Matematika pro matematické skupiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika pro matematické skupiny"

Transkript

1 Matematika pro matematické skupiny Vyučovací předmět navazuje na matematické poznatky, které děti získaly v ročníku. Časová dotace předmětu je v 6. ročníku 6 hodin, v 7. ročníku 4 hodiny, v 8. ročníku 4 hodiny a v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost, která vytváří předpoklad pro další úspěšné studium. Skládá se ze čtyř tematických okruhů: číslo a proměnná; závislosti, vztahy a práce s daty; geometrie v rovině a v prostoru; nestandardní aplikační úlohy a problémy. Do obsahu učiva jsou integrovány tyto tematické okruhy průřezových témat: osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, morální rozvoj, které prolínají veškerou výukou ve všech ročnících všemi tématy a témata: Evropa a svět nás zajímá, jsme Evropané, lidské aktivity a životní prostředí, vztah člověka k prostředí, fungování a vliv médií ve společnosti, jejichž těžiště je položeno do vhodných slovních úloh a činností na ně navazujících. Obsah výuky tvoří harmonickou a nedělitelnou součást s obsahem povinně volitelného předmětu praktika z matematiky. Ve vyučovacích hodinách je kladen důraz na samostatnou práci s důrazem na kvalitu a rychlost. Při výuce matematiky budou využívány rozmanité formy a metody práce. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v ročníku KOMPETENCE K UČENÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 1. ochotě věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení 2. vyhledávání v zadání slovních a logických úloh matematické souvislosti 3. operacím s obecně užívanými termíny, znaky a symboly 4. uvádění věcí do souvislostí 5. samostatnému pozorování a experimentování, porovnávání a posuzování získaných výsledků KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Při výuce vedeme žáky k(e): 6. vyhledávání informací vhodných k řešení problémů 7. využívání získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení 8. samostatnému řešení problémů 9. volbě vhodných způsobů řešení; žák užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy 10. praktickému ověřování správnosti řešení problémů a aplikování osvědčených postupů při řešení obdobných nebo nových problémových situací 11. sledování vlastního pokroku při zdolávání problémů 608

2 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 12. formulování a vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu 13. vyjadřování se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 14. naslouchání názorům jiných osob, vhodné reakci na ně a zapojení se do diskuse 15. porozumění různým typům grafů, náčrtů a matematických zápisů 16. využívání informačních a komunikačních prostředků KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 17. účinné spolupraci ve skupině 18. podílení se na utváření příjemné atmosféry v týmu 19. poskytnutí pomoci v případě potřeby nebo k požádání o ni KOMPETENCE OBČANSKÉ Při výuce vedeme žáky k(e): 20. respektování názorů druhých osob 21. zodpovědnému rozhodování se podle dané situace 22. poskytnutí účinné pomoci dle svých možností KOMPETENCE PRACOVNÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 23. bezpečnému a účinnému používání rýsovacích a dalších potřeb, k jejich pečlivému udržování v pořádku, k schopnosti pracovat s tabulkami a kapesním kalkulátorem 24. kritickému přístupu k výsledkům své práce a umění ji zhodnotit 609

3 Očekávané ročníkové výstupy pro 6. ročník Žák: 1. provádí početní operace v oboru C a Q 2. zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností 3. účelně využívá kalkulátor 4. modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru N 5. užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část 6. analyzuje a řeší jednoduché problémy 7. modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v C a Q 8. vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 9. porovnává soubory dat 10. zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů 11. využívá potřebnou matematickou symboliku 12. charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 13. určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 14. odhaluje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů 15. užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti trojúhelníků 16. načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar 17. určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 18. odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 19. načrtne a sestrojí sítě základních těles 20. načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 21. analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu 22. užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předpokládaných nebo zkoumaných situací 23. řeší úlohy na prostorovou představivost 24. aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tématických a vzdělávacích oblastí 610

