Nadace VIA V roãní zpráva 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadace VIA V roãní zpráva 2012"

Transkript

1 Nadace VIA V roãní zpráva 2012

2 Obsah 2 Úvodní slovo 4 Rok 2012 v ãíslech 6 Kdo jsme a co dûláme 9 Na e programy v roce Dárci a partnefii Nadace VIA 20 Portrét dárce: David Fojtík 22 Programy Nadace VIA 23 Podpora místních iniciativ 32 Rozvoj neziskov ch organizací 38 Rozvoj filantropie 42 Základní údaje 44 Správní rada, dozorãí rada, zamûstnanci 46 Seznam grantû udûlen ch v roce Finanãní zpráva 80 V rok auditora Nadaci VIA a dobroãinné projekty na mnoha místech âeské republiky mûïete podpofiit darem pfies on-line platební bránu DARUJME.CZ na stránkách nebo pfievodem na úãet nadace / Dûkujeme!

3 Pomáhat znamená neb t lakom, neb t lín, neb t tup a neb t lhostejn. Takoví lidé dovedou mûnit svût, nenápadnû ho milimetr po milimetru posouvat dopfiedu. My novináfii dobfie víme, jak vzácná kombinace vlastností to je a jak dûleïit je kaïd milimetr. Lucie TvarÛÏková, éfredaktorka ihned.cz Nadace VIA 1

4 Úvodní slovo

5 Milí pfiátelé, urãitû se mnou budete souhlasit, Ïe darování je radost. Radost pro ty, ktefií mohou díky va im darûm pozitivnû mûnit svût kolem sebe. Radost pro nás v Nadaci VIA, Ïe mûïeme propojovat dárce s motivovan mi a aktivními lidmi. Ale je to také va e vnitfiní radost. A pro radost má smysl dûlat spoustu uïiteãn ch vûcí. âeho se nám spoleãnû podafiilo dosáhnout bûhem roku 2012? V létû vy lo první ãíslo na eho nového ãasopisu, ãtvrtletníku pro obnovu ãeské filantropie Umûní darovat The Art of Giving. Vûfiím, Ïe jste jiï mûli moïnost proãíst jeho stránky a setkat se s inspirujícími pfiíbûhy lidí, ktefií jdou do té své filantropie naplno a s chutí. Bûhem loàského roku vy la tfii ãísla a od roku 2013 vychází ãasopis ãtyfiikrát roãnû. KaÏdé ãíslo je naplnûno zajímav mi pfiíbûhy ze souãasnosti, ale i inspiracemi z na í historie. Máme na co navazovat. Pfiíbûhy o darování vyprávûjí o lidskosti, o tûdrosti, o ochotû myslet na druhé. âasto jsou to pfiíbûhy o nelehk ch lidsk ch osudech. Nás tû í, Ïe studnice tûchto krásn ch a inspirativních pfiíbûhû je bezedná. A kdo ví, tfieba se do jednoho z pfií tích ãísel dostane i ten vá pfiíbûh o darování. A o tom, jakou radost vám to pfiineslo. Nebyl to v ak jen ãasopis, co nás v roce 2012 tû ilo. Podafiilo se nám pfiipravit a spustit zcela nov program Leadership Aid. Díky nûmu pomáháme souãasn m, ale i budoucím leadrûm neziskovek a kulturních iniciativ obstát v jejich roli, rûst a rozvíjet své schopnosti. Víme totiï, Ïe budovat uïiteãnou a úspû nou neziskovou organizaci je podobnû nároãné jako budovat dobrou a úspû nou firmu. A Ïe dobré firmy i dobré neziskovky stojí na kvalitních, motivovan ch a zral ch lidech. Mysleli jsme i na budoucnost. Proto jsme pfiipravili nov grantov program Pomáhej ten bude chytr m zpûsobem inspirovat dûti a mladé lidi, aby objevovali tu svou filantropii a svûj zájem o druhé. A také proto jsme v rámci kaïdoroãní ceny VIA BONA pfiipravili zcela novou kategorii Cenu za kolní dobroãinnost. Radost nám dûlá i to, Ïe se ãím dál více lidí zapojuje do aktivistick ch komunitních projektû. Vidíme to na vzrûstajícím zájmu o grantov program Rychlé granty. Lidem na tûstí není lhostejné, Ïe má zmizet jejich proluka, kde se konají farmáfiské trhy, Ïe se má místní park promûnit ve staveni tû, Ïe si radní chtûjí postavit radnici za více neï miliardu nebo Ïe mají stovky stromû padnout za obûè nesmyslné revitalizaci parku. Není jim to lhostejné a jsou ochotni vstoupit na kolbi tû vefiejného prostoru a vefiejné debaty. Neãekají, Ïe to zafiídí nûkdo jin, a jednají. Sami za sebe. A to je moc dobfie. O v ech na ich programech se mûïete doãíst na následujících stránkách. Je jich hodnû a je to proto, Ïe jsme na na í cestû uï patnáct let. S mnoh mi z vás jsme tyhle pûkné narozeniny oslavili listopadov m koncertem v Lucerna Music Baru. Byla u toho taky kapela Garage a spousta dobré energie, kterou do sálu pfiinesli pfiíznivci nadace. Rok 2012 byl pro nás v nadaci rokem radostí, ale také rokem dal í tvrdé práce a kaïdodenního intenzivního nasazení v ech pracovníkû nadace. Za jejich nasazení jim patfií mûj obrovsk dík. Stejnû tak patfií i ná spoleãn dík vám v em, na im pfiátelûm, dárcûm, spolupracovníkûm a podporovatelûm. No fieknûte, není to krásné darovat? A dûlat si tak Ïivotní radost? Tû íme se na dal í spoleãn rok pln radosti. Lenka Mrázová, pfiedsedkynû správní rady Nadace VIA, ãerven 2013 Úvodní slovo 3

