Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF."

Transkript

1 V roãní zpráva 1999

2 Na e kultura, poslání a filozofie se vyvíjí v prûbûhu doby. Tradice, zku enosti a lidé to v e pfiispívá k vytváfiení trval ch hodnot, kter mi se profilujeme, odli ujeme od jin ch a které nás ãiní úspû n mi. Obsah 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF V roãní zpráva

3 Filozofie Skupiny PPF 10:25 Koordinaãní porada vedení Skupiny 1 DÛvûryhodnost Etika podnikání Odborné vedení Flexibilita Lidé v t mu Dynamika Perspektiva Finanãní ãást 41 PPF a.s. (konsolidovaná úãetní závûrka) 51 PPF a.s. 63 PPF investiãní spoleãnost a.s. 73 PPF âesk uzavfien podílov fond 85 PPF Moravskoslezsk uzavfien podílov fond 97 PPF Otevfien podílov fond smí en 107 PPF Capital Management a.s. 119 PPF burzovní spoleãnost a.s. 131 PPF majetková a.s. 141 PPF CONSULTING a.s.

4 Úvodní slovo 2 VáÏení pfiátelé, obdobnû jako v letech pfiedchozích i v roce 1999 si Skupina PPF udrïela pozici jedné z nejv znamnûj ích finanãních skupin v âeské republice. K tomu jí z velké míry dopomohly zejména úspûchy v takov ch oblastech jejího podnikání, jak mi jsou kolektivní investování (správa fondû) a správa aktiv institucionálním investorûm. Pozitivními v sledky sv ch ãinností si Skupina vytvofiila prostor pro zahájení celé fiady nov ch aktivit, jejichï cílem je zv it kvalitu stávajících sluïeb a nabídnout klientûm ir í kálu finanãních produktû. Nové aktivity Skupiny PPF v loàském roce, jejich zamûfiení a celková strategie na jedné stranû reflektovaly do znaãné míry omezené moïnosti ãeské ekonomiky, a na stranû druhé progresivní v voj ekonomicky vyspûl ch zemí, zejména USA a státû Evropské unie. Rok 1999 se vyznaãoval fiadou ekonomick ch potíïí. Vedle stagnace HDP, rûstu nezamûstnanosti a problémû v oblasti prûmyslové sféry v ak zaznamenala na e ekonomika i zmûny pozitivní. Inflace klesla na hranici 2,5 %, byly vytvofieny investiãní pobídky, Komise pro cenné papíry zahájila proces pfielicencování subjektû pûsobících na kapitálovém trhu a zpfiísnila pravidla pro jejich fungování, Unie investiãních spoleãností âr roz ífiila informaãní povinnosti sv ch ãlenû, byl zahájen proces privatizace bank a harmonizace legislativního rámce s prostfiedím evropského práva. V sledkem pûsobení tûchto faktorû bylo zlep ení reputace a transparentnosti ãeského kapitálového trhu, návrat zahraniãních investorû a pfiíliv kapitálu z vyspûl ch zemí svûta, stabilizace ãeského bankovního sektoru, obnovení dûvûry iroké vefiejnosti v nástroje kolektivního investování podílové fondy a v neposlední fiadû i zv ená pozornost vûãi drobn m klientûm a fyzick m osobám. Tyto a dal í skuteãnosti pozitivnû ovlivnily ãesk kapitálov trh, kter zaznamenal v loàském roce témûfi 24procentní nárûst. Strategie Skupiny PPF v roce 1999 smûfiovala ke sniïování podílu strategick ch investic v prûmyslové sféfie a k posílení orientace na progresivní sektory, které vykazují dynamick rûst. Jde zejména o obory finanãních sluïeb, telekomunikaãních a informaãních technologií. Pfiedev ím v oblasti finanãních sluïeb pfiipravila Skupina PPF nûkolik nov ch projektû, které by se mûly v budoucnu pozitivnû promítnout do obchodních aktivit zamûfien ch na drobnou klientelu. O správnosti zvolené strategie Skupiny PPF svûdãí v sledky jejích jednotliv ch spoleãností. Uzavfiené podílové fondy spravované PPF investiãní spoleãností a.s. patfiily v loàském roce mezi nejv konnûj í a nejúspû nûj í v âr, kdyï dosáhly 26% zhodnocení majetku sv ch podílníkû. Tento v sledek pfiinesla nová investiãní politika fondû, zamûfiená na investice do v nosn ch zahraniãních cenn ch papírû vyspûl ch svûtov ch ekonomik a nástrojû penûïního trhu a dluhov ch instrumentû. Promy lenou diverzifikací majetku fondû, a to jak v tuzemském, tak pfiedev ím mezinárodním mûfiítku, správce stabilizoval jejich portfolia a v raznû tak omezil vliv moïn ch negativních dopadû. Cílem tûchto krokû je zv it likviditu a pfiipravit fondy na bezpeãné otevfiení, pfiiãemï hlavní dûraz je kladen na maximální ochranu drobn ch podílníkû. Zvolená investiãní politika by se mûla odrazit v rûstu majetku fondû a zabezpeãit podílníkûm solidní v nosy. V roãní zpráva

5 Petr Kellner, pfiedseda pfiedstavenstva 3

6 4 Dlouhodobé úspûchy jednotliv ch spoleãností Skupiny PPF i vysoká kvalita nabízen ch finanãních sluïeb a jejich roz ifiování jsou tím nejlep ím krokem k posilování dûvûry obchodních partnerû a budování vzájemn ch dlouhodob ch vztahû. Rostoucí dûvûryhodnost Skupiny se projevuje ve zv eném zájmu investorû o poskytované sluïby a v nárûstu a trvalém zvy ování objemu spravovan ch aktiv. Skupina PPF roz ifiuje svoji nabídku sluïeb o dal í investiãní nástroje a produkty, které umoïní investorûm pfiístup i na vyspûlé zahraniãní trhy. Investice do kvalitních zahraniãních cenn ch papírû a diverzifikace portfolia v mezinárodním mûfiítku tak pfiiná í klientûm moïnost efektivnûj ího zhodnocování jejich majetku. Schopnost rychle a flexibilnû reagovat na zmûny vnûj ích podmínek povaïuje Skupina PPF za základ svého budoucího úspûchu. Tuto skuteãnost reflektuje i organizaãní struktura Skupiny, která jiï druh m rokem funguje na bázi holdingu. Holdingové uspofiádání Skupiny PPF pfiiná í celou fiadu pozitivních efektû v oblastech fiízení, koordinace aktivit a vyuïívání synergick ch efektû, díky nimï dochází k efektivní alokaci nákladû. Jednotliv m spoleãnostem Skupiny se tak vytváfií vût í prostor pro uï í specializaci, dal í zkvalitàování stávajících sluïeb a nové obchodní aktivity. V sledky dosaïené v roce 1999 i v letech pfiedchozích nás motivují na sobû intenzivnû pracovat, zlep ovat kvalitu a ífii produktû a poskytovat sluïby na vysoké profesionální úrovni. Potfieby a spokojenost zákazníka jsou pro Skupinu PPF klíãov mi faktory, které rozhodují o dal ím v voji, smûfiování a prosperitû spoleãnosti. Do budoucna chce Skupina PPF pûsobit v oblasti finanãních sluïeb a rozvíjet obchodní aktivity pfiedev ím v sektoru drobn ch klientû, a to nejen v âr, ale i v zemích stfiední Evropy. Uvûdomujeme si, Ïe dosaïené úspûchy nejsou pouze dílem samotn ch zamûstnancû, ale jsou také bezesporu v sledkem podpory a projevené dûvûry ze strany na ich podílníkû, akcionáfiû a obchodních partnerû. Vûfiíme, Ïe i nadále nám zachovají svoji pfiízeà. My uãiníme v e pro to, abychom jim dokázali, Ïe si zvolili solidního, profesionálního a dûvûryhodného partnera. Ing. Petr Kellner, pfiedseda pfiedstavenstva V roãní zpráva