4 Matematika matematická skupina 6. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty, další poznámky vysvětlí a používá základní Opakování a rozšíře- Základní pojmy z množinové OVS osobnostní rozvoj - 11 pojmy z množinové ní učiva z roč- matematiky cvičení dovedností zapamato- 12 matematiky níku Operace s celými čísli vání 14 používá základní operace Zlomek OVS sociální rozvoj - s celými čísly Řešení jednoduchých rovnic mezilidské vztahy ve třídě pracuje s číselnou osou Základy planimetrie OVS morální rozvoj - píše římskými číslicemi Tělesa a jejich rozdělení vytváření pocitu spravedliporovnává zlomek a Pravoúhlá soustava souřadnic vosti a respektování se smíšené číslo řeší jednoduché rovnice vysvětlí a používá základní pojmy z planimetrie rozezná jednotlivá tělesa zobrazí bod v pravoúhlé soustavě souřadnic vysvětlí pojmy násobek, Dělitelnost Násobek a dělitel 11 dělitel, prvočíslo a číslo přirozených čísel Znaky děliteln. 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 25 složené Sudé a liché číslo určí čísla, kterými je dané Prvočíslo, složené číslo číslo dělitelné Rozklad čísla na prvočinitele používá znaky dělitelnosti Výpočet nejmenšího společného násobku k řešení praktických úloh Výpočet největšího společného dělitele používá algoritmus Čísla soudělná a nesoudělná rozkladu čísla na součin navzájem 611

5 prvočísel určí nejmenší společný násobek a největší společný dělitel vysvětlí, proč daná dvě čísla jsou soudělná či nesoudělná vysvětlí pojem celé číslo, Celá čísla Vymezení pojmu celé číslo 2 kladné a záporné číslo, Zobrazení celého čísla na číselné ose 6 absolutní hodnota čísla Absolutní hodnota celého čísla 7 znázorní celé číslo na Porovnávání a zaokrouhlování celých 9 číselné ose čísel 11 porovnává celá čísla Sčítání a odčítání celých čísel 22 zaokrouhluje celá čísla Násobení a dělení celých čísel určí číslo opačné k danému Slovní úlohy číslu provádí početní operace v oboru celých čísel řeší slovní úlohy v oboru celých čísel přečte a zapíše des. číslo Desetinná čísla Řád desetinného čísla VMEGS Evropa a svět nás 5 znázorní desetinné číslo na Zobrazení desetinného čísla na číselné zajímá naši sousedé 6 číselné ose ose v Evropě 7 porovnává desetinná čísla Porovnávání a zaokrouhlování VMEGS jsme Evropané - 9 zaokrouhluje desetinné desetinných čísel evropská integrace 11 číslo Převod desetinného čísla na desetinný 22 převádí desetinné číslo zlomek na zlomek Převod desetinného zlomku na desetinné převádí zlomek na dese- číslo tinné číslo Sčítání a odčítání desetinných čísel provádí základní početní Násobení a dělení desetinných čísel 612

6 operace v oboru desetin- Slovní úlohy ných čísel provádí odhady s danou přesností v oboru desetinných čísel vytváří slovní úlohy na základní početní operace v oboru desetinných čísel užívá logickou úvahu při řešení slovních úloh v oboru desetinných čísel vysvětlí pojem racionální- Racionální čísla Vymezení pojmu racionální číslo EV lidské aktivity a problé- 2 ho čísla Absolutní hodnota racionálního čísla my životního prostředí - 3 vysvětlí význam absolutní Porovnávání a zaokrouhlování doprava a životní prostředí 6 hodnoty a zvládá početní Racionálních čísel 7 operace s ní Sčítání a odčítání racionálních čísel 9 znázorní racionální číslo Násobení a dělení racionálních čísel 11 na číselné ose Komutativnost a asociativnost porovnává racionální Práce s kalkulačkou čísla zaokrouhluje racionální čísla provádí základní operace v oboru racionálních čísel řeší slovní úlohy v oboru racionálních čísel při výpočtech využívá znalostí komutativnosti a asociativnosti účelně využívá kalkulátor provádí odhady s danou 613

