Nadace VIA V roãní zpráva 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadace VIA V roãní zpráva 2012"

Transkript

1 Nadace VIA V roãní zpráva 2012

2 Obsah 2 Úvodní slovo 4 Rok 2012 v ãíslech 6 Kdo jsme a co dûláme 9 Na e programy v roce Dárci a partnefii Nadace VIA 20 Portrét dárce: David Fojtík 22 Programy Nadace VIA 23 Podpora místních iniciativ 32 Rozvoj neziskov ch organizací 38 Rozvoj filantropie 42 Základní údaje 44 Správní rada, dozorãí rada, zamûstnanci 46 Seznam grantû udûlen ch v roce Finanãní zpráva 80 V rok auditora Nadaci VIA a dobroãinné projekty na mnoha místech âeské republiky mûïete podpofiit darem pfies on-line platební bránu DARUJME.CZ na stránkách nebo pfievodem na úãet nadace / Dûkujeme!

3 Pomáhat znamená neb t lakom, neb t lín, neb t tup a neb t lhostejn. Takoví lidé dovedou mûnit svût, nenápadnû ho milimetr po milimetru posouvat dopfiedu. My novináfii dobfie víme, jak vzácná kombinace vlastností to je a jak dûleïit je kaïd milimetr. Lucie TvarÛÏková, éfredaktorka ihned.cz Nadace VIA 1

4 Úvodní slovo

5 Milí pfiátelé, urãitû se mnou budete souhlasit, Ïe darování je radost. Radost pro ty, ktefií mohou díky va im darûm pozitivnû mûnit svût kolem sebe. Radost pro nás v Nadaci VIA, Ïe mûïeme propojovat dárce s motivovan mi a aktivními lidmi. Ale je to také va e vnitfiní radost. A pro radost má smysl dûlat spoustu uïiteãn ch vûcí. âeho se nám spoleãnû podafiilo dosáhnout bûhem roku 2012? V létû vy lo první ãíslo na eho nového ãasopisu, ãtvrtletníku pro obnovu ãeské filantropie Umûní darovat The Art of Giving. Vûfiím, Ïe jste jiï mûli moïnost proãíst jeho stránky a setkat se s inspirujícími pfiíbûhy lidí, ktefií jdou do té své filantropie naplno a s chutí. Bûhem loàského roku vy la tfii ãísla a od roku 2013 vychází ãasopis ãtyfiikrát roãnû. KaÏdé ãíslo je naplnûno zajímav mi pfiíbûhy ze souãasnosti, ale i inspiracemi z na í historie. Máme na co navazovat. Pfiíbûhy o darování vyprávûjí o lidskosti, o tûdrosti, o ochotû myslet na druhé. âasto jsou to pfiíbûhy o nelehk ch lidsk ch osudech. Nás tû í, Ïe studnice tûchto krásn ch a inspirativních pfiíbûhû je bezedná. A kdo ví, tfieba se do jednoho z pfií tích ãísel dostane i ten vá pfiíbûh o darování. A o tom, jakou radost vám to pfiineslo. Nebyl to v ak jen ãasopis, co nás v roce 2012 tû ilo. Podafiilo se nám pfiipravit a spustit zcela nov program Leadership Aid. Díky nûmu pomáháme souãasn m, ale i budoucím leadrûm neziskovek a kulturních iniciativ obstát v jejich roli, rûst a rozvíjet své schopnosti. Víme totiï, Ïe budovat uïiteãnou a úspû nou neziskovou organizaci je podobnû nároãné jako budovat dobrou a úspû nou firmu. A Ïe dobré firmy i dobré neziskovky stojí na kvalitních, motivovan ch a zral ch lidech. Mysleli jsme i na budoucnost. Proto jsme pfiipravili nov grantov program Pomáhej ten bude chytr m zpûsobem inspirovat dûti a mladé lidi, aby objevovali tu svou filantropii a svûj zájem o druhé. A také proto jsme v rámci kaïdoroãní ceny VIA BONA pfiipravili zcela novou kategorii Cenu za kolní dobroãinnost. Radost nám dûlá i to, Ïe se ãím dál více lidí zapojuje do aktivistick ch komunitních projektû. Vidíme to na vzrûstajícím zájmu o grantov program Rychlé granty. Lidem na tûstí není lhostejné, Ïe má zmizet jejich proluka, kde se konají farmáfiské trhy, Ïe se má místní park promûnit ve staveni tû, Ïe si radní chtûjí postavit radnici za více neï miliardu nebo Ïe mají stovky stromû padnout za obûè nesmyslné revitalizaci parku. Není jim to lhostejné a jsou ochotni vstoupit na kolbi tû vefiejného prostoru a vefiejné debaty. Neãekají, Ïe to zafiídí nûkdo jin, a jednají. Sami za sebe. A to je moc dobfie. O v ech na ich programech se mûïete doãíst na následujících stránkách. Je jich hodnû a je to proto, Ïe jsme na na í cestû uï patnáct let. S mnoh mi z vás jsme tyhle pûkné narozeniny oslavili listopadov m koncertem v Lucerna Music Baru. Byla u toho taky kapela Garage a spousta dobré energie, kterou do sálu pfiinesli pfiíznivci nadace. Rok 2012 byl pro nás v nadaci rokem radostí, ale také rokem dal í tvrdé práce a kaïdodenního intenzivního nasazení v ech pracovníkû nadace. Za jejich nasazení jim patfií mûj obrovsk dík. Stejnû tak patfií i ná spoleãn dík vám v em, na im pfiátelûm, dárcûm, spolupracovníkûm a podporovatelûm. No fieknûte, není to krásné darovat? A dûlat si tak Ïivotní radost? Tû íme se na dal í spoleãn rok pln radosti. Lenka Mrázová, pfiedsedkynû správní rady Nadace VIA, ãerven 2013 Úvodní slovo 3

