Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn."

Transkript

1 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům, dodavatelům); zaměstnancům; institucím sociální zabezpečení a všeobecného zdravotního pojištění; společníkům, příp. členům družstva; finančním a jiným orgánům (finanční úřady, celnice, pojišťovny, finanční instituce a fyzické osoby). Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. Pohledávka: právo fyzické nebo právnické osoby (věřitele) požadovat na druhé osobě (dlužníkovi) plnění vzniklé z určitého závazku. Věřitel má právo vymáhat v době splatnosti pohledávku, dlužník má povinnost toto plnění uskutečnit Domácí úkol Opakovací úloha

2 POSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY Učebnice kapitola hodina Přijaté provozní zálohy = pro účetní jednotku jsou závazkem. Účet 324 Přijaté provozní zálohy Úloha 5.1 účtování u neplátce Úloha 5.2 úkol 1) zdanitelné plnění je uskutečněno ve stejném měsíci jako přijatá platba úkol 2) zdanitelné plnění je uskutečněno v následujícím měsíci Poskytnuté provozní zálohy Záloha: vydány peníze, ale účetní jednotka má nárok (pohledávku) na vyúčtování (dodání prací atd.). Neobsahuje DPH (zdanitelné plnění nebylo uskutečněno). Účet 314 Poskytnuté provozní zálohy Úloha 5.3 účtování poskytnutých záloh u neplátce DPH Úloha 5.4 úkol 1) poskytnutá záloha i uskutečnění kurzu je ve stejném měsíci úkol 2) kurz se uskutečnil až v následujícím měsíci Zálohové faktury Vystavují se z důvodu, aby druhá strana měla doklad pro zaplacení zálohy. Doporučené řešení: zálohovou FA neúčtovat.

3 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ Učebnice kapitola 5.3 Zákon o účetnictví vyžaduje účtování jak v českých korunách, tak i v cizích měnách. Přepočet na českou měnu Úloha 5.5 Kurzové rozdíly u neuhrazených faktur při uzavírání účetních knih Jest-li že nebyla zahraniční FA uhrazena do dne roční uzávěrky přepočítají se pohledávky a závazky na českou korunu k rozvahovému dni, kurzem devizového trhu stanoveného ČNB. Úloha 5.6 SMĚNKY Učebnice kapitola 5.4 Směnka je CP vyhotovený v předepsané formě, jehož podepsáním se dlužník zavazuje věřiteli uhradit svůj závazek. Směnka může být v účetnictví: a) platebním prostředkem, kterým se v obchodním styku uhrazují závazky a pohledávky. O směnkách se účtuje u věřitele na účtu 312 Směnky k inkasu, u dlužníka na účtech 322 Směnky k úhradě a 478 Dlouhodobé směnky k úhradě. Oceňování v pořizovacích cenách. b) CP účtová skupina 25 Krátkodobý finanční majetek (256, 257) a 06 Dlouhodobý finanční majetek (063, 065). Oceňování v pořizovacích cenách. c) Zajišťovacím prostředkem (tzn. Směnky zajišťují pohledávky z obchodního styku) neúčtují se na účty hlavní knihy, ale jsou pouze sledovány na podrozvahových účtech. Oceňování ve směnečné hodnotě. Podle způsobu vystavení se rozdělují směnky na: - směnky vlastní - směnky cizí SMĚNKY K INKASU Účet 312 Směnky k inkasu: zajišťují pohledávku účetní jednotky (prodejce) vůči odběrateli (dlužníkovi). Dlužník uhradí svůj závazek tím, že předá prodávajícímu směnku, v níž se zavazuje, že ji ve stanoveném termínu uhradí. Akceptem (přijetím) směnky se mění obvyklá pohledávka za odběratelem ve směnečnou pohledávku.