7 Profil Skupiny PPF PPF a.s. Datum zaloïení: Adresa: Na Pankráci 121, Praha 4 Základní jmûní: Kã Auditor pro rok 1999: KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. Pfiedstavenstvo: Ing. Petr Kellner pfiedseda Milan Madûryã Ing. Ladislav Bartoníãek, MBA Ing. tûpán Popoviã, CSc. (od ) Dozorãí rada: JUDr. Franti ek Tlusto pfiedseda Ing. Martin Dindo Mgr. Lenka afránková Vedení spoleãnosti: Ing. Ladislav Chvátal v konn fieditel Ing. Ale Minx finanãní fieditel a prokurista Ing. Václav rajer, MBA fieditel anal z Ing. Ivan Lackoviã fieditel marketingu a komunikace Ing. Vladimír âech fieditel informaãních systémû Jitka Tejnorová personální fieditelka Ing. Martin Dindo fiízení finanãních projektû 5

8 PPF investiãní spoleãnost a.s. Datum zaloïení: Adresa: Na Pankráci 121, Praha 4 Základní jmûní: Kã Majetek ve správû k : 2,2 mld. Kã (zahrnuje objem majetku v obhospodafiovan ch podílov ch fondech) Auditor pro rok 1999: KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. Depozitáfi pro rok 1999: âeskoslovenská obchodní banka, a.s. âlenství: Unie investiãních spoleãností âeské republiky Americká obchodní komora v âeské republice Pfielicencování: Pfiedstavenstvo: Ing. Libor Motejlek pfiedseda (do ) Jan Valdinger, LLB Ing. Daniel Kukaãka Dozorãí rada: Ing. Radek KrÛÏela pfiedseda Ing. Alena Bernreiterová Ing. Petr Vidner (od ) Vedení spoleãnosti: Jan Valdinger, LLB v konn fieditel 6 PPF âesk uzavfien podílov fond Datum zaloïení: Poãet emitovan ch podílov ch listû: Jmenovitá hodnota podílov ch listû: Forma a podoba podílového listu: TrÏní hodnota majetku k : TrÏní hodnota majetku na podílov list: Obchodovatelnost podílov ch listû: Auditor pro rok 1999: Depozitáfi: (fond byl zaloïen v rámci kuponové privatizace) ks Kã zaknihovaná, na majitele Kã Kã voln trh BCPP, RM-Systém KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. âeskoslovenská obchodní banka, a.s. V roãní zpráva

9 11:03 Ladislav Chvátal 7 Perspektiva Na kapitálovém trhu pûsobíme od jeho vzniku. Zku enosti, které jsme za tu dobu získali, nám pomáhají obstát v konkurenãním prostfiedí. Dosavadní v sledky práce nám vytváfií prostor pro dal í úspû n rozvoj na í spoleãnosti.

10 PPF Moravskoslezsk uzavfien podílov fond Datum zaloïení: (fond byl zaloïen v rámci kuponové privatizace) Poãet emitovan ch podílov ch listû: ks Jmenovitá hodnota podílov ch listû: Kã Forma a podoba podílového listu: zaknihovaná, na majitele TrÏní hodnota majetku k : Kã TrÏní hodnota majetku na podílov list: Kã Obchodovatelnost podílov ch listû: voln trh BCPP, RM-Systém Auditor pro rok 1999: KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. Depozitáfi: âeskoslovenská obchodní banka, a.s. PPF Smí en otevfien podílov fond 8 Datum zaloïení: Jmenovitá hodnota podílov ch listû: Kã Forma a podoba podílového listu: zaknihovaná, na majitele TrÏní hodnota majetku k : Kã TrÏní hodnota majetku na podílov list: Kã Obchodovatelnost podílov ch listû: RM-Systém Roãní poplatek za správu fondu: 1,75 % prûmûrné roãní hodnoty majetku ve fondu Vstupní poplatek: 1 % z hodnoty prodávan ch podílov ch listû V stupní poplatek: 0 % Minimální v e investice: 10 mil. Kã Auditor pro rok 1999: KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. Depozitáfi: âeskoslovenská obchodní banka, a.s. V roãní zpráva

11 9 11:54 Marcel Dostal, Jan Bla ko Dynamika Jedinou konstantou v na em rozvoji je zmûna.

12 PPF Capital Management a.s. Datum zaloïení: Adresa: Na Pankráci 121, Praha 4 Základní jmûní: Kã Auditor pro rok 1999: KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. Pfiedstavenstvo: Ing. Ladislav Chvátal pfiedseda Ing. Petr Kellner Milan Madûryã Dozorãí rada: JUDr. Franti ek Tlusto pfiedseda Ing. Václav rajer, MBA Mgr. Václav Kratochvíl Vedení spoleãnosti: Ing. Zbynûk tûrba fieditel (od ) PPF burzovní spoleãnost a.s. 10 Datum zaloïení: Adresa: Na Pankráci 121, Praha 4 Základní jmûní: Kã Povolení k ãinnosti: licence udûlená Ministerstvem financí âr Pfielicencování: Pfiístup do SCP a na trhy: ãlen Burzy cenn ch papírû Praha a.s. zvlá tní zákazník RM-Systému (on-line) styk s SCP pomocí technick ch nosiãû dat Auditor pro rok 1999: KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. Pfiedstavenstvo: Ing. Jan Bla ko, MBA pfiedseda Bohuslav Samec Ing. Marcel Dostal Dozorãí rada: Ing. Vladimír âech pfiedseda Ing. Vladimír Dvofiák Mgr. Martin Pavlík (od ) Vedení spoleãnosti: Ing. Jan Bla ko, MBA fieditel V roãní zpráva

13 PPF majetková a.s. Datum zaloïení: Adresa: Na Klikovce 7, Praha 4 Základní jmûní: Kã Auditor pro rok 1999: KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. Pfiedstavenstvo: Ing. Petr JavÛrek pfiedseda Ing. Petr Kellner Ing. Ale Minx Dozorãí rada: Milan Madûryã pfiedseda JUDr. Franti ek Tlusto JUDr. Martin Wurst Vedení spoleãnosti: Ing. Petr JavÛrek fieditel PPF CONSULTING a.s. (dfiíve PPF Securities a.s.) Datum zaloïení: Adresa: Na Pankráci 121, Praha 4 Základní jmûní: Kã Auditor pro rok 1999: KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. Pfiedstavenstvo: Ing. Petr Kellner pfiedseda Mgr. Václav Kratochvíl RNDr. Vladimír Burda (s úãinností od ) Dozorãí rada: Ing. Ale Minx pfiedseda JUDr. Franti ek Tlusto Mgr. Lenka afránková (s úãinností od ) Vedení spoleãnosti: RNDr. Vladimír Burda fieditel (s úãinností od ) 11 Poznámka: Do Skupiny PPF dále patfií: PPF investiãní holding a.s. informace o této spoleãnosti jsou uvedeny v její samostatné v roãní zprávû, PPF Servis a.s. (datum zaloïení ).

14 Vrcholové vedení spoleãnosti PPF a.s. Ing. Petr Kellner pfiedseda pfiedstavenstva Narozen v roce 1964, v roce 1986 promoval na Vysoké kole ekonomické, obor ekonomika prûmyslu. Patfií mezi zakladatele Skupiny PPF, v roce 1991 se stal pfiedsedou pfiedstavenstva a generálním fieditelem PPF investiãní spoleãnosti a.s. Od ledna 1998, kdy do lo ke zmûnû struktury skupiny, pracuje v ãele Skupiny PPF jako pfiedseda pfiedstavenstva. Milan Madûryã ãlen pfiedstavenstva Narozen v roce 1955, je absolventem stfiední prûmyslové koly a postgraduálního studia pfii Vysokém uãení technickém v Brnû. Od roku 1978 pracoval v oddûlení technického a investiãního rozvoje v ZPS, a.s. Zlín, pozdûji jako vedoucí divize Trading. V souãasné dobû je ãlenem pfiedstavenstva âeské poji Èovny a.s. Ing. Ladislav Bartoníãek, MBA ãlen pfiedstavenstva Narozen v roce 1964, vystudoval âvut Praha, Elektrotechnickou fakultu. V roce 1991 nastoupil do PPF investiãní spoleãnosti a.s. jako v konn fieditel a v roce 1993 absolvoval The Rochester Institute of Technology, New York. Od roku 1996 pûsobí na pozici generálního fieditele a místopfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti âeské poji Èovny a.s. 12 Ing. tûpán Popoviã, CSc. ãlen pfiedstavenstva Narozen v roce 1945, je absolventem Vysoké koly ekonomické v Praze a Vysoké koly strojní a textilní v Liberci. Zaãínal jako technolog v podniku Sklo Union. V letech pûsobil na pozicích fieditele v nûkolika prûmyslov ch podnicích. Od roku 1991 je pfiedsedou pfiedstavenstva a generálním fieditelem spoleãnosti Glaverbel Czech, a.s. (dfiíve GLAVUNION, a.s.). Ing. Ladislav Chvátal v konn fieditel Narozen v roce 1963, absolvoval Vysokou kolu ekonomickou v Praze. Po studiu pûsobil jako ãlen pfiedstavenstva a fieditel pro personalistiku a správu v podniku AVIA Praha LetÀany. Od roku 1994 vykonával funkci fieditele pro marketing v PPF investiãní spoleãnosti a.s. Od roku 1995 byl fieditelem spoleãnosti PPF Capital Management a.s. V prosinci 1999 byl jmenován v konn m fieditelem PPF a.s. Ing. Ale Minx finanãní fieditel Narozen v roce 1964, je absolventem Vysoké koly ekonomické, Fakulty v robnû-ekonomické. V letech pracoval v podniku PAL a.s. jako vedoucí finanãního odboru. Do PPF nastoupil v roce V roãní zpráva