6 Rok 2012 v ãíslech

7 13,959 13,762 11, mil. Kã 50 mil. Kã 46,104 46,124 48, mil. Kã 10 mil. Kã 30 mil. Kã 5 mil. Kã 20 mil. Kã 10 mil. Kã 0 Kã 0Kã V roce 2012 jsme podpofiili 191 dobroãinn ch projektû a vyplatili jsme v grantech Kã. Díky dûvûfie na ich dárcû dosáhlo v roce 2012 na e nadaãní jmûní v e Kã. 55 % firmy 4,5 % v nosy nadaãního jmûní 13 % individuální dárci 27 % ãeské a zahraniãní nadace 0,5 % vlády V roce 2012 jsme pokraãovali ve strategii zamûfiené na rozvoj soukromého dárcovství a diverzifikaci finanãních zdrojû Nadace VIA. Projektu Pfiíbrazská zahrada jsme pomohli díky programu âsob a Era pro podporu regionû. Rok 2012 v ãíslech 5

8 Kdo jsme a co dûláme

9 Historie Nadace VIA vznikla v roce Navázala na ãinnost ãeské poboãky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která pûsobila v âeskoslovensku od roku Dnes patfiíme mezi nejvût í a nejaktivnûj í ãeské nadace, od svého vzniku jsme podpofiili pfies dobroãinn ch projektû ãástkou pfiesahující 260 milionû Kã. Stali jsme se nejvût ím soukrom m podporovatelem komunitního rozvoje v âeské republice. âlenové sdruïení Stezka âe ov obnovují stezku mezi obcemi âe ov a Vysoké Veselí. Vysazují aleje, uklízejí kostely, organizují kulturní akce. Díky nim se stezka vrací k novému Ïivotu. Iniciativu jsme podpofiili z Fondu T-Mobile. Vzhledem k americk m kofienûm se rádi inspirujeme ve svûtû anglosaské filantropie. I proto kombinujeme finanãní podporu s nefinanãní asistencí tûm, kter m pomáháme. Od roku 2005 úzce spolupracujeme s organizací Friends of Via, sídlící v Pittsburghu, jeï nám pomáhá získávat dary od americk ch dárcû, a také se SdruÏením VIA, které na i nadaãní práci doplàuje aktivitami, jeï posilují Ïivotaschopnost ãesk ch neziskov ch organizací. âlenové a dobrovolníci sdruïení Stezka âe ov pfii práci v kostele, Fond T-Mobile pfii Nadaci VIA. Kdo jsme a co dûláme 7

10 Poslání Nadace VIA vychází z pfiesvûdãení, Ïe odpovûdnost a ochota podílet se na správû vûcí vefiejn ch a starost o okolí jsou nezbytn mi pfiedpoklady Ïivota ve svobodné spoleãnosti. Proto: podporujeme aktivní lidi, ktefií rozvíjejí komunitní Ïivot ãesk ch obcí a mûst, posilujeme neziskové organizace a investujeme do jejich rozvoje, pomáháme obnovovat zpfietrhané tradice filantropie a dárcovství. TûÏi tû ãinnosti Nadace VIA je v âeské republice, v oblastech své expertizy se podílí i na mezinárodních projektech. SnaÏíme se, aby se o tom, co se nûkde podafiilo, dozvûdûli i jinde, aby jednou pro lapaná cesta uï nezarostla a aby se po ní vydávalo stále více lidí. Pomáháme nejen prostfiednictvím grantû, ale i nabídkou know-how ve formû konzultací, kouãinku ãi vzdûlávání. Pfiiná íme nové filantropické koncepty, organizujeme odborné semináfie, udûlujeme ceny a hledáme dal í zpûsoby, jak posilovat ãeské neziskové organizace. Nadaãní jmûní Nadaãní jmûní je základním a nedotknuteln m kapitálem nadace. K financování své ãinnosti a k podpofie dobroãinn ch projektû mohou nadace kaïdoroãnû pouïít pouze jeho v nosy, coï jim zaji Èuje nezávislost. ProtoÏe vûfiíme, Ïe nezávislé nadace jsou pro kvalitu Ïivota a vefiejného prostoru dûleïité, je navy ování nadaãního jmûní jednou z priorit na í práce. Díky tûdrosti Charles Stewart Mott Foundation máme pfiíleïitost nav it nadaãní jmûní Nadace VIA o 18 milionû Kã. Pokud do prosince 2013 získáme od na ich dárcû do nadaãního jmûní 9 milionû korun, tato americká nadace v echny dary zdvojnásobí. Díky v sledn m 18 milionûm Kã budeme schopni kaïdoroãnû podpofiit ãástkou Kã ty, kdo neãekají s rukama v klínû a promûàují své okolí k lep ímu. KaÏd dal í rok tak budeme moci pomoci dal ím dvanácti aï patnácti iniciativám, jejichï v sledky jsou vidût. Pfiidejte se k nám a staàte se souãástí Kampanû 1 : 1. I vy mûïete pomoci naplnit ná cíl. I vá dar mûïe b t zdvojnásoben. V echny dary pro Nadaci VIA sniïují základ danû z pfiíjmu. 8 Kdo jsme a co dûláme

11 Na e programy v roce 2012 Fond T-Mobile pro regiony a zamûstna - neck fond Místo, kde Ïijeme Fond místních iniciativ a Rychlé granty Fond âsob a Era pro podporu regionû Podpora místních iniciativ Fond kulturního dûdictví Era Starosta roku Fond manïelû Horov ch Fond Tfii sestry pomáhají Fond RachÛnek Leadership Aid Akcelerátor Akademie sociálního podnikání ViabilityNet Cena VIA BONA Darujme.cz Semináfie o soukromém dárcovství T-Mobile semináfie pro neziskové organizace Rozvoj neziskov ch organizací TechSoup âeská republika Rozvoj filantropie Kouãink ãas (pro vá ) rûst Akademie âeské spofiitelny semináfie pro neziskové organizace PrÛvodce po ná strahách v neziskovém sektoru âtvrtletník Umûní darovat / The Art of Giving Dobroãinné veãefie Dobroãinná aukce Na e programy v roce