4 K rozvahovému dni se musí doúčtovat ještě alikvotní úrokový výnos, tj. úrok (662). (Úrok je cenou za to, že pohledávka bude uhrazena později.) Úloha 5.7 Eskont směnky Jde o odkoupení směnky bankou před dobou její splatnosti od majitele směnky. Účtování: přeúčtování směnečné pohledávky z účtu 312 na účet 313 Pohledávky za eskontované CP poskytnutí eskontního úvěru bankou: účetní jednotka získá od banky na eskontovanou směnku úvěr, který se eviduje na účtu 232 Eskontní úvěry (resp. 461 Bankovní úvěry), do doby splacení směnky směnečným dlužníkem. Na běžný účet účetní jednotky bude připsána částka nižší o úrok Kroky znázorňující přeměny majetku společnosti: 311 Pohledávka z obchodního styku 312 Směnky k inkasu 313 Pohledávky za eskontované CP 221,211 Peněžní prostředky Úloha 5.8 SMĚNKY K ÚHRADĚ Účet 322 Směnky k úhradě, účtuje se o směnkách ve funkci úvěrového platebního prostředku, ovšem z hlediska dlužníka a pouze o krátkodobých směnkách (dlouhodobé účet 478 Dlouhodobé směnky k úhradě). Předáním směnky vlastní dodavateli nebo vyhotovením směnky cizí dodavatelem mění se původní závazek v závazek směnečný. K rozvahovému dni se musí doúčtovat úrok (562). Úloha 5/9

5 13. hodina ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Učebnice kapitola 5.5 Opakování z II. ročníku Opakovací úloha Náhrada mzdy a dávky nemocenského pojištění při pracovní neschopnosti Sociální a zdravotní pojištění Daň z příjmů ze závislé činnosti Pro způsob zdanění mzdy daní z příjmů ze závislé činnosti je rozhodné, zda má zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani. a) Má-li zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani (pouze u 1 plátce), je daň z příjmů srážena ve formě zálohy na daň. b) Nemá-li zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani, potom je pro způsob zdanění rozhodující výše hrubé mzdy. a. Hrubá mzda do Kč 5 000,-: srážková daň (konečná daň a nelze ji již zúčtovat). b. Hrubá mzda nad Kč 5 000,-: záloha na daň (podléhá ročnímu vyúčtování) Úloha 5/10 Úloha 5/11 Zdaňování příjmů studentů Student musí předložit ze školy potvrzení o studiu pokud chce uplatnit zvýšenou odpočitatelnou položku pro studenty a úlevu z placení ZP. Zdanění příjmů studentů je odvislé od skutečnosti, zda student u zaměstnavatele podepíše prohlášení k dani. Úloha 5/12 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY KE SPOLEČNÍKŮM Učebnice kapitola 5.6 = účtové skupiny a) 35 Pohledávky ke společníkům a sdružení b) 36 Závazky ke společníkům a sdružení

6 Pohledávky ke společníkům a sdružení a) pohledávky k podnikům ve skupině, tj. k podnikům majetkově propojeným, s níž tvoří účetní jednotka konsolidovaný celek; na účtu 351 Pohledávky k podnikům ve skupině se zachycují zejm. krátkodobé půjčky v rámci koncernu, holdingu; b) pohledávky ve vztahu ke společníkům, resp. budoucím společníkům: účet 353 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál: pohledávky za upisovateli (akcionáři, společníky, členy družstva), účet 354 Pohledávky za společníky při úhradě ztráty: zachycujeme krátkodobé pohledávky za společníky, komplementáři ve výši předepsané úhrady ztráty, účet 355 Ostatní pohledávky: krátkodobé pohledávky z půjček společníkům a úrok z prodlení při opožděném splacení peněžitého vkladu společníka, c) pohledávky k účastníkům sdružení v případě, kdy nevzniká právnická osoba účet 358 Pohledávky k účastníkům sdružení Závazky ke společníkům a sdružení - zrcadlové účtování k pohledávkám a) účet 361 Závazky k podnikům ve skupině: závazky k podnikům ve skupině krátkodobé, a to z titulu přijatých půjček v rámci skupiny podniků tvořících konsolidovaný celek; b) účet 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku: závazkové vztahy ke společníkům, akcionářům a členům družstva ve výši jejich podílů, resp. dividend na zisku společnosti nebo družstva; c) účet 365 Ostatní závazky ke společníkům: krátkodobé závazky z půjček od společníků obchodní společnosti, závazky z titulu úroků ze splacených vkladů společníků ve v.o.s., v k.s. a s.r.o.; d) účet 366 Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti: závazky z pracovněprávních vztahů; účet je paralelou k účtu 331 Zaměstnanci, ale slouží pro osoby, které jsou sice v pracovně právním vztahů, avšak zároveň mají majetkový podíl na společnosti; e) účet 367 Závazky z upsaných nesplacených CP a vkladů: závazky účetní jednotky jako akcionáře či společníka v jiné obchodní společnosti za převzaté, avšak dosud nesplacené akcie, zatímní listy nebo vklady; f) účet 368 Závazky k účastníkům sdružení: Jiné pohledávky a závazky Zúčtovací vztahy související s prodejem podniku: Účet 371 Pohledávky z prodeje podniku Účet 372 Závazky z prodeje podniku