15 Ing. Václav rajer, MBA fieditel anal z Narozen v roce 1947, vystudoval âeské vysoké uãení technické v Praze, Fakultu jaderného a fyzikálního inïen rství a absolvoval dva postgraduální kurzy. V letech pracoval ve strojírenském v zkumu a v voji. V letech vystudoval U. S. Business School a získal titul MBA na Rochester Institute of Technology. Od roku 1993 pracuje v PPF. Ing. Ivan Lackoviã fieditel marketingu a komunikace Narozen v roce 1971, vystudoval V CHT Praha, obor ekonomika a management. V prûbûhu postgraduálního studia absolvoval zahraniãní stáïe v oboru marketingu, PR a logistiky. Praxi zahájil jako manaïer PR v Investiãní kapitálové spoleãnosti Komerãní banky, a.s., od roku 1998 pûsobil v Komerãní bance, a.s., jako fieditel odboru komunikace. Do PPF nastoupil v roce Ing. Vladimír âech fieditel informaãních systémû Narozen v roce 1966, absolvoval âeské vysoké uãení technické v Praze, obor technická kybernetika. Po ukonãení koly pracoval v TOS Hostivafi, poté v PCS Praha jako vedoucí programátor skupiny ekonomického softwaru. V roce 1995 nastoupil do PPF. Jitka Tejnorová personální fieditelka Narozena v roce 1971, je absolventkou stfiední ekonomické koly. V oboru lidsk ch zdrojû pûsobí od roku 1994, nejdfiíve v oddûlení lidsk ch zdrojû ve spoleãnosti R. J. Reynolds Tobacco a pozdûji jako konzultantka v poradenské spoleãnosti Accord Group. Do PPF nastoupila v roce Ing. Martin Dindo fiízení finanãních projektû Narozen v roce 1973, je absolventem Vysoké koly ekonomické, Fakulty mezinárodních vztahû, specializace mezinárodní obchod a bankovnictví. V letech pracoval jako account manager, posléze v letech jako finanãní fieditel reklamní agentury BBK/Time s.r.o. Od roku 1997 pracuje v PPF. PPF investiãní spoleãnost a.s. Jan Valdinger, LLB v konn fieditel Narozen v roce 1945, je kvalifikovan m právníkem. Svou pracovní dráhu zahájil u spoleãnosti City of London. Má za sebou 18 let zku eností v oblasti investiãního bankovnictví, vãetnû 5 let u firmy Morgan Grenfell v Lond nû a 12 let u Standard Chartered Group, kde mimo jiné vedl operace bankovních investic v Indii a pozdûji na Dálném v chodû se základnou v Hongkongu. Do Skupiny PPF pfii el v lednu 1996.

16 PPF Capital Managament a.s. Ing. Zbynûk tûrba fieditel Narozen v roce 1966, je absolventem Vysoké koly ekonomické, obor ekonomika zahraniãního obchodu. V roce 1988 nastoupil do podniku zahraniãního obchodu Intersigma, pracoval v rûzn ch funkcích od odborného ekonoma aï po generálního fieditele a pfiedsedu pfiedstavenstva. Do PPF Capital Management a.s. nastoupil v lednu 1997 jako konzultant pro revitalizaci a restrukturalizaci podnikû a byl jmenován fieditelem spoleãnosti. PPF burzovní spoleãnost a.s. Ing. Jan Bla ko, MBA fieditel Narozen v roce 1964, vystudoval âeské vysoké uãení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. Od roku 1991 pracoval v âkd Elektrotechnika jako zku ební technik. V roce 1992 získal makléfiskou licenci a v letech pûsobil v Investiãni a Po tovní bance Praha na místû vedoucího odboru cenn ch papírû. Od roku 1994 vedl makléfiskou spoleãnost Stratego Invest. editelem PPF burzovní spoleãnosti a.s. se stal v roce V listopadu loàského roku získal titul MBA na GSB University of Chicago. PPF majetková a.s. 14 Ing. Petr JavÛrek fieditel Narozen v roce 1963, absolvoval âeské vysoké uãení technické v Praze, Fakultu stavební. Po ukonãení studia pracoval v rûzn ch odborn ch i fiídicích funkcích. Od roku 1993 byl fieditelem znaleckého ústavu Novota. Je ãlenem expertní rady Institutu oceàování majetku pfii Vysoké kole ekonomické v Praze. Do funkce fieditele PPF majetková a.s. byl jmenován v roce PPF CONSULTING a.s. RNDr. Vladimír Burda fieditel Narozen v roce 1952, vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, rigorózní zkou ky sloïil v roce Do roku 1995 pûsobil na Karlovû univerzitû jako vysoko kolsk pedagog. V roce 1994 byl externím spolupracovníkem investiãního fondu YSE. Po získání makléfiské licence nastoupil do PPF burzovní spoleãnosti a.s. jako dealer a pozdûji se stal vedoucím makléfiem. Po krátkém pfieru ení ãinnosti ve Skupinû PPF, vyplnûném jazykov m studiem, nastoupil do PPF Securities a.s. jako vedoucí projektu, od kvûtna 2000 je na pozici fieditele. V roãní zpráva

17 13:12 Jaromír Prok 15 Odborné vedení Jednáme vïdy profesionálnû. Pouze tehdy mûïeme vyïadovat profesionalitu i kvalitu od druh ch.

