Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn."

Transkript

1 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům, dodavatelům); zaměstnancům; institucím sociální zabezpečení a všeobecného zdravotního pojištění; společníkům, příp. členům družstva; finančním a jiným orgánům (finanční úřady, celnice, pojišťovny, finanční instituce a fyzické osoby). Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. Pohledávka: právo fyzické nebo právnické osoby (věřitele) požadovat na druhé osobě (dlužníkovi) plnění vzniklé z určitého závazku. Věřitel má právo vymáhat v době splatnosti pohledávku, dlužník má povinnost toto plnění uskutečnit Domácí úkol Opakovací úloha

2 POSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY Učebnice kapitola hodina Přijaté provozní zálohy = pro účetní jednotku jsou závazkem. Účet 324 Přijaté provozní zálohy Úloha 5.1 účtování u neplátce Úloha 5.2 úkol 1) zdanitelné plnění je uskutečněno ve stejném měsíci jako přijatá platba úkol 2) zdanitelné plnění je uskutečněno v následujícím měsíci Poskytnuté provozní zálohy Záloha: vydány peníze, ale účetní jednotka má nárok (pohledávku) na vyúčtování (dodání prací atd.). Neobsahuje DPH (zdanitelné plnění nebylo uskutečněno). Účet 314 Poskytnuté provozní zálohy Úloha 5.3 účtování poskytnutých záloh u neplátce DPH Úloha 5.4 úkol 1) poskytnutá záloha i uskutečnění kurzu je ve stejném měsíci úkol 2) kurz se uskutečnil až v následujícím měsíci Zálohové faktury Vystavují se z důvodu, aby druhá strana měla doklad pro zaplacení zálohy. Doporučené řešení: zálohovou FA neúčtovat.

3 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ Učebnice kapitola 5.3 Zákon o účetnictví vyžaduje účtování jak v českých korunách, tak i v cizích měnách. Přepočet na českou měnu Úloha 5.5 Kurzové rozdíly u neuhrazených faktur při uzavírání účetních knih Jest-li že nebyla zahraniční FA uhrazena do dne roční uzávěrky přepočítají se pohledávky a závazky na českou korunu k rozvahovému dni, kurzem devizového trhu stanoveného ČNB. Úloha 5.6 SMĚNKY Učebnice kapitola 5.4 Směnka je CP vyhotovený v předepsané formě, jehož podepsáním se dlužník zavazuje věřiteli uhradit svůj závazek. Směnka může být v účetnictví: a) platebním prostředkem, kterým se v obchodním styku uhrazují závazky a pohledávky. O směnkách se účtuje u věřitele na účtu 312 Směnky k inkasu, u dlužníka na účtech 322 Směnky k úhradě a 478 Dlouhodobé směnky k úhradě. Oceňování v pořizovacích cenách. b) CP účtová skupina 25 Krátkodobý finanční majetek (256, 257) a 06 Dlouhodobý finanční majetek (063, 065). Oceňování v pořizovacích cenách. c) Zajišťovacím prostředkem (tzn. Směnky zajišťují pohledávky z obchodního styku) neúčtují se na účty hlavní knihy, ale jsou pouze sledovány na podrozvahových účtech. Oceňování ve směnečné hodnotě. Podle způsobu vystavení se rozdělují směnky na: - směnky vlastní - směnky cizí SMĚNKY K INKASU Účet 312 Směnky k inkasu: zajišťují pohledávku účetní jednotky (prodejce) vůči odběrateli (dlužníkovi). Dlužník uhradí svůj závazek tím, že předá prodávajícímu směnku, v níž se zavazuje, že ji ve stanoveném termínu uhradí. Akceptem (přijetím) směnky se mění obvyklá pohledávka za odběratelem ve směnečnou pohledávku.

