PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU"

Transkript

1 Bosna i Hercegovina Federacije Bosne i Hercegovine Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU novembar/studeni godine

2 SADRŽAJ: UVOD DOSADAŠNJI REZULTATI PROCESA PRIVATIZACIJE OCJENA RAZLOGA ZA REZULTATE I ZASTOJ PROCESA PRINCIPI ZA IZRADU PLANA NADLEŽNOST AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBIH... OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆIMA IZ PLANA PRIVATIZACIJE... ALUMINIJ DD MOSTAR... FABRIKA DUHANA MOSTAR DD MOSTAR... HIDROGRADNJA DD SARAJEVO... ENERGOINVEST DD SARAJEVO... UNIS DD SARAJEVO... BOSNALIJEK DD SARAJEVO... ŠIPAD EXPORT IMPORT DD SARAJEVO... REMONTNI ZAVOD TRAVNIK DD TRAVNIK... KTK VISOKO DD VISOKO TABELARNI PRIKAZ ELEMENATA PRIVATIZACIJE PO PREDUZEĆIMA IZ PLANA MALA PRIVATIZACIJA PREDUZEĆA SA SPORNOM IMOVINOM/KAPITALOM PASIVNI PODBILANS PODRŠKA PROCESU PRIVATIZACIJE Pravni poslovi... Kontrola ugovora Obrazovanje i informiranje Informatika ZAJEDNIČKI POSLOVI

3 UVOD Privatizacija (promjena prirode vlasništva prelaskom iz državnog u privatno) je jedan od najkompleksnijih i najvažnijih tranzicijskih procesa koji rezultira prelaskom sa planske na tržišnu ekonomiju što podrazumijeva i tržišnu efikasnost, liberalizaciju i uključivanje u svjetsko tržište rada, roba, usluga i finansija, prihvatanje svjetskih standarda, efikasnu organizaciju, ekološke uslove i tako dalje. Globalna finansijska kriza, zastoji u privređivanju i deficit budžeta Federacije BiH, u ovom vremenu, pojačavaju značaj efikasne privatizacije. Dosadašnji rezultati, mjereni po obimu privatiziranosti državnog kapitala i po postprivatizacijskim rezultatima, zbog niza objektivnih i subjektivnih razloga, nisu zadovoljavajući. Ovi rezultati su izrazito loši u nekoliko posljednjih godina a posebno u prvoj polovini godine, tako da se može konstatirati da je proces praktično u zastoju. Investiranje kroz privatizaciju sa svim ekonomskim uticajima kao i novčani efekti koji se mogu ostvariti prodajom državnog kapitala mogu biti značajan mehanizam Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u implementaciji Socijalnog sporazuma, ublažavanju posljedica globalne ekonomske krize te unapređenju poslovnog ambijenta i poticaj privrednog i drugog razvoja. Vođena navedenim značajem procesa privatizacije na ukupne ekonomske i druge tranzicije u Bosni i Hercegovini te evidentnim zastojem u procesa u nekoliko zadnjih godina i lošim postprivatizacijskim rezultatima, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u nekoliko strateških dokumenata definirala strateške pravce i planove za srednjoročni period. Ocjena je da su, i pored ovih opredjeljenja, uslovi za unapređenje i ubrzanje procesa i dalje nepovoljni i brojni. Važno je napomenuti da privatizacija nije jedini i najoptimalniji model za privlačenje investicija, jer u uslovima nepovoljnog ambijenta za investiranje, rezultat može biti odustajanje od investiranja nakon privatizacije, pa proces ne mora rezultirati povećanjem društvenog bogatstva nego samo promjenom vlasničke strukture postojećeg preduzeća. Zbog toga uslove za privatizaciju ne treba odvajati od ukupnih uslova za investiranje tzv. Pull modela za privlačenje investicija kojim se država definiše kao interesantna i prihvatljiva lokacija za različite vidove investiranja (investiranje kroz privatizaciju državnog kapitala, investiranje kroz formiranje zajedničkih kompanija, ulaganje kroz dokapitalizaciju u postojeće kompanije, investiranje u Greenfield projekte i druge vidove). Zbog ranije navedenog značaja privatizacije za razvoj ekonomije i drugih segmenata BH društva, izrazito loših privatizacijskih rezultata posebno u tekućoj godini, uslova koje je nametnula EU kroz program integrisanja BiH u EU 3

4 i prioritetnih obaveza koje BiH treba realizirati nakon potpisivanja SSP-a iz oblasti privatizacije, te obaveza prihvaćenih od Vlade Federacije BiH prema MMF-u kod kreditnog aranžmana za sanaciju budžeta, Vlada Federacije BiH je na 114. sjednici održanoj godine, prilikom razmatranja Izvještaja o radu APF-a za period januar - juni godine donijela Zaključak kojim je zadužila Agenciju za privatizaciju u Federaciji BiH da u roku od 30 dana izradi i Vladi dostavi Revidirani plan privatizacije i program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH koji će se primjenjivati do kraja godine. Shodno tome, izvršene su izmjene i dopune Plana privatizacije i programa rada Agencije za godinu. Prema Zaključku Plan će, nakon razmatranja i usvajanja na Vladi Federacije BiH, biti dostavljen Parlamentu Federacije BiH na izjašnjavanje. Kod izrade Plana Agencija ima obavezu da uvaži osnovne principe koji su izneseni u raspravi na 114. sjednici Vlade Federacije BiH vezane za problematiku i rezultate privatizacije u Federaciji BiH. Plan sadrži analizu postignutih rezultata kao i determinirajuće uslove za ubrzanje procesa i bolje privatizacijske i postprivatizacijske rezultate. 1. DOSADAŠNJI REZULTATI PROCESA PRIVATIZACIJE - OCJENA RAZLOGA ZA REZULTATE I ZASTOJ PROCESA Proces privatizacije se nalazi u veoma osjetljivoj fazi realizacije koja zahtijeva detaljniju analizu dosadašnjih rezultata procesa i uslova u kojima se proces odvijao kako bi se redefinirala strategija i ciljevi u narednom periodu. Dosadašnji rezultati procesa privatizacije Ukupan kapital preduzeća sa državnim vlasništvom na dan godine iznosio je 18,72 milijardi KM. Opredijeljena privatizacijska ponuda je: Kapital u državnom vlasništvu iznosio je 17,3 milijardi KM. Privatni kapital (prethodno izvršena vlasnička transformacija) iznosio je ca. 1,4 milijardi KM. Opredijeljeno za privatizaciju 13,5 milijardi KM od čega 6,3 milijardi KM kroz javnu ponudu dionica (JPD). Planirano da ostaje u državnom vlasništvu 3,792 milijardi KM. Rezultati privatizacije iskazani kroz broj preduzeća na dan godine: Broj preduzeća u registru Agencije (nije bio konačan) 1450; Pokrenut postupak privatizacije za 1362 preduzeća (93,9 %); Metodom male privatizacije privatizirano 270 preduzeća; Tenderom u velikoj privatizaciji privatizirano 347 preduzeća; JPD potpuno ili djelomično privatizirano 747 preduzeća; Ukupno završena privatizacija za 1052 preduzeća (73,3 %); Po uslovima male privatizacije prodano ukupno 2480 predmeta. Rezultati privatizacije iskazani kroz vrijednosti na dan godine: Državni kapital opredijeljen za privatizaciju 13,5 milijardi KM; 4

5 Privatiziran državni kapital 5,6 milijardi KM; Ostvaren prihod u certifikatima 8, 485 milijardi KM; Ostvaren prihod u keš-u milijardi KM; Nije privatizovan kapital od 7,9 milijardi KM. Napomena: Iznos neprivatizovanog državnog kapitala izveden iz PBS preduzeća na dan godine, ne može se više uzimati kao osnovica za upoređivanje i izračun jer je isti, u proteklom periodu, doživio znatne promjene (smanjenje), uglavnom kao rezultat lošeg poslovanja (gubici), usklađivanja vrijednosti imovine kod formiranja zajedničkih kompanija, promjene u knjiženjima i usklađivanju vrijednosti knjigovodstvene aktive i pasive preduzeća i drugim, manje značajnim, razlozima. Na posmatranom uzorku od 13 preduzeća (6 rudnika uglja, 4 preduzeća iz namjenske industrije te 3 komercijalna preduzeća), ta korekcija (smanjenje) u periodu do godine iznosi 2,4 milijarde KM. Ocjena rezultata i razloga zastoja procesa privatizacije Razlozi nezadovoljavajućih rezultate procesa privatizacije u Federaciji BiH su brojni i različiti i svi ne mogu biti obuhvaćeni ovim dokumentom. Iz svakog razloga se može izvući i potrebna mjera kojom bi se poboljšao ukupni ambijent za privatizaciju i druge vidove investiranja. Ovo upućuje na obavezu zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH, agencija za privatizaciju (Federalne i kantonalnih), kao i ostalih aktera procesa da preduzmu niz sistemskih mjera za poboljšanje investicijskog ambijenta. Te mjere imat će punu opravdanost i dati rezultat ako budu praćene odgovarajućim operativnim djelovanjem na unapređenju političkog, makroekonomskog i poslovnog ambijenta i poboljšanju strukture ponude državnog kapitala kojim bi se privukao dodatni privatni kapital, nove tehnologije i upravljačka znanja, uvećao obim investicija, otvorila nova radna mjesta i podigla konkurentnost ekonomije Federacije i BiH u cjelini. Pored globalne finansijske krize koja značajno utiče na interes i obim investiranja u Federaciji BiH, entitetske privatizacije i decentralizovanog sistema privatizacije u Federaciji BiH (APF i 10 kantonalnih agencija), te politički opredijeljene masovne privatizacije kroz javni upis dionica (projektovana potraživanja građana od 17,7 milijardi KM evidentiranih na računima i namijenjenih da se koriste kao sredstvo plaćanja za kupovinu državne imovine i kapitala), prisutni se i drugi brojni razlozi: Nije ostvaren poseban napredak u poboljšanju političke stabilnosti kroz nastavak započetih reformi Ustava, javne uprave, borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije, aktivnostima u obezbjeđenju uslova za priključenje BiH Evropskoj Uniji. Relaksacija (poboljšanje) političke situacije sigurno bi uvećala interes posebno stranih investitora i aktivirala značajna sredstva predpristupne pomoći i olakšala kreditiranje bankarskim sredstvima pod povoljnim uslovima, posebno od WB, EBRD i EB. 5