7 přesností v oboru racionálních čísel vysvětlí základní pojmy Úhel a jeho vlast- Úhel, osa úhlu 11 a využívá je při řešení nosti Velikost úhlu, jednotky 13 konkrétních problémů Druhy úhlů určí velikost úhlu měřením Dvojice úhlů řeší úlohy spojené s výpoč- Grafické sčítání a odčítání úhlů ty velikosti úhlů Konstrukce úhlů pomocí pravítka graficky sčítá a odčítá úhly a kružítka graficky násobí úhel přirozeným číslem graficky půlí a čtvrtí úhel sestrojí bez úhloměru úhel 60 0 a jeho násobky a poloviny narýsuje obrazec osově Shodná zobrazení Shodnost geometrických obrazců 11 souměrný, středově sou- Konstrukce obrazů v osové souměrnosti 16 měrný, posunutý a otočený Osově souměrné obrazce rýsuje čistě, používá různé Konstrukce obrazů ve středové druhy přímek a jejich souměrnosti tloušťky Obrazce středově souměrné určí obrazce osově a středově souměrné Konstrukce obrazů v posunutí Konstrukce obrazů v otočení Skládání shodných obrazců vysvětlí základní pojmy Trojúhelník Základní pojmy OVS osobnostní rozvoj - 7 a využívá je při řešení Rovnoramenný a rovnostranný cvičení dovednosti 8 konkrétních problémů trojúhelník zapamatování 9 narýsuje kružnici opsanou Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku 10 a vepsanou trojúhelníku Střední příčky trojúhelníku 11 zvládá výpočet obvodu Výšky v trojúhelníku 12 a obsahu trojúhelníka Těžnice v trojúhelníku 614

8 14 při použití různých vzorců Obvod a obsah trojúhelníka 15 aplikuje shodnost troj- Shodnost trojúhelníků 21 úhelníků při řešení Konstrukce trojúhelníků 22 problémů zvládá konstrukci trojúhelníka rýsuje čistě a přesně narýsuje hranol ve volném Hranol Volné rovnoběžné promítání 17 rovnoběžném promítání Hranol rozdělení, základní pojmy, 18 charakterizuje hranol výpočet objemu a povrchu 19 vypočítá objem a povrch Kvádr výpočet objemu a povrchu 20 hranolu a řeší slovní úlohy Krychle výpočet objemu a povrchu 21 k této problematice Slovní úlohy 22 formuluje a řeší vlastní Základy kombinato- Úvod do problematiky 23 příklady na problematiku riky* Výpočet faktoriálu vypočítá a výčtem určí Kombinační číslo 7 počet dvouprvkových Typy příkladů kombinace, variace, 8 a tříprvkových kombinací permutace bez opakování 9 dané množiny 11 vypočítá faktoriál a 22 kombinační číslo 24 rozliší typy příkladů 25 v kombinatorice vypočítá jednotlivé typy příkladů v kombinatorice pomocí vzorců formuluje problém a řeší *rozšiřující učivo 615

9 Očekávané ročníkové výstupy pro 7. ročník Žák: 1. provádí početní operace v oboru C a Q 2. užívá ve výpočtech druhou a třetí odmocninu 3. účelně využívá kalkulátor 4. užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část 5. řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem 6. pracuje s měřítkem map a plánů 7. řeší aplikační úlohy na procenta 8. analyzuje a řeší jednoduché problémy 9. modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v C a Q 10. vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 11. porovnává soubory dat 12. určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 13. zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů 14. využívá potřebnou matematickou symboliku 15. charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 16. odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů 17. načrtne a sestrojí rovinné útvary 18. určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 19. odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 20. načrtne a sestrojí sítě základních těles 21. načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 22. analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu 23. užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předpokládaných nebo zkoumaných situací 24. řeší úlohy na prostorovou představivost 25. aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí 616

10 Matematika matematická skupina 7. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty, další poznámky provádí výpočty v oboru Opakování učiva Číslo, zlomek OSV sociální rozvoj - 3 racionálních čísel 6. ročníku Čas, hodiny péče o dobré vztahy v kolek- 8 řeší úlohy spojené s ho- Obsah, obvod obrazce tivu 14 dinami Dělitelnost přirozeného čísla OVS morální rozvoj - 23 řeší úlohy spojené s výčty Celá a racionální čísla dovednosti pro řešení 25 obvodu a obsahu základ- Úhel problémů ních rovinných obrazců řeší úlohy spojené s dělitelností přirozených čísel řeší úlohy spojené s problematikou úhlu řeší úlohy na shodná zobrazení řeší úlohy spojené s vlastnostmi trojúhelníka rýsuje čistě a přesně řeší úlohy spojené s výčty povrchu a obsahu hranolu řeší základní úlohy spojené s kombinatorikou účelně využívá kalkulátor Shodná zobrazení Trojúhelník Objem a povrch těles Kombinatorika vysvětlí vztah zlomku a Racionální číslo Vymezení pojmu 3 desetinného čísla Zlomek, smíšené číslo 617