12 Dárci a partnefii Nadace VIA

13 Milí pfiátelé, na následujících stranách dûkujeme v em, ktefií se k nám v loàském roce pfiidali a pomohli nám naplàovat na e poslání. Na imi nejvût ími dárci jsou tûdré firmy a patfií jim za to velké podûkování. Radost máme i z toho, Ïe se nám dafií nacházet a k dárcovství inspirovat ãím dál tím více individuálních dárcû. Vûfiíme totiï, Ïe právû v kultivaci individuálních dárcû je klíã k obnovû prvorepublikov ch tradic dárcovství a filantropie. Tû í nás, Ïe nám jiï deset let pomáhají pfii obnovû drobn ch kulturních památek ãe tí a ameriãtí dárci. A byla to jejich tûdrost, která jiï vrátila zpût do Ïivota více neï 200 kapliãek, kfiíïkû, boïích muk, studánek. Grantov program Rychlé granty zase nalezl oporu u tûch, ktefií spojili bûh v rámci Prague International Marathon s podporou dobré vûci. Loni za nás bûïelo více neï 300 bûïcû a pomohli nám získat témûfi Kã na pomoc tûm, ktefií ve své obci ãi ãtvrti hájí vefiejn zájem. Jsme rádi, kdyï lidé darují, a je tû radûji jsme, kdyï je pro nû dar pfiíleïitostí k setkání s tûmi, kter m pomáhají. Ale i pfiíleïitostí potkat se s dal- ími dárci. Proto jiï tradiãnû pofiádáme Dobroãinné veãefie a podzimní Dobroãinnou aukci vín a nev edních záïitkû. Ta v loàském roce pfiekonala svûj dosavadní rekord, kdyï za jedin veãer pfiinesla 1,3 milionu Kã. Rok 2012 pro nás byl rokem pfielomov m, neboè jsme se pustili do Studie proveditelnosti, jeï nám mûla odpovûdût na nûkolik otázek: Je v âeské republice vhodné prostfiedí pro fundraising do nadaãního jmûní? Má Nadace VIA ve svém okolí potenciální dárce, ktefií by byli ochotní zváïit dar do nadaãního jmûní? Pokud je ve svém okolí má, je reálné, aby získala do konce roku 2013 do nadaãního jmûní 9 milionû Kã, které budou následnû zdvojnásobeny díky pobídce C. S. Mott Foundation? Tfiikrát ano tak znûla odpovûì na na e otázky a my jsme mohli s dûvûrou zahájit KampaÀ 1 : 1, která má za cíl nav it do konce roku 2013 nadaãní jmûní Nadace VIA o 18 milionû Kã. DrÏte nám palce. âi je tû lépe. DrÏte nám palce a pfiipojte se k nám! V loàském roce jsme v ak nemysleli jen na sebe, a proto nás velmi tû í, Ïe dárcovsk widget darujme.cz vyuïívají jej desítky neziskovek na sv ch webov ch stránkách pfiinesl pfies 2 miliony Kã v nov ch, pfieváïnû on-line darech. Meziroãní rûst pfies 100 % je pro ãeské neziskovky skvûlou zprávou. A co jsme se v roce 2012 nauãili? Pfiedev ím více poslouchat, co fiíkají a co si myslí na i dárci a pfiíznivci. Je to pouãné, je to uïiteãné a hlavnû umoïnuje nám to porozumût motivûm, které vedou dárce ke tûdrosti. Dûkujeme vám, Ïe pomáháte, a tû- íme se na dal í setkání, rozhovory a spoleãnou práci. Jifií Bárta fieditel Nadace VIA K bûhûm pro Nadaci VIA se jiï tradiãnû pfiidává i tafeta kapely Wohnout. Dárci a partnefii Nadace VIA 11

14 Dárci Nadace VIA Nadace a neziskové organizace The Charles Stewart Mott Foundation The Pittsburgh Foundation Trust pro obãanskou spoleãnost ve stfiední a v chodní Evropû Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Vlády a mezivládní programy pomoci U. S. Department of State The American Jewish Joint Distribution Comittee Die Erste Stiftung Citigroup Foundation Nadaãní fond proti korupci Nadace âeské spofiitelny Nadace Vodafone Nadaãní fond Veolia Friends of VIA, Pittsburgh Moje cesta s Nadací VIA zaãala pfied 5 lety velmi pfiíjemnû dobroãinnou aukcí vín, na níï si PwC âr pronajímala stûl. Od aukce jsme se posunuli k projektu Cena VIA BONA. Jsem ãlenem hodnoticí komise a na e diskuse o nominacích patfií mezi nejsmysluplnûj í a nejkvalitnûj í jednání, jaká znám. PovaÏuji tento projekt za piãku ve své kategorii. Díky nadaci jsem také zaãala bûhat tafetov pûlmaraton. Nejdfiíve jsem pro nadaci jen bûïela, letos jsem zkusila i bûïeck fundraising (coï je je tû vût í adrenalin neï bûhání). MoÏná i proto jsem zabûhla svûj nejlep í ãas, takïe do budoucna uï se mohu soustfiedit jen na finanãní cíle! Lenka âábelová, vedoucí marketingu a komunikace, PwC âr Dárci do fondû Dárci do nadaãního jmûní Tomá Absolon Jifiina Andrews Jifií Barcal Miroslava Barcalová Jifií Bárta Luká Hejna Carol Hochman Ondfiej Kolenat Jitka Nesrstová Dal í dárci Jan Havrda Luká Matela Jeremy Robson Ondfiej indeláfi Libor Îídek Jana Nová Miroslav Singer Danica Siváková Dagmar tûpánková Bohuslav Tutter a firmy a nadace World Learning Inc. The C.S. Mott Foundation a firmy Asseco Solutions, a. s. âsob SdruÏení VIA T-Mobile Czech Republic, a. s. 12 Dárci a partnefii Nadace VIA