7 Pro zaúčtování změn reálných hodnot: kterými se oceňují k okamžiku sestavení účetní závěrky deriváty Účet 373 Pohledávky a závazky z pevných termínovaných operací Účet 376 Nakoupené opce Účet 377 Prodané opce Pro získávání peněžních prostředků vydá-li dlužné CP (dluhopisy): Účet 375 Pohledávky z emitovaných dluhopisů : zaúčtovat vzniklou pohledávku za těmi, kdo nakoupí dluhopisy, zachytit na straně MD Účet 473 Emitované dluhopisy: při emisi dlouhodobých dluhopisů se cizí zdroj zachytí na straně D Účet 241 Emitované krátkodobé dluhopisy: při emisi krátkodobých dluhopisů se cizí zdroj zachytí na straně D Úloha 5/13

8 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Učebnice kapitola hodina Účetní skupina 34 je vymezena pro zachycení vztahů zejména k: - Finančnímu orgánu, - Státnímu rozpočtu, - Správním orgánům, - Jiným osobám. Účet 341 Daň z příjmů: pro zachycení splatné daně z příjmů, kdy poplatníkem je účetní jednotka. MD/účtujeme zálohy, D/závazek účetní jednotky za zdaňovací období stanovený na základě daňového přiznání. Účet 342 Ostatní přímé daně: pro zachycení daně z příjmů, kdy je účetní jednotka plátcem daně, přičemž poplatníkem je jiný subjekt. Účet 343 Daň z přidané hodnoty Úloha 5.14 Pro všechny ostatní daně a dále pro poplatky je vymezen účet 345 Ostatní daně a poplatky. Účet slouží k zachycení následujících zúčtovacích vztahů: 345 Ostatní daně a poplatky Účet Titul Titul Účet Spotřební daň Spotřební daň Nárok na odpočet na vstupu při nákupu Pro výrobní účely v tuzemsku při dovozu Závazek na výstupu Při dodávkách výrobků Při vlastní spotřebě-reklama Při vlastní spotřebě-reprezentace 221 Platba, spotřební daně Úhrada spotřební daně od FÚ 221 Daň silniční, z nemovitostí, dědická, darovací, z převodu nemovitostí 221 Platba daní Poplatky Předpis daní: - silniční - z nemovitostí - dědické, darovací - z převodu nemovitostí Platba poplatníků Předpis poplatníků 538 K zachycení zúčtovacích vztahů vyplývajících z poskytnutí dotace (nenávratně poskytnuté peněžní prostředky slouží): Účet 346 Dotace ze SR Účet 347 Ostatní dotace: z obecných a městských rozpočtů.

9 Pro stanovení postupu účtování je rozhodující přesné vymezení účelu, na který je dotace poskytována druhy: dotace k úhradě nákladů (tj. provozní) dotace na pořízení DM (tj. investiční) Úloha 5. 15