4 K rozvahovému dni se musí doúčtovat ještě alikvotní úrokový výnos, tj. úrok (662). (Úrok je cenou za to, že pohledávka bude uhrazena později.) Úloha 5.7 Eskont směnky Jde o odkoupení směnky bankou před dobou její splatnosti od majitele směnky. Účtování: přeúčtování směnečné pohledávky z účtu 312 na účet 313 Pohledávky za eskontované CP poskytnutí eskontního úvěru bankou: účetní jednotka získá od banky na eskontovanou směnku úvěr, který se eviduje na účtu 232 Eskontní úvěry (resp. 461 Bankovní úvěry), do doby splacení směnky směnečným dlužníkem. Na běžný účet účetní jednotky bude připsána částka nižší o úrok Kroky znázorňující přeměny majetku společnosti: 311 Pohledávka z obchodního styku 312 Směnky k inkasu 313 Pohledávky za eskontované CP 221,211 Peněžní prostředky Úloha 5.8 SMĚNKY K ÚHRADĚ Účet 322 Směnky k úhradě, účtuje se o směnkách ve funkci úvěrového platebního prostředku, ovšem z hlediska dlužníka a pouze o krátkodobých směnkách (dlouhodobé účet 478 Dlouhodobé směnky k úhradě). Předáním směnky vlastní dodavateli nebo vyhotovením směnky cizí dodavatelem mění se původní závazek v závazek směnečný. K rozvahovému dni se musí doúčtovat úrok (562). Úloha 5/9

5 13. hodina ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Učebnice kapitola 5.5 Opakování z II. ročníku Opakovací úloha Náhrada mzdy a dávky nemocenského pojištění při pracovní neschopnosti Sociální a zdravotní pojištění Daň z příjmů ze závislé činnosti Pro způsob zdanění mzdy daní z příjmů ze závislé činnosti je rozhodné, zda má zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani. a) Má-li zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani (pouze u 1 plátce), je daň z příjmů srážena ve formě zálohy na daň. b) Nemá-li zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani, potom je pro způsob zdanění rozhodující výše hrubé mzdy. a. Hrubá mzda do Kč 5 000,-: srážková daň (konečná daň a nelze ji již zúčtovat). b. Hrubá mzda nad Kč 5 000,-: záloha na daň (podléhá ročnímu vyúčtování) Úloha 5/10 Úloha 5/11 Zdaňování příjmů studentů Student musí předložit ze školy potvrzení o studiu pokud chce uplatnit zvýšenou odpočitatelnou položku pro studenty a úlevu z placení ZP. Zdanění příjmů studentů je odvislé od skutečnosti, zda student u zaměstnavatele podepíše prohlášení k dani. Úloha 5/12 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY KE SPOLEČNÍKŮM Učebnice kapitola 5.6 = účtové skupiny a) 35 Pohledávky ke společníkům a sdružení b) 36 Závazky ke společníkům a sdružení

6 Pohledávky ke společníkům a sdružení a) pohledávky k podnikům ve skupině, tj. k podnikům majetkově propojeným, s níž tvoří účetní jednotka konsolidovaný celek; na účtu 351 Pohledávky k podnikům ve skupině se zachycují zejm. krátkodobé půjčky v rámci koncernu, holdingu; b) pohledávky ve vztahu ke společníkům, resp. budoucím společníkům: účet 353 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál: pohledávky za upisovateli (akcionáři, společníky, členy družstva), účet 354 Pohledávky za společníky při úhradě ztráty: zachycujeme krátkodobé pohledávky za společníky, komplementáři ve výši předepsané úhrady ztráty, účet 355 Ostatní pohledávky: krátkodobé pohledávky z půjček společníkům a úrok z prodlení při opožděném splacení peněžitého vkladu společníka, c) pohledávky k účastníkům sdružení v případě, kdy nevzniká právnická osoba účet 358 Pohledávky k účastníkům sdružení Závazky ke společníkům a sdružení - zrcadlové účtování k pohledávkám a) účet 361 Závazky k podnikům ve skupině: závazky k podnikům ve skupině krátkodobé, a to z titulu přijatých půjček v rámci skupiny podniků tvořících konsolidovaný celek; b) účet 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku: závazkové vztahy ke společníkům, akcionářům a členům družstva ve výši jejich podílů, resp. dividend na zisku společnosti nebo družstva; c) účet 365 Ostatní závazky ke společníkům: krátkodobé závazky z půjček od společníků obchodní společnosti, závazky z titulu úroků ze splacených vkladů společníků ve v.o.s., v k.s. a s.r.o.; d) účet 366 Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti: závazky z pracovněprávních vztahů; účet je paralelou k účtu 331 Zaměstnanci, ale slouží pro osoby, které jsou sice v pracovně právním vztahů, avšak zároveň mají majetkový podíl na společnosti; e) účet 367 Závazky z upsaných nesplacených CP a vkladů: závazky účetní jednotky jako akcionáře či společníka v jiné obchodní společnosti za převzaté, avšak dosud nesplacené akcie, zatímní listy nebo vklady; f) účet 368 Závazky k účastníkům sdružení: Jiné pohledávky a závazky Zúčtovací vztahy související s prodejem podniku: Účet 371 Pohledávky z prodeje podniku Účet 372 Závazky z prodeje podniku

