desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od zahájit výuku v komplexnì

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì"

Transkript

1 ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence naší školy. V jsou lidé, kteøí informace ve škole jednak zprostøedkovávají, jednak pøijímají. Pedagogové, ostatní pracovníci a studenti. Aby škola nebyla pouhou mrtvou institucí, je nezbytné vytvoøit takové prostøedí, ve kterém se budou všichni cítit dobøe. A to už není jenom na uplynulém roce jsme chtìli první uèitelích nebo jenom na desetiletí zakonèit dostavbou všech nezbytných souèástí školy tak, abychom mohli od zahájit výuku v komplexnì uceleném areálu. Pøestože nám mnozí nevìøili, že v tak krátkém èase to bude možné, vybudovali jsme novou sportovní halu, nový domov mládeže a nové uèebny vèetnì podzemního parkovištì. V souèasné dobì má tedy naše škola k dispozici 54 parkovacích míst, z toho èást v krytých podzemních garážích, dvì budovy spojené mostem s celkovou kapacitou 13 kmenových uèeben, 5 uèeben pro výuku jazykù, dvì odborné uèebny studentech. To je na nás všech. Jak se budeme k sobì chovat, jak se budeme na sebe usmívat, jak se budeme zdravit a vzájemnì respektovat. Jak budeme schopni pochopit, že profesor není nadøízený, ale starší kolega, a že student není podøízený, ale naopak mladší kolega. Ètyøi tøídy prvního roèníku ètyøletého studia už spoleènì se svými tøídními absolvovali relaxaèní a seznamovací pobyt v Chorvatsku. Protože jsem tam byl také, s radostí mohu konstatovat, že jsem byl s atmosférou a vším kolem více než spokojen a myslím, pro výuku informatiky, že by nám to spoleènì mohlo v víceúèelovou sportovní halu, posilovnu, hernu kuleèníku, školní nealkoholický bar, školní jídelnu s výdejnou stravy a domov mládeže s kapacitou 70 ubytovaných dalších letech i nadále stejnì pøíjemnì pokraèovat. Ètvrtým roèníkùm a druhému roèníku nástavby pøeji, aby maturitu nepodcenili a vìnovali jí studentù. patøiènou a zodpovìdnou Znamená to, že po deseti pøípravu. letech je naše škola jako jediná soukromá støední škola v republice plnì sobìstaèná, nebo existence všech souèástí nezbytných pro výuku, výchovu i ubytování studentù máme k dispozici a nemusíme si je pronajímat u jiných Stejnì jako loni pod taktovkou Mgr. Pavlùska budou pøipraveny vodácké, lyžaøské a cyklistické akce, sportovní klub se navíc mùže realizovat ve sportovních hrách v nové hale, své aktivity rozvine kulturní klub, jak po stránce škol. výtvarné, tak po stránce Je samozøejmé, že tím pro nás rozvoj a budování zázemí pro studenty nekonèí. V letošním roce bychom rádi opravili všechny stroje v posilovnì a otevøeli novou posilovnu v nové budovì. Ve stávající škole pak zøídíme dvì nové uèebny klubového typu pro výuku jazykù a v závìru roku bychom rádi instalovali tøetí odbornou uèebnu informatiky s dramatické, jsou pøipraveny zahranièní stáže v Øecku, Itálii, Japonsku, Španìlsku, Švýcarsku, Nìmecku, USA a novì také na Maltì a v Irsku. Co popøát do nového školního roku, který se sotva rozbìhl, závìrem? Hodnì zdraví, hodnì štìstí, osobní pohodu i studijní úspìchy. A pokud nìco nebude podle Vašich pøedstav a pokud nejmodernìjší výpoèetní bude v naší moci tuto situaci technikou. Ještì na podzim postupnì dovybavíme podle potøeb domov mládeže a sportovní halu. Jedna vìc jsou ovšem podmínky pro výuku, druhá vìc zmìnit, nebojte se na nás obrátit. Vìøte, že udìláme, co bude v našich silách, abychom si vzájemnì pomohli. PaedDr. Karel Kostka Díky rozšíøeným prostorám pro výuku jsme mohli uspokojit více zájemcù o studium, než tomu bylo v uplynulých letech. Nároènost je nejvìtší u ètyøletého denního odborného studia, kde byly otevøeny ètyøi tøídy - 1.A, 1.B, 1.C a 1.D. Nemohli jsme ovšem uspokojit zájem u dvouletého nástavbového studia, kde jsme mìli smluvní limit pro otevøení pouze jedné tøídy a tak byla kapacita této tøídy rychle obsazena a na øadu zájemcù se nedostalo. U jazykových studií je situace obdobná jako v minulých letech, úspìšnì se rozvíjí také vysokoškolské studium, a to jak v programech bakaláøských, tak magisterských, èi v programu MBA, které organizujeme ve spolupráci s B.I.B.S. a.s. Brno pod validací The Nottingham Trent University. Všem novým studentùm pøejeme úspìšný vstup do studia. Iveta, Holík Lukáš, Kociánová Petra, Kolísková Andrea, Kováøová Patricie, Køenková Jana, Kutilová Lucie, Langerová Lucie, Okáèová Romana, Pavlíèková Lucie, Polášková Šárka, Presová Martina, Pudelková Kateøina, Roèáková Ludmila, Sedláøová Hana, Schwarzerová Vìra, Stavárková Bohuslava, Šatná Miroslava, Šinková Barbora, Šišková Eva, Šišperová Veronika, Tökölyová Darina, Trchalíková Hana, Vièan Tomáš, Žáèková Petra, Žoffaj Daniel, Baøinková Kateøina, Biernátová Kateøina, Borošová Lenka, Daòková Jana, Fojtíková Beáta, Foukalová Renata, Holá Pavla, Holík Zdenìk, Huèková Gabriela, Hustáková Nikol, Chovanec Jakub, Chromèáková Veronika, Janás Jan, Jánošíková Jaroslava, Koèí Richard, Kováøová Veronika, Køupalová Lenka, Kuèáková Kateøina, Machovská Jana, Malušková Vendula, VÍTÁME NOVÉ STUDENTY Jedná se o studenty: Buchta Radek, Drozdová Eva, Gajdošíková Kristýna, Hubáèková Ivana, Janièatová Lucie, Janoštíková Gabriela, Jelínek Filip, Kletenský Miroslav, Kramárová Veronika, Kulhánek Otto, Kuøinová Veronika, Kvasnièková Lucie, Lacigová Martina, Macháèková Vendula, Merta Daniel, Mrkva Aleš, Píšková Radka, Pospíšilová Radka, Rešková Martina, Rybka Jakub, Staòková Aneta, Svobodová Hana, Sýkorová Petra, Šetková Lucie, Šrubaøová Jana, Šuláková Lucie, Tomancová Tereza, Válková Kateøina, Vavreèka Matìj, Výletová Jana, Zbranková Eva, Baèùvková Monika, Baïurová Petra, Èásteèka Jakub, Fic Tomáš, Halbichová Michaela, Hönigová Eva, Jagoš Miroslav, Janáèková Helena, Janso Jakub, Janušová Veronika, Kárová Magdaléna, Kovaøíková Jana, Králová Nela, Køupalová Lenka, Lasáková Zuzana, Mazánek Ondøej, Nedbal Martin, Nguyen Manh Hung, Ondrušková Kristýna, Plaèková Lucie, Pšejová Jitka, Øíèná Barbora, Srnìnská Michaela, Szturcová Monika, Šimara Jan, Špunar Roman, Tatschová Veronika, Trèková Jana, Urbánková Kateøina, Vidláková Monika, Vysloužilová Kamila, Zita Stanislav, Antlová Anna, Brumovská Michaela, Èablová Martina, Èerná Iveta, Doleželová Lucie, Gadlinová Lucie, Hatlapatka Radim, Hlobilová Melemová Kateøina, Petøíková Lucie, Øezníèková Kateøina, Sedláková Tereza, Schoupalová Dominika, Slováková Lucie, Surmaøová Ivana, Vaòková Jarmila, Zeman Jiøí, Zetková Renáta, Zrník Vladimír, Blabla Martin, Blahová Radka, Èípová Michaela, Hruška Tomáš, Hoduláková Tereza, Hofr Zdenìk, Hromada David, Chárová Petra, Javorská Dominika, Juraèák Vladimír, Jureèka Roman, Kazík Rostislav, Kocurková Lucie, Kvìtoòová Svatava, Lysák Ondøej, Macenauer Josef, Macháèková Ingrid, Malíková Hana, Marková Jana, Martinková Jana, Martiš Michal, Matyska Lukáš, Papšík Mojmír, Pavelková Kristýna, Pekaø Jaroslav, Pluhaøíková Ludmila, Rozholdová Lenka, Strnadel Radim, Šindler Martin, Štìpánek René, Šuláková Gabriela, Švestka Richard, Bednáø Jan, Bojda Michal, Doròáková Vladislava, Eliáš Václav, Evják Jan, Gajdošíková Jitka, Holišová Veronika, Juchelka Miroslav, Kamenec Luboš, Kotrlová Jana, Kratochvílová Lenka, Londová Drahomíra, Maèek Karel, Machalová Marie, Michalíková Martina, Novosádová Jitka, Ondryášová Hana, Pøikrylová Kamila, Sívková Svìtlana, Surovèák Martin, Topolánek Libor, Trèka Lukáš, Tuliová Petra,Václavík Zbynìk, Staòková Zuzana, Doròák Tomáš.