6 Potpisivanje SAP-a trebalo je rezultirati povećanjem atraktivnosti BiH za ulaganje kroz sve vidove i porast povjerenja domaćih i posebno stranih investitora. Zbog problema oko ispunjavanja ekonomskih i političkih uslova za sticanje statusa kandidata za priključenje EU, ti efekti su izostali. Nije ostvarena makroekonomska stabilnost u Federaciji BiH. Ključni elementi te stabilnosti (nivo ekonomskog rasta, povećanje udjela investicija u GDP-u, smanjenje javne potrošnje, smanjenje platnog deficita, izbalansiranost budžeta, smanjenje nezaposlenosti, smanjenje poreza i doprinosa i sl.). Takođe, nereformisani penzioni, socijalni i sektor javne uprave uslovljavaju značajan nivo javne potrošnje i vrše značajnu presiju na budžet i makroekonomsku stabilnost na entitetskom i državnom nivou. Nisu definirane jasne strategija privrednog razvoja i razvoja najvažnijih privrednih grana na državnom niti federalnom nivou. Strategije najvažnijih privrednih grana uključivo i industrijske strategije po industrijskim granama trebaju biti sastavni dijelovi privredne strategije Federacije BiH i jedinstvene strategije za Bosnu i Hercegovinu. Strategije trebaju uvažiti interes Bosne i Hercegovine, interes ulagača posebno stranih strateških sa jasno nabrojanim pogodnostima i komparativnim prednostima koje im se nude. Strategije moraju biti garantovane kao zvanična politika Vlade Federacije BiH. Industrijske i sektorske strategije su posebno značajne za privatizaciju preduzeća iz strateških sektora i preduzeća važnih za poticaj u radu drugih privrednih grana, usluga, kooperacije i slično. Takođe, moraju biti definirane strategije i pravila javno-privatnog partnerstva u skladu sa EU direktivama i iskustvima, a iste mogu biti značajan motivirajući faktor za investitore. Stav o neophodnosti i značaju privatizacije treba biti prihvaćen od šire javnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Negativan stav i podijeljena mišljenja šire javnosti, naučno ekonomskih krugova i političkih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine znatno usporavaju proces ili su ga u potpunosti zaustavili kod preduzeća iz nekih strateških sektora. Okončanjem privatizacije i proizvodnom i tržišnom efikasnošću treba biti zaustavljen trend rapidnog i značajnog smanjenja državnog kapitala. Značajan kapital većine državnih preduzeća je višestruko umanjen, a kod nekih preduzeća je ušao u sferu gubitaka iznad visine kapitala. Mogućnosti za višeznačno restrukturiranje preduzeća (statusne promjene i promjene pravne forme, promjene unutrašnje organizacije, finansijsko restrukturiranje u potrebnom obimu), kada je to uslov za uspješnost privatizacije, nije ostvarena. To značajno umanjuje kvalitet privatizacijske ponude i umanjuje tražnju. Provedbena akta za konverziju potraživanja, uključivo i potraživanja radnika, u dionički kapital nikada nisu donešena. Višak radnika i nemogućnost njihovog socijalnog zbrinjavanja umanjuje interes investitora za učešće u privatizaciji. Činjenica je da i povoljna finansijska sredstva koje je nudila međunarodna zajednica, za ove 6

7 namjene, nisu iskorištena. Prema postojećim zakonskim rješenjima, pored Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, postoji još deset (10) kantonalnih agencija nadležnih za privatizaciju državnog kapitala na nivou kantona. Federalna agencija za privatizaciju nema subordinacijsku ulogu nad kantonalnim agencijama. Ovakva pozicija Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH nije povoljna jer otežava koordinaciju učesnika u procesu privatizacije, uslovljava nejednak angažman zaduženih organa za provođenje procesa, nejednake pristupe procesu i slično. Ovo kao i važnost, kompleksnost i specifičnost obaveze zaštite imovine i potraživanja iz pasivnog podbilansa preduzeća koja je sada, bez obzira na zakonska rješenja, u nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, nameću potrebu drugačijeg pozicioniranja Federalne agencije. Izostalo je neophodno usvajanje novih nedostajućih propisa (upravljanje državnim kapitalom, revizija privatizacije, propisi koji regulišu privatizaciju preduzeća iz strateškog sektora, propisi za javno privatno partnerstvo, propisi koji regulišu javno dobro itd.), kao i neophodne izmjene, dopune i usaglašavanje postojećih propisa. Poseban problem predstavlja neregulisano i nekvalitetno upravljanje državnim kapitalom. U preduzećima u kojima ima preostalog državnog kapitala isti je inferioran u odnosu na privatni u pogledu korištenja pripadajućih upravljačkih prava. Hitno je potrebno donošenje zakonskih rješenja kojim bi se obezbijedilo efikasno upravljanje državnim kapitalom i unaprijedilo korporativno upravljanje preduzećima, te zaštito državni kapital od ubrzanog smanjivanja, a proces privatizacije koji je, u dobroj mjeri, zaustavljen interesima rukovodnih i upravljačkih struktura preduzeća, nastavio. Državni kapital nalazi se pod formalnom kontrolom predstavnika države, ali nema mehanizama njegove stvarne kontrole. Nema sankcija za gubitke u državnom kapitalu, niti nagrade za njegovo uvećanje. Dolazi do odlaganja privatizacije pod raznim izgovorima uz kumuliranje gubitaka bez bilo kakvih sankcija (u periodu godine gubici državnog kapitala u FBiH se procjenjuju na nivou od preko 3 milijarde KM). Velike državne proizvodne kompanije i posebno javna preduzeća ostvaruju 10-tak godina za redom značajne gubitke bez ikakvih mjera od strane Vlade Federacije BiH. Naravno da smanjenjem kapitala uz rast obaveza smanjuje se ili potpuno eliminiše interes potencijalnih kupaca i investitora. U vezi sa ovim zakonom potrebno je izvršiti i temeljite izmjene Zakona o javnim preduzećima kojim se sada privredna preduzeća tretiraju kao administrativne ustanove a ne kao privredna društva koja treba da posluju u tržišnim uslovima. Saniranje gubitaka bez poduzimanja mjera za otklanjanje uzroka, kod ovih preduzeća, je veoma česta i neopravdana praksa. Radi uređenja i unapređenja tržišta kapitala neophodno je donijeti niz novih normativnih rješenja i njihovo harmoniziranje kroz izmjene i dopune postojećih rješenja. Ovo podrazumijeva funkcionalno usklađivanje Zakona o privrednim 7

8 društvima, te usvajanje Zakona o investicionim fondovima koji je posebno važan za dalji tok transformacije vlasništva započetog masovnom privatizacijom kroz javni upis dionica. Povezivanje Sarajevske berze sa drugim berzama može poboljšati i ubrzati potrebnu promjenu strukture dioničara u korist većinskih i realnih vlasnika. Trgovina državnim dionicama na berzi treba biti proširena na preduzeća koja se vještački drže po strani radi zadovoljavanja interesa privatnih dioničara. Nameće se kao neophodno donošenje Zakona o tržištu vrijednosnih papira sa potrebnim podzakonskim aktima, te Zakona o investicionim fondovima. Sva zakonska rješenja trebaju biti donesena kao jedinstvena za BiH ili maksimalno usaglašena sa rješenjima RS-a i rješenjima iz zemalja u okruženju i šire. Tržište kapitala u BiH treba obogatiti novim sadržajem (državne i municipalne obveznice, javne emisije dionica, dužnički vrijednosni papiri, korporativnih obveznica i slično). Prodaju državnih dionica kod preduzeća iz strateških sektora treba omogućiti do nivoa koji neće dovesti u pitanje interes strateških kupaca (investitora). Mogućnost nuđenja dionica državnog kapitala građanima i uposlenicima u preduzeću pod povoljnijim uslovima ne treba biti isključena. Izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima i Zakona o privatizaciji preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine su realizirane tek početkom godine sa rješenjima čiji obim i kvalitet još nije dokazan u praksi. Donošenje novih propisa ili izmjene i dopune propisa koji regulišu tržište kapitala, propisi iz oblasti poreske politike, posebno oni koji regulišu poreze na dobit i druge poreze i doprinose i slično, trebaju biti doneseni u što kraćem roku. Zaštita imovine i potraživanja iz pasivnog podbilansa preduzeća sada je u nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH na osnovu Odluke o obavezi zaštite državne imovine, finansijskih potraživanja i dugovanja pravnih lica iz BiH u drugim državama bivše SFRJ ( Službeni glasnik BiH, br. 2/04) i Generalne punomoći date od strane premijera Federacije BiH za zastupanje Federacije BiH u sporovima radi naplate potraživanja pred sudovima u državama bivše SFRJ. Izmjenama i dopunama Zakona o početnom bilansu preduzeća i banaka ( Službene novine Federacije BiH broj 47/06) predviđeno je formiranje Direkcije za za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka i postupak je u toku. Zbog visine sredstava iz pasive preduzeća, nejasne i nedovoljne nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH potrebno je hitno pristupiti formiranju Direkcije. Definisanje jasnih ciljeva koji se žele ostvariti privatizacijm mora biti praksa koja se primjenjuje za svako preduzeće posebno, a za preduzeća iz strateških sektora i važna preduzeća za privredu Federacije BiH ti ciljevi trebaju biti definisani sa dužnom pažnjom i po posebnim zakonskim rješenjima. 8