7 Pro zaúčtování změn reálných hodnot: kterými se oceňují k okamžiku sestavení účetní závěrky deriváty Účet 373 Pohledávky a závazky z pevných termínovaných operací Účet 376 Nakoupené opce Účet 377 Prodané opce Pro získávání peněžních prostředků vydá-li dlužné CP (dluhopisy): Účet 375 Pohledávky z emitovaných dluhopisů : zaúčtovat vzniklou pohledávku za těmi, kdo nakoupí dluhopisy, zachytit na straně MD Účet 473 Emitované dluhopisy: při emisi dlouhodobých dluhopisů se cizí zdroj zachytí na straně D Účet 241 Emitované krátkodobé dluhopisy: při emisi krátkodobých dluhopisů se cizí zdroj zachytí na straně D Úloha 5/13

8 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Učebnice kapitola hodina Účetní skupina 34 je vymezena pro zachycení vztahů zejména k: - Finančnímu orgánu, - Státnímu rozpočtu, - Správním orgánům, - Jiným osobám. Účet 341 Daň z příjmů: pro zachycení splatné daně z příjmů, kdy poplatníkem je účetní jednotka. MD/účtujeme zálohy, D/závazek účetní jednotky za zdaňovací období stanovený na základě daňového přiznání. Účet 342 Ostatní přímé daně: pro zachycení daně z příjmů, kdy je účetní jednotka plátcem daně, přičemž poplatníkem je jiný subjekt. Účet 343 Daň z přidané hodnoty Úloha 5.14 Pro všechny ostatní daně a dále pro poplatky je vymezen účet 345 Ostatní daně a poplatky. Účet slouží k zachycení následujících zúčtovacích vztahů: 345 Ostatní daně a poplatky Účet Titul Titul Účet Spotřební daň Spotřební daň Nárok na odpočet na vstupu při nákupu Pro výrobní účely v tuzemsku při dovozu Závazek na výstupu Při dodávkách výrobků Při vlastní spotřebě-reklama Při vlastní spotřebě-reprezentace 221 Platba, spotřební daně Úhrada spotřební daně od FÚ 221 Daň silniční, z nemovitostí, dědická, darovací, z převodu nemovitostí 221 Platba daní Poplatky Předpis daní: - silniční - z nemovitostí - dědické, darovací - z převodu nemovitostí Platba poplatníků Předpis poplatníků 538 K zachycení zúčtovacích vztahů vyplývajících z poskytnutí dotace (nenávratně poskytnuté peněžní prostředky slouží): Účet 346 Dotace ze SR Účet 347 Ostatní dotace: z obecných a městských rozpočtů.

9 Pro stanovení postupu účtování je rozhodující přesné vymezení účelu, na který je dotace poskytována druhy: dotace k úhradě nákladů (tj. provozní) dotace na pořízení DM (tj. investiční) Úloha 5. 15