18 Zpráva vedení spoleãnosti Úspûchy v jednotliv ch oblastech podnikání Skupiny PPF v roce 1999 ji fiadí mezi nejv znamnûj í finanãní skupiny a instituce v âeské republice. K posilování postavení Skupiny a k rûstu její finanãní síly na domácím finanãním trhu pfiispûly zejména pozitivní v sledky v oblasti kolektivního investování a zhodnocování majetku klientû. Ty jsou dûsledkem obezfietné investiãní politiky a zmûny orientace v nûkter ch oblastech aktivit Skupiny. Zamûfiení na investice do kvalitních zahraniãních cenn ch papírû a diverzifikaci portfolií klientû zejména v mezinárodním mûfiítku pfiispûlo k tomu, Ïe fondy PPF vykázaly jednu z nejvy ích v konností v âr vûbec. Klienti Skupiny PPF, ktefií mají svûj majetek ve správû, si pfiipsali za rok 1999 nadprûmûrné zhodnocení. Vysoká v konnost spoleãností Skupiny PPF za uplynul rok je dána zejména dûslednou implementací nové strategie, zaloïené na sniïování podílu strategick ch investic v prûmyslové sféfie a zv ené orientaci na progresivní sektory, zejména finanãní, telekomunikaãní a na dal í dynamicky se rozvíjející obory. V oblasti finanãních sluïeb Skupina PPF zahájila nûkolik nov ch projektû, které by se mûly v budoucnu pozitivnû promítnout do obchodních aktivit, zejména v sektoru drobné klientely. Nové aktivity pfiedstavují dal í nástroje zhodnocování finanãních prostfiedkû, od jejichï zavedení si Skupina PPF slibuje zkvalitnûní a roz ífiení stávajících finanãních sluïeb. Cílem aktivit je zabezpeãit co nejefektivnûj í zhodnocení prostfiedkû klientû, akcionáfiû a podílníkû fondû PPF. Holdingové uspofiádání Skupiny PPF se osvûdãilo jako nástroj efektivního fiízení, kter také v znamnû pfiispûl k úspûchûm Skupiny PPF v loàském roce. Vût í prostor pro uï í specializaci jednotliv ch spoleãností a koordinace ve ker ch obchodních aktivit pfiinesly zv ení efektivity vynaloïen ch nákladû a jejich optimální fiízení. Kolektivní investování 16 Správce obou podílov ch fondû, PPF investiãní spoleãnost a.s., uplatnil ve správû majetku fondû novou investiãní politiku. Ta je zamûfiená zejména na investice do v nosn ch zahraniãních cenn ch papírû vyspûl ch trhû, a také na posílení podílû nástrojû penûïního trhu a dluhov ch instrumentû. Diverzifikace portfolií fondû v mezinárodním mûfiítku a obezfietná investiãní politika vedly k tomu, Ïe uzavfiené podílové fondy dosáhly za loàsk rok 26,3% zhodnocení majetku podílníkû a zafiadily se tak mezi nejv konnûj í a nejúspû nûj í fondy v âr. ízenou diverzifikací majetku fondû správce stabilizoval jejich portfolia a v raznû tak omezil vliv moïn ch negativních dopadû. Cílem této strategie je vytvofiit dostateãnou likviditu fondû, aby mohly b t pfiipraveny na bezpeãné otevfiení. Podmínkou otevfiení fondû je zaji tûní maximální ochrany drobn ch podílníkû a co nejefektivnûj í zhodnocení jejich investic pfii minimalizaci celkového rizika. V záfií loàského roku byl zahájen prodej podílov ch listû fondu PPF Smí en otevfien podílov fond, kter m PPF investiãní spoleãnost a.s. roz ífiila svoji nabídku v oblasti kolektivního investování. Nov fond je urãen zejména institucionálním investorûm a jeho statut mu umoïàuje alokovat do zahraniãních cenn ch papírû aï 100 % aktiv. PPF investiãní spoleãnost a.s. úspû nû pro la v první polovinû roku 1999 procesem pfielicencování subjektû ãeského kapitálového trhu a Komise pro cenné papíry potvrdila platnost její licence. V roãní zpráva

19 14:38 Informaãní stfiedisko 17 DÛvûryhodnost Jsme otevfiená a transparentní finanãní skupina. Ucelenû a pravidelnû informujeme o na ich aktivitách, v sledcích a cílech. Jsme si vûdomi toho, Ïe dûvûryhodnost spoleãnosti je základním pfiedpokladem jejího úspûchu, zvlá tû pak v oblasti financí.

20 Správa strategick ch investic Pfii fiízení strategick ch investic vystupuje Skupina PPF vïdy jako finanãní investor, jehoï cílem je co nejefektivnûj í zhodnocení vloïen ch prostfiedkû. ízení strategick ch investic Skupiny zabezpeãuje PPF Capital Management a.s. Spoleãnost se v roce 1999 vedle správy a fiízení stávajícího portfolia zamûfiila na vyhledávání nov ch kvalitních investiãních pfiíleïitostí. Nové aktivity zamûfiené na investování do dynamick ch a progresivních oborû s sebou pfiiná í i poïadavky na kvalitní formy financování projektû. Pro zabezpeãení financování projektû z oblasti trhu drobn ch klientû spoleãnost PPF Capital Management a.s. emitovala v roce 1999 estileté dluhopisy. Celkem bylo upsáno dluhopisû za 2 mld. Kã. Tato forma získávání prostfiedkû pfiedstavuje ve vyspûl ch zemích standardní formu financování a mûla by pfiinést dal í rozvoj a rûst aktivit Skupiny PPF. Správa aktiv 18 V roce 1999 dosáhla PPF burzovní spoleãnost a.s., která zabezpeãuje pro Skupinu PPF správu aktiv, nadprûmûrného zhodnocení prostfiedkû klientû, a to ve v i 16 aï 28 %. Spoleãnost i nadále pokraãovala v diverzifikaci portfolií klientû, a to jak v lokálním, tak pfiedev ím globálním mûfiítku. Pozitivní v sledky pfiinesla zejména zmûna koncepce spoleãnosti v tom smyslu, Ïe vût ina aktivit se orientovala pfiedev ím na správu majetku institucionálním investorûm a na poradenství, v men í mífie pak na obchodování s cenn mi papíry. Stabilní v sledky správy aktiv se promítají do trvale rostoucího pfiílivu nov ch prostfiedkû a získávání dal ích v znamn ch klientû, s nimiï spoleãnost buduje dlouhodobé osobní vztahy. Zvolená strategie se promítla nejen do vysoké v konnosti portfolií, ale i do zv ení celkového objemu spravovan ch aktiv, jejichï hodnota od roku 1996 neustále roste a ke konci roku 1999 dosáhla témûfi 10 mld. korun. Hospodafiení spoleãnosti vykázalo v roce 1999 meziroãní nárûst zisku pfied zdanûním o 139 %. Správa a rozvoj nemovitého majetku Nabídka finanãních sluïeb Skupiny PPF pokr vá i oblast trhu s nemovitostmi. Prostfiednictvím spoleãnosti PPF majetková a.s. je klientûm umoïnûn pfiístup k produktûm souvisejícím se správou a rozvojem fondû nemovitého majetku. Aktivity spoleãnosti se v roce 1999 zamûfiily zejména na kultivaci portfolia fondu spravovan ch nemovitostí, vyhledávání projektû poskytujících poïadovanou rentabilitu vloïen ch finanãních prostfiedkû a na fiízení a realizaci jednotliv ch projektû. V roãní zpráva

21 Na prvním místû je kvalita poskytovan ch sluïeb, a proto odborníci spoleãnosti v roce 1999 dokonãili práce na implementaci specializovaného softwaru DataMan. Zprovoznûní tohoto softwarového a organizaãního systému umoïní klientûm vyuïívat komplexní servis v oblasti nemovitostí a také efektivní diverzifikaci jejich majetkov ch fondû v lokálním i globálním mûfiítku. Kvalitní struktura v stupû z tohoto softwarového systému by mûla aktivnû podporovat a zkvalitàovat rozhodovací procesy o rozvoji a správû obhospodafiovan ch nemovitostních fondû. Poradenství v oblasti fie ení portfoliov ch majetkov ch úãastí Spoleãnost PPF CONSULTING a.s. (dfiíve PPF Securities a.s.) zamûfiuje své aktivity na poradenství v oblasti fie ení vybran ch majetkov ch úãastí v portfoliích klientû a efektivního vykonávání akcionáfisk ch práv. V sledkem práce spoleãnosti jsou konkrétní doporuãení jak dále diverzifikovat portfoliové podíly v podnicích. Cílem navrïen ch fie ení je zv it likviditu portfolia klientû a co nejefektivnûji zhodnocovat jejich investice v odpovídajícím ãasovém horizontu. V roce 1999 dosáhla spoleãnost pozitivních v sledkû, kdyï se jí podafiilo realizovat prodeje nûkolika vybran ch podílû v podnicích, a pfiinesla tak sv m akcionáfiûm vy í hodnotu, neï kterou by získali pfiípadn m prodejem za ceny odpovídající vefiejn m trhûm. To se pozitivnû promítlo ve zv ení likvidity portfolií klientû. Rok 1999 byl pro Skupinu PPF úspû n. Zabezpeãila pro své akcionáfie a podílníky jedno z nejvy ích zhodnocení a zachovala tak potenciál jejich investic. U podílov ch fondû se trvale zvy uje likvidita jejich portfolií, coï by mûlo zabezpeãit maximální ochranu drobn ch podílníkû pfii otevírání fondû s cílem maximalizace hodnoty pro v echny podílníky. Institucionálním investorûm nabídla moïnost efektivního zhodnocení jejich prostfiedkû ve stfiednûdobém ãasovém horizontu, a to prostfiednictvím nového otevfieného podílového fondu. V oblasti správy aktiv pfiispûly velmi dobré v sledky ke zv ení celkového objemu spravovaného majetku, daného pfiílivem finanãních prostfiedkû od nov ch klientû. K v znamnému zhodnocení portfolií klientû pfiispûla zejména orientace na cenné papíry vyspûl ch svûtov ch a evropsk ch trhû a jejich diverzifikace v globálním mûfiítku. DosaÏené úspûchy jsou pro Skupinu PPF a její zamûstnance siln m motivem k soustavnému zvy ování vlastní profesionální úrovnû i kvality a ífie poskytovan ch sluïeb. Pro smûfiování dal ího v voje Skupiny PPF budou rozhodujícím hlediskem potfieby zákazníka a jeho dûvûra a spokojenost. I nadále budou roz ifiovány aktivity jednotliv ch spoleãností Skupiny, a to zejména v progresivních sektorech finanãním, telekomunikaãním a dal ích dynamicky se rozvíjejících oborech. Do budoucna chce Skupina PPF pûsobit v oblasti finanãních sluïeb a rozvíjet obchodní aktivity pfiedev ím v oblasti drobné klientely, a to nejen v âr, ale i v zemích stfiední Evropy. 19