15 Dárci do Fondu kulturního dûdictví, ameriãtí dárci a ãlenové The Via Foundation Czech Heritage Society Pavel Beãváfi Pavel Bene Ladislav BroÏek Pavlína Cachová Dana âápová Filip Ditrich Jan Hfiebejk Zbynûk Kabelík Arno t Klouda Pavel KrÛta árka MoráÀová Lenka Mrázová Jan Palán Martin Poche Kvûtoslav Pfiibyl Jan torch Michal Valenãík Lucie Voláková tûpán Zelinger a firmy Advanced World Transport, a. s. agmo.cz, a. s. âsob Native PR, s. r. o. Friends of Via Via Trustee Society Donald W. Hamer & Marka Bednáfiová Founder The Vasicek Foundation Malcolm Hewitt Wiener Foundation Zlatí dárci Peter & Bonnie Hero Stfiíbrní dárci Kalkus Foundation Inc. Carol A. Helps Friends of Via James K. Whelan Eva Tochor George Rybnicek Scully Family Foundation Hana F. Romovacek Christina Witsberger George Drost James Mauch Mimi Barash Coppersmith Ronald L. Cooper Rosemarie Wyke Mojmir R. Vrtilek Vera and John Krofcheck Emil J. Polak Gordon Benes Peters John A. Stiber John J. Zitny Joseph A. Kocab Daniel J. Kucera Charles B. Kalvoda Christina Witsberger Patroni Marianne Hall Randolf Gevero Catherine L. Luke Patricia Imperiale Josef Machac Robert B. Bronec Roger H. Kolar Eva Hanka Rebecca and Mario Mazzarella Josef Machac Waldemar D. Stopkey Elaine Reiner Patrick Zika Eva F. Hanka Nancy Stanislawski Alexandra Brito Vratislav and Alena Nenicka Raymond L. Marik Marta P. Kastner George Lauscher Susan Warner Marcia Sutherland Richard J. Kutilek Gerald F. Horna Gerald Novotny Robert W. Doubek Pfiátelé Mildred Zamis Potas Joseph R. Vavruska, Jr. Harry R. Kirsch Zdenek F. Fencl Violet K. DeWind Russell G. Condon Richard J. Kutilek Jana Janku Celeste Sampson Elmer and Rita Pavlas Dorothy Ann Kaluza Tichavsky John and Elaine Reiner Charles O. Heller Marcia G. Sutherland Veronika Frost Brad Hoar Ladislav Matejka Robin Zoufalik Ivan A. Backer Michael Chang William Lion Josef Dadok Olga S. Rosser Joseph Bielecki William J. Lion Melvin N. Vesely Herbert M. Sheldon Dárci a partnefii Nadace VIA 13

16 Dárci do Fondu místních iniciativ Irena Brabcová Tomá Brych Jifií Juchelka Markéta Kune ová a firmy Philip Morris Dárci do programu Rychlé granty Nadaãní fond proti korupci Trust pro obãanskou spoleãnost ve stfiední a v chodní Evropû BûÏci pro Nadaci VIA Tomá Absolon Marie Aronová Milan Babick Petr Babouãek Miroslava Barcalová Jifií Bárta Roman Barti ek Edyta Bartkowiak Alena Bártová Jifií Beãka Lenka Bene ová Martina Bene ová Alexandra Besingueová Stanislav Bil Radim Boháãek Carlo Vincenzo Bosani Martina BfieÀová Martin Buchar Sarah Caulfeild Eduardo Correia Josef CzyÏ Lenka âábelová Daniel âastvaj Milan âech Václava âejková Kolací Jan âern Petr âoãek Ale âornaniã Jana Dresselová Derek Druce Petr Dudek Vavfiinec Dudek Petr Dvofiák Blanka Dvofiáková Josef Dytrich Barbara Ernest David Fojtík Martin Fojtík Hana Fojtíková Pavlína Fojtíková Eva Friedová Ivan Gabal Jana Garajová Dirk Göhmann Peter Gustafík Jifií Ha ek Jakub Havlín Ladislav Hlavat Tim Hoggard Klára Holubová Michaela Honková Kamil Horák Katefiina Hrubá Lubo Hykl Václav Chaloupeck Hynek Chaloupka Hana Chaloupková Hana Chorváthová Ivan Indráãek Martina Janeãková Till Alexis Janzer Marek Jehliãka Martin Jefiábek Magdalena Jirousová Petr Jonák Michal Kadera Daniel Kauck Jan Kejzlar Martin Kempa David Kessler Claudia Kiatipisová Leona Klevetová Marie Knoflíãková Anna Knotková Jan Kober Ivan Koláfi Marie Kolínová Martin Kontra Martina Kopsová Lenka Koumarová Irena Koutská Pavel Kropáãek Jan Kroupa Zdenûk Kroupa Jifií Kuãera Michaela Kuãerová Petra Kudliãová Marek Kuchafiík Milan Kulich Rastislav Kulich Martina Kulíková Martin Kus Shannon Leggett Petr Lenda Tom a Rose Lenda Jarka Lesná Ludmila Lipská Vladimíra Li ková Vladimír Maliar Eduard Marãek Yveta Mastná Karina MatûjÛ Jana Meniarová Milan Míka Petr Misík Petr Moravec Pavla Mo niãková J. A. Tony Myers Miroslava NebuÏelská Lenka Nejezchlebová David Nûmeãek Pavel Nevick Jifií Novák Ondfiej Novák Tomá Novotn Krist na ObdrÏálková Robert Osborne Marta Paduchová Jan Paleãek Václava Parkánová Daniela Pafiíková Guillaume Pasquier Milo Pávek tûpánka Peãenková Edita Pelantová Daniel Peltek Adam Petrusek Pavel Picek David Prchala Daniel Pfiíhoda Katefiina Ptáãková Zuzana Ramajzlová Michal ReÏn Faye Richards Milena Rivola David RoÏek Radka Rüsterová Ivan RÛÏiãka Kristine Rytter Václav ehák 14 Dárci a partnefii Nadace VIA