10 CHARAKTERISTIKA KAPITÁLOVÝCH ÚČTŮ Učebnice kapitola hodina Charakteristika: účtová třída 4 pasivní účty a) Vlastní zdroje: ZK (individuální podnikatel Účet individuálního podnikatele); Kapitálové fondy; Fondy tvořené ze zisku; Výsledek hospodaření vykazován jako nerozdělení zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let a jednak jako výsledek hospodaření běžného účetního období. b) Cizí zdroje: 1. Rezervy; 2. Dlouhodobé (investiční) bankovní úvěry; 3. Dlouhodobé závazky, např. z pronájmu, z emitovaných dluhopisů. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Učebnice kapitola 6. 6 Účtová skupina 45 rezervy (zákonné, ostatní) Rezervy na náklady podnik si tvoří finanční zdroje na krytí budoucích výdajů nebo rizik třída 4. Znaky: znám účel + není známa částka Členění: 1. podle právních předpisů: a. zákonné (tvorba upravena zákonem, zahrnují se plně do daňových nákladů opravy DM na odpisovaný majetek více než 5 let) b. ostatní (tvorba upravena vnitřními předpisy podniku, nezahrnují se do daňových nákladů) 2. podle účelu a. individuální (opravy DM, kurzové ztráty) b. globální (na rizika a ztráty podniku) Účtování: Tvorba: 5../45. Čerpání: 45./5.. Výdaje, na které se rezervy tvoří, se musí čerpat z těchto rezerv, takže nemohou ovlivňovat náklady v době čerpání a tím snižovat daňový základ.

11 Rezervy nesmí být přečerpány. Provádí se inventarizace rezerv (ověření účelu + přiměřenosti výše). Účtová skupina 46 bankovní úvěry s lhůtou splatnosti delší než 1 rok účetní doklad: výpis bankovního úvěru poskytnuté prostředky banka buď připisuje na bankovní účet, nebo přímo z úvěru proplácí např. faktury dodavatelům úrok (562) výjimkou může být úrok z investičního úvěru (úvěru na pořízení DM) do doby uvedení majetku do užívání, kde se účetní jednotka může rozhodnout, zda úrok zaúčtuje jako náklad nebo jej zaúčtuje do pořizovací ceny DM. Účtová skupina 47 ostatní dlouhodobé závazky (které nemají podobu úvěrů) Cenné papíry: předpokládaná doba držení nad 1 rok (účtová skupina 06). Majetkové cenné papíry dlouhodobé, které zakládají podstatný nebo rozhodující vliv: 061 Podílové CP a podíly v ovládaných a řízených osobách držení alespoň 40 % hlasovacích práv 062Podílové CP a podíly v podnicích s podstatným vlivem s účastí nad 20 % Účtová skupina Odložená daňová pohledávka a závazek: o odložené dani musí účtovat všechny účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (a.s.) vypočítává se z přechodných rozdílů mezi položkami, které ovlivňují účetní HV a základ daně jde o rozdíly přechodné např. rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy, tvorba a zúčtování opravných položek, tvorba a zúčtování rezerv, ztráta z minulých let odložená daň neznamená odklad v placení skutečně splatné daně účtování: a) Daňově příznivá léta vznikají tzv. zdanitelné rozdíly (v příštích letech bude základ daně z titulu přechodných rozdílů vyšší než účetní HV), účtujeme o odloženém daňovém závazku (592: Daň z příjmů z běžné činnosti/481) b) Daňově nepříznivá léta vznikají tzv. odčitatelné rozdíly (v příštích letech bude základ daně z titulu přechodných rozdílů

12 nižší než účetní HV), účtujeme o odložené daňové pohledávce (481/592)

13 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Učebnice kapitola hodina Základní kapitál v s. r. o. a a. s. S.r.o.: Založena dnem uzavření společenské smlouvy (více společníků), zakladatelskou listinou (1 společník); Vznik dnem, ke kterému je zapsána do OR. A.s.: Založena dnem uzavření zakladatelské smlouvy (více zakladatelů), zakladatelskou listinou (1 zakladatel); Vznik dnem, ke kterému je zapsána do OR. Úloha Základní kapitál 419 Změny základního kapitálu Analytická evidence: třeba oddělit základní kapitál vytvořený vklady od základního kapitálu vytvořeného ze zisku, dále se pak analytická evidence vede podle jednotlivých vkladatelů. Kapitálové fondy Pokud účetní jednotka zvyšuje ZK upsáním nových vkladů, jejichž nominální hodnota je nižší než částka, kterou požaduje od vkladatelů (např. a. s. vydá nové akcie s nominální hodnotou 100 a emisním kurzem 120) rozdíl, o který se nezvyšuje ZK (20) se účtuje na 412 Emisní ážio Účtování: 1) Upsání vkladů ) Úhrada upsaných vkladů na běžný účet ) Zápis o změně ZK do OR Pokud se společníci rozhodnou posílit vlastní kapitál společnosti dalšími vklady, o které se však nebude navyšovat ZK (tzv. příplatky mimo ZK), zaúčtuje se hodnota těchto vkladů na účet 419 Ostatní kapitálové fondy (používá se i v případě darů). Účtování 1) Peněžní vklad společníka mimo ZK na běžný účet společnosti