11 4 převádí zlomky na desetin- Rozšiřování a krácení zlomků 14 ná čísla a naopak Převádění zlomků na desetinné číslo 23 graficky znázorní zlomek a naopak 25 rozšiřuje a krátí zlomek Uspořádání racionálních čísel a tuto dovednost uplatňuje Početní výkony se zlomky při výpočtech se zlomky upraví zlomek do základního tvaru porovnává racionální čísla znázorní racionální číslo na číselné ose provádí početní operace v oboru racionálních čísel při početních operacích odhadne správný výsledek upraví složený zlomek řeší slovní úlohy v oboru racionálních čísel píše matematický zápis, který je přehledný vysvětlí význam mocniny Mocnina a Mocnina OVS osobnostní rozvoj - 3 a odmocniny odmocnina Odmocnina cvičení dovednosti 8 zpaměti zná druhou mocni- Pythagorova věta Mocnina s racionálním exponentem zapamatování 9 nu čísel do 20 a třetí moc- Pythagorova věta 14 ninu do 5 Iracionální číslo 23 určí z tabulek i na kalku- 25 lačce druhou mocninu každého reálného čísla pracuje s odmocninami obdobně jako s mocninami vypočítá výraz s mocnina- 618

12 mi i odmocninami, určí jeho hodnotu vypočítá mocninu mocniny vyjádří mocninu s racionálním exponentem ve tvaru odmocniny definuje Pythagorovu větu a aplikuje ji při řešení matematických problémů sestrojí velikost libovolné odmocniny vysvětlí pojem poměr, po- Poměr a úměrnost Poměr VMEGS Evropa a svět nás 5 stupný poměr, přímá a ne- Krácení a rozšiřování poměru zajímá život dětí v jiných 6 přímá úměrnost Dělení celku na části v poměru zemích 8 krátí a rozšiřuje poměr Zvětšování a zmenšování v daném 9 dělí celek v poměru poměru 10 mění celek v poměru Postupný poměr 12 určí ze dvou poměrů Měřítko map a plánů 14 postupný poměr Přímá úměrnost 23 vysvětlí pojem měřítko Nepřímá úměrnost 25 mapy a plánu a řeší příkla- Trojčlenka dy z této problematiky Složitější příklady pozná přímou a nepřímou úměrnost ve vztahu dvou veličin sestrojí grafy přímé a nepřímé úměrnosti řeší slovní úlohy vedoucí k využití přímé a nepřímé úměrnosti řeší slovní úlohy z praxe 619

13 pomocí poměru a trojčlenky vysvětlí pojmy procento, Procenta Vymezení pojmů VMEEGS jsme Evropané - 7 promile, procentová část, Výpočet procentové části co Evropu spojuje 8 počet procent Výpočet základu EV základní podmínky 9 vypočítá jedno procento Výpočet počtu procent života čistota ovzduší 10 a promile základu Promile EV lidské aktivity a 14 používá algoritmus vý- Úrok, jednoduché úrokování problémy životního prostředí 23 počtu procentové část, Práce s diagramy a grafy týkající se - průmysl a životní prostředí 25 základu a počtu procent procent používá tyto postupy při řešení slovních úloh řeší slovní úlohy z této problematiky, dodržuje standardní části postupu řešení slovní úlohy včetně kontroly reálnosti získaného výsledku zná základy jednoduchého úrokování a řeší úlohy tohoto typu formuluje problémy z praxe v této problematice a řeší je definuje základní pojmy Čtyřúhelník, mnoho- Základní pojmy 9 rozliší jednotlivé druhy úhelník, hranol Rovnoběžník a jeho vlastnosti 13 čtyřúhelníku a popíše Pravoúhlý rovnoběžník 14 jejich vlastnosti Kosoúhlý rovnoběžník 15 vypočítá obvod a obsah Lichoběžník 16 čtyřúhelníků podle vzorce Zvláštní případy čtyřúhelníků 620

