Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík"

Transkript

1 Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Moderní metoda řízení podniku jde za hranice pouhého informačního nástroje. Nástroj, který se vyvíjel už od první poloviny minulého století představuje Tomáš Petřík. Manažerské účetnictví přináší nový pohled na řízení podniku a vše začíná u nákladů.

2 Tématem přednášky je manažerské účetnictví a jeho zásadní úloha i užití v soudobém firemním a business řízení. Business accounting u nás bývá vykládán jako informační nástroj, ale na západě se to vykládá jako řídící nástroj a systém a věc, která nám umožní řídit firmu systematicky a systémově na základě finančních a nefinančních ukazatelů. Jako disciplína je business accounting velice košatá a neexistuje přesné členění. Manažerské účetnictví vzniklo v USA ve 20. století ve 40. letech. Jádrem manažerského účetnictví jsou bezesporu náklady. Každá složka informačního systému však pohlíží na náklady jinak. Nákladové účetnictví prošlo vývojovými etapami a plynule přešlo k manažerskému účetnictví: 1. etapa (konec 18. až konec 19. století)- Po tzv. průmyslové revoluci hlavní funkcí nákladového účetnictví je poskytnout podklady pro výslednou kalkulaci skutečných nákladů, a tím i pro tvorbu prodejních cen, a to skoro výlučně v podmínkách stejnorodé činnosti. 2. etapa (konec 19. století až zhruba r. 1910) Výroba se stává složitější a často vznikají velké celky, rozšiřuje se sortiment a v jednom podniku se vyrábí více druhů výrobků. Rozvíjí se tzv. vědecké řízení výroby, vedoucí k normování. Vzniká zárodek normové metody (Standard Costing). Začínají vznikat problémy s kalkulací, zvláště s přičítáním režie a s kalkulací ve sdružené výrobě. 3. etapa (rok ) Dochází k integraci velkých podniků, a to jak k vertikální, tak i horizontální; vzniká nutnost zavádět střediskové (útvarové) odpovědnostní účetnictví. 4. etapa (rok ) Dochází k prudkému rozvoji výroby, který klade požadavky na rozvoj dodavatelských činností. Mnohé z výrob mají dlouhý výrobní cyklus, stoupá význam tzv. strategických nákladů vázaných k výzkumu,

3 k technické přípravě výroby; dochází ke zvyšování významu rozpočetnictví a předběžných kalkulací, vznikají specifické problémy kontroly a řízení nákladů v kusové a malosériové výrobě. 5. etapa (po r. 1970, 1980 dosud) Zvyšuje se mechanizace, automatizace a robotizace; zvyšující se nároky na kvalitu a přesnost dodávek materiálu a polotovarů, často přímo na pracoviště odběratele. Dochází k nárůstu podílu fixních nákladů a k poklesu přímých mezd. Prokazují se negativní důsledky způsobu přičítání režie; zdůrazňuje se potřeba dodávat informace pro rozhodování 1. A v průběhu času si praxe si vynutila úpravu struktury manažerského účetnictví do podoby, v jaké je dnes: Struktura manažerského účetnictví je: - Plánování - Kontrola - Rozhodování - Řízení - Hodnocení - Řízení firemní výkonnosti Manažerské účetnictví není ve své podstatě pouhé podávání informací. Je to performance = výkonnost, tedy pokud jsme v základech tohoto oboru, jedná se o definování finanční výkonnosti jako výslednice našeho podnikání. Řídíme naše podnikání dle ukazatelů, které fungují v rámci manažerského účetnictví. Tento materiál se zabývá hlavně manažerským účetnictvím v rámci středních a velkých firem. Soukromá společnost má ekonomické zdroje a nejsou to jenom náklady z finančního účetnictví. Ve finančním účetnictví nejsou specifické náklady příležitostí a vize, kterou vezmeme do byznysu. Dnes stejně převažují nehmotná 1 Zdroj:

4 aktivita. Když spojíme strukturu manažerského účetnictví do dobrého systému, maximalizuje se tržní hodnota firmy. Důležitá věc při budování firmy byznys nebuduje majitel jako projekt je to nekonečná aktivita. Podnikání je nekončící činnost, musíme testovat konkurenceschopnost a vědět jestli na provoz máme dostatečné finanční prostředky. Ve finančním účetnictví to, že zhodnocujeme svůj informační systém, nevedeme, ale má to svou hodnotu. Naše know-how zhodnocuje společnost. Strategická analýza v manažerském účetnictví začíná od toho, že máme relevantní trh a relevantní zákazníky. Trh musíme znát, musíme mít business plán na základě, kterého podnikáme (mise, vize společnosti). Mise vyjadřuje, to co děláme v podnikání, respektive to co je naše hlavní činnost. Vize je představa, kde chceme být, když budeme činnost provádět dobře. Corporate business strategy = tj. vize a mise. Důležité je, ji neměnit, měla by být jasná a nevágní. Např.: Poradenská firma má jako svou misi poskytování segmentu konkurence schopných služeb v poradenství a zvyšování konkurenční schopnosti firem za účelem zvýšení tržní hodnoty firmy. Vize může existovat u daňového poradce ve formě cíle dosažení třetí pozice na trhu daňových poradců. Uveďme si na závěr tohoto oddílu tři podmínky fungování společnosti: - Účetní zisk (provozní rovina) - Cashflow (provozní rovina) - Ekonomická přidaná hodnota = EVA = to je ekonomická a finanční efektivita

5 Nástroj celkového tržního zhodnocení: Nástroje - Finanční plánování = finanční plán, základy finanční analýzy - Kontrola = klasická zpětná vazba = kontrolní cyklus - Podpora účelného a účelového rozhodování produkt mix, cílení na zákazníky, soudobé nákladové objekty (to nejsou jenom produkty, je to objekt, který má tržbu, jedná se o zákaznický segment musím na nich vidět nákladovost, ziskovost, cashflow) o Dnes nejhlavnější cílení manažerského nákladového systému a účetnictví jsou procesy a aktivity = tj. distribuce Finanční plánování Součástí finančního plánování jsou finanční výkazy z účetnictví přizpůsobené pro řízení: - výstupem je finanční plán = plánovaná rozvaha a výsledovka - při rozpočtování vycházíme z údajů, které nejsou závislé na tržbách, ale jsou závislé na stabilitě společnosti (když potencionální kupec uvidí, že podnik neinvestuje do inovací, tak podnik nekoupí) Abychom mohli finančně řídit byznys, je třeba předělat výsledovku. Česká výsledovka není vhodná, druhová a účelová také ne. V rámci kategorií je třeba přemýšlet v intencích nákladových sald. Česká druhová výsledovka je pro finanční řízení nevhodná. Podpora a tvorba účelného a účelového rozhodování V krátkodobém horizontu existuje rozpočet, který má zdroje (v klasickém systému nákladového řízení to jsou fixní a variabilní náklady= říkáme, že do roka máme tento objem nákladu a chceme mít určité výstupy). V rámci manažerského účetnictví vyhodnocujeme business řízení a efektivitu pomocí ukazatelů, které nazýváme klíčové ukazatele výkonnosti, zkráceně KPI (Key Performance Indicators).