9 Ovo podrazumijeva poboljšanje privatizacijske ponude tako da se iz privatizacije ne isključuju tržišno interesantna preduzeća, da se procenat državnog kapitala koji se privatizira kao i druge pogodnosti prilagode interesima kupca. Usvojeni dokumenti uključivo i planovi Agencije za privatizaciju moraju biti obavezujući okvir za kasnije ponašanje. U okviru postojećih propisa odlučivanje subjekata uključenih u privatizaciju treba biti brže i temeljeno na ekonomskoj opravdanosti. Blokade procesa koje dolaze od rukovodnih struktura preduzeća koje veoma često podržavaju i upravne strukture moraju biti eliminisane. Propisi iz oblasti privatizacije su veoma jasno i nedvosmisleno definirali nadležnost u privatizaciji. Ipak, u praksi, odluke o privatizaciji donose općinska vijeća i kantonalne skupštine. Parlament Federacije BiH u privatizaciji ima samo jednu nadležnost da utvrđuje listu preduzeća iz člana 3. Zakona o privatizaciji preduzeća u Federaciji BiH. Neophodnost i važnost procesa privatizacije, uslovljenost od strane međunarodne zajednice kao uslova za pristupanje EU, uticaj na druge reforme i procese u BiH nije dovoljno i odgovarajuće prihvaćena od šire javnosti. Veoma često stavovi zvanične politike nisu na ovom fonu što dodatno stvara otpor javnosti prema privatizaciji kao neophodnom procesu i agencijama za privatizaciju (Federalnoj i kantonalnim) kao institucijama za provođenje tog procesa. Projekat međunarodne zajednice o promoviranju privatizacije široj javnosti iz godine nije realiziran. Vlada treba razviti vlastiti marketing u domenu privatizacije sa posebnom pažnjom na komunikacije sa javnošću i promociji, te evaluaciji i prezentiranju efekata u ovom području. Privatizacijske ponude nisu na odgovarajući način najavljene. Oglašavanje prodaje u domaćim i inostranim medijima (zbog cijene su to najčešće hrvatski mediji) nije dovoljno. Značajnije prodaje moraju biti najavljene i putem DKP mreže, dostavom ponude svim potencijalnim kupcima, putem stranih ambasada i slično. Predmet ponude treba biti predstavljen kroz adekvatan Tisser dokument. Mogućnost davanja posebnih olakšica za investitore u specifičnim privrednim djelatnostima treba biti korištena u skladu sa zakonskim rješenjima i interesima Vlade Federacije BiH kada je to uslov za privatizaciju. Ove pogodnosti za kupce mogu biti sastavni dio privatizacijske ponude. S obzirom da u slučajevima niskog obima investiranja od strane kupaca državnog kapitala ne dolazi do povećanja državnog bogatstva (privatizacijom se mijenja samo vlasnik a državno bogatstvo ostaje isto) opravdano je, u nekim slučajevima, davati prednost procesima koji mijenjaju strukturu kapitala u korist privatnog kroz dokapitalizaciju, zajedničko ulaganje, pripajanje i spajanje. Veliki korporativni dugovi (prezaduženost) umanjuju interes investitora. 9

10 Pokušaj međunarodne zajednice da se donesu propisi koji bi omogućili finansijsku konsolidaciju preduzeća, kada je to uslov za privatizaciju, nisu uspjeli i najčešće je to limitirajući faktor za realizaciju kupoprodaje. U velikom broju slučajeva, zbog ekonomsko finansijskog, tržišnog, kadrovskog ili tehničko - tehnološkog stanja, firme se nalaze u bezizlaznoj situaciji iz koje izlaz nije moguć ni na bazi privatizacije niti drugih vidova investiranja. Kontrolisani stečaj kod koga se firma reorganizira omogućava pokretanje privrednih aktivnosti u novim uslovima. S obzirom na socijalnu situaciju zaposlenih u takvim firmama treba razviti poseban model stečaja sa izraženom socijalnom komponentom. Ovdje treba imati u vidu da su radnici najčešće i najveći povjerioci. Kod ovakvih firmi kapital, uključivo i državni ubrzano se smanjuje i potrebno je stečajne procedure maksimalno reducirati i pojednostaviti. Ovdje je odgovornost vlada značajna jer su one najčešći i najznačajni povjerioci, upravljaju državnim kapitalom i mogući su pokretači stečaja. U velikom broju slučajeva kontrolisanog i dobro vođenog stečaja došlo je do privrednog aktiviranja značajne imovine, produktivno su zaposleni postojeći i novi radnici. Stečaju trebaju biti podvrgnute i brojne neaktivne firme sa interesantnom imovinom, firme koje duže vremena posluju sa gubicima kao i firme kod kojih u nekoliko ponovljenih slučajeva nije uspjela privatizacija. Svjesna značaja ove aktivnosti EU je od entitetskih vlada tražila da se intenzivira pokretanje stečaja za navedene slučaje sa kratkoročnim rokom izvršenja (do februara godine). Neadekvatan sistem zaštite od nezaposlenosti, neodgovarajuća socijalna zaštita i insistiranje da se problem riješi kroz privatizaciju umanjuje interes investitora ili, u kasnijoj fazi, dovodi u pitanje ekonomsku održivost projekta. Po principima potpune transparentnosti, pravičnosti i konkurentnosti, priprema preduzeća za prodaju i postupak prodaje moraju biti kvalitetnije pripremljeni i vođeni. Pokretanje postupka prodaje bez procjene uspješnosti nije opravdano i šteti procesu. Nepripremljenost predmeta za prodaju zbog nepostojanja dokaza o vlasništvu,sudskih sporova, nepoznatih i skrivenih obaveza, nepravilnom iskazivanju podataka u PBS i posebno pasivnom podbilansu, nerealnoj knjigovodsvenoj vrijednosti imovine i kapitala itd. su, najčešće limitirajući faktori za privatizaciju. 2. PRINCIPI ZA IZRADU PLANA Osim zakonske obaveze da je, prilikom privatizacije preduzeća bilo kojom metodom, nadležna agencija za privatizaciju dužna obezbijediti princip pravičnosti, konkurentnosti i javnosti (transparentnosti), na 114. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj godine, kroz diskusiju članova Vlade Federacije BiH ustanovljeni su i drugi principi koji se moraju uvažiti kod izrade 10

11 Plana privatizacije i programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za godinu. Ti principi su: Iz Plana je potrebno, za sada, isključiti ona preduzeća koja ostvaruju značajnu dobit koja je važna za konsolidiranje budžeta Federacije BiH. Ovdje se misli, prvenstveno, na telekom operatere u Federaciji BiH i FDS; Obezbijediti poseban pristup privatizaciji svake kompanije uz uvažavanje ukupnog stanja preduzeća i njegovih specifičnosti, odnosno prednosti i nedostataka svakog preduzeća; Na osnovu detaljne analize ukupnog stanja preduzeća, konkurentnosti i biznisa, ocjene interesa potencijalnih kupaca i slično, potrebno je za pojedinačna preduzeća definirati ciljeve koji se žele postići privatizacijom. Posebnu pažnju treba posvetiti ciljevima kod preduzeća koji su važni za ukupni privredni razvoj Federacije BiH; Za neka preduzeća, treba definisati minimalne i eliminirajuće uslove koji će biti prihvaćeni od strane potencijalnih kupaca (cijena za kapital, broj zaposlenih, potrebne investicije i razvoj preduzeća, potreban profil kupca i slično); Garancije za izvršenje ugovorenih obaveza moraju biti čvrste, lako naplative i zadovoljavajućeg nivoa za Federaciju; Radi obezbjeđenja izvršenja Plana potrebno je definisati redosljed preduzeća po kojem će biti vršena priprema i prodaja, tačne potrebne procedure i uslove prodaje; Kod značajnijih preduzeća, osim dosadašnjih načina obezbjeđivanja javnosti i transparentnosti putem oglašavanja prodaje objavom u printanim medijima i na web stranici Agencije, informisanost potencijalnih kupaca treba obezbijediti i putem DKP-ova BiH, stranih ambasada u BiH, oglašavanjem u renomiranim svjetskim finansijskim glasilima i direktnim obavještavanjem potencijalnih kupaca; Radi obezbjeđenja podrške procesu privatizacije Plan će se dostaviti na razmatranje Parlamentu Federacije BiH; Plan treba biti rađen u saradnji sa resornim ministarstvima. Na osnovu ovih principa i iznesenog stanja za svako preduzeće, resorno ministarstvo i Vlada Federacije BiH,kod donošenja odluke o odobravanju metoda privatizacije za svako preduzeće, mogu odrediti i druge elemente privatizacijske ponude koji su obavezujući za Agenciju. 3. NADLEŽNOST AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH Plan privatizacije za godinu determinisan je, prije svega, nadležnošću APF i trenutnim uslovima u kojima se preduzeća nalaze (provođenje sektorskih strategija, stanja preduzeća i spremnosti za privatizaciju), te opredjeljenja Vlade Federacije BiH. Radi pojašnjavanja u opredjeljenju sadržaja Plana do kraja godine, dat je pregled preduzeća za koja nadležnost u privatizaciji ima Agencija za privatizaciju u FBiH, sa osnovnim karakteristikama privatizacijskog statusa. 11