6 Rok 2012 v ãíslech

7 13,959 13,762 11, mil. Kã 50 mil. Kã 46,104 46,124 48, mil. Kã 10 mil. Kã 30 mil. Kã 5 mil. Kã 20 mil. Kã 10 mil. Kã 0 Kã 0Kã V roce 2012 jsme podpofiili 191 dobroãinn ch projektû a vyplatili jsme v grantech Kã. Díky dûvûfie na ich dárcû dosáhlo v roce 2012 na e nadaãní jmûní v e Kã. 55 % firmy 4,5 % v nosy nadaãního jmûní 13 % individuální dárci 27 % ãeské a zahraniãní nadace 0,5 % vlády V roce 2012 jsme pokraãovali ve strategii zamûfiené na rozvoj soukromého dárcovství a diverzifikaci finanãních zdrojû Nadace VIA. Projektu Pfiíbrazská zahrada jsme pomohli díky programu âsob a Era pro podporu regionû. Rok 2012 v ãíslech 5

8 Kdo jsme a co dûláme

9 Historie Nadace VIA vznikla v roce Navázala na ãinnost ãeské poboãky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která pûsobila v âeskoslovensku od roku Dnes patfiíme mezi nejvût í a nejaktivnûj í ãeské nadace, od svého vzniku jsme podpofiili pfies dobroãinn ch projektû ãástkou pfiesahující 260 milionû Kã. Stali jsme se nejvût ím soukrom m podporovatelem komunitního rozvoje v âeské republice. âlenové sdruïení Stezka âe ov obnovují stezku mezi obcemi âe ov a Vysoké Veselí. Vysazují aleje, uklízejí kostely, organizují kulturní akce. Díky nim se stezka vrací k novému Ïivotu. Iniciativu jsme podpofiili z Fondu T-Mobile. Vzhledem k americk m kofienûm se rádi inspirujeme ve svûtû anglosaské filantropie. I proto kombinujeme finanãní podporu s nefinanãní asistencí tûm, kter m pomáháme. Od roku 2005 úzce spolupracujeme s organizací Friends of Via, sídlící v Pittsburghu, jeï nám pomáhá získávat dary od americk ch dárcû, a také se SdruÏením VIA, které na i nadaãní práci doplàuje aktivitami, jeï posilují Ïivotaschopnost ãesk ch neziskov ch organizací. âlenové a dobrovolníci sdruïení Stezka âe ov pfii práci v kostele, Fond T-Mobile pfii Nadaci VIA. Kdo jsme a co dûláme 7

10 Poslání Nadace VIA vychází z pfiesvûdãení, Ïe odpovûdnost a ochota podílet se na správû vûcí vefiejn ch a starost o okolí jsou nezbytn mi pfiedpoklady Ïivota ve svobodné spoleãnosti. Proto: podporujeme aktivní lidi, ktefií rozvíjejí komunitní Ïivot ãesk ch obcí a mûst, posilujeme neziskové organizace a investujeme do jejich rozvoje, pomáháme obnovovat zpfietrhané tradice filantropie a dárcovství. TûÏi tû ãinnosti Nadace VIA je v âeské republice, v oblastech své expertizy se podílí i na mezinárodních projektech. SnaÏíme se, aby se o tom, co se nûkde podafiilo, dozvûdûli i jinde, aby jednou pro lapaná cesta uï nezarostla a aby se po ní vydávalo stále více lidí. Pomáháme nejen prostfiednictvím grantû, ale i nabídkou know-how ve formû konzultací, kouãinku ãi vzdûlávání. Pfiiná íme nové filantropické koncepty, organizujeme odborné semináfie, udûlujeme ceny a hledáme dal í zpûsoby, jak posilovat ãeské neziskové organizace. Nadaãní jmûní Nadaãní jmûní je základním a nedotknuteln m kapitálem nadace. K financování své ãinnosti a k podpofie dobroãinn ch projektû mohou nadace kaïdoroãnû pouïít pouze jeho v nosy, coï jim zaji Èuje nezávislost. ProtoÏe vûfiíme, Ïe nezávislé nadace jsou pro kvalitu Ïivota a vefiejného prostoru dûleïité, je navy ování nadaãního jmûní jednou z priorit na í práce. Díky tûdrosti Charles Stewart Mott Foundation máme pfiíleïitost nav it nadaãní jmûní Nadace VIA o 18 milionû Kã. Pokud do prosince 2013 získáme od na ich dárcû do nadaãního jmûní 9 milionû korun, tato americká nadace v echny dary zdvojnásobí. Díky v sledn m 18 milionûm Kã budeme schopni kaïdoroãnû podpofiit ãástkou Kã ty, kdo neãekají s rukama v klínû a promûàují své okolí k lep ímu. KaÏd dal í rok tak budeme moci pomoci dal ím dvanácti aï patnácti iniciativám, jejichï v sledky jsou vidût. Pfiidejte se k nám a staàte se souãástí Kampanû 1 : 1. I vy mûïete pomoci naplnit ná cíl. I vá dar mûïe b t zdvojnásoben. V echny dary pro Nadaci VIA sniïují základ danû z pfiíjmu. 8 Kdo jsme a co dûláme