17 Kirill Sakhnov Harald a Lenka Scheu Tereza Schneiderová Kathleen Schultz Michael Sido Peter Sivák Petr Sklenáfi Petr Skoãdopole Jifií Skuhrovec Jan Slab Ján Slavíãek Eva Smith Martin Srnka Petr Svoboda Diana Svobodová Marek álek Daniela álková Hana edivcová Igor efãík Marie imková Ondfiej indeláfi Libor ost Blanka rámková Jaroslava tûrbová Georgi tilijanov Lucie uková Olga ustová Markéta Tesárková Stanislav Tich Hana Tlapáková Marek Torkoniak Pavel Truhláfi Matûj Urban Muktar Usmanov Alexandra Václavíková Vít Vagner Michal Valenãík Zuzana Vani ová Jakub Velímsk Ale Vích Ivana VítÛ Lucie Voláková Renáta Vondráková Petr Vozák Luká Vrána Jan Vran Ondfiej Vrti ka Jaroslav Vydra Jaroslav Waldhauser Eva Waldhauserová Paul Whitaker Marie Wichterlová Anna Zamrazilová Lucia Zimmermannová tafeta Tfii sestry tafeta Wohnout a firmy Advanced World Transport, a. s. Aegon Poji Èovna, a. s. BVM Audit, s. r. o. BVM Consult, s. r. o. Holcim (âesko), a. s. Kraft Foods âr, s. r. o. Lyreco CE, SE motejlek.com, s. r. o. Techniserv IT, s. r. o. Úãastníci benefiãní veãefie Hana Blovská Helena âerná Lubo Drobík Marek Eben David Frank Jaroslav a Silke Horákovi Karel Janeãek Pavel Knorr Pavel Kohout Jifií Kuãera Erika Lori Miroslav Motejlek Lenka Mrázová Václav Pavelka Tomá Ra ka Dita Stejskalová Jaroslav Svûcen Vladimír pidla Michal Uryã-Gazda Milan Va ina Monika Veselá Petr Vyroubal Jan ÎÛrek Dárci do Fondu RachÛnek Lenka BartoÀová Alena Bednáfiová Martina Bílková Petr Brinãek Jana Haltufová Alena Hanusková Denisa Havlíková Marek Herman Lucie Kandráãová SoÀa Knyblová Adriana Koehlerová Hana Koneãná Roman Lipavsk Jaroslava Li Èáková Gabriela Nûmãáková Marie Ostárková Miroslav Pazourek Linda Peãivová Michal Pro vic Silvie Soldánová Lenka Stejskalová Kamila indelková Vladimíra indelková Markéta indelová tolfa Alena Tomsová Filip Tyl Libor Zapletal Simona Zavadilová Dárci do Fondu manïelû Horov ch Marie Horová Dárci do Fondu Tfii sestry pomáhají Jifií Bárta Tomá DoleÏal Ladislav Hlavat Petr Chmelafi Miroslav Jícha Krist na Kostínková Petra Kudliãová Vladimíra Li ková Zdenka Mike ová Franti ek Moravec Gabriela Pánková Pavel Picek Lenka Pluhafiová Marek álek Alexandra Václavíková Jifií Vojkovsk Lucie Voláková Jaroslav Vydra a firma Krakono ovo, s. r. o. kapela Tfii sestry Dárci a partnefii Nadace VIA 15

18 Firmy a firemní nadace Dûkujeme firemním dárcûm, ktefií nám pomáhají obnovovat my lenky osvíceného dárcovství. T-Mobile Czech Republic, a. s., podporuje rozvoj regionû prostfiednictvím Fondu T-Mobile. Nadace VIA spravuje grantové programy Fond T-Mobile pro Královéhradeck kraj, zamûfien na komunitní rozvoj kraje, a Fond T-Mobile zamûstnaneck fond, kter se snaïí zv it zájem pracovníkû firmy o dûní v okolí. V roce 2012 byl T-Mobile partnerem Dobroãinné aukce vín a nev edních záïitkû. Bûhem roku jsme spoleãnû pfiipravili mediální kolení a semináfie o problematice lidsk ch zdrojû pro neziskové organizace. Prostfiednictvím programu âsob a Era / Po tovní spofiitelna pro podporu regionû podporují obû banky komunitní projekty po celé âeské republice. SnaÏí se tak zv it zájem obãanû o dûní v regionu a povzbudit je k vlastní aktivitû. âsob i tento rok podpofiila cyklus workshopû PrÛvodce po nástrahách v neziskovém sektoru. Era / Po tovní spofiitelna je souãástí âsob a je partnerem ceny Era Starosta roku. V roce 2012 se stala i generálním partnerem Dobroãinné aukce vín a nev edních záïitkû. âeská spofiitelna je na ím partnerem v tématu sociálního podnikání. V roce 2012 pokraãovala v podpofie Akcelerátoru Akademie sociálního podnikání a zapojila se do Dobroãinné aukce vín. Pomohla nám také vydávat ãasopis Umûní darovat. Nadace âeské spofiitelny je na ím v znamn m partnerem v progra - mu Místo, kde Ïijeme. Díky nûmu bylo do dne ního dne zvelebeno celkem 56 vefiejn ch prostranství po celé republice. Citibank Europe plc podpofiila prostfiednictvím Citi Foundation i v tomto roce Akcelerátor Akademie sociálního podnikání. Spoleãnost PwC âeská republika se stala partnerem ceny VIA BONA a opût nás podpofiila daàovou expertizou ãi prostory pro pofiádání semináfiû. Spoleãnost Microsoft je hlavním partnerem dárcovské platformy TechSoup âeská republika. Spoleãnost Philip Morris se v roce 2012 stala partnerem Fondu místních iniciativ. Net4Gas podpofiila program Místo, kde Ïijeme a byla jeho hlavním partnerem. Díky Roku jinak pracoval v Nadaci VIA po cel rok 2012 Marek álek. Za spolupráci a podporu dûkujeme následujícím firemním partnerûm: Systémová podpora k informaãnímu systému Helios. Licence k Microsoft Office 365. Zv hodnûn tarif pro mobilní telefony a SIM karty. 16 Dárci a partnefii Nadace VIA