12 U skladu sa članom 3. Zakona o privatizaciji preduzeća, Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o metodama, rokovima i nadležnoj agenciji za privatizaciju preduzeća iz oblasti elektroprivrede, prometa i veza (osim cestovnog prijevoza), vodoprivrede, eksploatacije ruda i šuma, javnog informisanja, igara na sreću, industrije naoružanja, vojne opreme, veterinarske djelatnosti i komunalnih djelatnosti ( Službene novine F BiH br.11/99, 37/00, 49/01, 73/06, 6/07 i 86/08). Prema ovom članu i navedenoj Odluci, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH nadležna je za privatizaciju slijedećih preduzeća: R.br. Preduzeće Opis aktivnosti 1. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2. JP Elektroproprivreda HZ HB d.d. Mostar U skladu sa strategijom razvoja elektro- energetskog sektora u Federaciji BiH, realizuje se Akcioni plan restrukturiranja, odnosno Odluka o prenosu udjela Federacije BiH u rudnicima uglja u Federaciji BiH na JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (Sl. novine Federacije BiH 4/09 i 47/09). Do realizacije ove odluke obustavljene su sve privatizacijske aktivnosti. U dokumentima Vlade Federacije BiH utvrđen je strateški interes Federacije BiH za ova preduzeća. Privatizacija ovih preduzeća treba biti vođena po posebnim propisima. 3. JP BH Pošte d.o.o. Sarajevo 4. JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar 5. JP BH Telecom d.d. Sarajevo 6. JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 7. BNT TMH d.d. Novi Travnik 8. TRZ Hadžići d.o.o. Hadžići 9. Binas d.d. Bugojno 10. UNIS Ginex d.d. Goražde 11. Igman d.d. Konjic 12. Pretis d.d Vogošća 13. Unis Pretis d.o.o. Vogošća (Alatnica) 14. Unis-Group d.o.o. Vogošća Prema opredjeljenju Vlade Federacije BiH ova preduzeća nisu predmet privatizacije u narednom periodu. Prema opredjeljenju i principima sa 114. sjednice Vlade FBiH ova preduzeća nisu predmet privatizacije u narednom periodu. Privatizacija ovih preduzeća će se vršiti po posebnim propisima. Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o prenosu dionica i udjela Federacije BiH u privrednim društvima iz oblasti namjenske industrije Federacije BiH na privredno društvo Unis Group d.d. Vogošća (Sl. novine Federacije BiH br. 47/09). Do realizacije ove odluke obustavljene su sve privatizacijske aktivnosti namjenske industrije, a koje se odnose na veliku privatizaciju-privatizacija državnog kapitala, dok je nastavljena aktivnost male privatizacijeprivatizacija imovine, a koja nije osnovni biznis. 12

13 15. ZRAK d.d. Sarajevo 16. PS Vitezit d.o.o. Vitez 17. JP Vazduhoplovni zavod Orao d.o.o. Rajlovac 18. JP Željeznice FBiH d.o.o. Prema opredjeljenjima Vlade Federacije BiH nije Sarajevo predmet privatizacije u narednom periodu. 19. RTV FBiH Sarajevo Prema opredjeljenjima Vlade Federacije BiH nije 20. JP B&H Airlines do.o. Sarajevo 21. BH GAS d.o.o. Sarajevo 22. RMU Kakanj d.o.o. Kakanj 23. RMU Breza d.o.o. Breza 24. RMU Zenica do.o. Zenica 24. Rudnik Gračanica d.o.o. G,. Vakuf-Uskoplje 26. RMU Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila 27. Rudnici Kreka u Tuzli d.o.o. Tuzla 28. JP RMU Đurđevik d.o.o. u Đurđeviku 29. RMU Banovići d.d. Banovići 30. JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo 31. JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. Gornje Dubrave Živinice 32. Zračna luka Mostar predmet privatizacije u narednom periodu. Do izvršenja obaveza iz Ugovora o dokapitalizaciji, odlukom Vlade Federacije BiH, izuzeto iz privatizacije preostalog državnog kapitala. Odluka Vlade FBiH o odgađanju privatizacije na rok od pet godina (do godina) Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o prenosu udjela Federacije BiH u rudnicima uglja u Federaciji BiH na JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (Sl. novine Federacije BiH 4/09 i 47/09). Do realizacije ove odluke obustavljene su sve privatizacijske aktivnosti. Prenosom udjela na Elektroprivredu BiH, prema važećim privatizacijskim propisima, privatizacija državnog kapitala u rudnicima nije moguća. Prema opredjeljenju Vlade Ferderacije BiH ova preduzeća nisu predmet privatizacije u narednom periodu. Prema članu 11. Zakona o privatizaciji preduzeća u Federaciji BiH ( Službene novine FBiH, br.27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), o načinu odnosno metodu privatizacije odlučuje Vlada nadležna za upravljanje državnim kapitalom u tom preduzeću, a postupak privatizacije u skladu sa ovim zakonom i odlukom nadležne vlade provodi Agencija za privatizaciju kantona, odnosno Federacije BiH, zavisno od toga koja vlada ostvaruje pravo upravljanja u tom preduzeću. Prema ovom članu i uredbama Vlade Federacije BiH o nadležnosti u upravljanju državnim kapitalom definirana je nadležnost Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH za privatizaciju slijedećih preduzeća (obuhvaćena samo ona čija privatizacija nije okončana i koja nisu uključena u Plan za godinu): 13

14 R.b. Preduzeće Napomena 1. Holding preduzeće Putevi BiH Sarajevo 2. Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo 3. SODASO Holding d.d. Tuzla 4. Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo 5. JP Sarajevo putevi d.d Sarajevo Potrebno prethodno riješiti pitanje vlasništva nad kapitalom preduzeća (revizijom utvrđen 100% državni kapital, a bivše članice Holdinga privatizirane sa iskazanim udjelom u kapitalu ovog preduzeća Prema opredjeljenju Vlade Federacije BiH, preduzeće (manjinski državni kapital) nije predmet privatizacije u narednom periodu jer ostvaruje značajniju dobit, a o čijoj raspodjeli odlučuje Vlada FBiH. Ekonomsko finansijsko stanje i nespremnost upravljačkih i rukovodnih struktura Agenciju rukovode da prolongira proces privatizacije. Odlukom o osnivanju Društva privatizacija se odgađa za 10 godina. Preduzeće aktivno, imenovane upravne i rukovodne strukture. Nadležnost po članu 6. Zakona o agenciji za privatizaciju: a) Preduzeća koja imaju imovinu na više kantona: R.br. Preduzeće Napomena 1. JP Ceste d.d. Mostar Prema opredjeljenju Vlade Federacije BiH preostalih 51% državnog kapitala nije predmet privatizacije u narednom periodu. 2. Natron d.d. Maglaj Za ovo preduzeće (suosnivač Natron Hajata -a) treba programirati stečaj i likvidaciju. 3. FIP d.d. Mostar, Potrebno prethodno riješiti status imovine. Mostar 4. AFIP d.d. Sarajevo, Potrebno prethodno riješiti status imovine. Sarajevo 5. Agrokomerc d.d. Zbog ukupne situacije u ovom preduzeću, Vlada FBiH Velika Kladuša 6. Sarajevoosiguranje d.d. Sarajevo 7. Energopetrol d.d. Sarajevo 8. Željezara Zenica d.o.o. Zenica 9. IP Krivaja d.d. Zavidovići ocijenila je da se treba donijeti zakon o Agrokomercu. Eksplicitan stav resornog ministarstva da preduzeće (manjinski državni kapital) nije predmet privatizacije u narednom periodu. Zbog stanja na berzi i nejasnog statusa ugovora o dokapitalizaciji od strane Ina Moll, preduzeće (manjinski državni kapital) nije predmet privatizacije u narednom periodu. Potrebno prethodno riješiti pitanje sporne imovine sa Mittal Steel-om i pitanje potraživanja od države u iznosu cca. 50 mil, KM nastalog pri formiranju zajedničke firme BH Steel Registracija JVC Krivaja 1884, čiji je jedan od osnivača IP Krivaja d.d. Zavidovići nije okončana. Nakon registracije za ostatak Krivaje treba programirati stečaj jer je prilagođavanjem vrijednosti imovine koja je unesena u JVC kapital ušao u sferu gubitka iznad visine kapitala. 14