14 17 řeší slovní úlohy vedoucí Mnohoúhelník 18 k výpočtu obvodu a Hranol 19 obsahu těchto obrazců Pravoúhlé promítání hranolu do jedné 20 rozliší jednotlivé druhy průmětny 21 hranolu a vypočítá jejich Pravoúhlé promítání hranolu na dvě 22 povrch a objem k sobě kolmé průmětny 23 řeší slovní úlohy vedoucí Pravoúhlé promítání hranolu na tři 24 k výpočtu povrchu a k sobě kolmé průmětny 25 objemu těchto těles používá kalkulátor pro základní početní operace zobrazí tělesa tvaru hranolu do jedné, dvou i tří navzájem kolmých průměten rýsuje čistě a přesně definuje základní pojmy Kruh, kružnice, Kruh, kružnice, oblouk kružnice, 8 vypočítá obvod kružnice, válec kruhová úseč, kruhová výseč, obvodový 9 obsah kruhu, délku a středový úhel 13 oblouku kružnice, obsah Vzájemná poloha přímky a kružnice 14 kruhové úseče a výseče Vzájemná poloha dvou kružnic 15 řeší slovní úlohy výše Thaletova kružnice 16 uvedené problematiky Válec 17 určí vzájemnou polohu Pravoúhlé promítání válce na dvě k sobě 18 kružnice a přímky nebo kolmé průmětny 19 vzájemnou polohu dvou Pravoúhlé promítání válce na tři k sobě 20 kružnic kolmé průmětny 21 při řešení příkladů využí- 22 vá vlastnosti Thaletovy 23 kružnice 24 zobrazí tělesa typu válce 621

15 25 do dvou i tří k sobě kolmých rovin rýsuje čistě a přesně vysvětlí pojmy jednotka, Základy statistiky* Statistický soubor 9 soubor, znak, četnost, Základní charakteristiky souboru 10 průměr, modus, medián, 11 rozptyl, směrodatná 14 odchylka, variační 23 koeficient 25 vypočítá výše uvedené 26 veličiny provádí jednoduchá statistická šetření a zapisuje jeho výsledky formou tabulky nebo diagramu čte tabulky a grafy *rozšiřující učivo 622

16 Očekávané ročníkové výstupy pro 8. ročník Žák: 1. užívá ve výpočtech druhou a třetí odmocninu 2. účelně využívá kalkulátor 3. pracuje s měřítkem map a plánů 4. matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných 5. určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny 6. provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním 7. formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav 8. analyzuje a řeší jednoduché problémy 9. vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 10. vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 11. matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů 12. zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 13. využívá potřebnou matematickou symboliku 14. charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 15. využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh 16. načrtne a sestrojí rovinné útvary 17. užívá k argumentaci a při výpočtech věty o podobnosti trojúhelníků 18. analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu 19. užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předpokládaných nebo zkoumaných situací 20. aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí 623

17 Matematika matematická skupina 8. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty, další poznámky provádí výpočty v oboru Opakování učiva Opakování učiva prvního stupně OVS osobnostní rozvoj - 4 racionálních čísel 6. a 7. ročníku Desetinná čísla plánování učiva 8 řeší úlohy na dělitelnost Dělitelnost přirozených čísel OVS morální rozvoj - 13 přirozených čísel Celá čísla vytváření schopnosti respekuplatňuje své znalosti Úhel a jeho vlastnosti tovat se navzájem z problematiky úhlu řeší úlohy na shodná zobrazení uplatňuje své znalosti o trojúhelníku řeší úlohy spojené s výpočty povrchu a obsahu hranolu a válce uplatňuje své znalosti z kombinatoriky při řešení praktických problémů uplatňuje Pythagorovu větu při řešení problémů při výpočtech využívá znalostí úměrnosti a procent využívá svých znalostí o čtyřúhelníku a kružnice Shodná zobrazení Trojúhelník Hranol Základy kombinatoriky Racionální čísla Mocniny, odmocniny, Pythagorova věta Poměr, přímá a nepřímá úměrnost Procenta Čtyřúhelník, mnohoúhelník, hranol Kruh, kružnice, válec provádí základní početní Mocniny Mocniny a odmocniny 13 operace s mocninami Sčítání a odčítání mocnin 624