2 2 STUDUJÍ V ZAHRANIČÍ Øada našich studentù pokraèuje ve studiu na vysokých školách v zahranièí. Vysokoškolské studium na školách mimo naši republiku má v nìkterých aspektech ponìkud odlišná kritéria, než jsme tomu zvyklí u nás. Je tøeba bedlivì zvážit, zda jsou tato kritéria z hlediska potencionálního studenta akceptovatelná. S absolventy naší podnikatelky se dnes mùžete setkat na vysokých školách a univerzitách v Austrálii, USA, Anglii, Indii, Nìmecku, Rusku a Francii. Protože stále zodpovídáme dotazy o možnostech studia v zahranièí, pøinášíme struèný výèet základních informací: Zatímco ještì pøed deseti lety mohl èeský student snít tak nanejvýš o zahranièní vysoké škole v Moskvì, Kyjevì, v lepším pøípadì v bývalé NDR, dnes jsou mu brány vìdìní otevøeny takøka kdekoliv. Jediným problémem, na kterém mohou jeho plány ztroskotat, je to, že není dost schopný nebo že si studium nedokáže finanènì zabezpeèit. USA Pøihlášku na vysokou školu v USA si mùže podat každý maturant. Požadavky na odborné znalosti studentù se u jednotlivých škol rùzní, jedno se však vyžaduje shodnì - úspìšné složení jazykového testu TOEFL. Zkouška se dá nìkolikrát do roka skládat v Praze i Brnì a veškeré podklady k ní, vèetnì ukázkových testù, jsou k dispozici v poradenském støedisku Fulbrightovy komise, kterou najdete na adrese Táboritská 23, Praha 3, tel.: 02/ Na amerických vysokých školách se nedìlají klasické pøijímací zkoušky, pøijímací øízení probíhá na dálku. Rozhoduje se podle pøedchozích studijních výsledkù, poètu získaných bodù v jazykovém testu TOEFL a v testech všeobecných znalostí, které je rovnìž možné skládat v Praze. Jsou zamìøeny na schopnost využívat angliètinu, logické myšlení i matematické schopnosti. Dalším významným kritériem je obraz, který o sobì student vytvoøí v obsáhlém dotazníku. Zde by mìli uchazeèi o studium v USA bez zbyteèné skromnosti vyzvednout své kvality. Je tøeba podrobnì zdùraznit dobré studijní výsledky, úèast v soutìžích, sportovní úspìchy, mimostudijní pracovní aktivity, jakoukoliv dobrovolnou èinnost a jasnì vyjádøit své životní plány. Pøihláška by mìla být nìèím vyjímeèná, adept studia by mìl na sebe upozornit. Každá univerzita má, stejnì jako naše škola, totiž ctižádost vychovat osobnosti, které pøed sebou mají slibnou budoucnost. To pak pøispívá k jejímu renomé a usnadní získání finanèních pøíspìvkù na provoz školy. Po odborné a studijní stránce èeští studenti problémy nemívají. Od studentù v USA se však vyžaduje vìtší samostatnost než na èeských školách. Oèekává se rovnìž živá diskuze, schopnost vyjádøit a obhájit v nich svùj názor. Německo Mezi SRN a ÈR není uzavøena smlouva o vzájemném uznání maturit. Co je tøeba udìlat, abyste mohli požádat o studium na univerzitì v Nìmecku? Jen tøi základní vìci: - udìlat maturitní zkoušku na èeské støední škole, absolvovat jazykovou zkoušku v nìmèinì, úspìšnì složit pøijímací zkoušku na èeské VŠ, která má stejný typ studijního zamìøení jako škola v Nìmecku, kde žádáte o pøijetí. Francie Stipendium se poskytuje obvykle pouze studentùm posledních dvou roèníkù francouzštiny na èeské VŠ nebo zájemcùm o postgraduální studium. Jisté šance pro získání stipendia mají èeští støedoškoláci s maturitou z francouzštiny nebo studenti francouzských gymnázií. Jinak jsou francouzské vysoké školy otevøeny každému, kdo má maturitu a složí pøedepsanou jazykovou zkoušku. Uchazeè, který je pøijat, musí prokázat, že disponuje 5000 euro na školní rok nebo že má ve Francii pøíbuzné èi známé, kteøí se o nìj postarají. Studenti si mohou pøi studiu pøivydìlat a od druhého roèníku mohou ti nejlepší dostat prospìchové stipendium, které v podstatì pokrývá životní náklady studenta. Velká Británie Britské vysoké školství je vyhledávaný a cenìný artikl, o který je ve svìtì zájem a mnohé britské university z toho zájmu žijí. Roèní školné se pohybuje podle školy a oboru od 8 až do 16 tisíc euro, což odpovídá 240 až 480 tisíci korunám, u medicíny se mùže vyšplhat až na korun. Vzhledem k tomu, že Británie není