22 Spoleãnosti Skupiny PPF PPF a.s. Se základním jmûním 420 mil. Kã je PPF a.s. holdingovou spoleãností celé finanãní Skupiny PPF. JiÏ druh m rokem tato organizaãní struktura pfiispívá k vy í efektivitû ãinností v ech ãlenû Skupiny, k optimalizaci finanãních tokû, sniïování a efektivní alokaci celkov ch vynaloïen ch nákladû spojen ch s vyvíjen mi aktivitami. Holdingové uspofiádání nabízí lep í systém fiízení, vût í flexibilitu a moïnost rychleji reagovat na zmûny vnûj ího prostfiedí, dokonalej í integraci a koordinaci ve ker ch aktivit a ãinností jednotliv ch subjektû Skupiny v oblasti obchodní, finanãní, analytické, marketingové a personální politiky i v oblasti komunikace a informaãních technologií. Poskytování sluïeb a fundovaného poradenství spoleãností PPF a.s. ve zmínûn ch oblastech umoïnilo jednotliv m ãlenûm Skupiny získat vût í prostor pro efektivnûj í fiízení sv ch spoleãností, uï í specializaci a nové obchodní aktivity smûfiující ke zkvalitàování a roz ifiování kály stávající nabídky finanãních sluïeb a produktû. Lidé na prvním místû 20 Klíãovou strategií Skupiny PPF v oblasti fiízení lidsk ch zdrojû bylo v roce 1999 vyuïití v ech nástrojû personálního fiízení s cílem budovat jednotnou firemní identitu, která umoïní efektivnû vyuïívat lidského potenciálu a zamûstnávat motivované a loajální pracovníky. Rozvoj lidsk ch zdrojû pfiitom Skupina úzce spojuje s podnikatelsk mi cíli, protoïe jenom tak mûïe efektivnû reagovat na neustále se vyvíjející situaci na trhu. Skupina PPF, jakoïto projektovû orientovaná spoleãnost, buduje flexibilní projektové t my sestavené ze piãkov ch odborníkû, ãímï neustále zvy uje profesionalitu a v konnost jednotliv ch projektû. Budování projektov ch t mû pfiedchází nejen získávání kvalitních zamûstnancû, ale také koncepce jejich osobního rozvoje, systém motivace a neustálé zlep ování komunikace uvnitfi Skupiny. Skupina PPF si ve sv ch dlouhodob ch vizích klade za cíl i nadále podporovat tvorbu jednotné firemní identity, vytváfiet kvalitní zázemí pro zamûstnance a prostfiednictvím roz ifiování manaïersk ch kompetencí zvy ovat v konnost celé spoleãnosti. Kvalitní analytické zázemí Analytické oddûlení PPF vytváfií podklady, které jsou zásadním materiálem pro investiãní rozhodování celé finanãní Skupiny. Jednotlivé investiãní projekty jsou vïdy hodnoceny souhrnnû, v kontextu celkového makroekonomického v voje. Pozornost je vûnována jak kvalitû podnikatelského zámûru, tak jeho dlouhodob m vyhlídkám v rámci ekonomick ch trendû. Tento aspekt je zvlá tû dûleïit v souãasné dobû, kdy dochází k pfiekotnému rozvoji nov ch technologií. Donedávna byly základním materiálem analytikû finanãní v kazy a jejich nástrojem finanãní ukazatele. Dnes v ak tyto prostfiedky jiï nestaãí. DÛraz se pfiesouvá na sledování svûtov ch trendû a pozornost se obrací k technické stránce analyzovan ch projektû. V roãní zpráva

23 15:21 Ladislav Bartoníãek 21 Flexibilita Vyhledáváme a v praxi vyuïíváme nové netradiãní a úãinné postupy. Problémy neobcházíme, ale fie íme je.

24 Analytik v âeské republice mûl v tomto smûru doposud jistou omezenou v hodu oproti svému kolegovi napfiíklad na opaãné stranû Atlantiku. Donedávna totiï staãilo pozorovat trendy a spoléhat na to, Ïe za nûkolik let se technologické inovace objeví i ve stfiední Evropû. Dnes je v ak v voj jiï natolik dynamick, Ïe vyïaduje mnohem pruïnûj í pfiístup. To znamená, Ïe nová ekonomie hospodáfiství zaloïené pfieváïnû na informacích a nehmotn ch aktivech, jiï není pouhou pfiedstavou, n brï skuteãností. Jedná se pfiedev ím o telekomunikace, informaãní technologie, internet a biotechnologie. Pfii pohledu na strukturu portfolií spravovan ch v rámci Skupiny PPF je zfiejmé, Ïe akcie ze segmentu nové ekonomie v roce 1999 v znamnû pfiispûly ke kladn m v nosûm, zejména v pfiípadû podílov ch fondû. Doposud lo pfieváïnû o portfoliové investice do severoamerick ch a západoevropsk ch akcií, av ak perspektivy ãeského a v chodoevropského trhu nejsou nijak podceàovány. Snaha diverzifikovat portfolia a investiãní rizika v mezinárodním mûfiítku s sebou pfiiná í vy í poïadavky na znalost dan ch trhû. Proto se analytické oddûlení soustfiedilo zejména na anal zy vybran ch vyspûl ch zahraniãních ekonomik, jejich kapitálov ch trhû a cenn ch papírû na nich obchodovateln ch a moïn ch investiãních pfiíleïitostí. Vytvofiené modely, na jejichï základû probíhá ocenûní analyzovan ch subjektû, jsou hlavním zdrojem informací t kajících se jejich pravdûpodobného budoucího v voje hospodafiení, dal ího moïného rozvoje kvality a podnikatelského zámûru. Úkolem analytického oddûlení je navázat na dosavadní v sledky a dále zdokonalovat pouïívané metody, roz ifiovat si obzory a aktivnû vyuïívat v sledkû probíhající informaãní revoluce. Optimalizace finanãních tokû 22 Cílem finanãního oddûlení je poskytovat komplexní finanãní servis spoleãnostem ve Skupinû, maximalizovat moïné úspory a vyuïitím synergií zefektivnit finanãní fiízení. Dále se zab vá mimo jiné koordinovan m fiízením likvidity vãetnû plánování v voje penûïních tokû, rozpoãtováním a v kaznictvím, vyhodnocováním prûbûïn ch v sledkû hospodafiení ãlenû Skupiny a v neposlední fiadû také poskytováním úãetního poradenství. V rámci úãetního poradenství se jedná pfiedev ím o vedení ve keré úãetní a daàové evidence, kontrolu záznamû a pfiípravu podkladû nezbytn ch pro plnûní daàov ch povinností. Pracovníci finanãního oddûlení komunikují s pfiíslu n mi státními orgány a auditorsk mi spoleãnostmi, zaji Èují platební styk vãetnû dohlíïení nad plnûním finanãních závazkû smluvních stran a poskytují ãlenûm Skupiny PPF konzultace t kající se finanãních a daàov ch aspektû pfiipravovan ch projektû. V roãní zpráva

25 14:52 Dealing PPF burzovní spoleãnosti a.s. Technická podpora na vysoké úrovní Realizace nov ch projektû, jejich koordinace a vzájemná synergie, s sebou pfiiná í i nové poïadavky na kvalitní technické a informaãní zázemí. To zabezpeãuje oddûlení informaãních technologií. V uplynulém roce vûnovalo pozornost pfiedev ím dvûma hlavním úkolûm. Jednak to bylo zaji tûní zdárného pfiechodu ve ker ch systémû na rok 2000 a dále zlep ení technick ch prostfiedkû komunikace jak uvnitfi firmy, tak smûrem ven pfii respektování bezpeãnostních opatfiení. Oba úkoly se podafiilo úspû nû realizovat. ZpÛsobilost systémû pro provoz v roce 2000 byla zji Èována komunikací s dodavateli hardwaru a softwaru, následnû pak testována. Pfiechod na rok 2000 probûhl bez jak chkoli komplikací a omezení provozu systémû. Hlavním prostfiedkem komunikace se v roce 2000 stal internet a intranet. Ke zkvalitnûní technick ch prostfiedkû komunikace napomohlo posílení datov ch linek pfiipojujících se na internet a také zpracování projektu ManaÏersk informaãní systém, kter umoïní efektivnûj í fiízení a práci s informacemi. Zprovoznûním intranetu pak byl otevfien dal í kanál efektivní komunikace uvnitfi Skupiny PPF. 23