18 umocní součin, podíl, mocninu zapíše číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti Násobení mocnin Dělení mocnin Mocnina mocniny Zápis čísel v desítkové soustavě pomocí mocnin o základu deset Zápis čísel v desítkové soustavě ve tvaru a.10 n určí číselnou hodnotu Celistvé výrazy a Číselné výrazy 6 výrazu jejich úprava Výrazy s proměnnou 13 provádí základní operace Jednočlen a mnohočlen 20 s mnohočleny Sčítání a odčítání mnohočlenů vytkne z daného výrazu Násobení mnohočlenu jednočlenem vhodný výraz a správně Násobení mnohočlenu mnohočlenem zapíše rozklad výrazů Dělení mnohočlenu jednočlenem použije vzorce pro druhou Dělení mnohočlenu mnohočlenem mocninu součtu a rozdílu Úprava výrazu na součin a pro rozdíl druhých mocnin pomocí vzorců upraví daný výraz definuje základní pojmy Lineární rovnice Rovnost, vlastnosti rovnosti VMEGS Evropa a svět nás 4 vyřeší rovnice pomocí Lineární rovnice s jednou neznámou zajímá tradice národů 7 základních ekvivalentních Počet řešení lineární rovnice Evropy 8 úprav Vyjádření neznámé ze vzorce VMEGS jsme Evropané - 9 používá algoritmus řešení Slovní rovnice obecné, na pohyb, instituce EU 11 rovnic ke správnému řeše- na společnou práci, na směs EV lidské aktivity a životní 13 ní Lineární rovnice s absolutní hodnotou prostředí ochrana přírody a 19 zapíše matematicky správ- Lineární rovnice s parametrem kulturních památek 20 ně a účelně postup řešení EV vztah člověka k rovnice a slovní úlohy prostředí naše obec a řešení 625

19 provádí zkoušku řešení dosazením do rovnice vyřeší slovní úlohy, provádí všechny části řešení slovní úlohy, včetně zkoušky slovní úlohy vyjádří neznámou ze vzorce a vypočítá její hodnotu po dosazení vyřeší rovnici s jednou absolutní hodnotou nebo s parametrem odpadového hospodářství rozlišuje jednotlivé druhy Funkce Zobrazení a zápis intervalu OVS sociální rozvoj - 10 intervalu Definiční obor funkce, množina kultura řeči 11 definuje základní pojmy, Funkčních hodnot 13 rozezná lineární funkce Lineární funkce 20 vyjádří lineární funkci tabulkou, rovnicí i grafem využívá znalostí o lineární funkci při řešení příkladů z praxe vysvětlí pojem podobnost Podobnost Podobnost geometrických útvarů 3 zná a a při řešení úloh Goniometrické fun- Podobnost trojúhelníků 12 používá věty o podobnosti kce v pravoúhlém Velikost úsečky 13 trojúhelníka trojúhelníku Technické výkresy, plány a mapy 14 narýsuje úsečku, která má Stejnolehlost 17 a. b Goniometrické funkce v pravoúhlém velikost tvaru x = trojúhelníku 18 rozumí podstatě 20 stejnolehlosti c 626

20 definuje a určí hodnotu goniometrických funkcí užívá těchto funkcí v planimetrii a stereometrii zná základní geometrická Konstrukční úlohy Množiny bodů dané vlastnosti 13 místa bodů a geometrická Základní konstrukční úlohy 14 místa středů kružnic Konstrukce trojúhelníků 15 řeší základní konstrukční Konstrukce čtyřúhelníků 16 úlohy 18 sestrojuje trojúhelníky 19 zadané třemi údaji 20 sestrojí čtyřúhelníky zadané pěti údaji využívá při konstrukci základní vlastnosti obrazců realizuje všechny části řešení konstrukční úlohy používá základní pravidla správného rýsování s důrazem na přesnost a čistotu svého projevu náčrtky črtá na velmi slušné úrovni používá při řešení úlohy matematické symboly definuje základní pojmy Základní teorie Jev, průnik, sjednocení jevů 8 vysvětlí podstatu pravdě- pravděpodobnosti* Pravděpodobnost 9 podobnosti a možná využi- Podmíněná pravděpodobnost 11 tí v praxi Užití pravděpodobnosti v praxi 13 využívá svých znalostí 627

21 19 z kombinatoriky ve spojení 20 s výpočtem počtu prav- 21 děpodobnosti vypočítá pravděpodobnost jevů z praxe *rozšiřující učivo 628

22 Očekávané ročníkové výstupy pro 9. ročník Žák: 1. účelně využívá kalkulátor 2. matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných 3. určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny 4. formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav 5. analyzuje a řeší jednoduché problémy 6. vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 7. vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 8. matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů 9. využívá potřebnou matematickou symboliku 10. určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 11. odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 12. načrtne a sestrojí sítě základních těles 13. načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 14. analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu 15. užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předpokládaných nebo zkoumaných situací 16. řeší úlohy na prostorovou představivost 17. aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí 629

