Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod:"

Transkript

1 Fluidace Úod: Fluidace je mechanická operace (hydro- nebo aeromechanická), při které se udržují tuhé částice e znosu tekuté (kapalné nebo plynné) fázi. Uplatňuje se energetice při spaloání uhlí, katalytických reaktorech, sušení, třídění, pneumatické dopraě, klasifikační krystalizaci apod. Úkol: 1) poznat choání reálné fluidní rsty, 2) popsat její parametry: - objemoý průtok nosné fáze / m 3 s -1, - průřez kolony S / m 2, - mimorstoou rychlost proudění tekutiny = / m s -1, (R-1) S - rychlost proudění tekutiny e rstě, - hmotnost náplně tuhé fáze m / kg, - sypný objem náplně V V / m 3, - objem (samotné) tuhé fáze V s / m 3, - ýšku klidoé rsty (olně nasypané) tuhé fáze h 0 / m, - ekialentní ýšku tuhé fáze (kompaktní bez mezer) h s / m, - ýšku fluidní rsty h / m, - mezeroitost klidoé rsty ε 0 / 1, - mezeroitost expandoané a fluidní rsty ε / 1, - tlakoý odpor roštu fluidační kolony p r / Pa, - celkoý tlakoý odpor fluidní rsty p / Pa, - statický tlakoý odpor fluidní rsty p s / Pa, - dynamický odpor částic fluidní rsty p ξ / Pa, - práh fluidace (souřadnice p ), - práh úletu (souřadnice p ). 3) graficky znázornit choání fluidní rsty záislostmi jejího tlakoého odporu p a její mezeroitosti ε na mimorstoé rychlosti proudění nosné tekutiny, 4) poznat a popsat rozdíly choání monodisperzních fluidních rste s různým průměrem částic a různou ýškou h 0 klidoé rsty, 5) poznat a popsat rozdíly choání mono- a polydisperzní fluidní rsty, 6) popsat průodní charakteristické jey reálné fluidní rsty (tryskání, pístoání, lající záclony apod.), 7) na grafu záislosti tlakoého odporu fluidní rsty ymezit oblasti expanze klidoé rsty, expanze fluidní rsty a úletu (práh fluidace a úletu), 8) ypočítat hodnoty statického a dynamického odporu fluidní rsty, 9) poronat zrnění použité náplně s elikostí částic ypočtenou z mimorstoé rychlosti proudění nosné fáze na prahu úletu. Teoretický úod: Objemoý průtok zduchu měříme rotametry. Průřezy sekcí fluidační kolony ypočteme z jejích průměrů 50 mm, 100 mm a 150 mm. V úahu 1

2 přicházejí průměry 50 mm a 100 mm. Výpočet mimorstoé rychlosti proudění tekuté fáze je ueden e ýčtu popisoaných parametrů. Rychlost proudění zduchu f e fluidní rstě ypočteme z ýšky fluidní rsty h a doby zdržení τ tekutiny ní f = h / τ (R-2) Doba zdržení je dána objemem mezer objemu V a průtokem tekutiny tímto objemem ε V h τ = = V & odkud kde podle ro.(r- 6) je = ε S f = hs 1 S h f = ε = 1 h s h ε (R-3) Sypný objem náplně V V a objem (samotné) tuhé fáze V s ypočteme z její hmotnosti m a sypné hustoty ρ V, případně hustoty ρ s kompaktního materiálu bez mezer stanoených postupem uedeným úloze Mletí. Výšku klidoé rsty tuhé fáze h 0 odečteme na stupnici fluidační kolony a oěříme ýpočtem ( h 0 = V V / S ). Ekialentní ýšku tuhé fáze h s ypočteme podle ronice m hs = ρs S (R-4) Výšku h fluidní rsty odečteme na měřítku kolony. Mezeroitost ε 0 klidoé rsty ypočteme podobně jako úloze Mletí z hustot ρ V a ρ s m ρv VV Vs S hs hs ε 0 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 ρ m s VV S h0 h0 (R-5) Vs Podobně ypočteme i mezeroitost fluidní rsty o ýšce h h s ε = 1 (R-6) h Tlakoý odpor roštu p r fluidační kolony neměříme, je našem případě zanedbatelný. Celkoý tlakoý odpor p fluidní rsty ypočteme z rozdílu ýšek hladin ody h U-manometru, je-li nosnou tekutinou zduch se zanedbatelnou hustotou proti hustotě ρ manometrické kapaliny: p = h ρ g (R-7) Statický tlakoý odpor p s způsobený tíhou náplně fluidoaného materiálu ypočteme podle ronice 2