19 Poradenství v oblasti komunikace a práce s médii. Vzdûlávání v kouãinku a odborná pomoc kouãûm. Mediální partnerství a v estranná spolupráce pfii rozvoji dárcovství. Monitoring médií. Vzdûlávání pro úãastníky programu Akcelerátor a jeho kouãe. Poskytli inspirativní prostor pro rozvoj a rûst zamûstnancû nadace i klientû nadace. Prostor a finanãní podpora pro pofiádání semináfiû nadace. Na i partnefii v USA Friends of VIA, Pittsburgh The Pittsburgh Foundation, Pittsburgh The Foundation for a Civil Society, New York Bûh pro dobrou vûc Dûkujeme na im bûïcûm, ktefií se v roce 2012 postavili na start a vybûhli s námi v rámci seriálu Prague International Marathon. Velké díky od nás patfií i samotnému Prague International Marathon. Partnefii Ceny VIA BONA Generální partner: Partnefii: Zá tita: Mediální partnerství a spolupráce pfii rozvoji dárcovství. Mediální podpora soutûïe Era Starosta roku. Patronát nad na imi dárci. Mediální partnefii: Nadace VIA je oficiálním charitativním partnerem bûïeckého seriálu PIM. Dárci a partnefii Nadace VIA 17

20 Partnefii a dárci Dobroãinné aukce Dûkujeme v em partnerûm, ktefií aukci podpofiili finanãnû. Dûkujeme firmám, které aukci podpofiily zakoupením firemního stolu. Generální partner: Hlavní partner: Partnefii: Na e podûkování za organizaãní pomoc s dobroãinnou aukcí, mediální partnerství a pomoc s prezentací patfií: Mediální partnefii Dûkujeme vinafiûm, ktefií do aukce poskytli to nejlep í ze sv ch sklepû Vinafiství Baloun, Velké Pavlovice Vinafiství Dvofiáãek LTM, Mikulãice Vinafiství Gotberg, Popice Vinafiství Ko ut, Pru ánky Vinafiství Líbal, Horní Dunajovice LIVI DubÀany Vinafiství Madûfiiã, Moravsk ÎiÏkov Franti ek Mádl, Velké Bílovice Vinafiství Stapleton & Springer, Bofietice Vinafiství Richard Tich, Hru ky Vinafiství Tetur, Velké Bílovice Vinafiství U Kostela, Pole ovice Vinafiství Valihrach, Krumvífi Velkobílovická vína, Velké Bílovice Vinafiství Volafiík, Mikulov Znovín Znojmo 18 Dárci a partnefii Nadace VIA

21 Dárci nev edních záïitkû a umûleck ch dûl Jaroslav BlaÏek Josef Bolf Tomá Císafiovsk Cognac Gallery Praha Petr âech a spoleãnost Sportinvest âeská sportovní âinoherní klub âsob Jifií David Dejvické divadlo Divadlo v Dlouhé Ekologická farma Richarda a Stanislavy Stávkov ch, Nûmãiãky Exclusive Tours Milada Fi erová Four Seasons Hotel a restaurace CottoCrudo Hotel Beatrice a vinn sklep U JeÀoura Jana a Vladimíry Iviãiãov ch, Nechory Chateau Mcely Karlovarsk filmov festival Klenoty Diamond Club Kraft Foods CR Eva a Boris Kubínovi Modernista Muzeum mûsta Brna Muzeum hl. m. Prahy Klára Nademl nská Petr Nikl Karel Nováãek Daniel Pir ã a Studio Kfiehk Prague International Marathon První Pivní Láznû Karlovy Vary Qubus Design studio Tereza Srbová Restaurace Alcron a éfkuchafi Roman Paulus Restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise a éfkuchafi Oldfiich Sahajdák Jaroslav Róna Tomá Rosick Savoy Westend Hotel*****, Karlovy Vary Petr Sís Franti ek Skála Jifií Slíva Sklárny Moser Jifií Snítil Sophia s Earrings Studio Por-Art Bohuslav Svoboda, praïsk primátor Bofiek ípek UniCredit Private Banking Robert Vano Vinafiství Madûfiiã Vinafiství Vinopa Vinárna Bokovka Vinárna a obchod U Staré studny Vinotéka Vinoportugal Vinn sklep ídleny Jifií Votruba Zoo Praha Olbram Zoubek DraÏitelé Jan Barta Karel Bárta Alena Bártová Katefiina Bfiezinová Ján âarn Helena Dostálová David Eder Daniel Fifit Henk Goossen Petr Guth Jaroslava Hájková Jifií Ha ek Ladislav Hlavat Vít Horáãek Silke Horáková Jifií Hub Lenka Janou ková Milan Jasn Petr Jonák Michal Kadera Ondfiej Klofáã Michal Klofáã Jaroslava KrÛtová Petr Kubíãek Jifií Kuãera Vlastimil Kuãera Erika Lori Pavel Maget Libor Mal Jan Mládek Miroslav Motejlek Lenka Mrázová Ondfiej Novák Václav Pavelka Michal PobeÏal Tomá Ra ka Katefiina Rozehnalová Alfréd Simuna Kamil Slavík Jifií Snítil Dita Stejskalová Petr Svoboda Marek álek Jan kolník Václav rámek Jitka vejcarová Lucie TvarÛÏková Michal Uryã Jan Vy ehradsk Jifií Wald Katefiina Wichterlová Na e speciální podûkování patfií ãlenûm organizaãního v boru, ktefií obûtavû pomáhají s pfiípravou dobroãinné aukce: Irena Brichta Iva Drebitko Milada Fi erová Pavel Hájek Jaroslava Hájková Klára Kollárová Maya Lukas Lenka Mrázová Vendula Seifertová Danica Siváková Tereza Srbová Dita Stejskalová Lucie TvarÛÏková Marina Votrubová Neménû vdûãní jsme licitátorovi Miroslavu Zíkovi sommeliérûm Liboru Nazarãukovi a Kláfie Kollárové a Muzice Slováckého krúïku primá e Martina Sochora Dárci a partnefii Nadace VIA 19