6 Pokud hodnotíme finanční zdraví podniku, je důležité ovládnout čtyři skutečnosti v rámci financí. Jedná se o znalost právě poměrových ukazatelů výkonnosti. Jsou to finanční a nefinanční ukazatel, metrika, se kterou finanční management pracuje. ROE Rentabilita vlastního kapitálu (return on equity) Tento ukazatel hodnotí pouze rentabilitu kapitálu, který vložili vlastníci podniku akcionáři, společníci, členové družstva. U velkých společností obchodujících na kapitálových trzích patří tento ukazatel mezi nejdůležitější ukazatele. Jde o čistý zisk. ROA (return on assets) Hodnotí rentabilitu aktiv. Považuje se za hlavní měřítko rentability celkových zdrojů investovaných do podnikání. ROCE rentabilita investovaného kapitálu (return on capital employed) Je to poměrový ukazatel, který měří efektivnost a výnosnost dlouhodobých podnikových investic. Tedy je to indikátor, který se zabývá využitím dlouhodobého kapitálu zapojeného do výkonu předmětu činnosti podniku. EVA Ekonomická přidaná hodnota Je to pozitivní hodnota, která má vliv na hodnotu firmy a je mezinárodně uznávaná. Model je založen na ekonomickém zisku, který na rozdíl od účetního zisku představuje přebytek výnosů, zůstávající firmě po zaplacení služeb výrobních faktorů. Jde o hodnotu, která byla přidána hospodářskou činností firmy nad úroveň nákladu kapitálu vázaného v jejich aktivech. Jak řídíme? Základem pro naše podnikání je finanční plánování, takže finanční plán, který má podobu rozpočtovaných finančních výkazů (výsledovka, rozvaha, cashflow). To je business plán, který by měl začínat analýzou trhu, statistickou analýzou, zákazníkem, strategii, finančními výkazy a prognózou, kdy můžeme vypůjčené finanční prostředky vrátit. Finanční plán je nutné vypracovat aspoň na tři roky.

7 Máme finanční plán, máme finanční analýzu. Je třeba finanční plán testovat. Testujeme ho finanční analýzou a ta má dvě určení: pro testování finančního plánu pro samotné finanční řízení Finanční analýza je analýza relevantních finančních ukazatelů (ROCE, ROA, rentability, cashflow). Ověření finančního plánu je třeba benchmarkovat (tedy odvodit a ověřit s konkurencí) v odvětví trhu, kde se pohybuji.

8 Kontrolní otázky 1) Co obsahuje business strategy? a. Vizi a misi b. Vizi a business plán c. Misi a účetní závěrku d. Kontrolu a zpětnou vazbu 2) Co je to benchmark? a. Rozpočtování b. Metoda srovnávání určitých veličin c. Testování finančního řízení d. Pozitivní hodnota, která má vliv na hodnotu firmy 3) Co znamená zkratka ROE? a. Rentabilita aktiv b. Rentabilita investovaného kapitálu c. Rentabilita vlastního kapitálu d. Ekonomická přidaná hodnota 4) Co je to manažerské účetnictví? a. Řídící nástroj a systém b. Informační nástroj c. Metoda hodnocení financování podniku d. Komplexní strategie řízení nefinančních majetku 5) Co nepatří do struktury manažerského účetnictví? a. Kontrola b. Plánování c. Rozhodování d. Nábor nových pracovníků 6) V jaké zemi se manažerské účetnictví vyvinulo? a. Francie b. Německo c. USA d. Japonsko 7) Co zhodnocuje ukazatel ROA? a. Vlastní kapitál b. Investovaný kapitál c. Rentabilitu aktiv d. Nic Správné řešení: 1)a, 2)b, 3)c, 4)a, 5)d, 6)c, 7)c

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU CONSOLIDATION

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Manuál hodnocení inovační výkonnosti

Manuál hodnocení inovační výkonnosti I v I I Projekt INOINFRA přispěje k rozvoji inovační infrastruktury VUT v Brně. Projekt s názvem INOINFRA je realizován na Fakultě podnikatelské VUT v Brně a jeho hlavním cílem je vytvořit podmínky k intenzivnější

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Basel II. Známe nové metody poskytování úvěrů Umíme lépe ohodnotit rizikovost klienta Víme, jak zlepšit bonitu Vaší firmy

Basel II. Známe nové metody poskytování úvěrů Umíme lépe ohodnotit rizikovost klienta Víme, jak zlepšit bonitu Vaší firmy Basel II Známe nové metody poskytování úvěrů Umíme lépe ohodnotit rizikovost klienta Víme, jak zlepšit bonitu Vaší firmy Úvodní slovo Dr. Heinz Knotzer člen představenstva a náměstek generálního ředitele

Více

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld Konsolidace ekonomiky Jakub Steinfeld OBSAH 1. Konsolidace ekonomiky... 3 2. Struktura položek výsledovky... 11 3. Vzájemné vztahy a jejich eliminace... 14 4. Rovnováha v ekonomice... 18 5. Výsledek konsolidace...

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více