10 CHARAKTERISTIKA KAPITÁLOVÝCH ÚČTŮ Učebnice kapitola hodina Charakteristika: účtová třída 4 pasivní účty a) Vlastní zdroje: ZK (individuální podnikatel Účet individuálního podnikatele); Kapitálové fondy; Fondy tvořené ze zisku; Výsledek hospodaření vykazován jako nerozdělení zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let a jednak jako výsledek hospodaření běžného účetního období. b) Cizí zdroje: 1. Rezervy; 2. Dlouhodobé (investiční) bankovní úvěry; 3. Dlouhodobé závazky, např. z pronájmu, z emitovaných dluhopisů. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Učebnice kapitola 6. 6 Účtová skupina 45 rezervy (zákonné, ostatní) Rezervy na náklady podnik si tvoří finanční zdroje na krytí budoucích výdajů nebo rizik třída 4. Znaky: znám účel + není známa částka Členění: 1. podle právních předpisů: a. zákonné (tvorba upravena zákonem, zahrnují se plně do daňových nákladů opravy DM na odpisovaný majetek více než 5 let) b. ostatní (tvorba upravena vnitřními předpisy podniku, nezahrnují se do daňových nákladů) 2. podle účelu a. individuální (opravy DM, kurzové ztráty) b. globální (na rizika a ztráty podniku) Účtování: Tvorba: 5../45. Čerpání: 45./5.. Výdaje, na které se rezervy tvoří, se musí čerpat z těchto rezerv, takže nemohou ovlivňovat náklady v době čerpání a tím snižovat daňový základ.

11 Rezervy nesmí být přečerpány. Provádí se inventarizace rezerv (ověření účelu + přiměřenosti výše). Účtová skupina 46 bankovní úvěry s lhůtou splatnosti delší než 1 rok účetní doklad: výpis bankovního úvěru poskytnuté prostředky banka buď připisuje na bankovní účet, nebo přímo z úvěru proplácí např. faktury dodavatelům úrok (562) výjimkou může být úrok z investičního úvěru (úvěru na pořízení DM) do doby uvedení majetku do užívání, kde se účetní jednotka může rozhodnout, zda úrok zaúčtuje jako náklad nebo jej zaúčtuje do pořizovací ceny DM. Účtová skupina 47 ostatní dlouhodobé závazky (které nemají podobu úvěrů) Cenné papíry: předpokládaná doba držení nad 1 rok (účtová skupina 06). Majetkové cenné papíry dlouhodobé, které zakládají podstatný nebo rozhodující vliv: 061 Podílové CP a podíly v ovládaných a řízených osobách držení alespoň 40 % hlasovacích práv 062Podílové CP a podíly v podnicích s podstatným vlivem s účastí nad 20 % Účtová skupina Odložená daňová pohledávka a závazek: o odložené dani musí účtovat všechny účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (a.s.) vypočítává se z přechodných rozdílů mezi položkami, které ovlivňují účetní HV a základ daně jde o rozdíly přechodné např. rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy, tvorba a zúčtování opravných položek, tvorba a zúčtování rezerv, ztráta z minulých let odložená daň neznamená odklad v placení skutečně splatné daně účtování: a) Daňově příznivá léta vznikají tzv. zdanitelné rozdíly (v příštích letech bude základ daně z titulu přechodných rozdílů vyšší než účetní HV), účtujeme o odloženém daňovém závazku (592: Daň z příjmů z běžné činnosti/481) b) Daňově nepříznivá léta vznikají tzv. odčitatelné rozdíly (v příštích letech bude základ daně z titulu přechodných rozdílů

12 nižší než účetní HV), účtujeme o odložené daňové pohledávce (481/592)

13 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Učebnice kapitola hodina Základní kapitál v s. r. o. a a. s. S.r.o.: Založena dnem uzavření společenské smlouvy (více společníků), zakladatelskou listinou (1 společník); Vznik dnem, ke kterému je zapsána do OR. A.s.: Založena dnem uzavření zakladatelské smlouvy (více zakladatelů), zakladatelskou listinou (1 zakladatel); Vznik dnem, ke kterému je zapsána do OR. Úloha Základní kapitál 419 Změny základního kapitálu Analytická evidence: třeba oddělit základní kapitál vytvořený vklady od základního kapitálu vytvořeného ze zisku, dále se pak analytická evidence vede podle jednotlivých vkladatelů. Kapitálové fondy Pokud účetní jednotka zvyšuje ZK upsáním nových vkladů, jejichž nominální hodnota je nižší než částka, kterou požaduje od vkladatelů (např. a. s. vydá nové akcie s nominální hodnotou 100 a emisním kurzem 120) rozdíl, o který se nezvyšuje ZK (20) se účtuje na 412 Emisní ážio Účtování: 1) Upsání vkladů ) Úhrada upsaných vkladů na běžný účet ) Zápis o změně ZK do OR Pokud se společníci rozhodnou posílit vlastní kapitál společnosti dalšími vklady, o které se však nebude navyšovat ZK (tzv. příplatky mimo ZK), zaúčtuje se hodnota těchto vkladů na účet 419 Ostatní kapitálové fondy (používá se i v případě darů). Účtování 1) Peněžní vklad společníka mimo ZK na běžný účet společnosti