zrovna levná zemì, musí zahranièní V pøedloòském roce jsme uvedli do života projekt SUPPORT (podpora), v rámci kterého jsme se rozhodli nejtalentovanìjším studentùm umožnit studium za podmínek, které byly dosud udìleny pouze vybraným studentùm ze zahranièí. Rozpoèet školy poèítá pro školní rok 2002/2003, že bude podporovat nejtalentovanìjší a nejpotøebnìjší studenty celkovou èástkou asi , Kè mìsíènì. Jde zejména o programy free study, sociální a prospìchová stipendia. Protože tyto programy budou v platnosti i pro pøíští školní rok (2003/2004), uvádíme struènì jejich základní parametry, které musí splnit souèasní žáci 9. tøíd: Free study Studenti zahrnuti do programu FREE STUDY jsou osvobozeni celé ètyøi roky od placení školného. Aby mohl být absolvent 9. tøídy ucházející se o program FREE STUDY do tohoto programu zaøazen, musí splnit následující kriteria: 1. Studovat v 2. pololetí 8. tøídy nebo 1. pololetí 9. tøídy nejhùøe na jednu chvalitebnou a nezhoršit si výraznì prospìch v prùbìhu dalšího studia 2. Do pøihlášky ke studiu uvést do závorky ke jménu (FREE STUDY) PROGRAMY STIPENDIÍ 1. Sociální stipendia Zájemci o studium, jež žijí pouze s matkou èi pouze s otcem, kteøí jsou samoživitelé, mohou ještì pøed vyplnìním pøihlášky ke studiu požádat vedení školy o udìlení sociálního stipendia. Vedení školy na základì písemné žádosti podepsané zákonným zástupcem studenta rozhodne do sedmi dnù o tom, zda formou sociálního stipendia snížit školné. Školné mùže být sníženo až o 50% po celou dobu studia. Zájemce o studium tak pøed odevzdáním pøihlášky ke studiu na své základní škole bude dopøedu vìdìt, za jakých finanèních podmínek mùže být ke studiu pøijat. 2. Zvláštní stipendium Zcela samostatnou oblast zahrnuje zvláštní stipendium. Jde o finanèní odmìnu udìlovanou jednorázovì studentùm, kteøí mimoøádným èinem, nebo adept poèítat i s vysokými životními náklady, minimálnì korun roènì. Situace se však radikálnì zlepší v budoucnu se vstupem ÈR do Evropské unie, kdy odpadne placení školného. Zájemci o studium se prokážou tuzemskou maturitou a pøedepsanou maturitní zkouškou, uznává se i americký TOEFL. STIPENDIA A PODPORY dosažením významného úspìchu na sportovním, kulturním, umìleckém èi vìdeckém poli pøispìli k individuálnímu nebo obecnému pokroku a pøispìli tím samozøejmì i k dobrému jménu naší školy. Jde o èástku od 1.500,- Kè do ,-Kè vyplácenou vždy jednorázovì a pøedávanou slavnostnì spoleènì s pamìtním listem. 3. Rodinná stipendia Ve škole jsme mìli už øadu pøípadù, kdy v rùzných roènících studovali sourozenci. Abychom eliminovali finanèní nároènost vùèi rodinným rozpoètùm, udìlujeme od záøí 2001 novì nastupujícím sourozencùm tzv. rodinné stipendium. Tzn., že mladší sourozenec bez ohledu na to, zda starší sourozenec studium øádnì ukonèil, èi ještì studuje, obdrží 50% slevu na školném. 4. Prospìchová stipendia Jestliže sociální stipendia i stipendium FREE STUDY zahrnuje pouze studenty, kteøí nastoupili ke studiu od záøí 2001 èi nastoupí od záøí 2003 pak tradièní prospìchová stipendia se týkají i všech stávajících studentù denního ètyøletého studia. Prospìchové stipendium se vyplácí mìsíènì a to vždy na základì studijních výsledkù studenta v pøedcházejícím pololetí. Po dobu pìti mìsícù tak student vždy sklízí ovoce své pøedcházející práce. Jak tedy stipendium vypadá ve finanèním vyjádøení? - pøi prùmìrném prospìchu 1,0-300,-Kè + 40% z výše školného (napø. u 1. roèníku 660,-Kè) - samé výborné a jedna chvalitebná -35% z výše školného (napø. u 1. roèníku 577,5Kè) - samé výborné a dvì chvalitebné - 30% z výše školného (napø. u 1. roèníku 495,-Kè) Stipendia všech roèníkù budou vyvìšena na nástìnce u nápojového automatu v pøízemí školy. Prospìchová stipendia jsou nárokovou záležitostí studenta, existuje pouze jediné omezení. Nelze je kumulovat s programem FREE STUDY, sociálním stipendiem nebo rodinným stipendiem. Záleží vždy na studentovi, pro který stipendijní program se rozhodne. Se zvláštním stipendiem lze prospìchové stipendium sèítat.