22 Portrét dárce: David Fojtík

23 Co vás pfiivedlo k tomu, Ïe jste zaãal darovat? Byla to vlastnû náhoda. V roce 2006 jsem vylezl na Everest a poté mi k mému velkému pfiekvapení byly firmy ochotné platit za pfiedná ky o v stupu. Mûl jsem pocit, Ïe ty peníze si tak úplnû nezaslouïím. Ta hora mû milostivû pustila nahoru a já jsem se zafiadil mezi pár Èast - livcû, ktefií ji bez kyslíku vylezli. Ten pocit nezaslouïenosti ãi vdûku mû vedl k tomu, Ïe peníze z pfiedná ek posílám na charitu. Samozfiejmû mám radost, Ïe mûïu pomoci dobré vûci, ale primární byl pocit, Ïe nûco dluïím. Z ãeho mám velkou radost, je to, Ïe mû tahle zku enost pfiivedla k pravidelnému dárcovství a k lidem a organizacím kolem nûj. MÛj Ïivot to velmi obohatilo. Podle ãeho si vybíráte lidi / projekty / neziskové organizace, do kter ch dobroãinnû investujete? Zpoãátku bylo pfiedná ek stra nû moc a já jsem nemûl ãas fie it, kam s penûzi. Mûl jsem jen jedinou podmínku, aè to jde na dûti s handicapem. Proto jsem to posílal pfieváïnû velk m nadacím. KdyÏ se to uklidnilo, uvûdomil jsem si, Ïe ani od jedné z tûch velk ch organizací jsem nesly el dûkujeme, coï mû zdravû namíchlo. Zaãal jsem se více rozhlíïet kolem a skrze osobní zku enost, známé a kamarády zaãal cílenû darovat matefisk m a základním kolám se speciálním vyuãováním. V jimkou jsou pfiípady, kdy vidím potfiebu pomoct ve svém okolí, takto jsem zaplatil nov invalidní vozík pro tûïce postiïeného syna kamarádky. Jako sportovec se rád kaïdoroãnû zapojím do Filantropického Emila Nadace VIA. V tomhle pfiípadû mû oslovuje styl fundraisingu i kauzy, na které se peníze vûnují. Jako firma podporujeme vzdûlávání neziskovek. B váte s podpofien mi lidmi v kontaktu i po darování? Opravdu zfiídka. Jsem pracovnû hodnû vytíïen a doma mám jednoho kojence a 2letého ro Èáka. Hodnû obdarovan ch kol je na Moravû, odkud pocházím, a dojíïdûní by bylo ãasovû nároãné. Na druhou stranu mám málokdy zpûtnou vazbu o tom, na co byly peníze vyuïity, coï bych rád mûl. Nûkolikrát jsem mûl besedy o Everestu s dûtmi ve kolách, kter m jsem nûco poslal. Hlubok dojem na mû udûlala beseda v Z Turkmenská ve Vsetínû, kde byly v publiku mentálnû postiïené dûti spolu s dûtmi ze sociálnû znev hodnûn ch rodin, pfieváïnû romsk ch. Nebylo to vûbec jednoduché, ale zároveà si fiíkám, kdyï alespoà jednoho z tûch uliãníkû trochu inspiruji, dává mi to smysl. David Fojtík, fieditel firmy Develor âr, bûïec a Filantropick Emil Nadace VIA Portrét dárce: David Fojtík 21

24 Programy Nadace VIA

25 Podpora místních iniciativ Zdravá spoleãnost je postavena na aktivitû a zájmu lidí. Sousedská v pomoc, péãe o své okolí, pomoc druh m, starost o vefiejn prostor to v e jsou projevy zdravé spoleãnosti. Proto se zamûfiujeme na podporu aktivních lidí a jejich dobr ch nápadû. FOND KULTURNÍHO DùDICTVÍ Pomáhá komunitním projektûm, které usilují o záchranu, obnovu a údrïbu drobn ch památek místního v znamu. Zamûfiuje se v ak nejen na obnovu chátrajícího kulturního dûdictví, ale i na rozvíjení partnersk ch vztahû mezi místní samosprávou, podnikateli, neziskov mi organizacemi a obãany. Projekty vytváfiejí prostor pro dobrovolnou péãi o na e bezprostfiední i ir í okolí. Obãanské sdruïení Regio Po umaví pûsobí zejména kolem mûsta Volynû. Propaguje region, jeho historii a dokumentuje drobné sakrální stavby a jejich opravy. Jeho ãlenové úspû nû rekonstruovali tfii litinové kfiíïe. Najdete je na staré cestû mezi obcemi Volynû a Nûmûtice. Jako u vût iny kfiíïkû v jihoãeské krajinû je historie i tûchto tfií obestfiena neznámem. DÛvod jejich poniãení v ak známe dobfie jsou na nich tûïko odstranitelné nápisy: KfiíÏ byl zniãen a ukraden Ïáky koly v pfiírodû. To je pfiíklad socialistické v chovy. puntov, aneb Oáza klidu ve Francovû Lhotû vznikla díky programu Místo, kde Ïijeme. Podpora místních iniciativ 23