26 Otevfiená informaãní politika Transparentní a otevfiené komunikování o zámûrech Skupiny PPF a jejích spoleãností s odbornou i laickou vefiejností vytváfií dûleïité pfiedpoklady pro jejich vnímání vefiejností jako dûvûryhodného obchodního partnera. Právû ve formulování a realizaci jednotné, ucelené a integrované marketingové a komunikaãní strategie Skupiny PPF spoãívá nezastupitelná role oddûlení marketingu a komunikace. Základem pro kaïdodenní komunikaci s podílníky a akcionáfii, investory a s domácí i zahraniãní odbornou vefiejností je dodrïování principû transparentní informaãní politiky. Nad rámec urãen ch informaãních povinností poskytuje Skupina PPF navíc dal í údaje o stavu majetku obhospodafiovan ch fondû. V celostátních denících publikuje mûsíãnû informace o v voji majetku ve fondech. Aktuální informace jsou k dispozici na internetov ch stránkách spoleãnosti, které poskytují podílníkûm a akcionáfiûm moïnost snadno a rychle získat nejaktuálnûj í informace t kající se stavu majetku ve fondech a dozvûdût se více o aktivitách jednotliv ch ãlenû Skupiny. Nejvût í odpovûdnost za vãasnou a úplnou informovanost v ak má informaãní stfiedisko, které dennû odpovídá na fiadu klientsk ch dotazû. V znamnou roli v komunikaci sehrává nejenom informovanost smûrem k vefiejnosti, ale také dovnitfi Skupiny. To, Ïe jednotliví zamûstnanci znají vize, zámûry a strategii Skupiny PPF, vytváfií pfiedpoklady pro jejich úspû né naplàování. Nástrojem efektivní vnitfiní komunikace se stal intranet, jehoï prostfiednictvím jsou zamûstnanci informováni o dûní v celé Skupinû. Spoleãenská odpovûdnost 24 Skupina PPF vyjadfiuje svûj vztah ke spoleãnosti podporou nejrûznûj ích vzdûlávacích, humanitárních a charitativních akcí. Mimo jiné podporuje napfiíklad Bilingvální matefiskou kolu pro sluchovû postiïené dûti, ÎiÏkovské divadlo Járy Cimrmana, dlouhodobû spolupracuje s Národní galerií v Praze. Spolupodílí se na pfiípravû akcí, jejichï cílem je pomoci pfii záchranû kulturních památek. K v znamn m projektûm patfií i znovuvybudování Ateliéru jednoho z nejv znamnûj ích ãesk ch fotografû, Josefa Sudka, kter Skupina iniciovala a také realizuje v centru Prahy. Skupina PPF se bude svou koncepcí sponzorsk ch aktivit i nadále zamûfiovat na dlouhodobou podporu tûch projektû, které pfiiná ejí trvalé hodnoty a obecn spoleãensk prospûch. TûÏíme ze synergií Aktivní podpora a servis jednotliv ch spoleãností Skupiny PPF ve v e uveden ch oblastech umoïàuje efektivnû fiídit spoleãnost, koordinovat jednotlivé ãinnosti a vyuïívat efekty ze vznikajících synergií. Ty z dlouhodobého pohledu vytváfiejí konkurenãní v hody a moïnost b t vïdy o krok pfied ostatními. Tvorba trval ch hodnot a rostoucí v konnost Skupiny je pfiedpokladem pro její dal í úspû n rozvoj, posílení vlastní konkurenceschopnosti a budoucí prosperitu. V roãní zpráva

27 PPF investiãní spoleãnost a.s. Vznikla v roce 1991 a v souãasné dobû patfií mezi v znamné investiãní spoleãnosti v âeské republice. To potvrzuje i skuteãnost, Ïe jako správce fondû PPF, zhodnotila majetek podílníkû uzavfien ch podílov ch fondû za rok 1999 ve v i 26,3 %. Fondy PPF se tak zafiadily mezi nejv konnûj í a nejúspû nûj í v âr. PPF investiãní spoleãnost a.s. spravovala k majetek ve v i 2,2 mld. Kã ve dvou uzavfien ch (1,9 mld. Kã) a jednom otevfieném podílovém fondu (0,3 mld. Kã). Správce v posledních dvou letech pfiizpûsobuje investiãní politiku uzavfien ch podílov ch fondû novele zákona, která stanovuje jejich otevfiení do konce roku PÛvodní politika fondû byla zamûfiená zejména na strategické investice. Vzhledem k novele zákona do lo i ke zmûnû investiãní politiky, kdy dochází k prodeji strategick ch a souãasnû posílení podílu portfoliov ch investic v majetku fondû. Jde zejména o investice do nástrojû penûïního trhu, dluhov ch instrumentû a kvalitních zahraniãních cenn ch papírû rûstov ch odvûtví vyspûl ch trhû. Cílem je vytvofiit dostateãnou likviditu portfolií fondû, aby tyto fondy mohly b t pfiipraveny na bezpeãné otevfiení. Podmínkou jejich otevfiení zûstává pro správce zaji tûní maximální ochrany drobn ch podílníkû a co nejefektivnûj í zhodnocení jejich investic pfii minimalizaci celkového rizika. Jedno z nejvy ích zhodnocení fondû za rok 1999 vûbec bylo dosaïeno zejména obezfietnou investiãní politikou správce zamûfienou na investice do v nosn ch zahraniãních cenn ch papírû vyspûl ch trhû, zejména USA a zemí Evropské unie. PPF investiãní spoleãnost a.s. je ãlenem Unie investiãních spoleãností âeské republiky (UNIS âr) a její zástupci se aktivnû podílejí na tvorbû podmínek a pravidel, na jejichï základû UNIS âr usiluje o rozvoj kolektivního investování v âr, zejména prosazováním ir í informaãní povinnosti. Skupina PPF tento krok vítá a plnû podporuje, protoïe v nûm vidí úãinnou formu, jak dospût k otevfiené informovanosti celé investorské vefiejnosti. V záfií 1999 byl zahájen prodej podílov ch listû fondu PPF Smí en otevfien podílov fond, kter je urãen zejména pro institucionální investory. Jeho správce tak nabízí vût ím investorûm moïnost efektivnû zhodnocovat majetek diverzifikací portfolia v globálním mûfiítku. Cílem dlouhodobé investiãní politiky správce je efektivnû diverzifikovat portfolia fondû, a to zejména v mezinárodním mûfiítku. Zámûr je i nadále zvy ovat podíl kvalitních zahraniãních cenn ch papírû a zabezpeãit tak pro podílníky v razné zhodnocení jejich majetku pfii minimalizaci celkového rizika. PPF investiãní spoleãnost a.s. úspû nû pro la v první polovinû roku 1999 procesem pfielicencování subjektû ãeského kapitálového trhu a Komise pro cenné papíry tím potvrdila platnost její licence. 25