3 3 V závìru loòského ruku studenti už tradiènì vyplòovali anonymní dotazníky, ve kterých se vyjadøovali k nìkterým oblastem života naší školy. Sekretariát obdržel celkem 227 vyplnìných dotazníkù. Alespoò ve struènosti uvádíme vyhodnocení, na kterém si mùžete zkonfrontovat vlastní názory s obecným mínìním. Protože se øada odpovìdí opakovala, uvádíme vždy jen jedno z obdobných tvrzení. 1. Odpovídal školní rok 2001/ 2002 vašim pøedstavám? ANO 218x ÈÁSTEÈNÌ 2x NE 7x 2. S èím jste byl(a) nejvíce spokojen(a)? - s atmosférou ve škole - s mnoha akcemi, které nám byly nabídnuty - s výmìnným pobytem v Nìmecku - se stáží v Øecku - s lyžaøským výcvikem (chtìla bych jet i další rok) - s možností volného pøístupu na internet - se stáží v Chorvatsku a pøístupem profesorù - s ochotou a vstøícností uèitelù - s vysokou kvalitou výuky oproti ZŠ - se stáží v Itálii (zopakovat) - s exkurzí do Vídnì - dìlat ji 2x do roka - s pøístupem vìtšiny profesorù ke studentùm - s krásným prostøedím ve škole - že se dostavuje tìlocvièna - výuka angliètiny - výuka úèetnictví a podnikovky - že bude otevøen vlastní školní internát - s èeštinou, rétorikou - s krásnými spolužáky - zejména N1.A, N2.A, druháci - s výpoèetní technikou - všechno je tady super, škola na úrovni, je tady i sranda, jsem ve všech bodech naprosto spokojená až na pana profesora... (sdìlíme panu profesorovi :) - pozn. redakce) - s kulturními školními akcemi, s výukou jazykù a nìkterými fajn studenty - že se škola poøád rozvíjí a modernizuje, že daleko pøedbìhla ostatní støední školy (až otevøe internát a tìlocviènu) - se skvìlými lidmi ve škole - s vedením školy - Kostka i Pavlùsek jsou super - s bufetem ve škole (ale otevøít døív ráno!) - že se ve škole poøád nìco dìje a organizuje - se sportovním klubem, vodáckými a cyklistickými akcemi 3. S èím jste nebyl(a) spokojen(a)? - se sebou CO UKÁZALY DOTAZNÍKY - nìkteøí profesoøi to pøehánìjí, nejsme na vysoké škole! - nìkteré dny se sejde tolik písemek, že se to nedá nauèit - že se suplují poslední hodiny, když je uèitel nemocný, mùže to odpadnout - s øadami v bufetu o pøestávkách - nìkteøí profesoøi nás zbyteènì honí - pøezouvání; nestaèilo by pøes zimu? - s èastými zátahy na kuøáky (Pavlùsek, Šimko) - s chováním nìkterých spolužákù (velcí borci) 4. Ve kterém pøedmìtu jste získal(a) nejvíce vìdomostí a znalostí? 5. Ve kterém pøedmìtu byla výuka neuspokojivá a proè? Tyto otázky jsme vyhodnotili zvláš podle roèníkù, protože výsledky by zabraly více než jednu tiskovou stranu, budou zveøejnìny na nástìnce ve škole. Potìšitelné je, že pochval pro jednotlivé pøedmìty bylo 593, kdežto neuspokojivé výuky v jednotlivých pøedmìtech Co bychom mìli pro pøíští rok zachovat a co zrušit? ZACHOVAT: - kulturní akce - naši tøídu (3.B) - zachovat dotazníky, dávat je èastìji, teï mì rychle všechno nenapadá - zachovat všechno (hlavnì poslední zvonìní maturantù) - zahranièní stáže - exkurze do USA - ponechat vše jak je, je to super - školní noviny - ples! Ale dát o nìm vìdìt - øeditele na stážích, je skvìlý a všude má autoritu, i u cizincù - pøístup profesorù, nepovyšují se - konzultaèní hodiny - lyžák (byl bájeèný) a profesoøi nauèili lyžovat i nejvìtší nemehla - pøístup na internet - všechny zavedené akce, hlavnì stáže v cizinì a sportovní klub - zachovat všechno, nezrušit nic ZRUŠIT: - pøezouvání - více písemek v jednom dni - zaèátek vyuèování v 8.00, posunout na krátké pøestávky - chození v botech u profesorù, když my musíme mít pøezùvky 7. Co nového byste ve škole uvítali? - další uèebnu pro výpoèetku - asi nic, je zde všechno, co potøebujem - rychlé zprovoznìní tìlocvièny a internátu - udržet zahranièní stáže - rychlejší obmìnu galerie - další zahranièní spolužáky - zahranièního lektora - delší pøestávky - kuøárnu, popelníky - døívìjší otevøení bufetu ráno 8. Koho z pracovníkù byste chtìli pochválit a proè? - pana øeditele za skvìlé stáže a výlety, vlastnì za celou tuto školu - prof. Šimko, umí dìlat ve vyuèování pohodu - jsem spokojen se všemi pracovníky (bez chyby) - prof. Pavlùskovou, je skvìlá tøídní - prof. Kostkovou, uèí systematicky a perfektnì pøipravuje k maturitì - prof. Schmidtovou, je dobrá a uèí pøíjemnì a mile - prof. Døevojánkovou - nauèila jsem se hodnì v angliètinì - prof. Sívek - skvìlý tøídní - prof. Pavlùsek, - vždycky ochotný, perfektní na sportovních akcích - dr. Kostka - skvìle lyžuje a nauèil mì lyžovat za hodinu - Ing. Kostelníkovou za to, že mì hodnì nauèila - Ing. Grigorovovou - je lidská, velice chytrá, strašnì moc nauèí - Ing. Zbranková - je hodná a milá, nedusí nás, ale uèí v pohodì - prof. Hajdová - snaží se vyhovìt, chápe nás - sl. Manová - je nová, pøíjemná, zemìpis se oproti minulosti zlepšil - JUDr. Ïurišová - pálí to do nás, ale právo fakt umíme - prof. Lacný - je strašnì hodný, až moc, má nás rád - prof. Hejdušková - je na nás tvrdá, ale zase dìláme v nìmèinì velké pokroky - prof. Koòaøíková - chápavá, starostlivá, obìtavì vysvìtluje i tìm, kterým angliètina neleze do hlavy - Ing. Fabiánová - je tip op, trvá i na detailech - prof. Goláòová - doplòuje dìjepis o souèasnost, snaží se nám porozumìt - prof. Haschková - je to profík v cestovním ruchu, dává nám moc ze svých zkušeností - prof. Surá - má systém, dobøe vysvìtluje - prof. Divín - má špièkovou angliètinu, nejlepší angliètináø široko daleko - prof. Volèíková - je vynikající, matematika s ní není boj, ale nauèí v klidu a pohodì - prof. Machálek - nej profesor ve všech ohledech, výborný tìlák 9. Který z pracovníkù vám nevyhovoval a proè? Tyto odpovìdi považujeme za dùvìrné a sdìlíme je všem, kteøí zde byli uvedeni. Figuruje zde 5 jmen. 10. Koho z pracovníkù školy byste oznaèili za nejvýraznìjší osobnost? Uvádíme poøadí prvních deseti osobností: Šimko 111 Kostka 102 Ïurišová 73 Pavlùsek 58 Kostková 56 Hejdušková 41 Grigorovová 37 Machálek 37 Sívek 26 Døevojánková Doporuèili byste studium na naší škole svým známým? ANO 216x ÈÁSTEÈNÌ 5x NE 6x ÚSPĚŠNÝ ROK Již vloni se naše škola dostala v rámci Zlínského kraje mezi špièku škol, které mají vynikající výsledky pøi pøijímání absolventù na vysoké školy. Výsledky zveøejnil Ústav pro informace ve vzdìlávání z podkladù, které získal z jednotlivých vysokých škol, a tyto výsledky zveøejnil na stránkách celostátního tisku. Radost nám udìlali i letošní absolventi, kteøí v nebývalé míøe pokraèují ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách. Nezbývá, než si pøát, aby vysokou la ku udrželi i letošní studenti ètvrtých roèníkù, k èemuž jim pedagogický sbor drží palce. PaedDr. Karel Kostka NOVÉ STATISTIKY Už tradiènì každé záøí statisticky vyhodnocujeme øadu ukazatelù. Mezi jinými jde i o poèty studentù, kteøí v uplynulých letech formou zahranièních studijních cest navštívili nejrùznìjší zemì. Jak tedy vypadá nejnovìjší statistika? Anglie - 47 studentù, Francie - 29 studentù, Chorvatsko studentù, Itálie - 29 studentù, Lichtenštejnsko - 26 studentù, Maïarsko - 68 studentù, Nìmecko - 94 studentù, Polsko - 24 studentù, Rakousko studentù, Øecko - 8 studentù, Skotsko - 6 studentù, Španìlsko - 29 studentù, Švýcarsko - 64 studentù, USA - 77 studentù.