11 Na e programy v roce 2012 Fond T-Mobile pro regiony a zamûstna - neck fond Místo, kde Ïijeme Fond místních iniciativ a Rychlé granty Fond âsob a Era pro podporu regionû Podpora místních iniciativ Fond kulturního dûdictví Era Starosta roku Fond manïelû Horov ch Fond Tfii sestry pomáhají Fond RachÛnek Leadership Aid Akcelerátor Akademie sociálního podnikání ViabilityNet Cena VIA BONA Darujme.cz Semináfie o soukromém dárcovství T-Mobile semináfie pro neziskové organizace Rozvoj neziskov ch organizací TechSoup âeská republika Rozvoj filantropie Kouãink ãas (pro vá ) rûst Akademie âeské spofiitelny semináfie pro neziskové organizace PrÛvodce po ná strahách v neziskovém sektoru âtvrtletník Umûní darovat / The Art of Giving Dobroãinné veãefie Dobroãinná aukce Na e programy v roce

12 Dárci a partnefii Nadace VIA

13 Milí pfiátelé, na následujících stranách dûkujeme v em, ktefií se k nám v loàském roce pfiidali a pomohli nám naplàovat na e poslání. Na imi nejvût ími dárci jsou tûdré firmy a patfií jim za to velké podûkování. Radost máme i z toho, Ïe se nám dafií nacházet a k dárcovství inspirovat ãím dál tím více individuálních dárcû. Vûfiíme totiï, Ïe právû v kultivaci individuálních dárcû je klíã k obnovû prvorepublikov ch tradic dárcovství a filantropie. Tû í nás, Ïe nám jiï deset let pomáhají pfii obnovû drobn ch kulturních památek ãe tí a ameriãtí dárci. A byla to jejich tûdrost, která jiï vrátila zpût do Ïivota více neï 200 kapliãek, kfiíïkû, boïích muk, studánek. Grantov program Rychlé granty zase nalezl oporu u tûch, ktefií spojili bûh v rámci Prague International Marathon s podporou dobré vûci. Loni za nás bûïelo více neï 300 bûïcû a pomohli nám získat témûfi Kã na pomoc tûm, ktefií ve své obci ãi ãtvrti hájí vefiejn zájem. Jsme rádi, kdyï lidé darují, a je tû radûji jsme, kdyï je pro nû dar pfiíleïitostí k setkání s tûmi, kter m pomáhají. Ale i pfiíleïitostí potkat se s dal- ími dárci. Proto jiï tradiãnû pofiádáme Dobroãinné veãefie a podzimní Dobroãinnou aukci vín a nev edních záïitkû. Ta v loàském roce pfiekonala svûj dosavadní rekord, kdyï za jedin veãer pfiinesla 1,3 milionu Kã. Rok 2012 pro nás byl rokem pfielomov m, neboè jsme se pustili do Studie proveditelnosti, jeï nám mûla odpovûdût na nûkolik otázek: Je v âeské republice vhodné prostfiedí pro fundraising do nadaãního jmûní? Má Nadace VIA ve svém okolí potenciální dárce, ktefií by byli ochotní zváïit dar do nadaãního jmûní? Pokud je ve svém okolí má, je reálné, aby získala do konce roku 2013 do nadaãního jmûní 9 milionû Kã, které budou následnû zdvojnásobeny díky pobídce C. S. Mott Foundation? Tfiikrát ano tak znûla odpovûì na na e otázky a my jsme mohli s dûvûrou zahájit KampaÀ 1 : 1, která má za cíl nav it do konce roku 2013 nadaãní jmûní Nadace VIA o 18 milionû Kã. DrÏte nám palce. âi je tû lépe. DrÏte nám palce a pfiipojte se k nám! V loàském roce jsme v ak nemysleli jen na sebe, a proto nás velmi tû í, Ïe dárcovsk widget darujme.cz vyuïívají jej desítky neziskovek na sv ch webov ch stránkách pfiinesl pfies 2 miliony Kã v nov ch, pfieváïnû on-line darech. Meziroãní rûst pfies 100 % je pro ãeské neziskovky skvûlou zprávou. A co jsme se v roce 2012 nauãili? Pfiedev ím více poslouchat, co fiíkají a co si myslí na i dárci a pfiíznivci. Je to pouãné, je to uïiteãné a hlavnû umoïnuje nám to porozumût motivûm, které vedou dárce ke tûdrosti. Dûkujeme vám, Ïe pomáháte, a tû- íme se na dal í setkání, rozhovory a spoleãnou práci. Jifií Bárta fieditel Nadace VIA K bûhûm pro Nadaci VIA se jiï tradiãnû pfiidává i tafeta kapely Wohnout. Dárci a partnefii Nadace VIA 11