14 2) Přijat darem kopírovací stroj Fondy ze zisku ze zisku po zdanění se tvoří fondy: a) povinně (podle obchodního zákoníku) 421/Zákonný rezervní fond (a.s., s.r.o.) určen ke krytí ztrátového hospodaření, 422/Nedělitelný fond (družstva) b) dobrovolně (účetní jednotka si stanoví sama) 423/Statutární fond, 427/Ostatní fondy Úloha 6/2 Úloha 6/3 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení HV může ovlivnit výši vlastních zdrojů: a) kladně b) záporně Ve zdrojích se objevuje ve dvou podobách a) jako HV bezprostředně předcházejícího roku 431 (MD/ztráta, D/zisk) na konci nesmí mít zůstatek b) jako nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z let minulých 428, 429 Účtování: a) konec běžného účetního období: ČISTÝ ZISK 710/702, ZTRÁTA 702/710 b) začátek následujícího účetního období: ČISTÝ ZISK 701/431, ZTRÁTA 701/431 Rozdělení zisku dosáhne-li účetní jednotka zisku rozhoduje v průběhu následujícího účetního období valná hromada v souladu s pravidly stanovenými obchodním zákoníkem (týká se tvorby zákonného rezervního fondu 431/421. Čistý zisk je možno použít: o na příděly do dalších fondů 431/423, 427 o na podíly na zisku společníkům 431/364 o na navýšení ZK 431/419 o na úhradu ztráty z minulých let 431/429 o v dalších letech jako dodatečný zdroj (převést do následujícího roku a ponechat k rozdělení na pozdější dobu) 431/428 Vypořádání ztráty 431 vynulovat. Ztrátu je možno vyrovnat z vlastních zdrojů: o čerpáním ze zákonného rezervního fondu 421/431 (pokud by zůstatek RF poklesl pod výše uvedené hranice, je nutné jej v příštích letech ze zisku doplňit) o čerpáním z dalších fondů 423, 427/431

15 o z nerozděleného zisku minulých let (vykazuje-li zůstatek) 428/431 o snížením ZK 419/431 o u s.r.o. je možno ztrátu předepsat k úhradě společníkům 354/431 nemá-li účetní jednotka dostatek zdrojů a nenalezne jinou cestu k vypořádání ztráty, převede ztrátu do dalších let 429/431 Úloha 6/4

16 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE Učebnice kapitola hodina Charakteristika FO podniká na základě oprávnění vykonávat podnikatelskou (resp. jinou samostatnou) výdělečnou činnost. Oprávnění - ŽL, zapsáním do profesní komory, evidencí soukromě hospodařících rolníků na obecním úřadě atd. Účet individuálního podnikatele eviduje vlastní zdroje = osobní vklady a výběry, HV Výhody samostatně podnikajících FO Jednoduchost při založení Není stanovena minimální výše vkladu FO ani ZK Rozhodování je soustředěno na jednoho vlastníka Obecně nižší sankce Při ročním obratu do 25 mil. Kč možnost vedení daňové evidence Nevýhody samostatně podnikajících FO Ručení celým svým osobním majetkem Vyšší odvodové zatížení než u PO Praktická nemožnost vstoupit do větších kontraktů a státních zakázek Zdání malosti v očích některých obchodních partnerů Znaky: účtují v soustavě účetnictví musí vést ve zjednodušené podobě (skupinové účty, účetní závěrka ve zkráceném rozsahu) nelze důsledně oddělit firemní majetek od osobního osobně rozhodují o rozdělení HV, nepředpokládá se tvorba fondů nemají nárok na mzdu, čerpají zálohu = účtuje se jako snížení vlastních zdrojů. Jsou považovány za samostatně výdělečné osoby, které jsou zdaňovány daní z příjmů fyzických osob. výše ZK se nezapisuje do OR a nemusí být uvedena ani ve společenské smlouvě Zdaňování podnikající FO DzP FO je strukturována tak, že zdanitelné příjmy FO jsou druhově rozlišovány (ze závislé činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu a ostatní příjmy). Základ daně je sestaven jakou souhrn dílčích základů daně. Základ daně se snižuje o:

17 a) nezdanitelné části (odpočet úroků z úvěrů ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, částky zaplacené na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění) b) odčitatelné položky (ztráta z minulých let) Takto upravený ZD se zdaňuje od jednotnou sazbou 15 %. Vypočtená daň se dále snižuje o slevy na dani: na poplatníka, manželku (manžela) s vlastními příjmy do určené částky, vlastní invalidní důchod, studenta, vyživované děti. ZD z podnikání vstupuje do vyměřovacích základů pro odvody sociálního a zdravotního pojištění. Mezi manželi lze využít možnosti rozdělení příjmů a výdajů z podnikání z titulu jejich spolupráce povoleno až do 50 % - max Kč za zdaňovací období Zdravotní a sociální pojištění podnikatele Účtování v průběhu roku zálohy na ZaSP. Zálohy se účtují na MD 336. Na konci roku se vypočítá částka pojištění, která se zaúčtuje 526 Sociální náklady(nedaňový náklad)/336. Vyměřovací základ pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění U OSVČ je 50 % z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení (tj. daňově uznatelných výdajů). Vyměřovací základ se nesnižuje o odčitatelné položky nebo o ztráty z minulých let (na rozdíl od základu daně z příjmů). Výpočet a platba pojistného pro zdravotní pojištění Sazba pojistného 13,5 % z vyměřovacího základu. Zálohy platí OSVČ měsíčně a jsou splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ se nově zavádí pevný termín, a to do následujícího roku. (Je-li daňový poradce oznámí do a přehled odevzdá do 31.7.). V případě, že má OSVČ uhradit doplatek pojistného, termín pro tuto platbu je do 8 dnů po podání daňového přiznání. Výpočet a platba na sociální pojištění zahrnuje pojistné na důchodové zabezpečení a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Zálohy měsíční a jsou splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

18 Vyměřovací základ se počítá z průměrné mzdy pro OSVČ s hlavní i vedlejší činností. Jak se uvádí v 14 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí nejméně 25 % průměrné mzdy. V přepočtu tedy korun ročně (6285 korun měsíčně). Z minimálního vyměřovacího základu se pak určí minimální výše zálohy. Ta pro OSVČ hlavní v roce 2012 činí 1836 korun. Měsíční minimální vyměřovací základ OSVČ vedlejší je stanoven na úrovni 10 % průměrné mzdy, v roce 2012 to znamená částku korun ročně (2514 korun měsíčně). OSVČ vedlejší tak budou v příštím roce platit zálohy v minimální výši 735 korun. Oproti letošnímu roku se rovněž zvyšuje rozhodná částka pro určení, odkdy OSVČ vedlejší musí hradit zálohy na důchodové pojištění. V roce 2012 to bude po překročení hranice korun. Z hodnoty průměrné mzdy se rovněž určuje maximální vyměřovací základ. Pokud OSVČ stanovenou hranici překročí, z částky nad strop již pojistné nehradí. Příští rok přitom opět maximální vyměřovací základ klesá na 48násobek průměrné mzdy. V předchozích dvou letech se hranice maximálního pojistného posunula na 72násobek průměrné mzdy, šlo však pouze o dočasné opatření. Tedy alespoň v případě sociálního pojištění, u zdravotního pojištění totiž zůstává strop i pro rok 2012 na 72násobku. Řečí čísel to znamená, že strop sociálního pojištění OSVČ činí pro příští rok Kč. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ jsou povinny podat do následujícího roku (zpracovávali daňový poradce do 30.7.). Doplatek pojistného splatný do 8 dnů od podání přehledu. Úloha 6.5