4 4 ZAHRANIČÍ Leonardo da Vinci Ve spolupráci s Národním vzdìlávacím fondem organizujeme už sedmým rokem zahranièní stáže, které hradí z vìtší èásti EU prostøednictvím programu Leonardo da Vinci. V letošním školním roce jde v záøí a øíjnu o dlouhodobé stáže v Øecku a Itálii, a pokud to rozpoèet dovolí, o jarní stáž ve Španìlsku. Dlouhodobì patøíme mezi školy, které mají ze strany Národního vzdìlávacího fondu nejvíce schválených projektù. Navíc stáž ve Španìlsku z roku 2000 je v souèasné dobì zaøazena mezi stáže, které jsou zahrnuty ve výbìrovém øízení o získání prestižní peèetì kvality. Kam do zahraničí Školní rok, 2002/2003 bude tak jako v letech pøedcházejících, zahrnovat øadu exkurzí a stáží v zahranièí. Pøinášíme jejich struèný výèet. Na zaèátku záøí jsme již absolvovali pobyt v Chorvatsku (140 studentù), v souèasné dobì probíhá stáž v Øecku, ihned po ní bude následovat stáž v Itálii. V listopadu navštívíme ve švýcarském St. Gallen banku UBS, na pøelomu února a bøezna nás èeká New York, na konci bøezna týdenní výmìnný pobyt v gymnáziu Reuchlin v Nìmecku, kde naši studenti vystoupí na koncertì v Bavorském divadle, v dubnu bude pro zájemce k dispozici Japonsko, Irsko nebo Malta, v kvìtnu pak dlouhodobá stáž ve Španìlsku. Zájemci o stáže v zahranièí JAZYKOVÁ ŠKOLA Jazyková škola od záøí vyuèuje øadu kurzù v angliètinì, nìmèinì a francouzštinì. Nejvyšším roèníkem je pøedstátnicový kurz angliètiny. Pro pracovníky a studenty, kteøí mají chu rozšiøovat si jazykové vzdìlání, je urèitì zajímavou informací, že mají na všechny tyto odpolední kurzy automaticky 50% slevu na školném. Pøihlásit se mohou do jednotlivých kurzù u asistentky øeditele, paní Vaculèíkové. získají bližší informace u øeditele školy. Lyžování v Alpách Pro lyžaøské nadšence budou letos organizovány lyžaøské zájezdy do støediska Hochkar v Rakousku. Pùjde o jednodenní zájezdy (vždy v sobotu) s lyžováním od 9.00 do Na Hochkaru jsou svahy vhodné pro lyžaøe všech úrovní, tj. od zaèáteèníkù až po výraznì pokroèilé. Bližší údaje jsou k dispozici u øeditele školy. Chorvatsko očima tzv. pedagogického dozoru Letošní tradièní zájezd studentù do Chorvatska vzbuzoval u nás pedagogù trochu obavy, protože s tak velkým poètem studentù jsme ještì necestovali. Už pøi nástupu do autobusù po zvládnutí menšího organizaèního chaosu bylo jasné, že letos to skuteènì nebude jednoduché. Nakonec ale všichni studenti byli usazeni ke své spokojenosti, rozlouèili se s rodièi a mohli jsme vyrazit. Pøestože každý mìl v autobuse své místeèko, nìkteøí už v Liptále zaèali navazovat nové kontakty s cílem vylepšit své pozice v autobuse. Tak napøíklad dva bývalí studenti naší školy námi uèiteli pracovnì nazývaní pá áci, kteøí byli potupnì usazeni na pøedních sedadlech se zaèali propracovávat do zadních pozic. Použili k tomu prùhledný fígl, kdy pod slibem levného pøenechání uèebnic jazyka se jim podaøilo propracovat se o nìkolik míst dozadu. Brzy však narazili, protože i mírnì dezorientovaní prváci pochopili, že když zmínìné uèebnice nabízejí už asi poètvrté, pravdìpodobnì to s jejich pøedáním nebude tak jednoduché. My uèitelé, kteøí jsme je pøedchozí ètyøi roky uèili, jsme vìdìli, že zmínìné uèebnice s nejvìtší pravdìpodobností nevlastnili nikdy, ale radìji jsme takticky mlèeli. Cesta rychle ubíhala bez vìtších problémù, snad jenom to, že všechny tøi autobusy se navzájem ztrácely a zase nacházely, ale s mobilními telefony jsme udržovali spojení. Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko - tak probíhala cesta, kterou vìtšinì z nás zpestøovalo sledování videa a obèasný spánek. Druhý den ráno jsme koneènì dorazili na místo. Po krátkém hledání cíle naší cesty jsme se koneènì shledali i se zbývajícími autobusy a mohli se ubytovat. Pøes poèáteèní zmatky mírnì pøipomínající orientální bazar s vyvoláváním èísel pokojù, jmen, poètù lidí atd. jsme koneènì všichni našli svùj pokoj a dokonce i postel a náš seznamovací pobyt mohl zaèít. Nutno podotknout, že nìkteøí studenti se stihli dostateènì seznámit v prùbìhu cesty, jiní mìli všechno ještì pøed sebou. Následující dny vyplnilo koupání, opalování, procházky po okolí, sportování a taky výlet lodí. Druhé skupinì studentù zpestøil návrat z ostrova Krk profesor Šimko, který poté, co ústnì podal výpovìï, elegantním skokem opustil palubu lodi a následnì si vysloužil napomenutí posádky, nebo byl málem sešrotován lodním šroubem. Pokornì se vrátil na bøeh, stáhl zpátky výpovìï a omluvil se kapitánovi. A pak, že jsou neposlušní jen studenti! Samozøejmì, že spousty Jako všichni prvòáèci jsme se i my na zaèátku záøí vydali do Chorvatska. Protože jsou nás ètyøi tøídy, zdálo se mi témìø nemožné, abychom se nìjak sžili a vytvoøili partu o zhruba 130 lidech. S potìšením musím konstatovat, že jsem se šerednì spletla. Tenhle týden naprosto pøedèil mé oèekávání. Pravda, všechna jména si nepamatuji, ale znám se skoro se všemi. Byl to týden, který mùžu oznaèit za svou první POØÁDNOU dovolenou, na které jsem zažila poøádnou zábavu. Pocity nadšení se støídaly s napìtím (ne strachem :)!), co se stane, až se pøijde na to èi ono. Byla to zábava, ale taky mi to dalo nìco víc. Nikdy døív jsem se nesetkala s tím, aby se sžilo tolik lidí a vytvoøili takovou zážitkù studentù nám uèitelùm asi zùstanou navždy utajeny, ale z našeho pohledu jsme konstatovali, že to vypadá, že letošní prváci budou dobøí. Nìkteøí z vás nás ale nepøestanou pøekvapovat logikou svého uvažování. Tak napøíklad nejmenovaný student na dotaz pedagoga, jestli si už vyzvedl v autobuse zapomenutý pas, odpovìdìl: Asi ne. Na konci zájezdu oznámil stejný student, že nemá pas (naštìstí ho našli øidièi v autobuse). A až po návratu domù nám volali z cestovky, že v autobuse byl zapomenut pas znìjící opìt na jméno výše nejmenovaného studenta. Trochu moc náhod na jednoho - co øíkáte? Když ètete tyto øádky, máte už pravdìpodobnì za sebou první støety (doufám, že nepøíliš ostré) s námi uèiteli ve tøídách, udìlali jste si pøedstavu, jak to na škole chodí a snad jste i dospìli k pøesvìdèení, že jste si vybrali školu podle svých pøedstav. My uèitelé bychom to vám, ale i sobì, moc pøáli. Mgr. Ivana Kostková CHORVATSKO OČIMA STUDENTŮ atmosféru, kdy (pokud nemáte vyloženì depku) vám úsmìv nemá dùvod mizet z tváøe. Neznala jsem to a mile mì to pøekvapilo. Je jasné, že ne všichni jsme si padli do oka, ale nehrotíme to. Takže, bylo to... hezký, zábavný a v mnoha smìrech i užiteèný. Prostì super. A že to bylo moc krátké? No a co! Vždy v nejlepším se má pøestat, aby mohlo zaèít ještì nìco lepšího. A jestli to hezèí zaène nebo ne, záleží už na každém z nás. Tak dík za skvìlý týden, který nemìl chybu a hodnì štìstí do dalších let, mìsícù, týdnù, dnù, hodin, minut i sekund. Užívejte života naplno!!! Dominika Schoupalová, 1.D