23 Třída s rozšířenou výukou matematiky Matematika 9. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty, další poznámky využívá matematickou Opakování učiva Opakování učiva 6. ročníku OVS osobnostní rozvoj - 3 symboliku ročníku Opakování učiva 7. ročníku dovednosti zvládání 5 uplatňuje matematické Opakování učiva 8. ročníku stresových situací 8 znalosti a dovednosti VMEGS jsme Evropané - 9 při řešení problémů mezinárodní organizace z praxe účelně využívá kalkulátor určuje podmínky, za kte- Lomený algebraický Lomený výraz 3 rých má výraz smysl výraz Krácení a rozšiřování lomených výrazů 5 určí hodnotu lomeného Lineární rovnice Sčítání a odčítání lomených výrazů 9 výrazu s neznámou ve jme- Násobení a dělení lomených výrazů krátí a rozšiřuje lomené novateli Složený lomený výraz výrazy, užívá k tomu Operace se složitějšími lomenými výrazy potřebné vzorce Lineární rovnice s neznámou provádí početní operace ve jmenovateli s lomenými výrazy řeší složené lomené výrazy a početní operace, s nimi řeší lineární rovnice s neznámou ve jmenovali přehledně a stručně zapisuje řešení úloh MV fungování a vliv médii ve společnosti statistika 630

24 Třída s rozšířenou výukou matematiky Matematika 9. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty, další poznámky řeší slovní úlohu založenou Soustavy lineárních Slovní úlohy na lineární rovnici se VMEGS Evropa a svět nás 2 na jedné lineární rovnici se rovnic se dvěma dvěma neznámými zajímá naši sousedé 4 dvěma neznámými neznámými Řešení soustavy dvou lineárních rovnic v Evropě 5 řeší soustavy rovnice se se dvěma neznámými 6 zlomky, závorkami, ne- Řešení soustavy rovnic o více 8 známou ve jmenovateli neznámých 9 vyřeší slovní úlohu na zá- Slovní úlohy řešené soustavou rovnic kladě soustavy rovnic řeší lineární nerovnice Lineární nerovnice Lineární nerovnice 4 řeší soustavy lineárních a jejich soustavy Soustavy lineárních nerovnic s jednou 5 nerovnic s jednou nezná- neznámou 9 mou Lineární nerovnice s absolutní hodnotou řeší lineární nerovnice s Lineární nerovnice se dvěma neznámými absolutní hodnotou nebo Grafické řešení soustavy dvou lineárních se dvěma neznámými nerovnic řeší graficky lineární nerovnici o dvou neznámých a soustavu dvou lineárních nerovnic o dvou neznámých přehledně a stručně zapisuje řešení úloh 631

25 Třída s rozšířenou výukou matematiky Matematika 9. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty, další poznámky sestrojí graf kvadratické Funkce Kvadratická funkce OVS sociální rozvoj - 2 funkce a vypočítá jeho Numerické řešení kvadratických rovnic dovednost navázat na druhé 4 charakteristiky Grafické řešení kvadratických rovnic a rozvíjet jejich myšlenku 5 řeší numericky i graficky Numerické a grafické řešení kvadratic- OVS morální rozvoj - 7 kvadratické rovnice kých nerovnic respektovat názor druhého 8 řeší numericky i graficky k * rozšiřující učivo kvadratické nerovnice Racionální lomená funkce y = * ax b 9 řeší funkce racionální lo- Funkce typu y = k./x+a/ + b* * rozšiřující učivo mené, s absolutní hodno- Goniometrická funkce* * rozšiřující učivo tou, goniometrické * definuje a vysvětlí základ- Jehlan, kužel, koule Jehlan 5 ní pojmy těles, načrtne je Kužel 9 řeší úlohy na výpočet Komolý jehlan 10 objemu a povrchu těchto Komolý kužel 11 těles s využitím svých Koule 12 dřívějších znalostí a do- Pravoúhlé průměty jehlanu a kužele 13 vedností na dvě k sobě kolmé průmětny 14 řeší slovní úlohy na tyto 16 výpočty zobrazí jehlan i kužel na dvě k sobě kolmé průmětny 632