15 b) Preduzeća koja u svojim početnim bilansima iskazuju djelimično ili u cjelini ista prava i obaveze i isti kapital koja nisu do sada privatizirana i ne nalaze se u Planu za godinu su: R. br. Preduzeće 1. HTP Sunčana obala d.o.o. Neum 2. UTP Odmaralište d.o.o. Neum 3. Tvornica kartona i ambalaže d.o.o. Cazin 4. Pan papirna industrija d.d. Čitluk 5. HUTP Salus Hotel Stela d.o.o. Neum Napomena Nije utvrđena vlasnička struktura. Privatizacija uslovljena okončanjem sudskog spora. Radi se o neaktivnom preduzeću, jer je imovina preduzeća na kojoj je formirano preduzeće predmet pasivnog podbilansa privatiziranog preduzeća Feroelektro d.d. Sarajevo. Potrebno je da se Upravni odbor TKA d.o.o. Cazin i resorno ministarstvo Unsko-sanskog kantona, izjasne oko nastavka postupka privatizacije. Vodi se spor protiv Zaključka Agencije o pozicioniranju dvojno iskazane imovine/kapitala, preduzeća Pan-Papirna industrija d.d. Čitluk. U toku je upis u sudski registar u skladu sa Rješenjem Agencije. Održana je konstituirajuća sjednica Skupštine preduzeća. 4. OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆIMA IZ PLANA PRIVATIZACIJE Da bi se donijele odgovarajuće odluke koje trebaju rezultirati uspješnom prodajom (određivanje ciljeva privatizacije i odabir strateškog partnera za svako preduzeće, određivanje minimalne cijene, potrebnih investicija i drugih uslova prodaje), potrebno je imati u vidu podatke o ekonomsko - finansijskom stanju i poslovanju preduzeća, vlasničkom statusu, specifičnostima svakog preduzeća, značaju preduzeća za privredu Federacije BiH, dosadašnje privatizacijske aktivnosti i ponude, poziciju dionica na tržištu kapitala i ostalim specifičnostima (prednostima i nedostacima preduzeća). Podaci o ekonomsko-finansijskom stanju na dan godine traženi su od preduzeća. Neka preduzeća (KTK i FDM) nisu uradila i usvojila finansijske izvještaje ni za prethodnu godinu pa traženi podaci nisu dobijeni pa su za potrebe ovog materijala korišteni raniji podaci koji su, u međuvremenu, doživjeli značajnije promjene. Takođe, navedeni podaci će doživjeti manje ili veće promjene do momenta prodaje, pa se isti moraju tretirati na adekvatan način. Sva konačna opredjeljenja trebaju biti donesena na bazi aktualnih (trenutno važećih) podataka o preduzeću prilikom donošenja odluka Vlade Federacije BiH o odobravanju metoda prodaje za svako preduzeće iz Plana. Redosljed navedenih preduzeća odgovara očekivanom redosljedu realizacije privatizacijskih aktivnosti do kraja godine. 15

16 4.1 ALUMINIJ d.d. Mostar Osnovni podaci o preduzeću Društvo Aluminij d.d. Mostar osnovano je godine, kao rezultat integracije proizvodnje glinice i rudnika boksita. Tvornica aluminija je sagrađena kao rezultat razvoja industrijske proizvodnje aluminija, a redovita proizvodnja je počela godine i uključivala je: sirove, pečene i zaljevene anode, elektrolizu, transfomacijsku stanicu, ljevaonicu, obradu otpadnog gasa i dodatnu opću i tehničku opremu i postrojenja. Kapacitet tvornice anoda je narastao na tona sirovih anoda i tona pečenih anoda na godinu. Kapacitet ljevaonice bio je tona osnovnog aluminija i aluminijevih legura na godinu u obliku malih ingota, t- ingota, blokova, trupaca, i žice. Prije rata u BiH, kapacitet tvornice je dostigao tona u jednoj godini visoko kvalitetnih aluminijskih proizvoda što je tvornicu stavilo među veće proizvođače aluminija u svijetu. U periodu između i 1996., Društvo je bilo teško pogođeno ratom u Bosni i Hercegovini. Postrojenja su bila značajno oštećena, a proizvodnja obustavljena sve do godine, kada su neki od segmenata proizvodnje bili revitalizirani. Nakon rata u BiH, u Aluminiju je donesena strateška odluka da se odustane od proizvodnje glinice i ista nadomjesti od eksternih proizvođača, uglavnom uvoznog porijekla. Tokom i godine napravljena je potpuna modernizacija elektrolize i ljevaonice implementacijom najnovijih tehnoloških rješenja. Konačni rezultat modernizacije je uključivao povećanja proizvodnje od 25%, smanjenje troškova sirovog materijala i energenata, produženih perioda korištenja anoda, sposobnost proizvodnje tona trupaca godišnje, blokova velikih dimenzija, i poboljšanje u vezi ekoloških učinaka i radnog okruženja. U godini, proizvedeno je i prodano tona aluminijskih proizvoda, sa prodajom uglavnom na međunarodnim tržištima. Aluminijevi proizvodi su poznati na regionalnim tržištima (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Srbija), kao i na zapadnoevropskom tržištu. U godini, 49 % gotovih proizvoda su prodati švicarskoj kompaniji Glencore kao najvažnijem klijentu Aluminija d.d. Mada je Društvo najveći broj prodaja napravilo na zapadnom tržištu, Aluminij takođe ima dominantnu poziciju i na tržištu Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U Hrvatskoj se prodalo 33,5 % prioizvoda Društva u godini, dok je obim prodaje u Bosni i Hercegovini iznosio 13,8 % od ukupne prodaje. Aluminij d.d. Mostar upravo realizira projekte dodatne modernizacije i uvođenja novih tehnologija od kojih je trenutno najveći u Tvornici anoda. Projekat izgradnje nove Tvornice anoda trebao je biti okončan u junu ove godine. Vrijednost cijelog projekta iznosi 80 milijuna KM. Rekonstrukcija postrojenja elektrolize podrazumijeva podizanje jačine snage električne energije na 185 ka. Na postrojenjima ljevaonice, se ugrađuju nove peći i linije za lijevanje i rezanje proizvoda od aluminija. Upravo su mostarsku ljevaonicu stručnjaci za 16

17 aluminijsku industriju ocijenili kao jednu od šest najmodernijih ljevaonica aluminija u svijetu. Aluminij d.d. Mostar danas ima oko 970 zaposlenih. Dosadašnje privatizacijske aktivnosti i dostignuta vlasnička struktura Na bazi Polaznih osnova za rješavanje spornih pitanja između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Aluminija d.d. Mostar koje je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine izrađen je, i na Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, usvojen Sporazum o rješavanju spornih pitanja između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Aluminija d.d. Mostar. Sporazumom je, između ostalog, utvrđena sporna vlasnička struktura ukupnog kapitala Aluminij d.d. Mostar. Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Aluminij d.d. Mostar su godine objavili Javni predpoziv zainteresiranim kompanijama s međunarodnim referencama u proizvodnji i preradi aluminija, za dostavljanje neobavezujućih ponuda, sa rokom za dostavu ponuda do godine. U drugoj fazi procesa, od kompanija pozvanih na obavljanje dubinskog snimanja je zatraženo da do godine dostave svoje obavezujuće ponude za kupnju 88% kapitala Aluminija. Obavezujuće ponude su dostavila tri (3) ponuđača. Na osnovu vrednovanja prispjelih ponuda od strane Komisije, Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o odabiru najuspješnijeg ponuđača Konzorcij Glencore Internat. AG, Feal d.o.o i Dalekovodi d.o.o. Zagreb ( Službene novine FBiH broj 96/07). Pregovori sa prvorangiranim ponuđačem započeti su godine. Prema ponudi, koja se od strane izabranog ponuđača, dovodi u pitanje, prodajom bi se postigla cijena od 130 miliona eura, od čega 50% predstavlja cijenu za državni kapital iz koje bi se, jednim dijelom, izmirivale obaveze iz Sporazuma (investiranje u ekološke projekte društva, uvezivanje radnog staža i obeštećenje radnika). Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Komisije, do sada, usvojila pet (5) Anex-a na Sporazum. Anex-om 5. rok za okončanje postupka prodaje produžen je do godine. Zaključkom Parlamenta Federacije BiH od godine nalaže se Vladi Federacije BiH da u roku od 30 dana okonča postupak prodaje 88% kapitala Aluminija u skladu sa postojećim Sporazumom. Komisija za pripremu i prodaju 88% kapitala Aluminija d.d. Mostar je dana godine Vladi Federacije BiH dostavila konačni Izvještaj, koji je Vlada razmatrala na 115. sjednici održanoj godine. Usvojen je zaključak da se Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade FBiH i Aluminija d.d. Mostar produži za godinu dana, odnosno do godine. Istodobno je zaključeno da se nastave razgovori s najpovoljnijim ponuđačem izabranim na međunarodnom tenderu raspisanom za prodaju 88% kapitala Aluminija d.d. Mostar. 17