14 2) Přijat darem kopírovací stroj Fondy ze zisku ze zisku po zdanění se tvoří fondy: a) povinně (podle obchodního zákoníku) 421/Zákonný rezervní fond (a.s., s.r.o.) určen ke krytí ztrátového hospodaření, 422/Nedělitelný fond (družstva) b) dobrovolně (účetní jednotka si stanoví sama) 423/Statutární fond, 427/Ostatní fondy Úloha 6/2 Úloha 6/3 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení HV může ovlivnit výši vlastních zdrojů: a) kladně b) záporně Ve zdrojích se objevuje ve dvou podobách a) jako HV bezprostředně předcházejícího roku 431 (MD/ztráta, D/zisk) na konci nesmí mít zůstatek b) jako nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z let minulých 428, 429 Účtování: a) konec běžného účetního období: ČISTÝ ZISK 710/702, ZTRÁTA 702/710 b) začátek následujícího účetního období: ČISTÝ ZISK 701/431, ZTRÁTA 701/431 Rozdělení zisku dosáhne-li účetní jednotka zisku rozhoduje v průběhu následujícího účetního období valná hromada v souladu s pravidly stanovenými obchodním zákoníkem (týká se tvorby zákonného rezervního fondu 431/421. Čistý zisk je možno použít: o na příděly do dalších fondů 431/423, 427 o na podíly na zisku společníkům 431/364 o na navýšení ZK 431/419 o na úhradu ztráty z minulých let 431/429 o v dalších letech jako dodatečný zdroj (převést do následujícího roku a ponechat k rozdělení na pozdější dobu) 431/428 Vypořádání ztráty 431 vynulovat. Ztrátu je možno vyrovnat z vlastních zdrojů: o čerpáním ze zákonného rezervního fondu 421/431 (pokud by zůstatek RF poklesl pod výše uvedené hranice, je nutné jej v příštích letech ze zisku doplňit) o čerpáním z dalších fondů 423, 427/431

15 o z nerozděleného zisku minulých let (vykazuje-li zůstatek) 428/431 o snížením ZK 419/431 o u s.r.o. je možno ztrátu předepsat k úhradě společníkům 354/431 nemá-li účetní jednotka dostatek zdrojů a nenalezne jinou cestu k vypořádání ztráty, převede ztrátu do dalších let 429/431 Úloha 6/4

16 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE Učebnice kapitola hodina Charakteristika FO podniká na základě oprávnění vykonávat podnikatelskou (resp. jinou samostatnou) výdělečnou činnost. Oprávnění - ŽL, zapsáním do profesní komory, evidencí soukromě hospodařících rolníků na obecním úřadě atd. Účet individuálního podnikatele eviduje vlastní zdroje = osobní vklady a výběry, HV Výhody samostatně podnikajících FO Jednoduchost při založení Není stanovena minimální výše vkladu FO ani ZK Rozhodování je soustředěno na jednoho vlastníka Obecně nižší sankce Při ročním obratu do 25 mil. Kč možnost vedení daňové evidence Nevýhody samostatně podnikajících FO Ručení celým svým osobním majetkem Vyšší odvodové zatížení než u PO Praktická nemožnost vstoupit do větších kontraktů a státních zakázek Zdání malosti v očích některých obchodních partnerů Znaky: účtují v soustavě účetnictví musí vést ve zjednodušené podobě (skupinové účty, účetní závěrka ve zkráceném rozsahu) nelze důsledně oddělit firemní majetek od osobního osobně rozhodují o rozdělení HV, nepředpokládá se tvorba fondů nemají nárok na mzdu, čerpají zálohu = účtuje se jako snížení vlastních zdrojů. Jsou považovány za samostatně výdělečné osoby, které jsou zdaňovány daní z příjmů fyzických osob. výše ZK se nezapisuje do OR a nemusí být uvedena ani ve společenské smlouvě Zdaňování podnikající FO DzP FO je strukturována tak, že zdanitelné příjmy FO jsou druhově rozlišovány (ze závislé činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu a ostatní příjmy). Základ daně je sestaven jakou souhrn dílčích základů daně. Základ daně se snižuje o:

17 a) nezdanitelné části (odpočet úroků z úvěrů ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, částky zaplacené na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění) b) odčitatelné položky (ztráta z minulých let) Takto upravený ZD se zdaňuje od jednotnou sazbou 15 %. Vypočtená daň se dále snižuje o slevy na dani: na poplatníka, manželku (manžela) s vlastními příjmy do určené částky, vlastní invalidní důchod, studenta, vyživované děti. ZD z podnikání vstupuje do vyměřovacích základů pro odvody sociálního a zdravotního pojištění. Mezi manželi lze využít možnosti rozdělení příjmů a výdajů z podnikání z titulu jejich spolupráce povoleno až do 50 % - max Kč za zdaňovací období Zdravotní a sociální pojištění podnikatele Účtování v průběhu roku zálohy na ZaSP. Zálohy se účtují na MD 336. Na konci roku se vypočítá částka pojištění, která se zaúčtuje 526 Sociální náklady(nedaňový náklad)/336. Vyměřovací základ pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění U OSVČ je 50 % z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení (tj. daňově uznatelných výdajů). Vyměřovací základ se nesnižuje o odčitatelné položky nebo o ztráty z minulých let (na rozdíl od základu daně z příjmů). Výpočet a platba pojistného pro zdravotní pojištění Sazba pojistného 13,5 % z vyměřovacího základu. Zálohy platí OSVČ měsíčně a jsou splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ se nově zavádí pevný termín, a to do následujícího roku. (Je-li daňový poradce oznámí do a přehled odevzdá do 31.7.). V případě, že má OSVČ uhradit doplatek pojistného, termín pro tuto platbu je do 8 dnů po podání daňového přiznání. Výpočet a platba na sociální pojištění zahrnuje pojistné na důchodové zabezpečení a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Zálohy měsíční a jsou splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

18 Vyměřovací základ se počítá z průměrné mzdy pro OSVČ s hlavní i vedlejší činností. Jak se uvádí v 14 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí nejméně 25 % průměrné mzdy. V přepočtu tedy korun ročně (6285 korun měsíčně). Z minimálního vyměřovacího základu se pak určí minimální výše zálohy. Ta pro OSVČ hlavní v roce 2012 činí 1836 korun. Měsíční minimální vyměřovací základ OSVČ vedlejší je stanoven na úrovni 10 % průměrné mzdy, v roce 2012 to znamená částku korun ročně (2514 korun měsíčně). OSVČ vedlejší tak budou v příštím roce platit zálohy v minimální výši 735 korun. Oproti letošnímu roku se rovněž zvyšuje rozhodná částka pro určení, odkdy OSVČ vedlejší musí hradit zálohy na důchodové pojištění. V roce 2012 to bude po překročení hranice korun. Z hodnoty průměrné mzdy se rovněž určuje maximální vyměřovací základ. Pokud OSVČ stanovenou hranici překročí, z částky nad strop již pojistné nehradí. Příští rok přitom opět maximální vyměřovací základ klesá na 48násobek průměrné mzdy. V předchozích dvou letech se hranice maximálního pojistného posunula na 72násobek průměrné mzdy, šlo však pouze o dočasné opatření. Tedy alespoň v případě sociálního pojištění, u zdravotního pojištění totiž zůstává strop i pro rok 2012 na 72násobku. Řečí čísel to znamená, že strop sociálního pojištění OSVČ činí pro příští rok Kč. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ jsou povinny podat do následujícího roku (zpracovávali daňový poradce do 30.7.). Doplatek pojistného splatný do 8 dnů od podání přehledu. Úloha 6.5