26 Třída s rozšířenou výukou matematiky Matematika 9. ročník VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty, další poznámky definuje a vysvětlí základ- Finanční matematika Jistina, úroková míra, úroková doba, 5 pojmy úrok 6 ovládá základy jednodu- Jednoduché úrokování 9 chého, složeného a kombi- Složené úrokování 15 novaného úrokování Kombinované úrokování 17 řeší slovní úlohy na úroko- Dlouhodobé střádání * rozšiřující učivo 19 vání vypočítá Pascalův Kombinatorika Opakování a prohloubení učiva 5 trojúhelník a vysvětlí jeho kombinatoriky 6. ročníku 6 použití Kombinace s opakováním 9 řeší slovní úlohy na kom- Variace s opakováním 15 binace, variace a permuta- 17 ce bez opakování 21 vypočítá kombinace a variace s opakováním řeší slovní úlohy na tyto výpočty vytváří slovní úlohy na tyto výpočty a řeší je při řešení úloh používá matematickou symboliku, 633

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika 3. období 8. ročník Počet hodin : 144 Učební texty : J.Coufalová : Matematika pro 8.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary. Odhaduje

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor účelně a efektivně

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA 1-4 Operace s čísly a - provádí aritmetické operace v množině reálných čísel - používá různé zápisy reálného čísla - používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla - provádí početní operace s přirozenými

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika (aritmetika

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

Cvičení z matematiky \

Cvičení z matematiky \ Cvičení z matematiky \ Charakteristika předmětu Předmět cvičení z matematiky je nabízen žákům jako volitelný v 7. 9. ročníku. Je vyučován v jednohodinové týdenní dotaci. Vychází z obsahu vzdělávacího oboru

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Rozšířená výuka matematiky Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Rozšířená výuka matematiky Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Rozšířená výuka matematiky Ročník: 7. Žák: modeluje a zapisuje zlomkem část celku převádí zlomky na des. čísla a naopak porovnává zlomky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Charakteristika vyučovacího předmětu SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Matematika a její aplikace Matematika a její

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.4.2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Matematika a její aplikace PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - provádí početní operace s přirozenými čísly

Více

Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky

Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika vyučovacího Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

Seminář z matematiky. Charakteristika předmětu. Materiální zabezpečení. Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v

Seminář z matematiky. Charakteristika předmětu. Materiální zabezpečení. Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v Seminář z matematiky Charakteristika předmětu Předmět seminář z matematiky je nabízen žákům jako volitelný v 7. 9. ročníku. Je vyučován v jednohodinové týdenní dotaci. Vychází z obsahu vzdělávacího oboru

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 6 - HEJNÝ

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 6 - HEJNÝ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 6 - HEJNÝ Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Racionální čísla a procenta a základy finanční matematiky, Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Výrazy I, Hranoly Třída: Sekunda Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Maturitní zkouška z matematiky (v profilové části) Informace o zkoušce, hodnocení zkoušky, povolené pomůcky a požadavky

Maturitní zkouška z matematiky (v profilové části) Informace o zkoušce, hodnocení zkoušky, povolené pomůcky a požadavky Maturitní zkouška z matematiky (v profilové části) Informace o zkoušce, hodnocení zkoušky, povolené pomůcky a požadavky A. Informace o zkoušce Písemná maturitní zkouška z matematiky v profilové části se

Více

1. Matematika a její aplikace

1. Matematika a její aplikace 1. Matematika a její aplikace 1.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence. Opakování 6.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence. Opakování 6. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 2.stupeň vyučovací předmět - MATEMATIKA Charakteristika vzdělávací oblasti

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 2.stupeň vyučovací předmět - MATEMATIKA Charakteristika vzdělávací oblasti MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 2.stupeň vyučovací předmět - MATEMATIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Matematika 2. st. Charakteristika předmětu. Materiální zabezpečení. Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku

Matematika 2. st. Charakteristika předmětu. Materiální zabezpečení. Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku Matematika 2. st. Charakteristika předmětu Matematika na 2. stupni navazuje na matematiku 1. stupně. Třídy mají v každém ročníku 4 hodiny matematiky týdně a 1 hodinu volitelného předmětu seminář nebo cvičení

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Získá zájem o předmět, posílí vědomí, že matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Zopakuje a upevní učivo o přirozených číslech a geometrie z předchozích ročníků. Modeluje

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více