28 PPF âesk uzavfien podílov fond 26 Hodnota majetku fondu v prûbûhu celého loàského roku kopírovala v voj indexu PX 50. DÛleÏité ukazatele v konnosti fondu pro podílníky pfiedstavují hodnota vlastního jmûní a kurz podílového listu. Vlastní jmûní fondu zaznamenalo za rok 1999 nárûst o 26,3 % a pfiedãilo tak v celkovém srovnání index PX 50 o 3 %. Celkov objem majetku ãinil 1,27 mld. Kã, tj Kã na podílov list o nominální hodnotû Kã. Kurz podílového listu fondu bûhem roku 1999 vzrostl o 56,5 % na koneãn ch Kã. I v loàském roce pokraãoval správce v aktivní diverzifikaci portfolia fondu, a to jak v domácím, tak zejména v mezinárodním mûfiítku. Z dûvodu orientace investiãní politiky na zahraniãní vyspûlé ekonomiky, zejména USA a zemû Evropské unie, do lo k v znamnému nárûstu podílu cizích cenn ch papírû. Jejich poãet se oproti roku 1998 ztrojnásobil. V majetkovém vyjádfiení to znamenalo nárûst zahraniãních investic z pûvodních 5 % majetku fondu na zaãátku loàského roku na koneãn ch 27 %. Nejvût í zastoupení zahraniãních cenn ch papírû mají v portfoliu informaãní technologie (40 %), telekomunikace (33 %) a chemie (13 %). NárÛst zahraniãních cenn ch papírû naopak doprovázel pokles ãesk ch akcií, zejména strategick ch, a to z 26 % majetku na koneãn ch necel ch 17 %. Z portfolia fondu se podafiilo odprodat strategické úãasti v podnicích Bohemia Sekt a.s., Transporta a.s. a DÛm módy, nebo jejich podíl sníïit. Ke konci roku 1999 bylo portfolio fondu tvofieno z 56 % majetku bezpeãn mi instrumenty dluhového a penûïního trhu, pfiedev ím depozity, pokladniãními poukázky a kvalitními dluhopisy. Zbyl ch 44 % majetku pfiedstavovaly investice do akcií, z toho 27 % zahraniãních a 17 % ãesk ch. Touto diverzifikací portfolia majetku správce v znamnû stabilizoval portfolio fondu a omezil tak vliv moïn ch negativních dopadû na jeho majetek. Zmûna investiãní politiky znamenala pro podílníky fondu jedno z nejvy - ích zhodnocení majetku uzavfien ch fondû v âr v roce 1999 vûbec. Z hlediska odvûtvového tvofií nejv znamnûj í ãást portfolia, témûfi polovinu (47 %), investice do penûïnictví. V prûbûhu roku dále do lo k radikálnímu sníïení kapitálové úãasti ve strojírenství a naopak k posílení podílu zahraniãních cenn ch papírû. Hospodafiení fondu skonãilo za rok 1999 se ztrátou ve v i 48 mil. Kã. V sledky byly ovlivnûny zejména restrukturalizací portfolií v rámci pfiipravovaného procesu otevírání fondû. Hlavní prioritou pro správce fondû není maximalizace tvorby zisku, ale nárûst hodnoty majetku podílníkû a zlikvidnûní aktiv. Cílem diverzifikace je pfiipravit fondy na jejich bezpeãné otevfiení s maximalizací hodnoty pro v echny podílníky a zachování potenciálu jejich investic. V roãní zpráva

29 PPF âesk uzavfien podílov fond Struktura portfolia dle oboru emitenta PPF âesk uzavfien podílov fond Struktura aktiv k k Akcie zahraniãní 31 % 4 1 Dluhopisy 43 % 1 2 Pokladniãní poukázky 22 % 2 Akcie zahraniãní 27 % 3 PenûÏnictví 18 % Akcie domácí 17 % 4 Státní dluhopisy 12 % 4 Úãty v Kã 7 % 5 Hypoteãní a zástavní listy 7 % 5 Úãty v cizí mûnû 5 % 2 6 Doprava a spoje 4 % 2 6 Ostatní aktiva 1 % 7 Elektrotechnika 2 % 8 Energetika 2 % 9 Ostatní cenné papíry 2 % PPF âesk uzavfien podílov fond Srovnání v voje vlastního jmûní, kurzu fondu a indexu PX 50 v roce 1999 (v %) I VI XII PX 50 2 Vlastní jmûní 3 Kurz

30 PPF Moravskoslezsk uzavfien podílov fond 28 Druh m fondem ve správû PPF investiãní spoleãnosti a.s. je PPF Moravskoslezsk uzavfien podílov fond. Správce fondu zde uplatàuje stejnou investiãní politiku jako u PPF âeského uzavfieného podílového fondu. V souladu s totoïnou investiãní strategií jsou struktury majetkû obou fondû témûfi shodné, a tím i vût ina v konnostních ukazatelû vykazuje podobnou charakteristiku. Majetek pfiipadající na podílov list fondu vzrostl v roce 1999 o 26,3 % a ãinil Kã. V voj hodnoty majetku fondu pfiedstihl index PX 50 o 3 % a jeho celkov objem pfiedstavoval 0,59 mld. Kã. Cena podílov ch listû fondu se zv ila bûhem roku 1999 o 53,7 % na koneãn ch Kã a zabezpeãila tak podílníkûm fondu jedno z nejvy ích zhodnocení v âr vûbec. V majetku fondu do lo bûhem roku k v znamnému sníïení strategick ch akciov ch podílû, pfiedev ím v ãesk ch podnicích, z 26 % na poãátku roku 1999 na necel ch 17 % k Z portfolia fondu byly prodány akcie strategick ch podnikû a také nûkteré dal í, ménû v znamné podíly. Celkov podíl zahraniãních cenn ch papírû vzrostl z pûvodních 5 % na poãátku na 27 % majetku na konci roku To umoïnilo fondu dosahovat bez rizika nadprûmûrn ch v nosû. K tvofiily investice do akcií 44 % majetku fondu a 56 % jeho majetku bylo tvofieno nástroji penûïního trhu a dluhov mi instrumenty, ãímï do lo ke stabilizaci portfolia fondu. Podle oboru emitenta byla struktura portfolia tvofiena zejména tituly z oblasti penûïnictví, které reprezentuje 46 % majetku fondu a 31 % zahraniãních akciov ch úãastí. Stejnû jako u âeského uzavfieného podílového fondu chce správce, PPF investiãní spoleãnost a.s., pfiipravit fond na bezpeãné otevfiení. Tomu odpovídá také investiãní politika, která se orientuje na neustálé posilování likvidních titulû v portfoliu fondu. Hospodáfisk v sledek fondu pfiedstavoval za rok 1999 ztrátu ve v i 23 mil. Kã a je dûsledkem aktivní restrukturalizace portfolia fondu jeho správcem s cílem pfiipravit fond na jeho bezpeãné otevfiení. Jako hlavní vidí správce zabezpeãení odpovídající likvidity portfolia tak, aby pfii otevfiení fondu byla zachována maximalizace hodnoty investice pro v echny podílníky a ochrana zejména drobn ch investorû. V roãní zpráva

31 PPF Moravskoslezsk uzavfien podílov fond Struktura portfolia dle oboru emitenta PPF Moravskoslezsk uzavfien podílov fond Struktura aktiv k k Akcie zahraniãní 31 % Dluhopisy 44 % 2 Pokladniãní poukázky 23 % 2 Akcie zahraniãní 27 % 3 3 PenûÏnictví 17 % 1 3 Akcie domácí 16 % 4 Státní dluhopisy 13 % 4 Úãty v Kã 7 % 5 Hypoteãní a zástavní listy 6 % 5 Úãty v cizí mûnû 5 % 2 6 Doprava a spoje 4 % 2 6 Ostatní aktiva 1 % 7 Elektrotechnika 2 % 8 Energetika 2 % 9 Ostatní cenné papíry 2 % PPF Moravskoslezsk uzavfien podílov fond Srovnání v voje vlastního jmûní, kurzu fondu a indexu PX 50 v roce 1999 (v %) I VI XII PX 50 2 Vlastní jmûní 3 Kurz