14 Dárci Nadace VIA Nadace a neziskové organizace The Charles Stewart Mott Foundation The Pittsburgh Foundation Trust pro obãanskou spoleãnost ve stfiední a v chodní Evropû Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Vlády a mezivládní programy pomoci U. S. Department of State The American Jewish Joint Distribution Comittee Die Erste Stiftung Citigroup Foundation Nadaãní fond proti korupci Nadace âeské spofiitelny Nadace Vodafone Nadaãní fond Veolia Friends of VIA, Pittsburgh Moje cesta s Nadací VIA zaãala pfied 5 lety velmi pfiíjemnû dobroãinnou aukcí vín, na níï si PwC âr pronajímala stûl. Od aukce jsme se posunuli k projektu Cena VIA BONA. Jsem ãlenem hodnoticí komise a na e diskuse o nominacích patfií mezi nejsmysluplnûj í a nejkvalitnûj í jednání, jaká znám. PovaÏuji tento projekt za piãku ve své kategorii. Díky nadaci jsem také zaãala bûhat tafetov pûlmaraton. Nejdfiíve jsem pro nadaci jen bûïela, letos jsem zkusila i bûïeck fundraising (coï je je tû vût í adrenalin neï bûhání). MoÏná i proto jsem zabûhla svûj nejlep í ãas, takïe do budoucna uï se mohu soustfiedit jen na finanãní cíle! Lenka âábelová, vedoucí marketingu a komunikace, PwC âr Dárci do fondû Dárci do nadaãního jmûní Tomá Absolon Jifiina Andrews Jifií Barcal Miroslava Barcalová Jifií Bárta Luká Hejna Carol Hochman Ondfiej Kolenat Jitka Nesrstová Dal í dárci Jan Havrda Luká Matela Jeremy Robson Ondfiej indeláfi Libor Îídek Jana Nová Miroslav Singer Danica Siváková Dagmar tûpánková Bohuslav Tutter a firmy a nadace World Learning Inc. The C.S. Mott Foundation a firmy Asseco Solutions, a. s. âsob SdruÏení VIA T-Mobile Czech Republic, a. s. 12 Dárci a partnefii Nadace VIA

15 Dárci do Fondu kulturního dûdictví, ameriãtí dárci a ãlenové The Via Foundation Czech Heritage Society Pavel Beãváfi Pavel Bene Ladislav BroÏek Pavlína Cachová Dana âápová Filip Ditrich Jan Hfiebejk Zbynûk Kabelík Arno t Klouda Pavel KrÛta árka MoráÀová Lenka Mrázová Jan Palán Martin Poche Kvûtoslav Pfiibyl Jan torch Michal Valenãík Lucie Voláková tûpán Zelinger a firmy Advanced World Transport, a. s. agmo.cz, a. s. âsob Native PR, s. r. o. Friends of Via Via Trustee Society Donald W. Hamer & Marka Bednáfiová Founder The Vasicek Foundation Malcolm Hewitt Wiener Foundation Zlatí dárci Peter & Bonnie Hero Stfiíbrní dárci Kalkus Foundation Inc. Carol A. Helps Friends of Via James K. Whelan Eva Tochor George Rybnicek Scully Family Foundation Hana F. Romovacek Christina Witsberger George Drost James Mauch Mimi Barash Coppersmith Ronald L. Cooper Rosemarie Wyke Mojmir R. Vrtilek Vera and John Krofcheck Emil J. Polak Gordon Benes Peters John A. Stiber John J. Zitny Joseph A. Kocab Daniel J. Kucera Charles B. Kalvoda Christina Witsberger Patroni Marianne Hall Randolf Gevero Catherine L. Luke Patricia Imperiale Josef Machac Robert B. Bronec Roger H. Kolar Eva Hanka Rebecca and Mario Mazzarella Josef Machac Waldemar D. Stopkey Elaine Reiner Patrick Zika Eva F. Hanka Nancy Stanislawski Alexandra Brito Vratislav and Alena Nenicka Raymond L. Marik Marta P. Kastner George Lauscher Susan Warner Marcia Sutherland Richard J. Kutilek Gerald F. Horna Gerald Novotny Robert W. Doubek Pfiátelé Mildred Zamis Potas Joseph R. Vavruska, Jr. Harry R. Kirsch Zdenek F. Fencl Violet K. DeWind Russell G. Condon Richard J. Kutilek Jana Janku Celeste Sampson Elmer and Rita Pavlas Dorothy Ann Kaluza Tichavsky John and Elaine Reiner Charles O. Heller Marcia G. Sutherland Veronika Frost Brad Hoar Ladislav Matejka Robin Zoufalik Ivan A. Backer Michael Chang William Lion Josef Dadok Olga S. Rosser Joseph Bielecki William J. Lion Melvin N. Vesely Herbert M. Sheldon Dárci a partnefii Nadace VIA 13