18 Limit za uspješnost ovog procesa može biti pismena izjava ponuđača da, zbog novih uslova na tržištu aluminija, ne može prihvatiti ranije ponuđene uslove za kupovinu. Procjenjuje se kao mogući scenario i prije godine poništenje tendera i obnova postupka tenderske prodaje na osnovama postojećeg Sporazuma ili na novim osnovama. Ekonomsko finansijski pokazatelji preduzeća Pokazatelji iz bilansa stanja Iznosi u KM AKTIVA UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL STALNA SREDSTVA I. Stalna nematerijalna sredstva II Nekretnine, postrojenja i oprema zemljište građevinski objekti postrojenja i oprema III Biološka imovina IV Ostala stalna sredstva V Dugoročna finans.ulaganja VI Dugoročna potraživanja VII Ulaganja u nekretnine VIII Sredstva klas.kao sr.za prodaju IX Dugoročna razgraničenja TEKUĆA SREDSTVA I Zalihe II Potraživanja od prodaje III Druga kratkoročna potraživanja IV Kratkoročni finansijski plasmani V Novac i novčani ekvivalenti VI Aktivna vremenska razgraničenja UKUPNA AKTIVA PASIVA KAPITAL Upisani osnovni kapital Dionička premija - 3. Rezerve (revalor.prenesene i ostale) Akumulirana dobit Akumulirani gubitak DUGOROČNE OBAVEZE I Dugoročne finansijske obaveze II Dugoročna razgran. i rezervisanja III Dugor.ob.klas. u sr. namjenj. za prod KRATKOROČNE OBAVEZE I Kratkoročne finansijske ob II Obaveze prema dobavlj. i druge ob III Ostale kratkor. ob IV Pasivna vrem.razgr UKUPNA PASIVA

19 Pokazatelji iz bilansa uspjeha UKUPAN PRIHOD Prihodi od prodaje Dobit od prodaje UKUPNI RASHODI Troškovi za prodano Porez na dobit Neto dobit/gubitak perioda "Aluminij" d.d. Mostar je suosnivač u društvu FE-AL d.o.o. Mostar sa visinom uloga od KM 1, ,00 što u postotku iznosi 9,5 % osnivačkog uloga. Preduzeće ima nekretnine u vlasništvu u iznosu od ,71 KM. Iz pregleda su isključene nekretnine kod kojih je preostala vrijednost 0 i nekretnine čija je preostala vrijednost ispod 5000 KM, iako iste imaju značajniju upotrebnu vrijednost. Sve nekretnine su unutar Z.K. uloška broj 438, izuzev onih koji su locirani u Luci Ploče, kako slijedi: R.b. Naziv objekta Kom Knjigovodstvena vrijednost 1. Zgrada Tehničkih službi ,78 2. Zgrada Računskog centra Aneks ,91 3. Zgrada Upravna PO ,14 4. Zgrada Teretne kapije ,85 5. Zgrada Računskog centra Duplexa ,02 6. Zgrada Elektrolize A1-A ,27 7. Zgrada Elektrolize A3-A ,58 8. Zgrada Kompresorske stanice ,63 9. Objekt za kom , Zgrada dio stanice za gorivo , Zgrada MRT Radionica , Zgrada unut.transporta anoda , Zgrada zalijevanja anoda , Zgrada za pečenje anoda , Zgrada anodnog tornja-građ.dio , Zgrada Ljevaonice sa betonskim , Zgrada za pečenje lonaca , Zgrada za remont kada , Zgrada Elektrolize , Zgrada za zalijevanje katoda , Zgrada Autoservisa , Zgrada restorana ulazna kapija , Aneks strojne obrade , Radionica centralna strojna , Elektro-radionica , Radionica stolarska , Objekt za demi vodu žice , Zgrada ulazne kontrole , Kancelarija pog. u Pločama , Zgrada nove kompr.stanice , Radionica i skladište opreme , Zgrada HPV ,07 19

20 R.b. Naziv objekta Kom Knjigovodstvena vrijednost 33. Zgrada TP TP , Zgr. dozir, NP i VP pumpi , Zgrada duvaljki , Zgrada garsonijera (DS) , Zgrada restorana "Vrt" , Zgrada (Bungalo) do , Hangar za skladište 2XH , Skladište petrola , Zgrada sklad.sirovih i pečenih anoda , Zgrada sklad.zalivenih anoda , Skladište smole , Skladište rezervnih dijelova I , Zgrada skladišta zapalj. I , Zgrada skladišta plina , Silos za live bunker , Zgrada vatrogasnog spremišta , Silosi D1 D1, D12, H2d, C27 C27, C29 C29, C24 C24, E8 E8, A1b8 B8, A1B8A1, A2C31, E1E1, B15-B15, B14-B14, B-7B , Skladište otvoreno , Zgrada sklad. osnovnih sirov , Silos za kreč 334 S1 i S , Silos svježe glin. 900 t (2x), B-7B5, B Silos fluor.glinice 140 t S1-S , Objekt za skladištenje šljake , Nadstrešnica skl.poklopaca kada , Silos za prijem i utovar koksa (Ploče) , Skladište carinsko , Skladište za odlaganje kruta , Plastenik , Silos glinice 4000 t 238 S1, S2, , Plato silosa , Silos za glinicu građ.dio , Vaga kamionska (2x), vaga vagonska , Putevi u krugu , Instalacija atmosferske , Bazen povratni uz elektrolizu , Bazen Humac , Taložnik , Vodotoranj uz Ljevaonicu , Mreža protupožarne vode VG , Mreža pitke vode Vp , Mreža indust.vode Vn-743 Vn , Mreža vode ispirača , Mreža indust.vode 334 Vn , Mreža mulja dekantera , Mreža za koagulnat 334 VAN , Instalacija fekalne , Mreža pitke vode VP , Mreža komprim.zraka za ćelije , Mreža vode za hlađenje , Mreža zraka u kompr.stan ,46 20

21 R.b. Naziv objekta Kom Knjigovodstvena vrijednost 83. Prečistač otpadnih voda , Stanica izlazna mjerna , Bazen retencioni , Pulzator 836 I i II , Bazen vode za VP pumpe 836 BE , Jama neutralizacione , Nadstrešnica na parkiralištu , Zgrada komande podstanice , Zgrada razvodnog postrojenje , Zgrada remontnog tornja , Zgrada srednjeg napona , Instalacija munjovoda-građ.dio , Mostovi tehnološki , Zgrada el.sale Al 11, A1 12, MG, SC, FC , Nadstrešnica i plato uz , Zgrada društvene prostorije , Portirnica (DS) , Ribnjak (DS) , Nadstrešnica za pranje I , Ovčarnik spremište , Ograda tvornička Al , Kolosjek dupli (južna kap.eal) , Nadstrešnica na parkiralištu EAL , Instalacija rasvjete prometnica , Nadstrešnica za parkiralište , Galerija "Aluminij" , Nadstrešnica za odlaganje , Zgrada vinarije , Zgrada (kučica u vinogradu) , Plato za skladištenje gotovih pr , Portirnica kod ovčarnika , Ovčarnik novi , Mreža goriva Ljevaonice , Temelji pogona , Temelji portala , Konstrukcija čelična , Rasvjeta vanjska i unutarnja , Zgrada upravna , Zgrada upravna AT , Zgrada radionica AT , Radionica mehaničarska , Zgrada ulaznog bloka , Parkiralište teretnih vozila , Portirnica Relax Buna , Nadstrešnica bućalište , Kontejneri ,70 UKUPNO ,71 Nekretnine preduzeća u Luci Ploče na dan godine: Naziv osnovnog sredstva Vrijednost Zgrada duvaljki 38,113,04 Plato silosa ,86 Silos za glinicu ,53 Silos za glinicu građ. dio ,74 Kontejner ured (4 kom.) 6.633,00 21

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. OSIJEK, J. J. Strossmayera 341 OIB: 21055328609 B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za 2015. godinu Financijski izvještaji koji se sastoje od Bilance, Računa dobiti

Více

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008.

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008. OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO Kragujevac 2008. Sadržaj: 1. Podaci o izdavaocu hartija od vrednosti Osnovni podaci Kapital izdavaoca Knjigovodstvena vrednost i trgovina hartijama od vrednosti

Více

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA. GODINU Sarajevo, maj. godine SADRŽAJ UVOD.... OSIGURANA LICA....5 AKTIVNOSTI

Více

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu: 2 Klikom na PRIJAVA otvara

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE OPĆINA KONAVLE GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2016. Cavtat, ožujak 2017. 1 Sadržaj 1. UVOD... 3 1.1. OSVRT NA SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA... 3 1.2. OSVRT NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Více

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA 24000 Subotica Zmaj Jovina 30 Broj: 01-14/PPB Dana: 08.04.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA

Více

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe HE Piva po partijama:

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe HE Piva po partijama: OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 62/17 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 33 i 29 Mjesto i datum: Nikšić, 02.08.2017.godine Na onovu člana 54

Více

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014 500 najvećih tvrtki Srednje Europe Central Europe 2014 Sadržaj Uvod i metodologija Analiza za Adria regiju Analiza bankarskog sektora Analiza sektora osiguranja Žene u upravama 500 najvećih tvrtki Rang

Více

I N F O R M A T O R O R A D U

I N F O R M A T O R O R A D U I N F O R M A T O R O R A D U JAVNOG PREDUZEĆA STARA PLANINA Podaci ažurirani zaključno sa 02.02.2017. Strana 1 2015-2016. 1. SADRŽAJ: 1. SADRŽAJ:... 2 2. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU...

Více

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1.