5 This is so true When someone hurts us, we should write it down in sand where winds of forgiveness can erase it away. But, when someone does something good for us, we must engrave it in stone where no wind can ever erase it. LEARN TO WRITE YOUR HURTS IN THE SAND AND TO CARVE YOUR BENEFITS IN STONE They say it takes a minute to find a special person, an hour to Appreciate them, a day to love them, but then an entire life to forget them. Hana Molková, 3. A Dovede si z vás nìkdo pøedstavit, že by byl ve svých 19. letech odeslaný jako dárek Hitlerovi nìkam do Nìmecka? V lepším pøípadì jinam do Øíše. Odcházíte z Èeské republiky, èekáte na transport. Nevíte, jestli se nìkdy vrátíte, uvidíte své blízké. Nevíte nic, ani kým jste. Jen držíte kufr a cítíte strach... A potkáváte spoustu mladých, kteøí jsou na tom stejnì blbì jako vy. Zatím je ještì legrace. Tak znìlo téma pøednášky pro studenty 2. roèníkù, která probìhla v loòském školním roce v rámci výuky dìjepisu. O svých autentických zážitcích nám vyprávìla dnes už 78 letá Ludmila Vráželová, která je dodnes externím zamìstnancem Okresního vlastivìdného muzea Vsetín, jinak èlenka Okresního výboru svazu nucenì nasazených ve Vsetínì. Mohli jste se tak dozvìdìt spoustu zajímavých informací pøímo z první ruky. A doslova pocítit, jaké to tehdy bylo. Bìhem 2. svìt. války museli ČTVRŤÁCI, MATURITA SE BLÍŽÍ! Vìtšina studentù i pracovníkù školy má v živé pamìti pasování loòských tøe ákù na nové maturanty. Jestliže tento, pro nìkteré traumatizující zážitek, už pomalu upadá v zapomnìní, následující maturita by vás, ètvr áky, mìla vyburcovat k potøebné aktivitì. Ne nadarmo se øíká, že co se nestihne do Vánoc, už se tìžko dohání. Nìkteøí ze studentù k pøedmaturitní pøípravì pøistupují natolik dùkladnì, že nakonec pro jistotu maturují až v záøí, ale pro vìtšinu je urèitì pøijatelnìjší èervnový termín. Nevìøte svým pøedchùdcùm, že maturita je brnkaèka, zívaèka nebo fraška. Z pozice už vlastnì pamìtníka vám mùžu potvrdit, že i ti nejvìtší tvrïáci se pøed maturitní komisí pìknì klepou, potí, koktají a mnozí hledají i ono povìstné KULTURNÍ KLUB Něco vám chybí k dokonalosti? GAVARIŤ PA RUSKI Kurz ruského jazyka podle uèebnice Raduga 1 se bude konat každé pondìlí od do Všichni z vás, kteøí to hodláte brát vážnì alespoò jako já, jste srdeènì zváni. Mgr. Marcela Hajdová TOTÁLNĚ NASAZENÍ neboli nucené práce odejít na nucené práce všichni svobodní muži roèníkù Roèník 24 byl darovaný tehdejším ministrem školství Moravcem a èeskou vládou Hitlerovi. Roèník 24. svobodné ženy a svobodní muži. O politickém pozadí toho šíleného èinu našich politikù se mùžeme jen dohadovat. Mnozí tam zažili peklo, pøedevším v Lipsku a Drážïanech. Nìkdy se jejich zážitky o mnoho nelišily od tìch z koncentraèních táborù. Snad jediné. Nešli do plynu. Roztápìli si v zimì sníh, aby se trochu napili. Spali v døevìných chatrèích, odkud bylo vidìt na hvìzdy. Jedli plesnivý chléb. Tak se nedivte, že se jim dnes pøi pohledu na mladé, když si na cestì hrají fotbal s rohlíkem, nedìlá dobøe... Uvedená pøednáška probìhne i tento školní rok. Bude urèená opìt studentùm 2. roèníkù a možná studentùm 4. roèníkù. Hana Goláòová stéblo pro tonoucího (a to je ani nikdo netopí). Ale dost strašení. Loòští maturanti nám udìlali skuteènì radost a dá se øíci, že trochu zvýšili onu povìstnou la ku, pøes kterou se budete šplhat letos vy. Máme radost z toho, když slyšíme, že se jim i dále dobøe daøí, že vìtšina z nich studuje a na naši školu vzpomínají rádi a rádi se vracejí podìlit se s námi o své zážitky. My uèitelé máme alespoò nìkdy pocit, že sklízíme ovoce své práce a navíc své zkušenosti obohacujeme o poznatky absolventù, které potom mùžeme pøedávat dál právì vám, souèasným studentùm. Pøejeme všem novým maturantùm dostatek sil a optimismu pøi maturitní pøípravì a doufáme, že budou pokraèovat ve stopách svých pøedchùdcù. Mgr. Ivana Kostková Stejnì jako loni jsem byla povìøena P. Pavlùskovou, abych vytvoøila o našem KK poutavý èlánek (NEVDÌÈNÁ PRÁCE) Málem bych zapomnìla!!! Prváèci vlastnì vùbec neví, co je nejlepší klub na Kostce a kdo ho vede :) (spor áci odpustí...) Tento klub vede paní Pavlùsková a Frau Hejdušková, které mají vždycky zajímavé nápady týkající se všech možných èinností souvisejících s kulturou, umìním atd. (Samozøejmì zde zmiòované profesorky mají zajímavé nápady Tato Prima sezóna je v podstatì festival studentské tvoøivosti a jazzový festival, který letos probìhl na konci dubna. Sjíždìjí se sem amatérské i neamatérské divadelní skupiny z celé republiky; lidé, kteøí mají vztah k divadlu, dobré muzice, fotografování, píší básnì, scénáøe, povídky, skládají muziku a kteøí kreslí a malují (a milují)... a hlavnì jsou pøátelští a usmìvaví. Pro všechny jsou zaøízeny umìlecké dílny, v Domì dìtí jsou vystaveny obrazy a fotografie tìch, kteøí je posílají do soutìže. Veèer pøed prvním májem se upalují èarodìjnice, NABÍDKA 1) dramatická dílna, 1x týdnì, 2-3 hod (Pavlùsková, Hejdušková, Koòaøíková) nejen jak hrát divadlo, ale možnost vyzkoušet si hraní na vlastní kùži 2) fotografická dílna, 1x mìsíènì odpoledne (Døevojánková) všechno o fotkách a fotografování 3) kulturní akce - divadlo, kino, vernisáže, výstavy, koncerty - lze se domluvit prakticky na všem 4) expedice za umìním a krásou na svìtì a zvláštì u nás v ÈR existuje tolik krásných míst, které stojí za to vidìt 1. expedice - Jižní Morava, 19.- KK KOSTKA (Kulturní klub) 5 i v jiných oblastech :)) Napøíklad v loòském roce KK vytvoøil divadelní hru, kterou pøedvedl na školním plese, vyslal 3 dìvèata na pìveckou soutìž a má za sebou spoustu dalších poèinù... V letošním roce Kulturní klub rozjíždí další hry a jiné zajímavé èinnosti. Takže všichni hoïte strach za hlavu a ozvìte se p. Pavlùskové nebo p. Hejduškové a ty vám sdìlí další a bližší informace. Za KK se louèí *L* V. NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA 2002 probíhá tu zároveò jazzový festival, kterého se zúèastòují i amatérské skupiny a nakonec se všichni louèí na závìreèném koncertu, kde letos vystoupil Dan Bárta. Všechno to zdokonaluje fakt, že Náchod je pøekrásné mìsto s útulným námìstím a nádherným zámkem. Je tu možnost poznat nové lidi, jiný kraj (jiný mrav), možnost poslat do soutìže svá díla a zapomenout, alespoò na chvíli na všední starosti a bavit se a bavit se a bavit se. Sama mùžu potvrdit, že atmosféra tohoto festivalu je úžasná, organizátoøi jsou milí a dobøe se tam i vaøí :) Hanka Molková, 3. A KK Kostka škola i v novém školním roce pokraèuje v èinnosti! = možnost - pro všechny, kteøí mají rádi jakékoliv umìní èi kulturu - pro všechny, kdo v sobì cítí jakoukoliv by malinkatou umìleckou ambici - pro všechny, kteøí se nebojí být sami sebou a chtìjí na sobì dál pracovat expedice - Èeský ráj, duben expedice - Jižní Èechy, èerven ) festivaly, soutìže, pøehlídky nejvíce se dozvíš o své práci, když ji zkonfrontuješ s prací jiných festivaly: Prima sezóna, Náchod Šrámkùv Písek Jiráskùv Hronov aj. dle aktuální nabídky HESLO: Tento rok se zúèastníme, pøíští rok už vyhrajeme /(c) Zd. Hodulák/ Zaèínáme v øíjnu a moc se tìšíme na všechny zájemce Míša Pavlùsková, Leona Hejdušková, Venda Koòaøíková