16 Dárci do Fondu místních iniciativ Irena Brabcová Tomá Brych Jifií Juchelka Markéta Kune ová a firmy Philip Morris Dárci do programu Rychlé granty Nadaãní fond proti korupci Trust pro obãanskou spoleãnost ve stfiední a v chodní Evropû BûÏci pro Nadaci VIA Tomá Absolon Marie Aronová Milan Babick Petr Babouãek Miroslava Barcalová Jifií Bárta Roman Barti ek Edyta Bartkowiak Alena Bártová Jifií Beãka Lenka Bene ová Martina Bene ová Alexandra Besingueová Stanislav Bil Radim Boháãek Carlo Vincenzo Bosani Martina BfieÀová Martin Buchar Sarah Caulfeild Eduardo Correia Josef CzyÏ Lenka âábelová Daniel âastvaj Milan âech Václava âejková Kolací Jan âern Petr âoãek Ale âornaniã Jana Dresselová Derek Druce Petr Dudek Vavfiinec Dudek Petr Dvofiák Blanka Dvofiáková Josef Dytrich Barbara Ernest David Fojtík Martin Fojtík Hana Fojtíková Pavlína Fojtíková Eva Friedová Ivan Gabal Jana Garajová Dirk Göhmann Peter Gustafík Jifií Ha ek Jakub Havlín Ladislav Hlavat Tim Hoggard Klára Holubová Michaela Honková Kamil Horák Katefiina Hrubá Lubo Hykl Václav Chaloupeck Hynek Chaloupka Hana Chaloupková Hana Chorváthová Ivan Indráãek Martina Janeãková Till Alexis Janzer Marek Jehliãka Martin Jefiábek Magdalena Jirousová Petr Jonák Michal Kadera Daniel Kauck Jan Kejzlar Martin Kempa David Kessler Claudia Kiatipisová Leona Klevetová Marie Knoflíãková Anna Knotková Jan Kober Ivan Koláfi Marie Kolínová Martin Kontra Martina Kopsová Lenka Koumarová Irena Koutská Pavel Kropáãek Jan Kroupa Zdenûk Kroupa Jifií Kuãera Michaela Kuãerová Petra Kudliãová Marek Kuchafiík Milan Kulich Rastislav Kulich Martina Kulíková Martin Kus Shannon Leggett Petr Lenda Tom a Rose Lenda Jarka Lesná Ludmila Lipská Vladimíra Li ková Vladimír Maliar Eduard Marãek Yveta Mastná Karina MatûjÛ Jana Meniarová Milan Míka Petr Misík Petr Moravec Pavla Mo niãková J. A. Tony Myers Miroslava NebuÏelská Lenka Nejezchlebová David Nûmeãek Pavel Nevick Jifií Novák Ondfiej Novák Tomá Novotn Krist na ObdrÏálková Robert Osborne Marta Paduchová Jan Paleãek Václava Parkánová Daniela Pafiíková Guillaume Pasquier Milo Pávek tûpánka Peãenková Edita Pelantová Daniel Peltek Adam Petrusek Pavel Picek David Prchala Daniel Pfiíhoda Katefiina Ptáãková Zuzana Ramajzlová Michal ReÏn Faye Richards Milena Rivola David RoÏek Radka Rüsterová Ivan RÛÏiãka Kristine Rytter Václav ehák 14 Dárci a partnefii Nadace VIA

17 Kirill Sakhnov Harald a Lenka Scheu Tereza Schneiderová Kathleen Schultz Michael Sido Peter Sivák Petr Sklenáfi Petr Skoãdopole Jifií Skuhrovec Jan Slab Ján Slavíãek Eva Smith Martin Srnka Petr Svoboda Diana Svobodová Marek álek Daniela álková Hana edivcová Igor efãík Marie imková Ondfiej indeláfi Libor ost Blanka rámková Jaroslava tûrbová Georgi tilijanov Lucie uková Olga ustová Markéta Tesárková Stanislav Tich Hana Tlapáková Marek Torkoniak Pavel Truhláfi Matûj Urban Muktar Usmanov Alexandra Václavíková Vít Vagner Michal Valenãík Zuzana Vani ová Jakub Velímsk Ale Vích Ivana VítÛ Lucie Voláková Renáta Vondráková Petr Vozák Luká Vrána Jan Vran Ondfiej Vrti ka Jaroslav Vydra Jaroslav Waldhauser Eva Waldhauserová Paul Whitaker Marie Wichterlová Anna Zamrazilová Lucia Zimmermannová tafeta Tfii sestry tafeta Wohnout a firmy Advanced World Transport, a. s. Aegon Poji Èovna, a. s. BVM Audit, s. r. o. BVM Consult, s. r. o. Holcim (âesko), a. s. Kraft Foods âr, s. r. o. Lyreco CE, SE motejlek.com, s. r. o. Techniserv IT, s. r. o. Úãastníci benefiãní veãefie Hana Blovská Helena âerná Lubo Drobík Marek Eben David Frank Jaroslav a Silke Horákovi Karel Janeãek Pavel Knorr Pavel Kohout Jifií Kuãera Erika Lori Miroslav Motejlek Lenka Mrázová Václav Pavelka Tomá Ra ka Dita Stejskalová Jaroslav Svûcen Vladimír pidla Michal Uryã-Gazda Milan Va ina Monika Veselá Petr Vyroubal Jan ÎÛrek Dárci do Fondu RachÛnek Lenka BartoÀová Alena Bednáfiová Martina Bílková Petr Brinãek Jana Haltufová Alena Hanusková Denisa Havlíková Marek Herman Lucie Kandráãová SoÀa Knyblová Adriana Koehlerová Hana Koneãná Roman Lipavsk Jaroslava Li Èáková Gabriela Nûmãáková Marie Ostárková Miroslav Pazourek Linda Peãivová Michal Pro vic Silvie Soldánová Lenka Stejskalová Kamila indelková Vladimíra indelková Markéta indelová tolfa Alena Tomsová Filip Tyl Libor Zapletal Simona Zavadilová Dárci do Fondu manïelû Horov ch Marie Horová Dárci do Fondu Tfii sestry pomáhají Jifií Bárta Tomá DoleÏal Ladislav Hlavat Petr Chmelafi Miroslav Jícha Krist na Kostínková Petra Kudliãová Vladimíra Li ková Zdenka Mike ová Franti ek Moravec Gabriela Pánková Pavel Picek Lenka Pluhafiová Marek álek Alexandra Václavíková Jifií Vojkovsk Lucie Voláková Jaroslav Vydra a firma Krakono ovo, s. r. o. kapela Tfii sestry Dárci a partnefii Nadace VIA 15

