tj. zajištění informovanosti občanů kraje a k propagaci kraje, byly vyčleněny finanční prostředky na výrobu a distribuci krajského měsíčníku. V roce 2005 bylo 18

19 uhrazeno celkem 8 čísel, jejichž tisk a distribuce si vyžádaly náklady ve výši tis. Kč, tj. 96,7 %. Mezi významné akce podpořené Moravskoslezským krajem patří zabezpečení V. ročníku akce Den NATO v Ostravě a oslava 60. výročí osvobození kraje a města Ostravy od nacismu, na které kraj přispěl částkou celkem ve výši tis. Kč. Moravskoslezský kraj se dále podílel na spolufinancování 14. ročníku předávání cen Anděl Allianz 2004 a zabezpečení III. Jarního plesu Moravskoslezského kraje a Nadace Terezy Maxové, na tyto akce byly z rozpočtu kraje čerpány prostředky ve výši 700 tis. Kč. V oblasti propagace kraje v zahraničí a mezinárodní spolupráce s partnerskými regiony byly rozpočtovány výdaje spojené s organizačním zajištěním společných projektů ve výši 440 tis. Kč a čerpány ve výši 390 tis. Kč. Jednalo se o výdaje související se zajištěním organizace společných projektů s partnerskými regiony, ubytování, dopravy. Mezi nejvýznamnější akce patřilo vystoupení souboru IRŠAVA v Hornickém muzeu u příležitosti návštěvy delegace z Ruské federace a uspořádání mezinárodní konference Budoucnost regionálních letišť. V rozpočtu kraje na rok 2005 bylo na Dny evropské kultury vyčleněno 700 tis. Kč a vyčerpáno 530 tis. Kč. Jednalo se o výdaje spojené se zajištěním propagace Moravskoslezského kraje, tj. propagačních materiálů, pohoštění, věcných darů. Důvodem nečerpání plánovaných výdajů bylo zrušení prezentace Moravskoslezského kraje v partnerském regionu Lotrinsko Výdaje v odvětví životního prostředí Skutečné výdaje v odvětví životního prostředí a zemědělství činily v roce 2005 celkem tis. Kč (tj. čerpání na 56,9 % upraveného rozpočtu v odvětví), z toho běžné výdaje tis. Kč (čerpány na 79,3 %) a kapitálové výdaje tis. Kč (čerpány na 36,5 %). Nedočerpáno zůstalo celkem tis. Kč ( tj. 43,1 %), z toho byly vázány do rozpočtu na rok 2006 prostředky ve výši tis. Kč, což tvoří 28,1 % upraveného rozpočtu. Na vyhlašované dotační programy v odvětví životního prostředí a zemědělství byly v roce 2005 rozpočtovány finanční prostředky v objemu tis. Kč. Dotační titul Podpora aktivit v oblasti životního prostředí byl vyplacen v plné výši, Drobné vodohospodářské akce byly čerpány ve výši 98,21 %, k čemuž došlo z důvodu stanovení konkrétní výše dotace v závislosti na plnění podmínek smlouvy a doručeném vyúčtování jednotlivých dotací. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 225,4 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na rok 2006 z důvodu posílení dotačního programu Drobné vodohospodářské akce v roce V roce 2002 byl vyhlášen dotační program Podpora přípravy projektů v oblasti ochrany vod a v roce 2003 Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství, jejichž doplatky ve výši tis. Kč proběhly v roce Příspěvky na hospodaření v lesích jsou poskytovány v souladu s přijatými Zásadami pro poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2005 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu jejich využití na základě podaných žádostí. Cílem této akce je mj. obnova lesů poškozených imisemi, zajištění a výchova porostů, sdružování vlastníků lesů malých výměr a ekologické a k přírodě šetrné technologie. Finanční prostředky na poskytnutí dotací byly rozpočtovány v objemu tis. Kč, z toho bylo čerpáno 75 %. Za účelem příjmu části poplatků za odběr podzemní vody byl zřízen zvláštní účet ve smyslu zákona 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 19