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (»Županijski glasnik LSŽ«broj 23/04, 02/05-ispravak, 04/06, 13/10, 02/12, 10/13, 15/13, 19/13, 22/13 i 25/13 pročišćeni tekst, 24/14) I. Opće odredbe Članak 1. Odlukom o komunalnom

Více

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 VRSTE POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA 7 PRAVNI ODNOS 8 POJAM

Více

Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini

Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini Nedim Hogić Sarajevo, 2014. godine Naslov: Autor: Izdavač: Godina izdavanja: Lektura: Dizajn i DTP: Pravosudni sistem u

Více

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin Vijeće za istraživanja u poljoprivredi ZAVRŠNO IZVJEŠĆE Tema istraživanja Cilj ovog projekta je postavljanje i

Více

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA 2012. GODINU Podnositelj Zračna luka Osijek d.o.o. Osijek, svibnja 2013.

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2017. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2016 / isti mesec 2015 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2014. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2013 / isti mesec 2012 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2.

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2. Na temelju članka 9.stavak1.točka44) i točka102) Zakona o sigurnosti prometa na cestama( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke broj:17/14),članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Zapadnohercegovačke

Více

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod Colostrum ESSENS Potpuno prirodan proizvod je první mléko produkované savci několik koji mlečne žlezde sisara proizvode nekoliko sati posle porođaja, rođenja. hodin po porodu. Má jedinečné složení, které

Více

Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1

Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1 LOGISTIKA I ŠPEDICIJA Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1 LOGISTIKA & ŠPEDICIJA Ciljevi i zadaci logistike preduzeća Sistem logistike preduzeća Logistička strategija i koncepcija preduzeća Logistika transporta

Více

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00 PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK 75.000.000,00 Promjenjiva kamatna stopa. Dospijeće 2012. Cijena izdanja 99,792% Ukupno izdanje obveznica društva JADRANKE d.d.

Více

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu

Více

RUJAN SPECIJALNO IZDANJE DELOITTE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE

RUJAN SPECIJALNO IZDANJE DELOITTE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE RUJAN 2015. SPECIJALNO IZDANJE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH SREDNJE EUROPE DELOITTE 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE 4 SADRŽAJ I UVODNIK NARASLE AMBICIJE Piše Edita Vlahović Žuvela, zamjenica glavnog

Více

Poštovana glavna direktorice,

Poštovana glavna direktorice, Vijeće Europske unije Bruxelles, 13. listopada 2015. (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 NAPOMENA Od: Na datum: 7. rujna 2015. Za: Predmet: dr. Martin Povejšil, veleposlanik, stalni predstavnik,

Více

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Prema odredbama ovog Pravilnika ocenjuje se i nagra uje kvalitet kafe, kafi

Více

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI ROBA JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE 1 SADRŽAJ 1. OPŠTI PODACI... 3 2. PREDMET NABAVE... 3 3. OCJENA PONUDA...

Více

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju.

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju. 2007. FDI Svjetska stomatološka federacija Sva prava pridržana. Do 10 primjeraka ovog dokumenta može se koristiti u nekomercijalnu osobnu svrhu, pod uvjetom da se navodi originalni izvor. Za svu ostalu

Více

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za BROJ 11 Novembar/Studeni 2006 GODINAXXX SAD RZAJ S!!d!зш sa '17ата 1. Goran Glamocшrin, dipl. оес Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana 2. Mr. sc. Jozo Piljic MRS 2 - Zalihe 3 9 Izdavac: FEB - DRUSTVO ZA

Více

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE RAIFFEISEN BANKA A.D., Beograd IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE (Informacije i podaci sa stanjem na dan 31. decembra 2013.) UVOD Raiffeisen banka a.d, Beograd,

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 37 EN INDUCTION HOB USER MANUAL 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země:

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země: VETERINARSKO UVJERENJE za sušenu hranu za kućne ljubimce namijenjenu uvozu u Bosnu i Hercegovinu VETERINARY CERTIFICATE for dried petfood intended for the import to Bosnia-Herzegovina VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

Více

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje Rogoznica RRogoznica je mirno mediteransko mjesto, u srcu srednjeg Jadrana. Raspolaže s 50 kilometara izuzetno razvedene obale i jedno je od najpoželjnijih

Více

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 1 SMJERNICE Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Inačica 3.0 Prosinac 2015. 2 Smjernice o zahtjevima

Více

Biblioteka Izveštaji 20

Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji Pritvor Ultima ratio? Izdavač Beogradski centar za ljudska prava Beogradska 54, Beograd, Tel/fax. (011) 308 5328, 344 7121 e-mail: bgcentar@bgcentar.org.rs;

Více

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 03/Sv. 38 Službeni list Europske unije 201 32008R0514 10.6.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 514/2008 od 9. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 o utvrđivanju

Více

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica Hrvatska turistička zajednica raspisuje: Poziv za prikupljanje ponuda za oglašavanje Hrvatske turističke zajednice u tisku, na televiziji te putem vanjskog oglašavanja i na području Republike Češke u 2014.

Více

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2)

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Přehled Loft - otevřený prostor 60 m2 s vysokými stropy, luxusní designový za zvýhodněnou cenu přímo v centru města (Dolní Město) je vynikající ubytování pro zvídavé

Více

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE - INTEGRALNI TEKST- PRIJEDLOG PLANA - PONOVNA JAVNA RASPRAVA - Zagreb, veljača 2015. U

Více

Erste Group Bank AG Certificates Programme

Erste Group Bank AG Certificates Programme Erste Group Bank AG Certificates Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2013 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY UVOD UVODNA REČ Poštovani kupci! Dozvolite mi da u uvodu počnem citatom jednog od največih vizionara - Tomaša Batju: "Naš život je nama bio samo

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA DARVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Julijev park 1, 43 500 DARVAR MB:3183106 POZIV ZA DOSTAV PONDA S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZMA S JEDNIM GS TRAJANJ OD DVIJE (2) GODINE

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

KOSOVSKO METOHIJSKA BANKA A.D. Zvean

KOSOVSKO METOHIJSKA BANKA A.D. Zvean R S E K T Z RIJEM HRTIJ D VREDNSTI Z TRGVNJE N BEGRDSKJ BERZI IZDVC KSVSK METHIJSK BNK.D. Zvean Izjava 1. rospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omoguavaju investitorima

Více

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 NAJSIGURNIJE MJESTO NA CESTI Svako Mazdino vozilo sadrži niz inteligentnih sustava koji

Více

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d Tema: CARINSKI POSTUPCI U POMORSKOM SAOBRAĆAJU Predmet : Carine i tarifni sistemi Student : Mile Ćosović Mentor : Doc.dr

Více

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017.

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017. ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017. OPĆI PODACI O TRŽIŠTU Političko uređenje Češka je parlamentarna republika s višestranačkim sustavom. Država je administrativno podijeljena na 13 regija i

Více

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA 2013. - 2015. OPĆI PODACI O TRŽIŠTU Političko uređenje parlamentarna demokracija 14 županija neovisnost od 1. siječnja 1993. Dan državnosti 28. listopada predsjednik Miloš

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: 1 Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji)

Více

SADR AJ: Obraæanje predsjednika Uprave dionièarima 2 Èlanovi Uprave Podravke d.d. 4 Izvješæe Uprave 6 Ukupan prihod 6 Prodaja na domaæem tr ištu 6

SADR AJ: Obraæanje predsjednika Uprave dionièarima 2 Èlanovi Uprave Podravke d.d. 4 Izvješæe Uprave 6 Ukupan prihod 6 Prodaja na domaæem tr ištu 6 SADR AJ: Obraæanje predsjednika Uprave dionièarima 2 Èlanovi Uprave Podravke d.d. 4 Izvješæe Uprave 6 Ukupan prihod 6 Prodaja na domaæem tr ištu 6 Prodaja na stranim tr ištima 7 Uvoz 11 Troškovi 12 Profitabilnost

Více

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić RAZVOJ PISMA I KNJIGE Mira Barberić Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj "Kdose chcestátvzdělaným, musísi nad zlato a stříbrovážitknih. K ničemu bynebylani rozum, kdyby nebylo pokrmů moudrosti, které

Více

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

EKOBIS " Bihać, septembar/rujan godine

EKOBIS  Bihać, septembar/rujan godine " EKOBIS " Deset godina Projekta održivog razvoja Bihać, septembar/rujan 2013. godine Deset godina Projekta održivog razvoja "EKOBIS" SPECIJALNO IZDANJE LISTA POSLOVNI INFORMATOR REGISTRIRANOG KOD FEDERALNOG

Více

Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA

Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA TEORIJA PROIZVODNJE I GRANIČNIH PROIZVODA Proizvodnja je proces kombiniranja proizvodnih faktora (inputa( inputa) ) s ciljem stvaranja proizvoda namijenjenih

Více

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk kroměřiž půjčka cetelem espace. IČO:49546821hostinská činnostfit klub Kolín IČO:148010 zboží za účelem jeho dalšího prodeje a,provozování tělovýchovných zařízení a zařízení,sloužících k regeneraci a rekondici,práce

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux Sadržaj Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

V nedeľu 24. decembra 2006 minister pre štátnu správu a lokálnu

V nedeľu 24. decembra 2006 minister pre štátnu správu a lokálnu INFORMATÍVNY MESAČNÍK * INFORMATIVNI MESEČNIK Republika Srbsko * AP Vojvodina * Obec Báčsky Petrovec * Ročník 3, číslo 13 ( 16 ), január 2007 * Bezplatný exemplár * Republika Srbija * AP Vojvodina * Opština

Více

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Broj 15. God. XVIII Vinkovci, utorak, 31. kolovoza 2010. Izlazi prema potrebi Broj 15. SLUŽBENI VJESNIK Stranica 3 OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