18 Firmy a firemní nadace Dûkujeme firemním dárcûm, ktefií nám pomáhají obnovovat my lenky osvíceného dárcovství. T-Mobile Czech Republic, a. s., podporuje rozvoj regionû prostfiednictvím Fondu T-Mobile. Nadace VIA spravuje grantové programy Fond T-Mobile pro Královéhradeck kraj, zamûfien na komunitní rozvoj kraje, a Fond T-Mobile zamûstnaneck fond, kter se snaïí zv it zájem pracovníkû firmy o dûní v okolí. V roce 2012 byl T-Mobile partnerem Dobroãinné aukce vín a nev edních záïitkû. Bûhem roku jsme spoleãnû pfiipravili mediální kolení a semináfie o problematice lidsk ch zdrojû pro neziskové organizace. Prostfiednictvím programu âsob a Era / Po tovní spofiitelna pro podporu regionû podporují obû banky komunitní projekty po celé âeské republice. SnaÏí se tak zv it zájem obãanû o dûní v regionu a povzbudit je k vlastní aktivitû. âsob i tento rok podpofiila cyklus workshopû PrÛvodce po nástrahách v neziskovém sektoru. Era / Po tovní spofiitelna je souãástí âsob a je partnerem ceny Era Starosta roku. V roce 2012 se stala i generálním partnerem Dobroãinné aukce vín a nev edních záïitkû. âeská spofiitelna je na ím partnerem v tématu sociálního podnikání. V roce 2012 pokraãovala v podpofie Akcelerátoru Akademie sociálního podnikání a zapojila se do Dobroãinné aukce vín. Pomohla nám také vydávat ãasopis Umûní darovat. Nadace âeské spofiitelny je na ím v znamn m partnerem v progra - mu Místo, kde Ïijeme. Díky nûmu bylo do dne ního dne zvelebeno celkem 56 vefiejn ch prostranství po celé republice. Citibank Europe plc podpofiila prostfiednictvím Citi Foundation i v tomto roce Akcelerátor Akademie sociálního podnikání. Spoleãnost PwC âeská republika se stala partnerem ceny VIA BONA a opût nás podpofiila daàovou expertizou ãi prostory pro pofiádání semináfiû. Spoleãnost Microsoft je hlavním partnerem dárcovské platformy TechSoup âeská republika. Spoleãnost Philip Morris se v roce 2012 stala partnerem Fondu místních iniciativ. Net4Gas podpofiila program Místo, kde Ïijeme a byla jeho hlavním partnerem. Díky Roku jinak pracoval v Nadaci VIA po cel rok 2012 Marek álek. Za spolupráci a podporu dûkujeme následujícím firemním partnerûm: Systémová podpora k informaãnímu systému Helios. Licence k Microsoft Office 365. Zv hodnûn tarif pro mobilní telefony a SIM karty. 16 Dárci a partnefii Nadace VIA

19 Poradenství v oblasti komunikace a práce s médii. Vzdûlávání v kouãinku a odborná pomoc kouãûm. Mediální partnerství a v estranná spolupráce pfii rozvoji dárcovství. Monitoring médií. Vzdûlávání pro úãastníky programu Akcelerátor a jeho kouãe. Poskytli inspirativní prostor pro rozvoj a rûst zamûstnancû nadace i klientû nadace. Prostor a finanãní podpora pro pofiádání semináfiû nadace. Na i partnefii v USA Friends of VIA, Pittsburgh The Pittsburgh Foundation, Pittsburgh The Foundation for a Civil Society, New York Bûh pro dobrou vûc Dûkujeme na im bûïcûm, ktefií se v roce 2012 postavili na start a vybûhli s námi v rámci seriálu Prague International Marathon. Velké díky od nás patfií i samotnému Prague International Marathon. Partnefii Ceny VIA BONA Generální partner: Partnefii: Zá tita: Mediální partnerství a spolupráce pfii rozvoji dárcovství. Mediální podpora soutûïe Era Starosta roku. Patronát nad na imi dárci. Mediální partnefii: Nadace VIA je oficiálním charitativním partnerem bûïeckého seriálu PIM. Dárci a partnefii Nadace VIA 17

20 Partnefii a dárci Dobroãinné aukce Dûkujeme v em partnerûm, ktefií aukci podpofiili finanãnû. Dûkujeme firmám, které aukci podpofiily zakoupením firemního stolu. Generální partner: Hlavní partner: Partnefii: Na e podûkování za organizaãní pomoc s dobroãinnou aukcí, mediální partnerství a pomoc s prezentací patfií: Mediální partnefii Dûkujeme vinafiûm, ktefií do aukce poskytli to nejlep í ze sv ch sklepû Vinafiství Baloun, Velké Pavlovice Vinafiství Dvofiáãek LTM, Mikulãice Vinafiství Gotberg, Popice Vinafiství Ko ut, Pru ánky Vinafiství Líbal, Horní Dunajovice LIVI DubÀany Vinafiství Madûfiiã, Moravsk ÎiÏkov Franti ek Mádl, Velké Bílovice Vinafiství Stapleton & Springer, Bofietice Vinafiství Richard Tich, Hru ky Vinafiství Tetur, Velké Bílovice Vinafiství U Kostela, Pole ovice Vinafiství Valihrach, Krumvífi Velkobílovická vína, Velké Bílovice Vinafiství Volafiík, Mikulov Znovín Znojmo 18 Dárci a partnefii Nadace VIA