19 MEZINÁRODNÍ A ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY 18. hodina V účetních standardech je stanoven obsah a forma finančních výkazů účetní závěrky. Hlavním cílem účetních standardů je, aby všechny společnosti používali stejné účetní metody a jejich finanční výkazy v jednotlivých letech byly porovnatelné. Účetní standardy v Česku samozřejmě respektují daňové zákony a obchodní zákoník. České účetní standardy jsou, na rozdíl od některých zemí, součástí české legislativy. Registr českých účetních standardů vede Ministerstvo financí a oznamuje je ve Finančním zpravodaji. Účelem tvorby a vydávání Českých účetních standardů (ČÚS) je dle 36 zákona o účetnictví docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. Obsahem standardů je popis účetních metod nebo postupů účtování. Obsah standardů nesmí být v rozporu s ustanoveními zákona o účetnictví a ostatních právních předpisů ani obcházet jejich účet. Použití standardů účetními jednotkami se považuje za plnění ustanovení o účetních metodách dle zákona o účetnictví. Seznam standardů standardy pro podnikatele (upraveny vyhláškou 500/2002 Sb.) standardy pro banky a jiné finanční instituce (upraveny vyhláškou 501/2002 Sb.) standardy pro pojišťovny (upraveny vyhláškou 502/2002 Sb.) standardy pro zdravotní pojišťovny (upraveny vyhláškou 503/2002 Sb.) standardy pro nepodnikatelské subjekty (upraveny vyhláškou 504/2002 Sb.) standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, organizační složky státu (upraveny vyhláškou 505/2002 Sb.) JAKÉ STANDARDY JSOU DŮLEŽITÉ PRO BURZU? Pokud chce společnost, aby její akcie byly obchodovatelné na burze, tak je nutné vykazovat účetní výkazy nejčastěji dle standardů IFRS (Mezinárodních účetních standardů) nebo pokud chce obchodovat v USA tak je nutné vykazovat

20 účetní výkazy dle všeobecně uznávaných amerických principů US GAAP. Jednotnost vykazování výkazů je nutná pro porovnání jednotlivých firem mezi sebou i pro porovnání jednotlivých let každé společnosti. Účetní standardy pro podnikatele Postupy účtování pro podnikatele - v současné době musí účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 500/2002 Sb. dodržovat těchto 23 standardů: Číslo Název Účty a zásady účtování na účtech Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob Obsah V tomto standardu je upraveno zřizování účtů účetní jednotky, analytických účtů, podrozvahových účtů, účetními zápisy a vnitropodnikovým účetnictvím. V tomto standardu je upraven postup při otevírání a uzavírání účetních knih. Daňová povinnost odložená vyplývá z rozdílů, které nastávají v momentě odlišného pohledu účetního a daňového na určité položky v účetnictví. V tomto standartu je upraven postup pro účtování těchto rozdílů z titulu odlišného daňového a účetního pohledu. V účetnictví položka rezervy obsahuje rezervy podle zvláštních právních předpisů (např. zákon 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu), rezervu na důchody a podobné závazky, rezervu na daň z příjmu a ostatní rezervy. V tomto standardu jsou upraveny postupy účtování a tvorba rezerv. Opravnými položkami se vyjadřuje přechodné snížení hodnoty majetku za zákonem uvedených podmínek. V tomto standardu jsou upraveny postupy pro jejich tvoření a rozpouštění. V tomto standardu je upraven postup účtování kursových rozdílů, včetně zásad pro jejich správný výpočet. V tomto standardu je upraven postup účtování inventarizačních rozdílů a ztrát v rámci norem přirozených úbytků. Za inventarizační rozdíl se považují výlučně případy, kdy skutečný stav je nižší