20 zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tyto finanční prostředky jsou účelově určeny na doplňování havarijního účtu a na podporu výstavby a obnovu vodohospodářské infrastruktury. Průběžně se na tento účet převádí 50 % zálohové platby těchto poplatků, vypočtené odběrateli postupem stanoveným vodním zákonem. Na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí o skutečné výši poplatků byla vrácena jednotlivým odběratelům celková částka ve výši tis. Kč, která vznikla přeplatkem záloh. Zbývající část ve výši tis. Kč byla zapojena v rámci akce podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství. Dále byl zřízen zvláštní účet, tzv. havarijní účet ve smyslu zákona 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ročně doplňovaný do výše 10 mil. Kč na úhradu nutných nákladů vzniklých s odstraněním následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nakládání se závadnými látkami nebo havárií, kde vodoprávním úřadem nelze uložit opatření k nápravě a hrozí-li závažné ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod. Poskytování těchto finančních prostředků se řídí Zásadami pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje k odstranění následků závadného stavu podle 42 odst. 4 vodního zákona. V roce 2005 byly tyto prostředky poskytnuty ve výši 9,2 tis. Kč městu Rýmařov na odstranění následků závadného stavu likvidace ropné havárie v II. ochranném pásmu úpravny vody. V rámci akce Plán oblasti povodí se Moravskoslezský kraj v roce 2006 zavázal poskytnout účelově určenou investiční dotaci na zpracování I. etapy Plánu oblasti povodí Odry ve výši tis. Kč jako hlavního a po schválení krajem závazného koncepčního dokumentu v oblasti povodí, který je pořizován správcem povodí Povodí Odry, státní podnik ve spolupráci s krajským úřadem. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Moravskoslezský kraj poskytl ze svého rozpočtu v roce 2005 dotaci Českému hydrometeorologickému ústavu na provoz 2 monitorovacích stanic kvality ovzduší na území kraje v objemu 500 tis. Kč s cílem provádění kontroly a hodnocení dodržování imisních limitů na základě údajů z informačního systému kvality ovzduší. Na Studii sesuvných území bylo v rozpočtu vyčleněno tis. Kč na dokončení studie poskytující celkové informace o sesuvných území na území Moravskoslezského kraje, které budou využity pro potřeby územního plánování, a jako podklad pro zajištění financování stabilizačních prací a monitoringu ze státního rozpočtu. Smluvní vztah byl uzavřen již v roce 2004, kdy v rámci etapy A byl zhotoven koncepční materiál ve výši 50 tis. Kč, dokončení studie v rámci dokončení etapy A a celé etapy B proběhlo v roce 2005 a bylo financováno ve výši tis. Kč. Pro stanovení priorit podpory zemědělství a venkova v Moravskoslezském kraji bylo nutné zpracovat studii Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje, která byla provedena společností EKOTOXA OPAVA s.r.o na základě provedené podrobné analýzy současného stavu a to v celkové sumě 994 tis. Kč. Z rozpočtu kraje byly poskytnuty dotace za účelem spoluúčasti kraje na zajištění konferencí v oblasti životního prostředí typu Průmyslová krajina, Odpady 21 a mezinárodního festivalu TUR Ostrava popř. jiných konferencí pořádaných v této oblasti. Vynaložené náklady na tyto akce činily 550 tis. Kč, tj. 100 % čerpání. 20

Příloha č. 1 k materiálu č. 2 Počet stran přílohy: 398 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č. 2 Počet stran přílohy: 398 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č. 2 Počet stran přílohy: 398 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2006 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR 1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů Hospodaření státních fondů za rok 2011 skončilo debetním saldem v úhrnné výši přesahující

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Závěrečný účet k 31.12.2012

Závěrečný účet k 31.12.2012 Obec Vysočany, Vysočany 130, 679 13 Sloup v Mor. krasu IČO: 00281301 Závěrečný účet k 31.12.2012 Stav peněžních prostředků k 31.12.2011: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko - běžný účet 8 871 089,75

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 Zastupitelstvo města Košťany schválilo na rok 2007 rozpočet v celkovém objemu příjmů 25 662 000 Kč, v celkovém objemu výdajů 26 476 000 Kč a v celkovém objemu financování

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ad.1.) Hospodaření obce

ad.1.) Hospodaření obce ad.1.) Hospodaření obce Závěrečný účet obce Dobročkovice k 31.12.2010 Příjmy: Celkové příjmy včetně stavu účtu k 31.12.2010 činí 3,631.153,34 Kč Rozpočtované příjmy na rok 2010 činí 2,700.000,- Kč Celkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více