32 PPF Smí en otevfien podílov fond 30 Fond je koncipován jako smí en s hlavním dûrazem na investice do akcií, podílov ch listû fondû a indexov ch instrumentû v regionech USA a zemích Evropské unie. Povolení k vydávání podílov ch listû udûlila Komise pro cenné papíry dne Vlastní ãinnost zaãala vydáním prvních podílov ch listû v objemu 50 mil Kã. K dosáhl objem vydan ch podílov ch listû 300 mil. Kã a objem majetku 301,2 mil. Kã, coï pfiedstavuje Kã ãisté hodnoty majetku na jeden podílov list. I pfies krátkou existenci fondu se objemem nashromáïdûného majetku fiadí na konec první desítky z více neï tfiiceti smí en ch fondû pûsobících v âr. V konnost odpovídá spí e fondûm penûïního trhu, neboè k bylo do akcií (v té dobû pfiedev ím titulû telekomunikaãních spoleãností USA) zainvestováno pouze 16 %. Zbylé prostfiedky byly doãasnû umístûny v penûïních instrumentech (74 %), zejména na termínovan ch vkladech, a obligacích prvotfiídních ãesk ch emitentû (10 %). Hlavním cílem pro rok 2000 je vytvofiit a udrïovat iroce diverzifikované portfolio sloïené z likvidních a bonitních titulû, obchodovan ch na vyspûl ch svûtov ch trzích (pfiedev ím USA a Evropy), s cílem rûstu majetku pfii omezeném celkovém riziku. Investiãní strategie fondu bude zaloïena na v bûru perspektivních a rûstov ch skupin aktiv (dynamické prûmyslové sektory, regiony), jeï budou v portfoliu zastoupeny prostfiednictvím akcií, indexû a fondû. Zámûrem je v raznû posílit podíl v nosn ch zahraniãních cenn ch papírû, jeï podle statutu fondu mohou tvofiit aï 100 % jeho majetku. Fond je vzhledem k minimálnímu objemu investice 10 mil. Kã a relativnû nízk m poplatkûm (na vstupu 1 % z investované ãástky a na v stupu 0 %) vhodn zejména pro institucionální investory se stfiednûdob m v hledem zhodnocení jejich investice. Fond vykázal bûhem své krátké ãinnosti v roce 1999 zisk ve v i 6 mil. Kã. V roãní zpráva

33 PPF Smí en otevfien podílov fond Struktura portfolia dle oboru emitenta PPF Smí en otevfien podílov fond Struktura aktiv 4 k Akcie zahraniãní 60 % 4 5 k Úãty v Kã 61 % Hypoteãní a zástavní listy 14 % 3 Státní dluhopisy 13 % 4 PenûÏnictví 13 % Akcie zahraniãní 16 % 3 Dluhopisy 10 % 4 Úãty v cizí mûnû 10 % 5 Ostatní aktiva 3 % PPF Smí en otevfien podílov fond Srovnání v voje vlastního jmûní, kurzu fondu a indexu PX 50 v roce 1999 (v %) VIII IX X XI XII PX 50 2 Kurz 3 Vlastní jmûní

34 PPF Capital Management a.s. 32 V roce 1999 pokraãovala ãinnost PPF Capital Management a.s. dvûma smûry: ve správû a fiízení strategického portfolia Skupiny PPF a ve vyhledávání kvalitních investiãních pfiíleïitostí. V obou strategiích vystupuje Skupina PPF jako finanãní investor a cílem je co nejefektivnûj í zhodnocení vloïen ch prostfiedkû. Aktivní správa strategick ch investic spoleãností PPF Capital Management a.s. je zaloïená na dûsledném uplat- Àování projektového fiízení, jehoï cílem je zvy ování vnitfiní hodnoty spoleãností v portfoliu. V loàském roce vedla tato strategie k úspû nému prodeji nûkter ch v znamn ch podnikû, zejména v oblasti spotfiebního a potravináfiského prûmyslu, siln m zahraniãním investorûm. Vyhledávání investiãních pfiíleïitostí k umístûní finanãních prostfiedkû Skupiny PPF se koncem roku 1999 stalo pfievládající strategií spoleãnosti. Zámûrem pfiedstavenstva a vedení je, aby PPF Capital Management a.s. i v budoucích letech vyhledával kvalitní projekty se stfiednûdobou návratností vloïen ch zdrojû a realizovan m ziskem a ty manaïersky fiídil. V obou smûrech své ãinnosti spoleãnost dûslednû uplatàuje projektov systém fiízení, kdy kaïd podnik ãi budoucí investiãní pfiíleïitost jsou samostatn m individuálním projektem fiízen m t mem lidí, ktefií pûsobí v klíãov ch pozicích, a to jak v orgánech spoleãností, tak na v konn ch manaïersk ch místech. Do tûchto pozic se spoleãnost snaïí získávat zku ené manaïery ãi vynikající odborníky, aby byla posílena konkurenceschopnost, rozvoj, prosperita a zhodnocení kaïdé finanãní investice. V návaznosti na celkovou strategii Skupiny PPF zamûfienou na progresivní sektory, zejména finanãní sluïby v oblasti drobné klientely, telekomunikace a dal í dynamicky se rozvíjející obory, a tomu odpovídající poïadavky na financování nov ch projektû, hledá PPF Capital Management a.s. dal í moïnosti získávání finanãních zdrojû. Jednou z nich byla v roce 1999 emise obligací spoleãnosti. Dluhopisy jsou vydány za úãelem financování odkupu pohledávek z leasingov ch smluv a spotfiebitelsk ch úvûrû uzavíran ch v âeské republice od jednotliv ch leasingov ch spoleãností zamûfien ch na drobné spotfiebitele, nebo cenn ch papírû kryt ch tûmito pohledávkami. Právû tato oblast podnikání se ukazuje b t velmi dynamickou s pfiedpoklady rychlého rûstu v budoucích letech. V roãní zpráva

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 1 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Zürich Invest Aktien Deutschland

Zürich Invest Aktien Deutschland Zürich Invest Aktien Deutschland Dynamický a orientovaný na zisk Jistota Rentabilita Likvidita Obecně závazným podkladem pro koupi podílového listu je prodejní prospekt ve spojení s poslední zprávou o

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Základní atributy Finanãní skupiny âeské spofiitelny. 1/ Dokonalost 2/ Flexibilita 3/ Vstřícnost 4/ Dynamika 5/ Perspektiva 6/ Profesionalita 7/ Síla

Základní atributy Finanãní skupiny âeské spofiitelny. 1/ Dokonalost 2/ Flexibilita 3/ Vstřícnost 4/ Dynamika 5/ Perspektiva 6/ Profesionalita 7/ Síla V roãní zpráva 1999 1 2 3 4... Základní atributy Finanãní skupiny âeské spofiitelny 5 6 7 1/ Dokonalost 2/ Flexibilita 3/ Vstřícnost 4/ Dynamika 5/ Perspektiva 6/ Profesionalita 7/ Síla Pfiehled fondû

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Hodnoty naší minulosti

Hodnoty naší minulosti Výroční zpráva 2000 flexibilita lidé v týmu Hodnoty naší minulosti dynamika perspektiva profesionalita důvěryhodnost etika podnikání www.sudek-atelier.cz jsou darem naší budoucnosti Lidské snažení je pomíjivé,

Více

Profil skupiny Pioneer Investments

Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny Pioneer Investments Dimenze dûvûry, síly a ãasu 75let inovace a zku eností Kvalita a globální pûsobení Více neï 75 let pûsobení v oblasti fiízení podílov ch fondû, soukrom ch portfolií,

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového

Více

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Fond národního majetku České republiky

Fond národního majetku České republiky Fond národního majetku České republiky Obsah Úvod.................................................... 3 I. Hlavní aktivity a vûcné okruhy ãinnosti..................... 11 II. Stav realizace privatizaãních

Více

V roãní zpráva. Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s.

V roãní zpráva. Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. V roãní zpráva 2004 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. Obsah Úvodní slovo generálního fieditele............................ 3 Investiãní spoleãnost.................................... 4 Údaje o

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... 19 1 Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

PIONEER INVESTMENTS V ČR

PIONEER INVESTMENTS V ČR PIONEER INVESTMENTS V ČR SROVNÁNÍ S KONKURENCÍ A INFORMACE RELEVANTNÍ PRO POSOUZENÍ KVALITY FONDŮ ČERVENEC 2005 Předkládáme Vám sumarizaci dat, která umožňuje názorné srovnání vybraných podfondů Pioneer

Více

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Severoãeská energetika, a. s.

Severoãeská energetika, a. s. Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Dûãín 2 O BSAH 4 4 6 6 7 7 8 10 11 15 18 21 22 23 24 26 26 27 28 30 34 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici Schváleno XXXI. sjezdem âssd, Praha, 28. 30. 3. 2003 Obsah: 1. Kdo jsme a kam smûfiujeme...3 1.1. Historické kofieny a zásady

Více

V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah

V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 3 Rozhovor s generálním fieditelem spoleãnosti RadioMobil Rolandem Mahlerem 7 VIZE: Chceme b t pfiátelsk m prûvodcem Va

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM 20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM Ladislav Hájek, Luká ReÏn Úvod Do roku 1993 se rozvíjela ãeská ekonomika ve spoleãném státû se Slovenskem. Od roku 1993 se vznikem âeské republiky (âr)

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více