21 008 Operace s cennými papíry a podíly 009 Deriváty 010 Zvláštní operace s pohledávkami 011 Operace s podnikem Změny vlastního kapitálu Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek 015 Zásoby než stav v účetnictví (manko, popřípadě schodek u peněžních hotovostí a cenin) a rozdíl mezi těmito stavy nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem nebo skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví (přebytek) a rozdíl mezi těmito stavy nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem. V tomto standardu je upraven postup účtování směnek, cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou, oceňování ekvivalencí, úrokovým výnosem a přesunem mezi jednotlivými skupinami cenných papírů. V tomto standardu je upraven postup účtování derivátů. V tomto standardu je upraven postup účtování při postupném odepisování starých splatných pohledávek (do konce roku 1994). Tyto pohledávky jsou v drtivé většině u všech společností již všechny odepsány. V tomto standardu je upraven postup účtování při přeměně podniku, při jeho prodeji nebo jeho části nebo při nájmu podniku nebo jeho části. V tomto standardu je upraven postup pro zvyšování nebo snižování vlastního kapitálu u jednotlivých typů společností (akciové společnosti, družstva, společnost s ručením omezeným, družstvo, komanditní společnost, státní podnik). V tomto standardu je obsahové vymezení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, jeho oceňování, odepisování a postup účtování. Upraveno je i vedení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. V tomto standardu je obsahové vymezení dlouhodobého finančního majetku, jeho oceňování a postup účtování. Upraveno je i vedení analytických a podrozvahových účtů u dlouhodobého finančního majetku. V tomto standardu je obsahové vymezení zásob, jejich oceňování a postup účtování. Upraveno je i vedení analytických a podrozvahových účtů u zásob.

22 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 017 Zúčtovací vztahy 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 019 Náklady a výnosy 020 Konsolidace Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby Přehled o peněžních tocích V tomto standardu je obsahové vymezení krátkodobého finančního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů a postup jejich účtování. V tomto standardu je obsahové vymezení zúčtovacích vztahů (především pohledávek a krátkodobých závazků) a postup jejich účtování. V tomto standardu je obsahové vymezení kapitálových účtů a dlouhodobých závazků a postup jejich účtování. V tomto standardu je obsahové vymezení nákladů (účtové třídy 5) a výnosů (účtové třídy 6) a postup jejich účtování a zásady pro účtování nákladů a výnosů a jejich časové rozlišení. V tomto standardu jsou vymezeny pojmy pro konsolidaci, konsolidační pravidla, charakteristika a etapy plné konsolidace, konsolidace ekvivalenční metodou, konsolidace poměrnou metodou, obecná pravidla, konsolidovaný přehled o finančních tocích. V tomto standardu je upraven postup účtování při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci. V tomto standardu je upraven postup v účetnictví státního podniku nebo jiné státní organizace, která není organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací, při privatizaci za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. V tomto standardu jsou upraveny základní postupy při sestavování přehledu o peněžních tocích za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS), anglicky International Financial Reporting Standards, je soubor standardů vydávaných Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB), anglicky International Accounting Standards Board, upravující sestavování a prezentaci finančních výkazů účetní závěrky. Většina standardů stále platí pod starým názvem Mezinárodní účetní standardy (IAS). Standardy IAS byly vydávány v letech 1973 až 2001 Výborem pro

23 mezinárodní účetní standardy (IASC). V dubnu 2001 byl výbor IASC nahrazen radou IASB, která pokračuje ve vydávání nových standardů pod názvem IFRS. Tyto standardy postupně nahrazují dřívější standardy IAS Cílem standardů je dosažení vysoké míry srovnatelnosti a transparentnosti účetních závěrek v celosvětovém rozsahu. Od 1. ledna 2005 jsou společnosti kotované na veřejně obchodované na burzách Evropské unie povinny vykazovat své konsolidované účetní výkazy v souladu se standardy IAS/IFRS. Oficiálním překladem Mezinárodních standardů účetního výkaznictví do českého jazyka se zabývá Národní účetní rada.

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Seznam standardů... n 1 ČÚS č. 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví... n 2 ČÚS č.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 36 Finanční zpravodaj 1/2014 28 Změna Českého účetního standardu č. 101 Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční ve znění pozdějších

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

Finanční zpravodaj 10/2007

Finanční zpravodaj 10/2007 Strana 234 Finanční zpravodaj 10/2007 31 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více