EU FONDOVI Još dva projekta HŽI-a sufinancirana europskim sredstvima

EU FONDOVI Još dva projekta HŽI-a sufinancirana europskim sredstvima BROJ 864 I I STUDENI 2017. LIST HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. EU FONDOVI Elektrifikacija jedne od najfrekventnijih dionica EU FONDOVI Još dva projekta HŽI-a sufinancirana europskim sredstvima PARTNERI RŽV Čakovec

Více

VLASNIŠTVO POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE, S POSEBNIM OSVRTOM NA ETAŽNI PLAN 1 I PROSTORNO ETAŽIRANJE

VLASNIŠTVO POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE, S POSEBNIM OSVRTOM NA ETAŽNI PLAN 1 I PROSTORNO ETAŽIRANJE Jakob Nakic, dipl. iur.* Andelko Vukšic, geometar** Objavljeno u Nekretnine u pravnom prometu Inženjerski biro 2005 VLASNIŠTVO POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE, S POSEBNIM OSVRTOM NA ETAŽNI PLAN 1 I PROSTORNO

Více

Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe

Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe Година XVIII Понедјељак, 11. августа 2014. годинe Број/Broj 62 Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza 2014. godine ISSN 1512-7508 - српски језик ISSN 1512-7486 - босански језик ISSN 1512-7494 -

Více

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst)

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) POLAZNE OSNOVE Sveučilište u Zadru osnovano je na zasadama Filozofskoga fakulteta, prvoga dislociranog

Více

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

NEPRIVATIZOVANA PREDUZEĆA U BEOGRADU ( stanje na dan ) % društ. / drž. kapit na prodaju. Pančevački put Kneza Višeslava 88 70

NEPRIVATIZOVANA PREDUZEĆA U BEOGRADU ( stanje na dan ) % društ. / drž. kapit na prodaju. Pančevački put Kneza Višeslava 88 70 P r i v r e d n a k o m o r a B e o g r a d a Centar za razvoj akcionarstva 11000 Beograd, Kneza Miloša 12 Tel: (381 11) 2659 073 fax: 2642 029 Web : www.kombeg.org.yu NEPRIVATIZOVANA PREDUZEĆA U BEOGRADU

Více

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2015.

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2015. ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2015. OSNOVNI PODACI Službeni naziv: Češka Republika. Državno uređenje: parlamentarna republika. Glavni grad: Prag (1.272.690 stanovnika). Veći gradovi: Brno (384.277),

Více

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10 526 685 1 Površina: 78,866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 9.6%

Více

Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika

Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika WMY 111444 LB1 Document Number 2820524028_SB / 09-10-14.(13:48) Ovaj proizvod je proizveden koristeći najnoviju

Více

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Mléko HTC / Mlijeko - HTC / Milk - HTC VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO MLÉČNÉ VÝROBKY Z KRAVSKÉHO, OVČÍHO, KOZÍHO A BUVOLÍHO

Více

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN)

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) STRANICA 2 - BROJ 6 NEDJELJA, 30. LIPNJA 2013. EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) UGOVORNE STRANKE, ŽELEĆI sporazumno utvrditi ujednačena načela i

Více

Uvod. Telefon: 024/622133, Telefax: 024/ (Madal Bal d.o.o, Subotica, Pap Pala 17) Sadržaj. I Tehnički podaci

Uvod. Telefon: 024/622133, Telefax: 024/ (Madal Bal d.o.o, Subotica, Pap Pala 17) Sadržaj. I Tehnički podaci Uvod Poštovani Kupci, Hvala Vam na poverenju, koje ste iskazali prema marci HERON kupovinom agregata za struju 8896111 (EGM 25 AVR). Naš proizvod smo ispitivali kroz testove sigurnosti, pouzdanosti i kvaliteta

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH

Více

knjiga grafičkih standarda

knjiga grafičkih standarda knjiga grafičkih standarda 2007. Elixir Group knjiga grafičkih standarda sadržaj OSNOVE IDENTITETA Znak 1.1 Izgled znaka... 7 1.2 Osnovni i modifikovani znak... 8 1.3 Boje znaka... 9 1.4 Konstrukcija

Více

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije INFORMATOR: ČEŠKA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10.192.000 Površina: 78.866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 4,6% 2. Opšti uslovi za ulazak i informacije

Více

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE")

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards (ERI-KARTICE) Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE") 1. UVOD Pod kraticom "Responsible Care" ( engl. odgovorno djelovanje) pokrenuta

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NL INDUCTIEKOOKPLAAT EN INDUCTION HOB UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL 19 37 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

upute za uporabu návod k použití

upute za uporabu návod k použití upute za uporabu návod k použití Perilica-sušilica Pračka-sušička Steam System EWW 167580 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani tel.fax: 044/676 925, e-mail: ceska.beseda.lipovljani@gmail.com Pjevačka skupina Lepeza Pěvecká skupina

Více

SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE. NOGOMET / FUDBAL BiH. Godina XV Sarajevo,

SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE. NOGOMET / FUDBAL BiH. Godina XV Sarajevo, SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE NOGOMET / FUDBAL BiH Godina XV Sarajevo, 05.03.2014. godine broj 559 PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ TREBINJE (Sjednica 28.02.2014) FK "FK LEOTAR"

Více

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 EWS 1477 FDW...... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

DARUVARSKI NOP ODRED ČEHOSLOVAČKA BRIGADA NOVJ»JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA«DARUVAR, SLAVONSKI BROD, RUJAN 1983.

DARUVARSKI NOP ODRED ČEHOSLOVAČKA BRIGADA NOVJ»JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA«DARUVAR, SLAVONSKI BROD, RUJAN 1983. DARUVARSKI NOP ODRED ČEHOSLOVAČKA BRIGADA NOVJ»JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA«DARUVAR, SLAVONSKI BROD, RUJAN 1983. Daruvarski NOP odred 1943-1944. godine Nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije 17. IV 1941. godine

Více

Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI KATALOG COMMAX VIDEOINTERFONI KUČNI TELEFONI POZIVNI TABLOI POVOLJNI SETOVI DODATNA OPREMA

Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI KATALOG COMMAX VIDEOINTERFONI KUČNI TELEFONI POZIVNI TABLOI POVOLJNI SETOVI DODATNA OPREMA Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI 01 KATALOG COMMAX VIDEOINTERFONI KUČNI TELEFONI POZIVNI TABLOI POVOLJNI SETOVI DODATNA OPREMA Ako želite kvalitetni sistem... Firma Commax Co. Ltd. je osnovana 1968.g.

Více

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ELECTROLUX EHG30215X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

Priručnik za korisnika

Priručnik za korisnika WMY 71283 LMB2 Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika Document Number 2820523936_SB / 29-04-14.(15:15) 1 Opšta bezbednosna uputstva Ovaj odeljak obuhvata

Více

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Magisterská diplomová práce Podpora a ochrana českých investorů v Chorvatsku L u b o r T i c h ý 2006/2007

Více

Mgr. Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Chorvatsko Perspektivní projekty financované z EU fondů

Mgr. Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Chorvatsko Perspektivní projekty financované z EU fondů Mgr. Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Chorvatsko Perspektivní projekty financované z EU fondů DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Perspektivní

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C Upute za uporabu Value serija Model VS375C, VS575C Za Vašu arhivu Na stražnjoj strani UPS uređaja nalazi se serijski broj. Prepišite ga na za to predviđeno mjesto. Sačuvajte ovu knjižicu kao trajni dokaz

Více

Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti

Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti 1 Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti Ovaj je priručnik načinjen unutar Leonardo da Vinci projekta partnerstva naslova Learner Mobility in Everyday Teaching (2012-1-CZ1-LEO04-09718

Více

ISTRAŢIVANJE POTICANJA TOLERANCIJE UĈENIKA RAZREDNE NASTAVE

ISTRAŢIVANJE POTICANJA TOLERANCIJE UĈENIKA RAZREDNE NASTAVE SVEUĈILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU UĈITELJSKI FAKULTET U OSIJEKU DISLOCIRANI STUDIJ U SLAVONSKOM BRODU IRENA KARABALIĆ ISTRAŢIVANJE POTICANJA TOLERANCIJE UĈENIKA RAZREDNE NASTAVE DIPLOMSKI

Více

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách TPA 200 srb Originalno uputstvo Dijagnostički uređaj za senzore pritiska u gumama cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách tr Orijinal işletme talimatı Lastik

Více

17/18. Proizvodni Vodič. "Pomažemo da se Vaš svet okreće" CNC mašine alatke i oprema

17/18. Proizvodni Vodič. Pomažemo da se Vaš svet okreće CNC mašine alatke i oprema Proizvodni Vodič CNC mašine alatke i oprema 17/18 "Pomažemo da se Vaš svet okreće" Introduction Topics S 3 Uvod S 4 Vaš lokalni TTC S 6 Teximp International S 8 Teximp istorija S 10 Haas Automation S 20

Více

alkoholnih destilata uklju uju i etilen alkohol poljoprivrednog porijekla.

alkoholnih destilata uklju uju i etilen alkohol poljoprivrednog porijekla. ANEKS I. POSEBNE DEFINICIJE 1. Deklaracija o hranjivoj vrijednosti ili oznaka hranjive vrijednosti je informacija u kojoj se navodi: (a) eneretska vrijednost; ili (b) eneretska vrijednost i jedan ili više

Více