21 Dárci nev edních záïitkû a umûleck ch dûl Jaroslav BlaÏek Josef Bolf Tomá Císafiovsk Cognac Gallery Praha Petr âech a spoleãnost Sportinvest âeská sportovní âinoherní klub âsob Jifií David Dejvické divadlo Divadlo v Dlouhé Ekologická farma Richarda a Stanislavy Stávkov ch, Nûmãiãky Exclusive Tours Milada Fi erová Four Seasons Hotel a restaurace CottoCrudo Hotel Beatrice a vinn sklep U JeÀoura Jana a Vladimíry Iviãiãov ch, Nechory Chateau Mcely Karlovarsk filmov festival Klenoty Diamond Club Kraft Foods CR Eva a Boris Kubínovi Modernista Muzeum mûsta Brna Muzeum hl. m. Prahy Klára Nademl nská Petr Nikl Karel Nováãek Daniel Pir ã a Studio Kfiehk Prague International Marathon První Pivní Láznû Karlovy Vary Qubus Design studio Tereza Srbová Restaurace Alcron a éfkuchafi Roman Paulus Restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise a éfkuchafi Oldfiich Sahajdák Jaroslav Róna Tomá Rosick Savoy Westend Hotel*****, Karlovy Vary Petr Sís Franti ek Skála Jifií Slíva Sklárny Moser Jifií Snítil Sophia s Earrings Studio Por-Art Bohuslav Svoboda, praïsk primátor Bofiek ípek UniCredit Private Banking Robert Vano Vinafiství Madûfiiã Vinafiství Vinopa Vinárna Bokovka Vinárna a obchod U Staré studny Vinotéka Vinoportugal Vinn sklep ídleny Jifií Votruba Zoo Praha Olbram Zoubek DraÏitelé Jan Barta Karel Bárta Alena Bártová Katefiina Bfiezinová Ján âarn Helena Dostálová David Eder Daniel Fifit Henk Goossen Petr Guth Jaroslava Hájková Jifií Ha ek Ladislav Hlavat Vít Horáãek Silke Horáková Jifií Hub Lenka Janou ková Milan Jasn Petr Jonák Michal Kadera Ondfiej Klofáã Michal Klofáã Jaroslava KrÛtová Petr Kubíãek Jifií Kuãera Vlastimil Kuãera Erika Lori Pavel Maget Libor Mal Jan Mládek Miroslav Motejlek Lenka Mrázová Ondfiej Novák Václav Pavelka Michal PobeÏal Tomá Ra ka Katefiina Rozehnalová Alfréd Simuna Kamil Slavík Jifií Snítil Dita Stejskalová Petr Svoboda Marek álek Jan kolník Václav rámek Jitka vejcarová Lucie TvarÛÏková Michal Uryã Jan Vy ehradsk Jifií Wald Katefiina Wichterlová Na e speciální podûkování patfií ãlenûm organizaãního v boru, ktefií obûtavû pomáhají s pfiípravou dobroãinné aukce: Irena Brichta Iva Drebitko Milada Fi erová Pavel Hájek Jaroslava Hájková Klára Kollárová Maya Lukas Lenka Mrázová Vendula Seifertová Danica Siváková Tereza Srbová Dita Stejskalová Lucie TvarÛÏková Marina Votrubová Neménû vdûãní jsme licitátorovi Miroslavu Zíkovi sommeliérûm Liboru Nazarãukovi a Kláfie Kollárové a Muzice Slováckého krúïku primá e Martina Sochora Dárci a partnefii Nadace VIA 19