6 6 SPORTOVNÍ KLUB Ve NABÍDKA AKCÍ CYKLO - TURISTICKO - LYŽOVACÍ VÍKENDY KASÁRNA 2002 (lyže - snowboard) Termín konání: prosince 2002 Místo konání: lyžaøské støedisko KASÁRNA - Javorníky horská chata (NA KASÁRNI) Cena: 1000,- Kè Cena zahrnuje: 2x denní jízdné na vleky, 2x nocleh, 2x plná penze Max. poèet: 20 studetù Pøihlášky do: 28. listopadu 2002 (pan Machálek) KASÁRNA 2003 Termín konání: bøezna 2003 Místo konání: lyžaøské støedisko KASÁRNA - Javorníky horská chata (NA KASÁRNI) Cena: 1.000,- Kè Cena zahrnuje: 2x denní jízdné na vleky; 2x nocleh; 2x plná penze Max. poèet: 20 studentù Pøihlášky do: 5. bøezna 2003 (pan Machálek) ALPY HOCHKAR 2003 (lyže - snowboard) Termín konání: Bøezen - Duben 03 - bližší informace u pana øeditele VODÁCKÉ EXPEDICE (max. 20 studentù/akce) MORAVA PODZIMNÍ záøí 02 (RAFTY) Cena: kolem 500,- Kè Cena zahrnuje: pùjèení a dopravu materiálu (lodì, pádla, vesty, pøilby), 2x nocleh Vybavení: neoprén (doporuèeno), stan, spacák, karimatka, jídlo - vlastní Jak se na akci pøihlásit? V hlavní školní budovì je na zadním schodišti v pøízemí umístìna nástìnka, na které jsou nachystány pøihlašovací formuláøe na jednotlivé sportovní akce. Zápisem do tohoto formuláøe potvrdíte svùj zájem akce se zúèastnit. Vznikne tak orientaèní seznam studentù ze kterého bude organizátor akce vycházet. Jelikož jsou jednotlivé akce omezeny poètem studentù, budou v pøípadì velkého zájmu upøednostnìni studenti øádnì zapsaní v pøihlašovacím formuláøi. Závazné pøihlášky a podrobné propozice si vyzvednete vždy u organizátora akce. Pøihlášky do: 24. záøí 02 (pan Pavlùsek) MORAVA JARNÍ 1. termín: dubna termín: dubna 03 Cena: kolem 500,- Kè Cena zahrnuje: pùjèení materiálu (lodì, pádla, vesty, pøilby), doprava materiálu podél vody, 1x nocleh Vybavení: neoprén (doporuèeno), stan, spacák, karimatka, jídlo - vlastní Pøihlášky do: 1. dubna 03 (pan Pavùsek) SÁZAVA nebo LUŽNICE kvìtna 03 Cena: 1.100,- Kè (pøedbìžná) Cena zahrnuje: pùjèení materiálu (lodì, pádla, vesty, pøilby), doprava osob a materiálu tam i zpìt, zaplacení kempù Vybavení: neoprén (doporuèeno), stan, spacák, karimatka, jídlo - vlastní Pøihlášky do: 20. dubna 03 (pan Pavlùsek) VLTAVA kvìtna 03 Cena: 1.700,- Kè (pøedbìžná) Cena zahrnuje: pùjèení materiálu (lodì, pádla, vesty, pøilby), doprava osob a materiálu tam i zpìt, zaplacení kempù Vybavení: neoprén (doporuèeno), stan, spacák, karimatka, jídlo - vlastní Pøihlášky do: 20. dubna 03 (pan Pavlùsek) DIVOKÁ (BYSTØIÈKA) Termín konání: asi a 1. èervna (pøihlášky pan Pavlùsek) Cena: kolem 200,- Kè/den (materiál) - jen pro zkušené - bez noclehu - možno i po jednotlivých dnech CYKLOTURISTIKA HUKVALDY - Moravskoslezské Beskydy Termín konání: øíjna 02 Cena: asi 400,- Kè Cena zahrnuje: ubytování, doprava kol vlakem Pøihlášky do: 30. záøí 02 (pan Psík) PRADÌD - nejvyšší hora Jeseníkù (1491 m.n.m.) Termín konání: èervna 03 Cena: asi 1.000,- Kè Cena zahrnuje: ubytování, doprava kol vlakem Organizaèní zabezpeèení a cena podle poètu úèastníkù. Pøihlášky do: 1. èervna 03 (pan Psík) PROGRAM ČINNOSTI VE SPORTOVNÍ HALE Pro studenty SSPoŠ jsou v nové sportovní hale vyhrazeny hodiny vždy v úterý a ve ètvrtek od 14:00-16:00 hod. Vìnovat se budeme hlavnì volejbalu, florbalu, basketbalu a sálové kopané. Ve spolupráci s našimi vychovateli z internátu se plánují i hodiny cvièení pro ženy a dívky. Na každý mìsíc bude vypsán program aktivit a rozpis vyuèujících. V tyto dny je také vždy od 14:00-16:00 k dispozici stolní tenis na tribunì ve sportovní hale. Upozornìní: Do sportovní haly bude umožnìn vstup pouze studentùm v èisté sálové obuvi se svìtlou podrážkou! Místo konání: lyžaøské støedisko KASÁRNA - Javorníky horská chata NA KASÁRNI adresa: Kopanice 182, Makov , Slovenská republika Vedoucí kurzu: Mgr. Petr Pavlùsek Instruktoøi: Mgr. Leona Hejdušková, PaedDr. Karel Kostka, p. Roman Machálek, Ing. Tomáš Šimko, Mgr. Pavel Psík Zdravotník: p. Dana Trusinová První jídlo: veèeøe Poslední jídlo: obìd Odjezd: (nedìle) v hod. od školy zvláštním autobusem Návrat: (sobota) v hod. zvláštním autobusem pøíjezd na Vsetín hod. Cena: 3.400,- Kè Cenu zaplatit do Cena zahrnuje: 6x plnou penzi, ubytování, týdenní jízdenku na vleky, vyvezení výstroje autem z Pod atého na Kasárna a zpìt, pojištìní, pøednáška horské služby. Celou cenu je nutno uhradit do (možnost platby ve dvou splátkách (sekretariát SSPoŠ) Pro studenty II. roèníku je lyžaøský kurz souèástí platných osnov, proto je nutné, aby tuto školním roce probìhly tyto akce: CYKLO - TURISTICKO - LYŽOVACÍ VÍKEND Termín konání: bøezna; 32 úèastníkù Místo konání: lyžaøské støedisko KASÁRNA - Javorníky, horská chata (NA KASÁRNI) VODÁCKÉ EXPEDICE Morava 1. termín: dubna 2002; 11 zúèastnìných 2. termín: dubna 2002; 11 zúèastnìných 3. termín: kvìtna 2002; 16 zúèastnìných Vltava Termín: kvìtna 2002; 9 úèastníkù Divoká (Bystøièka) - jen pro zkušené Termín konání: 1. a 2. èervna 2002; 4 odvážní úèastníci CYKLOTURISTIKA Lysá Hora Termín konání: èervna; 12 cyklistù, 4 pìší Jižní Morava - tøídy 1. B + 1. C Termín konání: 30. kvìtna - 1. èervna; 14 úèastníkù ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU Termín konání: 12. ledna ledna 2003 akci brali jako povinnou!! Studenti si vezmou s sebou: teplé obleèení, sjezdové lyže s bezpeènostním vázáním + hùlky, místo lyží možno vzít snowboard - pøipsat na pøihlášku (bude vytvoøeno družstvo snowboardingu ), lyžaøské boty, lyžaøské brýle, èepici, rukavice, budík, pøezùvky na horskou chatu, knihy, pøípadnì hudební nástroje, hry (karty, šachy), obèanský prùkaz, PLATNÝ PAS, prùkaz zdravotní pojiš ovny, toaletní potøeby, ruèník, plavky - možnost domluvit bazén na jiné horské chatì (vstup individuální - cena kolem 50,- Kè/hod.), léky, nebrat s sebou vysokou finanèní hotovost (pøimìøené je ,- Kè/os.) Vydala Soukromá støední podnikatelská škola ve Vsetínì, s.r.o., Pod Pecníkem 1666, Vsetín, tel , , fax , wwww.kostka-skola.cz IÈO