19 MEZINÁRODNÍ A ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY 18. hodina V účetních standardech je stanoven obsah a forma finančních výkazů účetní závěrky. Hlavním cílem účetních standardů je, aby všechny společnosti používali stejné účetní metody a jejich finanční výkazy v jednotlivých letech byly porovnatelné. Účetní standardy v Česku samozřejmě respektují daňové zákony a obchodní zákoník. České účetní standardy jsou, na rozdíl od některých zemí, součástí české legislativy. Registr českých účetních standardů vede Ministerstvo financí a oznamuje je ve Finančním zpravodaji. Účelem tvorby a vydávání Českých účetních standardů (ČÚS) je dle 36 zákona o účetnictví docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. Obsahem standardů je popis účetních metod nebo postupů účtování. Obsah standardů nesmí být v rozporu s ustanoveními zákona o účetnictví a ostatních právních předpisů ani obcházet jejich účet. Použití standardů účetními jednotkami se považuje za plnění ustanovení o účetních metodách dle zákona o účetnictví. Seznam standardů standardy pro podnikatele (upraveny vyhláškou 500/2002 Sb.) standardy pro banky a jiné finanční instituce (upraveny vyhláškou 501/2002 Sb.) standardy pro pojišťovny (upraveny vyhláškou 502/2002 Sb.) standardy pro zdravotní pojišťovny (upraveny vyhláškou 503/2002 Sb.) standardy pro nepodnikatelské subjekty (upraveny vyhláškou 504/2002 Sb.) standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, organizační složky státu (upraveny vyhláškou 505/2002 Sb.) JAKÉ STANDARDY JSOU DŮLEŽITÉ PRO BURZU? Pokud chce společnost, aby její akcie byly obchodovatelné na burze, tak je nutné vykazovat účetní výkazy nejčastěji dle standardů IFRS (Mezinárodních účetních standardů) nebo pokud chce obchodovat v USA tak je nutné vykazovat

20 účetní výkazy dle všeobecně uznávaných amerických principů US GAAP. Jednotnost vykazování výkazů je nutná pro porovnání jednotlivých firem mezi sebou i pro porovnání jednotlivých let každé společnosti. Účetní standardy pro podnikatele Postupy účtování pro podnikatele - v současné době musí účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 500/2002 Sb. dodržovat těchto 23 standardů: Číslo Název Účty a zásady účtování na účtech Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob Obsah V tomto standardu je upraveno zřizování účtů účetní jednotky, analytických účtů, podrozvahových účtů, účetními zápisy a vnitropodnikovým účetnictvím. V tomto standardu je upraven postup při otevírání a uzavírání účetních knih. Daňová povinnost odložená vyplývá z rozdílů, které nastávají v momentě odlišného pohledu účetního a daňového na určité položky v účetnictví. V tomto standartu je upraven postup pro účtování těchto rozdílů z titulu odlišného daňového a účetního pohledu. V účetnictví položka rezervy obsahuje rezervy podle zvláštních právních předpisů (např. zákon 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu), rezervu na důchody a podobné závazky, rezervu na daň z příjmu a ostatní rezervy. V tomto standardu jsou upraveny postupy účtování a tvorba rezerv. Opravnými položkami se vyjadřuje přechodné snížení hodnoty majetku za zákonem uvedených podmínek. V tomto standardu jsou upraveny postupy pro jejich tvoření a rozpouštění. V tomto standardu je upraven postup účtování kursových rozdílů, včetně zásad pro jejich správný výpočet. V tomto standardu je upraven postup účtování inventarizačních rozdílů a ztrát v rámci norem přirozených úbytků. Za inventarizační rozdíl se považují výlučně případy, kdy skutečný stav je nižší