22 Portrét dárce: David Fojtík

23 Co vás pfiivedlo k tomu, Ïe jste zaãal darovat? Byla to vlastnû náhoda. V roce 2006 jsem vylezl na Everest a poté mi k mému velkému pfiekvapení byly firmy ochotné platit za pfiedná ky o v stupu. Mûl jsem pocit, Ïe ty peníze si tak úplnû nezaslouïím. Ta hora mû milostivû pustila nahoru a já jsem se zafiadil mezi pár Èast - livcû, ktefií ji bez kyslíku vylezli. Ten pocit nezaslouïenosti ãi vdûku mû vedl k tomu, Ïe peníze z pfiedná ek posílám na charitu. Samozfiejmû mám radost, Ïe mûïu pomoci dobré vûci, ale primární byl pocit, Ïe nûco dluïím. Z ãeho mám velkou radost, je to, Ïe mû tahle zku enost pfiivedla k pravidelnému dárcovství a k lidem a organizacím kolem nûj. MÛj Ïivot to velmi obohatilo. Podle ãeho si vybíráte lidi / projekty / neziskové organizace, do kter ch dobroãinnû investujete? Zpoãátku bylo pfiedná ek stra nû moc a já jsem nemûl ãas fie it, kam s penûzi. Mûl jsem jen jedinou podmínku, aè to jde na dûti s handicapem. Proto jsem to posílal pfieváïnû velk m nadacím. KdyÏ se to uklidnilo, uvûdomil jsem si, Ïe ani od jedné z tûch velk ch organizací jsem nesly el dûkujeme, coï mû zdravû namíchlo. Zaãal jsem se více rozhlíïet kolem a skrze osobní zku enost, známé a kamarády zaãal cílenû darovat matefisk m a základním kolám se speciálním vyuãováním. V jimkou jsou pfiípady, kdy vidím potfiebu pomoct ve svém okolí, takto jsem zaplatil nov invalidní vozík pro tûïce postiïeného syna kamarádky. Jako sportovec se rád kaïdoroãnû zapojím do Filantropického Emila Nadace VIA. V tomhle pfiípadû mû oslovuje styl fundraisingu i kauzy, na které se peníze vûnují. Jako firma podporujeme vzdûlávání neziskovek. B váte s podpofien mi lidmi v kontaktu i po darování? Opravdu zfiídka. Jsem pracovnû hodnû vytíïen a doma mám jednoho kojence a 2letého ro Èáka. Hodnû obdarovan ch kol je na Moravû, odkud pocházím, a dojíïdûní by bylo ãasovû nároãné. Na druhou stranu mám málokdy zpûtnou vazbu o tom, na co byly peníze vyuïity, coï bych rád mûl. Nûkolikrát jsem mûl besedy o Everestu s dûtmi ve kolách, kter m jsem nûco poslal. Hlubok dojem na mû udûlala beseda v Z Turkmenská ve Vsetínû, kde byly v publiku mentálnû postiïené dûti spolu s dûtmi ze sociálnû znev hodnûn ch rodin, pfieváïnû romsk ch. Nebylo to vûbec jednoduché, ale zároveà si fiíkám, kdyï alespoà jednoho z tûch uliãníkû trochu inspiruji, dává mi to smysl. David Fojtík, fieditel firmy Develor âr, bûïec a Filantropick Emil Nadace VIA Portrét dárce: David Fojtík 21

24 Programy Nadace VIA

25 Podpora místních iniciativ Zdravá spoleãnost je postavena na aktivitû a zájmu lidí. Sousedská v pomoc, péãe o své okolí, pomoc druh m, starost o vefiejn prostor to v e jsou projevy zdravé spoleãnosti. Proto se zamûfiujeme na podporu aktivních lidí a jejich dobr ch nápadû. FOND KULTURNÍHO DùDICTVÍ Pomáhá komunitním projektûm, které usilují o záchranu, obnovu a údrïbu drobn ch památek místního v znamu. Zamûfiuje se v ak nejen na obnovu chátrajícího kulturního dûdictví, ale i na rozvíjení partnersk ch vztahû mezi místní samosprávou, podnikateli, neziskov mi organizacemi a obãany. Projekty vytváfiejí prostor pro dobrovolnou péãi o na e bezprostfiední i ir í okolí. Obãanské sdruïení Regio Po umaví pûsobí zejména kolem mûsta Volynû. Propaguje region, jeho historii a dokumentuje drobné sakrální stavby a jejich opravy. Jeho ãlenové úspû nû rekonstruovali tfii litinové kfiíïe. Najdete je na staré cestû mezi obcemi Volynû a Nûmûtice. Jako u vût iny kfiíïkû v jihoãeské krajinû je historie i tûchto tfií obestfiena neznámem. DÛvod jejich poniãení v ak známe dobfie jsou na nich tûïko odstranitelné nápisy: KfiíÏ byl zniãen a ukraden Ïáky koly v pfiírodû. To je pfiíklad socialistické v chovy. puntov, aneb Oáza klidu ve Francovû Lhotû vznikla díky programu Místo, kde Ïijeme. Podpora místních iniciativ 23

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

Dal í bankomat v na em mûstû

Dal í bankomat v na em mûstû 218 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 26. listopadu 2003 Dal í bankomat v na em mûstû KdyÏ jsem pfied necel m rokem ãetl na vánoãním stromku pfii vánoãním koncertu mimo jiné pfiání bankomat", tu il jsem

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky. POMOZTE DùTEM!

Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky. POMOZTE DùTEM! Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky POMOZTE DùTEM! Co je sbírka Pomozte dûtem! Charakteristiky sbírky: Celonárodní sbírka - dlouhodob spoleãn projekt âeské televize (ât)* a Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti

Více

Nadace Open Society Fund Praha. V roãní zpráva 1999

Nadace Open Society Fund Praha. V roãní zpráva 1999 Nadace Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1999 Motto Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû nedokonalého vnímání a nikdo z nás nezná absolutní pravdu. Nadace

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Domov sv. Karla Boromejského

Domov sv. Karla Boromejského zpráva o hospodafiení za rok 2012 D R U H É M U D Ò M J E D E N D A R E M â T Y S V ù T Ò âty I SVùTY POD JEDNOU ST ECHOU SVùT STAR CH A NEMOCN CH LIDÍ SVùT EHOLNÍCH SESTER SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ SVùT

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 01-19_gh0409:Sestava 1 1.8.2009 11:54 Stránka 1 EDITORIAL I GASTRO & HOTEL 1 ãervenec srpen 2009 Redakce: Pfiístavní 24 170 00 Praha 7 T+ F: +420 296 837 232 W: www.gastroahotel.cz Vydavatel: Ing. Martin

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více