3 m g Vs ρs g ps = = ( = hs ρs g ) (R-8) S S Dynamický tlakoý odpor p ξ ypočteme z rozdílu celkoého tlakoého odporu fluidní rsty a statického tlakoého odporu náplně fluidoaného materiálu pξ = p p s (R-9) Prahy fluidace a úletu odečteme z grafu záislosti tlakoého odporu fluidní rsty na mimorstoé rychlosti proudění zduchu způsobem naznačeným na idealizoané záislosti celkoého tlakoého odporu p fluidní rsty na mimorstoé rychlosti proudění zduchu: p praconí oblast fluidace úlet expanze fluidní rsty práh fluidace práh úletu Průměr d fluidoaných ypočteme z rychlosti proudění zduchu f e fluidní rstě na prahu úletu, kdy se mezeroitost blíží hodnotě 1 (0,8 i íce) a kdy se rychlost proudění zduchu e fluidní rstě blíží hodnotě mimorstoé rychlosti (pro mezeroitost ε = 1). Pro přibližný ýpočet průměru fluidoaných částic můžeme počítat s mimorstoou rychlostí proudění zduchu. Postup je ueden úloze Usazoání: Podle hodnoty mimorstoé rychlosti ypočteme hodnotu Ljaščenkoa kriteria Ly, určíme oblast usazoání a použijeme příslušného zorce pro ýpočet průměru fluidoaných částic shodného s průměrem nerušeně se usazujících částic. Můžeme také poronat ypočtenou rychlost nerušeného usazoání podle zrnění použitých částic s mimorstoou rychlostí fluidace, opět za předpokladu, že při prahu úletu je hodnota mezeroitosti blízká jedné. Podle střední elikosti zrna ypočteme Archimedoo kriterium Ar, určíme podle usazoací tabulky oblast usazoání a podle příslušného zorce ypočteme usazoací rychlost, která by měla být prakticky shodná s mimorstou rychlostí proudění zduchu. 3

4 Sestaa aparatury: Hodnoty eličin potřebných pro yhodnocení fluidace se měří na laboratorní fluidační koloně s průměry sekcí 50, 100 a 150 mm. Sekce jsou opatřeny měřítky a tlakoými odběry k připojení U-manometrů případně měřičů tahu. Měří se hlaně na sekci o průměru 50 mm opatřené nátrubkem pro sypání fluidoaného materiálu. Zdrojem tlakoého zduchu je ýkonný kompresor. Postup při měření: Přípraa materiálu a stanoení jeho fyzikálních lastností Pro fluidaci připraíme sítoáním monodisperzní frakce iontoměniče hodného zrnění, např. 0,71/0,80 mm nebo použijeme netříděný iontoměnič a stanoíme jejich sypnou hustotu a hustotu kompaktního materiálu (bez mezer) metodami popsanými úloze Mletí. Obě eličiny jsou potřebné pro ýpočty mezeroitostí klidoých i fluidních rste. Ke stanoení hustoty kompaktního materiálu se doporučuje použít nejhrubší frakci, která se nejlépe usazuje. Iontoměnič (přibližně 50 g) naažujeme na laboratorních ahách (analytické jsou zbytečně přesné) z prachonice do kádinky o objemu 100 ml. Objemy a jejich změny měříme odměrnými álečky objemu 100 ml. Protože se suchý iontoměnič smáčí odou obtížně, použijeme ke stanoení jeho hustoty ethanolu. Po stanoení hustoty suspenzi zfiltrujeme, iontoměnič ysušíme na porcelánoé misce. na zduchu nebo při teplotě do 80 C sušárně a ethanol použijeme pro opakoaná stanoení hustoty (celkem třikrát). Při opakoaných měřeních hustoty nemusíme áleček kantitatině yprazdňoat, protože měříme jen přírůstek objemu ethanolu po nasypání odážené hmotnosti iontoměniče. Výpočet hmotnosti náplně Ze známé sypné hustoty iontoměniče a zadaných nebo zolených ýšek klidoé rsty (aspoň dou interalu 5cm až 15 cm) ypočteme hmotnost náplně a nasypeme ji do kolony. Případný neroný porch sronáme mírným proudem zduchu a poronáme ýšku klidoé rsty odečtenou na měřítku s ýškou ypočtenou. Tlakoé odběry k U-manometru yplníme smotky záclonoiny, které zabrání niknutí fluidoaného materiálu do příodních hadic a manometru, tlumí tlakoé rázy způsobené neronoměrným choáním fluidní rsty a usnadní odečítání tlakoé diference. Tlakoé odběry občas pročistíme profouknutím mírně stlačeným zduchem (nejlépe ústy). Zrnitost náplně Kolonu plníme jednak monodisperzními frakcemi připraenými sítoáním, jednak netříděným materiálem a poronááme jejich choání subjektiním popisem a objektiním yjádřením záislosti tlakoé diference, ýšky fluidní rsty, mezeroitosti a dalších parametrů uedených teoretickém úodu na mimorstoé rychlosti proudění zduchu formou zápisu do tabulky naměřených a ypočtených hodnot a formou grafů záislostí celkoého tlakoého odporu fluidní rsty a mezeroitosti a rychlosti proudění zduchu fluidní rstou na mimorstoé rychlosti proudění. Průtoky zduchu měříme rotametry a jejich konstantní hodnoty během měření regulujeme příslušnými entily. Průtoky do 9 m 3 zyšujeme po 1 m 3 /hod, průtoky od 10 do 50 m 3 /hod po 5 m 3 /hod. Po ukončení měření ysajeme náplň fluidační kolony ysaačem a iontoměnič ysypeme do příslušné prachonice. Hadice tlakoých odběrů 4