21 008 Operace s cennými papíry a podíly 009 Deriváty 010 Zvláštní operace s pohledávkami 011 Operace s podnikem Změny vlastního kapitálu Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek 015 Zásoby než stav v účetnictví (manko, popřípadě schodek u peněžních hotovostí a cenin) a rozdíl mezi těmito stavy nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem nebo skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví (přebytek) a rozdíl mezi těmito stavy nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem. V tomto standardu je upraven postup účtování směnek, cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou, oceňování ekvivalencí, úrokovým výnosem a přesunem mezi jednotlivými skupinami cenných papírů. V tomto standardu je upraven postup účtování derivátů. V tomto standardu je upraven postup účtování při postupném odepisování starých splatných pohledávek (do konce roku 1994). Tyto pohledávky jsou v drtivé většině u všech společností již všechny odepsány. V tomto standardu je upraven postup účtování při přeměně podniku, při jeho prodeji nebo jeho části nebo při nájmu podniku nebo jeho části. V tomto standardu je upraven postup pro zvyšování nebo snižování vlastního kapitálu u jednotlivých typů společností (akciové společnosti, družstva, společnost s ručením omezeným, družstvo, komanditní společnost, státní podnik). V tomto standardu je obsahové vymezení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, jeho oceňování, odepisování a postup účtování. Upraveno je i vedení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. V tomto standardu je obsahové vymezení dlouhodobého finančního majetku, jeho oceňování a postup účtování. Upraveno je i vedení analytických a podrozvahových účtů u dlouhodobého finančního majetku. V tomto standardu je obsahové vymezení zásob, jejich oceňování a postup účtování. Upraveno je i vedení analytických a podrozvahových účtů u zásob.

22 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 017 Zúčtovací vztahy 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 019 Náklady a výnosy 020 Konsolidace Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby Přehled o peněžních tocích V tomto standardu je obsahové vymezení krátkodobého finančního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů a postup jejich účtování. V tomto standardu je obsahové vymezení zúčtovacích vztahů (především pohledávek a krátkodobých závazků) a postup jejich účtování. V tomto standardu je obsahové vymezení kapitálových účtů a dlouhodobých závazků a postup jejich účtování. V tomto standardu je obsahové vymezení nákladů (účtové třídy 5) a výnosů (účtové třídy 6) a postup jejich účtování a zásady pro účtování nákladů a výnosů a jejich časové rozlišení. V tomto standardu jsou vymezeny pojmy pro konsolidaci, konsolidační pravidla, charakteristika a etapy plné konsolidace, konsolidace ekvivalenční metodou, konsolidace poměrnou metodou, obecná pravidla, konsolidovaný přehled o finančních tocích. V tomto standardu je upraven postup účtování při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci. V tomto standardu je upraven postup v účetnictví státního podniku nebo jiné státní organizace, která není organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací, při privatizaci za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. V tomto standardu jsou upraveny základní postupy při sestavování přehledu o peněžních tocích za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS), anglicky International Financial Reporting Standards, je soubor standardů vydávaných Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB), anglicky International Accounting Standards Board, upravující sestavování a prezentaci finančních výkazů účetní závěrky. Většina standardů stále platí pod starým názvem Mezinárodní účetní standardy (IAS). Standardy IAS byly vydávány v letech 1973 až 2001 Výborem pro

23 mezinárodní účetní standardy (IASC). V dubnu 2001 byl výbor IASC nahrazen radou IASB, která pokračuje ve vydávání nových standardů pod názvem IFRS. Tyto standardy postupně nahrazují dřívější standardy IAS Cílem standardů je dosažení vysoké míry srovnatelnosti a transparentnosti účetních závěrek v celosvětovém rozsahu. Od 1. ledna 2005 jsou společnosti kotované na veřejně obchodované na burzách Evropské unie povinny vykazovat své konsolidované účetní výkazy v souladu se standardy IAS/IFRS. Oficiálním překladem Mezinárodních standardů účetního výkaznictví do českého jazyka se zabývá Národní účetní rada.

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY Martina Bujáčková, DiS Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá převodem daňové evidence na účetnictví v Římskokatolické farnosti

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ Viola Šebestíková ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ daňové a právní souvislosti úpis a úhrada vkladů vznik kapitálové společnosti operace s vlastním kapitálem - zvyšování základního kapitálu - snižování

Více

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2008 1 1.1. Třída 0 Dlouhodobý hmotný majetek 1 1.2. Třída 1 Zásoby 8 1.3. Třída 2 Krátkodobý

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více