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali,

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, ÚVODNÍK Milí studenti, školní rok se nám rozbìhl a už více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, loòští tøe áci jsou rázem tìmi, na které za dveømi èeká

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 12. 1. - 13. 1.2012 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Sezónní práce u G's. Struèné údaje

Sezónní práce u G's. Struèné údaje Sezónní práce u G's Celý náš rok je vyplnìn usilovnou prací na farmách a v balírnách. Obdobím nejvìtší aktivity ve Velké Británii je doba od dubna do øíjna. Bìhem této doby zamìstnáváme na 2500 sezónních

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce CZ.1.07/2.2.00/07.0264 Prùvodce odbornou studentskou praxí pro studenty fakulty managementu v otázkách a odpovìdích Proè bych mìl absolvovat studentskou odbornou praxi? Studentská odborná praxe je zaøazena

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek VŠB-TU Ostrava František Helebrant Mostecká uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s.most Antonín Šrédl Asociace technických diagnostikù Èeské republiky Ladislav Hrabec

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm v èástech vìnovaných VKV jsou použity materiály od Antonína Køíže, OK1MG a Františka Loose, OK2QI 1998 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí,

Více

Informace o Vyšší odborné škole

Informace o Vyšší odborné škole Vyšší odborná škola a Støední škola automobilní, Zábøeh, U Dráhy 6 Informace o Vyšší odborné škole Adresa školy: U Dráhy 827/6, 789 01 Zábøeh Tel.: 588 881501 email: sekretarka@spsaza.cz www.spsaza.cz

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 5 U doc. PhDr. Štefan Vendel,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami -

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - 2016 pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - www.karatecup.com Pozvání Kamil Guzek øeditel Grand Prix Hradec

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

ZS Purkynova Vyskov. Poskytuje informace o studiu na støedních odborných školách, støedních odborných uèilištích a gymnáziích žákùm a rodièùm.

ZS Purkynova Vyskov. Poskytuje informace o studiu na støedních odborných školách, støedních odborných uèilištích a gymnáziích žákùm a rodièùm. Kariérový poradce Pøíspìvek pøidal Administrator Friday, 30 September 2011 Aktualizováno Tuesday, 29 November 2016 Kariérová poradkynì Mgr. Dagmar Sládková Konzultaèní hodiny: ètvrtek od 11.00 do 12.00

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Všeobecné informace 07

Všeobecné informace 07 Všeobecné informace 07 Cílem studijního pobytu je prohloubení jazykových znalostí a jejich provìøení v praxi. a stravování, studium ve škole i snaha co nejlépe poznat místo pobytu a jeho okolí vytváøí

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

MAMI, NARAZÍ NÁM LETADLO DO DOMU? NEW YORK - Proè

MAMI, NARAZÍ NÁM LETADLO DO DOMU? NEW YORK - Proè ÚVODNÍK MAMI, NARAZÍ NÁM LETADLO DO DOMU? NEW YORK - Proè sluníèko vychází na východì? Jak vèely dìlají med? Kdy ta kytka rozkvete? Dìti své okolí pravidelnì bombardují záplavou otázek na všechno možné

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Juříková Daniela 1.B PEL Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Spáčilová Valentina 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Víchová Adéla 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Černá

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Støední škola potravináøská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, 618 00, Brno Charakteristika školy Jsme státní školou, která vznikla slouèením Støední

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH :6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:n = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e x

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

Čtvrtek 24.5. odpoledne. Pátek 25.5.dopoledne. Pátek 25.5. odpoledne. Pondělí 28.5. dopoledne

Čtvrtek 24.5. odpoledne. Pátek 25.5.dopoledne. Pátek 25.5. odpoledne. Pondělí 28.5. dopoledne Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín OP Horní náměstí 50 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 66-41-L/008 OBCHODNÍK Třída O4 Obsah: 1. Zkušební komise 2. Praktická

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více