5 sejmeme z nátrubků kolony a manometrů, aby se nepřilepily a neztěžoaly případné čištění tlakoých cest. Vyhodnocení ýsledků měření: Změřené a ypočtené hodnoty zapisujeme do tabulky Tabulka naměřených a ypočtených hodnot fluidace monodisperzní frakce iontoměniče se zrněním / mm (netříděného iontoměniče) o hmotnosti g, hustotě ρ s = kg m -3, sypné hustotě ρ V = kg m -3, objemu samotné tuhé fáze V s = cm 3, její ýšce h s = mm a statickém tlakoém odporu p s = Pa koloně o průměru 50 mm při teplotě. C a tlaku kpa. č. měř. 3 1 m hod h mm h m mm 3 1 m s 1 m s f 1 m s p Pa p ξ ε Pa Diskuse ýsledků: Podle tabulky a hlaně přiložených grafů zhodnotíme rozdílné průběhy fluidace a ypočtených parametrů u frakcí různého zrnění, šimneme si záislosti hodnot rychlostí proudění zduchu e rstě a dynamického tlakoého odporu částic na mimorstoé rychlosti proudění zduchu. Poronáme též ypočtené hodnoty průměrů částic se střední elikostí zrn fluidoané frakce. Příloha: Grafy záislostí uedených odst.úkol. Kontrolní otázky: 1) Ueďte příklady praktického yužití fluidace. 2) Vysětlete pojmy nehybná a expandující klidoá rsta, fluidní rsta, mimorstoá rychlost a důod jejího použití při fluidaci, prahy fluidace a úletu a jejich praktický ýznam. 3) Napište ronici pro ýpočet mimorstoé rychlosti proudění zduchu fluidační kolonou z průtoku zduchu a průměru fluidační kolony. 4) Odoďte zorec pro ýpočet rychlosti proudění zduchu (tekutiny) fluidní rstou. 5) Jak stanoíme hustotu a sypnou hustotu fluidoaného materiálu. Vyjádřete sloně a napsáním příslušných ronic. 6) Napište ronici pro ýpočet naážky fluidoaného materiálu pro dosažení zadané klidoé ýšky. 7) Napište ronici pro ýpočet ekialentní ýšky tuhé fáze ( kompaktní, bez mezer ) fluidoaného materiálu. 8) Vysětlete pojem mezeroitosti klidoé a fluidní rsty a odoďte zorec pro jejich ýpočet z příslušných ýšek fluidoaného materiálu e fluidační koloně. Jak elké mohou být přibližné hodnoty mezeroitosti kuloých částic? 5

6 9) Odoďte zorce pro ýpočet celkoého, statického a dynamického tlakoého odporu fluidní rsty. Kterým zorcům se podobají a jak s nimi souisejí? 10) Nakreslete průběh fluidace příslušném souřadném systému, popište něm charakteristické oblasti a čáry, které je ymezují. 11) Jaké záěry yodíte z konstantních hodnot tlakoých odporů oblasti fluidace a jak je zdůodníte? 12) Vysětlete pojmy monodisperzního a polydisperzního materiálu. Jak se liší mezeroitostí případě částic kuloého taru? 13) Ueďte ýpočet průměru fluidoaných kuloých částic. Které eličiny a ronice použijete? 6

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země 1.6.8 Pohyby centrálním graitačním poli emě Předpoklady: 160 Pedagogická poznámka: Pokud necháte experimentoat s modelem studenty, i případě, že už program odellus znají, stráíte touto hodinou dě yučoací

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

Meteorologická laboratoř

Meteorologická laboratoř AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková Obsah 1. Měření srážek...8 1.1. Metodický pokyn...8 1.2. Realizace úlohy...9 1.2.1. Teoretický základ úlohy...9 1.2.2. Pomůcky...10

Více

Optické vlastnosti koloidních soustav

Optické vlastnosti koloidních soustav Optické vlastnosti koloidních soustav (fyzikální princip metody měření velikosti částic a zeta potenciálu) Optické vlastnosti koloidních soustav jsou silně závislé zejména na fyzikálních vlastnostech koloidních

Více

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Revize 1 (10/2008) Skupina DP 01 01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Označení postupu DP 01/01 DP 01/02 DP 01/03 R 1 DP 01/04 Otázka k přijatému doporučenému postupu Vztahuje se povinnost posuzování

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 1 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy:

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-2-3-14 III/2-2-3-15 III/2-2-3-16 III/2-2-3-17 III/2-2-3-18 III/2-2-3-19 III/2-2-3-20 Název DUMu Ideální plyn Rychlost molekul plynu Základní rovnice pro tlak ideálního

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEPS, ČEZdistribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PEdistribuce, ZSE, VSE Odsouhlasení normy PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Základní vlastnosti zemin a klasifikace zemin cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více