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Nadace VIA. V roãní zpráva 2010

Nadace VIA. V roãní zpráva 2010 Nadace VIA V roãní zpráva 2010 Obsah 2 Rok 2010 v Nadaci VIA 5 Rok 2010 v ãíslech 6 Kdo jsme a co dûláme 9 Struktura na ich programû v roce 2010 10 Dárci a partnefii Nadace VIA 20 Portrét dárce: manïelé

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Rok 2009 v číslech

2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Rok 2009 v číslech Nadace VIA V roãní zpráva 2009 Obsah 2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Rok 2009 v číslech 10 Dárci a partneři Nadace VIA 11 Portrét dárce Marcela a Jan kolníkovi 12 Na i dárci a partnefii 22 Rozvoj neziskových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

nadace via 1 Peter de Courcy Hero, Senior Advisor, Silicon Valley Community Foundation, Kalifornie

nadace via 1 Peter de Courcy Hero, Senior Advisor, Silicon Valley Community Foundation, Kalifornie Nadace VIA Výroční zpráva 2007 Obsah 2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Dárci a partneři Nadace VIA 9 Portrét dárce Marek Herman 10 Naši dárci a partneři 19 Nadace VIA 1997 až 2007 20 Rozvoj neziskových

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice?

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice? 1:1 Moje životní radost Chcete, aby naše země, obce i instituce fungovaly lépe? Záleží vám na zachování kulturních hodnot a tradic pro další generace? Rádi byste společně s ostatními měnili své okolí k

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace 3/2013 C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE ZÍSKAL MARTIN HAUSENBLAS Ve čtvrtek 3. října 2013 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí slavnostní vyhlášení vítězů 16. ročníku

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Sdružení VIA V ý ro č n í z p rá va 2 0 07

Sdružení VIA V ý ro č n í z p rá va 2 0 07 Sdružení VIA Výroční zpráva 2007 Obsah Úvodní slovo...4 O sdružení...5 Dárci a partneři Sdružení VIA...6 Naši dárci v roce 2007...6 Naši partneři v roce 2007...6 Programová činnost sdružení...7 Cash Flow

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

cena za firemní a individuální filantropii

cena za firemní a individuální filantropii VIA Bona cena za firemní a individuální filantropii Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Každý rok ve spolupráci s americkým velvyslanectvím oceňujeme firmy a jednotlivce, kteří

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2010

Sdružení VIA Výroční zpráva 2010 Sdružení VIA Výroční zpráva 2010 1 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Vznik sdružení... 4 Naši partneři v roce 2010... 5 Programová činnost sdružení... 6 TechSoup Software pro neziskovky prakticky

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 MESADA, obãanské sdruïení Na e poslání a cíl Posláním a cílem MESADY je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat je pfii integraci do spoleãnosti. Jak byl rok 2006

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo... 4 O sdružení... 5 Dárci a partneři Sdružení VIA... 6 Programová činnost sdružení... 7 Cash Flow Management NGO... 7 Konzultační a lektorská činnost...

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní MUDr. Alena Venhodová volby do Senátu, fiíjen 2010 senátní volební obvod 79 Hodonín Alena Venhodová kandidátka do Senátu za Hodonín www.venhodova.cz V Venhodová Více pracovních pfiíleïitostí Více investic

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût Cover EZ410 hrbet 3mm:NEW 11/26/10 6:49 PM Stránka 1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 4/2010 EVROPA A MY Europarlament UÏ i ekologiãtí nad enci pfiipou tûjí, Ïe zelené zdroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Volební magazín 2012. Jihomoravsk kraj. Pro kraj na pln úvazek Ing. Jifií Crha kandidát na hejtmana

Volební magazín 2012. Jihomoravsk kraj. Pro kraj na pln úvazek Ing. Jifií Crha kandidát na hejtmana Jihomoravsk kraj Pro kraj na pln úvazek Ing. Jifií Crha kandidát na hejtmana Úvodní slovo Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, krajské volby v fiíjnu 2012 budou pfiedev ím stfietem odpovûdné politiky

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

âeská asociace pro geoinformace

âeská asociace pro geoinformace V roãní zpráva 2004 âeská asociace pro geoinformace V roãní zpráva za rok 2004 Úvodní slovo VáÏené kolegynû a kolegové, Období od poslední Valné hromady na í asociace bylo bez nadsázky obdobím pln m zmûn

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA. Standardy kvality v sociálních sluïbách

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA. Standardy kvality v sociálních sluïbách SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP1/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil,

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Zbrojím, zbrojí, zbrojíme!

Zbrojím, zbrojí, zbrojíme! Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 dobrovolná cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 28/ãerven 2005 Zbrojím, zbrojí, zbrojíme! Dívka podávající informace o vystaven ch

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V EVROPù A VE SVùTù Magdalena Hunãová

SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V EVROPù A VE SVùTù Magdalena Hunãová SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V EVROPù A VE SVùTù Magdalena Hunãová KNIHOVNIâKA PROJEKTU PODNIKÁNÍ V SOCIÁLNÍ EKONOMICE 6 Osvûta a vzdûlávání na podporu sociálního podnikání v regionech Moravy a Vysoãiny SOCIÁLNÍ

Více

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK IOP pod lupou Číslo 11 I září I 2011 Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu Víte, že 16. září bylo ze 7989 přijatých žádostí o podporu v IOP již 7043 vybráno k podpoře? Na tyto schválené

Více